Page 1

Орден Георгія Димитрова О. М. Косигіну

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К.РАТН, ЄДНАРІТЕСЯІ н

32 (3938)

ВІВТОРОК

26

СОФІЯ. Як пов>Їдомило Болгарське телеграфне агент­

ство, Указом

лютого

1874 Ціна 2

Державної Ради НРБ

О. М. Кос:иrін

-

член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР

р. коп.

нагороджений орденом Георгія Димитрова у зв'язку з 70-річчям з дня народження і за великі заслуги в розвит­

ку і зміцненні болгаро-радянської дружби, у розширенні

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

всебічного братерського

співробітництва

між Народною Рееспублікою Болгарією

Союзом Радян-

і поглибленні

ських Соціалістичних Республік. (ТАРС).

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ДЕРЖАВПИЙ ПЛАН-ДОСТРОКОВО Соціалістичні зобовJязання трудящих Української РСР на У братній сім'ї радянсьних народів трудящі Унра­ їнсьної РСР, втілюючи в життя історичні рішення з'їзду :КПРС, під нерівництвом :Ко:vrуністичної партії добилися значних успіхів у винованні планів і

ції промислово! продукцІІ І випуску бі.льшості вай­ важливіших видів виробів. Додатково виробити про­ дукції не менш як на 1 мі.льврд карбованців і пере­

соціалістичних зоб:ш'язань третього, вирішального рону дев'ятої п'ятирічни. :Колентиви промислових підприє:v~ств республіни достроково завершили план 1973 рону по обсягу реалізації продунції і виробництву більшості най­ важливіших видів виробів. Понад план випущено продунЦії на 1,7 мільярда нарбованців. Трудівнини сільсьног::> господарства виростили найвищий за всі рони урожай і продали державі 1 мільярд 70 мільйо­ нів пудів хліба.

ставвю обсвгу промислового ввробввцтва. Забезпечити зростання продуктивності

XXIV

праці в промисловості на 6,8 процента при плані 6 процентів. . Здійснити заходи П:J здійсненню виробництва, роз­ ширенню асортименту і поліпшенню яності товарів народного споживання. Для повнішоrо задоволення потреб населення виробнтв понад план цих товарів на суму більш як 400 мільйонів нарбованців. Будівельники реопублі·ни дають слово здійснити свою річну програму д:> 30 грудня 1 забезпечити вве­ дення потужностей у передбачені строни. Трудівинии села шляхом інтенсифікації, концент­ рації та спеціалізації виробництва зобов'язуються ·:>держати валовий збір зерна понад 4 7 мільйонів тонн, виростити врожай цукрових бурянів по 312 центнерІв з гектара і заготовити їх не менш як 49 мільйонів тонн.

Ц:К :КПРС, Звернення Центрального :Ко:vrітету :КПРС

до партії, до радянсьного народу і постанови Ц:К :КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І Ц:К ВЛ:КСМ прь Всесоюзне соЦіалістичне з:vrагання в 1974 році.

У відповідь· на занлик партії ознаменувати четвер­ тий рін дев'ятої п'ятирічки новими трудовими пере­ могами трудящі Унраїнсьної РСР взяли на 1974 рін тані соціалістичні зобов'язання: достроково, до 28 грудня, виконати план реаліза-

зв'язну, торгівлі, побутового

тонн картоnлі,

4,4

мільйона тонн овочів,

1,7

1 комунального

обслуго­

вування, нолентиви науково-дослідних закладів, пра­ цівники нультури.

Трудящі Унраїнської РСР запевняють Централь­ ний :Комітет :КПРС і Радянський уряд, що вони до­ кладуть усі свої сили, знання і творчу енергію для забезпечення дострокового виконання народногоспо·

дарського плану 1974 рону, який має визначальне' значення для успішного завершення п'ятирічни в ці­ лому.

