Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАіН, ЄДНАйТЕСЯI

РІк

.......В.

18

Орган Броварського районного комітету Комуністичноl

за

БЕРЕЗНЯ

1955 Ціна

господарства!

вирощення

високого

врожаю

кукурудзи!

Готуйте все необхідне для зразкового прове­

р.

дення

15

сільського

Ширше розгортайте соціалістичне з.магання

П'ЯТНИЦЯ

партИ Украlнн та районноі Ради депутатів трудящих КніВСЬКОі області

ПОРОЗІ

Тр у д і в ник и

33 (1171)

СТЯХАНОВ(UЬ На

ХУІІІ

КОП.

сівби

цієї

важливої

зернофуражної

культури!

Республіканська нарада буряководів Украіни

весна

15 березня у Києві у Сесійному юзних республік, прославлені бу-І ляндія, Туреччина, Австрія і 311.Не доведено до &ондиціі насін. хідна Німеччина, ' разом узятих. цк ня жодної зернобобової &ультури залі Верховної Ради У:&раїнської РЯКОВОДИ України.

Натхненні історичними рішеннями

січневого

Пленуму

На нараді з доповіддю «Про заПеред буряк оводами республіки КПРС і лютневого Пленуму ЦК в кулаженському &олгоспі «30- РСР відкрилась ~еспублі:&анська Ha~aдa з. питань шдвище~ня ВРОходи по підвищенню врожайності стоїть відповідальне і почесне зав­ ІЩ. України трудівни&и сіль- РЯ». Досі звідси не надіслали на сь&ого господарства району ши- аналіз Б контрольно-насінну ла­ жаИНОСТl. цу:&рових БУРЯlИВ_ у кол: цукрових буряків у колгоспах і дання по забезпеченню :&раїни роко розгорнули соціалістичне борatrорію і насіння :&укурудзи. госпах 1 ра,l(госпах У:&раШСЬ:&Оl радгоспах Української РСР» ви- цу&ром. Для цього потрібно по­ змагання за своєчасну підготов-

ку до весняної сівби з тим, щоб зустріти її у nсеозброєнні і провести на високому агротехнічно-

му рівні. Щодня зростає кіл'ькість колгоспів, бригад та ланок,

Не

очистили

ще

гречку,

просо

РСР.

ступив секретар цк КП Украіни ряд із розширенням посівної пло-

.

У роБОТІ наради берv:ь . участь тов. М. Д. Бубновсь:&иЙ. та люпин і в красилівській арті­ майс;vи в~соких ур~жаІВ цукро_ Україна,-ГОВОРИТЬ Доповілі ім. Жданова. Б~з достатнього удобрення вих оуряюв-лаНКОВl, бригадири, дач,---Є основною базою буря:&осігрунту не зібрати ВИСО)tОГО вро­ механізатори, гол?ви. колгоспів, яння в Радянському Союзі. В ресжаю. Про це добре пам'ятають дире~тори радгосш~ 1 цу:&рових публіці виробляється до 75 про-

щі значно підвищити врожайність і збільшити валовий збір цукрових буряків.

Наприкінці товариІП М. д. Буб­

новський від імені ЦК КП України що ззвершюlИ цю відповідальну КОЛГОСПНИ:&И гоголівської артіяі З~~О~l~, aгpOHOM~, І~енери, пар· центів усього цукру, і це виробни- і Ради Міністрів Української РСР роботу. ім. Молотова. План заготівлі ТlИЮ 1 раДЯНСЬКІ працІВНИКИ, вче- цтво щороку зростає. У 1955 році висловлює тверду впевненість у

Перший

етап

весняних

по- гною вони виконали на 118 про­ ві. На нараді присутні представ- ІІосівна площа цукрових буряків тому, що буря:&оводи республі:&и,

ники ряду буря:&осіючих областей ЗО~l'льшується на 117 тисяч l' в разом з УСІМа . :&олгоспниками, пральових робі~підживлення ози- центів, а торфу вивезли на поля російсыtoї Федерації, з Білорусії, Шlх культур - розпочався. І понад 5 тисяч тонн-майже Молдавії, Литви, Латвії-всього 1956 році-на 183 тисячі, а цівниками МТС і радгоспів, не в цьому показують також прик-

лад русанівські Колгоспники. Вони першими в районі почали і вже закінчили вносити мінеральні добрива на посівах жита та пшениці. Людно зараз на полях бобрицького КОЛNСПУ ім. Сталіна.

Борючись

за

вдвічі більше проти торішнього.

А чи багато цього цінного добри­ ва побачите на полях тієї ж та:&и пухівської артілі ім. Ватутіна? Жодного центнера. Може нема торфу, чи далеко вози.Ти? Ні, до нього рукою подати, і запаси

високий урожай, значно більші, ніж в Гоголеві,

рільничі бригади підживили по- чи В якому другому селі. 30ВСім над 100 гектарів озимини-на мало вивезено місцевих добрив на слабших посівах вносять більше поля в семиполківському колгоспі

близько тисячі чолові:&. всього за два роки-на 300 ти· шко){уючи сил, будуть працювати У президії - товариші Н. Т. сяч ге:&тарів і буде становити над здійсненням завдань, постав­

Кальченко, О. І. Киричепо, І. Д. 1 мільйон 280 тисяч гектарів. Це лених

січневим Пленум()м цк Назаренко, М. В. По)(Горний, І. С. перевищує посівну площу цукро- КПРС, і внесуть гідний вклад у

Сенін, Г. е. Гришко, М. Д. Буб- ви.! буряків одинадцяти :&апіта- всенародну справу крутого підне­ новський, О. І. Іващенко, міністр лістичних країн---гаких, Я:& Фран- сення сі.п:ьського господарства. сільсь:&ого господарства УРСР І ція, Англія, Бельгія, ГолланАЇя, На доповідь розгорнулися деМ. С. Співак, гості з братніх со- Данія, Швеція, Швейцарія,

хівського колгоспу ім.

Ватутіна

них культур

розширюється. Не

(голова т. висоцыtйй І., секретар можуть похвалитися повним за-

парторганізацїї т. Галиць:&ий М.). вершенням ремонту інвентаря :&е-

311. що тут не взявся б -

рівнип

завориць:&ого

***

лювати озимину майже не почи-

МТС, які запевняли, що за.кін-

нали, насіння ярих зернобобових чать

підготов:&у

Промовці бригадири,

тра:&торів

На шахті М

24

тpЄCll'Y «Гуш-

Збори чnенів 8сесоюзноТ Акаде81Т Сlnьськогосподарських наук іменІ ПенІна березня закінчилися загаль- вирощування відповідно до грун­

ні збори членів Всесоюзної Ака- TOBO-:&JIіматичних умов різних ра­ демії сільськогосподарських наук Понів. імені Леніна разом з працівни:&а­ Великий інтерес викликав ви­ ми науково-дослідних закла,ll;ів, ступ на сесії голови :&олгоспу які тривали п'ять днів. ВОНИ були

імені Сталіна, Вурнарсьв:ого райо­

присвячені обговоренню захоАЇв, спрямованих на виконання рі­ шень січневого Пленуму цк КПРС. У своїй доповіді заступник Mi~ ністра сільського господарства СРСР В. В. Мацкевич підкреслИ!В, що вчені повинні подати конltрет­ ну допомогу колгоспам і радгоспам

ну, Чувашwwj.~РСР, тов. Корот­ кова. Ця сільгоспартіль вперІПе

Dосіяла :&укурудзу в 19М році і в той же рів. одержала з :&ожного

з 35 гектарів по 800 центнерів зеленої маси. 3 зернових діJlЯНОК було зібрано по 166 центнерів достиглих хачаНЇВ. Президент Всесоюзної Академії у плануванні розвитку землероб· сільськогосподарсьпх нау:; імені ства і тваринництва, організувати Леніна Т. Д. Лисепо допадно

ІПироку пропаганду культури ку­

спинився

:&урудзи і передових методів її ви­ рощування в різних зонах країни. Вчені, які виступали в дебатах, внесли ряд пропозицій, спрямова­ них на зміцненШІ :&ормової бази, широхе вИ&ористання гібридного. насіння кукурудзи, виведенШІ но·

вання ку:&урудзи.

на питаннях

вирощу­

Учасники сесії виробили :&он­ :&ретні рекомендації, спрямовані на збільшення виробництва м'яса, молока,

розвито:&

вівчарства.

