Page 1

ПАТРІОТИЧНА ІНІЦІАТИВА

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯ!

.N! 32 (3838)

ІнІцІати­ З патріотичною провести 19 квітни вою суботник, комуністичний присвячений 105-й рІчницІ 3 дня народження В. І. ЛевІ­

ВІВТОРОК

25 лютоrо

'ІrОJІЬців і ІtМ:О,цІ КО.JІОВВ. Цьоrо • дни вІдбупси

lІdТВВrи

приємств.

коа.

ковському

мектромехавіч­

Москви 13 аактrком 03Иаме- \ RyВ8'lJI lOS.y рІ~ 3 дня

б&-ато­ відбувся тувальна JІЮдний мІтинг. Гоnова ради

КОМСОМОJІЬСЬКО·МОJІОД І ЖіН О і з'Ізду ХХІІІ імені коnони Імені

від

тичному еуботввку, показав­

товаришІв

ши цьоrо ,.ли найвищу про­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМlТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ 'УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕП'УТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Трудова вахта 3аверwапьноrо *

1r

З допомогою шефів Шорnку вагомий внесоtt У виконання планів і зобов'я­

до сівби за дить підrотовку методом !.. е. Воронової (при

зань радгоспу «Жердівський» закритого бригада вносить

змінних температурних

грунту,

на

сти

1500

паливом для вирощування роз­

без пікіровки.

сади помідорів

Насіння дражироване. Електромеханічний

дРажи-

ратор виготовили механі3атори першого відділка під керівни­

І' цтвом механіка Івана Степано­

розсада

вича Ясьма. Прискорено виго-

товлення поживних горщеч:ків.

На ПЛОЩУ В

1 Обс~уrовує

агрегат механіза­ І Гетор :Микола Тимофійович

насін­ прохо-

десять гектарів. Решта НІ ранніх помідорів

паринкових рам, продов­

жується забивка траншей біо­

вадранніх помідорів уже гото­ ва ДЛЯ ПІКІРОВКИ

иа

розраховану

пікіровку,

районної Ради депутатів тру­ дящих, член КПРС Галина Ми­ Бригада Ігнатьєва. ронівна працює під девізом «Дати про­ дукціі більше, кращої якості, з меншими затратами». Для зроблено. чимало цього уже Висіяно насіння ранньої капу­ три гектари,

під

мах). Підготовлено площу

депута'!'

очолює

яку

(ТАРС).

ЗAR.JIИR ИОСКВІІЧІВ ПІДТРИМАНО Патрtо!'4і'ІИf!А закnик мосиви­

'!ів

105 річниЦі з дня народження В. І. Леніна. ІІ1дтримано колек­

уведенню

сьиих заводів і фабрик іІііДіа­ тиву москвичів підтримали ро­

ве

JЮботи

теплиці-роз­

в дію

шефи

дівного заводу імені Леніна. В

день комуністичного суботника продуиціІ не менш випустити

-

ви

ЗАВДЯКИ

СJІово в •чермну суботу:~> sидо­

бути понад добове :завдання сто

тонн нафта.! 5О тисяч l<убомеt­ рів :газу.

ІІО)МІЩРІ. .'r•

ДБАЙЛИВОМУ ДОГЛЯДУ Добре почали

завершальний

тварининии п'ятирічки рік вирощуванню М?­ бригади по Мар1я иерує лодняка, якою Петрівна Болгар. У січні вони досятли середньодобового при­ з

кожну

на

ваги

живої

росту

грлів на 24 грами більше, ніж nередбачалося планом.

507

Чимало догля;з.ачів доби.1ись ще вищих nоказник;в. Так, Ві­ ра Олександр1вна Соломащен­ групу бичків ко, яка дорощує до

віком

одного

року,

одержа­

ла по 638 грамів середньодобо­ Натерина Іва­ вого nриросту. нівна Шморгун та Олександра Юхимівна Неуш вирощують те­ тварина з їхніх nиць. Ножна груп минулого місяця щодоби 567-568 у вазі nрибавляла грамів, що на 33 грами nереви­ щує

планове

завдання.

Щоб досягти

таиогv прирос­

ту, тваринники суворо

додержу­

днн,

особливу

ють

розnорядку

увагу

годівл·

nриділяють

мо­

лодняка і його доглядовІ. Бич­ ки й телицІ одержують сінаж, кормові буряки, січку, силос, Половина комбі­ концен'Грати. корму nійла,

згодовується в решта -

двІ години за день.

Госnодарство почало здавати У січнІ від­ худобу на м'ясо.

правлено пунит

23,5

на

площі тарі закріпленої по 173 центнерн кар­ топлі, нашІ\ ж меJ<:tн.ізо­ ланка.

вана

приймальний

тонни яловичини. у

цьому місяЦі буДе здано ще

11

-

в

серед-

Множимо •

ньому по

203

по

-

центнерів бульб

250

Гатчпнський. До­ билися таких показни­ ків за р;tх і нок впровад­ ження нових сортів кар­ топлі, підвищення кудь­ тури землеробства . На було гектар кожний внесено по 96 тонн орсорту

та ві­

ганічних добрив сім центнерів

зульо:ати.

У НИ}(ІІПИЬОМУ !ІОТІі Я та!tож очолюю механі1о­ Вюпсчиl\­ вану лаюtу.

шись у В.::есою;ше соціа~ ліетичне змагання пра· цівrІИків сільського гос­ подарства, ми зобоп'я~а­ ному

гектарі

аміачної

JIOHOMOT!fffflИX депо

JIK

ЗаХідній

колектив

роботи tt я~ість s/ia.'<OM · почіс;н.им н.а;о.ороджено п'ятирічки». де~' я тої «Ударник

в цей день на. заощадженій си·

ЮІки зобов'язалися

На<:ооода о~>рилила -r;рудів.ІІUі.!,ІС н.а

ровині, енергіІ

ще кращі успіхи. П раг.чучи внести

шаль.,;ии рік дев' я тої

н.а

завер­

n'ятирічки,

на

1рудовій

на

вахті

130 процентів.

н.орм.и

честь

суботнии ударною працею, зро­

бити його днем найвищої про·

виконує на 1

~

Фо.то А. Козака.

щілину, якщо вона зна­ водою? nід ХОZІИТься

фуранові

Поставити не

гідротехніч­

~

t

І

на

спорудження

сnустивши

монт,

ре­

на

воду?

це обійдеться ду­

Ane

с~оли

ки. ноз

це

дорого.

-

nрориву.

нього

.потім

підводяться

до

тру-

рі-з­

При їх з ' єднанні про­ ходить бурхлива реак­ ція, в результаті якоІ місце• цемен­ •хворе тується

встановити діаг­ визначити міс­

з

вмить

твер­

цеглиною.

сЛатці'> не страшні ні

великі перепади темпе­ ратури,

Иі

агресивні

Ефективний

мастир

гребель

демонст­

для

рується

в

павlльйо­

« Електрифінація ні (ТАРС). СРСР:..

.V тих здобутках, яких dосягла

моторобудівного

ківського

порошкової металургії) по dост­ роково.иу завершенню п' ятирічно­

комсомольсько

очолювана

лем,

; '

:' 1:

робіт. І цим. са,иим він. з честю ви-~1 Фото С. Приступка.

м о л о д і ж н а

Пеrром

Нова·

вирішила виласти у

суботу•

«чер·

потужних

150

комбайнових

дви­

штампувальників

ко­

і

800

шатунів

видасть

(РАТАУ).

~ади ВерховноУ ПрезидІя СРСР, враховуючи вели.ю за­

щедро ділиться своїм досвідом із

молодими робітниками.

ка комуюстичн.оt працt.

·

сnюсарів-складальни·

бригада ків,

наприклад,

Так,

робіт.

rpa!'ofy

СВЯТО - ДЕНЬ ВІЙGЬК ПРОТИПОВІТРЯНОЇ 060РОНИ

го завдання, зн.ачн.ий вклад її чле­ на Миколи Григоровича Марчен­ він ка. Як здібний виробничник,

правдову~ висо~~ зван._н.я ударни-

зг­

воду «Серп і Молот:~> nройшли робітничІ збори, на яких мото­ робудівники намітили свою пpo­

Ващенко.

(завод

Працюючи в рахунок 1976 року. М. Г. Марченко нин.і виконує змін.н.і норми виробітку н.а 12f.J125 процентів при високій якості

ветєр9-нів

тисячу

Велиної Вітчизняної війни. У цехах і на Дільницях Хар·

керує яною ваnьського цеху. кавалер ордена Леніна М. П.

комсомольсько-молод іжн.а бригада

токарів Михайла Царюка

візьмуr:,

суботі)}

понад

участь

У

nроцентів.

130-140

счер.воній

бригада

:компонентами.

ними

Наш цех. nраЦІ. зобов·язується nе­ завдання nланове

дуитивності сказав він. ревиконати

"ЗАШТОПАТИ" ГРЕБ.JІЮ -

Нучеренио за­

розмітник Є . М .

гунів.

