Page 1

ВРОВАРСЬЖФГ~

ОРГАН

МІСЬІ(ОІ

І

І•8МІТІТ)'

МІ€~18ГО

РАЯОННОІ

РАД

КОМУИІ4:ТИ"ИОІ

HAttФJ.HИX . -~

Гнета аихо,цить • 17 квІтви 1937 року •

.М 32 (S905)

v

понеділна

тури

заводу торгового

ма­

шинобудування імені з'їзду НПРС, відбу­

XXVI

лася нарада сенретарів парторганізацій трьох су­ сідніх районів області Броварсьного, Вишгород­ сьного і Ниєво-Святошин­ сьного. У роботі наради взяли участь перші сенре­ тарі районних і Бровар­ сьного місьного номітетів nартіі~ відповідальні пра­ цівияни апаратів номітетів nа ртП. З доповіддю «Про поси­ лення організаторсьної l

НиУвсьного

обному

колов. Доповідач проаналізував винонання завдань п'яти-

праці. Вели:ку увагу у допові-ді було прІфілено підви­

промисловістю

області,

зазначив,

успіхи, досягнуті союзному змаганні, ласть

у

що за

Все-

соціалістичному Ниївсьна об-

нагороджена

перес

ПО ЗАХІДНОМУ ВИБОРЧОМУ OKPYrY .М 29

стимулювання

1 щенню яності

господарством

продунціУ,

що· виnускається

промис­

ловlстю

споруд­

області,

жу:ваному

вЕ·дЕНКО Володимир ·Петрович

житлу;

Миронівсьного райr:ому ЛНСl\'ІУ. До Номуніетичної партії Радянсь­ кого Союз:-• тов. Медведеюю В. П. вступив у 1963 році. секретар

вироб­

ництву товарів народного споживання та ряду інших·

.

питань.

ВЛНСМ.

участь

секретар

і

далі

настійно

політино-виховної роботи спрямовувати організаторі масово-політичну первинних парторганізацій сьну підвищення no забезпеченню виконан­ роботу на праці, ня соціалістичних зобов· я­ продуктивності швидкому і шизr.нь у завершальному ро­ сприяти ці п'ятирічки l по гідній роному впровадженню у досягнень зустрічі XXVII з'їзду виробництво НПРС» виступив сенретар науки і передової практи-

р_айонної

r.

центральноУ лікарні м. Курі!ПІНЙ.

В

гідно

інститут

1969

році

він

Новими nіхами

трудови~ш

розпочав

шальний

рік

колектив

ус­

завер­

п'ятирічки

спеціалізованого

будівельно~монтажного

уп­

равління ,N'g 6. Свої січне­ ві завдання· він перевико­

процента

...:...

тив

Еандидатсь"у

З

19_76 pot;y

ром

зустріти

вщділу

дисертацію.

працював

роботи.

помічником

дуючим

відділом

секретаря,

пропаганди

цеху

міжміського

це лефонно

-

телеграфи о

r

ділення

зв'язну

М

За цёй час меш· яним керує т.- С. Філато­ та

щєІ знаменної

працював

здано

майстер

В. П,

Ващенно. Будівельники цієУ діл?ниці опоряджува­

ли школу у селі ЖуRівна

Баришівсьного району,

90-

нову

трудилися

в

телефонну

станцію на номерІв. намічено виконати піврічний план те.'Іефонізації нвартир ін-

Пере-

П

ясдаві-Хме.'Іьницьному на

спорудженні заводу <<Точ-

маш»-

та 108-квартирного

будинку,

споруджували

У

селищі Циблі того ж району водогрязелінарню. Тон

у

робот!

дільниці

З задавали бригад1 nарнетнянів В. Ю. Чипа і ченна та бригада малярів І Л. С. Пилипенко. Перший нолентин справився із ~авданням по виробітну на І 142 проценти. другий -'І на 138 процентів. Т. ЧУГ АИ,

,N'g

інженер.

У міс~кому .~рофт~хучилнщі на

·

·

імені

топлю

розрахуНІ<у

члени

загону

ро-

дючості. Понад 400 тонн органічних добрив вивозять вони щодня на поля разом з механізаторами І водіями райсільгоспхімії. При плані 45 тисяч тонн під урожай 1985 рону відтранспортовано 22 тисячі тонн органічних

до >рив, в тому

числі по-

номуніста радянсьній

100

учням гостя.

39

Закону

30. 38

та

УнраїнськоІ

РаJІнсьної Соціалістичної

Perr

:Jі.'Ііки

до

r1.·'цевих

них

<<Про

вибори

р,,,.,

народ·

депутатів

~ нраїнсь-

кої

РСР>>.

окружною

ви- ди народних деnутатів за­

борчою h"V~riciєю І\а.1ІПян· сьного

виборчого

,N'g 44

замість

нандrщата

в

округу вибу.1ого

депутати

Броварської районної

до

р~t;стрr>Еано

ПРИйМАКОБУ Ольгу Василівну 1957 ро ну нарОДЖtШН.Я. ОбЛіRОІЩЯ цеху кор,..tовиробництва

Ра- радгоспу

· «Авангард•.

KY3HE/lOBNN

~ у групі М вщбуласв

25

повідь номУніста про свою

зvстріч роботу.

громадську діяль­ Васильович розповідав про

майбутніх плиточників-облиЦьову­ ність. Вінтор

З

.'ІЮДЬМИ,

є

яснравим

служіння

-

пар­

відомим

унраїнсьноr гульнова у романі М:. Шо- чем. Потім відбулася зуст­ дІтератури .'І~хова <<Піднята цілина> . представив цитували вірші Б. Олійни­ річ наядидата у депутати на, Д. Павлична. говорили ВерховноІ Ради УРСР з молодими виборцями учнями

профтехучилища,

яні цього рону вперше ністів в унраїнській літе· Потім виступив В. Нуз· візьмуть участь у голосу­ ратурі. Майбутні будівель· нецов. То була цікава. по­ ванні. нини розповідали про об- вчальна для молоді роз· В. ПЕТРЕНКО.

Нанази виборців

ЧЕРНИШОВА.

районної виборчої комісії по виборах до Броварської районнnї Ради народних депутатів про реєстрацію кандидата у депутати Броварської районної Ради народних депутатів

депутати народних

депутатів.

На уроцІ йш.'1а цІкава про новий рома.н Ю. Муш­ розмова про образи ному- нетина «Позиція».

На Цій роботі зайнято 8 тракторів і 6 автомобt­ .'Іів., Ударно трудяться трактористи Л. О. Про­ копчун, Ф. І. Хильь:о, во­ діІ авттюбlлів В. М. Ткаченно, Л. П. Здоровець, М:. Г. Бобно, Л: М. Дяченно та інші.

~ Бобрицьному будинку культури відбулася зу·

Тепло сутніми ступила

зустрінута при· на зустрічі ви· кандидат

у

депу­

тати А. Я. Теплюн. Вона стр1ч виборців з кандидатом у депутати райоиноі подянувала бобричанам за Ради народних депутатів, секретарем міськкому виявлене їй довір'я 1 за· партії А. Я. 'Теплюк. nевнила, що буде гідною Відкриваючи зустріч, нинішнього скликання. звання народного обран· сенретар парторганізації Довірена особа нанди­ ця. Вона проінформувала

ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно статей

у обласно І -Ради

Алтаю Те­ в унраїнсьній р'ян•. порівнювали його з рентієм Ма;::ьцевим ное­ літературІ•. образами Давидова, На- монавтом Павл'ом Попови­

Вчитель мови та В. Мозговий

неплоди.

Л.

зареєстру­ Володимира

29

Того дня на уроці учні раз Давида Мотузки у ро­ тії, народу розглядали тему «Образ мані А. Головна <tБу­ хліб('Jробом з

Докучаєва снують автомо- тонн на гектар) 1 2 тисячі білі і трактори. Це пра- тонн під кормові корецюють

Ниївсьної

принладом

-

. ' тися:ч тонн nід нар­

училища,

.N2

літератури

Ради на­

Окружна виборча комісія Західно·

го виборчого округу ~ вала то.в. Медведе:нна Петровича нандидатом

УРСР, печовим заводу порошкової металургії іменІ СВОІ ЗУСТріЧі 60-річчв Радянської України В. В. Кузнецовим. життя яких

І

радгоспу

унраrнсько1

Ниївсьної обласної

вальНИJdв з кандидатом у депутати Верховної Ради цlн~во

· УРОЖА ·85 • 20

у-роцІ

~·чнів

Л. ЛУКАШЕНКО, старший економІст пла· новоrо відділу райвузла вз'взку.

путати

родних депутатів.

В. В.

3

меда­

ровича ·Медведенна наядидатам у де­

комсомольсьній сенр~тар Богу­

3УСТРІ'І

Гордієнко. теле-

сьний та інші.

Засніженими польовим.и над дорогами

І.

}f.

