Page 1

Пролетарі

tJclx "раін, єднаtlrгсяJ

133 (318)

Вище прапор соціаліс­

НЕДІЛЯ

11

тичного змагання на честь

ТРАВНЯ

1947

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ КИївськоІ ОБЛАСТІ

Шна 15 коп.

~~--~I----------

КОМСОМОЛ ЕllЬ-

ЗА ПЕРШІСТЬ У СОЦ3МАГ АН НІ НАШОГО РАЙОНУ З КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИ~ І ПІДхоплк:.ЙТЕ_ r:ATr:ra:

МІСЦЕ

TBo€

ЗО-ої річниці Жовтня

р.

ТІЛЬКИ ПОПЕРЕДУ

МИ ЛАЛИ слово ВЕЛИКОМУ СТАЛІНУ ЗІБРАТИ високий ВРОЖАИ

KOYCO)(OJbni завждп та!!, де важко, КО)(СОJlОJьцl 38.ВЖ.111 попереду ...

СВЯТО ВИКОНУЙМО ВЗЯТЕ ЗОБОВ1ЯЗАННЯ

Так співається в одній пар ТИЗ8нськііі піСНі. Так воно

РОБ()ЧИИ ДЕНЬ В КОЛГОСПІ ім. ЛЕНІНА

було і є кожного разу, коли партія підіймає народ на ви рішення

постаВ.1еного

зав

дання.

Великий Сталін і партія ПО

вели зараз весь народ у роз

I'ОрНУТИЙ наступ за піднесення сільського господарст ва в піСлявоєнний період.

Від краю до краю нашої неосяжно! Батьювщини пра

цівники села під ІІРОВОДОМ партії ведуть Уllертий трудовий бій за виконання зо-

бов'язання, даного

шу Сталіну,

товари-

за виконання

історичного рішення лютне

Ннпере;~одні - увечері, в 'робсни о 8-ій годині. БриприміщеННі правління арті­ гадир заздалегідь не псщулі голова колгоспу т. Хав­ мав про підвозку розсади, ро Т. Н. заслухав KO~OTeHb- води, вдень мало був на кі інформації бригадирІв роботі. Агітатор т. Голець про підсумки дня. Де-кому Петро в цей день і наперебуло вказано на хиби, недо­ додні бесід не проводив. ліки. Потім кожен брига­ Денне завдання бригада не дир одержав наряд на нас­ виконала. Пл анували посатупний день 8 травня. Аг­ ди ти 1,15 га капусти, а пороном т. Басиста Х. Ф. тут садили 0,90. Норма висад-же давала агротехнічні вка­ ки розсади для КОЖНОЇ J.:ОЛ зівки по кожній галузі ро­ госпниці 2000 штук, а виботи. У цей-же веЧір лан­ саджували не більше, як кові одержали завдання від ПО 1000, 1100. Добре прабрагадирlв.Агроном т. Басис цювали ланкиОВДІЄНКО О., та і агітатори Т.Т. Жеребець КРИСЬКО в. і РОГАЧ Н. і Грінченко провели у цей на сівбі столового буряку.

і

4

(бригадири т. т. Слуц~н

ко і Зозуля). В бригаді .N!! 4 кожен трак тор Xl'3 виорав в середньо му по 200 гектарів, в бригаді .N!! 1 по 240, в нашій бригаді по 245. Продовжує мо ще відставати від Лук'я ненка. Та і Слуценку ру-

ТИЧНИИ ЗАКЛИК БОГДАНІВЦІВ

в ім1я МОГУТНОСТі і слави БаТЬКіВщини ЯК і весь радянський на­ род-народ герой, ми звик лючною радістю зустріли постанову уряду про ви­ пуск Другої державної ІІО­ зики Відбудови і розвитку народного господ а рст В а СРСР. Кожен карбованець,

кою подати,щоб нас догнати. який ми даємо у позику дер Денне завдання по робо- жаві, буде сприяти успішно ті в саду виконане. Кож на му виконанню і перевиконан

колгоспниця з ланки Солод ню післявоєнної сталІнської кої П. замість норми 06ко- п·ятирічки.

пати по

18.

