Page 1

"'!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І_ _!!!!!!!!!!!І!!!!І_ _ _І!!!!!!І!!!!ІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!___ П РОЛ ЕТАРІ ВСІ Х КРА' Н, ед НА НТ ЕСЯ!

КОМ V НІ ст И ч НО, ПАР ТІ' V КРА' Н В, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

ОРГАН &РО8АРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV Мlс.ько, І РАНОННО' РАД НАРОД.НИХ Газета виходить 3

17

1937

квітня

*

року

ом 3з

*

(7320)

Субота,

28 лютого 1987 року

НА ХVІІІ з'13ДI ПРОФСПІЛОК Москва. (ТАРС). Деле· гати ХУІІІ з'Узду профе· сійних спілок СРСР. ви­ словлюючи волю 140 мільйонів чле.нів профСПі­ лок, прийняли Звернення до

трудящих

і

профСПі­

лок всіх континентів. до людей праці. які живуть в УМОВАх різних суспіль-

них

систем.

мент

Цей

доку-

містить

заклик

згуртувати ряди в бо­ ротьбі за загальний про­ грес і соціальну справед· ливість, за щастя наро·

дів планети. Боротьба проти загрози війни. під­ креслюється в документі,

-

наше спільне

завдан­

ня.

Радянські

профСПіЛКИ

заявили про повну

тримку

висунутої

програми

ПіД­

СРСР

встановлення

без'ядерного світу І ство­ рення

ми

всеосяжної

систе­

Міжнародної' безпеки,

конкретних 1ніЦіатив що­ до скорочення й ліквіда­ ції ядерних і звичайних

озброєнь

та

запобігання

мілітаризації космосу. ці практичні кроки відпо­ віД'ають корLнним інтере­ сам трудящих усього сві­

ТУ. roвориться у Звернен­ ш.

СРСР гресУ.

лютого, поряд з пленарними засіданнями з'їзду ПРОфСпіЛОК, дІяли секції: по' виробничо -

економічній роботі проф­

спілок.

посил'енню

впливу

на

-

науково

її

прискорення

технічного про-

праці.

бівартості, якОС1'І.

участі

профспілок

У

прискоренні розв'язання житлової проблеми і по­ ліпшeнJН1. торговельно-побутового обслуговування трудящих, по виховнІй роБОТі профСПіЛОК і ор­ lІЗJН1зацlї ДОзвілля трудя­ щих, ПО розвитку соціа­ лістичного ня

та

самоврядуван­

дальшому

вдоско­

наленню стилю І. методів організаторської . роботи

профспіЛОК У світлі ви· мог ХХУІІ з'їзду ІШРС. НавІть простий перелік назв цих секцІй свідчить про широке коло проб­ лем,

зауважень

правильного

нала-

трудового

су­

перництва, яке орlє.нтує на кмщеві підсумки ді­ яльності. Результати ро­ боти таких .колективів ви­ значаються чіткими кри­ додержання

тех­

нологічної дисципліни, ви-

КОМlJIлекct

Nt 2 перед опе­

раторами маши.н.ного доІн­ ня та операторами по

ви­

рощувамню нетелей висту­ ПИВ

директор

радгоспу,

член паР11<ОМУ,

Заслуже­

ний' зоотexиl.к респуБJtIки І. Рибна.

.L.

На інших Ділянках ви­ робництва виступили го-

~ехаtdзатори радгоспу сЗоря. наближаються ДО завершення

иllки до

ремонту

воон.яних

тех­

польо­

вих роБІТ. дР6ре потрудилися на склад&ИНІ культиваторів, лУЩИЛЬНИИlз, сівалсж

слюсарі Петро Якович Шматко, Гриrорій Архи­ пович Вахиенко, на ре­ монті тракторних моторl'В - Микола Григорович НацЮн. Якісно провели вl.дновлен~я

і

регулюван­

.н.я боpilн, рихтовку стоя­ кіВ грядилів ковалІ Мико­ ла Петрович Вудюга, Гри­ гор1Й Васильович ПQВНИЙ. Велику допомогу по рес-

тала.новитих, по-доброму честолюбних робіТНИКіВ і

по­

слуг.

молодих орга'НізаторіБ

У цих умовах змаган­ ня вІдповідає механізму

робництва. Такі ,Люди по­

управл1НJня

і

трІБНі

господарю­

вання, стає більш демо­ кратичним, бо його учас­ 'НІШИ приймають і захи­

ви­

сьогодні,' ще по­

трібнішими

будуть

завт­

ра,

рухати

пере­

тому

що

будову зможуть тільки ті, хто готовий узяти відпові­

дальність на себе. На з'їзді наводилися факти неуваги профспілкових

щають соціалістичні зобо­ в'язання на основі науко­ во розроблених нормати­ вів.

,І(омітетlв

усіх

ріВнів

потреб молоді, - уЧН'l:в ПТУ.

ДелетаТlВ з'їзду вітали учнІ- профectйно-теХНіЧНИХ

3

до

зокрема, першого

ДІНЯ навчання тут пІдлі­ ток стає членом відповід­ ної профспілки. Цим чо­

училищ.

Про підготовку трудо­ вої зм~ни було чимал.о

лися за, тісніше сПlвробіт­ ,ництво двох ,найБІльших громадських організацІй - профспілок і комсомо­ лу у загальній справі вихова:ння '!1ут немає крім

твердо

нової людини. іншого шляху,

реального

- заключ­ ний день роботи найви­ щого профсп.іЛкового фо­ руму. Делегатам треба буде завершити дискусію, прийняти документи з'їз­

коле,l(­

У

3

жа'Ння допомогти братній:

начальник

промлереробок

цеху

Л.

К.

ва викоикому ТребухіВCbIНoї сільської Ради В. С. Прудкий.

Водій авто гаража Вік­ тор Митрофанович Жере­ бець заПРОПОНYlвав під­ тримarrи патріотичний рух, що розгорнувся у на­

ш1й країНі по поданню до­

помorи . грузинським бра­ там. Р.обітники одностай­ 'но вирішили. денний заро-

й.

інші трудівники господар- : ства. ВіД і,меНі тваринни- ,

ків, нanрннлад,

8

При проведенні аналі- 8 зу єдиного політд.ня допо- : вlДачІ відзначили зрос~u. .~ • активність робітників, їх : щире за:цікавлення проб- •

лемами перебудови, схва-. ЛeшJЯ

по~тики

партП,

спрямованої на прискорен-

: •

ня СОЦіalJJЬН<>-:~КОНОМіЧ~ОГО: розвитку краІНИ. З МlІСЦЬ

системи

оплати та преміювання. Г. КЛЕПКО,

Фото Б. Удовиченка.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

:

•:

НА' УК' ОЮ

ДИСПЕТЧЕРСЬКОІ СЛУЖДИ Р АИОННОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ

• існий ЗВ язок ПідТРИ-: Х~іборобИ

УкраІIНСЬКОГО

ПРО СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДЩ МОJЮКА В ГОСПОДАРСТВАХ РАЯОНУ НА 26 ЛЮТОГО 1987 РОКУ.

госп.о-.

дарс-:.в раиону із вченими

науково-до-:

~HOГO інституту земле-. Перша графа - надоєно молока від корови (у нІ7 ТВА . Так, група спів- 8 лограмах), друга - більше (+) або менше (-) до ро ~.'ГHННI.в d.нституту, до: Biд.rroвiДHOГO періОду минулого року. ЯКОІ ввиtшли два Д<ЖТОРИ • 1 чотири кандидати сіль- • • ПЛОСКіВСЬКИЙ. 14,5 -0,1 12,5 ськогocnодарсьних наук, • • Авангард. +2,2 уклала спеціальний дого- ; «Пухівський. 12,2 +0,2 11,3 B!Lp із радгоспами раЙон-. імеНі Щорса +0,7 ного агропромисловоro: іменІ 60-РіЧчя СРСР 11,1 +0,1 +0,1 об'єднання. Ним передба-. ППЗ «Рудня. 9.9 9,7 чено надати відчутну до-: «Русанівський. +0,3 9,6 ПОМОГУ у вирощуванні ви- • імені Юров~ +0,6 соких урожаУв зернових:« Бобрицькии. 9.0 8.1 культур за інтенсивними 8 «Великодимерський. +0.8 «Зоря. 8.1 +0.5 теJCН.Oлоrіями. • .ЖердівськиЙ,. 7,9 +0,3 7,5 Від($улося ДВі зустрIЧі:« Гоголівський • +1.5 7,0 +1,6 !НауковцІв із х.'1іборобами, • імені Мічуріна 7,0 +1,2 . : іменІ ДОКУ'lаєва ІНа JИtИХ вани прочитали 8 «КраСИЛіВСЬКИЙ •. +0,5 7.0 цІкаві ленцlї з питань ви· • «ЛітківсьниЙ. -0,4 6.9 6,1 рощування високих уро-: «заплавний. +1,6 5,9 +0,4 жаїв озимих зернових і. «ЗаворицькИЙ. 8,45 +0,67 кормових культур за іН- Е По району

11.=

.організацІІ прац~~.

