Page 1

ПРОЛВJАРІ ВСІХ КРАІН,

1[ ПЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КОМПАPТlI УКР AJI!t

ЄДН'111ТЕORI

зв

.NI!

І РАДІ MIНICTPI~ УКР АІНСЬКОІ РСР

(4553)

nоо

ВІВТОРОК

28 лютого

18'78 2

покаНlмtI у Вilр~dництві і заГ8ті8J1I1Х. 08~чll, каРТОІр,I,

р.

Ціва

підоумки ооціаllіотичного змагання od~aOTeR,

paWоиів, треотів радгоспів, 06'ЄДllань, З8Г8ТІВ811ЬИІІІ і ТОРГОIiВЛі»IІИХ організацій за АаСflГИ8НІНІ 1*08"*1 ф~уитіl, ягід і винограду та о,гаНlзаttlЮ зраЗilовtl

коп.

торгівлі НИМИ в

ЦК Компартії "України 1 Рада Міністрів "Української РСР, розглянувши підсумки

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

соціалістичного

областей, радгоспів,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО MICbKOrO КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНQI ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КJИВСЬКОІ ОБЛАСТІ

вельних

і

Для

картопЛІ

Передвесняними турботами живуть нині тру­ дівники радгоспу «3аВОРІIЦЬКJIЙ". ВОНІІ прагнуть

підготовку

до

виходу

І. головиий

ВАГОМІ ОСНОВА УДАРНОІ ПРАЦІ На

стрічкоткацькій

фабриці

дівський~ для підвищення продуктивності тварин, збільшення валового виробництва

вони одержують від кожної із 257 корів по 10 Кlлогра­ мів молока, що значно біль­

молока.

ше

сьо-

годні працювати краще, ніж

для

сьогодні.

стабілізації

волого-темпе­

чих

дільницях,

а

також

впро­

ваджено у виробництво препа­ рат Т-8, щО застосовується при підготовці основ до вве­

дення в ткацькі верстати. Зав­ дяк.и

цьому

нитки

тепер

не

злипаються.

3а'вершення

комплексу

ро­

біт дало змогу значно поліп­ шити умови праці ткаль і за­ класти

міцну

основу

для

роз­

І!ИТКУРУХУ за п~рехід на po~­ Ш·ЩJені вироБНИЧІ зони. Зап.н багатоверстатниць

до

частину

кої

уже

ЗРІС

ткаль, що складає п'яту

13

від KOHTНJlгeHTY ткаць­

дільниці. Г. ЛЕБІДЬ, головний інженер.

'" ~голів,

на заводі

Про

показники.

-

краще, ніж

це

Нині

свідчать

порош­

Радянської України Добровільного

на один

радгоспу

Можливості для Щодня тваринам

завдан.~ деСЯТОl

цього Є. згодовує­

стер машинного доїння корів Олена Павлівна Носко. Во'На добилася щоденних пудових

мо в середньому по 20 кі­ лограмів силосу, 5 сіна­ жу, 15 коренеплодів, 2-

корови

січки і

надоїв

молока

своєї

від кожної

групи.

Значно

тварин також доярка софія

продуктивність

доєного молока.

центратів

на

Миколаївна

Дави.дова,

ре

до

надоює грамів

щодня по 13 кілоlМолока в,ід кожної

норови.

ГО11УЄМО

кілограм

на­

Корми доб­

тів,

згодовування.

одержувати

кілограмові

прибавки молока на корову. П. СТРИЖЕ}'С, головний зоотехНіК.

......................................... Ніна

Федорівна Лук'яненко

досвідчена

-

Иlвачка,вишивальниця

Літківської фабрики виробничого об'єднання «Юність». дитячий одяг, виготовлений нею, користує­

тир

ться

великим

попитом

у

покуп­

ців. Ніна Федорівна усnіиlНО Bltконує взяті соціалістичні зобо­ в'язання. На фото: Н. Ф. ЛУК'ЯНЕНКО.

що

Фото М.

успішно пройш~в H~ передов.о­

грошо­

і

заготів­

Семинога.

ягід і вииограду:

Вінннцьку область. Облас­ ті присудж€но перехідний Червоний прапор ЦК Ком­ партії України і Ради Міні­ стрів УРСР з видачею гро­ шової премії в розмірі 8 ти­ сяч карбованців; Києво-Святошинськнй pa~ йон Київської області. Ра­ йону присуджено перехідний Червоний прапор ЦК Ком­ партії України і Ради Міні­ стрів УРСР з видачею гро­ шової премії в розмірі 5 ти­

М.

Кримський

зованнй

ннх

трест

GeBa-

спеціалі­

овоче-молоч~

радгоспів.

Тресту

шено перехідннй

зали~

Червоний

прапор ЦК Компартії "YHpaї~ ни і Ради Міністрів "УРС? і

присуджено

грошову

мію в розмірі

пре­

тисяч кар­

5

бованців.

Відзначено добру роботу по виробництву і заготівлі овочів господарств Ниївсько­ го тресту (об'єднання) по промисловому виробництвУі

зованих

пів окремих областей. За одержаиня кращих по­ казииків по збільшеиню ви­ робиицтва і заготівель фрук­

Тваринники роблять все для того, щоб і надалі що­ дня

вирощуванню

знано

райои

лях картоплі ряду районів, а танож колгоспів і радгос­

350 грамів КОН­

підвищила

яка

по

сіна, 4 кілограми солом'яної по

присуджено

також

Серед трестів радгоспів І

молока

Червоний прапор ЦК Ком­ партії України і Ради Мі­ ністрів УРСР і присудже­ но грошову премію в розмі­ рі 8 тисяч карбованців; Коропський район ЧеРНі­ гівської області. Району при­ суджено перехідний Черво­ ний прапор ЦК Компартії "України і Ради Міністрів у'РСР з видачею грошової премії в розмірі 5 тисяч карбованців. Відзначено добру роботу

зобов' язалися

му змаганні серед тваринників господарства йде май-

заходів, які було заплановано здійснити в ході місячника

роботи,

го

і

а

об'єднань переможцем У со­ ціалістичному змаганні за досягнення кращнх показни­ кІв по внробництву і заго. тіВЛJlХ овочів І картоплі ви­

тисяч

За досягиення кращих по­

ЦК

п'ятирічки по виробництву та продажу державі молока.

найголовніших

оборонно-масової

і

року. Попереду у СОЦіалістично-

товариства

ів

ВЦРПС

грошо­

8

казинюв по внробннцтву 1 заготівлях картоплі: Чериігівську область. Об­ ласті залишено перехідний

ЦК

достроково виконати ня третього року

ту.

. один

СРСР,

присуджено

ву премію в розмірі 5 ти­ сячкарбованців. Відзначено добру роботу по виробництву і заготівлях овочів ряду районів та кол­ госпів і радгоспів багатьох областей республіки.

Міністрів

кілограм більше проти відловіДНОГО періоду ми.нулого

сприяння армії, авіації і фло­ Це

Ради

ціаЛіСТИЧНОГО змагання в 1978 раці тваринники нашо-

введено в

стрілецький

відповідь на Лист

надій молока від кожної корови по радгоспу становить

кової металургії імені БО-річчя експлуатацію

У

КПРС,

ВЛКСМ про роз.гортання со­

8,7 кілограма, що

УРСР

завдання.

щоденний

Сумліll>НО трудяться оператори мащинного дої,ння корів на комплеКGі Раїса

Ф

ТРЕНУВАЛЬНИЯ ВОГНЕВИЯ РУБІЖ Недавно

учора, завтра

передбаченого

і

Костяитинівськнй

КОТУ Л,

Марк;вна Шусть та Ганна Миколаївна !:Jербець. Щодня

прагнуть

пере-

Донецької області. Району залишено перехідний Черво­ ний прапор ЦН Компартії України і Ради Міністрів

радгоспу.

Багато зусиль докладають тваринники радгоспу «Жер-

Вони

визнали

карбованців;

ПРИБАВКИ

проведено значну роботу по модернізації шліхтувальних М-ашин. Здійснено ряд заходів

ратурного режиму на виробни­

інженер

винограду,

ву премію в розмірі

пророщування.

раторами.

в

році,

УРСР

ранніх посівів картоплі пізніше буде за­ ще чимало бул·ьб у тимчасовий яровиза­

поле наші картоп.lярі. На минулому тижні робіт-

і

За досягиения кращнх по­

тор під плівкою. Він уже вкритий, опа.1КJЄТЬСЯ. Чотири механізатори працюють тут ці,10_10бово у дві зміни, обігріваючи яровизатор теплогене-

тур.