Соціалістичні· зобов'язання обговорені і прийвяті на зборах колективів трудящих про­ мисловості, будівництва, транспорту, зв'язку,

сільського господарства, науки і культури, тор­ гівлі, комунального і побутового обслуговував­

Пр::>дати державі не менш як мільярд пудів хліба, мільйона тонн олійних культур, 2, 7 мільйона

2,5

рік

штук яєць, 29 тисяч тонн вовни. Зобов'язаннями передбачається підвищити продук­ тивність праЦі в н::>лгоспах і радгоспах на 6,6 про­ цента проти 1973 рону. Нові рубежі намітили працівники транспорту,

вершити завдаивя чотирьох років п'ятирічки по зро­

Белине політичне і трудове піднесення никлинали в республіЦі рішення груднев::>го (1973 р.) Пленуму

1974

на тонн нрупів і ягід, 3,45 мільйона тонн м'яса в живій вазі, 13,2 м.ідьйона тонн молока, 6 мільярдів

ня і схвалені на нараді партійно-господарсько­ го активу республіки.

мільйо-

(РАТАУ).

НАГОРОДА ОКРИЛЮЄ І ЗОБОВ'ЯЗУЄ У суботу, ся

23

лютого, відбула­

районна нарада

передовинів

сільського господарства. нрив

Ії від­

перший сенретар місьнно­

му партії Ю. М. Соколов. Він надав слово для д:>повіді голові винанному районної Ради депу­

татів

трудящих П.

ню, яний сназав,

П. Білоко­

що трудівнини

обхідно, щоб ця роб::>та була виКОН9Jіа в нращі агротехніrчні строни, з хорошою заправкою грунту мінеральними добрива" ми. Для посіву слід винористати насіння високих кондицій сортів Уніон, Московський-121, Ельза і Ель,гіна.

На жаль,

онремі

господар-

нівсЬІКа, Калитянська птахофабрики, племnтахозавод «Рудня», які торік одержали порівняно низьні врожаї й цього року не надають важливого значення удобренню грунту виконали завдання двох місяців на 30-

50

процентів.

Для

усnішного

пере­

зібрали по 26,2 центнера зерно­ вих з гектара, в тому числі -

27,1

по центнера озимої пшени­ ці, по центнера ячменю. Внаслідон цього одержано

23,9

тонн валовог::> збору зер­

50812

на. Це дозволило виконати план

трьох років валового

Провідними культурами в ра-

йоні залишаються картопля і овочі. В середньому торік виращено по

130

центнерів

картон·

визнали переможцем

у

по­

ліській і примісьних зонах наш

район, нний винонав зобов'язан· ня по валовому виробництву зерна на 134 проценти і план продажу його державі - на 139,1 процента. Ця внеона оцінна скромної праці трудівників району зо­ б::>в'язує трудитись ще краще і примножити досягнуті успіхи У 1974 році. Трудівники району

нині борють•ся за одержання

центнерів

зернових

з

35

центнерів,

ячменю

центнерів. Вони довести валовий

хідну нількість

на

насіння

і

62

-

тисяч тонн. Нинішньої весни

вперше в

районі наші г::>сподарства сіяти­ муть

10

тисяч гектарів ячменю,

або на 6,5 тисячі гентарів біль­ ще, ніж у минулому році. Торін онремі господаРства зібрали ви­ соний урожай його. Тан, в рад­ госпах

но по ський»

<<Русанівсьний~

38,2

«·З:>ря»

31,8

37,8

центнера.

nорівняно з 1 СЯЧ

соцlалістичног:>

ТОНН,

ЗАМІСТЬ

148

відповідним · періодом 1973 р. МІЛЬИОНІВ ШТУК ЯЄЦЬ зросло молона на 1700 тонн, ПРОДАТИ 150 МІЛЬйОНІВ м'яса на 2120 тонн, яєць- ШТУК. 4,2 мільйона штун. На кожну На нараді виступили дирек норову надоєно по 348 нілогра- тор радгоспу <<Жердівсьний>> мів молона або на 50 нілогра- О. Я. Кулик, партгрупорг, бри­ мів більше проти минулого ро- гадир ферми радгоспу імені ну на цей час. Щорса В. М. Куценко, гол\>ва Та, незважаючи на достатню винанкому :Калитянсьної селищкільність нормів, в онремих г:>с-

подарстнах допущено зниження постанову виробництва молона проти січ-

Ц:К КПРС про_розгортання Все-

ня минулог.о року. Зокрема,

це

ної Ради В. С.