вдосконалення

є прикладом комуністичного ставлення до праці.

• =

поступи~о ба:гато запитань .1 пропозицій щод~ підви- • щення

чи на електродільниці підприємства, вона високоякісно ре­ монтує електродвигунu. різноманітних механізмів. Ветеран

Т'

3 :

Н. І. Власенко.

ІЗ заводу «Торгмаш» імені XXV/ з'їзду КПРС. Працюю­

ДРУЖБІ

виступи-. мують

ла бригадир бригади М

На цьому фотознімку nередовик виробництва, !!дарниця комуністичної праці Марія Костянтинівна Л/НЬ

ду' обрати керівнІ органи РМЯНСЬКИХ профспілок.

біток перерахувати на оа-. висловили

шляху

Жов'Мя. 28 лютого

тивами, в управління дер­ жавними і суспільними справами. Не можна ви­ ховати відповідальнІсть, не покладаючи віДПQВі-

республЩі

по

єдино пра­

шляху, вивіре­ ідеалами Великого

ному

включен­

'трудовими

-

вильному

ня молодІ в розв'язання всіх проблем, що стоять перед

підуть

перебудови

хунок N2 000700024. Ба-.

Кольцов, начальник-- заго­ ,ну родючості М. М. Ви­ соцький, головний агро­ ІНОМ В. Ю. Лисенко, голо­

тваринницькому

разом

підтримувати

Від імен! своїх колек­ тивів, профспілкових ор­ ганізацій делегати заяви­ ли про те, що профсПілки

прозвучало,

ким мересом слухали до­

На

і

лування.

ганнtЯ, .яке віДстає від но-

Сендзюк,

ПОТРібно

ШУ,l(ати

леми молоді хвилюють де­

ЛОВА профспілкового ко­ MJ..тeтy Н. Т. Кольцова, гоЛовний економіст Я. А.

СРСР.

та

ступах,

легатів. Вони висловлюва­

Лен»к:ька нацІОнальна поліТИ'fCа КПРС іНтер­ націоналізм у ДіІ тема єдиного політдня,що про­ ходив 25 лютого. З вели­

робіТНИКи' всіХ

со­

критичних

вих методів господарю­ ва:ння, а то й суперечить Ум. Але наводилися 1 при­

теріями:

ям, підкреслювалось у ,ви­

підвищення

продукції

за­

тирьом мільйонам май­ робітни­ бутн!х молодих кІв потрібне особливе пік­

мабуть, з приводу органі­ зац'іУ соціалістичного зма­

г.оДЖУ'Вання

зоба­

зниження

ЗМАГАННЯ

СКЗіЗаН9 з триБУ'НИ проф­ спілкового форуму, проб­

тами.

НайБІльше

паР1\Нерами,

3 коп.

ПРАВО ФЛА НГОВ/

делега­

розглянутих

АКТИВНІСТЬ

виробничих підрозДІЛів радгоспу імені 60-річчя

д.оговlрних

молодь,

Ціна

воювати П довір'я, не до­ віряючи їй. Профспілковим і ком­ сомольським організаці­

в'язань перед державою і

по

3POCTA€

ІЮВ1дIWl-в

lКонаRНЯ

по державному. соціаль­ ному страхуванню і охо­ роні здоров'Я трудящих,

КЛajДИ

.27

по oxopoнJ.

дальності на

*

.

=

секретар партійиої ор- • rан1зації радгоспу..

• : • ; :

РЕМОНТ тенсивними технологіями,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3АВЕРШУЕТЬСЯ = =захисту рослин вІд шКіД-.• ТОРГОВЕЛЬНИН ЦЕНТР

таврації

деталей

надав

ремонтникам токар

ла

Олексійович

MIfl{O-

РешІтно.

На сьогоднІшній деllЬ в господарствІ на лініїlКУ ГО1'овності постаплено 95 процентІв раз

тут

тракторів. ПРОВ<ЦІІТІ,СН

СПl'ціа.ЛЬШIХ

дарської ПnJlНИ

І\ІОГИ,

Ш

маіі,,\аIlЧIІІ;:1Х

УКОМПJlснтуваllllН

люпання

~)a

та

регу·

cl!lhCI,!(t1rOCIII) Тt'ХllіЮI.

ІІа

сІ :1:\11 нnсIНІІСIІРOlН1;\IІ. '1\

пстаll()П!1І0IOТІ.

агрегатують

=

з боронами .• НИНіВ І хвороб, ПіДВИЩенприє д -: ня родючості грунтів. 3.

До культ~ватор~в

нгl~{rютз:"·lllгчLдуР,таьвсляlчвlllр~лгаосН~ • великим Інтересом слуха•

п....

v

"','..

НА ГОСПРОЗРАХУНКУ

=

Донецьк. тут увійшла до ладу друга черга універ-

магу «Білий лебіДЬ •. Цей мага3ИіН став найбільшим на

П~ І P~~I,OIlT штаНГОВIІХ об- : ли керLВНИНИ і спеЦlалlС-: Україні торговельним ПРІІСК~ пачlп,

~1ІІ~Сl'lrШI .

маШІ!ІІ для

8

т!! господарств району ви-

вибір одягу і взуття

центром. У ньому

для чолcш.l!Ків і

достатнІй

жінок

молодІ

міllсралы.I!х:: ступи донтора Сільськогос- : виробів культурно-побутового та ГОСПОДарського при:

,\lЮрIlВ. С. \ODlHI. ,:'0. РІЮ? • по а СЬКІІХ на к В І Ів-: значення, є продовольч.Н'Й універсам. До послуг по­ ТІ!. IІ:ШССI!І. ,TP~,\I~!I!III\~I:, ду,. у .. • к.упЦів, яких магазИіН може прийняти до 150 тисяч на ІІІ).І Ів . ПРІІСТ~ П.ІЯТЬ ~

nCt;·

,>.1"1'0(.11111

Г/).10В11І1 It

8

IС-IІІ{.1. К,Н1ДllДата сlльсько-

: день, _

експрес-бари на КО>КНОМУ

поверсі, мережа

ГІ)СП(),1аРСЬКIІХ наук І. П. : служби побуту, пошта, віддіЛеНІНЯ ощадкаси, газетні : IІI1)!(сгорцеВ<1 та Інших. ..• кіоски. Ательє «Хвилmша. безПлатно підгонить по 8· фігурі будь-яку річ, що сподобалася.

І. НОПТУН. IIІЖРllt'Р рад

ГU('П)' (,;}ОР" 9 .

:

г. ГРИГОРЧ)1К.

=

(РАТАУ)·


* 28 лютого 1981 ро"у •••••••••••••

епюр.

2

О В Е

• 11

Ж нтт я"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЗА НАС НІХТО НЕ ВИРІШИТЬ :. "·' ', t".~ : !

з

процесом

пов'язують дальші го

переБУД08И

партія

і

перспективи

нашо­

соціалістичного

спільства . нас

Іншого

немає_

Ця

депутатів. Серед них­ ТКllлі Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики О. І . Тол­ пєкіна та Г. Г . Смирнова, телятниця радгоспу імені Кірова Н. Ф_ Яковенко, бригадир бригади закри ­ того грунту радгоспу .. Ру­ санівський» Т . А. Дяченко, механізатор радгоспу імені

народ су­

шляху

в

думка

Є

провідною в глибокомасш­ табній доповіді Генераль­

ного М.

