Page 1

П'ЯТНИЦЯ

зо квітня

2004

р.

N2ЗЗ з

Виходить 17 квітня

1937

(9540)

року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Дороrі співвітчизники! Щиро вітаю вас зі святом Перwотравня

-

Міжнародним днем солідарності трудящих.

Традиція відзначення цього дня в Україні, як і в решті країн Європи, має більш як столітню історію. Незважаючи на його іде­

ологічне забарвлення й дОбровільно-примусову участь у демонстраціях у тоталітарні часи, нині

1

Травня залишається одним з

найулюбленіших свят у нашій країні. Воно символізує буяння весни, кличе до змін на краще. Першотравень повернувся до нас як день солідарності людей праці, тих, хто створює матеріальні та духовні блага, забезпе­ чує невпинний розвиток суспільства. Відзначаючи це свято, ми долучаємося до руху за відстоювання гідних умов життя, ствер­ дження демократичних цінностей. Україна має увійти до сім'ї європейських націй як соціально справедлива держава

з розвинутою сферою охорони здоров'я,

-

освіти, пенсійного забезпечення. Нехай чудове свято Весни, Миру й Свободи надихає всіх нас на творення добробуту та щасливого майбуття. Бажаю вам щастя, здоров'я, добра й успіхів у самореалізації та духовному зростанні. Президент України Л. Д. КУЧМА.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ БРОВАРЩИНИ!

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ ТА ГОСТІ МІСТА! Від імені міської ради, їі виконавчого комітету, від себе особисто

Від імені Броварських районних державної адміністрації та ради вітаємо зі святом Першотравня - Міжнародним днем солідарності трудящих! Це свято символізує розквіт природи, духовне і фізичне відродження,

щиро вітаю вас зі святом Весни і Праці Міжнародним днем солідарності трудящих. 1 Травня є одним з найулюбленіших свят у нашій країні і залишається

єдність людей праці, які забезпечують невпинний розвиток суспільства, створюють матеріальні та духовні блага. Першотравень - це свято Весни, Миру й Свободи. Висловлюємо всім вам, шановні земляки, велику вдячність за щоденну

для всіх людей символом Весни, Праці, Миру і Свободи. Це свято тих, ХТО створює матеріальні та духовні блага, сприяє подальшому розвитку нашої держави. Впевнений, що

Першотравень завжди буде утвердженням всього нового, прогресивного, стимулом до об'єднання трудових колективів

активність

у громадсько-політичному житті кра'іни, виявлені при цьому ініціативу, підприємливість, енергію і щиро бажаємо міцного здоров'я, родинної злагоди і взаєморозуміння, вагомих здобутків у щоденній праці

міста та всіє'і громади.

Бажаю вам міцного здоров'я, творчих успіхів в добрих справах і

задля зміцнення добробуту й процвітання нашої рідної держави України.

3

починаннях,

святкового

настрою,

щастя

і

благополуччя

у

ваших

родинах.

повагою-

3

голова райдержадміністрацїі

глибокою повагою

Л. А. ВАЙСФЕЛЬД.

-

міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

ЧЕРЕ3 ПОДОnАННI ІІДНОСІІ ІНА праці на наших теренах Ц завжди була низькою. А в ча­

ДО 3AМO)l(HOrO )l(Иnl

-

дом та розрахована на ТРИRаАИЙ час пенсійна реформа. І завдяки ЇЙ

дер­

Тенденцію щодо підвищення оцін­ ки праці нинішній Уряд започатку­ вав буквально з перших кроків сво­ єї діяльності. Продовжує її й зараз,

жави, взагалі упала настільки, що за

визначаючи все нові напрямки цьо­

тки

структурі

забезпечення. Зараз Урядом розг.l\Я­

межею бідності опинилися не лише

го процесу. Один з них податко­ ва реформа, що передбачає єдину

ВВп. приріст якого в Україні у пер­

даються нові можливості підвищен­

шому кварталі сягнув майже

ня

си тривалої економічної кризи, супровоД>Кувала

становлення

що

соціально вразливі верстви населен­ ня, а й трудівники у розвої сил та інтелектуальних I\Іало того,

можливостей.

що їхні

зарплати

Бо

не

за­

безпечували засобів до життя, так ще й виплачувалися нерегулярно.

Багатолітня заборгованість заробле­ них

коштів

завдяки

рішучим

діям

Уряду Віктора Януковича повністю буде погашена лише в нинішньому році.

Та

ті

часи,

вважає

Прем'єр-мі­

ністр, уже в минулому. І сьогодніш­ нє економічне

зростання в Україні

дозволяє докорінно змінити підходи до оплати праці, зробивши її потуж­ НИМ

Крім ного

рушієм

соціального

забезпечення

поступу.

платоспромож­

попиту громадян,

висока

заро­

бітна плата сприятиме динамічному розвитку економіки, суттєвому по­ повненню

бюД>Кету

та

Пенсійного

фонду. До того ж, завдяки посилен­ ню мотивації до праці люди почнуть більше турбуватися про удоскона­ лення своїх знань і умінь.

1З-відсоткову ставку прибуткового податку та податкову пільгу на час­ тину зарплати. Інший забезпе­ чення

потужного

розвитку

ЗО відсотків. Підвищенню посадових окладів громадян сприятиме і запро­ ВdД>Кення у другому півріччі Єдиної тарифної сітки в бюД>Кетній сфері, а Таке

-

у виробничій.

«розведення» заробітних плат

згідно з посадами і кваліфікаціями стане для людей дієвим стимулом до ефективної роботи.

А ЛЕ, НА ДУМКУ Глави Кабінету

~iHiCTpiB,

для

забезпечення

прориву в підвищенні рівня життя в Україні потрібно, як це робиться в країнах з високим індексом ЛЮД­ ського розвитку, поступово збільшу­ вати частку ціни праці в собівартос­ ті виробленої продукції та надаваних послуг. У Європі ця час­ тка становить понад

нас поки що

-

50 відсотків, лише 8-12.

а у

також

громадян

забезпечення

справедливого розподілу суспільно­ го продукту шляхом збільшення час­

заробітної

сотків,

значно

плати

в

обігнавши

11 від­

торішній

Н

Е ЗАЛИШИЛАСЯ поза увагою Кабінету Міністрів і та части­

на населення, яка з різних причин не зможе «вирватися» за межі міні­

мальної заробітної плати. Вже у ни­ нішньому вересні сума цієї соціаль­ ної

гарантії

сягне

2З7

гривень,

менше, ніж через півроку, з

січня

1

2005, збільшиться до 2Ь2 гривень, а у 2007 зрівняється з прожитковим мінімумом. Позитивні зміни щодо матеріаль­ ного

забезпечення

дентство

та

учнів

очікують

і

сту­

професійно-тех­

нічних

училищ.

1 липня

зростуть більш ніж удвічі,

Їхні

стипендії

з

та, окрім того, діставши з нинішньо­

го року «прив'язку» до прожитково­ го

мінімуму,

щороку

підвищувати­

муться разом з ним.

А

на

старшого

значна частина ветеранів уже вирі­ шила проблеми свого фінансового

що

тих

пенсій,

лише

напрямків

показник.

вироб­

ництва, завдяки якому заробітна плата в першому кварталі зросла на

також тарифікація

Підвищенню добробуту сприятиме

подолання покоління

бідності наших

серед грома­

дян спрямована започаткована Уря-

на

які

збільшені

поки

12 відсотків. Один з

вирішення

цього

питан­

ня посилення у пенсійному про­ цесі ролі трудового стажу. ПІВТОРА НА більше, ніж

Міністрів

мільярди гривень торік,

спрямовується

Кабінетом

на

під­

тримку соціально вразливих верств

населення, як-от багатодітні сім'ї, ін­ валіди, самотні матері. Зокрема, збільшено розмір гарантованого мі­ німуму,

удвічі зросла сума держав­

ної ДОПОI\ЮГИ при народ>кенні дити­ ни,

значно

розширене

коло

користувачів субсидій, пільг, дотацій тощо.

Глава Уряду впевнений, що висока оплата праці

підтримка

громадян та всебічна тих, хто самостійно не

може забезпечити поліпшення свого

добробуту, дозволять уже найближ чим часом не тільки подолати бід­ ність, а й вийти на належні стандар­ ти життя.

Петро ЯРЕСЬКО.


30.04 ПОНЕДІЛОК, З травня УТ-1

6.00 6.05 6.50 7.20 7.35 7.55

Доброго ранку, Україно!

Мюзик-бокс Смачна родина М/Ф Православний календар М. ПоплавськиЙ. ,Я вас

люблю!·

9.15 Для тих, хто вдома 9.30 Подружки 9.50 МІФ за заявками 10.20 Абетка безпеки 10.25 Служба розшуку дітей 10.40 Т/с ,Дитя вовків. 12.20 Поздоровляю вас .. 12.45 Балету 'А-6, - 10 років 14.15, 15.10 Творчий вечір М. СВИДІОка "Друзям моЇМ»

15.00, 19.00,21.00 Вісті 15.45 Під егідою Кадуцея 16.05 Україна. День за вдень 17.00 Баскетбол. Чемпіонат України. МБК "Одеса. БК ·Київ, (У перерві Для тих, хто вдома)

18.55, 22.45 Служба розшуку ВІВТОРОК,

4

травня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.05 Мюзик-бокс 6.50 Смачна родина 7.15 М/Ф 7.25 Будівельний майданчик 7.35 Православний календар 7.40 М. ПоплавськиЙ. ,я вас люблю!" 8.35 Україна енергетична 9.15 Для тих, хто вдома 9.30 Абетка безпеки 9.35. 11.30 Служба розшуку дітей

9.40

Т/Ф ,Дитя вовків.