тонкорунного

3апропоновано

агро­

технічні заходи по вирощуваиию

вих скороеТИГ.lИХ COJYl'iB цієї &у.1lЬ­ IУ&УРУ~3И. тури і розроБJ1еJШJI аrpoтeхвїп її

нової :&онстру:&ціі. Новому агрега­

можна

надати

у Мос:&ві будуєNoСЯ автокатизо­

будь-якої ваниіі ХОЛОДИЛЬНИ:& ємкістю в

ШвИД:&ОСті руху по лаві-від :s.iль­ &ох сантиметрів до одного метра за хвилину. В ході випробувань продуктивність комбайна досягла 140 тонн вугілляза годину. На :&ожного члена :&омбайнової бригади ви,l(о­ бувається до 43 тонн вугілля за

ДИJrЬНИ:&И

споруджують,ся

ся у виробництво.

гарську і ряді інших міст :&раїни.

КІНОФІЛЬМ ПРО КУКУРУДЗУ

У шахтарсь:&их містах

В Києві відбувся пе­ регля,lt

fO.

-

служування гірни:&їв. У

ся БУАЇВНИЦТВО наlбіlЬ­ шого Палацу &у.1lьТури гірНИ:&їв тресту «Cтa.iliB­ вугілJlЯ».

ЗАВОД будується

завод газової апаратури.

Перша черга пЦпрИ6ll­ ЦП.

lівці JJИRillIВЬ()fО

В

фі.п:ьму «Ку:&урудза вирішальна кормова

раїнсь&о!) студією хро­

иiR8JIbHO

до:&ументаль-

-

1ІИХ фі.п:ьмів, :&іНОRа,рти­ ка розповідав про виро­

Ки!вський державний

музеА

українського

мистецтва.

Фото Н. Цидільковського.

НОJlГОСПНИА ПАЛАЦ НУЛЬТУРИ

ху~ожиьоі сакоAЇЛJIЬИОСті та інше. На бу»вни­ цтво ВИ'l'J)ачеио бпзь~о АВО! міпlовів :&арбо­ ванців.

f спору,.жевиіПU8ЦУ '!tУ.1lflТfpи 9e.ntКy

"0]10-

1101')' ИOJ3П 1~.ІГОСПf його шефи--буliвe.nlDlU

polJ. . ~y 43аворіzШ)ifiвь6УJ»

щування

і ви:&Ористап­

ШІ цієї цінної :&ультури

в

:&олгоспі

чепа,

в приАніпровсыtку колгоспі імені ІJIліча, BepxHbo-хоly1'ицыtгоo району, 3апорізької області, за:&iuчено спорудження Палацу :&ультури. В ньо­ му є зал для глядачів на 750 місць, читальний·

зал, кімнати ~J[~ занять музичної ПІ:&ОJIИ, гypТltiв

ГАЗОВО' АПАРАТУРИ

кольоро­

культура». Створена Ук­

Сталінській, ВОІЮшилов­ граДСJ&ій, Кіровоград­ сь&ій оБJIастях та інших вугільних районах рес­ публiRи в цьому році буде ЗАано 278 :&лубів, кінотеатрів, ПІ:&іJl, ліка­ рень, Ї,l(алень, магазинів і та& Дa.JIі. УСталіно закінчувть­

нового

вого науково-популярно­

бутових западів для об­

..О

та:&ож

Свердловсь:&у, Челябінсь:&у. зкіну замість 15 тонн за норкою. у Комбайн «){онбас-2» передавть­ Нижньому Тагилі, Іркутсь&у, Ан­

і робітничих селищах У:&раїии йде велИ:&е бу­ дівництво :&УЛЬТУРНО-ПО­

Jlьвові

35

тисяч тонн--щин з наЙбі.ІьmиХ у світі. 3авершено першу чергу бу­ Аівництва. Для зберігання м'яса, масла та інших проду:&тів харчу­ вання підготовлено холодильні приміщення на 17 тисяч тонн. 3аРаі великі розподільні холо­

УКРАІНИ

У

(РАТАУ).

НовІ веJllІнlхоnодиnьниии

ДJlЯ ШАХТАРІВ

eirвa етаве

(ТАРС).

врожаїв цукрових буряків на всій

На нараді в промовою виступив площі посіву.

та вугЇШІЯ» (Сталінс.ька обласТIJ за- тові

кінчено випробування нової висомо треба сказати про :&у~урудзу. копродуктивної машини для ВИДОТут збирали її торік в глибо&у На порозі весна. Мине неба­ бування вугі.п:ля-&омба.йна «Доносінь, коли поч3JIИСЯ замороз&и. гато АНЇВ і треба буде приступа­ бас-2». Відома річ, що в результаті цього ти до за:&риття вологи в rpyR'ri, В основі нової кашини лежить а потім сівби ярих зернових. Не конструкція відомого :&омбаЙна. вона попсувалася, стала непри­ датною для того, щоб зерно можна гаючи часу, слід все зробити J(JIЯ «Донбас», я&нА широко застособуло ВИКОРИС1'ати для посіву. того, щоб забезпечити високий вується у вугільних басейнах :&ра«Донбас-2» устаТ:&овавий І А чи подумали керівНИ:&и артілі, урожай всіх сіЛЬСЬ&ОГОСПОА&Р­ їни. більш потужним двигунок-у 120 чим будугь сіяти тепер? Ні. ських :&ультур. :&і.п:оват і подавальною частиною - - -.........а.----

тов. О. І. Кириченко. Учасники республі:&анської на'­ ради передовиків буряківництва звернулися до всіх :&олгоспників і колгоспниць, працівНИ:&ів МТС і радгоспів та спеціалістів сільсько­ го господарства бурякосіючих ра­ йонів У:&раїни з закликом розгор­ нути соціалістичне змагання за

1955 рік по збільшенню досягнення в 1955 році високих

голови врожайності цу:&рових буряків.

Вугільний комбайн "Донбас-2"

:&ультур не все очищене. Окре- причіпних машин до 1 березШl.

15

радянські працівники - говорили про величезні, ще не ви:&ористані резерви дальшого розвитку буря:&івництва на Україні. Вони ви:&ривали хиби і недоліп в пра:&тиці бурякосіяння, вказували :&он&ретні шляхи іх виправлення та подолання. 3натні буря:&оводи взяли на себе соціалістичні зобов'я-

передові лапові, І зання на

-

механізатори,

колгоспів, спеціалісти сільсь:&ого

:&олгоспу

все ім. Кірова. Не дотримали свого не доведено до кінця. Шджив- слова і :&ерівни:&и Бобрицыоїї

бати.

У Києві за:&іН'UlJlась республі- господарства, вчені, партійні та І перший секретар ЦК КП Украіни

азотових, а на :&раще розвину- ім. Леніна. канська нарада передовиків бурятих-калійних та фОСфорних міківництва. Нарада обговорила доНе все гаразд по деяких &олнеральних добрив. Проводять цей. . р повідь секретаря ЦК КП України госпах 1 з ремонтом lНBeHTa я. важливий агротехнічний захід тов. М. Д. Бубновського про заходи підвищення врожайності кол- Не всі готові до роботи плуги, по підвищенню врожайності цук:&ультиватори та інше знаряддя госпники плосківс:ь,кої артілі ім. рових буряків У :&олгоспах і радЛеніна, рожніnської «Більшовик». в третій рільничій бригаді жер­ госпах Української РСР, підсуиудівсь:&ої артілі ім. Леніна. Не ВИ­ Проте для декого рання вес- готовили тут жодного :&інного вала багатий досві,l( майстрів на прийшла неспоі6.вано. 3астала буря:&осіяння.

вона зненацька керіВНИItів пу- полі.п:ьника, хоч площа просап-

Фін-

імені

Шев­

Вінниць:&ого ра­

йону, Вінниць:&оі об­ Jlасті. В фіJlьмі показано, ях

ви:&ористовуютьCJI

качани кукурудзи J(OJlоч­

НО-ВОСRОВОЇ стиглості на експериментальній базі

тваРИlIJIIЩТва

«Терези­

но» ,ця СТВОpeJI]IJI

ItOн­

центрованих хормів. (За повlдомnенНJIJOI

ТАРС j РАТАУ).


СТАХАЦОВЕЦЬ

2

П'ятниця,

18

березня

ро

1955

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Ідейне виховання кадрів працівників МТС До гуртка по

вивченню Ко-

роткого курсу історіі партії, яким керую, входять група ко-

Ради СРСР «Про міжнародне ста- з'ясовуваної теми. новище і зовнішню Уряду СРСР».

політику

Живий обмін

думками підносить учасників се.'4інару.