виробни- фабрwни,

Пухінського

Тавлуй, траюо­

ристка радг::>спу <<Зоря» В. М. Шкарупа. Всі вони ро·зповідали

зма- стосується Богданівсмюї птахо- про

наполегливу

племпта- здійсненням

цтва і заготівель продУнтів тва- хорепродунтора, Налитянсьної ривництва, сільські трудіввини птах::>фабрини, радгоспу імені

працю

величних

над

планів

четвертого, визначального року п'ятирічки, над тим, як трудів­

домоглися непоганих успіхів. Юрова. Значно нижче своїх нини полів і ферм вишунують Лише понад план державі було можливостей по виробництву і додаткові резерви для збільшен­ продано 8 тисяч тонн молона, загот.івлі продунції тваринниц- !ІЯ виробництва і заготівлі сіль­

2700

тонн м'яса,

20

мі.льйонів

тва працюють радгоспи <<Бобри-

штук яєць. Відомо, що рай:>ну цьний>>, <<Заплавний>>,

толлі.

Щоб винонати

зобов'язання ць::>го рону -·одержати по 200 центнерів картоплі з гектара, трудівнинам району багато слід rюпрацюв~ти, приділивши головну увагу удобренню полів, вино-

жений

Червоний

прапор

:КПРС, Ради Міністрів

<<Зоря>>, ськогосподарсьної

продукції.

Ц:К тих

зобов'яозань

і

державних ної Ради

депутатів

трудящих

СРСР, планів радгоспам і птахофабри- І. П. Лисенко. Він вручив

тру­

ВЦРПС і ЦR ВЛКСМ. Район нам й надалі слід наполегли- дівникам району перехідні Чер­ таІКОЖ визнаний переможцем со- во працювати над зміцненням воні прапори обкому НП Унра­ ціалістичного змагання серед І но.рМ;)ВОЇ бази для громадського їни, виноню.му обласної Ради

районів області по виробництву тваринництва, боротись з яло- депутатів трудящих та обласної і заготівлях nродунтів тварин- вістю, а:нтивніше формувати ради профспілон, присуджені за

ристанню високоврожайних сор- ництва.

племінне стадо.

одержання внеоних врожаїв зер-

тів та догляду за посівами. Проте за середніми поназниБелині зобов'язання в по- нових нультур в полісьній і приТорін овочівники з честю нами криються і серйозні недо- данні шефсьної допомоги трудів- міській зоні районів області та

робни. Радгоспи «Гоголів- никам району взяли нолентиви сьюШ», «Зоря•. «Літні в- підприємств міста Броварів. сьний•, «Заплавний» не викоЗваживши свої можливості та нали торік плану продажу дер- відповідаючи ділом на з.вернен-

за найнращі поназшши в області П:J виробництву і заготІвлях продунтів тваринництва в ·1973 році.

чів понад план. Тепер вони бо- жаві м'яса, а радгоспи «Вели- ня Ц:К :КПРС д:> партії, до раВід імені трудящих району рються за 200-центнерний уро- кQДимерський» і «Заплавний» дянсь:ноrо народу, сl.льсьнt тру- перший сенретар місьнному :КП жай овочів з гектара. Це дасть -молона. Нам потрібно закрі- дівивкв району зобов'язались України Ю. М. Соколов тепл::>

