Page 1

~

СУБОТА

28 квітня

2001 р. N!! 32 (9233)

Виходить

з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ А СЕЛЕКТОРНІЙ нараді, яку

·Н проводив

кону). Статтею 6 Закону встановлено, що на місце­ вий референдум виносяться питання, віднесені

Про відмову в реєстрації ініціативної групи місцевого референдуму Розглянувши документи зборів громадян, що відбулися 25.03.2001 р. з проведення місцевого референдуму в м.Бровари з питання: "Чи вважаєте Ви за доцільне включення м.Бро­ вари в межі м.Києва та звернення до суб'єктів за­ конодавчої ініціативи з пропозицією внести на роз­ гляд Верховної Ради України питання щодо вклю­ чення м.Бровари в межі м.Києва" встановлено, що реєстрація ініціативної групи місцевого референ­ думу із зазначеного питання неможлива з нижче­ наведених nідстав. У другій частині питання, що виноситься на ре­ ферендум, не визначено, який орган чи посадова особа повинні звернутись і до яких саме суб'єктів законодавчої ініціативи з пропозицією винесення розгляд Верховної Ради України питання щодо ~ІU"ІЮ•ІеНІНЯ міста Бровари в межі міста Києва. Згідно ._. статтею 93 КонституціІ України право законодав­ чої· ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові УкраН-tи, народним депутатам Украї­ ни, Кабінету Міністрів України і Національному банку Укра'tі-tи. Включення міста Бровари в межі міста Києва не відповідає вимогам чинного законодавства Украї­

ни, оскільки згідно зі ст. 133 Конституції України система адміністративно-територіального устрою України не передбачає існування в межах міста ніяких інших адміністративно-територіальних оди­ ниць, крім районів у місті. Крім цього, ст. 2 Закону Укра'tі-tи "Про столицю України - місто-герой Київ" визначено, що систему адміністративно-територі­ ального устрою міста Києва складають райони в місті. Також згідно зі ст. 140 КонституціІ України та ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальна громада -це жителі, об'єд­ нані постійним проживанням у межах села, сели­ ща, міста, що є самостійними адміністративно­ територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Тому територіальна гро­ мада не може об'єднувати жителів кількох міст. Питання, що виноситься на місцевий референ­ дум, не відповідає вимогам Закону України "Про

РА, відзначалося, що область в цілому успішно завершує сівбу ранніх зерно­ вих культур. Комплекс весняних польо­ вих робіт провадиться у кращі агро­ технічні строки. Однак насторожує те, що чимало господарів із 1б бурякосію­

йонів і міст належить до компетенції Верховної Ради України. А ст. 92 КонституціїУкраїни передбачено, що виключно Законами України визначається те­ риторіальний устрій України. Також документи про­ ведених 25.03.2001 року зборів громадян оформле­ ні з порушенням вимог ст. 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми": у підпи­

саному членами ініціативної групи зобов'язанні відсутня дата підпису, а у списку учасників зборів під N~N~421, 422 вказані громадяни (Кришкін В. О., 1983 року народження, Казмін О.Г. , 1984 р.н.), які не мають права на учасТь у референдумі. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 6, 16, 17 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми": 1. Відмовити у реєстраціІ ініціативної групи з проведення місцевого референдуму в м.Бровари

з питання: "Чи вважаєте Ви за доцільне включення міста Бровари в межі міста Києва та звернення до суб'єктів законодавчоїініціативи з пропозицією ви­ нести на розгляд Верховної Ради України питання щодо включення м.Бровари в межі міста Києва", створеної на зборах громадян 25.03.2001 року, в зв'язку з тим, що питання, яке пропонується вине­ сти на місцевий референдум, не належить до ком­ петенціІ Броварської міської ради та не відповідає вимогам ст.ст. 85, 92, 133, 140 Конституції Украї­ ни, ст. 26 (n. 41) Закону України "Про місцеве са­ моврядування в Україні", ст. 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми". 2. Керуючому справами виконкому Абрамеику В. В. проінформувати організаторів зборів про прий­ няте рішення. Міський голова 1.3. ПЕТРЕНКО

варські політики і розгорну­

ли бурхливу діяльність під гас­ лом : "Що не говори, а в Києві Броварі". Створено ініціатИв­ ну групу, проведено декілька гучних зборів громадян, на яких лунало: "Дайош рефе­ рендум по приєднанню до сто­

лиці". Тобто, стверджується думка,

що

ось

станемо

част­

кою Києва, зразу потечуть у Броварі гроші і вирішаться всі наші проблеми. Tyr як раз хочеться зупи­ нитись, щоб сказати: "Ой не спішіть, хлопці, нічого так просто з неба не nадає". По­ трібно в цьому серйозно і спо­ кійно розібратися. У мене, як у пересічного браварчанина (живу тут понад ЗО років), ви­ никають з цього приводу де­

кілька питань і головне якщо Броварі будуть мати від приєднання до Києва якісь блага, то Київ і поготів. Не­ дарма ж Генріх Гейне повчав німців: "Остерігайся милості

сильних, вони обдарують крихтами, а одберуть усе".

Якраз про те, що хоче мати Київ від Броварів, ніхто не говорить, мовчать про це й ініціатори проведення рефе­ рендуму. А маємо ринкову економіку, в умовах якої за все треба платити. І все ж таки

питається,

що

ж

хоче

мати Київ від Броварів? Бе­ зумовно, що земельні площі, але чи тільки наше місто, чи всю Броварщину, де стануть нові кордони столиці? Є відо­ мості, що київські будівельні фірми вже давно накинули оком на чудові простори на­ шого Придесення і радо бу­

дували б тут палаци для "кру­ тих" або багатоповерхівки спальних мікрорайонів. З ве­ ликою вигодою для себе. Але що перепаде від того бровар­ чанам?

Чи входять Броварі в за­ тверджений генеральний план розвитку нашої столиці"{ Де будуть кордони міста Києва·{

Що буде з сільськогоспо­ дарськими

необхідну кількість міндобрив, коли їх ціна не перевищувала 490 гривень за тонну. А так господарства вимушені купувати добрива по 620 і більше гри­ вень за тонну. Крім того, навіть за про­ плачеві кошти вагони з добривами над­ ходять з великим запізненням, що зат­ римує строки підживлення озимих і ба­ гаторічних трав. Отож саме життя підказує, що треба жити по-новому, іноді потрібно навіть ризикувати, бути більш рішучими й на­ полегливішими у здійсненні задумів. Нам потрібно, в першу чергу, орієнту­ ватися на власні організації, служби, які є в районі, - по закупках мінеральних добрив, засобів захисту рослин, запас­ них частин для ремонту техніки тощо. Усі вони повинні запрацювати ефектив­

вання відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Статтею 26 (n. 41) Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що міська рада приймає рішення з питань адміністра­ тивно-територіального устрою в межах і порядку,

всеукраїнський та місцеві референдуми" (далі -За-

"Всякому городу нрав і права" - писав ще великий Григорій Сковорода. Стосов­ но ж наших Броварів, то, як і скрізь сьогодні, тут безліч своїх проблем. Незаванта·­ женість підприємств, безроб­ іття, низькі зарплата і пенсія ... Все це, безу-Іtювно, не впли­ ває позитивно на оцінку бро­ варчанами діяльності влади. Ініційована, мабуть, в Києві до нас прийшла думка, що пана­ цеєю від всіх бід може бути приєднання Броварів до міста Києва. За цю "сnасительную" ідею вхопилися деякі бро­

го управління сільського господарства

і продовольства Іван Павлович БІДЗЮ­

начено, що питання встановлення і зміни меж ра­

підприємствами

Броварщини? Питань виста­ чає, а відповідей поки немає. Відомо, що людство в ми­ нулому йшло до створення гігантських столичних посе­ лень, так званих "мегаполісів" по 1О млн. мешканців. Це по­ родило безліч проблем еконо­ мічних, екологічних, духов­ них. Людство, відірване від землі, багато втрачає й іде його духовна деградація. Чи

потрібно це нам, громадянам відродженої України·{ Не ви-

падково мешканці економіч­ но розвинутих країн Європи і Америки вже давно "розбі­ гаються з тих мегаполісів" ближче до природи. Чи буде це

враховано у нас при

роз­

робці закону про територіаль­

но-адміністративний устрій України·{ Як враховано це в законі про столицю - місто­ герой Київ? Одним словом, проблем з цим приєднанням нашого міста (чи всієї Бровар­ щини) до столиці багато. Я вважаю, що це повинно бути вирішено професіонала­ ми компетентних органів на державному рівні. І населен­ ню Броварів потрібно подати серйозне обгрунтування з усіма "позитивними" і "нега­ тивними" наслідками для нас.

5Тh.що це буде вигідно дер­

жаві, нашій столиці, столичній області, нам, броварчанам, і якщо юридично буде отрима­

не "добро" від усіх зацікав­ лених сторін, то тоді я радо візьму участь у цій справі. А ПОКИ ЩО робити ВИСНОВКИ, га­ ласувати, мітингувати ще рано. Хіба що для того, щоб таким чином набирати деше­ вий рейтинг перед виборами до Верховної і місцевих рад у 2002 році. Що ж стосується мене, то, незважаючи ні на які труд­ нощі, я ніколи не проміняю мої чарівні Бровари на будь­ яке інше місто. А що скажуть інші бровар­ чани? Микола ЛИСЕНКО. м. Броварн

Принаймні, можна

було Олександру Миколайовичу Уси­

законодавством до відання місцевого самовряду­

визначеному Законами України. Оскільки м.Брова­ ри входить до складу Київської області, тому його включення в межі міста Києва є зміною меж Ки­ ївської області та м.Києва. Законами України не пе­ редбачено, що компетенцією міських рад міст об­ ласного значення є вирішежя питань зміни меж областей. Розгляд питання, що виноситься на місцевий ре­ ферендум Броварською міською радою, не відпо­ відає вимогам ст. 85 Конституції України, якою виз­

належному рівні.

заступник голови обл­ держадміністрації, начальник Головно­

чих районів ще не приступили до сівби цукрових буряків, хоч завдання постав­ лені великі - виростити їх на 110 ти­ сячах гектарів. Причому, по 5,2 гекта­ ри цукристих повинні посіяти сельча­ ни кожного району на своїх присадиб­ них ділянках. На нараді мова йшла про розширен­ ня площ кормових культур з тим, щоб на наступну зимівлю припасти яко~ю­ га більше високоякісних кормів для худоби і птиці. Адже передбачено, з

н

а

ч

н

е

збільшення поголів'я ВРХ, свиней і птиці, зрос­ тання

їхньої

ку взяти кредит і своєчасно закупити

но,

ДІВ HAPOЩVBAHHR ТЕМПІВ Е ВСІ VМОВИ

взаємови­

гідно. При­ ємно відзна­ чити,

що

сільгосппід­ приємства працюють не­

погано. Вони мають

продуктив-

ре­

формовані

про­

ності. Тваринницька галузь нарешті стала прибутковою. Майже всі країни колишнього Радянського Союзу охоче купують тваринне масло, казеїн і сухе молоко, що виробляють наші молоко­ заводи. Віднині всі молокозаводи об­ ласті мають унікальну можливість за­ куповувати племінну худобу і утриму­ вати її в базових господарствах райо­

і кошти від П реалідукцію, а відтак зації. На території району є шість промис­ лових підприємств, які добре працюють. Торік промисловість району виробила продукції на 230 мільйонів гривень. Іще, на додачу, на 18 млн. гривень нам дали продукції підприємства середнього і ма­ лого бізнесу. Варто зазначити, що за

ну.

останні роки значно скоротилося ви­

ІЛ. Бідзюра повідомив, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів за подан­ ням Міністерства аграрної політики доз­ волено використання кредитних коштів через схему пільгового кредитування для закупівлі вітчизняної сільськогос­ подарської техніки. Зокрема, зернозби­ ральних комбайнів. Словом, керівники області роблять усе для того, щоб хлібо­ роби успішно подолали намічений рубіж- зібрали в 2001 році 1,8 мільйо­

робництво комбікормів на Калитяв­ ському комбікормовому заводі. Рай­ держадміністрація провела певну робо­ ту з керівниками сільгосппідприємств з тим, що і худобу, і птицю треба году­ вати не просто зернофуражем, а зба­ лансованими комбікормами. Тоді мож­ на мати їх високу продуктивність. Ре­ зультат не забарився. Уже за три минулі місяці в Калиті виробили ком­ бікормів більше, ніж за минулий рік в

на тонн зерна.

