Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К.РАІН, ЄДНА!fТЕСЯІ -:-=':E:!!iie::=:::.=::::!!!E!!!!:~tiO .

32 (4140)

СЕРЕДА

25

Тоб і, рідна парпв,

наші досягнення!

лютого

1976 Ціна

р.

2 aon.

**

ГАЗЕТА

Приклад пок азують зазимці

ЗАСНОВАНА

В

1935

РОЦІ

Тваринники радгосnу

OPrAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

XXV

л~того в урочистій обстановці в Кремлівському Палаці з'їздів почав ро·

24

боту XXV з'їзд Комуністичної партії Ра­ дянського Союзу. 10 година ранку. Делегати і гості з'із11У зустрічають бурхливими, довго не стихаючими оплесками Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І.

БРЕЖНЕВА, членів Політбюро ЦК то· варишів Ю. В. АНДРОПОВА, А. А . ГРЕЧКА, В. В. ГРИШИНА, А. А. ГРО·

МИКО,А. П . КИРИЛЕНКА, О . М. КО­ СИГІНА, Ф. Д. КУЛАКОВА, Д. А. КУ· НА€ВА, К. Т. МАЗУРОВА, А. Я. ПЕЛЬ· ШЕ, М. В. ПІДГОРНОГО, Д. С. ПО· ЛЯНСЬКОГО, М. А. СУСЛОВА, В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО. Звертаючись до присутніх у залі, Лео­ нід Ілліч Брежнєв говорить: Товариші делегати! На XXV з'їзд Ко­ муністичної партії Радянського Союзу обрано 4998 делегатів. Відсутні на з'їзді з поважних причин 15 делегатів. За дорученням Центрального КомІте· ту XXV з'їзд Комуністичної партії Ра· дянського Союзу оголошую відкритим. Під склепінням залу звучать бурхли· ві тривалі оплески. Далі тов. Л. І. Брежнєв говорить про те, що делегати з ' їзду мають обрати ке· рівні органи з'їзду - Президію, Секре­ таріат, Редакційну і Мандатну комісії. Пропозиції в цьому питанні внесла на розгляд з'їзду рада представників деле­

гацій партійних

організацій

республік,

країв і областей. Делегати одноголосно обрали Прези· 11і~ з'їзду в складі 120 чоловік.

Разом

з

членами

Політбюро

ЦК

КПРС місця в ложах президії займають керівники зарубіжних делегацій, які при­

були на запрошення ЦК КПРС на з'їзд.

Одноголосно обрано

в

дев ' я­

-

з ' їзду НПРС

на честь

nостано­

року

відгодівельники

nередз ' їздІв·

ську трудову вахту і зустрі­

ли nочаток фору:vту комуні­ стів у Москві нови~ш досяг­ неннями в nраці. У січні се­ редньодобовий nрир і ст жи­ вої ваги худоби становив 693 грами на голову nри nла· ні 600. Від кожноУ корови одержано 251 кілограм мо­ лока на 5 кілограмів біль­ ше nроти відnовідного nеріо­ ду минулого року . Показни­

І. Гали­

місяць тут

грамів

становив

кожного

з

789

бичків. А доглядачки Ганна Антонівна Селик та Ольга Петрівна

Щиголь

одержали

грамів nри зобов'я­ занні 800 і nлані 600 грамів.

no 1100

Надій молака за місяць зріс: тут на 26 кілограмів від ~о­ рови порівняно з тор!шюм.

Нині денний

надій

фермі досяг

9.5

або

на

n і втора

no

Цій

кілограма, кілограма

більше минулого року . Дояр­ ки Ніна Барбон та Ніна Гу­

зенко одержують кілограмів

no 12-14

на корову своїх

груn.

3

особливим

ентузіаз:о.юм

трудяться наші

зараз,

у дні

тваринники

роботи

XXV

з'їзду НПРС . Ножен

nрагне

досягти

у

ганнІ .

нових

ділом

висот

зма­

відловісти на

високу відзнаку.

А. t;KPИllHИK, головний зоотехнік рад­ госпу.

Комітету КПРС

2.

Звіт Центоальноі

КПРС -

доповідач

ревізійнGі комісії

голова

ревізійної

комісії тов. Г. Ф. СИЗОВ. З. Основні напрями розвитку народно­ го господарства СРСР на 1976-1980 ро· ки доповідач Голова Ради Міністрів СРСР тов. О. М. КОСИГІН.

4.

Вибори центральних органів партії.

Потім з доповіддю «Звіт Центрального Комітету КПРС і чергові завдання пар· '!'іі в галузі внутрішньої і зовнішньої по· лІтики» виступив

Генеральний

секретар

ЦК КПРС товариш Л. І. БРЕЖНЕВ. Делегати і гості з 'їзду зустріли Леоні· да Ілліча Брежнєва бурхливою, довго не стихаючою овацією. Всі встають.

Доповідь товариша Л. І. Брежнєва бу· ла вислухана 3 величезною увагою і не pas переривалась бурхливими тривали·

По-ударному несуть трудову вахrу на честь XXV з'їзду КПРС рО• 6 і тниці меблевого цеху заводу торгов ельного машинобуdув ання

Марія Миколаївна Пеш";о, Марія МаксиАtівна Костюк, Ганна Ники­ форівна Сокол, Га л ина Рад іонівна Приходько. Працюючи ~~ прес_, д л я склейки щитовидних дета.лей, вони видають продукцію вюмtнно~ якості. 120-125 процентів - такі щозмінх і показники мають Г. Н. СОКОЛ та Г. Р. ПРИХОДЬКО, яких ви бачите на знім к у. Фото М. Семинога. ------------------------------------------~--~.~

ми оплесками.

лютого XXV жить роботу.

25

з'їзд КПРС продов• (ТАРС).

Трудові рапорти технічних nрацівників Дарни­ цького ремонтно -будівельного уnравлІння. Достроково завер­ шенІ

ку

1

nлани

останнього

ро·

дев ' ятої n'ятирічки в цІло­

му.

Трудівники РБУ активно включились у Всесоюзне соціа­ лістичне

змагання

за

гідну

торговельників на честь

з ' їзду НПРС, зокрема збільшити заnланований това­ рооборот на 100 тисяч карбо­ ванЦів. 23 лютого кооnератори

XXV

раnортували про дострокове ви­

конання зобов'язань

-

на цю

дату населенню додатково

дано товарів на бованЦів .

115

npo·

тисяч кар­

П. KOTEJlbHИKUB, ГОJІОВа раЙСПОЖJІВСПіJІКИ; Л. Дt.a ··пll-'JШKU,

секре.rар парторrаиізації.

* * *

начальник Дарницького РБУ;

У завершально ~ у роаі дев'ятої n'ятир і чки я налої.1 а rто 7188 кі .1о• грамів мо.1ока від корови і з авою. вала першість у рай о ні . До від• криття XXV з'їзду КПРС зо• бов'яз у валась олер.жати ло 910

Н. КОРЯКІНА, парторганізації.

кідоrрамів, а фактично за півт~ ра мkяця надій досяг 915 кг.

достроково

-

23

лютого . В. Б.ІШІК,

секретар Чимало

*трудо!!Іих * *

перемог

заnисала дев'ята n ' ятирічка на рахунок броварських кооnера­ торів. 3 року в рік збільшуєть­ ся товарооборот, nоліnlllується

(Фотохроніка РАТАУ).

Висок! зобов'язання взяв Іtо­ лектив

зу­

стріч форуму комуністів краї­ ни. Вони зобов'язались nлан ре­ монтно-будівельних робіт двох місяЦів на суму 350 тисяч кар­ бованЦів виконати до дня від­ криття з ' їзду. Взяті соціалі· етичні зобов'язання виконан!

Фото П. Здоровида.

секретар

О.

і чергові завдання nартії в галузі внут­ рішньої і зовнішньої політики - допові­ дач ГенераJІьний секретар ЦК КПРС тов. Л. І . БРЕЖНЕВ.

