Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

М І С. Ь КО,

17

Газета виходить з

І

1937

квітня

МІСЬКОГО

Р А Я О Н НО,

РАД

*

року

КОМ V НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 V КРА ІНИ, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

KOMITETV

НАР О Д .НИ Х

*

Nz 32 (7319)

П'Я'ТНИЦЯ,

ЛЮТОГО

27

НА XVIII з'13ДI ПРОФСПІЛОК Москва. (ТАРС). 25 лютого XVIII з'їзд профе­ сійних .спілок СРСР про­ довжив роботу.

чов, трудовий колектив­ центральний осередок пе­ ребудови, і все в кінце­ вому

строєність,

не

веЛИI;(ОЮ

раз

спілок

увагою і

оплесками.

почате

напередодНі

обговорення

звітних

повІдей

ВЦРПС

р:>льної

ревізійної

і

Цент­

КЛЩЦНО і

з'їзДі

відверто

які

пе-

ребудови, намічають шля­ хи

всемірн.ого

ня

діяльності

полІпшен­ радянських

сміливіше від

від­

.

форм

тру­

суперництва,

які

зжили, що

-

ра

становлення

к,а,

як

даря

це

працівни­

справжнього

на

госпо­

HpaLЦe

слідовної демократизації суспільства їх роль неу­

трудящих

хильно підвищуватиметь­ ся, зростатиме відпові­

ЮІ 'науково - технічного прогресу. За минулу п'я­

дальність за втілення в життя екощ>мічної й со­ ціальної політики, більш складними і багатогран­

тирічку

ними

стануть

культурно­

Москва. (ТАРС). На з'їзді профСПіЛОК СРСР 26 лютого делега­

для

в

прискорен­

народному

сподарстві було стано 120 тисяч

дів і близько нів

20

36

до

вимог

часу.

Дедалі більше стає лю­ дей, яні новаторською, сумmнною працею бо­ рються

за

оновлення

су­

бригадах;. За роки

в

них

створеоо 850 профСПіJU(ОВИХ

якІсно

новІ

спрямовані

на

промовцІ.

Праnнучн гідно зустріти 7 О-річчя Великого Жовт­

Jiil,

тисяt{i

конати

план

трудових перших

років п'ятирічки до лейної дати.

Багато уваги

дцох

юві­

питань.

Діючі положення і норма­ утруднюють,

напри­

:налагодження

куль­

делегати

винних профСПlЛІ<ОВИХ ор­

гаНізаЦій

багато

в

чому

залеі<ИТЬ' від чіткості, зла­ І\ОДжеНОС1\і, наполег ливос­

приділяють антивізац.ії по­

ті роботи

.райк>ому

зиЦІй первинних ПРОФСПІЛ­ НОВИХ організацій, підви­ щенню їх авторитету. Те-

вищестоящі

спІлки. Однак

прозвучала

у

дум­

виступах

делегатів,

які

проф­

щй ланці

органи приді­

ляють мало уваги. Не від-

засlда:ннl ·ня

про

заслухав

хід

питан­

рем()нту

сьногосподарсьної

сіль-

техні­

ни.

На~раще справа орга­ ц1зована на відДілну .NiI:4,

де ха.

MexaH!J<OM Нолентив

І. І . добру­ механізато­

рІв працює на ' бригадному

ПІДряді. на

Вся ГРУJl1'O,оброб­

техніка,

а

танож

сі­

вални, вlдремонтовюtі.До 1 березня буде ЗЗ1Сінчооо у"омплентування

добре

ІДуть

соцtально

фондІв

-

по­

надходити

дання

-

добробуту

програмна

ме­

.

цих

питань

напрямів

змІн

на

ді­

нраще

у зМіЦненНі матеріально­ теХІНіЧної бази райномів, а також профкомів нолгоспів і радгоспів. БагатО' профспілкових комітетів туляться

в

непристосова­

них і неЬБЛаДІНаних примі­ щеннях,

не

мають

оргтех­

ніки. Часом Ніде навіть прийняти людину, щоб поговорити

з

нею

по

щи­

Стоячи на варті закон­ дящих, npофспіЛ'Ки У сво­ їй повсякденній дІяльно­ сТІ!. повмні зробити все,

щоб не допустити розри­ ву

в

чих

реалізації за'вдань

СОЦіальної

і

виробни­ розвитку '

сфери,

під­

креслюють промовці. Со­ ЦіальнІ ту р60ТИ профспі­ лок нерlдно СТИJКуються із За<Бданнями місцевих рад наро~их депутатів. Тан, тlЛьiки . сПільними зусил­

лями можна розв'язати проблеми, ВИНЛИJКа.ні пере­

виступають

гості

машин.

справи

у

міжнародних

,торгівлі,

мадсьного харчування,

відділна

манту

техНіки

тримають

в

ЛОСТ·іЙно

полІ

зору

члени профспілнового НО­ МіТету механізатори Г .• М.

Бутко та М. Є. Гуть.

'ІІорошко- '

[мені

60-

А. К Гайдученко, голов­ ний інженер заводу пласт­

колек-

мас

Г. М.

Иивокурцев,

директор Гоголівської стр1чкОО'кацької фабрики

другии

воду «Торгмаш. І. Г. Ага­

М. Т. Ироль. директор за-

сенретар М'lcЬHKO-

пов. В ході зас1Д8lННЯ ви­ никало чималО' різних пи­ тань, яКі тут же з'ясовували, доповнювали учас -

ники засідання.

«Нові. форми госп 0-

-

тема

ся переХIf( на

. ПОВИJНН'і

сьо-

А.

На закінчеНня виступив Г.

Мутило.

вів про

ВIін

підсумки

допо­

роботи

коле,ктивіВ пІдприємств за

неї, ми й

компленоними

з ясувати, поради-

цільовими

програмами.

Замовники задоволені

бутового дитячих

Перехlд.!ІИЙ

організацІІ

прапор

диренцlї,

партійної

профспілкового комітету шиноремонт­

приємства.

Це колектив по виготовленню

виконав план січня на

Замовникам

105,9

~ідправлено

процента.

тисячу

381

Ізолу. Він

квадратних

метрів. ізоляційного ' матеріалу, яний використовується у БУДІвннцтвl. Важливу продунц1ю одержують в ре­ зультаті безвідходного виробництва і3 залишків гуми та зношених автопокришок, що не підлягають віДнов­ ленню.

по­

В цІлому броваРСЬКі шиноремонтнини набрали хо­

обслуговування, закладІв.

роших темпів у роботі. А з початку лютого вже вІд"

новлено БІльше 16 тисяч автопонришок, виготовлено майже 60. тисяч нових атмосферних шин, випереджає­ fься графІК по випуску ІЗОЛу,

У допов'1ді Мандатної KOМII.c1'Y було повідомленО', що на з'їзд обрано 5000 делегатm, які

Червоний

та

ного заводу вручено цими днями переможцю трудо­ вого суперництва серед виробничих пІдрозділів під­

гро­

Г.

представля­

АНДРІЄНКО.

ють 140 м'ільйонів членів профСПіЛОК Склад делега11Ів вl'дображає зростаючу роль робітничого класу в життІ нашого суспільства.

Делегатами обрaJНО 2470 передових робітників. 1059 ЧО.;.Jовін представля­ ють найчисленнішу проф­ спІлку

-

працівників

ропромислового

аг­

комплек-

су. Серед делегатів з'їзду - 2231 жliнка, 594 ном­ СОМОЛЬЦll. В роБO'l'і з'їзду беру'l'Ь участь пр·едставни­ ки 68 націй і :народнос­ тей,

посланЦі

всіх

СОIOO­

!них І а'втономних реепуб­ ли<, областей і нацІональ­

OHpyrtB.

них

Делегати, ли,

яні

пропонували

виступа­

Львівська

схвалити

С'імнадця'l'Ь

І

ків М 1 та М 2. ХХ зобо­ в'язано до 1 березня -закінчити

peMOR'l'

робної

та

грунтооб­

посівної тех­

ніки.

Т. РЕШЕТНЯК,

rолова профспілкового коМітету радrоспу «Го­ rОJIlвськВЙ •.

область. Ві­ років

успІхи

в

соцІалІ­

оператором машИJННОГО до-

никІв областІ в дев'ят1й п'Я'ТирlчЦ11. На початку де­

ііння колгоспу . «Правда. Брод1ВСЬНОГО

райORУ ' Ма­

Михайлівна

Вовчук.

дівчиною на ферму. напруже­

ною працею завоювала ав­

т.оритет і повагу в нолективі.

Тут, на

І му

I

за

СТИЧІНОМУ змаганні тварин­

Мол'оденьною прийшла вона Повсякденною

І

poЦjl

працює

рія

XVIII

ви у меХaJнізатор1в відділ­

на чолі з· механі1ЮМ І. В. ТерендІєм. Стан ре­

технічно-

розв язує

заводу

вої металургії

ди. Як буде здійснювати-

Дещо гірше ідуть спра­

N2 3

женер

тив потужного пlдприємства.

організra­

з'їзд профспілок СРСР продовжує роботу.

мехаНl.iЗ'8'l'OріВ

рІччя РаДЯ:НСЬ1\ОЇ Унраїни

їдальнІ,

з-за

ємств, який змiLнює у-клад

ний режим роботи підпри­

цехах,

рубеж а представники національних профцентРів

жит'l'я тисяч людей. Це перебудова роботи

дво- і тризміН­

само­

З привітаннями на з'їз­

д1яль-ність ВЦРПС за звітний період і прийняти зміни У Статуті профСПі­ лок СРСР.