які

~золоті руию>

колектив nідпри­ кщшав увесь ємства ознаменувати наступний

транторних

через

Вітчизняної

ВелиноУ

війни. майстер

30-річчя Перемоги, Та.І:ара Костян­ тинівна зАtінні

електро­

матері1'шах,

учасник

вон.а зобов'язалася річну програ­ му ·.завгршити до 1 .з~рІ.'сня 1975 . ро:<:у. Слово у н.еї Ііе розходить­ працю­ ся з дідом. 1/о-уdарному ючи

nрацювати

о6nетіла всі цехи 1 служби Ни­ ївського заводу «Арсенал• іме­ На мітингу Ні В. І. Леніна.

сsій sклад у дострокове виконан.-, н.я асожавного ману

Залізнич­

1 паливі. Звkтка про nочин москвичів

тепІкв

«ШТйnиа•

депо

пакомотивного

н.ен.н.і! і er<.r.oкy

ваиоІ nапки.

подається

пІдхопив

магістраЛі

RиУв-Пасажирськиа.

В. БОБКО, nанковий мехаиtзо­

би-шприци.

квіт­

.19

особисту п' ятиріЧКfі викон.f/.Аа до­ строкоза. 5а Rел~к: трудові дося~: ·

тори та інші машин11 й

середовища.

зоотехнік радrос­

чого трикотажfюгс; одяг!J Тамара свою Мироііець Кос1ян.тин.івн.а

інвентар.

Ін­ науково-дослідним гідротехні­ ститутом

пу «Заворицький~.

3І8·Москвичtв провести

комуністичний ня ВсесоюзвІJй суботник пер~нм на Південно­

:картоплесаджалки, траі­

течу. дала Гребля Як залатати підступну

1 Мосюза­

КиІв-Пасажирсьииіf

~ортуваnьна. Заклик своїх дру-

Працюючи . під девізо.fІ. «П'яти-, cQЄ'X.ity, - за ЧПТ(.lри дНі"Ь, . передова · ііt8ач'ка фабрики верхнього Дитя­

вону

Новнии науки

дружба зв'.1щує

Баг~торічна

рив. Відремонтовано хві

діючою

rодовний

сто

тонн .:~рrанічних добрив, ще по а навесні дамо аміач­ шість центнерів ної води і десять цент­ нерів мінеральних доб­

Головне в цьому ме­ •лікування• без тоді зупинки Уї роботи. роз­ робленому Всесоюзним

А. ДІХТЯРУК,

по

reк·rap вивезли

же

радгоспу.

усю

площу під картоплю ви­ орано на зяб. На кожний

колектив тварин­ Звичайно, нииів цІєї бригади мІг би мати набагато :кращі nоиазники, як­ би збагатити раціон тварин, по­ nідготовку :кормів до ліпшити Тут Ум мусить згодовування. дирекЦія

220

no

слова,

тонн.

допомогти

~ож­

лися виростити на

дотр~мати

центнери,

а на сuрока гектарах

бачимо, дали ба&аві ре­

центн11рів картоплі. Щоб

УСПІХИ

у вигляд! сухому ви­

гляд!, січка запарюється. Тели­ цІ постІйно роблять моціон по

гек­

на кожному

стив

тами uри збиранні вро­ жаю та інші заходи, u

(Азер­

байджанс:ька РСР). BOHff ZІали

І. ШJ.\'11[0,

во~. Оrара.виий ,.оmяд посівів, боротьба із втr-а­

управління

Н . . Нарtманова

імені

КОJІеІtТИ!ІИ

У визначальвому '')ці колектив п'яrирічки Боrданівської птахс•ф'lб­ рики (нинішній радrосп імені ДокучаGва) виро­

по-ударному

тогазодобувного

році п'ятирічки по 250 цент­ нерів овочів ва коu~у з 390 гектарів. IIPONQCidQIЙ

ГОТРВИЇСТЬ працю­

CJIOJO

19 квітня

заявиnи т.анож трудtвниии наф­

завершальному

у

мітингу.

на

Про

вати

ro'!YJOТЬt11:

у ра,цrоспі

таке рішення при.QняJщ во­

-

ладнавши електроо.світневня і обіrріваии.в:.

Так

нарбованЦів

як на 200 тисяч

колектив Брсварr.ькоrо заве~у електротехнічних виробів, об­

виростити

Невського, машинобу­

бітники

водки. Будівельники вже зро­ били покрівлю. Велику допомо­ гу подали радгоспу

ленінrрад­

серед

ПерЦІими

fщrimнo ЙдУТЬ

країни.

Підприємств

тивами

норми.

ховує

19 квітня ко­

проеести

-

муністичний суботник на честь

расименко. Вів значно переви­

режи­

тв на 3еІЮВомnеип еиерrо­ рееурсах, СІІрОВІІІІІ 1 ааJІИВІ.

високопродукт~

ударною

працюва­

дуктиввІсть працІ,

~убоТНІЦ(

депо ознаменувати

·

ударвою. працею ва комувtе-

трущtвишdв

усіх

Левіва

І.

В.

вародzеиии

Бог­

В.

машиніст Д.

закJІИкав

Вмоди­

ІІІеВІ

)' ІВІра I.JІJd1JL ~аевикв Jd'flllll'lв nep- , всІх трудJІЩИх · &уJІИеи -

MOTHBHOMy ДеПО nІосква~ор.

данов

ва Мос­

lmd"'a,

ВО!ІІу зuо,цІ

JІЮтого на бать~ ПОЧН:]fу)} В JIORo«Ве.ЛНІtОГО

КПРС

.JІОІСОМОТИВИому

8

деио ІменІ

20

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

вропозицію комсо­

'І'І)ІОІалв

пІд­

московських

ПроJІОІЩІ ИІд·

11010 ІІР&ЦеМ.

колективи

виступили

передових

р.

1975 ЦІва 2

-

на,

І

1

військ

слуги

протиповітряної

оборони країни у ВеЛИ](ЇЙ в:т­ чизнянНt війні 1 виконаннІ ни­ ми особливо важливих завдань v ми~ий час, встановила що­

)tчне свято •день військ прр­

· иповітряноІ

країни».

оборони

Зоно відзначатиметься щороиу другу неділю квітня.

'

('ГА РС\.


Йти далі, досягати більшого ВЦбулася одинадцята сесія міської Ради депутатів '!J)Удящих (чотирнадцятого скликання), на яку були аалрошені також керівники підприємств і організа­ цій. 3 доповіддю «Про роботу виконкому міської Ради .-е­

них •етрів ТJІотуарів, посаджено бJІІІЗЬІСо трьох

пrтатів трудящих за 197.4 рік» виступив голом ви­ мнкому деnутат Л. І. Павnенко. відзначив доnовідач, вею Виконком міської Ради, євою діяльність спрямовував на успішне виконання ви­

риrаз». Поліпшити свою діяльиіс'rь повинні во.-оuиа­ Шзаційне госпо.11арство і контора- «Міськсві·rло». За звітний період міськвиконком спрямовував ІЮОо'r організацій nобуту, торгівлі, громадського ха))'ІуваНІІя на задоволення зроетаючих запитів 'l'J}удящих міев. Об­ сяг побутових послуг становив 922,6 тисячі ка~ован­ ців, а в розрахунку на. одного мешканця ,- 19 карбе­ ванців 63 копійки. Роаширилась матеріально-технічна база побуткомбінату, за рік введено 53 одиниці иовоrо

робничих ШІанів і сощашстичних

зобов' яаань визна­

на розвиток всіх галузей

чального року п'ятирічки,

госnодарства і підвищення добробуту трудящих міста, за­ організаційно-господарських в життя втілення ходів по перетворенню міста Бровари у місто високо­ nродуктивної праці, високої культури і зразкового гро­ мадського

порядку.

Підприємства і організаціі план 197 4-го llO обсягу реалізації продукції виконали на 102,1 nроцента, по на 101,2 процента. Продуктив· валовій проду1щії процентів порівняно з на 6 ність nраці зросла 1973 роком. 3 планом реалізації продукціі справилися всі nідnриємства міста. Хороших успіхів досягли колективи ~аводів порошко­ вої металургії, торговельного машинобудування, холо­ дильників, шиноремонтного, ремонтно-механічного, до­ слідно-експериментального та інших. Однак, деякі про­ з nлановими справились не підnриємства мислові Завод пластмас недодав до завданнями 197 4 року. nлану валової nродукціі на 5,3 процента, не виконали планів а основних видів продукції ааводобудівний ком­

соціа.~~:істичному змаганні за хра~е

щн;ведення робіт

бJІ&І'оустрою. У спішно працювали х<~мбіиат кему. иальиих nіАnриємств, ЖЕК-1, РБУ-4, контора «Брова­

ne

197 4 рік nоб}'ткоо~біnаr соціалістичного змагання за nрапором ЦК Червоним Перехідним нагороджений КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Доповідач нагоJІошув на поліпшенні діяльності госп­ розрахункової ремонтно-будівельної дільниці «Об.ипо­ бутрембудтресту», змішторгу, комбінату громадського реконr.трукції

фабрики.

мебдевої

на

капіталовкладень

харчування, повному освоєнню

Кожне

підприємство

широкого вжитку. випускати товари міста повинне Шість колективів уже взяло додатковий ппаи у сумі

4.93,6

тисячі карбованців.

