Page 1

міської

та

районної

рад,

районної

державної

адміністрації

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ' " ' " " ' - ' " ' " - - - - - - - - - · - • • • -..

( l 0049)

Субе>тСІІ,

::::1:::1::1:;~:І~;:::~;~::~~~~~~~:::~::~···········~ Під осоонивим контронем - ринки міста Під час одного з останніх засідань міськвиконкому особлива увага була приділена питанню функціонування ринків міста та їх підготовки до ро­

боти у весняно-літній період. Члени виконкому разом з працівниками санітарно-епідеміологічної та вете­ ринарної служб за присутності ди­ ректорів ринків обговорювали ситу­ ацію, яка зараз склалася на міських торгових площах, починаючи із зовнішнього вигляду територій, іХ благоустрою до впорядкування робо­ ти та дотримання норм чинного за­ конодавства. Адже ринки - це теж своєрідна візитівка міста, і від того, як вони виглядають, їхнього санітар­ ного стану залежить епідемічне бла­ гополуччя багатотисячного населен­ ня Броварів. Для численних гостей це складова загального враження від побаченого в новому для них місті. Нагадаємо, що сьогодні в Брова­ рах працюють три ринки- ДП "Сам­ шит", що на вул. Фрунзе, 2, ТОВ "СБС" - вул. Короленка, 72, ТОВ "Нива" - вул. Возз'єднання, 4 та тор­ говельний

Київській,

майданчик

161.

на вулиці

Всі вони постійно

діючі, відкриті за конструкцією, змішаного профілю - за товарною спеціалізацією. Загальна кількість торговельних місць становить 1188. Як вказують статистичні дані, в пер­ шому кварталі поточного року за­ повнюваність ринків склала 7075%, фіксовані патенти, що дають право здійснювати діяльність на цих торгових площах, отримали 513 суб'єктів підприємницької діяль­ ності. Міська ж казна від сплати за

патенти отримала 159 тисяч гривень. На початку березня поточного ро­ ку згідно з відповіднИ,\І розпоряд­ женням міського голови була ство­ рена робоча група, до складу якої ввійшли спеціалісти СЕС, ветери­ нарної медицини, податкової інс­ пекції, відділу з питань торгівлі та побутового обслуговування уп­ равління економіки, спецвідділу з контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста. Вони здійснили неодноразові перевірки усіх торгових площ міста, які трива­ тимуть і надалі. Та вже зараз стає зрозумілим, що роботи лише тільки розпочалися, а об'єм робіт попереду чекає іще чималий. Гірше всіх спра­ ви у ТОВ "Нива". Вже при вході на ринок фіксується інформаційний стенд без законодавчої бази, схема ринку не приведена у відповідність фактичному стану, вивіска про ре­ жим роботи відсутня. Не проведено зонування території за видами про­ дукції, що реалізується. Як правило, поміж харчовими рядами здій­ снюється торгівля харчових про­ дуктів. Практично входи до всіх тор­

говельних площ міста мають вкрай непривабливий вигляд: впадає у вічі захаращеність хаотично встановле­ ними лотками; місця, де продається свіжа риба, іноді краше взагалі обійти. Досить часто під час пе­ ревірок виявлялось, що продавці на місці торгівлі не мали ні санітарного одягу, ні медичних книжок або ди­ рекція ринків не укладала договори оренди

торгових

місць

з

підпри­

ємцями, а це є грубим порушенням законодавства.

Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку

Броварського району на 2009 рік. 2. Про затвердження звіту про ви­ конання районного бюджету у пер­ шому кварталі 2009 року. 3. Про внесення змін до рішення 24-ї позачергової сесії Броварської районної ради V скликання від 13.01.2009 N~ 327-24 позач.-У "Про районний бюджет Броварського району на 2009 рік" та додатків до нього.

4. Про хід виконання Програми охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки в Броварському районі на період 2007-2010 роки. 5. Про хід виконання районної Програми відновлення зовнішнього освітлення населених пунктів Бро­ варського району до 20 І О року. 6. Про хід виконання районною державною адміністрацією повно­ важень. делегованих районною ра­

дою з питань забезпечення

вико­ нання заходів з відстеження резуль­ тативності регуляторних актів,

7.

Про хід виконання районною державною адміністрацією повнова­ жень, делегованих районною радою

з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури, спортута туризму.

8. Про внесення змін до рішення 3-ї позачергової сесії Броварської районної ради V скликання N~26-З позач.-У від 27.07.2006 "Про делегу­ вання повноважень Броварської районної ради Броварській районній державній адміністрації" . 9. Про призначення директора комунального підприємства "Архітектурно-планувальне бюро" Броварської районної ради Київсь­ кої області. 10. Про затвердження нової ре­ дакції Статуту комунального підприємства "Бровари-інформ­ технологія" Броварської районної ради Київської області. 11. Про призначення директора комунального підприємства "Брова­ ри-інформ-технологія" Броварської

районної ради Київської області. 12. Про затвердження Програми створення Броварської районної комунальної телекомунікаційної мережі сервісних послуг на основі передових телекомунікаційних тех­

нологій на 2009 -2010 роки. 13. Про збільшення Статутного фонду комунального підприємства "Бровари Рай ВУЖКГ" Броварської районної ради Київської області.

14. Про внесення змін до Програ­ ми підвишення родючості грунтів у 2006 році та 15. Про

на період до

20 І О року.

участь Броварської районної ради у складі учасників

ре>к.у

"Підrотувалися добре, почали - вдало"

муватись загальних норм, все ж, як

правило, порушення, які констату­ ють фахівці,- загальні. Це недотри­ мання умов реалізації товарів, пору­

шення

товарного сусідства чи режиму (під час

температурного

зберігання продуктів). Контроль за якістю продуктів здійснюється не так, як потрібно. Досить часто на прилавки

потрапляє

товар

сум­

нівної якості. Додає роботи і сти­ хійна торгівля, яка підвищує ризик зараження. Тож потрібно добре по­ думати, перед тим, як куштувати "з асфальту" кров'яні ковбаси, які про­ даються впродовж дня під пекучим сонцем.

У результаті перевірок лише працівники СЕС склали 37 штраф­ них санкцій, взагалі за порушення чинного законодавства протягом І

кварталу було складено

226

прото­

колів про адмінпорушення, накла­

дено штрафів більш ніж на сім з по­ Після обговорення члени викон­ кому зобов'язали керівників місце­ вих ринків навести лад на своїх те­

риторіях до травневих свят. Сто­ совно ТОВ "Нива" було вирішено згідно постанови головного санітар­ ного лікаря про заборону функ­ ціонування ринку призупинити ро­ боту ринку, доки не будуть усунені усі недоліки. Лариса ШАПКА.

ТОВ "Броварський торговий дім". 16. Про звернення до Господарсь­ кого суду Київської області. 17. Про внесення змін до статуту комунального підприємства "Бро­ варське районне виробниче уп­ равління шкільних їдалень" Бро­ варської районної ради. 18. Про внесення змін до статуту комунального підприємства "Трудо­ вий архів Броварського району". 19.Про внесення змін до статуту комунального підприємства "Госпрозрахункове бюро з питань зовнішньої реклами". 20. Про внесення змін до статуту комунального закладу "Броварська

ради.

22. Про внесення змін до статуту комунального підприємства "Еко­

Юрій КУШНІРЕНКО, голова районної раш І.

ша, ніж жнивної пори. З весняних днів починається непростий шлях до врожаю, який має багато складових: якісне насіння, підживлення та захист рослин ... Без цього не обійтися. Одразу ж після Великодніл свят ми побували в СТОВ " Княжицьке", аби дізнатися про проблеми, успіхи господарства. І аж ніяк не невипадково обрали саме це сільгосппідприємство. Бо воно- одне із кращих господарств у нашому районі. Такі керівники, як Тетяна Миколаївна Руденко, цієї пори не засиджуються довго у кабінеті. Тож потрібно заздалегідь домовитися про зустріч. Та коли домовилися, то обов'язково поспілкуєтесь. Хоча її службова "Нива" щоранку, а то й nосеред дня, збиває куряву польовими дорогами. Тетяна Миколаївна поспішає особисто подивитися та переконатися, як працює техніка на полях, чи вчасно підвезене зерно на посів до сівалки. Та хіба тільки цс' 1 Багато, ой як багато інших справ у дбайливого господаря! Кожного разу, коли мені доводиться бувати у госnодарстві СТОВ "Княжицьке", за звичкою заходжу до примішення контори господарства. Підіймаєшел східцями на другий поверх- і знову чергова несподіванка: галерея сільських героїв. Уже перед са~ІІІМ входом до приймальні ще один

ти про госnодарство, створити ха­ роші умови для трудового колск­ тиву. А ше вона тісно співпрацює '3 науковими установами, селск­ ційними центрами, а тому за всілякими реко~Іендаціями, нововвсдсннями стсжить постійно і стовідсотково довіряє висновкам вчсних-агрономів. А звідси й рсзу. 1ьтат. Про це госnодарство дуже багато говорити. І воно зас­ луговує того, бо є в Княжича\ чаму повчитися. Але у день приіJ.1У мене цікавило лише одне: як всдуться весняно-польові роботи у uьому госnодарстві' 1 Ось коротка, але аргу\Існтовано-переконлива візnовідь Т.М . Руденко: - Комnлексні весняно-польові роботи закінчено протяго\1 10 днів. Посінно ярої групи: я•1меню200 га, овес, нико-овсе і люuсрну на плоші l ОО га. Усього- 500 га. В даний час nроводиться nідготовка грунту під посів соняшнІІка. кукурудзи на зерно та кукурудзи на силос. Вже nідготовлено 200 гсктарів. Вносяться органічні .'106рива. Звичайно, цьогорічні! весна -сухі!, холодна та вітряна негативно впливає на посів та ріст всіх культур. Але попри все, сподіваємося на добрий урожай. Хо•1у висловІІТИ подяку всі\! НZІШІІ\І ~Ісханізатора\І. І, зокрсчз, Віктору Івановичу Вітру, котриіі особисто

-

трудові будні

членів господарства. А в кабінеті не один десяток диnломів, грамот, подяк висять на стінах. - Це все відзнаки за роботу нашого колективу,- з гордістю говорить Тетяна Миколаївна, коли побачила що розглядаю їхні нагороди.

равління та розвитку". 21. Про внесення змін до статуту комунального підприємства "Бро­ варське районне виробниче уп­ равління житлово-комунального господарства" Броварської районної

26.Різнс.

країни. Незважаючи на всі нсга­ разди, ця мудра жінка-керівник дотримується nравила: для того, щоб успішно справитися з vсі~Іа

стенд сьогодення

районна школа муніципального уп­

Терра" Броварської районної ради. 23. Про звільнення директора ко­ мунального підприємства "Еко­ Терра" Броварської районної ради. 24. Про розгляд звернення фізич­ ної особи-підприємця Т.І. Дементій про надання в оренду nриміщення в Броварській центраr.ьній районній лікарні. 25 . Про надання дозволу на вилу­ чення земельних ділянок під об'єк­ тами нерухомості приватному під­ приощю В.А. Путяті.