ходом на

на

самофінансу­

Д!fТЯЧОГО ТРИКО'l'ажу В. Ф. ' Хамеиушко, головний Ін­

го.цнlшнього засіда:ння ра-

ді

і

вання подІлилися дирек­ тор фабрики верхньо,го

дарюванню)

виявляється гуманістична суть соціалізму.

умовах

котажу. Перед початком роботи керівники ПіДПР~ємств з інтересом оглянуЛИ в асортиментнІй кімна111 продукцlю~ яка тут

-

в соцІальній сфері . най­ БІльш широко і наочно

саме

нових

три-

АгaJПОВУ.

спо­

забезпечити до

-

2000

на

року кожну сім'ю окремою квартирою або ІндивІдуальним будинком . .

що

СJlухае .проФспlJlКОВИЙ комІтет Црофном радгоспу «Го­ ГОЛ1вськНЙ. на чергоlЮМУ

всіх

рудження житла. Тільки так може бути виконано вraжливе соціальне зав­

них прав та штересів тру­

Успішна діЯльність пер­

В1Lдзначали

ловини

фабриЦІ.

му партії А . Г. Мутило. По'І1ім 'Він надав слово голові ради директору заводу «ТоргмаШ:l> І. Г.

рІшення

ие менше по­

винно

їх

з.ована численними' ін­ струкціями, часом регла­ меитується вирішення на­

клад,

-

захист

рості. Це знижує автори­ тет усІєї профсПІлкової організації.

ко­

Ііере6удову,

виконувати

ВЦРПС

!На

дитячого

Зас!дання ради відкрив

собом, про необхідність су­

траш:порту,

~"тИ'В~в зобов'язалися ви­

за

будівництва.

господарським спо­

чувається

турно-масової, фізнуль­ турно-оздоровчої роботи. А це ж саме '1'1 питання, якІ треба вирішувати на мІсцях.

сП1lльства,

повсюдне

піклування

піДвищення самостІйності первинних профспілкоВих орга'нізаціЙ. Тепер . їх ро­ бота надмірно зацентралі­

тИ'Ви

розширення

окупність

успішно

йдеться,

про

людину,

стра'l'егlчних

ста,новив

незначних

проблемі.

зокрема,

Bep~HЬOГO

му клубі. Всіх вразила масштабність ,завдань, якІ

ви­ жит­

яльності профспілок, від­ значали ПРОМОВЦі. Вони називали безліч точок до­ кладання сил профспілок

груп.

ють

у

цІй. Генеральний секре­ тар ' Всесвітньої Федера­ цІї Профспілок ІбрагІм Закарія вручив з'їзду Червоний прапор ВФП. XVIII з'їзд профспілок СРСР продовжує роботу.

колективів­

пІдходи,

ловІй

увага

приділяється

один з найважливіших

виробничих

Не об"'їДН і

Осо~лива

комплексу

трудових

ві ГеяералЬІНОГО сенрета­ ря ЦИ ІЩРС М. С. Гор­ бачова критичні заува­ жен~я І доБРі поради до­ .по!,южуть . профспІлкам швидше перебудовуватися в роБО'l'і, мансима.1Іьно на­ близити свою дІяльність

ку.

ступах

ни, сказав він. Своїми планами, розра­ хунками щодо переходу в

виробля~ться, пОбували в

відпочин­

го

ред найбільшою масовою організацією трудящих краЇІНИ. Виступаючі П'l.дкреслюють, що висловлеНі у промо­

сімейного

-

ня завдань, яні стоять пе­

додатково тисяч

для

мільйо­

ти продовжили обговорен­

два

подарств і створення умов

лІтика,

народу

мільярдів карбованців.

OC'l'aHHI

гос­

і

пер Діють 706 тисяч та­ ких організаЦ:lЙ. Посилив­ ся вплив профСПілок У найбільш масових ланнах

XVIII

розвитку

та партії, й увага до всьо­

Сумарний ефент від їх

впроваДЖ'ення

до

викори­ винахо­

раціоналізаторських

пропозицій. економіЧНИй

про життє­

й

викори­

підсобних

культурних

активна соціальна по­

Підвищення

го­

особистих

СІ! й

пІдкреслювали,

масову технічну творчість

споживання

ве засідання ради директорів промислових підприєм·ств мІста і району

в'ідбулося

ор­

праці

раціонального

воро

багатьох

використовувати

оплати

розвитку нашого суспіль­ ства це не тільки пе­ ретворення в економіці,

ка

делегатів, необхідно

'

прискорення

вих іН1'ересіВ. Така

вироБНИЦТВі.

На думку' ПРОфСПілкам

на

-

п~дкреслюю­

змагання

профСПіЛОК. В умовах по­

виховНі заВД<LННЯ. Як від­ ЗF.,ачив у промові на з'їз­ ді Генеральний секретар ЦК КПРС М. С . Горба-

працІв­ госІ1Ь­

удосконалення

житла

Иурс

надзвичайно важлива сфе·

розгля­

стосуються

кІв і дві третини никІв сільського

працею.

чи,

дають широке коло проб­ лем,

еко­

говорять про необ­

мовлятись

до­

зовсІм

мовці

себе

на

потенціал

дарства досl зайняті руч­ ною, малокваліфікованою, часом важкою фІзичною

дового

комі­

технічний

ленНі організації соціалі­ стичного змагання. Про­

хідність

до­

€1f. ПромовцІ

здійсненні

стання суспІльних фондів

недоста,тньо. Ио'!lНИЙ тре­ тій робіТНИК промислово­ стІ, половина будІвельни­

номічних методІв госпо­ дарювання, у вдоскона­

ПотІм делегати продов­ жили

У

свідчать про те, що вели­ ч·езниЙ суспільний. науко­

від

лютоrо Ц. р. черго- тися, дійти до єдиної дум­

24

ганізації

-

коп.

3

ДИРЕКТОРІВ

СРСР

використовується

Ціна

ОБГОВОРИЛА РАДА

Але називались на з ' ї­ зді й інші цифри, які

во

ПО-НОВОМУ

ється ролі і місцю проф­

супроводилась

тривалими

як

розгорнеться робота. Багато уваги приділя­

ральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов. його промова була вислу­ з

залежить

від того, яка тут буде на­

На ранковому засідан­ ні з'їзду виступив Гене­

XaJНa

підсумку

*

року

1987

тварИdtННЦьно­

комллексі,

lнення

.

за

досяг-

висоної ПРОДУКТИВ­

Ilюсті 'тваринництва удо­ стоєна почесНОЇ нагороди

-Батьківщини ,повним кавалером

стала ордена

Трудової Слави . Перший орден

Вовчук одержала

Марія

в

1975

сятої

-

на

грудях

Марії

Вовчук засяяв орден Тру­

дової Слави 11 ступеня. А в 1983 роЦі вона, першою на ЛЬ:вllвщиНil, стала його повним

Марія

кавалером.

Вовчук

веде ве­

лику громадську

роботу.

Вона депутат сільської Ради народних депутатLв, член

парткому

КОЛГО'СПУ,

член районного і обласно­ го

комІтетів

партИ.

На знімку: М. М. Вовчук. Фото Б.

доярка

Крвштула.

(Фотохроніна РАТАУ).


2

* 27

сmoр.

т ОЙ час,

.А.юmого

му домі. І Оксана знайwnа потрібні Сn08а. Зараз у Раі 'Парwук та Світnани Вмженс"коі скnад­ нмй період стаН08nення. р_JI зміниnа сіім намір:

копи спаСУ8аn~

перед

труднощами

І

мало не 8ідступим, Оксе­ на згадує з посмішкою. ДЯКУ8ати доnі, , зустріnися тоді nюди, .кі допомогnи повірити у вмсні СМJIИ, не-

8ЧИnИ почути 8 . собі горичне

«треб_.,

тур_ти

по-

безпорадному

«не

зможу.. Ін_кше .к ЖМJIа б з

надnомnеl:lИМИ

мрiil. річнім,

Д08еllося

20-

8иступати

8 ропі настuниці, •.К8 по8ИНН_

допо",\опи

ти

душе8НУ

пригадала

8іднам-

і

с"ких

душ

просто' тепnо

Д08едет"ся

мамстерності.

nюд­

комсо­

сказати

СПО-

' С8ОЄ

8nасне

руку

на

пnече, ПО-ДРУЖН"ОМУ мус" М08nЯТ": ІІА ти стар_ЙСIІ. НеОДМІННО

пома8WИ

ко­ -ПО­ 8И­

8НОСИТ"

У

струмін"

моnодого

тегормчна

просто

потягнуnо,

ос"

і

психоnогію на практиці 8И-

тіша

8чати.

Виріwиnа nанка ото­

ім

чити

Н08ен"ких

увагою,

'

щоб

не

nerKO ХТО

помітитм

у

Нецікаво У нас qало жити, пригадує Оксана. Поміти,," якусlo інерт­ ніст" у роботі комсомоп ... с"коі організації комбінату. Не раз намагаnмс" розі­ братися, в чому ж річ. Збори ПР089ДИnИСJl нере­ ryn"pHo. І що стр.шне: пе­ НУ8аn_ на них така байду­ жісты А потім зрозуміnи. Секретар у нас бамдужий. Виріwнnн перео.бр.тм. З.­ цеl: перебудови. Ми маємо чемо

тя.