організаціі

рівень

....,;nui

мі ·euopm

20

к01Іі~ій на ГрОмадських засадах, в яких

берt "ас'rь 117 чоловік. .Мнкул~го J)OitY закінчилося навчання nершої д110рjчиої депутаtської школи. Впасдідок ви;~чення pa.3.яH­ cьJtoro законодавстtа, зокрема «Закону rtpo Статус дє­

путатів», біJІьшість депутатів міськради значно активі­ зували свою роботу. На сесіях виступило 54 депута­ ти. 3росла активність їх у роботі постійних комісій.

чИмало місця

У роботі вІJконкому

у питанКJІХ житлових умов, ремонту

ио ставляться до запитів трудящих, не вирішують най­ простіших nитань. З метою nоліnшення цієї роботи міськвиконком nротягом року організував. перевірку розгляду листів, заяв і скарг трудящих на семи під­ приємствах. Ці питання були розглянуті на виконкомі а участю r.ерівників пі~привмств. поставлено перед виконко­ Відповідальні завдання

.

дострокове виконания розвитку місцевого господарства.

Передбачено збільшити обсяг реаліащії nродукції на 9,6 процента, забеаnечити ріст nродуктивності праці

трудящих

депутатzв

ні

Виконав свої соціалістичні зобов'язання чі ський Фіпанеовий відділ. На 115,9 тисячі карбованців проти

процента. Буде побудовано

7,6

ків, хівотеатр на

800

го призначення. Розширятимуться інженерні

могу в зміцненні матеріально-технічної ба;зи школам надамли заводи порошкової мета;дургії, <:Торгмаш», хо-

ряд.ку

Міськвиконком чимало уваги nриділяв питанням будівництва об' єктів промислового, житJ'ового і соціально-культурного nризначення. Будівельні організації обсяг будівельно-монтажних робіт виконали на суму близько 20 мільйонів карбованців, щv на 782 тисячі карбованців більше, ніж у 1973 році. Введено в експлуатацію 7 житлових будинків на ~62 квартири, дитячий сад-ясла на 280 місць, шкоJАУ ;м 7, дитячу лі-

Та в роботі відділу народної освіти 6 серйозні иедоліки, зокрема, незадовільно. організовано харчування уqнів, не здійснюється належний. контроль за роботою дитячих дошкільних закладів, недостатня бороть· ба з правопорушеннями, із ;злочинністю серед неповно-

Однак, власними

КБУ-2

силами

98,9 процента.

заводобудівного

план

Зірвали комбінату.

ну систему навчання школи ;м 1, 5, 6. Значну доnо-

лодильинків та інші.

виконаний

робіт

ПМК-15

план

і

будтресту

ПМК-15

літніх.

У доповіді детально проана,1ізовано роботу відділу· соціального аабсапечення, держбанКу, планової комі-

сії, санепідемстанції, лікарень, ЗАГСу.

У місто

У боротьбі за перетворення міста Бровари зразкового

громадського

порядку ·важлива

роль

ад-

не дотриrd:,·валися строків введення об' 6Ктів в експлуатацію. Це мало місце прн будівництві 70-квартирного коопера'Швноrо

міністративних органів. Питання про іх роботу ааслухонувалось Н<~ партійпо-господарtькому активі, сесії міськ.ради, на засіданнях виконммr. Нині У місті оj)-

лодильників, а на спорудженні ?О-квартирного будинКУ шиноремонтного заводу ІІМК-7 .освоєнG лише 32,5 процента капіталовкладень. Об' єкти здаються в ексnлуатацію при незадовільній якості, особливо це сто-

поновлено ;:клад добровільних народних дружин, вжито ряд ін;nих :заходів по :зміцненню соціаліс1•ичноі законності і правоnорядку. Це дало деякі nоззтивнl рt.зуш.rати. Протягом минулого року зовсім нє було nрr..-

J\11 3 і ПМК-7 тресту «Броварисільбуд»

житлового будинку,

120-квартирного

-- заводу хо-

сується ПМR-7.

Не кращі справи на будівництві окремих об' єктів і нині. У січні цього року на ?О-квартирному житловому будинку шиноремонтного заводу ш1ан виконано на 90 процентів, на 120-квартирному заводу пластмас

волорушень на

35

підприємствах і організаціях міста.

Однак, кількість правоnоі}ушень ще 3Начна. Однією а причин їх в пияцтво. Завдання дідьничних інсnі!кторів, голів вуличних і будинкових комітетів, дещ"rатів міськради, всієї громадськості - активно іJоротися із цим злом.

на ЗО nроцентів.

-

ганіаовано два опорних пункти міліції і громадськисті,

12 ·житлових

на

будин­

місць і ряд об' є: тів nромислово­

обхідно широко розгорнути соціалістичне змагання в ttолективах, мобілізовувати іх на дострокове виконання

лише на

необхідно забезn~чити

році п'ятирічки. Перш за все,

З сесії .міської Ради

зокрема, розшириться на

карню, літній кінотеатр тощо.

Аналіз

JІИ1:1'ів свідчить, що иа окремих підпри6мствах веуваа­

плану зріс місцевий бюджет міста. Зросла матеріально-технічна база відділу народної освіти. Нині в школах 7 4 предметних кабінети, з яких 12. обладнано в 197 4 році. Перейшли на кабінет-

за.вдань п'ятирічки.

скар;­

квартир,

роботу трансПОJ..ТУ.

жилися на незадовільну

виробництва, низьку трудову дисципліну в колективах, незадовільне матеріально-технічне постачання, відсутність у деяких керівників nідпри6мств nочуття відn о:~~ідальності за доручену сnраву. Щоб не допустити по-

дібних недоліків у завершальному році n'ятирічки, не-

зайняв розгляд

остів, за.JІВ і ска.рг трудящих. В основному зверталися

мом мІської Ради деnут.атfв трудящих у :завершальному

додатково завдання по випуску товарів народного спо-

живання, чотири не виконали їх. Ці факти свідчать про низький

tм!І1"І'е 11 ur&и~>. Buбr:noc.я: 25 заеіда.нь виtюП8М'У Ае e6roaopN&UcA nтанна ПОJІіпmевня робо'І'И nро­ .ІІІІє.аовОС'І'і, fP&RCDOP'I'Y, зв'язtу, будівництва і блаrо­ і побуту, иаро,~;ноі освіти, охорови УС'І'Р8881 ЦUfOB я, громц~кеrо порядку та інші. АхтивіауваJІИ сІОІ) ро&оТJ постіhі &омісіі. lрім того, при виконм­

технологічного обладнання. За підсумками Всесоюзного

які взяли

бінат і молокозавод. З десяти nідприбмств,

!lltn

ресщ;блікавеьІtїІІІУ

штук дерев. Місто відзначалоtя у

2,4

- сnоруди,

кілометра водопровідна і

кілометри газова сітки. Великі роботи намічається

3

виконати по благоустрою та озелененню міста. ретворити міст~ Вромри у міс'І'о

Пе­

високоnродуктивної

nраці, високої культури і зразкового громадського по­

-

усіх тру­

nершочергове :завдання деп}·татів,

дящих міста.. Дег.утати брали активну участь в обговоренні до­ повіді. Такелажник заводобудівного комбінату, деnутат

І. Ф. ПОАОЛІtНМКОІ роаnовів про діяльність депутатської групи на пі)tпри6мстві. У склад її входить 6 депута­ тів. Всі вони закріплені за певними цехами. Раз У

квартал група nідводить підсумки своєї

. vботи. На ni

засІдання ааnрошуютьСJІ керізиики цехів. Депутати. та• .кож приймають виборців, розглядають nитання побуту, ··заяви. Сумлінно виконують свої обов'язки депутати ]4. Ко})оль, Б. Трубияков та інщі. , ,.. Постійна комісія по будівницт_ву провела

-

певну

роботу, сnрямовану на nоліnшення _роботи будівельних сказав застуrпіик- Голови постійної ко­ організацій, -

місії по будівництву, начадьник

-

РБУ-4

А. О. &оіtко.

3окре:~~а, на :засіданні заслуховувалося питання про

роботу ПМК-15, перевірялися пускові об'єкти тощо. Проте ще недостатня }·вага зверталася на якісне вико­ нання робіт. Нині комісія (;ере на контроль роботу ко­

леrшtвів за метоДом З.1обіна. ПрокУ:>ОР міста Ю. П. Полтавець, виступаючи на c~­

cir,

наго;,:осив, що необхідно усією rро~Іадськістю .оr(J­

лоеити бій пияцтву, самоrоноварінню, rунеяд~1ВУ, ЯІ\і сnрияють мочинам. ~~ боротьбі за поnередження пра­

воnорушемь мають активіз~вати свою .ня.1ьність .tомі­ сія по боротьбі а пияцтвом і адкоrо.1із~ом, gуличні і будищtові а:uмітеІ'И. Необхідно встановити контроль 3а дотриманням правил продажу спиртних напоїв. Про роботу житлової комісії розповіла касир місько­ го ринку, Jепутат Л. В. Белас. Вона, аокрема, наrоло­ сила на 1'ОМУ, що веаадовільно ведеться квартоблік ва заводі порошкової металургії, в тресті «Броварисіль­

Будівельним ор1·анізаціям міста варто більше приділяти уваги дотриманню строків введення об\;ктів у експлуатацію і особливо підвищенню якості робіт. Значний обсяг робіт виконали в 1974 році підпри· вмства автотранспорІ'У, залізничної станції. Але АТП-09034 не виконадо Ішану вантажообороту (96,4

фі3ИЧНоЇ розвиткові Чимало уваги приділяється культури в місті. 'і'ак, проведено міську спарнtкіаду з 12 видів спорту. і колективах підІ·отовлено сім капдидатів У майстри спорту, 58 - перmорозрядників, змаганнях на

буд». На деяких підnриємствах в виnадки порушення правил розподілу житлової nлощі.