12

щеп,

ГЗикопали

обкопала

своє

Швилше загоУть своТ

денне ни і наша

завдання працівники

ра­

БогданіВК(J, яка

ферм, бvла повністю спалена

ні­

вого Пленуму Ці{ ВКП(б). будІвельна бригада, ланка м-ецькими варварами. Швид Де місце комсомольця веЧір беСіди в І-ій і З-ій бри- Завдання 1,6 га-виконано паРНИІ<овода т. Оснача. /ше відродиться і зміцніє

V найвідповідальніший

час гадах про досвІд шпол:янсь­ якісно. ВіДЗЮ1ЧИВСя шофер ПРОТЯГОлІ дня голова кол За~fість 8 ГОСIlУ, агроном, секретар lІопереду, тільки там, де ви тракторну СІвалку. Завтра ходок на вивозці переГIlОЮ нарторганізаціj т. Крисько рішується доля врожаю-в колгосп приступає сіяти Під капусту зробив 9. були в полі. Вони визнали

боротьби і наступу? Тільки ких просовадів. Перевірили т. ОКСЮТА П.

бригаді, ланці.

просо.

КОЛ!~ на зборах або на на-

раді

у свиноїдському

Згідно наряду, в полі, на

кол- городі, в саду повинні

то і літні люди прагнуть ні- ло таких, щоб не знали нар чого не пропустити; І ціл- ми виробітку. ном природньо, бо то говоДружно О 6-ій годині ран же

діловим

рІльничі

авторитетом .бригади-бригадири

користується

в

колгоспі ніст

в

з нас щасливе і за~ожне жит тя. рі.г.ьничих і Шоб наша рідна держава

Значних" досягнен" дo~IOГ- городній БРIlГ(Jдах доброю. зуміла

якомога

бу­ лася в цеи Д~HЬ~ TpaKTOPH~ N\ожна сподіватися на вцсо скористатися

ГОСІІІ ім. Леніна бере сло- ли працювати 259 чоловік. во комсомолка Хоменко Г. ВсІ на роботі були. Не бу­

рить краща ланкова. Таким- ку почали роботу

якість робіт

.

кожен колгосп. Швидше вернеться у хату до кожного

кому-

т. Грінченко і т. Хро-

бригада .N!! 2 ороварськО\ J кий врожай проса - сіють МТС-бригадир т. Сом. Tpa~ добре 110 зябі, де раНіше тористи Т. т. М. Осн ач І була конюшина. М.Миронецьтра~тором ХТЗ У цей день вийшли по.N!! 5 виорали заМI.СТЬ 7,20 га льовки в тракторній і обох 11,5. Брати ОВДІ€НКИ,. ЩО рІльничих бригадах. працюють на трактор! ХТЗ Робочий день закінчився. .N!! 11 також переви~онали Була б в артілі дошка по-

швидше

кожним

на­

шим карбованцем, який ми даємо у позішу, кожен кол госпник і колгоспниця обох наших артілей ім. Леніна і ім. Сталіна повністю СIlлати.1И ВСЮ су му підписки го­ тівкою. Ми підписалися на 51800 карбованців і гроші

Го- мець. Вони змагаються. До денне завдання -заСIЯ~И 15 кззників, м()жна було б вис- иі вже здані. В ім'я могутності і сла­ дир Іван Тимко, комсомол- редив Хромця на сівбі про ~ою та в.иорали 6,5 га. Сом І. ді боровся за врожаіі, а хто ви Батыlівщинии кличемо ка лаю<Ова Надія Лось в са, до вечора вирівнялись­ І Кри~енко А. трактором відстав. Треба було б та- всІх колгоспників і колгосп­ колгоспі ім. Будьонного обидва заСіяли по 7,5 гек­ ХТЗ .N~ 16 виконали НОР\1У кож вивісити на видному ниuь наслідувати наш ПРИК"Червона УкраІна", с.

ГОЛіВ, комсомолець

ЦЬОГО .~ села,

брига- обіду Грінченко був випе­ га проса тракторною Сl8ал- вітлити хто сьогодні справ-

комсомолеll~ І тара, -~ВИh:онали денне зав

ІЗДОВІШ т.Довгодько М.З аРП 1 дання.

.'Іі "Бі~ыlo.~.ик'',, с .. Р.ожни. В НеоргаНізовано почала ГОГОЛІВСЬК\И аРТІЛІ 1'.1. ~eT- робочий день городня бри­

на 160 проц.