Чимало різних аспектів щодо приско­ рення реформування аграрного секто­ ра економіки обговорювались того дня на селекторній нараді. Перед начальниками управлінь і відповідних служб району виступив голова районної де[!жадміністрації Ле­ онід Аронович ВАИСФЕЛЬД. Ось го­ ловні фрагменти його виступу: - Всі ви чули і відчуваєте, який го­ ловний бич у нашому районі, постійно як Дамоклів меч над нами висить - це тваринництво. Ніде гріха діти - занед­ бано було цю галузь за останні роки. Хоч ми проводимо великий комплекс цілеспрямованих робіт, щоб відродити тваринництво, повірте, дається це не­ легко. Безумовно, роботи тут дуже ба­ гато. Але районна держадміністрація, управління АПК району намагаються якнайшвидше і якнайкраще запустити механізм відродження тваринницької галузі. Зокрема взимку ми організову­ вали навчання для керівників і спеці­ алістів. Велику роботу проводимо нині по лінії ветеринарної служби. Одночасно дбаємо і про дальший роз­ виток інших галузей сільськогоспо­ дарського виробництва, технічне осна­ щення приватно-орендних агроформу­ вань. Ми купуємо нову техніку. Цього року вдалося взяти пільговий кредит 5 мільйонів гривень. Ніколи раніше та­ кого не було. Але переконаний, що цей кредит вигідний. Зате бюджет не дає сільгоспвиробникам ні копійки. Навчи­ лися працювати самі в нових ринкових умовах.

На жаль, по забезпеченню сільгосп­ підприємств мінеральними добривами, наша райсільгоспхімія не працює на

цілому. Чималу увагу приділено дальшому розвитку птахівництва. Уже в ниніш­

ньому році плануємо в АФ "Богданів­ ка" посадити 400 тисяч курей - така проектна потужність цього підприєм­ ства. З другого півріччя має запрацю­ вати сповна і АТ "Птахофабрика "Ки­ ївська". Чималий обсяг робіт довелося про­ вести для того, щоб у Семиполках ожи­ ло виробництво, Птахофабрику разом із боргом 1,8 мільйона гривень за зго­ дою людей приєднали до АТ "Рудня". Надіємося, що Володимир Васильович Фролов зробить усе для того, щоб нове об'єднання запрацювало не гірше від Рудні. Райдержадміністрація постійно три­ має в полі зору сільськогосподарське виробництво в цілому і тваринництво зокрема. Адже не секрет, що в зв'язку з туберкульозом чимало корів вибуло із району. Але є конкретні напрацюван­

ня для збільшення поголів'я ВРХ, підви­ щення його продуктивності. До речі, п'ять господарств району включено в програму по племінній справі. Виділені на це кошти будуть витрачені на за­ купку молодняка ВРХ. Крім того, на базі ДПЗ "Плосківський" створено новий селекційний центр. Тут буде організо­ вано одну ферму безприв'язного утри­ мання худоби, а також невелику стан­ цію по заготівлі кормів. Згодом до цьо­ го центру буде приєднано ще кілька господарств.

Як бачимо, у районі створюються всі умови для сталого і довготривалого роз­ витку усіх галузей сільського господар­ ства.

ДО УВАrИ ЮРИДИЧНИХ ОСІ&! У травні поточного року буде проводитися обласний конкурс на кращу nроnозицію юридичних осіб щодо стра· тегіІ поводження (збирання, сортування,

перевезення,

утилізація) з твердими побу­ товими відходами в Київській області.

Розгляд nроnозицій здійснюється міжвідомчою комісією з розміщення про­ дуктивних сил на територіі Київської області.

Галина ПОЛЯКОВА ного господарства облдерж­ адміністраціі.

Більш детальнішу інформа­ цію можна отримати за теле­ фоном: 5-10-62 або в кабі­ неті N2308 уnравління еконо­ міки міської ради.

Матеріали подаються до

Раїса СЕРЕДНЮК,

рокузаадресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6, уn­

ГОЛОВНИЙ сnеціаліст з екологіі уnравління економіки міської ради:

01.05.2001

равління житлово-комуналь-


28"04 22.ЗОСТН

7

УТ-1 ЗО Концерт в ОтмnіІ. Ада-

7

МО

8.ЗО Мультфільм

9.00 Телемаркет 9.20 Х/ф 'Генріх V" 11.40 Нова колекція 12.00 УТН- 'Ранок" 12.10 Погода 12.15 Телемаркет 12 .З5 'На зламі тисячоліть. Украінська епоха"

12.40 Х/Ф 'Підк~ьок" 1З.55 'Перехрестя" 14.25 'На сьомому небі" 15.00 УТН- 'День" 15.15 Погода Гуллівера"

т;с 'Вогненні барабани", Зс. 18.00 УТН- 'Вечір" 18.15 Погода 18.20 Нова колекція

17.00

8.05 Телемагазин 8.25 Муз~;~ка на 7-му

'На ЗЛаМІ ТИСЯЧОЛІТЬ. Укра·Інська епоха" 19.50 'Бізнес-простір" 20.20 Телеслужба 'Милосердя"

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Погода 21.50 'Футбол як футбол" 22.50 Футбол. Огляд ЛІги чемпіонів УЄФА 2З.45 Телемаркет 2З.55 Погода 0.00 'Хіт року" 0.1 О Х/Ф 'На розпуття"

каналІ

Зс.

'Фонтан-клуб". А. Кортнєв 7.З5 'Прихована камера" 8.1 о Х/Ф 'Горбань" 10.05 Телемаркет 10.25 'Хіт року" 10 ЗО В/Ф 'Ми стали правдою

7.00

Хіт-новини 12.ЗО Молодіжна телеслужба 1З.ОО Муз. завод 14.00 Малий бізнес СЬОГОДНІ 14.ЗО Телемагазин 14 .з5 Музика на 7-му каналІ 15.ЗО 'Мовна вітальня". Урок 8-й 15.55 Телемагазин 1 б.ЗО ток-шоу 'У гостях У дмитра Гордона". В. Ми­ роненко

17.ЗО Музика на 7-му кан~І 18.00Т/с'УпошукахІстини, бе. 18.З0 'Бути ЖІНКОЮ" 19.00 'Один на один з .. 19.45 Телемагазин • 20.00 Інф. прогр. 'Наш час 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ 20.50 'Добрі новини" 21.00 СІТ 21.20 'Казка лірника Сашки" 21 ЗО Парк преси

тепер"

2З.15 "Моя зірка" 0.00 Муз. завод 1.00 Телемагазин . 1.оо Музика на 7- му каналІ 1.ЗО Інф. прогр. 'Наш час"

1.45

9 .о 1 ХІт-парад 'Російські

ти"

_

гірки"

9.ЗО Муз. програма 'М-фаи­ ли"

1 ч.

16.00 Х/ф 'Максим Перепе­ лиця"

17.40 'СВ-шоу".

Ф. Кіркоров 18.ЗО Т/с 'Граф Монте-Кристо", 1с.

19.ЗО тсн 19.50 'ТСН. Проспорт" 20.00 '0, щасливчику'" 21.00 'Каламбур" 21.40 Х/Ф 'Поліцейський або негідник?" 2З.40 Х/ф 'Останній поворот на БруклІн" УТ-З

9.05 Погода 9.15 дит. прогр. 'Цар гори" 9.45 'Прокинься 1сnІвай'" 10.З5 'Вікенд" з І. Зінченко 11.1 о 'Караоке на маЙДані" 11.З5 'Смачно" з Б. Бурдою 12.05 'Мелорама" 12.З5 'Доки всі вдома" 1З.15 'Показуха" 1З.45 Супутник 'Планети Здоров'я" . 14.15 Д/С 'Всі ПОДОРОЖІ команди Кусто"

14.50 'Випадковий СВідок· 1 5.20Т/с 'Подорож до центРУ Землі", 4с. 16.00 'Брейн-ринг" 16.55 ·с легким пар ом!· 18.40 Х/Ф '12 СТіЛЬЦІВ" 20 00 "ПодРобиці"- 'Час" 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф "Знахар", 1-2с. 2З.20 Х/Ф 'Напад чужого" 1.00 'Іванушки lnt." у 11 0лімпійському"

ТЕТ 7.05 Мультфільм 7.ЗО "Розваги для вас" 8.00 Християнська програма 8.ЗО СТН-тижневик 8.55 Православний календар 9.00 'Чорний квадрат" 9.ЗО Закон є закон

9.40 Х/Ф 'Чудовисько озера Крейтер"

10.55 Телемагазин 11.05 "Влада факту" 11.20 Телемагазин 11.ЗО "МодеЛІ" 12.00 Закон є закон 12. 1О Телемагазин 12.20 т;с "Тр~цять виnадкІв майора Земана", 7с. 1З.15 Телемагазин 1З.З5 Мультфільм 1З.45 Закон є закон 1З 50 Телемагазин

14:оод;с 'Атомна спадщина"

14. 15 Парламентський ВІСНІ<tК 15.00Х/ф'Унікум" • 16.ЗО 'І все-таки романс 17.05 'Ім'я"

10.45 Т/с "Милий ворог", 1?. 11.З5 'В робочий полудень

м;с 'Нові пригоди гномів"

15.55 М/с 'Невгамовні" _ 1б. 20 ·Лабіринт". Першии тур 1 6.ЗО т;с 'Кларисса все по­ яснить"

ОО 'ЛабІринт" Другий тур

п: 10 т;с 'Долина ляльок", 4с.

т;с 'Приватн~;~й детек­

тив Магнум"

18.45 'Факти" 1900 Х/Ф "Зникнення

Фінбара" 20.45 'Факт~;~"

Мультфільми М/Ф "20 тисяч льє Під

водою"

9.З5 т;с 'Таємний світ Алекс

20.ЗО стн 20.45 К~;~івські ділові новини 21.00 "Міські новини· 21.ЗО 'Вісті тижня"

_

.•

10.00 Т/с 'TaєMHI<tЧI<tl<t ОСТРІ~ 1о.ЗО МІФ 'Маля і Карлсон 10.45 МІФ 'Карлсон повернувся"

Українська епоха" 1б.25 Мультфільм 1 б.40 Х/Ф "Антон Іванович сердиться" 18.00 УТН- 'Вечір" 18.15 Погода

Аншлаг! Аншлаг!

1З.25 Репортер

Муз.jф "Від серця до

• Бога

,

(ІспанІя)

-

"Реал" "Байєрн"

23.ЗО Погода 2З З5 'Хіт року"

2з:40 Х/Ф 'Голод серця"

Концерт в ОлімnІІ. Джо Дассен

1.05

УТ-2 'Фонтан-клуб". В. Шен­

деравич

Х/Ф 'Полщейський або

10.05 Телемаркет 10.15"Хітроку"

на сцену' 'Криш-

талевий жайворонок"

10.50 Х/Ф 'Круіз,

або Розлуч­

на подорож"

12.20 Модний час 12.50 'Українська душа".

На­

родний артист України М.

Гнатюк 1З.25 'Перехрестя"

ворона" 1 8.ЗО т;с 'Граф Монте­ Крісто", 2с. 19.ЗОТСН 19.50 'ТСН. Просnорт" 20.00 'Перший мільйон" 21.00 Т/с "День народження Буржуя 11", 10с. • 22.05 Х/ф '8 1/2 доларІВ _ 2 з. 55Х/Ф 'Ч.П.- Надзвичаи­ на ПОДІЯ", 1С.

УТ-З

9.05 Погода 9.10Мультфільми 9.50 Х/Ф "Таємниця двох

океанІв"

11.15 Концерт К. НовІково·І • 12.20 Х/ф "Зелений фургон

.•

1З.З5 Дом. фітнес 'Хауз фІТ 1З.45 Х/Ф 'Тр~;~ мушкетери. Помста Міледі"

'Сейлормун" 'Злюки бобри" 1б.15 М/с 'Могильники" 1б .40 'Новий елемент" 17.15 Х/Ф 'Король повітря" 19. ОО Репортер

15.25 Mjc 15.50 М/с

19.25 Х/Ф 'Місце зустрічІ змінити не можна", 1с. 20.50 Х/ф 'Під nриціло~· 22 З5 Футбол. Ангтиська nрем'єр-ліга .. 0.15 Хjф 'Місце зустрІЧІ змін~;~ти не можна", 1с. СТБ 7 .ОО Прогноз погоди

7.05 Астрологічний nрогноз 7.10 'ВІZ-ТУ" 8. 55 телемагаз ин 9.05 т;с 'Антонелла", 70с. 10.00 'Вікна у світ" 1о .ЗО Бізнес-студія 11.20 'ВІZ-ТУ"

14.З5 'ВІZ-ТУ" 1б.ОО 'ВІZ-ТУ" 16.50Телемагазин 1700'ВІZ-ТУ" . 17.40 т;с 'ПетербурзькІ

1б.З5 'Золотий грамофон" 18.40 Х/Ф '12 стільців" 20.00 'Подробиці"- 'Час" 20.50 Інтерсnорт 21. ОО Погода 21 05 КВК-2001 2З .15 Муз.jф 'Дпя вас, жінки" 1. і О Х/Ф "Розанна І Том"

ТЕТ

б.55 МультфІльм 7.05 'Вісті ТИЖНІ" 8.00 Християнська програма

8.ЗО СТН

9.00 т;с 'Чорна перлина

9.ЗО Православний календар 9.35 Економічний вісник

10.05 'ТІк" 10.25 "Бард-салон з Тризубим Стасом" 10.50 Х/ф 'Винищувачі" 12.З5 "Познайомимося зблизька"

1З ОО Телемагазин 1з: 10 п. ЗІбров. 'Прошу nані" 15.00 Мультфільми 15.25 Телемагазин 15.45 Блеф-клуб 1б.ЗО СТН • 16.50 'Все про nодатки 17.10 'Золотий сКJф". К. Гу-

менюк 17.15 Телеnресклуб 18.05 'СвІт. Україна. Київ" 18.ЗО Х/Ф 'Чотири мушкете-

ри"

20.20 Вечірня казка

1с. 1 7.ЗО Т/с

7 КАНАЛ 8.00 Інф. nрогр. 'Наш час" 8.15 Музика на каналі 8.40 Мультфільми

2с.

