Page 1

РІк видавн.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ні

і'

27-.

................................... ·.·.·0·.·....... .

•••• ,=;

,О,

•••.••• ,

,е,е.,

Сила нашої партії і народу полягає

33 (2417) ЧЕТВЕР

17

в

тому,

що

мають

перед собою

визнач ену

генеральною

вони

БЕРЕЗНЯ

ясну

1986 р. Ціна 2 коп.

мету,

3 дійснення

лінією партії.

11 стало

справою

честі, доблесті і геройства

кожного

комуніста, кожної радянської

людини. (Із звітної ДОПOJ!JдI ІОВ. П. Ю. Ше.neстn з'їзді КП України).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОJ РАДИ

ня ХХ!!!

ДЕПУТАТІВ тРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ .......

t

о

•••••••••••

•• + + • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,.Й

..............

ХХІІІ з'їзд Комуністичної партії України 15 березня в (Києві

,поча,в .~вою р_оБОТУ черго.виЙ

ХХІІІ з'Ізд .к:ОМУ'itісти'lНОЇ парти 'украІНИ.

З'їзд ЗЇ'б1ра,вся ;в 3Н·ЗlмоенН1 Д~I, 'коли B~Cb радіЯН­ ський наlPO'Д з небувалим ПIЗ.1'іРIОТИ'1ни.м П1д н.есеН}lЯМ rот}"€ться дО ХХИІ з'їзду КіПРС, П.рагне зуст,РI~И ио.го .новими .видаrrним·и уопіхами в гооподарсЬІКОМУ 1 куль-

турному будізн~тві..

."

До свorоз'lЗJ1:У Ком'уlltlсти,,,на парТІЯ Ук.раIН,И цриЙішла МОНQл,іт.но :ЗГУ'ртова,ноюнавколо ленінсМ«>го

ЦентраЛIiНОГО іКа м iTery КПРС. ,Комуністи, ,всі т:р<удящі ,республікиспов'нені

,рішиМ~Ті, УСП~ШНО

в життя величні ,пла.ни

ми.й

вклад

у

перет.ворити

ново! 'п ЯТИlР1ЧКИ, внести Іваго-

ст,ворення

матеріально-технічної • •

бази

комуніl3МУ. '" С&яrI1ко.оо іП'Р,ИI~ра.шении Жовтневии пал,ац кульrури заlПОВНИЛИ делегаrrи і гості ~'їЗду новатори про~!Исло,вості,будов, т,ра~СП?JJТ'У, С!Л~СI>КО,ГО ГОClПОДЩР­ ства, стар·і більшовики,. 'дІЯ~1 иауr:cИI куль.~у,ри, па\р"

т~йні, радянські, ПРофоПl1JlКОВl IПIр'а~JI1ВНИКИ, ВОІН.И Р.~дя,н­ СIiКОЇ

л.р,м:.ї, п,редставнИlКИ Г.РОМ3ІДIСЬКИХ ОРіган}зацш. _ Десять годин ,ра'н:ку. За до.рученням ЦК КП УКР_ЗІ­ ни з'ї:зд віД~РИіва€ перший сек'ретар ЦК КП Укра,ІНИ ТО,В. П. Ю. Шелест. . З

велИ'ким

піднесенням,

під

довго

нестихаЮЧІ

оплески делег.атиоби:рають до почесної п:резиді,ї 'з'ї,~ду Президію ЦеНl'рального Комітету Комуністичної па,ртїі РадЯ'нськОГО Союзу. ОДНОіГОЛОСНО

.

оби.раються

презид1'Я,

. сеК!ретаРlат,

,ре-

да.кціЙна і м.аlндзтна комі'Сії ІЗ'ЇЗДУ. : 3.а.т,ве:рдЖJУ€ТЬСЯ такий .пор:ядок денний 3'~'цу: І. Звіт ЦеН'J'lральнО!Го КОМІТету КП Украl'НИ. 2. 3ві,т Ревіз'Ш,ної ком.ісії ІКП України. 3. Доповідь ПІРО проект ДИlре,кти.в ХХІ!·! з'їзду КПРС

по

П'ЯТИіріЧ'но.му

ГОСПОДЗірства

4.

ОРСР

на

ллаl-lУ

.розвитку

наро'д ного

1966-<1970 ІРОКИ.

Вибори:

а) ЦеН'ГІра.льно.ГО Комітету КП Ук:раIЇНИ; б) Ре:&їзіЙ'ної комісії КП Украіни. Головуючий на засіданні ТОВ. М .. О. Соболь Ha~aє слово для ,звіту Центрального КОМІТету ·КП Ук:ра І'НИ

першому cet<1peTa.pe.Bi ЦК \КЛ Уік:ра,ї'ни тов. П. Ю. Ше­

лесту, теплО зуС'Грінутом,у п,рисут.н.іми.

Товг.риш П. Ю. Шелест говорить прО' .видаl'ні успі­ хи, ЯКИХ добил:ися тр,ущящі реопублі'ки 'В братнvй сім'ї ра'ДЯ'lСЬКИХ на,род'ів за ,РО'КИ, щО :минули л:сля 1І0пер.ед:­ нього з'ї~ду, про в 11І3 I{3ІЧН і ,п~ремоги, ЯКИМИ вони l3устрі чають ХХIІ'Із'їзд ,к,п РІС , IВели~у 'роль .вздіЙснен'ні Ізав­ дань ,гоmодарськогоі КУЛЬryрнor<> 6уд.і.ВН,ИЦТ1Вавrд:,гра­

ЛІ! .рішенн'я 'ЖQвтнев)Г(', (1964 р.) і наступних Плену.мів ЦК КПРС, H<l яких були ро.зроблені ваЖ,1ив,і за,ходи 110

дальшом!у ,піднеСClIIНЮ

ту

:радlЯНСЬКо.го

еко.номї'ки країни

і

д,с6робу­

народу.

ДО'ппвіда'Ч СПИН'ЯЄТЬСЯ нзп'іДСУМ'l{ах семир,ічки і зав­ даннях, щО СТОЯТЬ пе,ред кому.ністами, BcrMa ТРУдJяіЩИ­ миреСЛУ&1.іки ,в новій 'П'яти,р,ічцri. ВИКОНУ'ІО'ІИ ріщення ХХІІ з'їзду ,~ПРС і ХХІ! з'.їI3Д;У .кОМlп,артії Укра,ї~и,

працівники 'ЦРО.мислС\вссті

добилися значних

У<Jпіх.ів.

Ще в жовтні мин}'ІЛОІГО року .промислові П~ДіПри€мст,ва геспубліки виконали сем,и,річку ,я,к по .за:гаЛЬНОМіУ обся­ гу ви.робництва, так і по 6:UIьшості ,ва,ж.1,IВИХ в и,д:і в

ПРОД'У'кцИ. Понад за&дання випущено ви,робіlВ на 7 м,іль­ ярдів кар:бо.ва нці:в. Обсяг п:ромисло.оо,ї продукції зріс на 84 п.роценти ,заміcrь 77, передба'l·енн-хконт,рМЬНИМ-И цифра,ми, а середньорічні тем'пи її при.росту стаIНОВИ­ .1И 9,1 про.цента. Тепер У,КРI3.їн-ська РСР вир06ляє чавуну, стал,і, прокаl1У, зал,ізНіОЇ, маРl'а,нцевої руди і га'Зу Iбілышe будь-,якоїка,піта.лісrичної Кіра,ї'НИ Єв.роли, а вугі.лля .&и­ добуває бі~:ыш,' ,ніж Т3ІКі розвинен,і КtаlПіталісти.q~і кра­

ПРИ,росту П<РОМИСЛОВОЇ продукції. Пе.ревиконані з·авд,аН­ ня по з.ншк,енн.ю 'її собі'ва/рroсті.

Зна,Чlна

у.вага приділял·ась

прискоренню

технічного

п.рог,р ес у в народно,му господа,рстві. У велИlКИХ МI30Ш­ т·а.бах 3д'їйснюв.аlJ1·а.сь механ.і,зація і автОМ ни~аJ.I!ія ви­ ,рООНIJЧИХ процесів, ,&проваДЖУ'валась пермоВ18 техноло:

Г'Ї'Я і Оlрга,нівація п,раlЦі. Створено близько 4 ти:сяftll 31разкїJв суча,оних ма'шин, пр'И.ладі,в, устаткування і ма,. теріалі:в. Введено в дію понад тисячу механ,ізо,оони;х і автомаrrизова,них це х,ів , діш,нии:ь і ,піДЩНIЄМСТВ. Од.н·а:к, ІРОЗВИТОК о~ремих ,ваЖ\1lИ'ВИХ !галузей віД'ста­ вав від завдань с.еми;рі'ЧlКИ. Це СТОСУ€ТЬСЯ, насамперед, вугільної, нафтопереробної, легкої та харчової про'мис­ ловості. Значне міще у .зв,ітн~Й ДОПОВlдl приділено питан­ ням, 'зв',Я13а.ним з переходом до нових меroді.в плану­ вання і маТE!fріального сти.мУollюваIllН'Я у пром,исловості. Це дуже ,ві~пов.ідал'ьн,а справа, яка потребує .великої роботи. У другом'у і Т,ретьому передба,чаєтьоя перевести на

квартал-ах цього року 'роботу по-новому щ'е

БО rтіДІПРИЕ.МСТ.в маЙlже ІВ усіх гал'узях п,ромисловості. Всі з·а.вод:и, фl!lбриКіИ і будови у в.і'JlJПо.відності з рішен­ Н'ями .В!ересневоro ПлеН~М'У ЦК ,КПРС перейдуть н,а нові умови праlЦ'і .в 1967 рОці. Докладно СПИНЯ€ТblCя ТООВ. Шелест ііа ПlІтан,н,ях дальшQ>ГО 1Р{}33ИТІКУ сіл'ЬСЬКОГО' господарства. За звіт1J,И.Й пе.ріод проведено з.на'чну о,ргані\Ззторську ро6оту ІПОДО­ бору і .вихо.оонню IЮ.lЧГОСПНИХ і ра.дгоспcrшх кащріш, 3біл·ьшенню :в.ироБНИlЦт,ва і .продажу Д~ржаві продyкJll.Н, змli.цн~н.ню економі,ки тоаlЮДajРСТВ, пkд:вище~ю добро­ буту тру;дів:нИlЮ:1В села. За ц.еЙ ча,с зріс ва.ло.ВlИЙ ЗІбір зерн.а, цукро.виlХ бур,я.кіш, СОНЯІШНИКУ, ОВО''1їв, ФР'У'кті,в, виноrрадіУ. Дещо 3ІбіЛI>ШИЛОСЬ виробниl.l:МО продуктів

.

твари~ицтВІ8.

Одна,к теМІПИ. ,р<>з!в'итку сільсько,го ro>Опода:рстsа були недостатніми. ,ваJЮв,а, ЦРОдlyкJll.ія за сеМЩJlііЧКУ ЗРООЛ'а лише на І О процентів Піроти' 1958 року. Оснооними п'ричинами цього, ЯlК оп.раВЕЩ.Ли.ВQ :ві:д.мічалось на .бе;рез· невому Пленумі .цК КПРС (1965 ,р.), було .пор'ушенн.я економічних законів розвит~у ооц~аJiіст\IlЧНОІГО 6нtроб­ НИIЦ'І1ва, прин,u,ипівматеірі,аJillbНОЇ за,інтересоваНОСl'і. Бе­

резневий

і .вересневиЙ Пленуми. ЦК КПРС

заклали міцн:у основу ДЛ'Я піднесення

(1965

р.)

економі,ки кр.аї­

ни. Здійснен.и,я НIЗ.Кірес.л~их паlРтією заході'В дa€ 6же від:чутн!і результати. Колгоспи і :ра\дгOCJIJИ ,респу6ліlКИ в минулому році успішно :в.икон,али ПЛ'а'Ни .виробництва і заготівель оільськогосподарської ·цроду.к,цН.

Далі тов. Шелест .ІОво·рить 'ЛІРО за'ВДЗНН;Я, ,які сroять перед КОМIУНЇlCтами, ВlсімlЗ. ТtPуді.&ииками України по дальшому збільще.н.ню ви.робни;цт,ва вернових і техніч­ них ку.1ЬТУР, lК,а<ртоплі, овочі'в, фрукті.в, ,ВИ;НОІ1раду, про­

дуктів тваРИlІІництва. З:наftlну ува'гу у звіl1ній Il1РИlді.лено

питанням,

да.льшOlГО

зміцненн.я

доповіді екон{}мі'ки

~Jlгоспі6 і IpaAГO'Q!vї'B, ПОJl1vпшен:ня підготовки кащрі6, роботи з спеціалістами сіл'ьсыоІгоo !Господарств·а, У'ОІІіщ­ ному п,роведе!llНЮ весняв-их ПО.Jfьо:вих робіт.