(90,8 процента). Питання про робо•rу автопідприємства

чю визволення У ь:раіни від фашистських загарбників,

роагляда.1ося на сесії. Проте істотних зрушень у поліn-

завоюваjіа друге м1еце.

:завідуюНа. сесії у дебатах виступили депутати чий міським фінансовим відділом П. С. Gобчук, диреІt-

шенні обслповування пасажирів не~а~>. Значно nоліпшити роботу повинні

Сnор!·ивні організації, керівники підприємств і організацій, шкіл, ЖЕКу і домоупрамінь nовинні вирі-

На сесії виступІШ nерший секретар міського коміте· 1У Компартії )'країни депутат Ю. М. Соиоnов.

зи ~Dujнrовариств, значно но;Ііпшитм роботу з мо.1оддю. Необхідно розвива1·и і далі всі види cnup·ry, особдиво легку атлетику, в~доспорт, з яких ваші

.В обговореному питанні прийнято рішення, спрямоьаl'І'-' на nоліпшенщ( роботи виконкому міської Pan депутатів трудящих.

процента) і не забезпечило rшану перевезення пасажирів

підириємства

зв'язку, від яких :залежить оперативність всіх підnри-

ємств і органі3ацій міста. Необхідно взяти nід контроль хід будівництва нового вузла ав'яаку, щоб ввести йогG в ексnлуатацію в першому nівріччі 1976 року. · А ващзуючи nідприємеrв комунальних досягнення · · юста, яю в основному справилися з річним nланом, б" · . доnовІдач в1дзнача6 значне проведення ;:~о ІТ по бла· ' · · б п гоустрою. о Удовано І каПІтально ВІДремонтовано 60 7 тисячі квадратних· метрів доріг і 17,2 тисячі квадра~-

254'7-~портсменів масових j)Озрядів, і

кістів І'ІІО.

3бірна

'

команда

lltic·r&

2478 -

У

знач-

шостій J!Їтній спартакіаді області, присвяч~нШ 30-річ-

ши1·и ще багато питань по зміцненню матеріальної ба-

команди вистуцали невдало.

Виконком міської Ради депутатів трудящих використовуван всі форІ.tИ і методи роботи по удосконаленню

своєї діяльності.

Відnовідно Закону nроведено шість

тер зміштgргу М. Ф. НІиоnасв.

-

На еесіі розглІнуто також nитання про .11отримаиня полі .. шення благосанітарного стану та належtІоrо }строю кіста Бровари. З доnовіддю вистуnила секретар uикоико.му міськради деnутатів трудящих В. Я. &ar·

сесій міеької Ради депутатів трудящих на яких роз- І ""с"'

·

й

·

·

·

·еСІЯ при няла Вl](ПовІдне рІшення. --------------------------- --·Н Ф" · біт «АВТОГРАФ)) СЕРЦЯ а:уково.-.до- ' сигнали заnиеуються на магніт- ця. Електронна машина nono-- про роботу серця пацієнта. за· .ники · ІЛІалу ВИВЧАЄ ЕЛЕКТРОНІКА слщног?.. Інституту ФізюлогІї І Ній стрічцІ або паnерІ І вво- магає лікареві ае т\Jtьки роз· стосовувані сnособи лікування. систему, І патологн серцево-судинної сис- дять.:я в машину. Тут вони он- шифровувати <~:автоrnаФ• сер- ·в удь-яку довідку лікар одерАвтоматизовану ~ R теми пр · здатн

~------------------------

------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ее~~~~~--·•••••••••••••··--------~---,

.

У анаЛІзувати електрокар-

дІосиrнащІ, е

и

аунасЬRому

медич- вчаються

nісля чого ЕОМ дає ця. Система має «банк пам'я- жує протягом однієї хвилини.

(ТАРС).

розробили співро- ному Иіституті. Еле.ктрокардlо- висновок' про зміни ритму сер- тІ•. який містить попередні данІ

2

С!Ор.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Вtвtорок, 25 moтoro 1875 ро!<у

о

·


4і~ Весна байдужості не простить

"С>:І~DМ~5/[ РЕІі:ІО!->.;

-

-

- - --

Як і щороку, механізатори рад-

зараз у

радгоспній

майстерні

і lкові ще треба nеревірити і Аещо

rocny

«Гоголівський» нинішньої весни мають виконати ве.1ичезниіі обсяг робіт. Для цього у господарстві є достатня кількість сільськогосподарської техн іки . Одних

три в майстерн і «Сільгосптехніки», які nотрібно ті.ІІЬКІ< доставити додому, вони вже ІЮJІЗГОtіlжені . Кул.ьтивмор·и, сівалкн. сая--

тракторів тут налічується 82, багато інших машин і знарядь. Зима кінчається, до вих(Іду в І nоле за.1иши;юсь зовсім мало чаcy. В якому ж стані персбуває машинно-тракторний парк, u11 го-І товий він уже зараз вкдючитися

ки ниетавлені акур а тними ряда- сТ-~. мк Після ремонту їх поставилІі Oclf1IO'ri.IIO стмть і сім зеріtона трива.1е зберігання. Бі.~1я ОДІ+<)- l!ltlx ком6аіпtі<· . Я.к запевиили м~­ го ряду культиваторів борони. ханік відд-ілка та rоловнІі'Я i&JiieЦе механізатори nідготувалися дв \ !tep радгоспу І. І. Кривонос , їх пробного ви їзду в поле, намічено- уже починають рс~нтуватв . Одro н а на нбm1.жчі дні . І нак нікого м и там не побачи;1И.

в роботу і діяти безвідмовно? Слід відзначити

шо мехзн і~а -

І

nідварити . Не перевірена в робо­ ті також о11.на спаре.ча саJІ;Жал ­ ка, ви_rотеелеиа тор.ік восеІНІ м~ ханізат0роаtоn1 " дІtОК ~ІІдІІІНХ са;&жаJЮК )UIII трктора·

·

з бир альних

ляється ycniшfto.

Вза галі н а цьому в ідділку не · вистачає механ ізаторських к а дкр і !'І рів. __На 21 трактор тут є дише Н.1 вод11в . На гусеничних машинах працює .1ише по одному тракто­ ристу, а Вс_>НН ж з настанням ве~­

власній

ни

nортери

з

ни~

знятІ

ще

восени,

nовин нІ

використовуватись

У МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

Про стан техніки безпеки і промислової санітарії на підприємствах району

ЦІ-

штук, а чотири таких трактори І a:'le не схованІ в комору для з.Sе- ло"!обово. . . пройшли поточний ремонт. Всього р1rання,~ а.. rюклзден1 нз. зе"!лю КерІвникам господарства_ та ІН­ за осінньо- з.имовн й

nеріод

дома І r;_r л.. комог нРа~н, дуже n о ІрЖ Я ВІЛІІ .

.

ж~не рно -техшчним

_nрац І вник ам

.

відремонтовано 23 трактори та 20 І ,_нІг р озтаІ:', 1 • вода теqе пря м<? · j сл щ заки н у ти докІр . 1 за те, щ~ у майсте рні р айоб ' єднання І пІд НІІХ: Р ? бочІ орг а ни .~Іашин t до цього час~ ВІдр е монтован І

-

с:Сільrосптех нік а >>. Зараз у склада.~ьному цеху майстерні стоять

вр а~-~r ивІ МІсця не п окрип антикарозІнним мастило~!.

1ра~т.ори та ~ІльгоспмашиІІИ не nрию;нтІ . комІ"Ією, на них не по-

nолрібнювачі «КУФ » і «КИР», ін-

рІалу до весни становище К?ащ~. В складах no збе р1 . . · Господарськи ·

останні шість машин, що nідляУ та1юму ж стаиі зерновІ и си- ставле~ии знак с:Д-75_». гають ремонту. Незабаром і вони .1осозбиральні комбайн11, косарки. З пщrотовкою посІвного мате-

будуть на лінійці готовності .

.

в основному

.

·

роботи і весь грунтаобробни й та

посівний

інвента р

.

воні в ід jр жі.

потрібний у

перший період весІ;яної сівбн

·

шІ знаряддя. д е яю з ни х а ж ч е р-

пшготовлс нии до

Ф ото В. Бендика.

машин.