Недарма кажуть: весняний день -рікгодує. Це дійсно так, аджехто згає навесні не день, а навіть годину, той недорахується врожаю.

Напруга для селянина зараз не мен-

ловиною тисяч гривень.

Про скликання 27-ої сесії Броварської районної ради V скликання прийнятих районною радою.

•-оошОошооношшш.шошNШ _ _, . . . . . . . . .. .

2009

СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ":

Представник санітарно-епіде­ міологічної служби Ольга Строй де­ тально охарактеризувала ситуацію стосовно кожного ринку. І хоч у кожного з них є свій об'с~І робіт, який вони мають виконати і дотри­

[;)03lil0[p~@GJl:Jill 0[р0ШСЩрЗllіlІІ0~ [pcr!ir!0l:Jl:J0~ ~ ~ ZШ lІІШWШ z!ЯJШ) Гjfi)ГJf{f І0г ~

Відповідно до частини 9-ї статті 46-ї Закону України "Про місцеве са­ моврядування в Україні'~ ст. 21-ї Регламенту Броварської районної ра­ ди V скликання: І. Скликати двадцять сьому сесію районної ради п'ятого скликання 14 травня 2009 року ум. Бровари. 2. Пленарне засідання сесії про­ вести 14.05 . 2009 об 11-й годині в приміщенні за адресою: вул. Га­ гаріна, 15 (lV поверх, великий зал). 3. На розгляд 27-ї сесії районної ради V скликання передбачається винести такі питання: І. Про хід виконання районної

трСІІІВ8-ІЯ

2

Від себе додам. І цього не варто

І,

завданнями, передусім треба· лба­

посінв на тракторі МТЗ-82

500 ra,

Анатолію Хитрому т~І ОлсксJІцру Ступаку, котрі зараз nрJцююн на підготовuі nлоші пі . 1 nо сш пізн ,,о, груnи. Одно•1асно прово.1}пься роботи і в саду. Це- обрІзка, \Ііжрюний обробіток, обприскування Але відверто кажучи, було боюко "входити" \' вссннниіі ко\Іnлскс

робіт череЗ те, шо держава не

замовчувати: ще в 2007 році сталася одна приємна новина у житті товариства, та й самої Тетяни Руденко: їй присвоєно почесне звання "Заслужений працівник сільського госnодарства України" А щеось уже три десятиліття Тетяна Миколаївна обирається деnутато\І районної ради, с членом колегії райдсржадміністрацїі. Хіба не такі люди, як вона, - гордість і слава Броваршини' 1 Спілкуючись з Тетяною Рудснко, ше раз переконався, як важко

резервів ми .заготовили і закупи.'lІf дизельне П<L'lІІВО та насіню1 tll' зроблено заздалегідь - уз11.\ІК\. Сподіваоюсн, шо весняно-Іюльові роботи закінчи\ю за 5-6 н<н.:тупних днів, оскільки nідготув<L1Ися до них добре і ПО'І<L'ІІІ BJ<L'IO Повсртаю•ІІІСІ. ло раІ1Ltснтру. подучав: "От якби так дб<Ll.'І про розвиток га.1уз1 нанн по.1ІТІІКІІ. керівники держаuн . то нінкої чт-

сьогодні nрацювати у сільськогос-

зи у нас не буж1

!'

nодарському

секторі

нашої

виділила кредити. Та все ж тільки за кошти вш pc<LliJaLtii \Юлока та за рахунок вишукування внутрішніх

6.

Ч

11

не прав:І<І':'''

!'ІІІкола ТКАЧ.

t,,..._ _ _ _ _ _ _ _ WQН..WМQ/........,...,...Nh'H.,."<-·>'N~/N..-,-.-,_.,..-,,,...-н..-,,.,....,,..,..,,_,._,,.,,....._._..,"'''•'''"'""'""'#Г/'•"••·-;.-,.-·.·•-•••.<-:•.·•..-


У Зазим 'і живе найбагатша жінка села, а можливо, і всього _району

Ольга Павлівна Швидак. П багат­ ство - це її велика родина, бо народи­ ла ця жінка 11 дітей. На сьогодні її рід - це діти, 16 онуків, 1З правнуків. Про Ольгу Павлівну не пишуть га­ зети, та її знають і шанують одно­ сельці. Вона проста й скромна і вод­ ночас надзвичайна у своїй мате­ ринській святості. Кілька днів тому, 27 квітня, їй ви­ повнилося 84 роки. Спогади їі дов­ гого життя, як кадри із кінофільму, Пам'ятає все, ніби то було вчора. Корінна зазимчанка, закінчила се­ мирічку і працювала в рідному селі на фермі. Довелося побувати разом із сотнями односельців на каторж­ них роботах у Німеччині, де догля­ дала 8 корів. Після Перемоги повернулася додо­ му на даху товарняка. Голодне після­ воєнне село. Після чужої каторги своя була не менш тяжка: коса, вила, худоба, городи. Ходила по селах, міняла за мило й гребінці, які купува­ ла в Києві, зерно, борошно, олію. Молода і вродлива, вона запала в душу парубку Федору, своєму ж од­ носельцю, який також повернувся із Німеччини. Осіннього холодного дня 1947 відгуляли весілля. Ішов дощ і те­ пер Ольга Павлівна вважає той день знаковим: 'Так вік і проплакала". У 1948 році народила першу дити­ ну- Таїсію, за нею була Марія. Ще Сl'аршенькій чотири рочки, як сусіди почали шептатися: "Ольга знову важкою ходить ... " А у вічі го­

Та третім народився синок Ва­ силько. Свекруха Мокрина любила свого внучка, брала з собою до церкви. Була вона глибоко вірую­ чою людиною, читала за покійника­ ми і тим самим заробляла для сім'ї шмат хліба. А матір викликали в школу на "проработку": діти до церкви хо­ дять. Чоловік Федір працював їздо­ вим на волах, конях. Сім'я росла і тісно було в свекрушиній хатині. Тоді вона віддала їм свою комору, з якої подружжя зробило собі кімна­ ту. Самотужки зробили nіч і грубу, прорубали вікно. Проте й там стало тісно, та й свекрусі не подобалось таке сусідства, бо діти є діти: не так стуnлять, не те зроблять. І змушені були Федір з Ольгою тягнутися на хатину, яка продавалася неnодалік. Відремонтували і раділи, що є свій дім і двір. І полюбив цей дім лелека. Він через кожні 2-3 роки приносив їм синочків. За Васильком nриніс Федора, а далі одразу двійко- Семе­ на і Костика. Та коли Костика не стало у З місяці, птах nриніс їм іншого Костика. А потім знову двійню- Павла і Бориса, далі Андрія і Олександра. Хоч дітей nовна хата, проте в ній було чисто і затишно, а ще - тихо. Діти не nерекидали хату своїм гала­ сом та іграми. Вони - невеличкі, чорняві, схожі одне на одного, пра­

ворили:

цювали, як мурашки, доnомагаючи

виливаються

Наближаються шановані у нашого народу свята - День Перемоги і День матері. Наші читачі, громадські ко­ респонденти не залишаються осто­ ронь цих важливих подій в житті Ук­ раїни, свого міста, селища, села, своєї родини, друзів, сусідів. Вони про­ носять свої дописи з розповідями про буремні роки війни, хвилюючі роз­ повіді про наших матерів. Одну з та­ ких кореспонденцій пропонуємо вашій

-

- свекруха з хати

УТ-1 "Доброго ранку, Україно!" Ранкова молитва Дитячий фільм "Гор­ боконик" 25 Док. фільм "Нарко­ манія виліковна" .50 Театр М. Поплавсько­ го

55 Pivot Роіпt ОО Анонс передач Погода 15 Крок до зірок 50 "Знайдемо вихід" з Н. Розинською 10.45 Погода 10.55 Десятка кліnів М. Поnлавського 11.40 ДІф "Золотий трикут­ ник та діти Будди"

Погода Д/ф "Василь Зінке­

вич"

УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку, Ук· раїна!" Об.ОО Ранкова молитва Об.О5 Православний календар

Об.10, 07.00, 08.00 Новини Об.15, 08.10 Сnорт Об.20 Аграрна краіна Об.25, 07.20, 08.15 Погода Об.ЗО, 07.25, 08.20 Подіі очима майбутнього Об.55, 07.55 Кредит довіри 07.10 Спорт 07. 15 Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майдан· чик

08.25 08.45 09.00 09.05 09.20

щиру

Енергоnанорама Ранкові порадИ Анонс nередач

Новини Погода 09.ЗО Служба розшуку дітей 09.40 "Попередження" з М. Вереснем 11.00 Життя триває .. 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.15 Український вимір 12.50 Тетяна Цимбал "Лінія

1З.55 Творчий вечір nоета А, Демиденка 15.05 Україна в НАТО: міфи та реальність 1б.О5 Вікно в Америку 1б.З5 Фінал національного відбору пісенного кон­ курсу "Євробачення-

2009" 19.50 Погода 20.00 "Попередження"

з М. Вереснем 21.00 Новини 21.20 Погода 21.40 Прем'єра. ДІф "Опе­ рація їютюн" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Театр М. Поnлавського

1+1 Об.50 Українські мультфіль· ми

08.05 Х/Ф "Його дівчина П'ятниця"

09.55 12.05

Х/Ф "Не зводь очей"

FM"

1З.25 Автоакадемія 1З.55 Здоров'я 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15. 20 Погода 15.25 Служба розшуку дітей 15.З5 д/с "Це моя країна" 15.50 Д/с "Обличчя Євро· пи" 1б.25 Індиго 17.00 Д/с "Морські мисливці", 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Анонс nередач (вечірній) 19.00 Д/ф 'Тунелі у невідоме" 19.З5 Світ сnорту

19.45 Погода 20.00 Ток-шоу

Новини 21.З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.05 Громадська варта 22.25 Право на захист 22.55 Трійка, Кено, Макси-

21.00

ма

1+1

І

! ..

Ранкова молитва , 08.З5 Православний календар

10, 07.00, 08.00 Новини 15, 08.10 Спорт 20 Аграрна краіна 25, 07.20, 08.15 Погода ЗО, 07.25, 08.20 Подіі очима майбутнього

55, 07.55 Кредит довіри 10 Спорт 15 Ера бізнесу ЗО Рейтингова nанорама Pivot Роіпt 45 Ранкові nорадИ ОО Анонс передач Новини

розшуку

Погода 09.ЗО Служба розшуку дітей 09.40 Ток-шоу "Спокуса владою" 11.00 Життя триває ... 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.15 Погода 12.25 Український вимір 12.55 Фольк-musіс 1З.50 Муз.uа 14.15 Ексnерти дозвілля 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.20 Погода 15.25 Служба розшуку дітей 15.З5 ДІс "Це моя країна" 15.50 Д/с "Обличчя Європи" 1б.25 Індиго 17.00 ДІс "Морські мис­ ливці"

18.00

Новини

батькам. Старшенькі сини nідміня­ ли батька на конях, nеревозили

вижене.