автоматичну

2500

нвартирний будинон у Яго-

тині,

дати буде

фу

трьома

Виборці Західного виборчого онру­

славсьного ранному ЛНСМУ, перший

В Індивідуальному тру­

графіст А. с. Литвинова, бригаДир міжмісьноУ теле­ фонної станції т. с. Бір­ са, листон()Ша І. І.· Зе.'1ен­

соналу якої найнраще по­

З 1960 рону на роботі: інстр~нтор,

нагороджений

rу М 29 виr:уну.'Іи Володимира Пет­

роках служив у рядах Радян­

1959

ва.

Напружені соціалістичні nідрозділів упр~вління зобов'язання прийнято ковідзначилася дІльницІ-І леюином до 40-річчя Ве,N'g З, серед лінійного пер­ ликої Пере~юги. Так, до

Він

ської Армії. потім працював робітни­ ном Богуславсьної меблевої фабрики.

4,

січень.

найкрупніших

-

лями.

редньоr шноли навчався в ·Ірпінській лісогосподарській шнолі. В 1956 -

о

довому суперництві по­ переду бригадир телегра-

З-поміж

; Еол'одимир . Пе:rрович · Медведенко. 1937 роі<у в місті Боrу~ С.(Іав · Ниївсьної обдасті в сім'ї робітюща. ПІсля занінчення в 1954 році се­ народився

те-

436

нав.

року

кінофікації

Ниївсьноrо облвиконному.

понад

нанцям

та

агіта·

Тов. Медведеяно В. П. обирався деле~атом XXVI з'їзду НомпартіІ Унраши. депутатом Ниївської облас­ ної Ради народних депутатів XVII 1 XVIII сн.rшнань. .

встановити

показник винонання плану- зв'язну, яний. очолює тарифних доходів ·колен- О. М. Сивко, а також від­

но 33 телефони радіоточон.

1982

управління

заві­

і

танож

лентиві названо праЦівни­

міста і району встановле-

інструкто­

організаційно-партійної

нача.1ьником

Перемождями соцtалl­ стичноrо змаtаннst у но­

орtанізаціям

на

шко.1и

валідів та учасників Вели­ ної ВітчизняноУ війни, а П.'ІЗН 100 ~аді()ТОЧ(Щ 1 МО· торизувати доставку пош­ ти на одмій дільниці.

тином райвузла зв'язну за

Го­

АЕадемії суспільних наун при ЦН НПРС. після занінчення якої захис­

Буде· нова АТС 107.5

В.

ськоrо !'айІ;ому J;омпартії Украіни. 3 1973 по 1976 рік навчається в

XXVII з'У::;д НПРС.

ків

И! ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТАХ

М.

направ.1ений

ції обному партії. а з

ТРУІОВА В АХ ТА

Ніжинський

ім.

·В січні 1970_ року В. П. Медnедея­ но був обрат;І~і секретарем l\1иоонів­

·

На завершення наради виступив Ю. М. Соколов. Він побажав. сенретарям ·парторганізаrі,Ій успіхів у роботі,

роЦі ~акінчив

навчання до Вищої партійної при· ЦН І)омпарт!ї України.

партному

парторган~зацЦ

1966

го.lя.

Партійні організації, за- радгоспу «Жердівсьний» значалося у доповіді, по- В. П. Грудій та секретар винні

У

педагогічний

хідним Червоним прапоВід БроварсьноІ місьноі ром ЦН 1 НПРС, Ради Мі- парторганtзаrЩ :Еі обгово­ ністрів СРСР, ВЦРПС і ренні доповіді взяли ЦН

Ціва 3 ноп.

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

хи. передових методіВ ор..

сільсьним

ОВ.ЛАСТІ

~~НДИДАТ У ДЕПУТАТИ КИТВСЬКОТ ОБЛАСНОІ РАДИ

Ном-

партії УнраУни Ю. М. Со- ганізаціІ і

річни

У І( РА І И И,

ЗиаАомима з кандидатом у депутати - - - - - - - - - - - - - -...

СЕКРЕТ АРІВ ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ ,-Йkнулого

ПAftTII

КИТВСЬКОІ

Середа, 20 лютого 1985 року •

МІЖРАЙОННА НАРАДА

!;роварах, у будинну нуль­

AfnYTATIB

'

радгоспу

«Бобрицьний» дата

Г. П. Вильотнин розповів бобричанам про радянсь· ну виборчу систему. роль Рад народних депутатів у розв· язанн! дарсьного харантеру. про

питань

сі.'Іьської

Ради

і

ність

А.

громадсьну

Я.

діяль­

Теплюк і за­

працюють

йон~.

хід

трудівники

ра­

передвиборної

ги.

виборів до Верховноі Ра­ ди УРСР 1 до мlс:цевих Виборці дали кандида­ період Рад народних деnутатів. тові в деnутати нанази._

депутатів

за

Рилова розповіла про тру­

дову

нампанtr. підготовку до госпо­ кликала односельців від­ 40-річчя ВелиноУ Перемо­ дати за неї голоси у день

і соЦіального nроінформував

ді!!л·,н:сть

- завуч Бqбрицьноr виборців про ті завдання, середньої шнqли Т. О. над вирішенням яних


7/і

стор.

.2

20 лютого У 985 року '

Ж И ТТ

ls

ПІдвищувати боІовитіст!ь, цимогливІсть, принциповість Як повідомлялось, в суботу,

16

міськкоІ\Іу Компартії України. Пленум заслухав інформаційну доповідь <<Звіт бюро міс:rокого ко­

мітету партії про проведену робо­

1!Jd.cнol сторони

Компартії

УкраЇІІИ

А.

Д.

ФРОЛОВ. В період. ЩО МИнув niCЛJI ЗВіТ• но-виборної :конференції (26 листо­ пада 1983 рону), міськном naprtJ спрямовував увагу парторганізацій на удосконалення форм і методів орга­ нізаційно-політичноУ роботи, nідВРІ· щення їх бойовитості, на розв'язан­

-

ня завдань, визначених XXVI з'Уздом ІШРС та XXVI з'їздом КомпартіУ УК·

-

раїни,

nартійні організаціІ заводів nластмас. nорошковоІ металургіУ, rшJшоремонт­

ні Мічуріна. Причиною цього ми вважаєr.tо ИИ3Ь.· ний рівень організаційної і масово·

ного,

політичноУ

./

ро місь:ююму партії, його відділів, обговорювались на пленумах, зборах

nартійного активу. За цей час відбу· .rrocя 7 пленумів міськкому партіІ, проведено двоє зборів активу міськоІ парторганізації, 39 засідань бюро. В прантичній роботі r.ІИ nриділя­ .rrн велику увагу реалізації nропози­ зауважень,

жу&ати

згідно

плану,

ко:мунальноrо

елементи

госпроЗ'ірахунку

дало

можливість

торік

з

людьми,

нам, З~Jільненим секре-тарям

рівників і районних

служб

то готувати різноманітних матеріалі!! в ~lСЬ!ЦЮМ napтiJ, брати участь в різ•

них нарадах, засіданнях комісій, роз• глядати снарrи. На все це багато ви· трачастьси часу. Буває, що на один лише день признача!}ться кілька за· ходів. Зslсно, не встигаєш всього зро­ б.ити.

спеціалістів rосподарств, сільськогосподар с ь к и х

лlквідувати

наявні недолін!f,

успішно провести зи,мівлю худоби з тим, щоб вю.;онати взяті зобов'язання і ліквію'вати долушену заборгова. ність nеред державою по nродажу сільгосппродукЦіУ.

в

Цього року r.m державі не менше

Начальник заводобуді~Jного комбіна­ ту М. Q. Мtаченко цікаво розповів npo робоТУ з молоддю. Почали з про. стоrо. nідкреслив він. добору кazt­ piІJ секретарів цехоsю~ комсомоль• с~ких організацій. Направили на ро­ боtу з коJУІСО\\ЮЛІ?ЦЯІІЩ 5 членів і кан·

nовинні nродаТІ< 89,8 тисячі ТЩІН

молока, надій на корову довести д.> кілограмів. значно nоліnШИТІ<'

своєчасн<.о

дидатіs в члени 1\П:РС. nосилили {Цmтроль за роботою f!Cix коМ• сомаЛьських орга:F>ізацій. Провели де•

3170

евести в дію такий важливИ!Й об'єкт, ян радrосп-комбінат «Теnличний•, ре­ консrруtQвати місь:ку середню школу

виробництво високоякісних кормt:а, подбати про різке підвищення врО· жайності всіх dльськогосподарсьних

·

вислав:

затвердженого

з

на

nnенуму·

КП Украіни

МІСЬККОМу

бюро ніськному партії. В січні ммну­

.rrого

року

була

заслухана

інформа­

ція про хід виконання заходів і тичних

зауважень

на

другому

мі міськкому партії, серпні 1984 року) -

Kplf•

плену­

а пізніше (в на засіданні

бюро.

Міськком

КомпартіІ

УкраУни

nер­

шочергове значення надає nідвищен­ ню ефективності економіки на основІ її інтенсифінаціУ, удосконалення ме­

ханізму управління, що дає відрадні наслідки.

Так, план чотирьох

років

нинlш·

ньої п'ятирічки. був виконаний в лис­ топаді минулого року. Тільки nонад план бу ло реалізовано продукцІІ на суму 28' мільйонів карбованців. Про­ дуктивність

праці

при

на 3,2 процента, а дукції знижена на да.'ю

можливість

мільйона

3,5

Під

цьому

зросла

собівартість про­ 1,6 процента, що зекономити

понад

карбованців.