Кому.ністи~на партія і Радянський· урЯід постійно пLкJl1yються про l!Iід.вищеН!lЯ ,ЖИТТЄВОГО рівня на,роду. На, основі ,роз.виткуеко.ноМ1ЖИ ,невпинно ЗjJ<Jстає націо­ н,альний доход. В 1964-1965 Р'Р'. ,підвищено заlроб.ітну плату трYtдIЯІЩИМ, зайнятим у сф€tрі обслугову,вання. Заlпроваджено пенсі,йНle l3абeзlllеч~ня КОЛГОСПJIиКlі,в,

Постійно збільшуються суспіЛЬНоі фОНДИ споживання. Протягом остан:ніх років невrrізн~:нО' зм·інились нащі Мlіст·а 'і ,села. За семир,їчку 'Кожна т:ре11Я сі.м'я в містах і сetJlищах щwес€\IJилась :в о.кремуювартиру, а BebOll"6 за цей час ,ЖИ11Jюв'і умови IІ1'Оліпшено половині місько­

'го населення р€CПУ'блrки. Зміцніла м'атеDіаЛЬ1!ІЗ. база і ·ро·зширил·ась мережа медИЧ1НИХ З8кла,д;і6, збудовано

п.іклу:ван:ню КомуністИіЧ'НОЇ па'Р1'ії в містах і селах Ірес­ публі~н зростає кіл~юість haY:KOBO-ДО,С.1ідн,их інститу­ т';в, ,в'узі,в, технікумї«! та шкіл, клубів і· ,бі,міотек, роз­ вивається ХУДОЖНJI са~lОдіlялнність, збагачується укра.ї,н­ ська ~y'lJlbтy,p'a здобутка;ми ,культур всіх на,родів н,ашої країни і cВliTOIВO,Ї ·культу,ри. дРУЖ'ба н,а,роді:в Р адян­ сыюlоo Союзу, іГОIЮ'РИTh то.в. Шелест, є надійною осно­ вою МOf1УТНОСТ!Ї нашої соціалістично,ї ~р,аї~и, запорукою даlJlЬШOlГО ,розкВ'і'ГІУ раДЯ1!СЬІКОIГО суспільства. МИ, KOM~­ ністи МКіраіїНИ, з roрдjстювід!значає~ю, що ,ідеол{}гія .lIiруж.би .на:родів 6езроо,діл,ьно Іпанує в нашій республіц,і і є невич·ер'П~,иМ' джерелом ,уопіхів YK'paїНOCI>Koro на,ро:ду.

Допов.ідач <roBopнrrb, що за звітнИіЙ lIJеріод KO~IYHЇc­ тиftfНа ла.ртїІЯ ;Укра'їни О'Р['а'Н:із~щійно зМіцніла, ідейно заlГЗjртуваl1fась, ,розширила свої зв'язки ,з ма,оами і ПРIl­ йшл'а ДО свого ХХ'ИІ з'їlЗlдУ як н.ікми єдиною і 3!гур­ ТОВ ЗІНОЮ lНа:в.коло ленінською Центрального Ко:мітету

КПРС, 'зд!атною успішно 'ВИ'Р'Їшуват,и НО,В'і ,величні З8'8давня. На І с~t{ня 1966 :роюу _вона на~.і,qувала в сво,їх ря,д;ах 1.970.1119 ч.лені:в па,ртіі і 145.б97 кандидатів у члени, ,КІпРе, ,Я1КІі об'ЄД;ИУ'юrься м,айже s 54 тисячах пе.рвинни.х парті,йних о;р'гані;зацїЙ. За о,стаННI ЧОТИІРИ роки па'ртійні ортаНі'за.ції ,реапуБЛ:іки зросли на 513.580 чол,овік. ЗвjтнО-Ви60рн.ї партійні З'бо.ри, ,ра,йонні, міс'l>юі та обла.сні .па,рті,йиі, ІКонференції, які НЕ'даВlІО заlкінЧ'И\lIIИСЬ, -по'казали високу поліТИlЧНУ зрілість КО\ІУ­ ністів, з,рос,лу вимorЛІШість іх до діяльності ,па,ртій­ них, РІЗ.ДЯНСІ>КИХ d ,господа'рських о!р,га.ні-в.

ТОІВ. Шместрo.з.rювіw;а€ про вм,ику РО'боту, ЯКУ '[]РОВОДИTh центра\JIiыІйІкомітет,' місцеві паqJТj'йні О,рта­ н.ізаЦії по добору,ровстано&ці кадр·і-в, по ко мун'і СТІ!'Ч­ lЮ'М'увихова.нню ТР'УдіЯlЩИХ, особливо молоді. За'кінчуlO'l'И звітну допOlВідь, ТО,В. ШЕ'лест ,гово,рить: Ко.муністи і ТРУДЯ1щі України ,р.а'зом 3 усі€ю lIJ,артією і ,ра(ДIЯНСЬКИМ народом, керова,ні Ком:унkтичною партією і 'Ї,Ї <Joйовим ,штабом- Центральним КОімїтеюм КПРС, впевненойдyrгь ленінсь.к.им шля.хо.м,здо:бу:ваютьвсе

наві і :НОІВ.і lПеремоП{; у ЗЗlгально:нЗр(щ.ні-й

боротьбі

за

СТВО.ренн'я

м,атеріально-техні,чної

бази

ко~!уН:З\lУ.

Нездоланна

СИ\ТІ'а ,на'шQlГO ,РУХУ .в,пере,д -

V .в'іРfюсті

ма,рксизму-ленінізму, в монолітній ЄДН'ості партії і НlЗ.,роду. І Heмa€ в. світі с'ил, ЯКlі б МО'М'И ПОХ'и,тнути цЮ €'дHЇCTЬ, а1би,m нас 3 ЄДИНО праВИЛЬН{)lГО llЮЯХУ Сила нашої ,партії і, иарод.у ПОЛЯlгає в тому, що вони мають перед Собою ясну мету, визначену тенер,альною лінією ,партії. ЗдЛ,Й'Сне.н,ня її стало справо:о честі, до,б­ JJJecTi і ,героЙств.а 'КОІжного комуніста, кожної Ірадян­ СЬilЮЇ JI1ЮДИ.НИ.

В

цій боРОТl>бі

IКОМYlНnCТИ

Ук.раї.jiИ,

~ecь ,вел,икий

Т·РУ,ДОJнобив'и,Й .і тала,новитий ,укр,а,ЇНСI>КНtй .народ За.вжди йшли і будуть ЙТИ в :перших лавах ,qyді.вНиків ,КО\1\,­ н.ізму; внесуть еві·Й нови'Йгі.дНИIЙ .вклад у зд;йснення

граНдlіOЗlJіоИХ Iна'Кір·еал'ень нашої партії. Поті.м ,з'їзд ,з;аолухав звітну допо.відь Ревізійної комісії КПУ~РI8Ї:НИ,з' я,кою виступив ,гол'ова Репізій­ ної комісі'ї КіП Укр:аїни Т06. Г. Ф. Яремчук. З'і~ ilереходить до ()Ібгово;реНJlЯ звітів ЦентраЛI,­ ного Комітету і Ревізійної комlic.і-ї КП Ук<раїни. На вечіjplньоlМіУ засі,данні з'Їзду ,ВНСТу1ПИЛИ това,риші: В. І. Дрозденко пеР'ШИЙ секретар ·КИЇIВСЬК(),го .обко­ му КЛ Мкра,їии, О. Ф. Ватченко перший секрета,р Дн1цропе11!ЮВСЬКОГО обкоМІ)' ІКП Україн.и, Г. І. Ващенко - ,перший секретар X8ip,~iIflYЬKOГO обк.ому КЛ УК'Р61'ЇilИ, М. І. Тмитчен.ко бp1jrадир наскрізної кqм.плексної QpИ!l"ад.и робі'ТН1fківоftlИQЮro вибою ша.хти N~ 2 «КОН­ Ta.pнa~ 'J\pecтy ,«ШахтаРСblКlaит,рацит» Дон (ЩЬ'КО'Ї облас­

ті, В. В. Шевченко .... перши:й секретар Луганського обкому КП У,кра,їни, М. М. Мазур ДОоН/рка КОЛІГ0СПУ

лика ПереМОоГа КQМУ;НJ\cТНЧНОї парті,ї Укра,їни і всіх ТРУ­

баlГато ДИТЯЧИХ ясел, оадкі1!, піqнерсыlихx та,боIР.ів. Але ,не можна 'заДOllЮЛIiНЯТи.сь ДОСЯІГНУТ.ИМ. Необхідно до­ ;класти ще 'неМ'ало СJIIJI, щоб IПОlвнФше за'безпечувати

«Росі,я» Дунаєвецько'ГО району Хмельницької О>б.l,асті. З'їзд заслуха,в допов~ь Манда,тної кам'ісії з'їзду, з .якою IfIИСТУІIИiВ ГO\ТIOBa Маlндатно,ї .K.oM.icj.Ї 'Тов. І. І. Вів­

дJЯIЩИХ

зростаюtJі

диченко.

їни, як ,ФранціІЯ, SелЬоГЇ,я і

Японі,я, ,р,азом

У'зя,і. Це ве­

респу!блі.ки.

Протяroм сеМИр'ічки, продо,вжу€ 'дOlПовіц,ач, ,ви,роб­ lІ,ичі фонди в промисловості з.РОСJ:lИ більш як У два' rPЗ­ зи. Про\ду.ктивність Піраlці· ,піДВЯlЩилась на 42 ПРOlЦенти\ за ра.ХУНОК чого 'одержано май,же .діві третини всього

. У Киwі :нещода.вновідroри­ л3JCь 1ВИ!<mII&ка « YKpaїIНlc.ь'Ka рср ДО ХХІИз'ї'зд'У КПРС і ХХІІІ 'з'ї!Зду :ЮПУ'~раіIJ)И}) ,О'Р­ гані,зована Д~РЖlПlЛа,ном УРСР і ВИС'І1а,вк{)ю :передовО!'о ідоов.і· ДУ ІВ !llaiРОДНОМУ

'ГOClПQlдарcmві

УРСР. ВЛW3Ь'К'О 'Гислqі е>IОСПО­ HaT~B кра'СНIО~f1I)ВНО ють

rьpo

ytсП'іJXИ

ІJoOЗПЮ1вада­ уюраіН1СНЮОro

на.РМУ на всіх )JiiJIJtHKaJXK(}МCY' hiCrn<lH-ОТО 6},,lljtвництва.

За час, 'Що МИlнув

:після

маreрі'ал'ьні

і

КіУЛЬТYlPні .ПОl'реби

.нашого

народ.у.

3на:'1не Місце в доповіді займ,ають пит,анНJI IРОЗВИТ' ку нау,КИ .і КУЛЬТУ,ри. ,в ній ,на.водятьсSI чима:ло я~ра­ вих цифр і ,факт+в, які Clвtдчать про те, що за.8ДЯКИ

ДОПOlвідь

Ман,датної

16

тру,дящі

реСlПуБJIіlКИ ІП~Д кеРФВ'НИЦТГВOU\1 КОМJylністИlЧІІІ'О'Ї партії при братній ДОІПіО\М'О(Зlj .всіх Ha.pOl'(i'B нашо1 ВІі/І"ЧШШW ЗРOlбіИЛИ3J11aЧ­ НlИJЙ IЮРОIК IВперм ~ Р03виrгку сооєї (\'ЮО'НО~Ji.И1 .і ff{У'Ш,1"У:РИ,В !I~l1'eCelНlHi ~oopo6Y'J'!Y ра,дяцсь,

ДWНІИ ім:aюrге:ни, заводи фабриіКJf, M~KTpOCTaHЦ1,1, під­ На .ВИlСТ1ШIIIIjї ШИ'[}ОІКО пред· eтa'ВJI~lJIa :П[)ОІду1lі!ція лр~'мIIfICJIО-­

заwаЮ'1'Ь ТОВІ3!ІШ СПOl.ЖИlВМЕНЛ. Тут

IHapo,днOlГO демонcrr.pyю­

ТЬС'Я I!ІОВ,ї хммиль'ШІІКИ, теле-

cmвa,. Серед експон'аті,в -нові ММШI1НИ, IПpifJJIWДИ., а.лм3!зн:і~н·

1ВІЇ130РИ, МУЗИ"fні I~IfструмеIlТИ. 'l1К8UmiН'И, гоlJ10lВШi ОДЯІ' та ін· шtВJliроБИJ fflЇjЦJп.]JИ~ММ\В 'ЛOOlOOї mрчовoQ' ПР()ІМИСJЮВ~CfГі. Виет&в,к.у віщв1дали .roeрі'8НИ-

,сі~ьснюог'()

лdіКК

мооі\ІІЛ «'3аПОРО'ЖIЩЬ»,ВСЮ~И' хі'д «IВмиIJICЬк.», серія маши:н

нові iМ~C'NI; і с,таіЛИ до ла:ду потужні

виставці

ГО'СП(fда.р­

rra

С'Щ)У1Менти,НIOfВа.

3"Яі'В ИЛИІС Ь

rocПОЛЗl])сrва

НJlЛИ.ськорпу,си ,нооюб!ytД(1В.

