Page 1

• 17

I'ue'ra

_па

СЕРЕДА,

8IJЖoюm.

1837

POКJ.

На

черговому

засІдан­

16

квlт.ня

ц . р . було розглянуто пи­ тання

про

.стан

Ма!f.НЯ

вимог

занонодавст­

дотри­

ва Украtни пІдприємства· ми торГI'ВЛ~ мІста. . Так, станом на 1 квІт­ ня ц. р . в · MIcrl працює

торговельних точок. це J 32 ~агазини , . 118 кІООКl1l, l 1Q лоткІв . З ко­ ЛИUDfьоІ державно! · тор­

360

гIвnl . приваТИGоваио 21 магазин І 7 ПІДприємс1'В

громадського

хаРЧУ'вання .

Загальний за

l'

товарооБІг

квартал скла'в понад

млРд . крб, що в 2,З llЬа БІльше, нІж за вІд­

.2

повliдиийперlод торІк . В повному обсязІ були за­ беЗQеч~нl потреби жме­ mв Мi\~Ta товарами пер­ шо! lItеобхl'ДНостl, дефІ­ циту Іх немає .

чоловік.

2200

Вже

'ІІ1лЬ](и ЦІ itифри свідчать про те, ~K~ важливе міс­

це в

життІ мІста ' займає

торn\овля .

бере3ІНІ

прове~ено

комплекснІ перевІрки підприємств а-оргlвлl громадського

·по

88 І

харчування

дотриманню

вимог

за­

~ результатІ до 32 по­ РУШНИRlв застосовано фІнансових санкцІй по­

сУ'МУ

ІнспекцІєю

на

млн. крб.

2764,54

Спецlалlста,ми санеп1дем­ отанцlІоштрафовано З7 посадових осІб за ПQРУ­ шення

cahltapho-гlГІ1f$lч­

них ·НОРМ. За порушe,\lНЯ правил торговельного 06CnyroвyвaIOUl,

ценЗІАну

за

безnl­

торгівлю

вилу­

чались сеРТИфl,кати на "раво торговельно! діяль­

КрІм того, всІ-м

вІдомо, як вплнва& mclсть

торговельного

обслУ.гову-

. Досить розповсюдже­ ною є роБОта торгоаель­ иих пlдпрнємС1"8 без на­ лежиих

ие

донумеНТів,

'ІІ1ль'Ки

шенням

у

гази.нl ом

15

продукти.

та

випадки

приваТIiОМУ

еЦ!ilТ1> ,

ма­

.С1льгосп,

lишliX.

Проведеиий .аналІз ро­ боти пІдприємств торгІв­ лІ І громадського харчу­ вalННЯ

свІдчить ,

що

по­

ряд з недолІками . в роботІ

І1'1Діприємств торmвлl є І певнІ позитивнІ зрушен­

ня.

Треба

вІдмІтити,

що

суттєво змІнили свою ро­

коиодаВСТІВа .

датковою

Так І

мІсце

ПIД'ПРИЄМСТВ'І

ностІ .

СьогоднІ в торговель­ нІй сферІ зайнято БІльше

як

віда.'lьн l сть. мали

вання , наявнІсть товарІв , .·рівень цІн на громадсько­ полІтичну сИтуаЦІю в мІстІ .

У

КВІТНЯ

РОКУ

1996

ГНіТА БFОIАfСЬНIХ IIC~KoI ТА РАІ81ноІ 'АА НА'ОАНІХ lЕ1УТАТl1

ОФIЦlйниіі BIMld нІ ~иконкому

24

що

грубим

Існуючих

в

пору­ правил

roргl'влІ, а й тягне за собою кримІнальну мдпо-

боту

танІ .

приватизованІ

9, NJ 27 ,

магазини, як ом

n

М З4, 20. ом 14, М 2, магазнни • ОрБІта. , • МрІЯ.. Тут дотримуєть­ ся асортимен'}\нJI!Й . пере ­ ЛІк товарІв, . товарне сві­ доцтво, caHtapho-rlгlєнlч­

нІ н~рми. , викладка това­

-

рІв . ЦІни купцевІ .

У нІ,

доступнІ по­

вІдповідному зокрема,

рішен­

наголошу­

ється на тому, щоб звер­

нути УВ_І')' суб'8ктЬа під­

ПРН.МНJЩЬR01 дjdьиостl всІх форм В.II_cнocтl на

необхідності . вимог

AOТPD8IUUI

88ВОиодавств_

що­

до заБDPОRR реалtaaцl1 a.JIRогольних нав01в /ОСО­ бам модедше 21 року . РеалlзацЬо алвого_них наво1в до 20

ИРОВОД}lТИ mпuе гоДJIRИ. Заборони-

ти торгІвлю бочков!!м пи­ вом та квасом у зв'язку Із складною саиtтарню­ епtдемtолоrl'lНОЮ снтуа­ цl.lО. Наступни,м важливим питанням, яке було роз­ глянуто на засІданні ви­ ;lЮНкому, це .ОPf8нізаі цlя оздоровлення дІтей І ' ПідЛІткІв шкіл ",Іста у

А Т о· м н

1996 роцІ • .

Протягом МННУЩ>ГО ро­ ' ку В оздоровчих з~кладах УкраІни було ' оздоровле­ но ЗОЗО юних БРО1lарчан.

І

Це в ООН08НОМУ ДІти 198З-1986р. н., а та­

'кож ті , що переселенІ зонн

вlдчужеиня

вІдповІдні ЦІєю

і

мають

докумеJfТИ.

метою

А

із

основнІ

З

кош­

ти видlЛЯJJись вІддІлом · у справах

захисту

населен­

т

ня, що по~mдало вІд авар1І на ЧАЕС . За ра­

хунок м.lcцeвoгo бюджету

оздоровnєно

180 J\lтей в

м. Овалява Закарпа1'Сl>коt обnаcтt. З метою органtзовано­

го

проведення

вІДПОЧIІИКУ

лення

дІтей

міста

в

та

оздоров­

І

пlдnllЮВ

цьому

конком

мІськоІ

твеРДИВРІІД контроль яких

за

році

ви­

Ради

за­

Д

заходl·В .

викона'иням

покладено

створ~ний

А Г Е

л'nкього

на

HOB<r.

І

штаб. г

06гоtlОРЮЄ.AlО

М, п1двОРЄНМ народу - ' возз'.дII8RJUIМ. Довели усІх до такого ОДУРlнfUl, '

nроеltm

. що

Консm"""",ll У.раТ."

родим

Н8дати пра'В

Првзидвнту Конституцlsl Всі тІ.пь­ ки І розмомиють про неІ.

Наче у недосконаЛlй Кон­

ституцll криються всІ не­ гаразди, кризи, б1ди на­

ми сІмде­

сят рокІв проЖJIJIJI У над­ рах комунІстичного тота- ·

. режнму,

режи­

му жорсток~тl, брехнІ 1 JlИЦеМlрства, де чорне на­

зивали бl.пнм І навпаки. Де тота.пьну руснфlкацІю ' називалн Інтернацlона.пlз­ мом, а Імперську шовlнl­

-

дРуж­

бою народІв , колонІзацІю, понево.пеН-

насильницьке

ЧИ ЗНАЄТЕ ВН1 що

...

... У

темицях

господарстеа

зеленого

пІдприємст­

ва . теплових мереж еБроваритєпломережа.

близу

ХЛібозаводУ)

гектарІ

пnощ

ся зелена дори ,

роосада

(по-

на

вирощуєть­

цибуля,

сказати

всього

про

пІсля проект

новоУ Нонстнтуц1І? Дов­ го ще ми будемо борса­ тись у цьому баговиннІ, у цІй грязюцІ, і трнч~ пра­ ВИЙ був Президент УкраІ­ ни пан Нучма, колн ка­ за'в , що qя Нонституцlя буде Нон.ституцlєю пере­

більша

CТR'lHY по.пlтику

тав

•.

. Щож цього

шого народу .

людей

І погоджувалась з цим, не вІАчува.па ОГИДИ АО підло! брехні І разом спІ­ вала .Широка страна МОІІ

лІтариого

БЩDilсть

помІ­

овочtв

і

ирlтlов, а цнеж трояиди ,

хідноtо

перІодУ

ОКОРО

буде

оправжньому на

І

у

що

нас

не

по­

демократич­

держава.

Виходячи з цьог.о Т1Вер­ ДЖЄНіН'Я,

я

вважаю.

на найближчІ

ЩО

20-30

ро­

кІв У нашій УкраІнськ1й Конституцll потрІбно на­ дати якнайбільше прав Президенту. Треба , щоб підкорялись його на­ казам І розпорядженням . 1iн8lКше дІла не буде, бу­ дуть с·варки, нескІнченна

8<:1

бала'канина, брудне полІ­ TRКaHCTВO, провокацlІ І брехня І У Нрилова, росІйсько­ го байкаря, є байка .Ле· бlдь , рак І щука., в якІЙ

І'воздики,

квlтLв на 184' млн. крб. НиНІ тут можна при­ дбати ·розсаду · кількох сортІв помідорів, ранньоХ І ПIЗНЬОХ капусти, перцю за доступними Цінами (5 -15. тис . крб , ). А доСВід­ чений ора,нжувапьник КВітІВ запропонує вам чу­

букет

до

тільки

гласьянет,

ту.