активність

муністів нашої парторганізації На кожному занятті 10-15 По всіх темах програми в слуі ряд безпартійних працівників хвилин ПРИСВЯЧУЄ'l'Ь,ся огляду хачів завжди буває багато ціка. МТС робітників, спеціалістів наііважливіших матеріалів газет. вих питань, що свідчать ПРIJ І сільського господарства. Вони Матеріали за програмою, як і вдумливу роботу над підручни­

мають приблизно однаковий рі- бесіди по матеріалах з газет, як ком «ПОJlітичиа економія» і тво­ нень знань і, головне, всі спов- правило, пов'язуються з най- рами класиків марксизму-ленініз- І нені прагнення глибше оволоді- ближчими завданнями колективу му. Так, наприклад, т. Харченко·

ти марксистсько-ленінською тео- мтс. Так на одній з останніх.. • І рією. бесід, де говорили про розширен- І ряд ІНших слухаЧІВ попросили

Як правило, заняття в гуртку ня посівів кукурудзи,

зайшла на останньоиу семінарі роз'ясни­

лроходять при високій актив- мова і про переобладнання зер- ти їм, JIR В }мовах капіталізму ності слухачів. До з'ясовуваного нових сівалох ДЛЯ поса)(RИ хуку- встановлюється вартість землі, як матеріалу гуртківці завжди під- рудзи квадратно-гніздовим спо- визначається земельна рента. Пе­ xoДJITЬ вдумливо, і тому, що ду-

собом.

Виступив

тоді

один

з

80рошиловградська область.

ред тим, як відповісти на ці пи­

же важливо, в них завжди ви- .найкращих слухачів гуртка ро- тання, я хав висловитись кожному

про рішення січневого Пленуму ЦК: КПРс.

никає багато цікавих питань до бітник В. Власенко, що носить з присутніх. пропагандиста. Так само цікаво почесне звання «Кращий токар 3розукіло, мені, як керівнику

проходять завжди і повторення МТС». пройденого матеріалу. В переЗначна

частина

важній

мають

більшості

випаДRів

піс-

ля обговорення певної теми гурт:кінцями пропагандисту залишається лише підсумувати все сказане слухачами, загострити увагу на головному і ВRазати на ор-

rанічнии ЗВ'ЯЗОR вивченого матеріалу з попередніми темами і тн-

ми ,ЩО

будуть

МТС, що

спеціалістів вищу

ФQТО В. Войтенка (Прескліше РАТАУ).

семінару, перед КОЖНИМ заНЯ'l'тям ДОВОАИТЬСЯ наполегливо пра­

в добрОВільних товариствах трудящих

освіту,

ШИРИТИ ПАТРІОТИЧНИЙ РУХ

цювати, поповиюва'l'И свої знан­ вивчають марксистсько-ленінську ня читанням, перш за все, теорію самостійно. Ряд праців­ Jlави районної організації доб­ Усюди, де партійні і комсомоль· першоджерел марксистсько-ленінників, як, наприкла)t тт. Сухо­ ровільного товарис.тва сприяння ські організаціі проявляють жи­ CbROЇ теорії. В моїй роботі .я1t Reруков, Чорний, Стеб80ва пра­ армії, авіації, флO'l'Y (ДТСААФ) вий інтерес до діяль.ності ріввику гуртка і семінару надає цюють над вивченням курсу П&­ зросли за останніх два місяці на ДТСААФ, там орrанізація зростає, лі'l'Ичної економії. Паvriйпа ор­ систематичну допомогу партійна 680 чоловік. Пожвавішала також стає дійено масовою, і вони успіш­ ганіЗ3Ція заздалегідь ПОАба.іа про організація МТС, зокрема бюро.

з'ясовуватись ортанізацію для вих сеюнарів по

згодом. З початку навчального рову rypTO& опрацював п.ерші чотири розділи Короткого курсу історії партії. Ряд занять було присвячено вивченню доповіді М. С. Хрущова на Всесоюзній нараді

3 великим натхненням зустріли

колгоспники сільгоспартілі імені Леніна, Олександрівського ра­ йону, рішення Пленуму ЦК: К:ПРС «Про збільшення виробни­ цтва продуктів тваринннцтва>. На знімку: бригадир першої тваринннцької бригадн колгоспу імені Леніна П. П. Павмв проводить бесіду з членами своєї ланки

оltремих темах програми. На ее.. шпарах, що ПРОЙШJIИ в січві і лютому, були опрацьовані грук­ товно теми «Товарне виробшщ,. цтво» та «Капітал і додаткова вартість». Метод проведення се­ мінарів прийняro в нас такий,

Підвищення ідеін& - теоретич­ ного рівня каАРів, безперечно, еПРIIJLIО покращенню роботи на­ шої маIIIlППlо-тракторноі станції.

і внутрішня робота ряду первин­

но проводять велику, дуже корис­

них організацій товариства. Бли­ зько 1ООО членів товариства прийняли участь у січні і лютому в різних вид'lХ стрілецыtгоQ

ну роботу с'еред ТРУДЯЩИХ, особ­

В резулшаті значної організа­ ТОРСЬ,Itоі роботи план ремонту

спорту.

тракторів ВlШОнашШ достроково.

тиву виявила первинна організа­

Прекрасну патріотитmу ініціа­

ливо молоді. Але не видно цьоІго, на жаль, по багатьох soлгоспах, зокрема в СС. Русанів і Рожни, де, до речі, найбільш чисельні комсо­ мольські організації в нашому ра­ йоні.

Добровільні товариства труД.u:­ 3начн() 3lЮCJIК Jlави переАовиків ція ДТСААФ в БоБРИЦЬRій МТС. будівельників,тезисів ЦК КПРС що в ньому заВ&,а;и ~epf'fh На курсах, ЯRі вони організували, щих, зокрема ДТСААФ, потре­ «П'ятдесят РОЕів першої росій- участь всі присутні. Кожн61ІУ у ВСItOМУ волектвві механіза­ члени товариства успішно ов~ло­ бують систематичної практичної ськоі революції», доповіді М. С. самостійно вивчаючому по.пітеко­ торів. дівають майстерністю іш:іфе~ів, допомоги, в тому числі і в ство­ Хрущова на січневovу Пленумі но_ію на. семінарі иад:аєтьс.ll м&&­ ЦК КПРС, д:оповіді В. М. Молото- ливість виступити З невелпою бе­ ВІ}- на другій сесії Верховної сідою по тому чи іиmому IIfНlI'I'Y

О. Кtцe8ollЬCltкий, пропагандист.

Броварська ~7C.

&лубу прийшла майже вся МОШJДЬ

f1; БорИС8НRIJ.

села.. З доповіддю про підсумки січневого Пленуму ЦК КПРС ви­ єтупив секретар партоprшзaqіі т. Тltаченso М.

С. l<улажеJЩі.

зи. Слід сподіватися, що при

школі

члени

ДТСААФ,

вили своїми силами лампові і IJ.'eRТOpнi раАіоприймачї,

ва, с. B.-}1имеlЖ3. До співочого гуртка при RJlуоі ВСТУПИJlО пїСJlЯ цього 12 чоловік.

**.

ввще ПpoчJlтано ,1І;Шllіи ,1І;IЯ · на­

..е­ ня партійних і комсомольських

робота

первинних

Бесі"и про пЦсУМU. районlЮJ'О ро,цmп засідатeJ[ів другої дільни­ Збори виріШИJlИ створити в оглSЦУ ХУАожньоі СaJl{)Ю,ПЬИООті ці варо.-ного c~y. І8]І;'rop Т. ПJIИ.. ловік, організоваJJ"'- гурткова :ро­ flїJlЬничих бриrаАах ~OMCOMOJIЬ- прове,а;еиі в .ко.в:геСПЇ ЇІ; ~ ,a;1JlIai В. бота.

Т. барим.

JI.

. . . . .",.... "'....._.""._..."".__""._"""._.'"'._.__._._,_."'..-..4_. . . . . ._""". . ····m ... r:cs .....

."'~"''''''·. ___ ' '_.IIiI'' ' ' '-_'' ' -_-_'' ' 'I..... IiI,..~"",._-ІІіІ'_'

Л Ю·

Б О В

д. О

Л РАЦ

J

районної

n=- . . . . . . . . _

••.

новокуп-

гanова райкому ДТСААФ.

""!-:.?'=n~

сільськогоспо.~арської ~іти,-&а.же ВОНа пЇА схваль,ні

ВИ6Тавп, ій ,а;оручили

(3 аосвіду poDeTIfA8JIPOK комосп, іІІ. БУ1ИНИOl"8)

aR-

організацій, правлінь колгоспів, господарських організацій, ця до­ оргашзацій ДТСААФ по колгоспах помога буде їи на,,;ана найближчо­ ім. ЛеІОна, с. Плоске, ім. Вороши­ го часу. m.рити патріотичний рух за лова, С. ТРОЄЩИ1Іа, ім. Маленкова, ~. Світильне, 1"а ~еЯRИХ ЇJйПИX. А/іJlЬШИИ ріет жав товариства, за В гоголівськііі промартілі імені lЮ&tmщенlfЯ його роботи в кожно­ СталінеЬRоі Конституції, Яltа му ni)(IllJивмстві, КО.lfоспі, ІПКоні збільшилася нещодавно на 70 чо­ -В&ZJIиве завА&НИЯ. ПокраІЦала

lІакцlЮ про міжнародне стано'-

* ••

ренні відповідної матеріальної ба­

редній

які вча'1ься в paдioгypТlty, вигото­ тивному ставленні до цього питан­

ХРОНІКА ПАРТІЙНО-ПОЛlТичноі РОБОТИ На запрошення &омсомольсы.її CbRO-МОЛО,1l;іжні ланки по вирощен, організаціі RОЛГОСПУ. «30ря» до ню високих урожаїв ,RУJr.УіУДЗИ.