1З.50, 01.ЗО Х/Ф "Полюван­ ня на клонів"

Х/ф "Французька для nочатківців"

15.40

17.З5 Х/ф "Іван Васильович змінює професію" 19.ЗО ТСН: "Телевізійна служба новин" 20.00 Х/ф ·Діамантова ру­ ка" Х/Ф "Переnолох школі" 2З.50 Х/Ф "Таксі"

22.05

ІНТЕР Об.ЗО т;с "Сільська медія"

у

Т/с "1941" Док. проект "Війна і мир. Евакуація"

21.20 22.20

ІСТV Факти тижня Об.ОО, 09.10 Погода Об.О5 "Спартак". Х/ф 09.15 "Околиця". Х/Ф 11.20, 1б.ОО Про-Zікаве.uа 12.00 Козирне життя 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Сnорт

05.20

1З.ОО "Гера·,-. Т/с

"Бібліотекар-З: nрок­ ляття чаші Юди". Х/Ф 1б.З5 "Гончі". ТІс 17.40 "Опери. Хроніки відділу вбивств-2". т;с 18.45 Факти. Вечір 19.00 "Врятувати рядового Райана". Х/ф 22.50 "Перегін". Х/Ф

14.00

ко­

Х/Ф "Своя nравда" Концерт М. Баскава "Корабель долі" 1З.20 Х/Ф їанки бруду не бояться" 17.20 Новини 17.40 "Чекай на мене" 19.00 Т/с їериторія краси" 20.00 "Подробиці"

07.20 11.10

08.15 Х/Ф

"Королева бензо­ колонки-2" 10.ЗО Х/Ф "Пригоди Шерло­ ка

Холмеа та доктора

Ватсона"

"Пригоди Шерлока Холмеа та доктора Ват­ со на. Знайомство". Невідома версія 22.00 ·у пошуках істини. Ук· раїнське чаклунство·

21.00

НОВИЙ КАНАЛ Об.10 Х/Ф "Пригоди короля Артура"

07.ЗО Х/ф "Думки про волю" 09.20 Х/Ф "Містер Бейсбол" 11.25 М/Ф "Кіт у каnелюсі"

1З.10 Х/Ф "Нью-Йоркське таксі"

Х/ф

15. 15

"Моє

перше

весілля"

19.00 19.15

Реnортер

20.ЗО

07.00, 08.00, 09.00, 17.00,

12.10, 22.20

Док. nроект "Війна і мир. Евакуація"

21.00 22.05

"Ліквідація". Т/с "Загублений баталь­

09.20 Х/ф "Його дівчина П'ятниця"

Х/Ф "Французька для nочатківців" 14.ЗО Т/с "Район Мелроуз" 15.З5, 17.20 Т/с "Моя nрек­ расна нянька" 1б.ОО Т/с "Всі жінки - відь-

11.40

ми

18.05 Т /с "Зірка еnохи" 19.25 "Погода• 20.15 Т/с "Руда" 21.15 Т/с "У червні 41-го" 2З.ОО "Просnорт" ІНТЕР Об.10 д/п "Повітряні боГ

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

09.1 О

Док.

проект

"Ней­

10.10, 20.30 Т/с "Обручка" 11.10, 19.00 Т/с їериторія краси"

18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Анонс nередач (вечірній) ДІф "Таємниці Лисої гори" 19.З5 Світ спорту 19.45 Погода 20.00 Ток-шоу "Батьки і діти" 21.00 Новини 21.З5 Світ спорту 21.50 Погода 22.05 Відкрита зона 22.45 Мегзлот 22.50 Суперлото, Трійка, Кен о 2З.ОО, 00.00 Підсумки

19.00

1+1 06. 1О

"Служба розшуку дітей" Об.15, 11.25 Т/с "Циганське

13.10 Т/с "Лініі долі" 14.10 Т/с "Морозов" 15.10, 21.ЗОТ/с "1941" 1б.10 "Судові сnрави" 17.20 Фестиваль гумору "Юрмаліна 2008" 20.00 "Подробиці" 2З.20 Х/Ф "Праnори наших батьків"

ІСТV Об.ОО, 03.05 Факти Об.15, 08.00, 09.00 Погода Об.20, 08.З5 ЗОО сек/год Об.25 Світанок

06.55, 10.10

"Леся+Рома".

Т/с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40

"Опери. Хроніки відділу вбивств2". т;с 10.50, 1б.ОО Про·Zікаве.uа 11.25, 1б.З5 "Гончі". т;с 12.45 Факти. День 1З.ОО ТероГ. Т/с 1З.55 "Обладунки Бога-2".

ще"

он". Х/Ф СТБ Об. ОО Т/с "Грейс у вогні" Об. 50, 08.00 "Вікна-Новини" 07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т /С "Вона написала вбивство" 08.15 Х/ф "Повернути Віру" 10.45 "У пошуках істини. Ук­ раїнське чаклунство" 12.45 "Битва екстрасенсів. Діти-ясновидющі" 1З.50 "Документальний де­ тектив. Приречений на­ речений" 14.З5, 21.ЗО Т/с "Кулагін і партнери" 15.05 Х/ф "Пригоди Шерло­ ка Холмеа й доктора Ватсона" 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 т;с "Доктор Хаус" 19.10 "Правила життя. Аnо­ каліпсиси"' 20.10 "Російські сенсаціі. Жерсть видатних лю­ дей"

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф

18.45 19.25 19.55

Факти. Вечір Надзвичайні новини "Убивча сила-б". Т/с

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО, 22.ЗО ТСН: "Те­ левізійна служба новин" 07.05 "Клуб Міккі Мауса" 07.45 Українські мультфіль­ ми

08.05

Т ;с

"Район

Беверлі

Т/с

"Район

Хілл з"

09.20,

14.25

Мелроуз"

10.20, 20.15 т;с 12.20, 18.05 Т/с

"Руда" "Зірка еnо­

хи" 1З.25 Т/с "Район Беверлі Хілл з" 15.З5, 17.20 Т/с "Моя прек­ расна нянька" 1б.ОО Т/с "Всі жінки · відьми"

19.25 "Погода" 21.15Т/с "Учервні41-го" 2З.ОО "Просnорт" ІНТЕР

19.20 Погода 19.25 Т/с "Кадети" 20.20 Т/с "Ранетки" 21.20 Т/с "Моя nрекрасна нянька" · 22.25 Х/Ф "Щасти, Чаку 1 " УКРАІНА Об.ОО, 07.00 Мультфільми Об.ЗО, 09.00, 19.00 Подіі Об.55, 09.ЗО Погода 07.15 Х/Ф "Весна на Зарічній вулиці" 09.25 Спортивні nодіі 09.З5 Срібний аnельсин 11.00 Х/Ф "Подзвони в мої двері" 14.ЗО Х/Ф "Перша сnроба" 18.00, 19.ЗО Т/с "Мамо, я кілера кохаю" 20.20 Т/с "Катя" 22.10 Х/Ф "Збройовий ба­ рон"

Х/Ф "Вид зверху кра­

17.10

19.ЗО, 22.ЗО ТСН: їелевізійна служба новин" 07.05 Дісней! "Клуб Міккі Маус а" 07.45 "Шість кадрів" 08.05, 1З.ЗО Т/с "Район Бе· верлі-Хіллз-З"

Об.О5 Т/с "Солдати-12" Об.50, 07.10, 07.З5, 08.40 Інформаційно-розва-

Об.10, 02.50 ДІn "Повітряні боГ 07.00, 08.00, 09.00,

12.00, 17.00 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з "Інте­

ром" Док. nроект "Ней­ мовірні історіі про жит­ тя. Любов nо-італійсь­ кому"

09.10

10.10, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.10, 19.00 т;с їериторія краси"

Док. nроект "Війна і мир. Евакуація" 1З.10 Т/с "Лініі долі" 14. 1О Т/с "Морозов" 15.10, 21.30 Т/с "1941" 1б.10, 04.20 "Судові справи" 17.20 Фестиваль гумору "Юрмаліна 2008"

12.10, 22.20

20.00, 02.20

пускає телефонну слухавку з рук.

Вона етомлюється приймати вітан­ ня. Коли б зійшовся весь їі рід, на­ певне, великий дім був би замалим.

сусідам картоnлю, сіно, nідстілку, заробляючи собі на хліб. Ольга Павлівна не тільки народ­ жувала дітей, а й праuювала дояр­ кою, телятницею, різноробочою. А ще 10 років пекла проефори для своєї церкви. А коли були малі діти, брала роботу додому, крутила з осо­ ки перевесла в колгосп і в'язали ма­ ти із соломи для nарників. А ще об­ шивала сім'ю і заробляла uеглу на Заліському цегельному заводі. Буду­ вали нову (вже третю) хату- світлу і nростору. Життя nроходило в сльо­ зах і радощах, в достатку і скруті, в заздрощах і nохвалі. На діток отримувала до вось­ мирічного віку від держави доnомо­ гу: сnочатку по 8.50 крб., потім- на 4 крб. більше. І чула вслід: "Солодко сnиться з чоловіком, та добре й гроші отримувати". У 1958 р. Ольгу Павлівну нагоро­ дили "Медаллю материнства", у 1964 -орденом "Материнська слава", а у 1968 р.- "Мати-героїня" і при цьому ще має й медаль "Ветеран nраці". Всі діти Ольги Павлівни і Федора Сидоровича отримали освіту. Сини виконали свій військовий обов'язок в лавах Радянської Армії. Всі одру­ жені, мають своїх дітей і внуків. У 1995 р. Федір Сидоравич залишив свою велику сім'ю і відійшов у інший світ. А материнське серце болить за всіма, та найбільше - за Борисом: служба в Афганістані дає про себе знати і через багато років.

СТБ Об.ЗО Т/с "Грейс у вогні" 07.20 Т/с "Вона написала вбивство"

мовірні історіі про жит­ тя. Втеча"

2З.ОО Підсумки

09.20 УТ-1 "Доброго ранку, Ук­

"Спокуса

владою"

Об. 55 "Служба дітей"

розмову.

Гляди, Ольго, народиш третю

увазі.

12.40 12.55

у

Коли підходять свята чи то день народження, Ольга Павлівна не ви­

Мати-rероїня

-

5 06.00 06.01 06.15

КАНАЛ

Програма передач "Час-Тайм" "Час

жальна

Тепер вона живе з донькою Марією та і! чоловіком Михайло~!. Довелося будувати ще й четверту ха­ ту. Проте з'їхатися всім разом не ви­ ходить, бо один із синів живе в Сур­ гуті, хтось хворіє, хтось від роботи не може відірватися. Коли запи­ туєш: "Як вам живеться?", завжди відповідає: "... Я живу, як у раю ... Є тепло, світло, їжа, вода ... Ось тільки здоров'я вже немає: відмовляють ноги ... Ой, скільки вони виходи,lи, а руки переробили різного діла ... " І така радісна новина - у Семено­ вого синочка Олександра, окрім первістка-сина, народилося двійко дівчат Марійка й Анна. Рід продо13жується. Низький уклін, вам, Ольго Павлівно, за все хороше. шо ви зро­ били в своєму важкому, але прек­ расному житті.