прав., СТОЯТИ

та

м

8иконвnа пn_н,

І ,як

зномованоlO

комсомоnки

даnи

відвоюв.ти

редній

жит"

стопичні ні заnи,

театри і концерт­ ходимо на nижах,

Й08ЖИК

У

концертну

нас

майстер

програму

скnас­

пози­

8ік

тепnlf'fНИЦ"

27

років, то в n_нці Оксани не біn"wе 20. І певним до­ свід роботи с. ХТОС" іро­ нічно посміхнет"ся: до­ аідl ,Дозвоn"те спроауве­ ти. Адже ' зрrnіст" може примти У різному віці. Зрі­

по

про­

прекр.сно,

піст" почуттів і думок, Зрі­ піст" справ Яке щ.стя,

приходит" Зріnіст" -

і З8ерwен". копи зріnіст"

у ЮНОМУ 8іці. це УС8ідомnен­

ня в_nивості ти робиw.

справи,

яку

н.rAМAJIА.

вив високе Д08ір',. моnодій

8 роботі, і ЖИ8ет"с"

сnово

втр.чені

ціі. Нині ВОНН приступиnи до збору першого урожаю огірків. Моnодого з_пвnу їм не позичати. Якщо се­

що ми taMi станемо творцями справді ре80nЮ­ ційного оновnення, що 8ідбуваєт"ся в ' нашому су­ спіn"стві. Про проЕіnеми моподі ' в сіn"с"кому господарстві . говориnа Оксана Федчен­ ко і н. обnаснім комсо­ моn"с"кій конференції. Комсомоn Киї8ЩИНИ 8ИЯ­

ЖИ8ИЙ

і

'по­

пеpwісno. А . 8 н~нішн"ому

не

ОСТОРОН'"

хоч

однак

СТУПМJI8Ся

не , хо­

Комсомоnу ' завжд~

гресивне.

запалу.

ціка80. Ми не прьсто працю­

Одеси. Торік nанка

раз у комсомоn"с"кій ор- : ганізації • відБУ8аєт"ся про­

твердженнях,

Н"ОГО

Окс.на т. ії nанк_, не­ дімним помічник і резерв партії, У 1985 році очоnю.анмМ нею коnектив вимWо. пе­ реможцем соціалістичного змаГ_ННJI серед КМК ком­ бінату, був н.roродженмМ поїздкою до micte-героlІ

су:"'ує.

Та тек буnо не З.8ЖАи.

Комсомоn!Си в8i1JКають, що саме іхня n_нк_ Н8мза8ЗІІ­

груп,сомсоргу

щоб .не загуБИnИСJl,

тих,

них. КоnеКТМ8, який очоnює

щі8

довеnося

nН80

- комбінаті

та, життєрадісн_. Інкоnи ке­

ніз.ції р8Агоспу - комбі­ н_ту «ТепnичниМ. А. О, ЗlОзloКО СК.З88, щО Tatci, як

чата про новен"ких. Зна­ ют": там, де 8есеnо, особ­

духу буnо 8се Н08е,

радгоспі

Парwук. Прийняnи іх Jlк рідних. Та ді8чатам ~e сподобаnося: чи то трудно­

додому

Катя

«Тепnи"ниЙ. ТРУДИТ"СJl 13 КОМСОМОn"С"КО - моnодіж­

і Рая

чи

самодіяn,,­

(С80Гa.,tИКИ).

неодмінно

Оксана Федченко, ді80ЧИМ. Сама 80Н8, діnова, 8іД8ер­

зnякаnИСJl,

художн"ої

8 такому

80НН

сіnьгоспучиnиЩІІ

Світnана Виженс"ка

У

Йдеl ••

МОn"С"КО - молодіжним ко­ nект'" тепnичниць пісn" закінчення

ності,

їздимо

по­

щоб

У у Jхній

чори

разом.

Немаnо

допати КОМСОМОІІК_М,

сана,

...

Примwnи

8 кіно, то обов' "зково всі ІЦОТИЖНА

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ж И Т Т я-

скажут" Moro. І як знати, МQЖnИ80, так с_мо Jlк ОК­

колншн"о­

ro начал"ника бnокуМико­ пу МикоnаЙ08ича Пуца, бригадира Григорі •. Мико­ nаЙ08ича ПаWНlОка, іх. тер­ піння

труднощі8

коnективі

рі8Новагу. І

80на

процес пізнаННJI скпадни" wnях

80. Та 8ірит"ся,

ІНШОМУ

розібратися 8 собі

Дійсно, неnегким,

ДО

КРМJIами

А тепер самім,

в Е

.. Буду працювати.Гідропо­ ніка це так неЗ8ИЧНО, ціка801 ••

кате­

не

_

............. ." о

ро"у

1981

на

трудівниці, обравwи її де­ nегатом ХХУ з'їзду КОМ­ сомоnу Укр.іни. Секретар партіЙн.оі орга-

_ .....81

фото:

ХХУ

КОМСОМОIIJ у.,.І.... О. ФЕДЧЕНКО. Фото мо C8МJ81orL

J'is,llf

............................................................................................................................... стаnи

господарками у С80Є-

ємо,

ми

-

дружимо,

СК.­

зап. Ваn. ~абиw. -

Якщо

У 80nеМбоn.

rpaCMO

кожного

С8ята

До

готуємо

88-

ТИ і сце"арій "вогника'" на­ писати. Не забу8ают" ді8-

АКТУ АЛЬНО ДЛЯ ВСІХ НаВіТЬ запитання

типу:

еДе мож1tа відремонтува'­

ти окуляри? або еЧому немає у ,пунктах сРечl на прокат •. велосипед~в? не

поставили

директора

рай:побутком6lнату

ВІкто­

ра Михайловича

ГЛУWJ(а

у. безвиХІІДь. І хоча перше вир1шува'l'И зовсІм не в його IЮМПетеНцlї, вІн по061дявветерану працІ П. я. Бобку з допомогою

редакц1і розІбратися, чо­ м·у в еОптицl. вІдмовля­ ються це зробити. Що стосується

другого, то на

~мантувати

будильник.

Як пІзнІше ми дІзналися, такий ремонтр06лять у мmreтерН11, що поблизу за­ ВОдУ еТоргмаш., та у гуртожиткутресту еБро­ варИlПРОМЖиrrJЮбуд. по ву­ лИЦі КиІвській, 298-А. Взято під контроль ре­ да:кц1і І скарги В. В. Кур­ те вої

та

і,иших,

у Я!Ких Зі,псувалися праль­ ні машнни, а майстри зво­ Jl':кають з ремоитом. Велику групу людей ц1кавлять

такІ

послуги,

як ремонт будинкІв, квар-

упраВJllНЮІ

облпобут-

рячоІ

М. Н. Малишевська. ЖіН­

ристується послугами xl!М­

ка ~аГЗlдала

директоровІ,

що БІльше року тому зда­ ла в будинок п06уту еЮвlлеЙ'НИЙ. кожух для покритrя його тканиною. Але дорогу рІч вкрали. ПрацІвники ательє вчасно ,не повідомили про це нІ замовницю, нІ органи MI~

лl~ї. В ~рлИ1Ю оЦІнки.

квитatН~r нероз­ написана сума Все

це

призвело

іншому IШІцl дРрту, ма­ буть, теж задовольнилися

пояс,нениям, ром

на

що

можна

тІльки

тир, оббивка дверей, нати­

електропилку,

замНІв та tнше. Про це запитували П. С. Іванов, С. П. Морозюк, Н. М.

тепер, звичайно, немож­ ливо. А повернути згідно з правилами рІвноцІнний виріб треба, хоч немає з

Кривошлик

чого

бетонозмІ­

Відкриються

фlJl1али

при

два

комплексних

приймальних пунктах (КПЩ заводlвпорошко­

вої металургlI І пластмас.

Там Т.:.ІНОЖ будуть в про­ катІ

кІ

лlЧlщьнl

І

машиики,

друкарсь­

СПОр1'lнвен­

тар: намети, сn1нiнги, ве­

рання пІдлоги, вставлення

та

l:ншl

това­

ришІ. Отже, що СТСУЄТЬfЯ дрІбного ремонту будь ласка, танІ послуги рай­ побуткомбінат надає. А якщо вам треба замІнити

по

підлогу чи навІть побуду­ вати дач.ниЙ будиночок, звертайтеся в РБУ тресту

лад, В.· М. Солодовникова'

Зателефонували нам І тІ, хто належко оцшиВ' пе­

J1OCипеди

КІлька

...

повІдомлень

телефону вимагали негай­ ного втручання. Наприк­ розповІла,

що

раз

зом прих:одщь ательє

за

ра­

до фото­

(район

заводу

«Торгмаш.), але

так і не

може забрати фотографІ! - то не rO'l'OBI, то маЙст­ ра немає. Як фотограф був

виявилося, у відряд­

женю в Чорнобилі, тепер у вtдпУСТЦі. ЖІнка задо­ вольнилася поясненням і погодилася

На

зачекати.

контроль

взято

і

факти недоброякlСНОГО ре­ монту взуття, побутово! теmти.

-

Тах,

Ф.

Чернишова

праЦіВииця

комбінату

радrocпy­

еRaлитsнcь­

кий. та їl подруги розпо­

мли, що у селищній май­ ~epН11He можна відремон­ тувати

взуття

-

швейно! машинкИ. дово~иться їздити У вари чи Київ, щоб вити еблискавку. у

иемає

Тому Бро­ вста­ чобо­

ти.

Л. ла,

Ф.

що

еКиївоблрем6уд •.

