Page 1

Лро..еt.рf веІх КР"., є,цваlтеея!

СУБОТА

Сьогодні минає.

22

народження

КВІТНЯ р.

19&0 ом

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ киlвськоl ОБЛАСТІ

15

років 3 дня

великого вождя

трудящих всього світу­

33 (623)

Ціна

80

Володимира Ілліча Леніна

коп.

"ПаМ'ятайте, любіть, вивчайте Ілліча, нашого вчителя, нашого вождя. ПІсня про ЛенІна Борітесь і перемагайте ворогів, внутрішніх і зовнішніх,-ПО Іллічу. Прапор, сумом оповитиll, У повІтрІ має, Будуйте нове життя, новий побут, нову куnьтуру,-ПО Іллічу. Ніби крильми повіває, Мов людей скликає. Ніколи не відмовляйтесь від малого в роботі, бо з малого Прапор, сумом оповитий, високо, будується велике,-В цьому один з важливих заповітів Ілліча". АПіднісся людей, людей зібралось­ Слова народні

А. В. СТАЛІН (твори, том VII, стор.

Ленінізм

- npallOp

.

трудящих

назавжди позба­ З любов'ю і благоговlн­ зможуть ням вимовляють ім'я Леніна витись вІд ІмперІалІстично­ Ленінізм-бо­ простІ люди в усьому сві­ го рабства. тІ. Це ім'я на всІх мовах йовий прапор пролетарсь­ світу звучить як бойовий кого IнтернаціоналіЗму,пра­ заклик до боротьби за виз­ пор братерства І ;;.ружби волення трудяших від гнІ­ народІв, прапор боротьби ту помІщиків і капіталІстІв. за вільне І щасливе життя

змогли

стати

на

ціаЛlстичного

шлях

со­

Новим великим торжеством ленінізму є

тайської

nepeMora

революції,

одержав народ

Китаю

ки­ яку

пІд

керІвництвом комунlСТИЧНОI

партії і iJ вождя Мао Цзе­ дуна. Міцна братерська безпосеред- дружба між народами на-

ТрудящІ всього свІту зна­ людей праці. Величезний ють, що безсмертну справу

Споминаєм тебе, Ленін, Щодня, щогодини, Бо усім ти нам велику Спадщину покинув.

країн

ВСІХ

бу дIВНВЦТlІа.

СКіЛЬКИ згляне DHO.

17)

ліною своУх лав. За зраз­ Спи, наш друже, спи, наш ком більшовицькоі партІі, рідний, навчаючись на П револю­ в тихому спокої, ційному досвіді, складались Бо нікому не зламати і рослв камуністичні і ро­ lІартії міцної. БІтничі партІї в зарубіЖних Виконуєм, рідний Ленін, країнах. Спираючись на Твої заПОВІТИ, гранітну основу марксизму­ Твої слова правдивїї. ленІнізму, вони завоювали Гримлять ПО всім світі. довір'я робітничого класу

ЛенІна продовжує його вір­ ний учень і найближчий друг товариш Сталін. Іме­ ва ЛеНІна і Сталіна є пра­

тичних І роБІтничих партІЙ.

пором

Якщо в компартії

всього

і

трудящих.

Виявом цього є величезний ріст чисельності комуніс­

трудового

людства в борОТЬбі за

широ~их мас

во­

ФранцlJ)

наприклад, наперелоднідру

лю, за мир, за соціаЛіЗМ. 3 Ім'ям Леніна, 3 Ім'ям

340.000

СтаЛіна зв'язан~ нова епоха

вона

розвнтку марксизму і

вах 669.000 чоловll(; кІль­ кість членів компартlJ Іта­ ліl З8 цей же час збільши­ лась з 58.000 до 2.300.000 чоловік. У компартії Китаю тепер нараховується біль­

гоУ

еві

тового революцІйного руху

робітничого класу.

СвоJМИ

величними науковими

криттями створили

зброю

ЛеНіН

і

могутню

від­

СталІн духовну

революційного

ЛеНінІзм є марксизм епо­

хи ІмперіаЛіЗМУ і проле­ тарськвх революцій, епохи перемоги соціаЛізму на од­

частині

Ленінізм є

ІнтернацІональ­

землІ.

війни

членів,

було

то

тепер

нараховує у своІх ла­

ПІсня про ЛенІна І СтапІна Слова народнІ

Стоїть дуб зелений, Шумить він ГІЛЛЯМИ. ОА там два соколи Стиха рuзмовляли.