Згадує пухівчанка Віра ХолошІJій: Ольга Павлівна і Федір Сидоро­

-

вич жили на одній вулиuі з моєю ба­ бусею Катериною. І ми часто ходи­ ли до них гратися, бо моя сестра була ровесницею з їхньою донькою Марією. Ходили разом в Зазимську школу. А Федорові хлопuі (так їх прозивали в селі) допомагали моїй бабусі. Ольга Павлівна була для ме­

не святою. Її обличчя випремінюва­

ло таку доброту і лагідність. Це- ма­ ти від Бога!

Ольга ЩИГОЛЬ, с. Зазим'с. На фото: Ольга Павлівна Шшшак.

Об.25, 10.20, 1З.20, 15.15, 18.З5, 22.50 "Погода на курортах" Об.ЗО "Ранок з 5-им"

09.00, 10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00, 1б.ОО, 17.00, 19.00, 20.ЗО,

12.00, 15.00, 18.00, 22.00,

2З.ОО "Час новин

09.15, 22.15 "Бізнес-час" 09.25, 17.20 "Погода в Ук­ раїні" 09.ЗО "Автоnілот-новини" 09.45, 11.20, 1б.10, 17.50, 19.15 "Погода у світі" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференції у прямому ефірі" 12.20, 21.50 "Погода в Ук· раїні" 14.20 їранспортний тиж­ день" 14.З5 "5 елемент" 15.20, 1б.20 Ток-шоу "Май­ дан

17.ЗО їериторія закону" "Час економіки"

18.20

nрограма

"ПЩйом"

ще"

10.45, 19.25 Т/с "Кадети" 11.50 Т/с "ГІБДД і т. д." 1З.ЗО, 19.00 Реnортер 1З.З5 М/с "Сильвестр і Твитті - детективи 1З.45 Мjс "Бетмен" 14.05 М/с "Ульотні сновиди"

14.ЗО, 15.55 Teen Time 14.З5 Т/с "Ханна Монтана" 1б.ОО, 20-20 Т/с "Ранетки" 17.00 Т/с "Відчайдушні домогосnодарки" 17.55, 21.20 Т/с "Моя прек­ расна нянька"

Спортрепортер Х/Ф "Я, знову я Ірен"

19.15 22.25

чуть-2"

Т/с "Безмовний свідок 2" 10.00 Життєві сенсаціі 11.00 Грошові хвилині 12.00, 18.10 Т/с "Колись nрийде кохання" 1З.ОО Х/Ф "Перша спроба" 14.45, 20.20 Т/с "Катя" 1б.10 Федеральний суддя 19.ЗО Шустер Live 21.15 Х/Ф "Марш-кидок"

КАНАЛ Об.ОО Програма nередач Об.О1 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.З5, 22.50 "Погода на курортах" Об.ЗО "Ранок з "5-м"

5

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО.

й

ТОНІС Об.ОО Клуб 700 06.25 Як це робиться? Об.40, 07.45 РRОсім'ю 07.00, 20.ЗО 24 часа. "Світ" 07.15 Сильні світу сього 07.ЗО Новини 08.00, 21.10 Хіт-парад ди· ких тварин

1б.ОО За сім морів 1б.25 Мисливці та переслідувані 11.ЗО Рейс 24 12.05 Школа ремонту 1З.ОО Погляд у майбутнє 15.00, 20.00 Сім І тварин 15.ЗО, 18.ЗО, 20.45 Cneцn·

09.00, 10.15,

роект

17.ЗО Чудернацькі світи 19.00 Хроніки крокодила 22.1 О Реальність чи фан·

1З.ЗО 15.ЗО 1б.ЗО 17.ЗО

14.ЗО "5 елемент "Не перший погляд'.' "Мотор· ТБ" "Особливо небезпеч·

но

18.20 18.45 19.20 21.00 22.25

"Час економіки "Київський час "Новий час" "Час" "Народний контроль

ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.ЗО, 11.ЗО Як це робить· ся? Об.50, 07.40 РRОсім'ю 07.10 24 години "Світ" 07.25 Новини ПРО 08.00, 21.1 О Хіт-парад ди· ких тварин

09.00, 1б.ОО За сім морів 10.15, 17.30 Чудернацькі світи

14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 20.ЗО, 22.00, 2З.ОО "Час новин"

УКРАЇНА

"Київський час" "Новий час" "Час" "Велика політика"

та етика

09.00

Об.55, 12.45, 15.00 т;с "Друзі" 07.ЗО, 08.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Вид зверху кра-

18.45 19.20 21.00 22.25

11.50 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 1З.ОО Погляд у майбутнє

Об.ОО, Об.ЗО,

09.15, 22.15 "Бізнес-час" 09.25, 12.20, 14.20, 17.20, 21.50 "Погода в Україні"

15.00, 20.00 Сім І тварин 15.З0 24 ГОДИНИ. "Життя

09.ЗО "Автоnілот-новини"

тивні nодіі 06.45, 17.ЗО Погода

09.45, 11.20, 1б.20, 17.50, 19.15 "Погода у світі"

Об.50, 17.З5 Критична точка 07.ЗО Срібний апельсин 08.05 Т/с "Чоловіки не nла·

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес­ конференціі у прямому ефірі"

18.ЗО, 20.ЗО "24 години 18.40 Сильні світу сього 19.00 Хроніки крокодила 20.55 Погода 22.10 Реальність чи фан·

05.45 Мультфільми 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.25, 19.25 Спор·

2З.20 Х/ф Іводзіми"

"Листи

з

ІСТV Об.ОО Служба розшуку дітей 06.05, ОЗ.15 Факти Об.20, 08.00, 09.00 Погода Об.25, 08.З5 ЗОО сек/год Об.З5 Світанок 07.00, 10.10 "Леся+Рома". Т/с 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.З5

"Оnери: Хроніки відділу вбивств2". Т/с 10.50, 15.55 Пpo-Zikaвe.ua 11.25, 16.З5 "Гончі". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО ТероГ. Т/с 1З.55, 19.55 "Убивча сила­ б".

14.55, 21.00

"Ліквідація".

Т/с 18.45 Факти. Вечір

19.25 22.05

Надзвичайні новини "Красуня з Мемфісу".

Х/ф СТБ Об.ОО Т/с "Грейс у вегні" Об.50, 08.00 "Вікна - Нови­ ни"

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05, 00.40 Т/с "Вона

Х/Ф "Канікули кохан­ ня" "Правила життя. Апо­ каліnсиси" 11.55 "Слідство вели. Не­ безnечні гастролі" 12.55 "Документальний де· тектив. Едем за фата-

10.55

тастика

ка Холмеа й доктора В атсона 18.00, 22.00 "Ві•,но-Нов.ини 18.10, 22.20 Т/с Хаус" 19.10 "Зоряне життя. Пер· ше кохання зірок" 20.10 "Слідство вели. Помста й закон 21.ЗО Т /с "Кулагин і парт­ нери"

НОВИЙ КАНАЛ

на­

писала вбивство"

08.15

1б.ЗО Таємниці руін

Об.О5 Т/с "Солдати-12" Об.50, 07.10, 07.З5, 08. "Підйом"

Об.55, 15.00 т;с "Друзі" 07.ЗО, 08.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Я, знову я Ірен"

11.10, 19.25 Т/с "Кадети" 12.15 Т/с ТІБДД і т. д." 1З.ЗО, 19.00 Реnортер 1З.З5

"Сил


3 Твитті- детективи" М/с "Шагги й Скубі­

13.45

Ду ключ знайдуть··

14.05

М(с

Сnортрепортер

19.15 22.25

"Ульотні снови-

ди"

14.30, 15.55 Teen Time 14.35 Т(с "Ханна Монтана" 16.00, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.00 Т(с "Відчайдушні домогосnодарки" Т(с "Моя nрек­ расна нянька"

17.55, 21.20

ЧЕТВЕР травня

7

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.40 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 08.10 Сnорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.30, 07.25, 08.20 Події очима майбутнього

06.55, 07.55 Кредит довіри 07.10 Сnорт 07.15 Ера бізнесу 07.40 Ера якості 08.25 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Погода 09.30 Служба розшуку дітей 09.40 Ток-шоу "Батьки і діти"

тивні подіі

06.45, 17.30 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 13.50 Вихідні nо-українськи 14.10 Наша пісня 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.20 Погода 15.25 Служба розшуку дітей 15.35 д/с "Це моя країна" 15.50 д/с "Обличчя Європи"

16.20 Пазли 17.00 д!с

"Морські

мис-

ливці"

18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Анонс передач 19.00 д/Ф "Світлячки" 19.40 Світ сnорту 19.45 Погода 20.00 "Знайдемо вихід" 21.00 Новини 21.35 Світ спорту 21.50 Погода 22.05 Далі буде ... 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка,"Кено, Макси­ ма

розшуку

дітей"

06.15, 11.25

Т/с "Циганське

серце"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 12.55 Стильна штучка 13.20 Далі буде .. 13.50 "Надвечір'я"

П'ЯТНИЦЯ 8 тра~я УТ-1 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.40 Православний

06.00

календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.30, 07.25, 08.20 ПодіІ очима майбутнього

06.55, 07.55 Кредит довіри 07.10 Спорт 07.15 Ера бізнесу 07.35 Будівельний майданчик

08.35 Pivot Point 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Прес-анонс 09.30 Погода 09.40 "Знайдемо вихІД"

06.1 О

11.00 Жипя триває ... 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.15 Погода 12.25 Український вимір

06.15, 11.25 Т/с "Циганське

СУБОТА 06.00 06.05

--:-

травня

УТ-1 Ранкова молитва

Художній фільм "Син

полку"

Концерт до 9 травня "Не стріляй· 09.00 Анонс nередач 09.10 Погода 09.20 Прес-анонс 09.25 д!ф "Де було зірвано бліцкриг"

07.40

д/Ф "Київські доти" д/Ф "Педагогіка Вихара" 11.05 Х/Ф "Чекай на мене" 12.45 Погода 12.55 Х/ф "Повітряний візник 14.15 Х/Ф "Машенька" 15.40 Погода 15.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. "Ворскла" (Полтава)­ "Арсенал" (Київ) 18.00 Погода 18.1 О Концертна nрограма

10.00 10.30

НЕдІЛЯ травня

10

УТ-1 Ранкова молитва Художній фільм їа­ рапунька і Штепсель під хмарами" Об.ЗО DW. Новини Європи. 07.10 Фільм фестивалю "Покров" "Без сліз" 07.35 На гостину до Івана Поnовича 07.55 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки сnлять 09.20 Підсумочки 09.35 АнтивІрус для дітей 09.55 Крок до зірок 10.ЗО Нова армія 11.00 Муз. ua 1'1.ЗО Стильна штучка 11.50 Погода 12.00 "Лінія долі" 12.30 Здоров'я

06.00 06.05

1З.ЗО Телевізійний журнал "Околиця"

14.00 Благовісник 14.30 Аудієнція

розшуку

дітей"

серце"

Т/с "Район Бе­ верлі Хілл з" 09.20, 14.25 Tjc "Район Мелроуз" 10.20, 20.15 Т/с "Руда" 12.20, 18.05 Т/с "Зірка епохи" 15.35, 17.20 Т/с "Моя прек­ расна нянька" 16.00 Т/с "Всі жінки - відьми" 19.25 "Погода" 21.15 Т/с "У червні 41-го" 23.00 "Проспорт" ІНТЕР