11.35 Студія ,Гарт. 11.55 Дорога в Португалію 12.25 Поздоровляю вас ... 13.00 Україна - ЄС. Нова Європа

15.00, 19.00, 21.00 Вісті 15.15 Святий лист 15.35 Балету .А-6" - 10 років 16.20 Художня панорама 16.40 Право 17.00 Баскетбол. Чемпіонат Украіни. МБК ,Одеса,

БК ·Київ" 19.10 Пісні Б. Окуджави

дітей

19.10 19.35 20.20 20.40 20.50 21.35 21.50 22.30 23.00

СЕРЕДА, травня УТ-1

6.00 Доброго ранку. Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода МІФ 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 9.00 Сільські вісті 9.30, 11.10, 14.25 Для тих,

7.40

хто вдома

9.45 Форсаж 10.15 Знак Благодаті' 10.50. 14.55 Служба розшуку дітей

11 О\),

15.00, 21.00,

22.00

Вісті

Експосвіт

15.45

Вечірня казка

мов збирає друзів.

Наш футбол ТелереЙтинг.uа М. ПоплавськиЙ.

ВЗС люблю!»

ської прем'єр-ліги

1.25 Д/с ,Палітра, 1.55 Х/Ф "Рік Джульєтти" УТ-2

7.00 7.25

МІФ

на·

12.00 Архімісто 12.20 Естафета 12.45 Карусель 13.05 Мед. центр 'Довіра, 13.10 Муз. історії 20.35 Вечірня казка 20.50 ·Кено" 21.30 Футбол. ЛЧ. 'Депортиво" - .Порту. 23.50 Вірую 23.55 Україна енергетична 0.20 Ера гумору 1.05 Мюзик-бокс 1.20 Футбольні діалоги 1.55 Д/с Палітра" УТ-2

М/Ф Т/с ,Ундіна· СВ-шоу Т/с ·Земля кохання, земля наді;" 10.10 Д/Ф ,Київ - місто-ге­ рой" 11.20 Краса врятує світ 12.10 ,Пані, панночка, па-

7.00 7.40 8.35 9.05

нянкз»

12.25 Мед. центр "Довіра. 12.30 Вищий пілотаж 12.50 Лікар Довженко рекомендує ... 12.55 На своїй землі 13.20 Театральний Київ 13.35 Краса і здоров'я 13.40 За київським часом "Земля

кохання.

земля наді;.

ЧЕТВЕР, б травня

Т/С "Ес Клаб 7. в Іспа­

УТ-1

хто вдома

9.50 Крок до зірок 10.25, 14.45, 22.45 Служба розшуку дітей

10.30 Д/Ф .Прозорі грані скловарів.

15.00, 21.00,

22.00

Вісті 11.30 Бути жінкою 12.00 Милосердя

12.25 Поздоровляю вас .. 12.55 Абетка безпеки 13.10 Телефортуна 13.50 Класік-прем'єр 15.15 Подорож у дитинство 1600 М/с ,Киту" 16.15 Студія .5. 17.05 Дорога до себе 17.25 Д/Ф .Навколо таємни­ ці Вервсльф.

18.00 Не всі так погано

Х/Ф "Старі" 0.20 НБА. Кращі ігри

22.10

Т/С "Земля-2" 4.50 М/Ф

6.05

8.45

МІФ "Зачарований ліс"

10.25 М/Ф 10.50 Х/Ф ·ЗдраствуЙ і про­ щай" 12.30 Т/с ,Сімейні узи.

13.35 БенеФіс О. Розенбау­ ма

15.30, 20.15 Т/С ,Бідна Нас­ тя"

16.30 Т/с ,Усі жінки - відьми"

17.25

мог

21.20 Т/с .На безіменній ви­ соті»

22.30 Т/с .БандитськиЙ Пе23.45 ЧС з хокею 1.35 Т/с ,Чоловіча робота-2.

2.25 3.10

Т/с

,Земля

кохання,

місто-ге-

рой.

11.30 Дитячий класичної

фестиваль

музики

-Вес­

очі"

13.30 За київським

12.00.

часом

12.10 Світ авіаціі і туризму 1Z.~5 Лікар Довженко рекомендує .. 12.50 Люди і долі 13.20 Краса і здоров'я 14.00 Т/с ·Земля кохання, земля надіі,

Т/С ·Ес Клаб

18.30

21.15

7.50 Погода 7.55 МІФ 8.20 МІФ ·Черепашка-ге9.45 Погода

Х/Ф ,Повітряний віз-

ут-з

Вечірня казка

на смерть.

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.25 Хроніка Великих Пере­ мог

Т/С ,На безіменній ви­ соті»

22.30 Т/с -Бандитський Петербург-5.

тербург-5" 6.05 Мелорама 6.45 Х/Ф -Чарівна сила мис­

5.20 Х/Ф ,Надбання респуб-

TeЦT8a~

8.05 М/Ф 'Легенда про Ве­ лику лапу"

3.10 Т/с ,Мутанти-Х, ICТV ліки»

7.40 7.45 8.25 8.30

Т/с ,На безіменній ви-

соті»

10.30 Смачно з Б. Бурдою 11.05 Країна порад 12.00 Т Іс ,Сімейні узи" 12.55 Хроніка Великих Пере­

Т/С ,Б;дна Нас­

Т/с ,Неможливі зелені

очі»

18.30 Т/с ,Ундіна. 19.30, 0.45 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 21.15 Т/с "Агент національ­ ної безпеки-4.

4.25 Т/с "Земля-2" 6.00, 7.10, 8.00. 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 605. 9.35 МІФ 6.25 Бадьорого ранкуІ 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

дітей

7.35 Уроки обережності 8.20. 16.55 Народна плат­

ній висоті"

10.00 ШаНС.Моdеl.uа 11.05 Країна порад Т/С 'Сімейні узи" Хроніка Великих

13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с .Земля кохання. земля наді;"

7" в Іспа­

'Підсумки"

очі" 18.30 Т/с "Ундіна" 19.30, 1.00 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ

тя"

Т/с

.Земля

20.10 Чудесне прання Т/с -Агент національ-

но; безпеКИ-4.

22.25 Х/Ф 'Доказ життя. 1.20 Служба розшуку дітей 1.25 Т/с -Оригінали" ут-з

кохання,

10.10 Д/Ф ,Київ - місто-ге­ рой'

11.05 Дитячий фестиваль класичної

Т/С -Неможливі зелені

музики

-Вес­

няна рапсоДІЯ"

11.35М/Ф

13.30 За київським

часом

12.1 О Київ діловий 12.35 Оплески, оплески 13.00 Лікар Довженко рекомендує .. 13.05 Естафета

4.10

Т/С .Земля-2 ..

600, 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00. 18.00 Новини 605, 14.30, 4.55 МІФ 6.30 Камера сміху 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

7.25 Англійський алфавіт для ДІтей

7.35 Уроки обережності 8.20. 16.55 Народна плат­ форма

8.25. 21.20 Т/с .. На безімен­ ній висоті .. 9.35 Містер Кук

Х/Ф

,Загін

Беверлі­

Хілз" 20.20 Х/Ф ,Володарі стихій· 22.35 Х/Ф ·Епоха-2. Еволю­ ЦІЯ'

Х/Ф ,Вокзал для двох"

0.20 ·25-Й Кадр" 1.00 Х/Ф .Віртуальна прис­

Серія А. Огляд матчів ту­ ру

23.30 Х/Ф .ПриЙомна дочка. 1.20 Т/с .Амазонка. М/с .Кмітлива Шерон.

15.45 16.1 О 16.50 18.45 19.05

Х/Ф ,Лабіринт.

21.05

Х/Ф ,Королева краси.

Галопом по Європах

Факти

Х/Ф 'Тільки найсильні-

22.50 ,12

негренят-

23.50 Х/Ф ,Пророцтво. 1.35 Х/Ф ·Варіант ,Омега., с. 1 2.45 Х/Ф ,Комедія строгого режиму·

4. 1О Каламбур СТБ

7.10 Т/с ,Пуаро Агати Крісті. 8.15 Ні пуху ні пера! 8.35 Х/Ф .Лікар Айболить. 10.00 Т/с ·Наш Чарлі. 11.00 Т/с 'Володар звірів. 12.00 Д/Ф ,Світ дикої природи.

12.30 Х/Ф .Принцеса цирку' 15.20 Т/с .Пуаро Агати КрісХ/Ф 'Жандарм одру­

16.25

жується),

18.15 Х/Ф ,ОСінній марафон" Х/Ф -Жандарм і іноп­

20.10

ланетяни"

ТЕТ

6.30, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­ вися!

7.00 Т/с ,Прості істини. 7.30 Т/с ·РаЙон Беверлі Хіллз·

22.20 Х/Ф ,Дотик убивці. 0.15 Т/с .Амазонка.

кава"

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 22.30, 5.10 Т/с ,Бандитський Петербург-5·

ка·

10.55, 17.50 Дівочі сльози 11.50 Т/с .Бухта Доусона. 13.00,22.15 ,12 негренят" 14.00 Х/Ф 'Тільки найсильніші»

16.25 М/с 'Черепашки-му­ танти ніндзя. Нові приго­ ди·

23.30 Подробиці. Підсумки дня

23.55 Служба розшуку дітей 0.00 ЧС з хокею, 1/4 фіналу 2.00 Т/с ,Чоловіча робота-2, 2.50 Т/с ,Це життя. 3.30 Т/с -Мутанти-Х, ICТV

4.40 Х/Ф .По вулиці комод водили')

16.55 Т/с ,Вайпер. 19.45 Х/Ф ,Потрійний удар' 23.10 Х/Ф ,Пророцтво1.05 Х/Ф .Мішені· 2.50 Х/Ф -Варіант .Омега., с. 2. Каламбур СТБ

6.45 Х/Ф ,Розиграш. 8.30 Красива квартира 9.00 Принцип доміно

5.45 Т/С ,Династія. 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 ·300 сек/година·

10.20

МІс -ПелсвlК'' 715. 16.00 МІс -КМІтлива

12.40

6.45

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 9.00, 19.00, 22.05 По­

ТЕТ

8.35 М/с ,Пригоди Джиммі

7.00 Т/С -Прості істини .. 7.30 Т/с .РаЙон Беверлі

вися!

Нейтрона" МІс ·Невгамовні-2" 9.35 МІФ .Чарівна перлина" 10.40 Х/Ф ,Молодий Гаррі Гудіні.