постійним

контролем

знахо-

дяться й питання виробництва това­ рів народного споживання. Торlн вс1 nідприє~тства · noчa.rrи виробництво то­ варів ширвжитку і виробили Ух на

суму

2,25

~тільйона карбованців, або

86,3

карбованця

фонду

на

карбованець

1

зарплати.

Міськком КомпартіІ УкраІни спря· мовує

трудозі колективи на технічне

nереозброєння

підприємств

д.тrя

най·

швидшого освоєннsr найпрогресивні· ших технологій. Розв'язати ·це зав­

дання

-:-

значить :вирішити проблему

іrпенсифікацІї,

ності

підвищення

виробництва.

вирішуються мета.'Іургії,

на

Добре

заводах

ці

ефектив· питання

nорошковоІ

світлотехнічному,

метало­

конструкцій, деревоgбробному

номбl­

наті.

В практичній діяльності баrато vва· ги приділяє:.ю питанням зміцнення дис:щпліни. організованості і поряд­ ну в усіх сферах суспільного життя. Внаслідок цього в промисловості, на­

приклад, втрати робочого часу nорів·

няно з 1981 роком знизились на 45 процентів, в будівництві -.на 51,1. З:ІІеншилась

і

плинніст:q

Однак в тресті

кадрів.

~Броварисільбуд•.

дослідно-експериментальному заводІ, шиноре~юнт,но:vту, алюмінієвих буд· 1-:онструкцій, СПМК-580 та інших втрати робочого часу все ще залиша· :ю-;·ься великими. Це свідчить про те, що партійні організації, керівники

цих підприємств послабили в колек­ тивах виховну роботу, nроявляють фор}rа.'lіЗ~І в боротьбі . за зміцнекня тр~·дової і виробничої дисципліни. На:~т

ти

слід

сміливіше

впроваджува­

бригадні форми організації і

~І.·;.·rювання

праці·

-

.одного

із

сти·

най­

Еа:і\.'ІИВіших факторів підвищення. про­

дуr:тивrrості праці, організованості ви­ робничого процесу і залучення робіт ю'ків до упрі!В.'lіпня виробництвом, Бюро ~ric~oтшo:vry партії лише в мину­ :Іmту році двічі с.1ухало це питання на своє:йу засі.:1аrші. Є уже і певні на· с.1і,:uш: за стано:-.т на 1 січня цього ро· Н~і цlєю фор:\!ОЮ організації nраці з оп . 1атою

за

пінцсви~т

Рршшс:rовості охоплено т~ робітників при плані

результатом

· 50,2 проген 46 процентів

;\сп,о вищніі пон<е:'.нrш в цьому

планІ

і в ГJ:;діrс . ·Іншх орг<:rі:Jаціях. Щu­ прzшда, ці цифри ще не відбцвають

М З. збуmати З дитячих дошкіль­ них за:кл.ади. Тільки за один минулий рік в м.1стt районі збудоваио більше

нультур. Саме на це спрямовані рі­ шення жовтневого (1984 р.) Пленуму

1

"10

ЦІ:{ КПРС, який розглядав питаннR дальшої інтенсифікаціІ сільсьногоспо· дарського виробництва, піднищення ролі мелі<;>рації в нарощуван}Jі про­ довольчого фонду країни. На ~шнулому пленум! міськкому

цсяq квадратних метрів житла, що більше, ніж nередбачалося соцзо­ бов'язання.м.

Будівельники

також

забезпечили

виконання плану чотирьох років по цродуитивності nрацІ.. Стабільно Пра­

nартії

цюють моетезагін М 112, заводоб:у· дівІtИй комбінат, районне шляхобуді­

тому

числі

і

міськкому

napтlY, nервинних nартійних організа­ цій ци:х п!.црозді.,ів.

Проводиться

Сnравляються :s nланами й праців­ ники торгlВJІі та nобутового обслуго­ вувания.

Проте

ще не вдається за·

звертає

на

дарств,

удосконалення

робництва, більш уnравління ними.

структури ви­

прогрееивних форм

В звітному nеріоді лише на засі­ даннях бюро міськкому парті~ nоз­ глянуто більше 20 питань, nов'яза­ них з розвитком сільськогосподар­ ського виробництва. Торік район ус­ пішно

виконав

планові

завдання

no

виробництву 1 nродажу державі моло· ка, м'яса, яєць, овочів, картоплі. За nідсумками Есесоюзного соціалістич­ ного змагання нагороджений перехід­

ним

Червоним

Ради Міністрів ЦК БЛНСМ.

прапором

ЦК

КПРС,

СРСР, ВЦРПС

та

Найбільш вагомий внесок в реаліза­ цію сільгосппроду:кції внесли колекти­ ви радгоспів «Плосківськuй•. «Руса· нівсьний•. ~Бобрицький», імені Юро­ ва, «Авангард», держплемптахозаводу

«Рудня».

Однак за минулі роки п'ятирічки державі недодано 7,6 тисячі тонн мо­ .1ока. 8.4 тисячі тонн :картоплі, 35.2 тисячі тонн овочів, 12,7 тисячі тонн фрунтІв та ягід. Найбільшу заборгованість

про­ дажу молока ма'ють радгоспи << Гого­ лівсьний•. 4ЛІт:ківський~. імені Доку­ чаєва, сЗаворицький», «Зоря~; по продажу овочів ~ «Велинодимер­ сьІ<Ий», «Літ:ківсьний», «Жердія­ сью-Ій»,

лі

-

по

«Зоря»; по реалізаціІ нартоп­

сГоrолівськи.Еf».

<<Заплавний»,

в

міській

в

164

й

по

парторганізаЦій.

парторганізаЦіІ

на­

первинні nарторган1цехових

парт­

ням дальшого удосконалення форм t методів ідеологічної, масово-політич·

ної роботи. Вони частіше стали обrо· ворюватись на пленумах, засіданнях бюро, на партзборах в парторганіза­

ціях. Дещо поліпшилась лекційна nро­ паганда. Добре згрекомендувала себе така форма роботи за місцем nрожи·

'

вання,. як зустрічі інформаційно-nро· пагандистських груп міськкому партії з трудящими в агітnунктах, будин­ ках культури, клубах, робітничих гуртожитнах.

Проте далеко не все у нас гаразд з атеїстичною пропагандою, дотри­ манням соціалlетичноІ законностt. станом дисципліни і правопоря.цну. Більш. ретельніше слід nрафовати а

розв'язанням

завдань,

зв'язаних

в

реалізацІєю Основних напрямів ре· форми загальноосвітньоІ і nl'офесій­ ної школи.

Нам і надалі необхідно приділятя увагу добору, розстановці 1 вихован· ню кадрів, підвищувати роль nервин­ них парторганізацій в раціональній розстановці кадрів, правильному Іх використанні, посиленні партійного

керівництва

комсомолом

та

громадськими організаціями.

іншими

Ще ці·

леспрямованішою повинна бути робо­ та Рад народних депутатів, які зараз готуються до виборів у Верховну Ра­ ду УРСР і місцеві Ради народних де­ путатів.

Після доповіді на пленумі була за­ слухана інформація про хід вико­ нання організаційно-політичних захо· дів по реалізаціІ рішень XXVI з'їзду ІШРС і XXVI з'їзду RомпартіУ Уц­

і

МОЛОДЬ

вувати в них комуністичне

цьо­

удоснс·

КО:МСОМО.'ІЬЦіВ

ДО

уча•

в соціаJІістичному змаганні, вихо­ ставлення

до црг.ц!. Залучаємо молодь також до раціонадізацН і винахідництва. За іні­ ЦіаТІ.іВОю КО;v;ітету КОЛІСОМОЛУ ПрОВО• д.я1'ЬСЯ конкурси професійцr.~І майстер. ності. Багато уваги приділяємо ідей· но-політичному вихованню і :культур­ но'масовій роботі, війсьново-nатріотич­ ному виховавню, спортивній роботІ.

ро·

1\'іісьююм l\омпартН УкраІни, його бюро придІляють вели:ку увагу nитаІ:І­

дальшу

спеціалізацію і концентрацію сіль· ськоrосподарськоrо виробницТІІа, пере­ веденню його на індустріальну осно­ І!У, на ефективне використання землі 1 техніки, зміцнення енономіни госnо­

структури

Зараз

зросла кількість організацій і партrруn.

депутатів.

увагу

робота

зацН,

БюJЮ мІс:ьюшму партІІ. виконуючи завдання в світлі рішень XXVI з'~зду КПРС, травневого ·(1982 р.) Пленуму і настуnних Пленумів ЦК КПРС, серйозну

госnодарств

наленню

раховується

безnе<о-ити ритмі'!NУ роботу всіх nід­ nриємств, навести належний порядок в обслугО!Іуванні трудящих. Цими nи.­ таннями слід предметніше займатися виконяомам районноУ 1 міськоІ Рад народних

crl

·органІзацій, керівни·

тійних організацій по виконанню Рі· шень XXVI з'їзду КПРС. Більше ува· ги приділяється· питання~v. контролю і перевірки викоюtння рішень парті!. на.1агоджено регу.1ярне інформуван· ня ком~:ністів про хід виконання рі­ шень, що прийиаються в nартійнях органах і парторганізаціях.