нінської nартії комуністів ко­ лектив робітників, інженерно­

Пuац а'ІадІ.І~

редній

ки за лютий обіЦяють бути набагато кращими. Приклад у змаганні nока-

Хорошими трудовими досяг­ неннями зустрів XXV з ' їзд Ле­

Косква. Кремлівський

В . п. Дудка.

nарторганізаЦії

За·

(керую­

800

усnішно несли

країн, а також делегації національно­ демократичних партій і організащи, з якими КПРС підтримує дру~ні зв'язки. Потім з'їзд затвердив такий порядок денний XXV з'їзду КПРС:

чий

віддІлка

знак. За досягнення найкра­ щих nоказників у соціалі­

нього

това-

зимського

цька). Приріст живої ваги на відгодівлі худоби за nопе­

го госnодарства УРСР . 3 самого nочатку ниніш­

тичних, робітничих, національно-демо­ кратичних і соціалістичних партій з 96

Звіт Центрального

завершальному

зують працІвники ферм

тій n'ятирічці не раз до· бивзлися трудових nеремог 1 були удостоєні високих від·

XXV

Від імені делегатів з'їзду і всіх радян­ ських комуністів він сердечно привітав прибулі на з'їзд 103 делегації комуніс·

1.

-

Іме­

у минулому році

вою Центрального Номітету Номnартії У:.:раїни , Ради Мі· ністрів УРСР і Укрnрофра­ ди його колектив занесено .:~о Нниги трудової слави на Виставці досягнень народно­

ду, Редакційну і Мандатну комісії. Потім виступив член Політбюро ЦК

КПРС

Нірева

стично:vту змаганні

Секретаріат з'їз­

КПРС, секретар ЦК риш М. А. СУСЛОВ.

ні

культура обслуговування.

На цей рік визначила новий ру. біж

-

7300

к і лограмів молока вilt

корови. І свого. будь·що, доб'юся, О. НОСКО, доярка радгоспу «Жердів­

а.кюt•.


УСПІШНО ЗАКІНЧИТИ ЗИМІВЛЮ ХУ ДОБИ, ДОБРЕ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОЛЬОВИХ РОБІТ 21 лютого відбувся

черговий пленум

У тваринництвІ району працює близь- ,

у постано111 цк КПРС. Ради Мlнlст- фабрик на успІшне виконання планів І

міськкому КомпартП УкраІни, який об- ко чотирьох тисяч робІтникІв. Важливо, рів СРСР,

говорив питання

«Про хід

виконання

Постанови ЦК Номпартії УкраІни І Ради Мlнlстрів УРСР вІд 8 серпня 1975 роRY «Про заходи по органІзованому проведенню зимівлІ худоби• 1 завдання партІйних організацій на період весняних польщ1их робіт•. Пленум відкрив перший секретар

ВЦРПС 1 ЦИ

ВЛКСМ про взятих соціалістичних зобов'язань перо

щоб всюди для них були створені нор- розгортання Всесоюзного соцlалlстично- шого року десятої п'.РІтирlчки.

мальнl умови для праці, щоб всІ вони го з:11агання за підвищення ефективностІ Учасникп пленуму активно о61 ворю­ справжньою турботою 1 виробництва 1 якості роботи, за успішне вали доповідь. Першим виступив секре·

були оточенІ

і мали можливІсть nрацювати з повною виконання народногосподарського план:t, тар парткому радгоспу «Требухlвський•

вІддачею. На жаль, ми не рідно зу- на 1976 рік пІдкреслюється, що потріб- М. п. Грінченко. ВІн сказав. щ? тва­ стрічаємось з фактами безтурботності, но зосередити зусилл.РІ учасників зма- рюіники господарства багато роблять . в грубого поводження з підлеглими. У гання на всемірному збільшенні вироб- справі вирощування нетелей для всІб-Х

міськкому КомпартН радгоспІ «Красилівський• бригадир мо- иицтва зерна, м'яса,

молока,

овочів, господарств району, наголосив на· нео

У:н:раІни Л. І. Памевко. Вlн надав ело- лочнотоварної

ферми т. Юхименко був картоплі та інших продуктів землероб- хідності швидшого

nроходить напередоднІ

Гачинський,

завершення

будів­

во для доповіді другому секретарю звІльнений з роботи за бездушне і грубе ства та тваринництва, успlщному вино- иицтва тваринницького К?:vш~ексу, до­ мІськному партН А. Д. Грsзєву. поводження з праЦІвниками ферм. У наннl і перевиконанні кожним господар- повів, що партійна оргаюзацІЯ сnрямо- Наш пленум,-сказав доповідач,- ра.цгоспі «Великодимерський• (секретар ством планів nродажу державі сільська- вує всі зусилля трудівни1t_lв радгоспу на

відкриття XXV парткому

т.

директор господарськоІ продукції,

з'Ізду ИПРС. КомунІсти, всі трудящі т. Басюк, голо&а робіткому профспілки тивному нашої рідноУ Вітчизни зустрічають цю т. Лискевич) вкрай незадовільні умови добрив.

використанні

більш ефек- усnішне завершення зимІв111 худоби, а

землі, техніки, також організоване проведення весня· них польових робІт. Для цього в госnо­

ЗІ:Іаменну дату високими виробничими для робітників. У гуртожитках велика Незабаром розпочнуться весняні по- дарстві вже полагоджено майже всІ nоказниками. Перетворюючи в життя скупченість, немає приміщень для при- льові роботи, якІ стануtь своєрідним трактори, причіnн! знаряддя. ведеться величні плани дев'ятої п'ятирічки,

до-

готування Ужі, відсутні nобутові умови,

екзаменом для

сільських

сягнуто нових успІхІв у розвитку еко- не налагоджено як слІд роботу дитя- Адже від оперативності, номіки, науки, культури, зроблено знач- чих садків.

ний крок у створенні матеріально-технІчної бази комунізму, підвищенні матеріального 1 культурного рівня життя людей. Певний вклад у виконання накреслень рідної партії зробили 1 трудівники на·

шого району, які за підсумками Всесо· ЮЗИОГО соціаЛІСТИЧНОГО змагання ВИХО• ДИЛИ

переможцями

1973, 1974, 1975

років. За дострокове виконання народ-

ногосподарського плану завершального року 1 успішне виконання :.~авдань де-

в'ятоУ n'ятирічки

суджено перехІдний

ЦИ

КПРС,

Для доярок не

трудівників.

чіткості і зла-

nідготовка кадрів.

Директор

радгоспу

сГогол!вський•

розроблені годженастІ всіх ланок виробництва за.'Іе- В. И. М.ельник розnовів про сrан підго­

умови змагання, не доведені навіть пла- жатиме доля врожаю першого року де- товки госnодарства до весняних ~ольо· ни 1 денні завдання. Внаслідок цього сятої п'ятирічки. Як 1 раніше, головну вих робіт. Зокрема, про створ_енн~ ~е· тільки в січні одержано на 40 кіло- увагу слід приділити зерновій пробле- ханізаваних загонІв. Всього їх ДІЯТН .•tе

І грамІв молока від корови менше, ніж в мі. Для задоволення потреб господарств 4: по вирощуванню картоплі, кормоминулому роцІ на цей час, а середньо- у нинІшньому році необхідно зібрати вих культур, заготівлі кормів. вироІl•У· ванню 1 збиранню зернових культур та

а

В JZ е В

0 JW П &

Jlll'

р

r

V' .Т _

І. С ~ В В О 1.W ;у

-

і і

УВ р

& іИВ

загін родючостІ і захисту рос.'Іин. За НИМИ закuіплена техніка, на ЧОЛІ заго-

нів стоять агрономи. За технічну справ·

ність

машин

відnовідають

рощуванні картоnлі, головна увага буде

району втретє при- добовий надій склав 4,6 кілограма мо-, 58-60 тисяч тонн зерна, що складати- приділена цій культурі. Червоний

Ради

Міністрів

Під урожаІt

пuапор лона на корову.

СРСР,

механіки.

Оскільки радгосп спецІалізуєтьсл на· '8И·

ме 27,5.центнера з гектара. Ози:.tі куль- картоnлі вивезено 56 тисяч тонн opra· Прикро, що деякІ партійні організації тури на площІ 13 тисяч гектарів весною нічних добрив. Сnеціалісти розробляюп.

ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ. Ця висока наго- мало приділяють уваги проnаганді досвІ- nотрі~но буде обов'язково підживити, де конкретнІ заходи по збільшенню вироб­

рода зобов'язує всіх трудІвників району ду передовиків.