12.20 Х/Ф ,Дикий світ май­ 13.15 Х/Ф "Загін Беверлі­ Хіллз·

Х/Ф -Вік

15.10

- не перешко­

да, чи Контракт із моло­ дою людиною·

17.00 Репортер 17.20 Заборонена зона 18.20 Х/Ф .Міняємося воротами·

20.00 Х/Ф .Багаття марнос­ лавства·

22.10 Х/Ф .Ельвіра - ВОлО­ 0.00 Х/Ф ,Ранчо надіІ" Х/Ф ,Дикий світ май­

1.40

бутнього" 3.10 Х/Ф 'Ельвіра - володар­ ка пітьми»

10.25 Усе для тебе 11.05 Країна порад 12.20 Т/с .СімеЙні узи. 13.20 Діскавері МІс ,Назад у майбут-

15.10 Т/с "Ангел на дорогах· 16.20 Дійові особи 17.00 Я усе про вас знаю 18.05 Т/с -Жінка з ароматом кава"

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.40 Хроніка Великих Пере­ мог

22.30, 5.10 Т/с .БандитськиЙ Петербург-5 .. 23.30 Футбол. Кубок УЄФА, 1/2 фіналу. ,Олімпік" (Франція) - ,Ньюкасл" (Англія)

Х/Ф .Хазяїн тайги. Х/Ф "Жандарм і жан.Вікна •. Новини

ICТV ців», С.

1

Т/С -Династія ..

6.40, 8.05 ,,300 сек/година .. 6.45, 16.30 МІс -Черепашкимутанти

ніндзя.

Нові

пригоДИ"

16.05 МІС "Кмітлива

Шерон"

руль "Гаваї· Т/С .ВаЙпер"

9.55

10.55, 17.50 Дівочі сльози 11.50 Т/с -Бухта Доусона· 12.45, 18.45 Факти 13.00,22.15 ,12 негренят, Х/Ф ,Потрійний удар.

15.40 М/с ,Пелсвік, 16.55 Т/с ,Людина-невидимка·

19.50 Х/Ф ·БоЙові роботи23.10 Х/Ф .Мішені. 1.15 Х/Ф -Беовульф" Х/Ф .Варіант -Омега·,

3

Х/Ф ,Час бажань.

8.15 Нове Старе Світло 8.50 -Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно Х/Ф 'Пропажа свідка" 12.00 Д/Ф -Світ дико'l приро-

10.15

ди

12.40

19.30 Т/с ·Комісар Рекс· 12.00 Шоу І. Найди 11.00,

13.00 Х/Ф -Міняємося воро­ тами»

14.35 М/с ,Скубі-Ду" 15.20 М/с ,Мисливці за при­ марами"

МІс "Седрик" ,Заколот­

15.40

1605. 5.30 Т/с 17.10, 2.40

Т/С -БаФФі

-

пе­

реможниця вампірів" Т/С 'Комісар Рекс" 3.30 Кунсткамера.

Best 21.05,4.00 Шоу ·Вікна" 22.05 Х/Ф .Акула юрського 0.20, 1.20, 2.35, 3.25, 3.55 17.50

.Вікна •. Столиця

18.00 20.00

Х/Ф .Пропажа свідка. Х/Ф .Авантюристи,

22.00 .Вікна". Новини 22.20 -Вікна •. Спорт 22.30 Х/Ф .ПекельниЙ хма­ рочос .. 0.20 .Вікна". Кримінал

0.35

.. Х/Ф 'Жандарм і жан­

дарметки·

14.30 Х/Ф -Час бажань16.35 Принцип доміно

Буржуя· 10.30 Т/с .Королева мечів. деталях

12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.30 М/с 'Пригоди Марко і Джини.

16.00 Т /с ,Прості істини. 16.30 Т/с ·Я люблю мумію. 17.00 Т/с .РаЙон Беверлі Хіл~з·

19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз· 21.00 Т/с -День народження Буржуя.

22.00 Т/с 'Королева мечів .. 0.00 Т/с .. Згадати все" 1.30 Хіт-ТВ КИЇВ

700. 17.00 М/Ф 7.20 Вісник роботодавця Зона ночі

0.25 Служба розшуку дітей 0.30.4.50 Т/с -Нікіта,

Хіллз"

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с .День народження Буржуя.

10.30 Т/с .Королева мечів. 11.30, 20.30, 1.00 Історі; в деталях

12.00 Т/с -Район Мелроуз .. 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.30 М/с ·Пригоди Марко і Джини"

16.00 Т/с "Прості істини .. 16.30 Т/с "я люблю мумію" 17.00 Т/с "Район Беверлі Хіллз" Т/С ·РаЙон Мелроуз"

21.00 Т /с "День народження Буржуя·

22.00

Т/С .Королева мечів·

0.00 Т Іс .Згадати все' 1.30 Хіт-ТВ

7.30,

портер

15.00 М/с ,Пригоди

Джекі Чана.

8.00 Репортер. Бізнес 8.15 Посміхніться, вас зніма­ ють!

9.10, 18.05 Т/с 'Клоун. 10.05, 3.10 Т/с ,Полювання на Попелюшку.

11.00,

19.30 Т/с .Комісар

12.00 Шоу І. Найди

0.30 Швидкий гол 0.45, 1.45. 3.05, 4.00 Зона ночі

0.50. 4.50 Т/с -Нікіта"

2.10

Т/С ,Латинський коха­

нець-

15.45

МІс ,Седрик,

16.10. 5.30 Т/с

вися!

7.00 Т/с .Прості істини" 7.30 Т /с .РаЙон Беверлі Хіллз·

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с -День народження Буржуя.

10.30 Т /с .Королева мечів11.30, 20.30, 1.00 Історі; в деталях

12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф

"Заколот­

ницький шлях-2»

17.10 Т/с ,Баффі - перемож­ ниця вампірів.

20.25 Кунсткамера. ВеєІ 21.05, 4.05 Шоу "Вікна·

МІс -Пригоди Марко і

Джини.

16.00 Т/с "Прості істини" 16.30 Т/с -Я люблю мумію. Т/С

·РаЙон

Беверлі

Хіллз" 19.30 Т/С -Район Мелроуз"

21.00

20.25 Новини з віl'PИНИ 20.55 ,5 хвилин з В. Заман­ СЬКИМ>,

21.00 Споживач 21.40 Т/с 'Сімнадцять мит­ тєвостей весни·

23.00 Доброго вечора, кия­ ни!

23.40 Х/ф. ·Залишимося ра­ ЗОМ»

7.30. 15.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 7.55, 20.55 .5 хвилин з В. 3аманським»

8.00, 19.30 Т/с ·Жюлі Леско· 9.00. 21.30 Т/с "Сімнадцять миттєвостей весни"

10.30 Шоу -Я вас люблю·

11.30

Т/С -Максимо в моєму

серці.

12.30 Т/с ,Провінціалка· 13.35 М/с .Загін .Галактика. 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Т/с -Жінки, яким пощастило»

15.35 М/с .Пригоди з книги каЗОКIf

16.35 17.25 17.35 18.35 19.00

М/с -Кріт і його ~ Без дієт і рецептів Т/с .Чарівник, Муз. калейдоскоп

Д/с ,На перехрестях

планети Земля.

20.20 21.00 21.10 23.00

Поради лікаря Пелеха Новини з вітрини Мерія Пісні, народжені Украї­

23.40 Х/Ф -Об'єднана зона безпеки.

17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 7.55, 20.55 ,5 хвилин з В. 8.00. 19.30 Т /с -Жюлі Леско. 9.00, 21.30 Т/с 'Сімнадцять миттєвостей весни»

10.20

Приватна школа. Ліцей

,Гранд"

10.40 Х/Ф .Історія одного потиличника»

11.30 Т/с ,Максимо в моєму серці.

12.30, 23.40 Т /с ,Провінці~ ка·

13.10 Споживач 13.35 М/с "Загін "Галактика" 14.15 Т/с -Жінки, яким пощастило"

15.35

М/с .Пригоди з книги

казок"

16.35

МІс ·Кріт І його друзі"

17.00 Молодіжна телеслужба

17.35

Т/С "Чарівник.

18.35 Поради лікаря Пелеха 18.45 Шлях до успіху 20.15 Вечірня казка ,Сони20.25 Новини з вітрини 21.00 Сіпеmа-конфетті 21. 15 Дозвольте запитати 23.00 Чорний квадрат КИЇВ 7.00, 19.00 Д/с ·На перех­ рестях планети Земля.

7.30. 13.30, 15.30, 16.30, 1730, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 7.55. 20.55 -5 хвилин з В. Заманським'

ТЕТ

6.30, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­

17.00

марами"

16.30,

ля·

15.30

Х/Ф -Шарло в Іспаніl" 14.40 М/с ,Скубі-Ду. 15.20 МІс "Мисливці за при­

13.00

15.30,

22.05 Х/Ф .БоЙовище - Зем-

Т/С -Амазонка"

НОВИЙ КАНАЛ 6.30. 7.30, 8.05, 8.45 Підйом! 7.00, 9.00, 19.00, 0.10 Ре­

7.05,

Д/с ,На перех­

13.30,

Т/С ·Жюлі Леско,

ка·

КИЇВ

7.00. 19.00

19.30

20.15 Вечірня казка ,Сони-

Заманським"

ТЕТ

6.30, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­ вися ' 7.00 Т/с ,Прості істини" 7.30 Т/с ,Район Беверлі

19.30

16.30 М/с .Кріт і ЙОГО друзі. 17.00 Х/Ф .Субота і неділя. 17.35 Т/с .Чарівник, 18.00 Будь те здорові! 18.35 Без дієт і рецептів 18.40 Телепрес-клуб

ною

рестях планети Земля·

періоду'

Рекс-

СТБ

Х/Ф 'Дванадцять міся-

на Попелюшку.

19.30

8.10. 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Рятувальний пат-

6.30

Джекі Чана'

8.00 Репортер. Бізнес 8.15 3а гроші 9.10, 18.05 Т/с .Клоун, 10.05, 1.45 Т/с ,Полювання

20.25,

-Вікна". Столиця

с.