...

10.15 Нове в лікуванні хребта 10.20 'Дебют" • 1О.З5 Х/Ф 'Всуnереч усьому. 11.55 'Ностальгія за ПІснею 12.25 Податковий кодекс Укра·Іни

12.40 Х/Ф

'Кіт" 13.ЗО 'Дебют" 13.45 У/Ф 'Як народжується чудо"

14.00 Мультфільми 14.50 Музика на каналі 15. 15 'Ностальгія за ПІснею" 15.45 'Шлягер" nредставляє .. 1б.ЗО Х/ф 'Заячий заnовідник" 17.45 МультфІльми 18.З5 'Дебют" 18.50 'Ескулаn" 19 25 'Хіт-базар"

20 . 00 Інф. про гр. 'Наш час" 20.20 Реклама

20.50 'Добрі новини" 21.00СІТ 'Казка лірника Сашка· 21.ЗО 'Трансnорт Укра:Jни" 21 45 'Калейдоскоn"

21.20

nіснею"

22.ЗО Х/Ф 'Готель 'Біля загиблого альnініста" 23.55 Інф. прогр. 'Наш час" 0.15 Програма 'Стрес" 0.20 Х/Ф 'Лабіринти 1 чудо­

7.00 'Факти" 7.2 Х/Ф "Француз" 8.00, 11 ОО, 12 ОО, 1З ОО, 14.00, 18.00 'Факти" 8.15 Погода 8.20 М/с 'Невгамовні" 8.45 т;с 'Клариса все пояс­ нить"

9.1 о т;с 'Приватний детектив Магнум" • 10.00 т;с 'Долина ляльок , 4с.

2;.

'Милий ворог", 11.З5 ·в робочий nолудень • 11.45 Х/Ф 'Потяг йде на СХІД 13.15 'В робочий nолудень" 13.25 Х/Ф 'Зникнення Ф1нбара" 15.25 м;с 'У орний пір~т· 15 55 Mjc 'НеВГаМОВНІ _ 16.20'Лабіринт". Першиитур 1 б.ЗО т;с 'Клариса все nояснить"

17 ОО 'Лабіринт·. Другий тур 17:10 т;с 'Долина ляльок", т;с 'Приватний детектив Магнум"

17.55

18 45 'Факти" 19.00 Х/Ф 'Містер Джонсон" 20.45 'Факти" 21.05 Погода _ 21.10 Х/Ф 'Женя, Женечка и "катюша" 22.ЗО Ток-шоу з д. Харитоновим 'Мости" 2З.ОО 'Факти" 2З. 15 'Факти" 2З.ЗО Спорт

2З.40 Погода • 2З.45 Х/Ф 'Потяг йде на схІД 1.10 Хіт-nарад 'РосІйськІ

ГІрки"

.

2З.ЗО 'ВІZ-ТУ" 1.00 Астрологічний nрогноз СЕРЕДА, 2 травня УТ-1 7.ЗО Мультфільм 8.00 Вистава 'Іноходець" 9.25 Телемаркет 9.30 Казна держави 1 о.оо т;с "Таємне ім'я Бога", 1-2с. 12.00 УТН- 'День"

12.10Погода

1.20 Хіт-nарад 'Гаряча СІМКа 1.30 'Таврійські ігри-2000", 8 ч.

НОВИЙ КАНАЛ

8.00Мультфільми

8.05 М/ф 'Робін Гуд" 9.35 т;с "Таємний світ Алекс Мак"

.

12.15 В/Ф 12.45 'ХІТ

'Джювещ ромале року" 1 з.20 д;Ф 'Канни. 400 сходи­ нок"

"На ЗЛаМі ТИСЯЧОЛІТЬ. Укра·Інська епоха"

14.50

15.00 УТН- 'День" 15.15 Погода 15.20 'На зламІ тисячоліть. Укра·Інська епоха"

15

20.З5 Торгінформ

22:00 'Ностальгія за

Чемnіонат світу з хо­

кею. УкраІна- ШвецІя

9.ЗО 'Шлягер" nредставляє

18.30 Т/с 'Антонелла", 72с., 1 Ч. . " 19.10 Х/Ф 'Піднята ЦІЛина , 21.00

ЗО 'Крок до зІрок"

1б.ОО д;с 'Битва за твар~;~н" Зс. 1б.ЗО Мультфільм 1б.55 '1 квітня в Одесі" 18 ОО УТН - 'Вечір" 18.15 Погода 18.20 Нова колекція 1 8.30У/Ф 'Ми стали правдою теnер"

18.50 Т/с

'Таємне Ім'я Бога",

бе.

19.45

.

_

Муз.jф 'ВечІрНІИ кон-

церт"

20.15 "Ексnосвіт" 20.40 Укрспортлото 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Погода 21.50Х/Ф 'ВікторІя", 1с. 2 3.З5 'НІЧНИЙ СПІВрОЗМОВНИК"

Іртеньєв

7 .З5 Х/Ф 'Робота над nомил­ ками" 9.00 Tjc 'День народження Буржуя 11", 1Ос. 10.05 Телемаркет 10.15 'Хіт року" 10.20 Дитяча лінІя

ло'" 'Весь свІт театру" А.

10.55

Гнатюк

сер­ дець", З ч. 1З.15 Олімпійська nанорама_ 14.00 VII Міжнароднии вІДкритий рейтинг 'Золо­ та фортуна", З ч. 15 00 'Мелодія двох сер­

4 ч.

1 б.ОО Концерт дРузів Б. Крас­ нова

17.50 "Комедійний

квартет" 1 8.ЗО т;с 'Граф МонтеКрісто", Зс. 19.ЗОТСН

19.50 'ТСН. Проспорт" 20.00 'Перший мільйон" 21 .00 т;с 'День народження Буржуя 11", 11с. 22.05 Х/Ф "Альфонс" _ 2з.З5 Х/Ф 'Н. П - Надзвичаи­ на nодія", 2с.

УТ-З Погода МультфІльми

11.05

12.ЗО Х/Ф 'Театр", 2с.

1 б.ЗО З 1 рки Сан-Ремо

14:оодом фітнес "Хауз фІт:

17.50 'З легким nаром'" 18.25 Х/Ф '12 стільців" 19.55 Суnерлото 20.00 "ПодРобицІ" - 'Час· 20.45 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 д/Ф "Берлінське проти­

13 50 Реnортер

14. 10 Хjф 'Остання ре~ІКВІЯ 15 45 м;с "Сейлормун 1б: 10 М/с "Злюки бобри" 1б 40 'Єралаш" 17.05 М/С "КотПес", 1с. 17.40 Х/Ф "Непіддатливі" 19.00 Реnортер .. 19.25 Х/Ф 'Місце зустрІчІ

змінити не можна", 2с. 20.50 Х/Ф "Гра на мільйони"

22.40 Х/ф 'Дикі серця"

О ЗО Зона ночі

.. 2.05 Х/Ф 'Місце зустрІчІ

змінити не можна", 2с. З.15 Х/Ф 'Кар'єра ДІми Г ор1на •

4.50 Х/Ф 'Той, хто ніжнІше: 6.1 О Х/ф 'Остання релІКВІЯ 7.00 Прогноз погоди СТБ

7 05 'ВІZ-ТУ" 8.50 Астрологічний прогноз 8.55 Телемагазин 9.05 т;с "Антонелла", 71с. 10.00 Телемагазин 10.25 'ВІZ-ТУ" 12.00 'Ви практично здорові"

12.ЗО Телемагазин

1З.ОО "BIZ- ТУ"

є. Петросян заnро-

шує ... 12.05 Х/Ф

"Зелений фургон" 1 з.25 "Пісня року·. Обране 'Театр"

в

КремлІ

стояння". Справа 195б року

21. З5 Футбол. 'Л ;де" "Валенсія" Пряма трансляція • 2З.50 Х/Ф 'Крута угода 1.45 Погода

ТЕТ

7.00 МультфІльм 7.ЗО 'ВІсті"

8.00

Християнська програма

8.ЗОСТН • 9.00 т;с "У орна перлина 9.З5 "Команда+ ТУ" 10.05 Телемагазин

10.15 Х/Ф 'Од~;~ночне плавання"

11.45 "УкраІнський пацієнт" 12.00 Телемагаз~;~н 12.20 'Моделі" 12.50 Мультфільм 13.05 Tjc "Тр~ЦЯТЬ ВИПадкІВ майора Земана", Вс.

14.00 Експрес-інформ

19.50 "Сміхоностальгія" 20ЗОСТН 20.45 Киівські ділові новини 21 ОО Мультфільми 21.ЗО 'Зі стелі"

7

11.З5 'Перетворимо ремонт У

nонеділка"

14.ЗО "Ноосфера" 15.00 Торгінформ

Х/Ф "Діти каnІтана Гранта"

15 .15

1б.40 'Фінансист"

17.00 ТорГІнформ 17.15 ГраціІ ВІД "Гравісу" 17.З5 'М-стиль" 18.00 Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ 18_45 'Амазонка nеремагає час"

19.00 "Стимул" 19.15 н 1 мецька мова "AIIes GLІte'"· 15 вип. 19.З5 Торгінформ • 20.00 Інф. прогр. "Наш час 20.20 Реклама 20.25 Нове в лікуванні хребта 20.З5 ТорГІнформ

'Казка лірника Сашка"

21.ЗО Торгінформ • 'Штрихи до nортрету. "МісТа і СТОЛИЦІ СВІту 'Престиж"

22.ЗО Програма УХРТ , • 2З.ОО МолоДІжний канал М 1.ЗО Інф. nрогр. "Наш час" 1.45 Реклама 1.50 'Хіт-базар"

7 7.2 Х/ф 'Женя, Женечка 1"ка­ ОО,

11 ОО, 12 ОО, 1~ ОО, 14.00, 18.00 "Факти 8.20 м;с 'Невгамовні" 8.45 т;с 'Кларисса все пояс­ нить"

9 _ 1 от;с "Приватний детектив

Магнум" • Т/с "Долина ляльок , 5с. 10.45 Т/с 'Милий ворог", З~. 11.З5 •у робочий nолудень 11.45 Х/Ф 'Чекай на мене" 1з. 20 •у робочий nолудень". 1З.ЗО Х/Ф "Містер Джонсон 15.25 М/с 'Чорний пірат"

10.00

'Невгамовні"

1б.20 "Лабіринт". Першийтур 1б.ЗО т;с "Кларисса все пояснить"

17.00 'Лабіринт". Другий тур 17.10 Т/с 'Долина ляльок , бе. 17.55 Т/с 'Приватний детек­

18.45 'Факти" 19.00 Х/Ф 'Побачимося

в

суді"

,

21 00 Уемnіонат світу з . кею. УкраІ·на- Латвія 23.20 'Автостиль"

ха-

2З.40 "BIZ-ТV" 1.00 Астрологічний прогноз

.

НОВИЙ КАНАЛ МультфІльми _ М/Ф "Легенда про Гаиа­

вату"

9.З5 т;с 'Таємний СВІТ Алекс Мак"

10.00 Т/с 'Таємничий острів: 1О.ЗО МІФ "Таємниця третьоІ планети"

11.20 Індійський фільм • 14.00 дом. фітнес 'Хауз фІт 14.10 Х/Ф "Золоті локони 1три ведмеді" М/с 'Сейлормун"

М/с 'Злюки бобри"

1б.З5 'Єралаш"

М/с 'КотПес", 2с. 17 .зо Х/Ф 'Агенти КДБ теж закохуються" . 19.05 Х/ф 'Місце зустрІЧІ змінити не можна", Зс.

17.00

20.25 Х/Ф 'Едді" 22.20 Х/ф 'Сенсація" 0.00 Зона ночі . 1_10 'З х 4". НайкумеднІше

12.З5 'Познайомимося зблизька" 1З.ОО Тел~агазин 1 з. 1 о т;с "Тридцять випадкІв майора Земана", 9с. 14.05 Телемагазин 'Вітражі"

14.З5 Телемагазин

УТ-1 б.О5 "Доброго ранку, УкраІно!"

8. 55 Вічні ІСТИНИ 9.00 Телемаркет 9.15 Мультфільм 9.ЗО Tjc 'Таємне ім'я Бога", Зс. 10.30 'Не все так погано .. 11.00 УТН- "Ранок" 11.15 Погода

11 20 Ток-ринг 12.05 'Весняна рапсодІя" 2 ч.