Вивчати 1 розnовсюд- необхідно- підсlяти, а може і повністю иицтва кормів для гро~tадського тварин·

працювати ще краще, домагатися постій- жувати його, домагатися, щоб на фермах пересіяти. Обов'язок сnеціалістів з вра- ництва, механізатори завершують nідго­ нСІгб підJ;Іищення продуктивності праці, працювали енергійні, самовіддані, зі хуванням місцевих умов визначити кон- товку технІки до весни, вживають всіх поліnшувати яність вироблюваної продукціУ. Постанова ЦИ КомпартlІ України 1 Ради Міністрів УРСР про забезпечення

знанням справи трудівники - першо- кретнt заходи по догляду за озимими в заходів. що5 якомога менше доnустити черговий обов'язок партійних організа· ранній весняний період. зниження продуктивності громадського

цій. Ім потрібно турбуватися про виНинІшньою весною поrрlбно буде по- тваринництва в період стІйлового утри· світлення соцІалІстичного змагання. у сІяти 7 тисяч гектарів ярих нультур. мання худоби. організованого проведення зимівлі худо- радгосnах «Заnлавний», «Красил1всь- Для цієї мети в господарствах засипано - Колектив радгосnу Імені Щорса би в 1975-1976 роках обговорювалася кий» і в деяких інших стінні газети 1 ка- 4425 тонн насіння. 90 nроцентів його торік боровся за створення півтораріч·

на відкритих партійних зборах, на збо- лендарі трудово! слави випускаються доведено до nершого класу. Однак, в ного запасу кормІ.в,-вІ.дзначив секретар рах тваринників, вІддІлків 1 ферм рад- від виnадку до випадку, наочна агітація радгоспах імені Мічуріна висококонди- партійної органІзацІІ І. 1• Плюта,-l до­ госпів 1 птахофабрик. Питання про стан застаріла і не відповідає вимогам сьо- ційного насіння лише 55 процентів до мІгся деяких усnіхів. Неабияка заслуга

зимівлі худоби було винесено на обго- годнішнього дня. Дивно, що партійні ор- плану, в «ЖердІвський»-54, в «Аван- в цьому кормодобувної

ворепня партійно-господарського активу ганізації змирилися з міської партійної організації. З метою надання допомоги на роботу в тваринництво було додатково направлено 99 комуністів, 43 комсо~ольuі. створено на фермах 12 тимчасових партtйиих і 4 партійно-комсомольсь:кі групи, сформовано 16 депутатських груп і 24 пости народного контролю. Мlсьнком Номпартії України, виконком районноУ

цими недоліка- гард• -

ми. Доповідач висловлює ряд претензій до керівників районних організацій, які

nокликанІ сприяти успішній роботІ rва-

ринник!в у зимовий час. так, nрацівники

районного об'єднання сСільгосптехніна»

не все зробили для безперебійного за-

70, Ниївському об'єднанні птахофабрик _ 80 процентів. Агронома:м цих господарств слід в найближчий час все насІння довести до кондицій nершого .класу. Не все газард в районі 1 з вирощу-

очолює комунІст

бригади.

Ф. М. Залозний.

ян~

осінній період винористовувади пІс.'ІяукІсні посіви кукурудзи, сіно ота· ви, було виготовлено до тисячі тонн мо­ нокормів, вирощено по 937 центнерів 3 гектара кормових буряків. Всього на ванням нартоnлl. в першу чергу треба умовну голову було заготовлено по 41 серйозно зайнятися насінництвом. ТакІ центнеру кормових одиниць. Все це да·

безпечення худоби водою, як слід не на- сорти, як стемп»,

согоньо:к•.

«гатчин- ло можливість на належному рівні утри­

лагодили роботу механізмів. ПраЦівники ський» при однаковій агротехніЦі дають мувати худобу в зимовий період і подо­

Ради депутатів трудящих з участю спе- району електромереж нерідко без ПQпе. значно вищий урожай від інших сортів. лати відставання по надоях молока, яке

ц!алІстІв регулярно проводять перевірки реджень ходу зимівлі худоби. БІльшІсть партІйних організацІй, керІвників господарств, спецІалІстів серйозно ста•ляться до виконання накреслених заходів, правильно розумІють важливість успІшного прове-

виключають

електроенерtію, Особливо це повинні врахувати керівни- в нас було допущене. Тепер все робимо

що призводить до значного недобору молока. Постійно покликані забезnеЧувати тваринників різноманітними товарами працівники раисnоживспілки, ба· жає бути кращим зв'язок в районі.

ки спеціалізованого на вирощуванні картоnлі радгосnу «Гоголівський». зараз необхідно якомога більше вивезти органічних добрив на поля з тим, щоб на кожному гектарі їх було внесено не успішного :менше 40-50 тонн. Більш рацІонально

дення зимівлі худоби. Однією з головних умов Організовано проходить вона в рад- проведення зимівлі худоби є раціональ- слід використовувати

rоспах «Плосківський•, які значно збільшили ка державі,

для того, щоб добре підготуватися до весняних польових робіт і виконати взя· ті зобов'язання по виробництву 1 прода· жу державі сільськогосподарської про­ дукції першого року десятої п'ятирічки.

Секретар цехової партійної органlза• і мінеральні доб- ції, бригадир бригади закритого грунту

«Л!тківський», не використання кормів. По-госnодарсь- рива, які, до речі, не всюди по-госnодар- радгоспу «Красилівський• М. М. Онаш· продаж моло- ки до Цієї важливої СПІ-Jави підійшли ськи зберігаються. В радгосnах «Аван- ко доnовіла пленуму, що за січень і 20

систематично

наJІощують

керівнини

радгоспів

сlІ.lосківськиіі_.,

гард»,

«Пухlвський•.

сЖердівський•

днІв лютого працівники

молочнотовар·

продуктивнІсть худоби. ПартійНІ органі- «Jlітківськюі», радгосп Імені 1\ірова, де допускають значні втрати їх через від- ної ферми виробили 529 тонн молока, зації, керівники 1 спецІалІсти щ,х госпо- в~дпуск кормів на ферми йде JІИше че- сутність складів. або на 112 тонн більше nорівняно 3

дарств створили необхідні умови трудів- рез ваги .. Застосову_юrься

раціональні

Велика підготовча робота проведена в

відповідним

періодом

минулого року.

никам ферм для успішного виконання способи ПІдготовни lX до згодовування, сnравІ ремонту техніки до весни. Пов- Вона звернулась з проханням до райси· взятих соціалістичних зобов'язань. Тут використовуються різноманІтні міне- ністю вона відремонтована в радгосnах ного об'єднання «Сільгосnтехніка• до­ забезпечена регулярна гласність трудового суперництва, своєчасно підводяться підсумки змагання, nорІвнюються результати його, терміново вживають·~я

заходи по ліквідації виявлених недолІнів, багато уваги приділяється пропаганді досвіду передовиків. Разо:11 з цим окремі партійні організа· ції, аокрема радгоспів «Авангард», еВеликодимерський». не nроявили надежної турботи щодо виконання накреслених заходів, а також рішень вищестоячих органів по забезnеченню успішного провщдення зимівлі худоби. Ці госnодар-

ства допустили

значне

дуктивності корів.

зниження про-

продають

ральні добавки. Цього не можна сказати «Русанівський», «Жерд!вський», де на- nомогти господарству швидше закінчити про ра~госпи «Заплавний•. сПухів: вІть збиральнІ машини стоять на ліній· будівництво кормоцеху, наголосила на сьний», Імені Докучаєва, де навіть сощ цІ готовності. Разом з тим в радгосnах недоnущенні перебоїв в постачанН! в достатній кількості не вистачає. По- «Великодимерський», «Гоголівський», елентроенергії з метою збереження ро3-

трібно використовувати відходи овuчевих баз, регулярно завозити на ферми хвою. 3 метою більш раціонального винориставня кормів, їх економ!У зараз в кожному господарстві слід глибоко розібратися з станом справ в кожному радгоспі, відділ.ку, на кожній фермі. Треба розрахувати так, щоб всюди кормів вистачило на nеріод стійлового ут-

римання худоби. Особливу

увагу слід

вимагають доукомплектування робочими органами плуги, сівалки, які вважаються відремонтованими. Багато належить зробити в справІ підготовни кадрів. В радгоспах «Зоря• не вистачає 46 механізаторів, в сЗаплавкий• 29, Імені Докучаєва - 22, «Заворицький• 20. Партійним організацІям, керівникам цих господарств слід не доnускати торішніх помилок, ко-

ли не вистачало механізаторів для дво-

державі приділити Іх збер_еженню. А~же факти зм!нноІ роботи.

продукцІю низької якостІ. Зниження ва-

розкрадання кормІв мали . м1сце в рад-

лового виробництва молока в січнІ до-

1·ocnax

nлавний•

кормоцехів в радгоспах

пустили радгоспи «Гоголівсьwий•. «РУ· санІвський•. іменІ Щорса. Валове виребиицтво яєць невиnравдано зменшили працІввини ИиІвського об'єднання птахофабрик. Проведеними перевірками нещодавно виявлено в радгоспах ІменІ Докучаєва, «Великодимерський•, «За· низький рівень трудової дис-

«Авангард•.