14.55 М/с ,Пригоди

Принцип доміно

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55. 22.00 Спорт 8.00. 9.00, 19.00. 22.05 По­

14.00

портер

Х/Ф ,Розиграш"

дарметки.

2.45

1.15 Перша експедиція 2.05 Т/с -Це життя· 2.50 Д/Ф - Кіноманія"

7.15,

ланетяни-

года

нє"

5.50

Х/Ф ,Жандарм і іноп-

14.30 16.35 17.50 18.00 20.00

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 7.30, 8.05, 8.45 Підйом! 7.00, 9.00, 19.00, 23.50 Ре­

7.05.

Х,ллз·

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с ·День народження

11.30, 20.30, 1.00 Історі; в

бутнього.

ницький шлях-2"

ди"

22.00

года

4.45

Х/Ф -Хазяїн тайги.

12.00 Д/Ф ,Світ дикої приро-

7.30 СТН. Тижневик 8.00 СТН-спорт. Тижневик 8.30 Х/Ф дЛЯ дітей ,Мел" 10.00 Чорний квадрат 10.30 Шоу·Я вас люблю· 11.30 Т/с ,Максимо в моєму

6.30, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­

22.20 -Вікна •. Спорт 22.30 Х/Ф -Таємний план· 0.25 .Вікна ... Кримінал. 0.40 Т /с -Амазонка.

руль 'Гаваї.

КИЇВ 7.00 Д/с ·На перехрестях

НОВИЙ КАНАЛ

9.05

СТН

15.35 М/с .Пригоди з книги

ка·

8.00 МІФ 8.10 МІс ,Скубі-Ду.

8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с -Рятувальний пат­ 9.55 Т/с -Людина-невидим-

Т/С ·Згадати все"

1.30 Хіт-ТВ

дою людиною.

Перемог

нє"

Буржуя.

22.00 Т /с ·Королева мечів"

да, чи Контракт із моло­

4.40 Х/Ф -Вік - не перешко-

МІс 'Каспер. МІс ,Назад у майбут-

19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз" 21.00 Т /с .День народження

планети Земля>,

трасть"

14.15 Х/Ф .Весілля. 15.30, 18.30, 20.30, 23.30

казок-

16.00 Т/с ,Прості істини. 16.30 Т/с ·Я люблю мумію. 17.00 Т/с ,Район Беверлі

0.00

серці"

12.30 Київ класичний 13.00 Економічний вісник 13.30 Мелодіі нашої юності 14.00, 21.20 Дозвольте запитати

Хіллз·

22.00 -Вікна". Новини

14.45 Т/С -Бідна Нас-

16.25 Т/с -Усі жінки - відьми"

земля наді;,

,Надбання рес-

Шерон" Т/с ·На безімен-

та·

17.00 Репортер 17.20 Ціна кохання

18.20

деталях

12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз· 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.30 МІс -Пригоди Марко і Джини.

бутнього.

13.10 Х/Ф .Діамантова рука. 15.05 Х/Ф ,Громило і маля-

дарка пітьми·

Х/Ф

15.15 Т /с -Ангел на дорогах. 16.20 Дійові особи 17.00 Я усе про вас знаю 18.05 Т /с ,Жінка з ароматом

форма

12.15 Х/Ф ,Дикий світ май­

на"

14.20 14.50

22.25 Х/Ф • Таємниці двірце­

17.25

7.00 М/Ф 7.40 Т/с ,Ундіна. 8.30 СВ-шоу

М/Ф Погода Х/Ф 'Х/Ф строгого ре­

пуБЛІКИ" 12.45 Факти 13.00 ,12 негренят" 14.00 Х/Ф • Таємниця орде­

16.25 Т/с ,Усі жінки - відьми ..

,Четверта влада'

УТ-2

ті"

жиму·

нїі"

21.15

Погода

10.05

.Кено" Світ спорту

0.40 Золота Фортуна 1.20 Д/с • Палітра " 1.50 Галерея

Т/С ,Це життя.

2.25

1530. 20.15

Вірую У гостях У Гордона. А. Швець

Факти

4.05 Т/с ·Земля-2" 4.50 М/Ф 5.10 Т/с ,Бандитський Пе­

'ні!,)

НИК"

М/Ф Х/Ф ,Захоплення-2. Х/Ф ,Сабріна.

23.45 ЧС з хокею 1.35 Т /с ,Чоловіча робота-2"

Т/с ,Ес Клаб

15.15 Т/с ,Пуаро Агати Кріс­

єфрейтора Збруєва.

Т/С ,Оригінали.

14.55

.31 червня·

22.00 "Вікна·. Новини 22.20 Італійський футбол.

1.00

13.20, 20.40

Т/С ·Наш Чарлі.

11.00 Т/с ,Володар звірів. 12.00 Д/Ф ,Світ дикої приро-

БуржуяТ/С ,Королева мечів-

10.30

11.30, 20.30, 1.00 Історіі в

Нейтрона·

ЖУЄТЬСЯ»

13.45 Х/Ф .Летять журавлі. 15.35 Т/с .Ангел на дорогах· 16.35 Д/Ф -Благословення

Т/С -Агент національ­

8.25,21.20

6.10 Т/с ,Пуаро Агати Крісті. 8.00 Бізнес-студія 8.40 Х/Ф .Джульбарс.

Х/Ф

МІс .Пригоди Джиммі

ки·

СТБ

12.30

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "День народження

9.15 М/с .Невгамовні-2. 9.45 М/Ф .ЧарівниЙ пудинг. 11.00 М/Ф .Дракон і тапоч-

дія.

20.10 Х/Ф ,Жандарм одру­

Х/Ф ·Капітан Гак" 12.45 Факти 13.00 ,12 негренят-

9.55

21.20

17.25

22.55.12 негренят' 0.00 Україна енергетична 0.35 Х/Ф .Королева краси. 1.55 Х/Ф ,Надзвичайна' по-

17.15

роЙ.

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 М/с .Пуччині. 8.20 М/с ,Скубі-Ду"

8.50

ди"

ної безпеки-4" 22.25 Х/Ф ,Таємниці двірце­ вих переворотів" 0.55 Служба розшуку дітей

9.25

орде­

волом·

10.00

дія"

Т/С -Ундіна"

19.30, 0.35 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання

12.20 7- в Іспа-

Т/с .Мутанти-Х"

17. 10 Х/Ф ,Сім наречених

7.25 Англійський алфавіт для

няна рапсодія"

Т/С .Це життя-

14.00 14.20 16.15 18.45

• Таємниця

Х/Ф ,Одержимий дия-

20.50

тербург-5.

Т/С -Неможливі зелені

ут-з

10.10 Д/Ф -Київ

12.00,

"Шельменко-ден-

1.05 Служба розшуку дітей 1.10 Т/с ,Оригінали"

СВ-шоу

9.05

Х/Ф

вих переворотів.

М/Ф Т/с ,Ундіна.

20.45 20.50 21.45 22.05 23.00 23.35 23.40

Прокинься і співай І

7.05

тя"

УТ-2

19.35

18. оо Святковий концерт 20.00 Подробиці 20.25 Хроніка Великих Пере­

5.00 Х/Ф .НадзвичаЙна по-

Т/С ·БандитськиЙ Пе­

Х/Ф

19.05

на·

ICТV

4.05

15.30, 20.15

Галерея

1.25 Д/с -Палітра-

14.55

невдахи·

УТ-З

Вісті. Діловий світ Саме той

Запитаєте міністра Вечірня казка ·Суперлото" ·Кено, -Мегалот. Футбол. ЛЧ .• Челсі" "Монако· 23.40 .Підсумки" 0.10 Вірую 0.25 Ера гумору 1.00 Мюзик-бокс

7.00 7.40 8.30 9.05

16.05 Х/Ф ,Супертеща для

мог

18.30 Енергетичне поле 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.35 Ера бізнесу 7.40 М/Ф 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 9.00 Сільські вісті 9.30, 11.10, 14.25 Для тих,

21.10 Чекай на мене

Hїi~

18.50 19.10 19.40 20.05 20.35 20.40 20.50 21.30

Т/с ,Бідна Настя·

НИК"

рой·

11.15 Д/Ф "Монолог гетьма-

14.55

20.10

тербург-5.

9.05 Ранок з Кіркоровим 10.10 Д/Ф "Київ - місто-ге-

Т/С

19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.05 Чудесне прання

5.10

Х/Ф ,Олівер Твіст.

14.00

Х/Ф 'Кубанські козаки.

17.55 Концерт ,М. Євдокі-

,Кено»

Світ спорту

земля наді!»

11.25 Аудієнція 12.00 Перехрестя 12.25 Поздоровляю вас .. 13-.05 Сільська година 14.00 Абетка безпеки 14.05 Клуб Суперкниги 15.25 Зірки, на сцену! 16.00 М/с -Киту. 16.15 Студія -5. 17.00 Народна служба поря­ тунку - 01 17.25 Телефон податкової 007 17.55 Межа 18.25 Зелений коридор

11.00,

13.25 Крапелька 13.45 Шлях до успіху 14.00 Криве дзеркало

0.10 Вірую 0.20 Огляд матчів Англій­

19.40 Т/с ·Земля і кров.

5

"Про НАС" 'Наголос.

Т/с -День народження

Буржуя.

22.00 Т/с .Королева мечів" 0.00 Т /с .Згадати все" 1.30 Хіт-ТВ

800, 19.30 Т/С ,Жюлі Леско· 9.00, 21.30 Т/с ,Сімнадцять миттєвостей весни.

10.20 Мерія 10.45 Телепрес-клуб 11.30 Т/с .Максимо в моєму серці.

12.30 Т/с ,ПрОВінціалка. 13.35 М/с ,Загін .Галактика. 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Т/с ,Жін~и, яким пощастило·

15.35 М/с -Пригоди з книги казок·

16.35 М/с "Кріт і його друзі. 17.00 Доброго вечора, кияни!

17.35 18.35 20.20 21.00 21 .10 23.00 23.40

Т/с -Чарівник' Хіт-базар

Вісник роботодавця Новини з вітрини

Кіно мозаїка Київ класичний Х/Ф .Месмер. Шляхом

Нострадамуса.


