Page 1

СЕРЕДА,

Газета виходить квітни 1937 року.

з

17

КВІТНЯ

20

1994

РОКУ.

ГАЗЕТА &РОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РААОННОЇ РАД НАРОАНИХ ДЕПУТАТІВ ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ

Утворено окружні

виборчі комісії Розпорядженням

голо­

ви

Ниївської

обласної

Ради

народних

депутатів

за

М

від

24

року

12.IV.1994

утворено

окружні

виборчі комісії по вибо­ рах до Ниївської облас· ної Ради. ПовІдомляємо їх місЦезнаходження у на­

пюму місті і районі. Північний .виборчий

руг

міщеІІНЯ

N'9 5.

ок­

(центр -- при­

.N9 \1

середньої

школи

Адреса: вул. Ниїв­ <<А•>, телефон

ська,

306, 5-11-85);

Південний виборчий ои­ руг N'9 12 (Ц!)І!ТР при­ міІцення

будинку

ри

<<Торгмаш».

з-ду

рzса:

вул_

культу­

Ад­

Нрасовського,

телефон 4-22-66); Західний М 13 (центр

14,

-

приміщення

АТ

варисіль'5уд•>. ІУЛ. фон

<<Бро­

Адреса:

170,

Ниївська,

теле­

5-14-91).

Придеснянський

-

(центр сіль%ка

М

34

с. НалинІвка, Рада. телефо!і

S-02-68). tоrолІвськнй i'IFP с. сільська

35

Гоголів, тРлефон

Рада,

27-2-49). .м

Калитянський.

--

(центр

селищн'і

36

Налита, телефон

смт

Рада.

.5-05-52). Про

склад

окружних

виборчих комі.сій буде по­

Урядова делегація, очолювана віце-прем'­ єр-мІ.кІстром Валенти­ ном Ланднком, врове­ ла .в Москві зустріч з кері-вництвом російсь­ кої акціонерtІоІ компа­

нії •Газпром•. Ишлося про вирІшения щодо

uи.таиь

постачІUDІя

в Украtну, а т.ранзнту його

нашу

газу

також через

територІ.JО.

Ва1ІС­

ливим

було

також

пи­

тання

про

зберlrаиня

російського газу .в на­ ших иафтосховищах.

стало Щдомо, АК •Газnром» матиме можливість аакачатн на зберігання до 10 млрд. куЬlчннх метрів га3у, .розв'язавши таким чи­ ном проблему знижен­

&

ня

тиску.

Головиим на сьогодні залишається оплати

за

nитання

rаз,

наголо­

сив В. Лаиднк. Вже не йдеться

вро иепостав­

ки.

ж

але

треба

все

одно

платити.

НинІ борг украІн­ сьЮІх пlдприєм.ст.в і ко· мунальників акціонер­ ному товариству •Газ­

nром• становить 600 млн. доларів США. На зустрічі в Мос:.кв~ було ДОМОВJІЄИО, ЩО На

млн. .доларів наші будівельники QУJQ'Ва­

300

тимуть житло

цівникІ.в

JP11 PJIQ•

иафто-tа:wаоІ

галузі. На п.евну суму буде надане також ви­

готовлене в }'кра1и1 обладнання.

вІдомлено.

Звернення ГРОМАДЯН

не

Де б

працюва11~-

~ннх

на

Акцією

але

ПОЧііВСЯ

на

місячник

милосердя,

ого­

лошений з ініціативи лови районної Ради

депутатів

Рачин~ької,

і

та

здо­

У ході його перед­

бачено

пр:)Вести

чимало

різнопланових до

водно­

районний

милосердя

ров'я.

СУТЬ

О. С.

котра

час очолює

го­ на­

заходів,

ЯКИХ

МаЄ

ЗВОДИТИСЯ

одного

--

допомогти

людям

немічни-м

і

знедо­

леним ветеранам, ін­ валіДам війни. праці, сол­ датським удовам, дітям­ сирJтам

жити

цей

хоч

пере­

час.

-~ИЧ1ЙНО,

І-·

якось

ЗОВСіМ

не­

·'-"'\0 було б, аби увесь

тру­

району.

До весни вони почали го­ туватися ли

сІння

1

ще

з

засипали

в

осенІ,

зернових,

овочевих

гатували

вили

на­

кормових

культур.

ка­

картоплю,

техніку

зберІгання. вчасно,

ко­

комори

на

ста­

знмо11е

Все

робили

по-господарськи.

Як тільІш з'явилася найменша можливість ви­ ходу

в

поле,

потужні

важких

тракторів.

но,

гаторІчні ще,

в

поле

сІвачі.

у.спішно

завершили

господарства на

Чимало

площ

культур

загинуло.

вчасно

сом,

сІвбу зе.рно.

озимих Іх

та­

перес!ялц

вів­

ячменем,

WJрмовими

іншими

культу.рами.

Напружені у

веснянІ

картоплярІв

днІ

радгоспів

«Гоголівський», імені Щорс(\. <• Заворицький », держплемптах о з а в од у

<<Рудня>>, птахорадгоспів «БОrДаНіВСЬКИЙ», «Семи­ ПО•lКіВСЬКИЙ». І напруга ця

починається

них

полях.

тих

ве­

дітям-си­

нинІшньому році господарств ви­ рощуватимуть майже на­ половину менше картоплі, оскільки існують пробле-

Будні сеАа

на

БІля

кагатів

збуту стала

працюють

по

ні

під

ті

невчас­

зводять

кінці

з

кін­

·~. так доживають віку ті JІЮДН, які в нормальній розвинутій державі бу JDІ б гордістю націІ, бо ж са­ ме Іх.ній непосильний труд був джерелом тво•· рення усіх тих баrатств, якими ми користуємося і які

так

легковажно

трниькуємо. іх,

допомогти

таким

лю-

.заправляють

топлю

пу ка

'іх

садять

кар­

рг.дrос ·

хлІбороби

<<Гоголівський>>. Техні­ працює надійно.

ярових

сІвбу

на

дарствах

раннІх

зерчо

району

завершено,

не залишають ханізатори

довІрили в

-

Саме

роном

<<РуднЯ>>

НІ<JR,

тримаючи

грудочку

полів.

Ме­

часи

JDІ­

обов'я­

половина

сус­

nоJDІшатн

напри­

зволяще

слабких.

Тож

давайте, дорогі земJІJІКН, поєдиаЄмо своІ зусилля і хоч на старості оточимо

цих людей турботою піклу.ваиням!

й

Районна Рада народних

.райоинй фонд і здоров'я

не

кожна

година

затори

тягар

за

прJ­

милосердя та здоров'я

-

й

удалося

села

організувати

це

справжнє

свято гуманності ської доброти.

ви,

акцією

тури,

струк­

щедрих і щирих ду­

шею діодей. А що такі в нашому районі є, жителі Нулажинців та й гості се­ ла

мали

тися

на

змОГ.)'

nерекона­

власнvVІУ

досвІ­

дІ. Спонсором щєІ акції доброчинності й милосер­ дя

виступило

акціонерне

товариство <<Птахофабри­ ка <<Ниївська>>. Саме дя­ куючи ДОПОМОО1 Й ПіД· тримці його керІвництва

дя,

й

Відкриваючи

-

місячник сказав

люд­ цією

милосер­ заступник

голови райради народних депутатів Л. А. Вайс­ фельд, ми маємо на меті вІддати хоч яюусь часточку боргу держави людям, котрі винесли на власних

плечах

тягар

лихоліття, вІдбудували зруйновану війною еконо­ міку держави. Справді, важко

Але

чи

зараз

не

Г.

Фе­

в

руках

-

Поки Зараз

nішла.

дорога.

тут

механІ­ рушили

в nуть. В битву жай-94.

за вро­

... Над високе

веснянИІМ

і

свІтле

ньому

дегкІ

полем

небо.

мандрують

х.маринкІі.

гуляють

Тут

cтpL,.f<:!

По білі

ще

прохо­

лодні вітри. ТА nоле вже давно пробудилосл. Вдих­ неш на

кі

повні

пахощІ

ріллі.

І

п'ян­

ві.Дчу.sаєш,

живе.

тєдайнІ

груди

свІжозораної що

ньому

жит­

соки.

Г.

ПОЛЯКОВА.

звертаються із за.к.ликом до керівинків і трудових колективів промислових і сільськогосподарських nЩприємс.тв.,

підп_риемни­

цькнх структур, ферме­ рів, усіх людей зі щирим

і добрим серцем

-

пере­

рахувати

на

раху­

нок

кошти

райокиого

фонду

лосердя і здоро.в'я. розрахунковий

704804 АПВ

в

ми­

Наш

рахунон

Броварському

«УкраІна•

РожJІ.lвськнй (Центр--- ес:,._;

МФО

процесІ

робничої ти

й

усім

нам.

найбільше по-

терпають

віку,

люди

старшого

полишені

наодинці

зі старістю, хворобами, бідністю. Тому як би скрутно не було, але зі свого боку районна Рада народних депутатІв і ра­ йонний фонд милосердя та здоров'я вишукувати­ муть кошти. щоб хоч якось захистити малоіму­ щих.

Виконуючий директора

обов'язки

новоствореного

радг{)спу «ТрубіЖ>> О. Т. Новицький, подякувавши за

організацію

лосердя,

нІх:

акції

запеsнив

ми­

присут­

зі свого боку адмІнІ­

страція

битиме

господарства

вс€

можливе,

створення

бази

про

не

ви­

забува­

пІдтримку

зне­

людей.