імещ

Добре зарекомендували себе в мину-

Докучаєва,

лі роки механізовані загони. Зараз тре-

ім. Мічуріна і

nовинно бути добре налагоджене гаряче

«Зоря• та Інших. Посильну до~омогу сільським трудівникам п~кликан1 подавати підприємствашефи району. На жаль, не всюди так. Колективи заводабудівного комбінату, ПМИ-5 ніяк не спроможуться закінчити будівництво

ба негайно приступити до формування їх в усіх господарствах. На чолі загонів поставити найбільш досвідчених пра· цівників, відданих землеробській справі. У період весняних польових робІт потрІбно створити найбільш сприятливі умови для роботи механІзаторІв. Всюди

ципліни працівників ферм. Тут часто <<Заnлавний». Та і ряду інших пІдпри· харчування, культурне 1 побутове обслу. nорушується розпорядок дня, мають ємств слід не обмежуватися поданням говування nрацівників поля. Дуже важмІсце запізнення

робітників,

но завозяться .корми.

Завдання

підвищити

партійних

несвоєчас-

органІзацій -

вимогливість до

2

етор,

ріадами, хоч це rеж

вкрай

о

мате-

. ливо

організувати роботу

так, щоб всі

необхІдно, І трудівники полів працювали з

а розглядати nитання. ш~фської допЬмо-j віддачею сил, з високою

керівників .rи в широкому рuзумІНН!

пІдрозділів 1 сnеціалістІв. При необхід· ностІ надавати доnомогу, а тих, хто не робить відповідних висновків, - звlльияти з роботи. о

доnомоги деяки:11и будівельними

новЕ житrя

о

ників сільського господарства М. н. Го-

робІй.

·

На пленумі виступив заступник голо-

ви виконкому обласної

Ради депутатІв

трудящих А. І. Шу.пьrа, якиІt вручив трудівникам районv два перехідних Черо воних прапори обкому КомпартП Укра· їни І облвиконкому: перший - за най· кращІ досягнення в області по розвитку І продажу державі продуктів тваринни­ цтва, другий за одержання високого врожаю картоплі.

ПотІм була заслухана сПро виноІ:ання критичних

висловлених

комуністами

на

Інформаці.ІІ зауважень,

звітно-ви­

повною борних nартійних зборах у 1975 роцІ 1

відповlдаль- на XXVI конференції мІськоr партІйноУ

цього слова, кістю за вчасне виконання завдань, що

звернувши особливу увагу на ремонт тваринницьких приміщень, будІвництво кормоцехів, картоплесортувальних пунктів, магазинів.

сади в закритому грунті та закликала керівників пІдприємств, розташованих поряд із господарством, не забрудвюва• ти радгосnні поля різноманітними відхо· дами виробництва. В обговоренні доповідІ також взяnи участь директор Київського об'єд.Іанн.ІІ птахофабрик А. І. Вербоввков, секретар парткому заводу сТоргмаш» В. І. СуХі· кін, голова райкому профсnілки Пj)_ац!а•

організації•. з якою вистуnив завідую­

стоять перед кожним господарством. чий організаційно-партійним відділом Обов'язок партійних органІзацІй. нерів- міськкому партії О. І. Єщенко. ників господарств спрямувати всІ зуПо обговореному питанню пленум сидля трудівників радгосnів 1 птахо- прийняв вІдповідну постанову. Середа,

25

.nютоrо

1976

року

о


БУТИ МІСТУ ЗР АЗКОВИИ! ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Участь у ньому б.рали підnрн• ємства І rром адськість. Значну

СПРАВА ВСІХ І КОЖНОГО У квІтні

1974

року на сесії місь­

кої Ради депутатів трудящих бу. JІИ затверджені організаційно-гос­ nодарські заходи по перетворен· ню Броварів у місто високопро· духтивної

nраці,

високої

культу.

ри і зразкового громадського по· рядку. Ці заходи об ' єдн у вали ве· r.икий комп .1екс соціально-еконо­ мічних , nо.1ітичних, прганізацій· них nитань. Есе , що накреслюва· лося ,

в основному виконано .

У ці дні , ко.1и в Москві npoxo· дить XXV з'їзд КПРС, трудящі нашого міста підводять nідс у мки роботи, аналізують свої досягнен­ }1,. у дев ' ятій п ' ятирічці . Середньо. річний те~ІП росту промислової nродукц і і ск.1адав 12,9 процента nри n.1ані 11 ,1. Завдання n'ятиріч ­ ного n.1ану виконано на 102,0 про­ цента . Понад nлан випущено про­ д укц і і на 13,9 мільйона карбован· ІІІВ . Р і ст про~Іисловоі продукціі nорівня н о з 1970 роком становив б5J процента проти запл а новано­ го 52,2. Значний обсяг робіт вико­ нано по капіта .1ьному б у дівницт­ ву. За п'ятирічку побудовано : 40 житлових б у динків на 30-48 квартир

з

жит.1овою

п .~ощею

квадратних метра, 6 дитя­ чих садків·ясел на 1540 місць, 4 гуртожитки на 1000 місць, 2 шко­ ли (Ng 6 на 960 м і сць і Ng 7 на 1496 місць) , дитяча поліклініка . Д.1я поліпшення поб у тового об­ СJІугов у вання населення міста вве­ дено в дію побутко:о.tбінат на 90 робочих місць , від~рито 10 нових магазинів.

85673,1

Чимадо

зро6мно по

}ІЮ б.1агоустрою

nоліпшен·

міста.

Лише

за

бів, мостоnоїз.n-814, ний

будуть

на

з'їзду nа.ртн

XXV

чено nобудувати в місті три шко­ ди:

-

дві

на

центральному жит­

б у ді·вництву

дасть

гії

і

ПМК-15 почали

л і к.1ін і ку.

зводити

ПО·

В цьому році буде за­

к.1адено фундамент нового ":ЄР~· певтичного корп у су районноІ ЛІ·

карні

на

місць . Протягом років повністю рекон·

250

1976-1978 стр у юється Ве .1 ика

дікарнян~й

увага

во

введено

з:~~агаиня

у

др у го:~~у

квар·

нашо~ІУ місту прис уджено перше місце за краще проведення робіт no бдаrоустрою серед міст третьої

категорії . На благоустрій у мину­ лому році витра ч ено більш як 1,6 мільйона карбованців, в тоwу чис.ті 650 тисяч карбованці·в коо ·

nерованих коштів nідприє:~~ств.

Також організовано соціадістич­ не змагання між ~Іешканця м и ВУ· лнuь Київської, Чапаєва, Гоголя,

І І.

проведен·о

нових,

завод

значну .рекон ·

будІвни~т­

в

експлуатащю

алюмін і євих

будівельних

конструкцій

nитання

та ін .

ВwрішуєтьсІІ

закритого

спортивного

будівництва

кvльт у ри

благоустрою,

озе.'Іе·

ненню, оформленню міста малими

архітектурни:~~и

форма.ми . Е·се це

знайшло своє відображення у за ходах по перетворенню міста Бро­ варів у місто високопродуктивної праці,

високої кудьтури

і зразко­

Коро.~енка за 3вання «Краща ву·

вого громадського

лиця:. і серед б у динків

втідити і х у життя , колектива:~~ необхідно чи:~~адо попрацювати . Кожен мешканець нашого міста

за звання

«Будинок зразкового утримання». Шести б удинкам це звання вже npli'CBOEHO В 1975 році. Однак, ще

є ряд

nитань, над

1!1(НМН треба nрацювати, зокре:о.tа лро передачу домвої участі під· Щ>НЄМІСтв

Та.кІ

у

розвитку

заводи , як

nластмас,

промвузла .

шиноремонтний,

електротехнічних

виро·

порядку. Щоб

має глибоко усвідомити, що від його особистої участі у виконаа­ ні зах.одів залежать резу.1 ьтатн розвитку нашого міста.

О. КОРОТЕНКО, ronoвa виконкому мІськоІ Ради депутатів трудящих.

ради

тисячі карбованців. Постійно ведеться робота по б.1аго у строю прнбудинкових те: ритор і й, об.н.J.н а нню дитячих 1 сnортивних май д анчиків, о зелененню і ре:о.tонту ко н стр у к' цій та інженерного об.1ад)'fа н ня бринків . У мину.1ому році посаджено 400 де к оративних де р€в , 3000 штук кущів, онов.1е· но 14,5 гектара газо·нів, відре· монтовано 10 дитячих майданчиків і побудовано чотири но· вих та два спортивних . пофар· бовано вісі:~~ фасад і в . На капі· та.1ьний ре~юнт жит.1ового фонд у витрачено 131 ,7 тисячі

- 518,1

карбованц і в,

депутатів

на

115,3 тисячі

поточний

пщ rзди

лового фонду .