з:vrогу продати їх держав! 50 пити досягнуті успіхи й надалі народногосподарський пл а в подякував абному :КП Унраїни тисяч тонн. ефективно використовувати на- дев'ятоі п'ятирічки по продажу виконкому обласної Ради делуЩоб забезпечити одержання явні резерви з тим, щоб послі- державі зерна та м'яса вико- татів трудящих і обmрофраді запланованої нільності сільська- д::>вно збільшувати виробництво нати за чотири роки, молока господарсьної прадунції, в Рад- j продаж тваринницьної продун- за чотири з половиною роки,

госпах і птахаФабринах органі- ції. Саме так працюють передо- вєць зовано провадиться вивезення ві колективи радгоспів «Плос- місяці. добрив на поля. При

завданні

ківсьний», імені Щорса, «Руса-

перших двох місяців 270 тисяч иівський». центнера, тонн на поля вже вивезено 240 ·птахофабрики,

центнера, «Плоснів­ по

-

вироще­

на

місяці

ТИСЯЧ ТОНН 60 ТИ­ СЯЧ ТОНН МОЛОКА, НА ФУ­ РАЖНУ КОРОВУ НАДОІТИ ПО 3300 КІЛОГРАМІВ, АБО НА 336 КІЛОГРАМІВ БІЛЬ· ШЕ ПРОТИ 1973 РОКУ. ЗА­ МІСТЬ 13,2 ТИСЯЧІ ТОНН тваринництва І М'ЯСА ПРОДАТИ 15 ТИ-

58

плавний~ в минулому році не за підсумками Всесоюзного со- <<Требухівсьний». На ~араді з промовою внету­ виконали план продажу кар- ціа:лістичного змагання присудДля усnішного винонання взя- пив голова вwнонкому облас­

30 справились із своїм завданням, виростивши по 173 центнери - овочів з гентара. Державі пр:>28 дано близьно 6 тисяч тонн ово-

зобов'я·зались збір зерна до

двозмінної

дажу її державі, засиnано необ- гання за збільшення

гектара,

в тому числі озимої пшениці

для

роботи. Відповідаючи

лі. Вчасно виконаний план про- союзного

виробни­ близьно 10 тисяч тонн викорицтва зерна та соціалістичні зо­ стано на корм::>ві цілі. Однак, бов'язання 1973 рону. за середніми показниками Обном :КП Унраїни, виноином мають місце й еерйозні недоліРадгоспи «ГоголівсЬІКИЙ», обласної Ради депутатів трудя­ ки. <<Зоря~. «Защих та :>бласна рада профспі­ <<Заворицький>>, лок

механізаторів

иицтво продунтів

проведення за півтора

ства до цього часу не повністю весняної кампанп слід своєчастворюючи в життя ярих рішення мають насіння зернових но поставити на лінійку готовXXIV з'їзду :КПРС, постанови культур .і, зонрема, ячменю. Не ності всю сільськогос.подарсьну послідуючих Пленумів Ц:К всюди воно доведене до конди- техніку. В радгоспі с:Велино:ХПРС, домоглися певних успі­ цій першого нласу. Передусім, димерсІ>RВй• ще не відрем::>нтохів у збідьшенні виробництва це стосується радгоопу <~:Вели- вано 14 тракторів, сЛітківта продажу державі сільсью­ ноди_мерський>>, БогданLвської і ський• 12 тракторів, Бо.гдагосподарської продунції. Семиполнівсьної птахофабрин, вівській птахофабриці - 14 Торін господарства району радг::>спу <<Гоголівський». транторів. Не всюди вистачає радгоспів і птахофабрик,

нарощують темпи виробництва і продажу продунтів тваринництва. Сьогодні ми з впевненістю нонстатуємо, що взяті зобов'язання трудівники району з честю винонують. Валове вироб-'

за чотири роки

за високу оцінну скромної пра­ ці сільських трудівнинів і залев­

і три нив їх, що трудящі району не пошк.одують сил для успішного u

Сільські

трудіввики

ракову перетворення в життя

держав­

Семиrюлківської одиостайво вирішили прийняти них планів 1 підвищених соціалі­ які з перших ЗУСТРІЧНИИ ПЛАН і ПРО- етичних з:Юов'язань внзначаль-

Не- тисяч тонн. Прикро, що Богда- днІв нинішнього року

щоденно ДАТИ

ДЕРЖАВІ

ЗАМІСТЬ ного року дев'ятої п'ятирічки.