киос людей. На Imvri ІР ООПIУ б­ села"

~JI еільсь:юoro

та Ішщі Івироби .. ·Велик.е M~C1цe на

of!O'c.тj

мО'~ель

1а,В'ТI)'

\З,атверд'ж~єтьс.я

березн,я з'Ї1ЗД про.ДОВЖlу.вав свою

а:НА q:н:ий ХРОХ ВПЕРЕД ХХІІІ з'ї~ду ~прс,

комісії

одно­

голосно.

РОбо,ту. (РАТАУ).

ки К OМ'fiH~C Т ИіЧ:Н'О Ї Л а:ртії і 'Y'j).JI'

ilJY ~!iJI}(bїHlCbKOЇ рср. Виста;вка IПeре:кО'нлив,ос&~­ чить,

Що

україН'сь.І~ИЙ

НІІlірОД

ЩН"Й::ШОв JliO ХХІІІ з'ї':щу :кп·ре . і ХХШ З'ЇЗДУ КП Уlюр'аїlНИ У Р~31юв.jті

тів,

СіВOlїХСИ'.1

сповнений

і

талан·

'неТJIOХ,ИfІ1НіО,Ї

,p1nmм'OICTЇ аІеретоо]JИТИ в ж,Иt'ГТJI гpa'~iroHi пла ни

П'ЯТИ,

річки:

(РАТАУ),


ЖИТТЯ НАВЧАЛЬНИУ:І

РІК ,в

си-

вчання с,відчить П,ро те, .що дана система політичної осві­ ти ЛО1іребує дальшого по.1іп­ шенн.я її організації, п.ров-е­

стемі партійної освіти н,аближається до кінця . .в цьо­ му році ,комуністи і безпа'ртій­ ні нra,вчаються за, 'новою систе­ мою . Впро.вадження т.рьохсту­ пеневої структу;ри 'гарантує тепер від безсистемності і не­ послідовності у політичній ос­ віті.

дення

ще

особи .

3624

діють

Крім

вецір.н1И

па"JТійного

і

та

До

Переважна більшість 'nra,pт:Й'ни.х організаuій правильно розумiI€ поста:влені завдання по під.вищенню ідейного ,рів:кя теор;:€ю ма,рксизму-ленінізму. Заняття в них провоД!tться на .високому ідейному і Оірna­ нізадій,ному .рівні. BЇlllЦYBa€Т1r СЯ акти,вяість слухачів., вмін­ ня пропа-гандистів донести дО св:домостІ кожного слухача прогр.амниЙ матеріІал, ПQв'яЗ'а~ ти

його

із

завдан'НJЯМИ

сучас­

ності . Прикладо.м ції

умілої

партій,ного

жуть

на:зчан,ня

СЛУЖИТИ

гос.п:в

оргаНdЗа­

п.аРТJ<.Oми

«Літківс~шй»

і

'мо­ Ірад­

«ГОГО­

л;.вськиЙ», з.авод,ів торговель­ ного машинобудування, холо­

ДИЛЬН'ИJ{іJВ

і

баг;!то

інших.

В .раЙrJні· виховано .великиЙ З.n.'Г'.·11 п"олаган"истів. Це .люди ,,""' з

ве.1WКЮI

ТИЧНИ\І

життєвим

досвідом,

і

я,кі

прак-

зн,ають

І· .1юбля,ть сп JЮ оп·раву. Заслу',ке,ною по' ваг с ю се"ед слух, ачів"

р·.рт.ків і ce~illapi.B 'корИСТУЮJ • ( Тl>СЯ В. К. Савнцькии -завод

А. О. Baparк,iхолоди ·льн'-'.·,В), n~ (за ',ВО"....

І!а.

виро,бів), (оадгосп

елект. р,отехніЧ!ІШХ

М.

л.

Xra'Й'l'QВИЧ

«,Гоroлівськ и й »),

я. д. Антоненко "Лі'l',кіilСЬКИЙ») та

(paдtГOCII1

Ї,нші,.

Однак аналіз .noроведен.ня за-

НЯТЬ за ЦИХ п'ять м,ісяців на-

гуртк,ів

і

семі,на,рів.

m,ропаnандисти

.зр·озу­

до

ною

літерату.рою

Без

подола:НilЯ ,всіх ЦИlхне­ неможливо добитися Діальщого л,ідвищен.ня ефе.ктив­ ності і дієвості партійного на­ В'Ч'аиня і успішного завершен­

часу

тра.П.1ЯЮТЬСЯ

працюють

дома

над

лолітич~

засвоєнню

н ,авчального

З

метою

шл,яхі'в

Успішному

'ПОШ}1к.ів по

, Проведення мегодичної ко,н- \ фер.енці,j cn.риятиме дальшому ~ удоско.нален.ню форм і мето­ дів па;ртій'ноі освіти комуніс­ тів, опа·нув.ан.ню ними тео.рії maPKCBM'y-леНlінї'зму, допомо-

.

же

I!1РOlI1аган~иста'М

ти

передо.виЙ

ПРQграмно~о

l\Jабінетів

усу­

нен·ню існуючих хиб і недолі­ к:в В системі паіртійної ,осві­ ти, активі.зації роботи Т)1РТ­ кі, 8 і семінарів райком партії і методична рада .кабінету по­ літосв і тіи 25 березня 19б6 ,ро­ ку ПРОВОдИ'ТИМУТЬ районну

дичн'ИХ

політосвіти 'рад

засадах,

Для

кон­

слід

.розробити ви,вчити

стан

в

і

мето­

,підrrотов'КИ,

реальний н,ять

г,ромадських

Піропаган,Дист,ів.

цього

плани

лах

на

і :в.про­ n.pа,ктич-

СВQЇй

А. МОРОЗ, завіДfЮЧИЙ кабінетом по­ .освіти райкому КП УЩJаUiи.

'робо­

lП:ров€денню

узагальни­

досвід

вадити йо'го в ній д.j'яльності.

ференці,ї ,по'винна пе.редувати се ..Йоз.на .і Ікопітка Іробота пер­ вин,них .партійних організацій,

ІРаКУ.

творчих

ними

матеріалу і оамостійній ті над ІЮНИГОЮ.

дол І'КІ В

унакресленні

цього

першодже-

релами .

ня

для 'ВИСТYlIlі:в тощо.

методичну ,конференцію, 1'0.10внамета ,я,к,ої .зосередити ува'гу прапагандистів НrЗ .noл:,пшенні метОlllикилроведен­ ня занять, обмінятися думка­ ми ,по п:двищенню якості знань слуха'ЦLВ, вдумливом'у

маистеРНІСТЬ

політичних

слухачі, які не на.вчилися а,к­ тивно ,сприйма'Г'и теорію, т,вор­ ча застосо.В'f'вати її в своїй п,рактИ'чні:й діяльност·і. На за­ нкття.х вони ласивні, мало

ак­

ними

всі

,по-ново­

з.нань.

шко.л,а,

оволоді,нню

перебудували

KQMYH'icTiB.

тиву.

комуніст,ів,

органі'зац;і,ї

міли поставлені перед 'ними завдання по ДОКОiJінній пере­ будові м·етодиlКИ, не добилися істотного п,ідвищення інтересу

того

радя,нського

,па.ртіЙні

роботу

Не

ун,і'ве.рситет

\lзркси;зму-ленінJЇЗМу

не

му

u

зан·ять.

Окремі

В нашо,му районі зараз ry 98 ло'чатко.вих і 88 школ,ах осно.в ма-р.кси.зму-ленінізму 'навчаю-

ться

му-лен' ін,із'му, .визначиТ'и теми Z

ПІДВИЩУВАТИ ПРОПАГАНДИСТСЬКУ

ПАРТІЙНЕ

проведенН"Я3а­

почагкових

школах

політшко­

ОСНОВ

1<Іарксиз-

.'_II_D_'_'.'_'_'_'_,_D48>(,_._D_._t~_._~f.J_~_Ij_''''''''''' .'.'.'.&:..;!8о(,О; а

ПЕРШІ ПІДСУМКИ

Естафета сільських бібліотек

Лідведені, перші підсумки пе-ts усіх бібліотеках офор'млені редз'їзд,івської естафети сіль- КНИЖКО'ві виста,вки, плакати: .ських 6Иліотек. Вони свідчать "Економі,ка спра.ва кожного» п,ро ТВQРЧУ 'РОботу переважної (Світильне) , "ЄДlfНИМ кроком більшості культармійuі~, які ак- д'о :ком),ніз'му» (Рожі'вка), «І1ід-

у .кр,асилі·вці "У боротьбі за Ве.1'ИКИЙ Жовтень», Т,ребухо,ві­ «KOMYHi3~1 і сім'я», Рож:rщі _ «Економіка -справа кожного». СподобалИ'Сь труді.вникам села

ти.вно допомагають кни'гою ти,м, хто CТta:B ,на перед'з'їздіI8СI;КУ тру-

тематичні вечори: ,,:Па.рті.я­ наш кер,манич», «Нашр,адгосп

несення CiJ1bCbKOro господарстваШ.'JЯ,Х до достатку» (Руоанів),

!J.O'BY ва'хту, наблизивши ~нигу до «Радгосп «ТРООj"хівський» в 19бб назустріч з'їЗiJ1У ,Р:lIiНО'Ї парті.ї», вир,обии:чників_ році», «:Парті,я на ш керман'Нч» «Наша пта,хофабрика в но'вій п'я­ У

Т,р.ебухові,

ці орган і'ЗO!llані

ки

РУСЗінові,

галузеві

Рожі,в-

лересув-

(Троещи,на), «Під прапором ленінсьокої партії до комунізму»

(Вигурі' ~щин'а,) -

В

тир.ічці», «Жити і ко' му.ністично.му».

погребсыІі й ,'

працюв,ати

.використо,вуючи

с,ільськогооподарської літера. Рожні'вській, Требух,івській та і'нА о ПРOlХО"ЯТЬ бl'блl'о ТУ1ри. ктив'Н '" - ших бі'бліотеКJах кутки пер,едовоф" Я" л'тер'ТУРИ' «За гра, ІЧНІ огл .;"и І u . .' . . ВИХ уль~ур» го ДОСВ'!ДУ по'ло-внено НОВІІМИ маВИСОІ\І ,в р·ожаІ зерно К.'· (З ') З • ДOCTa~~ тері,алами з ~,icцeBOГO життя. а:зим я , « а повнии .vn . .ь ·О'ВОЧІВ» . (Го го ЛІ, 'в) Привер ають "ваг\' ЧИ'гаЧІ' о ка,ртопЛІ .: Т о' _ 'в н Л . • С а а « таХLВ.ffИЦТВО -значнии 'резер в' ВІ ·виставк'и:« ,1 Іва н .роДу-творЄ' ~ Я иробництвз м'яса» ЦЮ», «Діла і Д"'МИ нашій ла,рз :льш"нн· ,В '· J (П . ) тії , рі,дній" (Рож,ів-ка), "з честю УХ'I'вка . З' Ф 'в викона€lМО передз'їзді.вські 3060прашвникraіМИ ерм радгосш· В'Я'зання» - (К) б раснл:вка, « Н' аШI

е.фек'Г'ивнї'ших боти .по

Л ен:на.

фОР\1

одну

най­

масово'Ї

пропаганді та

з

творів

.1іте,р.атури

па­

ро-

ед,нуєвн:рОбничу ді,яльність 'на за,воді порошко,вої мета.1'ур'гії з

навчанням

на

заочномv

інсТ'Итуту . На ,лі:llJПРИЄМСТВі йо­

.го

знають

як ,к,ращо,го

в,аЛblника

цеху

обмоту­

електропоста­

І.

чання,

ЯІКИЙ

зва:нн.я

уда.рника

виборює

почесне

комуністично і

життя і Д:ЯЛl;ність, '.Т ТребухО'в ' J (по \lkueBo~,y радіо'~овленню), Же.рдові та ряді інших ;~iCЦb ор-

ПІраці. В .іlнституті ,він -

гані:зу.в,али

роботою.

лен,і,нські

Значна

дні

робота

по

читання .

~,~.

НайкраЩ'е ця

. в ЦІ читачів.

справа о.рганіЗС:Вrа-

взі,р­

цевий студент.

На

в.ед~ь~я

пер·ереєст.рації

в·ід­

д·ілі IКИ.ївсЬІКОГО технологіЧIl-!ОГО

и"ого

В.

про

Мол·одиЙ комун і ст Геор,гій Ми,хаЙло.ВИЧ Ку>прій вміло ·по­

фото:

Г.

М.

Купрін

З3

Фото нешт2''Г'НОГО фОТО'кор",::­ пондента

О. Сульдіна

і птаХОфа, ри:к пра.ведене колек- ДУМИ і діла з наступним парті.Й- НІа у Бобрику, БогданіВці, Вели-

тивне обговорення

сільськоrocпо-

К

да.рської літератури: книги М. Су- ним з'їздом» ( адит'а). кій ДИlМерці, Красилі'вці, П.100КЬГ' . . В ба·гатьох селах відбу.1ИСЯ ці- му, Р" С' ПОН1щького " ІГlєна п,раЦl доярОЖІ'ВЦІ, ВІТильному. КИ», «доглsrд

та УТ,рЮlання мо- каІві чи:тацькі конrфере.нції. У Пл 0Естафета триває . З -Великої ЛQдняка лтиці» . СКому - ,,3 тобою ми, парт,і€!», димерки вон,а рушила на Бо'гда-

• • 1: .. " • • " . . . . . . . . . . . . . .