активну

на

ягід

казииків по внробннцтву 1 заготівлях овочів: Київську область. Області залишено перехідний Червоний прапор ЦК Компартії україни і Ради Міністрів

"*

Для везefJо

ського нар·оду про розгортання соціалістичного змагання в тр·етьому році п'ятирічки, виростити високий урожай всіх сільськогосподарських куль­ Розrорнули

1977

ннці першої бригади, яку очолює Катерина Мак­ симівна Кожура, перебрали з кагатів і відсорту­ вали 80 тонн бульб. Тракторист Во.l0:ІИМИР Пет­

генераторами,

стрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ' до радян­

ор­

можцями:

рович Поляков трактором Т-16 завіз картоплю в капіта,lЬНИЙ яровизатор, що обігрівається тепло­

ділом відповісти на Лист ЦК КПРС, Ради Міні­

торговельних

поліпшення о,ганізації заго­ тівель і торгівлі ЩfМИ в

ЗАКРІПИМО ТРУДОВИЙ РИТМ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ!

'*. '*

районів, трестів об' єднань, заготі­

ганізацій за збільшення ви­ робництва овочів, картоплі, фруюів,

• • • ранНІХ ПОСІВІВ

змагання

раці

1877

публіки, СТОПОЛЯ.

ряд

і

овочіВ,

інших

а

трестів

також

спеціалі­

овоче-молочних

радгоспів. У соцlалісти'ПІОМУ ганнl

за

досягиеННJl

зма­

кращих

показннків по заготівлях картоплІ, овочів, плодів І 'Ігід серед заготівеJIЬНИХ ор­ ганізацН!: споживчої коопе­ рації· визнано переможцем

заготівельне

управлІння

ЧерИігlвської облспожнвспlл-' ки.

Управлінню

присуджено

перехідний Червоний пра­ пор ЦК Компартії "України. і Ради Міністрів "УРСР з видачею грошової премії в розмірі 5000 карбованців. Відзначено добру роботу по заготівлях картоплі і пло. доовочевої продукції заготі­

вельних управлінь ряду обл­ споживспілок. Серед торговеJIЬНИХ

иlзацій

державної

переможцем ному

у

змагаииі

opra-

торгlвлl

соціалlстнч­

за

досягнеи­

НЯ кращих· показників t;lo за­ готіВJIJlХ І торгlвлl овочамн, фруктамн І ягодами визнано

плодоовочеве

об'єднаННIІ о б л а CHoro

XapKIBChKoro

управлІння торгlвлі. Об'єд­ нанню Залишено перехідний Червоннй прапор ЦК КОМ­ партії УкраУни і Ради Міні­ стрів "УРСР і присуджено грошову премію в розмірі 5 тисяч карбованців. Відзначено добру роботу по заготівлях і торгівлі пло­ доовочами і картоплею пло­ доовочеве управління тор­

гівлі Львівського ·облвикон­ кому і Дніпропетровського обласного управління тор­ гівлі. Відмічено, що в багатьох

господарствах

Миколаївсь­

кої, Полтавської, ської, Харківської,

лоsградської приділяється ги

розвитку

Xt.:COH-

Вороши­ областей не належної ува­

овочівництва,

а

Відзначено добру роботу по збільшенню виробництва і заготівель фруктів ряду

Житомирської, Волинської, Хмельницької областейкартоплярства, внасліДОR чо­ го колгоспами і держгоспа­ ми цих областей не ВИRона­

районів та колгоспів і рад­ госпів окремих областей рес-

но планів продажу овочів і картоплі.

сяч

ка р60ванців.

державі

му піДПРИЄМСТВІ. МІра. КРІМ первинної оргаНІзаЦІІ ДТ.Сl\,?:.Ф: значну роботу по орга~lзаЦlI І вчасному введен,ню в. ДІЮ в~ж­ ливого об'є,кта проВІВ КОМІТет комсомолу

Стрілецький тир обладнаний за всіма вимогами. ДаЛЬНІСТЬ стрільби з малокаліберної гвинтівки становить 25 мет­ рів. На вогневий рубіж може

Неодноразово

М. БОНДАР, штабу цивіль­

оборони.

I!.-lІііііІfiiiillllilllОаІlОаІiiiliiiiilii~...-.;;;-.;;;~ііі1I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ЗА КРАЩИЙ БЛАГОУСТРІЙ ВИКОНКОМ обласної Ради народних дспутатів ної ради прОфесійних спілок

змагання за .краще

пе­

системи споживчої коопера­ ції республіки колектив експериментального

начаЛЬНИIІ ноі

виходив

реможцем соціалістичного змагання серед споріднених промислових підприємств

вийти одночасно два-три чоло-

віка.

••

д p;y»~ ІІ

заводу.

Пlдоили

проведення робіт по

президія облас-

піДСУМIiИ соціа.1іст:!чного

благоустрою у

другому

півріччі 1977 року. Серед сіл у числі ПСРС~IОjкців названо Літки. Сслу приеУ,1ЖСНО третє місце і нагороджено fРЮIОТОЮ об:ІВIlIiОНКОЩ' і обаПРОфради.

заводу

ТnРl;овельного машинобуДування. За досягнуті успіхи в роБОТі йому не раз при­ суджувалися призові місця, перехідний Червоний прапор. Цієї високої нагороди торг­ машівці удостоїлися і за четвертий квартал ювілей­ ного

року.

Перехідний Червоний пра­ пор правління «Укоопспіл­ ки» і ЦК профспілки пра­ ціВНИКіВ державної та ко­ опегативної торгівлі в перед­ день 60-річчя РаДЯНСЬ!Юl

СІl\I'GЮ

Н)

Армії і Військово-Морсько­ го Фnоту на урочистих збо­ рах, які відбу <lИСЯ на заводі, вручив hолеіПИВУ керуючий TpeCTO~1

промислових підпри­

ємств системи споживчої І.;ооперації республіки Д. Т.

як і

-

завжди,

згуртованою

дружною,

Сім· єю

вийдуть

на суботник. На робочих міс­

цях, біля верстатів, вих ліній, вагранок, працюватиме

потоко~ пресів,

близько

900

робітників

різних

ФедорешіО.

HOCT~~. В?ни випустять про­

Ііа цих зборах торгмашів­ ці па.1КО підтримали ініціа­

ДУКЦll

менш

тисяч

карбованців,

тиву

лені

гроші

передових

колективів

підприємств столиці нашої Батьківщини 22 квітня взяти активну участь в «червоній суботі», присвяченій 108-і.\ річниці

від

дня

народження

В. І. Леніна. ТрудівнИІШ

нашого

ПіДПРИЄ:VІСТБа,

заступ­

нИt-;

ганіз~ [\ії

гічній

паРТіЙНОЇ

заподу

роСюті

п.

по

С.

ор­

ідеоло­

Шерба,;,

як

а

на

зо

зароб-~

пере рахують уі

фонд пятирічки.

І

Значну роботу буде вико­ нано по наведенню чистоти порядку

рії лих

СJ,азав

сеlmетаrJЯ

не

спеціаль­

в

цехах,

підприємства до

нього

1

на

терито­

та

прилег­

ВУЛИЦD,

посад­

жено багато декоративнУ.х дерев і кущів. У цих робо­ тах Bi;:'~Me участь понад 600 ЧОЛОВli\.

А.

ГАВРИЛЕНКо..


'Уперше

країні

в

ВаЕ_РЕПОРТАЖ ІЗ МARБУТНЬОГО

-==-=.~

1,1

------

НеаС)дUbr aJД JtPOIIIIUOI01'O вума, ва полях радгоспу

.КрасВтво..... Beд8S'ЬC8 буд1JIиицтво велетенського fЄПJIII'I80ГО ао.б"'!)-. М1еьКRЙ комітет ЛКСМ УкраїНИ orмосвв 1дарвOJO ІСОlllСОIІОЛЬСЬКОЮ. На прохав­

fI1a.

ВJI "IВTa1J1B гаае.,. 11'пврі1JКВ.

Просторе

роаІІОв1давмо про ВВЖJIВВнй об'єкт

..

ПРНМ1щеивя

за

порогом

холодиеча. Jlеж&ТЬ

1Іі замети вя

8

панує

иепрохід-

'1'У'І' СТО!ТIо ШТ­

-

погода,

аавкOJJО

БУJlС

8елень. А х1ж цст"

рос.

лин чераОllіють CТIl1'.n1 помі­ дори.

ПройШоВIПJI Споруди,

зиову

здивуваJlИЯМ.

грунт?

ГJJRбину

JI

носиться

rMoBl. -

деЮJJЬ!Cа

стану гідом

ж

про­

І

ва­

хвилин

...

Оброблюваи1 DJ!ощ1

иашо­

комбінату РОЗКИНУnИСJ1 на

ro 30

операціУ

здійснюються .м'я~

зами. досконалих технічних пристроїв 1 машин. Чимало Процесів

автоматизовано.

Усе це в комплексі дає змо­ мог агротехніки. Поліпшено умови праці робіТНИК1в. Мо­

де

рієнтуваJlИСЯ в незвичній ~ становці, посміхається один із робітииків. - Давай­ иа

ський комплекс, і «винна. в цьому наука. Адже ручна праця майже не застосову­ ється, численні технологічні

сл

Я бачу, ви ще не зо­

те я

персоналу У нас не дУЖе

значний, як на такий гігант­

гу

~іЩо стільки каміни.?