А цих СОКОЛИК ів ше чотирьох мільйонів чле­ Та всІ добре знають: нІв, в компартіІ Чехословач­ Перший сокіл-Ленін, чини-БІльше 2.300 тисяч, у

ро­

бітничого класу.

ній шостІй

св/товоl

Ми в артілі, ми в комуні €днатися будем. Ми тебе, велИ[<иil Ленін, Повік не за будем.

В. І. Ленін в Москві на Красній площі. Травень

1919 р.

Польській об'єднаній робіт­ ничій партії - 1.360 тисяч, в РУМУНСЬКій роБІтничІй партії-мІльйон, вУгорській

Другий сокіл-СтаЛіН. ПершиА сокіл-Ленін, ДругиА сокіл-Сталін, А навколо них же

Звились соколята, в БолгарсЬкІй компарт1і­ ним вч~нням, придатним і Першому соколу обов'язковим для всіх країн. ній вплив ленінізму на між- шоІ країни І Китаю-це но· 460 тисяч членів. Приilшлось помирати, Ленін був глашатаєм бо­ Та й до CBoro друга Осіявши свІтлом передо- вародний революцІйний рух вий цІвний вклад у справу відбито з особливою силою миру, демократіТ І соціа- ротьби за мир і мирне спІв­ Він став промовляти: воІ революuійноІ теоріІ ко· у факті перемоги Великої

рІннІ питання класовоі боротьби пролетарІату, створивши І загартувавши в боротьбІ бойову марксистську партію пролеrаріату-

Жовтнево} революціІ в Жовтнева революція зміцніла під

соцІалістичної Росії. соцІалІстична народилась і прапором ле­

лізму, нова величезна

по- роБІтництво народІв. Радян­

разка табору імперіалізму ська держава, керована то­ І паЛlІв вІйни. варишем СталІним, твердо

Міжнародне значення леніВlзМу полягає в тому, що досвід СОЦlалlстичного бупартію БІльшовикІв, Ленін і Сталін піднесли на нову нінІзму, пІд керівництвом дівництва в СРСР, велипартlІ Леніна-Сталіна. Ir чезнвй досвід партії більступінь міжнародний кому- перемога означає корінний шовиків є прикладом для нlстичннй рух. перелом в Історичних судь-

партії трудящих-950тисяч,

ТоБІ доручаю· І послІдовно проводить по­ Справу завершити·. лІтику миру, боретьс:я про­ ти імперІалІСТичних паліїв ДругиЯ соколонько вlЙяи. Миролюбна ленІн­ До нього промовив:

сько-сталінська

політика

зовнішни "Клянемось тобі ми­

СРСР знаходить Не звернем з дороги!"

комуністичних партій

всіх співчуття і пІдтримку серед

(твори, т. ХХІІІ, стор.

386), народи усіх країн бачать

Ленінізм вчить робітни- бах людства, вона оповіс­ країв. ЛеНіН вказував, що величезноі більшості насе­ чий клас всІх країн непри- fила, що віку капіталІзму ебіЛьшовизм придатний, як лення земноІ кулІ. В мо­ мвренній класовІй боротьбІ прийшов кІнець. зразок тактики для всіх· гутній краІн і соцІалізму

з експлуататорами за рево-

Справжнім

торжеством

.пЮЦіЙне повалення в.пади .пенІвізму, його живим вті­ що "рОСійський зразок покапіталу, за завоювання леl::lНЯМ явнлась перемога казує всім країнам дещо, і диктатури пролета ріа ту, за соцІалізму в СРСР. Вико­ вельми !стотое, із їх немаперемогу соцІалізму. нуючи свій ІнтеРНаціональ- нучого І недалекого майЛенІнізм вчить трудящІ вий обов'язок,! радянський БУТНЬ(JГО· (твори, Т. ХХУ, маси селянства всього сві- народ побудував пІд керів­ стор 171) ТУ, що тільки

в

союзІ

з ництвом партії більшовиків

r ••

"Соколе МіЙ сизий, МеНІ вже не жити,

незламний оплот миру. Тру­ дящі всіх країн, всі миро­ любоі народи з любов'ю і

надІєю звертають CBol пог-

ляди до

великого

.

роносця киру, до

арапо-

захисни-

І тепер вся молодь Весело СПіває, Про сокола Сталін:! Та й пісні складає. О

ЛенІн дав нам заповІти

.