квартири, інженерне обладнан·

Тож

nостійну тому, щоб

в'яту

п'ятирічку

на

ннА ре~окт витрачено

Чималий

обсяг

ста н у

внеокопродуктивної

nраці, високої ку.1ьтури і зразкового громадсько­

місць.

го

ЖИТ .10ВОГО

поря~ку

колектив

ко~інату громадського харчування . З nерших днів нової п'ятирічки взято високі темпи ро· боти . Це тому, що наше підприємство достроко· во, 17 листопада 1975 року,

завершило

дев'ятої

план

п'ятирічки.

Д.1я

мешканців ~ІаСИВУ

ПРИ·

вітно відкри .1и двері піс­ дя реконстр у кції кафе «Мододіжне» і ресторан

«Горизонт•. Постійно впроваджуються nрогресивні фор. ми обслуговування ПО· купців. Та~ у їдальнях

N! 4

і

застосовуєть·

N2 5

Ку.1ьтурно , швидко і ввіч.1иво обс.,уговувати

ся розрахунок пісдя вжи­ вання ЇЖі , ЩО дОЗВОдЯЄ

в і двідувачів

економити

головне

-

завдання,

щодня

ЯК

4000

адже

ЧО .10ВіК

о д ержують

коюІ·

.1ексні обіди. У їдальні N9 17 об.1аднана ~ехані­ зована роздача сЕфект:о.

час

на

отри­

макия обіду. Пункти по· nереднІХ

замомень

на

наnівфабрикати, ку.1інар­ ІІ і та кондитерські внро·

кvлінари

с і.1и

сповнени/і

nеретворити

в

жит"

високої

якості і

к у льтурн

обслуговування житдовnго фонду. З цією метою передба. чено

розширення

noc.1yr,

д:в

гресивних вищення

обсягу

і

ви.

впрова.1ження про•

форм

і

методів

nб.

насе .1ення,

під•

ку.1ЬТ\' ри.

В. КЕБКАЛ,

Інженер жнтлово-експлуа­ тацtйноІ ионтори .М 1. На фото: секретар партійноІ організаціі /. О. Сидоренко, ГО• лова nрофко·:о.tу В. В . Кебкал, інженеD /. Л. Галєє!і, майстер

П. П. 'дрожаєв

із перехідним

Чер.воним прапором .

Фото М. Семинога.

но

зв а н н я

ного

ця року ти

передбачено да·

додатково

заводу порошкової м~та­ .1урrІї Т! їдальню nри

нату

І

«Кращий

за

nрофесією»,

дні нац і она .1ьних к у хонь.

На о!5.1асному

конкурсі

сока ку.1ьтура . А.1е не всі . Є ще окремі особи , котрі ганьб.1ять свою честь . Громадськості потріб· но звертати більше уваги, аби ВІt· корінити недо.1 і ки в їхній поведін­ ці. В цьо~ІУ ведика ро.1ь товари­ ських судів.

на

РОКИ» , НаШ ко.1ектив визначив і свої рубежі . ЗоІ<РЄ~Іа , до кін·

виробами,

відпові11но на 260 ПОС!ДКОВИХ

народ·

1976-1980

Підвищенню майстер· ності праціви иків комбі· конкурси

працювати

ко­

господарства

до

пдану

тисяч карбованців прибутку дише за раху .

нок організаuіі вулиці

напоями,

торгів .1і

nрохолодними кондитерськюrи

морозивом .

К о.1ектнви ї.:~амнь М і ~"g І 7 ВК .1ЮЧИ.1ИСЯ з~1агання

ЗВаННЯ висnкоі

за

12 у

присвоєння

сПідПРИОІСТВО к у дьтури вироб-

торгу

чі, іх запропонувади самі мешкан.

ці .

На 0.1HO:o.ty з зас і дань розгдя· да .1ося питання про ганебну no.

ведінку. Ко~танець <?· П. і Каза· риново1 А . М ., котрІ проживають

буде

нового об ·

Після капітального ре· монту незабаром почне

проект

розвитку

вування два вед иких об'. єкти їдальню N2 17

сприяють

встановденню

ЦК КПРС до XXV з'їз. ду партії «Основні на· nрями

також

ладнання.

бра·

мун і стичної праці. Обговорюючи

органІзаціі

Чима .~о

по­

ко .1ективу

та

зробмно по пол і пшенню естетичного о фор м.1ен ня торговедьних приміщень,

кераж у » . Ко .1 е ктнву ка· фе «Варенична:. прнсвоє·

на

N9 5

кнцтва nраці».

. місце .

о с обистого

дом у , мож у ть nридбати всі необхідні продуктІ! .

Мешканці Бровар і в прагнуть, щоб

кафе

док», у nриміщенні «Прол і сок»

пивний бар . nівріччі

У першому

буде

речонт .~ і сок»,

сХмо-

nідва .1ьно~ІУ ресторану ві!!Криєтьс,. проведено

ресторану «Про· кафе «Е·ареннч­

на ». І все це д.1я того, щоб створити тр у .1ящи:~~ міста умови д.1я к у,1ь· турного відпочинку .

У

дні

з 'їзду

роботи

КПРС

XXV

ми

з

ра·

дістю рапортує)tо : пере.1-

з'їздівські соціа .1 і стичні зобов'язання виконано достр о кnво . Дано 10 ти· сяч карбованuів товаро­ оборот у

понад nлан .

Н . ВОЯТОВА, директор комбінату rромадськоrо

хар­

чування .

копію

рішення

суду

від·

носно продавцІ! Пав .ювськоі , яка теж ображала оточуючих . І це· вплину .1о.

Ні на кого не

звертає

уІІаги

поки що подр ~· жжя Петруків з в v.1. Леніна. Е·они без дозвn .1у

3 6 уд у ва .1н гараж . Крім тогn. ві.1· городи.1ись від сусі:tів

парканом

по ву.1иці Радгоспній. Р і шення то·\висотою до двох метрів, заб)В· вариського суду будо зустр : н у то ши, що затіняти в і кна н і хто не схва.1ьно:

кожна

повинна

внести

Б

десять карбованuів штрафу й на-

має nрава (у вікно веран;хи

дував свою роботу товариський суд другої ді л ьниці міста . За ~ІИ·

да.1і вести себе пристойно .

ченків не проникає світ.ю) . З uи~І

Н)'.1ИЙ

хованн11 порушників і ду~1ка товаfJІІWie по роботі. Так, наприк.1ад, ми надісдзли адміністрації зміw.

Основне

р,оку

ЦІ,

П'ять к у харів завоюва .1и

сПраво

У минудому році комб!. нат nрийняв на обс.1уrо·

всюди був зразковий порядок і ви.

1976

ко.1ектив

доnо·

п:ятирічки роко~r ударної пра·

комбінату

ЧЕСТЬ МЕШКАНЦЯ

лютого

за

тя рішення XXV з ' їзду КПРС, зробити nерший рік десятої

32

перше

50

160

25

Наш

фонд у.

би організовані у їда.~ь­ нях NgNg 2. З, 5, 6, 10, 12. Робітн!fКи , йд у чи до.

школі

Середа,

Київська,

викорінити

прагнення

fJA ПІДПРІІGІІСТВА BIICOROI It~ .JІЬТ~РІІ

твореннІІ БроварІв у МІС· то

біЛЬШ

о

(в у.1.

21, Ь<:~, 80). Спо­

могою громгдськості .

робіт вико·

жит.1ового

до

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Чітко визначив своє місце у боротьбі .за пе~е­

наше

На фото: будинок зразкового утримаиИJІ по вулиці Кірова, ~. Фото М. Семииога.

зможемо

нано п і д час ог.~яду технічного

ти-

що

діваємося, що всі ці недоліки

ня у двох будинках тощо.

капіта .1ь·

394,8

б удинках,

Дрига

302-а, кв. 37,

За

по експ.1уатації і ремонту жит. nридітІємо

ров,

с.1угов у вання

рахунок цих коштів rа з ифі к.овано 10 жит.1ових б удинкІв, відре)юнтовано 8000 квадратних метрів м'якої покрівлі,

в 12

ко~rу­

за

Ткаченко, Ройтман, Ск.~я­

44) ,

-

карбованц і в .