місці договора на СОUЗ\lаган лад

-Такий ми СЬОГОДІІ і мо

подаРУНОI{

Д2Є'

ня, щоб відомо було хто і

ДО

ЯІ< ВИКОНУЄ зобов'язання, да

краl!l)

Дня Перемоги,-так розпо- не вами товаришу Сталіну. ровського комсомолець їздо гада-бригадир т. В. ОI{СЮ­ чав свою бесіду з трапоМ. ГРІНЧЕНКО, ВИЙ Василь Жов:уха од- та. Замість того, щоб роз­ ристами бригадир-~-агітатор М. КОВБАС~JНСЬКИЙ, вим ~

перших

fIIдп.иса вся

почати садіння

капусти

о т. Сом. Тут-же проінформу

на нову позику І ВНІС ГО-/5-іЙ годині ранку-до схо­

тівкою. За йог~ п~икл~дом І' ду сонця, понад 20 юнаюв І ДІвчат зробили так само.

приступили до

вав

ff ро

хід

соцзма га ННЯ З

тракторним .. бригадами

N!! 1

ре.:\I;с).lеl'Ія

ганІзації.

ШJПХ', С_ Трсіірїв.

БОБКО П. Г.,голова кол­ госпу ім. Леніна.

~~~~б:::: K~~co~a;;~~~B~ ~~I ВСЮ суму передплати-готівкою що іх шанують? За те, ЩО/ вони невтомні в роботі для блага держани, народу, рід-

ного

колгоспу.

. р РеалІзаЦІЯ Друго\ держав

перевищила намічену

ної ПОЗИКИ перетворилась і

і становить тільки по

ТЕПЛЮК М. Т.,

.Ltоброго сло-

на в народі не

ЦЬОМ КА Г. М., секретар СУ\ІУ

КО.НОСІ)Н И І{ И арт і л і

ім.

кол- CTa.liHa, с. Русанів, повніс­

почуєш.

І

дянського патрІОТИЗМУ, без

значній кіЛf,кості кол ГОСП I в .1·ИСЯ. Цей виключний по своє

межної

завдяки

відданості

партії

хто справді буде доброї думки про такого, ЯК Яч-

6,ілЬ~ІОвиків, .. ве.lІШОМУ СтаЛ1ну.Одностаиною пере/~

ник Г., 3 РОЖНівської артілі

платою на

.,Більшовик". Люди В полі,

району ВИСЛОВЛЮЮТf,

борються за врожай, за щастя і добробут народу, а він молодий, здоровий, ці-

готовність боротися і нев­ пинно ;l,Обиватися Д3ЛhШО­ го піднесення мnгутності

лими днями баЙд.ики б'є. З своєї січня

не

по

сьогодні

ПОЗИКУ трудяпо

рідно!

свою

Батькі вщини.

виробив

HOB~ позика,--заявила у більше 15 трудоднів. своєму виступі на \Іітингу Парторганізація, кожен

комуніст відповідають перед

партією

за

виховання

більшовицьке молодІ,

комсо­

колгоспниця

артілі

ім.

Сталіна, с. РусаНів,т. Рак,­ допоможе

всьому

11[11110 \1 У

народу швидше виконати рі­

голова

колгоспу ім. Сталіна.

Але ж не секрет і друге. по селах нашого району у ГОСПIJОМУ сектору З міль- тю спл 1Тилп готівкою всю Є У нас окремІ J<ОМСОМОЛЬ- могутню де'fOн~траціЮ ра­ йон\{ 143 ТИСЯЧ БОЗ крб. У CY~I\', Н3 ЯКУ вони підписа­ ці, аро яких і

БО61(О П. М., голова сіль виконкому.

ХОМЕНКО М. О., секре­ д. КРИСЬКО, тар територіальноІ партор­ ('тlнга~~ти .JeHiucbKRli

--------------------------------------------

В чому'

3а дорученням загаJьносІ.lЬСЬКО­ го м Іпшгу JИСТ пIДПllса.lІІ:

широко

РОЗГОР:І\,-

:щаченню приклад

честі і

ду про випуск нової

і КОМСО~10ЛЬСЬКИХ