.

будь-

'На

лад

нх

дело не пойдет и в~йдет из

него

ко

не

мука......

-

дело

То

толь'"

ось

таку

Преоидеит,

вер~я

Падата

І "арешrt побаж8ИМ ше

слухати

а

трет. М08 це помен­ комуиtСтlв

нескінченну

TeJt,

tHoдl

Слухаючи

цю

балаканину,

стискається ' серце

в!.д тривоги . А що, як ось так пІд настрІй, -пІд eMOцlY, за провокацІйною пропозицІєю КОМУ'НІстlв вІзьмуть

за

і

проголосують

окаСУ'ва·ння

ціональноІ

нашо! 'на­

символІки, ' за

лWв,

чорнобильців,

'пlЛlрВати

торитет, мим

щоб

його

ав­

потім

са­

прорватися

ди? Ось

коли

до

мало в l<;торіІ було ви­ ООДкlв, коли натовп пІд бурею емоцІй здатен був

дам , ЩО 'таке .соцlаль­ имй захист. . Мабуть , ба­

на11ВОРИТИ

новиt:t

такого ,

. ЩО

жодний з них окремо ііІ за що на це не пішов би!

Ось, виходячи із цього, І витІка. Інша 8011 вимо­ га : щоб парламент був

. .

двопалатний Щоб було кому охолодити гарячІ го­ лови . Щоб був ' орган, який .Вlдображав би не тІльни настроІ різних пар­

тJ'Й і клаі:ОВИХ груп,

а й

а.наЛlЗУОО'В тІ чи Іншl ОН­ та.ния

з

ресів

регіону.

кладатн

точкн

зору

на­

мІг

не

знаменноУ дати

чи

ювІлею.

свето.

ветеранам

гато

людей

слdв

одного . З

МИlНУlJОГО

ховноІ

І

ІнвалІ­

пам'ятає

ви­

депутатІв

СКЛlfК8Н1ИЯ

Вер­

Ради :

сРасстре­

ляем сколько но, н пойдем

будет нуж­ дальше

•.

То в новІЙ НонституціJ.

безперечно ,

повинні

бу:­

тн статті про соцІальний захист, але в межах " МОЖ­ ливого , бо можна нада­ вати сТІльки пІльг, що й армІю нІчим буде году­

і

У

H~,

В.

ПЛАТОНОВ ,

учитель-пенсІонер ,

сннк

уча­

ВВВ .

та допомоги творчій мо­ лодl мистецтва, спорту та

l:ителeRТУ . Фундаторів

брова,рчани

А одними з .його стали

-

художни­

ця, ВИlКn8Д8ЧІ образотвор­

мнcreцтааСW ~

3

"

контролю,

І ми,

ось

молоде

д1lВОЧОМУ

ансамблю з Гоголева «УкраІночка. приСвоєне звання народного. Ця урочиота

подІя

вlд6уласlt

перед ВеликодНем І{ОМУ

будlQfку

У

переддень

поколІНня ,

НИЗ}d!О

на усе живе

важкої

.. ·.

рІчниці.

схиляємося

перед

могилами тих, . хто, не дУмаючи про себе , СВОїl'1и грудьми

кинувся

трагедІю .

. м'ять

НІхто

до не

реактора , поверне

їм

аби

відверн у ти

життя,

але

па -

про них ЖИТИ'ме вічно . Що ж отримуємо -ми у спадок вІд страшно! помил;ки? ЗабрудненІ

рl'КИ ,

спустошені

села

тридцяти­

'кlJJометрової зони , омертнlсть людей , яка пере­ вищує народжу. ванlсть , х:вороби дІтей .. . Де га­

рантІя того . що БІльше такого не скоїться? Весь народ б'є· на сполох, пОтрІбно рят у.вати

наше майбутнє, майбутнє нашої нацІї. Вдивляюся у

чнсте безхмарне небо , а на очl

напливають сльози , нолн слухаю голоси птахl·в , якІ повертаютЬ'Ся до нас кожноІ весни звити гнІздо БІля щасливої оселІ .

О.

учениця

11

класу

'в 'надії

КОСТЮК,

СШ

* катастрофа, * * . ЧОРНОБИЛЬСЬНА

.N2 7 _

безумовно , велика трагедІя, вона скалlчила. багато людських доль і життІв. Та я не х()т1ІВ би концентрувати свою у,вагу тІльки на Чорн06ил,l. Люди, зробилн бага,то ПОМliЛок у с,воїх нама­ ганнях оволодІти тнм , що Ім не належить . :/?они

KepYBaTIJ

природою ,

наказувати

та

протистояти їй . А чи не потрІбно для того, щоб розв'язати глобалЬІНІ проблеми буття, на.вчитись розумІти

* • *

.. ..вокальному

ядерна смерть дихнула

сьогоднІ,

замислилн

В

УкраІ,нl, СТ1ВОрено МІжна­ родний громадсьюrA бnа­ годИший фонд сприякня

РАННЬОЮ І гарною була та веCflа. Лелеки летІли до овоїх щасливих осель, птахи спІвали гімн життю . І раптом страшне горе на к'ві­ тучу YKpal:HY: мирний атом 'Вирва,вся з-пІд

ватн .

• • *

... нарештІ

iJOrO

ним ,

інте­

Щоб

'ІС11111' 11111.•.

вла­

вони до­

рвуться до владн , то пока­ жуть знедоленим, БІд­

у

Союз»?

дІ­

що все це робиться з про­ ВОК'8цl.йною метою ском­ Ц'рометува тн теперішнІй

уряд ,

РО, НІВ

О

1

ветеранів. ХІба не видно неозброєним оком,

Чи

«'ВОЗЗ'ЄДlНання

Радянський .

МaJJIOнок Свtт.пани · К.почко .

І

соцІалІстів 8 ІсторlI'ПIJIМВ зоlbcaми про соцІальний захист знедолeiulx, Інва­

УlКра!ни ,

і

й

парламен­

Мj'IКy ми вже кІлька ро­ ків опостерігаємо пІд час заdдаиь ВерховноІ Радн

' якоІ

капли .

Так, з поЧ8Т'КУ року вже . реалІзовано ;зеnеноІ цибуЛі на 600 млн. крб.,

довий

запам ' ятались рядки : Ногда · в товарищах со­

iJ район­

кУ:Чьтури.

.землю,

ПРИРОдУ, самих 'себе? Лише таким чином змож~мо ~ИlUfути май6уmіХ катастроФ. . Яросяав стецюк.

' . учень СШ М 4. (МатерІали до· t()..рlчv аварlУ" читайте на. 2-3-1 Сtop1Нках' ЦЬOl'О номера) .


І етер..

Середа,

квітня

24

року

.996

о _1_0_-... д-.11_1"_IІ_.~ЧIІІІІІІІО~DііІІІНllllllо_d_.и_,n ь С .. ка' .т РІ re Д І І рік,

1983

21

рювала

блока щит

за

e.fIектрична а,варіУ

на

турбіиа наби­

розпоряджень головою коміС1У по енергетич­

Фомін

головний

АЕС М. М.

ВlИосить

'і: ... СИНХРОНізаЦіЮ

нічого

запис:

7-го

турбогенератора

ти

з

. ЗдіЙСНИЛОСJ,! блок оживІ ..

не

і

руй­

горить,

і

шиплять,

а

загораються

На

[V-Й

...

жаль,

лятник(ж

на

_до

,свідчення

-

ін-

гасіння

пожежІ

після

дозволу

на­

4-й

чається

блок

вже

'ОСНОВНИЙ

висока при

пQ­

якість.

Головний проекту

-

.

важко

було

поста,вила

повіри­

в

окрутне

становище не ТІЛЬКИ вче­ них і констру-кторів, але й державних чиновників

проблему

ники

уcboro

.

дІйшло

Хочеться

привітати

з

.

всах

перемо­

Італії, ші.

гою ... lv-й блок ЧАЕС споруджено добрО'ГНо.

. Головний

щоб

цей енергоблок цював надійно ...

пра­

. УСІМ

на

ЧАЕС, із енерге-'

«ВІсника ЧорноБRJIJI» .провenв бесідУ з комаи­ Диром 3-ї: роти батальйо­ иу паТРУЛЬИО-ПОСlrО!·: слу­ жби мілlцlі, майором

ЛЮБАРСЬКИМ.

* * * -

Onery

Оnександро­

BНIJY, ~к1 саме обов'изКR ви

маєте

виконувати

в

місті Чориобиn1 І ЗО-кі­ лометровій зоні вlд"lУ­ жении взarш? В '10МУ ВОНИ Douruon? - . Головне завдан:ня нашого

. Пі~дiJJУ .

про­

працювалн

ти,

дуже

зблищен­

учасниками, подій

ядерної

нау.ки

вису­

ючи

при

цьому

підстави­

ти експлуатаЦійний пер­ сонал, з.робивwи із нього ВИlНУіватцш у всіх смерт­ них rtpixax. Очевидно, че­ рез це слідчі органи одержали завдания знаЙ-· ти

винних,

але

нІяк

воро

'~11i' <С,

мехаНізміВ,

ТРalНспорту

'"

я~",м,

зм-іни

дере.вини,

тощо.