Иирей повІдоми­ їй

неякісно

пола­

годили годинник у будин­ ку послуг еБроварча.нка., а М. С. М4нченко, як і багато іНших бррварчан,

Ц1ка~ИJl.ас;я, де мож.на від-

ДО

того,

що

оцtнити

Річ

пошити.

я!< бути в цій ситуацlІ? ВІктор Михайлович по­ общяв розібратися, хоча різних акТІв! результатІв. nepeSlpoк

накопичилося

вже чимало. Проте на да­ ному

етапІ

ІН'l'ереси

за­

мовника явно скривджено.

НапРОJIlYється

також ви­

сновок, що в колективі ве­ деться

недостатня

робота

ревагипраиия на самооб­ слуговуваннІ. Це група ро6trниць тресту сКиїв­

з кадрамн , 'їх вихованняи.

шляхбу:д.,

нанцям району? Про) це ми також діЗlНалися з; те­

П.

Я.

Кравчук

та інші. Але А тут є не­ зручності. Абонементні та­ лони в еОніжИНку. п~ дають лише за тиждень, 1 придбати Іх можна тільки на Мl.cц1. До того ж там не

вистачає

гладильного

обладн8ІИНЯ,

утворюються

черги

...

ВІІКТОР годився

Михайлович по­

з

цим

І пояснив,

що зараз ведуться роботи В.

чистки" що У центрі Бро­ варів. Але не завжди на місці є приймалынця,' до­ водться чека'l'И. Призма­

'l'И'СЯ, ми здивувалися. Ад­ же в селі є свІй КПП, дое ,можна

здати

речІ

у

хІм­

чистку. Строк виконзШІЯ замовлень 3 дні. Хоча, ЯКЩО комусь зручно їзди­

ти

у

Бровари,-будь лас­

ка.

весілля,

4.'ТрадИЦіЙн1. посуд чи те­ левІзор, а й, наприкоо.д,

шувач.

ки .розnовів, що часто K~

Важливе

прокату

взяти не

води.

А. Я. Ящук З Иалинів­

питанияпору­

шила за'ВlдУюча мkьким віддІлом ЗАГС Л. Є. Фро­ лова. Урочисті події -

незаба­

пунктІ

цеН'!1>апk30ВalНа подача га­

yn~авлІнН:Я. Дуже неприємно врази­ ло те, про що роЗПОВіла

по

розширенню

пральнІ,

ПIlcля того, як закінчить­ ся монтаж обладнання, ці проблеми будуть вирlше· ні. Багато нарІкань дове­ лося почути вІд бровар­ чан 1 в зв'Мку З трива­ лим ремонтом , баиио­ праnьнorо комбіНату, що в центрІ міста. Про це · за­ питували В: М. Дворова r праці'В.нИц1 ГУр1'ожитку за­ водУ еТоргмаш. та інші.

Отже, баню буде вlДЧИlНе­

'Но

в

кв1тн1.

ремонт

А

затримує

lСолектив

мІжра­

ЙОННОГО ' спецІалізованого peмQНТНO - будlвельн о r о

Яких послуг ,не виета::­ чає 6раварчанам І меш­

лефонних читачtв. мот

вже

роз'мов наших Наприклад" ре­ ношеного

одя­

Така послуга, ЗВJl1laЙ­ є. Але завдання, ста-

(1)'.

. нО',

зиться

ширше:

даТIІ"

ре­

чам 4друге. життя. Тобто з д06ротного ще одягу дорослих переш ити з

двох

немодних

дітям. суконь

зробити од,ну, але сучас­ ного крою .. Або сворити мalk:терню еЗроби: сам •• де б поЧJaТКУЮЧИМ кравчи­ н'ям

могли

допомотти,

по­

радити ~валіфlкова:вl май­ стри. І тут є над чим 38мислитися сервІсу.

прац;lвннкaJoI

Нули пропозиції ввести попередній запис до перу­ каріВ. А працlВНВ:ЦЯ свІт­ лотехнічного заводУ С. Я.

Сan~ова ~ачила доброзичливІСТЬ 1 май­ стерність працlвНJП(ів пе­ ру!карИІ, Щt\на роЗ'Ви.nцl. Але при цьому зауважи~ ла,

для

що там

є

иЛІєнтІQ

реєстрація

-

народженого

бути незабутніми І хвилю­

ючими. І щоб цІ справді

обряди

приносили

ра­

дІсть, треба подбати про обов'язкові а'l'Рибути та­ ких свят:

стрічки з

напи­

сами, альбоми

тощо. Ни­

нІ

не

ж їх

якІсть

B1дnoBl.дaє

за,вжДИ

вимогам.

Зро­

бити так, щ06 в цій спра­

20

nютого 8 діЄТИЧНQМУ заnі їдаn"ні н2

17

за80ДУ по­

рошкової метаnургіі проводиnася .иста8ка-продаж виро­ бі8 ЧОТИР"ОIt заводс"ких їд_пен". До того ж 8еnику гру­

пу убоnі8аn"никі8 та гnядачів ПРИ8абиі конкурс куnінар­ них і кондитерс,,~их 8иробі8 під де,.ізом «До св"ткового СТОПУ.. Майстрині із різних цехі8 і віддіnів підприємства, дитячого садка н2 19 деМОНСТРУ8ВnИ різном_нітні страв,И 8nасного

8иготовnення.

Не можна буnо від.ести очем 8ід чисnенних тортів, н. яких розквітnи дивовижні К8іти, пnа8аnи nебеді. Гриби із за.арного крему важко буnо 8ідрізнитм. від спра8жніх nисичок. Тому жюрі ДОВГО не могnо прим ти до спіn"ної

.

думки.

Нарешті, перше місце буnо присуджено торту .. Уnюб­ nеному поету., яким 8ИГОТ08ИnИ співробітники центраn,,­ ної за80ДС"КОЇ пабораторії Л. Я. Андрєєва та Л. М. Вдо­ венко. Друге місце одержа. торт «Весняна фант_зія •. його спекnа Є. А. Ром_ненко, теж праці8НИЦЯ ЦЗЛ. Буnи також розіграні спеціальні приз" за K~OTY, фен­

тазію, W8идкіст" приготу.ання і терпіння.

Жінк" обмін'я­

nися рецептами фірмових стра8. Конкурс куnінарі8 про.одився

жіночою радою заводу вперше. 8загаnіж на рахунку громадс"кої організації баг_то добрих спра8. Третім рік очоnює жіночу раду Ва­ nентина Федорі.на Коба. В МИНУn:lМУ році, крім св"тко · вих вечорів, буnи організовані зустрічі з модеnьєрами Киї8С"КОГО Будинку модеnей, м_йстрами Кnавдіівс"кої трикотажної фабрики, з косметоnогами. На базі завод­ ського піонерс"кого табору

..Журавочка.

проходиnи

кон­

вІ жодна дрІбничка не зІ­

курси "Тато, мам. і я дружна сім'я,., .Тато, мам_ і я­ СПОРТИ8на сім'я,.. Багат"ом запам'ятвnаСJl поїздка в Пере­

псувала настрій ЛЮДЯМ,­ обов'язок п06УТОВIШІв.

працює

Ці'єю ля

б

І

хоТlло­

завершити

думкою

огляд

"СПаВ -

Хмел"ниц"киЙ. сімейний

кnуб

Під кері8НИЦТВОМ

.. у

1Ниць

у

роботі

з

Т. IОnOWИНЕНКО.

марш1, перемички достав­ ляють НННI в повному об­

людьми,

я.кl звертаються до пра­ цшнИJQів сершсу з. надією

сязі. ПитаНiJЯ про до­ укомплектува.ния лерего­ роднами вир1шується в

одержати необхіДну ~M по­ бутову послугу. Обслужи­

06' єднанні

ти їх ВlfCокоК'Валіфікова­ но, вчасно, якісно, добро­ зичливо

-

ось

першо­

чергове завдання

колекти­

новизни,

~HI. ПІДРЯД~, НІ

ширше

ГОСПРОЗ~ АХУНКУ»

впроваджувати передовий досвІд кращих піДпuи­

-ємств сфери обслуговуван­ ІНЯ І методи роботи, якІ базуються кому

на

господарсь­

розрахунку.

Широке коло проблем, lНахреслених XXVII з'їз­ дом

КПРС, повинні вирі­

шувати 1 броварсьКІ побу­ товики~ Тож спасибі всім, хто пІДказав їм евузькІ. мІсця І невilявлеНl резер­

ви, чия зацІкавлена і доб­ рооичлива

може

критика

позбутися

недолliкLв.

На СПРЯJlОМУ

допо­

багатьох

зв'Jl3КУ.

'1epryB8J18 Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО, корес:повдеи

-

жнтт

••.

сВового

«Київзалlз06е­

т.он.,

ву сьогодні. Треба не бо­ ятися

жіночої р.д!!

с_мов.ра •.

4ПРЯМОГО зв'язку.. ДІй­ сно, не повинно бути Jп>lб-

нез.ручнос'l'l

вІДсутня

ново­

повинні

, 11 А , С 1 Е , 11/ С , j, ! ФІІ"!"

Стаття

пІд

такою на­

звою ' була onу6Лlкована в ом 15 газети сНове жит, тя..

q

ІНій

викри,валися

недолІки в оргaiНlзац1І ро­

боти, будівельникІв БМУ35 тресту еБровариnр~м­ житлобуд. на споруджен­ н1 гуртожитку для праців­ '1НИН1,в ра:ЙлІкар.ні. ' Як повідомив редакціl начальник управл1ШІя В . . О. Кутовий, статтю об­

говорено:на

олеративн1й

нараДІ всІх і'Нженерно-тех­

ніЧНИХ прац~ВНИКіВ. , В реЗУЛl"таТl постачан­ ня об'єкту конструкцій і матерІалів

лlnшилосЯ.