секретаря

С.

ЦК КПРС

Горбачова

на

січне­

вому (1987 р.) Пленумі ЦК кпрс.

Тісно

ребудову

Щорса

пов'язуючи пе­

ці

пере­

творення стосуються

і ді­

яльності

мірі

Рад

путатів,

народних

чиї tlрава

важення

значно

і

.. Про

з прийнят­ Президією

дальшого й

і РІ!-­

naw

заходи

щодо

підвищення

посилення

ролі

відповіДІІЛЬНО­

сті

Рад народних депутатів

за

прискорення

економічного

світлі

piweH"

соціально­

розвитку

ХХУІІ

в

всі

свої МОЖlІивості й повно­ важення, повинні запучити до

вирішення

номіки тя

й

питань

еко­

соціального

жит ­

широкі

людей, чити

маси

радянських

покликані

досягнення

забезпе­ намічених

на П'Jlтирічку рубежів, стати

організуючою

трудящих

на

скорення

силою

wляху

при-

соціально

номічного

еко-

розвитку .

CboroAHi можна З пев­ ністю сказати: місцеві Ради району стали повніше вико­ ристовувати надані їм пра­ ва, цілеспрямованіwе мобі­ лізувати сільських трудів­ ників

на виконання

завдань

п'ятирічки. При допомозі Рад і виконкомів, активній участі

,сіх

обранців

район

справився новими

народних

1.307

успішно

з основними

пла­

nepw

показниками

праці,ники

прилавка

СПРІІВИЛИСЯ

3

є

разом

з

ми радгоспів

планами

про застосування в овочів­ ництві сімейного підряду. Укласти, скажімо, з сім'ями

сельчан

договори

рощування мовленій

овочів

на ви­

на

площі,

обу­

зацікави­

ти людей і, зрештою, одер­ жати врожай. Впевнений, якщо підійти до цієї спра­ ви ініціативно , то й бажа­ ючі серед населення знай­ дуться, і вигода буде обо -

сільських Рад народних де­

путатів.

Вони

ставлять

зрілі

і

шого року ХІІ п'ятир і чки. Відрадно, що виробничу програму 1986 року дО­ строково завершили 727

сміливіше

розв'язують

проблеми

rocnoAapcbKorO, ціального,

на­

не лише але й со­

виховного

ХІІ­

рактеру, більше діловитос­ ті проявляють У виконанні наказів виборців. І

все

ж fади

пільною_

Необхідно

докласти

дпя

розширення

гортання двору ще

можли­

прискорення роз­

не

стало

ше

сіпьського

нів

пів у

шир­

господарства

з

культур,

цими

завданнями

імені

Мічуріна,

радгоспи

.. Великоди­ .. ЗаворицькиЙ» виходить: у умови утри­

худобу, поросят, задовольняти свої потреби в продуктах харчу­ вання, реалізовувати їх пишки державі, а сепьчани їздят" за м ' ясом, молоком, яйцями в Київ.

ро­

ком усе відчутнішу дОПО­ могу, то у вирощуванні

овочевих

pa w

мувати птицю,

вироб'

кожним

пла­

жителям

та інші. От і людей є всі

ництва овочів. Якщо в ~a­ готівлі кормів жителі насе­ лених пунктів надают.. го­ сподарникам

ц"оrо­

Д08едених

продажу

мер,:ький",

радгос­

збільwенні

Причина

зменшуw

йону молодняка ВРХ, по­ росят, , птиці радгоспами і птаХОфабриками. Торік, приміром, не справилися з

галузях

колективами

сельчан

виконання

Повинна активізуватися і участь Рад та 'депутатів ра­ з

P~KOM

рад, депутатів, а також H~-

прогресивних форм органі­ заціі й оп пати праці.

зом

кожним

ня з боку виконкомів сіль­

підвищення громадсь­ в

виконкомів

поспаблення роз'яснюваль­ ної роботи серед населен­

залиwається

застосування

роз­

.. Кожному і птицю ..

предметною

всіх

З

ється .

зусилля

тваринництва,

Адже

руху худобу

дарствах

розв'язання зернової проб­ пеми, збіп .. wення вироб­

кого

гро­

кількість великої рогатої худоби в підсобних госпо­

передусімl Перwорядною спра~ою, як і в попе­

ництва кормів, продуктивності

особистих

господарств

землеробства.

витку економіки й соціапь­ ної сфери, повнішого ЗilДОвопення потреб сельчан. На чому ж необхідно

роки,

зусиль

мадян, збільшення закупів­ лі у їх власників лишків продуктів тваринництва і

Рад.

реДНІ

такоЖ

значних

підсобних

колекти­

сконцентрувати

соваНОСТІ

активізацію: • тури і спорту. Робота гурт •

ліпшенні

ків

в

по­

торговельного об-

слуговування,

а

не

подають

увагу

Не можна обминути ува­

зборі

гою

і

таке

важливе

питан-

жаль,

керівники

вих

і

ких

громадян

не

лише

до -

.

поліпши- 8

і спор~ив~о-:

папері.

На

питанню

належної уваги. Не прояв­ ляють ініціативи у споруд­ женні магазинів у Рожнах, Жердові, Мокреці керівни­ ки радгоспів .. Літківський .. , ..Жердівський .. , .. Заплав­

є

: яку багато років очолює • ОлександР Гна'l'ОВИЧ Мар-

.

Нинішній рік, як BIД~MO,. ченКQ, зобов'язалась за­ роком славного ЮВІлею. вершиrrи завда.ння двох

70-річчя Великого Жовт-

ня.

Це

повинно

=років

боту.

Першоче~говlо\М

про

виконання

НЯ

=цій 110при

п'ятирічки,

соціальних

розв'язан-. ні

гівлі

на

фермах,

будівельних у

малих

пунктах,

варів

тор­

мопочнотоварних

данчиках,

них

можливо­

май­

населе­

продажу

на вечірніх

то­

базарах,

Серйозні

прорахунки

є

в нас і в організаціі побу­ тового та медичного об слуговування

насепення .

Нещодавно райвиконком схвалив ініціативу мешкан­

ців Бобрика та колективу радгоспу .. Зоря.. про спо­ рудження

власними

комплексно та

силами

приймально ­

-

фельдшерсько

шерських пунктів. клад

«кубіВ..

"lrrKO

партією

накреслено

курс на інтенсивний шлях РОЗВИ'N(у промисловостІ, особливо важливо, як трудовІ колективи району виконують комплексно-цІ­ льову програму «Інтенси­ фі'НацlЯ

промислового

робництва в річці».

Чим

ХІІ

ви­

п'яти­

порадував

Так!.

Пlдпрограма

заходІв мас ,

зовано

7

цехІв і дільниць,

впроваджено ваних

і

7

механізо­

автоматизованих

окремих

торговельного

маши­

реЧІ,. монтажників, і

_

згуртова­

стаж роботи ба­

ВІ ПреЗИДІІ ВерХОВНОІ Ра-: гатьох у колективІ пере: ди УРСР .. Про лист Прези- • вершив два десятка ро­ дії Верховної Ради w УРСР • кІв .

=

до обласних, раионних, ви _ міських селищних і сільсь-. За впровадження ш Д ких Pa~ народних депута-. кісних методів прац!. У ве-

= ликопанелююму домобу• AYBaнlfi комуніста О. Г. проведенні змагання за =Марченка уДОСТОЄНО зван.: кращий округ вулицю. ня . лауреата ДержаВНОI

тів... Неоціненну доп'ОМОГУ сільвиконкомам В

повинен

-

аку­

Тх при ­

стати

стиму~

лом для жителів сіл райо­ ну, трудових колективів по соціальній перебудові на-

дати у виконанні вимог Ли- • Олександра

Гна'l'овича і

ста й органи громадського • нагород. Він повни~ самоврядування. : кавалер ордена ТРУДОВОІ • Слави. Звичайно,

завдання,

ЗНl!чені

на

тів,

нелеГКІ

нароД.нихw

Радами -

ви-.

Але для трудових успl -

19В7 рік перед. хlв

необхщна

и

To~

ДОКОРІННО

сій,

ПОЛІпшувати

Іх

ПОСТІИНИХ

тІльки

І. РУДАК,

Р8іі8НКОНКОМУ.