Запо­ ма­

теріальних цІнностей. Сю­ ди

також

на

ВХОдИ'І'Ь

громадського

охоро­

порядку,

боротьба з пияцтвом, иаркоманією. Щд нашою • опікою перебу.ваютьц1лі села, які, чого гріха таї-

розфt>млені.

й

донині тут деякі несм­ домі людці ще намага­ ються знімати ві'КОИКl ра­ ми, двері, виймати скло. НрадУТЬ цеглу, шифер. Зайве, мабуть, говорити про

те,

гают&Ся

рндку:

присуджува­

.проект

повною

не

мірою

в

такому

ПО-.

«Резолюсьою>.

1.

2.

,Німецькоrо му «Гохтф..

консорціу­ 3. 4:РайдУ­

га.. 4. Британського кон­ сорціуму «КОРО.. 5. «Моноліт.. 6. «Плутон •.

Що

являє

приклад, ціум JI

собою,

на­

сРезолюсЬон.,

Зів'roрами

якого

є

консор­

«CAMPENON BER.,.

перетво­

ТН"Іиому режимІ почне де­ монтаж «саркофarа.. .

НАСТУПНИй конкурсу'

з

еftiп

перетворення

об'єкта «УКІ?НТТЯ. веко­

логічно безпечну систему - підготовка texhLko-еко­ номіч.ного обгруиту.ваиня (ТЕО) «Укриття-2. ~ . розбито І} свою чергу ще на три етапи.' Обсяг фі­ нансування ТЕО за ра­ ху.нок коштів Комl<:іІЄв-'

ропейськоі'О програмою

Союзу

Т ACIS

за

окла­

дав 3,5 млн. ЕКЮ. Роз­ робка проекту почала'ся в липні 1994 року кон­ СОРціуl\'FOМ,

ДО.

ЯКОго ВВійшов

що

все

«саркофагом.; .кОфаг6rо,

~

.

-..... •

це

вивозити

нама­ за

те­

. падку має

кожна ДРібннЦJI велике зиа'lеиии. Та

все ж, що вам ХОтІЛося б

видІлити з цих обов'из-' кІв окремо? Особливо виділив - би пияцтво. На превели·

кий

жаль,

в

ЧQрноБИЛі

О'станнім часом почали з' ЯВЛЯТИСЯ люди у ста.ні сп'яніння. Тьму найбіль­ ше

клqпоту·

нам

завдає

саме ця проблема . Але,

як

не

прикро,

добряче

сп'янілих

даторів

трапляється

більше і частіше.

лікві­ все

Ми за­

тримуємо порушникі,в,

за­

водимо на них відповідні документи, накладаємо штрафи, і на нець. З боку ва

зони

.

цьому кі­ кер1.вНицт­

відчужен:ня

проблема

ЗВИlJайно, иквхось дpyropJIДНJIX питань у ва. це 1снув. В даному" ви-

двома

ця

вирішується

шляхами:

поруш'

ника 'звільняють з робо­ ти або ж· не реаrують

ЯКЩt) хтось. по­ трапляє R стані сп' янін­

Ия до мїЛіції, УхнІ керіВ­ ни'ки

би

кажуть:

що

«Іди

.завгодно,

надІслали

паперу

і

абн з

ро­

не

мілі­

Ціі».

raTO

Ви сказали, що ба­ ХТО

розраховувться

за послу~ спиртним:. Ви­ ходить, це сзlл.Dи. дIСТIІ:­ тн в зонІ від"lуженНJI ие­ важко? Як же перевози­

ться rорілка: через' КПП чи,

може,

Іншими ШJIJIXа­

ми?

.два

Звичай·но, спиptlНого

ящик· чи перевезти

через КПП· непросто. Але

ДЛЯ цього

Ви

є

інші шляхи.

погляньте, в

якому·

ста:нl знаходиться нині дРотлна' огорожа! Вона в

переважній більшості зі­ псова,на і ма!tже не віді­ грає налеmноІ ІЙ' ролі.

Одначе боротьбу ми ве-

бп оком

сВ.

і

Вар,«Аль­

янс. оцінив у 1,6 млрд. доларш (розподілом 'на 10 років),. включаючи стабілізацІю дІючого «саркофа·га.. .

JDDiнIl

31 що

викоиав

.,.....

НJI

-

сAm.яиc., свов

завдан­

пlдroтувавТЕО,

припинив IсиувaнНJI.

Позитивний висиовок полиrав в. тому, ' що «Укриття-2» можна спо­ руджувати без зупинки еиерroбnока .Nir 3 тШьки

над 4-м

бollОКОJJ.

Roro

lІ1ожна будувати І ІПВІІД­ ше, І дешевше, СУJCJIца­ ючись» в одвв JJШьард допрів. ~aiIe ЦІО _ суму иазввн урвд' уврaJив,

.

справедтпю

UIUlC8lO'III,

щО осноннй тиар іІвТрат доведеться, _абуть, вес­ ти йому.

Пlдрахова:но: років

таціУ-ЧАЕС, тобто -Д08

за·

16

Вилучає.мо чимало

у

спе­

спнpmо­

го, в тому числі й само­ гон. Щорічно складаємо до 400 'протоколі,в. А взагалі

за

різноманітні

порушення

до

затримуємо

чолоВік. Це

600

ОСІНОІ9Ному

дрібні

з

за

-

в

пиятпку.

крадіжки,

иоваріння,

кам

опір

самого­

працІвии­

міліціІ.

- .Так. вами

Ве поro!РІТRся важко. ми та·

кож 'І_сто· беремо Y'lacn

У рейдах з працlвнвк8МИ м1Jdцli, відд1яу режиму І все це ба"ІІІМона масні o"li. чи в в нас у 'зо& від"lужевнв особи без пев­ иоrо мІсця проЖввании?

-

БУток

TaKoro .сдобра. ви- .

стачає.

З

метою

явл~ння ми

Іх

ви­

здійснюЄмо

рейди і досить часто. Об'Ужджаємо відселені се­ ла. Затримуємо бродячи~ людей, складаємо· прото­ коли. ПOТlМВИІІозимо ДО . tпецпрИЙма.пьНика. .Та

при­ більше доларів

складе мІльйонів

2700

США (з розрахунку вар­ тості ,реаліЗОваної елек11роенергії 0,02 долара. з~ кіловат-годину

.

при

.

серед-

ньоевропеЙСЬКіЙ цін1 0,04 долара). У цю суму лег­ ко вміЩУ ЄТЬСЯ 1 l\IIЛьярд .доларів, неоБХідний ДЛЯ,

переТІВОРення С}ТlКриттй.

об'єкта

в

еколоrіч.но

безпе'ІНУ систему. Тобто ЧOtрнобиJiьська АЕС мог­ ла б са-ма без будь-я:коІ. ДОПомогн фіНансуваТR бу­

дl:вництво

«саркофага-2 •.

Проте тиск на у.краІНУ з боку краін «велико! СімкИ. щодо' достроково­

l8Н'8едення

ro

ЧАЕС

з

еКOIJлуатац1І триває. Роз­ гляДаються

варlа-нти. одне:

у

P~C3НOMaiНI. тні

сьоrоднt •. ио

випадку

-.

пр

OCTaTO"lHoro

ти

р

про AOC'rpOKOВY зупииicj енерrобollОкlв ЧАЕС пи'­ TaнНJI ФlliанСУВaIIJIII будІв­ ивцт_ сУкриттв-2» по­ стане з новою roeтротою. як щоilо, на Заході ие

.шоБUть ВlШ8ДаТR ~оштв

У проекти, щО H~ прии~

спь

поті_

rpOIllOВOМY

приБУТКУ У

ввражеии1.

Людмма БОГАЧЕВИЧ,

В1ктор ДЕМЕВЄВ,

подальшоІ eкcI1J.Iya-

демо.

:Ювсім.

над

. над «сар­

3"м енерroблоко!WI. 11ість 'с ~КРИ'r1'я-2.

складу

ряд фіРм

С1lВOрення

РОКУ).

1996

роблення . ст3J1Щl.єю еК"l1НИХ ,ресурСіВ, УІ

зве­

тlлыки

статтю Б. «Чорнобиль-

«Віснику Чориобиля. ММ 17-18, 21-22 за

дення «Укриття-2 •. У липні' 1995 року пройшла презентація дру­ roгo етапу ТЕО. «Аль­ янс. показаІВ .тепер два

«У'lQPитгя~2.

ие

с&ка аварія очима екс­ плуатацlйиИ'Ка., а також шші' матеріали цієІ сто­ ріики можиа прочитати у

березень

варіанти:

порушеRНJI

(Повністю Роrожкl:на

На презентації: першо-' го етапу розробки ТЕО «Альянс» подав на роз­

рlз­

рнтьси в завод, .якИй потім майже в автома­

риторію зони віДчужеНlНЯ.

-

не

жоден

воно

залиши­

варіантів

р.

в прR"IННою аварі!, ие ВIШJIНУ.llll иа хід П роз­ витку І масштаби иаCJIlд­ ків •.

.

гляд шість

ВIПIIIJC­

15.02. 1980

.