-

ro

пpolмаЄШСJl

6nискQКОЮ

-

гектарах. Ми перебуваємо

суворо

дотримуватися

жу

авторитетно

що

трудитися

ви­

засвідчити, тут

приємно

1

радісно. Ми вирощуємо овоч1 так званим гідропонним спосо­

бом. У чому він полягає? У сі блоки теплиць запроек­ товані з бетонним днищем. Воно засипане дрібним ще­ бенем розміром 6-10 мілі­ метрів. Все це заповнено во­

в одному з мою. зимових .оаЗНСів.. А всього таких

дою із спеціальними добав­ ками хімічних речовин. Рос­

блоків п'ять, кожний з вих об'єднує П'Jf1'ь овочевих теп­ лиць і одну тепnицю для ви· рощування 1 овоч1в, 1 розса·

лини

ди.

Контвиrент

оБCJtYfOІYJ01ІО-

ми

висаджуємо

не

в

землю, як звичайно, а в шар залитого

поживним

розчи­

ном щебеню.

Прогресивний спосіб виро­

щування

ранньо!

городини

ПОБУТОВИКИ ОБГОВОРЮЮТЬ ЗАВДАННЯ Завдання

бутового

npaцlJИНХIВ

по­

обслуговувания на­

селення в' с.ІтЩ НПРС, Ради СРСР, ВЦРПС

Листа ЦК МіНіСТРіВ 1 ЦК

,ВЛКСМ про розrортаИRJI со­ ціалісти'іИОГО

змагаННJ1

в

році обговориJIИ на зборах труді8ИИКИ районно­ го комб1нату побутового 06С.'lуговуваЮJЯ вace.JteHIUI .м1· ста та району, J1Кi відбули­ ся в районному Вуди1lКУ Iij' льтури.

1978

тир1чки. Вони вирІшили дати побутових послуг селенню

960

на

один

на­ на­

мільйон

тисяч карбованЦів, в то­

му числі сільському

-

на

один мільйон 70 тисяч кар­ бованців. Працівники рай­ побуткомбінату зробили пер­ ший внесок у здійснення взятих зобов'язань. За сі­ чень вони надали побутовнх послуг населенню міста і

району на ванців,

тисяч карбо­

157

пере виконавши план.

секретар

На зборах виступила сек­ ретар республікаlІСЬКОГО ко­ мітету профспілки робітни­

мич. ДОПОВіДЬ про підсумки роботи колективу прац1вни­

ків місцево:': промисловості і

Збори вІДКРИJ!а

партійно! оргаиізаIUІ рай­ побуткомбінату Є. Х. Кузь­

працює

комунально-побутових під­ приємств В. Г. Тюшина, яка вручила колективу райпобут­ комбінату перехідний Черво­ ний прапор Міністерства по­ бутового обслуговування на­ селення Укра:':нськоУ РСР та ЦК профспілки галузІ.

майстеРИJl 1 атєm.є, діє комплексно-приймальиих

пор міського комітету парті:':,

ків служби, сервісу за 1977 р;к 1 завдання на 1978 рік :з. юбив директор райпобут­ }іJмбінату В. О. J\оlбaсии­ .ськиЙ.

Зараз в Броварах району,

81 ;23

сназа,

пуннти.

Вс1

взяті

245

.IН,

1

вони

надають

ceJIЦ

разом

Haceп~

видів побуто.ихпосдуг.

В

ювІлейному

роЦі

пра·

цівники

райпобуткомбіиату

внконали

роб1т

виконкому

районно:':

чив

заступник

голови

легливо:':

J{омбінату

побутового обслуговування виступили на зборах заві­

райпобут­

присуджено

пере­

хідні Червоні прапори МіН1стерства побутового обслуго­ вування населення УРСР та ЦК профспілки робітників місцево:': промисловост1 і ]{омунально-побутових під­ приємств та мІського комі­ тету парті!. виконкому ра­ йонно! Ради народних депу­

татів

1

райкому профспіЛКИ

працівників

сільськоГО

гос­

подарства.

Високі зобов'язания взяnи

прац~вники райпобуткомбl~а­ ту на третіЙ рік десято! п

J1-

значній площі стосовано саме Броварами.

Репортаж вела

приємства,

запевнили, розгорнуть

соціалістичне

виконання

плану

1978

1

змагання

чеltня

надає

реГУЛlOВаинlО

пали_иоі

_II~aт

ГЛАСНІСТЬ

-

ХХІІІ з'їзд ЛКСМ У... раїни і XVIII. З'ЇЗА ВЛКСМ. Крі:-'-І уже на·

'ти

кращі колективи органі­ заціі. За підсумками ювілейного року ними

званих

гласності

обкому КОМСО!olолу.

В

урочист'ій обстанов­ ці одержали Грамоти міськкому ЛКСМ Ук­ раіни М. Вишневецький, В. Іванець, О. ЛИХ0ГОД, В. Рога. 27 комсомоль­ цям вручено знаки ЦК ВЛКСМ «Ударник 1977 року». Члени ВЛКСМ В. Шr.tИРУН і М. Виш­ невський премійовані ту­

у складі М. Вишневсько­ го і В. Замули. Молоді виробничники

ристськими путівками до

готуються гідно зустріти

заохоченню

члени

І

Ні!olецькоТ демократич­ ної Республіки. Регулярно визначаємо

молодих виробничників. Приклад у роботі по­ казують

по ремонту

буряків. двом водіям­ М. Нещерету і Л. Пін­ чуку вручено Грамо­

зна­

суперництва,

моральному

слюсари

ЗМАГАННЮ

комітет

великого

трудового

комсо­

мольсько - молодіжноі бригади Г. Громового, де групкомсоргом Г. Іва-. ницький. У минулому році вони при плані 10 тисяч 200 перевезли на приймальні пункти 11 тисяч 839 тонн цукрових

визнано

комсомольсько­

молодіжну монтників

бригаду ре­ д,вигунів,

Я'КОЮ керує член КПРС І. Груша, і комсомоль­ сько-молодіжний

КО~!СОМОJlьці ..

ударно

ТРУДЯТЬСЯ

авто·

слюсар О. Литовченко, касир Г. 3а~ченк(), А. Оборськнй, водій групкомсорг

кої

пасаЖИРСIt­

колони

А.

Коваль­

чук.

О.

екіпаж

секретар

ГЛУХОв, KOMCOMOm.o

сько:': органІзаціІ а. топідприємства .

09034.

Всесоюзний перепис насепення ЗгІдно з постановою Ради Міністрів СРСР У січні 1979 року буде проведе­ но черговий Всесоюзний перепис насе­ лення. Майбутній перепис населен­ ня проводитиметься через 9 pOKill пІс­ ля попереднього перепису 1970 року_ За цей невеликий історичннй період ча­ су в житті Радянської країни відбулися визначні події.

політичного з'Ізд ЮІРС.

В

обстановці

високого

піднесення пройшов У звітній доповіді

XXV XXV

з'Узду парті'! т,овариш Л. І. Брежнєв сказав: «Під керівництвом }{омуністич­ ної партії в дев'ятій п'ятиріЧЦі зробле­ но новий великий крок у створенні ма­ терІально-технічно! бази комунІзму, в підвищенні рІвня життя народу, рантуванні безпеки ,країни ••

60-ріЧчя датною

в

ra-

в

житті

людства.

країни,

ПРИ'ЙНJf1'а

нова

метою

одержання

селення

року.

по

території

ТОЧНих

країни,

а

освІтнього

рівня

у

ставІ

матеріалів

статистики

перепису

кожного

рахунки чисельності

року

1

поточ­

його

на

міське

і

сільське

з

цим,

Цифри

трудових

поряд

з

ефеИТИВНОСТі ресурсів.

іншими

У

ви­

зв'яз­

питаннями

наступного

залучені до

перепису будуть

Перепис насеJ!еиня повинен дати Ді>­

відо­

стовірні ,відомості, а це залежатиме від точних відповідей населення на запи­

також

тання переписного перепис населення

листа. Всесоюзний дуже важлива

-

всенародна справа. Обов'язок кожного громадянина пройти перепис, дати правильні відповіді на запитання, ак­

поточної

ведуть

підвищення

використаНі при аналізі виконання зав­ дань десятоl п'ятиріЧки і при розроб­ ленні народногосподарського плану на 1981-1985 роки_

тивно

сприяти

населення

роз­

1979

проведенню

РО1С)",

окремих показни­

пеDепису

В. БЄЛЯЄВ,

ків складу населення. Однак в поточно­ му порядку обчислюється тільки розпо-

,~ кий повІ,1ІОМIІВ. ЩО п1с.JIJI перевlркв иесправності плитв 11 бу-

віДе,мості

умов вони зможуть бути громадського виробництва.