ки п'Я'І'ирічки не освоІли 21 мільйон карбованців наnіталовкладень. Це педоребон

Різними шшrхами стараЄJІ1ОСЬ заJ'Іу·'

місьюЮ}1У партії ·. праиикуються за· слуховуванЕя звітів · секретарів пар­

ПМR-15, за останні три рони жодного ·разу не винонували-плану по продук­ тивностІ nрацІ. Tarre ж становище в ПМR-9, СПМК-503. Прикро, що бу· діве.'!Ьники в цілому за минулі ро­

серйозний

напрямки

к111ька спільних засідань nартійноtо бюро і комітеtу комсомолу разом з секретарями: цехових комсомолЬських орrан1зац1й і адміністраціями цехів,, щоб краще зрозуміти турботи :комсо1 мольцl:в- і молоді. Стали регулярно проsодити зустрічі комсомольців з членами партійного бюро і адмінl• страціХ комбінату. Відразу ж відчу. ли, що молодь стала активнішою,, бiJtJ>Шe проявляє заінтересованості в роботі. І ЧИПІ

Дбаючи про зростапня. бойовитостt nарторганіз:щій, на .~-ас ід анні бІqро

А ось будl:вельники тресту •Брова·

накрес.::rили

ків і спеціалістіJ;І му плані.

вельне управління.

рилромжитлобуд•.

юи

боти партійних

партіІ't•

иих організацій, викону&а1'и сsої бе~· nосе:редні обов'язки. Доводиться бага•

слабку

йонного агропроюислового об'єднаннJ\. Завдання партійних організацій, не­

Міськком Комnарті'і Укра,їни чітко cJrtд:кy~ за роботою будівельників. Це

1

роботи

стиль ре~боти мlсьюю~у паро

тіІ. хотів би Іщести таку пропозицію: яеобхUtно більш рівцомірно завант~· жувати: nартійною роботою члені• м1сwсному nартіІ. Інііми надто важко

трудову дисципліну, безвідп9відаль­ ність окремих нерівних надрів. Винаі в цьому, безперечно, і ми, працівниІЩ міськкому партії, райвинонкому, ра­

промисловості. бережливо використо­ зувати сировиду 1 матерhали. А ре­ зерви у нас в 1 немалі.

лених ко~1уністами під час звітнн· виборної нампаніІ, а тмюж делегата­ ми конференціІ. Ця робота провадить­ ся

нестаидартного

nотрібно танож смі.•швlruе Бf!ровад·

жди знаходились в центрі уваги бю·

цій і критичних

справи.

nитаннями · займаються

обладнання, ГоголівськоІ стрічко­ тнацькоІ фабрики. Серед ~дівельннх організацій впровадженням бригадно­ го nідряду найнраще займається мо­ стозагін .N!! 112. А ось в таких під­ розділах. ян СПМК-2, Дарницьке РВУ. РБУ-4 методом бригадного п1д­ ряду · виконується всього 4-11 про­ центів обсяrу будівельно,.монтажних робіт.

відзначив доповідач.

Нпйважливіші питання життя міста району, партійних організацій зав·

і

імені Докучаєва, «Завориц.ьний•, tме·

цими

npo

рячJІ

Ці~еспрямо­

вано

ту nісля ХХІХ конференціі місь~ кої партійної організації.», з JІKOJO виступив перщий секретар мІськ­

кому

зробленими в доnовідІ на адресу нао цrого заводу, сказав він. nартійне бЮо ро з,рС1Qить відповідні висновки. Г'ов<>­

·партІйНих організаціІ

.1ютого ц. р., відбувся VПІ пленум

Все це, сприяє духовному

зростанню

номсомольців і молоді, їх свідомості.

В доповідt А. Д. Фролова

велина

увага звернене. на робоtу nрацівників агропромисдового· комnлексу, сказала

бригадир закритого грунту lадгоспу сВеликодимерсьний~ О. Ф. дамчуr.. Дійсно, приємно усвідомлюв~и,

.

що досяг~··!'о в цих nитаннях певних

зрушень. Є вони і в нашому госпо• .aapc:rвl. Тоr.ік ми достроково викона• ли плани виробництва і nродажу дер• жав1 овочів, молока, м'яса. На завер• шальний рік n'ятирічки взяли nідви• щедl зобов'язання з тим, щоб змен· щити заборгованість перед державою по nродажу продукціІ, доnущену за поnередні роки. Боремось за вирощу• вання внеоних врожаУв овочів, нар. мових

нультур,

готуємо

техніку

до

весни. Особливу увагу партном 1 ад· міністрацІя радгоспу приділяють зміцненню тр:,';tової дисципліни, на• лагодженню чіткої оргR;rізації працt, що знаходить підтримну у рядовиJІ трудівників.

Про

удосконалення

контролю

І

nеревірни. виконаная постанов вище. стоячих органів і власних рішень, роз• етавовну комуністів, поліпшення які~· ного

складу

партійних

організаЦій

розnовіла на nленумі чJІен бюро міськкому nартН, м<~йстер зміни. за• воду nластмас А .. В. М&рчснко. Пра· вильцо робить мlськком партіУ, щ/5.

бореться за підвищення рівня нерів• ництва nервинними парторrанізаціямп, реrулярно заслуховує Ух звіти на за•

сіданнях бюро. С.:кажу відверто, що nісля заслухувауV!Я такого звіту парт· бюро заводу знаЧно антивізувало ро•

боту

в цехових

партійних

заціях підnриємства.

Член місьнкому силадального

цеху

нічних виробів

орган1~

·

партіІ,

бригадир

зиводу

світлотех•

К. Т. Ром;онеико до•

нладно розповіла

на

пленумі

про

переааги бригадноУ форми організацtr nраці. Про роботу з резервом кадрів, 11осилення ефективності lдейно-вихов·

ноУ роботи говорив у своєму виступі генеральний

директор

об'єднанн11

«Броваримеблі• О. К. rорбоиос.

На nленумі танож виступили бри:rа• дир номnлексноІ бригади тресту «Бро•

варисільбуд» В. М. ПолІщук, завідую• чий міськвно В. М. Троценко, секрее

раУни, з якою виступив другий сек­ ретар міськкому партії А. Г. Мути­

тар партному радгоспу-комбінату сКа.

ло.

М. І. Ковалець,

Потім почалося Ух обговорення Перши:.т виступив cer{rrтap партбюро заводу "ТорвІаШ>> В. П. Лохов. Ми згодні з :критичними зауваженнями,

литянський»

.імені

50-річчя

СРС-Р.

бетонниця БМУ-35

Тj)есту «Броварипромжитлобуд» Є. І~ Федоренко. 3 о~говорених nитань nле.нум прий~

няв вщповідні

постанови.

··


.

сН О В Е

~О лютьrо

Ж И ТТ Я•

-----------ПОВІДОМЛЯЄ РЕАДОВА ----------~-----

різних

умовах

працюють

!Ханізатори-ремонтнини в

ме­

радгосnак

району. Пригадуються хорошt, теnлі майстерні в радгоспах с Плос­ І<івеьний•. nлемптахозавод1 сРуд· ня•. nриміському радгоспі імені Нірова. Ремонт тут завжди йде за графіком, незважаючи ні на · моро· зи. ні на дощі. Це приносить упев неність у роботі. дозволяє плану· 'вати ремонт техніки набагато на­ перед.

... Зовсім

Іншу нартину nобачил~t · члени рейдов~ї бригади цими дня· ми в радгоспі сЗаплавний•. Перш за все. нас вразила ез· госnодарність у зберіганні та облt· . І<У сільгоспмашин. В одному кіниt двору стояв розкомплектрваний , трактор ДТ-75. з якого механізато-

ри

знімали все.

що

Ум

було

хорошу машину

відразу

ж

Однан

nрацювати

на

Головнцй інженер ще довго' роs­

вилися

3

згідно

з

ка, нема кому

Не

нотра

nромовчаз, а

на

ній працювати:.

механізаторів,

а

НІІ

-навчання нінего не направляли.

Все це nризвело до того, що n1дrотов~tа техніЮІ до весняних по­ льоІІих робіт йде незадовільно. На

вимогами

нього не зняrі ланцюги.

майстерні,

вистачає

сьогодні тут не відремонтовано ще чимало транторі!І, інших сІльсь­

:1будована

ногосподарсьних

сім ронів тому. становище було не N>ащим. У безладді валялис11 "(1цакше й не скажеш) двигуни. ~Rl ,з них відремонтовані, котрІ

машин.