цієї зими на ремонті тракторів . 1 того, з бернаютьси !ЮНИ . недбздо. Тільки гусеничних машин « Т-74» 1 Ось, нанри к.~ад, стоять. пять карвони капітально полагодІти у І тоnлезбнральн нх комбзин ; в . Трансодинадцять

Ніна Микола ївна шта.ttпу є деталі люмін.есцРнтNих світильни-ків ПУН-60. Во1щ вже зеконО!ІІила н.е.ІІа.Ію металу , допомагає в цій справі своїм товарииІа.м. То ж не випа дково її обрано ч ле ном гру­ п и fіародн ого контролю. Зі своїми громадським и о бов'язками справ-

І все ж хороше вр а ження зіпсу-

вав виглнд

тори радгоспу доб'ре потр удилиси І Ремонт їх . ще не почипІіли;

майстерні

По-удаrиюму труди ться н.а заооді елек:rротехніч.Іш.х виробів шта.м­ пуве,льнtfftя И. М. CK,VFf Б/JJ.A. Вона щодня н.а 110 процентів викІ>­ нує. .1мінні норми, добиваючись високої якості аиробів.

гає..ться

_ 11 асІ ~ ня

ярих

Протяrо м 1974 року на проМИСЛ(ІЬИХ ПІдприєм · · - і в орствах

І<удьту р ,

реєстровано випадків чого

травмат изму

ганізаЦіях району впроваджено

ше, ніж у

ваних на дальше

го часу.

виробни-

значно

біль-

роЦі . Це приз-

1973

У тра кторному таборі першого маи~е в'-є воно д<)Ведене до кон-І в життя багато заходів, спрямо- зело до великої втрати робочо-

За-

в ід11.ілка було безлюдно

Десь у

ди~ш б першого класу.

лишилось полагодити ще дв.і сі · ку;о•Іку пор злися лише .два елю-

· ре а сnоДІватис.я,

поліпшення

що д~рек-~ техніки безпеки і промислової Треба відзначити, що на Го­ лаштуючи до роботи кv.1;:,- 1цІя _rа.~госпу, п~ртком 1 f)ОбІтк_ом сан : -::грі ї. І це дало віпоад.ні голі вські й стрічка-ткацькій фаб­

валки, п'ять nлугів, :.:отири куль- сарі тиватори, одну картоп.1есзджалку тив~тори, бо досі їх ремонт не' за-І проqюнлк~ негаино вживуть дІ ою- наслідни. Порівняно з 1973 ро- риЦі. Літківській художніх ви-

.

тощо.

І кінчено.

Однак перевІрка показала, що в

організації ремонт~

в~~ заходІв до_ nиправлення . недо-

За тиждень-два справимося

-

і зберігання І з ціє ю роб~тою, .- _сnокійно говс_>: вже сьогодні треба бути повн істю І

сІльгоспмашин та швентаря ще є 1рить механ Ік

вщдтка

Григорш \готовими .

чимало недоліків. Особливо це Іванович Мазолевський, н авіть не

П?Мі!ІіО на третьому й першому натяк?ючи на те,_ шо її вже давВІддІJІках, де зосереджено н а и- 110 стд було за кІнчити. більше технічни х засобів. Всі металеві ч астини зер нових

.

.

.

.

м и на польовому станІ третьо- сІвал ок що ино з мащенІ соляркою. ro відділка . Механік Василь Пили- Але робітник, що працював тут,

Рейдова бр!'га да·

1

. ,

.

редакцн rазети

цить, -

розповідає він.

-

своє перестара вся, щедр о поливпнІ розн е готов .І до

виходу

в по.1е

Два ка rтоплесаджалки. Дві п 'ятиряд-

.

..

тя~.

«Нове жит-

сільсь кого сподар-

ських культур у завершально-

му pot{i дев'ятої п'ятирічки.

Петрович

двору

трикот ажно го

одягу

ВИ·

Слід звернути увагу на той

високог~ ІІІР? обл ік і розслідування вина

цю~ росиичого травматизму на nід·

систем и вснтиляЦії. . д ся . ю . шд приємства

причиною виробничого травматизм у в бі льшос ті випадків є

н едо-

: порушен ня правил т ехн і ки безстатньо шдго:у~~лнся до роб~- ~ пеки і трудової дІІсципліни. ~~~хв ц~~,~~вих j ~ ..овах. В окре~ 1 Белині по рушення виявлено в ~..

заводІ в

порошков01

металур~·ІІ, пла ст мас

справі

обліку

і

ро зслідува ння

і

хало- трав матизму , що стався по до-

Михайло щоб за~обігти п ротягам.

час повернен•Ія додому. Началь­

На знімку: кращі робітники дильниюв НІчого не зроблеІю ,

АСашинного

верхнього

~~п~.ІСl\~ствах є УМ?В 11 nращ : nриємствах грубо рорушується, ~ у, ю ще пов~ІСТІО н е ВІД а медичні праЦівники не зверповщают ь усІм саютар ни м нор- І т .. мам і вн мо al\ б ають на це н алежно І уваги і окре:~-шх ді:я~~ах осорл~во на • тим самим допомагають прихо, ви о ницт ва, вув ати факти травматизму розт а шованих у пристосованих . · при міщення х без ефективної ПереВІркою встановлено, що

хівський» борються за вr1сокий всіх

Бров арські й

факт, що випадки виробничого ПРd- тривматизму ( до трьох днів) у загально- звітах не показуються. А це говарить п п . . ро те , що оложе ння

р~вня. захворюваНОL:Тl

Труд івники радгоспу ~требу­ урожай

і

дитя чого

?диак. на заводах холоди,'!Ь- не було жодного випадку

ц_юйючих- пе р:вищує ра оннии п оказник . 0 . , дюс~ з причІ,ш_

,

центральної дослідної станції

торів уже відремонтовано трин ад-

nоказує

захворюв&ність робів

дірок І дування , пластмас, нестандартд0нанн~ 1ного комунального о_бла0 · ЧИС;lО захворювань на 1

старший ін~е~ер ра йоб' єднання «С ільгосптехні ка» в Шусть. _ агроно~;

господарспю. ч и н о м і ~у~Іов і насін!-!єпровuди, - З вісімнадцяти наявн их трак- шо 1>юже І Х попсувати.

Архипенко

загальна

• НИКІв. торговет.ного машинобу- робничого травматизму.

штучного осіменіння твари н, в. Калюк _ голова груп и народиого контролю радгоспу П. Теплюк - пр ацівник

nмич

ном

І ЛІКІВ. Адж е скоро хлІборобІв п о- І знизилась на 12 процентів кличе весня ; 1 е щ:>Ле, і до цьо го ·

НА ЗАРЕНКО, Іван

Данилович КОРН/НКО, мсха-

Груп.!

народного

н едос т а тн ь о

ро3 і на nі дп ри ємство

контролю І ннн и ц ехів

зверт аю т ь

ги на . пспередже.ння

уна.

або

і н ародні

під

дозорці

зовс:~1 н е !{О Н Г))Qлюють цього.

захнорю·

3 'н етою

попередження

не­

нік другого відділка Іван. Юхи- вань 1: виробнвчого травr,!ати з- щасн~ІХ випа,l ків та поліпшення

мович ЛУК'ЯНЕНКО та член. ~Іу.

І ня

Рщко виносять Ц1 питаа-

на обгопnрення своїх

.

перевіряють готовніст ь техніки

до посівних робіт. Ф ото В . Бендика.

Діапазон

виступів

нашого

« Номсомольського

проже ктора:~> широкий: дістається і поруш пи­

кам трудо вої дисципліни, і бра­ короба м, і п 'яниця м, і тим, хто

не дотримується правил

гу рто-

ВЛНС М за nоведінку,

негідну

звання

перерахуєш. Серед ни х важливе місце займають мат еріали , спрямовані проти ро :жрада чів народного добра, винув атців не-

Чергового випуску газети завжди з ЦікавІстю чекають на заводі. Подоба ються робітникам гострота та безкомпромісність

ництвl. Свого часу, наприклаД, широкий резонанс ца за воді м ав вистул сНомсомольського прожек-

жектористи слюсар Юрій Лапат ін , інж енер-те хн·олог Оксана Генералов а , робітник цеху ска­ тертей Анатолій Шумилін, гра­ вер інструм ентального цеху

продуктивних втрат

на

ком сомольця,

присвячені

вироб- матеріалів, що їх готують про­

тора :~> з приводу спроби кладов-

щищ Шурабури привласнити значну кільність плівки. Оп ераrивно вийшов сатиричний номер . <<НП» , який розпові в про

з Сем енцем . дання << Номсомольського

Заводський штаб

« Н?мсомоль- ки критикою

І жектора>> - виховувати

ського прожектора» ПІдтримала

ця

було

виключено

Сем ен- трудиться з рядів

~т ва .

Ім

-

про-

не тіль-

але й вІдзначен-

' молодь підприємства. Рішенням І ням тих, хто чесно комсомольських зборів

вітальні

в цехах

і сумлінно

працІ

-

н омери ,

« Блискавки » . МіЦні . зв'язки з а водськи й штаб <~: Номсомольського про­ жекто ра >> підт римує з орган а ми міліЦії та на родними контроле­

рами.