взаємному

1

вдосконалить

ви­

суспільних

перепису, будуть одержані дані про те, скільии людей працездатного віку (чо­ ловіки 16-59 і жінки 16-54 років) заняті домашньою роБОТОJQ в особисто­ му пІдсобному господарстві і за, яких

зв'язку з демографічними показниками. Органи державно! статистики на під­

Мешкавц1 амва! 1"9-154 буЮІІІКУ .NV 298-а по вулицІ Квївській скаpжRJIIIU У а08МУ псті, що на їх спlльн1й кух­ ні вийшла 3 ,п8JУ Г830.. D.1IITa. З цІєю скаргою редакція по­ знайомила JCербуда ЖКК будтресту .NV 3 І. А. Вол~~ича,

групах,

господарства,

заняттях,

ного оБЛіКу про чисельніС'rь населення,

ку

більш детальної хараК7еристики його соціально-економІчного і нацІонального складу,

народного

виробництва,

користання

мостей про чисельність, розміщення на­

перевиконання

галузях

програму

Перепис населення в СРСР проводи­ з

ня,

дах

У числі основних завдань нинішньо! п'·ятирічки ХХУ з'їзд НПРС накреслив

всього

дянського народу. За два роки десято:': п'ятирічки наша країна в усіх галузях народного господарства досягла нових визначних успіхів. Національний доход зріс на 9 процентів, приріст промисло­ в6го виробництва складає 10,8 процен­ та. Середньорічний збір зерна досяг 209,6 мільйона тонн проти 181,6 міль­ йона у дев'ятІй п'ятиріЧЦі. Повніше за­ безпечуються матеріальні І духовні по­ треби населення. ться

врахуванням рекомендацій міжнарод­ них організацій, він віДповідає темати­ Ці, рекомендованій· для наступного пе­ репису в країнах членах РЕВ. Будуть одержані детальні дані про вік, сімейний стан, національність, мо­ ву, рівень освіти, навчання. Перепис дасть широку інформацію про розподі.'! населення по джерелах заСQбі. існуван­

8

по територjальному розміщенню.

Нонституція розвинутого соціалізму, у якій закріплеНі видатні завоювання ра­

за

діл населення по стат!, 8іку, освіті класовій приналежності. Проект програми перепису складений

розподілить

Великого Жовтня стало вн­

подією

прогресавного

Хоч лист і не був надрукований

r:.e

наш

комсомолу

руки у

lІе виконаННІ! доручеиоУ роботи. Комуністи вия:вили йому 8JJCCIU партіііне до_Ір'", обравши члеиом napTlliHoro бюро заводу. На фото: ударник комуністичноі працІ В. А. РУБАИИк. Фото М. Семииorа.

Л. ЖАБСЬКА.

РОЗВИВАЮЧИ соціа­

нізаці:! райпобуткомбінату Валентина Тищенко. Вони від імені колективу майстрів ширше

)'мілl

тури тракторних Jlвигунl_ ремоитно-мехвиlчного заводу, члена КIJ'С Володимира Андрlilо_кча Рубаиика. СвІдченням тому BНCOК~~

майбутнього

лістичне змагання серед комсомольців автопід­

В1нницька, бригадцр перука­ ріВ Т. М. Яловіцина і сек­ ретар комсомольської орга­

сервісу

Із

громадськнй кореспоидент.

мислового вузла міста, С. В. Гладишевська, швачка Н. С.

ще

за­ пІд

будується, росте.

дуюча будинком послуг, що на жнтловому маснві про­

служби

вперше у нас,

... Цю екскурсІю ми здій­ снили в уяві. Так буде в на­ ступній п'ятирічЦі. А сьо­ годні комбінат твориться,

трудівників

що

ком­

дини гідропонним способом створено вперше у Радян­ ськомуСоюзі. Тепличні комплекси площею кілька десяткі,в гектарів фу,нкцIОНУ­ вали й раніше. Вони розта­ шовані у Підмосков'ї і Ле­ нінградській області., Але гідропонний спосіб на такІй

З щирими словами подя­ ки за високі відзнаки напо­ праці

квадратного

Такий веJreтенський

викон­

тисяч карбоваНЦіВ. що більше плану. За ДOCJ11'иен­ ня високих поиазників в ;четвертому KsapTaJ!1 1977

одного

вищо­

урощай­

бінат для вирощування горо­

еlльського господарства вру­

ко.

насе­

значно

Щороку ми в цілому з'бира­ ємо 58 тИСЯ"Ч 695 центнерів огірків, 25 тисяч 470 цент­ нерів томатових культур і 18 тисяч 170 центнерів ово­ чевоІ зелені.

народних депутатів і райко­ му профспілки працівників

лення на суму ОДИВ МіJlЬЙОН

для

з

на

Середня

метра площ досягає 33 кіло­ грамів. Валове виробництво товарно! иродукціІ складає 102 тисячі 335 центнерів.

Ради

828

колективу

му рівні.

Перехідний Червоний пра­

кому районно! Ради народ­ них депутатів С. І. Товстен­

року

поставлена

ність

.етаny 1 CKJJa. Струсивши )9 oдllГY. сиir, ааQИраеш від ,подиву:

апробовано в радгоспі сОво­ чева фабрика.. У чотирьох теплицях було одержано ДQ­ сить високі урожаї. Але в нашому комбінаті ця справа

начальник івформацlйно-оБЧИСЛIQвальної ставцlї держстатнствки.

замtнево ва ВО.У.

о

2 c:rop.

НОВЕ

житrя

щ

о

Вівторок,

28

JПOТого

1978

року

о

d


ВarpОМаджуємо добрива

lаиf8а~а М:И:КОml Фе. доровича Ковбасинсько·

Щороку трудівники радгоспу «Требухівсьпй» підвищують вро­ _айність всіх сільсько­

трактором

господарських

техніку. Щодня на цій роботі зайнято в серед­ ньому 15-18 транс­

портних одиниць. Вели­

культур.

ку

допомогу

подають

Одним із шляхів до ус­

трудівникам

водії

піху

в удобрення грун­

мобілів

спецавтоба­

ту.

Цьому

зи Міністерства радгос­ пів УРСР.

важливому

агротехнічному заходу в rосподарстві приділяєть­

На поля, де в майбут­ ньому ·вирощуватимуть­

СЯ особлива увага. Х.'1і­ бьроби успішно викона­

ся

на

дня

кілометри що­

транспортують

тонн

28-35

по

добрив

при нормі 17 тонн. Сумлінно трудяться також

водії

автомобілів

Успіхові транспорт" ИJIків сприяв високо .. ПРОДУltтивна праця ме-

При

твований механізований MnB по вивезенню ор­

потужну

4

віддаль

живи. 9разк:и: !lисоItОпро;uктивної праці показують

поля

Не знижують темпів ви­ акання цівї роботи воIDI і нині. У радгоспі дів спеці а­

виділено

на

на

тонн органіч­ них ~обрив при завданні 45 тонн.

по

тонн орга­ нічних добрив. На ко­ жен гектар іх буде вне­ сено по 40-60 тонн.

rmчноі поживи на по­ ••, у його розпоряджен­

Кузьмич Цахло, які

данні 35 тисяч у господарстві вже вивезено 16145 тонн цінної по-

надходить

650-800

та виесенню іх в грунт.

U

культури,

добрива

квартальному зав-

щодня

ІУ п' Jlтирічки по виве­ добрив

кормові

механізатори Микола Павлович Сом, Олек­ сандр Іванович Корній­ ко, Анатолій Миколайо­ вич Рогач та Григорій

Дмитро Єгорович Дейне­ ко, Володимир Федоро­ вич Логвиненко, Анато­ лій Петрович Лисенчик та інші. Автосамоскида­ ми 3ІЛ-555 вони вивоЗЯ1lЬ ва поля щодня по

ІВ завдання другого ро­

зению

із

авто­

50-55

ЮМ3-6

перебійно

навантажує на

причепи.

машини

3мінні

виробітку

та

норми

він. виконує

процен-

130-140

тів. Ділом

відповідаючи на Лист ЦК КПРС, Ра­ ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про

розгортання

соціа-

лістичного змагання в 1978 році, хлібороби

нашого радгоспу зобо· в' яза.'1ИСЯ в нинішньому році значно більше, ніж торік, вивезти і внести в грунт поживи. Для цього

вони

докладають

багато зусиль. Н. КОЛЬЦОВА, диепеТ'Іер,

ЧJJен кор.­

ПУНКТУ rазет~ .Нове життв

••

ПРОДУКЦll,

З перших днів нового

завдання.

цей показник

на одне

Не спадає трудове напружеННJI в колективі і лютому. Пташниці нап.олег лив? БОРЮТ~СЯ з_~ підвищення продуктивносТІ птиЦі. НеСУЧІСТЬ 11

71

процента.