IlОЗИ-

Це в таких артілях, як

ЦЬОМКА.

радин

Богданівки

nрганіз<щіі спра ви передплата була вивершена у той-же день пІс/)я оголошення постанови уря-

ки.

Бри гад и ри колгоспів: М. КF:УШ, Т. ЦЬОМКА, А.

КолгоспнИІ<И: А. КРИМ Е НЬ, Є. ТКАЧЕНКО, і PycarIOB3 мають негайно ГАЛЯ КЕ~'Ш, КАТFРИНА lІіДХОJJИТИ всі колгоспники і ЛИТОВЧЕЧКО. му

тої агітаціііно-мпсової робо ських патріотів ти і уміло!

КСМ оргаНізації.

КО.'/ГОСJJниці району. Справа обов'язок партійних організа­

цііі, сільвиконкамів,

голів

На 94.300і всі ГОТівкою

ім.Петровського, с .Гоголів,

колгоспів, члеНІВ

ім. Леніна і ім. Сталіна, с. 50гданівка,Ім.першеТраВІ1Я

ня артілей, бригадирів, лан кових, активу забезпечити,

і ім. Сталіна, с.. Русанів ряду інших.

щоб у передплаті на нову Колгоспники арт і .1 j і\l. ПОЗИКУ прийняли участь Сталіна дали у ПОЗИКУ дсr­ всі КОЛГОСПН\:ІКИ і колгосп- жавІ82000 карбоваНЦіВ,а кол ниuі, і щоб всі до одного' госпники артілі "Пе!,бlO­

Тисячі ttолгоспників райо ну, пlдписавшись

правлін­

.-.--0--

на нову мольців. А це означа€ за­ сплатили всю суму підписшення лютневого Пленуму позику, зразу ж сплатили безпечити в першу· чергу ЦК ВКП(б) про піднесен­ всю суму готівкою, тисячі­ ки готівкою. авангардну ралю кожного ня Сільського господарства. ІІа другий, третій день. вчо с. БОГ;у'СЛАВСЬКА, КОМСОМОJІЬUЯ на роботі в Передплата по району ра трудівники Богданівки, ' завраиоща' каСІ!. бригаді, ланці.

жець U -12ЗОО карб.

Всі 94300 карб.

надіЙш.ш

готівкою.

А. БУРЯК, гозова сІАЬВНROНIiОIlY,

с. Тре"рlн.


_ _2_ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с

ГІАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

З газет я ви ПУ

ком[шекс uгро

ЩО ми їХ ВИВЧИЛИ в раііпарт

ЛИ

/Іеніна і Сталіна,що Ha~1 бу·

,. ЦуСіма",

І1рIlВЧИЛО

систе­

Хотів би внсловити також

РОДІІТЬ

ному будівництву. Бажано, щоб наш лектор [10 історіі

!{оздовськиіі

до

але

до

теоретичних

поточному

не

моменту.

гео­

графію т. 50Йняк. З~lіСТОПllі а.1е

нерн

попеnу

на гектар.

матеріалами.

lаСlНIJЯ

очнщали

Для Gі.1ЬШ кращого заСВОЄI1 но,щоб т. Козловський систе нам

реком енд У в іЗ В

ВіД[JОВідну

літературу, окреМі

ХУДОЖНЮ

матеріа·

РёЧОВilН

і

['а .

газет. Дуже цінно було

JJt!ЛИ

до

сипучого

гу прополlo:У В РЯ:І.ках.Одно

саНТJlметри. 1\

ид

ання

На початку вв

~

ВОЛОТОК

зрооилн

IІРОВфКУ рядкіВ --- ОЧИСТИJIИ ВІД бур'янів, хворих та нош

стану.

На дру['ий день піс.'lЯ то коджених I!lJ\іЛНИI([ШИ

б,

. -ХОЧ

впоперек

ІІа

паставку.

::!авжди СВОЄЧ::JСНО

ВОНИ

нагодова

Ні, напоєні, ЧlІсті. Від

12 ко рів одержано] 2 телят-всі здорові. Не зважаючи на нестачу соковитих кормів і К

концентраТіВ, т.

ов;}лспко