12.45 Телемаркет 13.05 "На рубеЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ. Укра1нська епоха"

1З.10 Погода

1З.15 Закон є закон 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15 20 Телемаркет 15:40 д/с 'Битва за тварин", 4с. . 1 б. 10 'На рубежі ТИСЯЧОЛІТЬ. УкраІнська епоха" _ 1б. 15 Час рішень, час ДІИ 1б.25 'Студія '5" 17.05 т;с 'Вогненні бараба17.55 Закон є закон 18 ОО УТН- "Вечір" 18.15 Погода 18.20 'Саме Той" 18 45 "Хіт року" 18 50 Tjc 'Таємне ІМ'я

11.1 о Хjф 'Музична історія"

14.15

ЧЕТВЕР, З травня

14.45 'Земля і небо Києва" 15.20 Закон є закон 15.25 Телемагазин 15.45 "За кулісами" 16.10 Телемагазин 1б.20 Закон є закон 16.ЗО стн 1б.50 'Дитяче коло" 17.15 "Киянин" 17.45 'Етюди"

18.00 "ТІк" 18.25 "Лакмус жипя" 18.50 Х/Ф ·~втоnоает НеВІДОМОГО ... 20.20 Вечірня казка 20.ЗО стн

21.00 'МІські новини" 21 .ЗО "ВІСТі" • 22.00 Х/Ф "Раба кохання 2З.З5 'Вісті" т;с 'Тридцять випадкІв майора Земана", З-4с.

0.05

7 7.05

КАНАЛ

ГрацїІ Від 'Гравісу"

?ЗО "Хіт-базар" Вистава "Живий труn",

8.1 о

2

ч.

9.20

'Шлягер" представ-

ля є

..

10.05 'Домовик" 10.40 Торгінформ 11 00 "Саме Той" про себе

11.ЗО 'Все про nодатки"

Бога",

7с. 19.45 "На рубежі ТИСЯЧОЛІТЬ. Укра1нська епоха" 19.50 "Створи себе" 20. 15 Резонанс 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент" В. ЛаnІкури

22.1 о Х/Ф "Вікторія", 2с. 2З .40 Огляд другого туру 'Кубка Стенлі" 0.1 О Телемаркет

11 _45 'Штрихи до портрета" 12.00 "ХІт-базар" 13 1О ТорГІнформ 13 ЗО 'ЖІНОЧИЙ СВІТ" 14:00 Х/Ф 'Крила голубки" 15.40 Торгінформ • 1б.ОО "МелодІя двох серць , 2 ч. 17.00ТорГІнформ

17.20 ГраЦіІ Від "ГраВІ~У::..: 17.40 "1 ОО чудес свІту ~ 18 оо Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ

18.45

'Амазонка перемагає

час"

19 ОО 'Стимул" 19.15 Німецька мова 'AIIes Gute'" 1б вип. 19.З5 Торгінформ

0.15 Погода 0. 20 'ХІТ року" О.ЗО н 1 чний канал теле­ компані! 'ЕРА" УТ-2

20.00 Інф. про гр. "Наш час" 20.20 РеJ<Лама 20.25 Нове в ЛІкуванні хребта 20.З5 Торгінформ 'ДобрІ новини" 21.00СІТ 21.20 'Казка лірника Сашка" 21.ЗО ТорГІнформ . 21 .45 "ВІсник nодатковоІ служби"

20.50

7.00 'СВ-шоу" 7.З5 Х/Ф "Альфонс" 'День народження

9.00 Tjc

Буржуя 11", 11 с. 10.05 Телемаркет 1о. 25 'ХІт року"

з 'Акцен-

том" і не без моралІ

Хіт-парад 'РосІйськІ

15 45 1б: 1о

"

Зс.

11.00 Телемаркет 11.25 Прогулянка

гІрки"

8.00 8.10

12.ЗО Закон є закон

"ПІднята цІлина

лим"

2З.10 Сnорт 2З.20 Погода 2 з.25 "Плюс/МІнус" Економічний вісник 2З.З5 Х/Ф "Чекай на ме~е· 1.05 Хіт-парад 'РосІиськІ

.

2 ч. 18.50 Х/Ф

'Петербурзькі

таємницІ", 47с.

10.ЗО В/Ф •ки·Івський Єруса­

20.45 'Факти" 21.05 Погода _ • 21.1 о Х/Ф "Продажнии час 22.40 'Факти" 22.55 'Факти"

ГІрки"

18.ЗО т;с "Антонелла", 72с.,

9.ЗО Православний календар 9 З5 "Споживач" 9.50 Співає О. Крюкова. "Вільна птиха", 1 ч. 1о. 15 МолоДІжна телеслужба 10 45 'І прийшло час .. ."

ни", 4с.

ІСТV ОО 'Факти"

. 15

ТЕТ

2с. 1 7.ЗО т;с

10.00 'Дев'ятий чемnіон" 1О.З5 Торгінформ 10.50 "Шлягер" представляє ... " 11.40 'Луг Льошки", б ч. 12.05 "Хіт-базар" 1З.1 О ТорГІнформ 1З.ЗО Новини Європи 14.00 "Мелодром"

МОДИ

2З.25 'ПодробицІ" 2З.40 Погода 2З.45 Т/с 'Джаз"

7.00 МультфІльм " 7.25 'Розваги для вас 8.00 Християнська програма 8.ЗОСТН • 9.00 Т/с "Чорна nерлина

12.ЗО Телемагазин 1З.ОО 'ВІZ-ТУ"

до

Кой" Телевізійний центр

22.55

"Імnреза"

14.05 Телемагазин 14.25 Телемагазин 14.З5 "ВІZ-ТУ" . • 15 .з5 Х/Ф 'АндрІй Рубльов ,

Ч.

12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 Т/с "Даллас" 18.00 Новини 18.1 о т;с "Марія Селесте" 18.З5 Х/ф "12 СТІЛЬЦІВ" 20.00 'ПодРобиці"- 'Час" 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф 'Справжня Мак­

задоволення"

11 .50

7.05 Граці! ВІД 'ГраВІсу" 7 ЗО 'ТавріЙСЬКІ ігри" 8:00 Вистава "Живий труn",

15.55 М/с

СТБ

7.00 Прогноз nогоди 7.05 'ВІZ-ТУ" 8.50 Астрологічний прогноз 8 55 Телемагазин 9:05 т;с 'Антонелла", 72с . 1 ч.

КАНАЛ

9.00 'Саме Той" про себе 9 .ЗО • Доживемо

"Сенсація"

9.40 Телемагазин 10.05 "ВІZ-ТУ"

22.00 "Вітражі" 22.30 стн 22 40 Експрес-Інформ 22:50 Хjф 'Запах ЖІНКИ" о .50 МолоДІжна телеслужба 1.20 "Комn'ютер Х"

тив Магнум"

Х/Ф 'Таємниця двох океанІв"

15.10 Х/Ф

Дяченко

8

10.00Tjc 'Таємничий ОСТРІВ" 10.00 М/Ф 'Дядько Стьопаміліціонер" . 10.50 Х/Ф "Кар'єра ДІми Горіна"

nісля війни"

19.00 'Я- пам'ятник Собі'" А.

21.45 22.00 22 15

Х/ф 'Місце зустрІЧІ зм 1 нити не можна", Зс. 2.45 Х/Ф 'О б годині вечора

4.15 Х/Ф

тюша"

11.25 Сільська година 12.15 'ХІТ року" 12.20 'Мелодія двох

9.05 9.10 9 .50

ри"

1б.ЗО Хjф 'Опудало" 18.З5 "За лаштунками"

0.00 Торгінформ

1 о.З5 Муз./Ф 'Хлоnці, Весе­

дець",

14.15 "Чорний квад~~ат" 14.45 Х/Ф "Чотири мушкете-

21.20 І.

домашнє відео

1.40

"Добрі новини" 21.00СІТ

УТ-2

'Фонтан-клуб".

Православний кален­

дар

20.50

0.00 Погода • 0.10 'Полустанок кохання 7.00

14.1 о

"ПетербурзькІ

таємницІ", 4бс.

т;с 'Тр~цять виnадкІв майора Земана", 1-2с.

0.10

5с.

1З.55 'Xh' року" 14 ОО 'Золота фортуна", 2 ч. 15:00 'Мелодія двох серць", 2 ч.

14.05 Телемагазин 14.35 'ВІZ-ТУ" 15.35 Х/Ф 'АндрІй Рубльов",

ня"

10.45 Tjc

"Каламбур"

1о 20 ЗІрки,

21.ЗО 'ВІсті" 22.00 'Команда+ ТУ" 22.ЗО Х/Ф 'Одиночне nлаван­

ІСТV

(Німеччина)

7.00

20.ЗО стн Мультфільми

21.00

висько"

1З.З5 'ПІСНЯ року". Вибране 15.20 Х/Ф 'Театр"

12.10Х/Ф 'Театр", 1с.

12.ЗО Телемагазин

яний"

НОВИЙ КАНАЛ

12.55 Медіа-клуб 1З.40 'Стан neXt" 14.05 Телемагазин 14.25 Телемагазин

18.З5 ТелеенциклоnеДІя.

.

0.40 Хіт-парад 'Гаряча сІмка

17.З5 'За лаштункам~;~"

18.55 Х/Ф 'СтрІЛець неприка-

.

О.ЗО Хіт-парад 'РосІиськІ

18.05 "Таємн~;~ці портретного фойє" .

1 б.20 'На рубежі ТИСЯЧОЛІТЬ.

тигрів"

2З.15 Х/Ф 'Син полку"._

11.15

·я козачка твоя, УкраІ­ но'". 2 ч.

17.50 'Біла

22.ЗО 'Факт~;~" 22.45 'Факти" 2З.ОО Спорт 2З.10 Погода

Мак"

15 ОО УТН- 'День" 15.15 Погода 15.20 Концерт Р. Кириченко

1 б.ОО Х/Ф "Приборкувачка

21.05 Погода 21.10 Х/Ф 'Француз"

гірки"

1 ч.

негідник?"

1З.15 Х/Ф 'Шарада"

15.25

8.00 8.10

но'"·

7 ЗО 8:05

11.45 Х/Ф 'Син полку" 1з.О5 'В робочий полудень"

17.55

КонцертР Кириченко

·я козачка твоя, Укра1-

ляльок",

Зс.

17

1З.55

21.ЗО Погода 21.З5 Футбол

'Краще бути бага-

'Мелодія двох сер-

Прекрасний світ Е. Білокур

20.05 Страта держави 20.40 ВечІрня казка 21.00 УТН- Панорама

7.ЗО "Свобода слова" 8.ЗО Погода

10.00 Tjc • Долина

концерт

1З.20

Українська епоха"

Л·

1 ч.

9.30 'Футбол як футбол" 1О.ЗО 'Бути жінкою" 11.00 'Пригорща" 12.00 УТН - 'День" 12.10 Погода 12.15 Нова колекцІя. Гала­

5с.

9.00, 11 ОО, 12.00, 1З ОО, 14.00, 15 ОО, 18 ОО 'Фак-

1З.З5 Телемаркет 1З.55 'Хіт року" 14.00 'Золота фортуна",

УТ-1 7.ЗО ХХІІІ Фестиваль цирку в Монте-Карло 8.ЗО Мультфільм 8.40 Телемаркет 8.45 Конц. прогр. 'Молюся за тебе, Украіно"

20.00 'На рубежі ТИСЯЧОЛІТЬ.

Програма 'Стрес"

ІСТV

Зикіна

травня

1

серця" . 18.55 т;с 'Таємне Ім'я

7.00 "Перехрестя"

тою і красивою"

ВІВТОРОК,

18.20

8.З5 Мультфільми

10.50 Телемаркет 11 .15 'Здалеку довго .. ."

2З.20 Х/Ф 'Дзеркало" 1.15 АстролоГІчний nрогноз

.

Музика на 7 -му каналІ 'Мовна вітальня". Урок б-й 11.00 Муз~;~ка на 7-му каналІ 11.25 'Шоу самотнього холо-

10.00 1о.З5

22:зо Салон 'des МіsегаЬІе"

УТ-2

дець",

.

8.З5 Муз. завод 9.З5 Т/с 'У пошуках іст~;~н~;~",

'Таємне ім'я Бога",

19.45

15.00

1с. Футбольний вечІр на каналі СТБ 22.50 'Вікна. Сnорт"

21.45

КАНАЛ

стяка"

15.20Телемаркет М/Ф 'Подорож

12.00 Х/Ф

18.40 т;с 'Антонелла", 71с .• 19.40 Х/Ф 'Піднята ЦІлина ,

12.05

15 .40

18.50 т;с

таємниці", 45с.

22.40 Експрес-інформ 22.50 Х!Ф 'Ніжна Лоран" 0.25 'Комп'ютер Х"

11.40 "Крок до зірок" 12.1 О "Герої України"

12.ЗО "Хто в домі господар?