бригади ПJJемптахо·

доїння радгоспу сПлосківсь, КИЙ:., член ВЛКСМ €вдокія Кривець. Про те, як їй далась

трудова перемога, про золоті зернятка

досвіду

розповідає

n1l1P_A надоює член КПРС ДOJlpKa радгоспу Гали· Jla Антоиівиа строкач. «Від рекорду до норми:. -

Особливо зацікавить лю,а:ей ті професії організація годівлі корів концентратами у

віду роботи

ІЮ!'О' зерна, трав'яними брике.

цієї тва·риниицj.

випущений

j

Компартіі

Україии,

YKpaig.

науково·дослідним

j,и.

ж

«секрети:.

праці. ре.

плакат «Шлях до рекорду:..

вигляді

комбікормів,

плюще-

тами і гранулами, міне.ралr.ни, ми добавками. Вивчення

досвіду

роботи

мt\Лодого майстра

маj.llИННОГО

ченка

безсумнів·

доїння .лауреата обласної комсомольської премії ім. о. БойНО,

Кривець,

€.

дозволить

поповнити

лави

тварин,ииків

ра-

кілограма. На фото: К. В. МАЯЛО за роботою.

зазначає ГаJlина Антонівна, завжди себе випраВДОI!УЄ. Я

їх ~ кожного квадратного метра не менше 19,5

В. КОВАЛЬЧУК,

бриrадир третьої заводу «Рудии..

молока

на корову майстер машинного

його в інші господарства з метою більшого отримання ngoдукпії тваринництва, по~іп· шени я її якості, лілом відпо· вісти на Лист ЦК КПРС, Ра-

.v

Аосягла

уже дру.

на рубіж

надоїв

Годуються корови з розрахунку на збільше·ння надоїв, тобто ІВ8ЯСУЮТЬС1l корови на 2-3 КОРМОВі одиниці або на 4~5 кілограмі! молока.

яєць

затрати корМІВ І праЦІ.

Прядко

на корову ось

рік

вийшла

минулому році тепличниця радгоспу «Краси· лівський; Катерина Василівна Майло досягла вuсоких показників у вuрощуванні овочів. З кожного квадратного метра закритого грунту вона зібрала 19.2 кілограма огірків. Зараз вона догля· дає посаджену розсаду огірків, прагнучи зібратu

.

НаА!ищої продуктивності птиці У бригаl1і до. (Jlгла пташниця Марія Михайлівна Олешко. Во­ В. одержала по 25 яєць на несучку. У групі Ганни Василівни ППе нижчий.

7000 Jdлограмlв мо-

Вперше

передовий дос!ід епемашин'ного доїння коМ. Бербець і Р. М. з радгоспу «ЖеРді!Ський», пташниці Київської птахофабрики, лауреата Державної преміі Української РСР Л. П. Слуценко розповіДIlЮТlt плакати сПереваги спeuіалізз, цН:., с.Шлях до майстерності:.. Узагальнення передо!оге досвіду кращих тваринників району дозволить перенести

.ібрано на 69 тисяч штук більше плану. Несу· чісТь курей значно вища і. ст~новит.ь 70 процен­ ,ів. Знижено

за,!дяки втручан.

Про раторів рів г. ШУСТІ>

СОЦіа·

ПлеМІННИХ

ееМИТИСIІЧНИХ

ZlOCJlrHYT.O

ДОЇІІ, вважає дой{Жа, зба· .пансована годівл!!, використання великої кількості коренеплодів. У середньому корові 3 її групи видаєтьс!! по 30-35 кілограмів кормових 6уряків ка добу, КОРМ060Ї моркви по 1О0.грамів иа кожний кілограм молока. Крім того, в раціон ВВОДИТЬСЯСИ'nос, сіно, сіиаж, по 400 гремів КОНЦі!нтраТів на 1 кілограм HallotHOfO молока. мінеральні добавки, сіль.

o1lістичного змагання по господарству. На курку­ .єсучку одержано по 21 яйцю, що H~ 3,3 ,яйця планове

ае

п~редовикі!

eьJtoї області, робітники добиваються нових усП1'

nереаищує

і надій спаде.

-

У плакаті детально розповІ.

кор,асмеихи райоиу? Найвагоміше 11 отрима,нні високих на.

ни ТІ Ради Міністрів УРСР тваринникам KНI~' переможцем

Ha.!l.ae

дотриман.

дається про проuес ДОЇНЮІ ко. рів передовою дояркою.

Які

..!'

вийшла

значенн!!

Антонівна

'J'е~ИОJЮгій утримання худоби, поліпше!lil1O селекційно-племін-

худоби.

,Ііі Верхо.ної Ради СРСР товариша л Бре~1101 і Центрального Комітету Компа~Тll YKp~l' аів у праці. У січні бригада

прorресивних

с:титутом розведення і ШТУ1!,иого осімеиіИИ_!eJ18коі роіатоі

Jlерального секретаря ЦК КПРС, Голови Прези­

Великого

лює вона,

впроваджеиню

ським

po~y У ~риrаДl пануе

пе-

ними !исокоиісиими кормами,

'J'О&ариством с3иаlfИIІ:',

'РУАове піl1несення. НатхнеНІ ПРИВІтаннями Ге­

таКІ

ню розкладу дня. Запізнись на годину 3 годівлею, підкрес.

міськкому

,іЧИиПі ПРИЙНЯТТJI НОВОІ КОНСТИТУЦll CP~P.

в

СТ.ЛИСJl заВ4J1КИ забезпечеНню громадської худоби по!ноцін·

відділом пропаганди і агітації

оІІіетичного змагання птаХІВНИКИ зобов ЯЗ4ЛИС~ _.хонати річний план п.? збору яє~ь до .першо І

саме

Галина

Такі перетвореню. у !ир06-

пiдrОТОВJlef!ИЙ

СОЦіа­

практика,

ництві продукті, ТІ.ринництве

'!'.ак иазваеТЬСIІ плакат 3 ДОС·

'YJrЬTITiB. Під час обговорення Ли~та ЦК КПРС, Р''nИ Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКС.М розгортанн~

обласного

ріоди ві1БУВ8ЄТЬСЯ різкий спц на.l0ів МО.l0ка. Ранjше дехто навіть дивувався, як вона підбирає раціон у аі відрізки ча· су. Весна ж, зеленої маси достатньо, а Строкач продовжує годувати буряками. А робить'; с!! це невипадково. Проте кЬжного наступного дня коровам дається все менше й мен· ше коренеплодів, до 5 кілограмі! на добу. Протягом 1~12 днів виключаються й інші ком· поненти раціону, а збільшуєть, tJJ введенн!! зеленої маси.

гий

.

пр?

її

і

значен·

ня доярка надає праВlІльній ГО.'lімі корів У так звані перехі.:щі періоди. ЯК засв.і.1ЧУЄ

змагання. За успішну роботу минулого року колективу ра.!· госпу присуджений перехідний Червоний прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 'ного зане~ено на Дошку пошани на ВДНГ СРСР. Крутими схіДЦIІМИ. піднімалаеll галузь тваринннцт,а в гос· подаретві. Якщо у восьмій п'!!· тирічці тут и.дою!али на фу. ражну корову по 3154 кілогра. ми, ТО , 1977 році надій доведен0 до 5648.

,!Іока

ао-

тільки до тих корів, які вип.ла·

республіканськОго

люції радгоспу СЛЛОСКlВСltКИЙ:'. Він неодноразово вихо· див переможцем Всесоюзного,

Поиад

рік п'ятирічки і прагнемо досягти ще кращих ре­

народу

нашоі

тять його молоком. Вннятково· важливе

РИIfIIИЦтва.

Нові рубежі намітили ми для себе на третІЙ

010 pallJlHCbKOfO

межами

Радгосп пишаЄТЬСJl своїми прекрасними майстрам" тва·

яиця Н,а несучку 1

багато

06ласті відомі успіхи тваринників ордена Жовтневої ~eBO-

ию розуму j рук людини.

Itеревиконав своє СОЦіаЛІстичне зобов язанн~: По­

Jlад план було одержано Ifрема племінних яєць.

Далеко

ПЛАКАТА

ноі роботи. Звичайно ж, все

3 !ідрадними показниками_ заве~шив минулий mілейний рік колектив иаШОІ птаХІвничоІ брига­ .р. Доглядаючи КОНТРОЛЬНО'ВИПРОбувальне CTaд~ .239,7

МОВОЮ

без­

ЗАВОЮВАЛИ ПЕРUНСТЬ хурей, !ін одержав ~o

ПРО ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД­

го, котрий спеціальною лопатою в агрегаті 8

-

Фото М. Семинога.

Таке

савансування»,

уважно стежу за цe~ аванс кормів

-

тим, щоб потрапляв

йону.

ди

Міністр'їв СРСР,

вцрпс

і ЦК ВЛКСМ про розгортан, ня соціалістичного змагання в

1978 році.