Як вияе!{Илося:, ні.11кого rрафіка nідготовЮІ техніки до весни ніхт., в радгоспі н.е розробляв. Тому заЙ'Ве запитувати про якусь нон· нретність у цій сnраві. V госпо·

nеребували на ремонті, зрозуміти було важко. Поряд стояв на скоа·

-.--зА ІНІЦІАТИВОЮ ТРЕ6УХІВЦІВ _ __

~

перших

же

днів

сЯ в роботу

по

коми сповна усвід~ми· ли важливість прозе­ дення орrанізаторсьнn1

і

роз'"сиювальноІ

збіль­

лося

них у собних

молока

особистих під­ господарствах

виконкомів, депутаті!!, громадських активістів ДО ЦіЄІ справи ДОЗВОЛИ·

лишків ' молона, яєць. У січні цього року

на

тонн

молока,

за­

сіл

квартальному

менше.

-

449,2

Прч

завданні

тонни,

його за

мІсяць надІйшло на заготІвельнІ пун~<rи ли­

на

тонни' більше. ніж

41.3

ви·

молона заrо­ більше, ніж у 1984 року, то

січнІ ~·яса

258

що

сельчан

цутатtв. Якщо ТОl'лено

заготівлІ

готівельні nункти району надійшло

у

ських Рад tіароДJ{их 11е·

непоганих

у,

результ&тах

нонкоми Мокрецькоr, ЗазорицьноІ, Бобриць· коУ, м·~са Sелико· димереьнсІ, Рудняиеь· ноr, РожнізсьноУ сіль­

Постійна цілеспрямо­ вана увага більшостІ

досягти

на

sагот1змьноІ кампаніt. Зменшили закупІвлю

громадян.

ла

ро­

бот~ серед населення. Це одразу ж позначи­

шенню закупівлі ·у на· селення лишків сіль· госпnродуктів, одержа­

noRaЗiiHRiв

Місьн!!

оrорік. півJ'!Ю

Збільшили заку· цього цінного

ше 149,4 тонни. Обо­ в'язок ВИКОНІЮМіВ -

nроти

відповідного

ріо ду

мину лоrо

громадських антивістіt~ виправити становище і

продунту

виконкоми

ноУ

харчуваннЯ року

Налитянсь·

ськоІ і Русанівсько) сільських Рад народ· них депутатів . Проте не веІ викон·

сон

сельчан

ня

ПродовольчоУ

у

nро­

грами ще вагомішим.

А. ГРИГОРЕНКО .

ДнІпропетровськ. й

, \те·

рацІоналІзацІю

витп Ух на інші

ділянки

Фабриках,

мах це дало з~юrv

Іюмпленсах, у відrодІвещ,

внвіJІь

нити понад тисячу rіль­ ських тру дівнинів 1 наnра ·

них

Однак зі становища, що склало

ся, треба шукати вихід.

Директор радгоспу І. І. Полков·

на

ниченко. який тільни-но пристуnив

-

до роботи, говорить. що ряд захо­ дів уже намічено. Ножна сІльгосп· машина буде занріплена за меха·

нізатором. Чітніше вестиметься об­ лін винористання техніRИ. ОрганІ· зову~ться машинний двір, призна· чено завІдуючого ним. Це дозв:.>· лить нраще зберігати і енсплуатувати

наявну

техніку,

янісно лагодити приділятиметься

П.

своєчасно

І

Більше уваги профорtєнтацП

школярів з тим, щоб залучати мо·

Тільни

номплекс заходів,

мованих на поліпшення умов працj

активність, злагодженість у роботі зможуть

JІоліnшити

ре. монтом,

стан

Рейдова бригаNt:

І. МУЗИІ~А

механІзатор радгоспу ~заплав­

-

НИЙ>>; В. НЕКРАШЕВИЧ старший Інженер-діагност райсІ.ль· rосптехиІки; Т. ЗЛУНІЦИН -- ІН· жеиер-техно.тrоr

райсільгосптехиt·

ки; М. СЕМИНОГ, Г. ПОЛЯКО· ВА ~ працІвники редакцІї га:jе. ти ~нове життя•.

ня. підвищу13атиме проДунтивність праці без збільшення чисельностІ

результаті

ня обсягу робtт зросте.

уваrи

вій програмі

і!~

станням технІІш в цьому господар стві. Тоді і тран:тори працювати­ муть ефективніше.

му робочому місці. Тане скорочен-

Баrато

справ

зберіганням та викори·.

стосу~ан!fя ручпоІ nраці на кожно­

В

птах()

с~инарськи'

механІзувати

цільо­

колентяв

шляхового будівельного управлІн· ня М 50. Торік тут було мРхан!-

цця ун!вермагу

радгосп·

(46

разІв)

робкооnу·,

тобто

87,8

нІльностl.

мехаиІзаціt

процента від загально І

ЗрІс,

зокрема,

і

рівень

підйомно-транспортниJt

січня.

<:пожJІвчоrо

робіт. Це все значною мірою спри­

товарисТВ'~

налІзаторів

104,6

продуктивності

працІ

склав

процента).

ряннинtв

16

разів.

ків. Тан, прав:Л\ння Вели· авторозвозки

Д.Р А. Надзвичайно важлива роль у пропаrавІ!І І цІJІей квІтНевої революцІї належить засо·

баІW ащсоаоі І11формаціІ. З велиним Інтересом афган­

1

ураду JфQ

про роль

1

значеин.JІ

афrа·

но-раNІЯс•иої дружби і спІвробітництва у пІдиесен­

нl економІчного потенціалу республІюі. На зпІмку: з останнІми

новинами

знайомляnс"

жителІ провінції Джаузджан.

(ФотохронІна ТАРС

-

.РАТАУ).

райспожив·

спілки старі й часто про· стоюють на ремонті, а радгоспи , не завжди виді· ЛJІІЮТЬ транспорт для виІ·

ва· МУ магазинів згідно з гра·

риниищв Богданівни. у фіком. якій зараз rrроммаг на реОсь nриклади . 31 січня монті. У Літнівськомv на ферми повютІ були радгоспробкоопі ие до· виtхатн із rоголева мага­ тримуJвлиея rрафінів ви· rздів продмаги .М 4 таМ 5 села Лlтон. а також магазини nродтова-рІв та промислових виробів села ЛІ точок.

зини продтоварів, промис· ловнх виробІв. господар­ чий; Але радгосп еГого­ JІівський• вІдмовив нооп~ раторам у транспорті.

· Сьогоднішнє наше Jr~ Ще па початку грудня зіднла,!!не завдання: -

правління -райспоживспі.n· зробити все. аби налагодІ-'• ки та райком галузецоt ти у споживчих товарн·

профсnірки

прийня.пн по- ствах виУзди згідно з гра·

станову •Про поліпшення торгового обслуговування 111аринникtв . райо:~~у пІд час зимівлі худоби•. Хtд виконанпя положень цього дqкумента розглядався одинадця'І'ого січня на за-

і

зменшит'І!

ПіДйомио-тран

реалізаціt цьоrо

17

ро·

праці на ВІJРQбНJІЦТІІ'І

ВНРQбництвом

rpyna

фінами І охопити торгове­ льним обслуговуванням усІх людей. янІ трудяться на фермах. В. ЛИЗУН, Іетруктор райспожнв­ спІлки.

в .о.ії праці вtnедеие

соцІа.'1 ІстUчнв

11

зобов'я~анмх ко.'Іt::nтиву на рік. Працівники управління

1985

зобо-

в'язалися впtювадити на будовах раціоналІзаторські розробки з ено· помічним ефектом у

60

тисяч кар­

бозанців

1 завдяки цьому додатко­

во

завдання

до

вивільнити

вtд

важноt фізичноІ nраці двох чоло·

вІк.

·

Пеf)ЄД(!ачено

31\Ц\ю

'/!р()І!Іести модернІ·

асфальтобетонного

заводу,

qб1льщити щшуск асфальтобетои· ноІ суміші без збіл~;>шення числа nрац~ючих. Нолентив зобов'язався також аа рахунок

якнайnовнішого

В!ІКОРИСТаН!!ІІ обладнання і ПОДОБ· ження міжремонтного періоду до­ битисJІ понадпланового підвищен·

HJ! продуІfТНвностІ

працІ

на

1,2

процента.

рацІо·

Значне мІсце скороченню ручноt

. з.:.вдаиь

кратнчиоrо суспільства,

реал!·

нодимерсьноrо paдrocnробкоопу не організувало жодноГQ виУздУ вели но ди· мерсьного магазину про-

У.правлІння.

сьогоднІ

Зокрема,

нан заспон:оюватися рано, бо необхідно усунути сер· Проте в онремих під- йозну труднІсть, нотра роодtлах райсnоживспІлки заважає успішному оtіслу· f{e обі~wлося без :~~едол\- rовуванню тваринник-ів:

О. Ф. Нучер, а танож

АфганІстан

торrів.1І.

зузавmи товарІв на 17 ти- спілки дасть немало . Од·

Велику роботу no sдtйснеиню цільовоІ програми проз<>дить меха· ніни А. А. Шапочка, В. І. НосІї·

сту

У:зноУ

сяч карбованців.

нарбоваицlв.

завідУючий

розроблено

карбоІ!анцtв. Автомагазич Посилення контролю за ун,tвер1.1агу лобузав V тва- nідрозділами райспожив·

ПЛаНу , УМОВНО ВИВіJJЬНЯТЬСЯ

лов,

Було

s.ційС!Іила 3! ВІІУз.а. вируч- запровадили щоденний на снлаJщ З2.1 тися·tt оnеративний облік виїздів.