НА РІВЕНЬ ВИМОГ СУЧАСНОСТІ Нк уже повідомлялося, відбулася п'ята сесія місь­ кої Ради депутатів трудящих

належним телефонни:vr

(чотирнадцятого скли­

кання), яна заслухала звіт виконкому місьноr Ради депутатів трудящих за 1973 рін . З доповіддю в цьо­ му питанНі вистуnив голова виконкому міської Ради депутатів трудящих Л. І. Павленко. Виконком міської Ради, сказав доповідач,

·

Адміністративні органи недостатньо

на nіДнесення

їх

рол'і

і

керу­

віДповідальності

.

антивіз у вали свою роботу

економії і

номіс і й на

бІльш повне використання внутрішн і х резервів . ВнасліДок проведеної виконкомом орган і затор­ ської роботи план випуску валової продукції підпри­

році десять житлових

певну

роботу по дальшому

постійних комісій і На

12

17

підприєм­

пи. Проте не всі вони планують свою роботу, мало вникають у процеси виробництва. Завдання поля.гає в то:v~у, щоб поліпшити роботу груп.

Із

б у дин­

ків на 683 кварти,ри житловою площею 20929 квад­ ратних метрів, дитячий заклад на 280 місць заводу порошкової металургії та іНШі об'єкти. Проведено

13

гро:v~адських засадах.

с тв а х і в організаціях м·іста створені депутатські гру­

ємства міста виконали на 103,6 процента, по реалі­ заЦії на 103,2 процента, продуктивність праці зросла на 6,4 процента порівняно з 1972 роком. БудLвельні організації міста виконали обсяг буді­ вельно -монтажних робі т на 106,8 процента. Введено

1973

сlданr{;~онному.

Н а них розглядалвсsr- питанн . нИ'Ко~ плавJ:в і с :щіалістичнttх зобов'яsань рИємствами та організаціями, про кааітальне будівництво, поліпшення торгівлі і громадсьного харчування тощо. Значно

несення продуктивності праці, прискорення науково­

в експлуатацію в

бо­

··

Ради ~епутатІв тру~х І

печення зростаючих потреб населення, дальший роз­ виток ініціативи і творчої активності трудящих, під­ режиму

ведуть

Допов і дач детально П'Jоаналізував роботу виконно:vr у з а звітний пе~~ р &:iJf ~ місьноІ

за

вирІшення завдань господарського і культурного бу­ дівництва. Роловна увага спрямовувалась на забез­

технічного прогресу, посилення

ор­

ротьб у за збереження соціалістичної власності, мапо вшивають захо:д·ів по зміЦненню державноУ ! трудо­ вої дисципліни, усуненню тяганини при р618rJЯДі заяв та скарг трудящих. ЗокреІVЦЗ., мало увага· при­ діляється з:v~іцненню трудової дисципліни у колекти­ ві водаканалізаційного господарства.

ючись · рішеннями XXIV з'їзду КПРС, постановами партії і уряду з питань .роботи Рад, за звітний період спрямовував свою роботу на поліпшення виробничої діяльності промислових підприємств і організацій міста,

зв'пзном підприємс'l'ва і

ганізаЦії міста, що значно впливало на Ух оператив­ ність.

ceczz міської Ради

депутатzв

трудящих

поназників на виробництві.

Серед них депутати

-

швачка фабрики верхнього дитячого трикотажу В . І

го , медичного і нультурно-го обслуговування на с ел е н­ ня, поліnшенню роботи шкіл.