В. БЕРЕЖНИй.

ese~~~~~~e~~e~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ве.~е~~~~~~s~~•• ~~~е~s~.и~~~~~е~~~~~~е~~~~е

НЕЗАБАРОМ JJовіДальна

весна.

пора в

Від­

сільських

t'рудівників. Як же хлібо­ роБИ радгоспу <fЛітківськи~. Jlідrотувалися до неї?

ue

перш

ніж

:цпитання,

вІдповіСТИ

прикрих

рими

довелося

фактах,

з

зустрітися

WJЛенам рейдової бригади. Ві· Д(>мо, що успіх весняної сів­ БJl великою мірою залежати­ :ме від своєчасно! і надій­ НОІ підготовки технІки. В нашій газеті бу ло опублІко­ .аво звернення жердівських :механізаторів, у якому вони 8акликають усіх механізато­

Р1В району достроково і з IІИСОкою якістю підготува·

ти до польових робіт усю на­

ону в господарствах тех ні· І(У. цей заклик знайшов під­ 'rpи1\lку в більшості радгос· ІІІв. На жаль, літківці не JI1дтримали ініцІаторів зма· rания. Хоч вони переконли80 й стверджують, що успіш·

НО виконають взяті зобов'я8аИВЯ, проте факт є фактом. На ЛініЙку готовності иодарстві

поставлено

8 rocще

не

всі грунтообробні та посівні _ашини. I'СІджено

...

Зокрема, не плyrн,

пола­

лущильники,

р:вЖkд ОВ А.

ПОВZДОll.l'ЛВЄ

на

зупинимося на

".ких

3АМОРОЖЕНІ НЕПОЛАДКИ зчіпК1f, бороии... Яка ж при­ чина? - Немає втулок, - пО­ яснює виконуючий обов'язки головного інженера Олек­ сандр Прокопович Кабан.

-

Нема

довжує

розповідь

наладчик

-

людей,

про­

майстер­

другого

вІдді.nка

Дмитро Григорович ГаЙдак. Нема, нема, нема... Таку

му сгуляє. вітер.

Навіть у

аеJIИКі морози тут иемає теплого куточка для ремонт­

ників.

Подібне

становище

1

на

першому відділку. - У господарстві немає жоднОї. автопересузної май­ cTepHf, сказав механік

Микопа

-

Не

Борисович

вистачає

Бондар.

газозварни­

відповідь було чути від T~­ монтникlв на Bcl~ трьох від­

ків. Наш електрозваРНИк виявив бажання суміжно оволодіти цією професІєю,

ділках. А що ж все,таки є? І що повинно бути?

але його ніхто не підтримав. Боротьба за найвищу про·

На

другому

подарства

в

вІддІлку

гос­

дуктивність

неве,nикому

ста­

в' язана з турботою про лю· дину праці. Більш високих показників добиваються там,

рому приміщенні ми

ли

трьох

робіТНИКіВ.

зустрі·

Вони

ходили, стукаючи ногою Hory, щоб зігрітися.

-

06

Холодно в нашій еха­

тІ.,

Олександр

говорить

коваль

Петрович

Тере­

щенко.

ДіЙСно. У примІщенні по­ .памані дверІ, не полагодже­ ний дах, льодовою занавіс·

кою закрит1 вікна.

• Вівторок, 28 .IIIO!oro 1878 РОIC1 ~:---------------------~

По кьо-

де

нерозривно

проводиться

активна

по·

праці 1 відпочинку, поліп­ шенню освітнь()го рівня і ква.nіфікаціl. Відчувається, ці

питання

керівників

поза

увагою

господарства.

Hel\ocTaTHI>O подбали тут про забезпечення мехаRiза­ торськими кадрами ДВОЗМіlt'

о·

НОВЕ ЖИТТS

If пс.1t1.

Ак ска­ ntJJКЬtloВИЧ

стачає 17 механізаторів. Плинність кадрів, витрати рМочоrо часу через проry· пи, просто! все це цо­ МІтно вІДбиваєtьСjIJ на про­ дYKTJlBHOCтi працІ. При· ходять, наприклад, ммоді механізатори пІCnil закІн, чення курсІв 1ul рOl'Sоту, Ум чомусь У БІльшостІ випадків доручають. старі, списанІ

тракторн.

ЗВИчайно,В1JlНОГО

задоволенн. вІд роботи вО­ ни не одержують, тому най­

біJ'IЬwе

через

рік-два

заnи·

rocnbnapcTBo. ... Сумує мехаНік третього

шають

Як rа'То.

мехаНізаторіВ

«

має

неполад(ж

ними

наказу

ще

про

й

загону

ланок

робіт,

У

досі

не· тех­

про -:тво­

проведення

польових

і

!есні.

прийом

із ремонту,

рення

чого

у ба­

ХJlіБОРЙБ.

назустріч

ріОд

на

пе­

весняних

нема&

робо­

плану.

Отже, керівникам

а.nістам

1

спецІ­

радгоспу є над чим

задуматися,

все

старанно

зважити

3 розрахунксм на найгірші умови весни, вра­ хувати на[lвні резерви з тим,

щоб

у

ру

організувати

коротку

продуктивну

пуотити

весняну

по­

найбільш

працю,

жодної

не

до­

години

втрат.

Рейдова бригада:

". ВИШНЕНКО -стар·

ШІіА іиженер j)аАоб'ад· нання .СіJJЬгосптехні­ ка., М. МИРОНЕНКО еЛJDeар

радгоспу

.ЛіТКівсьКИЙ., Г. по­ ЛЯКОВА кореепон· І{ЄНТ газети .Нове жит·

ІІІІХ

fИ»>:.

о .. LZJ

З

ніки

лише

8

більше

.ЛіТКівс}'ки!l:.

rocnnдapcTBi

на площі розпоряд­

дві сіваЛКі(. Н. кожну

о

видно,

ЙДуть

• ПОJlе. Перед йorо ко.nекти­ вом tUике завдання за·

сіяти ярий клин· 800 reKTap11l. У

ле

зuдити посівну?

вІдділка Мвк()JJЗ ТимофІЙО­ вич .приходько. Не даремно. Незабаром Tpe~ ВИХО,(tИТИ

женні

добитися

15-гектарного виробітку. То скільки днів доведеТЬСIІ про­ радгоспі

зав Олександр Кабu, 8 господарстві не ви·

ро·

бота по створенню умов для

що

1161 »ОБО1'И

можна

8

сто,"


~ЛА еезплатноге

ІА ООТАН·ИІ ром

ЛЮБ'ИТЕЛЯМ П1ДЛ'IДНОГО ПОВУ

.. ...

коУ популярност~ набув пІд­ лlдииА лов риби. Це не тІль­

користування

ки захоплюючий вид спорту.

але й активний

вІдпочинок

трудящих

мІста.

мало

нашого

любителів

лову є вашого

серед міста і

-

Чи-

підлідного трудівників району.

Завдяки розробцІ і прове­ денню в життя цІлого рядv охоронних заходів. а також штучному зарибленню Ка­ нівського водосховища цІн­

ними

видами

риб.

рибнІ

Рибалки-любителі

за­

вил

ти

повиниі

додержуватись

рибальства.

не

браноньєрства.

мося.

що

тори,

члени

пра­

допусна­ інспек­

товариств

охо­

до

1978/79

навчального

року

чено випустити 104 підручники за­ гальним тиражем 28,3 мільйона приМірниКіВ. Колектив підприєм­ ства вже виконав завдання більш як на 50 процентів. Значна части­ на підручників виготовляється на

користування

ми підручниками. вальному

цеху

головного

підпри­

ємства.

ФОТО О. ДикаНJI.

(Фотохроніка

РАТАУ).

товариством:

Музична комКовзани,

16.ЗО -Зустріч з письменником Ю. гибіним_. 17.00 .Село: діла І пр06леми_. 17.ЗО Фортепіанні п'ЕСИ Е. Гріга. і8.00 Новини.

18.15 18.25 19.10

На-

.ХОчу все знатн_. Рейд комсомольцІв

Вишеньки і дренаж­

жено також

ваченню А. П . Губського по стат­ ті 114 Кримінального Кодексу Української РСР, який більше

16.00 17.00 17.ЗО

18.00 18 . і5 і8.45 19.і5

уміЙ-.

Для

в

иа­

8.10, 14.00 «ДЛR вас, батьки».

Броварському

8.40. 9.4О 8 кл. Основи Радянськ01 держави і права. 9.10, номія. 11.1О Учням ПТУ. З курс. Астро10.10, 13.ОО Французька мова. 10.40, 11.40 10 кл. Суспільствознавство. 12.10 Студентам-заочникам. ФІ.ІІОСО-

за

винят­

коли

одна

редиьо-Дніпровської іВ­ спекції рибоохороии.

тресту

.Укрелеватормливмонтаж.