чоловік.

яло успішному виконанню річного завдання по виробітну. (Темп ро·

Інформація про роботу

місьного заходи no ан:тиві:Jаціі !'JИ·

сnортнt роботи механІзуємо на 87 процентів, що на O.li!W nроцент більше, нІж торін.

тисячу

Писаренну

1.

lO.S тисячі карбованців. заслуховувалася і в кінні

зросте на 12 nроцен'tІІІ. Сума еко­ номічного ефекту становнтm~е 41

чоловік,

в.

вторrуваJ3ШИ над виконанням постанови

відповідних ділянцах

механізова·

дотрим':Інням

фер· ;\робле~:~о зауваження.

працІвники

Авторо.звозна

роботи

від

недостат· вІдсутність

мІсьного споживчого тов&·

Гщ:олі:ве~коrо

ми

які

156

нонтролю за

та

рад·

спо· графіків виїздів. Заступ· ннну голови правління

на

чисельність робlтнинів управління, ним способом, снлала

шіста

тіше І!ИХжджали

зов'ано nрацю чотирьох чоловік, 1 бІтників, продуктиввість виконують роботи

та

авторозІ!озок наших жнвЧІІх товариств.

потребу у ручній праці до мініму­ му. Протягом року на механІзоаа· ну працю буде переведено ще ча.·

У цілому

товариства

Д.11я цuх nотреб зараз ви- rоспробкоопу .~<ористовуються аsтокра'І'J· ньою: через

Нинішньоr<> роиу а уnравлtннt буде паспортнзова:~~о зсІ робочt місця. Це дозволить ще більш~

виконан· . тирьох

зазначеній

приділяє

споживчого

~ у місцях виробщщтва. Великодимерського

програма

цехах.

(ТАРС).

ВУІJSJІИЯ тварииниk1а 1)8ЙО·

мие.пових тоиарlв - до

спри

механІзаторІв і ремонтниніз, nідви­ щення П продунтивності, широ:к~ гласність соціалістичного :змагання

цІ читають у газетах посташ~ви партІї

робочих місць проведено в госn()дарствах областІ. Тільки на молочних фе()

почалас~о

стежити

успІхи трудового народу в будІвнИцтвІ нового демо

виробництва . Тепер атеста ція

грамотне

техніни,

фізично важноJ скорочення за-

виконан

ЕІ\ЗАМЕН РОБОЧОМУ МІСЦЮ стацію

обслуJ;овування

н!заціУ ручноУ 1 праці передбачає

тим самим зробити 8Не·

селищно!, ГоголІв· ·

інженера·

за стронами П ремонту.

програма меха­

при доnомозі депутатІІі.

пе·

технологічно

цільова

робітникіІ3.

Одо іа пайважливtщих сtданні правління нз.шоt обо1!'JІзкtв пpauiBHR.I<lJ рай- організації. ТодІ було ви­ сnожшсn1лпи обслуго· знано роботу мІсьІ<оrо

Протягом сtчия аайчас· риства

Uіпьова

Щоб внесон був ваrомим ниніщнього раку вино· на~;~~і комітети місцевих Рад народних депута· тів антивне включили­

счесть мундира•, а не реаль­

!!ЗЛагодити

поцlна·

-

Не направлJІЩІ нікого.

-

ремонтом

курсах лодь до роботи у рідному селІ.

Ситущlя нагадувала ніби янесь з.ачароваце ноло. Є хороша техн1·

гумові паси.

'":f.

на

з

стг­

Бліндера, який саме 1 поклинаний

ми.

Інженер спер11Jу потім відnовів:

не дове·

рік. А тим часом минулі жнива у радгоспі були затяжними.

зберігання

ИИІ!і

,трантористів, у СПТУ?

лося, оснільки він надійшов до них без сnеціального причеnа. Так 1 nростояв « Но:юс• без діла цtлиfі

ТОСТу.

А Сkільки ж ваших послан·

-

ців цавчаєт~>ся

склалося

до

технолога райсільгосптехнІки О. В.

майстер.

nовідав про різні труднощі в робо­ ті, зонрема, про нестачу кадрів.

яке

почи·

ставлення

господарства

Не зрозумІла і роль

винонання замовлень.

що не вистачає механІзаторських кадрів. Дез'ять тракторів стоять без мехапtзаторіз. На весь uадгосn працює лише д•а слюсарі ..... ре· монтують і ферми, І трактори.

цього й треба

некритичного

ТВарИННИКІВ

ДО

ний стан.

контролюють

завідуюЧого

s

з

ного ж обманюють у

технін:и. Схоже, що Іх більше хви·

працівниrт , райсtль·

слабо

Оскільки

А

Нині цей- номбайн. як 1 Інші ма· шини. не поставлений на зимове

лює

нею на рабочому місці не було. пояснення даиав головний інженер О. А. Харлан: - Головною ІІашою бідою е те,

новому

1

новища,

раз знахоztиться на ремонтІ з од· ній tз спеціалізованих майстерень Миронівської райсільгqсптехніки.

ниІОв не видно.

тваринники одержують підrотовлє· ний до згодовування корм. J<омбайні хліборобам так

знаю. Ходова частина трактора за­

ПройшлисІ'І ми по майстернt.' Ре·

по ·

--

спеціалістів

монту тут чекало баrато тракторів, р~зних вузлів, агрегатів. А ремонт­

одержало

виорювати,

нати

строки

лос• з nодрібнювачем, який дозво­ ляє одночасно із збиранням уро• жаю nодрібнювати солому і збира­ ти ХІ у спеціальному причеn1. Ви· · года - очевидна. Поле звільняєть­ ся від пожнивних залишків. його можна

- Півтора місяц.ІІ минуло з тих пір, ' ЯК потрапив у майстерню , в коли .виберус.ІІ звідси, і сам ие

Як видно.

комбайн «Но·

-

радгоспі?

госnтехніки

розвантажувати.

госnодарство

машини.

!\оли щ вони ІУ полагодять '?І .•

трібно для ремонту .своїх машин. В іншому ржавіла різна rрун· тообробна техніна. Нолеса зерНІ)· вбиральних номбайпів повмерза.11ч в землю. Гуми ніхто 1 не збиравс.ІІ Торік

дарстві щ. lfe завершили JІаrодиТJІ грун_тообробну 1 nосівну техніку, Хоча тут поспішили відзвітувати в район про УІ готовність. Хочеть­

Мабуть.

~ стор~

-·1f

На·- фермИ,

пах• трантор бе~ ходо~t ~астИJПІ. - Чи дозго вlн ремонтується? - запитали мИ механізатора в. 1\. Олійника. Виявляється, '1'0 був господар

ся заnитати,

рбку

ПРОІОВОЛІІІЧА ПРОГРАМА: НАШ ВКЛАА

КОJІИ І ТРАКТОР 6Е3СИJІИІ ••• 'У

'1985

hІ8еиер ио

В. БЕРRОВИЧ, працІ І зарплатІ,

rроІWадськнй коресnондент.


~о .лютого

року·

1985

гоnовнЕ­ здоРОВ'R ·ЗАВОДЧАН

'ІІІ ТА 'І

• ГАЗЕТА •

Винснуючи зання,

УІІ ТА 'І

раїни у 1984 році достроново вико· нав план підготовки майстрів спорту

кетбол, ·настільний теніс. Наступп! 45 хвилин - плавання у басейнІ.

і

Нещодавно введено і заняття ритмІч­

спортсменів

Р' Є. НІ

особливу

проведенню

Це

змсtгюІь

фізкультурІ-І,

вій

наво.

під девізом: <<Кожен вихідний день1 спорту •.

А для

дітей

ножноrо

заводських

кварталу

з

дитсаднlв

організовувати

ті

рстr,і. Яснрава, змі'' Сіогр;:фія ветерана.

с:

у щ 1 :с

в

сі.ТJьсьному

гос-

СрсіВ активну організ<~ції ко11-

]; · ) __:_ ть

в

.. у,

пр<щював

рі:ших

Jk

у

ньомv

роботах,

а

с

метою

день у відведений

тричі

час

на

Розвиваються

оздоровлення

1

тру

пройшли

змагання

багатоборства,

тиждень

НаRреслені на нинішній рік завдан під силу спортклубу «Полум'я:о>, Є і певні труднощl.

ваншої атлетики.

Не вирішене

нувся

ремонт

Але,

спортивного

незважаючи

ведеться копітка му загсtртуванню підстави

нсt

перешко;:щ,

ту1

робота по фізично­ заводчан. І це дає

сказсtти,

спортк.1уб

но~шлексу.

.rцо

заплановане

виконає.

тиж

велиний

зал

Г. БУЛЬВІНСЬRИИ,

) року --:- старшим спортивного комплексу на 45 хвилин rромадсмшй кореспондент. 6:, :;· 1і!лтеро:ч. '----------------------------------------------------------------, с;птліпнv nрацю Є в· І-:при:rоnич

нагород­

І КВІТИ

ж ;ой юві:теііною Ленін­ СІ.- і·Ю ~!еДаJІЛЮ ~у П+ 111 : , ь 150()-річчя Києва :о>, б:·

ТЬ:І'(1

ГРЮ10Та:\ТИ.