експ .1уатації

будинків,

(вул. Київська, 300-а, кв. 50), Рн(Іоносов, Пас і чник, Ячник (вул. Гага.ріна, І І, кв. І 14, 88,

сячі кар·бованців , на поточний

він був зразковим. Так, за де·

будинку

Як і раніше , чи:~~а.1о уваги прилі·

nовести більш

ад!І!іністративної відпо·відаль­ ності притягнуті Е·.1асенко

трудящих становить 93 тисячі квадратннх метрів. Незабаром він дос 11 гне 106 тисяч ква.J.рат· них метрі!!. Зросте обсяг робіт

увагу

комплексу, rотед ю на 400 місць.

лятнметься

обласної

кому міської Ради

спо·

підприємств,

Буде

Кr<ївської

Нині житдовиІ\ фонд викоІ\·

ко:~~плекс.

при.J.І.1яєт~я

і Почесну Грамо-

nрофспідок працівників місце вої промисдовості і ко:~~унально-побутових п і дприємств . Пер· ше місце присуджено за під· сумками соціадістичного змагання в четвертому кварталі завершального року дев'ятої п ' ятирічки . ЖЕК·! прот~гом 1975 року працював рип11чно, вкас.лідок основні лланові по· казники nеревиконані. Так, план капітального ремонту ви· коканий на 104 проценти. по· то<rкого ремонту на 104,4 процента, ремонту житла за замовденнІІм насе.1ення на 124,2 процента .

вість повн і стю вирішити проблему водоnостачання міста . На пром· вузлі завод порошкової металур.

струкцію

талІ Радою М і ністрів УРСР і Рес­ nубліканською радою профспілок

ту

n,pa@p

правн.,

нальних

ЗАВОЙОВАНО

nодія : вручено nерехідний Чер· воний

~ІИ

ПЕРШІСТЬ

НЕДАВНО в нашо~у кодекти· ві жнтл.ово-експлvатаційної кон­ тори Nv І відбудвся радісна

можли­

рів .

ського

Однак треба

деснянського

що

поб у довано

сnортивний май­

рішучу боротьбу з nорушни.ка ­

сяг робіт передбачено виконати по реконструкції очисних споруд. водопроводу,

Ка.ретников) , з

якого

ко:~~n.1ексний

ловому масиrві і одну - у північ· ній гр у пі промвузла. У найближ· чий час бу.J.е закінчено будівннuт· во районного в у зла зв'язку, кіно· театру на 800 місць . Вмикий об·

міста,

тов .

данчик.

літики nартії, втіленої у П·РОЄJr!!

збільшиться на

рес.п уб.~ ікаи·

.(г.оl!ова

ком і тет бу·

по ву.тиці Сє.1ова

Ng 2

ІfІlUІативи

В основу їх покладено по· слідовне nеретворення в життя no·

ЦК КПРС до

відзначити

ди·нку

сесії .

по да .1ьшому всебічному nоліп· шенню народного добробуту. За роки десятої n ' ятирічки nередба·

ремонтно-механіч·

монтних роботах і б.1агоустроі.

Слід

новий комn·

розгдядатися

сСі .1Ь· можна

Відрадно, що rро~Іадськість бере найактивнішу участь у ре.

лекr організаційно-господарських. заходів на 1976-1980 роки, яКІ

ратних метр і в доріг І nлощ, 14,7 тисячі квадрат н их метрів тротуа·

nідсумками

сказати про ний завод.

nитання оформдення 1 передачІ до. левоі участі в будівництві заrаль· новузлових об'єктів . КеріІІникам цих підприє·мств треба зважити на це , тому що розвиток nідnриємств буде обмежений.

розробдено

ком у надьного об .1ад.

нання , райоб'єднання rосnтехніка:о, чого не

сСідьгосnтеХJІіка:., трест сБрова· рисільбуд:. та інші ~е виріІ';Іилн

Нині

шнноре:~~онтний, нестан.

дартного

райо6 єднання

1975

За

маш:.,

заво,добудІв·

ком<Іінат,

рудженню дитячих зак~адІ~, лн~е за !976-1979 рОКИ КІЛЬКІСТЬ ІХ

рік nобудоаано і капітально відремонтовано 49,5 тисячі квад·

допомогу в бщноустр·ої жит· лового фонду надади заводи nорошкової металургії, cTo.pr·

рік

-

г.1асність . Так побу.

Т}'Т

РОЗ Г•1"НУТО

надцять справ, які

порушеІ:Іі

n ' ЯГ• про·

ти вісімнадцяти громадян. До ре·

о

Неабияке значення

новЕ житrя

о

~1ае д.1я

ви·

рат·

миритис!І не можна .

І. БУЛАВА, ronoвa товариського су· ду .N9 2.

о

З стор.

о


СВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ

обр11ди-е наш побут

HotJi

ф ОБГОВОРЮЮТЬСЯ ПИТАННЯ

РОЗЗБРОЄННЯ У Женеві про11овжу1

БуАь тв щасливі! Кме-ктив

праuівннк!в

міського

віддL1у ЗАГСу чимало рооить no ро3витку комуністичних відносин. Він є одним із тих осередків, які зміцнюють сім'ю й виховують естетичні погляди у людей, в nep· шу чергу, в молодих . І, звичайно, проводить нові радянські обряди. Еже три роки ми беремо участь у об.1асному ог.1яді-конкурсі на кращий відділ ЗАГСу . До речі, резу.1ьтати буд уть підведені в цьо. му місяці . У 1975 poui активно включилися у республіканський огдяд · конкурс. І зайняли TJJ€TЄ міс. це. Нині вик.1икали на соціаді· етичне змагання Фастівський місь­ кий відд і .1 ЗАГСу . У нас - особ­ .1И'ва й гуманна місія: допомагати .1юдям поєднувати свої долі, ра· зо:~~ з ними радіти появі нових гро~Іадян К;>аїнн Рад. Турбуємо· ся як урочистіше nровести обряд і дідимося досвідом , пере !і маємо кращий. А коли підбива .1и пі.ІІ.· сргкн змагання, то вийшди пере· можцями .

Обряди пропагуfмо не ті .1ьки під час прове.1ення церемоній . Ре · гу.1ярно випускаєт ь ся стінна газе ·

народжень

машнього вогнища . Іноді с.1ід на­ вести повчальний приклад , щоб запоб і гти утворенню нещас,Jивих сімей. Дотепно оформлена сати­ рична газета «Ой любов, любов!».

Часто обновлюється наочна агіта­ ція . На плакатах подаються зраз· ки заяв та інших документів . Увагу відвідувачів привертає куточок

про

наречених та

новона·

роджених . Тут можна переглянути

фотоа ,1ьбом, дізнатися, як прово­ дяться рит у а.1и. Святкування цих Урочистих подій тривалий час бу·

:10

під вп .1ивом церкви, котра вмі­

.1о

СПЄК\'.1ЮВа.1а

На ЛЮДСЬКИХ

чуттях. ·Радянські

ооряди

ПО·

давно

ввійшли в н~ше життя. Глибокий смисл у с.1овах обрядового старо­ сти, який говорить про утворення

нової сім'ї , npo обов'язки модо· :хят перед Вітчизною, про їхню вірність і повагу. Коли мова йде про

народження

ються

наnутні

дитини,

то

поради

да·

молодим

батькам, бо виховання майбутньо­ го покоління починається

в тако ­

~ІУ важливо:-.~у осередку суспіль· ства , як сім'я . Все ue сприяє, в певній мірі, формуванню нових прогресивних погл ядів на життя, на ро.1ь жінки у суспі.1ьстві, наво·

18.30 СЕРЕДА,

ПРОГРАМА

С . ОО 9.10 9.30 10.00 11 .00 14 .25

19.00 19.30

25 ЛЮТОГО ЦТ

Новини . К. т. Гімнастика. К . т. •Творчість юиихо. К. т. На XXV з ' їздІ КПРС. К . т. •Наша адреса - РадІИсЬ•

:ь~Р~~ю:;мунІста

8 сучасній ра. І 15.25 К. т. ХудожнІА фІл•м дл• дІтеІ

-

незабу-rия

КПРС•.

а ' із.ІІУ

XXV

К. т. •Ми будуємо БАМ•.

К. т. Сnортивне свято, прнсвяче· не XXV з'Узду КПРС. 21.45 ІнформацІАна програма •Час•. На XXV з ' їзді КПРС. 22.45 С. симфонія. По Прокоф'Е8. закінченні - Сьома новини. ПРОГРАМА УТ 9.55 Програма передач . 10.00 К. т. На XXV з'УздІ КПРС. (М.). 11.00 МузичинА фільм сРосІАськІ на· родні пІснІ• . 11.15 Мультфільм . 11 .40 Шкільний екран. СусnІльствознав· ство для учнІа 10 кл. сСnі.ІІьнІ риси 1 особливості соuІалІзму та комунізму•.