А так!.

стандартного

комунально­

го обладнання,

дослідно­

ли впровадження у

60-

Украї­

ни, світлотехнlчного, фаб­ рики

верхнього

дитячого

трикотажу.

У

той

же

час

не

всі

підприємства виконали за ­

плановане. Так, на заводІ алюм!нІєвих буд!.вельних конструкЦій при завданнІ

69,2

процента piBetlb ме­ ханізованої працІ стано­ вив лише 68 процентl,в;

на виробничому деревооб­ робному об'єднаННI-5З,7 замІсть 54 за планом. Нижчий цей покаЗНІ{}( проти плану і на ремонт­ lHo-ме~aнJlч.ному за'водІ.

могли бути ще вагомІши­ ми, якби всІ колективи виконали намічене. Наве­ ду ПРИt\Лади . Два пІдпри­ ємства заводобуд1вний ком6і'нат та дослlдно-екс-

колективи, як

деревообробний комбінат, хлібозавод, заводи не­

му напряМІ попрацювали колективи заводів лорош­

Радянської

мате­

бути притаманНі кожному -від робlТНИи.а до дирек­ тора .

12

промислових пІдпри­ ємств торік уклали дого­ вори на с:пlвдружність з haykobo-д,осЛ'lДНИNIИ закла­

дами. З 41-м з НИХ прово­ дилась робота за 49 тема­ ми. ЕконоМічний ефект

=============== КОМПЛЕКСНИМ експериментальний БУДі­ веЛl>НИХ конструкцій та

нової металургlї ІменІ

зниженню

:

з.нання_

іншІ

не

запланува ­

1986

-

периментальний завод будLвельних конструКЦій тресту «БроварисІльбуд.

слІд

зазначити,

лективи

що тепер вІн стуДetlт чет­

вертого курсу ХаркІвсько­

• го

1нституту

-

так і .не

зуміли досяг­

тн намічених рубеЖІв по зниженню витрат БУДІ­ вельних матерІалІв. НІ грама бензину та дизель'ного

пального

не

роц1 жодН'Ої механІзованої

заощадили

та

говельного машинобуду­ вання та деревооброОно­ му }<Ом61наті. Особливо

автоматизованої

лІНії ,

з ЧПУ, робото­ технІчних пристроїв тощо. Це призвело до того , що

BepcTaTtB

pIJВeHЬ

ручН'Ої

праЦі на

цих пІдприємствах вищий, нІж середнІй по раЙоиу. Ресурсозбереження _ Са­ ме за раХУНОК його у ДВЗіНадЦЯ'і'ій п'ятирічці планується

задовольняти

зрослі потреби народного господарства У. сировині, матеріалах

та

енергоре­

заводі

тор­

незадовІльно працювали в ць'ому налрям1 на до­ сщдно- експериментально­

нець

ла

витра'l'

теж

ПЛ2 новий

перекри­

показник

Але ж не виканалн план 3 нього колективи заво­ дІв свІт ЛO'l'ехнlч'Ного, тор­ говелыlгоo машинобуду­ ваиня,

нестандартного

ко­

мумального обладнання, фабрИ'Ки верх.нього дитя­ ч.ого трикотажу. Головна

-

прнчина

цього

кретне

ПЛЗіНування

,некон­

му заводі буДівельних конструкцій . тут не вико­

1'рат

нано планІв з жодного 110каЗ'ника пlдпрограми, а та­

УКОВОJдослlдних розробок. ЗовсІм не працювали

К'Ож

спе-

протягом

Ніяк

цями виробничники заво­ ду дослідно-експернмен­

не

/ цl:a.лЬ'ні

впроваджено

заходи.

З ЦИ1М 'Не

миритися

мomна,

сурсах : Слід зазначити, що виробничники району виконали завдання з БІль­

з

шостІ показникІв

Сьогодні

ПІдп ро-

на

від впровадження цих роз­

адже

ній господар до

починається

ощадливоro всього ,

справж­

ставлення

що

ці рисн

оточує.

мають

на

впровадження

року

з

ви-

на­

науков­

талЬ'Ного будtвeлынхx кон­ струкЦІЙ тресту «Брова­ РИСільбуд • .

Випуск ного

товарів

спожив'ання

народ­ партія

1:нЖенерів

будLвнИЦТ-

що

ко-.

промислових

пІдприємств

району

• :

Фото М_

Тура.

протягом року приділяли. виробництву цих товарІв.

чимало уваги . д~дaTKOBe:

завдання

понадпла,нового.

їх випуску успІшно пере-

:

•• •••

••• ••

крито. Особлива заслуга в

•• •• •

порошкової

ЦІЛЬОВИМ ПРОГРАМАМ -

робок становив 864,6 ти­ сяЧі кз,рбованців, що на 200 тисяч більше завдан­ ня _ Вtддача .на 1 карбова­

То­

та уряд · трима/O'l'Ь піД. На знімку: буд!.вельник особливИ1М t<онтролем. І: О, Г_ Марченко.

В И К О НАН Н Я-С У В ОРЕ

лі'нlй. Найбільш плідно в цьо­

рІччя

по

весь

квалІфІкованим ро ­

КОМІ-. БІльш глибокІ

всього активу., rOn088

Гнатович

=час вl,Дчув3!в , що бути AI-. д~- =б1тнИ'Ком мало: необхІдні =му Ц1JП<ОМ закономІрно,

необхідн~

яльні~ть ~aд на~~дних

путаТІВ,

піД­

ВІДПОВІ-. не могли не раДYJIати, хоч

дальні. За нас ніхто їх не • Оленсандр

виріШ~ТЬ.

добра

оІ!епут~-: готавка . ВиробнИЧІ успІхи

nПАН У В АНН Я-К О Н К Р Е ТНЕ,

меха­

даннІ 59,З ; рівень ручної праці 24 ,9 процента при плані 25. За цей перІод механі­

р1аломіС1'Ності і енерго­ мІсткості продукції. Та тІльки результати

нобудування Імені ХХ УІ з'їзду КПРС , алюмІніє­ вих будконструкцІй, ви­ робничому деревообр06но­ му об'єднаннІ.

У

становив при зав­

грами

по

пласт­

нізаЦія і автоматизаЦія виробничих процесів • . ТоріК рІвень меха­

59,5

на

на

заводах

.Скоро-

нізованої праці процента

завдЗіННЯ

впровадженіНЮ

цьому планІ рІк минулий:? чення ручної праЦі,

залишились

паперІ деякі

Звичай­

але й впорядк.ува~ня на-. но , вважає бригадир, тут селених ПУНКТІВ, ІХ озеле.-: і ВU!CОКИЙ професіоналізм

========================================================= •: КОМУJlальноro ва . з АР АЗ. коли

У чому

двір, будинок ~ожуть по~: премії УРСР. Додалось У

ярмарках.

го

конструк­

змLнному завдаи­

' проблем,: СКЛЩЦОМ успіху?

нення. На ЦbO~y, до

розгортання

майданчику бу­

труд~вим~. залізобетонних

колективами плаНІВ І . зав-

дань

таж ному

н~голошує~~ся І в пос!ано- • :нІсть

використовує

Навіть

= у зимові місяці на МОН­ • обов'язком ВИКОНКОМІВ Рад =діrвельники за добу МОИ­ має стати турбота не лише. тують до 125 кубометрів відбиток на всю нашу ро-

У становищі, що склало­ ся , значна вина й правлін­ ня райспоживспілки. Воно стей ДІІЯ

п ' Я"\'иР1ЧКИ до юві­

накладати. лею , Ба'l'ькLsщИIlИ.

ний".

не

включившись

ХарКіВ.

людей

цівники й фізкультурники. K1b-монтажників дом обу­ проводять здебільwого на. дівного комБLнату N2 1,

району не

цьому

СІІМИХ

б ' льш : сть заходів культпра-: етичної праці будівельни­

сільськогосподарсь­

приділяють

ПЩІТНИХ

інтересами, спо- :

від пи-. У змагання за гіДну зу­ яцтва, самогоноваріння, ху- : стріч 70-рбіЧЧЯ велико~ ліганства. На сьогодні ж • Жовтня, ригада кому

промисло­

підприємств

за

волікатиме

бази

способом.