'31

N!!33 (9540) І

П'ЯТНИЦЯ,

6.00 6.ЗО.

України. БК -Київ-

травня

7

Новини Смачна родина

7.00. 8.00

6.50 7.05. 8.05 Спорт 7.20. 8.20 Фінансова погода 7.40 Ера бізнесу 7.45 МІФ 7.55 Православний календар 8.З5 Мюзик·бокс Для тих,

хто вдома

9.45 Ситуація 9.50 ·Четверта влада. 10.35, 14.15 Служба розшуку дітей 10.50 Абетка безпеки

11.00,

15.00. 21.00, 21.50

Вісті

11.30 Модна лінія 12.05 Зелений коридор 12.25 Поздоровляю вас .. 13.10 Така мода 13.45 Від сузір'я до сузір'я 15.15 Справа честі 16.00 МІс .Киту. 16.15 Студія -5. 17.00 .Надаечір·я, 17.30 Антракт 18.00 Фаза 18.15 Саме той 18.45 Вісті. Діловий світ 19.00 Баскетбол. Чемпіонат

11.35 МІФ 12.00. 13.30

Швець

Віс-

ті

9.30 Зірки, на сцену' 1.55 Я здивую світ ".25 Ситуація 10.30 Місце під сонцем 11.00 Інновація 11.15 Доля Дунайської дельти

УТ-1

.. Воєнно-польовий

роман·

7.40 Ера гумору 7.55 Золота Фортуна 8.10 З Удень Перемоги! 9.00 Пам'ять 9.30 Для вас, ветерани! 10.20 Нова армія 10.50 Територія безпеки 11.05 Муз. теленовини 11.25 Здоров'я 11.50 Сільська година 12.40 Духовний вісник 13.00 Дорога в Португалію 13.30 Форсаж 13.55 Аудієнція 14.20 Світ. Огляд 14.45, 19.00 Вісті 14.55 ЧС з автогонок Фор­ мула-І. Гран-прі Іспаніі

Футбол. Чемпіонат Ук­

раїни. "Дніпро .. (Дніпро­ петровськ) - .. Металург­ перерві

-

Для тих, хто вдома)

19.10 19.40

київським

Д/Ф ·ВіЙна і світ,

"Тарасова церква .. Військові пісні. Співає

Родина від ,А. до "я

Вісті міжнародні

Вікно в Америку КВВ (У перерві

-

Вісті)

Вечірня казка «Суперлото.,

.. Кено·

Мегалот Світ спорту Імена Така мода Англійська прем'єр-лі-

Ера ГУМ0 ру Мюзик-бокс

УТ-2

7.15,

Х/Ф "Завтра була війна .. Т/с

мор-

МІФ

8.50 Планета Здоров'Я 9.25 Городок 10.05 Бадьорого ранку' 10.45 Смачно з Б. Бурдою 11.25 Камера сміху

го

Чітко і ясно Пенсійна реформа Людина і закон

15.20 Д/Ф .. Курська дуга· 17.00 Поле чудес 18.10 Концерт .Гарні пісні, 20.20 Х/Ф ,Піаніст .. 23.15 Бокс по-справжньому. Х. М. Маркес - М. Пакві­

20.10 Феєрія жипя 20.40 Вечірня казка 20.50 .. Кено· 21.00 Вісті тижня 21.55 Спортклуб 22.50 Служба розшуку дітей 23.00 Х/Ф "Воєнно-польовий

ао

0.20

роман'

.. Чекай

ут-з

на мене.

5.00 Сплеск культури? 6.05 Х/Ф .У зоні особливої

УТ-2 по-справжньому.

Х. М. Маркес

-

уваги'

М. Пакві­

7.45 ЧС з хокею, 1/2 фіналу 9.35 МІФ 10.40 Містер Кук 11.20 Караоке на майдані 12.00 Усе для тебе 12.35 Мелорама ІЗ. 15 LG-еврика 14.15 Хроніка Великих Пере­

ао

8.05 Аншлаг! Аншлаг! 9.00 Лото-забава 10.05 Імена 10.50 Телефортуна II.ЗО Усього доброго '

Запитай у влади

Актуальний тиждень

14.45 16.40

Наодинці з музикою

Новобудова

Х/Ф

Спецпроект.

14.15 16.15

Ювілейний концерт М.

Танича

18.15 Городок 18.55 ШаНС.Моdеl.uа 20.00 Подробиці 20.30 Х/Ф .Зірка· 22.20 Х/Ф • Тільки для ЧС з хокею,

мульти-

Єралаш Пісні війни

вень»

6.55, 7.25 Погода 7.00 Перехрестя 7.30 Міс «Аргай. 8.00 М/с .. Планета монстрів. 8.25 Х/Ф ,Хроніка пікіруючого бомбардувальника .. 9.45 Автопарк 10.25 Х/Ф «Африканець. 12.05 Коронна страва 12.45, 18.45 Факти 13.00. 0.05 .12 негренят"

монстрів,

Т/с

.. Десяте

королівс-

- 22.00

РЕAnIЗУЕ ПУТІВКИ на liазу вlдпочинкv IIДрvжliаll у с. Міжводне Чорноморського району. Автономна Республіка Крим, на 10 днів. Проживання в дерев'яних будиночках на 3-4 особи, триразове харчування. Вартість путівки

- 402

грн. без вартості

проїзду.

Хvдожньо-декоративне кvваННR,виrотовпеННI

3метапу воріт, паркаНіВ, апьтанок, реШіТОК на Вікна і двері та іНШі зваРl8ваПЬНі роПоти,

Довідки за телеФонами:

8-(04494) 68-6-43, 68-4-99, 68-3-04.

21.40 Італійський футбол. Серія

А.

Центральний

матч туру

НОВИЙ КАНАЛ церква Христова

Розиграш

МІс "Пуччини ..

ТзОВ

8-050-741-01-13.

Запитувати Миколу.

Хіт-ТВ

-

-

ВОДІїВ ТРАНСПОРТНИХ 3АСО&IВ КАТЕГОРІЇ «В» Нові навчальні автомобілі

Рекорди

ковані фахівці Група вихідного дня та ве­

Ми

чекаємо

м. Бровари,

ності,

14

вас

за

бульв.

адресою:

Незалеж­

(на території ПТУ-4).

ТелеФон для довідок:

5-02-86.

ПОСПІШАЙТЕ!

da 11OU-

.. Агентство

моде­

КИЇВ

7 оо ДІТИ війни 730, 1530. 17.30 23.30 СТН 8.00 Муз. програма.

Ди­

Т/с «Чарівник" Гаряча тема

Хіт-базар Шлях до успіху

Телепрес-клуб Муз

програма

вас. ветерани

.. Для

..

Новини з вітрини

Доброго вечора, кия­ Згадай мелод,ю ' Х/Ф "Недоспівана ко­

920 9.50

Х_т-базар Т/с ·,Сімнадцять мипє-

11.10, 18.50 Музика 11.20 Х/Ф "Невідомий дат" с. 3 12.30 Муз програма

сол­

"Для

М

шизм"

17.35 18.00 18.30 19.00 20 ОО 21.00 21 1О 21.40 22 30 23.00

Гар·

Споживач

13.00 Х/Ф .Хлопчики", с. І, 2 15.45 Подолання 16.00 Візит 16.20 Д/Ф "Звичайний фаВелика Перемога

КИІВ класичний Мерія

Х/Ф КИІвеькі мініатюри ПіСНІ військового РОКІВ СТН,спорт. Тижневик Т/С

.. Спецефекти ..

ПіСНІ, народжеНІ Украї­

ною

2030

куша

9.00

Перлини класичної му­

ЗИКИ

23.40

Х/Ф

.. щасливий

КІ­

нець"

!' •.IРмА«I.'МА))}·······

'. . . . . .

"оош~[!!)'il(3'

. . .. . . .

~ Ш®@ilOl!ЮJ''Z7 ГJ®0®W

·Ш&····1ІІ®@і]]!!JGJ-v Г}0В~

торrових ПРЕдаАВНИКIВ,

1J1JJlli\ОШ0Ш® Ш0WО0ШОз

3АВІДУlOчоrо МАrА3ИНОМ

-

WllіФуваllЬНИК КОllіНllас·

тих ваllів

4-5 розрядів;

СlllOсар·моторист

4-5

ТА ПРОДАВЦІВ

(продовольча група товаріВ)1 а також

ВОДllв ВАНТАЖНИХ АВТОМО&IJIІВ.

РОЗРЯДІВ.

висока

(виплачується вчасно).

чірні заняття.

..

лей"

Заробітна плата

Помірні ціни

"Великого

оо Віспа-студія оо Супер-Вася ІП

Обладнані класи Досвідчені висококваліфі­

шпи­

Т/с ·Агентство моде­

ГА30ВІ КОТЛИ;

4-12-70; (044) 233-21-48.

-

КВВ. Українська ліга

Т/С

по-

вас. ветерани!"

Т/С "я люблю мумію·

«ITAnfA3»

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ,

~

.. Великого

se

вися!

СИГНАЛІЗАТОРИ;

в

лей ..

22 23

яким

80стей весни,)

гунка"

прання

.. Жінки, ..

Т/с

лискова"

..

Х/Ф ·Моя мати

18.30 21.00

19.15 20 оо

23 ОО 23.40

ВІспа-студія

16.30 17.00

Перлини класичної му­

ни!

завоювати

Рекорди

прання

[JQ[р®оо®ш't/@а

-

,,>1к

17.00 17.35 17.50 18.15

20 55 21 оо

Замам-

деталях

13.00 14.00

ВІС­

18.З5 Споживач

хвилин з В

Х/Ф

0.00

630, 900. 1800, 23.30

МІс "Скубі-Ду і Скраппі­

моде­

8.15 М/Ф 8.30, 16.00 Полундра' 9.30 КВВ. Украінська ліга 1130, 2030, 1.00 Історіі

ТЕТ

Ду.

da hou-

.. Агентство

принцесу"

Х/Ф "Хто не ризикує,

Парламентський

щастило

Супер-Вася іп

12.00

.. Винищувачі ..