(Народиа ПІСНЯ в обрОбцІ композитора П

Батюка)

;у вчепиі Леніна-Сталіна І ка життєвих інтересів всьо-. • робітничим класом і тільки соцІалістичне суспільство. пролетарськl партlr всіх го прогресивного людства ЛеНІН дав нам заПОВІти, пІд керівництвом робітни- ТИМ самим він змІцнив у краІн знаходять відповіді -/10 товариша Сталіна. "Мудрий вождь, учитель,

чого класу

в<;>ни

позбавитись ВІД міщицького

зможуть ТРУJJ.ящих усього світу віру

ярма

гніту

і

по- у свої

сили,

показав

кур- приклад, полегшив

кулltСЬКОЇ каба.пи, від розо- визволення

всіх

Ім

на 8сl питання сучасного. ВсесвІтня історІя народів Що вчив .л!ОдеЙ наilбідніших, комуністичного руху. Лені- іде під знаком торжества Як на СВІТІ жити.

справу нІзм Є

науковою

основою леНіНіЗМу. Нині вже коло

пригнfче­ боротьби тру дящих

проти 800 мільйонІв чоловік наревня І злиднів. них народів від ярма капі- імперіалістичного рабства, с:елення земноі ку.пl виз воЛенінізм вчить пригніче- талізму. за міцний мир, за соціалІзм лено вІд пут імперіалізму ві народи колоніальних 1 Тільки завдяки історич­ f демокр.атію. . 1 з кожним роком перемож:

залежних краІн, як домогтися нацІонального В83ВОnення від гнІту імперіалlстичних хижаків. ТІльки на чолІ з роБІтничим класом, тІльки під керівництвом комувіствчвих партій коло-

Віlльвl

1

завежвl

ній перемозі СРСР над фа· шистською Німеччиною та імперіалістичною Японією, перемозі, яка була завойо­ вана під керівництвом най­ видатнІшого . полководця товариша СталІНІ, народи

народи ряду краІн европи

І

Він помер, та мудре слово

Не помре ніколи. Засівав він своїм слово. Для народу поле.

Слова loro премудрії Ленін І СтаЛІН. створи~и на хода людства по шляху Лунають 'І світі,

вчення про паРТІЮ

НОВОІ о до КОМУНіЗМУ

все

більше Людям радІсно живеться

типу, озброєну передовою прискорюється. ХХ вік упІй- В щасті 1 ПРИВіТі. революцІйною теорІєю, вау- де в історію світу

ковою стратегією і

такти-

..

як

кою класової боротьби про- ЛеНіна-СТ~ЛІва, ВІК летаріату,

ЛаН едвіСтlО

міцною

1 заnізною

вік

тор-

своєю жества леНІнІзму, вІк пере­ ДВСЦИП- моrи комунІзму.

Хвала ж тоБІ по всім світі, Дорогий наш генійl

Твоє ім'я сонцем сяє­ ВОJlОДИМИР Ленін!


...1..... А

. . . . . ._ _IІІІІІЇІ....._ _ _• •_ _ _. . ._ _.с .

Х

А

Н

О

В

Є

Ц

Ь

22

квітн в

року

1950

ЛО СЕЛАХ І КОЛГОСПАХ РАЙОІІУ

Пам'ятник Воподимиру Іппічу Леніну ВЧОРА в БРОВАРАХ. В ЦЕНТРІ РАДЯНСЬКОЇ ПЛОЩІ. ВИВЕРШЕНО СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ВЕЛИКОМУ ЛЕНІНУ

в копrоспl імені ЛенІна ВеЧір. доба Зlлишиласв до ВО-річчя з двя ваРО,llжеВНR real,. комувlзму ВОЛОДИМ8ра Ілліча ЛевІва. Ковтора колгоспу переповвева бригадирами, лав-

Дошку пошави. Попереду всеж таки перша бригада­ брига.Jtир т. Васюк. Вова 8иковала девне завдаввя ва 115 процевтів, четверта -ва 113, всІ Івшl ва 110

КОВ.М., стахаиовцям.,

процевтlв.