персоиалу

начальник

.

до

по рoзrцду· ПРВ"IJIВ катастрофи зроблено од­ иозиа"lRi висиовки про те, ,ЩОICl1нкрим1новаи1

ЧАЕС_

ни.

др­

еіФ­

.Nir 8

ФранціУ, АнгліІ, Німеччи-

ти -над «са:ркофаroм. ае­ .ІІІІ"Іезну ковпакоподібну

"ІнноМ

СРСР від

Б. РОГОЖКІН, -колишній

йомністю 100 тоин. Передбачено побудува­

ким

«ви­

те.,.

reрмеТR"lИОЮ. пере­

номаиітио~ технікою. Та­

живих

нин1

непричетність

До pe"li, в Рlшевні р­ уково-техні"lноl Рцв Держатоменерroиar л Я 11 У

про­

лооя Іх вдвічі· менше, число ж «repoIB. Чорно­ 'бнля і ліквідаторів рос

За80Д.

«на'Пlliену»

в

~давався.,

й

иl"l.

заслугами.

ПРaJВда,

еве

пяуатац1йнак1в

. возда­

відповідно,

за

eXl.-

иа

неиня КРИТИ"lиоl ситуацl!· иа ЧАЕС в ту пам'ятv

RKI

проведення

.

роки

вести

для

обставили

роки

~araSTЬCВ

. Минув час, «злочинці. повернулись на свободУ,

roродкою. РозмІр сУкрит­ ти-2.: 102 х210 Х 91 метр. У середині мос­ товий краи вантажопід­

споруду,

час

ли

захища­

'

розкраданню

вже

5

ютьси

ик

ВОдН

.цІ

бухонебезпечним .. піДПРН­ ЄМО11ВОм.-, хоч і до цього, і опі-сля станція не вважа­ лась «вибухонебезпечним об'єктом •. ' Були знайде­ ні «repoY. і «злочинці.,

«саркофаrа-2»,

.

А·

кулянтіВ

катививіз з ЦієУ тернто­

ти,

бо

ташу,вались

t

охорона 'зони по пери­ ме'ГРУ ЧАЕС. Це значить, що мн не повинні допус­

.

з

ГрунтовІ

пропусками,

своl

_іl., повернувся в зоlO' ВЩЧУЖeJIJUI в ранзі рвдо­ BOro спеціаліста, але щ:і

персоналу стаиціІ не більш. ніж иа одне засі­

Ни~ький

задуманоrо

за

OДIDI з тих смошан';,

був.

засіда-ння ВерховноІ Ра­ ди СРСР в заЩ)итому місті Чорнобилі: вхід су­

не

'.

,

бігати

тех­

вимогам конкурсу. В ре­ зультаті таємного голосу­ вання. кращі прое.кти роз­

eKOJJorl"lHa

"'"

та

експертів

92

відповідав

ек­

заrальнотехнІ"Іна системи контро­

І:Т /'lj.Г;--: ~"

по­

клцдеиl на правоохороин1 орrани. Кореспондеити

Олеrом

ін­

мІсткої роботи було залу-

ріі

проектІв

вирішено

безпека,

вІДЧУ­

черry

та

Bcboro до цlєі трудо­

дисциплІна обов'изково мусить бути. Такі відповlдam.иі зав­ першу

На пори­

краін свІту, ВОIOl· видали понад 100 ТНСЯ"l експерт­ них Qцінок. В обробцІ пропозицІй велику допо.~ могу иадали спецІалісти інституту кібернетики НАН Україин. Першу премІю було

представ­

вІдходами, довrовlЧНість І иадlйність, вартісn, та строки, специфІка об'вк­ та .. Укрн'rти •.

цій постраждалій землі икийсь певний поридок І

в

Іх

конкурс

nю І дlагностики, пово­ джеиНJI з радІоактивними

ження особ.llllва. І ик би не складa.llllСИ тут .об­ ставlОІИ в' еJ\:оиомі"lНОМУ ч.и полІтичному П0ll8иі, на

дании

проекти.

були

конкурсними

безпека, безпека,

ptK,

зона

392

за такимн критеріяМН: "и~рна безпека, радіацій­

відомо, що OO~

кІлометрова

1 ие' вирішує

вибуху.

"Іено

сперти, икі' оцінювали Ух

( «Трибуиа еиерreти­ ка. -- багатотира~ газета УБ М 52, 1983 репортажу «Є тичнИЙI.).

на­

позиціЯми

-- Напружена, твор­ ча праця усіх колек­ тивів будівництва і станЦІї увінчалася ус­ Хочеться,

коикурс

Німе"lЧННН

Над

інжеиер

ЧАЕС М. М. - ФОМІН:

піхом.

умовах

HaCJJiAKIB

ники. . науково-дослідинх інститутІв, виробиИ"lИХ к.олективів та фірм з Украlни, Росії, БіollОРУС1У, Фраицlі, . Ве.ІІІІкобританіІ,

вперше

на такій потущнlй бу­ дOlВ!l...

на

автор амн

Ленінградського

-

вІд

оrолошено міжиародний иоnоrічних рішень.

проектуваль­

відділення,

захисту

док дениий гостро вийшла проблема .СПОРУд1КеIOlИ иовоl, більш надійиоі системи. З цiЄJO метою

eHepro-

проект. ім. С. Я. ~y­ Ми,

Отже, 4-й блок перестав існувати. На йоrо місці смертоносиі залишки пІд УКРИТТSJм, ике спо­

руджено в. _екстремальних

...

інжеиер

Б .. ФАДЄЄВ:

з

рудження

нінградського відділеи­ ни іцституту «Гідро·

--

ня

иас

І ось через рік Ї ТІ!И

Проект передбачав спо­

блоку представник Ле­

ка

вІдчув­ не

на

иарод

БQ­

.ІІІІ BВllВКReJIJUI аваріl на 4-му блоці, відеидlв '1 Лук'яиtвcькtA тюрмі, свід­

тебе

МіСЯці відбулося відкрите

політеХНі чний Lнститут, «}'крбуд., «Укрмонтаж­ опецбуд», а також ряд провідних фірм Франції?

робіт

ІУ,го

гріхи,

NARDSGE.,

--

темпах

C'lЮУ

охоче пішла

за­

ми

РЕДAlЩП:

вому ДOвe.JJOCII побуваТIІ в ролі oдaoro з 'KeplвlllJ­ /Ків \ЧАЕС, 'JtoMY ttl.CJIJI катастрофи '.нкpвмiRyBa­

'не зрозуміє •. Те ж саме, хіба що іншими словаМИ,' сказаів і слідчий КДБ, ..

На

збіг обставин, неймовір­ них подій ... », не. забува­

ти,

дати

ши

наука,

покараємо,

мені

цесу зробили ЧАЕС

'ків, які ціною власного ЖИТТЯ локалізували ава­

якої

Те­

Одначе

партіІ

«Якщо

дання.

нули п1дходящудля себе Qерсію про «неймовірний

рію, масштаби. б її були кат,аеТРОфі чними ... Аіварія, в масштаби

відмовився. хоч і був ви­ кликаний у якості свІдк<І,'

строку.

високих

очима.

Але якби не було «зло­ чинці-в. - ек 'сплуатаційни­

ЩО

показник

і

ки

посмертно.

:введений в дію раніше визна ченог"

чуток

них

ві.дзна­

тим,

жим"

сл-і'в,

тlєI фаталЬ'Ної ночі. Бать­

ім.' Курчатова В. REB-

-

чу­

зі

чальника зміни станції -- не було б нагородже­

енерreтики

РОЛЕВ:

ве­

лася

КРАХ

інституту

Атомної

ван'Ня. у більшій мірі

приступити

письмового.

gOAy,

суді

про а-варію і У1 'РОЗСЛідУ­

рІк:

струкцією

пРоте

коли

муж­ але

пожежною

цих

,_ііі"ї;.ііііііі;ііііііііііііlіНilВln;П;;ііііііііііііііііііііііііііі

До речі,· коли

не

з

1986

мали

чинаєш лити на них

ЗаСТУПlшg голови комісії з eHepronycкy,

представник

ВідностІ

лежать розпечені предме­

енергеТИЧНОI9 системою «НиІвенерго~ -

дозволяю!.

ще

сум,ніваюсь в пожежннків,

якби вони ДіЯЛи У ві.дпо­

мене на центральний щит упраВЛіННЯ N!! 1 за­ ЙшQoВ. начальник пожеж­ ноУ охо.рони Л. Телятии­ ков (пізніше -- Герой Радииського Союзу, прИІМ. редакції: «НЖ.),· я у нього запитав, що го-' рить? Він відповів, що

В журнал техні '!іних

інженер

ryсштаби ми

-

,/(0

,табло 34 хвили­

пуску

блоки ...

ТРИ

ущшення.

...

ному

інші

Не ності

обкому

не

благопо­

експлуатації:

-

причини

виключенні мене

явили:

32 (8722)

рис ВасИ.ІІЬОВИЧ Роrожкір

із членів КПРС иа бюро

об'єкті-в. BIfCOKi дози ра­ діації таjЛIf смертельну "ебезпеку для «допитли­ вих., тому інформаЦія

Та хІба віН ОДИН! ..