Т:с,СпецеФекти"

15.35

Віспа-студія

7.00

Пісенний Олімп Х/ф

ЗИКИ

8.00 Згадай мелод,ю ' 8 20 Т/Ф .. Київ СЬОГОДНІ" 8.40, 19.00 Музика 8.50 Вісник роботодавця

3.30 Заборонена зона 4.15 Х/Ф .Фокус" 5.55 Х/ф ·Летять журазлі .. 7.25 М. Ф 7.45 М/е "ГаРГУЛЬІ"

рія А. центральний матч

8.00 8.15 8.40

неслуу.НЯ-

той не ЦІЛУЄ"

23.40 ХjФ ,Падіння Берліна" 2.25 Італійський футбол Се·

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ

8(044)205-38-04

Тел.:

Х/Ф .БілоруськиЙ вок­

зал"

Автопарк

60 років!

"іц....I. Іе269979 Мініаераво np..M"cnoBoї non;;" .... у.. .,аїнн. серн. АА від 15.03.:200:2 р.

СВАТ l!АrpокомОіиат IIНапита))

19.30

Х/Ф "Імітатор .. (У пе­

цінаIVIИ

Контактни.Й телефон V Ки.єві

Х/Ф ,Повітряний віз-

НИК"

Х/Ф "30-го знищитиІ"

рерві

8(050)694-47-22

Центральний

15.15

.. Великого

23.ЗО СТН

16.30 Спецрепортер 17.00 Репортер 17.20 Заборонена зона 18.20 Х/Ф "Неслужбове завдання .. 19.30 Х/Ф "Леон-кіллер" 21.25 Х/Ф "Акули-323.10 ГолІ 0.10 Х/Ф "Фокус .. 2.00 Х/Ф .. Хто не ризикує,

туру

СМС-призів за тиждень)

Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 2

тел.

18.00

льовим

/Уl.~~п~.~и.!.:?{j.l).~V:':f.!.!.:С.!.:~.Р.и..ЙJ~J..UС.!.!:~.!.!.С;;'J..! ....;~.q._.g..s.(p_e~::.t;;u.!2.;

А.

Рекорди

ським,

той не ЦІЛУЄ»

матч туру

.. Планета

закуповує lVIєтапо6рухт

07400

Серія

МІс

З.АТ ики'іВВТС)Р:МЕТ"

на:й:вищиIVIИ

боролися

15.50 Італійський футбол.

МІс 'Фантомепа· МІс .АргаЙ.

10.50 Програй мільйон 11.25 Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти lЗ.ОО. 0.00 ·12 негренят' 14.55 Х/Ф ,ПатріОТ' 18.00 Докладно з Д. Кисе­

1.00

.. Вони

.. Свято

Х/Ф

14.40

Х/Ф

ІЗ 35 14. ЗО

люблю МУМІЮ

Історіі в деталях

755,5

Т/с "Сімнадцять

IЗ.ОО Будь те здорові '

КИЇВ

зо Ди­

.. Сони-

20.25 Новини з вітрини 21.00 Згадай мелодію ' 21. 15 Дозвольте запитати 23.00 Світ краси 1.00 Один у кубі

10.20 11 1О

7.00 М/Ф 7 зо IЗ30. 15ЗО, 163), 1730. 1830. 2030

. ГаРГУЛЬІ ..

Вечірня казка

..

мипєвостей весни"

КВВ. Українська ЛІга

Світ індійського кіно Ціна кохання

з книги

НИК

Т /с

1.30

травня

за Батьківщину.

ТВО»

Святковий концерт до

Х/Ф "Балада про сол­

.. >1

.. Пригоди

Міс

9.00, 21.30

лей ..

9.10 МІс ,Пригоди Джиммі Нейтрона .. 9.40 М/с "Невгамовні-2 .. 10.05 ,,3 х 4" 10.50 Божевільний день 11.25 МІФ .. Скубі-Ду" 12.00 Концерт НТВ до 9

дата"

ний лицар·

19.05 21.30

Джиммі

16.30,

se 0.00

носп"

.. Пригоди

1530,

Т/с ·,Агентство моде·

22.00 23.00

9

8.15 М/Ф 830, 16.00 Полундра l 9.30 КВВ. Украінська ліга

зал"

12.45

до

За гроші Х/Ф .. Принц і хористка ..

7.00

Х/Ф "Білоруський вок­

5.00 Х/Ф ,Доля людини· 6.40, 7.40 Погода 6.45, 14.00, 4.50 Т/С ,Тем-

НТВ

вися!

Х/Ф "Неспокійне госпо­

10.55

зав­

Х/Ф "Світло в пітьмі ..

МІс

перех­

прання)~

Концерт

6.30, 900. 1800, 23

дарство"

8.55

Ціна кохання

ТЕТ

СТБ

ICТV

.. Зірка·

2.05 2.40 4.35 6.50 7.35

Т/С

18.30 20.30 21.00

Репортер

.. Неслужбове

.. На

лей"

Х/Ф .,Принц і хористка,

Х/Ф

Д/с

13.30,

16.30 17 оо

Запитай­

О.ЗО Х/Ф "Перевертні ..

МІс "Пуччині·

7.20

- 1240

ка

стан"

травня

22.05

МІс "Скубl-ДУ і Скраппі­ МІс

СВІТ ІНДІЙСЬКОГО КІНО (У

дання"

19.25

1.40 Х/Ф ,Мозкова атака" 3.10 Х/Ф "Гарячий сніг"

Дня Перемоги

7.45 8.10 8.40 9.10

зв'яз-

НОВИЙ КАНАЛ

9.05

За гроші

переРВІ

.. Імітатор'

Ду"

зні­

яким по­

..

зики

11.30, 1.00 Історії в деталях 12.00 Рекорди .. Великого прання .. 13 оо ВІспа-студія 14 оо Х/Ф ,Надзвичайний

те в лікаря)

намо,

8.10 8.40

7.30,

Т/с ,Жінки,

20.15

рестях планети Земля ..

мають '

19.00 Х/Ф «Рубін Каїра21.10 Х/Ф .оСутичка .. 23.40 Х/Ф "Сестра з пекла .. 1.20 Т/С .. Амазонка·

19.00 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.40 Х/Ф -Зозуля. 22.50 ЧС з хокею. Фінал 0.50 Х/Ф "Як-брехун' 3.00 Х/Ф ,Новачок"

ня

.

Х/Ф

7.00, 19.00

Х/Ф "Подвійний дракон·

14.40 17.00 17.20 18.20

Т:с·День народження

КИЇВ

Служба розшуку дітей

10.45 11.25

Т/с ,Район Мелроуз.

Зона

4.35, 6.05

Нейтрона .. 9.40 МІс ,Невгамовні-2 .. 10.10 Посміхніться, вас

6.50 Х/Ф "Небесний тихохід.. 8.25 Х/Ф .. Пограбування. 10.25 Х/Ф ,Щит і меч, 16.50 Футбол. Чемпіонат Ук­ раїни ... Борисфен' - .Ди­

Х/Ф .Був місяць тра-

5.05

Не час

СТБ

фіналу

Д/Ф .Відгриміла війна·

шизму. Хвилина мовчан­

17.15

3.05

ICТV

Світлої пам'яті полег­

.н ~.~_~.tI_;;Іt9Т~•..J:!~.~-А.овіряtoТЬ більше

за

1/2

2.55 3.05

"Вікна •. Спорт

.. Скандальні

З.ОО,

Кіномозаїка

16.35 МІс .. Кріт і його друзі .. 17 оо Приватна школа. Ліцей . Гранд .. 1735 Т/с .. ЧаРІВНИК" 18 З5 Подолання 18 50 Поради ЛІкаря Пелеха 19.30 Чорний квадрат 20 оо Перлини класичної му­

22.00 Т/с . Королева меЧІВ" 0.00 Т/С .. Згадати все .. 1.30 Хіт-ТВ

Кунсткамера

МІс "Запн "Галактика"

казок"

Буржуя"

ночі

·Вікна ... Новини

Х/Ф

1930 21.00

2З.15 Х/Ф "Буря сторіччя Стівена Кінга-2.

ки'

твоїх

очей»

0.50 2.50

22.15

15.35

Т/с .Провінціал-

23.40 ..

щастило

Х,ллз,

перемож­

КОН"

лу "Плейбой"

1.45

. БаФФI .

20.з6 ХjФ.ПодвіЙниЙ дра­

Meli.O дітей"

Х/Ф «У зоні особливої

МІс "МИСЛИВЦІ за при­

ниця вамПlР'В"

16.30 гірограй мільйон 17.05 Т/с ·Десяте королівс· тво .. 19.05 Х/Ф "ПатрІОТ .. 22.15 Х/Ф "Красуні .. 1.10 Сторінками тележурна­

уваги"

лих у боротьбі проти фа­

Шлях до успіху

Голос

врятував Краків

12.00 Т/с "Район Мелроуз, 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.30 МІс .. Пригоди Марко І Джини .. 16.00 Т/С .Прості істини .. 1630 Т,с >1 люблю мумію" 17 оо Т /с .' Район БеверЛl

Шоу І. Найди

Тіс

13.35 14.00 14.15

деталях

НИЦЬКИЙ шлях-2~,

17 10

ка

Історіі в

11.30. 20.30. 1.00

"Комісар

марами .. 15.45 МІс ·Седрик. 16.10. 6.10 Т/с,Заколот­

1.25,

13.55 Т/с .. Темний лицар· 14.45 Х/Ф .. Розлучення і се­

lЗ.45

15.20

Х/Ф .Пограбування ..

12.05 Х/Ф .. Женя, .. катюша·

Женечка і

Т/с

сеРЦІ"

12.ЗО,

Буржуя" 10.30 Т/с "Королева мечів ..

lЗ.ОО Х/Ф .КрутиЙ Нокс' 14.45 Міс ,Скубі-Ду ..

слідування»

8.10, 19.10 Каламбур

Хроніка Великих Пере­

17.10

·Кмітлива

года

мог

Світ авіаціі і туризму

МІс

20.00 22.00 22.20 22.30

мог

Люди і долі

.. Веселі

16.05

Х/Ф "Мужність під вог­

нем·

Мюзик-бокс

МІс

пошуках

ських ПРИГОд"

7.45

валеолога Ю. Зарецько­

Бокс

.. У

Нові

7.45, 8.45, 12.45, 18.45. 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55. 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 9.00, 19.00, 22.05 По­

Приймальня столичної

ут-з

4.20 6.05

ніндзя.