Того днн спонсора 57

за рахунок жителям Ну­

лажинців були вручені продуктові набори на суму близько 200 тисяч карбованцІв кожен_ А представники

го

товариства

про

своє

акціонерно­

повідомили

рішення

взяти

на щомІсячне об.слугову­ вання 10 мешканцІв Ку­ лажинців, котрІ найбіль­ ше потребують допомоги і підтримки. шс.lя цього учасники художньої

д\ядьностl Із ського будинку виступили

нами

із

само­

Гоголів­ культури

перед

се.1ьча­

кпнцертом.

ро­

аби

:22236

Руднянський виборчий округ .М 24 (Центр -- село Рудня).

Село Рудня

виборці.

1723

·

Русанівський виб(}рчнй округ N2 25 (Центр село Руси­ нів).

Село РусанІв виборців.

- - 1616

Св і тильнівський виборчий округ .NQ (Центр не).

-

село

26

Світиль­

Села: СвІтильне. Гре· бельки;Нулажвнці 1338 вибuрці.

Семиполківський виборчий округ М 27 (Центр село Семи­ полки).

Село

r~емнполки

виборці .

3494

Требухівський виборчий округ Nq 28 (Центр ·-- село Требу­ хів. Приміщення будинку культури).

Вулиці: Ватут!на. Ча­ паєва, Шевченка, Першо­ травнева,

К

Нрайова,

Маркса,

Парникова,

Са­

дова. Кутузова, Піонер­ ська, Лугова, Пос:тише­ ва, Мічуріна, Паркова,

Нотовськоrо,

В.::.кзальна,

Номарова, Нрупської, Ам­ булаторна. 2425 виборців. Требухівськ_ий виборЧ:ий округ .N.! 29 Центр с. Требухів. ПримІщення rільсhкої Ра­ ди)_

321499.

в

23

Р•.-'J+;НИ).

Село Рожни виборців.

що

працює, у

31).

виборчий округ -~

ВулицІ:

коштів І там бракує, Отож, надІя вся на спон­ сорів трудові колекти­ підприємницькІ

(Початок у .М

на,

для мешканців вІддалено­ го tt колись неперспектив­ ного

аг-

першими

долених ведення та.кого мІсячника­ взяв на себе лише фонд

фя:ги,

В.

землІ.

волога

струмують

Були схвильовані до сліз фінансовий

час

годщІннй

воду

воно

пільства

депутатів, милосердя

ска­

держплемптахоза­

агрегати

зок. Обов'язок не JDІШе сниlвський, але й rрома­ дяиський, адже не може в демократичній державі сильна

-

господар

запевняє

практич­

11am

покласти

зем:rю,

продовжують

пережити

холlття

госпо­

оир~ги.

по виборах ііо райоюсої Рада ІІародних де111mаті•

Нращим механізато­ рам

Недаремно

хоч

роз­

Підоюримати

готують

майстерністю

дям

(та й

відведе­

Пе,ршими в районІ при­ ступили до садіння кар­ топлІ в радгоспІ Імені Щорса. ВмІло маневрую­ чи технікою, механізато­ ри майже до темна пра­ цюють у полІ. З високою

пеисіІ

видають

Площі,

•иборчі

тн.

--

органікою.

чоловік. Це працівники рільничих бригад, радгоспної конто-

до пеисіІ

в полі. Там, ;Іе широким фрС'нто:w ведуться робо­

-справжній СВОЄЇ землі.

картоплю,

добре,

но

30-50

агрономІв не довелося за­ стати в конторі. 3 ними зустрічалися здебільшого

робського стажу_ r1юдина досвІдчена, а головне-

П. і ця ку ль ту­ збитковою, не­

вигіДною.

кагат­

рОЗІ(РИ·

цукрових буряків_ Недаремно, побувавши в більшості господарств району, ні керівників, нІ

ми ра

Ви,."ач.ено

сів­

М. Г. Труба. У Миколи Григоровича за плечима більше 20 років хлібо­

ЕКЗАМЕН

ДОГОВірііа

грун­

площі до

зав головний агроном радгоспу <<Пухівський»

ПЕРШИЙ

33 (8514)

культури, І

ВІдкритому

готують

зерно

<<Руд­

всІ

кож

ПО 8-12 Збуджені

У

держ­

Майже

ярових

би

хлібороби

ба­

НЯ», радгОспів «ГоголІв­ ський», «ПухІвський», ~ Придеснянський >> та ін­ ші. А разом з ними ви­

у

готу­

господарств_

пІдживлювали

племптахорадгоспу

кор~юві

овоч1

ті,

голоси людей заг.1ущує гуркіт картоплерізок. Во­ ни діють у бІльшості

пасови­

механіЗатори

ранніх

ють ДО садІННЯ тонн бульб.

сіяти

що­

вправно,

перебирають,

закрива­

трави,

ходили

найма.ні тру;rя:ь­

Друж­

підсівали

луки,

озимі

дня

мотори

злагоджено

вош:Jгу,

швидко,

загули-за­

ревли

ли

пенсіонери, робітники. Вони

роз­

Броварщині

вдовам,

ротам. Змушені жи.тк від

минулого тиж­

Кулажинцях.

інвалідам,

війни,

доброчинностІ,

проведеною

родних

всі

теранам

жи­

населеи.ия

солдатським

підприєм.инць­

'61 ., діяльністю,

ф:тд

сутужно

займалися фермер­ чи

в

верст.вам

девІзом

ХJJ!бороби

цями.

иайзиедоленJmим

пенсіонерам,

ет.. --

ня

чи

як

струк-

кооперативних

рах,

дер­

підприєtйствах

бачите,

таким

дяться

ледь

БРОВАРІВ

веться

пІд

ся

но), вони позбавлені най­ елементарнішого, ледь­

ТА РАйОНУ Доро:-1 земляю•'

ри.

нерідко

ДО ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ

СТРУКТУР, УСІХ

о:НОЖНИЛ весняний день - урожаєвІ!>>

-~

Ці.аа

В. ДОСВІТНПІ.

Зелена,

Польова,

ЛенІ­

Продетар·

ська, Броварська, ральна, Городня,

Цент­ гурто­ житки радгоспу «Требу­ хІвський •>, Гагарі на, Гого­ лІвська, Пушкіна, Матро­ сова, Номінтерна, Щорса, Коцюбинського. Червоно­ армійська, Поповича. Чкалова, Суворова, П'ят­ ниці, Свердлова. Горько­ го, Жовтнева. Провулки: Пролетарський, ТихРІй, Польовий. Село Перемож~ць. 2422 виборці.

Шевченківський внборчн:й округ N9 30. (Центр -- село Шев<rен­ ково).

Ое.ло

2512

іll<!вченково

вибqрців. Голова комісії В. МАРУНЯК.


Середа,

t ct'Of. 8

квітня

20

року

1994

сН О В Е

8D6 обсдуговують?

Jl"

Переконатися у цьому може кожний, хто пере­

&РОВАРСЬКІИ 613НЕС

ступає

АОКТОРА СОІОАІ

поріг

іранець

за

походженням,

ре відлагоджені зв'язки з численними філіалами

цювати на споживачів За­ ходу може кожний. Інша

фірми у багатьох Європи, Ірані та Ниєві роб,1ять лише діловим, а

країнах навіть у його не й надій­

річ

країни

ризику,

ним

партнером.

Імпорту­

тобто,

з

нестабільною

ючи

величезними

еконо·мі.кою,

жаль.

до

якої,

належимо

на

зараз

і

ми. Однак проЦвітаючого бізнесмена приваблює са­ ме

інша

-

відсутнІсть

сторона

солідних

медалі

в

Україні

конкурентів.

відмінне

знання

ми

тканини

із

чених ринків

партія­

перепаси­

Європи, до-·

свідчений фахівець-еконо­ міст М. Садоді робить ставну

на

які·сть

виробів,

ВИГОТ·ОВЛЯЄТЬСЯ

А

ЗіЄЮ

кон'юнк-

ма».

своїх

більшість

відомої

яких

За

ЛіЦеН­

фірми

<<Пу­

Актуа.'1ьним

Броварщині чена

3

була

нарада

ників

питанням

культури

на

nрисвя­

культпраців­

району. аналізом роботи

ліотечної

системи

Через ту

нили

біб­

висту­

пида директор М. Ф. Ди­ чаківська. Вона відзначи­ ла, що в районі nрацює 37 бібліотек, вони при­

економічну

останнім своє

дові

часом

вічі

мен

товарів

для

і

молоді,

жіночі

часні

спортивні

Ось

су­

костюми

ціни.

крб., футболка бавовни) з кашо­ шоном -·- 184 тис. крб., дитячий спортивний. кос­ тюм -- 552 тис. крб. Є тут і недороге взуття. А вже сорочок із німецько.ї і швейцарської тканини

(100%

на будь-який

та

скру­

існування

хорові

·налинівці,

на а

у

ди дитячих колективів.

Требухові

та

Літках, які багато років. радували своїм ж~ттєдай­

ків

ним

травні

мистецтвом

земля.f\Іів,

вони

не

лише

відомі

да­

бібліоте­

таннім

часом

ки сіл Богданівни, Бобри­

хор та

фольклорний

ка, Великої Дим·ерки, Підлісся, чого не скажеш

.'Іектив.