рад,lаЦійна

розповсюдилнся

ну-вань

рає обороти ... електроннОМУ . На

ни

і

... Про

Іурбіною ...

C-Jj~ТЛОВОМУ 23 година

усі блоки

ста'нції: мають спільні зв'нзки і практично ви­ конані в одному приміщепні, тому технологічна,

'!\'льтами старші ін!\енери . управління o~aктopOM, блоком,

7-ма

уявне

луччя

Тут

При

Ра-ніше

а завіСа ceцpeTHocтl С'1'ВО­

пуск 4-го

"'праВЛіННЯ...

ІНОУ вероіІ _ про аваріІ не існує.

ом

ВІД

рОЗібратися в причи,нах аваріІ. Та й' сьоrодиі єди­

нам посТіЙно втовкмачу­ . В,али в голову про абсо­ лютну безпечність і на­ Д-ЇЙІНІсть СіТQМНИХ станцій,

гру АВЯ:'

... Б.цочниЙ

рангу _

різного

ЗАЗНАЧУ:

с801 • • • rTJ.

що

:J Toro? Там Іх потри­

мають

кілька

пу-окають. таються

А до

ДИМІ

і

від­

вони

повер­

зони

відчу­

ження анову. У них вже відпрацьовані . всі прийо­ ми для самозбереження.

Вони досвідчені, як пар­

тизани. Трапляється, при­ Іздимо до BOrocь будин­ ку і бачимо, що в1н об­

жwrиЙ. Тут є На.віТЬ пос­ тіль, продYJRТИ харчуван­ ня, а мешканці відсутні. Стає зрозуміло, що вони десь зачаІлися. ЯRЩО ми розкидаємо цю «ТОЧ'КУ.,

бомжі

перебазовуіоТЬСІ

до Lнших сіл,

... великого

. ЗвичаіШdII

лиха

вони

ие

коять, Але жці люди ,перебувають у зоні відчу­ жения в занедбаному ста-· Ifl. Heмw.r1, не'lеёаю, .не­ roлен1. І можуть занести сюди яку завroдно інфек­

цію

чи

иавіть

заразу.

Інтерв'ю в:uШв В8.ІІерtй кузвнков

1

CтaJduu ТИТEllКО.


сВ О

)І( И

l' Т •• •

Як

І

Nt 32 (81?2)

__ •

24

ДИВИВСЯ

чоловік!)

.

ЧЕРВЕНЬ, ЧорнОбильський

Корот.I·. шmр"х" 3 радl"цl4ного

да: всІм партІйно-радянським працІвни_ кам ви'!хати в колгоспи, радгоспи для

д.

т.

.

,

пожеж_

ПОЛЬОВІ роботи не припиняються.

На

жодного

кагатах жІнки перебирають картоплю. У

Нопачах,

(поруч

з АЕС

-

Сади

скоту нІчим дихати. Над 4-м блоком - невисоке дивне полум'я. У виглядІ суцІльно! хмари див·

..,..

кольору

дим

стелиться' JI

, .nвcвцl,

сторону

кv"ання

1

МІсто готується до свят_

1800

.

рих.

нас:н ....ио

""'мlсlя . На RУЛИЦЯХ повно БІйськ,'}_

IОна.l.

::\голnм цnмlr.l~ю RИЛ:lI{О nn'lПООЯl1.

ЖАЧНЯ: мобlл'lзувати людей ~аroтІвлю

пІску

І

транспортування

би "Я.

його

бlщr вертольотІв. С'І'$>ча,::

ryn

аопа...

С:УАоремаааОА,

npOMapтl.llel,

8

Иlме'l.ННИ

.

ському кра!. Хто ж тепер

цр'єрах,

ПОllа...

УсІ віРять. ще аварІя через деlfЬ-ДJlа

РnКУ

s Т,РАВНЯ

йогО

лІв ВРХ І стільки ж колгоспникІв.

'

Розпочалось стражденне життя людей

r.TJlaX кеnlвники всі працюють ...

дання. Туга за рІдною домІвкою.

ТРАВНЯ

в радІацІйному вигнаннІ. УСІ твердо вІ­ рять у швидке (сну нехай вже через місяць, не через три диИ.) повернення додому.

мlсцевlП жителІв.

це

Чn"'АМU.

U"

т'\ ')Aqott цlнчостl.

r.апи~~ми. "сnI'lЗdVК• .

Л'l)маП1Нf,"'Ю

""АJtvюватн

ЖИ8нlс'l'JO.

тіЛЬКІ{

кооlв

в

чу­

clм'І в будинках

·Плач.

Сльози .

Ри­

тив: «А при чому ~?.

дозвол"'!.

і

,

розселено

СЕРПЕИЬ. 1886 РОКУ «ГостtOвaнJiя. затяryється. lІаСТРС)'І М1сцевих жителів rocпoдарІв 1JO'IIВВa­ ІОТЬ o~oДJВyВaТIICS до пpвmenьцtв. Мо­

РОКУ

~Rа'(уа"fя чаСf'.лення ЧооиобиJlЬCЬJCOI'O naЙnl{V RЖ~ йце масом. Лkщи rmoщаroть­

ся ~ l'iудИНками.

2-3-4

,

198R

. ,.

Евакуйованих

свиней .

I{lчого . Боатя ДИW~ ГР()піt. документи, на 3-4 ДНі хар.

ЖОВТЕНЬ,

-

Райком партlІ,

!»ОКУ

1986

зайцІ,

райвиконком,

а

Ленlнrра...

_ 6орнс:

УпраВЛІння

Раді

МІністрів

.N9 051-1/824.

повl",ом.. еННАМ об'єднаННА

10-15

rpYAН1I

Жем~уJIUIН."

на

З08нlш_

Bc:ec:omHoro

сСоlOзолодоlмпорт.

прнбуває

борту

.lIoro

а

теплохlА знаХОАНТ'"

контейнерlвs 22690 .r HIKaparyaHc:i..oro кофе. КОфе розфасовано • спецІальну упаковку І OIAroToB.. eH.,AO помо, .. у. ДаннА вантаж є Ааром HIKaparyaHC:blloro на • РОАУ Д"А нас:е..енн. чорнОбнлЯ ..••. Гоеподи, де знайти хоч одну люди_ с:.",ванаАЦЯТЬ 2о..футо.нх

непо

ну з Чорнобильщини, яка хоч одним оком бачила хоч би одну зернину того кофе! ..

«Ному війна, а' кому мать POДHa~. 01'

'

кІн. В. М. Мерненко) приймають рІшен­ про

«здачу.

йону на МИЛІсть.

міста· ЧОРl'юбиля

.

ВО СНОМбlнат.,

і

ра­

яке

міцно укоренилося в Чорнобилі для ор_ ганІзацІІ ліквідаціІ наСЛІДКів аваріІ на територlУ ЗО.кlлометроваІ зони . ,

венко

зустрІвся

з

ПРацівниками

апара­

ту райкому партl! в ГорностайПОЛІ, по­ обіцяв зустрічатися з ними регулярно pa~ на мІсяць. Обманув: то був його останній

вІзит ...

ЛИПЕНЬ; 1987 РОКУ В ЧорноБНnіпанують хаос,бeзлaJt­ дя. процв1тае мародерство. , ЛlввJдa:ro­ pн~вaxтoВllJUf стали НамшaтR його

СОЮЗНИМ

городом любви..

бlnьшlсть будинкІв

«все_

Переважна

по.варварськи

роз­

чахнута, всередиНІ усе перевернуто до­ гори дном або спотворено в пошуках ЦІнностей , спиртного. В мІстІ дислокується безлІч рІзнома­

подарства (до речі, чоловік 'з Брова­ рІв), «якщо вмІстІ не буде єднного за­

-

начальНикІв мІського комунального гос­

цікавленого Господаря, то через два-три

кретні ПРОП03нціУ по створенню З радгос­

роки на ЧОDноБИЛі можна буде метави_ ти XPf!CT. його просто розтягнуть, РО3ооять. Тут' служби одна одну не ви­

на суму

пlдчиняються;' Ножний намагається пере-

млн. крб.

. дано в обком партіІ,

роБІТ

ПропозицlІ по-

oбnвиконком~ .. Бо­

же, як зрадlnи люди! ..

ЛИСТОUAД,

1986

РОКУ

Засоби масовоІ інформацlІ СРСР по­ вІДомляють

про

завершення"

QCНОВНИХ

роБІт по 'захороненню зРуйнованoro 4-го блоку, про нагородження тих, хто най­ бlnьше відзначився.

Закрадається думка. що вІДНИНі ІНфор­

мацІйний

бум

І

полІтична

тріскотня

вщухнуть.

Явно вІДчувається, що об'єктивна ІІ:!: формація про стан справ в ЧОРноБИЛІ «наверх. не доходить або ДOXOДiJТЬB «рожевому. ' світлІ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ темІ іІрl,lXОДН11> кінець? «Все хорошо, Ч8рівИая

.1ttаркlз1. ?

• • •

В Чорнобильський pзJtКОМ пapтil Haд~

,ходить КОQ!я .nвcтa, адРЄсовавoro першо-

нього рукою .

непотрІбним. летенську

За

Він Уй

мах.