НА ПОСТІИНУ РОБОТ}' ПОТРІБНІ: електромонтажникн, C~ сарі-моитажники, газоелек­

техн~к-будівельник. адресу:

трозвариики, CJIIOCapl-саи­ техиlки, CJIIOCapi-венТJUUI­ ційники (всІ 3-6 розрядів).

17.

Наша адреса:

-

Пересувній

конструктори,

Середній 240 крб.

і цеху еlзол. з: оплатою праці,

робітники

200Одина­

прописною,

Наша адреса: м. Бровари, промвузол~ завод залізобе­ ТОНКИХ виробів. відділ кад­ рів.

Адміністрація.

на

слюсарі, шиноремонт­

НА ПОСТІПНУ РОБОП ПОТРІБНІ: газоелектрозварники

госпдільницю.

Бровари,

Оплата праці відрядна. Виплачується компенсація за роз'їзний характер роботи розміром 20-30 процентів. Звертатися до відділу KIsA-.

• .................................. 11І' ..... . в

СПРАВАХ ПО

ОБ'ЯВ ДО

ГАЗЕТИ

ТЕЛЕФОНУ

Дарницьке реМОН;;'БУДlв;ьи:;:раВЛі;НJI

19-З-18.

рів

«Укррадгоспрембуд.

адресою:

про-

J ~

............................................

на'lальника відділу матеріально-технічного постачаННJl

'

У

виконаВЦJl робіт, майстра дільниці промислового виробництва, газоелектрозваРИJlI(ів 4-6 РОЗРJlдlв, сщосаря по ремоиту механізмів 4-6 розрядів.

зв'язку з початком бу­

дівництва

гідропонного

теп­

личного номбінату в селІ На­ линівці ПМК-8 тресту еБро­ варисільбуд~

Проїзд на роботу до м. Ниєва і з роБОТИ заОезпе­

ПОТРІБНІ на постІйну роботу: мулярн, теслярі, бетоНRIIJCВ.

чується службовим автобусом. Забезпечення житлом згІдно домовленості. Наша адреса: вул. Будьонного, 14, вІдділ кадрів . АдміністраціJl.

Звертатися Бровари.

М.

Броварській госпрозрахунковій ремонтно-

І

ТЕрб~~tь~~IЙп.tg~~~'Ь~ИП

гів,

4.

за вул.

адресою: Металур­

АдмівістрацlJl .

........................................

~

теХИік-будівельинк на посаду ношториснина. Наша a.q;peca: вул. Челюскіна, 2, телефон 19-5-83.

• • ПриймальнІ пункти І nро д о· . . ВОЛЬЧ1

за

АдміністрацІ..

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ досвідчеиих:

І

ПМК-5

вулок Радистів. Nq 3.

-

головного бухгалтера,

елек­

слюсарІ-сантехнІки, слюсарі-монтажники, слюсарІ - електромонтажииКR всіх розрядlв.

промвуз о л,

шиноремонтний завод, від­ діл кадрів. Адміністрація.

ДЗВОНІТЬ

1

трозварники,

Звертатися на адресу: мі­

сто

механ1зоваиіl

колоиі .NII 5 тресту .Київспецсільгоспмонrаж.­

ного цеху відрядною

електрослюсарі.

Маши­

вод сТоргмаш •. АдміиістраціJl.

заводу

ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: інженери

вул.

нобудівна, 16, СПМК-580. Іхати автобусами М 121, М 3, М 6 до зупинки <За­

Броварському lПИRоремоитиому

робітннки

тресту

С. МИРОПОЛЬСЬКИR, районний інспектор Се­

Броварській СПМК-580

до

і

боки.

ви-

робітники

ном

- біля мостІв .Голу6о! зони. М. Києва на відстані менше 500 метрі'В по обидва

ПОТРІБНИП ва постійну роботу на

на відстані 5 кІломет­ вниз від греблІ Ки'івсь­

рів;

Броварському районному відділу народноІ освіти

Толстого,

ри-

:....- у затоці «Галерна. Bi~

мис-

за

добу,

випадків,

будь-яке

гирла до верхньої межі за­ токи (затока ТЕЦ-5); - біля гребель, шлюзі. на відстані менше 500 мет­

...... ,....................................

ки забезпечуються гуртожит,

_Спортлото_.

13.30, 17.10 IЬ.40 .Шахова школа>. БI6.1110те14.30. .Твоя ЛенІнська ка-. 15.00 Для тих, хто вступає до вузів. 15.30 НО>. .Екраи науково,попу.llЯРНОГО кі16.154 кл. Історія. 17.45 Кіножурнал. 17.55 Екран студента·заочиика.· 2 курс. 19 ОО .Наш сад змагаиня з хокею 19:30 Міжнарод~'

ком

але

кої ГЕС і» затоці. РіП­ ще~ вниз від греблі до гат­

за­

без спеціальиості з наступ­ иим навчанНJlМ на заводі за згаданою профеСіЄЮ. Оплата праЦі вІдрядна.

заробіток на місяць.

-

ки'

одного

ток­

бальст·во:

будь­ та Ін­

на

згубно Аl­ своїми

властивостями,

бороняється

перевищу­

кілограмІв

тільки·

й різко знижують вміст роз­ чиненого у воді кисню. Протягом цілого року М-

Районний відділ иародної освіти.

заводу

формувальники,

юних .технl-

13.30 14.3О, Iб.55 .Учительські УРОКИ-. 15.00 Для тих. хто вступає до ву,lв. Математика. 15.30 Антуан де Сент-Екзюперl. сМа16.10 ~е:~~И~0;10~~:::' 16.35 _Земля _ космос-. Науково-по-

5

не

рів

лову

повинен

Звертатися

П ОТР ІБН І:

музицl_.

економія. Екран - лікарю .

не

рИбалку

вул.

залізобетонних конструкцій заводобудівного комбінату на постійну po~oтy

3

<

знаряддями

адвокат.

.МонінськиЙ варlаит-. Теленарис. .Вlдгукнlться, сурмачll-. Новини. -Життя иауки_. _Творчість народІв свlту-. .людииа І закон>.

і9.45 Тираж

вати

УХИЛЯВСЯ утриман­

Л. ФІАЛКО,

ків.

«Поезія

Улов

І. М. Олешка, який

десять місяців злісно від сплати аліментів на ня сина Віталія.

- дружинникІв 19.55 Телефільм -Шлях до Софп_. 4 ,Пияцтву бій>. серія. Вівальді. «Пори року-. 21.00 -Час-. І9 . 55 Телефільм -Шлях до СофIУ_. 3 21.ЗО Концерт ЕмІля Гlлельса. серія. 22.10 .Обличчя друзів>. 21.00 _Час>. ПРОГРАМА УТ 21.30 Заключниіі концерт учасників 10.00 .Доброго вам здоров·я-. Всесоюзного фестивалю самоІU.ЗО Концерт камерної музики. діяльної художньоУ творчостІ ра11.00 К. т. Новини. дянської міліцІї. 11.15 док. фільм ,Головком хлI6а-. 0.00 .людинПаРОтаГРї~" МА УТ 11.40 К. т. Шкільний екран. 9-й клас. 1 справа>. М. М. Коцюбинськиil _Фата мор10.30 Муз. фільм. гана_. 11.00 К. Т. Новини. 12.10 К. Т. Музична вікторина. 11:15 Фільм-концерт «МелодlУ моеТ 15.ЗО .Конституцlя дІє, живе, працю.>. Батьківщини>. 16.00 Фільм-концерт «МелодlУ 6лакит11.40 .ШкільниЙ екраи-. 9-11 клас. них озер-. ІсторІя. 16.ЗО .Спеціалlзація концентрація 12.10 К. Т. Кіномозаїка. _ маГlстральний напрям-. 16.ЗО _Рубежі 10-ї п·ятирlчки-. Кахов17.00 К. Т. ДЛЯ юнацтва. _орlєнтир_, ська зрошувальна система. 18.00 Реклама. Оголошення. 17. 00.По сторінках оперної класики>. 18.30 К. Т. _ВІстІ>. 17.30 .ТелевізіЙна школа механlзато- 19.0ОК. Т. Чемпіонат СРСР з хокею: ра>. _Сокіл> (Київ) СКА МВО. І 18.00 .Книжкова ПОЛИЦЯ_. І 11 період. 18.30 К. т. • Вісті>. 22 10 Ф' Я І П З8"lн 19.00 К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: . ІЛЬМ - К маленьк >. о • Сокlл> (Київ) - СКА МВО. ~~~іГ;А':lВИ':tИА ОБЛАСТЬ 20.45 ІК . І т2.•періоди. На добранІч. дlти!_. 8.10. 14.00 Науково-популярнІ фl.llЬМИ. 21 .00 "Іас>. 8.40, 9.40 в кл. Історія. 21.30 К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: 9.10, 11.10 Учням П fY. З КУРС. Су• Сокіл> (Київ) - СКА МВО. 3-й спlльствознавство. період. 10.10, 13.00 Німецька мова. 22.10 .Старр. . 10.40, cl~~~~>! клас. Читання. «М.амине 22.55 ~рЬ'п::~~ :1Лодgлf~~~:' 12.10 Студентам-заочникам. ПолІтична

фія.