якІ

на площі 163 гектари. ЗакІнчеН8 пІдготовка рав­ ВlХ ЛЮПИНОВИХ парІв, посlя­

во 25 гектарІв проса. Ще з бlльшсю силою розгор­ вулося соціа.1lствчне ЗМ8гавня зз вивершення сівби

ПрИЙШЛIІ дізваТИСJl про васВийшов черговий вомер у вайстислішІ строки І ва ЛІАКИ робочого жв,.. Розпо- .БоЙОВОГОЛИСТК8.·Вlдзsаче­ високому агротехиічному чата коротевька 8иробввча ва перШ8 бригада. Першість ріввl. вара.!а. серед лавок, як І ранІВ бригадах-бесіди про -СьогоДнl,-зазначаt ro- ше - за лавкою депутата життя, революцlйну.дlя.llЬ­ лова ко"госпу т. РУСК8нець, раЙРDДИ

особливо

-

оргавізоваво, щих

дружно працювали

депутатів

Галивою

трудя­ вІсть

перша Карповою.

1 четверта бригади, вкі ЗМ8-

великого

ЛеВІва.

У

ЯремІвною Сlоіх висловлюваннях кол­ госпвики

запевняють

пар­

квіТНJI. ІЦе БІльш ва­ тію І уряд, що вони з гаються мІж собою. До пружево іде робота по всІх честю виконають зобов'я­ оБІду перша випередила бригадах, Л8нках. За 6 ро· завви, дав. товариш~вl четверту, але потІм вврів- бочих двlв, замІсть 8 за СтаЛІНу про вирощення ви­ нились. Кожна з иих

21

4

пере- планом, І ва

.Івl

равlше,

виконала плав посадки кар-І нІж у минулому роцІ, ви­

топлі І обидві

занесевl

ва вершева

посадка

картоплі

сокого

врожаю.

Колгоспник П. Кузьмик. с. Велика Димерка.

Засяяnа пам пачка ІллІча З кожним днем збільшує- приміщеВВJlХ колгоспу Ім. тьсв кІЛЬКіСТЬ иеКТРО.ll8М- КалівІва, в частивl будивпочок ПО се.ау. Напередод- ків хо"госпвикlв. вІ 80-ріЧЧJl з АВИ иаро ••евС • .МУЗІ'lевко,

В. І. ЛЕНІН і Й. В. СТАЛІН У Смольному В перші дНі ЖОВТНЯ. (З малюнка художвика П. Васильева)

Образ вепикоrо ВОЖДЯ

вя В. І. Левів., крім

і 11. 18-го

в творчих планах худож- [та портретів. Заслужений госпу ників Киева центральне мІс- діяч мистецтв УРСР М. З8СЯIІJlа

ІЛЛІЧу ЛевІну та

Йосиф}' М88 працюватимуть вад гру-

на

полив-

ному городІ.

вироБВицтво

Агроном П. Мехед.

кол- с. Свиноїди.

--~----------~--------------~--

КОМ-

свіТУ - ВОЛОllИМИРУ Ю. БІ./JОСТОЦЬКИЙ та Е.Фрlд-

• • •

електромоторІв

Все ширше ВХОДИТЬ в ар-

ГOCDOAapcьux тільве

ського вароду f трудящих позицІєю .Клятва ВОЖДІ-,

YCltoro

голова сільради.

партз зду,

... МП04lКІІЖЛ'ЧІ..

це займають твори, ПРИСВЯ- Лисевко цього року ПРОАОВ' подвlр'l І в

чевl великим вождям раДIІВ- жуватиме роботу вад

кО.l· 'І с. Ліnн.

госпу ім. ЛеНlиа електро­ енергія. Використову€мо електрику на фермах. Закl вчу€мо вс т а н о в Л е и н я

КниrОИDwl ПершІ АвІ аесв.воІ clвбll.

.сI Il ЬWО8ицькl аrlтатори

-u

Лавка Кчієвськоі бореть- криниця·. Всього по брига-

ВіссарІоНОВИЧУ Сталіну.

пою "В. І. ЛенІв та Й. В. У колгосп Dр1іБУ"1 трак- ся ЗІ ВИСОКИЙ урожай про- дах і лавках, за час польо-

преміІ Г. Меліхов. Проф. С. Єржиковський У своlй показує карт ині новІй Володимир! Ілліча пІд час

М. Давид працює вад ко"- підlбраву пересу.ву б10.l10· ВІІ квиги .ДосвlА шооливпозиціею "В. І. ЛенІв та течку. СЬif;ИХ ПРОСОВОJl.lв·. Книго-

Над картивою .Микола СталІн". О. ОЛIЙВИК у CKY./Jb- ТОРИІ брвrlД8. Cl.nc:bKI СІ. На lI0ПОМОГУ прийшла вих роБІТ, проведено 29 Щорс у В. І. ЛенІва" пра- ПТУРНіЙ групі зобразить біблІотека ПРlІстаВИJlа у 6Іб.lіотека. 3 11 lиіцlативи ГОЛОСНИХ читок ХУДОЖНЬОЇ цює лауреат СталlнськоІ селяв-ходакlв у ЛевІва, траКТОРВIІЙ ваroaЧIІК уміло 6уло органІзоваво В8вчен- ЛІтератури.