трактористів. В Заворицькій се­

оплес&И присутніх.

,

лену СОРОВУ. що згодом дістала

В3ВJIИ висоr.і зобов'язаНШІ і

веі ~6ІІ&У.ва.ли по 5--6 літрів. I~&a, добре вивчивши особли. вості в:орови, ДО'rримуючись вста'новленого кормового раціону, при-

Ганна. Кощій, що лише ·1ЮДавно почали працюва'ги ДОЯРU)(И. І ко: ли Rінчилися невеличкі збори, то вони відразу почали просити Ira-

IWIчку' «Сшаша». Молока від КOJIrоспииці Меланія Довгопол та

Іорова 3 кличкою «Стреногз~ ~OBГO не могла звикнути ві до колrocпного стада, ні до пастухів та доярок. Привели її на ферму п&-

вилоея значно важЧе, ніж 3ІІівити її C'l'aВ:JIення ~ОТОЧУЮЧИХ. Та Варо тра ВООИJIЇВIm lf8полеrJП1В6 працювала, вивчала·оео6JПI'JЮ~тіСтре-

ногу треба продати. . 3 цим Не згодилася Варвара Василівна Отрох. - Доручіть мені її доглядати,

низьв:щ ВГО.l;овзноєті. П~ 'О зросла більше, як ВД1ltчі. щення продуктивності корів. ПІИСЬ, ~Jlрка по6а'1JL1l4.t що Ій, не SIВ: розповідає сама Варвара Ва_ Якщо щодня, щогодини лобЦ~6 ПО,l;обавтЬCJI ~. а. .muiвиа, s роботі по пі,Jl;вищеиню ре; з вогником працювати і до-

.... _.~

займав' 6 місце. В поріВ:Ilянні з кИ­ нулии роком' за п'я'l1Ь місяців но­ вого

господарського року в тва­

Іійишщтві надоєло на кожну ко­

рову .на 220 літрів молока більше. Це досягнуто завдяки самовід­ даній· праці доярок, кращому за­

беапеченню

худоби

кормами.

В

заминулого літа, і тоді ж-через HOГ~. ХОЧ ltОРМИ на фермі і непо- ступила до роо,цоювання. Минуло терину Корнус, щоб таРОЗП01WIа &ормовиіі раціон корів зараз вхо­ місяць почалися розмови, ~o Стре- гаю бу.:ІИ, але корова чомусь бул~ півроку, і ПРОДУ&'l'IШНiсть, Скетан- їм про секрети ШВИДR3ГО пі~и- дить по 5 кілограмів сіна, 1О r.i·

Т?,І{І ВO~~::= ==~ 'КТИВ!fОСті «> немало ТРУ,l{НО- тримуватися всіх вимог зоотехнії, -звернулася до ззвіД111jЧОГО фер- .~И: .~.fi~-''' то і надої поступово почнуть зромою доярка.. . _&~ ,~ І· р в як стати. Оце і весь секрет. Стреиогу закрііІилll. до груп рева ~ab iМW .. і .1 . - HO,l;I,-:-г.оао ить онз,~, ще. . SOpiB Варвари Отрох. В перші дні ПрвР1'~: tIj_• . &,... ;DUp1IItJI~A, TO,l;l, ~О.lИ ,l{0 MO~l гру'о це испраВДІ TaR, СВІдчать

. . ._.

.JII8n'.

.

•.

_. 1.0 '...... . •.' .• . . аав:рщи.ш АВІ запущеш 11· цl ~"".. .., . дуже . багато . інІ!ІИХ фактів. Трапився на ~ RОРОВИ з-під її нігmіли rpy,l;: ',І;ованості,. ~'_ ... -.рови, ~ОJIВJlJl.lася HaB~TЬ Aj)(.&a феРJlI, наПРИRЛ.ад, такии ВИП~ОR. ки землі: Щоб подоїШt ЇЇ, ДОВОЮl-.тивиіше3К'l'OR8~: ~.IIIF- 'DIfYТИ роботу ~ фер~. Але то В групі корів )(оярки Будпік В. лося корову ЇНIЮJlИ ТРЩЦJжити мо- мені корови. Це дало СВОІ на- були лише в:ороrк~чаСD1 В&rавRЯ. в одній з останніх AeRaA раптом ТУЗКОМ. Але на віДМІНУ .від попе- слідки-добові надої ві,а; Стре- . Про. це згаА3Л& ВарВ&ра ~аеи- помітно знизили~я надої. Причи­ було важкувато. При на.ближеНИІ ~

6

редніх доглядачів Варвара Васи- ноги з 5-8 літрів збiJIЬПlИJI~ JI1вна І на. зQoрахТ~~ИИlПl&~в,.Ае ну цього всі добре знали--кілька

лівна ніколи не кривдила ЇЇ, не гримала па неї, не кричала. Навпаки, стримуюqи себе, вона лаriдHo зверталася до Стрен{)ги. Ми·

до ~~-'-25. Як,!\о за 300 днів лактаЦІЙНОГО пеРІО.J:Y 1953~1954 року вц IWpwв було' ~R'o 850 літрів МОШJ&а, ТО 3& 2.70 AВЇВ·Jlu-

АОЯ~В:И БPUИ19CQ5Цl5~lСТВХЧЮб' з~ бо~JIЗ3нн~ на p~. 0'1 ~ь ШІС!Ь КОpпl JIIIШe. 1re.~tl.ВВG зав:ршJfЄJIl за ,l{ОЯра5, JIQ4) Ta&~ вона

ТО Стренога заю!ци, побачИШWI

свою доярку, мукаючи, ві,ц,в;i.uЯJl&- но

3 по- ..:JiHIV ШТPlВ . &n1IОВИ.

Хор.оmіпраuа~того, ~ vвaж:

вивчає

.

,.'

рипав, і, зо!Срем:а, завдяки тому,

що за парувалням RopiB стали с.1Іід:sува'l'И не лише cRoTapi, а й ДОЯРRИ, що добре знають всю (13кріплену за НИМИ худобу. Минулого літа колгосп запро­ вадив нічне випасання худоби. Це Аало хороші наслідки. Продук­

ваші clWТapi і доярки

працюють

.так; щоб якнайбільш

вміло

ВИ­

чи, з якими труднощами доводи- .користатк наявні КОРМИ,--так до­

Та ось ВИСТУПl6,р~ка Кате- лося переборювати ще в недалеко-

д~рl.& oeOOuвocTl ІІJIШ Кopm,_ 11І0 .... l1Ц.8уuaми . • . . "". ltO с.я: вЇА стаДа і поспішала до неі. І;ОЖllаї &O~OBк, ЯІ. ~~npa.- п~и МlСЯЦІВ ~гo roc~ayv~ Йшов час. Доярr.а. з~иmалася цюв над шДвищенияк ІХ Jфо,a;n· . ro РОКУ .&. тва1ЦtИНИЦТВІ, пос~в все ж ИI'3З)l;оволена. СтреНОГОі! - ТИВJЮСТ'-1Іо&И& вaвeon ще. Ось перші~ть -В' aмarlUlJlL вова )l;3BaJl8 мало IIO.lOKa. ItiAu- ОАО 8118L Тоpi.l ВOeeaJIY &оіа . - 'tp81.Jto.1DПJЮ.,'l'IItIIЧЇ~t. ЩИТИ ПРОАуктивJIiсть корови ВИЛ- Варвара BaclUЇi8&. iIoNpaJ.uca І JU" ко. SOPМ.., 06іЩ'"

грами концентратів. Маш повністю JПКВІдована яловість корів. Це досягнуто зав­ ДЯКИ поліпшенню догляду за тва­

раз коровам на ніч не дали сило­ тивність хорів зросла на 35 су, а КЇ.'lька раз Т. БудніR спізни­ 40 процентів. лзс.ІІ І;!а роботу і як слід не по­ До виходу худоби на пасовища доїла корів. Доярки дружно осу- залишається небагато часу. Зараз

пуло небагато часу, і корова не- ТJЩiйного пері~ду 1954-1~55 р. ~~ ТВ~.~ C~~~~ B~O~ ~иурл:у~::;кзат·с:О~дшф·:р. :yO,Н:Нa~~

впізнаНо з)(іншrася. Кели. вечора-. вже щоєно. бlJllІШе,. яlt.·AJU 1m чере){а поверталася з пасовища, ~С}ВИ1l0ютиtячі Ш'q)ів.