виявився

років витрачено ве­

10

на так звану ліквІдацію наслІдкІв аварії. а не відрод. жено,

гору

жити

Держава ж

грошей

не повернуто людям жодного шма.

точка землІ . Оте поняття «ЛІквІдацІя на. слідків

аваріІІ>

сьогоднІ

стає

просто блефом .

ширмою,

в

нічогО

зоні

сьогоднІ

не роблять, СВОЄ

а лише

перебування

для

мене

за якою люди

І<онсrРУК,ИRНОГО

самозабезпечують

там .

Подумати тІльки

за

-

10

років

ке

повернуто людям жодного клаптнка зем­

ЛІ! Тому кому потрібна така лlквlдацlа иаслідкlв аварІІ?! Без дозволу місцевих людей БУДУВ8J1ась АЕС, не питали, куди евакуювати,

~з ,вІдома

їх

JIІквідувалИ'

район.. . СваволЯ'! оо Мабуть, правий був один 3 ліквІдато_ який

приїхав

СиБІру.:

в

Чорнобиль

«На фиг

мне

з дале_

f!ужен

ваш

знають,

не

поважають,

один

для меня и ВІОТ дЛЯ них.'. (! показав на

велетенську чергу людей в шнкарній столовій, що розмістилася в колишній ЧорнобильськІй СТО автомобілів) . Це БУJ{О ще в 1988 РОці ... А. РУБАНОВ, КОЛИUlнlй житель Чорнобиля.

-

БЕРЕЗЕНЬ, 1987 РОКУ. Перший секрета'р обкому паРтІІ Г. Ре_

Чорнобильщини в ГорностайПіЛЬ. на пІд ·

пІв, проведенню дезактивацІЙ них

муках .

ЛЮТИВ, 1987 РОКУ ' ЧериобьJЛЬ, мне нужнЬІ деньги. И чем ПаРТlЙие І . ра,цянсы(e кеРівництво 'дольше здесь будет бардак. тем ЛУЧі:пе Чорнобильського району (А. М. Амель-.

з вахтових

розпочинає

нула на

кого

Народу

22.7

жителя,

стражданнях ,

рІв,

нІтних оргаНІзацІй І служб.

даних

пере­

попередню органІзаційну роботу щодо реевакуацlІ населення в 24 села пІвден­ ноУ частини району. РозрОблено кон­

:~

-3rl,,,но

від

при

страх! Але, як сказав один

Дозиметричиих

корінного

* * *

МІністріВ

дислокувавшись лІтОм з _Бородянки на­ зад. на зал,ишений «чистим. шматочок ставІ

.

НОЛОМіЙЦЮ

СРСР (вих .

ня

масноУ' худоби

жих краЯr по

3

.ВlДРО­

РОЦУ

1986

т.

тоБІ Й спІвчуття!

Мnч ~nMl)a ('ПОИЙl{япася команда евакую­ ва"'ч f).1Jижнl дО АЕС села. у п')віТnl 'густо пахне свинцем. Такий ж"! "1')чсмз" R ротІ. Школи починають nVCTITIf... Населення' мІста, не зиає, що 1')')"'и т и. а'Т"! ир. панІчує. На пlдприєм­ вказІвок,

ТНС:А'ІІ

За~~ршено евакуацІю населення БЛИЗЬ­ ко 60 Jtаселених пунктів району і жите­ лІв МІста Чорнобиля. За три днІ вивезе­ оо майже 50 тисяч людей, 40 тисяч го.

П1щаНО·СВИНllев.е· бомбаnдува н н я ~ОVЙН<)RаI{ОГО блоха :\акінчено. Але . не­

чекають

2

дить? Ноли? Незбагнеиноусе це ниНІ ...

!>"\чlнtЩТ.,"Я Жахнулися. що один з вер. тольотlв розбився ~Іля реактора

1986

8ннщено,

рl'l.о••1

"'0 ...І ••ат .••••

,

роа­

ське життя у ЦЬOM~ казковому древлян.

Інколи навІть не ви.

ТРАВНЯ

По.нlalO

.1І_е.о

І

мІшкІв.

2

фашис:ти

1470 БУАИвкlа

8ибух на ЧАЕС 26 квІтня 1.986 року JIIIIIIe ОДВІІІІ подихом похоро"ив люд­

вІл аомІйських І'елlкоптерlв. Народ само­ R\ll111Ц10 тоудиться JI цlщаних

aB~_"'"

квІтли, М!ЦНО стали на ноrи.

Чорно·

В неб,1 над Чорнобилем суцlnьний

о.упацlУ

.о",rосnи.

ОкупаЦІІІ тривала аж два роки . Але , мІсто І район згодом QІдродились, роз­

району , на

на вертолІтні майданчики до м .

с:аннеl .

Mac:.l08a~....

у райчnмІ паотl'! ро~ташуваJIась Уря­

)1nRa

rIT..eplвc ...o'

42

УРСР

уповноваженого

H"OToproaoro

' .O.IroC:nll•• la І 379 .о.. roc:пних с:пору ..., sвнщено МТС, ' 12 с:1 ....оанХ. 2 мlС:".1 10.0.... ш.о.ау ме... • с:ес:тер.36 ."'убlа І xaT_'IIiTueH", yrHaHo 2200 • 0",rOCnHBX .онеl, 4490 ro.ll. В'РХ, 2500 овець,

по/).

Тоавня.

перlо...

r~аБJ"".

Поки що мовчання у вІ"повlдь: Роботи довжуються . ..

ЗаБІгають

му заступнику Голови Ради

' ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

району? . пІдприємствах

мІсцевого.

А місто 'rt>рнобиль продовжує

JfИ иас та заступи от бlДн та горя! ..

lvди ЦР? А як бути дІтям м. Чорноби.

фермах,

ага сають людські :оселІ.

Іхати!7 Чого?! До кого?! Господи, сохра_

Лесь о 15-й гОдИнІ з ,м. Прип'ятІ ру. шаю'1'Ь сотнІ автобусІв з евакуйованими дІтьми. Паніки нема. Але в Чорноби 11 І мІJtьйонч запитань вІд людей: що це?

полях,

В них І

,

. Сади цвІтуть. як у казцІ. У садибах побіленG. прибрано. чисто. охайно. Нуди

пчаться, в-Ідпочивають.

НІ',

CТ8JIJI джуиглями.

двк1вабавв ...

чlв ...

на ЗарІччя, на БІлорусІю. У ЧорНОбилІ все спЬкlЙно: працюють,

і

неро. сама·

7 СІЧНЯ 1989 РОКУ Чориобиnьcький район І' юридично, І фахтично вмер. в

. Полlс.,~ого.

I[fI

<ге

(уже ііі маЙ)f<~

в радіацlI, ніж на чужи. (Нашвидкуруч збудоваНі 2-З місяці після засе. багатьох випадках ме­

патрІота .

нинІ село

закопане) за «порадою. зверху на фер. мах полІетиленовою плІвкою' закривають вІкна, двері, душннки. Так робилось І ' в Інших селах. Виявилось це все дурницею

нпг:)

але

У ріднІ села повернулися

в прннципl снизи. не бажали цього й слухати. ·А «верхам» район, очевидно , ставав тягарем. Суб'єктивна особиста думка: в керІВНИЦТВі району не було

Мовляв, нІчого навчання

життя,

придатними для проживання) . На жаль, почали з·являтися. ознаІ<И негласно! «ОРГРОБОТИ~ по ліквідації Чор. нобильського району. НегласнІ тому. що

цІя: вибух на 4-му блоцІ ЧАЕС. Номан.

І

Складне

сел,ами.Мотив повернення : «Нраще жи. ти в рl,дній хатІ нІ в евакуаЦії 1>. будинки через .1Jення стали в

кому партІІ. НарештІ офІцІйна Інформа_

ників

ЗО-кІло­

зони.

пІвтори тисячі жителІв. З чиєїсь зумноІ , голови їх стали на:зJ:lвати

27 КВЦНЯ 1986 РОКУ Вночі «зlграиаl> трцвога апарату РаА­

пожежа,

пунктІв біля колючої огорожІ «своє життя»). зону) самостІйно

цІю «в свІТІ>.

.,-

про.l{ОВ.

населеWffХ

-

КВІТНЯ, 19В6 РОКУ

страшного

РОКУ

1988

8

метровоІ

Населення не вІдає, що трапилось. Припинено автобусне сполучення з Ни­ євом. Заблоковано телефонну Інформа_

«роз'яснюючоУ. роботи.

реку

«мІНі-район.

жує життєдіяльнІсть на базІ

щодеRМ81UJ

26

1996

квітн,я.

класти труднощІ на хогось, Вlдбутя Сl11 15-денний термІН. одержати еолlдlii грошІ І швиденько в~:!хати. (Як у ВОА1

Чорнобиль

поt.\ирав

Середа,

одному

не

фОто3ИіfdКИ М. Оеминога.


4

тр.

_tepeita, 24

квітня

1996

•• а І.

рОКУ У червні 1993, року Угодою між .німеччиною,

До 10-рlччя tШtрll м, ЧАЕС

УкраІною та lНІПИМИ дер­ жавами було прийняте рІ­ шення' про здійснення компенс~них виплат

Песн. об отчем доме Розу бenуJO С черв9Й . .боа я хотеJl на аеМJlе повеНlJ8ТЬ' С. ЕСЕИИИ.