1 . . . . . . .., . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·Ні.В'Ку,

З

Тр·е.бухо.ва

у

Плос·ке,

: з Зазим'~ у Л~греби? з Княжич

..

НаДI'и"ии u страт ПОСl'Вl'в "

ВІННИЦЯ. Проект

ти)в, ІХХН:І з'ї'зду

Дирек-

КПРС по

iJl~ятирі\чно:vtу Іпл.ану

пеРflдоа-

чає ши'роке ~провадження б:о-

ЗАРИСОВКА БЕЗ МР 11 НЕ МОЖН,А жити ~&~~:~·::~~~~rf~~тн~~,\~;~I~~11,:~и:~~}~~ ~~i~r:o~~~~:J:~~po~;:~~~~~~l~ \

: ку"ьтарміиця,м з боку партіЙ"'IІХ

ПЛЕСКИ, ,неначе

О . твр,

свіжий

сколих'ну.1И

тишу.

J!еВ'ятнаДЦЯТl~ріЧНО~

ви.'ІИСЬ

сотНІ

юна1<іа

ві- шів, сутулились, втя,гуючи плечі, море. його мета--м.орехідне учи-: орган:з,зці,Й.

На

Lди­

очен. А він, цей

«хлопчисько», У якого ледь-ледь пі.н,яться вуса, ,а, ХВИІЛЯ куче-рЯВOlOO' волосся

с.па.'l,ає

на

,високе

чоло,

не~юв' хотіли г,аньби.

'врятуватись

від лище.

Невідомо,

Підійшов

до

се.к,ре1'а.ря

комітету комсомолу і заша.рівся. Чорні очі cs:тились Ірадістю. Тр.кмаЙтемi.wНО цей

_

у своїй брига.ді, JJO ,БЮЯІК.

вимm;л

<Жаз.ав Мих,аи­

БРИl'аДИj) дякуваJВ, але за оплес­

кам.и його слів 'не було чути. Найбільше а,nлодуваля йому ті, ]Оа

чию ,працю Михайло

аа,в

вимпел

Це -

ком,ітету

комсомолу.

т.РИ1ЩдlЦЯТЬ юнаків. Вони за

М'И'нулий міс.Я'Uь л.РИJlа'вкtв, ж.оДrноj

чів.;

од~ржу­

,иа

які

'b-ИГОТOlВlМи 800 не

:рекламації

від

'ПОСТУ:ЛИJЮ СПQlжива~

у ,н.и,х HeM~ ,поогулів.

Кожному дев'Я1'НJaoДЦЯТЬ

.по сімнадцять рокі,в. Бригаді

б.лизько трьох мі'сsщів. На аа,воді

говорять:

«інаша

"олодіжrн,а». дорож.ать щоб

інші

~орIlJlИ:

'КОМСQoм·ольсЬІКО­

І

молоді

цим,

не

ти,кали

«У ,вас

,робі1'НИКН

допу.ск~ють,

па.~ЬЦЯlМ'If

«сачкуюгь»,

І

,ГO~

а

ВИ

: у ,Бобрику, Калиті, Пухівщі, Ло-

скла.1еться

доля: гребах,

BOINI

ЩJЗв,ду 'В очі т.им, хто ухиляєтьс.я від робо'Г'и т<оді, ,коли ,колектив ТРУД:ИТЬСЯ.

... Говорили різко, пр.аВдИl80. Не У,Я.ВЛЯЮ, кк можна пе­ реюурювати десять п"ятнад­ ЦЯl'Ь х,вилин тоді, коли ТОВlЗlpиші l1tpа,u,юют·ь? обу.рюв.авС6І ВіК1'О!Р ГУРТОІ8ен'ко. - Со.ром ВТlратили, на 'ІЮООТУ ззлізнюєтесь,-.ВТ;РУТИВСЯ ГРlІ!ГО'рій Гу<kькиЙ.

-

Це ж

і на 'вашза~

робіток l!:/JЛИ'ВІа€. ,К,р.аще б матері чи сест,р'і ·віддіаЛIt ті гроші, які б

з-аробl!l1lИ

за

.ці

х1tI\VlИlНЯ.

ВОЛQДИМlИ,Р Олемський і Мико­ ла ЯХ'ІЮ ховали очі від roвари-

2

НОВЕ

17

'березня

життя 19бб року.

де

раЗ0'М

з

партійними,

ДОГОЛО'ВИ ГРИlго·рrЙ. МаС.1ак. ди:н-и n.росиджує , над ма.1ьбертом.: ня»скла,дено ЄДИНИЙ 'ІІ.1а'н ,проСлова, 'немов ду(5.ці, Х.1ьос.кал, и Мо'же з r цих хлопців будуть: пага,нди дося'гнень сі.1ЬСЬКОГОСПОзмінювалось, то

біліючи, то чер-

відомі КО'НСТ,рукто.р,и, моряки дале-: да,рської кого плаваlННЯ, інженери, худож- :свіду.

ВОІніЮЧIІ, видно було, що хлопці ники. Адже ',вони тільки-но ',пOlЧИ-: переживають осуд ТQ,ва.ришlв. н,ають пі'зн,ава.ти світ. А наполег-: - Що ви скажете? - зве.рнув- ливи·м все підкоря~ться . :

ся до них БРИ:l'адирМихайло Юрченко. -

Обіцяє. 'dО спра.витиеь, -

повіли

-

обид;ва .

Н. ШУЛЬГА. з,авод то.рговельно~о

аід-

Ділом нехай Докажуть,-по- Дати їм кон­ - вимагати від

бриnади. З ,робoroю

сn;р·аВИЛИСЬ,за.ра:з знову працюють РаІЗом з товаришами. Людина

,ВИ<ХОВУЄТЬСЯ

в

пра-

чатку

трудової ар і ласті

, Нrавчиl'И

ТИ во

заглядати ,в маЙ,бутнє.

Якою буде н'ашз< Батьківщина через п'ять рокіІв, якіио,в,і' ви.сотн

,по

шл'яху

до

КО:>l},н,і'зму

Вели'Ч, н ,а Іпанорама

БY\L1іВНИl\iТllа

її чесно ставитись до ,роботи; Це І' проекті розум,іють хлопці, і хоч во~и lНе

пед:агоги,

П,роте

з

~ПРС срср

на

за

народного

н,ам

ці ,роки?

ХХІІ І

п',яти'рі,чному

погроз ГОіВОРЯТЬ з порушн.икамя.\ кпрс.

наІМ

вечlРЮН ШКОЛІ.

пільства

райгазети «Нове життя»,

л.іди, ,в,рожай ' К-У'КУ,РУ' ДЗИ ,п ' д.виЩу>Еться на 3-4 цен'тнери, 11 пшениці -на з геК11ара .

3-5

центнерів

весНIІ

(РАТАУ) .

lWIяху

добитись

істотного

наlЮДУ,

поанішого задоволеиня матеріальних і культурних потреб всіх радянських

ІВ

цЮ

людей,,_

п'яrтирічку

Іпісля

з'ЇlЗду ріlВНИЦТВОМ

п.1ан'У

госладарства

.

,по

цьому

піднесення рівня життя

н,аш

народ

усп'ішного

ВIIuro-

комуиістично-

лаlртії

~атері·ально-тех.н:,чну

ні.зму,

вд<юконаоmO€

номі, чного 'і

ництв.а.

він

створює

базу

ко:му­

методи

\державно,го

Нагромra,джений

еко-

буді,в-

досвід,

науковий підхід до ,роав'я:.sан'ня

н·аРОДНОГОСПQда,рських завда.нь, неухильне додержання лені'НСЬких п'ринциліrв керів<Ництв-а. економі.кою країн>! д,р.!уть можли6ість

нам

ще

швидше

ЙТИ,

впе-

го будіеНИЦ1'Ва, ДЗ.llьшиА розвм- ред. ток матеріально-техніч, ної бази, Обся'г ПРОМИСЛОВО'ї продукцVї зміц,нення економічної та оборон- зрос,те за lП'яти,р.іrtfчя при,бли'З.но в ної МОГУТНОС1'і країни. Головне півтора ,раза, націОНа.льниЙ до­

школу, захошТlЮЄТЬСЯ Му>3ИКОЮ. Всі вони з а,коха,ні в жит,-я,в СВQЮ мрію, і,. з.вісно, в дівч.ат, бо <ні одному ще не гр.али весілJl.я ... Мрі,Я ,КЛИillе кож н<о го , без неї не ULKa:вo було. б жити. в.і,ктор Гуртовен,ко хоче п,РИСВЯТll"[и себе а.віJaціЙніЙ справі, Мико.ла СоБJro

економі ч!н е завда,н.ня · п'ятирічки партія бачить в тому, щоб на основі всемірнorо ,використання ДОСЯПlеи.. нау«и і техttіки, індивідуального роовиткувсього суспільнorо ВИlЮбництва, підвищення його ефet<тивності і продукти,вності праці забезпечити даль-

ход нашо'ї к'ра:їни маєзбільшитиоя на 38--41 n,роцент, а реаль­ ні доходи 6> розрахунку на душу н,асе.1Є1ННЯ 'приблизно в 1,3 раза. Ми (3ІВ!!КЛИr до велико·j масш­ таlбності н,аших планів,івони 'ча­ сом у,же здаються 3ВИЧlаЙни,ми.

виЙі,нститут . Володими,р Демусе.нко ще '3 ДИТ·Иflст,ва за.коханиЙ 'В

IІОСті,високі cTaJti темпи розвитку сільського господарства і зав-

ри, які місти'ТЬ ,проект Диреютив. я,к .перед ;поглядом постане справ-

ше

'меНlше, ніж ІПРИ хіМ:ЧН.О\IУ. При :цьо,му, я.к показали дос-

всі :ВОН'И присту,nиди до вирощува·ння маточно'ГО матеріалу.

На одн,ій, другій П'wrихtlИЛlrИці хлопці ~щюпісочили» Й'Orо . 3а'раз хлопцем ,не IнахваЛI1ТЬСЯ 6рмга,дир: регулярно відвідує

готуєтьоя ,в.сТУ1Питив ,аI8ТОШIЛЯХО-

логічним методом затрз,чаєть40 'Копійок - в 10 раз

ся

бораторії. З початком

текою, члetf позаштатного відділу культури і ос.віти

у на'ння сеМИlрічного план". Під ке­

Коли Вододи.ми'р Сін яков пр.ия. «Новий п'ятирічний .план, шов у 6Р'Иl!1аду, за ним ВQД,ИЛОСЬ шдкреслю€Ться в п'роеКТI ДИlрекбаг,ато 'г.ріхів: люби!! «посаЧ'Кува- тив, покликаний забезпечити ТИ», неlРlідко загляда~ У.. ча.prкх, значне просуван,ня нашого суспроп~кав уроки у

на обробі-

Нині в ко.l~сспах об.,асті налі'ЧУЄТI>СЯ 42 біо'логічні .1а-

завідуюча ,район,ною бібліо-

~а,й, бутнього всту,па€

віДК-РИlЛася

Ди.ректив

,по

педаГQIГlЧНI\ІМ. розвитку

тактом підходять д'О ц~o скла.д-

передового до-

Вдалого фінішу 'Воам, друз'і! Т. ЗОЛОТУХА,

рАДЯНСЬКІУ:І ЛЮДJ.-ІН І l8ЛаС-1 дяки

ці, в праці шліфується її ха.рак-, треба. буде оояти тер. І тут дуже lІажлнво на по-

і

у~юва,х ,Ві,н'НИЧИНИ

ток QДН J.ГО гектщ}а посіві:в 'б:{J-

...........................

БЕСI~~ят~~іч:Fуll ВАЖЛИВИЙ КРОК

11

ман·а.

для

науки

. . . . . . . . . . .~. . . . . . . .~. . . . . . .~..... •

на.чалЬ>Ннка дільниці М. С. Брен-

дsа Д,ніхлоп>uі .заготовляли де-

: •

м.ашинобудува'н'Ня.

чулось звідусіль . кретне зав,да-н.ня,

рево

і

1966---<1970 .роки, сх,вадесять хвили,н 'часу, шоо сказати ного питання . Без на;Рlкань, без! лен~у лютневим Пленумом ЦК не бачите». Тому й .ВИ.Р-ВЗ.1И

зробили

- Ім 'бай,дужа честь бригади,- в При'горія Г'f'бськ,ого. В"н ,1юбить: профслілковими оргакізаціями, обвів ПОГЛЯДО'd 'ВИНУВоатців з ніг малювати, у вільні від роботи 1"0- :орган,ізаці,ями ТО'вариств' а«3НtaН-

. ).ВИЛЮl88'Р.СЯ, нервово пер.ебираючи по облl'ЧЧЮ, і ПО тому, як. воно паль;ці .