лоrрамів СИ.lIОСУ, 5 кілограмів січ­ ки, 6 кілограмів буряків і 2 кіло­

му мив:улому відставання. І так само- дРужно радіють успіхам soж-

ної ЗДОЯРОR. . SI&що торік RОJIrОСП по ltaAO.ax заAЇlaв ожие 3 оставвіх llicць по Во6pqиій МТС, то 'тепер' ІЇВ

ГJЩ~3ЮТЬ худобу, щоб вона ви­

йш"а на пашУ в кращому стані, в cт3В1W18H8 зиЮвлю. П. ДавИАЬ8Н, зоотехнік.

.. К,.и_ико, e~ Мокрець.

ветлікар.


,"~Jff'ЮЩR;

18

6ерезня

1955 p8IfY

СТАХАНОВЕЦЬ

з

ЗМАГАННЯ ,ОВОЧЕВОДІВ

ЧУЙНО ДО

критичних

Перша городня

брJltада ООГо­

прислухатися

зауважень

пае trpипущеві

IфІИ

втрати ВlЮЖ&IJ.

Бтвио так

КОЛГОСПНИКІВ

величезні

України лаНRИ взяли нові підвищені зобов'язання. JlaНRoBa канськоі паради пере~ОВИ.ів овочі .Щf.d; а 6ргцир, прав­ В. Ярмоленко дала слово бороти­ сільського і'оспода}JC1'Вa. І ф.l:&08 ліJlilSl аvrш ве поспішають іх ся за 250 центнерів помідорів, зроз},міJl~згато раги прli,.і­ вивозJtТіі, • Tt»Iy бarато з вих ги­ К. Orеценко-за 300 центнерів ВОРЮВaJIа

лили

S1!~рнення

свої.

реСltуб.і~

внутрібригаДИИif

-

Sjло на ll.I3Н'lliцiї.

справам.

Такі

пізньої капусти, М. €ВТУШЄНRО-­

& дупи висловила у за 200 центнерів столових бу­

- Тут наводили цифри про своєму виступі і ланкова Настя урожайність окремих культур,­ Постол. Говорили виступаючі і

ряків з гектара. Більш високі зо­

бов'язання взяті по вирощенню інших городніх культур. Бригада -капуста мов уродила добре , по витрачає багато коштів на при­ ВИКJ1икала на соціалістичне зма 172 центнери з гектара, а мор­ дбання насіння городини. ЦЇJIKOM гання О'вочеводів сусіднього з на­ ква підвела, майже вдвічі мен­ вірно було зазначено, що коли б ми КОJIГО'СПУ ім. Шевченка. шии урожаИ. Та хіба це випадко­ садили висадки овочевих куль­ Бригадні збори затвердили та­ говорить

ланкова

т.

Ярмоленко,

'гур, то мали б своє власне на-

лювали,

сіння.

заглушили

бур'яни.

а моркву

У

Більше 120 тваринників, РІльників і овочівників колгоспу ім . Хрущова навчаються на агро - зоотеJCНічних курсах. На знімку: на заня-ттях із зоотехмінімуму. Лекцію з анатомії і фізіології тварин чита€ зоотехнік колгоспу В. п. Шикула.

про те, що кожного року КQЛГОСП

во--капусту кілька раз підживпро полювали,

,

кож план агро'гехнічних заходів

Порівнюючи з минулим роком, по забезпеченню

цьому"

безумовно, наша вина, але не в бригада набагато більше вивезла

меншій мірі і членів правління. на закріплені за нею 53 гекта­

жаю.

-------*

*-------

П1ДЖИВЛЮ€МО ОЗИМИНУ За нашим пшшом підживлю- кінчимо підживл~ння озимини. ва1'имема 3БО гектарів озимини. Напружена робота іде на пар­ Першими вийшли в поле КОЛГОfП- никах. Овочеводи посіяли в 108

високого вро­ будуть посаджені ники четвертої ріл'ьничоr бригади.

О:вочі

квадратним і квадратно-гніздо­ вим способом, за вегетативний період рослин проведемо не мен-

Їх

приклад

наслідували

рамах

помідори

інші розсади, в

200

для

вирощення

рамах рО'зпікірува·

бригаДИ, Вже внесл'и мінеральні ли ранню капусту. КОJ1ГОСПНИКИ ри землі місцевих добрив-600 добрива на 200 reItTapax. На по- городньої бригади збирають також тонн гною і ТОрфу. Кожна ланка зібрала по 10-15 центнерів ше 5-6 прополювань та рих­ сівах жита даємо в суміші по од- в саду гнізда білана жилкуватого попелу і по 5-6 центнерів пта­ лень міжрядь. Перед зав'язуван­ ному центнеру калій-хлору і по і непарного шовкопряда. А. Теплюк, наше правління не дуже то шиного посліду, чого торік иай­ ням головок капусти і плодів по- стїльки ж суперфосфату, а на посів' а х пшениці KP1M цього ще и по Ю. &пяЙвас. гнучке, коли треба швидко вирі- же не робили. мідорів ці овочі колгоспниці під­

Була змога подати нам допомогу під час ПРОПOJIки з рільничих бригад, і морква добре вродила б. Але повинна сказати, що шувати практичні питаННЯ ротьби за урожай.

бо­

Але для забезпечення високого живлять розчином мінеральних врожаю овочів на наших зе)(ЛЯІ добрив з розрахуНltу по 3' цент-

Ярмоленко поділилася також це ще недостатня кілыtстьь .D;об­ своїм досвідом роботи по виро­ рив. Договорилися на зборах nощенню високих урожаїв помідо­ силити темпи заготівлі гною і рів. «Торік,-ГОВОРИТЬ вона,-Я 'l'OJ}фУ. зібрала по 246 центнерів з кожно­ Тепер уже для всіх яеио, яке го гектара тому, що садила Їх в

торФо-перегнійних

кілька раз

горшечках,

ПРОПОJlювала

живлю вала мінеральними

і

під­

добри­

вами» .

ве.в:ичооне ЗНl\чення мають торфо­

перегнійні

ли

550

горшечки-виготови­

тисяч штук, що вдвічі

біJ1ьше, ніж торік. Вирішили виготовити ще 200 тисяч штук. Враховуючи ,а:освід передовиків,

- Не дуже то високий урожай у нас і пізньоі каПУСТИ,-заЯВИJlа вирішили частину ранніх овочів JIаНІоова Горпина Миронець, яка посадити по-новому-без пікірувиростила цієї КУЛЬ,тури по 210 вання, а висадженням насіНйЯ в центнерів з кожного гектара.­ горmечки з наступним перене­ Щоб урожай був високий, потріб­ сення. іх у від-критий ГРУНТ. Це но зеМJ1і дати вдосталь добрив, а повинно забезпечити бїJIьш ран­ ии вносили мало. Малувато було у нас

і торфо-перегнійних

шечків.

У

дО'даток

Останні вІстІ 3 КОIfГое" ім. Шевченка. Парии:' KOsa лаНlа, очолювана коJIГОСПНИ-

ЦЄ1() М: Лахно, зібрала у парниках перші ранні овочі. З'ивилися ніжні сходи кзпус'l'И,

mви~6

росте

редиска. Колгоспниці обїцяmь ке-

с. Плоске.

(Огляд листІв)

центнеру калійних.

Вступаючи

у

соціалістичне І красилівський колгосп ім. Жда-

Досі фактично в бригаді ніхто не відповідав конкретно за виро-

ЗМ1\гання з ,R;иєво-Святошинським

нова,

парниках, бо не було парнпової

осінньо-зимовим

лужити прогаяне,

районО'м, щеmm розсаJЩ і ранніх овочів у

Jfанки.. Щоб ліквідувати знеосіб­ ку в цій справі, зараз таку лан­ ку організовано. Колгоспниці

віе забили

гноєм

та

ГРУНТ011

виготовити

ми

20

зобов',язалися

період та весну

,мільионів торфо-

п~р{}гнійних горшечків, головним чином для вирощення ранніх овочів. Таху ж кіл'~ість зобов'язалися виробити іх києво-свято-

паринкових рам і в 150 з шинці і слова свого дотримали, них посіяли ранні овочі на роз­ а у нас є лише 14 мільйонів

200

саду.

П. Кузьмик, А. ГalltIЦьииіі, I(ОJlroсп ім. Леніна, С". В.-Димерка.