громадянам,

Дверь рванулась с, петель от косого плеча, Надр~гались над домом и душами бабьими, УМЬІкнули богов, чтоБЬІ где-то веичать Незнаиомую жизнь с ненаСЬІТНЬІмижабами.

надання

Ведь до саМЬІХ смертей (JУдут М@РТВЬІХ рожать В горемЬІЧН!'М саду' ненаГЛЯДИЬІе яблони ... Внук и правнук сюда не придут босиком, Не наДЬІШУТСЯ родиной, хлебом имятою, Укатила беда всемогущий райком, Не ~кажу землякам, что толкует народ, БУдтО.ЗХО бедЬІ нам аукало загодя: Наши пашни, саДЬІ, деревеньки и пагодЬІ. Не могу не понять, что не в силах вернут,Ь ...

Ибо водкой в ЧёРНОбьІле не напиваеwься ...

.

ВaJJентин МИХАRЛЮК, колишній житель ЧорнОбиля.

страна.

Господь, пускай МЬІ с трудною судьбою, сумеем возродить.

рання

Благослови на доБРЬІе дела,

П~сть из-за туч БЬІстрее ВЬІйдет солнце; Пускай Бытрейй прольется детскИЙсмех.

хто

И пусть БЬІстрей Зliбудем МЬІ про стронциЙ. нам,

значною

Генна,ций ИВАНЮК, апрель;

1991

г.

.

око

Адреса: ,

засобами від

дАНОго

до

Чи не кожному із вас, шановні читачі, доводить­ ся: бачити, як водіІ пере­

ВАЛЕНТИНА

У JIJOAВвв

,

,

!жджаюТЬ переУзд на

ТОВАРИ.

,

. .

оІІладнаннs

ВI.Д~I8Щ1 до

20 __ ,

по БЬВQВнвl

-

до.

10

ММ, а

також. lадовl вамерв 8В1'о_об1JJ1в, MOТoЦВКJI1В, веJlО. сваед1в уСіХ видів з ПOПlКодвсеИНJIII до зо мм. Ц1вв' lIIUКЧe рвввовJIX.

ОРГАНІЗАЦІЯ' РЕАЛІЗУЄ' ПИЛОМАТЕРІАЛИ •

хвойні ДJIJI будівництва від 15uн. крб. Наші теJlефоин: 5-04.08, 5-50.01. 5~65-20. n88f8· . . . . . . . . . . . . . . .і

.;.

Р........... &eannfa' ,з._ lIOII8UD . . . . .n8d11. - . . . .110.. ...... І . . . . . . . . . . . . .рор. . .lQТ8т1a.

8Idr

....ІІТОІІ •• иil8і'ЛТ. .а....,. 17, ..Іта 1_ 1087.

r.8er. JIJ!I .....,:• ....... .,......

І

РОарахувОВ піCJIJI BвicOR8JIНJI роботи на Micцl_ Звертатв~ а ~.OO до 18.00 в епfIIКТ прийманНJI

1адоввх lС8ІІер •.

,

... ........ """" ...., """"'t ........... " .......................... аа"-"..аn. "Ц' сі "-ІІ'ІІ8 ~ іІІС8 ................ 8 - - - '

тощо).

смертельну

верх. Тел.

глава

перш нІж

.

буде

скоУти

водій

І

ців

аджEl

гом

ну 'ситуацію

чи

,

одного' po~y

ПОШКОД.

н~прав на управnt~н& транспортним ,заСОбом' ,а. строк від двох, рокІв.

до

'

,повІдальність

вигляді позбавлення

види .порушень.

я згадав, пише' про віД"

прав

.реальному

транспорт.

ва

житті

окремі

Іх

же

в

траПJJfJ­ щІ.

, новні

воді!, не випроб0. вуйте долю і внробіть У собі звичку завжди й в

року.

'

усьому

правил

а.1lьне за нинішньоІ ситуа­ цІІ. ~аю на уваз1 факти перебування окремих гро-

У

за

'ЄТЬСЯ' біЛьше. Отож,

строк

до од-

Зупинюся ще на одному питанні, що дуже акту­

'мадян за кермом

трьох

'

бованців. ~оже бути за­ стосоване покарання йу управління

тягну1't>

транспортного 'засобу або без такого' : 'чи позбавлен­

жено транспорТнІ засобн, сума штрафу, зростає від З до 4,5 міЛьйона кар­

на

TP~

за собою 'штраФ' уже від 7,5 ДQ 15 мІльйрнівкар_ бованців з вилучен"ям

такого аварій J

створено

ПОЗбавленнv

від одного до двох РОКІв. Повторні' такі· діІ цротя­

СЯ штрафом у сумі 1,53 мільйона карбованців.

переІзду

4,5

Спортним засобом ноа СТрОк

доведеть.

Якщо ж у ході

або

'прав на упраВnіння

такий

замислитисй,

пре.цставництва.

раються штр~фом від

змуuiениlt

розплачуватися

224-~6-82.

до 7,5 мІльйона карбован­

себе, і пасажирів поІзд~ чи електричкн. Тепер же.

вчинок,

НиІВ-l, 4-й по­

Д. Г()РБАТЮК,

на

небезпеку

району: знаходить­

ся за. адресою: Хрещатнк, 44-а,

иара •

цьому

відома

Броварського

отримання

при

до

представництво

дотримуватись

шляхового руху.

В. СОВА, СпІвробітник

не,­

, ДАІ

вІдДілення

міськвІддІлу

лОвного

го­

упрам і н н Я

~BC украІни

в НиІв­

ськІЙ областІ.

=

7

ВТРАЧЕIІЕПОСВІДЕННя. про, право, на пільгИ

серІя 11 .NЬ 148598, вндане 20.02. 1991 рову Бро­ варським Мlськсоцзабезо_ ва іМ'я ПопоВо!' НІн_.. Во­ JlОДИМНРівии, ВВАЖАТИ НЕДІRСНИМ.

.'

(ОПJlата

ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ ВАТ сВРОВАРСЬКИR ШИНОРЕМОНТНИR ЗАВод. пр.а. в терldвовий ремонт вІД ,ВIСeJJеи­ Hf( aвтoв~JqIIDD1tв з ПOШlCоджеИНJIII каркасу по біго.

~.96..18 (у, Квваl). ..

жаюч.и

судо_

rnомадян міста БроваОіВ і

,тверезому стаНІ або ухи­ лення від медичного огля­ залізничний .ду на встановлення факту заборониий, сп'яніння. Такі вчИНКИ ,ка-

BY.ll. БуАЬОRВОro, 14. TeJJ. 5-59..89, 4-13-74. Бровар. ське підпр.вмство cKOM~ •.

•.

_~

тр~спортними

BYJ.I. І. Гонтв, 18, тeJJ. 4-13.03,' 4~20.10, .

на

сигнanсвІтлофора,

15 , ного

віконних 1 дверних БJlОвJв усІх видів І рОЗМірІв. Проповувмо ПOCJlуrв по р03ПВJlОВцl .пІсу (1 м 1 IШIJ~ 920 пс, крб.). за дoвiд'вallB звертапсь за цресою: м. Броварв,

нервово!,серцево.судвнно!, С8'Іостатево! cвcтeiJ, ШJlУНКОВО-КIIDIКовоl'O трав1'1. дlldJlЬ1ЦIX шuxlВ. ЗдIйCВJ08ТЬС8 ЗНJl'1'Т8 првстрlту 1 ПОР•. ЦPOВOдвтЬCJI набір на 2·ТlDКВeвl вурев сЛlвyJ18В­ ИJl МВCJIеформоJO з 8ВКOPBcтaИRJIIIMOJIJI'I'II, свl.ов,

'-

до

Приймавмо ' 1 ввконув_о зам:ОВJIеИНJl насеJlеИНJl, а Т8ВОВС пlдnpв.ис:,:в 1 орraВlзацlй на вlirОТOJlJlення

ЛІКУВАНІІЯ СОКОЛОВА

7,5

міJJьйонів карбованців а50 позбавленням прав на УП-'

eJJeaтpD (зарПJl8'f8 ar1дHo зІ штаТНIІІІ розма.

41..4&3.

право

отри.

свІДкІв,

Доводимо

КОЛИШ.

про

від шести місяців

карається

шуку

до­

служби

ними засобами

пригоди

у

або

інваnіди)

твердження

отри_

Ради

ця

-":',Mexaнlкв xOJJOДIIJIЬВoro ввсюка, 'за ДОМOIiJIеНісТІО).'

'

відчвтув мomrrВаив прв 88Х80pJ0ванвві:

сим. ЖИТТІ. -

автомототраН-

сільсько1

біль­

ві рішення, повідомлення міжнародноІ служби по­

'Підставою

праЦівників мілlціІ про зушtнку; втеча з міс­

трьох .років.

правопору -

'водіями

BHMor

разів. ОСЬ пише деякі зі статей кодексу про адмі­

дом);

Те царство мертвих на Землі?!, ВаJlентвна КОВАЛІВСЬКА_

......or

Невиконання

равЛіННя

'

25

тисяч.