Є'Щ<1,Т'іІ:о

тр ·;;івІІІШ

·

скро;~rний

пішов

с:і :!\С'!ІоіІ с;

Що

на

за­

відпочинок

ст· :щf~'l р:1Дтоспу ІV

по:;г:ну

За

тІ

:,rіСЯЧШЛІ

с.

-

наті

тут побачите нактуси, хлорофітум, аспі!рагу­ си. Стес1иться по підві· конню плющ. Незаба­

вони

давно

У Ці 3ЕШОВі ДНі біЛЯ робочих ~Іісць працін­ нинів ДОІ-tу цвітуть б~­ гоніУ, Rалли. На вікнах

ВЕРЕС.

Троєщшrа.

ценко. та:-.ш

За

живими

кві­

мо~одь,

кері~

подарувати

Напере,'\О,\Ні 67-У рІчни-. меччину. Фашисти сп!йма пі

Р:-t:(sшсьІюї

Армії

і

ли

хлопця.

За

відмову.

Ві!ісь!:(J::ю-l\1орсьного Флс.- nрацювати на них І. Луна· ту

та

40-річчя

Перемоги

р<:;:r.ппсьЕого н<Іроду У Ве-

mшііі

Вітчизняній

фашистських F.ів.

шенна розстріляли.

у

музеї

зберігається

ся з

восьми видів спорту,

но

чоловік

700

ШІЮ.'ІІІ .N'2 2. Тільки недав- ляв пальне пlлотам 146·Г()

та педагогічних ків.

кvрсії з У'ІНЯМИ 3-А, 3-Б, ного авіаполку, що базу3~В і 3-Г класів цієї шно- вався у Броварах.

року

вошІ

проводили

снс- гвардійсьного винищуваль­

ли.

ПІонери

-

Серед

ЗемпІ.

гу».

Вони

грама

підтримують

М<І:.Іаєвого курга- зв'язки з бс.rатьма колиш­

!І<І:шnаниіІ,

Роман

в.·rс,сенко,

Нурr;іна.

сьюrіі,

Оксана няться

Мшюла

Яцмlр·

о.:тrкссtндр

лами

цікавими

про

П рпс~·тн!

третього

хають

ро:111овіді про

СТhІіЛІІІЩіВ

HRUIOГO

НаЙНращі

груп

J\'i>N2 34. 21. 28

ремі групи стали

1111 з

ни-­

}(і:ш1ютьt:я

вони,

юних

зокрема.

та1шх

про JІШІ'слів села ~~:Jим·~ яні пі;t <mc окупащі зман стр~·всtли

радіоприймач.

приііщ!!Іи

і

поширювали

повідrщ,'н:mт бюро,

а

т.:::"І(

Лїю:ІІ';·:: r::1

~:ііі.•: im::~. рів

ro

ві;t

Рсtдінформ і: з

т;иіі

про

Іван~

Пошукова робота, а

Ірина Дика,

ховю.< ко­ у

НІ-

сш .м

,.,

ряіІонного

uбластн

Ре ла f<T()f> вtг..:.олит с

Гt:зетя д 1 : 11 111 , 1,, ':-і

вторвин

С(Jветов

(Ня

Е

ня

.Броварсьftа

торгівлі.

Тут

буває

-першість

говують покупців швид­

АДРЕСА РЕДАНЦІЇ: Телефони:

neny

-

я::н.)Н\е\

гола. c:-.ff1oTf'

\

за

гру­

що взятІ ~о­ зобов'язаннh

по підготовці спортс~ІенІв­ ро3рядн;шів, значківцін

ГПО,

<Турист

СРСР>>. П. БАЧИНСЬКИй, керіЕ!Ші{ фі3ВИХОВаННЯ

19 4-47;

відnовідального

t<оресnо••дента і

масової

місцевого

не тан давно відбулася зу­ стріч. Своїми спогада~ш 3

повнити його ·енспонатами, відшуюни нові імена лю·

ліонерами 7-Б класу поді·

дей. які загину ли у битвІ З ф<JШИЗ~ЮМ, ОТОЧИТИ тур­ бОТОЮ ветеранів .війни на­

зансьного руху Т. О. Фероя

шого міста і району.

Пухівни С. Ф. Микала.

Оргномітет на своєму. першо)Іу засідсtнні намітю1 осноnні напрями роботи,

Пошукові групи побуІJа· ли танож в Красилівці, Плоскому. Світильному та інших селах. ЗібранІ там

роботи

-

вати

час

людини.

Пи-

все необхідне, ІЗИХОДЯТЬ \1

прИдбавши

магазину

з

добрим

на­

строє:~t.

А. ІЮРНІ€НКО, В. 3АВІТН€ВИЧ, Л. ЛАЗАРЕНІЮ.

19-4-67.

групи.

перші

результати

по-

слІ­ ба-

лилися

учасниця

парти­

дай. а також земляки Ге· Радянсьного

відомості наших

Союзу

про

3

боротьбу

землянів

з

фашиз·

мом будуть використанІ rtpи оформленні шкільно·

го залу-музею бойовоІ сла­ ви. ,Слід відзначити. що у всій цій роботі особли·

О.

-

Н.

Анфі­

колиЦІ-·

Друге завдання було більш складни~І роз­ шун і збір матеріалів про бОЙОВІ наших

і

трудові

земляків

Ве.1Икої

!ТОДВИГИ роки

·у

Ві'І'чизншюї

вій­

Не

забуті

захиснини буде <<Ми

теперішнІ

1

Вітчизни.

Ім

присвячений стенд спадкоємці•.

-

Потрібно також додати, що записи спогадів фрон­ товинів, рідних 1 близьких

rероїв будуть зібрані в спеціальну фонатену Залу бойової слави.

Це

лише

турбот, ла,

частина

якими

тюr

живе

готуючись

шно·

гідно

стріти 40-річчя Перемоги. На

зу-

ВеликоУ рахунку

ни. І пошукові групи від­ прави.1ись в дорогу. По­ бувсtли вони в усіх кінцях юних - - чимало й інших: корисних справ. Це -: міста і району.

Тан, учні 6-А нласу зl· брали цікаві про Катерину

матеріалtі Gвірсьну,

що проживала в с. Боб­ рику, :ко~ІсомольцІ 1 О-Б-

ярмарон солідарності, вІд·

значення 42-ї річницІ про· риву

бланади

Ленінграда,

підготовка до фіналу рниця».

спортивних

про стахановку з Велиноl гань «Тато, мама і Димер:ки Євдонію Без­ спортивна сім'я•. та

про

інших

героїв війни, які загинули від рук фашистів.

По:луківці зус,трілися

з

5-В

класу

рідними

жи­

вій·

сьново-спортивноІ гри «Зі· зма­

я УчнІ

школи перерахували у Ра­

дянсьІшй

фонд

Всесвітнього

молоді

і

миру

t

фестивалю

студентів, що

відбудеться в Моснві, Семиполак Никифомайже 300 карбованцІв.

телів

ра Юшна і Натални Юш­

ко, яні також

боротьбі

з

шистськими

загинули у Рахунок дФбрих cnpa!S німецько-фа- юних збільшується, тури· окупантами'

стично-нраєзнавча

енспе­

Кварти~онR!Їмач, який меншає на вулиці 50 ро­ нів

В.1НСМ у будинкv кв. 50, т. Калач по­

N! 11,

скаржився, що' у його кім­

відділу

-

піонервожата

школи.

натах

з

р'едантора,

19-З-05;

льник ЖЕКу

відділу

відділів

заходів:

відрегульовано

систему обігрівання, 3бlль·

настанням похо- шено

температура. Після ознаі1о~Ілення зі скаргою нача­

с1льсьного

Дрожаєв повідомив редак­ ції, що вжито відповідних

подачу

теплоносія.

лодання різко :знизилася Температура

N2 2

КиїЕ:ська область, м. Бровап1.1. вул. Київська, застуnнина

О. АНДРУШКО, старша

Хоч лист і не був опублікований

Головне, тут- н!иоли буває великих черг. Продавці уміють ціну

радіомовлення

ріали про діяльність пар· тизанської групи, яку очо­

Немало цікавого й нов<>

ne

сенретаря,

6-В

ренанструнцію Залу бойо­ вої слави. -Вирішили по­

ГО ді.1НС\ЛИСЯ учні 6-Б кла­ су, знаііо;~шячись з відо-

училища.

19-З-82;

-

Слідопити

привезли з Погребів мате·

записали про них спогади. диція продовжується.-,

купці.

255020,

редантора

варщині.

СЬКОГО активу, педагогіч­ лював М. К Ратушний. 3 ного колективу, розробле­ одним із колишніх парти· ні піксtві заходи. Одним :з занів -загону Імені UЦорса них передбачено провести М. Г. Ткаченном у школі

смертну

СРСР:о>

успішно виконанІ. В учи­ лищі підготовлено 5 кан­ дидатів у майстри спорту. 12 учнів стали спортсме­ нами І розрпду, декілька сот учнів одержали масо­ ві спортивні розряди. ста­ ли ЗШІЧКівця~ш комплек­ сів ГПО та «Турист

ко. :ку.льтурно, ввічливе.