значно по·

Так,

СХідЦеВі

Всім

робlтник.ам,

ЯКі

не .БУJJи.-за6езпєченl ЗИМ0ВИ~ спецОДЯГQМ, ЙОГО ви" ДalНО. В тому числІ І утеп­ лен!

пtдшоломники.

, ВраховЗf{О

І скарги бу­ дmельнИIdв на нестачу ін­ струментІв. Муляри вже одержали

розшивки,кир­

ки. Дано ЗaJПIку в УВТИ на

видг:чу

інструмента

електрику.

Що стосується гаЛОIli на валянки І теплих рука­

виць

-

вони не передба­

чені нормами ВИДачl спец­ сщягу. Але адМі'НlстраЦІ.Я БМУ -35· прагнутиме в майбутньому врахувати 1 це побажаккя;


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Н ІСНУЄ

nOnYn_PJ4a дит_ча irpaWKa «Райдужні куnь­

Ао ного ІВlвура?

рехтп ... I"'Х бnакитних, роже­ .их

Чи сповна використо­ вуються резерви підви­

щення урожайносТll

сіль­

с~оrocподарських

куль­

тур у нашому районі? Не секрет" що в о:кремих гос­ подарствах навіть на зро­ ШY8Jних

гаюТь

землях

,не

дося­

проектного

урожайності

рівня

зерна,

кар­

топлі,

овочlв, кормів.

дають

очікуваних

Не

резуль­

Taтlв зрошувані землі радгоспах «Зоря. . « БобрицькиЙ •.

t

в та

у радгоспі «Зоря., на­ приклад,

проектноl

уро-

. "аЙ'Иост1 . досягнуто

лише на 50 процентах зрошува­ ни земель. Так, урожай­ нlІСть пшениЦі у 1986 ро­ ці на кожному гектарі була на 6,9 центяера ниж­

J

на

-

багаторічних

ЦeJmiерів.

них

земель

Захопиnа ц_ гра і доро­

спих.

І

почапа

надиматис_

мипьна бупьбаwка у Зlіт­ ності по Іиконанню дого­ .ірних зоБОI'_зан" по 'по­

1985

рік на фабриці .ерх-

нього

дит"чого

трикотажу.

ментів. Контейнерн з ГOTO~

Надимаnась, поки не nonнупа. А lідтак ІИ".ИПОС": за

перwий

nого

Кlартап

року

вою

мину-

недопостаlКИ

ДИТ"ЧОГО

докумен­

ти на "КУ. бупи оформпені 31. 03. 1986 року, ІИlезпи з території фабрики і lід­

Ль.і.ськіЙ оптово - роздрібній базі фірми .. Од"г. скnми 4710 WTYK lиробіl lерхнього

продукцією,

тажу на 56,9 тис"чі карбо­ lанціl по ОПТОІИХ цінах. У

на

проведенн"

на

продукЦіІ

тисяч1 карбоваНЦі'В. В&йдун&:ть, безгоспо-

83

дю~ості прихильна до од­

скаєтьс"

умовами

поста-

Чому в

струкція.

Не

минулор1'П1ИЙ

У жовтні мннуnоro року на зас1данн1 мІсь­

роЦІ

виконаний ВИКО­

IIDIIIYлорічвоl РОЗIJОВИ?

ЯКІ ввенОIiКВ

кер1вВRКИ МіСЬКоro ВіД­ иародноІ освіТИ, комб1вату rpoMaдcыс-­

AlnY

відведених для по­

ro

ливу у 1986 році, було по.іІито лише 276 гекта­ ptв. тут ремонт' поливноі теJmШИ навіть не заплано­ ваний про~фtнпЛ8іНом. Нижче рівня викорш:то­ вуються

зрошува'Иl

ТОРИ

тарі на один центнер ниж­ ча планово!, картоплі­

иа 30, капусти - на 59,7, огІрКіВ на 10 центне­

рІв. В результат,і чого вщ реanlзац1І !Картоплі .недоодержано 8,6 тисячі карбоваНЦіВ, огірків 270,8 тисячі, капусти 47,6 тисячі карбованцlв. Проектна урожаАн1сть одержана на 360 з 480 гектарів, що становило 75 процентlв. Які 'Висновки

зробило З цього г~подар­ ство? Н1яних. З 6 дощу­ вальних установах

готовІ

до роботи лише чотири, чотири двиryии «Дружба.

ПЄllебуsають на ремонті в peMcnrrнO

-

транспортному

nlД'I1риємстві.

І все ж' знайшлися лю­ ди, які несуть' пряму s!д-.

повідальшсть за ефектив­ не

використання

і

своє­

час:.ниЙ peMQН'1' дощуваль­ 'Них установок. Саме вони 1 допускали ,неточності у звітах по викорнстаlUlЮ агадSIИоІ техніки. Це го­ 'nQ8Нi 1нжеиери-гіДротеХИ1ки .радгоспlв сЗоря.

А. €панов і «Бобрицький.

-

В. Мусієць. Ім оголо­

шено, догеи

і

зобов'яЗа­

но усунути недоn1Ни і по­

у наш

країні рення

рух

.

Д. ШАФАРУК, Івеаеаор

шuc.

JI1cwcoro

Одержатн

обrово~

за

поставках

Міськоro

уваги

по

продукціі

іа

учнів

передбачених

ністрацію

також догану.

бупо Адмі­

піДПРИЄМСТlа

бов'"зано усунути

зо-·

Іи"впе­

ні недопіки, про що інфор­

МУlати

KJiK у Іст .. Н08лениЙ

строк.

Ос..

так

чипас"

невесело

гра

ніст" на

у

закін­

всеДОЗlоле­

фабриці

верхн"о­

го дит"чого трикотажу,

"ка,

на ЖIlП", тут мапа місце.

І. МАКСИМЕНКО.

н~обхіДним та

обладнанням·

lнвeJrrapeM,

допущену'

показали не­

безконтрольність

стачу

і

ре­

ганlзaцll.єю харчування школярів оголосив заві­

процентів

дуючому міським ~1ддl­ ЛQМ народної' ОСВіТИ В. М.

жирІв

сухих

40

тут

не

рідко

тут

лорійн1сть за

!других

рахунок

ня

жирів,

ка­

страв

недовкладан­

сухих

зобов'яЗав

орга­

занижують

місяця

його

протягом

виправнтя

стано­

вище.

Пооереджено також ди­ ректора комб~нату громадського

харчування

О.

плодо-

Перевіряючі встанови­ ли, що вжиття окремих заходів дозволилр. част­

цій справі поки що не СТI8JIося, а названі недолі­

Броварський оптово­ роздрібний плодоовочевий

овочевого комБLнату В. І.

ки

ково поліпшити організа­ цію харчування школярів.

повільно. лі .N!! 3,

комбі·нат погано

у школах М

вста.новле,но титаІН для пі-

ПОЗ8ШТ8Irним віДДілам міського ННК по народ­ ній освіті, куnьтурі, охо­ роні здоров'я та по тор­

7,

М

8

ста­

ли готувати .різком.анітні­ шу Ужу, немає повторюваності

страв,

асортимент регулярно

фрукти. цює

РОЗШИDено

соків.

одержують

Нормальна

в цих

Діти

школах і

нологічне

пра" тех­

обладнання.

виправляються

дігріву

У міській шко­ наприклад, не

ВОДИ,немає

лажів для суду,

не

дуже

сте­

збеРігання по­ вистачає

школи

ми. в

. СОЛіННЯ-

овочамн,

Трапляються

доставці

пів,

перебоІ

гречаних

ковбасних

кру­

У

прийнятіЙ

міський го

контролю

Що

народно­

конання

хід

постанови

домогтися

ви­

ННН,

неухильного

здійснення всіх намічених

Ідалень

заХОДіВ.

заважав

r

в

хар­

побутовом,у

обслуговуванню доручено

за незадо­

шкільних

й

проконтролювати

віль:Ry роБОту по забезпе­ ченню

громадському

чуванню

постаНОВі

комітет

БугаЙ1fука.

гівлі,

виробів,

сиру.

GКЛЯ­

"НОК. Не кращий стан справ і в міськіЙ серед­ ній школі М 9. Тут до цього часу не придбалн посудомийноУ машини,

постачає

р у п

11

ОстaннtмчаСОIІ група народноro контроmo при Ка­ лин1всьхій Сільській Раді народввх депутаТів дещо." актввІзувanа увагу до іПВТ8НЬ 'боротьби з ПИ8ЦТВОIJ, аmюro.п1ЗIJОIJ, ,одержaввs нетрудових доходів. А.ІІе

ефектввв1сть ВЖІІТІІХ заХОAlв ,не завждв БУJ1a ВВСОКОJO.