штрафн збілЬШИn}lСЯ в 25

...:..

А ми йдемо все далі й далі. Самі мов привиди в імлі. Чи я згадаю без печалі

штрафу.

~іЛЬЙОНів

2

БРоВuському СПОЖИВЧОМУ СТВУ на ПQCт1ІвУ роботу пОТРібнІ:,

І вигнув спину, дикий кіт. Він знає все, але не скаже. Він тут уже до всього звЙк. На свій поріг він звично ляже

Te.ll.

не­

ваlщів ДО

штрафом від

власників

Цілющих трав отруйний цвіт.

Jlвдану

сумою

чи

чіВ, і в першу чергУ для

,

Спинився час. Спинили час ... йдемо асфальтом. Вбік ні кроку:

Народний ц1JJвтeт.

поведіНки

шениня. Гадаю, для чита­

нас,

Стоять будинки, мов примарн.

ДУХОВІІЕ

тнх,

щує устаиовлені н!,рмати­ ви, тягне за собою на­ кладеннй штрафів в роз­ мІрі від 75 тисяч карБО­

ка

ла

тран­

речовии у викидах, а .'ra r кож рівень' шуму пере~и­

поховав

допо­

мати необхідlf1 документн (архівні довІдкн, під~

поховання особи, яка ма.

ста­

спортного засобу. Відн,ні випуск в експлуа1ацlю автомобіЛів, у яких підвищений вміст

і

В'ЯЗН!!:

ритуальноІ

бюджет,

бування,' за ,кермом

Нині ж ситуація змінила­ ся, адже штрафНі санкціІ

ністратнвні

Порожні вікна-окуляри

Господар, сторож, домовик.

, із

тепер «БИТИМУТЬ. безпеч­ них водlІв по кишеНI.­

Прип'ять

примружив

пра.

встановле­

нормами

попередженням

тяж!('Ий грех ...

4:КИЦЬ.

пока­

за ~epMOM! міг" Відбутися

подполковник милиции;

На.наше

коже"

нехтував

ними

та

витимуnся до свого пере­

порушення

практично

.

зменшиться

байдуже

одинокІ,

для цього служить довід.

ста­

оформляти

,

суму

марок

людям

шість з них похилого віку,

за

компенсацІЮ

300

глядав

громадянам.

ІХИІЙ, 'сімейннЙ

'ла настільки простою, що

'

яку

якщо вони

вип дорожнього руху бу-

Не дай моей Отчизнеразорёнья,

населення

черги

громаД8ННН, який

нього

спорту, Цікаво буде. знати, на

система

за

-

відділівсоцзахи­

заяви-анкети

Земне

,Раніше

И, коль ТЬІ есть, пошли нам избаuеиье,

на

сту

законом,

перепоною виплати

могтн

відсутні' спад­

першо'!

має

міського

За станом на 1 берез­ 1996 року, по Бровар-

коємці

грошову

па відмова районного

ар­

померлого

ком.

пів­

ським організаціям

1tЄp8CeHЬ.

мецькl марки. Так, якщо У

дуть

СУТТЄвОЮ

на

які будуть отримувати Hi~

розмірі

пр~скорення

-

отримають

ДЛЯ прискорення про­ плати радимо громадя­ нам, сільрадам, громад­

РозширнЛОСЯ КОДО осіб,

спадкоємців T~ Осіб, що поховали колишнього в'яз_ ня чи остарбайтера, бу. отримувати

планується

не

через цІ' гро­

450

річчі ~ьoгo року.

броварчан ще

то на липень

,довідка .про

пенсаціІ у першому

третій квартар ц. р., тоб­

крім

смерть,

причин. Тільки підстави понад'

За затвердженим графіКОМ проплата

якоІ

Багато заяв-анкет бро­

за обліковими

814

спе­

до

варчан було повернуто на доопраЦЮllання через вщ­ СУТНіСТЬ відповідн~х архів­ них документів' та інших

не отримали компенсацію.

1993, 1994 Р.Р. І півріччі 1995

компенсацію у серпні вересні цього року.

Про Іові СУІИ штрафіВ,

Иль мі>І одни ВИНОВНЬІ пред тобою? Ил!> не спосоБны правильно' МЬІ ЖИ!l'Ь?

ДИВЛЯТЬСЯ

,відсутні

даними

заява,

поховання.

мадян

'Сьогодні

конц_

Решта громадян,

документи.

Где НЬІне не УСЛЬІШflШЬ детский смех. О, Господи І За что 'нам наказанье? За что послал напасть ,ТЬІ на славян? За что послал из мест РОДНЬІх изгнанье? Зачем в полях растет один бурьян?

Безоко

JlQX

в'язні

заповнюється

додіщться копія свщоцтва

рОботу.

року.

Червоне ·Жо.mе'

Забором отгорожен ото всех.' Ужаснейшее место на пл анете ,

Пусть до тебя дойдут мои слова.

. першому

Опустошен и виноватьіх нет ли,

-"

'

ня

Или в меня вселился сатана? Я :видел все, ведь мне уже за сорок.

ЗаБЬІТ!> нас

рІшенням тощо.

хівні

ЧеРНОБЬІЛЬ! Почему TыMHee так дoporZ

удачу

судовим

на

компенсацій.

чергу

менти в

пока­

заннями свідків,

бам, у

цього

ціальна

Тому представНlЩТВО було внмушене взяти з' 1 січ­ ня '1995 року на себе цю

таборів та інших аналогіч­ них місць примусового ут_ РИМlЩня, а також інва.Пі­ ди і особи, старші 80 ро_ ків,' які' оформили доку­

мадянам. які добровільно виІжджали на роботи до Німечч1lНИ, а також осо­

Пошли

лише

мають

заяв-анкет

2600

першу

Не передба..еиа ВВlШата осоllа_, які померnи до 1в. червня' 1993 року, військовополоненим гро­

Не впервой ведь уГробили... Что же ТЬІ маешься? ~He БЬІ горя опять по старинке Хлебнуть,

ЧерноБЬІЛЬ МЬІ

право

на виплату

включаю~

повік до Кінця квітня ц. р. отримають марки. 'Це в

до­

кументн.' Причому,

ними документами,

Н загребущим py~aM тот косой прибер@т

ТЬІ как вся моя

відповідні

району,

Пенад півтори тисячі чо­

особн, які спроможні під­ твердити перебування на прнмусових 'роботах архів­

И священник покинул, церквушку распяТую.

про

отримання

коло осіб, які мають право

оформляти

nРIІ",СОВО ВlІв.зеlUt.. до НІ...ч,",,,• • 0 llUllIIX держав , /10". вlан. 1941 - 1945 Р./І.

лено

гро­

вали в стані війни з ко­ лишнім СРСР. Внзначено

И ПРИВЬІЧНО, И тошно, И праведно стало мне:

грЬШОВОІ ком.пенсаціІ: Для

ському

інших держав, ,ЩО перебу_

ОТ нелепЬІХ потер!; сколько сердцу дрожать?

Про виплату марок

чи місто Бровари, оформ­

шово! допомоги 'громадя­ нам, які були примусово внвезені до Німеччини' та

Тлеют п@сьи КЛЬІКИ і5елой челюстью месяца.

ЧеРНОБЬІЛЬ,

одноразово~

ом 32 (8722)

переСЛі~

'

. Цією Угодою визначено

Неуемной ТОсии не зови, ОКQлесица, Не скули мне о том, что под сгнившим КРЬІЛЬЦОМ

1987.,

постра­

нац10наліСТСЬКИХ дувань.

Приласкаю мой дом с просветлевшим лицом,

tJерноБыь,'

якІ

жд8Л,И під час друго! сві­ ТОВО1 вІйни від СОЦlал­

• • !ТІ.

УЧВОВО.КУРСОВИR RОМБІИАТВ

СЕЛИЩІ

БУЧА проводить Н8В'ІавнJI за TaКIDIII професl_Н: - операт,ОР кОтeJJЬиl, '

--

CJIIOсар з' ремонту та еКСПJlуВтацl! газового Об-

--

eJIектрогазовварник,

'

Jl8ДНанна,

гааорlзaJIЬНИК, пlчник, апаратник ~одоOt:Olсткв,

апаратЩІК, JIКIIЙ оБCJlY1'OВув посудинн під ,тис-

'

ком,

- СТРОПaJJЬRВК, - ' JJiфrер, - 'eJJевтромe.xaиtвв ..:.. водІ! автомобiu сд.,

сЕ..

з Jllфт1в, вaTerop1!, сВ.,

еВС.,

ее ••

-

-- машВИlСТ кравІв автомобlnыІІІх' ...,.. травтОРВC'f.мaiПВНlст, - _ашвн1ст екскаВатора та Інпnп. Звертатись по' TeJJ. 25-583, 29.:.573, Факс 29.573_ ."8В'ІОр В.:

І

~.взв.

IID!'AT. СвіАОЦТВО' про 'АеРЖІВВУ РМ­

страцію

КІНа

Індехс

17.

81285.

Друк високий.

Обсяг

кований аркуш, примірників.

rираж

Замовлення

І

Nt 1533.

АРУ-

4.213

#32 1996