IІЗЛОf.'lа в середньому під кожної фуражної корови по 1400

.

.

ЛІТРІВ мо.10ка.

Старанно

працює також

телятниця

Ніна Гура. Во.

ІІа ПОВНіСТЮ зберегла '. "О Рlп.'Іе\l1 за

нею:.:

6

зак-

'

телят В1д

Ніісячного ВіК)' та добилась

добового IІрIJрОСТУ на кож· не теля 110

грамів. Весь

:JOO

\Ю.lОдняк ЇЇ

вгодованності.

групи

гарно!

На фермі жодного випад ку нашюрннх захворювань.

рос·

Д. ПАЛІЙ,

го. як розсіяли попел, про- невтомно боро.тІИСЯ проти культивірува .1И і заборону- бур'янІв, бо знали, що це

.tіJыlчпіі ЗООТСХНІК, С. Русанів

ЛИН.

До самого

збирання

--~-

ва:rи, всю п.:ощу засіяли ~i наЙз.'!ішиil ворог.

валкою.. ВИСІвали по Ш 20 ю-

Ж<1ЛИ сеРllа'lИ .. ,

ИРИ- дві третини

1

.

КОМ.

ЛИСТИ до PEДAKиlЇ

.. ГІЛЬЮІ

як

водотків

.

ДОГЛЯД І ЗБІР ВРОЖАЮ ГlДb ПІДготовленими веслами з

вис-

рогози,

пере­

складали

На 8-иіі день,ЯК тільки поча

як 6ригндир, кріМ уридо­ во!

наГОРОДІ!,

також

до­

даткову оплату, коли збе ре ПО 30 центнерів жи~' а

ГОС ПIl IIIiИ plJbBR'loi брвгa.'lИ, які пере викопаJl DJall урожайності ва всіі! 0010 щі ЗСР'IORИХ IІрьтур,sакрlПJеніlt за при га~ою.

ОАержуюТІ.

чt1верту

частr.ву зер

ІІа, зlnраllОГО 6РИI'адою понa.JI ВСТ<1нов,е­

ппгі ин "еї ПJа80В"!! врожаll.

АНlисаНітарне вогнище Б ~IIДKO

щонебудь

з 'їсти

у наШій чанній на за.1ізнич­

ній станції Бровари. На тих же стuлах, що готують їжу, за якими відвідувачі їдять,

сплять співробітники чайної,

проїзджі,шофера, які приІЗД жають за

пасажирами

або

вантажем. Ст(!кани, таріЛI<И. виделки

ше

не

МИЮТЬСЯ, а

іНКОЛ\l

ли­

опускаються в

яку рІДКО КОЛИ міняють.

lU

кох зерновиж 1\)"lЬтурах, Оlf'РЖУЮТЬ ilО'

даткову ОПlату ПрlІ

.\ \Іові

З гекта ра на п.'!ощі 2() га.

8 иковаоо.!!

вета·

ПО проr~' видається

ника\! .t3ВО& нrЗ:t.1РЖПI1 врожаю ве"ПОRIІХ

'Ш K()JIO~IТ\' "

вам буде ІІРИСВОЄНО :!аііпочесніше n нашій країНі зван-

вІ!

врожайності, щоб своєчасно

гаді для КОЖНОТ ланки. Дер-

розрахуваВС5!

жавне

КОЛГОСI\

конав державне З1іВДUllilН 110 постаВКJХ і

110

з

натуроплаті

завдаНІ/51

І\ОЛГОСП\'

9

нерів, . а по бри'гаді

А щодо додаткової О!lла -

може БУТIІ вище. за.т:ежнть

під

по

цент-

Це

грунтів,

~іди, колективне обговорен- ЦК ВКП(б) ухвалив "встзня конспе кту, якиіі кожен новити суворий контроль за своєчасною видачею належ,

керівни' лік­

антисанІтарне

і УТВОРІІТИ справж

ню культурну ч::\Йну.

Л. ОЗЕРНИЙ. --- ф ---

Сl ША ,'У\l1

НА lШ 1Х

RИСТУПШ

"РішеНІІЯ суду не

виконано" 20

квітня У .. Стахановці" наДРУI(ований лист кол

(jYB

ГОСllниці

с.

В.-дllмерки т.

воно Драної.РаilIJРОКУРОР т.Бурт вже

на

яких носіяна ваша озимина

Ilленум

ної колгоспникам додатко-

планове

вашом\,