увагу

відродженню 1 розвитку української культури, на-

ціонального світогляду читачІів, популяризації

історії УкраїІНи•, прово­ дять багато :різноманітних

масових

Добре працюють

про чита.'ІьНі Шевченкова .. го, Бервиці, Світильного, Нулажинців. Всю зиму було холодно у бібліоте­ ках Заворич, Русанова, Зазнм'я. Цілих 20 років обіця,ють зробити ре-

створено

У державній системі працює '38 будинків куль­ тури .і клубів. На ут.ри.­

Нещодавно на Шевчен­ кових святах я побувала у Требухівській середній школі.

Окажу

тут

відчула

я

JІюбов

до

родног:}

ну

одразу,

справжню

відродження на­ мистецтва,

ДО

що

ріДНОЇ

поша­

МОВИ,

ДО

Тараса

Шевченка,

до

ви­

шитого

рушника

до

ма-

теринської цим

юні

і

пісні.

Саме

требухівці

ви-

гідно відрізняються від багатьох школярів Ниїв­ щини

зокрема,

1,

міста

всіма

Усім

серцем

юсь до ТРЕБУХІВСЬНО­ ГО ЗВЕРНЕННЯ. Адже в

нашій

)КОЖНій

них дів дикі

-

як

-

і

в

'Цивілізова­

європейських наро­ в·ідсутні бр у дні і слова. Приєднуюсь

також що

мові мові

до

думки

надмІрне

іноземних

слів

про

те,

уживаннн

принижує

ІНашу національну гід­ ність. А той, хто відмов­ ляється від рідної мови - той відмовляється від рідної матері. Требухівці б'ють на

витку

слово

-

культури.

голевІ

Це,

і

Вепнк,ІІ.ень. День Міжнародної

в

8 9 -

День

МатерІ.

День

Перемоrн.

5О рокІв тому (1944) Севастопопь визволено від фа­ WІІстських загарбникІв.

115

Го.повн

рокІв

ВІА

АНЯ

иа­

ДиректорІі

Наро,11.иоі

УкраТиськоТ

Республіки. років тому (1944) завершено виsво.пеиия Криму вІд фаwнс:тс~окІІх заrарбинкІв.

12

-

50

сезоні

па­

письмен­

виступила

завідуюча .міською біб­ ліотекою-філіалом С. С. Норостова, завідУючl біб­ ліотекаІМИ с. Літок Л. О. Сліпко та В. Димерки Г. М. Кузьмик, художиій керівник Гоголівського СБН Л. Г. Бідецька, ди­ ректор Требухівського бу­ ди·нку культури В. М. Субін,

інсnектор

нудьтури

В.

С.

відідіЛУ

Бугайо­

ва. У їхніх . виступах йшлося про проблеми пра­ цівників

.'Ііки

в

лися

культури,

роботі

шля.хи

та їх

<<ЖІуравля

недо-

наміча" подолан­

лише

партії

Є

У

організувати

розпродаж

популярних

виробів німецької фірми « Н.веллі» згідно із її ка­ талогом (вдвічі дешевше

і

за

ж

таки

карбованці). за

ж

Можливе ня

також постачан­

імпортних

тканин

сло-­

усіляки­

в

учнІв

СШ

Nll

аесе.по

кІ.пька

5

перемовля­

ються. НІякоrо тобі ху nepeA вІдвІдавням ря.

Я

бу.па

3

жена.

приємно

самоrо

перестуnаю

з

кабІнету

пеrким

отож

бпижче

позиаііомитися

С. мови

та

слова.

чорний

убиває кроці.

І

і

нас мені

слова на·віть та ДИТЯЧИХ ж ми мовчи­

хороших аІ,ІІ.rукІв. &упо та­ ке враження, нІби Лариса МихаііпІвиа не .пІкар, а ча­ рІвник. Вона уміє так 3а­

сnокоіти дитину, що ,11.е іі дІвається страх. Як ,11.обре, що

.пю,ІІ.Ниа

дицину

приііш.па

за

Інакше б терпІння

неі

мапенькоrо

ста.по У кожиоrо

sнаІІти

посмІшку,

пише,

проводвть

шкопІ,

що

ПОЖИВІЛ,

по­

що

иінвються.

у

виграшІ

.ІІІкарІ,

ме,ІІ.оr.ІІRА

б

бу.пи

копи

б

аосrІ

~аІІфІплювали

лІкарІа

у

Га,11.аю,

по

,JІ,ІТИ,

мож.пи­ за

wко-

Т. ПАНЧЕНКО, вчительк·а СШ N'• 5.

.Ni! 1.

років ВІ,ІІ. ,ІІ.ВЯ на­ Панаса Мириоrо украінс:ькоrо пись­

переговори

~у,

які

відпqвідають

20 -

років ВІА ,ІІ.НІІ иа­ М. І. Мурашка (1844-1909), украУнського жи­ вописця І ne,ІІ.arora, Автор пей­ зажних І портретних робІт, критичних рецеизІІІ на худож­ нІ виставки, кииrи •Споrа,ІІ.ІВ старого ачите.пя•. Засновник першоУ в КиsвІ ху,ІІ.ожиьоі шко­

150

лн.

24 с:емвостІ

День І

tлов'янськоі

куаьтури,

nи­

за

вподоби ця розповідь про с-тратегІю го

з

і

тактику

провідних

одно­

підприєм­

ців, які працюють в Ук­ раїні. Але ж пора і нам виходити

на

зованого

більше,

шлях

цивілі­

бізнесу!

що у

Тим

всь·ому сві­

тІ першу скрипку граf.: саме виробник ру,

а

не

перекуrrни.к.

Отож, нуючи ча,

правильно Інтереси

поєд­

спожива­

виготовлювача

давця,

можна

значних

не

ний

про­

у

наси­

необхідними при цьому

соромлячись,

в

і

добитися

успіх.ів

ченНі ринку товарами. І людям

·Віді­ това­

очі,

диви1· 8

мати

за:кон­

прибуток. Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

'ІІІ 3/ІІЄТЕ 811, ЩО... ... влітку б.рова:рські юнаки та ді.вчата зможуть провадити

своо

дозв~.тшя

на танцмайданчику на 360 місць у парку «Перемо­ га•. Нині тут тривають

будівельні

р.оботи,

ПРОВ')ДИТЬ

які

коопе.ра ТИ В

«Модус•.

ТілJ.ки

на

освітлеиИJІ, маштувании лав керівництво парку ви­ ділнло кредит у сумі

150 міл_йонів карбован­ ців. Недешево с5ійmпося й п~~Еій.не бетон.не вІд шліфоване покриття маи­ даичика. тож хотілося б с.падіватися, що мол3діж­ ні розваrн не призведуть зrодом до навмисноrо руй­ нуваиИJІ

об'єкта,

єдиного

у

onl

призначеного

а­

ме для юні.

* * * ... фантастичноі

к,ра.си весільні сукні виробии­ цт.ва Сірії можна взитн напрокат .в уиімермазі, що

РЕЛІГІRНІ СВЯТА І

-.

СвІтле

сІния.

-

Гаrаріна.

відділі

Тут

у

обладнаному

киІвська

фірма

«Афіна» пропонує 23 мо~ делі вб.рания для нарече­ них. Максимальна ціна за

2,5 доби користування 1 tу~ільйон. Молодята мо­ жут;, .п.рндбати

таІ{ОЖ ри

у

відповідні

.для

відділі

аксесуа­

свята,

імпортні

сдяr і взуття.

* * * ... ЦИМИ

ДННМИ говельній мережі з'явилася новинка тернзоване

мІському

І

по­

пакетах.

На

автоматичну

фасування виробни­ Іжевського заводу

nродуктивністю за хвилину. ни

ОБРЯдИ

Христове

ВосІІфе­

пас­ у

'l'iB

також

пуск

-

молокозаводі

встановлено

лінію цтва

~РР-

молоно

лІетиленових

Пасха, Ве.пицеиь. Проводи (Велико,ІІ.иє померлих). 14 - Священномученика Ма­ карІя, митроnОJJИта Киівськоrо. 16 - Препо,ІІ.обиоrо Фео,ІІ.осІв, Ігумена Печерського. 21 - АпосТОJJа І єваиrелІста Іоанна Богослова. 24 РІвноапоєтопьннх Ки­ рн.ІІа І Мефо,ІІ.Ія,

10

nоминаІІ'ІІв

вул.

спеціально

МНОЮ Лес ШУМRТ СОСИОВЬІЙ,

ро,ІІ.жеиня

із

міськвиконко-­

цю ділянку роботи. Мабуть, комусь із на­ ших читачів буде не до

по

Тамара НИКОЛАЕВА, член СоІ03а пНІСателей России, редактор газ·етЬІ 4:Вя'l'Ская речь•, город Киров, Россия.

літератури

років ВІА АИІІ на­ ро,ІІ.жеинв О. В, Фоміна (1869 -1935), украінського ботанІка. 15 135 рокІа ВІА АНЯ на­ роджеІІ'Ив П. 1(, Саксагансько­ го (1859-1940), украУиськоrо актора І режисера, 18 - МІжиародинІІ ,11.ень му­ зетв.

ме­

спова?

Шко,11.а вкІ

чи дпя

пацІєнта

,ІІ.оброsичпиву трІбнІ

в

ПОКJІИКаИИRМ.

Пти'ІІІЙ rомов СJІЬІШеи до аари. Скучно без твоей певучей мовЬІ Хоть чуть-чуть со мной поrовориІ

української

Броварської школи

125

з

Ларисою Михаіі.півиою Сту­ пак, про яку чу.па стІпьки

... Надо

святого

Чому

трем-

вирІшипа

потворні

вуст. мо? ..