Зокрема,

традиційними

стали рейди-пе ревірки , що їх проводить народни й контроль спільно з проже к тори~тами .

ства .

харчуван­

готовності провели

nІдприєм ­ Виявлені недол ік и вис в іт­

люються

в

ч ергов их

« :Комсомольського

н омерах

проже кто­

ра ».

Роботу

штабу

пожвавлюють

підприєм­ і пости << НП » . ст во рені в цехах

nередовикам , удар-

.

та районної Рад депутат:в тру­

ЖНіІ>Іу . А тому н а ~J ав одах

по- 1 д ящ их

заводебуд і вному

за-

пл а ни

оздо ров чих

захо-

рошнової металургії. пластмас: 1 дів . Аналогічн і п,1 ан и силадено << Торг~ІаШ » , холодильниКІв 1 , н а 14 великих п і дприємст вах і комбінаті

10

р адгос п а х та птахофабриках .

жсктористн н е о бме жнлис:1 ли­ ш е го!!и~І Ф <штом. Б уло нав еде­ но цнф)Jи : у що обііі шл ася під­ приє~н: тву ни з І, на с відомість ок­

рсNшх роб ітНJJІ\і R npeLцe xy.

Ви­

ту прож е кторист і в інструм ентального та пресовог о цехів , де

явля єт ься, н а ре монт Іюшк од­ жен и х Пjх:сфор ~І довсж1сЯ ви­

ко:І>1с оргами Людми л а Си нюшк > н а т а Володими р Симаковс ь кий. Ос обл и ву увагу в своїй роботі цехові « ІНІ » приділяють боротьбі за якість nродукції , нещад ній критиЦі піддают ьс я спроби всі ля ких приписок , око-

тратити пон а д 78 00 к арбсва н­ ц ін. в той чnс як при правнл ь­ но:.1у їх застосув анні мош на 6у· ло С> '.Шгото в нти ще бли з hhО 24 т исяч дет алей . << Вду маііт есь у Ці цифри! >> за кл икав << Ном­ со мол~:-ський прожск тор >>.

зам илюван н я .

..

J

І зус и лля n рожєнтористі в не

Активно вист~пає заводськии пропали марно, недоліки неза­ Так, було проведено перевірку << Номсомольськии прожектор~ І баром було усунено _ прес­

Анатолій Погорілий та Інші. місць громадського Матеріал и , що з 'являються на ня, протипожеж ної нещодавно шпальтах << НП » , носять не ли­ заводу; ше критичний характер. Зав­ рейд у гуртожитку

подібний випадок

'

никам комуністичної

..

годжена з виконкомам и м :сько1

Гостро і безкомпромісно

жит ського життя. Всіх тем й не

, .

засі- с ан ,_тарнОІ ~оботи складен~ 1 по.:

групи народного контролю М и- дан ь . поган о нонтролюют ь за :юкола Терентійович 1 UJlt."Ц b три'У! а нн ям \' Мов лікарн яного ре-

заводу.

Варто відзначити

__

робо-

за

посилен ня

режиr.:у

еконамн

н а виробницт~І, _дбаили.~е етап-

Л е І : ІІ Я

НОСТі

ДО

СОЦ! ёJ І !СТИЧНО l

Ці-ка вим був

влас-

н апри кла д

форми вже н е простоювали без

використання ;

як

насл ідок

покращились виробничі

номер. де йШ:лось ~Іро ти х , хто нини. 'Пресцех , я кий застосовував

в

роботі

ст,1льн і

показ­

триналий

час недавиконував пл а ну , тепер

винолотки замість латуh пи х , що суп еречить т ехнології . Внаел і док ц ього чимало пресформ

успішно з ним с правляється . Л. СЛАВИНСЬКА , начальник штабу << Комсо-

стали неп рс~датнн ми для роботи і потр ебувал и ремонту. Про-

мольськоrо прожектора» заводу пластмас.

__ ______~о~-------------------О~-----з--с_т_о~р------ ~

----~О~_____________в_t_в_т~ор~о_к~·-2_5 __л_ю_т_о_г_о~1~ . 9_7_5~р_о~ к~у_____________О ~_____н о_в_Е___ 3( _ит_т_ я

_


Зростаємо лютого

8 ку

в

1962

Парижі

ро­

під час

демонстраЦії проти вій­

ни в Алжирі загинув Гаврош ХХ століття­ французо,ю,й комсо­ молець Даніель Фері. Рівно через рік у в'язниЦі закатовано п'ятнадцятирічного ського

ри.

ся

колишньому

імен які

життя

за

си­

маються

в

залі

та

nодвиги,

чання

весь

зал

Про тих, X'N в роки громадянсь!fоІ війни ішов пліч-о-пJІІ'! з бать­

на

батьків.

Про це розпо­

відають

численні

розпочали

командирів

відь

свою

менти

розпо­

ведучі

nив

ІЯ>К4JХ

зльоту

архівів,

Ці

3а­

подорослі­

юні

меснтш,

землю

фа­

журналіст,

аRТ·ор

книги << Несхорєні шах· тарчата>:• В. І. Дєм·,.,_ нєнко. Він розпоБів кілька

цікаF:их

епі:>о­

імені

О.

зі, закликав піонеріR Броваршини пключІІТИ· ся

в

пошук

ників

минулої

ДОПОМОГТИ Тері,ала:VІИ мі.ського

доку­

му

спогали

юних

учас­

вШни,

СВОЇМИ lІ!а­ у створенні

музею

героїз­

юних.

Усі учасншш з.пьоту були приємно здивова-

партизан­

загонів.

лали учбове прилад­ дя у В'єтнам своїм ро­ весника.м,

слово

зю·ону

Щорса,

що

реживають

діяв

Нривця,

Вс:сил;,.,з,.;ч

Борі

питому

ссого

варщики

Васильович спогадами із рQзпонів

ЮІІіТЛ!І13іСТЬ,

стя майбvтніх nоко­ лінь, в і:v!'.Я щастя всіх дітей землі бережіть мирІ~.

ЇМ.

Рад

люнків

Це вони в далекі двад­

ків

ЛJІ.,НУЛИ

зовсі~І

недавно

ма­

художни­

шкіл міста

та

ра­

девізом:

«Я

На закінчення ві·дбувся великий концерт дитячої художньої са­

голодаючим

ОСЬ

виставну

ог­

бачу світ•.

антифашистів Німеччини.

ВОШІ

зльоту

юних

йону під

цяті, сюtі не дуже си­ Ті, збирали кошти на

Це

І

Учасники

звикли чуйно відгуку­ ватися на чужу бі;.,,,.

дітя~r Італії і

НІ! Чілі

чілійцям! Новій не бv'J.'и війнІ! В ім'я ща­

діти розповіді своїх !'остей, щиро дянували

допо:-.югу

своїх

говорять:

«Агресорам Фашизму НІ!

едухали

Нраїни

юні

Бро­

приєднують­

роьесників

в;Сlt) е:vІі.rнrв:-сть. Я'lіі т1к необхідні були для розвідника. 3 вещшим

Діти

прий­

зльоті,

і від імені всіх

про

ВИНаХіДЛИ­

~Jахоплснням

на

нииі

ся до рішучого батьків­ ського .ни~ війні, фашизму, гнобленню

nартизанського

Jt-.Erтя,

вони

інтернаціоналісти

працює

шофером ОДНОГО З RИJ-'3СЬНИХ ГІіДПрИЄМСТВ). Борис !1одішшся

вчили­

трагедію Чілі. У 3вернениі,

номандуаанням

С.

що

ся під бомбами. Як власний біль, пе-

юному

,1~JІссен"у ~ І Нині Бсрис

дів, змальованих у хни­

своїх

тих, хто бився з воро­ гом у роки Великої Вітчизняної>>, так

Гано

із

На зльоті перед юними інтернаціон::;лі­ етами 70-ронів висту­

вшано­

помічниками

Щпrоль

радянсьrtу

були розвідника:vш, зв'язківцями, вірними

світу,

Д;,ю­

шизм.

вує пам'ять полеглих. Свій внесок у Вели­ ку Перемогу радян­ ського народу зробили в роки Великої Вітчи~J­ юшої вїйни і піонери Броварщини. Майже 40 юних піонерів на­ шого району брали ак­ тивну участь у війні,

свободу і щасаt людей.

гід

Бор.с;

рано відчули горе і сльози, що приніс на

що

надав

Семипо,юн,

шали

Віт· мов­

виступ,

партизанові

:зим'я.

піоне­

здійснили в ім'я чизни. Хвилиною

піонера~;и

Володимир закінчуючи

як Петя Жук ;:, Руса· нова. Нздія З2.їrцєRа з

кола

ри 70-х років і, відда­ ючи салют загиблим героям, називають їх імена

такими

бенко з Требухова, J\Іи­

сьогодення

ровесників.

Один за одним підні­

«Вічно буде в сер­ цях піонерів жити rам'ять про юних ге­ роїв, яні віддали своє життя за революцію,

братами

своє

щасливе

своїх

Фадиль

старого

переклична

віддали

ся.