ром

Док. nроект "Ней­ мовірні історіІ про жит­ тя. Освенцим" 10.10 Т/с "Обручка" 11.10 т;с їериторія краси" 12. 1О, 22.00 Док. nроект "Війна і мир. Евакуація" 13.10 Tjc "ЛініІ долі"

Українські мультфіль­

07.45

до Дня Перемоги "Ме­ лодіІ друзів"

Новини Погода Фольк-musіс Мегалот Суnерлото, Трійка, Ке но 23.00 На гостину до Івана Поповича

21.00 21.25 21.45 22.45 22.50

1+1

07 .•10 Х/ф "Дачна nоїздка сержанта Цибулі"

09.05 "Хто там?" 10.10, 10.35 МІФ "Улюбле­ ний прибулець" 11.10 М/Ф "Веліант: Перна­ тий спецзагін" 12.40, 15.00 "Шість кадрів" 13.05 д!ф "Друга світова війна" 15.30 "Караоке на майдані" 16.25, 17.05 Т/с "Моя nрек­ расна нянька" 17.30 "Криве дзеркало" 19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин" 20.00 Х/Ф "Олександр. Невська битва" Код 482 Відлуння Євробачен-

10.20, 20.15 Т/с "Руда" 12.20, 18.05 Т/с "Зірка епо­ хи

"Моя nрек­ расна нянька" 16.00 Т/с "Всі жінки - відь-

15.35, 17.20 Tjc

ня

15.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. "Металург" (Заnоріжжя) "Карnати" (Львів) 18.00 Олімпійський хроно­ метр

18.ЗО Погода Фестиваль мистецтв України. Київська об­

18.40

ласть

"Культурний фронт" з Ю. Макаровим 21.25 д/Ф "Пастка" 22.15 Наш футбол 22.50 Погода 22.55 "Трійка", "Кено", "Максима" 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

21.00

1+1 06.00 Х/Ф

"Агітбригада: "Бий ворога"

МІФ "Улюблений прибулець" 09.05 Лотерея "Лото-заба­ ва" 10.00 Т/с "Не краса по-аме­ риканськи" 10.55 "Караоке на майдані"

"Бар­

5

КАНАЛ

06.00 Програма nередач 06 01 "Час-Тайм" 06. 15 "Час сnорту" 06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 18.35, 22.50 "Погода на курортах"

"Ранок з "5-м"

06.30

14.10 Т/с "Морозов" 15.10 Т/с "1941" 16.10 "Судові справи" 17.20 Фестиваль гумору "Юрмаліна 2008" 19.10 Футбол. Півфінал куб­ ка УЄФА. "Шахтар" До­ нецьк- "Динамо" Київ 21.ЗО "Подробиці" 2З.ОО Х/Ф "Ми з майбутньо­ го" ІСТV

06.05 Факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.З5 300 сек;год 06.35 Світанок. 07.00, 10.15 "Леся+Рома" т;с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 08.05 Каламбур 09.05, 17.35

"Опери: Хроніки відділу убивств2". Т/с 11.00, 15.55 Про-Zікаве.uа 11.З5, 16.З5 "Гончі". т;с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Геро1". Т/с 1З.55, 19.55 "Убивча сила­ б". Т/с 15.00, 21.00 "Ліквідація"

Т/с Факти. Вечір

18.45

1З.10 Т/с "ЛініІ долі"

14.10 Т/с "Морозов". 15.1 О Док. nроект "Сімнад­ пеляна"

16.10 "Судові сnрави" 17.00 Фестиваль гумору "Юрмаліна 2008" 18.00 Творчий вечір комnо­ зитора В. Євзерова 20.00 "Подробиці" 20.ЗО Ювілейний концерт груnи "Любе"

2З.10 Х/ф "Прорив"

ми

19.25 "Погода" 21.20 т;с ·у червні 22.30 Х/ф "ДМБ"

41-го"

ІНТЕР

06.10, 01.30 д/п "Повітряні боІ

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з Інте­

ром"

nроект

"Ней­

мовірні історіІ про жит­ ну"

"Місце зустрічі. гребені хвилі"

На

12.10 Док. проект "Війна і мир. Евакуація"

Х/ф "Іноземець" ІНТЕР

05.50 Док.

nроект. їаємни­

ця Вервольфа"

06.40 Х/Ф • ... А зорі тут тихі" 10.00 Док. nроект "Ней­ мовірні історіІ про жит­ тя. Севастоnольський вальс"

11.10 "Картата nотата". 11.50 "Кващ>атний метр". 12.40 Х/Ф "Вітчизна або смерть"

14.30 Х/Ф "Убік від війни" 16.20 Хjф "Чаклун і Румба" 18.00 Програма "Позаочі". В. Толкунова 19.00, 20.30 Концерт "Свя­ то зі сльозами на очах".

20.00 "Подробиці" 22.20 Х/Ф "Лейтенант Суво­ ров"

ІСТV

05.55 Факти 06.10, 06.50 Погода 06.15 Автоnарк. 06.55 Добрі новини 07.00 "Пантера". Т/с 11.50

фіналу.

-

цять мипєвостей Е. Ко­

Т/с "Район Бе­ верлі Хілл з - З" 09.20, 14.25 Т/с "Район Мелроуз"

08.05, 13.25

22.20

1/2

селона" (Ісnанія)

Сnорт

06.10 д/п "Повітряні бо,· 07:00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­

10.10

служба новин"

08.25

ми

08.05, 13.25

тя. П'ять склянок тютю­

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 ТСН: "Телевізійна

15.00 15.15

19.30, 22.30 ТСН: "Те­ левізійна служба новин" Дісней' "Клуб Міккі Мауса" 07.45 Українські мультфіль­ 07.05

09.10 Док.

1+1

Н. Розинською 10.50 Служба розшуку дітей

9

13.00 Х/Ф "Перша спроба" 14.45, 20.20 Tjc "Катя" 16.10 Федеральний суддя 21.30 Футбол. Ліга

ми

Спецпроект "20 років без війни" 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. "Металіст" (Харків) - "Металург" (Донецьк) 21.00 Новини 21.35 Світ сnорту 21.55 Погода 22.10 Автоакадемія 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки "Служба

nрийде кохання

Мауса"

Темний силует Ситуація Новини Погода

з

10.00, 19.30 Шустер Live 11.00 ГрОШОВі ХВИЛИНІ 12.00, 18.10 Tjc "Колись

07.05 Дісней' "Клуб Міккі з

Т. Щербатюк

14.30 14.50 15.00 15.20 15.35

"Безмов-

09.10

1+1 "Служба

чемnіонів.

"Челсі" (АнГЛІЯ) Т(с

ний свідок"

УКРАіНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00. 19.00 ПодіІ 06.40, 17.25, 19.25 Спор-

06. 1О

чуть"

09.00, 04.45

23.00Підсумки

11.00 Жипя триває .. 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12.15 Погода 12.25 Український вимІр 12.55 Хай щастить 13.20 Кіно.uа

Т;с "Чоловіки не пла­

08.05

Х/ф "Ідеал, що висли-

за є"

д/Ф

"Друга

світова

війна"

"Шість кащ>ів" "Криве дзеркало" 16.ЗО, 17.10 т;с "Моя nрекрасна нянька" 17.35 Х/Ф "Джентльмени удачі" 19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин" 20.00 Х/Ф "Дочка" 22.00 Х/ф "Після прочитан­ ня спалити"

14.00 14.35

ІНТЕР. 05.20 Х/Ф "Убік від війни" 07.00 Х/Ф їаємнича карта" 09.20 "Городок" 10.00 "Україно, вставай'" 10.30 Х/Ф "Шкільний, вальс" 12.20 Док. проект "Майор Вихор. Правдива історія" 13.ЗО Х/Ф "Ми з майбутньо­ го" 15.50 "Вечірній квартал" 17.50, 20.50 Х/ф "Осінні квіти"

20.00 "Подробиці тижня" 2З.ОО, 02.40 Х/Ф "Піаніст" ІСТV

05.30, 18.45 Факти 05.45, 07.00 Погода

ІСТV Служба розшуку дітей

05.55 06.00 Факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.З5 ЗОО секjгод 06.30 Світанок. 06.55, 10.15 "Леся+Рома". Т/с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Оnери: Хроніки відділу убивств-2". т;с 10.55, 16.10 Про-Zікаве.uа 11.З5 "Гончі". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО "ГероІ'. Т/с 14.00, 19.55 "Убивча силаСпецпроект К.Стогнія до Дня Перемоги "Операція "Шторм­ ЗЗЗ".д!Ф 11.10 "В nолоні у шайтана".

09.55

10.40

д/Ф

11.З5 Квартирне nитання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО "День Перемоги".

Х/ф "Увага, говорить Москва!".Х/ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 Прем'єра в Україні: "Полювання на "Вер­ вольфа". Х/ф 23.05 "Молодий Ганнібал".

14.45

Х/Ф СТБ "Сучасна медицина: Дива й сенсац;,· 06.00 "Наші улюблені мультфільми: Марія­ Мірабелла, Канікули Боніфація" 07.25 "Еники-беники" 08.00 "У пошуках nригод" 09.00 ~Імо вдома"

05.10

05.50 "Альф". т;с 06.15 їроє згори". Tjc 07.05 "Вибивайлй". Х/ф 09.00 Квартирне nитання 10.00 Ти не повіриш! 10.55 Козирне жипя 11.ЗО Чудо-Люди

Спецпроект К. Стогнія до Дня Перемоги 12.45 Факти. Світ 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО "Полювання на "Вер­ вольфа". Х/ф 17.00 "Ілля Муромець і Со­

12.00

ловей-розбійник". М/Ф

19.00 "Куленеnробивний". Х/ф

21.10 "Сволота". Х/Ф СТБ 05.З5 "Сучасна медицина: Дива й сенсац;,·

"Наші улюблені мультфільми: Пригоди Буратіно" 08.00 ·у nошуках пригод" 09.00 ~Імо вдома"

06.25

10.50 "Вусолаnохвіст" 11.10 Х/ф "Сміливі люди" 13.15 ·у nошуках істини. Микола Павленко: топ­ менеджер еnохи НКВС"

09.00, 1000. 11.00, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17 оо. 19.00, 20.ЗО,

12 ОО. 15 ОО, 18.00. 22 ОО.

2З.ОО "Час новин"

09.15, 22.15 "Бізнес- час· 09.25, 12.20. 14 20 1ї.20. 21.50 "Погода в Укра:ні" 09.ЗО "Автоnілот-новини"

09.45, 11 20. 16 20. 17 50. 19.15 "Погода у свіrі" 10.ЗО, 11.30. 12.ЗО "ПресНадзвичайнІ новини "Втеча до nеремоги"

19.25 22.05

Х/Ф СТБ

06.00 Т Іс 'Трейс у ВОГНІ" 06.50, 08.00 "Вікна Новини

07 ОО, 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство" Х/ф "ЗаконниИ шлюб"

08.15 10.50 11.50

"Зоряне жипя."