Тtльки' протяго-м 1985-1986 рOЮls дозорцями про­ ведено більше

20

пере-мрои, значна частина яких сто­

сувалася такої важливоі справи; як ви.конання вимог діючого законодавства. Вони перевірнли ДОТРИМ3іН1ня правил торгівлі в магазинах 1 закладах громадського

допу­

харчування,

зарювання

земельного фонду. Матеріали цнх п-еревірок розгляда­

народного

прикладамн

да-'

. стан

технічний

електромережі в жит­ лових будинкаJe і гур­ тожитках

не

витримує

ніякої критики. Елект­ ,ролічильники в бага­

ни,

причини

плачено 617'карбован: ців

50

суми

копійок. Із цієї

мещканці

хувалися

9.167

розра­

лише

за

кіловат-годин, а

використання електр'о­ енергії в підсобно­ му господарстві, місь-

кий

комітет

НІ(

осіб

користовується

ного

нера­

ціонально. Тільки в грудні минулого року загальному

дарства З11 ват-години

елект­

госпо­

17.643

кіло­

використа­

елеК11>оеиергії за·

авТОТРаІНспорту

для

про­

дуктІв харчування. Недолшом є й те, що <жремІ пє-ре­ вірки проводяться поверхово, дозорЦі не Ji3И9чають

гом

'Несп­

дерщавного

.

гоtподарство. А протя­

квартирах

використання

'<rnерщaJННЯ наживи, ЗГОДовування худобі й птищ

равні й не опломбова­ ні, еJIектроенергія ви­

ної

державного

Разом з тим з поля діяльносТі групи випали такІ питання, як дотриман,ня шта-rно-1КОШТОРIЮНОЇ дисцщ\ЛI­

притяг до суворої дисциплінарної відпо· відальності керівних

'тьох

автотранспорту,

ні порушення надсилалися повідомлення керівникам пІДприємств і 'установ. Про вжиті до винш',( заходи впливу інформувалися трудові колективи, ЖИ'І'еЛ4 сеЛ,а.

леко ходити не потріб­ но. Злочннну бездіяль­ ність проявляють у цій справі керівники під­ собного господарства 'по відгодівлі свиней.

Тут

використання

лися _на засіданнях сlnьвИlКОНКОМУ, групи. Про виявJIе­

добра. За

І.

Єщенка та директора оп­ тово-роздрібного

речовин.

ор-

Троценку сувору догаНу і

Дієтичне

N9' 1.

за

ЗНОВУ ПРО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

ощадаи­

мариотратством,

по

калорійність

Яізоване, не вистачає но­ жів, тарілок, .прання спец­

І в школах N9 3, М 9. Однак помітних змін у

ефективності

народ-

даних

заході І,

перw!"й квартап 1986 року начальнику ІИРОбничого

харчування

стали при­

харчуванню

IПРОlадJ!Cен­

oronoweHo

за пеРекРУ­

Зlітних

роботі

за

скають випадки розба­

ролічильнику

nИВllоУ техніки.

ного контропю

чення

школі

ве, раціональне вико­ ристання кожної тои­ ни пального, кожної кіловат-години еnект­ роенергії, окремі гос· подарники займаються

по

по-

дирек­

час, коли

ЗРOUIylВзиих

і

.

комітет

човин.

набирає поши··

рушення по використанню

земenь

Міський

МА РНОТРА ТН И ки

Тут самі на

поливі вирощували чудовІ врожаІ моркви, капусти.

А тепер конста.туємо фак­ ти: урожайність озимоІ пшениці на кожному гек­

пudn?

&Коl знову

землі

вати в переватах !3рошува­

земель.

харчувlUlllJl,

ва ЦІ запвтаlllUJ віДпо­ Відь ДОЗВOnИJ1a повтор­ на перевірка вароДввх дозорцtв, ~езут.тати

в радгоспі «Бобрицький. , хоч керlвllикtв господарст­ ва не потрібно перекону­ них

зроБJIJIII

засідаииі

квк'

ао првйивто постанову «Про' Reзадовіт.ву ор­ raв1aaц1IO хаРЧУВIUIIIJI AlтеІ У школах мІста •• Що ~ змtmиrося В ЦItOIIf пвтавв1 п1с.JIЯ

риста.ння води іНа 39 ку­ бічних метрів На гектар поливу. З наявних у гос­ подарстві 418 гeKTaplв площ,

иа

коro КОМітету ВК бу­

рекон­

план

науко­

во - технічних заходіl а60 ЗОlсім не ОфОрМn_ПИ іх.

Близько

Більше

радгосПl «Зо· було списано 242 гектари зрошуваних земель, а ще на 100 гек­ у 'Нинішньому

Іпровадженн"

дІтей охоплено гарячим харчуванням і в міськІй

діляти

тара? А у ря. торік

тарах

заПОIНЮlапи

одягу не проводиться. Не­

кожного поливного гек­

проводитиметься

акти

І

контропю

пnаном по ИОlій техні­ ці. Начальнику ппаНОІОГО lідділу Г. В. Коп"ді ЗІІ СІІ­ моусуненн" від виконанн_ розрахунків економічноі

ПеТРОlа. Тут

хліборізки. Результати аНlМізів обідНіх страв иа

радгоспі

«І1.іІОСКIвCьНИЙ. мщкуть добиватися повноІ відда­

qt

О.

неправипьно

Гончаренку

упущенн" н"м

На фабриці маЮТЬ місце

lідділу О.

П.

Суаору догану оголоwе­ но 'також начаn.,нику тех­ lідді"у О. О. Петров у за

д....

звітних

серйозні упущеННlI і І ра­ боті по контропю за ІПРО­ lадженн_м заході., перед­ бачених ппаном НОІОЇ тех­ ніки з боку начапьника тех­

напізаці".'

них і не ttрихилЬ/На до J!н­

шJl.. 7

по­

спри"по

них.

мій у розмірі 1058 карбо­ .анців. Така ЗРУ,чна «раціо­

..он"",...,.

дарність? ,Чому богиня ро­

приписки,

перекрученню

до незаконної виппати пре­

.11...

господарство

Це й

В.

СІІІОР.

ОГОПОСИІ догану. Незакон­ но lиппачені преміі ПОlер­ нуті І касу підприємстаа.

заході І

техніці.

родипо

нізації обпаднанн" економіч­ на ефективність від ІПРО­ вадженн" заходів по НОlііі техніці за 1985 рік бупа завищена на 21,3 тис"чі карбованців, що ПРИЗlело

С7'ОРIНIа8

248,

по НОlій

*3

роltу

lідді"у

114-

самоусунуnась lід

ній ефективності

модер­

робничого

(начапь-

1987

конанн" Зlітіl по економіч­

Через неПОIНИЙ облік з .... трат

лютого

ДОРОСЛИХ

lантажили заМОІНИКУ 01. року. Крім того, через безконтропьність з боку 114-

lіддіпу

lеж,

ник е. П. Гончаренко) по­ ставка продукції, у доку­ ментах ПОМИПКОІО бупа Іказана 195 тис"ч карбо­ lанціl замість 120 тис"ч карбованціl у lіДПОlідності з договором. .

Начапьник ппаНОІОГО lідділу Г. В. Коп"да не спромогпас" І свій час пе­ регп"нути заміни асорти­ менту продукції, що допу­

04. 1986

трико­

•••••••••••••• 27

Ж Н Т Т'Я-

ДЛЯ

с;'ужБОIЦ_М • розмірі 4636 кАрБОlанців 69 копіііок. Ось вам і дит_ча гра' Поруwенн" стапос_ через хапатне ставпенн" праців­ ників складу збуту ГОТОІОЇ продукції і бухгалтерії до обробки складських доку­

стаlках продукціі за пер­ wий квартм 1986 року і по технічному прогресу за

З полив­

недоодержало

на

-

трав

140

ГРА

ПОlітр"них бупьбаwок.

чою проектноУ, капусти­ на 23,4 центнера, огірК1в - 57,7, К}'И'урудзи на

зеленнй корм

резуnьтаті пnан постаlОК фактично бу. Іиконаний ltiI 99,43 процента проти по­ казаних у Зlітах 100, що ПРИЗlепо до незаконноіlИ­ ппати премій інженерно­ технічним праціlникам і

lСи.. Варто подути І кіnь­ це, і на очах надимаєтьс" мипьна бy.n .. баwка. Росте, росте, змінюючись усіма баРlами lесеnки. І Іже пе­ ред lами ціпа ЗnИlа ме­

ПРИХИJlьна

О ВЕ

решту

відшкодувало

всього опалюВ'аль­

сезО'Ну

нераціо­

нальне . витр'ачання . електроенергії складає. вже' понад 4,3 тисячі

кіловат-годин

електро­

енергії. Розглянувш'и питан­ ЮІ про незадовільне

-

собного М.

А.

директора під­

госпо.Щарства

Перникозу

головного

та

енергетика

радгоспу - комбінату Г. П.· Низсковських.

Визначено

строки,

до

яких вони повинні лік­

відувати недоліки.

скоєння

JliKBiAaЦlї.

комбlнаті

правопорушень,

не

домагаються

Чому, примІром, з рону в. р1){

«Тепличний.

трапляються

їх

У радгоспІ­

крадІжки

овоче­

воУ продукЦії, а викоренити цю шк'lдливу звичку не вдається? Значить, не віДповіДає ще вимогам дня рі­ вень виховної роботи, не ст·ворено в колективі обста­ нов'Ки справжньоУ нетерПимості до «несунів.. і ви­

or

ходить, що перевірки дозорців, вжиті по Іх результа­ тах заходи

не завжди дають бажаний ефект.

Вина бюро групи НК

на чолі з І. С.

полягає і в тому, що воно не

РІзаненком

залучає до зДійснення

контрольних фУНКЦіЙ усіх дозорцШ. Окремі з иих не беруть НіЯкої участі в роботі., компрометуючи тим са­ мим

звання

народного

контролера.