вра­

АИТИНства

порІr

стомато.поrа

тінням,

стра­ .ІІІка­

-

сировини

службами

У шко.пах міста nрохо,ІІ.ив мед,оr.пя,ІІ.. 6А.пя сто.матка­

ЖіНОЧИХ

це

дуться

лікар

ці

не-

-

натуральної

Наш добрий

бІнету

33 (8514)

б~івовни, віскози, постіль­ ної білизни. Зараз ве­

із

Да, на Украине я бЬІвала, Только MaJJO: день, от сиЛЬІ два. И язЬІК немного поиимала, Но с большим трудом, едва-едва. ТЬІ в М~ИJІ ворвался, как стихия, Как орда подросткоа в зал пустой. Украинские твои стихи я Понимала все до запятой. Будто память пращуров восстала, ВскоJІЬІХИула древиие века, Будто я тоrда жила и знала, ЗнаJІа оба наши язЬІКа. И учеИЬІХ споров не. хочу я, И теорий в свой не вставлю стих. Кажется, я просто кожей чую,

обов'яз­

що

матюк

хо­

ПИСЬМО В КИЕВ Миколе СОМУ

поди­

слово

кожному

що

ча б на половину ванта­ жу буде передоплата.

іЗ

злий на

Знову

умови,

.пами.

«анг­

читала,

а

'НЬОГО

можливість

В. СЕРГІ:ПЧУК.

прикриває

душу,

по­

8

ня.

Так воно і є, бо мудре біблійне слово лікує люд­ ську

за

ВИСОКОffКіС­

дуже боляче, коли я чую

антипод

ніж

доктора

товару.

Ви-

бо постІйно стикаІОТься з проблемами нестачі апа­ ратури, сценічного облад­ нання, найнеобхіднішого. нарад'!

на

В чем и сходство, и несходство их. Сииий, бельdt, розовЬІЙ, лиловЬІА Луr, rде шелком стелется трава, Я б сравИИJІа с украинской мовой Так иапевио-зву'ІИЬІ в ней слова. Ну а русский зто лес моrучий:, ХвойиЬІЙ, корабельНЬІЙ, светJJЬІЙ лес. Сок земли ero туrие сучья Скоро подиимают до небес.

десь

ІЗ 145 родження

С. В. Петпюри (1879 Гоповиоrо 'отамана І

одяг,

працівники можлИІВі,сть

мови.

менника,

ро,ІІ.Жения

.

Та працювати їм нелегко,

На

пусти­

ГРОМАДЯІІ УКРАЇНИ

за..'\1орським

(1849-1920),

-1926),

НОГО

створювати різноманітні любительські об'єднання.

кожний хитрий

учителька

Мене особисто найбільше хвилює забур'яне-

ловину

змінимо

дні.

і

оборот,

передоплату

паль­

вечори

в

планах

проводяться

шукують культури

шановні

також

са-

«вог­

та

Ви

як

ко­

лективі.

10 -

(0-

трудящих.

зараз

германізмами,

Я

йозну і потрібну розмо­ ву навколо мовних проб­ лем. Це Звернення тре­ ба прочитати та обгово­ школі

~ребухі-вЦі.

цензурне

Я уважно nрочитала тривожне Звернення вчи­ телів та учнів Требухів­ ської школи до грома­ дян України. Справді, на­ ші земшtки почали сер­

трудовому

ранки,

вечори,

рідної

пишуть

скоро

ми

легкий

інтервенція:.,

яку

тим

видатних

поло­ нізмами. русизмами і дав­ німи архаїз·мами.

CJIOBA

кожній

пРо

14 -

-

нашої

насамперед,

ми

TPABEtlb І

тематичні

засмічена

СВЯТОГ4)

у

інших.

орга~нзовуютьея

У

дотри­

майбутньому

вом. Тут уже нема ні українського, ні російсь­ ·кого слова. Тільки й чу1'И: інтерфакс, бізнес, шеф, фазенда, корпорація, імідж, рейти:н•r 1 т. д. Наша багата мова

ПАМ~ЯТ/11 ,/І.АТИ І ПОДІ/

.ІІідарностІ

та

евою спекуляціЮ

АІІ,-rИІІОД

рити

та

У селах району постій­

ковим

Натерині.

кожному

'І'ВОрчості,

звичаїв

кооператор

Людмила КРАСИЦЬКА, Президент Всеукраїн­ ського фонду Шевчен­ ка. праправнучка Т. Г. Ulевченка по сестрі

nро­

обрядів. У минулому ро­ ці було проведено бага­ то райо.нних свят у Літ­ ках, Плоскому, Княжи­ чах, Семиполках, Требу­ хові, Рудні. З великим усnіхом пройшли свята сіл у Великій Димерці, Погребах, ЛІточках, Со­ боJLі.Вці, Богданівці, Го­

ність

на­

У

театралізова­

відродженню

віться,

нашої

ро­

іншого.

народної

у

nриєдну­

молодіжної воєнних

І01убні працІвники при­

.т:юмовна

Ниєва.

доро­

районі

ділають значНІУ увагу роз­

України. Я сподіваюся, що требухівський почин буде яскравою сторінкою ціональної

до­

ЗB.EPIIEfflfЯ ДО

громадянами

відродженні

тер-

огля­ фольклорних

огляд

ники»,

Тепер

на якИІми

пісні.

но

за

СПО.ІІОХ

ної

і

ШевченкІвськІ

в

багато

в

ників.

заплановано

вести

культури.

сполох!

ІІА

та

більш

м'яті

'l~ворчі

пісні

манні господарств з 1 О-ти залишидися лише Кали­ тянський та Семиполиів­ ський с!Льсь.кі будинки

ВІДГУКИ ІІА ТРЕБУХІНСЬКЕ

Б"Юl.Ь

ко­

пісні,

що

куртки

дитячі

торувати

.культу:рі,

чу­

колективи

заходів.

значну

водиться

гу

пров:>дяться

:Іеко за межами Броварів. Дире.ктор районного бу­ динну культури Г. П. Унгуряну говорила про це з особливою гіркотою. Адже для створен:ня хо­ рового гурту потрібні ро­ ки. Лише у Богданівці ос­

діляють

шляхи,

і

кошти

М. Сододі і поставка до магазину <<ОрІзон» 1200 найменувань харчових продуктів та парфюмерії із Німеччини. Зви­ чайно, теж за доступни­ ми ЦіНаМИ. Він ГОТОВИЙ' ризикнути, аби одержати

Цілком резонно розмір­ ковуючи,

ти

прибуток

реалі·зації

сподіватися

варах.

оманІ

Незважаючи нисті

він

руки»

їх

в небі•.

основних

яких

менший

вtд

женеться

J1ИМ, аби добИтися біЛь­ шого. Цим якраз і по­ яснюється нинішній весняний розпродаж у Бро­

368

тис.

реальна

мим уникаючи небажаних надбавок, помірні власні надбавки, готов1.-Іість пожертвувати ма­

Так,

КОШТУ.Є

не

кілька

«другі

пальто чоловіче з Італій­ ської шерсті

годні

разів· де­ їх

мується у своїй діяльно­ сті. Це придбання това­ рів безпосередньо у ви­ робника, обминаючи

петки.

Вражають

ніколи

правил,

чоло­

пальта,

ніж

з'являться нові моделі, то вигідніше одержати сьо­

надприбутком.

асортименту.

для дітей і дорослих, чс­ ловічі елега:нтні костюми, сорочки, білизна, шкар­

біб­

припи­

більше

реалі­ вдві·Іі,

за

розпродажу

-

монт у ЗаворwцьКій ліотеці та клубі.

речі

му

Як справи, ку ль тура? розвитку

цінами

шевшими,

Своїх покупців вже знай­ шли різноколірні модні

тури світового ринку, доб­

то й

ці

за

вартість? На це запитан­ ня· пан М. Садоді Відпо­ вІв, що справжній біз'Нес­

весняного

бізнеомен

пан Меді Садоді -- гла­ ва фірми <• Іран Текстиль Сервіс•>, вважає, що пра­

а

техно-торго­

ж

вельного цент.ру «Орі­ ЗОН>>, що розташований на <<Порошинці». Тут не­ щодавно відкривоя фір­ мовий салон по сезонно­

куртки

НімецЬІкИЙ

Чому зуються

ЖИТТЯ»

naкe­ Заводча­

60

ро3почали

морозива,

яке

ви­ мож­

на розважувати у кафе. Незабаром на підприєм­ стві буде встанрвлено об­ ладнання і для випікання вафельних стаканчИІ<і·в.

* * •

... у магазині «Нниги», що на бульварі Незалеж­ ності, можна придбати нові <<Правила дорож.ньо­ І'О руху•, які будуть вве­ дені з 1 травня ц. р. Кни­

га докдадно ін~є автолюбителів про вовведення,

Набінетом

за тверджеІІl

МtНІlст,рІв.


сМОІЕ

.N9 33 (8514)

JCIITTI• 8

J ете»р.

Хан :в вон ь.ва

до5ре.

Адже

життя

сьо­

годні настільки непередба­

тим важче їй спілкувати­ ся з іНШИі\!И. Хатастрофа назріває

тоДі,

коли

дорос­

бість? Як з ннми бороти­

лі намагаються зробити її такою, як усі, тобто позбавити індивідуаль­ ності. А це страшн:t по­ милка. Не потрібно зава­ жати дітям бути різними. Потрібно саl\ІИМ змінити

ся?