"Фантас ГИЧ НІ ІСТОріІ. ТемнІ сили 12.45 "Слідство вели. Помста й закон" 1З.50 Х;ф "Пригоди Шерло­ ка Холмеа й доктора Ватсона" 17.00 "Пригоди Шерлока Холмеа й доктора Ват­

сена" НевІДома версІя

18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10, 22.20 Т/с "Дсжтор Хаус

"Моя правда Ана­ толій Папанов" 20.10 "СлІдство вели. Біси" 21.ЗО Tjc "Кулаrин і партне­

19 10

ри"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Tjc "Солдати-12" 06.50. 07. 10. 07.З5. 08.40 6". т;с 15.05 "Ліквідація" Т/с 16.50 "День Перемоги". Х/Ф

18.45 Факти. Вечір 19.10 Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 21.05 Максимум в Україні 21.45 Ти не nовіриш' 22.40 Голі та смішні СТБ

06.00 Т/с Трейс у вогні" 06.50, 08.00, 17.45, 22.00 "Вікна- Новини"

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.05 Т /с "Вона написала вбивство" Х/Ф "Ати-бати, йшли

08.15

солдати

10.45

"Моя

правда.

Ана­

толій Паnанов"

"Слідство вели. Біси" "Док. детектив. По­ родження тьми" 1З.15 "Документальний де­ тектив. Договір з дия­ волом" 14.10 Х/Ф "У зоні особливої

11.40 12.40

уваги

15.55 17.55

Х/ф "Хід у відповідь"

Х/ф "Ворошиловсь­ кий стрілок" 20.00 "Україна має талант'"

10.10 "Вусолаnохвіст" 10.50 "Наші улюблені мультфільми:

Падав

торішній сніг, Доктор Айболит" 12.25 "Юрмалина-2004" 1З.55 Х/Ф "Мщний горішок" 15.40 "Україна має талант'" 18.00 "Неймовірні історіІ кохання"

Х/ф "Ворошиловсь­ кий стрілок" 21.00 "Ворошиловський стрілець" Невідома версія 22.00 "Моя nравда. Ана­ толій Паnанов" 23.00 "Зоряне жипя. Пер­ ше кохання зірок"

19.00

НОВИЙ КАНАЛ

06.15 Х/Ф "Лабети" 07.35 Х/Ф "Маленька nрин­ цеса·

09.35 Будинок закритий на ремонт

10.ЗО Зоряні драми 11.10 Інту·Іція 12.10 Іnfо-шок 1З.10 Гіпноз

14.15

"Слщство вели. Чор­

на вдова"

"Документальний де­ тектив. Убивство в кре­ дит" 16.00 "Правила життя. Смачно до смерті" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів. Діти-ясновидюшj" 20.00 "Наше нове кіно. Хjф "Аферисти" 21.55 Х/ф "Повернення блудного чоловіка"

15.20

НОВИЙ КАНАЛ 06.15 Х/Ф "Крамниця жахів" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитаєте в лікаря 08.40 Руйнівники міфів-4 09.40 Т/с "Щасливі разом" 10.45 Х/ф "Дівчина із Джерсі"

12.55 Шоуманія 13.35 Ексклюзив 14. 15 Аналіз крові 14.55 Зоряні драми 15.50 Іnfо-шок 16.50 Х/Ф "Гітлер, капут!" 18.55 Х/Ф "Міс конгеніаль-

К•JнферРНЦІ'

у

пр>=Імому

~->фІ рІ"

14

13.ЗU

елемент"

15.30 "Зверни увагу" 16 ЗО "Арсенал· 17 ЗО "482: Історія укра:нського бізнесv "Час економІКи''

18.20 18.45 19.20 21 ОО 22 25

дини

Погода 07.ЗО Новини ПРО 08.00, 21 10 Хіт-парад ди­

07.25, 20.55

"КиІвський час· "Новий чос "Час"

ких тварин

"Резонанс"

"ПІДйом"

lвиrТІ- деrективи" М с "Шагп й Скубі-Ду

СВІДОК 2" 10.00, 19.ЗО Шустер L<ve 11.00 Грошові хвилинІ 12.00 18 10 Т'с "Колись прийде кохання

1З.ОО ХІф "Марш-кидок"

15.15. 20 20 ТІс ·катя· 16 10 Федеральний судця 22 15 Гумористичний ХL>нцерт

клк;У знайдуть

М с

14 05

"Ульотн< снови-

ди

14 З5 15 55 Тееп Time 14 40 Т/с "Ханна Монтана" 16 ОО. 20.20 Tjc "Ранетки" 17 00 Т, С "ВщчаVідуШНІ ДОмогосподарки"

17.55, 21.20

Т/с "Моя прек­

расна нянька

О 1.00

19. 15,

Сnортрепор­

тер

22.25

Х;ф "Факультет"

Об.ОО Мультфільми Об.ЗО. 17.00, 19.00 ПодіІ Об 40. 17.25. 19.25 СпортивнІ подіі Об45. 17.ЗО Погода 06.50. 17.З5 Критична точка 07 .ЗО Срібний апельсин 08.05 т;с "Чоловіки не nлачуть 2" 09.00 Т/с "Безмовний Х/Ф "Франц+Поліна·

06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Т/с "Солдати-12" 06.50, 07.10, 07.З5, 0840 "Підйом"

06.55, 15.00 Т/с "Друзі" 07.ЗО, 08.30. 19.20 Погода 09.00 Х/ф "Факультет" 11.05, 19.25 Т/с "Кадети" 12.10 Т/с ТІБДЦ і т.д." 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 М/с "Сильвестр

і

15.55 Teen Time

14.З5 Т/с "Ханна Монтана"

16.00, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.00 Т/с "Розпачливі домогосnодарки

Т/с "Моя nрек­ расна нянька" 19.15 Сnортреnортер 22.25 Тільки правда?

17.55, 21.20

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40, 17.25, 19.25 Спортивні nодіІ

17.ЗО Погода

14.05

Т/с

"На

безіменній

висоті"

Х/ф "Дівчина із Джерсі" 20.40 Х/Ф "Гітлер, каnут'" 22.40 Хто проти блонди­ нок?

18.20

УКРАЇНА

05.00 Шустер Live 09.00, 19.00 ПодіІ 09.25, 2З.10 Спортивні

подіІ

09.ЗО Погода 09.З5 Срібний аnельсин 11.00 Т/с "Мамо, я кілера кохаю" 13.00 Х/Ф ·у бій ідуть одні "старики" 14.45 Т/с "Катя" 19.30 "Дві зірки" 22.10 Жипєві сенсаціІ. "Не від собачого жипя" 22.40 Жипєві сенсаціІ. "Гу­ ляй, душа" КАНАЛ Об. ОО Програма nередач 06.01 "Час-Тайм" 06. 15, 07.05 "Час сnорту" 06.25, 08.20, 10.20, 1З.20,

5

ність-2" Хто проти блонди­ нок? 22.40 Скетч-шоу "Файна Юкрайна"

21.30

УКРАіНА

06.00, 07.00 Мультфільми 06.30, 09.00 ПодіІ 06.50, 09.25 Спортивні nодіІ 06.55, 09.ЗО Погода 07.20 Х/Ф ·у бій ідуть одні "старики"

09.З5 Срібний аnельсин 11.00, 18.00, 19.30 Tjc "Ма­ мо, я кілера кохаю" 13.00 "Дві зірки" 15.ЗО Зіркові зустрічі з Ал­ лою Крутою 1б.ЗО Х/Ф їільки nовернися"

19.00 ПодіІ тижня 20.ЗО Х/Ф "У серпні 44-го" 22.20 Футбольний уїк-енд 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15, 07.05 "Час сnорту" 06.25, 08.20, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.15, 22.50 "По­ года на курортах" "Своїми очима"

06.30

18.З5 "Погода на курор· тах

06.30 "Ранок з 5-им 09.00. 1000, 11.00, 12 ОО. 1З.ОО, 14 ОО, 15.00, 16.00, 17.00. 18 ОО. 19.00, 20.ЗО "Час но­

Школа ремонтv

13 ОО Поrпяд у майбутнє 15 Ol! 20 UG :,м тварин 1~ ЗО 24 'ОДИ НИ 'Жипя 1~ ЗО ТаємницІ ру:н

СильнІ СВІТУ сього ХронІки <роксдила Реальн<сrь чи фан

18 40 19.00 22 1('

тастика

1r. :;r

"Драив

1 .~L· "Резонанс"

"Час економіки"

18 2l• 18 45 1~ 20 2: OL 21 40

"Ки:всьхий час "Новии .ас· "~ас·

Ток шоу

"Я так ду­

маю

ТОНІС ОС Клуб 700 Об ЗО І І ЗО Як це робить­ ся?

06 50 07 45 РRОсім·ю 07 10 18 ЗО 20 ЗО "24 с- 25 20 55 Поr ода 0' ЗО Новини ПРО 08.00 21 10 ХІт-парад

.~ВІ'И

1720

"Погода в Укра·Іні"

1УЖ~3

1 51)

UYKV ДІТеЙ

'1<1'

12

Q~ '.1ІКС'ПЗ іJt·МІІН"rу

ОІ

~ н ляд

v

маибутнє

15.0L 1:1м·,

09.45. 11.20, 16.20 17.50. 19.15 "Погода у СВІТі" 10.30, 11.ЗО. 12.ЗО "Прес­

18 40 СильнІ СВІТУ

конференції у прямому

ефірі" 13.ЗО, 14.ЗО "5-й елемент

19 ОО 20 ОО 22 1О

17.З5 Критична точка 07.ЗО Срібний апельсин Т/с "Чоловіки не плачуть 2" 09.00, 15.45 Т/с "Безмовний СВідОК 2" 10.00, 21.25 Шустер live 11.00 Грошові хвилини Т/с

"Колись

14 ОО, 19.ЗО Т/с "Катя" 16.10 Федеральний суддя 02.00 Х/ф "Дочки - матер< 5 КАНАЛ Програма передач "Час-Тайм" 06.15"Час спорту"

06.00 06.01

курортах"

ОО,

1400,15.00.16.00,1700. 18.00, 19.00, 20.30, 22 оо. 2З.ОО "Час новин

09. 15, 22.15 "Бізнес-час" 09.25, 12.20, 14.20, 17.20, 21.50 "Погода в Укра<н<" 09.ЗО "Автоnілот-новини"

09.45, 11.20, 16.20, 17.50, 19.15 "Погода у світі" 10.30, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес"Погода на

курортах" Об.ЗО "Час економіки"

06.45, 08.10, 09.25, 19.20 'Тема тижня" "Зверни увагу" 07.ЗО, 08.00, 09.00,

15.30 ОО,

12.00. 13.00, 1400. 16.00, 17 ОО, 18.00, 21 ОО, 22.00, 2З.ОО

"Час новин

07.20, 09.20, 12.20, 14.15, 17.20, 21.50"Погода в Укра·Іні"

07.35, 08.50, 22.15

"Бізнес-

час"

"Новобудова" 08.ЗО "Бістро-ТБ" 09.40 "Своїми очима"