клубів

МІІСОВУ роботу, але и ВІД-.

закладів торгівлі. Мова йде про те, щоб розширити спорудження магазинів го-

сподарським

СlІмодіяль-:

відкриття

ти культуру

такому

- технічної

художньої

зволить

коопера­

на

працівників куль-

ності,

ЛІІМИ

' виконко­

ми Рад, господарські керів­ ники

про

рудження найпростіших. спортивних майданчиків си- :

наполег­

ініціативи

теріально

на

для

й

трудо-.

колеКТИВІІМ сіл слід : заінтере- •

діяльності

упущення

проявляють

Рад,

проявлят~ більше

питанні, як розширення ма;

справою

вості

не

ливості

середити

ви Броварщини ще не спов­ використовують

вим

не

торам необхідної допомо­ ги . У нинішньому й на­ ступних роках ХІІ п'ятиріч­ ки передусім потрібно 30-

народних

трудові

Виконкомам

обговорено на tес і ях Рад, засіданні райвиконкому. Ми прийшпи до одностайної думки: працівники прилав­ ка

""

ни .

доведеними

цього

..' ,

селених пунктів Броварщи- Е "'" ... t~:

товарообороту.

Причини

удосконалюються

депутатів,

Саме органи наРОДОВПilД­

використовуючи

керівника­

не подбати

допомога

нізаторської роботи Руд­ нянської" Літківської, Плос­ кі,ської, Требухівської

з'їзду

КПРС ...

дя,

та

путатів

ця

еПІЗОДИЧНОЮ. А чому б ви­

стиль, форми і методи, підвищується рівень орга-

де­

повно-

Верховної Ради СРСР ДОЮ Міністрів СРСР станови

днем

розшири­

лися в зв'язку тям ЦК КПРС,

Залозний

громади в районі знайшла широку підтримку ініціати­ ва .. Два роки ХІІ п ' ятиріч­ ки до 70-ї річниці Ве­ ликого Жовтня ... З кожним

життя.

повній

Г.

багато інwих. За при­ кладом кращих обранців

з демократизаці­

єю суспільства, підкреслив він, ми маємо на увазі дій­ сно революційні перетво­ рення в усіх сферах

у

О.

конкомам Рад народних де­

ня, як поліпшення роботи закладів сфери обслуговування. Як відомо, торік

вр?жаю

.

ПАРТІЯНУ ТУРБОТУ •

цьому завоДів

пластмас,:

МЄ'l'алургlї,

алюмИfi.євнх БУДівельних: Запорізька область. ,. ,конструкцій, вир~ичого. Бердянському виробничо­

=

деревообробного об єднанму об'єднаннІ по жнивар­ ня . . • ках введено державне

=

У той же час мають заприймання . Підприємство борговаНІСТЬ з цього по-. вже здає державни,м екс­ казника свіТЛO'l'ехтки

торгмашlвці.

Щоб

повНlСТЮ

: продунu:ії. Це - жниварНИJНІшнього року. ки «ЖВР-lО., «жвн-е»

комплексн!. грами,

та. пертам зо процентІв своєї

виконати

цільовІ

всІ: і .ЖРБ-4,2А._

про-.

Служба держприймання

трудовим колекти-: ПРОДУ'Кцlї, до складу якої

вам промнсловості району • вВІйшли висококвалlфLно­ слід но~_крет.Ніше план у - : ВЗіНI спеціалІсти, змусила вати

ст!rйно

CBOl

завдання,

~ОІнтролюеа'tи

по-. грунтовно

їх. змЩнеRНЯ

взятись

за

теJCНологlчн.ої

реаЛізащю, суворІше пи- : дисципліни на виробни­ тати за невиконання . Це • цте1, пІдвищення якості вимога сьогоДіН'1шньовиготовлюваної продукції. го дня .

іНСТруктор

В. ГРИНЬ, промнслово-

транспортного

MICЬКICOMY УкраїIDI.

відділу

= •

На знІмну : предста,вни-

• ки держприймання переві­ : ряють жниварку .ЖВР• 10.. '

Компартії:

Фото О. Красовського. (Фотохр.оНLка РАТАУ).


• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Н Б у ЛА пізня осінь, та днІ

СТОЯли

напро­

чуд ясні і сухі. Ввече­ рі. після роботи, Єв­ ген Павлович вирІIJ1ИВ проїха1ТИ на край села,

де забудовувалася но­ ва вулиця МОЛОДіЖ­

тут знає кожен, усі з нИtМ вІтаються, мов із старим, добрим знай 0-

мим. Так воно і є. роки

трудиться

планування дворів, вlдмічає про себе, що но-

теслею

восели

в радгоспі Є. П. Покрасьон. Це людина, в яноІ справдІ золоті ру-

дуже

люблять

квіти, вміло озеленюють двори, поблизу будинків багато кущів

ЛЮДИНА І П СПРАВА

Він і не п.ам'ятає, хто у внконкомі Заво­ рицькоІ сільськоІ Ра­ ди першим

культурнІшим. ВІН роздивляється садиби,

22

на.

О В Е

зразу,

госпна будівельна бригада. Проект цих двоповерхових буд иннів на дві сім'І кожен вибирали прискіпливо, так, щоб зручно було всім членам сім 'І. Тут вдало розташовані кім­ нати, є просторі кухні, IТlДсобні прим-щення,

до кожного будинку пїдведеноводу. Жи­ у

нових

оселях

тваринники, механіза­ тори, рІльники, спеці­ алІсти радгоспу. Ось сюди і під'Іхав МаТ0ЦИІКлом Євген ПавлО'­

вич

Покрасьан.

ЙОГО

черзі

працю­

ва'в на різних верста­ тах. Дві пилорами, якІ розташувалися

в

просторому

Хочемо поділитися добрими враженнями від роботи ремонтної бригади РБУ-4 у складі В. О. Ковбасннського, Г. У. Ковбасинської та Г. В. ЗаЙченко. Швидко і якісно зробили' вони ремонт у гастроентерологічному відділенні

ново­

примі­

центральної райлікарні. При цьому виявили неабиякиj,C смак і майстерність. Ми, працівники відділення, і наші хворі спостерігапн,

.

дерева.

щороку

ки. Потрібні рами для вікон в р13ні будівлі чи то -на ферму, чи в бри­ гадний будиночок йдуть у бригаду до на; треба держаки

до

-

сапок

-

лО'пат

зн(}ву

ДО -нього,

вlfТИ

будmелblНУ Покрасьо­ виготовити

смородJШiИ,

І п<>думалося як

-

чи

як без зайвих спів і метушні ці nюд .. робиnи сІ ою спра­ ву, і робиnи на совістlо. ХочетlоСЯ подякуввуи ім за ТОй за­ тишок,

який

вони

створипи у нашому

скляра

в

селІ

на

,нову

знай(}мих.

Люди

мріють про те, як про­ тягнеться

ка

сюди

ниточ-

газопроводу.

Яким

же невпlзнанним стане тоді

сільський

побут ...

сільську

вулицю Євген Павлович. Як хочеться, щоб село

був

стало

завжди

ще

двері ...

хатні

до

Розговорилися.

ви

Отож неспроста при­ Іхав

Повсюди

ті ж рами у вікнах,

акуратні

красьона не обходить­ ся. До того ж 1 кращо­ го

йому,

кращим,

...На у

ранок

Як

діловито гуді-

Т.

Гарними,

ст.рша

меднчн.

~естР

•.

До недавнього часу мешканці гуртожитку N2 1 заводо­ будівного комбінату не часто користувалися послугами буфету. Та й не дивно: асортимент продуктів, які поста­

ми ВJ!lростають і сини сіль-ськаго труДівника.

чалися з їдаnьні N!! 6, був бідний, страви несмачні. Тепер же, копи шефом-кухарем став Тарас Іванович Науменко, ми завжди з задовоnенням відвідуємо наш

Старший з них Ана­ толій на третьому

буфет. Тут є з чого вибрати і хоподні закуски, і конди­

курсі військового учи­ лища, менший Сер­ гій Mpt!e стати інжене­

терські вироби. І

все смачне І

Велике спасибі Т. І. Науменку то очоnюваному НИМ ко­ лективу за турботу про робітників.