ставлення

чуване часом

і

суnеречливе,

дорослому

знайти

в

що

ваЖі>о

ньому

точку

опори. Чи не звідси дитя­ ча агресинність і гру­ На

це

та

Lнші

заnи­

яка

працює нинішнього

чального .року середній школі

-

у

з

міській

Інколи

таким

стверджують

колективі.

себе

могти

побачити а

отже

себе

з

розіоратися

У

підлітко­

кають проблеми

й з дів­

своїм

чатками,

яскраво,

лику помилку роблять ті вихователі та батьки, які

v

вому віці :.• батьків вини­

явно

з

які

відсутністю

смаку

·пJчинають одягатися. Це не найкращий спосіб са­ моутв:ордження. батьки будуть н= з причиною ведінки, на

а

успіх

з

І якщо боротися такої по­ наслід;;ом.

сподіватися

нt

в

собі.

на

Лише

зможе

.за

люди­

дати

вчинкам.

порівнюють лять

тоді

оцінку

Дуже

:ІюдJЄЙ,

став­

приклад

інших.

Як правило, такий при­ йом не дає бажаного ре­ зультату. Дитину можна порівнювати

лише

саму

з

варто. Треба переконливо ПОЯ.СНИТИ, ЩЗ СВОЮ іН.::\11· відуальність

з

jіІ~сти

іншим

Слід

пам'ятати,

чання.

спосо5ом. що

заборона·

зовсім

до-

зворотну

пов­

мають реакцію.

Є такий термін «·ВаЖ<rа дитина». Ви з.rод­ ~ таким визначенням·?

-

Чим внутрішній

складніший світ дитини,

того.

що у дитини

є

доліки. Недоліки усіх людей.

не­

є

в

Але як можна .вnли­ нути

на

ну,

не

маленьку

люди­

образнвши

.не

викликавши

чи

обуреиня?

кілька

11,

протесту

Треба

пам'ятати

золотих

дитині вона

до

розуміти,

правил,

щоб

батькам

1

і

дослуха­

тися цих nорад. А тепер Р'О.З.Кажітц, будь лас.к:~. які проблеми доводиться .nсихологу вирішувати у школі? По-перше,

це

впро­

системи

фікованого до

шкоди

квалі­

набору

дітей

за рівнями

роз­

витку, робота з дітьми, які потребують підвище­ ної

індивідуальної

попередження

уваги,

конфлікт­

них. ситуацій в класах, ро­ бота по профорієнтації, організація факультативу <<Психологія сімейного життЯ>>. Дуже подобають­ ся

.старшокласникам

хологічні

у

ігри.

Це

сіра­

вони

до

допомогою?

уже

пси­

Вигадуємо

тоді.

першу

ках

з

спіхом

покинула

Здається, пішла

що

з

що дому

ось-ось

двері

і

ненадовго,

відчиняться

задзвенить

пераливчастий сміх ... Ми. хто лювався

чині,

нас.

просто

сріб~ий

знав не

Сама Оленка виконувала найскладнішу роботу, особливо любила створю­ вати весільнІ сукні. Були

ці

вони

години,

підсвідома

«Просто ли

її

Марія»

спонука­ ательє

і

во~а

не

просто

.m.mлa міському

<<Золоте

у

конкурсі

яблукО>>

у

у

краси

1988

році). а й людиною кра­ ( ивої і щедрої душі. Дивлячись на малгнькі спритні руки цієї тендіт­ ної дівчини, важко було повірити,

що

з-під

них

виходять вишукані

такі елегантні вечірні сукні,

блузи і навіть шкіряні куртки. Спробувала пра­ цювати з хутром і теж вийшло чудово! А як гарно співала во­ на, як грала на гітарі! Ії було за що любити.

Спілку81ння з О. Садав­ ник збагачувало. Ще у рік створення Товариства української

мови

вон:1

стечка,

у.спішно

ментувала

віє

в

викликаючи

коли

напругу

дітьми.

відч.ули у

стосун­

Тоді

полюбив

За час

за­

мріяла ательє

про мод.

зроблені стрині,

що

країНі

на

<<Трохи

те

для

про

зауважила:

Поче­

СВ!И

працювали

час>>. у

вив­

дельєра

дві

кравчині,

англійсь-

дібрала

приміщення,

мо­ пі­

зби-

всіх,

з

немало. свої

зача­

ким

А

зу­

зустрічей

Вона

роботи,

раїнсько

пока­ уклала

італійського

будинку рах.

мод

у

Додому

Говорили

нареченим про

бути,

подарунки

Вже єва

про

весілля,

невдовзі

стояв

в

що

1мало

везли

усім

...

легко

дадуть

вам цLнні поради, допо­ І'tІОжуть уиик.нути ба­ гатьох т.ру.днощів.

ги

машина

обочині

Ни­

Олена й

ня,

Після

невеликої

рерви,

під

го

її

ще

світло

зао.чну

психо­

нам

6

серій

.режисера

Луїд­

покажуть

До .речі,

жі Коменчіні, у наших сім'ях знову оселиться Вероніка Кастро. Нас чекає 100 годин щастя з иезабу.тньою «Ма-

з

1,/ШlІ RPO Повір'я, здебільшого, не піддаються науковому обгрунтуванню. Іх слід розглядати

як

роль

добрим

серцем,

але

вашої

Бо

які

впали

голови

той,

на

хто

ними

або

їжте,

проп'єте

.свою

дзеркало

нам.

Не забудьте зробити на конверті помітку <<Заочна психологічна

консульта­

ціЯ>>.

Не

не

після

ваше сІ.меііне

Абсолютно не давайте

не­

собі на сили рос­

СВіТУ

підви-

~иrи свою працездат­ НІ~ть, творчу енергію. по­

трІбно

тримати

працюєте,

там,

гі.'ІОчку

Хорошому

де

омели.

відпочинко­

вІ сприяє зап<~х мандари­ нових

шкірок.

збуджує

сон­

фантазію.

уяву,

Він

також

розвиває

Творчі зДібності людей розумової праЦі краще проявляютьс}~. якщо по­ руч СТОЯТЬ ВОЛОШКИ (СВ!·

жі або засушені).

комусь

Нвітуча герань стиму­ лює сексуальні спромоЖ­

даєте або продаєте цуце­ нят або кошенят, промов-

ності

людей.

БРОВАРСЬКА КУХНЯ

життя

щacлutJU.Н

. Якщо господин~ раз чи два потрапить

у ситуа­ вона зробить для себе певні висновки. Наприкл<~д. роб­ л~чи Іютлети з фаршу, невелику його частину, poa:WIPOM з" котлету, поклаДіть в целОфановий пакет

Пр~ило 1. Ні в якому разі не

ЦІю, коли нема НІ продуктів, Ні грошей

прискіпуйтесь.

2.

І заховаите ~ морозилку подаJІі. Ноли прийде скру­ т~. У." вас з я~иться можливість зробити чудову

намагайтеся свого

ви

на

та

Длн того.· Щоб

нікому нічого на Благові­

Якщо

чарівні

линного

щення.

4.

чвари

8. Залучайте

пози­

заходу

наславши

сім'ю

добро

у

з хати

щастя.

щастя.

вівторок,

.дня

ним,

вашу

випов­

грошей

родині.

хатніми

пучок засушено­ полину або будяків.

ться

продивить­

Старайте.ся

в

над

7. Не виносьте

віддавайте правою. Самі ж ніколи не позичайте іншим у п'ят,ницю та не­ Ділю (а також будь-яно­ го

розбрату

сміття після заходу сон­ ця: злі сили скористаю­

ця). Бо тоді і у вас гро­ ші не затриму.ватимуться.

для жінок: сі.ж. правuд 1 я"J sробАяmь

парт­

«Іта;~~ш~ьку» .пщливу до макаронів.

ВІЗМІТЬ дю сRоворідки. Одну - звичайну, а дру. - велику, глибоку. В звичайній ІІідемажуйте Фарш на ~Удь-якому жирі. В жаровні ІІідемажуйте

нера.

гу

Правило 3. Не засуджуйте.

дрІбно нарІЗа!'JУ цибулю (2--3 цибулини середнього розміру), потім в цибулю додамо шматочки плав­

Правнло 4. Будьте щиро вдячні.

леного сиру.

Перемішаємо,

додамо

підсмажений

~ар~, томат, щоб все це зайняло половину жаров­

НІ, р.Jзведемо гарячою водою до густоти рідкої с:.1 е­

Правнло 5. Виявляйте трішечки

тани. Посошть, поперчіть, панладіть дрібно порі.за­ ний_ часник. ВідвареНі макарони розк.lадіть по

уваги.

г~и.юких

пщливою.

Правило 6. Будьте ввічливі.

Правило 7. Прочитайте

не

· 6. Аби уникнути сварок

го

руки

бо .все життя не .ви.лази­ тимете з боргів. Позичку беріть лtвою рукою, а

пишіть

їй

-

гору

дверима

вроду, в

інакше

візьме

сім'ї.

та

пийте

здоров'я.

пальця,

згодом

тримайте

Проїсте

психолога,

3.

в

разом

поки

чати

вона

з

рік

своє

корінця

плечі.

не

дзеркалом.

втратите

ся

5. Вінчаючись, молодий повинен надягнути нареченій персня аж до

вашу долю.

Не

2. перед

НЯТ>>.

ненавидить

вас, може забрати

31606061 ляйте: _«Вам цуценят, а мені найбільше гроше­

складову

ниться

про

цю

інвалід ...