і

ні. коли Іванович,

Іде

день солідарності з ро­ весниками, що борють­

штурм

Піонерська організа­ Ція Броварського paЙrJHY nо-праву пишаєть­

героїв-піонерів,

Джамаля. 3 тих пір ві;:рнача­ ється у нашій крюю день пам'яті юних ге­ роїв - антифашис т і в,

ками

ІНТерНОЦІОНОПІСТОМИ

юних антифашистів, який відбувся у район­ ному будинку ку.'Іьту·

іран-

підпільника,

на комуністів

СРСР-Англія: Uіла

серія

важливих

угод

-~

новин етап

З обох сторі;r було підкрес.1ено

такнИ конкретний результат нро· особливе значення 3устрічей між ведених у середині лютого в І керівниками двох країн. Ві.1Ь­

М.оскві

радянсько-англійських

реrоворів Від

імені

на

найвищому

нашої

країни

пе-, сон

рівні. в

цих

запросив

,

пре~І єр-

Jl. 1.

Громико

відвідати

Англію

з

офі­

ційни~Іи візитами. Серед інших конкретних підсумків московської зустрічі довгострокова ІІDогра­ ма розвитку економічного і нро·

кордонних. справ СРС::Р А. А. \Ро· 1 мислового

-

товаришів

Брежнєва, О. М.. Косигіна і А. А.

переговорах брали участь Гене· ральний секретар UK КПРС Л. І. Брежнєв, Голова Ради .Міністрів СРСР О. М. Коенгін і міністр за· JІИКО, вщ !)ІЄНІ Ачr:ш

r.

:

співробітництва,

_про·

срама сшвробпющтва в га,тузl ІІ<t·

міністр Г. Більсон і міністр закор-~ уки

і

техніки

на

дес:ятирічний

зонних справ Дж. Каллаген.. Як зазначається в Спільній заяві, опублікованій після закінчен-І ня переговорів, вони знамену:оrь І

період, угода про спіsроб;тництво в галузі медичної науки і охоро· ни здоров·<!. Приіінята ріше•ЕJЯ про те, що найближчим ча~оСVІ бу­

собою

де шдпис<•но угоду про

початок

нового

радянсько-англійських і

~несуть

змщнення

етаr;у

в

відносинах і галузі

позитивниі'і

вклад

МІЖН:ІрОДlJІJГО

у і :1а

МИру

науки,

і культурн

1975-1977 рр .. ~о~ягну~о

1' \ЮВЛЄНОС"І1

безпеки, осс'5лиsо в Gr>[J•JПi. Англія стала на шлях аr:·:нвноro співробітниuтча з Р<ІдЯІІёLк::~: Союзом пізніше від іІІШІІХ захід· них держав: Фршції, ФР:І і Спо· .тучених Штатіа А'·Ісри:;и. До JJp,IХОду ДО ВЛ3ДІ! В ГJерl:3ІІі МІІІІУЛО,

осьіти

оомшн е

ПрО

ООМІН

до­

ВlЗІІТаМН

:-1іж нредс:тавниками збройних сил двох країн і т. д. Обидві сторони ' вживуть д~.%· ІІІІІХ :~усиль з СV~етою збільшення обс;Іrу торгівлі з о::ох J;апрячзх на ОСіІОВі взаємності. Бонч ко:J· caг.•вa.nJJ, ЩО іСІі\"ЮТЬ добрі !ІЄрС·

ГО року Jl~iiOOj)'KTCb<;OГO на чолі з Г. Ніш.соіІО'l

во.~ення тнм, що

ВІдн.шн, ~.:я кра1-

9.30 1\\у.тьтфіль11. (К. т.). І 9.45 Тє,тевнстава «Старший маі!стер>>. (К. т.). 114.00 11.05 «ЕJ,ган збирає друзів».' 14.30 СРСР ПНР. І ~3.55 т~.тсфі.ть:.ш. 15.00 15.00 «Дослідження Кз)!чатки». 15.15 15.30 «СнраDЖІІі хлопllі>>. !6.30 '""v1aiicтr'; лr1rстсuтв - ді-115.45 тя••і>'. (\\.. T.J. 1 17.:30 <:! Jо.т.ьова пошта «Подвигу».JІ7 . 00 18.00 І!овиаи. 17.30 18.15 «Театр «Дзвіночок». (К. т.).І 18.30 На 3і1І!іІТЗШіЯ те.тегшщачів і8.00 ві;<пов:.;а.:, -ч.~ен-кореспон· ІІ18.1Б дєіІт АН CPLP В. Г. Афс· ::асьєв. '!18.3() ! 9.00 J~о;щерт. 19.15 Худ. тс.1ефільм «Три жін· 19.30 ки». (\с<Ілія). Фі.1ьм ГІ"::рший.,

пита~ь.

на <:ще в ногу» з 1ншн~''·- краІн а- перед вщ~начити, що ми Заходу.

На !У ж осстаЕину

звертає увагу 1 ;нн~ї,:tка:н:::,к<! «Вашн:~тон пост». flept:I овuрв Б

"осквІ • ВІдзначає г··зета rІІ'l'І'-' ,., . -~ . ' . ;. 'с· ели р адянсь\І о ·.ан·'·л1 'н ськ1 BlдiJO"' ~ .. · ни д а о РІВНЯ !!а а.,,,.. !І' о т ког . . , пг.v,•. ~· t:· ребувають зв Я3КИ СРСР з шши-

ми

провіднишr

ськими

західі;оєнропсіі·

державами.

У підсумку персоговарів обидві

сторони підкресmІШІ важливе значення, якого вони надають взаоr·

но~rу співробі1Ництву.

Керівники

Радянського Союзу і Англії вирі· шили зробити практичні кроки 3

тим, щоб сприяти його дальшому плодотворному розвиткові.

Одним з таких "кроків є підrш-

сання радянсько-англійського про· ... 'м·ІНІ-. токолу про консультацн.

стри закордонних справ двох країн, або їх представники зустрі-

чатимуться кожного разу, коли в :з:ьому буде необхідність, і в прив-

Іипі не рідше одного разу на рік.j

На консультаціях

обговорювати-

муться

проблеми,

міжнародні

становлять взаємний також носин.

які

інтерес, а

питання двосторонніх від·

СL·ЕОЇ, так і

слщ як 3

(К. т.).

держаРно_;о З~еака ю.;ості.

На

фото

(з.1іпа

ІLOn,naвo):

го-

ловний інженер об'єднання Ю. П. Слободяню"

та

передові

виuш­

валhниці Т. В. Х п.юиmІна і Г. М.

!Охtнrчук fЮ.1 .'.?Ядаrоть зразки но­ вої продІ.Ікції, яка випускатимсть­

ся в

1975

році. Фото Ю. Копита.

Фіпь~

тет

імені

(К. т.).

ськні! Союз».

М. І.

Глінки"'·j22.30 «Сторінки

другий.

Док. фільми. М. Твен. Сойєра:..

«Пригоди

Тома

Грає А. Кисельов. (К. т.). «Сторіпки історії Великої Вітчи.зняної війни». Х:,:д. фільм о:Максимко».

(К. т.).

«Наука сьогодні:.. «Піонерський (К. т.). Новини.

«У

кожному

сонце:..

Радян(К. т.).

творчості

Ю. 2\1арципк~аічюса».

поета

Програма УТ 15.30 до 30-рі•;чя !Jере1юги. «Фор-

теuя на кслеса:о>. (Вороши.товгрц).

16.00 Респуб.>іканс;,~;а

тс•,1 ат;;•н;а tLiн;.rз.

фі:іико-ма-

16.30 «Січ'я:>. (Дo.rc;J.:.,I,). 17.30 «П'яп:річ~;у заnсрши~ю

по-

ударно11у». концерт:.. ' 18.30 Конщ·рт. і9.00 «Вісті». 19.30 «Та~іІ!шщі віків». (Репортаж

малюнку

з вистёНКІІ с:,арбів гробниці

(К. т.).

Тутанха,ІОНіl).

Док. фільм «Си:.нарка, na· ! 20.00 Концерт з творів Б. 1\'\. Лястух і комплекс». (К. т.). і тошинського. Чемпіонат СРСР з хокею: І 20.45 «На добрані•:, діти'».

«Динамо»

(Москве.)

«Сtрртак:о. (К. т.). 21.45 ГJрр~:рама «Час1·.

і І..іО <.LіlІ:;.с.ьн:І;і сr;ра'І'-'. (К. т.). І Ь.

насам-~

-

'121.00 Проrра,Іа «Час». (М.). 21.30 «Ноrтни кіноекрана».

радян·. 1ї.ІО Н!l~ць:\) · .

;.rалечі».

а;•одІІІ та.Іангн». 18 .30 Jюд) ·

«, ау~~

(JfЬВІВ..

Ії.ІО Тележурнал

вир

НИІJ.ТВу».

«На

wузи<Іній

жальна П[;'JГрама. (К. т.). 22 40 «День за днем».

орбіті:.. (Ха.іJків). 18.30 «Поезія». (Павло Тио~ииа). (К.. т.). 19.00 «Вісті:..

19.30

(До-

Худ. фільм <За масним бажанням».