ром-бу дівельнююм.

МЕЛЬНИЧЕНКО,

Багато хороших лю­ селі. І Євген

МІ НЕ НКО.

МАЗУР

ТІ

ІншІ.

ПОЗБАВЛЕНИЙ ПРЕм!I... ЗА ГРУБІСТЬ

Павлович Покрась(}н. В. ДЖЕЖЕЛІП, громадський

.імlмин .....

СПАСИБІ КУХАРЯМ

П.

сумлінни­

дей у нашому один з ,них -

ФАНlif;i(цьt<А, Н. ~PТEM'ЄIA,

чи­

обходиться без Є. Покрасьона.

знову

майстеРНі.

доводиться

відАіnенні"

н.IА'1ОЧа

мало робити по пІдго­ товцІ ферм до зими, по замі'Ні дверних кон­ струкц;ій_ І тут теж не

житиметься

людям.

Зайшов

По-

,навряд чи знайдете.

гарно

тут

йдуть

без

ма­

бачив він свою роботу

двері ВИГОТО­

теж

агрусу,

лини.

стор.

СТВОРИЛИ ЗАТИШОК

ті стружки_ Євген Пав­

му

*3

ро"у

ЯН­

радгоспна бригада, зростають. Нрім ЖIf1Т­ лового будівництва,

радгоспу.

За кlлька років на новій вулиці виросJЮ 10 цегляних буди.н.ків. Перші з них звела рад-

мов

тар висвічувалися жов­ по

1981

сосно­

дошками,

.'Іович

лютого

терпко

свІжими

З КОЖННІМ роком об­ сяги робіт, які Здilйснює

бо дійсно тут оселя­ ються здебільшого лю­ ди 'Молоді. робітники

вуть

вими

лі

1 світлу назву. Але во­

місцевого

верстати,

заготовок тІльки встигай, аби було дово­

запропону­

прижилася

ли

пахло

щенні, давали вдосталь

вав дати Ій таку гарну на

•••••••••••••• 28

Ж нтт Яfj

корес­

пондент.

Як бути пасажирам, яld

добросовісно

передають

грошІ за проІзд у автобусах, але·.не 'Одержують квит­

ки? Адже не секрет, поки передадуть Іх у салоні з РУ'К в руки, буває, що вани і не разів замість квитка вартістю 20 вав лише за 5 копійок.

Одного разу в подібній ситуації водій експрес~ став перевLр,яти квитки на кінцевІй ЗУПИНЦІ

Катерину CTena~iвHY

«332.

Кот у радгоспі-комбінаті

«метро Піонерська •. І вс Lx , у кого Іх не було. заста­ вив оплатити проІзд ще раз.

~Теnличний» знають як чесну,

добросовісну

з повагою ХОМЕНКО, броварчаиин.

ВІД РЕДАКЦІІ: як повІдомив нам начальник авто­

овочівниці. Ре~ультаТIl її

підпрнємства 13209 В. 'Р. МАКСИМЕНКО, це не пер­ ша скарга ,иа водІ. В. А. Дзвдевнча. Наказом ,громад­ ськоІ комісії по ,профілактиці фінансовоІ, шляхово­ транспортної і ТРУДО8()Ї дисципліни водію В. А. дзя­

праці по вирощуванню

одні з кращих у

4.

девнчу

Тепличниця

було б півБІди.

но заплатила за проІзд?

володіє професією

цеху М

Але це

якби ці діІ не супроводжувалися грубіСтю водія. А чи має він право ображати людину. ян-а, можли-во, чес­

трудівНIlЦЮ. Вона добре

огірків

ДО'Х'ОДЯТЬ ... Юльна копійок я одержу­

оголошено

сувору

догану.

Він

позбавлений

преміальних за сІчень.

цього року

дбає про хороший врожай

ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛІКАРНЯНИХ

цих ранніх овочів.

На знімку К. С. КОТ. Фото М.

СеМІ/нога.

=======ЗАПИТУПТЕ -

ВІДПОВІДАЄМО

ЧИ Індаст"с_ nlкарн_ний nНСТОК б8Т"КО8I, 8КЩО дру­ жнна 2находнт.. с_ І РОДИ""НОМу будннкуl Згідно з інструкцісю ВЦРПС «Про порядок ВИДllчі лікарняних nистків (1984 р., стор. 65) не допуска(1'~СIІ іх Мивулоі суботи меш­ канці Русаиова етап гос­ твми І учаеввками Див побуту, вий оргааlзував

р8Йпобуткомбlнат. Наближення сільських

бічне

послуг до

трударІв,

поліпшення

слуговування

-

надзвичайної

ваги.

це

справа

Про

наголошувалося

ХХУІІ з'І3ді ж

все­

Іх об­

НПРС.

показали

проведення

на

третього

подібного заходу? Повсякчас ВRllИнають проблеми із транспортом. ЗгLдно з договором, його повинна ВИДіляти адміні­ страція радгоспі-в. Але .ро­

биrrься це лярно,

вкрай

тому

нерегу­

в

змозі,

на­

приклад, оперативно прий­ няти і ВИlЮНати за мов­

ЛeIllНяна прЗlННЯ білизни, хімі-чне

чищення

одягу

тощ.о.

Багато

подбали

про технічний бік справи. На диво багато було бажаючих віДремонтувати го.динник. І це свідчwrь, що. треба більше вивчати ~ повнІше враховувати по-

Меншою

тю

популярнІс­

корж:тувалося

взуття,

виготовлене в ательє Nq 2. Працював буфет. На жаль, траплялося і тан,

що

люди

випадково

Дізнавалися, що

ЙДЕМО

в будИіН-

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

,нарікань

було

ti

чанам

всіляких

заваді доброІ справи ста­

стри по ремонту складноІ

ха

побутової техніКи ВGялИ в

ник сам <>ббиває пороги потрібних йому занладlв побутовОІГО обслуговуван­

зЗ'КріЙНикіlВ. Ж!Ва-во

Як

торгували

Ба­ 1· у

завжди, трико­

тажними виробами пра­ Цівники Броварського ательє .МрJя. Илавд1єв­

cь~oI фабрики lндтринота-

і

регу­ ними

і

ку

культури

на

них

чека·

ють відразу стільки npaцJ.внOOlв сервісу. Отже, на

таїти:

п<>денуди замов­

цьому

році

лити,

НаЛИІНіВl<И

ватися

партії і уряду. І День по­ буту у Русано{3і ще раз

На­

послугами

саНІвців, ся

які

наданими

Нам же заЩfшається зро­ бити належні висновки, ви.вчити набутий досвід і

ІНя

і

в

подальшому

всі

побажан­

прорахунки.

голоВНий

Інженер

показниках

"ИСТОК при nlКУВ8инІ

.

рай­

fiI

видаєтlоСЯ тільки матері.

хоч ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ В своєму листі до реДaJlЩії П.

Д.

мешканець ТараСівни

Нулінич розповів, як працІвники сільського

ма­

газ.ину «борються. за ВИlКонання плану. Для цього во­ ни навіть хліб продають з «причепом •. Так, авторові

листа, ДВі

який, до речі, не палить,

пачки

цигарок

«Прима..

нальна пропаганда, як

довелося придбати

Прямо

на наш

скажемо,

оригі­

погляд, й без того

занадто популярноІ праДУНЦіІ.

"у своїй відповіді peдaK~Ї голова правління райспоВ. І. ГузеJЩО повtдомИіВ, що факти, наведе­

, живспІлни ні

в

листі,

цідтвердились.

Питання

про

порушення

правил радянськоІ торгLвЛ'і в магазині М 21 розгля­ далося на правліНні БобрицьК'Ого радгоспробкоопу.

за порушення правил т'ОрГівлl продавцю Н.

В. ДВОРНИК, побуткомбінату.

ЖИТТ[8ИХ

Лікарняний nисток видаєтltс. і тоді, копи без доrляду

пра.'1ьні

послугами.