12 55

Бізнес-просТІр 1 з.25 "ОсВІТа ХХ століпя" 1З.З5 Телемаркет 1З.55 'Хіт року" 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва

1б.ООТСН 1б.15 Х/Ф "Громило" • 17.50 'Прихована камера 1 8.ЗО т;с 'Граф МонтеКрісто", 4с. 19.ЗО тсн 19.50 "ТСН. Просnорт" 20.00 'Перший мільйон" 21.00 Т/с 'День народження Буржуя 11", 12с. , • 22.05 Х/Ф 'ОперацІя Самум. 23.45 Телеслужба "СитуацІя о.оотсн 0.20 Х/Ф 'Баперфілд, 8" УТ-З 7.00, 8 ОО, 9.00 Новини, 7.05, 8.05, 9.05 Інтерсnорт 7.10,9.10Погода _ • 7.15, 7.ЗО, 8.50 'Новиид~нь 7.20 м;с 'Льолек і_Болек. 8.1 о Клуб 'Золотии гусак 9.15 "Прокинься і співай'" 10.05 Х/Ф 'Бумбараш" 11.20 'Родина від А до Я" 11.ЗО 'Вікенд" з І. Зінченко

22.00 'Престиж" . . • 22.15 "МіСТа І СТОЛИЦІ СВІту 22.ЗО Програма УХРТ 23.00 "ХІт-базар"

О

10 ТорГІнформ 1 ЗО Інф. про гр. "Наш час" 1 45 Реклама 1.50 "Шлягер" представляє ..

ІСТV б.ОО Муз ранок 7.00 'Факти"

7.2 Мультфільм • 7.10 М/с 'НевгамовнІ 7 .З5 т;с 'Клариса все пояс­ нить"

8

ОО, 9.00, 11 ОО, 12 ОО, 1З.ОО, 14 ОО, 15 ОО, 18.00

'Факти"

8 02 Погода 8:05

'Плюс/Мінус".

Економічний вісник

8_15 Хіт-парад 'Гаряча сІмка" 8.25 Mjc "Чорний ПІрат~ 8 .55 Хіт-nарад 'РосІиськІ гірки"

9.10 т;с 'Приватнийдетектив Магнум"

10.00

Т/с 'Долина ляльок".

бе.

10.45 т;с 'Милий ворог", 4~. 11 З5 'В робочий полудень 11:45 Х/Ф "Ранні журавли" • 1 з.20 ·в робочий полудень

1 з.ЗО Х/ф "Побачимося в

суді" _ . • 15 25 м;с 'Чорнии ПІрат 15.55 м;с "НевгамовнІ" _ 1б.20 'Лабіринт". Першиитур 1 б.ЗО т;с 'Кларисса все по-


NH32(9233) яснить"

17.00 "Лабіринт". Другийтур 17.10 Т/с "Долина ляльок", 7с. 17.55 Т/с "Приватний детек­ тив Магнум"

18.45 'Факти" 19.00 Х/Ф 'Екстермінатори ЗООО року"

20.45 "Факти" 21.05 Погода 21.10 Х/Ф 'На

війні. як на

війні" 22.З5 "Факти' 22.50 'Факти" 2З.О5 Спорт 2З. 15 Погода 2З.20 "Плюс/Мінус". Економічний вісник 2З .ЗО Х/ф "Ранні журавлі"

1

ОО Хіт-парад 'Російські гірки"

1.1 О Хіт-парад 'Гаряча сімка"

16.20 "Студія "5" 17.00 "Обрані

часом". Незакінчений портрет М. Мащенка

17.25 "Надвечір'я' 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- 'Вечір" 18.15 Погода 18.20 "Саме Той' 18.50 "Хіт року" 18.55 Ток-ринг 19.40 "Золота фортуна" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питан~я дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент· В. Лапікури 22.10 Х/ф "Вікторія", Зс. 2З.45 Телемаркет

2З.50 Погода

2З.55 "Хіт року" 0.05 'В ніч на суботу'

ПІДЙОМ Репортер 6.35Підйом 7.00 "Телепузики" 7.25 Підйом 7.30 Репортер 7.35 Підйом 7.45 М/с "Злюки бобри" 8.00 Підйом 8.10 "Єралаш· 8.20 Підйом 8 .ЗО Репортер 8З5Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.15 Т /с "Міледі" 1О.ЗО Х/Ф "Виправний термін"

12.15 "Тетянин полудень • 12.45 Магазин на дивані 13.05 Х/Ф "Гріхи", 1с. 14.00 Репортер 14.10Дом. фітнес 'Хауз фіт" 'Вічний поклик"

14.20 Х/ф

15.ЗО М/с 'Сейлормун" OO М/с 'Злюки бобри" ~5"Єралаш' .IQ Т/с "Прості істини" 17.05 Т/с "Плем'я" 17.З5 М/с 'КотПес", Зс. 18.10 Т/с "Тарзан" 19. ОО Репортер 19.25 Погода 19.40 Х/Ф "Місце зустрічі змінити не можна", 4с. 21.1 О Аншлаг! Аншлаг' 22.00 Репортер 22. 15 Погода 22.25 Х/Ф 'Червоний

f

скорпіон·

0.10 "Живий звук" 0.40 Репортер 0.50 Зона ночі 2.20 "З х 4'. Найкумедніше домашнє вІДео

Х/Ф "Місце зустрічі

2.55

змінити не можна", 4с.

4.1 О Х/Ф

'Вічний поклик" 5.10Т/с "Міледі' СТБ

7.00 Прогноз погоди 7.05 "BIZ-ТV" 8.50 Астрологічний прогноз 8.55 Телемагазин 9.05 Т/с 'Антонелла", 72с., 2 ч.

М25 Телемагазин ~O'BIZ-ТV" 12.З5 Телемагазин 1З.ОО "BIZ-ТV" 14. ОО 'Вікна. Новини"

14.15 Телемагазин 14.З5 Телемагазин

14.45 'BIZ-ТУ" 16.00 "BIZ-ТV' 16.50 Телемагазин 17.00 "BIZ-ТV" 17 .ЗО Т jc "Петербурзькі таємниці", 48с. 18.ЗО "Вікна. Кримінал" 18.40Т/с 'Антонема", 7Зс. 19.15 "Вікна. Столиця" . 19.25 Т/с "Антонелла", 7Зс. 19.50 'Вікна. Новини". Спорт. Погода 20.10 Х/Ф "Сутичка' 2З.20 "BIZ-ТV" 1.00 Астрологічний прогноз П'ЯТНИЦЯ,

4

травня

УТ-1

6.05 "Доброго ранку, УкраІно!"

8. 55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.15 Нова колекція 9.ЗО Т/с 'Таємне ім'я Бога", 4с.

10.30 Мед. тижневик '36,6" 11.00 УТН- "Ранок" 11.15 Погода 11.20 Х/Ф "Операція 'Кон­ тракт"

12.45 Телемаркет 1З.О5 "На зламі тисячоліть. Українська епоха' 1З.10 Закон є закон 1З.15 Погода 15.00 УТН- "День" 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.45 "Надзвичайна ситуація" 16.15 "На зламі тисячоліть. Українська епоха'

з О.

Роміною

НОВИЙ КАНАЛ

6.00 6.30

28.04

УТ-2

7.00 Телеслужба 'Ситуація" 7.1 О Х/Ф "Баттерфілд, 8 • 9.00 Т/с "День народження Буржуя 11", 12с. 1О. 05 Телемаркет 10.20 "Хіт року' 10.25 Естрадна прем'єр-ліга 10.55 Телемаркет 11.20 Мультфільм на замов­ лення

12.1 О

"Хроніка ХХ століття". Живописець Є. Балдирє­

12.З5 Відкриваємо Біблію 1З.О5 "Право'

1З. З5 Телемаркет 1З.55 "Хіт року" 14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 16.00ТСН 16.15 "Парк автомобільного періоду"

16.50 Т/с "Мисливець", 21с. 17.45 Х/Ф "Потрійний удар" 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Проспорт' 20.00 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів" 22.15 Ток-шоу "Без табу" з М. Вереснем

22.55 'Міс 2001"

Інтернет Україна-

2З.40 Телеслужба "Ситуація"

2З.55 тсн О. 15 Х/Ф 'Кращий час для сексу" УТ-З 7.00, 8.00, 9.00 Новини 7 .05, 8.05, 9.05 Інтерспорт 7.10, 9.10 Погода 7.15, 7.ЗО, 8.50"Новийдень" 7.20 М/с •Льолек і Болек" 8.10 'Ех, Семенівно!". Всеросійський конкурс частівок 9.15 'Караоке на майдані" 9.40 'Смачно' з Б. Бурдою

10.10 Х/Ф "Бумбараш" 11.25 "Родина від А до я· 11.ЗО •Джентльмен-шоу" 12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с "Даллас" 18.00 Новини 18. 15 'Елка і корєша • 18.20 Клуб "Золотий гусак" 19.00 Т/с "Паризький антиквар"

20.00 'Подробиці'- "Час" 20.50 Інтерспорт 21 .ОО Погода 21.05 Капітал-шоу "Поле чу­ дес"

Х/Ф "Під тиском" 2З.45 "ПодРобиці". Підсумки

22.10

дня

0.00 Х/Ф 'Прощавай, друже" 2.00 Погода. ТЕТ "Міські новини" Мультфільм "Вісті"

6.40 7.00 7.25 8.00 Християнська

програма

8.ЗОСТН

9.00 Т/с "Чорна перлина" 9.30 Закон є закон 9.40 'Душа до душі' 9.55 Телемагазин 1О. 05 Закон є закон 10.10 Х/Ф 'Раба кохання" 11.40 Телемагазин 11.50 "Моделі" 12.15 Телемагазин 12.25 Мультфільм 12.З5 Телемагазин

12.45 Т/с

"Тридцять випадків майора Земана' 1З.40 Телемагазин 1З.50 Закон є закон 14.00 Експрес-інформ 14.1 О Православний календар

14.20 "Світ. Украіна. Київ" 14.45 Кіногороскоп 15.1 О Х/Ф 'Автопортрет невідомого"

16.ЗО М. Плисецька і "Російський балет" 17.50 "Безсмертні скарби України"

18.20 "За лаштунками" 18.50 "Таємниці палаців" 19.20 "З5 хвилин джазу" 20.00 "Таємниці і

ВАПНО

ЦЕМЕНТИ

скандали"

20.ЗОСТН

20.45 Київські ділові новини

21.00

"Міські нови-

ни'

21.25 Мультфільм 21.ЗО "Вісті" м.Вишневе, вул.Київська,

Тел.fфакс:

17. (296) 7-09-90

відоме'

КАНАЛ 8.05 Телемагазин 8.25 Музика на 7-му каналі 8.З5 Свята США . 9.05 Т/с •у пошуках істини',

7

4с.

10.05 Муз. завод 11.00 Світ науки 11.15 Телемагазин 11.ЗО Парк преси 12.ЗО Телемагазин 1З.ОО Муз. завод 14.00 Хіт-новини 14.ЗО Телемагазин

14.50 Музика

на 7-му каналі 15.ЗО Податковий кодекс Украіни 15.45 Х/Ф "Заячий заповідник" 17.00 "Дебют" 17.15 "Шлягер' представляє .. .'

ва

fІПС, КРЕЙдА ІПЕІ!І!)

Експрес-інформ "Бард-салон з ТризубимСтасом" 2З. 15 Х/Ф "Фантоми" 1.00 "Зустрінемося ввечері" 1.25 "Pro-Art". "Мистецьке Березілля' 1.40 "Pro-Art". "Київ класич­ ний' 1.55 "Pro-Art". "За лаштунками сцени' 2.15 "Pro-Art". "Кіноколо" 2.25 "Pro-Art". "Вернісаж" 2.З5 "Pro-Art'. "Без гриму' 2.45 "Pro-Ar1". "Невідоме про

22.40 22.50

22.00 д/с "Хроніка надій та ілюзій" 22.ЗОСТН

18.00 "Ностальгія за піснею' 18.ЗО "Хіт-базар" Україно!' 19.ЗО Музика на каналі 19.40 "Транспорт України' 20.00 Інф. прогр. "Наш час• 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини' 21.00 СІТ 21.15 'Дивлячись з Америки" 21.ЗО Торгінформ 21.45 "Ваше здоров'я" 22.00 "Штрихи до портрета" 22.10 "Мелодром" 22.40 Молодіжний канал ·м· 2З.40 Муз. новини 0.10 Торгінформ 1.ЗО Інф. прогр. "Наш час" 1.45 Реклама 1.50 Х/Ф "Готель "Біля загиб­ лого альпініста" 19.00 "Шалом,

ІСТV 6.00 Муз. ранок 7.00 'Факти" 7.2 Мультфільм 7.10 М/с "Невгамовні' 7 .З5 Тjc "Кларисса все пояс­ нить"

8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00,18.00 "Факти"

8.02 Погода 8.05 "Плюс/Мінус". Економічний вісник 8.15 Хіт-парад "Гаряча сімка" 8.25 М/с "Чорний пірат" 8.55 Хіт-параД 'Російські гірки"

9.1 ОТjc

"Приватний детектив

Магнум•

Т/с "Долина ляльок", 7с. 10.45 Т/с "Милий ворог", 5с. 11.З5 "У робочий полудень • 11.45 Х/Ф "Два бійці" 1З.О5 "У робочий полудень" 1З.15 Х/Ф "Екстермінатори ЗООО року' 15.25 М/с "Нові пригоди

10.00

гномів"

15.55 М/с "Невгамовні' 16.20 "Лабіринт". Першийтур 16.ЗО Т/с "Кларисса все пояснить"

17.00 "Лабіринт". Другий тур 17.10 Т/с 'Долина ляльок", Вс.