Шерон.

сиса»

8.10 Прихована камера 9.05 Ранок з Кіркоровим 10.05 Оздоровча система

12.00 12.30 12.40 ІЗ. 1О 13.20 13.35 13.45 14.00 14.35 14.50

Лігвище

22.30 Х/Ф .Коммандо, 0.20 Х/Ф .. Солдати Апокаліп­

.. Спрага ..

довиськами-

7.00

мутанти

бульвар.

Служба розшуку дітей

Х/Ф

6.З5 Служба розшуку дітей

пригоди-

12.30 Крихітка 12.50 Жипя без болю 12.55 Ліки майбутнього 13.10 Корисна розмова 13.20 На своїй землі 13.40 3а київським часом 14.00 МІс .. Веселі мульти14.40. Єралаш 14.50 Т/с .. Бідна Настя. 15.45 Прихована камера 16.40 Найрозумніший. Фінал 18.30 Аншлаг! Аншлаг! 19.30 ТСН 20.00 Концерт "Травневий

Перехрестя

Т Іс ,Династія.

6.40. 8.05 -300 сек/година. 6.45. 16.30 МІс ,Черепашки-

влади

7.00 Д/Ф "Прогулянки з чу-

0.40 1.25

.

5.45

Хіллз"

830. 23.00 Деталі 9.30 Т Іс "День народження

·Рекс,

12.00

Ди­

7.00 Т/С .. Прості істини .. 7.30 Т/с .. Район БевеРЛІ

на Попелюшку"

6.30 Х/Ф ·А якщо це любов? 8.20 На перший погляд 8.50 "Вікна,. Столиця 9.00 Принцип доміно 10.15 ХjФ ,Попереднє роз­ слідування .. 12.00 Д/Ф "Світ дикоі приро­ ди .. 12.40 ХjФ ,Авантюристи .. 14.40 Х/Ф,А якщо це любов? .. 16.35 Принцип доміно 17.50 "Вікна-. Столиця 18.00 Х/Ф ,Попереднє роз-

ICТV

-Пригоди

Посміхніться, вас зніма­

11.00, 19.30

СТБ

Х/Ф 'Дванадцять місяців., с. 2

ТІс ·На безіменній ви­

12.00

1945

обов·язків.

МІс

14.55

9.10, 18.05 Т Іс .Клоун .. 10.00. 1.55 Т/с ·Полювання

1.35 Х/Ф 'ФРИКЦіЯ' З.05 Х/Ф .Варіант 'Омега·, с. 4. Каламбур

8.00 Т/с .. Жюлі Леско .. 9.00. 21.30 Т/с "Сімнадцять мипєвостей весни .. 10.20 Пісенний Олімп 11.00 Молодіжна телеслужба 11.30 Т/С ·Максимо в моєму

вися!

ЮТЬ!

лу ,ПлеЙбоЙ.

4.30

нє·

Г. Гаркуша

травня

службових

10.15 Караоке на майдані 11.00 Шанс 12.20 Т/с .СімеЙні узи· 13.25 Діскавері 14.40 МІс .Каспер. 15.05 МІс .Назад у майбут­

Краса і здоров'я

10.20 11. оо 11.30

дня

Заманським"

630, 9.00, 18.00, 2330

ДжеКl Чана" 8.00 Репортер. Бізнес

8.15

М/с .гаргулы' ТЕТ

портер

23.10 Х/Ф ,Беовульф 0.55 Сторінками тележурна­

0.05 ЧС з хокею. 1/4 фіналу 2.05 Т Іс .Нічні бачення. 3.00 Х/Ф -Під час виконання

збройного вовка

Родом з України

I.ЗО Х/Ф

НЕДІЛЯ,

«Вес­

га

0.40 1.05 1.25

11.40 Прописи 12.05 Спорт і ми 12.35 Характер 13.00 .КраЙ, 13.25 Медичний меридіан 13.45 Границя 14.05 Класік-прем'єр 14.40 Для тих, хто вдома 15.00, 21.00 Вісті 15.15 Рада 16.00 Реліквіі і храми Украіни 16.05 Дзеркало

(Донецьк)

ляд

рік"

8.25 Форсайт 8.45 Православний світ 9.00.15.00.19.00,21.00

22.40 Природний добір 23.40 Подробиці. Підсумки

1730, 18.30. 20.30, 23.30 СТН 7.55, 20.55 .. 5 хвилин з В.

СТОРІЧЧЯ СТІ'

МІФ

7.10 7.40

6.30, 7.30, 8.05, 8.45 Підйом' 7.00, 9.00, 1900, 0.55 Ре­ 7.05.

.. Буря

вена Кінга-2 ..

НОВИЙ КАНАЛ

дітей.

Вулична війна.

4.30 Х/Ф .Приховані в тиші· 6.00. 7.10, 8.00. 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 МІФ 6.25 Шоу і зірки гумору 7.00 Подробиці. Економ. ог­

Домашній доктор

17.05 17.30 18.00 18.30 20.30 20.40 20.50 21.35 21.45 22.35 23.00

Танича

ут-з

соті· 9.ЗО Спецлроект.

9.55. 16.55 ТІс -Вайпер" 10.55, 17.50 Дівочі сльози 11.50 Т/с ,Бухта Доусона .. 13.00, 22.15 ,,12 негренят, 14.00 Х/Ф -Бойові роботи. 15.40 МІс ,Пелсвік, 19.50 Х/Ф ,Розвід і семеро

19.00 Академія сміху. Краще 20.00 Подробиці 20.40 Ювілейний концерт М.

ної безпеки-4.

7.20 8.20

руль "Гаваї-

Х/Ф

4.40

23.00 ХjФ • Помста .. 0.55 ·В,кна ... Кримінал .. 1.10 ТІс "Амазонка ..

ТІс "Рятувальний пат-

9.05

кава"

22.25 Х/Ф .ЗдібниЙ учень. 1.30 НБА. Тижневий огляд

Конкурент

16.35

Т/С .Бідна Нас-

очі"

часом

У гостях У Гордона. А.

17.00

За

в Іспа-

18.30 Т/С 'Ундіна· 19.30, 0.40 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.15 ТІс -Агент національ­

фестиваль

музики

7-

тя"

няна рапсодія ..

12.10 12.30 12.50 13.20

15.30 Т/С ·Ангел на дорогах. 16.45 N кілометр 17.00 Я усе про вас знаю 18.05 Т/С ·Жінка з ароматом

16.25 ТІс •Усі жінки - відьми. 17.25 Т/с -Неможливі зелені

місто-ге-

Дитячий

класичної

УТ-1

Х/Ф

15.30. 20.15

кохання,

Д/Ф ·Київ

11.00

кохання,

Hii~

рой.

Мюзик-бокс

6.00

,Земля

Т/С .Ес Клаб

14.55

земля нвдіі-

10.10

,Земля

зе мля нвдіі.

МІФ Т/С 'YHДJHaСВ~шоу Т/С

Т/С

14.00

УТ-2

7.00 7.40 8.30 9.05

СУБОТА,

9

МБК

20.50 .Кено21.40 Світ спорту 22.00 Бути жінкою 22.20 Національний інтерес 23.00 .Підсумки23.30 Абзац 23.35 Спорт 23.45 Вірую 23.50 Темник 0.25 Ера гумору 1.00 Мюзик-бокс 1.20 Ситуація 1.25 д/с .Палітра' 1.55 П'ята чверть 2.20 У світі єдиноборств

в тавня

6.00 7.20

-

.Одеса-

УТ-1 Доброго ранку. Україно!

9.00 Сільські вісті 9.30. 11.10. 14.25

30.04

у

відділ

вул.

кадрів:

Воїнів-ін-

·2.

L10ВідКИ за адресою:

. . . . М. 6~Ри, ~у~!I(иРJlоноса!Н. [і Телі:.~·~9;.44;··~іР.2711.ї

МАСЯО·ВЕРWКОВЕ Фасоване від МОНОЛІТ від

1,5 грн./п.

6.90

кг.

Доставка по УКРаіні.

Тел.:

044-539-45-99.


30.04

ВА ОJПАЛІВІЇ А ТОІІОІІ 3111ЛІ 18

ро­

пом'янути

ків, як сталася жахли­

похованих

Хоч і минуло

му цвинтарі, покласти

але

квіти на могили загиб­

для тих, хто особисто

лих на фронтах війни

пережив,

26

день

квітня і сьогодні вик­ пекучий

біль

цілком

в

У

душі.

зрозумі­

міському

«Землян:,

стели

уже

ліквідаціі аварії

з

з

іменами

аварії,

гація теж поклала кві­

відати хоч раз на рік

місця. Служителі цер­

чорнобильську землю.

кви

І такі поїздки вже ста­ ли

традиційними

ням

справили

парку,

у

панахиду

менитій

по

трації в особі її «чор­

нобиля,

нобильського вімілу»,

цей

зокрема

свічки

праців­

В.

Жмура,

мерлих

понеділка,

живих.

О.

минулого цебто

26

квітня,

близько

20

ліквідато­

церкві яка

день,

його

До речі, під

час

З

поклали

колективним обідом в

підвищується». А інші:

приміщенні

«За

річкового

порту. В ньому взяли

хвилюванням

і

участь

делегації

квіти

колишні

цівники

до

пра­

адміністра­

міста

здоров'я

ного в районі колиш­

теж приїхали

вклони­

бильщина,

ньої

тися

місцям.

для II колишніх меш­

нещодавно,

«Сільгосптехні­

-

Чорнобиля, рідним

які

на

Ми щиро були вдячні

АЕС при виїзді з Чор­

організатору цієї теп­

ки»

по

дорозі

нобиля. Оглянули міст

лої

чис­

через

Прип'ять,

земляку В. Р. Мельни­

в Чорнобилі.