Н. К, Кnупська у

"правды'..

в редакцlі

Вирушили в

поле

В 4-lй

бригадІ колгоспу регу-

.. Червоний прапор"

рlль- воша жавкова т. Самсовен- лврно

виходить .БоЙовиЙ

вичl і городвя брвгаАИ. Тут ко оргавізува./Jа голосве ЧВ- листок". В ньому-про хІд

його перебування в Пороиі- Над статуями 'і портрета- же з вами книговошІ. Іх тання кввги Л. Черкашнва соціалlстичвого змагаННJI во (ПольськІ Татри). "Нове ми В. І. ЛеВінв .працюють видІлила, на ВЧИ./Jа, як ре- .Паша Авгеліна" . Колгосп- на СІFбl, повІдомлення про ПОКОЛIНВЯ,,-таку вазву має І. Шаповал,

Я. Ражба, П, комевдувати читачеві книгу вицl щиро полюбили героі- во вІ книги, що прибули, крім

картина, яку пише Ф. Дер· Ульянов, лауреат Сталlвсь- завІдуюча сІльською бlб./JІ- вю соціалІстичних павІв. тих 1180, які є в БІБлІотецІ жниЙ. кої прем І! О. коваЛЬОВ'1 Н' В . Зараз, у час Jlозвілnя, с. Красилlвltи. Скульптор. готують ряд І.

вових

композицІй,

Гончар, Г.

статуй Петрашеввч.

Гутмав,

Г. отекою

аДlЯ

аСИЛlвва проходять голосні читаНВJI

Червявська.

квиги

ПоповкІна

"Чиста

-е-

ЛекцІя про квІтневІ

тезн В. І. ЛенІна

Позавчора в райпарткабl-

иет'

відбулася

лекцІя

тему: "КвІтневІ тези В.

ва

І.

Левlна- .Лектор-член това-

риства по розповсюдженню

полІтичних

і

науковвх

"ІВ. Української РСР. КРИJlова,

r.

8aB.uapTKa(5lHeToM

Ф

-

-

у ЮНИХ ЛЕНІНЦІВ Силами піонерів та учвlв ва

шкІльвій

садиБІ

І

ва

DОАвір'ях колгоспвиків по­ саджено

6436 фруltТОВВХ де-,

рев, жовту акацІю, тополІ, 550 кущІв смородини, по-

річок.

П. Супрун, ..иректор w"олн.

і. Пухіlха.

Гуртки

•*

самодІяльності

школи готуються

цертних

до

виступІв

ков­

перед

колгоспвиками в двІ Пер­ шотраввевих свят. В прог­ ра"і-фізкультурвl впра8И, пlсвl, декламацІя вІршІв про

великих вождІв В. І. ЛевІна

та И. В. СталІна.

-

Учитель І. Швачко.

\:.

o•••ro

18У cl••c••or. ,.c~.!.~.~.~' ~I'~I!••••••••••••••••• КУ"'УР

.1.. та ООС."КИ к аРТОПJl і

p••

Назва села

оо "о.8ГО

golll~ .2:5~

,.-.:

І

~=~I

~~~I ~ ~ s..~ 1:«111І iS 48 82 Котовського м. 1 В.-Димерка. і 98 74 2 В.-Димерка. і м. Леніна 42 73 лет. шлях" 3 Зазим'я. "Про 75 72 4 Жердова. "П ередовик" 58 11 5 Русанів . ім. 1-го Травня 77 70 М. ДНИltтрова 6 Красилівка. і 70 68 олотова 7 Гоголів, ім. М 45 68 8 Кияжичі. ім. Леніна 78 66 9 Русанів, ім. С таліна 51 66 10 Русаиів. "Жо втень" 21 56 11 Світильне. ім . Шевченка 53 66 12 Требухів. ім. Сталіна' 28 56 13 Гоголів. ім. Б удьонного 66 65 14 Бобрик. ім. С таліна 17 64 15 Світильне. ім . Кірова 37 64 16 Заворичі, ім. І-ої П'ятирічки 50 64 17 Калита. "Пер еможець" 18 64 18 Гоголів. "Че рвона Україна" 92 64 19 Пухівка "Чер воне село" 52 63 20 Гоголів. ім. Комінтерна 45 63 21 Жердова. ім. Леніна 54 61 22 Бровари. ім. Ілліча ,. , 50 23 В,-Димерка. 1М. 2-01 ПЯТИ Р 1ЧКИ,' 61 44 24 Гоголів. ім. Петровського 60 56 25 Опанасів. ім. Леніна 60 54 26 Богданівка. ім. Леніна 58 56 27 Свиноїди. ім. Леніна 57 21 28 Рудня. ім. 2О-річчя Жовтня 57 lЬ 29 Бобрик. ім. Шевченка 57 60 57 30 Княжичі. ім. Щорса 55 31 В.-Димерка. ім. ПетровсьКОГО 56 39 32 Красидівка. "Черв. npanQPu І 56 і колгоспу

-S 1._

спах ра.о.' СТ•• О" ва 20 квІтн. 1150 року (в процент.х) Назва села І ко.пгоспу

1:11І11:

33

Требухів. "Жовтень"

34 Жердова. ім. Шевченка Світильне. ім. Комінтерна зб Заворичі. ім. Кірова 37 Троєщина. ім. 13.річчя Жовтия зв В.-Димерка. ім. Кірова 39 В . -Димерка. ім. Шевченка 40 Богданів)!а. ім. Сталіна 41 Бобрик. "Шлях Леніна" 42 Погреби. ім. Кірова 43 Рожівка. ім. Молотова 44 Княжичі. ім. 17-го партз'їзду

35

45 Рудня. ім. Воt:лова 46 Калита. ім. 1 -річчя Жовтня 47 Кuита "Червоний Жовтень"

48

СеМИnOJtки. ім. Леніна

49 ~yxiв. ім. Леніна 50 улаженці. Зоря" 51 Літки. ім. ІВ-го партз'ЇЗДУ

Требухі8. "Переможець" ~ В.-Днмерка. ім. Ворошилова 54 Семиполки. ім. І-го Травня 55 Плоске • ім. Леніна 56 Рожни, "Більшовик" 57 Мокрець. "Нове життя"

52

58 59

60 61 62 63 64

Красилівка. "Нове життя"

Семиполкн. ім. Ів. Франка Пухівка. ім. 7-го з'їзду Рад Рудня. ім. Кагановича Літкн, ім. KulвiHa Вигурівщина. ім. Ворошилова Вервиця. "Новий шлях"

01493

--<>--ТрудовІ nepeMorH Колгосп

І : ~ ІІІ (jQ1 ·а ~

шлях·

І о ІІІ с,. О .. ІІІ І: 11: 11::01

гектари.

.а ~ І о ,-,,-,:S:~'-'~ ~ посадки 56 55 55 55 55 55 54 54 54

51 51 51 51 51 50 49 49 48 47 47 47 46 46 46 44 44 37 зб зб

35 33 31

Жердова.

БИ

Т. ЗОJlотуха,

бібЛіотекар райбібЛіотеки.

22 19 20 30 46 31 64 42 26 66 67

46

10 24 19 32 40 19 ]6 1 48 13 40 45 lБ

ВсІ

"Пролетарський

перевиконав

22

кукурудзв

,

гектари

2

посадже-

вІ квадратно-гвlздовим спо-

собом кукурудзосаджалка-

МИ.

С. Саичак.

с. Зазим'Я.

... • '* Вивершена

підгйтовка

люпивових парІв ва площІ

І 120 гектарів.

Т. Хавро, голова кодгоспу ім . Леніна. с. Требухів.

...

• • Тракторна бригада

т.

51-

лозерова перевиковала плав

пІдняття парів ва

134

гек­

тари.

Г. ЛИllар,

41 14 13 19 25 12

план

ва

старший агроном Броварської МТС.

ВІдповІдальвий

редактор

С. поrРЕБІНськиl. І.

КaIВCltII o~ •• ііі. 8ро.рІІ. .у... КlJQ8I. Дру. .р. pdrааеТ8 .CIuuo....•

З.

160-2500

33 номер 1950 рік  

33 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you