Юдицька,

Одна·к, як відзначалося на сесії м і ської Ради де­

апаратник

цеху

екструзії заводу

пласт­

мас В . Б. Сахно, робі тники заводу nорошкової мета­

путатів трудящих, виконком міськради, його відділи і служби ще недостатньо ведуть органі~заторську ро ­

лургії О. Б. Мутило та Я.

боту по вдос·коналенню стилю і методів у вирішенні

~1У роЦі п'ятирічки . Необхідно збіл:~>шити обсяг реа­ лізації продукції на 9 процентів і забезпечити ріст продуктивності праці у промисловості на 7,1 процек­ та . Обсяг побутових послуг збільшити на 7 процен­ тів порівняно з 1973 роком. Планом капітальних

ня промислового виробництва, еконо:v~іки, виконання планів капітального будівництва і введення основних

тресту ний,

молокозавод

вкладень передбачено споруд.ження 12 житлових бу­ .динків, школи .J\1'2 7 і дитячого садка на 280 місць заводу торговельного машинобудування, дитячої лі­

Заводи залізобетонних виробів

<<Броварисільбуд>>, не

пластмас,

виконали

шиноремонт­

завдань

по

Фесун та іНШі.

Відповідальні завдання поставлено у визначально­

нонкретних завдань громадського і соЦіально-куль­ турного будівництва, не повністю використовують наявні резерви і можливості для дальшого підн е сен­

виробничих фондів.

!VI.

н<.~рні та інших об'ентів.

випуску

важливих видів виробів, окремі колективи допустили

Велик і завдання мають

серйозні недоліки в організаторській роботі, не вжи­

вирішити

гані з ації міста. Зокрема, пронласти

вають дійових заходів по нарощуванню темпів і п і д­ вищенні ефективності виробництва, з:vrіцнення тру­ ;:jової дисципліни, посилення режиму еконо:v~ії, по­ ліпшення організації праці і більш повного задово­ с1ення потреб населення. Ряд істотних недоліків у своїй роботі мають торго­ вельні підприємства міста, комбінат громадського

~опровідної

говування,

рення росту проду•КТИІШQсті цр~.

яких

ма,газинах.

Не

асо.ртименту

товарів

у

комбінат

кілометри газопроводу, вино­

ко:vrунальне обслуговування населення.

Працювати

кожен

нопродуктивно

-

день творчо, ефективно, внео­

цього вимагають від ножного пла­

н у визначального рану n'ятирічки. І обов'язон деnу­ татів

проявляти активність на кожному

-

підпри­

ємств і , будові, ножному робо<J9м.у мt~ці для; nрисtю-

де·

·

l{олектЙв наШОГО ЗаВОДу Ие8D. ГаіІQ ПGЧав 1974 рік,

виконав плану товарообігу по

випуону власної продукції

4

і

ор­

нілометри во­

нати значні роботи по благоустрою міста, пол іпшити

харчування. Зокрема, незадовільні культура обслу­ забезпечення

сітни

иомунальні

3

громадсьного

сказав,

виступаючи на

сесії, депутат директор

ре­

монтно-механічного заводу М. П. Жебель. Так, об­

харчування.

Недостатньо працювала нонтора << Міськсвітло» по

ти у 1973 роЦі заборrували РВУ.

ne управління БО·

доканалізації 10 тисяч карбованців, нінофінація - 19 тисяч карбованЦів , завод пластмас - 39 ти ­ с я ч нарбованців та iвml.

Нонкретні пропооицп щодо поліпшення роботи ав­

топідприємства 09034 внесла деnутат кондуктор Г. Х. Суботовська. Сама вона випереджає час ни­ ні працює в раху;нок червня 1974 року, а бригада, яи у JЧолює, в минулому роЦі виконала план на 102,2 процента. Г. Х . Суботовська, зокрема, наголосила на полLпшенні виховної роботи з кадрами, лікві даЦІї плинності, кращої організаціІ роботи автобусів під час перезмінки . Глибоний аналіз правових порушень, які ще трап­ ляються в нашому місті, зробив у своєму виступі член виконкому, заступник начальнина віддіЛ'У внут­ рішніх справ С. R. Коваленко. Особливо чимало правопорушень здійснюється в тресті ~Броварисіль­ б у д>>, на завадобудівному комбінаті, «Торгмаші», на заводі

порошкової

металургії,

в

автопідприем­

стві. У цих колентивах потрібно повести рішучу бо­ ротьбу •із схильними до правопорущень. Необхідно поліпшити також рО'боту штабів добровільних народ­ них дружин, створити оnорний пуннт міліції на жит­ лово:v~ у масиві.