я-к

Пра;ВИ.1ЬНО

значне

зростаНН8

ПlЮмисло- Але ва,рто вдуматися в ті циф­

ді гiTaHTcыl{a картина . Взяти ча б нашу електриф:к>auію. домо,

що

за

планом

хо­ Ві­

ГОЕЛРО,

розробленим у . перші роки ЖИТ­ тя Ра!д.Я'НСЬКОЇ держа'ви, ,на,мvча­ лооя. за 10--15 ,рокі,в споруди'l'И 'Г'РИЩОЦЯ'l'Ь

ною

лова'l'.

був

електростанцій ,

запаль­

1..500

ТИС.кі­

,лотужн:стю

для

«ли'ча,ково'ї

СМ'іливий

яко,го,

в

Русі»

це

проект, 'здіЙснення

на ДУМКУ в-ідомо,го

англій­ Гер­

ського IпИ'сьмеНЮlКа-фантаста

берта Уеллоа, «можна уявити со­ бі тільки :за допомогою ,надфан­ тазИ». І що ж?

Пл,ан'

цей

,б~

перевикона,ний

у першій п'яти,рі,чці. Потужність уої!х наших електростанцій тодІ ДОСЯІГла май,же 4.700 ТИ'С'ЯЧ ,кіло­ Воат . У 1932 ,році ВОНи вироБИ .1!! понад 13,5 м.ільяrрда.к ;.10ва'l'-~0дин елекrроенер,гії. А в п'яти'р'іч­ ці, я,ку ми почиilа€lМО, бу,де !jBeдеН0 64-66 М1ЛblЙОН~В JК,ілс.ват 'но­ вих Іпотужностей, і ,S 1970 році наша ІК!р,аїна почне виробляти 840--850 мільярді,в кіловат-годин елеК1'роеооргilї. Такі, велетенськ,і темпи 3tpостraн<ня сouіал:стичної е,кономіюіо. HOJВi'ДOCKOHaJI'i мати'ни, C'nBOрюв.а,ні

тала.н'І'О'М

р.адянськи'Х

лю­

дей, даЛbllllе I1ри·С'Корення техніч­ ного npOf'.pec·y, підвищення енер-


,

ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

\

РІВНЯЄМО НА ПЕРЕДОВИКІВ

\

\ :

З

гектарів

1750

~ підживити

ОЗИМІ ПІДЖИВЛЕНО 03ИМо,Ї лше'!IЩl 1 жита в

,радгоспіз,аплановано

1100 lІ'ектаорів. Цю ,роботу ,вже ви,конаlНО ПQ9ністю. Най­

~ ш-вид.шеВnQPалися' :з нею 'робітни.ки IпеРШQГО, другого та четвертого \rідділків. ,Вонк щодня підж'и.влювали росли,ни на СОТ!ІЯJX гектарів.

ЗБЕРЕЖЕНА ВОЛОГА

ЦЕ ВРОЖАА

-

.як ні.коли було багато снігу дьоro.рі,ЧНОЇ зимн. ,Коли він розтав. \lайже ,вся вода ,пішлав зеМ'n!О. Отже, ст,во.рtлиоя ХОР()[!lі У:'ЮВІ! д.~Я

одержЗlННЯ

,ВИСOlКого

врожаю.

ГOГ<l.,iBCbKi механізатори заlК.рквали вологу спочатку вибірко­ во, а ,потім 'переЙ!Шл'и нrЗ ,великі ·маснви. За кl.lька днів боронува, ння було закrнчеио на всіх площах зямево,ї аранки.

\

ЯРОВИЗУЄМО ,КАРТОПЛЮ

~B ,цьому IpOLti буде ІЛосаджено ка.ртоплі близько 1200 гектарів, 1 1 них зоо гекта,рів ,ранніх та ,н.aдipa,HH~X сортів.

~

'

Зараз почалася пі'дIroтовка лосад,кового матеріалу. Людно б:ля

\ к.а.ртопляних кагатів. Робітниці 'вже .перебрали Ібульби ранн:х сортів , «нриєкулЬСЬіКиJi:., r«р3'ННЯ :роза:. та інших. Понад 200 тонн ка,ртоп.,і \ ~aB~eнo ~a ~lІGацію ,вспеu:іально :Юудоваtrий ярови,зато.р Тіа ,в \' IJjШI телЛІ ПРИМІщення. , c.~aвHO трудяться на переби.ранні та ,я'і)Овиза'ції кraРТОП,lі жінки.

Ш)JJв,еден:і пїДС}lМIШ стичн'ог()

зма,І1ruн.ня

CrCщьалі­ між

РИIfНrИlкаlМИРЩЦГОС пу с ІЖИЙ ». Наик:ращх

«(

'Гва­

Г огмів­ ухщіхів

Д(}ОИlВlСЯ rК.О,l,ектив дру,гого :ві'д­

ділка. Та і за:раз Іві'н попере­ ду ,- IIJIaД()ЮЄ ,від 'к()жн:ої 'ко­

'РOlви по 7,'6 'Rілщра..",а ім'ол,ока щ(),.".\ООи. 'несучи 'ГРН!\()ВУ вaX"llY на честь ХХІІІ з'ЇI:Jді!в КПРС і КОМJпартії У юраїwи, itШЩНі;И Галин,а ДЖ'ус, ГаЛИ1На ПJ)и,га:ра,

Га.лИ,на ,1Jогвин.еНRО

та~Н1ші

Що й ГОВОІJ)ИТИ, ХОJ)Oше пращо,ють I,щМРIШ. Бзяти хоча

Вж,е деR'Ї.1ька ІЮКЬВ ГаЛИіна IП3lВJJi;Віна ,ПРОВ О;І,ить ЇНідив.і)l!У­

бl1алину :Павлі,вну .логви!нен­

альНІУ 'Годівлю

'ко. Дев' Я'l'Нa:дIJ;ЯТЬ р(жі,всв()го'

добрі lН'аслі:цки.

ЖИТТЯ 'ПРИСІВЯТИлаРО{)O!J'і fla Фермі Тепер у H~Ї 20 ко­

IІІЖ'ЛJl Ч-еТООP'J'OГО (}Те:н~нн!Я 'К,<Г

!;С/рі'в. Де дa~

TarK,

то.рilк

рі,в. Воі ,в(ши ,ситі і ДUГЛЯJll}·'11і.

J}Ша. Фа'ра даіваlJlа. ЩО:ДОО и ІІІ О 22 rюіrЛ onpa МJIi МОrЛ ока, <і ,в ць'о-

В ])aIЦIЇ{)IH ,входить, 'в сере.діНЬ<Г

'му РOllliі -

му, на Rожау ГМОВУ ПО ло.г, раl\fИ ('і,на"

ЛОМИ,

2

27. У ці дні 12 ~ корі,в" ЩО ДОЯТьСЯ з 20 ,Н<іJlВ- \ них, ДМО'ГЬ JЮ 20-25 к'іIJЮ-:

кі­

К~ОI'Рlll\fи. 'С'<Г

4

'юіл'огра'мі,в КУК;УРУД­

12

Мll'Oго 'сил'осу, 3 Ii:ajYГ()IJJлі, а таR.ОЖ

flJ)a'Mm /М'{)IJ)oК'a

ЖИj)ності

к.ілО'ра:ЮI

деякий час, і

300 rlpa..Wi:B

щщоби

прм

Іпр()ценrrа. Мише

3,7

багато

НіашИІХ

I\JОРOlВИ

комбікорму .на Ю;Л,ОІІ1ра'd ,МJюа­

ДОЯРOr1t д(}()"ються пудовИіХ Н'а­

по 740-670 :юі'лограlw,j,в 'М'МО­ ка і дове.ТИ щодо6о:ви.й 'н!а.дШ ДО 9-·10 'J(,іло,гра.мі!в.

ка. К'о~"и , :Щ.!f8іРЮЮТЬСЯ, дріж­ ДJКiУЮТЬСJl і корови поїдаЮ'ть їх д.обре.

доІв ммока.

одерж,али

відк'ожної

~

Іпо

О.

ДОРОш,

зоотехнік-селекціOrНер.

~ Попереду йдlYТЬ ланки Галини Хан з перШQЇ бригади, Вірн Ст'асюк

з д.ру.гої та інші.

\ ,

Всього буде перебрано 4 тися'чі тонн бульб.

~

Понад

~

Щоб збільшити стадо корів

САДІВНИКИ НЕ ВІДСТАЮТЬ

200 гект,а'різ заitмаюrь сгд" р~ДГО'спу. Хоч бі.1ЬШ:СТЬ де·

\

рев \І·олоді, але завдяки ста,ранному до.IV1ІІДУ ,вони

~

носять. ОСОМ.И:ВО 6a.гaТlfM був У!J':>жай ,МИIiУ.10rо року . Зара,з ,рООітн·и:КІ{ оадов.}ї БР'lll"ади роз·горнули весн,яні робети g С'ЗДIlХ. У,же П,роведено обрдзкута проріджу,ваНIНЯ КРОНІ! дерев.

,

~ Иде

'dI:,жря:tний

обробіток

не;и,г·шно П'nОJО-

грунту .

Г. МЕДВЕДЕНКО, реАактор

\

баl"атотиражної

газетн «За

Вітчизну».

ПЕРШОЧЕРГОВИ;\\ fI,Я~1

ці

д,ні

на

,пар-

дисцип.l:,на

і

.11IВе,

О.рган' ізоваН:СТh.

Од,ні з.абивають котлова'!и гноєм, ДРУіГі подають ,зе\l.~ЮВ \Юроби, треті - тут же, паруч, ,ВИ1'ОТОВJ1of1ЮТЬ під кзр.касами торфоперегн.іЙl\lі го.ршечки. А 1'рох'и далі. в кожен такий го.ршеЧОJ(

Всі .nраlЦЮЮТЬ з ВОГНИКО~І. Робітниці удосконалилн ,процес ВWГОТО8.1ення торфопере~,нійних 'горшеч:ків, що в чоти.р11 ,рази П::ДВИЩlmо ПРОДУ,КТИА' ність ПJ)аці. Ящик П.l0щею 80Х40 см 'Забивають готовою

висаджують розсаду помідор:в, з'куратно

сумішшю, потім пають на дошку

огіркі,ві уклада-

ють ЇХ В .юороби і наlКРlfВають ра'мами. !це будуть надіранні овочі для т,рудящих Києва.

жамн. Тисячу горшечкі.в за зміну ВИГОТО:В.l'ЯЄ TarКltM ЧИНО:'І К'Ож.на робі1'НИЦЯ.

Тут же їздовнй Іва.н По.l0зук ,подає тог.ні,й, то землю. І все робиться чітко, злагоджено, у КОМJJлексі. Кожен внrЗЄ своє місце. Ось .1aHI«JBa Євфросинія І,вarненкоз с.воєю ,""анк·ою о'чищає утеплені гря'....

446 ра'" ,ра,ННI,ої ,калусти, 140 - цвітної, 100 сер едньої, 60 надранніх огі[}кі,в і ПQмідор:'в, 124 ПО",ідорів. Ровсада ПО\lідор:,в : огіркі,в

В

вирощується

ІНІ від перегною, на яких вже

Ії

чудо.в:і· СХОДИ зе"еної Jциrбулі. Недал еко ,від па,РIІНк.:в, 'на

ГОРОДI!ЬО\ІУ по.lі, МI!,КО.lа Федорович

б

б,"'ИJГа ~и,р ".... Онашко

і

ци6улі.

ВD.1ениЙ:

f!ЮС

Онашко,

як

і

ва:вжди,

швид'ко і ЯlКkно.

вона

працює

якості. -

lересомвивчають IП,РОект Ди-

буде.

'вони

закликpliд'!юї іПа,р-

'відповідають

т,рудовими

р:в .

Єдино

на

і

новими

Гp<lмадський

те.1ИЦЯВ

стане

Базир.

Ган,ни

Тут

Єв-

.ВJЮOка

осі~tенjНIfЯ телиць. Д_1Я кращого

проведення

цьо 'го

Г ОС ПО.JЗРСЬ-

.

ваЖ.lIIВОГО

3І<ІХОДУ

необхідно 'віку

.

лиць

B:KO~!

телиць

мільilQнів

ТQIIIH

'прокату.

Набагато зросте про.д~lЩj.я МЗiWIIr­ нобуд:увакн,я і хімічної л;ро.мисло­ аості,

та

з

молока.

15

18

-

.

.

\IIСЯЦIВ

':.ІОЛОJИХ

риспільського

.

1

'ва-

ста.вши

можуть дати ,ви-

про'дуктивності

і

надто

~

матеріальних

запитів

радянського

і

Середні КО':.!· 31Н'ДИ.ри ви;р.оБН-ИrIп,ва ,радгоспу «РусанівсЬ!кий» ТЬСЯ

думка,ми

духовних',.

народу.