12.10 12.40 12.55 16.05 16.10

наречених

кають

радісне

хвидювания

На

враження на мене . Дуже вам вдячна . Швецова із міста Дзер­ жинська Горьковськоі області».

речені

давнім сват

рее·

Бригади чехословаuь· ко·р а дянської дружби

щоб

були в парі І

не

Ш І Ір око

та

Л.

завжди

старос.

вітальну

тІвку

молодим

кам,

wo

на

В го ня

лис·

Новонаро.'lжених

пластмас.

Наталії та Олексію ПИСАНКАМ. ФотоМ . Семинога.

Дані,

міста реєстру.

щ"Івляюгься від нього під різними приводами і прагнуть охрестити

пр оти

в оє н н у допо~югу. У свое­ му вист у пі Е . Кеннеді н~ вів конкретні факти грубого тою

весна•.

20.30

В.

Атлантоа• .

(М.).

магнІтноі аном ал !і, Казахстану , Уралу. (Дніпропетровськ) . телефільм •Ма· рІя Савченко•.

17.40 Документальний

ка•. (М.).

ХудожнІА

телефільм

еВиліт

sa·

18.00

трнмуєтьса•. (М.). Програма сЧас•. На XXV s'УздІ КПРС . (М . ). МуsичниА фільм сСпІвав Н. Обу ·

18.30

хова•. 23.30 ІнформацІйниІІ виnуск сДеиь І& днем• . ЧЕТВЕР, 26 ЛЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ 9.00 Новини. 9.\0 К. т. ГІмнастика . І 9.30 К. т. сДружІть, діти•. Конuерт. 10.00 К. т. На XXV з 'УsдІ КПРС. \11.00 К. т. ХудожиІІІ телефі.ІІьМ сМо• • сnрава• . 1 серІа . 14.25 К . т. сТаІА труд, таоа висота•. ДокументалонІ фІльми •донбас вчора

ство. (М.).

І

сьогодні•,

сЦа

кар•. 19.30 К. т. сСnІаІІ

телефільм сТо-

наро.аиІІІ

•Єлааа

праuІ•.

артист

Репортаж

з

1

Рес-

публіканської художньої вистав. ки, присвяченої XXV з'їзду КПРС. Передача І. •Торжество радянської програми

миру•. 19.00 ІнформацІАна програма •Вісті•. 19.30 Наші прем ' єри. сКаіти живі•. Телевистава sa мотивами п ' єси М. ПогодІна. 21.00 Програма •Час•. На XXV з"іщІ КПРС .

важка

12 . 10

13.05 13.35 14.35

ГРО•

прав.

нов•. (М . ). - учителю.

11.05 Екран

•НавчальнІ

пер~дачІ s пІт~ратурн в березні•.

(М.). 11.45 І 12.40 Для учнів 6 кл. Музика. •Комnозитор О. П . Бородін•. Пере.11аuа І. (М.).

••••••••••••••

• Наука . Техніка. Прогрес• . (М.), Музични~ фільм сКонuерт лІркч• ної пісні• . К . т. Екран навчального кіно. Для

тих,

хто

вступав

лиференuІа.1н Функuії

вищих

кількох

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!t

Редактор Є. ФЕДЯR.

!Сі<&К..4СЗ~ ~ ~ ~ m ~- ~ ЗАВОДУ «ТОРГМАШ» и робо іб І

а ту ПОТр И ; ТОКар-карусеЛЬНИК 111-IV розрядів,

Новини.

слюсар • нструмеитальннки

ТОКар·рОЗТОчуВаJІЬНИК

елеКТроrазозварНИКИ

•длІІ

вас,

вчителІ• .

фізики у береsиІ.

!1

nісні .

Художній фІлом сПричетиІсть•. Програма nередач. ПередачІ

s

17.10 •ОрбІта дружби•. Змагання екскаваториикіа

Кривбасу,

Роsв"••

18.30 К. т. Для школярів. сМІс10 моє• . (Ленінград) . 19.00 •Хлібороб Київщини•. 19.30 К . т. •Горизонт•. (ЛенІнrра.ІІJ. 2О. Іо К. т . Вечірня казка. (М.). 20.30 •XXV з ' їзду КПРС yдQJI? пра u ю•. 21.00 Програма •Час•. На XXV s'~AI КПРС. (М.) . 22.00 Художні~ фільм сПершиА тропе .. буе>. (М.).

~~========::::::::::::::::::::;::;::;::;;::;::::::::::::::~ • ~ --.- - -

nередач.

радянської

nDРІ.ІІкІа.

змінних.

К. т. На XXV 3'і3.ІІІ КПРС. (М.). Конц~рт

аишиж

зання типових прикпадІа•.

111-IV розрядІВ, IJI-IV розрЯ"іВ, "' фрезерувал:ьннки 111-IV розрядів, елекТрИКИ IIJ-IV розрядіВ СJІЮСарІ·саятехИіКИ JIJ-IV рОЗРЯ"fВ,

Програма

до

учбових закладів. Математика. «Ірраціональні рівняння І иерІ .. ності•. (М.) . Фізика. Розв'язання sадач . (М.}.

15.05 16.00 К. т. сТелеестафета •Комсомол ... ські зорі•. 17.20 Програма передач. 17.25 Екран студента·заочника. 2 куре. Вища математика. сПохІдні та

(М.).

22.00 Продовження вистави. 23.15 ВечірнІ новини . Програма пере· .11ач. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.SO, 10.40 І \5.35 дJІя учнів 4 кл. •Му•ика нароJІів СРСР•. Пере· .11ача 2. (М.). 9.55 ЛітературнІ sустрІчІ . сМ. Тихо-

ПРОГРАМА УТ

9.55 10.00 11.00 11.30 11.45 16.50 18.55

слІдопит•. (Л!и\иград) ,

19.00 Документа.ІІьнмІ

хун•

(ТАРС.) •

РРФСР

но·вІ-диоаннх реакuІіІ•. 18.30 к. т. д... ШКОJІІРІ•. •ВсесаІтвІІ

пор у шення

е.1е~1 ента;Jних

м а дянських

19.46 сП\дмоскоа ' я•. ТелеогJІяд. (М.). 20.15 К. т. ВечІрня казка сПро nІвни·

ме·

поправку до

обговорюваного законо. nро е кту про іноземну

делегата XXV s'Tsдy КПРС ста• левара ХТЗ Ф. С. АмелІна, (Харків). ФіЛЬІ'f·коиuерт •Коли приходить

uастнвостІ

запропоновану

Е. Ке н неді

ка, 2 вітатимемо молодят, зичи· тимемо довгих літ життя ім та їхнім малятам . Л. ФРОЛОВА, завідуюча міським вІддІлом ЗАГСу.

с3агап~нІ

nрипи•

сенатори nрий.

39

н яли

Незабаром відділ ЗАГСу змі· нить свою a:tpecy. У новому npo· сторому за.1і по вулиці Шевчен ­

носкості•. (М.) .

за

не н ня по11ання будь·якоІ в о є н ної доnомоги чі .1ій· сь к ій х v нт і : 48 го,1осами

громадянина,

22.46

соціально• по.1ітІічиі

прог о лос у вав

який на.родІtвся у 1975 році. Ним виявився Саша Козлик.

21 .45

на.!І.f•

ф У СЕНАТІ США Се н ат конгресу США

варів: 28 грудня у будинку ку,1ь· тури заводу «Торгмаш:. вітали ти·

ІнформаuІАиа nрограма «Вісті•. сЮ . Смоанч cnlвeu~ краси НО· вого дня•. ЛІтературна nере,ІІ.ача. сНа добраніч, дІти!• .

вже

nе р етворення.

ємна подія сталася в історіі Б.ро·

маленького

які

жає г.1ибсж і е к оно~tічні

З

ними ве.1емо копітку виховну ро· боту . В минулому році бу.по вдві· чі бі .1ьше записано новонародже· них, аніж у 1974. І ще одна при.

сячного

КОНСТИТУЦІЮ обстановці ведико• по .1ітич н ого піднесен•

йшли в національну ко. м ісію ло nроведенню ре· ференд у му, свідчать npo те, що величезна біль· шість кубинців вислови­ .1ась на nідтримку новоt ко н стит у ції, яка ві11обра·

ють у нашому відділі ЗАГСу . Що· правда, є ще обмежені люди, котрі не розуміють цього обряду й від·

онуків, а то й дітей у церкві.

cro

на К у бі ві11бувся ре. ф ере нд у ~І по лро~кту но. вої с о ціалістичної КОИ• ституції.