За звітний період біл·ьшість депутатів міської Ра­ ди відзвітували перед виІборцями, добилися внеоних

розвитку

транспорту і зв'язку, шляхового будівництва , бла·го­ устрою міста , комунального, побутового, торговельно­

ної .промбази, необхідних механізм·ів, що впливає на продуктивність прщl. Чимало замоВНJU(ів за робо­

сяг виробництва у січні збільшився порівняно з від­

Голова постійної комісії промисловості, транспор­ ту і зв'язну заступник директора заводу нестандарт_:­ ного но:vrунального обладнання А. Г. Лемпіцькни сказав:

За звітний період на сесіях та засіданнях ви­

-

конкому місьнради, депутатської комісlІ заслухову­ в а лися актуальні питання виконання державних планів підприємствами, поліпшення торгівлі, сані­

тарного стану, благоустрою тощо . Рішення, які прий­ ~rалися, комісія брала під свій контроль. ВнасJJідок дещо поліпшено роботу автопідприємства. У мину­ ло:vrу році відкриті були маршрути руху автобусів по місту , збільшилась їх кількість. Відремонтовано такJЖ дороги, побудовано нові павільйони на авто­ зупиннах. Колектив завадобудівного комбінату ус­ пішно занінчив 1973 рік-це також результат діяль­ ності номісії. Про роботу номбінату було підготовле­ но питання на засідання виконкому міськради.

Но:v~ісія не лише готує і виносить питання на за­ сідання сесії міської Ради і виконкому, але підні­ :v~ає і роов ' я:зує ряд питань не виробничого харанте­ ру. У резолюції XXIV з'їзду КПРС на звітну допо­ відь ЦН КПРС підкреслюється, що Ради повинні повніше здійснювати свої функції, робити дійовий вплив на піднесення народного добробуту, наполегли­ віше займатися питаннями соціально- побутового об­ слуговування, охорони праці на виробництві. Тому комісія по промисловості, трансnорту і зв'яз•НУ ра­ зом з коміс і єю соціальної законності взяли під конт­ роль стан охорони nраці та дотримання правил техні­ ни безпеки на rІідприємствах міста. По-діловому виступили в обговоренні доповіді на се сі ї депутати : бригадир слюсарів виробниrчого уп­

равління водонаналізаційного господарства В. М. Денисюк і на';Цlльник районного вузла зв'язну :[. Д.

організації своєчасного і якісного освітлення вулиць :v~іста. У 1973 році два підприємства завод елен­ тротехнічних виробів і завод пластмас не спра­

повідним періодом минулого року на 108,4 процен­ та, що перевищує заплановані темпи росту. Могут­

Дітковський.

нім факторо~1. що сприяє нашим успіхам, є соціалі­ стичне змагання. Велику роботу в цьому проводять

татів трудящих по звіту винанкому місьнради, зо~ре­

народного споживання.

депутати передовики

вилися з додатковими планами виробництва товарів

Незадов·ільно освоюються кошти капітал·овнладень

Ф.

по реконструкції м·еблевоІ фабрики , щорічно не ви­ нонуються плани будівництва її з вини ремонтно-бу­

обл­

нварталі 119-квартирного будинку <<Жовтневий». На окремих підприємствах міста ще велика плин­

Про питання, ці

РОБІТНИЧА ЇДАЛЬНЯ Світле приміщення, зелене буяння ·НБітів, два ряди столи­ нів_ Це буфет-Ідальня Бро.вар­ ського

дослідно-Ежеперимен­

тального заводу тресту <<Укр· елеватормлинбу Д>>. Раніше робітнинам заводу доводилося ходити обідати у їдальню на сусідній завод хо ­ лодильнинів. Це було незручно

обом

колективам

підприємств.