Кожна

200

тисяч ШТУК. Хто в цьому винен? Bi~OBiдь на це питання дають листи наших сількорів і tЩтачів газети. А. Стрельченко

вміщує

20

Замість

виготовляюl'Ь JІише по 3-4 ти­ сячі . Зовсім припинили за останній час виробляти горшеЧItи у жер­

дівській артілі ім. Леніна, спо­ віщає І. Швачко. ЖО)(НОГО не ви-· готовили протягом пО'передньої декади в заворицькому колгО'спі ім. Кірова, богданівському імені Андреєва, J3еJ1икодимерських іме­ ні Кірова та ім. Шевченка і пу­

закінчити ,

виготовлення К. Драний та В. Пальоха.

10-11

тільки . коренерізка Брушковсько­

До масової сівби ранніх овочів у торФо-перегнійні горшечки за­ лишилися лічені дні. Треба все зробитИ для того, щоб КСЕен кол­ госп протягом 10-15 днів виконав своє зобов'язання по вироб­ ВИЦ'l'Ву горшечків.

Силос ну масу готуємо на спе­

тонн засилосО'ваних качанів. 3а- го. ПродуктИвність цього агрега­ ціальному агрегаті, сконструЙо~ падати СИJlоС 3 качанів CJli,l; в ту-тонна силосноі маси за го­ ванону у нас в «Терезино». Кар­ Jr1Ж6 CТJicJli строки -'-так, щоб дину. Такий агрегат можв'а виго­ ТОПJ1Я, кукурудза і морква одно­

прilгоrування си.llОСУ з картоплІ та Інmих кормових культур. Нижче публікуємо виступ тов. І. о. Давидова.

тРlШПІЄЯ наповнювалася- за ОДИН товити В кожній МТС. день.

Необхідно врахувати

часно надходять на мийку; яка і ще од-

автоматиqно передає їх на різку.

Силос із качанів містить кор- ну обставину. Строк, в який ку­ Ми вважаємо цей силос обов'яз­

!Ювих одиниць У

5-6 раз біль- курудза добре силосується,-ду­

ковим. кормом, особливо

маси. Для того,

і СИJlООИОї

щоб одержати

для по­

ше, ніж звичайний силос і СО:К:О-же короткиіі : всьогО' 10-12 ліських районів. виті ВОPkИ. Коли цей силос, піде днів. Закладання силосу ми прова­ Кілька слів про силосування на корм худобі, треба стежити, ди:ли в стадії повної воскової каРТОПJ1і. При звичайному збері·

зи у нас в республіці ще не З8- щоб у траншеях не було веJIИRИX стиглос'ті.

ганні картоплі з осені до весни

нагромадили великий досвід ви-стосовувалось. Тому я хочу по- відхритих площ. В противному Хочу сказати ще про о.цин вид втрати її до(;ягають 1І0щування ItУКУРУДЗИj .!Іка дав ділитиея досвідом нашої станції. разі неllИнуЧе втратиться значна силосу. Ми його готуємо так: 65 прО'центів. Це, так би

високі врО'жаї зерна

15-

тисяч горшечків за день вони

з sазпсьхоТо колгоспу «Шлях хівському ім. Ватутіна, сигналі­ Ілліча» пише: «Були в нас можли- зують В. АндРУХ, А. Ц'Dомка,

вості

секція

та і зараз городні бригади

за чомусь не поспішають, щоб надо­

***

н своему виступі директор Киівакol RaJ1[OIJO-ADCJIl.цНоі став­ цlі «Терезино:' тов. І. о. Давидев оо.в.IJlR8СЯ десвІ.в.ом наріз­ Ifoto силосувlillНЯ кукурудзи, зокрема її качaJiів; а . також

республіки

К:олгосп ім. Леніна,

Хто в цьому винен?

торфо - перегній них горшечків, але маємо проте лише 332 тисяза баром зібрати врожай і цівї культури. Готуємо парники для КОIlГОСn «&іnьwовии». У теп- чі з потрібних 900 тисяч. Занапікірування розсади. .11JiЦЇ все більше дозріває огірхів. РЯ:ДЖСJ{ОГО верстата з бази «СільЗібрано і вцправлено виянам пер­ госппостачу» і досі не завезено. І. Куnмнмч, пod ' урожай. Набагато запізнився, повідомпарникоВоД. ляв В. Рогач, з почаptом роботи с. В.-Димерка. А. Мехе•• с. Рожни.

На республіканськІй нараді передовиків сlJlЬСЬКОГО гос­ подарстаа Украінськоі РСР, яка ~.nася 3-4 березня ц. р.,

колгоспів

1

"олгосnїв

ЯК одержати добрий CIJJlOC із качанів кукурудзи

Багато

них і по

агрономи.

у ві}l;ПОВЦ~ на звернення пере­ )(0 цьО'го у д!НJИRів сілЬського госпо.w;арства

Протягом одного-двох днів за-

нери на гектар: пп 1,5 центнера азотових, 0,5 центнера фоСфор­

и~ одержання врожаю.

гор­

півцентнерз' сульфат-амонію.

Як пО'казаJIИ дослідження нау- частина ЙО'ГО' поживltих яJt~Й. процентів

СИРОl

картоплі,

15

12-15

мовити, механічні втрати (проростання і

кових співробітmntів станції, При СИіІОсуванні осО'бливу ува- ·пРоцентів качанів кукурудзи в т. д.). Але ніхто не рахує біоло­ ві,.; Tpaнmei ДJlЯ спосv 3 качанів не· гу треба звернути на те, щоб ка- '1І0лО'чно-восковій стиглості і 20 гічні втрати. А BOIЦI також дося­

кукурудзи найбільшу відзчу, максимально ВИJtoристати її високі кормові якості, силосування качанів і стебеJl необхідно проВОДИТИ о:к:ремо. Розрахунки пО'ка'ЗУІО1'ь, що вж& в цьому році на

одмінно повинні бути старавио О'блицьовані. Не тином обнести та глиною обмазати або шалівкою облицювати, а обов'язково ОШТVRатурити цехентш ро3'іИном. Чоку? Тому, що силос', із ха-

чани бум роздрібненІ майже · дu їїji(ЩЄllтів червоної моркви. Не рртl. Нкщо цієї ухови не дo~ep- дУмайте, щО' червО'на морква 'жати, при трамбуванні в си.тrоеін&дто д()рО'гий - корм в умовах Ук­ 'неминуче виявиться багатО' по-раїни, особливо лісостепу. Ми вітря, і силосна маса прокисне. - сіємо моркву вже 10 років і ні Си.в:ос із ,l;oUрlt ПОАрібнених кач;~- разу не зБИрали врожай нижче

УІРаіні треба буде провести ох- чанів, ЯItЩО він втратить .тtycь пів дуже · охоче ПОЇ,l('aЄ'l'ЬСJl xy)Nреме СИ.lосування стебеJl і кача-

кількість - власної ВOJIоги,

різкО': бою. Навшпm, качани, ПОАрібне-

,250 центнерів в геR1'зра, а торік одержали по 357 центнерів з

-нів КYRУР'У)І;ЗИ з площі в мїJIЬЙОЛ ' гектарів. Якщо ми це ЗJЮбимо, то у нас буде запасено чотири МЇл'ьйони тонн силосу з качанів моJlОЧНО-ВОС&оВОЇ стиглос,ті. Отже, треба підготувати відповіАНУ кількість силосних споруд. Крім того, необхіАні маПІИНИ, які РОЗ-l

змінює структуру, СИJlЬНО мп-·ні на З)JИчайв:і1 1JИ.lосорізці, сав і погано пої,цзЄ1'ЬМ - mри-пtви,uо проХИС3lO'l'Ь. Свиві у нас нами. ':їх З6всі. ке пЬі.. али. Цеlrентпі траншеї ІШ у се88 Н:к:иіш ж маmинап llИ roт'уробимО' таких розхірів: 20 Ireтpi" ,вш силос ів качаlriв? Наmiспедовжини, 2,5 метра rПібпв і :ціаm.оти CRонсtpуtoВаJпr 3'r}Yerа'1'З 2,5 метра ширини. )(ОZJl.3зр()б... 1roренері3lИ БрyпnsОвotьВoіо. Jbi 'I'If верх трохи кЬиі1liiп, ще6 по- Пробув3.ІИ впориC't6]JJВМ'J1 pt3td

геltТарз. Цей СИJIОС призначений спеціаJlыfo ял!l:свпей, але він з однаК6Ш ' успіхом ПОЇ)l;ається іliппrм:и твар:кнаии, о~БJi:иво пти­ це'ЇО. до речі cRажу, що у нас уКОреmrnася 'пorана звичха' три­ 113ТJ1 II't'IЩ8 - Тілви на ве}їиооих

гають

15

процентів.