ГОРОЛСf<О· УкрниньJ

старших

N2 34.

Приємно, ціалістичні

заР­

великий

піонервожата

нарпnнt>Іх

у.краинсном

Ф F:ДЯ VI 17 aпPf'.fJЯ 1Р17 cp~:·r4 пя 1 ни ня

у

магазиFІ

RИРПА,

2.

ІН жи:Jrrь~-орrан БроАаРСfЮГО ~~(~\;J:І~І,.! І{о\1МvнисТН'lt::сной nаотии

1'a:гli:J l~tJeІ\'''~···ii

допомагаf.

ни,,

старша

Серед

курсІв

Он­

асортю1ент продуктіР, пролавці Ольга ІваніtJ­ на ХмІль і Тетяна Фе­ досіївнсt Нонош обслу­

Г.

N2 11.

V

говорить 1 N;" 6 місЬІюго пrрсtвлін­

нізованими, сrірияє У вивqеннl історії нашої крю

• но"

ГОІІt);:r·~.·оІ-о

-

розвитну фізкультури та спорту за минулий рік.

спорту.

зайти

1 продовольчий

нам бути зібраними, орг;J І жди

села Ми­

r;ш;о:;сння

-

видів

Приємно

таН{)Ж участь У проведен-

ні енскурсій,

Водночас були підведе­ ні підсумки змагання у

при~ерq.

склсtдено план роботи НОМСОМОЛЬСЬКОГО і піонер-

СПАС~1БІ ЗА ВВІЧЛИВІСТЬ

чання.

-

!

навчання

ПОЮ\ЗНИНИ

слу­ соводи

раЇІОНУ.

група

другого

років

Майже всІ юнІ енснур.....:. . відмінники нав·

увюнно

-

третьому

І<Ші!! :>:-~г;І!JGrrпнюш у роУ~И ні жительну Броварів Оль­ Вс,lІШої Штчпзняної він- гу Рудницьну. нп.

спортивний

Серед учнів

г!р­

Еі;зсьr;ніі ро~пові;~Rють про Миколу Погорелюиа, вІд піонерів-героїв. ·яні муж- якого нещодавно надііі~юв лист, юну партизанку.

про­

N2 12.

Нули- ської стрілецької частини

ш,о Gоую.1псь із ф<шшстсь-

має

на

матерІа­

вихованця

група

фізорг О. Овчар}. На дру­ гому місцІ група N2 17,

~'літьrю. Іра дика, Вален·· дом їхні ро~повІдІ допов­ тюш·

має

ухил (майстер виробничо го навчання . С. Бодров,

ну. сешrклRсшши Воло ди німи синами полків. Зго11]ир

першого найкращІ

де навчальна·

N2 11,

Підволячи екснурсант\в с-.юивні члени клубу ·до стсп,1а. де знаходитьс~ ~ Слідопит великого подви­ священна земля із Мало1

учнів

навчання

поназники:

енскурсоводи

працівни­

нашоІ Було

бойової слави.

теніс та ін.

учнів ,пою

-

5.

НіХ фрОНТОВИІ-\іВ, ВЗЯ.'lИ ~ них фотознімки для Залу

провоДила­ курсників

в ній взяло участь близь­

1

Записсtли спогади

Перше місце серед першо­ за!Їня.1а група

СпартанІада

війні також фотографія Михай­

ЧШ-1<1.10 роботи У піонерів- ла Дубровського, яний еІ{СJ\урсоводів Музею ге_- 15-річним юнаном освої·.з роїз·.Іу юних середньо! професію воді:Я і доставно

загарбніІ­

Це стосується міської ппюли Ng

~юв, А. А. Хлименно, Ю. В. Роrовсьний. А. Н. Даутов, П. Д. Шарлай.

міському ПТУ як баснетбол, футбол, еофінішувала друг& лейбол, шахи, настільний

4

в рік 40-річчя Перемоги експонати, що розповідарадянського народу у Ве­ тимуть про партизансьний ликій Вітчизняній війні. і пІдпільний рух на Бро­

ред них

О. ІВАНОВ.

спартакіада колективу фізкультури, присвяче­ на 40-річчю визволення України від німецько­

Широко будуть пред· ставлені в нашому залі й

Ji.

праців­

НИХ<І:І! ПідпрИЄМСТВ':! весняний нZlстрій.

СИЛЬВІ, СПРИТНІ'

ПРОВОДЯТЬ УЧНІ

ту.

гатьма ветерана~ш 1 інва­ ву активність виявили уч· О. Снаржевський, лідами війни. що живуть ні у мікрорайоні школи, за­ В. Розvмович, Г. Мельни· повнили їхні анкети. Се· нова, Степанищенно.

~--------------------

У

розмаху

шукової роботи. Юні допити зустрілися з

до пих часто звер·

МиюІТіІЗна Савич, ГаН\ на Сильвестрівна Ку-

ЕКСІ{УРСІї·

широкого

Сьогодні можна сназати

иицтво нощ'іітну. Квіт­ никарі роблять усе ;rля того, щоб у ці зи~юві дні

за напрямом ~У боях від· стояли Вітчизну свою"' на·

про

тається

роJr зацвітуть лілії. Доглядають за Ішіта­ ми на підприємстві са­ доводи-Ішітникарі ІІІіс­ цевої оранжереї Марі{!

не

дивина.

нагороди­

ОК.1а,'\О~І.

В.

але

деревообробному ІЮ~ІбІ·

винеслd

та

R;~жІть,

зимою нвітн у пехах заводів. фабрик не ча­ сто можна зустріти. На

-

·!!1\,цанv працю адміні­

jj(:

не

В а' т ьнівщина -

пашунові

в ЦЕХАХ

...

експедицІї

визначив коннретнl зав­ дання кожного класу. У всіх нласах були створені

1~

с1 1 т

моетями про перебуваннR нашому місті штабу <<Моя у СРСР:о> Південно-Західного фрон­

Робота туристично-крає·

брала

питання будівництва стрілецького ти­ РУ, через нестачу матеріалів затяг-

пленсу ГПО, участі у зюювій та літ­ ній спартакіадах, спартакіаді <<Здо­ цією

форми

напринлад.

. вання,

Ось і нинішній рік нерівники спор1-

З

групз

Відчувається нестача тренерів з пла-

кожного спортсмена, тренера.

ров'я:о>.

заnоді.

хоч і напружені.

J:=::2-1923 ро нах він клубу, тренери почали з якнайшир,·юnёш сu\ретарем ви- шого залучення робітнинів заводу цо :о'.1У сі:rьсьної Ради. з занять спортом, складання норм ком­

У'

на

шкільвий ···музей знавчої

нове у фізJультурно-~1асо

ЗШІІового

ня

r RC•. Б.тсrпь!ю 60 років Є·і- ної культури і спорту в житті повин ст : т І\п;;r~лович віддав на бути першоЧерговим завдання~\

П(

волейбол, бас-

лижного спорту, змагання рибалон.

··оспv· 1:-.Іені Кіров". змагання <<Веселі старти :о>. Політико:.;. j{рупку в· ниніш- виховна І роз'яснювсtльна робота се­ 'У році ВІІПОВНЮЄТЬСіl ред ТрудЯЩИХ заводу Про рОЛЬ фlЗИЧ·

pt

у

дівників, залучення їх до спорту. ЦІ-

день антивного відпочинку

відділка

-

роботі

традиційні

нувати проведення <<Днів здорщз'я:о>

б ухгалтеру

Старшо:.1у

широкому

цехових колективах

загальнофізичною

ною гімнастиною, янІ вІдвІдує жінок.

прий­

передсвяткові та вихtдні дні практи-

U

т 1 . ч:<с\ІНІСЬІ\ОГО

придІляти

займатися

підготовкою, грати

розрядів.

між командами ріддІлІв та бригад.

ЧJ ~(JІН(И· ІІОК І} ).~

масових

рішення

увагу

·

розпорядження праціА­ За бажанням вони мо­

ЖУТЬ

у

оАС 11 v~1 .ЕНПЙ

надається у ників заводу.

клубу

На звітній конференції було

ПА

І.Jlif Jl~

зобов'я­

спортивного

<Полум'я• заводу nорошковоІ мета­ лургії іменІ 60:річчя Радянської Ук·

нято

~)

соціалістичнІ'

:колентив

Розповість

nартійного

госnодарства

-

промисловості,

154.

життя

19-З-11!; листів

П. Л.

в

nідвищилася.

квартирІ

Редактор €. ФЕДЯИ. І

Індекс

,

61285.

Друк високий. друкованиІ!

Обсяг І

аркуш.

Тираж

1З.З80 nримірникІв, Замовлення No 1060.

--------------------------------------------------~~~=-------------друкарня Київсь~<ого обласного управління у у cnpa~ax RІІ~а:чн,цтв. noл:r Р~Фіі і книжкової торгІвлІ, .t\др~са дру~<арні: 255U:20, Київська область. м_ Бровари, ву.'J. Киїас:-!fа._.154.

32 номер 1985 рік  
32 номер 1985 рік  

32 номер 1985 рік

Advertisement