бать­

працюють

заво.n.t

ря.1ах

ф ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ

иіко,lИ

ФРОЛОВА

€.

вручає

nерших

р о згорнутого

всій країні руху за гідну з у стріч XV з'їзду КПЧ .

пере·

рnзлуча.1ися.

Обрядови~

На·

йд у ть у

ук·

наречемич

руки .

теnер на.1ічуєтьс11 ще 2400 боретьСІІ

з а честь носити це ім'ІІ,

звичаєм

8язує

9.55 А. Фурманов . сЧаnаев•. (М.). Північ•. 11.10 ДокументальниА телефІ.ІІоМ сКJІИ• 15.20 К. т. •Шахова шкОJІа•. че земля рідна• . \15.50 сПублІuистика М. Шопохова•. 11.40 І 12.40 дJІя учнів 7 кл. ЛІтерату· 16.45 К. т. сОб'Ектив•. ра . В. МаякоасокиіІ. сНеsвичаА. 17. 15 К. т. сВІ~гукнІться, сурмач\!•. на nригода ... • . (М.). 18.00 К . т. сІЦоденник XXV з'Т3ду 12.10 К. т. Аокум~нтальииІІ тепефІл~м КПРС• . •Відкриття Ямалу.. 18.30 П. І. ЧаіІковськиА. ПершиА кон· 13. 10 К. т. краю•. ФІльм-коиuерт сНасnІаІІ церт для фортепіано s оркест• ріАного ром . 13.30 Науково·популяриІ фІпьми . (М.). 19.05 К . т. Зустріч а делегатамн XXV 13.50 КJІасна година . •Культура розу· s'Тзду КПРС. моаоі nраці•. (М.). 19.30 К . т. Чемпіонат СРСР 3 хокею: 14.20 Екран - учителю. с8читнс• ІО• ЦСКА - сСnартак•. (21.00 Ін. муиІзму•. (М.). формацІАна програма сЧас•. 15.20 В. МаяковськиІІ . Поема с8оJІОАИ• На XXV з'їздІ КПРС) . мир І.•яІч Ленін•. (М.). 22.35 К. т. Коиuерт радяиськоТ nІснІ. 15.50 Для учнів З КJІ. ПрНРО.ІО3ІІІІ• По закінченнІ ноанни.

про

За

весі.1ьниА

чайно, цей обрял неможливо опи­

Т8JІІВ•. сЕнергетика ОКНСЛІО81JІЬ•

18.00 Реклама . Оголошення. 18.15 сПартІі бІІІuІ•. Теленарис

1400,

сати, його треба побачити.

9.06 Для учнів 2 курсу профтеху'ІИ· лищ. ХІміА. (М . ). 9.30 І 10.40 Для учнів 10 ка . І ·серед· иІх сnеціальних учбових sак.ІІа. дів. Фізика . ..Основи теорії від•

(Донеuьк).

їх

рушнику

раїнськнм

Обрядовий староста вручає їм сві­ л о цтва про ш.1юб. І зворушливі П слова . ко.1и ларує дорогі сімейні ре .1іквії : хустку і рушник. Зви­

ХІмія.

17.00 сОрбіта дружби•. (Заnор\жжІІ). 17.30 Телефільм « Висота• .

ДА.

обручками.

Художні/І фільм •Вогонь•.

Програма nередач. • Шахтарські обрІТ•.

На

звичаєм

•ОлІвеuь· мuюаеuь•,

Новини .

бt{. Тіль ки в Чеській Соціа .1істичн і й Респуб.1іцІ

ТУН.

килимі щастІІ

обмінюються

У

АндрІА БУЯЛО та Світлана ПОЛІІВО·

Потім оорядовий староста А розпорядник реєстрації, котрі зо:tягнені в красиві розшиті плат·

ЯКОМу

ансамбль

ГУЛІ, Н. М . ЩЕР· БАК, в. с. киящУ. КА, Л . І. ІВАНИІ.і.Ь· коr . А. я. ков.

сп.равив приємне

руШНИК, На

ПОПЕРЕДУ

які н осять почесне зван• ня бригад і~Іені чехоєло­ ваuь к о · ра д янської друж·

акаnель·

С"-'адІ: М. М . ГОР · БАЧ. Б . Д. ГАРА·

Один із записів у книзі відгу· ків свідчить про попутrрність цьо­

матері стелять на

фото:

кий

Як вишню розквітАу в AUJIO,

За українським

д і яльності .

ІіЕХОСЛОВАЦЬКО. РАДЯНСЬКОІ ДРУЖБИ У Чехословаччині ши• риться рух колективів,

Шануй ніжну, Аюбу. Як zоАуб гоАуІjку,

тя, запрошують всіх до залу

а

заохочумтк

БРИГАДИ

Веди, наречений, до шАюбу

сСnів

і

JИ·

знищення,

не

ф

слова

17.20 Програма переАач . 17.25 Екран студента-заочника. f курс.

К . т.

це

Омріяну доАю свою.

хору:

нових

б у д ь· якої сnря~юваної ка

та

пісні, яку вони співають :

го

розробляти

~rасового т~ ·кож

їхніх свідків, родичів, гостей. Хор салону сБроварчанка:., який завоював визнання, вітає їх піснею. Учасники хору - в націо­ нальних костюмах. Завжди викли·

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

сМиколка·паровозо. 16.55 К . т. •Наука сьогодні•.

К. т . •Творчість народів свІту>. К. т. Тираж •Спортлото• .

для

не

вироб.1яти

д і в і н о вих систе~І зброі

основ·

дач.

17.10 К . т. •Концертний sал телестудІі 18.30 19.00 19 • 10 19.45

в

20.05 20.20 Вперше на екрані УТ художвІІ фільм сІду ~воїм курсом•. 21.46 ІІрограма •Час•. На XXV a'Jsдl КПРС. (М.). 22.45 Фільм-концерт •РіднІ nростори• . 23.15 Вечірні новини. Програма цере·

данськІА літератур •·

сОрпя• . 18.ОО К . т. сЩо.11енннк

проводиться

ному у вихідні дні - по суботах. Ось як nроходить ця церемонія

ВИШІіВаНИЙ

до­

не

Урочиста реєстрація ШJІJО6ів чи

сім'ю. Наше завдання поляrає не т і.1ьки в то~Іу, аби видати доку· одного

ни к ів

діяльності.

страції.

ще

~Іітету по роззброєнню. Завдання комітету полІІ· гає В тому , щоб ПОГОJ!И• ти текст міжнародної у годи, яка б передбача· ла зобов'я з ання її уч-ас·

дить на роз.!І.уми про щаетІІ І добробут в умовах соuіа ,тіс:тичноі

та «Радянська сім'я», в якій роз'· яснюються закони про шлюб, про

мент про створення

роботу весняна сесія Ко­

КурськоТ

"' lV-V розря,цІ:в,

СТОрОЖІ·ДВірИНКИ у ДИТКОМбінат. Звертатися ва адресу: м. Бровари, вул,

і

Д ІНа,

16

~

Машнно"у·

v

АдмІвlстрацІJІ. ~ • _.

• •

}.,::~:~~~~~~;:~:::J:~{~7.Fo::·o~~~;шp:~~·c·l-:;:::~=-:~~~~=~.:§l-~;;:;~ Советов депутатоІ ТІІУАJІШПС8 J(вевсІЮІ ОбпІtт8о Газета ІЬІХОJ!RТ 88 YICPIRRCIIOII ІІJМЬ.

_,~,.,.~ --А"..".~~ - - - - •

ІНдікс бtrі.~БР.оварськ~

·~r-

8, ІSРОВАРИ,

8)'.11,

Кві1с•ка, 154,

- - • ···- .,,,_-

деита

ІІІСІІеІоrо

радІОМОІІІІевв• -

МІСОІОf роботи, фотокоресnОRJІеRТІ

_

Jg.З..IS• aiJuiiJJia I9-4.St

ПРОМИСЛовостІ,

П ЯТННПІО t еуІ!оту, Обсяг 0,5 ФОРМ8ТІ' rаgетв

сПраа.а••

»;.;;· к;rа;~ •;р-;~ І спр;І~;~;;:с:ь;;фjіІ,.К:и;;о;ої;;Ьл!";у~-кuів;;,іб{''....о..:-..,. За~.~ i06s:Jo.89o:~ -".-

#32 1976  
#32 1976  
Advertisement