ленних

закутків

який

десятиліттями

холод­

річ

-

забутих

несподівану

кольору срібла

ною. Але це не зава­

погруддя

дило

учасникам

поЇз­

сандра

ІІ.

дки

у

мірі

церква

існувала

повній

царя

Олек­

Оскільки

вімати шану й поваrу

його

тим, хто врятував світ

румю

від атомного кошмару,

знайдено

часів,

то

було

за

й

пог­

в

ній

мріяли

про

зустрічі

ку,

чорнобиляни,

який

і

зоні,

тво

будівельних

лише,

четвертий

ре­

звичайно. поїздка

з ювілеєм. ВітаЄАIО щиро у деllЬ ювілею, БаЖШ'JlIО JlIllРУ в ос('лі, тепла IІад землею. ХаіІ радість приходить до вашою дому, РОJАllшши І/('/()ду, тривощ і втому.

ХаіІ щастя іІ ус}а'lа в житті ІН' JI/IlI/Uють,

Хай діти вас люблять і всі поважають, ХаіІ живуть у серці

народження.

краще маємо,

Ми від душі тобі бажао/О.

Бажаємо жити довгії РОКІІ Без ('ліз, без /оря, без біди, Нехай Jдоров'я, щастя будуть Сьогодні, завтра і завжди,

душа

болить

('1110

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління про діяльність ВАТ" КіЛИТЯНСЬКИЙ експеримен­ тальний завод комбікормів і пре· міксів» у 2003 році. Висновок реві·

Дочка Аня, зять

Володя, брат Коля,

л доля дар!!, ща('ливих РОI(ів.

..

сестра Віра, свати, племінниці, рідні з Полтавщини.

••

Вимоги: громадянин України віком до 45 ро­ ків, освіта вища юридична за освітньо-кваліфіка­ ційним рівнем магістра або спеціаліста та ста­ жем роботи за фахом на державній службі не менше одного року або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

-

ВАНТАЖНИКИ; АПАРАТНИЦ.

зійної комісїі щодо річного звіту та балансу ВАТ "Калитянський екс­ периментальний завод комбікор­ мів і преміксів». 2. Звіт спостережної ради ВАТ • КалитянськиЙ експерименталь' ний завод комбікормів і преміксів» про діяльність у 2003 році, 3, Звіт ревізійної комісїі ВАТ .КалитянськиЙ експерименталь· ний завод комбікормів і преміксів» про діяльність у 2003 році. 4. Затвердження порядку роз­ поділу прибутку за 2003 рік та по·

ПРОДУКЦІї.

РЕАІІІ3УЕ КАМІНЬ-&П

с. Калинівка, вул. Ігорева,

Тел.: 'НОВЕ

ААРЕСА:

Броварськux

колекmuв

газеmu, Броварські міська і

раlюнна

PilAU,

раlюнна

z,ержаz,мінісmраuія.

СtJідоцт<ю про д<:ржавну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

давній лист, Тепер лежав він, мов хустина,

В гарячій батьн:івській крові

З

Я мстив ;за сина, Я мстив за 'мертвих і живих. Микола МЕЛЬНИК,

нього

обхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів пас­

порт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Ознайомитися з документами щодо порядку денного зборів можна у правлінні ВАТ «Калитян­ ський експериментальний завод комбікормів і префіксів», починаю· чи з 15 червня 2004 року.

...

йшов у бій,

смт. В. Димерка.

як на долоні.

рядку покриття збитків ВАТ «Кали­ тянський експериментальний за­ вод комбікормів і преміксів» за минулі періоди, 5. Про основні напрямки діяль­ ності ВАТ "Калитянський експери· ментальний завод комбікормів і преміксів» на 2004 рік та нормати­ ви розподілу прибутку, що буде отриманий. 6. Внесення змін до складу спостережної ради ВАТ «Калитян­ ський експериментальний завод комбікормів і преміксів» та дору­ чення спостережній раді переоб­ рати ревізійну комісію ВАТ «Кали­ тянський експериментальний завод комбікормів і преміксів» 7. Внесення змін та доповнень до СТalУТУ ВАТ "Калитянський екс· периментальний завод комбікор­ мів і преміксів». Реєстрація акціонерів (їх пред­ ставників), які прибули для участі у зборах, буде відбуватися з 9.30 до 10.30 за місцем проведення зборів. Для реєстрацїі акціонерам не·

5-68-55.

14.

мельної ділянки ДЛЯ будівництва індиві­

дуального адресою: ний,

житлового

м. Бровари,

Орамlнн.ЗАТ ((Ікраїнсы

К8мерцIЙНI-ВИР80Нllql фірма сmьсьвоrоспода.сьвИІ ПlдпрнемеТIІ! Ш®Q[lIJJ®LiЯ!іШ.l@11 що загальні збори акціо­ нерів відбудуться

вня сою:

м.

чер­

адре­

Бровари,

Кутузова, зборів о

25

року за

2004

125. 13.00.

ція акціонерів з

вуn.

Початок Реєстра­

11.00

до

12.45. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Затвердження

1.

правління

та

звіту

підсумків

фі­

нансово-господарської

ді­

яльності за

2.

2003

рік.

Затвердження звіту та

висновків ревізійної комісїі .

З, Вибори голови та чле­ нів правління,

4.

Вибори ревіЗійної комі­

сї!. Затвердження

5.

поло­

жень,

І Втрачений статут ДП .Касан-Нафта» ЗАТ .Касан-Україна», зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради: ре·

державною

25.10.1958

нотаріальною

року, за р.

недійсним.

За точність викладених фактів відповідає автор.

-

за

Піща·

що належав ЮРЧЕНКО Ніні Пили·

2,

Редакція не завжди поділяє позицію авторів, Листування з читачами

будинку

провулок

І Втрачене СВідоцтво про право влас· ності на житло, видане АТ "Бровари сіль· буд» 14.03.1995 року за N~ 155 на ім'я КЛИМА Володимира Миколайовича, вва· жати недійсним.

півні, посвідчений Броварською міською

07400, Київська обл., М. БРОllарu, бульв. Незалежності, 2 . РеАакmор:' 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu: сільського гocnOz,apcтBa 4·02·92; промuсловості і соuіальнuх numaHb, лuстів і масової робоmu 4-04·81; бухгалтерія; npuuoM оголошень 4·23·26.

• • • •

-

дання у безстрокове користування зе·

Адреса:

спIВЗАСНОВНYlКУІ:

Чорнобилі.

АЕС

вушаnки

Пропахлий потом

.. Я

І Втрачений дублікат договору про на·

ТОВ «ТЕМП»

садових доріжок та іншоrо.

pez,aKuii

в

-

Віn часто витягав з

26

квітня.

тиск

Стихав шалений грім

3

виrОТОВnЕНН.

ДЛЯ виrотовnення оrорож,

ЖИТТЯ'- газета міської та районної раА, районної Аержавної aAМiHlcmpauiї.

саме

мосту через Прип'ять

Ш®Ш~®lJЯ!JJШ@1l

Усе, ЩО в серці

додому

побачу оті чорнобиль­

щО чергові загальні збори акці­ онерів відбудуться 25 червня 2004 року об 11.00 за адре­ сою: Київська область, Бро­ варський район, смт. Калита, вул. Перемоги, 2, в актовому залі адміністративного корпусу ВАТ ссКалитянський експери­ ментальний завод комбікормів і преміксіВІІ.

сердечно вітаємо з ювілейним днем

ти

з

На фото: на новому

КОМІііКОРМіВ І преМіlСIВl1

Тетяну Дмитрівну ЛИТВИНЕНКО

що

«Як

кажуть:

експериментanьний завод

Дорогу нашу

те,

допомогла нам з'їзди­

організа­

ські хащі та пустку

Закінчилась

за

Андрій РУБАНОВ.

Одні

актор ... Міст чудовий,

місце.

пра­

однією

сьогодні

райдержад­

міністрації

цій.

на жаль, тоді, коли ба­

бахнув

керує

Чорно­

Спасибі ще раз Бро­ варській

Коли в землянці

свист,

вона,

канців.

цює в Чорнобильській

але гроші на будівниц­

знайшлися

нині

заряджаюся

Отака

нашому

Правпіннн ВАТ ((Иanитннський

Антоніну Іванівну МАРЧУК

по­

І енер­

Чорнобиля, встановле­

ному

надзвичайно

І я згадав:

квітучу

по­

них робіт у храмі в од­

знайшли

колишню

на цілий рік».

минулі роки, побували

видалася

Почути відповідь хотів.

ліську землю.

організацій

за розплату

розрухою я бачу свою

органів

і

Немов за помсту,

і

пам'ятника пожежним

рів аварії знову, як і в

Погода

нетрями

гетично

реставрацій­

із

тими

тивних, господарських

упоКlИ

за

яви­

вою цікавістю.

Чор­ по

це

з якоюсь особли­

учасники

діє

...

Болючий погляд звів, Сприйнялося

Іл­

поставили

за

і

«тату-у»

Замовк ...

ще сьогодні

лінській

П исали ... ЩО nавчився:

у

Побували ми і в зна­ старан­

райдержадмініс­

ника

тут,

померлих.

Броварах. Завдячуючи

:Ю ... сипа ... відомсти ...

ших днів. Наша деле­

ти до цього пам'ятного

-

Землян:,

на­

ін­

місцевостей

востаннє,

які

не дожили до

прохрипів

eifl

ліквідації

від­

ших

на полі брані,

парку

біля

учасників

лишніх наслідків

Він біг і впав

На груди руки опустив ...

наслідків

учасників

...

Слави відбувся мітинг

лим стає бажання ко­

чорнобилян,

немов хустина

чорнобилян.

ликає тяжкі спогади і Тож

І лист лежав,

місько­

бильській й

Ве-ли кої Перемоги

земляків, на

ва трагедія на Чорно­

АЕС,

До 59-ї річниці

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

конторою

Ne 2395,

вважати

єстраційний номер 2392 від року, вважати недійсним.

1.02.2001

Арук офсетнuU. Обсяг 1 APYKoBaHuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформаuії KUЇBCbKOЇ оБЛАержаАміністраuії .

Зам, Тираж

1484 2220

прим.

#33 2004  
Advertisement