17.55 Т/с

"Приватний детек-

тив Магнум"

18.45 "Факти" 19.00 Х/Ф "Чорна планета" 20.45 "Факти' 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф 'За хмарами" 22.55 "Факти' 2З.10 "Факти' 23.25 Спорт 2З.З5 Погода

2З.40

'Плюс/Мінус".

Економічний вісник

2З.50 Х/Ф "На семи вітрах• 1.30 Хіт-парад "Російські гірки"

1.40 Хіт-парад "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ 6.00Підйом 6.ЗО Репортер 6.З5Підйом 7.00 "Телепузики" 7.25 Підйом 7 .ЗО Репортер 7.З5 Підйом 7.45 М/с "Злюки бобри" 8.00 Підйом 8.10'Єралаш" 8.20 Підйом 8 .ЗО Репортер 8.З5 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05Підйом 9.20 Т/с "Міледі" 10.10 Аншлаг! Аншлаг! 10.50 Х/Ф 'Воротар" 12.10 'Тетянин полудень" 12.40 Магазин на дивані 1З.ОО Х/Ф 'Гріхи", 2с.' 14. ОО Репортер 14.10Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Х/Ф 'Вічний поклик" 15.40 М/с "Сейлормун" 16.05 М/с "Злюки бобри"

16.З5 "Єралаш" 'Прості істини• 17.15Т/с "Плем'я" 17.40 М/с "КотПес", 4с. 18.10 Т/с "Тарзан" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Х/Ф "Місце зустрічі змінити не можна·, 5с.

16.50 Т/с

21.15 Аншлаг! Аншлаг! 22.00 Репортер 22. 15 Погода 22.ЗО Х/Ф "Ельвіра - володарка пітьми·

0.10 Репортер 0.20 "Бівіс і Бадхед" 0.45 Зона ночі 2.20 Х/Ф 'Ельвіра- володарка пітьми"

4.00 Х/Ф "Вічний поклик· 5.20 Т/с "Міледі" 6.05 Х/Ф "Свинарка і пастух" СТБ

10.00Телемагазин

10.25 "BIZ-ТV" 12.ЗО Телемагазин д/с "На перехрестях планети Земля" 14.00 "Вікна. Новини" 14.15 Телемагазин 14.З5 "BIZ- ТУ" 16.10"BIZ-ТV" 16.50Телемагазин 17.00 "BIZ-ТV" 17.З5 д/с "Підводна одісея команди Кусто", 21с. 18.ЗО "Вікна. Кримінал" 18.40Т/с "Антонема·, 74с. 19.15 "Вікна. Столиця" 19.25 Т/с "Антонелла", 74с. 19.50 "Вікна. Новини". Спорт.

12.55

Погода

Чемпіонат світу з хо­ кею. Матч збірної УкраІ­

20.10

ни

22.ЗО "Вікна. Опівночі" 2З.20 Астрологічний прогноз 2З.25 "BIZ-ТV". Нічний каприз СУБОТА,

травня

УТ-1 7.ЗО 'Доброго ранку, УкраІ­ но!' 8.50 Телемаркет 8.55 Вас вітає гуморист М. Риба 9.00 В ГОСТЯХ у ДрьоМИ 9.ЗО "Зірки, на сцену!' 10.00 "Пригорща" 11.00 "Хіт року" 11.ЗО "Телекрасуня 11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН- 'День' 12.10 Погода 12.15 "На рубежі тисячоліть. Украінська епоха' 12.20 Світлиця. Ансамбль "Черемош" 12.45 Християнство на рубежі тисячоліття 1З.ЗО Польова пошта пам'яті 14.00 Класик-прем'єр з Т. Милениною 14.ЗО 'Надвечір'я" 15.00УТН- "День" 15.1 О Погода 15.15 'Не все так погано .. 15.50 Реліквїі і храми України 16.00 Чемпіонат України. 'Металіст' -'Шахта[]' 17.50 Нова колекція 18.00 УТН- "Вечір" 18.10 Погода 18.15 'На рубежі тисячоліть. УкраІнська епоха' 18.20 Вікно в Америку 18.55 Чемпіонат УкраІни. "Динамо"- "Металург" 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 "Телефортуна• 22.З5 Футбол. 21-й тур чемпіонату України у вищій лізі

22.45 Х/Ф "Альба Регія" 0.15 Погода 0.20 "Хіт року' О.ЗО Нічний канал теле­ компаніІ"ЕРА" УТ-2

7.00

'Парк автомобільного

періоду"

7.З5 Концерт дРузів Б. Крас­ нова

8.50

"Рецепти

періоду"

УТ-З 9.05 Погода 9.10 Дит. прогр. "Поклик джунглів" 9.40 "З бадьорим ранком!" 10.15 "Не час" 10 35 "Смак" 10.55 "Маски-шоу'. 'Маски в Опері 2" 11.25 'Музичний кіоск" О. Гончаренка

11.55 М/Ф "Мауглі" 13.10 "Вчасно· 1З.25 "Життя тварин" 13.55 Т/с 'Світ Сафарі" 14.55 Tfc "Спецпідрозділ 'Пасифік"

15.45 "Сміхопанорама· 16.20 Х/Ф 'Четверо проти кардинала"

7.00 "Вікна. Столиця" 7.1 О Прогноз погоди 7.15 'BIZ-ТV" 8.50 Астрологічний прогноз 8.55 Телемагазин 9.05 Т/с 'Антонелла", 7Зс.

5

да"

О.ЗО "Парк автомобільного

веселих

кулінарів'

9.25 "Повне мамаду" 10.05 Телемаркет 10.20 "Хіт-новини" 10.50 Резонанс 11.10 Моднийчас 11.40 Публ. програма "Чітко і ясно"

12.1 О Надзвичайна ситуація 12.40 Телеслужба "Милосер­ дя" 1З.ОО 'Людина і закон" 1З.ЗО "Кубок Чорного моря". Міжнародний турнір з вільної боротьби 14.00 Блок громадського те­

лебачення

15.00 Tfc "Вулиці розбитих ліхтарів"

Т/с 'Прогулянки з динозаврами", Зс. 17.50 Х/Ф 'Смугастий рейс" 19.20ТСН

17.10

20.00 Х/Ф "Брат' 21.55 Т/с 'З привітом із Шан­ хая", 1Зс.

22.50 Х/Ф "Оголена неправ-

18.10 Х/Ф "Все поставлено на карту"

2З.20 Т/с 'Висока хвиля'

'Перекручені кордо-

ни'

Молодіжна програма

1.30

"Пропаганда'

2.20 Погода ТЕТ

7.10 'Вісті' 7.40 "Міські новини' 8.00 Християнська програма

бин" 18.45 Х/Ф "Операція "Лазер" 20.10 Погода 20.15 Х/Ф "Бляшаний кубок" 22.30 "Насnравді" 22.45 Х/Ф "Тонкий розраху­ нок"

0.20 Хіт-nарад "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ

8.00 М/Ф "Останній з могікан" 9.35 Т/с "Таємний світ Алекс Мак" 10.00 Т/с "Таємничий острів" 10.30 ·з х 4". Найкумедніше

го Мука·

"Володимир Співаковський представ­ ляє', 1с.

11.25 Кіногороскоп 11.45 д/с "Індаба', 5с. 12.15 "Комп'ютер Х" 12.30 "Решето•. Ретроспек­ тива. 'Над землею"

13.30

д/с "Хроніка надій і

ілюзій"

14.00 Телемагазин 14.15 "Театр на долонях· 14.50 "Право" 15.20 "Познайомимося зблизька"

15.45 "Дітвора· 16.15 Мультфільм 16.ЗОСТН 16.50 Економічний ВІсник 17.20 "Автомобіль - хіт століття"

17.40 "Лакмус життя' 18.00 "Споживач" 18.15 "І nрийшло час .. 18.40 "Чорний квадрат" 19.15 Телепресклуб 20.00 "Киянин' 20.ЗОСТН 21.00 "Міські новини" 21.ЗО "Вісті' 22.00 Х/Ф "Безкрай" 2З.40 "Анатомія кохання' О .15 Т/с "Тридцять випадків майора Земана", 5-6с. КАНАЛ Інф. прогр. "Наш час•

7

8.00 8.15 Кінозал м'ультфільмів 9.05 Х/Ф "Усупереч всьому" 10.25 "Ескулап· 10.55 "Дебют" 11.15 "Калейдоскоп' 11.25 'Хіт-базар" 12.00 'Транспорт Украіни· 12.20 'Шлягер' представляє .. .' 13.25 "Здоров'я" 1З.ЗО Муз. програма 14.10 Кінозал мультфільмів 15.00 "Ностальгія за піснею" 15.З5 Парк преси

16.З5 Телемагазин 17.05 Салон 'des Miserables" 18.00 Т/с "В пошуках істини", 7с. 18.ЗО Музика на 7 -му каналі 19.00 Вікно в Америку 19.30Телемагазин 19.50 Музика на 7-му каналі 20.00 Інф. прогр. "Отже .. •

20.20 Реклама 20.35 Торгінформ 20.50 'Добрі новини' 21.00СІТ 21.20 'Казка лірника Сашка" 21.30 "В гостях у Дмитра Гордона'. В. Мироненко 22.30 "Час розваг' 23.00 "Моя зірка•

2З.40 Муз. завод

0.20 Телемагазин 0.50 МузИt<а на 7-му каналі 1.ЗО Інф. прогр. "Отже ... • 1.45 Реклама 1.50 Х/Ф "Лабіринти й чудо­ виська"

ІСТV 7.00 "Факти" 7.05 'Перехрестя" 7.З5 Погода 7.40 М/Ф "Замок двох прин­ цес" 8.25 Т/с "Во·Ін у золотому кімоно", 9с. 9.00, 10.00, 11.00, 1З.ОО,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 "Факти" 9.05 Х/Ф "Два бійці" 10.25 Х/Ф 'Чорна планета" 12.00 Х/Ф 'На семи вітрах" 1З.45 М/Ф 'Дракон Декстер і ведмідь Бампл"

15.10 Т/с

"Банка коміксів"

'З привітом із Шан­

хая", 13с.

17.00

Т/с 'Прогулянки з ди-

нозаврами", 4с.

17.40 Х/Ф

'Ас з асів" 19.ЗО 'ТСН- Епіцентр"

20.05 Х/Ф "Фахівець" 22.05 Tfc 'Мамаду" 22.45 "Таємничі історїІ"

Д.

Харитонова 2З. 20 Х/Ф 'Двадцять днів без війни"

УТ-З

домашнє відео 10.55Дом. фітнес "Хауз фіт" 11.10 "Новий елемент"

11.45 М/Ф "Пес у чоботах" 12.00 М/Ф "Коля. Оля

12.05 'Мелорама"

11.З5 'Смачно" з Б. Бурдою

й

прем'єр-ліга

19.00 Репортер 19.25 Х/Ф "Карнавальна ніч' 20.55 Х/Ф "Поліцейська історія'

1З.10 'Показуха" 1З.40 Супутник 'Планети Здо­ ров'я" д/с "Всі подорожі команди Кусто' 14.40 "Випадковий свідок"

14.1 О

15.10 КВК-2001 17.05 "Брейн-ринг· 18.00 Х/Ф 'Анжеліка-

22.З5 Х/Ф "Скеля Малхоланд"

2.З5 "Бивис і Бадхед" З.15 Х/Ф "Любов земна· 4.40 Х/Ф 'Від заходу до світанку' 6.25 "Живий звук'

8.05 Астрологічний

прогноз

8.10"BIZ-ТV"

9.00 Новини для родини 10.00 "Ви практично здорові' 10.20 "Молодіжний фарватер"

10.45 Астрологічний прогноз 11.00 д/с "Підводна одіссея команди Кусто", 21с.

11.55 "М-стиль • 12.З5 "Лабораторія малого бізнесу" 12.50 д/Ф "Укра1на - ЦеБІТ. Досвід експортних контрактів· 1З.20 "BIZ-ТV"

15.00 Телемагазин 15.15 Телемагазин 15.ЗО "BIZ-ТV". Кращі хіти ХХ

янголів"

21.ЗО Х/Ф "Втеча' 23.З5 Спорт-тайм

0.05 Х/Ф "Маніманія" 1.45 Погода

18.30 Муз. nрограма 19.1 О "Ескулап" 19.40 "Транспорт України" 20.00 Інф. nрогр. "Отже .. " 20.20 Реклама 20.35 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.20 "КазкалірникаСашка" 21.ЗО 'Шалом, УкраІноІ"

22.00 Нове в лікуванні хребта 22.05 Х/Ф "Кіт" 2З.ЗО "Ностальпя за nіснею" "Отже ..