дренажний канал Борт­

ний волі строком на один рік. До такого ж покарання засуд­

8.55 Фортепіанні п'єси Е. гріга. 9.25 Телефільм «Шлях до Софп_. 2 серія. 10.25 «Клуб кіноподорожеЙ_. 14.20 Док. фІльми.

ща.

15.35 сНа землІ добрlll_. позиція. 15.45 -Спортивний клас_.

кілометра;

тів на свого неповнолітнього си­ на Юрія. Вииуватець позбавле­

~A БОРГ

Народний суд Броварського ра­ йону розглянув справу по звину­

і

шими

водами, які

ють

во­ мет­

500

Ловити рибу на яких інших ділянках

ми

сичними

в

вглиб

HOpмil

Дуже небезпечне в зим<>­ вий період засмічення 8<>дойм неочищеними промис­ ловими 1 пооутовими стІчни­

ріВ від урізу води.

Вlд

ським

і5.15 «Знай

Дозволені межі Досховища на

добово!

вилову.

е.

ливців і рибалок, військово­ мисливського та «Динамо.· дозволяється ловити рибу наживними вудочками або мормишками до 5 гачків, а всім іншим ...,.. до 3 гачків.

-

з неІ кільк-ість риби, що не

перевищує

межах населених пунктів: Боденьки, тукін, Верхня Дубечня, Літки, Рожни, Пу­ хівка, Новосілни.

ний канал в районі глухої: захисної дамби с. Кийлова; - у районі селнща УК­

СЕРОЕДА, і БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ

28

кар'єри в районі Старе; ІЮ річцІ Десн! -

р. ТрубіЖ) вгору на відстань

ничі

любитель має право винести

лометри;

-

кілограмів. Незалежно від часу пере­

бування на водоймі рибал~

у раЙОНі бази Гус енці дІлянка на відстань 3 кі-

бороняється. Членам товариств

2,5 -

5

кі-

1

500-метрової забороненої зо­ ни насосної станЦії (на

року УХИЛЯВСЯ від сплати алімен-

ВІВТОРОК, ЛЮТОГО Мультфільми. Тел.ефільм «Шлях до Софп_. сеРІЯ. Концерт артистів 6алету.. І4.30 Док. фільми про ПРОфтехучили-

8.55 9.25 10.25

лав-Хмельницького

метр;

20.30 «Киівська ор6Iта_. 21.00 Док ..телефіЛЬм «ПовістІ. про ше МІСТО». 21.30 Фільм «Високосиий рlк-.

-

м. Перея~­

раїнка від гирла р. Стуг­ ни вгору на від<:тань 1 lIIіло­

ПЕРЕД; Д;ІТЬМИ

'

в районі

-

JЖовnена риба важИ'l'io більше

-

лометр;

ра;

до д.уги га чна не більше 7 міліметрів на та­ них ділянках, занріплених за товариством мисливців та рибалок і військово-мислив­

13 ЗАЛУ СУДУ

шкільни-

На фото: в nалітурно-брошуру.

подаватимуть

борідни

головному підприємстві об' єднан­ ня в Києві. ЯК відомо, з ниніш­

безплатне

надалІ

районі е. Ржищів

"1

ділянка, на відстань

-

обласТі; - с. Кийлів ділянка від 500-метрової забороненої зони насосноУ станції вниз на відстань одного кіломет­

державним органам рибо­ охорони всіляку допомогу У збереженні і примноженні рибних запасів. У зимовий період спортивно-любительсьний лов риби на Канівському водо­ сховищі дозволяється тіль­ ки наживними вудочнами і також блешнею з одним гач­ ком. що має відстань від

республіканським виробничим ~б'єднанням Держкомвидаву і/РСР .:Поліграфкнига» передба­

нього року відповідно до постано­ ви ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР починається перехід на

і

-

від пристані вниз і вгору и8 відстань 1. кілометр, а та­ кож Ржищівська затока; - у районі С. Ходорів Ходорівська затока від при­ стані вгору до верхньо! ме­ жі затоки; - у районі бв.зи Кальне

ської

рони природи, мисливцІв та рибалок, народнІ дружинни­ ки

зонн

ща від межі забороненої зо­ ни Київської ГЕС вгору по каналу до межі Чернігів­

Сподіває­

громадські

заборонено!

чище. до гатки (межі за­ бороненої зони Київської ГЕС), виключаючи 500-мет­ рові заборонеНі зони мостів по обидва боки та зиму­ вальиі ями; ділянка обвідного ка­ налу Київського водосхови­

паси значно зросли і досяг­ ли промислового рівня. суворо

від

КиІвськоІ ГЕС вниз по .Дніп­ ру до річки Павл~вки, а по річці Козинка від вер­ хів'я до села Плюти; по річ­ ці ДеСНі від гирла до .Погрібська стари­ затони ця., а також у затоці .Рі­

магаз.ини Б ~OBapCЬKOl о

ЗМІШТОРГХ приймають в необмеженій КІлькосТІ будь-які пляшки ВІТЧИЗНЯНОГО виробництва, а пляшки з безкольорового скла з вінчиком під гвинтову закупорку ємкістю 0,5 л ціною 15 коп . , 0,75 і 0,76 л ціною 20 коп., а також СКЛЯНі' банки

АдмІнІстрацІя. партІйна І ПРОф­ спілкова організацІї ПМК-24 тре­ сту «БроварисІльбуд> IІИС.llОВ.ІІIО­ ють глибоке співчуття заступнику начальника колони Б. І. ДеШКОlУ 3 приводу трагічної смертІ lІого снна

БОРИСА.

nporpaMa. музики. І Педагогічниll колєктив БР08ар- І 17.30 пулярна Концерт камерної з-під і~!Портної і віТЧИЗНЯIiОЇ консервованої продукції ємкістю 17.55 Екран студента-заочника. 2-й від 0,2 до 0,7 л ВКЛЮЧНО вартістю 10 коп. за штуку. ської середнь01 школи JI{j 6 виtкурс. Фізика. ловлю" глибоке спІвчуття 8читель19.00 Телефільми .Слово АндроникоДирекцІя. цІ В.втрат Х. ..МіховіА з прнводу ТАЖКОУ ва>, _Невський проспект-. _ ... - . . . -__ ~ _ _ _..- смертІ її матерІ 20.00 Концерт. ~ •• , ........... _ _ .. , ................................ ..-........................... €ВИ ГЕОРГlІВНИ. 20.15 Вечірня казка. : Броварському молокозаводу ! . . 20.ЗО _Київська орбіта-. :, НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ'. і. І 21.00 Док. те.llефільми. І n іі С о 21.30 Фільм «Поряд з вами_. T~Kap та електрослюсар 5-их розрядів, робітник по поКівс~~~~ог~~;:днь~~ле~т::ли eB~~~O:: з м'ячем на приз газети .Совет- 22.40 ДоВідкова С.llужба-. і двір Ю. лює глибоке спІвчуття бібліотек.ская Россия>. Збірна СРСР Звертатися на адресу: м. Бровари вул Боженка 5 рІС? п. Д. Лопаті з. ПР.ИВОдУ т_.збірна Швеції. 2-й тайм. молон . А' " ко' втрати - смеРТІ 'Ї матерІ 20.15 ВечІрня казка. Редактор Є. ФЕДИН. озавоД. дміністрація. €BГEHlI ПЕТРІВНИ . •

__

_

_

• • • • • • • • • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

~~~;;~:::~~~:z:::-I ~~~J:~~-I~:ЕЕ~~fь~~~~=~:~~Е;І;~~=:г;%~:~:::.~~~--I. ~;Г~~%~~~~~:.1- K::y·~~~:i~~~::::~. Газета выодптT иа украинском ЯЗЬІке. вул. Київська. масово! роботи. фотокореСІ;ондеН18 Обсяг Формат\ .. . COBeroB иароднЬІХ депутатов КиеВСКОіі. области.

м. БРОВАРИ. 154.

дент. місцевого

радіомовnеіНЯ -

~~..,.~,~~~'O-,.,.:.,..,.~~~.,....,."..,..:-..:"'..,;J".6"...:"~ .,..,..,.#..",......,...,.~. r-.,....."....".,....,.#

Індекс

61964.

19·3.13: відділів _ 19.4 -67

I1ромисловостl

.

Броварська друкарня КиівсlІКОГО облуправління в справах видавництв, поліграфії і ~i' ~;;::.-:;.-Ки=:"~_

lІ'ятннuю І суботу 0.5

газети cnpaAn~'"

t

. . . . . . . . . . з2.:.,.іО4і~1.3БО.......

33 номер 1978 рік  

33номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you