по

є небезпека дnя життя чи здоров'я хворого, а стан його не дозвоnяє покnасти в nікарню і • сім'ї нема!!: іншого члена родини, який би міг доглядати за хворим. При захворюванні ДИТИНИ віком до двох рокі. nікаРНIІНИЙ листок

Ру дні

скористали­

хворими;

АКЩО

Ко"и 8идаст"с_ nікар,,_ни"

користу­

самообслугавуваннІ. Занінчився День побу­ ту. СПодіваємося, що BLH зад(}вольнив багатьох ру­

намагатися

інтереси над усе ось сього~нішнє завдання по6ут.овИlКШ в світЛі рішень

І

в

на

враховувати

його

вже

мешнанці

змогу

до

ставити

то

Х80РИМ,

стаціонарil При стаціонарному nikv-анні дітей віком до 1 року, а також тяжко хворих дітей старшого віку, Акі за виснов­ ком пікарів потребуют~ материнс~кого ДОГnАДУ, матері надається можливіст .. перебувати 3 дитиною в nікуваnltній УСТІІнові з видачею nікаРНIІНОГО листка иа строк перебу­ ВІІННЯ в стаціонарі.

перспентивного

іНя. Повернутися обличчям

клієнта,

'Охопити

за

док.

послуг.

лярними

догnяду

lін повинен бути госпітаnізованин, оле він сам (або його сім'я) віДМО8nЯЄТьСЯ від цьоro; дnя догляду за здоровими дiT~MH, наприкnад, у ви· падку хвороби матері, наКn8деННJI карантину на Jlсnа, са­

на­

зробити Дні побуту

господарства.

ла погана реклама. І це недопустимо. во чого грі­

lІИlКlв, електробриrrв. гато замовників було

ЯК День побутr,

замовлень

плану нашоІ роботи по поліпшенню обслуговуван­ ня праЦівникLв сільськог'О

тографа запросили зроби­ ти весільнІ знімки. Май­

лерадl0anаратури. Адже майстри виїздять до Руса­ нова в мірУ того, як нако­ пичуються заявки. Не нарукарсьні послуги. На­ віть на випадок такого за­

маНітних

дnя

дано послуг більш як на 2,5 ТЖ:Ячі карбова:нціВ! Звичайно, люди вислов­ лювали побажання більше дбаrrи про наданіНЯ сіль­

Щодо

пит населеи.ня на ті чи ін­ ші послуги. Не довелося нудьгува­ ти й JJнiuим майстрам, Фо­

холодиль­

дnя догnяду за хронічними

справедливість цього. Ли­ ше за кілька ГОДИН робо­ ти було прийнято ріЗНО­

матимуть

кlлька

видача:

підтвердив

всі села району.

КЛІЄНТАМ

ремоит

даються тут постійно і пе­

переконливо

Ось чому колектив рай­ пооупroмбtнату вирішив

НАЗУСТРІЧ

,на тривалість ремонту те­

ХОДУ,

ж;у.

працівники

комплексного приймально­ го пункту не

недостатньо

ЩО

результати

вже

селі

миног

оголошено

догану.

За

незадовільну

І. Се­

виховну

роботу в нО'лективі завідуючій прО'дмагом села Тара­ сі:вки Н.

І.

ЦешеRіЙ зауважено.


4

стор.

* 28

лютого

1987

•••••••••••••••

року

"Н О В Е

ЗИ

ПОБАЧЕННЯ,

до

з давнІх даве.н пове­ лося на Русі святкува­

тн проводи Зими, піс­ нями і хороводами ві­ тати Весиу-красну. І у Броварах давио відро­ дився цей чудовий ста­ ровннний звичай. Ось

що

розповіда­

ють иаші громадські кореспоиденти Т. во­ ЛОШИНЕНКО та О. ХАНІН про свято проводів зимн, JIК.e ·від­ булося 22 лютого на площІ

перед

пархом

Перемоги.

Численним глядачам було заЦРОПОНОІВано теат­ виставу,

в

я~lli взяли участь учасни­ ки художньої самодіяль­ ностІ заводу порошнової металургИ Імені 60-річчя

Радянської

вони

України.

МатІнка

-

Ось

Зима

-

(Т. Сroпченко) і Дід Мо­ роз (М. illаповалешю) з висоти тронів оглядають свої ~володіння~. А каз­ кові герої розповідають ЇМ і всьому чесному наро­ дові про трудові досяг­ нення наших земляків.

ІВЗіН-Хл'ібороб

(В.

Жос).

пов)

розпоmв

про

менті У

успіхи

взяли

робіТНИКіВ заводLв і фаб­ рИК. В подарунок Зима

на

ліричними

запашного чаю Із

піснями. І ось нарешті приїхала на трійЦі Весна­ .красна (О. Поліщук). За­ кружляв навколо неї весе­ танок

на

чecrь

любителям украї.нської кухні вареники. кулІш.

а також традиЦійні росій­

мас­

СЬ'кі І1Іельмені.

Свято продовжувалося. ДlfI\вора і батьки Із задо­

му

ставу

подивилися

лялькового

яку підготували

ЖЕКу

N2 2

ВИ­

театру,

гурткіВЦІ

,І дитячої біб­

ліотеки. Усі бажаючі взя­ ли

участь

у

спортивни:х

змаганнях. Це і катання з гІрок, і матч з мМ-фут­

розходилися

рахували виручку. Тільки ул1JВeрмаг управління тор­

г1влі

на

розпродав

підприємства

ванців.

люди.

В

числен:них кіосках жваво йшла торI'tвля різноманіт­ ними

товарами:

галантереєю,

одягом,

парфюме­

господарчими

і

на

ші

TOBapLв

тисяч карбованців,

15

ДОІВго не змовкала му­ зика на площі, довго не

культтовараМІі, іграшка­ ми. У широкому асорти-

пи-

настрої

6роварчани по домівках. Пра.цlвнККИ торгівлі під-

громадського

рією,

та

У pa~CHOМY, пІднесено­

боду.

розходилися

самова·

1

ляни.

воленням

тор­

раІ. Бу ло з чого вибирати

трударів,

булочками

управління

А яка ж то масляна без КОРОбейник1в і гаря­ чих МЛИlнЦІв, шашЛИКів і

трикотажу.

сцені

про­

святковому ярмарку участь праЦІвники

прилавка

Жартівливі танці зміни­ лися

І

товари.

гівлІ, райспоживсПілки, ОПТОВО, РОЗДРібного плодо· овочевого комБІнату.

одержала РYRавички, які вив'язали для неї праців­ ниці фабрики верхнього дитячого

пропонували

довольчі

представнин

дачів

сільських пригостив гля­

J\.\ ОН Ь К О!

ріжками із броварського борошна. Данило-Майстер (Е. ПО­

лий

ралізовану

••••••••••••JI!I •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ж И Т Т Я·

комбінату

.

харчування

тисяЧі

2.5

карбо­

гастрономи

продовольчі

й

вторгували близько тислЧ'І карбованціВ. всього

на

виїзній

лі реалІзовЗіНО ріЗНОМа1Іlтної

на

тисяч

26

ін-

магазини

6.5 А

торгів-

товарів і ПРОДУНЦП

карбо­

834

На фото: ліворуч (звер­ ху вниз) бадьорим уро­ чистим маршем зустрічають появу Весни оркестранти за­ воду порошкової металур­ гії; Зима і Дід Мороз щойно склали свої повно­ важення, а Весна-красна

вступає у свої права; діти з вітерцем катаються на са­

ночній

каруселі;

-учень ПТУ-4

nравОрlJЧ

О. БАТЮК

знімає зі стовпа гітару; вгорі діти дивляться ви­ ставу .самодіяльного ляль­ кового

театру.

Фото А. КОЗАКА.

ванцІ.

І ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• и

д Е?

к О Л И?

ЩО?

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПОНЕДІЛОК,

70-річчю

І

ЖОВТНЯ

була присвячена читацька конферен­ ція «Життя 8. І. Леніна великий при­ клад служіння 8ітчизні», яку ПРQ8ели Княжицька N!! 1 та шкільна бібліотеки. Для старшокласників оформлена книжкова виставка «Лені нова мудрість в партії живе». Учні - восьмикласники Ю. Кизименко, Л. Церик, Л. Лесик, О. Горобей, Н. Богданове, Л. Петренко, Л. Меляренко розповіли про простоту і скромність, людяність, чуйніст .., увагу і турботу про людей, любов до дітей-

&ЕРЕЗНЯ

На волейбольному турнірі між . за­ водобудівним комбінетом, ПРОфтехучи­

лище"":, домобудіВним комбінатом та трестом «Броварипромжитлобуд» наша коменде зайняла перше місце. І хочеться висловити вдячність грев­ цям коменди виконробу БМУ-6 Михай­ лу Запорожцю, інженеру 3 техніки без­ пеки

ПМК-15 Олексендру

ний бібліотекар Г. І. Лавре ха. Потім учні переглянули виставку ре­ продукцій каРТI4Н «В. І. Ленін у творах редянських художників». А не закін­ чення прослухали в зепису

розповідь

К. Крупської про Ілліча.