0.00 Інф. прогр. О. 20 Реклама

ІСТV

7.00 Хіт-парад "Гаряча сімка" 7.35 'Насправді" 7.50 Погода 7. 55 "Неближній світ.

'Дитяче коло' 9.ЗО "МІй цирк" 10.00 Телемагазин 10.15 'З5 хвилин джазу' 10.50 'Сенсація"

9.00

11.20 ТелеенциклопеДія

11.З5 'Мій Ермітаж· 12.05 'Моделі" 12.З5 'Людина і закон" 1З.10 'Ім'я" 1З.40 Мультфільм 14.00 'Комп'ютер Х' 14.15 'Pro-Ar1'. "До вас звер­

14.50 'Pro-Art". 'ятаємо .. .' 15.15 "Pro-Art". 15.25 "Pro-Art" 15.З5 "Pro-Ar1".

УТ-1

7.ЗО "Доброго ранку, Україно!" 8.50 Телемаркет 8.55 Укрспортлото 9.00 'Шоу самотнього холостяка" 9.ЗО "Крок до зірок" 10.00 "Наше військо' 1О.ЗО "Телефортуна' 11.05 'Хто в домі хазяїн?" 11.30 Мед. тижневик "З6,6' 12.00 УТН- "День" 12.1 О Погода 12. 15 Сільська година 13.05 "Саме Той" про себе 1З.З5 Прогулянка з 'Акцентом' і не без моралі 14.00 Мультфільм на замовлення

15.00 УТН-

"День" 15.10Погода 15.20 "На рубежі тисячоліть. УкраІнська епоха" 15.25 "Весняна рапсодія', З ч.

15.55 "Бути ЖІНКОЮ" 16.25 Новаколекція 16.35 'Перехрестя' 17.05 Геро'І Украіни. Полков­ ник у відставці Л. Г. Суш­ ка

17.ЗО Гандбол. Кубок кубків. Фінал. 19.00 Хокей. 1/4 "Кубка Стенлі"

20.15 '7 днів". "Світ" 20.45 Вечірня казка 21.00 '7 днів" 22.00 Погода 22.05 Х/Ф 'Наказ: вогонь відкривати" ·

11.ЗО 'В недільний полудень"

Х/Ф "Дім, в якому я

12.00

живу"

1З.40 М/Ф "Бегемот Гуго" 14.50 Т jc "Воїн в золотому кімоно", 9с. 15.З5 Т/с "Банка коміксів"

21.50 21.55

ний бік медалі д/с "На перехрестях планети Земля·. 'Кашмір' 18.00 Х/Ф "Агонія" 21.00 Чемпіонат світу з хо­ кею. Матч збірної Украі­

НЕДІЛЯ, б травня

1О .ОО Х/Ф "Операція' Лазер"

Християнська прог~ама в.зостн 8.55 Православний календар

14.30 "Pro-Art".

2З .ЗО Х/Ф 'Спідня білизна· 1.00 Астрологічний прогноз

8.З5 М/Ф "Острів скарбІв" 9.ЗО Муз. nрограма "М-фай-

16

комедія"

8.00

16.ЗО "Вікна. Спорт'. Зворот­

ни

ти"

8.20 МультфІЛьми

ТЕТ 'МіськІ новини" "Вісті" 7.З5 В. Шушкевич. 'На початку було Слово·

6.45 7.05

таємося з любов'ю"

17.00

Найробі"

8.00. 11 ОО, 1З ОО. 15.00. 16.00. 17.00, 18 ОО 'Фак-

15.50Т/с "Чаклун", 18с. З5 Т/с "ЦІна багатства", 18с. 17.25 Погода 17.ЗО Х/Ф "Стара діва" 19.00 "Свобода слова" 20.00 Х/ф "Патріотична

століття

"Київ класич­

ний"

"Ми вас пам'Кіно коло" 'ВернІсаж' 'Знайомі об-

личчя"

15.45 "Pro-Art'. 'Вічна слава" 16.00 'Зустрінемося ввечері" 16.ЗО Вистава для дітей 'Дюймовочка' 17.З0 'Століття РОСІЙСЬКОГО музею" 18.05 Муз. програма 'Лісова лірика', 1 ч.

18.З5 Х/Ф 'Вбити Дракона" 20.ЗО СТН-тижневик 21. ОО "Український пацІєнт" 21.20 Блеф-клуб 22.00 "Сміхоностальгія" 22.ЗО СТН-спорт. Щотижневик

22.50 Екстремальний спорт 22.55 Х/Ф "І корабель пливе' 1.05 'Таврійські ігри' представляють ... ', В ч.

7 КАНАЛ 8.05 Телемагазин 8.25 Музика на 7-му каналІ 9.00 Муз. завод 10.00 Молодіжна телеслужба 10.ЗО 'Бути жінкою"

11.00 "Хіт року" 11 .ЗО 'Шоу самотнього холостяка"

Погода Х/Ф "Холодна сталь"

2З.25 Т/с 'Шериф із пекла" О

Хіт-парад "Російські

пр ки"

НОВИЙ КАНАЛ

7.00 М/Ф "Марія-Мірабелла" 8.05 МІФ "Копалини царя Соломона" 9.З5 Т/с "Таємний світ Алекс Мак"

10.00 Т/с 'Таємничий острів" 10.ЗО "З х 4". Найкумедніше домашнє вщео

ПосмІхніться.

11.05

Вас

знІмають

Світ індійського юно,

11.35 1с.

1З.О5

Запитаєте в лікаря

13.ЗО Світ індійського кіно, 2с. 14.55 Реnортер

15.05 Х/Ф "Доля" 18.05 Т/с "Горець" 19.00 Реnортер 19.30 Х/ф "ТІнь" 21.25 Х/Ф "ВІД заходу

до

світанку" "Голод" 2З.50 Спецрепортер 0.10 Футбол. Англійська

23.20 Tfc

nрем'єр-ліга

1.50 Х/Ф 3.10 Х/ф

"Близнюки" "Доля" СТБ

8.05 Астрологічний

nрогноз 8.10"BIZ-ТV" 9.00 Новинидля родини 10.00 д/с 'На nерехрестях планети Земля" "Вікна у світ" 11.ЗО "Імпреза" 12.00 'Лабораторія малого

11.00

бізнесу" 12.ЗО "BIZ-ТV" 14.25 Телемагазин 14.40 Телемагазин

15.05 "Зелена зона" 15.З5 'НІ nyxy, ні пера'" 16.00 Італійський футбол. Серія А

12.00 Музика на 7-му каналі 12.40 Телемагазин 1З.ОО Муз. завод

14.00 Телемагазин 14.ЗО 'Моя зірка" Музика на 7 -му каналі 15.ЗО В/Ф 'Як народжується чудо" 15.45 'Дебют" 16.00 "Шлягер" представ­

15.15

ляє .. .'

17.55 'Автостиль" 18.15 Д/с 'На nерехрестях планети Земля"

19.15 Х/Ф 'Богус" 21.20 Астрологічний

прогноз 21.ЗО Матч сезону. 'Ювентус" -"Рома" 23.25 Італійський футбол. Серія А. Огляд матчів туру 0.30 Астрологічний прогноз

ДІРЖІВНОМJ КОМVНІJІЬНОМJ ПЇДПРИЕМСТВV

с!ІрхітеКJVРНО·ПJІ8НVВ8ЯЬН8 ІіЮРОІІ

ПОТРІ&НІ: не

2З.40 Погода "Хіт року" 2З.55 Нічний канал теле­

23.45

компані! "ЕРА" УТ-2

7 .ОО Бокс по-справжньому. А. Фрейтас-Л. Богнар.Дж. Касамайор - Е. Сантана 8.00 'Комедійний квартет" 8.35 "Біла ворона" 9.10 Розваж. програма "Лотозабава' 10.05 Телемаркет 10.15 "Реальний сектор" 10.45 'Золота фортуна' 11.45 "Клуб-700"

12.15 'Щастя 12.45 Захист

17.00 "Хіт-базар"

ли"

маркіза

20.00 "Подробиці тижня' 20.45 Погода 20.50 'Джентльмен-шоу"

0.25 Tfc "Едем" 0.50 Т/с "Голод" 1.15 Зона ночі

кодекс Ук-

раїни

12.З5 'Доки ВСІ вдома"

12.30 Х/Ф 'Пригоди Буратіно' 15.00 Репортер 15.20 Х/Ф "Любов земна" 17.00 Футбол. Англійська

СТБ

11.05

16.05 Tfc

16.45 Податковий

17.З5 "Ностальгія за nіснею"

тана

9.05 Погода 9.15 Дит. прогр. 'Цар гори" 9.45 "Прокинься і сnівай'" 1О.З5 'Вікенд" з І. Зінченко 11.10 "Караоке на майдані"

в.зостн

9.00 "Створи себе" 9.20 Православний календар 9.25 Х/Ф "Пригоди маленько-

Бокс по-сnравжньому. А. Фрейтас - Л. Богнар. Дж. Касамайор- Е. Сан­

15.00

17с.

17.05 Погода 17.10 Х/Ф 'Текс і володар гли-

Архімед"

19.55 Суперлото 20.00 "ПодРобиці" 20.20 "N-кілометр" 20.35 'Час· 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 "Городок· 21.35 Х/Ф фільмі "Снайnер' 0.10 Х/Ф

15.25 Тіс "Чаклун", 17с. 16. 15 Т fc 'Ціна багатства",

вам!'

1З.05 Відкриваємо Біблію 1З.ЗО 'Таланти твої, Україно"

-

архітектор; інженер-проектувальник (освіта

вища, спеціальність ПЦБ). Звертатися: м. Бровари,

бульв. Незалежності,2. Тел.:

5-40-63.

НОВИЙ МАrАЗИН ПРОПОНУЄ ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ:

Емалі (ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266), лаки (ПФ-170, ПФ-283, НЦ-218), роз­ чинники (646, 647), солвентта уайт-спи­ рит, цемент (М-400, М-500), руберо·Ід, кахлі (Харків): 15х15, 20х25 для стін ( 17

грн.jм 2 ), 20х20, 20х30 на підлогу

( 18

грн./м 2 ) Адреса: вул. Димитрова, 26. Тел.: 4-11-77.


Ne32 (9233) педагогічний Н ЕЩОДАВНО колектив ЗОШ N2IO зібрав­ ся в актовому залі школи на учи­

тельські пасиденьки "У людей добрих". До присутніх на вечорі зверну­ лися ведучі - Ірина Герасимова та Павло Кирилюк:

- У нашого народу є прекрас: - вшановувати лю­

28.04 тренуванні у спортзалі, й зустрі­

своїх перших учителів: Катерини Миколаївни Бабко та Наталії Яківни Плотник. Ніколи не заоу­ дуть вони ті перші кроки до краї­ ни знань, коли поруч була на­ дійна рука вчительки-мами, кот­ ра знає все на світі. Довгий і славний шлях на п~­ дагогічній ниві довжиною в 42

ла молодого інженера-механіка. Це було кохання з першого по­

гляду. Уже через тиждень вони одружилися. Так і крокують по­

ряд по життю уже Зб років. Ви­ ховали сина Олександра. І вже внучка Аня вітала на вечорі ба­ бусеньку.

Снігур, вимоrливу вчительку, люблячу маму. Обидві лоньки 0Аьги Іванівни також здобули пе­ дагогічну освіту. Не уявляє свого життя без пісні

Василь Миколайович Савицький. І де б він не працював, скрізь керував хорами

дей старшого віку, тих трударів, котрі вімали суспільству, своїй родині десятки років невтомної праці. Сьогодні ми даруємо це свято вам, ветерани педагогічної ниви, люди з гордим іменем Учитель! 50-річчя педагогічної діяльності святкує цього року учитель фізи­ ки Леонід Олексійович Залізняк. Він -учитель-методист, нагород­ жений знаком "Відмінник народ­ ної освіти". Упродовж ЖИ"Г'Г}І пра­ цював учителем, дире1<1ором шко­

ли, інспектором та завідуючим райвно. І завжди залишався ви­ могливим, відповідальним, елеган­

тним. Саме таким пам'ятають його колеги та учні Новошепе­ лицької середньої школи, котрі після аварії на ЧАЕС були пере­ селені до Макарівського раЙОfІУ· Вони надіслали поштове вітання своєму колишньому директору.