На засіданні міського комітету -народного ко.нтролю, де розглядалося питання

про

діяльність

г.рупи

НІ{

при НалИJIівській сільраді, названо й ilНш! .упуще.ння в роБОТІ Ії членіВ. НОмітет зобов'язав бюро групи пере­ будува.ти стиль, форми і методи виконання контроль­ них фУНКЦіЙ, привести іх у віДпОВіДність Із вимогами Занону про народний контроль в СРСР.


* 27 1987 ••••••.••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, Довідковий віддіА УСПІХ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЛЮДЕЙ

стор.

4

люто~о

На конференції пред­ ставників nіку""'IоНО - про­ фlnактичних 3ilKnaдIB раliо­ ну, усіх сnужб центрапІоНОЇ районної nікарні, І!ка відбуnас. цими дн.ми, З

заступник

нанні комплексу заходів, спрямованих на поліпwення

охорони

поліпwуються показники здоров'я, знижується за­ хворюваність

втратою

ro-

на

Я.

А.

СТЕ­

YBary

nocTynaпloHoMY

цей

руху.

карн.

визнана

ня

рівень

переможцем

Н.ародних депутатів .та обn­ nрофсnіnок

на

коnек­

конференції

заступник

захворюваності

лишається.

вищим

за­

рейонно­

роботи.

з них пра­

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІ А, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ

Якщо вам потрІбно провести БУДIo-.акі 38MntlНl· ро­ боти, з'.суйте у виконкомІ мІсцевої Ради народних де­

піднес'енню якості всієї ро­ боти сприятиме перехід на дільничну форму обслугову­ вання. Але безпечити

го показника. · ' Це насампе­ ред результат слабкої проф і лактичної

щоб кожен

цював з повною віддачею. Впровадженню нових ме­ тодів у лікуванні хворих,

радгоспах «Великодимерсь­ кий», «Калитянський», «Ру­ санівський», «Тепличний»

первин­

проведення

диспан­

пока'ЗНИК

значно

стали

ми

НОЮ

Не

путатІв, чи не "РОХОД..,1о на місці намічених роБІт під­ земні Ka~nloHI nініі зв'.зку І кому вони наnежатlо.

повністю за­ стоматологіч­

допомогою

На

півсправи.

--

вру­

завідуючого

обnасним віддlnом охоро­ ни здоров'. І. І. ЯРЕМЕН­

Не

КО.

все

Підсумки роботи за МІ4нулий рік свідчать "!ilО не-

і

ми

Великі

успішного гальної

з

ті

стоять

на

і

послаблени"

в

Семиполки про­

проведенні

. земляних робіт у сеЛищі Калита,

мольська,' 10, тел. 2-14-73.

з~

акушерок і ~eдceCTep. Але про яку б ділянку роботи

За вказівкою працівників ЛТЦ-44 проекти земляних робіт можуть ПОГОДЖУ8атись також у Київському тех­ нічному вузлі республіканських магістральних зв'язків (КТ8РМЗ) за адресою: м. Київ, вул. І. Сірка, 2, тел.

не

224-20-36.

говорили ,

висновок

завжди

&ез дозаоny аиконкому і вІдмітки а ордерІ виробни­ чої діnloни~1 та виtcJlику nредстааника

nідnриємс:тва,

.ке обсnyrовує кабеnloНУ nlнlю міжмlс:IоКОГО зв'.зку, ви­ конанН1І роБІт в охоронній З0ні кабеnloНОЇ nініі нбо­

подати

відповідальності за доруче,

РОН.ЄТlоса.

ну

За поwкодження кабельних ліній міжміс:кого зв'яз­ ку Указом Президії Верховної Ради УРСР від 15 груд­ ня 1969 року встановлена кримінальна відповідальність.

справу.

У

маЙб~ньо.му

кожному

медику

'здоров'я ра"ону залиwаєть­

хувати

ще

ся робота стоматологічної служби. Справедливі на­ р~ання 'хворих на якість санації, че.рги, особливо на протезування. Все це вима­

нами появи більwості скарг, що надійwли в обласний відділ охорони здоров'я, стали неуважність до хво­ рих з боку меДИ!lНИХ пра­ цівників, іх безвідповідаль­

в

Бровари -

ти погоджені у лінійно - технічному цеху N2 49 за ад­ ресою: Чернігівська область, м. Козелець, вул. Комсо­

на OKpe~ ділянках

хворому допомогу, високої

гає докорінної . переБУДови в діяльності стоматологів. Зараз збільwено штат лі­ карів - стоматологів, і тре-

знаками.

При

патронажних

готовності

охорони

лінії зв'язку

попереджувальни­

селах Семиполки і Опанасів проекти робіт повинні бу­

один : успіх залежить від кадрів, від їх свідомості, професійноі майстерності,

«вузьким»

системі

судинних

контроль

дія'льністю

відкладної допомоги.

місцем

смертнос­

-

серцево

тодів лікування; мих лікарських

піднесення

званим

зниженню

екти земляних робіт noвинні бути погоджені в лінійно­ технічному цеху N2 44 (ЛТЦ-44) за адресою: м. Брова­ ри, вул. Свердлова, 7, . тел. 5-42-98, 225-10-08 (київ­ ський) по вівторках і п'ятницях з 9.00 до Н .00.

ким трудівникам, поwирен­ ню ф і зіотерапевтичних ме­

культури обслуговування населення . Мають серйозні упущення в поданні догос­ пітальної допом'оги хворим і працівники wвидкої ,і не­ Так

по

від

стовпчиками

в смузі автодороги Київ -

ро­

захворювань, наближенню медичної допомоги сільсь­

проведення за­ диспансеризації

звернути

по

року

но

району, очевидно, потріб­ но організувати роботу у вечірні години і вихідні дні. Особливу увагу слід

захворюваності хоча

завдання

минулого

замірними

Відповідно до «правил охорони ліній . зв'язку», за­ тверджених постановою . Ради Міністрів. СРСР від 22 липня 1969 року N2 567, при проведенні земляних ро­ біт в м. Бровари, селах Броварського району, а також

ку свідчаn. і про те, ' що ще далеко не все зробле­

фізіотерапев­

перед амбулаторно - полі­ клінічними службами. Для

з тимчасовою втратою пра­

цездатності,

здоров'я

ніка. Результати

центра­

лактика.

Важливо

зроблено

зниженню

справжніми

заміських ділянках траси . підземні

позначені

населеtyi"

полікл і ніка сьогодні не може. Вимогам не відпові­ дає і саме приміщення.

тичні профілакторії. А ЇХ же основна роль -- профі­

ниж­

не просто зафіксувати хво­ роби, . а своєчасно призна­ чити необхідне лікування, провести профілактичні за­ ходи. На кожній ділянці слід організувати лабора­ торні обстеження, знятт" ЕКГ. Досвід такої роботи є у Бобрицькій, Красилівсь­ кій, Русанівській медамбу­ латоріях.

обnасного соцзмаганн •. Пе­ -рехідний Червоний прапор .иконкому обnасноїРади ради

ба,

рік поліпwуються .у.мО~и праці, санітарно - ГІГІЄНІЧ­ ні, якість профо глядів. У

чий. Оглянути все населен~

За реЗУnloтатами роботи в~инуnOМУ роцІ &ровареlo­ ка центраПІона районна nl-

чив

на

серизації населення. У ми­ нулому році нею охоплено 73 проценти населення, але на окремих дільницях

діМІоності закnаді8 охоро­ ни ЗДОРОВ'І!, недопіках, що

тиву

--

них

nитанн.х ·удосконаnенн.

заважаютlо

вихід

ну інвал і дність робітників підприємств, загальна і ди­ тяча смертність , поліпwу­ ється якість профоглядів. Але сьогодні потрібно приділити максимальну увагу питанням, які потре­ бують невідкладного вир і ­ wення. Одне із головних з

гоnови

акцеНТУ8апи

тимчасовою

працездатності;

знизилися

ГОn08НИЙ держа.ниЙ сані .. тарний nікар , В. А. ПРОКО­

ЦЕНКО

з

Ж И Т Т Я"

Потрібна ще одна поліклі­

nікnінlки С. І. КАВУНЕНКО!

райвиконкому

населен­

роботи в р"айоні стабільно

nікар. з охорони материнства і дитинства Г. А. СЛАСТІНА, ГОn08НИЙ nікар стоматоnогічної "о­

застynник

здоров ' я

ня. В результаті проведеної

nOBHoro

ПЕНКО,

"Н О В Е

заперечні успіхи медичних працівників району у вико­

доповІддю про "ідсумкн зробnеного у 1986 роцІ, завданн. медичних праців­ никЇ8 на ниніwній у світnі вимог ХХУІІ з'їзду КПРС 8ИСТУnИВ гоnовний nікар ра­ йону І. П. СОКУ'. Виступа­ ючі 8 оБГ080ренні Aon08iAi rOnOBa райкому nрофсnіnки ~О:S;~"І!ИХ nрацівникі8 Н. С. СОЛЕЦЬКА,

ро"у

не

і

одне:

ставлення

своїх

СЛІд

до

обов'язків. А.

вра­

причи­

ТехнІчний вузоn СОlOзних мarlC:TpanloHНX зв'азкlв та теne6аченн.

N!

4.

ТехнІчний ВУ30n ресnубnlкаНСloк..1 MaricTpanltHНX за'.зкlв.

виконання

. СЕРЕДА.

БМУ -35 тресту .БРQварипромжвтпобуд.