• ••••• ,

Це

щенню ПРОЛУКТИ,ВНОС1'і пр,аці, що наочно JJідтвеРJЖУЮТЬ та'кі циф·

ЯІК учив Лені,н, кін-ець ,K:,Htle" І ри. У проекті Ди,рскти'в передна,йголовн іШИі\l, най,важлив і - бачено підвищення за,робітної шим дл·я пере\lО'ГИ нового СУІС- плати робі гни'кі,в і службовц:в з'а пільнorо ладу п'ятиrpічч'Я в середньо,,), не менш.

без

як н,а 20 n:роцен'ті.в, а грошо,них і натуральнИ'х доходів колгооп­ ників

від l~pOMaДCbKOГO госщщар­

як ·очолювані

ТІІ' imni зЗlХОДИ, намічені березне- і фізичною П'ра.цею.

ЗД'ЁЙснення

ВІСТІ УСПІХ

3

• , • • • • • • • ••

п'sпирі,чного плану даЛI>ШОМУ з.міцненню

rюд.арствона

більшому зміrЦнен'ню дружби Bcirx

тальнівкладення у сільське rocНИІІП,ОО

виробниче

і ,прид.бан,ня

буді.в-

техн'і ки

у

б:тни.чо.го

КЛІІСУ

і

се.lяНства, іЩе

HapQДoi'B . НrЗшої Вітчизни,

196&--1970 роках ста,новитим,уть Новий п'ятнрічний план, ,о:ро41 мілья,рд ка'рбовз'нців. тобто ект якого обго:ворюється тепер стільки,

скільки

було

витрачено

на це Зll19 ,післявоєнних років.

МИ.

ТЕЛЯТНИЦЬ

Добр.е доглядають -молодняк ,вел'и'кої рогатої худоби на фермі Кулажинського "відділка. Тва,ри­ IiИ

швидко

'Ростуть,

n-риба.вляють

увазі.

лекти.в телятни'ць першого

Бз,ртош та Нraталія Процен,ко одержали

яскравий

"ая·к.

відділ­

пресі, наче

кличе 'наш

н,а,род

Ос.новна мета нового п'ятиріч- вперед, до вели'кихзвершень . ного планv повніше задовоБ. АВЕРЧЕНКО.

по

Ав,рамі,В'на 550 !пра­

м,ів ПРИІРОСТУ живої ваги на кож­ , не теля .

На

тваринницьких

в·ідділк,і в

д,ругий

Фє,р"ах

:.tісяць

руютьсяви,роБНllчі

. . , . <>

і.з

задоволенням

ct>Кi 'к:інока:РТИНИ«JКомплексн·а ме­ хані5ація тварlllfRlЩЬК'ИХ ферм» та «Зra здорове стадо:., д@ мова йде "'ро lІ1ігієну ГОАівлі' і ririEHY УТ,РНlма,Н1ІЯ худоби. Після lПоказувиробничих філь· мі,в

даЯ,рки та інші 1I.рацівни,ки ферм переглядають художні кар­ тини. які ПОПС!редньо замовляють кіномеханіку О,lександ>ру Тооісі. Наступного lроа'зу, нап.риклад, .вnн демо.НСl1ру,ваТИ:.lе фі,nьм «Гроза над Азією». ,~іносеанси для тваринникі.в влаштовуються ·в Ki\lHaTax в.ідпо­ ч,инку. Для дreмо.нструванняФіль­

мів В'ИКО,ристовується ,в )'зькоплі:в­ ковий дроекто.р . 'Всі ПlраlЦівнИrКИ ферм 33ДОВО.lе· ні новою формою кінообс.1УГОВ)' · вання .

радгоспу.

всіх

демонст­

.га.~узеві

Т,ваРIfНЮ{IJ{И

.проглянули IВJКe сіЛ'ЬСЬІ<oroaIOдар·

А. КУПРІЄЦІ), ГОЛОВНий зоотехнік

КІНОСЕАНСИ ДЛЯ ТВАРИННИКІВ

в 'партійних органі'защіях,На. з,60-

рах трудящи:х і в

діля­

підготу,валися

ФЕРМ РАДГОСПУ "ЗОРЯ"

сприятиме ка, іЩО розташований в селі Сві­ союзу ро­ ТИЛЬНО.\lУ. А Ва,рвар,а Тимофіївна

вим Пленумом ЦК КПРс. Ті.1ЬІ<И державн.і централізовані ка.пі-

ними колективи

до весняних ,ПО .1ЬОВИХ :РО'біт . На фото (зл~ва нап.раIВО): І. Г. Гулий бри.гадир д,py.гoї~pa.K­ тарної брига,ди, Д. І. Гули'й -ком,бай,нер силосного ,і к,а,ртопле­ збирально,г{) камбай,нів, І. Я. Литовченко бригад",р четвертої рільнltчої бри.гади, М. Ф. Гулий 6РИlгадир ~p)'1гaї О'Бочевої бри~ади. Фото ,В. ПОЛОl'няка.

є,

І(амуltізм .не можн,а поБУ!Llувати без IMoryТflb()Ї першокласної ін·

п'ро те,

~HтeHc"'J!AIIOrO, .виса.ко ,розвинутого ства, 'в . середньому на З5--4{) На,йвищого 'ПРИIРОСТУ жи,вої ,ва­ сільського ,rooпода.рства, Ось чо- проце-нт:іА, При цьому грошо.ві ги в МИН'V'~О"У , міаяці добились му в нов~,й п'ятирі' ч ці ' п аотія НЗВIlП ,lаfГИ і п.і.%пt, шо надаються ПОДdбно до приходу .весни·, яка телятниц.і іПаJрас.ковія Ти хон-і·в.н а значного збіль- населенню за рахунок суспільОНQВЛЮЄ ЗeмJlЮ, 'П'ЯТlІ'Рїочка 'несе з м~ча€ ,добитися ОнаrШКО та О,lьга Михайлівна внробницт,в3' I!Іродукцiri НИХ фондів споживан,ня, збіль­ собсю ПРИ!ПЛИ8 свіжи.х сил, ок­ шенн'я Ковraленко, які до'глядають пде­ шаться не менш як 'на 40 прорилює наші IМр:ії, перетво.рює, ру­ зе.млеробства і Т. ва'РItННIІ'11нз,а. мінний молодняк. Кожна з них На село буде rнаlЛра,в.lено за '(ентів, хає вперед нашу eкOHOM~КY і з,роста,ння загальноосв,ітнього має в "ру,пі 45 те.1ЯТ 'і одержала кул,ьтуру. І !tK .'Кожна 1І0она, но- ці :v'ять po~iB !іа'гато нової техпо 600 грамів П. ри.росту на .голо­ 9-а П'ЯТIIJрічка має свої оcoб.nивос­ ніки, ·з.6іл.ьшатьс.я поста'вки м,іне- і КУ.1ьтур,но-техн,ічнаrо рівня на" ву IЛри .завдан,ні 500 лрамі.в. ,ральних добрив, треба буде :п'ророду :поведе до З~lеншення істот­ ті і ПРlІКмети. Тут і ШИJ>Ше ел.ро­ ,Виконав місячне заВ.діання і ,ко.вестивеликі мел ; ораТИ'Ані ро60ТIІ них відмінностей :.IitК розумовою ваджен,ня у IВI~р06ниu.тво резуль·

Tams нау.кови'х ДOCJlіджень, і випереджуюцRЙ РО38ИТак .алytJеЙ, які ВН:3/f'.3ІЧають haY'Kobo-техні,чни,й прогрес, і lЛолinшенl\lЯ ~KOC1'Ii Щ)(r дyt<UИ", і здШснеlWlЯ наАсуворішо­ го режиму економії. Особлива ува,га ,пrpиділяється Уідосконален­ ню CTpy,KryPH суоп'ільнorо ви.роб· н'иu.1'·&8', 'lIодола.и'ню ди.сп.ропоріЦЖ, які негатив.но :Л03ка:чаються на ekohoM-:чному ІРОЗВИТКУ кроаІ,"и, прискореному 'розвиткові легкої і харчової промисловості,

спец тресту

радгоспів.

тва-

жи'вою

60 та'к;і телиці.

П'Я-, лення

пі;rви-

і

І . .пЕТРЕНКО, зоотехнік Бо­

старший

пост.:ино

низькою

КОРОВrами, ,не

Не:.lИСЛИ.м!tЙв:,н

значний

Не слід допускати до лару-

сокої

ДY;C'ГJ>ii.

к,вартат

~-------------------------------------------

по ШЛЯХУ ДО КОМУНІЗМУ

95-99

, спещал.іСТI!

та

ван.нязанадто

гою,

у

завдання,м

.роооті ко,жного керіВНl1ка рад­ госпу 'п.О:ВИННО бути ,питання покращення організації :роботи ,по збільшенню стада кор,ів, а тому вся увага повинна БУТІ! спрямована на JJО.lrі,пшенн,я ГО'­ дівлі, догляду та УТРИ\t3ННЯ телиць. За догляд за те.1ИЦЯ­ ми Іпарувальногов:,ку по.ВIІ· !fна бути .роз.рОблена ,нова ОП.1ат·а прац', яка б з,аін,тересо,ву,ва.lа доглядачів у с,воїй роботі.

цього >рОКУ. І

к,і,рова

значення

молока .

()сі:.lСIШТИ цей МОЛОJНЯК ІН' f1:зн:ше третього кварталу

так

корес-

надається

про­

'Кивою взгсю в 220-270 ,кіло"б '"ра,,' . І, А с' л~д ВІД: рати в дpy~y гр\. '. n у, .с ТВОРНВШИ д.1Я них такі У:'ІОВІ!. які б да.1И змогу

«Великодимерський».

ПеРШОРЯJНОГО

це

корів,

чергу, ЗНИЖУЄ

Невідкладни"

сан:,всь'кий» та «Требухівсь ­ КИЙ», ма,10 п'рид :"я€ться ува­ ги питанню осімен;нн'я те.ТИЦЬ . КеріВ,НI!I<И Т3 апеці,а.lісти ІЦИХ ГОСПОДа,рств забули, що своє­ часне запліJнення :.Іолодих те.1ИЦЬ СПРИЯТIНlе збі.1ьшенню

об'єд.нати

повинні

;радгоспу

тиріrчному плані

А

ницт,во

На жа,lЬ, 'в такнх р,адгос­ пах, як «3аВОРИЦЬКI!Й». «Ру­

~

гоо.з6роєності 'проду.ктивност! праці дадуть змогу ІОЯТИ 'НОВІ вмичеЗillї 8ИСОТИ. У 1970 році країна вироблятиме 345---355 м, іrЛЬіїОН~В тонн ,нraфти, 225-240 ~1і.'lЬярді,в кубічних метрі:в газу, 665--675 м.ільЙон.ів ТОНН ву.гіJ1JlЯ, 124--129 ,мільйонів ТОнн сталі,

.Ч.етвеРТО~IУ

коровою.

ва

є хо· шт\'чно'го

KO;JiB,

..................................................... ............... Па,РНlІков.а· ланка

ст.ратів'ни

за 'ВДIlН, НЯ

телиць.

кий ріст поro,lі.В'Я роша орга.н:'Зація

рин

'Biддi.~OK імені

,ко­

захо­

с,в,ою

дУ'кти:вність дій,ного стадіа, а 'разом з цим ·і валове ви,роб­

достроково

Серед них радгоспи «П.10С'кі,вськиЙ» та «30,ря». КеріВНИКI! цих рад­ гоаn,:в д;обре знають, що зап­ Л'ід,нена в першому ква.рт,алі

дО

Н·ИоЗькоороду.КТИвних 'в

РОШНХ У"ОВ, я: . кі ,{і с,IІРНЯЛИ ПРl1скоренню ОСI~tеНIННЯ. Тс-

на

ПOflдент.

)"С'піха'Ми.

кв,а;ртальне

осі\lе-н,інню

і

ЩО,

ЦI€I

турБУ'ватися про створенняхо-

В. , ЗАБЕРЕЖНИИ,

наш

'кою

до

резе.рв у збі.1b1ll1енні ,виро.бницт­

ерІВНИКИ

утеП.~ених

с}'\tніватись:

по-'госпо­

ДO~I. !ЩО може забсзпС'чити різ­

те.1ИЦЬ. К'

зая.вляють парниконе

ви. кона.lа

по

раху­

,п,ра'ВI1ЛЬНII~1

біЛЬіШість

;гами треба ДОРУЧИТII кр,аШЮI Т'lJа·РI1,нникам . І" та texh' ika:-І штучного ос:меніння довести подекадні завдання осі.\IСН:ННЯ

KA~д;:>aT'

каркасах,

за

ПОГО.l,: В'я

оп,ра.ВИ

г,раМів. Догляд за таКI!МI1 гру­

всю П"ОЩ\'.

600

чергу,

сс­

ст·ада корів. Тому 'в ЦИх та ,р'яді інших господарств ство­ рюються труднощі.з .вибраков­

постаВl!лась

важливої

вагу не менше 270-ЗООкі.l0·­

- ВИРОСТИМО достатню кі.1Ь"їсть .розсади і 11!ше високої

!.ван

ректив з'їзду іЛО ,п'яти,р,ічному т,:ї

у

г,рядках.