Раннова зарядна. Мультфільм. Музина. Час. Кіноафіша. Фlпьм с3агублеиа фотографія.

10.05 16.15 16.45

Новиии. Російсьна мова. Учитись у ЛенІна.

леекскурсія

до

сКабlнет В. І. ЛенІна

в

Те­

сПошун.. Про участь у створенні Му­ зею цивІльної авіацІї в Ульяновсьну. 18.45 СьогоднІ у свІтІ.

ЧИТИ трьох спортсменів з однієї брига­ ди теслярів Весиля Пилипчуке те його підопічних Ігоря Охмака і Олександра

зварнику цієї ж колони Михайлу Зай­ менцеву. Особливо ж хочеться віДЗНёІ-

Басераба. І не тому, що їх вклад у пе­ ремогу особливо вагомий, а за їх дружбу, згуртованість. Молодці, хлоп­ ціl Успіхів вем не будівельному і во­ лейбольному мейденчикахl В. ПОНОМАР, секретар комІтету комсомоnу тресту

.6РО8ариnромжитnоI5УД8.

вас, хто

закох8lНИЙ в

ли в четвер,

чаруючі звуки скрипки, запрошуємо побувати на сольному концерті педаго-

га нашої шноли, випускнИЦі ЛЬв:lвсь1К0ї державної консерватор1'і імені М. Лисенка Р. М. Гехтман. Цей кон­ церт

~деться

в

примІщеННі

5

ки.

шко-

сНОВАЯ жизнь.-ор,аи Bpo~ ropoдско­

ro комитета Коммуиистической Паір'fии УкраинЬІ.

roРОДCJЮГо н районного Совето'В Ha')JoAHыx депу­ 'I'aroB КиеВCJ<!OЙ oБDacти. (На yttp&и.нсКОN ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕДЯИ. Газета выодит с 17 а.преля 1937 roдa. Дии ВЬІХода: В'І'Орник. ореда. пятница, суббота.

Ііроаарська друкарня

зІф

сВаж­

драматичного

театру

К.

ім.

18

годині.

любителів музи-

СтаніслаВ·

С. ТИМЧЕНКО, директор музичної школи .NiI 1.

2. вів

€.

Ф ЕДЯ Я.

lиших.

Виступи

колекти­

художньої самоді­

Будинку

культури Гоголева.

присвячене

Великої

Початок об

Жовтневої соціалістичної революції.

1.

та

яльності

11

годи­

Актуальна

8.00 8.15

ГІмнастика. Док. телефільм. 8.З5. 9.35 Природознавство. З кл. 8.55 сВlд Кримського бро­ ду до Тріумфальних во­ .рlт..

сУздовж стародав· нього Земляного валу •. Науново популярнІ фільми Із циклу· сПодо­ рож по Москві •.

9.55

сКрнсталн.. Науково­ популярний фІльм. .Учням СПТУ. Основи Інформатики І обчислю­ вальної техніки.

10.05

10.35, 11.50 Музика. 5 кп. 11.05 УнІверситет сIЛЬСЬRО­ господарських

12.20

ФІльм

13.50

Наука

чизнІ

свято І

Оргкомlтет.

Лижний пробіг.

ТеnефОНИ: редактора -

4-03·76; llдАlnУ партlАноr" ЖИТТЯ - 4-04-81; .Ідповlдаn.,ноrо секрет.ря, 81ддlnу ClnbC.,Koro rосподарств. 4-02-92; нореспондента Мlсце.orо Р.­ дlомовnенн" - 5-13-111; ааступника редактора, Ilддlllll npOМMCIIOIOCTl, IІмсті. і .. асо­ .ої роБОТИ 4-04-81. Адреса

Apyttaopld:

у-прав.мння

у

оправах

ВИДQВНJЩ'I'В.

~rрафlr

І

киtвська об/lIВС'І'Ь. м. Брова.РIІ, в)'JI. Кldlscьtoio, 154.

І

КИIlЖilOeOІ

~1'iМL

життя.

ВІт­

Нова-

тори І консерватори. Новиии. Ол1вець-малювець.

14.35 18.00

18.ЗО Чемпlоиат СРСР з хо· кею. ССОИlл. ЦСКА. ДовІдкова служба. Час. ФІльм сСова з'явля­

20.40 21.00 21.40

ється

23.20

вдень

Новини.

•.

З метою поліпшення обслуговування населення у

СТВОРЮЮТЬСЯ

MIC'l1i

перативи

коо­

rpомадсЬІСОro

xaP'JYII8IDUI.

На роботу в них прий­

МЗЮТЬС'Я

пенСіонери,

могосподарки,

учні

у

вільний

Бровари, ВЛКСМ,

від

иав­

на адресу:

вул. 50 POKlВ 2, комБІнатгро­

мадського

Тел.

до­

студе!n'и,

час.

харчування.

5-40-76.

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бр8вари, вул. l(иТвс.,ка, IІІ4.

киїосыroо обnаснoro

•.

знань.

сСлужачн

Звертатися

Запрошуємо всіх на

камера.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИТВ ТА О&ЛАСТЬ

11

чання

ні.

у ПРОГРАМІ:

Редактор

камІНь.

НА СВЯТО

березня ц. р. у Го­

70-річчю

сГа·

Вечірня гІмнастика. На добранІч.' дlтиl Час. сЗ пІснею в серцІ •. Концерт на за!l40влення депегатів ХХУ з'їзду ЛКСМ України.

ЗАПРОШУ€МО

свято,

•.

20.35 20.45 21.00 21.40

на нафта.. Перебудова І людсьний фантор. 19.25 Мупьтфільм. .19.35 Новини. . 19.40 Фільм - вистава Мос­

новсьного

концерт

-

розваг

Аитуальна камера. Монолог ЮрІса Пондl­ єкса реЖИС4!ра фІль­ мІв сЧи легко бути мо. лодим?... сСузlр'я стрІльцІв.. сКотить СІ­

спортивно-культурне

березня, о

Запрощуємо всіх

сПрискорення..

лявина

19.00 19.35

голеві відбудеться

ЯКЩО .ви любите СКРИПКУ Кононого з

18.55

ФІльм

18.30

ме·

18.25

хлопці!

16.ЗО Новини. Срібний дзВІночок. Фортепіанна музика. Державне приймання продунцIr. Курс -янІсть. Комунарський металур­ гІйний номбlнат. 18.00 ТелефІльм сВеликому кораблю •.

22.40

16.40 17.00 17.30

квартира КремлІ •.

Новинн. ВеселІ стартн. Є. ФомІн. Сюїта з лодрами сОрфеЙ •.

ОЛІЙНИК, :sa.IДУIОЧil l5i6nlOTeKOlO НІ 1.

ПРОГРАМА УКРАТНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

музею

17.15 17.25 18.10

r.

Остапковичу,

сЧари нохання.. СпІ­ ває І розповІдає Зураб СотнІлава.

7.30 8.05 8.50

моподІ

м О л О Д Ц і,

вистави сПовІрю І ·піду~. СьогоднІ У світІ.

22.40 22.55

7.00

ці прекрасні риси великого вождя. Бібліогрефічний огляд літератури «Спогади про Леніна» зробила шкіль­

Н.

2

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

сьного сПовірю І піду •. Автор Р. Солнцев. Час. . Поодовження фільму­

21.00 21.40

•••••

nP)ItC

ІНАекс

8t285.

офceтtlиЙ.

ОБСllr

дp)'f(OВlllНllA 811Жуw. 14.343 примІрники. ЗамОвлеlJИJt

1

ТИраж

914.

#33 1987