Нелегке дитинство випало на долю вчительки зарубіжної літе­ ратури Галини Павлівни Безлю­ дової. І хоч мама була неграмот­ ною, та зробила все, щоб Галин­

ка здобула вищу освіту. По за­ кінченні педінституту працювала в будівельному училищі. Тут, на

пройшов Микола Іванович Сивенко. Батько-фронтовик Ht! повернувся з війни, і хлопчикові

вого хліба. Після служби в армії та закінчення вузу пра!:\ював у си­ стемі профтехосвіти. Иого захоп­ лення дитяча технічна творчіс•·ь. Керовані ним дитячі ко­

нографічного хору "Гомін" під ке­ рівництвом Л. Ященка Тетяна Красюк. Дзвеніли •·олосочки юних шанувальників пісні Ма­ рійки Лижової та Колі Портечка, Тані Туник та Каті Усової. Мис­

лективи не раз нагороджувалися

тецтвом

грамотами й дипломами різних

сутніх шкільний хореографічний

рано довелося скуштувати трудо­

ючи диплом працівника торгівлі, пішла здобувати учительський фах, бо не давала спокою дитяча мрія: уявляла себе викладачем ма­ тематики. І нині мама двох доне­ чок, бабуся п'ятьох онуків кори­ стується повагою і любов'ю у ви­ хованців. Паша Іванівна Сивенко улюблена вчителька трудового на­ вчання багатьох дівчаток нашої школи. Всі, хто знає вчительку, переконані: школа - то її життя. Не всі присутні в залі колеги знали, що крім професії вчителя образотворчого мистецтва Андрій Несторович Войтенко здобув ще й фах художника-конструктора,

Важке повоєнне дитинство врізалося у пам'ять Марії Фран­ цівни Пономарчук. Та ота жага знань привела її до Київського педінституту, який закінчувала заочно, вже маючи двох діток. Вона - член товариства "Про­ світа", учасниця фольклорного гурту "Перенесло", любить народ­ ну пісню, українське слово, по­ важає кожну дитячу особистість, бережливо ставиться до дівчаток як майбутніх мам. Ішла мова й про засновницю учительської династії О.І.

Із любов'ю звернулися учні до

-

танцю

дяки організаторам свята "У лю­ дей добрих": директору школи С.М. Бакалу, його заступнику АЛ. Галковській та учительці украї­ нської мови й літератури О .І. Кор­ нієнко.

чуйній і добросовісній лікарці за добрі поради, вмілі руки і людяне серце. Нехай вам ща­ стить, шановна Оксано Воло­ димирівно! Святосnав

ФУРМАНСЬКИЙ, броварчанин.

Сидить баба

Марина

Правду кажуть:

йому гривиїв сорок. Не­

гуляє добре. Оце йде за­ ядла спекулянтка, якої світ не бачив. То все в Польщу їздила, а тепер уже й до Турції вшнипи­ лась. І не попала пройде­ ха на той корабль, що за­ тонув у Чорному морі! Туди б їй тільки й доро­ га. Отой, що вийшов з під'їзду, хитаючись, за­ пеклий п'янделюга, скрізь валяється днями й ночами. Трохи далі йде з маленьким чаймоданчи­ ком то телемайстер. Високий, як жердина.

го коментує:

-

Ото бачите, яка кра­

суня

розфуфирена

пішла. Чоловік по міся­ цю в командировці, а вона своїми парфумами хрянцюзькими кава:~ерів принаджує. А ота, що тяn1е коляску з дитиною,

вже третього байстрюка

придбала. Одна дитина

У неділю, квітня, о 13.00 у міському клубі (вуn.Гагаріна, б) відбудеться чергове засідання nітературно­ мистецького об'єднання "Криниця".

29

Броварським РВ ГУ МВС України в

Київській областІ розшукується зникпий безвісти Висовень Вадим Миколайович

його прикмети: зріст

180-182

см, худорлявої статури, обличчя оваль­ ної форми, бліде, очі го­ лубі, волосся пряме темно-русе. ~:підочимашрам4см, на верхній губі з лівого боку шрам 3-4 см, шрам хрестоподібний на животі розміром 2х3 см. Був адягнений: чорна куртка болонієва,

б1 1нки коричневі 44 розміру, брюки шер­ ст"ні сіра-чорного кольору, светр комбіно­

крутне

гайку чи дві, і давайте

даремно його всі звуть леJІ.екою. Грошей в ньо­

-

го

кури

не

клюють.

Оцей, що наближаєтJ,ся

-

до нас

кооператор, ха­

зяїн магазина.

Ставить

такі ціни, що всі прокли­

нають. Вже четверту дру­ жину "виховує". Скоро

СІ'ане мільйонером. Придивіться до оцього, що гордо стоїть з папі ро­ сою.

що

Це такий бабник,

й

світ

не

бачив.

Скількох жінок він з ро­ зуму звів

-

трудно під­

рахувати. І зараз бігають

жене,

Запрошуємо вас взяти участь у святкуванні Дня Міжнародної солідатності трудящих 1 травня 2001 року.

"Дороzая, Іtриезжай.

Без тебя тоскую оч.ен.ь. Дом Іtродай, бЬІ:ч.ка коли ... Ден.ьzи требуются сроч.н.о.

ваються та згинуть? .. Скільки

Лакупаю "Жиzули".

не йшло лю­

Будешь жить со миой,

дей, стільки баба Мари­

на

й

коментувала.

кожного у неї,

родн.ая,

На

наче

Без Іtеч.али, без з!'-бот" ...

у

ПобЬІ.ла у Николая

вімілі кадрів, готова ха­

Мать-старушка

рактеристика.

Послухайте,

-

только zод.

не

-

Только zодик "просидела"

витерпів я, -чи є в цьо­

У кормильца н.а харчах ...

·му будинку хоч одна нор­

Маму в дом для

мальна людина?

-

Іtрестарельtх

А я хіба не нормаль­

-

на'{

Сьш увезна "Жиzулях".

здивовано відпо­

віла баба Марина.

Андрій БАБІjІІ_J

"' ДИТЯЧА КОЛЯСКА ІМПОРТНА. Тел. 5-33-24.

У ПРОГРАМІ СВЯТА:

11-00 -

Народне гуляння в Броварському лісництві. 20-00 - Молодіжний вечір (парк "Перемо­ га", танцмайданчик). До ваших послуг- буфети та кіоски.

"' НОВИЙ БУДИНОК ЦЕГЛЯНИЙ

1 Ох12

З МАНСАРДОЮ НА ДИ. 12 соток, молодий сад, літня кухня з кімн., сарай, погріб, тепл.

Оргкомітет_

З

1

липня

2001

року ліквідуються

відділення Державного казначейства у місті Бровари та вірділення Державно­

.

ВИХО­

3АПРОWУЕМО НА КУРСИ

ВОДІЇВ КА'І'ЕFОРІЇ

чейства у місті Бровари створюється ре­ гіональне відділення - Броварське відцілення Державного казначейства. Правонаступником ВДК у місті Бро­ вари та ВДК у Броварському районі є Броварське відцілення Державного каз­ начейства.

санвузол,

сити частинами. Ми чекаємо вас за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 14-б, (на те­

ДАЧНА приватизована ділянка 6,7 сотки. Ніжинський напрямок електрички, ст. Заворичі. 20-30 хв. ходьби. «Врем'янка», свердловина, електропостачання,

плодові

5-36-05.

1!13агублений сертифікат на розnаюванttя землі за Ng453 Оnанасенко Ганни Григорівни, вважати недісним.

ААРЕСА:

tf

07400,

Кuівська обА., м. Броварu, буАьв. НезІІАІ!ЖНосmІ,

2.

Puaкmop: 4-03-76. Засmупнuк puaкmopa: 4-21-34_

BiAAiAu:

сільського госrюАарсmва

реАакції газеmu, Броварські

і

міська і раСюнна

бухгалтерія; npuuoм оголошень

соціальнuх

numaнь,

лucmi8

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

+ РедакцІJІ не завжди noдL'IJІt nо:нщІю авторів. + За точнІсть вuкладенuж фактів вІдnо~/дас автор. + АuстуоаННJІ з осuтаоса.чu - на сторІнках zазетu. + За зJІСіст реклаJІСu вlдnовlдальність несе реклаJІСодаеець.

5-02-86.

170СІ71UІАЙТІЕІ

-

rr

лінія

вихідного дня, вечірні. Плату можна вно­

риторії ПТУ-4). Телефон для Довідок:

від 10.02.97р., виданий Світильнівською рільрадою на ім'я

5-43-79.

11 В":

групи

дача в селі - 25 соток. Звертатись: м. Остер, вул. 8 Березня, 73. Не­ стеренко Г.Н. Тел: (0-4646) 3-15-58, після 21.00.

"liPOBAPII-MDADKO"

-

гараж, лазня,

лефон. Вули­ ця асфальто­ вана. Поруч Десна, ліс. На додачу

і на базі відділення Державного казна­

ВАТ

2

вода, газ, те­

го казначейства у Броварському районі

про вищевказану особу, повідомити.за телефонами: 4-03-69, 4-04-80, 5-34-04,

реєстрацію кі lY 259 від 10. 12. 1997р. ін.о.екс 61285

Вьtзьtвает сроч.н.о маму:

пацюки

І коли вже вони позали­

ліс. Тел.:

Свідоцтво про державну

що

cr ПОГРІБ У ПІДВАЛІ БУДИНКУ. Охороняється. Тел. 5-91-90.

Прохання, якщо комусь щось вІдоме

АержаАмінісmраuія.

Горожан.ин. Николай.

П'ють чоловіки і жінки.

ру.

ра.:Ю~1на

телеграмму

са­

дохнуть. А люди ж п'ють.

дерева, смородина, малина. Недалеко

paAu,

-

моrошциця. Такий шмар­ догон

ваний, зверху сірого, знизу зеленого кольо­

·новЕ життя· Броварськuх міськоі ma рІІА, раіІоИноі.о.ер:ІКІІЕІJІОіаАNtінІс:mрwіі. СПІВЗАСНОВНИКИ· колекmuв

Шлет в деревн.ю

розмахус,

WАНОІНІІРОІАРЧАНИ ІА rОСІІ МІСІА!

30.11.1977 р.

н., житель с.м.т. Калита Бровар­ ського району, котрий 21.02.2001 року о 6 год. 40 хв. по'І'хав автобусом до ст. Завори чі і до цьо­ го часу місцезнаходжен­ ня його невідоме.

Сумкою

проходить повз нас

-

му сонці. Мимо прохо­ дкть люди різного віку і різного настрою. У кож­ ного своя доля, і щастя, і горе. Та баба вдивляєть­ ся в перехожих і кожно­

"Волос

довгий, а ум короткий".

від якогось негра з Гвінеї, друга - від ліванця, а це возить uід армянина. Отака дохля, а бачте -

ЛЮБЯЩИЙ СЬІНО=,j

дурні десятками. Дурні.

Прийде до вас,

скrиповерхового будин­ ку, гріється на весняно­

Оксана РОГОВА; .наЧІ:tJІІ:)І:ІИК Відділу сnраВЛЯННЯ nодатків.

Алла КОРНІЄНКО, учениця 7-А класу ЗОШ NQ\0.

CJ!I ГУІІІІDРІС~

на лавці біля під'їзду де­

при­

тельських пасиденьок був виступ Заслуженого артиста України Олега Марцинківського. Довго не стихали оплески по­

&аоа Марина коментvс... Дільничний лікар-терапевт для важкохворого - це надія на полегшення. Таким квалі­ фікованим спеціалістом, доб­ розичливою й відповідальною людиною є Оксана Володи­ мирівна Каленченко. До мене, інваліда І групи, прику­ того до ліжка, вона приходить на перший поклик. Отож, хочу подякувати

порадував

ансамбль "Забава" під керівниц­ твом А.М. Долинської. Справжньою окрасою учи­

виставок.

дизайнера, що він є володарем п'яти авторських свідоцтв.

tJir.ta~•l'j;r,,_

учительськи­

виконанні відрадженого учи­ тельського хору ЗОШ N2ІО. РозповW про ветеранів педаго­ гічної ниви супроводжувалися поезією, музикою, танцями. За­ чарували всіх піснею учасниці гурту "Псревесло" та солістка ет­

. роки

А чи часто доводилося вам зус­ трічати людину, котра б змінила свою більш прибуткову й пре­ стижну професію на вчительсь­ ку? Так сталося з Галиною Івані­ вною Мірошниченко, котра, ма­

-

ми, учнівськими. Тож і цього вечора линула зі сцени пісня у

ний звичай

Фірмі на nостійну роботу потрібні:

_, рnератор ЛК зі знанням га.tт;фіЯ>; віком 22-30 років. -

"1 С-бух­

вантажники.

Tefl.:

6~59-29;

6.;64-42; 6-99-34.

Колектив Броварського домобудівного комбі­ нату "Меркурій" глибоко сумує з приводу пе­ редчасної смерті працівника нашого комбінату Леоніда Павловича ПИСАРЄВА і Вttсловлює гли­ боке співчуття рідним та близьким покійного.

Наступний номер життя" вийде

Обсяг

11 Новоrо

5 травня ц.р.

L'І.рук oфcemнuu. І Арукований аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у справах преси

ma

інформації Київської

облАержаАМінісmраuії.

Зам.

1621

#32 2001