В той же

час при силосуванні картоплі ми

втрачаємо 2-3 проценти, а по­ тім ця картопля без втрат може зберігатися 2-3 рО'ки. Тому си­ лосувати

картоплю

також

дуже

вигідно.

вигідне. Не Можна УЯIlити собі,

Силосування кормів винятково щоб тваринництво успішно роз­ ВИВ3JI()с,я без достатніх запасів.

силосу. Тому винятково велику увагу 'rpеба приділити будівни-

цтву еилосних споруд і вдоскоиа­ .11еивю способу СИJIОСуванШr, на-

,l;рібшовали б качани. JIегіІІи'1'И УU3А8ЩU1. ~eaAi· IОрк~прИrO'l)'JlllИi мiпliЩИ! аае, .цхЦаl, . •.ІОП 'іх, Jlевистачав, І1Ю1r3,t;Жеmm бsре.8 еИlоеУВЗIfRII KYBJPn-.JJИ'Ьe.II- ва се&Ціі • 2,& UJJII, ВUВUOO"'; що пoтpfOвJ __, . . ftJ _ Шsor.' ClI1Вl.'# .кості спосу,

~OCTaТНЬ6i

кіль­


СТАХАНОВЕЦЬ

4

~-.J---"'>.Ли СІНИ'

. . .~~ ~ ДОПОМОГА освітньої нам

роботи

і

культурно-

села

шефи-районна

фап

бібліотека

ім. Щl>рса, Ленінсь&ого

вечір,

50-річчю

першої

району,

Н. Номаровська

'

секретар

книг--політичної, сільсьJtогосподар-

450

влаштований

російської революції.

м. Києва. Для нашої бібліотеJtи передано художньої

був

надають присвячеНий

гуртків художньої самодіяльнос­ ті був даний концерт. Виступали струнний оркестр, баяніст і май-

Д. Бlnor,б, завідуючий клубом.

с. Бобрик.

Торік учнівсыti групи худож­ лять на батьківській конференції, на районній олiJmiа,l;і.

шість на районній олімпіаді. Щоб і в цьому році доБИТИСЯ таких успіхів, учні вже зараз готують велику програму, з якою

П. Тищенко. учиrель

виступ-

первинної

ДТСААФ при

організації

нашому

визни. Інша велика демонстрація, що відбулася в Бразільській сто· лиці, вимагала відмінити заборону президента,

яка

вибив

колroспі . очка.

Першість посіли члени товари-

46

очок,

50 можливих А. TenllOK.

Чи не. занадто великі утруски

на

за·

бам, що працювали

35

років.

На зиlмку: демонстрація в Ріо­ де-Жанейро .

о

ВІАКРИТТЯ У Шанхаї виставки І Будівництво нового економІчних І КУJJЬТУРИИХ Аосягнень РаАЯНСЬКОГО СОЮЗУ гірничорудного комбінату 15 березня в Шанхаї в уро-

чистій обстановці відкрилась ви·

Пісдя мітингу відвідувачі по.

В долині ріки ltлабаВRИ, неда­ ставка еконоиїчних і культурних Слід відзначити винятково велеко від Пельзеня (Чехословаччи­ )l;осягнень РаДЯНСЬRОГО Союзу. ликий інтерес, який виявляється на), в районі відкритих покладів до радянської виставки серед на­ дом Палацу китайсько-ра)l;ЯНСЬКОЇ дружби, )l;е

розміщена

виставка,

відбувся багатолюдний мітинг.

селення Шанхая. Щ~ дО ві)l;КРИТ­ залізної руди споруджується но­ ТЯ виставки ві)l; жителів міста на­

дійшло

більше

1

мільйона

200

тисяч заявок на її відвідання.

у Варшаві, в Любліні і Страхові-

щі широкого розвитку набрало маІПИнобудування. у країні створено вітчизняне

торний завод. В ОC'rанній час ста-

суднобудування,

робництво

засновано ви­ автомобілів, тракто­

рів, сіJlЬСЬКОГОСПО,l{аРСЬRИХ машин,

верстатів,

пЦшипників,

&ОО'лів, турбін, тощо.

3 того часу, як заві)l;УЮЧИМ на І СЯ, то І. ФеАорево, навіть не знаєте,

що

І

ПО

ІНСТРУ&Цll

з допомогою

найновішої

техніки, одержаної з РаДЯНСЬRОГО Союзу. ничорудного комбінату стане Ао

--D-

ди до ладу два великих підшип-

никових

заводи

-

в Любліні і

Сталіногруді. 3а останні п'ять років на заво­ )l;ах країни налагоджене виробни­

Автомобільні заВО)l;И збу)l;овані цтво

300

НОВИХ типів машин.

Хронічне голодування, смертність І захворювання в краТнах Центральної Америки Організація Об'єднаних Вацій

РадянськоУ АрміУ у Варшаві

опублікувала спеціальну доповідь, присвячену проблемі He,l{OCTaТНbO­ го харчування і високої смерт­ ності в ltocta-Ріці, Гватемалі,

Польські власті надали право притулку Ірвінгу Поташу

багато захворювань, які кінча­ ються смертю або .ЦІткчою інва­

пе­

«Ву Й бере безсовісно, і не тіль- редбачена утрус&а і усушка». RИ гроші бере за переробку зерна, Ми не знаємо, що пеРЄ)l;бачено а ще й борошно». Розмови ці не в інструкцІЇ Фе,l{оренsа, але нам безпідставні. В колгоспника O)l;He ясно-нечесно він віАНI)­

Будівництво Rомбінату прова­ диться

цах . В країні )l;іє перший трак- ладу в найближчий час.

мли.ні працює І. Федоренко, чу!и моргнувши O~OM, В~)І;ПОВів: ~~Ви ж та&І розмови серед &ОЛГОСПНИКІВ:

вий гірничорудний комбінат.

Перша черга ]tла.баВКСЬRОГО гір-

3а роки народної вла){И в Поль­

важRИХ

усушки?

В Чехословаччині

чали її огляд .

Розвиток машинобудування в Польщі

В. Какун-42

с. Плоске.

накладена

коиопроект про надання пенсії осо­

І.

с. Бровари.

Відбулися стрілецькі змагання І ства С. Топіха-з

умов.

семирічної

школи М

СТРІЛЕЦЬКІ ЗМАГАННЯ членів

жнттьових

Ва площі перед ГОJlОВНИМ вхо­

в шкіJJЬНИХ гуртках XYAOJКHьoT саlОАIІlІьиостl пер­

покращення

Недавио в столиці країни Ріо-де­ Жанейро відбулась демонстрація

комсомольської

Концерт для колгоспників

посіли

за

організації . с. Жердовз.

В клубі сільгоспаРТlJIl' Вlені стри Ху,l;ожнього слова М. Біло­ Сталіна для колгоспників силами губ, В. Онищево та К. К3JIюк.

ньої самодіяльності

Народні масн Бразілії борються

протесту проти зростаючої дорого­

ШЕФІВ

Значну допомогу в розгортанні І ськоі літератури. Вещодавно ше­

агітаційно-масової

18 березня 1955 рок)

с

ииiiot'ТJ6

--

-

",ЯТНИЦЯ,

Покладення делегаціею Верховної Ради СРСР вінка на братському кладовищі воїнів

Сальва)l;Орі, Гондурасі, Вікарагуа При покладенні вінка були при­ і Пана!lі. березня делегація Верховної :М. Шеверу на після контрольно- сит~ся до своїх обов'язків. ВіАО­ Pa,цr СРСР на чолі з головою Pa)l)l сутні віце-каршали сейму Ю. Оз­ Хронічне недоі)l;ання в ЦИХ кра­ Верховної Ради СРСР га-Иіхальський і С. ltУJlЬЧИН­ го переважування невистачило мо про це і правлінию колгоспу, Союзу їнах є головною причиною харак­ 4 &ілограми борошна, в Ф. Поно- O)l;Ha& ніяких за:tодів Ао цього О. П. Волковим, що прибула для ський, міністр закордонних справ терної для ЦИХ храїн ВИСОRОЇ участі в роботі шостої сесії сейму С. Gкшешевсь&ий, а також посол lapeh&a-5, а в Г. Лопати часу не вжито. Польсь&оі Народиої Республіки, СРСР у Польщі М. О. Иихайлов і смертності і захворюваності, особ­ 6 KЇJIoгpaмЇB, хоч вона принесла .; П. Васиll8НКО, поклала віно& на бра.тському RЛа­ віщові)l;альні співробітНllRИ ра­ ливо серед дітей і матерів-гоДІВ­ молоти всього лише 16 кі.нограН. Печура. Аовищі воїнів РаJl;ЯНСЬКОЇ Армії дянського посольства у Варшаві. ниць. мів зерна. Коли стали сsaржитис. Семиполки. (ТАРС). у Варшаві. -фу Аоповіді пі)l;&реслюється, що

Слідами

наших виступІв

сКоли закінчать механізацію ферм?» і «Справедлива скарга доярок» під такими заголовками 8

газеті сСтахановець» від 12 груд­ ня минулого року були вміщені листн з колгоспу ім. Ватутіиа, с. Пухівка, ім. Леиіна, с. В.-Дн­ мерка, про неякісиу механізацію

... uuuuuuuzn,.... • •

16

воДопостачаиня, варською МТС.