дитині,

переробити

Рі­

зіграв Гільєрмо Rапе­ тільо, той самий Бето з серіалу <<Багаті теж плачуть>>. Тільки тут він не снн, а чоловік героїні фільму. Як завжди, з'являється третій брат-близнюк багатого нрасеня,

фі.'Іьму «Серце» італій­ ського

власник саду

кардо.

логічну консультацію, як .віДкривається .в <<Нали­ ноньцt». Якщо виниRають труднощі у вихованні ді· тей і вам потрібна порада

таріл.ках

~

щедро

Норолівська

полийте

<<італійською'>

страва!

А я.кщо ніяких запасів немає? Виручать деруни. млинщ,

просто

готують

так.

картопля,

запечена

в

духовці,

яку

Почищену ~артоплю розріжте вздовж на чотир11

хорошу

частини. Залиите водою, nосоліть і довеДіть тю ки­

сексуальний

пі~ня. ~ідцідіть, перекладіть

бін шлюбу.

на лист.

збризніть

о:n1єю. Нали картопля злегна присмажиться, потру­

СІТЬ по_товченим чз..сником. Доведіть до готовності у

дУХОВЦІ.

Сьогодні .на нухні <<чергувала>> молодша сестра «КалинонЬRИ>> <<СучасницЯ>> газета акціонерного .товариства <<СофіЯ>>.

Д()

Чи анаGте ви,

що

доби

різко

щоvоку

... у СТЕШЕНКО.

йоні

БроварсЬRому

скоротилася

народжу.ваність

діт.ей.

Спад поч~ )' 1978 ро­ ці. Якщо до того часу

.••

нас.

Н.

цеїд,

пе­

якоі

від­ труд­

яс­

довго-дов­

линутиме

ка­

час

до

життєвими

нощами, лізе грабува­ ти сад. Він принц, красень, багач, сер­

Іdно­

nершого

буде троян-

доведена

·~аю

сто Марія влаштувала своє особисте життя.

давайте

вести

га­

неочікувана.

згоріла. 'Га

дасть

Юв,

як ми знаємо, nро­

лась

який

спалахнула

на-

До Юиця берез­

баритних вогнів ...

краво

.коли

фініш

не

.редакція

налу.

з

вдари­

без

нам

lитерв'ю провела Н. ГАМАЛІИ. ВІД РЕДАНЦІІ: Люд­ мила Миколаївна Медве­ дєва люб'язно погоди­

книгу

від

грузовик,

на

з

майбутнє,

недалеко

їхюІ

лася

Брова-

поверталася

окриленою.

газети.

ранувато.

всьому

май­

Олена

серце,

яка

«дикою

ДОЮ>> в одноіменному телесеріалі. Проста м екснкансЬRа діВчина, кка виросла без бать­

у люблених «.мильних опер>>. Але не сумуй­ те. Померти від нудь­

договір про створення ук-

І

краІН!.

юній

написала

матеріал

Вона

Тоді

перші ·

сказала

перебування в

стрічаласн. зала

її Украї­

І у

стиска­

лосинки,

вони

Не

експери­

і

Оленка

трохи

теnер

психологи,

Пр·авило

він

було

кулінарії,

коханзго·.

щоб

ріанною»,

багатьох школах nрацюють

як

чу­ ті­

ми, її друзі, мріяли про це не менше. Бvли вже

Якось

весна і в її надворі була

ке

життя

національної духовної культури. Тож запам'ятайте ... 1. Не дозволяйте чу­ жим людям збирати во-

полюбила його Італію так,

чужій

подив

Дівчина створення

весною.

хотів,

ну.

хват. Абсолютно все встигала. І в бас-ейн піти, і в театр. А вечорами чи ночами вишивала або в'язала. Здавалося, що казкова фея допомагала їй у цьому, бо вироби бу­ ли надзвичайної краси.

кай,

курсах

них

рувала

Дівчина успішно закін­ "Ч.JОо.да еКОН1!МіЧІfИЙ факуТеХНікуму побутона

від

Він

любила і вміла пекти дові пироги, торти.

разом з його членами спі­ вала пісень біля пам'ят­ НИКl Т. Г. Шевченка.

чила

Назала, що навtть взимку

батькіrJщиною

ЗІРКИ

неї

~-"о обслугов.ування,

якісь непов­ мережана-легкі.

заручин Оленка разом зі своїм братом поїхала, щоб познайомитисн з

красунею

півфінал

неї

свого

ближається

коли

можна було б уникнути багатьох проблем. Зважте на це, батьки. Пам'ятайте, що 38раз у

осінь. та в її оерці роз­ квітали троннди. Післн

ААЛЕКОУ

назвати його «Олена>>. .Вірили, що вийде. Бо за .JЦО не бралася Оленка, •.е дов:щила до кінця. А ..:кільки в неї було суто жіночих достоїнств! Була

у

торні,

Прийшла життя. Хоч

СВІТ ЛО

телесеріалу

відкрити

жи­

пре­

красно шила, а й моделю­ вала жіночий одяг. під враженням

мабуть,

доАі люд~ь"і

крав­

тільки

бо,

поспішала

ти, хотіла якомога більше встигнути зробити. Вона

11 і захоп­

талантом

яка

її

От би збільшити добу ХОЧ На КіЛЬКа ГО· дин. говорила вона. І справді, їй потрібні були

ється

на

тоді,

----------~.{l;8.llli-------~-----ку та Італійську мови. ралася робити ремонт.

ЦЕй МАТЕРІАЛ пови­ нен був з'нвитися за жит­ тя Оленки. Та вона по-

уже

жtикн,

Починають Але,

конфЛікт на;зрів або від­ бувсн. Батькам варто бу­ ло прийти до психолога

ску­

-

життн

не на­

проблемами.

Так.

жаль,

повідності з ним. не пітьсн на похвалу!

вадження

з

звертатися.

ім'н,

варто

що

залишатися

за

-

Г.а.даю,

Вони почи­

А батЬRи дітей? Чи

вас

жити

прихо­

тони.

-

від­

-

охоче

звертаються

добре

.педагогам

ДОВОДИЛОСЯ

довіряти,

фарбує

могла

її.

краще

психолога.

вчаться

чорні

у

ве­

собою: сьогоднішню ~і тією, яка була учора. Не потрібно робити трагедію

'можна

працювати,

ще боку,

розігруємо

ЯКИі~!И

можна

помічають, не недооцінюють.

піДліт.ки

чином

З

нають

працює у ШКОЛІ

ни на те, що її не сприй­ мають, не розуміють,

ми,

ко

який можна лег­ виправити. Створіть

і

розібратися в собі, зро­ :3ум.іти інших людей. Ді­ ти, у яких були пробле­

вигляд,

І

інше, дити­

Ми,

кожно1

Вс:е це доnомагає

дять

яку

ви говорили, не що як захисна реакція

ситуацію

можливість зберегти своє обличчя, зробіть так, щоб недолік мав такий

Псвхолоr

по­ нав­

про

допо-

визнання її позитивних якостей, скажіть про свої власні ПОІІШЛЮІ, дайте

АктуаАІІН6 інтерв'ю

.N9 6.

Агресія,

них.

нкі запропонував Дейл Нарнегі. Забудьте про наказний тон. Почніть з

одинщ

тання ми .поnросили відnовісти .п.сихол()га Людмилу Миколаївну МедJІ.Є:»У, чатку

до

rодин щастя''

без т~есеріалів.

жінок

дnя

І••••••••••••••••-•-•••-•••••••-ill8---•-•••••••••-•••••---•••-•v ПСИХОЛОГ у школі. Це стає звичним. І дуже

,,100 уявляємо

Сторінка

8 Середа, 20 квітня 1994 року

ра­

mслячорнобkJІЬСЬRОЇ

2,5

тисячі

народжувалося

дітей,

минулому році

їх

т.о

в

число

скоротилося на 900. Вста­ ІЮБЛеШ:Ію ~тійкої від'єм­ ної народжу.ва.ності спри­ яє яка

економічна охопила

ЖИТТЯ, ДИЦИНу.

у

ТОМу

криза,

всі

сфери

ЧНСJІі

Ме­


Середа,

• ttep. 8

квІтня

20

року

1994

сН О І Е

вІрші

та

Як

завжди.

на

святі

книжкових- «Іменин~ в.1аштована

листи

<:танюl,

йонної

яку

працІ.вники

із

ра­

Л

центру

ної роботи районного вІд­ ,11Лу освіти не забули про цінні тивних

КНИЖКОВІ "ІМЕНИНИ" У

на;ю;и[і

,,-JІ,l!L)Ї

;,атсрі­ !!pCJ T<lKe

скру:•

~10ЖН<J

t:Hf'T<>

ГІІ.

'!<~С

А.ч-

ТіЛf,'f{И

відбулося

'''JHO

наперекі['

\'сяют:vІ

р:t1;:І3~І

і.

Ce-

Дd.1!'Ю!МИ

-~d:VIН

та

райошmУ.

цент­

роі1.

;!о

Броварів

діста-

про

свої

також

наші

землпюr:

творчі

плани,

прочатали

свята.

ак­

жен.