07.50

чи

фан­

кoнфe~t:r-..J,tt 13 15 16

ЗО

14

ЗО

"5

І елемент

ЗО -,=ВОІМИ L>ЧИМа

ЗО Г30

ма меж< ФеєрІя мондрів" "Час екОНОМІКИ . КИІВСЬКИЙ '<аС

18.20 18 45 19 20 · Новии ІJС 21 ОО "Час" 22 25 'ТериторІя закону ТОНІС Об ОО Клуб 700 06.З0. і 1.З0 14.45 Як цє робитьс~? 06.50. 07 45 РRОс:м·К' 07 10. :8.30. 20 ЗО "24 го-

07 25. 20 55 Погода 07.30 Новини ПРО 0800. 21 10 Хп-парад

ди­

09 ОО. 16.00 За сІм морів 10.15. 17.30 ЧудернацькІ СВІТИ

Школа ремонту 1З.ОО Погляд у майбутнє 15.0З, 20.00 СІм·, тварин 15.ЗО 24 години. "Жипя 16.ЗО Таємниці ру<н 18.40 СильнІ світу сього 19.00 Хроніки крокодила 22.10 РеальнІсть чи фан-

12.05

тастика

боркана. Ірина ВІльде") 16.ЗО "Арсенал"

17.ЗО "Час за Гринвічем "Народний контроль" "kи:вський час" 19.ЗО Ток-шоу "5 копІйок 21.20 "Велика поЛІтика" 22.25 "Но меж<"

18.20 18.45

ТОНІС

06.00 Спецnроект 06.25 Як це робиться? 06.55 Головне питання 07.20 Погода 07.25 ЧудернацькІ світи 09.00 С1м'я ВІД "А" до "Я" 10.05 Школа ремонту 11.00 За с<м мор<в 11.30 Х/Ф "Повітряний ВІЗНИК

11.ЗО "Автопілот-тест" "Технопарк" 12.ЗО "Вперед, на Олімп'" 1З.ЗО "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Гра долі" ("Непри-

11.45

'Тема

тижня

06.55 "Зверни увагу" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18 ОО, 19.00, 22.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.15, 12.45, 14.15, 17.20, 21.50 "Погода в Україні" 07.З5, 08.50,

РеальнІсть

Х/ф "Два бІйці" 14.ЗО Х/ф "Чекай на мене 16.30 Зелена варта 17.05 Х/Ф "Повrсть про

13.00

09.55, 11.20, 16.20, 17.50, 19.15 "Погода у світі" 10.30 "Не перший погляд

06.45, 08.10, 16.20

rоповне пиrання

ких тварин

1З.ОО,

15.20, 22.50

ього

дини

06.25. 10.20, 13.20, 15 20. 18.З5, 22.50 "Погода на 06.30 "Ранок з "5-м" 09.00, 10.00, 11 ОО, 12

r

ХронІки крокодила

тасН1!<';l

08.05

18.10

тварин

1~.ЗО 24 соди ни Жипя 16 ЗQ таЄМНИЦІ QуІН

15.ЗО "Феєрія мандрів"

22.15 "Бізнес-

час"

07.50

ди

ких тварин

09 00 16 )0 .Ja "ІМ МОрІВ 1О • S 1 ЗО ~удернацьк<

09.ЗО "Автопілот-новини

06.55, 07.00, 10 11.00, 15.00, 19 ОО,

го-

дини

1

09.15 "Бізнес-час" 0925. 12.20, 14.20

прийде кохання

ди

06.45,

1~ 05

ЛУ)4<~<J pr <ШуКу ДІТеЙ

06

КАНАЛ

06.00 Програма nередач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 1З.20. 15.20,

12.00.

Твип1 -детективи" 1З.45 М/с "Шагги й Скубі­ Ду ключ знайдуть" 14.05 М/с "Ульотні снови14.ЗО,

(

06.50,

НОВИЙ КАНАЛ

~удернацьк<

Г:ВІІИ

вин

УКРАІНА

22.20

5

1ї ЗО

10 15 1 1 50

За сім морів

09.00. 16.00

06.55. 15 ОО Т 'с "Друзі 07 ЗО, 08 ЗО. 19 20 Погода 09 ОО Х 'Ф "Вискочка" 11 05. 19 25 Т 'С "Кадети 1:! !От [ сІодц І т.д." 13 ЗО 19 :)(: Репортер 1З 35 М ,: "Сильвестр 1 13 45

ТОНІС Клуб 700 Об.ЗО, 11 ЗО Як це робить­ ся? 06.50, 07.45 РRОс<м'ю 07.10. 18 ЗО, 20.ЗО '24 го-

06,00

"5

ЗО

"Зодчий"

08.ЗО "Бістро-ТБ"

08.45 "Огляд преси" 09.20 "Вікно в Америку" 09.40 "Улюблена робота" 09.55, 10.55, 16.15, 17.50, 19.20 "Погода у СВіТІ" 10.ЗО "Феєрія мандрів" 11.10, 12.20 "5 коnійок" 1З.ЗО "Мотор -ТВ" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 Тра долі" 15.30 "ХронІка тижня" 16.40 "Код 482" 17. 1О "Палата" 17.ЗО "Не nерший nогляд 18.20 їрансnортний тиждень"

справжню людину

19.00 20.00

Хроніки крокодила Х/Ф "О шостій вечора

ПІСЛЯ 6ІЙНИ

21.45 22.05

СильнІ світу сього Світські хрон<Гі

18.З5 "На межі"

19.30 21.00 22.25

Ток-шоу "Майдан "Час: пщсумки" "Особливо небезпеч­

но"

ТО НІС Як це робиться? Об.ЗО, 14.10 Зелена варта 06.50 24 часа. "СвІт 07.15. 16.10 Сильні світу

06.00

сього

07.ЗО,

19.00

ХроНІки кроко-

дила

Сім'я від "А" до "Я" 08.ЗО За сім морів 09.00 Обличчя з обкладин­

08.00

ки

09.25,

22.05

СвІтськІ

ХрОНІКИ

10.05 Школа ремонту 10.50 Х/ф "Два бІйцІ" 12.20 Х/ф "Повість

про

справжню людину" "Небесний

ти-

16.30 Рейс 24 17.00 Китай зсередини 20.00 Мисливці та

пе-

14.40

Х/ф

хохІД

реслідуванІ 22.40 Тиждень моди з Дар'єю Шаnовалавою


Читайте Ї передпаачуйте

с

аме в рамках цієї Всеук­ раїнської

історико­

труднощі

стських загарбників, вихованці Броварського районного Цент­

ра повітря під ранок сягала

походу:

-

ження варті того. Адже шко­

оборони

Києва в І94Ір., власними ру­ рії.

А

власну

історію

не

має

знає

людство.

німецьким

-

минулого,

майбутнього,

підготувати

бо

повторювати

які

уже

не

по­

здійснило

Валерій ГЛЕЙ,

ки походу, незважаючи на свій малий вік, а це були учні 2-6

методист БРЦТ. Фото автора.

турнірі

~----------==~==~~==~

ається на увазі черго­

футболу поразка команди Ве­ ликої Димсрки, котра торік у турнірі

Черrова

фінішувала

другою. На виїзді вона поступи­

ним результатом

0: І.

ОСІЧКа

звести до нічиєї зустріч у Рудні. Хоча до цього безславно

вдома

бутньому лідерові

скоріше розгромним рахунком

погребівцям

- І :4.

тут

Таким чином футболісти з

А в чем­

піонаті заворичани зуміли (на виїзді!) переграти броварчан і

лася лідерам-погрсбівцям. І не з мінімальним, а, як для гостей,

поступилася май­

уже,

- 0:5.

призера над

силінціями - 3: І, броварчан над шсвченківцями ("Локомотив") -

А от у Гоголеві, де місцева команда приймала гостей із Ссмиполок, суперники розій­ шлися мирно: 2:2. А ще тур мину­

2:0.

роєність на загальну перемогу в змаганнях із цього виду спорту.

класом і майстерністю. Якщо аналізувати матчі четвертого ту­

А от рудняни, котрі не без підстав цьогоріч вважаються претендентами на призове міс­

плосківців - 0:6 від калинівців. Якось вдалося пе-

Тоді судді 25 разів фіксували взяття воріт. Давайте зробимо

це,

нічиєю на власному майданчи­

реглянути гру команди Плоско­ го в нинішньому сезоні. Скажу,

невеличкі арифметичні дії: за чотири тури забито й пропуще­

ку із заворичанами

що виглядає вона досить прис­

но 88 м'ячів. На кожен матч із 28-ми зіграних отримуємо по три голи "з копієчками". Не та­

-

тільки

І: І. Мені

не доводилося нинішнього року бачити в грі заворицьку дружи­

ну. Але, судячи з результатів й виступу,

можна

стверджувати:

на футбольну арену Броварши­ ни поступово виходить цілком боєздатний

колектив,

котрому

до снаги долати й вищі верши­ ни.

Судіть самі:

команда,

яка

ніколи, образно кажучи, не бу­ ла "законодавцем моди" в яких би-то турнірах шкіряного м'яча в районі, дісталася чвертьфіна­ лу кубка, де на виїзді поступи-

k~ася

~ребухівцям із мінімаль-

І~~ ~~'мІІШ!і''! 9;t ;·~: 11 tn Коnи кn10чі в замку автомобіnІІ викрадачі, 11овірте, скористаються безпечністю цією. Як от у випадку із жителем Заворич Богданшк 0-м. На лічені хвилини він, роззява, залишив ключі та документи в автомобілі без нагляду. І ... паплатився за це: автомобіль зник. На щастя для його власника, сnівробітниками відділення дАІ В. Нікітенком та В. Зайцем, котрі опе­ ративно прибули на місце пригоди, було встановлено: викрадення скоїв сусід nотерпілого- житель Мокреця Олександр І-ко. Тепер молодика 1990-ro року народження чекає nо­ карання, передбачене статтею 289ю Кримінального кодексу України. Він-то своє отримає. Але чи отри­ має "своє", окрім nовернутого "вик­ раденого" автомобіля, потерnілий,

.. новЕ

ЖНПЯ•

-

районно! державної адміністрацї1. СПІВЗАСНОВНИКИ·

на "гучну" поразку

Бракує

колектив редакцїІ газети,

хіба досвіду

Ng 259 вЩ 10. 12. 1997 р. 35064, дл11 відоА<<Іоі передпЛати.:.. 61285. Індекс

ка

вже

й

погана

линівцями. Є підстави для аналізу й висновків? Звісно ж, є. Серед інших зустрічей туру відзначимо персмогу команди

напружені, безкомпромісні й без сенсацій тут не обійдеться, в мене особисто сумніву немає.

котрий сам же й сnровокував зло­

ничним інсnектором опитування,

чинця

nосипалися слова, більш до казок придатні. Мовляв: і металобрухт

nротиnравного

діяння?!

покарання такого пенсіонера і з

А видать, що так воно й було. Бо ж історія ця хоч і досить заІІЛутана, та "душком" кримінальним від неї

власник

тракторного причепа без державних і

прізвища його

він не

ває... Співробітниками міліції вста­

Пенсійного фонду України за місцем відбування неї

загальних

отримати

на його утримання в установі.