ти. то ней закон ніЛКО\1 за-

Лют н еви іі

це

вогнище

на IІлощі бригаД;I, а в брп-

державою

6

ше навідуватися туди, відунати

r.rllra_i

ви-

ки, щоб весь

заважило

Але,щоб додаткова ОПЛhта

Соціалістичної

за ві

райспоживспілки часті­

1(O.lrocu

була IJравильно H<JpaxObai-!а, вам, як бригадиру. треба теllер I1же знатн IІлановє завдання по ВDожаіі~JOсті

Героя

Не кам

:1Зf3.1ЬПОГ"

R ніЗО!I)· 110

буфетчиця.

разо~t з НІІ МИ і

дуюча т. Снчова .

n,a

ву врожаilвості з ~'сl€Ї П.lощlllt) с іllУ Зf)Р ВОВllХ КУlьтур,закrlщеПіЙ за Gригадuю. l\ОІГоеПВИКIІ ТОХ .Ізвок, 111\1 переВIІКО ва,и ПJав урожаtlно~тl проса І КіllПУЯ 811 на З'акрlll,снlіІ за lаВllа\!и Пlощі ПО с[ву, одержують четверту часТRВ~· зер·

копа oц~aTa

конаєте нзяте зобов'язання,

ня

кричить павар,

а іноді

ІІа вІДIІІву під luших KYlbTYГ, І(),lат

ВІДПОВІДЬ. Безпювно, так. КОЛ\! ВІІ•

Kd

ли не зайдеш. то 1l0ЧVЄШ,щО

КОIfОСПВИКIІ бригади. які переВlІкова IІlан УР<іжаilвості ПО оДнlИ або KiJb

на ЦІІ КУ'ЬТУР, зібравого повад ВОВJСПУ ,ІІІВ .. анок урожаUпість.

про- лишаЕ.ТЬСЯ в силі . Ще біль-

О. НАРУШЕВИЧ, СIУІач раі!парТШIlО'.

порошок

J

г 3а 2 дні перед П()СіВО~1 добре

па·

!llІтанням,ЧИ одержить він.

водились теоретичні співбе- ше.

З нас складає.

в

!\ращою доnркию аРТі,lІі. КО

на м~жрядь була 27 санти- тигло, складали в невеликі меТРІВ, ;JIИбина заро~ки на кучки. Не в'язані снопи за­ IlОlJереднИ!{ом СIВНn ,'. -6 сантимеТрІВ. Зра І лишалися на 1J.1Ощі 2 дні, чистих

звернувся до редакції з з а

ЛИ з теоретичних журналів, мтс. щоб у нас регу.1ЯРНО

з

сантиметрів. Одноразово про

RРУЧ!1У.

ня КУРСУ історіїВКП(б)потрі6 Праці.l1.1Н ЦhОГО треба ті.1Ьматично

КН !ІО б цєнт-

IС-. НО РОЗJТертого

.

110 м'нс()поставк(\х

РОВІІ, шо за нею закріl1лені,

ніж

тіль-

2'>

по Бригади[) к О Л гос п у даткової ОПllат~ праці .. ІlролетарськиЙ шлях". С . сілr,ськогосподарських куль Зазим'я, тов. Галицький турах записаl/О, що: <"(;01'

відпо

відними ці кавими іСторични ми

,_.~

ООlJИВ3 31Oра.1И Іцоста.1Ь.

п'нзання

ми.

врожай.

Ilроса.

I<ОНlраl<тацін і зараз. З060виконано л:остроково. Євдокїю Ів[)нівну Коваленко, по праву, вважають

ПРО ДОДАТКОВУ ОПЛАТУ ЗА ВИСОКІ ВРОЖАї ЗЕРНОВИХ

lІотрі6но

ілюструвати Тх

нас

ньому піклується за РОЗВ8-

ток громадськоготваРIІННИЦ

ПОСУДИНУ з холодною ВОДОЮ,

І

но проводить заняття. У квіт

лекціТ,

післн

Артіль ім. Перше Травня (I ' ОЛОDа т . Гура) по справж

що ВОНІ! зі· браЛIі в 5 разів меншиіі