!юди . Можн,а

На

І на

гектара .

Гід.но відзначають пra.[}НИКОводи передз'їздіВСbl<'і дні, 'з ін-

плану.

ж

меТ,роах

015 ,

Бригадир задо-

тракторист

уля,

як

дарськи

в ок,рем . і групи, куди 'повинен вв.:Йти ~ІОЛОДНЯ,К вісі~lнаДЦЯТIt­ \Іісячного в:іку, що має жив\'

ка;:>к,асами.

на

першу

па,рува;1ЬНОГО

,розпікіровraно

'під

'вистачить

в

збі.lьшення

Тут же у ста рамах росте ,цй_радгоспіА

стежить Зrаборонуванн,ям шав-

.1Ю

!Парниках

менше

нок

кого

,пе.ресир,:жуть 'НО-

11 і

,не

ЗО.вн,ішнього

В ви:.lОВИЙ ,період радгос,пів серйо'Зно,

700---8()() центнерів. Здійснення цьото ,Bcml'l'HOIro плану мож­

Трудова вахта парниководів в

угідь

до

. редовища.

рад­

госпі,в .Броварщини є різке збільше>нНЯ ВIІ,робництва мо­ лока. Зводиться .воно до того, щоб в найближчі два роки до­ ~есу.и ЙQI'Q вироБНI1ЦТВО нз 100 ,ге,1<та.р. і.В сі.1ьськогоспода ,р­ ських

Л ЮДНО никах.

виба'Г.~иві

завд,ан-

овочеВО-МО.lОЧНI!Х

філь-

HI70,,~ Е

"",резня

Ж966 И ТТ Я І

року.

3


ВЕСНЯНИЙ ЗАСПІВ ,районА ГПКУЛЬТБРИГАДА но,гоБу динку культури :впер­

ше ПРЯМУЄ дО наших тру,дівни­ к, ів соціалістичних ланів. Наст.рі·Й у всіх чудовий. } ие з<ро~уміло. Нез,аба РО'.і розпочнеться з·а,мз­ ШlіСТИ-Й наступ за .но'виЙ урожа,Й.

Ще і ще Іраз учасники бригади об\lінюються ДУ\lка'.іИ, як краще r!ОБУ.1' У9ати Ilро-гра,м,у концерту.

Аж ось і господарство Пухів­ ського ,відд і лка . [мпр,овізовану сиену х.10пиі обстаВ.1ЯЮТЬ декоративною стіною, на штангах пр.ик;р,іплюють вивіеку «Брова.рськ,а агіткуmпбрига.1а», а шд нею ,BepTIfKa.1bH,i щити: «Пд, но зустрінемо ХХ[ [[ з ' їзд КПРС'»,

Вони зань,

називають uифри зобов'я­ за я,кі борються хлібо.роби

робництв,а: тракториста В. А, МарчеН'ка, слюсаря Т. ,В. ·МихаЙ­ ленка, елеКl1ро<зварни .ка І. П. Пет­ ренка., Доя,рку Г. Р. Анд'ріЯіКО, пташниць А. С. Конончук, Т. П. Шеверун. Ім I f1РИСВЯЧУЮТЬСЯ ()к­

ричним ба.ритоном Василя Гонча­ ренка? ЧОРНОБРИв<ц'ів н,асіяла '.іати У мо,ї-м світанковім краю, Та й навчила веснянок спідати Про квітучу надію свою ... Ніжно і душе,вно ,вико'нанай Василем твір, за серце і душу бере. Цей учаснНlК бриг.ади ЖІІВ~ у , Княжичах, СJ1'оса.рює на за.ВОДI

ремі

ТО,j)говельного

і т,варинники у слаБЛЯТЬ іме<на

нинішньому році, заопів-у,вачі,в ви­

НО\lе.ри

концерту.

Пухів'чани

оплесками

Ж\'ІОТЬ , виконавuів

роює

КУЛЬТАРМІЙЦІ­

&>'3 су

цас

в

село, ,везуть

тодя'.і радість. ПVХ !івчани щиро

а

їдуть

дя.кували

ку.1Ьта,Р\lіifuям

Биету­

за

в·іДПОЧИНI(\'.

1111

чудові

Х.6И.1И·

Директор

пт.ахо­

с.ріблення

чи

~lаIllИНИ,

ПРИГЛУ.IlІИ.ВШИ

ті,

до зус-грічі

мото.р аl\тивіст:в Будинку КУ.1ЬТYlРИ, ро­

з ккм

те

жнив.

Я;К

ВИ

Т a ' ~1

приїжджайте~

Під,водяться сонячні ранки, Погож.і <:танов .1ЯТI>СЯ дні.

В

бригади 'і ланки.

. иходьте,

Назустріч

радгоспній весні' при сутніх учасники .

закликаЮТІ>

-

І:і:! .....-..

Хто

ж

вони.

1\ чьтб[J1І гa:IН?

учаСНIІКИ агіттаflllюристиі

М.

добровільних

кааа ти:

мех.аНIЧНIІХ

l

,робітник

иього

ж

завоД'у.

о О.

дост·аТlIЯ

кіл!>кість

б.13Тllі.

распі,ратори

ЇХ

резня цього rOKY був надру-

ваються заходи. щоб в най-

лист

недост:атньо.

з,а

caдo~,.

куВач:в.

частинами Д.1Я обприскувачів. Заступник

керуючого

jJа.1ГОСПV.

,резня

Через це

<>---.. ----.,.,.,---_.q.:<"_'___

Г. ГО"Д.І·"Н'КО ·ПОВ·І·. ДОнання ".' .~ ,... . ~ІИ'В реда,к.ц:ю,.що зараз H~

пере.J.часно

деталі

Літературний

І Я ,кохаю,

МОбl любов -

місяць

в і:дби,в а;вс я

з

Немов За

мозолясті,

МОЛИВСЯ зоряннм 1Іогнем

світле

нeonокіЙlН~

не перший сніг,

Хай будуть 'бурі у житті, Невдачі ЗIJIі без JI'Ї:КУ, Та почуття свої святі Я збережу навіки. Де ·б не б}'ІВ, зн,айду 1!10рі,г, Та·м об",і'м~ свою кохан'У. Моя любо,в - не перший сні-г -

ішов ДоДо:му Я, ,підняв

До 'неба ,руки

~_

Пройду Я тисячі, дорі·г, Але 'кохать не перестаllУ.

вксо.ти

в твоїх O'*lX за,Мрііяних, ~oxaHa . А як

з ' ла"\' ' .....

обприску.вачів.

Вона pa,IТТoBo ,не розтане.

А я тооі:-О ,р illJ,Ha , .,дОВГОЖдана! І

одять

МОЛ АЮБОВ

прошептала ти,

-

'ВИХ

ву3J1И

КУТ О Ч о К

КОХАЮ -

і

щас'j)Я.

Вона ніколи не розта:не. с.

В. ЛИСЕНКО.

Княжичі.

ТElЗтg

ми в

повечеJ>ЯТЬ, куточку.

і,мені 'Гоголя коме­

дію «На світанку» (~Іузика ком­ позитора Оск,ара Са'ндлера. лібретто Григорія П.10ткіна). яка в'ідтвО<рює ,подіі !1ромадянської ві,йни 1'а, ЇНО'3'Е'мноЇ воєнної інтер· венці,ї. Свій спектакль театр п,ри­ СВЯ'ТИ.В W-р.jIЧЧЮ РаДЯIІСI>КОЇ ,вла,ди , На фото: Сиен,а з спектаК.1Ю, Григорій Котовський заслу­ женкй а,ртист ур.СРВасиль КО­ нопаТСI>КИй

Пеl1РО

і

мзтр()с

[ва'н-артист

Лисенко.

Фото П. КеК&lа, (Фотохроніка

'раку

можуть

віку.

Найб!льш поширені

.

.гортані,

~

НО'Ї

залози.

,

падlК:В

;він

B-И'НИlкає

б

ути

наявн'і недол і ки,

шляхи

ЇХ

на:крес­

швидшого

~

н.а

!

Причк,нарака

JJОlВнkтю

:ще

,не 'розкрит,а. Але і ти.х дан'НlХ, які ми' знаємо, uіЛКО~1 ДОСИ'ТЬ

~ для 'вжи'ТТя з·а,поб і'Жilfих ,п.рофілакТІИ"ІНИ'Х заході1! ПljЮТИ ,нього.

~ ~ \ ~ , , ~

До н'\Іх слід віднести за.пО'біга,Н,НЯХ;РOlн,ічного ОТ1руєн:ня (алІКІОІГОЛЬ, тютюн), Тj)ИіваJlИХ х,роні"ПІИХ ncщразнень ТКЗlНИН (тер. . тя, дря,па,ння, УШИ'би) ,терм.ічн'их, "lрOlМенеВIfХ оліків (сонце, :рен'І1ген, .раді.Й). ВаЖЛИВИIМ про.-

ФілЗlКТИIЧНИМ заход,ом є розу'м-

,не іха,р'чуван,ня. Д'Уже ва.жЛИ1!О вчасно

р

ліК!віду'вати

е

о чи

різні

7'0

хро-

столичну? вживаЄ\I,

на\1

би

щось

поїсти.

Чого ж Іп.рете в сереДИIlУ? Мос.1И б скраю сіс-ти! Він скриви,в тоненькі губи,

І

і

:

і· і

мені

так

стало

прикро,

стану

ДОЗ<ІЮ.ТЯЄ

і на.селен:ня

\ 'І '

ТЕЛЕФОНИ: редакroра -

61964.

лови,нна

полі,пи

ШЛУН­

заХ'ВQрюваliНЯ .~e­

ген· ів. пови·нні дlві'чі. ,н,а ·рік лро­ ХОДІІТИ ,профілактичні ОIГ.nяди у

своїх ,полі,клі'ніках ,і

бути

:на

Лі-карнях,

д!юпаlfjсеРНО~IУ

облі­

ку.

Г.

СТАРОСЕЛЬЦЕВА, лікар.

'.і. Бровари .

у,юраїflСЬКО'Ї

о

радянської

\IУЗИКI1.

Друга програма. 18.20 - Теле­ візіЙн.и~• .,~a,pl!,C. 18.30 В ефірі те.пев,:IЗШНІ

.ра,їнська

ЧЕТВЕ~

17 БЕРЕЗНЯ

. Перша програма. 11.10 -

пщгото.вчі

Лlтерату,ра .

курси.

Ук­

19.00«Любо.в я,рова». ФіЛЬ'.і-спектак,% (І серія). 20.20 - «Звичайний

«JПіс- рейс». ФіЛ!>\1 КРИМСЬКОЇ

студії

: НІ щаСЛИВQГО краю». Фільм-'кон- телебачення. : иерт. 17.00 Для дошкіЛblНИП'ЯТНИЦЯ : ків і МОЛОДШНХ школя,рів.«Щ. ка-. ' 18 БЕРЕЗНЯ :ва азбук.а». (М. ) . 17.35 - «Кві-І Пet>ша nporpJlMa. 11.15 - «На:туча юність України». Ф;льм-ко.н- ука ВИI~о6нНlЦТВ~» (~.). ,11.45 : церт. Програма Украї,нського те- І ""'1для у,ЧНloв ДРУТО') ЗМІНИ . 16.50 : лебачення. '18.30 «йде весна - . «~воя тач,ка зорр. Наукова : над ни·ва,ми» (переДlача З ЛЬВО- ОЛІМПІада д.1Я юнаuтва (М.). : ва). 19.00 ...,. Естафета новин. 17.:зо - д.l!Я дітей. ТелевізіЙ'НIIЙ : (М . ). 20.00 Прог·рама Ук,раї:н- журнал «3 Ірочюа». ПРОl1рама Ук­ : ського телебачення. До 5<hрі'ччя ,ра.I'НСЬКОГО телебачення. 18.20 : Радянсuкоївлади. «Ви З .нIЗМИ Слово делегатам ХХ[ [[ з'ї~щу ;КО­

і гер'ої» (передача з Миколаєва): мун·істичної .па,рт.ії Ук,раїни. 21 .~ : 20.40 - «Поема .про море». Ху- ----: «Наш Д,1М». Но.ВИИ художНJ," : дожній

~ НИ'К

фільм.

ХХІ,І,[

22.25 -

з'їзду

Щоден-

~партИ У.к.раїни. 22.30 -

І9.<Х)

«Любов

-

Ярова» .

Фільм·опектаlКЛЬ (2 ~ерjя). 20.05 - До ~річчя Радянської влади.

Враз забув я п,ро вечерю [ про все ,на світі. І 'з тих пір туди lІе вхожий. (Не знаю за Гриця). бо такі там не ·В поша 'ні, п'яниuі.

«ВіД;ЗНЗlка

У тебе .на скроні рана, Певне, хтось п06и,в' - Ні, ие я йшов із рестора,ну і piBHQBaf'Y загvбив.