пенсійне забезпечення за ві­ ком, по інвалідності, у зв'язку з

При цьому не менше як двад­ цять п'ять відсотків пенсії зара­

втратою

підставах

відшкодовуються

витрати

в

ховується на особистий раху­

інших випадках, передбачених

нок засудженого, які він може

законом.

використовувати.

годувальника

та

Рішення

про

призначення

та тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, ма­

пенсії чи відмову у й призна­ ченні приймається індивіду­

ють невирішені питання соці­

ально стосовно кожної особи.

ального

Відмову у призначенні пенсії, а також інші дії робітників ор­ ганів та установ Пенсійного

захисту

та

не

знають,

законодавство лібера­

22

КВК України час ро­

фонду можуть бути оскаржені до органів місцевого самовря­ дування чи суду. У разі пору­ шення прав на пенсію засуд­ жені, які відбувають пока­ рання, або їх родичі також мо­ жуть звертатися до Київської прокуратури

з

нагляду

за

до­

боти засуджених у період відбу­

держанням законів при вико­

вання покарання у вигляді по­

нанні судових рішень у кримі­

збавлення волі зараховується до стажу роботи для призна­

нальних справах Київської об­ ласті із заявами про перевірку законності оформлення, нара­ хування та виплати їм пенсій.

жу,

необхідно

адміністрації

звертатися

Олександр ОЛЕЙНІКОВ,

із

заявою

старший помічник Київського прокурора з нагляду за

додержанням законів при виконанні судових рішень у

до

кримінальних справах

для

Київської області.

ІОриАичиа коисуnьтаці11

Весільний фотограф Віктор Рябінчик пропонує сво'і

Віктор Іванович Петрухнов nроnонує nослуги з юридичної консультацїІ та ПІдготовки позовних заяв:

про

цивільнІ,

трудовІ

та

господарсьКІ

послуги. Адреса фотосалону: м. Бровари, вул. Грушевського

15.

Тел,:

4·60·28 8(095)302·82·21.

правовід­

носини; про визнання nрава власності на майно)( nорядку сnадкування; про визнання nрава власності на самочинно збудоване майно на власній земельній про розірвання шлюбу та nоділ майна

ділянці;

подружжя.

Куплю без по·середників ділянку під забудову, 10 соток за nрийнятною ціною. Розрахунок грошима при оформленні. Тел.: 8(063)617·05·49 Ярослав Олегович.

Адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна, 12·а,

тел.: В(О50)З5З·22·05; В(О67)

606· 78·З5.

rм;;;~Д; сім'я зніме на літній період

j

АТ3Т "Ритм" закуnовуt: ВРХ та коней за високими цінами.

8 (096) 324-80-58, 8 (095) 285-29-08, 8 (050) 448-17-48.

Тел:

б~динок або дачу в Броварському

; айоні. Тел.: 8 067 232-66-00.

знає.

А кожній же ниточці кінець бv­

Приз­

начена пенсія персраховується

хових внесків до Пенсійного фонду України. Тому, якщо за­ суджений працює у виправній установі та бажає, щоб ця робо­ та була зарахована до його ста­

Володимир НЕБРАТ.

надав

на загальних підставах.

включає в себе можливість на

умови сплати засудженим стра­

зважте, тільки

підлягають держав­

ному пенсійному забезпеченню

органами

Чи перевершать земляки цей показник? Наступні матчі пока­

безоплатно

громадяни

карань може nотрапити особа,

дексом України засуджені ма­ ють право на пенсію. Це право

суперника.

номерів,

"тириnи"?

це,

України

чення трудової пенсії, однак за

старт сезону - футболісти лише "набивають" руку. Точніше, ногу, пристрілюючись до воріт

йому

Синок із татом метаn

І

відрахування із заробітної пла­ ти страхових внесків до Пенсій­

засуджені

но ст. І

результа­

жуть. Але те, що будуть вони

Зніму одну кімнатv. аоо

Підприємство споживчої коопе­ рації "Укооппромторг у м. Брова·

однокімнатну квартиру дпа

новлено: той же громадянин Р-ка

рах" здає в оренду офісні примі­

сім~і з двох чопавік за nомірнv

дня до міськвідділу міліції

тривалий час займається nрийомом

щення

ппатv. теп.: 8Ш91J891-40-31.

надійщло повідомлення від одного

металобрухту за місцем проживан­ ня. Отже, вояж до вагавої - ніщо

щення

560

інше, як чергова nоїздка за май­

рампою.

тхне.

... Того

з дільничих інсnекторів про те, що

території ТОВ "Войтівське" біля ва­ гової було затримано громадянина Валентина Р-ку, котрий разом із сином Валентином nерсвантажував

бугнім "наваром". Хотілося б, ой як хотілося б, щоб цей вояж був ос­ таннім у кар'єрі "заготівельника"!

і різав різаком металобрухт чорного металу із тракторного nричеnа на автомобіль, котрим "татко"

-

себто

Валентин Р-ка керував за доручен­ ням.

Далі, в ході проведеного ст. дільАДРЕСА:

За повідомленнями Броварського міського відділу (з обслуговування м. Бровари та Броварськоrо району) ГУ МВС Ук­ раїни в Київській області.

07400,

280 м•; складські примі­ 1112 м•; 800 м•; 600 м•;

м•

із

залізничною

колією,

На територіt підприємства працює маркет nродовольчих товарів, ресторан, фізкультур·

но-оздоровчий комплекс (сауни, тренажер· ний зал). Складські та офісні nриміщення зна· ходяться ~а відстані

1 км

від кільцевої дороги

за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова,

Телефон для довідок:

65-24.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

127.

8(050)359-

Олександр Іванович.

.f;J Втрачений державний акт на право власності

на земельну ділянку серія ЯГ N!164092, виданий Броварською міською радою від 15.03.06р. на ім'я Г олощапової Катерини Олексіївни та Г олощапова Михайла Івановича, вважати недійсним.

~Втрачений атеста1 КХ N!24376909 та додаток до нього 02А N!471083, виданий ЗОШ N!9 у 2004 р. на ім'я Погребавського Тимофія Сергійовича, вважати недійсним,

~Втрачене посвідчення учасника бойових дІй серія М N!312291, видане 10 липня 2001 р. Броварським ОМВК на ім'я Кошелевоі Гали ни Дмитрівни, вважати недійсним .

2. Друк офсетний.

Редактор: 4-03-76. .• ...........·. . . . .... Ві.Dділи: громадсько-політичного жиnя 4-21-34; nромисловості і соціальних nитань,

V

відnовідального секретаря 4-04-81; листів і масової роботи бухгалтерія, прийом оголошень 4·23-26 .

Броварські міська і районна ради, районна

КІ

й

ристь суперників в матчі з ка­

скоєння

. .

засуджених

мають право на соціальний за­ хист, в т. ч. на пенсійне забез­ печення. Згідно з діючим Кримінально-виконавчим ко­

навче

турі.

тивність.

на

коп ..•

титуції

лізувало деякі положення щодо умов праці засуджених та їх соціального захисту. Так, згід­

цього

виїзді вона поступилася з міні­ мальним рахунком 0: І, у Шев­ ченковому ("Сокіл") виграла 4:І. Перед цим же, в кубковому матчі, той же "Сокіл" знову був "покладений на лопатки" - 6:0. А тепер уже ті ж самі 6:0.. але на ко­

.держадміністрація. Свідоцтво пра деожавну реєстаиію

до

другому

упевненості у власних силах. Дивіться: у Семиполках - на

газета Броварських

міська! та районно! рад,

шому

симо звернути увагу

тойно.

16

якій пенсія вже призначена. Ці

лення пенсії. Порівняно з виправно-трудо­ вим законодавством, яке діяло раніше, кримінально - вико­

піонаті рекордним за

ру, то мимоволі му­

задовольнилися

1

місяців- З5 грн.

мінально-виконавчим законо­ давством. Відповідно до Конс­

як вирішувати питання оформ­

кількістю забитих голів. 28 їх влетіло в ворота команд. На три більше, ніж. у найрсзультативні­

ну серію команда Тарасівки, подолавши шевченківцін ("Со­ кіл") із розгромним рахунком

5:0.

6

Багато колишніх засуджених

в нинішньому чем­

сили

просто були нерівними клас і майстерність вони і є

місяць

ного Фонду України. До установи виконання по­

сусідами-кра­

лий можна вважати

Погрсбів іще раз продемон­ стрували і силу свою, і наст­

Знову продовжила персмож­

Требухова

Але

даруйте,

1

З місяці

61285): : - 5 грн. 86 коп., і. - 17 грн. 58 коп.,

вироком суду та діючим кри­

за

ліком у цьогорічному на першість району з

подібному

асуджені до позбавлен­ волі обмежуються в правах, які передбачені

вона

військам під Москвою. Учасни-

вже

з ня

пот­

рібно знати. Адже людина, яка

-

.

• 1:1

·. •

(індекс

на пенсІю та иоrо реалІзацІя

м.

ками доторкнутися до істо­

милки,

друга

nра во

,. r~

~,

каземати, траншеї та окопи

приречена

-

~!

Київського укріпленого ра­ йону, спуститися в підземні

ся зупинити ворога і дати мож­

ва

35064): 1 місяць - 4 грн. 26 коп., З місяці - 12 грн. 78 коп., 6 місяців - 25 грн, 56 коп.

лярі змогли побачити ДОТи

лінії

та орrанізацій

(індекс

І градус. Зате отримані вра­

першої

Дn!ІІ nідnрИЄІІІІСТВ

nередnпатників

кого побуту, та й температу­

ливість, ціною власних життів,

м

Дn111 індивідуапьних

важкий

рюкзак, складності туристсь­

РУ туризму із Требухінської та Княжицької ЗОШ І-ІІІ ст. з 24 по 26 квітня здійснили турис­ тичний похід поясом Слави міста-героя Києва за маршру­ том: м. Ірпінь - с. Романівка - с. Білогородка - с. Юрівка - с. Віта Поштова. Саме на цьому рубежі воїни Червоної армії в липні-ве­ ресні І 94 Ір. 72 дні утримували фашистські дивізії, які рвалися до Москви. Завдяки героїчним зусиллям нашим військам вдало­

відсіч

..... <>:83.Е. ~---'І"І'~···

класів, з честю витримали всі

краєзнавчої акції, присвяченої 65-й річниці визволення України від німецько-фаши­

·

e-mail:

ПРОС.ЯПОВА

Обсяг

4-02-92;

newlife@meta.ua

• Редакція. не завжди. noдinflє позицію авторів. • ,за _точнісТ"ІJ. sикпаден.нх фактів відповідає автор. •- Лнс.туввннІІ _3- читачами- - на_ сторіНJ(U raзer.". • •-~а =З~t~!С:Т _рекЛамІ:' _ВІRJ!ОВ/даm.ністІ» -несе- реІUJамодавецо.

1

друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

Газета виходить

З 17КВЇТІUІ1937р. Дні

виходу:

середа. субота.

"Броварська друкарня".

Зам.

724

Тираж ?)Олрим,

#32 2009  
#32 2009  
Advertisement