в копи . Неза6ароц заскир­ ли З'ЯВЛЯТИСЯ сходи, зроби.1И дували, обмолотилп. Здали оранки. За час між оранкою і по· першу мілку шаровку на4-5 в ко.1ГОСIІНУ КОМОРУ з З-ох Сівом були З'ЯВИЛИСЬ бур'я­ сантиметріВ. Від дощів ут­ гектарів 1О0центнеРІВ проса. на всій площі Порядком додатково! Оllла ни. Ми негайно ПРОКУЛЬТfI' ВОРІІлася вували поле однuчасно ко.рка. Наша бригад3, знову ти одержатІ понад:Ю цент проборонувала в два сліди нерів зерна ДЛЯ себе. заборонували.

між

З лекторів лише ОДИН то вариш Козловський регуляр

6

І'РУНlах

вали в два С'Ііди

зала Ном\, на це.

ile>ro

на

НайкраЩЮНIIІОlJе­

тим паріоргаНізаціН не вка І

було

ВОІІО

р'янами.

щораз

на м ВИКJlадаПI

Д ~, Ч

Т!І насіння ДЛЯ більш ріВНО'

піДІбрали IJЛОЩУ не засмічену бу­

не приходять 7-9 товарИШіВ. Комуніст Т. Пінчук-заврай Відділом зв'я з ку, рідко ко­

ні IІQчав

те.

ВИ~lІІ.'!И ВОДОЮ, щоб вирівня разово робили ПРОрИБКj' про са в рндках на віддаЛі :~ 4

ну 20 сантиметр: в і З<іборону

Ще не буд о у нас такого заняття, щоб 6у.:lИ IІрисутні всі слухачі. По поважних і час о м без ніяких при·

а

КО\І'

ни зорали площу на глиби­

МОї ПОО8жаннн

відвідує ШКОЛ\',

ВП.1И'

на

ЦЬОГО ВСЮ пло щоб пІдсохли, після, до схо бу .lа Ш10IШJ. де pocJla пізня зу ж ПіС.1Я в'юали заздалекапуста. У перші ж дні вес­ шу закоткували важким кот ДУ сонця,

---0---

ли

В

. . IlUлювали в рядках та під' внсо· ерез - дlll . шсли T~[O, як ЖИВЛЮR3.1И пташиним посЗОР:J.'1И, розон.ТУи по < uпе.нт лідом. ПО два нентнеРIJ гар 311а·

ніж у ШІІО,

ПОЖІІВНИ Х

рів. ~'

лекції

питаннях

пrаlШЛО,

RирI!llалыl~

TO~IY'TO родючу,

йд\'Т!,

В. РУБАНІК,

нк

і

нерів

бові КУЛЬТУРИ і озимина,ШО

СJ)"Іач раilпаРТШКОIR .

чин,

поділилася

.==-=== =~==~=

1I

корку

ЗІІИЩИЛИ.

Ш:ІІТН(:'-

40

(l.;ороченніі :,апнс Ії висту" у.

реДlІиками є багаторічні бо­ Л0ГР~МIВ на гектар.

місяць,

Tpe~ влаштовувати по

Ilo ,13F.\1O

кислих, БОJJOПIСТНХ, t.:О.'ЮН­ Іtюватих. ВОІІО ВЮlOгливе

кожної те);1И рекомендував ВіДІІовідну художню літе ратуру, а парткабінег за­ безпечував нас ЦИМИ твора­

часу,

т, ;1.емуса,

ВИСТllгання ВО.'ІОТОК. З Rибору місцн. ПРОСО не мірного Ilіс.-1Я змивання протруїЛIІ можна Сінти де ПОl1ало. Не формаліНО,\I, після !ІрОВіТ·

зриваються лекціf по партій

раз на

РiJіісі.Н, I·ОСП:Jіflлі.'1),

з ЧОГО ПОЧАJlII?

боти нашоі раilІІаРТlIlко;rи. Часто 3 вини лектора у нас

від

ЦИМ

Катерина ,,",\!!КО,11аївна

своїм 1L0СВI'.ю~1 БОРОТЬ1JІІ :~ ;] писокиі\ врожаіі

.1ннців!

деякі зауважеНН5! ЩОДО ро·

менше, ніж

і

гіршиіі врожай,

художню літературу.

ми. Час

с. 110ГРt'би,

1947 року

КОПОВН-ХОЧ на виставку

ІІЛСКСУ агротех нічних захо· .151 '~Ol'(~ ~{/~~;HBIPYBa:[.H j IJ~ посліду розсія.'ІИ на кожен дів ДОІІОМОГЛО і Ha~ зібра·. г.1ИОИН) _ - '" сантнме І р В І гектар. Ізнов\' заооранували в два 1·1РОИПl.l0 " ти по ЗЗ ,3 Пt' llтнrра I1роса • ше 8 днів і зро ~ е.'Іі ,·щ. ~ Я к оачите. не 3 гектара. IJ ' оили третє рихлення і др,т _