(Ужго- 20.45 «На добраніч, діти!».

Редактар Є. ФЕДЯИ.

Броварському ремонтномеха<Іічному заводу

НА

ПОПІйНУ

РОБОТУ

21 ОО Фільм-коІ'цер1' «Пісні СтаПОТРІБНІ: суло вис.тов;Jено рішучість доби· . ніслава Пожлакова». токи рі, ватася того, щоб сприятливі зчінн <•lТптІ:rіч;,;у ~Вl:ршимо ПО· 21.45 Програма «Час:.. (М.). елекrрозварники, ~ · УдЩІНО\іу'"· в·(• .срсон). ?')І;; •··~·з•Ічни"І антра· кт. штукатури-маляри, 1• в М1Ж!!3!Юдс:іі1 оостанонщ н;;оулн '!".00 І І . -' " J ' .· ІС~І». б _·n·.?·' концерт. електрики. :Jеобоrи,юго хар;!!перу і розряд· 10.40 і :!ЮГ!."'J!з . -·ЛІ •.1І"тера"".''рни·и· ' " \(.J;:асрт_ a;,c:J.\JG.1 IO . ан дури·: П··огр,ама н"а Ки"tв .• область Адміністрація. ку була поширено на всі райони· с 1 .... «[ ., 'lltчa 1 , 1 ·a,, 'ІІьвtв) І rвітv .. ~~'· . ~-.~ ·' ·· \• · . · 18.05 Екран студента-заочника • 20 15 1 - СР. ·СР · "! c:. eвJ:JliШa школа >Iexaнt·jl9.10 «Телевізійний прес-клуб». І ~-------~ і Англія разом вис.тови· затора>> ')О 10 т Адміністрація. партійна. про.ф .. .•ися Т<.І<vЖ за те, ll!Oб захо.ІJ,и по· _?o.,J,c, . ~ . . елевистава. ._ . ' · •u «На доораІіl'і, дІти'». ЧЕТВЕР 27 ЛЮТОГО с:пІлкова організацїі дитячого c4t'n ... 1 літичної розрядки дщювиювалисн 21.00 ГІрогра.\Іа «Час>'. (!\\.). • ка «Теремок» заводу пластмас по· заходами воєнної розрядки. І3 21.30 ·::Jа!1f>ОІІ!\ОІО на пісню"..: Проr11ама ЦТ • . відомляють про nередчасну смерть виховательки дитячого садка щ.о~ІУ г;лані особ.1ІІве зн;.;чення (Харків)·. і 11.05 Науко~о-иопу.тярнии. фІльм ЕВЕНКО має підписана Л. І. Брежнєвим і 22.00 Нові твори до 30-рі•І'!Я Пе-~ «~ ЛІсах· При6аикалля». Людмили Пет;tівни Г. Вільсона''' Декларація про не· рсмоги. _ (К. т._). І висловлюють глиб(}ке співчуття сім'У nокійної. розповсюдження ядерної зброї. Програма на Київ і область l 1-.~.<:J~ «Суд 1 прокуратура». Представники різних країн ві· 18.05 Екран студента-заочника. 11:::..2~ «Ми знаномимося з nрирота ють, зокрем·а, зобов'язання, яке 19.1 О Фільм·КіJ!щерт «День пісні». дою». Колектив Броварського райоб'єдвона містить, сприяти справі роз- !9.25 «до ЗО-річчя Пе~_емоги".: 15.45 МлІ:ю~о.рький. «Казки про Іта- нання «СільгослтехІ-!іЮt» uнсловзброЄ.ІІНЯ 11 а відпові~!J.ІІИХ міжна· в с б r · н .nює глибоке сnівчуття rо ,1овному . . О Ku. << ОЛОСІІВСЬЮ!И r !б 15 О , (К інженеру автопарку ~:\. О. f'11енку ·, родних форумах, включаючи ООН ліс». Те,1евист<Jва. і « б єктив». · т.). приводу nсрелчасноі с~1грті його і Комітет по роззброєнню. 20.45 <<День за днс~І». І 16.45 «Шахова школа:.. дружини ! 17.15 Зустріч юнкорів телестудії ЕВЕНКО Д~кументи_ . радянськ_о-англш· СЕРЕДА, 26 ЛЮТОГО Іі «Орля» з Героєм РадянськоЛюдми ..1и Петрівни. ськоІ зустрІЧІ в МосквІ - ще Програма ЦТ ro Союзу В. Г. Зайцевим. о:хин __крок упере~ по шл~ху ре а- 9.05 Гіюrастнка. (К. т.). ! 18.00 Новини. тзацн рад~нськоІ 1~рогра_ми ~и- 9.20 Новшш. ' 18.15 «Загадки та відгадки». ру, ~ове с~щчен_ня д1~восп ·~~н_І;:; 9.30 «Во~нш:.;:е». (К. т.) ськоІ зовюшньоІ Іюmтики СІ С.· · !0.00 .\Уд. І.р!.1МІ ·<ГDр>Іч~J; ,·sirc.>. !S.35 «Ленінський університет А. КРАСИІ<:ОВ. і1<. ;· \ мільйонів». (ТАРС). ; 1;. ~;) 19.05 Худ. телефільм «Три жінки». 3

анг;;іііської стор 1;;:и

ство вuпустuло продfр,·ції на суму понад 7 ,нільйт;іп "орfіоrюнців. Одшюдцятп 6їtроuів удостоєно

.. nрограма на Київ і об,1асть 21.30 .\\І,кІІ,':'С,11ІИ;, турнір з хо·! 22.15 Ф,.,:,~·концерт сІ. ІJІь'!н- 1 18.05 Екран студента-заочника. кеоо на >~J!И., П!сЄТИ «){зве-~ сі>К!ІІі про М. Зo::J,EonKa». 19.10 В. Поляков. «до заПитання». стІ.я,> JGtptra ШJJсц1і Лроrрама УТ / ТелевистаJJа. зG:рна ЧССР. (Швещя). · 10.45 1:Кннж.к?ва nt;.:;нщ::.,. j20.30 «ІТ!'Ітир. ічку завершимо поПрограма ~~ 11.45 о:У св.п: _росJ1ИН». (!'.. т.). ударному». 15.50 до 34?-РІЧЧh Переис:1і «За 121.00 Концерт Леаінградського а не, 1053 11.10 ll.~:~~'!r<.:ii Тєлефільм «Касебе І за ТОГО ХЛОПЦЯ».~ самблю «Дружба». (Херсон). 21.40 «В гостях і вдо'>~а>>. РозваJІіт<J:І>'. (К. Т./. І1. 40 Н об

_Щ'u· ~по nезу.•ьта1·1·в 11е['е.~овоr,ів з 16,. 40 «!·:ап~:~дар Гf1<>,.і.) · г " ,~

МІжнаро,ш 11 х

.нatoтtJ

21.00 Програ11а «ЧіІС». 21.30 «Наша адреса -

урЯД)' ІіЄІ\Ті·ІПИ Д.1Я \'ІіJ1;1ДС'ННЯ Н3ЙбЛИЖ· . 1 с:>.:>с, . , артиста і\ііІ·.тін чим часом між ві.:нюгідНІІМІl ор· _ _ _ u .,устрІ•і '.,ародІJОГО УРСР С. !\енака з воїнами проводила щодо наlІіоЇ ЕраїІ:н І гзнізаціямfІ ря;:.у всюtко,Іасштаб·, стриману, а часом навпІ, Hi!\fJtp· них у~од. 11ри цьш;у було доспї·, 16 І" РJднІІсь;н>·! Армії. гс,;ювннх напрямках то ворожу ноттику. ІІ'ІТО 1 угоди нро кредити на~ · " •<На (в орошиловJ п'ЯТІІі.JіЧІ·~И». Провідна ангJJіііи-ка газста J ;изЇ!блнжчі п'ять років. ·

«Таймс» не приховує C!<c.J:·o, задо.. · І

ор­

m. '.·:uг:uii попит у покупців.' Цього ро:;;; nідприсм­ на.чснто.н

(Італія).

Новнни.

«С•Іша•Jr;а». ~'1.00 «Час...

tlOf7TbCГU,

!J"ГСі'NсЬІ{ІІJt

«1943-іі рік. Зустріч».

Програма ЦТ

Ч.20

вшuu;і

(ФотохрсJІІіка РАТАУ).

9.05 Гі'>;настика. (К. т.).

u

скатерті.

Н. МЕЛЬІІИЧЕНКО.

надси-

flOІ-:pUЛ0.1tO: 1

KOCTIOJ1U,

модіяльності.

уже

ВІ ВТО РОК, 25 ЛЮТОГО

:SECZ,ЦA. ВА. :ИZ3ВВАРОДИZ 'ZE:ИJIC

Вироби ВінНШ!!>І;Q,'П {1/1 гюбнuчо­ худоЖНЬОгО оu ' сJ:шmІЯ «ВІН­ ничанка» жіночі Cf/K.'ii і кос­ тю.~иu, чолоr.і~rі С();іОЧІ\11, дитячі

го

''

V

"

·

''

~~ 1~ І

#32 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you