лІтера­

Юні

ці-декламатори

Мнко.1а Со:-.1. Лесь Нач1ков-ський. Генна,з}іІй Іва­ нюк та Во.1одимир Яку6овсьЮІй. Втщ розпові.1и

транспортного

.'-ІіЖ

:Jустріпися

письменники

на,·юшерсд,

-і,:;сутf-''>.·ті

.jR'н:JK\'

НИ'.ІИ

нега­

для

учасників

турного

Тарасівкн. Б::>брика, Боr­ .:\dНівки та UJеьченково­ r:J. У сімейно:.Іу ко,Іі із

УІрін­

подарунки

Наталя

Н. ної

а

та

ку

доJ\оІашн.іх

роботи

вихов­

котів,

ШЛЯХ ДО ДОСКОНАЛОСТІ з

с.Іі,"\ОВН!ікачн Цеї 11. 1-\. IB;.JHOBd :1 Еиєва відбула-

;.

чещо,·;авно

:•, '• Uр:>\1ЄТСЙ>>. .;·~·;:

;;:.J::lенні ,.\-Т'Іі

по.1нгає

нрнродно~(,-

!·'

організ.\!у.

.:rі:Jна:Інсн

При­

про

-,норо\1

і

важкий

траrе-

на

пpo-

СТО·

Євген Ду.:~ар та інші пое­ тн. Відо:vтий артист рес­ публіt~и Анатолій Пала­

В\ДО·

наголо­

\Іаренко

присвн­

гіна.1і

"пrrJ

НІІР''дження

с:тав1r

.lhовича

М.

річниці

В.

ви.

Гого.1я.

Гоголя

ори­

повісті

<<Сорочин­

цього

во:Іоді.1И

Васи­

в

ярмарок•>.

n і еля

світ:J­

;'vІико.lи

прочИ1аБ

:>ривок

l'Ький

велн­

ІІІіСh:ІІенника

nо'і

своїх

творін.

ГІ~'G,1ік<J нагор<Jдила йо­ го бурхливими оп.1есками. Поті~.~ читали свої гу­ :.юрес~:н Пао.1с1 Глазовий .

!Охи.мо­

;rн,!

Він

rромадсь­

нових

гуі\юристичннх

Василь

Ві:1

наш

Со\1.

суд

кілька

::шкре\Jа

РІо-й

ви-

виступив

Микола

Rін

Ч\'~1;,:---!

присутні:УІІІ

Куценко. та ін.

ІJ:!ет

;1ень

~ю­

ченко, Сергій Ірина Трошнн<1

!іості

11jJ0~10BOIO

Іtей

і

Михайли­

wнй

що

удоскона­

Олена

вич.

снн.

до

іНШІ!~!.

виніс

. ІНЧrЮ\Іv' п:t.'ia!li І-:\·:,ьтуjJн ., :, країн<1 ". його в;дкр.:в 'іОрОТ!\сі!Сі

до

дотримання

фізичного

земляк

У

f'Y!iXY

законів.

Перши:v1

радісно

l'ВЛТО

ш.1ях

до

llepeд

СМІХУ i\·;J.lO

дуться

вказа.1и

рулили

свято

Песе::п

fіотрі

/[!.1ЯХ

ш.1нХ

о:·оnиrтих

для них <<Веселі стар­ ти». У тирі МОІГЛИ ПО·

вони.

ра.1ьного. Вони й зібра­ ,:Jнся, щоб ука:зати цей

f><-11'-'< т;,о:І: i!OL'.1lДOBHИv.a'l1 і.:н.'І іванова довело­ ііС1долати

Ниєві, щриевя'Че!Ні і·д~ї П. К Іванова, які відбу­

МОЖ,lИВИ\1.

зіанава:нrся

;:ення

:,_~! Інuнонr~. про його - ,_'.\ЄТКІ'н 12 ПОрад д:тя :~ v1 іцненнл :1:toPІ)R. rt

,-н

зан­

Уї

учен­

їх

днюІ ТО·~ ІУ, ЩО В ЇХНЬШ1У житті зустрі:шся .1юди. Природи,

оздо­

та

батьки.

CTd.lO

Це

НІі

кінотеат­

А.

школи

Вони запросили усіх броварчан на зустрічі у

ДіЙ.

по-

ін­

тварин.

ковпї :Jу,·тріч

собак. та

хорові

колекти­

них

великим

Серед

~:cniXO:vi

за­

з

ВИСТ,ІіПИВ

в

культури

Пала­

казати

свою

:Іьова

годині

самі

учасники

ли

задоволею~я

о

12

І І-ій ну в

(вул.

та

15)

об

годині у Гідропар­ р:1йоні Венеціансь­

когn

М.

і ХОРОШУХА, ліІ\ар.

тив

хор~-

заслуженого

Він

дівчина

пасла

і

по­

А

Цікавою

булR

академічного

зом

іме­

ні Григорія Верьавки. прощання броварські разом

із

На хо­

а

дітьми,

їхніми

корисним

ПО ПЛІВКУ

чити: ~ля кожної nори рnку характерні якіс~> специфічні дії злодійсь· кої братії. Що її «слав­ у

представники оселях

l

ків

ку?

оселях

качі

хоnили>>

перевага

і

віддається

ці

това­

які

пдівка,

вартість

сНОВЕ

ЖИТТJl•

"'""'а

:

-

котрі,

рвавши

на

замУи

два

мішки

Ра&а

і

його

нери

В.

неповнолітні

Олександр

5роме>е.,аах

••tюJІ.88Х

rа1~т•.

Н-м.

11...,._1

За

••xo&J:

с•~•.

UІІ.аа.аенх •••-rla 8& C'I'Opilr!&&X 1 & - .

TO<I81c-r..

fi8 .. U

,.~,

""

"·"·~ ~

зло-

столяр

tІуд­

ПавлеНRо

Олександр

рисовича,

КОЗАК.

СШ

1 О-а М

~•

парт­

М-ць

та

Із

.-ута-rіІ.

усякими

сварок

зустрі·

ферми

управлінням

Г.

Павлій.

rцо

Стеnана вдатися

ховногО>>

Про

такого

методу,

«ви-

у

заяві

потерпілої не але, видно,

згадується:, були вони НІ а того, ні

<•вагомимИ>>. з

сього

кулакамн

::Jагорівся

но

Як

хувати не будеш ... При доnомозі кулзків з'ясовува.'Іо стосунки й подружжя Н. та І. К-х із Семиполок. Перевага, зрозуміло, була на боці

ше,

водія

і

що

ав­

пізні-

на

прн­

чеп Іскри. Тільки однієі оскри, а .тmха від неї ба­ гато

... ви­ на вже

звик.іlи

без­

мозку

печкість 'ІН не на кожко­

травмою

довелося

голови

доставити

АДРЕСА J'EДAKUI1: Т~"~ф08а: &оtтТJІ

•-0!·82;

-

peaaat~pa

4-04·&1;

До

ста­

му

в

-

4 01·76;

І

речі,

проявляти

аастуаuаа

нтаа .. ,

-

·-· ....,., .,."...., ,.,.._..

~

wn•••

_,....0

ре,ІІ,аатора,

nет\&

-

І

аІ&,ІІ,І.Іу

аІ.u.і.ІІа:

4·11·14;

Р&JІ.іОІD.Ор8&ІІІІУ

...... .ІІ•М7М•И •

діамет­

• •

кроцІ.

сааратара

соІІІlа.І~оu:а

лісу

«ВІКТОРІЯ-СЕРВІС» приймає від иасем'ясо яловичину. Довідки по тел.: 4-01-95,

Ін.n.екс

255020, КмТас~аа об.Іаст~. м. БроаарІІ, ау.11. Кміас~аа, 154.

siJІ.aO&IAUІo-8

ІІІ><>ОІМс.аD&ос1'1

«ЛІСБfДСЕРВІС,.:

розnилюванню

БРОВАРСЬКОМУ УПРАВЛІННЮ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА на постійну роботу потрібні: - майстер, - слюсар по ремонту газового обладнання (11, ІІІ, lV розряду), водій (1, 11, ІІІ класу), - прийомщик балонів (чоловік). За довідками звертатись: м. Бровари, вул, Шев­ ченка, 4, тел.: 5-04-40, 5-04-47.

пожежі

попадання

подІбних

і

ОП JІення

5-34-97. з'ясувалося

падків трапляється, жаль, немало. Люди

сильної

цегли.

перевози­

ті, котрий завдав дру­ жині таких уд&рів, що Ії зі струсом головиого

предетаппика

по

однієї

частину

там

причиною

стало

посдуги

КОЛГОСП «ДРУЖБА>> села Нова Басань Б ровицькоrо району Чериігівс~кої області пропонує для реалізації nалену цеглу за ціною 1000000 крб::' за 1ООО штук. Надає при нотребІ автотранспорт для ВИ-13

під

лнся.

розма­

ПІДПРИЄМСТВО

надає

автопричеп

ЗІЛ-130,

причеп

тошин,

В.

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ на· постійну і тимчасову роботу монтажнНRи металоконструкцій, зва­ рювадьники, робітники будівельних спеціальностей. Тел. 75-2-90,

із організацій Охтирки Сумської області П. 11. Самозвана. Внаслідок по­ жежі вогнем пошкодже­

Григоровича до

МАЛА,

'lВТомобіля

змусили

Є.

до 600 мм, - продає дошки, лісоматеріа.r.:и (сосна, дуб, ясен) з наданням автопослуг. Ціни помtрні. Пилорама знаходиться за адресою: с. Димит­ роно Броварського району (від платфQрми «Квіт­ нева» 3 хвилини ходу). Дзвонити в Києві: 274-13-14, 515-32-57 - після 20.00.

лого тижня до СВПЧ-10. На а11rодорозі Київ- При­ луки в районі Красилів­ ки

С.

ром

побоїв... безnосередній її керівник бригадир причини.