матично читати нолітичну і

ВКП(б) т.

. . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . .1 .. 1 травня

1<0 це ну/ю

З асгосуваli1! 1І IJOIJHOI'O

мене

бі .lьш-менш

Ь

!ІІі n ;~ га. ЦI,GlО року. Ilідпю.':УIОЧИ лист ТОВUРИНІУ

чеНІІЯ в (іоротr,бі за КIJЙ врожаіі .

регулярне відВідування

також

U

ост а нніх бри- Iтва.Мину.'lОГО року lІеревигадах цього не І кона,'!и план контрактації зр06или. ВИД-Ітепят. ~'Сl1 і ШIi() ПрОХО.'ilIТЬ

"

Ц е мало

бу

рею", "ТИХИЙ дон", "Підня та цілина" і ряд іІІ Ш 11 Х. Вза галі, пови нен сказ;}т!!, що

Е

КРИА060К. учаСНIІUЯ ресllублікансы<її нарdдН пе· редовиків СІЛЬСЬКОІ'О 1'0Сllодарства минулого року зібраЛrl ІІа 33.3 IteHTllepa проса з гектара ІІа П.'JU-

оброGіток,ЗНIІШИТIІ 6\Р'НIІIІ.

твори:

,. НароджеНі

партшко.'lИ

В

КОРЯ.1НИ\1 спо ., . " Через 5 ДНіВ соБО~1,-що дало . мож.lН·11 ;). ;.L()[p1:J 1: Ія" НАСІННЯ . І !JіСЛ5! :ющу зробп.111 друге ШЖРЯ.'lНИIІ ПОсІВ рихлення міжрядь на ї-8 цеіі вість провести

за

ХУДОЖНі

ім. ЮроmJ,

нома

а

[Jрове:m ШИР0

ОКРС~1Их

Прочитав також

вологу,

головне--сівоv і!

прочита­

І'ла в істо рії ІІа рті1.

час окремі

О

рів З гектар[) на lІ.ющі в.') га. днями КатеРИНа l(рив060К на на ра.1.і r'iРИI,!!1.ирів і лаНКОRИХ своєї артілі, в IIРlІсутн()сті агро-

ГРУНТ, 'збереl'

шу також виписки з творів

вивченні

Н

Сталіну, вона :юБОВ'НЗаJ1асн ЗІбрати 110

технічних за школі, СК:Іав конспект. Це ходів - вчасно : ; начно допомагає засвоїтн Ilідгот \' в ал 11 матеріа.1ІІ. У КОllспект зано

!ІрИ

А

Кращий бjJигадир рільничої бригади КО:П-ОС,

читала, щото-

рік ШilОЛЯнс\)кі просоводи вміло застосvПо кожнііі з ї Г.Іав 1{ОРОТ 110ВНIJіі кого курсу історії ВКП(б). вал!!

ти

Х

прикладом wпопянсьних просоводІв

38

ШВ8НЬ

рекомендовано

А

ЗАОЧНА АГРОЗООТЕХНІЧНА ШКОЛА ГАЗЕТИ "СТАХАНОВЕЦЬ"

Як я підвишуlO СВіЙ іДОЙНО-Т80DОТИЧНИЙ

:10

Т

нИіі сповістив редакцію, що су довиіі виконавець, який не

виконав

рішення суду,

Коли ви все ие встанови- притягається до відповідаль

те, то і не важко заздале- ності. гідь пІдрахувати скільки ваша бригада зможе одержати .

ВЕСНЯНА СІВБА НА 3АКА/'I.ІАТП: пшениці і

жита

порядком

.

u

ВІДПОВІдальнии редактор

MOlo;tHii тракторист МукаЧ1ВСЬКОI, " . Іс А ПОГРЕБІНСЬКИЙ воІ оплати". МТС Івав ІваИIJВВ'І Форст ва оравцl в І ОДНlєІ ТІЛЬКИ додаТКОВ01 оп. . • В законі про розміри до- !Ео.ноепl і!lені Дїкlтрова. лати.

----------------------------------------------------2 дзв. Тираж 2500.

БИ 01440 м. Броварі Київської обл., вул. Кірова. Друкарня райгазети "Стахановець" • Телефон-редакція

33 номер 1947 рік  

33 номер 1947 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you