проведену

Бро­

березRII у Варшаву прибув ревець повідомив, що ці матеріа­ віАОIІИЙ акерикансь&ий )l;іяч робітли обговорені иа засідаииі бюро ннчого І1УХУ Ірвінг Поташ, перепарторгаиізаціі. ·Вжиті заходи до слцуваниі a.l4ериканськими властяП за свою прогресивну )(іяльусунеиня цих иедоліків . Головиий інженер мтс т. Де-

15

лідністю, приписуваних lПJIупо­

ність. Поташ попросив права при­ BO-RИШRовик інфекціЙШDI: хворо­ тулку у польського уряду. Поль­ бам, фактично ВИRJIикані недо­ ські власті задовольнили RJIОПО:­ статнім ха,чуваниям. тання Потamа. (ТАРС). (ТАРС).

«:#u

Бесіди на nрироднич,о-нау"ові теми

життя ПІД МІНРОСНО'ПОМ

ІІШІСЬ на цих ПРОАуwrах або жи- ляють і такі хікічні речовини, Я& тепер Ra,J;звичайною ріА&істю, бо вуть У _орській ВO)I;Ї, випроміню- молочна &ислота, ацетон, бутило- ЛЮ.Ц1Н3 оволоділа засобаки їх пе­ вати світ.ІІО, прояв їх ЖИТТЄАіЯ.llЬ- вий спирт та інші. Величезне зна- реборюваиня.

ності.

чення мають шроби Аля піАВи-

БУАОВУ,

властивості

шробів

Серед ЖИВИХ організмів, які розмножуються. ОАнак треба вцу багатьох .1ІЮАеЙ слова «ІІШ- щення врожайноеті сіЛЬСЬКОГОСПd- вивчає 'наука-мікробіологія, Я&а знахоАЯТЬСЯ в повітрі, rpYHTi і мітити, що в ПРИРОАВИХ уковах роб», «бактерія» оБОВ'яз!'ово ВП- дарських культур (бактеріaJJ:Ьні служить в нашій &раіні інтересам воді, є величезна кількість неви- багато бактеріі гину~ теж швщ- JIИR&ють уявлеНRII про я&усв хво- )l;обрива), для СИJIосування корків. ТРУ)l;ЯЩИХ.

ДИМИХ неозброєним о&ом істот -

Щождо &апіталістич­

ко: одні--'l'ому, ЩО іх з'іжають робу. Це зовсім неправильно. Ве Останнім часом ЛЮ)(И навчилися них &раін, то тзк імперіалістичні

мї'&робів. Про їх існуванни вперше більші розюрок ісТотНі, ihmi-вЦперебідьшуючи,

кожна

сказати, використовувати мікроби і АЛЯ ви- хижаки намагаються ВИRористати

ДЇЗНaJIИСЬ у середині ХVП століт- нестачі ПОЖИВИ, а та&ож віА ВІШІ- щО без мікробів неможливе існу- робництва

деяких

лікувальних Аосягнення мі&робіо.погії з іншою

ТЯ, коли був винайдений збільшу- ву сонячного прокіння, висушу- ваиня тварин і ромин. А)І;же ш- препаратів-пеніціліну, стрепто- метою. Відомо, що не так )(авно ючии прилад-мі&роскоп; вання та багатьох ЇВІІІИ:Х JI1)ИЧИН. роби «прибирають» зеlUЮ - зни- міцину, граміцидину та інmи~. хвороботворні мікроби сіялися з 3 допомогою иї&рос&опа ЛЮ){И Деякі бактерії кеаутьутворю- щують на ній рештки ві,l{мер.пих . Поруч з ~ориснип бактеРІЯП американсь&их літа&ів на міста і )l;істали МОЖJIивіс'l'Ь вивчати цих вати різноканітні RO.IЬopOBi речо- тварин і ромин, АОПОllагають жи- ІСнують

Ішtро~-ворог~.

Во.ни . села ltopeї і Китаю. Та й тепер

живих істот, а наукові ВИСIl:ОВКИ вини - пігменти. ПреАкети, на ВИТВСЯРОCJIИнап, постачаючи їм заВ)(аІОть веJIИКОl шкоди 1 наВІТЬ агресивні &ола намагаються заля­ ви&ористовупати в практичних ці- я&их оселяються тпі бактерії, на- поzивні речовини. Без кікробів призводять )1;0 смерті людей, тва- saти ЛЮДСТВО бактеріологічною ЛЯХ. Виявилось, ЩО світ мікробів бирають віщовЦного забаpв.1lевня. некоЖJIИВИЙ зага.пьнИЙ ~ругообіг рин. ці мікроби звуться хвороБІ)- війною.

,l{але&о не одно~анітниЙ. Тут в і В6Jlпі СКУПЧЄИИЯ шробів, що ут-речовин--той гігантський JI1)оцес, творнип, або патоrенними, а хвоРадянські мі&робіологи доклада­ калєнькі одноклітинні істоти ВОРЮJYfв червовий' пігмент, вага- аш пос'1'ЇЙно вцбувається в при- роби, які вони викликають,-ін- ють всіх сил, щоб вивченням &0та& звані «протисти», Аеиі гриб- жують собою КpalLПlни крові. Бу- PO)I;Ї.

фекціЙНИJШ. Хвороботворні мікро&и, бактерії і наЙАріби:imі в світі ли ВJlпа,J;SВ, Мlи ТаІі пища церВавеАЄКО киька JI1)иuаАів &0:- би, проникаючи в організм ЛЮ){Истворіння-віруси. Оста1lИiтакі sовнпи на_ага.псь 1UЦaТВ 83 рисної ,\ЇЇ IІі&робів. Усі знають, ни або тварини, оселяються там, _алі, що іх кожна побачити Щlше якесь ЧУ,l;О. що NШ тoro L щоб сходило тісто, розмножуються і утворюють особ-

в допомогою е.пектронного кікрос-

рисних і шщливих мікробів я&­

найкраще сприяти мирному жит­ тю і творчій праці трудящих на­ шої країни, розширити можливості

Інод, віщочиваючв на ІІОР- щоб вИгоТовиТи пиво, потрібні ливі отрути, які негативно ВШІИ- у пізнанні багатогранних ПРИРОА­

&опа, я&иі дає збільшення Ао СЬКОІІУ узбережzі, _оаиа побачи:' ,J;pї&,J;ZЇ. Але ,J.PЇЖ,J;zї-це IIЇRpo- ваюТь на організм. Тепер виявле- них явищ.

100.000 раз.

ти Я& світвться морська 130,1;& • .110- би, PO.ЦIHa ожвоuітиННИІ грибів~ н:а і

Кількість кі&робів незліченна.

вивчена велика кіль&ість

Kamвi ГОСПОАарки часок споотері- В цьоку легко переконатися, до.. зБУ)l;ШlRів.

різних

захворюван'ь.

Наприuад, в ОАИОКУ граю чорв~ гають свіТ.lО, 86 ВJIПI)OI(інюють СоІЦившв ЇХ пц ШРООКОПОІІ. Кис- 3 Аея&шш з них ЛЮ)І.И навчилися аекного грунту живе 10 UPA. риба, к'ясо та iиmi ЦР'іові про- 18 КОІОItO, скетаву, сир, харчовий бороти~. Такі хвороби, як ЧУМА,

.0

lІікроорганізllїВ. Це ПОіСIlЮЄТЬCJI ,uии. це ве що інш8, Ц &І".. оцет ОА;6Р&УІОТь. е&ІІе. заВAЯU.щ холера, віспа, .що раніше спусто­

ТИІІ, ЩО вови наАЗJt1I'IIalио ШВQlO сТJПlicть А;8ПJI1 1Іі&ро68, ЩІ) осе- lli&pe6ів. З іх А;ОПОJЮГОЮ ввroтoв; myвa.u; . Ці.Іі кі6Т3 і се.в:а, стап

.ІН

01466

С.

3eJlenyxa,

кандидат бі:>логічних наук.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

Зам,

9IJO -2800.

33 номер 1955 рік  

33 номер 1955 рік

33 номер 1955 рік  

33 номер 1955 рік

Advertisement