Н

орган в'ро,варского районного

Т,РУ.'IJящихся Киевскои области.

і

3-82, ,відділів партіАного життя, масової роботи, сіль- 4-67.

Газета ВИХОДИТІ> у вівторок, четвер та суботу.

ФЕДЯЯ.

.............................. ·:

: БровЩ>Ському : : будівельному управлінню .N!! 5: : тресту : : «Укрелеватормлинбуд» : : ' ПОТРІБЕН : на постійну ро·боту : ВИХОВАТЕЛЬ. : : Адміністрація надає одино- : : КИМ KЇMilfaTY .в гуртожитку в; : м. Бров.ара,х. : ~

!. ••••.••••. 1•. ' ....... . _"." •. ' ••.•• 1•••• " •••• ".1'." ....

! ! !

До відома о.рганізацій, підприемств та громадян БJЮварського району: ТОРФОПlДПРИ€МСТВО «ВЕЛИКЕ»

.

~ 3 І квітня 1966 року повністю

ЛlКВIДОВУ€ТЬСЯ. Лі,к~іД1<ОМ праЦЮ6аТИ~lе ! [5 траlВНЯ 1966 ,року.

і

!

:

t

і

~ ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . • •. . . . . . . . ."'t За'.і.

€.

мужності» .

............. ................ ".

Не'.іа ж,ахли.вого? (О господи ПІРОСТИ'). Вели,ка рад ' сть висіти на хресті. І.ан МИРОНЕЦЬ. с. Жerрдова.

1I комитрта КП У,краи'нЬІ н ' раЙонн.ого Совета депутатов і'

6oifoBo:Ї

Редактор І·

ЗГУБЛЕНА РІВНОВАГА

Бровгрс!>ка друкарня, Киї,вської об.lасті, ,В)".1. КlІївська, 158. Телефон- 4-57.

«Про­

НlЗвч·а.ЛblНОГО телебачення».

А,н'гліЙСl>ка 'мова. Вища ~lате~lати­

.ка .

лише

Друга програма. 17.55 -

Концерт l'J>зм·а

.~

а

фІЛЬМ.

Комуністичної

............................................................................... ..

РАТАУ),

в If,pззка. ШЛ'УІІІКУ,

,ка',Х' j)схнічні

здо.fЮiВ'ИХ

-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Кожна

рік

для виЯ'влення п€>редракових за~ворюв.а:нь. Особи" у я,ких Тj)Иівале за.х,оорюва,Н\н,я шлунко­ .BO-dШШIЮВorо тр'акту. катар і

за,побіJГТИ

-

2О-2.5рок.ів.

ЖЇJН.ка двічі на

......... ".... "••••••• "...... ,." ..................................................

РАДІСТЬ

\

Поради Лікаря

проходи.ти I1IРОФі.lІаI\ТГИЧ'НИЙ ог­ .1Я:Д л:р,и жj,Нo«Jій J<ОНСУ.1lьтаuії

CbKorocnoдapCI>Koro, промислово.го. та ,відповідального секрета.ря ІНДЕКС

КП

ЖИlВають.

~

,

раЙ'ко'.і)'

людей

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . . . . . . .1 м. БРОВДРИ, вул. Київська, 158.

ЯN~ніl!а,

нічніза,палення ткаНIІН (кат.а­ вираз.кк, я:кL довго не за­

nрубим.

хотів сказаТІІ: не любим'».

що .не ,вмію лити.

Чого кричиш, мов ріже тебе хтось? Питає попадя в (уr.ця ,Гаврила. - Приснилось неначе ·я Христос ... - Що ж тут жахли·вого, '.і:і>Й МИ.1IіЙ?

НАША АДРЕСА:

М.

СПОРТТОВЩ>І!СТВ.

•1ЯДII

а

р

спи,ртного не

-

і

ДCT ~ - ~Ko.1-

В.

М. ЯХНО, райради Союзу

го.Лова

профілактика

TKaНlt-

за,хворювання.

«ВЕЛИКА

І

,райради

обрано

ранку .в п,риміщенні

усу­

.І!ІІ-

слідок Їх 'Грива.тюго хроніЧІНОГО

&;д.верто

п'єте,

госП!шк»

розвиток раку. а 'раннє його .1,:,кува,ння :значно поліПШIІТЬ наCJI.і'дК!І захво:рюва,ння. Велике значення м,ають ма­ сов: що.р ічні проф іла.К1"!lЧН і ог-

~ нах, які вже зазна.1И змін ,в:на-

немов таких

Що ' ВІІ

птахофабрика.х,

фо!) '.і И

бі,1ьшості

Так. «Ми

ЗНІІЧНО

і

IlI,Ч~lІка,МО.10Ч-

В

став

З'.іахнувши

това­

'рака та.кі: рак llIкі!ри, губи, леген::в,

РУШНИ.КЩІ

м'узично­

~IУ(lИЧН\'

l1',ричи,но.ю

віруси . Спа{'ТеР~J)аєт.ься рак у людей о. бох статей і різного.

Пі.1б'га швиденько жевжик, а з ІІІ 1>0 ГО ЯК З бочки.

лаг:.дно

,глядача~1

В дея,ких

-

і

фабрики.

України ІУ .районна І\онфереllltія Союзу с.ПОРТIІ~НИ.Х товариств .

вого

б' ІЛ!{QВОГО ви'падках

порушення

Зайшли

заnIlТ\'Є:

показав

частинок, про-

.КОнЬяif{ Ні,

хваиько,

драмаТИI ЧНИЙ

ні-шис..: бі.1IКОВИХ

Підтягло живіт .10 спнни у -мене і в Гриця, а на Ірозі в.весь ВОГНЯМІІ 'ресторан іск.рIIТI>СЯ. вмостились

Лолтавсuки.Й обласний

хіміч'них речо-

обмі:ну.

~

в

РІЗJШ-Х

діючих П;РИЧИ:Н:

ду,кті,в

«Требухів-

:РО.ку.

в результ,аті

ВlІн,різноro ПРО'\lіIlНЯ, найд;р,іб-

Це показ;ма переві,р-

иього

:нас.

товариств

Головою

своєму .РCl3ПОРЯ1lJжеині багЗіГО засобіlВ для вча'сногороопіз­ н'ава:ння цієї х'вороби. 8ажл.и" во тіл'ЬКИ, щоб Xlb-орИJЙ сооєчас­ но звернувся до лі,каря . 8ИIЯ'В­ лення і ліК}'ІВакн,я передр.акОІ­

шляхj,в·і

на 11ка,ни·ни орга,нізму

к'а рей'Дової бригади ,від 5 бе-

об'єд-

до

СОКОЛ,

к(}мсомольської

організації

ра.к Ma€ сво,і оон·а­ І ки.Кожю,й СучаСНd медиц,и,на м.а.є в

місцевого і загаЛI>НОГО 'в~ли'ву

дні

з,!Тор:.в

заласними

'ВКНИlкає ~paK

Вжи-

ськии» ва не;rбайлнву ексП.1уатаuію. з6еріг1l1ННЯ обприс-

«Сі,lЬГОСП-

ди:ха',lЬНIIХ

т. ІП.) .

то

техніка» незадові.1ЬНО пост~чаєрздгооп iHB€>HTapeM Д,lЯ .J.огля~у

б.lllжчі

частин,

госп\.' «ТреQ_vх,іВСЬКIIЙ» В. Рогача, -ЯКИЙ скаржи.вся, що .раоб'єднання

p~д-

ДІИС,НО

запасни'х

завезти. РаЗО~1 з ТИ\' т. Гордієнко v своїй відпов 'ді :щертає увагу меха,н·і-

йонне

садовода

Щодо

тощо.

секретщ>

І І ри),

ШЛУНКОВО-і<ИШКОВОГО

т'ракту,

захисних

Під таКИ~1 заГО,lО6КО'.і у газеті «Нове життя» в і д 3 бе-

ко.(JIаНIІЙ

рож.НИIН'lI,

є

ОКV.1ЯJ1ів, халатів. BaГlI lI.ифер-

«ПОТРІБНА ДОПОМОГА»

на,віДY1l,атись

Г.

конференції

опортивних

радгоспах

ного

тобто ТИХ, Яlкі 'вистеля­ ють всю ПOlверхню шкіри і С.~И­ зових оболонок (РО'ТОООЇ ло­

~

«Gільгооптехніки»

СК.1ада.х

частіше

нення.

те.1 і ю,

А хто не заС.тухувався ~I'ЯКII'~f лі-

• .....,....-

гуртка

вах ,

лили

Рак злоякісна пух.1и,на, шо УТГВО,рюється з К:JIіти-н елі­

Г;Ї. fJиконавеUI> гуморесок А. Кис­

-

хі'.іічного

ДСТ 4ОGпарт,ак» Л П. ,Кучер. 18 березня ц. р. об 11 годині

u

Рак 1

чай·

~ пвр заводу порошкової металур.1 і Й

члена~1

і ЇХ вчителям. Зап'РОШУЄ~1О вас

Q================================================

\Іаистерень.

• '. оо Соліст-тенор О. Бичкоп -

Bci~1

риств «Колrо~П'lШК» і «Спа,ртак». Дме!1ати їх обговорили стан спортивної роботи на п-ідприємст­ .!1ик,рили

ра.1і.

ОГОРОДНИК.

ОСЬ

спіпаки В. ПЄТ\'ХОВ і Є. Ce.liHa11ав. ПеРIІІИЇІ ._. ,робітни.к ШИlНоре.. \І.онтного заво.ду. ДРУГИІІ .. 'РО-

бlТНIІК

За.НЖДIІ

во,на

зап·алення

ВідJБУJlисяра,йонні

б;тники '.іа.1И ~IОЖ.1ивість 'подиви­ «Ждіть нас у жнивну 110РУ». Об­ сіємось ЧIIС.l·а .1есь 25 квіl1НЯ К,l\·бі.

наше ,виробниIJ.ТВО, · позна­

------·.. ..

монет,

оно·вто'нн;!

йомились з наочноюагі-га­ цією, яка роЗ<пов'і·д,ає п.ро ріст фа,бри,ки за 10 ,рок.'в і пер­ спективи її ,РОЗ'витку В НО .ВО­ му п'яти,річчі. Колекти,в фабри'ки ВДЯ'НlиїI

Конференції спортивних

довгенько r:JТувались сач~д,іяльні ТІІСЯ ще й З\І,істовний КОllиерт у артисти.

ли

допо.відь 11 'кла­ яку

ВОГНЮ,

~·~~··4.-------

меха'нізато'РИ, парниководи. Люди ПИ.1-8 перед пташни,uям,и і ~Iexa­ фабрики т. Фед·ореНI,О ззпр0ШУ­ fJ робоЧОЧУ одязі, котрі тілuки-~о Hi:JaTo.paMfI Рожі.ВСЬКОГО відділка. вав на прощання: по'.іили ·РУКИ, од~рваВIlIИСЬ ВІД А ввечері. :КОЛИ під'їха.1а ,решта Приїжджайте ж' Не чека.Й­ верстата

Черепаха,

·без

Закін" ш,в"я .вечір ХУДОЖНЬОЮ частиною. Потім гості огля,ну,

наЗ1lа,lа «Наука іре.lігія». Уч­ ІІі проде'.іонстрували хі'.іічні досліди, які викри.вають «чу­ деса» цер,ковників, серед ЯКИХ: одержання відводи молока,

машинобу дування.

д.1Я участі ,в са'.іОД,:ЯЛЬ­

ПОЧІІІНКОМ.

},рина

сві'чак ,ікон'и.

.

чудес».

Цікаву ,вступну підготу-в~.lа учениця

ності ... Такі. ·я,к Васи.1Ь, всі. TO~I'Y вони не .рахуються з часом, з від­

ХЛІБОРОБАМ С"бач, Анюо.тія Кис.lія. ·Через ГО:lIШУ бrигада

На цей .раз гостямн у і\РУ­ дів.ників Киі.всЬ'Кої птахофаб­ ,рики були члени хім,:чного гурт,ка Броварської середньої школи N~ І. Під кері'вннитвом вю<лад,ача хімі,ї Гали,ни Іва­ ні,вни Мокруши'ної . ВОНИ провели .вечір на тему «Чудеса

КомсOjpГ цеху. У.вечері ШКО.1У в і д­ відує 'в IБрова.ра,х за чотири кі­ .10мет,ри від дому. А іще ж вик­

н,агород-

Мар,ію Гор-

«Весняний день .р і к годує» . По- бач, В·ячес.1а ва Пєтухова , Галину

руч «Ка.lенда.р т,рvдової слаВIІ». Присутні на ,кониерті доярки,

у НАС В ГОСТЯХ-ХІМІКИ

1333-5200.

! ~

І і

Претензії

тнся ДО

будуть

до

прийма-

15 гравня 1966 року. Дирекція

торфопідприємства. +.1.'1." •• 1.1'.1'+'1• .1."'-,' •• 1.,1.11.1 •• 1'.".'1.' 1 .'I.I'~

33 номер 1966 рік  

33 номер 1966 рік