НА П~СТIRНУ РОБОТУ ПО ОРГНАБОРУ

•••

п А М'8 Т І

•• • •.• ,

ПJТШКІНА

МУJJЯpв-монтажинки;

НЕЗГАСНИЙ СВІТОЧ Пам'юь О. С. ПУШКіна

вшановують

: і працівlПІКН міської бібпіотеІЩ. Тут • оформпено розrорнуту кнвЖlCОВУ ВИ­ : .ставку .я памятlUIR ВОЗДВDr себе неру­ • котворнШ., тематнчну попицю .l1уш­

=кннской

• .: • •

=

лиры неrаснущий свет., прово­

дяться бесідн, бібпіоrрафічн.t OrJIJlAH статей в періодиці. А нещодаВdО відбувся пітературнвй вечір, прнсвячений вепикому цоету.

ПіДГОТУіВалн цей вечІр члени літера­

• ТУРНО'ГО клубу «Бри.гантина., який діє : в гуртожитку заводу алюмі'Нієвих буді­ • вельних конструкцій. : Все, що пов ' язане з іменем Пушкіна, • дороге і близьке нам. Тому звелихою • увагою слухали присутні розловїдь ро­ : бітниЦі зaJВО'ДУ Н . БліНО'вої про ріДних • поета , ЙОГО' nредН1l.в.

•• • ••= •

Зимові

С.

150-річчю з ДНJI заrвбепl о. С. Пуш-

Кіна був прнсвячений вечір у середній

= •

Майстра.

Як

СВЯ'тково

прикрашений

шкlЛь'ний актовий зал. На сдеН'!

тер'єр

OCTaНlHЬOЇ квартири

= • Ill'l шкО'лярі. ЦьО'гО' =свО'ї талантн учні і в

поета

-

в

ін-

Пе-

••

'вечора

розкрили

СЦец'ічній майстер-

У ТровЩИНСЬКій середвtй шкопі шн-

районного

Миниту

Коз­

твО'рчість Пушн.Ша рО'зnО'вілиста:рший бібліотекар м,іської бібліотеки В. БО'н­ дар, про Наталію Гончарову -:- виховательна дитсадка О. Кушнір. . . Чимало життє.вих і твО'рчих доріг поета пов'язано з УнраїJНОЮ. На вечО'рі слухачі ознайО'милися з КНИЖJ<овою ви­ ста:вКО'Ю .ПушнIJНСЬКі місця на Y!}(paїнJ.., прослухали бl6J1'lО'графіЧ'НИЙ ОГЛяд літе­ ратури за ~єю ж темою . І, звичайнО', 3tlа.чне мІсце на вечорі' займали вірш.! прО' Пушкtна, які майстерно прочитали ПавлО' Пазич, Ірина Литовченко, Ната­ лія Марченко. С . .ІЮРРСТQНА,

ПРИЙО'М робітникІв на роБО'ту--через б!Оро по праце­ влаштуванню .

Наша адреса : м. БрО'вари, діл кадрів, телефО'н 5-03-77,

Вони

поета, Й'аІ'О

не

ПOl<азали

тільки

сценни

цьому

протягом року без екзаменів

з

Приймаються Строк rнавчання

життя

пендія

вечО'рІ

ванці.

прО'­

туті радянської торгівлі.

режисеР1Постановник вечора І звукО'вий офО'рмлювач Ю. М. Скорб , ЯНі пОО1'8ВИ­ лися до оргaJНilзацП І проведення цього і

Звертатися на адресу: 252185, I\цїв-185, про­ спект Ворошилова, 39, школа-магази'Н-~26.

заходу особливо старанно

Телефон 518-24-10. Іхати від станції метро «Піо­ нерська» автобусами N2N2 66, 86 до зупинки «Червона рута». '

віДповідально.

Л. ПАЛАМАРЧУК, учителька російської м<nsи і пітера­ тури IDКОJJII .NЬ

Со.ветов

иароДНЬDt

Телафони:

депу­

Киевской o6rnIcти. (На ~CI\IOМ: ЯG~кеl . Редак'ГОр Е. ФЕДЯП.. . . Газета выQдит с 17 8ІПpeJМ 1937 ' года . Ди1t Bыхда:: moрник, ореда , ПJI'I'ИИца, суббота.

. особи з середньою освітою. - 6 місядів .. Виплачується сти­ 52 кар.боваrнці 50 копійок - 63 карбо.

Після закінчення . навчання надається робота в магазинах торгу. Бажаючі можуть продовжу­ вати навчаннSl у Київському технікумі чи інсти­

свО'ю

майстерність, а й четвертокласники. Добрих слів заслугО'Вують всі вчит~л1 російської мО'ви і літератури , особливо

незвичайного

7. АБО'Нєнтам, які ~ористуються газом, необхідно розраховуватися

чок.. ДесятО'гО' лЮтого, в день загибелі Олександра

Сергійовича,

О'рганізО'ваНі

пушкінські

в шкоJIJ1 уроки.

В.

Редактор

ДО

були

Цінаво

О'ДИН з них проведений в 10 класі. Учні піДготували хрО'нолоI'lЧНу таблицю жит­ тєвогО' І твО'рчогО' шляху пО'ета. А пО'тім аналізували два вірші прО' поета.

редактора

- 4-03-76;

€.

20

. відключено

f

дloMoвneHHII ' воТ роfоти

-

САМСОНЕНКА

- 4-04-6.1;

аlдповlдаllloНОГО

-

4-02-92; кореспондента Мlсцеаого ра­ 5-13-91; вступннка редактора, вlддlnl. ПРОМИСIІ08ОСтl, lІистlа І маС04-04-81.

Киlвська облесть,

м.

Бровари,

вуп.

кнївсыо8'

газ буде

Апарат виконкому мlськоУ Радн иародних депута­ тІв висловлює глибоке спІвчуття праЦІвнику викон­ к?му ДАНЮК т. І. з приводу тяжкої втрати смертІ батька '

Броварсьіа . друКl8РНЯ КиївоьК'QoГО обnaсного упpaantння у оправах видаВИ1fЦ'І'В, пom.граФIi І КИ'ИЖROeOI 'І'ОprtвШ. АДРеСа дРYlClllpЮ:

місяця

без п~вторних попереджень.

Адміністрація.

Ф ЕДЯ А.

аlддlлу партІАного життя

природним

ЧИСЛА ПОТОЧНОГО М~СЯЦЯ.

При заборгованості більше

ПЕРЛЩІСЬКИИ.

секретаря, аlддlлу сlllloСIoКОГО господаРСТА

Ta'l"OB

вІД­

і -касирів-контролерів.

старшокласнини

на

290,

НАБИРАЄ УЧНІВ В ШКОЛУ-МАГАЗИН дЛЯ підготовки молодших продавців

творів.

демонстрували

вул . Київська, БМУ-35.

Гастрономторг Дніпровського району Києва

завіДУJO'fа міською Оlб'пlотекою.

ності.

СереДНій заробі­

тО'к 200--250 карбованЦіВ на місяць. Одинаки забезпечуються гуртО'житкО'м і прО'nискою. Управліиня має два дитячих садки і два будинки го­ тельнО'гО' типу . ОсО'би з трирічною ПРО'ПИСКО'Ю У Бро­ варах приймаються на квартоБЛ'1К. Після року роБО'ти В О'рганізації сім'ї, яким потрібне ЖИТЛО', згіДно з чер­ го'ю забезпечуються кімнатами готеЛЬНО'ГО типу .

АДf>J;СА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська. 154.

новАЯ ЖИЗНЬ.-оргаlН Броварс.кого І'ОРОДС КО ГО комитета. КОММУИlreТИЧЄС:КОЙ П8ІР:rии ' ук'р!пІіи ы • и

РОд'іон1:вНу,

КОНКУРСИ~ ВІКТОРИНИ ...

.

•• •

: роко віДзвачеВі Дні JIаМ'ятl Пymвіиа. • Особлщю ці'КавО' прО'йшли конкурси : малЮJП(Ш за творами Пушкіна , вистав­ • ка йО'го книг, а такО'ж КОіНКурс вlрш.l.в , • 3 учнями 1--7 клаСів 6-Б клас про­ : вів ранО'к на тему: .Ми вивчаємО' • ПуШ1<l1:на.. А в 4 клас,і проведена вік­ : тори.на «Чи знаємо ми казки о. С. • Пуnm1JНа?. : Цжаві заходи чекали і старшО'класни­ • кш, зонрема усний журнал «РОдіНИ-

ГOPOДC1roТo

електрозварювJUIЬИИКИ.

Оплата праці акордно-преміальна.

лО'ва, ЯJ(і були поряд з ним все' життя, про вплив народних казок, легенд на:

Але

ніколи ,

• тербурзі на Набережній Мойки, 12. В : центрі ' сцени -- великий портрет пО'ета • 1 плакат над .ним : «Слух оБО' мне про­ : йдет !то всей руси велихоЙ •. _Вечір віД• кр'ила учителька росІйськО'ї мО'ВИ 1 лі• тератури Є. І. Селяг~на. Звучить поезія ПушкШіа . Читали вір­

І

ПрО' OpНlHY

бето~и;

ВЕЛИКОМ У ПОЕТУ РОСІ!

:шкопі .J'II9 7.

сюжети.

Фото

на будівництво промислових .об'єктів j 'ЖИТпових будників потрібні:

154.

'вана

Миколайовича.

Індекс Друн

друf<OВeНИlЙ

14.343

61285.

офcem'ИЙ. 8JlЖуш.

Обсяг

примІрники.

Зоамовления

n

1

Тираж

913.

#32 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you