-

НесподіВІІНИЙ виклик на гасіння незвичайиоі nожежі иад~йшов мину­

місцево­ завдав

Постериак

96.

МАЛЕ

лі-

ТА ЗБИІ КН ВЕЛИКІ

чатнея сnівробітиНRам райвідділу внутрішніх спраР ·•.'Уе цей був особ­ ливШ: ПотерпіліИ жи­ тельці Требухова Н. К-о, котра працює в му госnодарстві,

районну

...

ІСКРА

випадками

доводилося

r.y6ora.

ala. . І&u•lllnlo -

карню

НЕДІИСНИМ.

-

класу

9.

центральну

ВВАЖАТИ

ПРОДАЄТЬСЯ ДІЛЯНКА 0,18 га в Требухові розпочато спорудження будиику. в rар~ж. по­ гріб, усі будматеріали або міняємо на квартиру. Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Осипо­

ЧЕРНЛВСЬКИП, учень

І БРИГАДИРИ. БУВАЄ, Б'ЮТЬСЯ...

Бро.аарські

Рцаnор А. ВОJJОШИНБНІ(О. Га <та ааХОАат.. 1 17 ааіта• IIIS7 ІJ<І8Т,

Даі

скла­

У ролі

алюмінієвих

конструкцій

J.НІут&тіа. ао.~еа.т•• ~f..АаІЦіІ

раІоІІ,.а

зі­

поліетиле­

<<вяступилю>

заводу

ру­

,..".,...

затримати

аароJІ.88Х

-

ПОСуд,

цвяхів,

Інструмент ...

вдалося

діїв

до J<і.,ькох мільйонів кар·

РаА Зас8оаНJІ.І.8

електро­

СТО.'ІОВИЙ

нової плівки_

останнім часом кількох сотень

раІо•ІЮі

холодиш,­

(<плівкозлодіїв»,

ти

самогон.

нова

«nри­

ді радгоспу <<Великоди' ІІІерський», викрали звід­

мож­

Чи не nерш'Jю в пе­ редіку цих дефіцитних товарів стоїть поліетиле­ лона яко~ зросла із

шу­

А от у Великій Димер­

на легко <<загнаТИ>>. Себ­ то, продати чи обмІняти на

на­

Викрали злодії ру.ТJон nоліетиленової nлівкп і в киянки А. Г. Шпакович, котра має будинок в од­ ному із сіл райuиу.

непроханих

виробам,

й

кілограмів

слюсарний

насамnе-

здобичі

ще

праску,

rостей дачних ділянок і сільських будинків зро­ стають. Вони uже не гребують нічим. Однак рам

із

додачу»

<<Кристал>>,

40

узиІІІ­

ред дорогоц~нності, гроші, продукти, теnлі речі і, звісно, телерадіоапаратуру. Наве.::иі ж «аnетитИ>>

«На

легкої

ник

дачю~­

селян

Зрозуміло,

nлівRн.

беруть

міських

тому

Минулого тнжия неві­ домі злочинці зірвали за­ МО!\ на дачному будииRу броварчаиRи Т. С-о і ви­ крали звідти 20 метрів

Навіть не треба 1ути ясновн;щем, аби nере~ба­

ні~

А

костюми.

ва,

бованців.

також спортивні

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ (пільгове) П-360894, ьидаие в 1991 році Броварським nm соцзабезом на ім'я Гороховеького Олександра .. о.

для

СергіУ.

ра:зд».

станням теnла кількість випадків крадіжки плівкн nомітно зросла.

годинників,

ПОТРІБНА БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЩИ БРИГАДА на будівництво колективних поrребів для працівників БЗАБК. Тел.: 5-45-07, 5-45-04. 94-5-19.

прове­

Нра..иінаАьна хроніка ВЕСНА. ЗЛОДІИ ПІШОВ

для

~

~'clx.

столични­

А

з

ємним

:УІИ заспівали пісню <.<Хай у вас і в нас все буде га-

КОЛеК-

взуття.

Звичайно, усе імnортне. Адреса: м. Бровари, вул. І{иївська, 294. TeJi. 5-68-81. Годнии роботи: з 10.00 до 19.00, в субо­ ту з 9.00 до 18.00. Вихідний неділя.

продемон­

потім були

пальта,

ф~·тболки,

батьками та вчителя­ ми. Таке спілкування було надзвичайно при­

програма хору

костюми.

nлащі,

чоловіча бІлизна,

дені нласнІ вогники ра­

r;ерегук>>.

і

сорочки,

дотепність.

иавив барвисту хореогра­ фічну сценку <<Весільний

кадрів по те­

шкарпетки,

визнач­

інте~ект

приміщень

куртки,

ремінці

стрували

і обслу-

чол.

жіночі пальта.

к:Іас.

класники

«Як

гуси>>

чоловічі

ною лодією дня була гра <<Щасливий випа­ док», в якІй старшо­

дія­

пісню

від

чоловіче

України Во­ Нонощенка.

вик::>нан

одержа­

однією

2

ТТЦ «ОРІЗОН~ УСІ БРОВАРИ ГОВОРЯТЬ ПРО ЦЕ! МИ ПРОДОВЖУЄМО НАШУ УСПІШНУ АКЦІЮ РОЗПРОДАЖУ:

і батьки, І вчи­

!Це

товари-ства « Птахофа(}ри­ ха << Ниївсьf(а >> під керу­ ванням

учні.

5-21-20.

телі_ Протягом дня для усіх бажаючих був від­ f(ритий комп'ютерний

аf(ціонерного

ча ку.1ьтури лодимира

лефону

турніру :з баскетболу. У ньому взяли участь

:~~:кту_

-

техніки

сприт­

Ність учнІ 10-11 •КЛа­ сів. Як глядачі, так і

Василенка.

медичної

За довідками звертатись у відділ

організували

виробничого імені Норо­

чол. телефон·

чол.

2

фІз-

ці ку.1ьтури об'єднаншІ

ристи

сценою

квітня

23

Вчителі

12-А.

чол.

4. Електрик -- 1 чол. 5. Сантехнік - 1 чол . 6. Двірник - 2 чол. 7. Зварювальник - 1 ч0л. 8. Тесляр - 2 чол. 9. Муляр - 2 чол. 10. Садівник - 1 чол. 11. Маляр - 2 чол. 12. Сторож - 1 чол. 13. Тракторист - 1 чол. 14. Санітарки - 4 чол. 15. Прибиральниця службових

На цьому свято не· снінчилося. бо по­ передУ ще був кон­ курс «Батько, ма:ма і я спортивна сtм'я~. Змагалися учні почат-

освіти.

·-----------

Цік<-±r.d

говуванню

чотириногих

хом'ячків

1

-

1 і

Інженер-електромеханік ·по ремонту

3.

тварин.

папуг,

Гагаріна,

Майстер-будівельник (викоироб) Майстер по обслуговуванню АТС

иоі мережі

вистав­

.1рузів: ших

районного

1. 2.

принесли до шко­ своїх

співробітників.

5-65-49.

робіт

й

своіх

БРОВАРСЬКІП ЦЕНТРАЛЬНІП РАПОННІП ЛІКАРНІ терміново потрібні на постійну роботу:

Інтересом

оглядали

організаціі укладати до­

Телефони для довідок: 5-45-81, Наша адреса: м. Бровари, вул.

вчителів.

великим

ли

центру

-їх

всі

Діти

ВЕЛИЧЕНКО,

відД'і.їу

в::асні

виставку

учнів

.Ni 33 (8514)

відпочинок

переступив

дову З

вірші.

директор

хто

говори на дітній

порІг шк!ЛІ>Ної оселі, де було оформдено чу­

чит­

Партицька (Тарасівка), Григорій Ходос ( Бобри-н), Сергій Єфаhо·в (Тарасів­ f(а) та Вікторія Понома­ ренко (UІенченкове) прочитали

Просимо підприємства,

під таким девізом Іfро­ йшов день сім'ї у мІсь­ кій середній шнолt Ng 9. Святковим на­ строєм nроймав·ся ко­

мої

вихов­

Jl• 8

БРОВАРСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖЕП проnонує Літній відпочинок · дітям та доросJІНм ка Десні та на Чорному морі в Лазурному, в Судаку, ЄвпаторіІ, Феодосії, Севастополі. На сьогодні вар­ тість путівон (проїзд в обидва кінці, проживання, харчування) від 2,5 до 6 мли. крб.-купоиів.

Батьнівщина''-

ви­

rтотур­

біб,1Іотеки.

колеги

бу ла

ЮПІЖІ{()Ва

про

бувалнся

./ у"НОВЕ ЖlfT'I'll

,,R-родмна­

гуморески.

і

)І( И ТТ

масоаоf

сусвІ• ..•о-во•ІтІІ••оrо

сІ.ІІоС ..JІОІ'О ро60!'11

-

rocJIO,І8pCn&

4-04-11;

Друх

кований

-

al.u.I•Y

аркуш.

За мовлення

.І"а&Р8І

щ...

katac•ІOio

.,,••,.!;

••111>••" ....,_..

об.1асаоrо

JІІІ'&а.аІІІа•

у

capua:a

1 • • • • • - ' -ropria.al, ·- ,.,. .8flll, • .,...

o6JІ8C"j'.,

0/kar Тираж

примірники.

5-IS-tl,

.,...~ .. ••

61285.

8ІІСОІІ8Й.

\

,\j-.

1704.

• .._......._

~,• ._.....

ІМ,

AJY•

4.983

#33 1994  
#33 1994  
Advertisement