Доводилось простоювати у ве­ линій черзі, а інJді і спізнюва­ тися з обіду на 1 О -15 хвилин. Після в1дн,риття заводсь·кої їдальні помітно зросла продук­ тивність праці. На нашому за­

воді виробіток на одного працю­ ючого складає 10.593 карбован­ ці на рін. І якщо десять робіт­ нянів кожного дня запізняться на

десять

хвилин,

то

не

підрахувати, що втрати

важно

заводу

за рt.н сягнуть 3,3 тисячі кар­ бо.ваиців. Вже другий рік працює наша їдальня. Зручність <<харчового цеху» тепер зрозуміло кожно~у.

О

2

стор.

Q

розповів

вироби,

куnують

хліб

на сесії депутат начальник

тут

та

різно-

:v~анітні консерви. Про це дба·

вія Гермаш та Зінаїда Кононен­ ко. При потребі вони за п'ять хвилин до початку обідньої пе­ столини,

що

набагато скорочує час, який ви­ трачається на вживання їжі . Харчування робітників стало одним з постійних піклувань за­

водського комітету. Він уважно стежить

за

своєчасним

завезен­

ням страв із центральної їдаль­ ні.

Колектив у нас невел·икий, всі швидко встигають пообіда­ ти. Багато часу залишається .для .нультурного відпочинку. Щоб ираще організувати дозвіл­

ля, силами заводу

прибудовано

простору веранду.

Зручно

тут

буде відпочивати. Через скляні вітражі до зали потрапляє бага­ то сонця . Зі еманом оформлена, милуватиме зір наочна агітація . Не

буде тут холодно і

Сюди

проведено

взимку.

обігрівання,

тож завжди буятимуть цвіття:v~ нвіти.

Н.

колективу

в

1974

ро­

управління

різно­

RО:ИДАН.

ма, передбаJЧено: полLпшити роботу постійних комісій, у;загальнюва­ ти і поширювати їхній досвід;

добиватися дальшої активізації роботи депутат і в у св і тлі вимог <<,Закону про Статус депутатів Рад де­ путатів трудящих в СРСР>>, ширше залучати їх до участі

в

підготовці

питань,

що

виносяться

на

роз­

гляд виконкому rчи сесії міської Ради, перевірки ро боти підприємств, установ і організацій; до 1 вересня 1974 року ввести в дію середню шнолу М 7 на 1496 місць; !Збільшити в цьому роЦі зростання побутових по­ слуг на одного жителя міста на 5,4 процента і до­ вести його до 18 карбованців;

постійно дбати про .nіДнесення культури обслуго­

вування

пасажирів ,

полlпшення

роботи

пасажир­

сьного і вантажного автотранслорту.

програмою

рЕВ

ють праЦівники їдальні Параско-

рерви сервірують

.J\1'2 4

А. О. Бойко. Внаслідок недостатньої нільності буді­ вельних матеріалів несвоєчасно закінчуються роботи на деяких об'єктах. Дається взнаки відсутність влас-

продуктові товари: сметану, сир,. новбасні

які необхідно вирішити

ремонтно -будівельного )~Правління

слабну роботу з кадрами, несвоєчасно усуваютьсп недолі·КИ в роботі пасажирсьного транспорту. У 1973 році сьомий цех зв'ffзку не забезпечував

робітники

Є. К Лисенко,

Різними форl\'Іами змагання

Хотілося, щоб Ум допомогла і ЖЕН-1.

ність кадрів, допускаються значні втрати робочого часу. Адміністрація автопідприємства 09034 веде

Наші

виробництва

інші.

б у ває третя декада. Це неодноразово ставило під загрозу виконання плану реалізації товарної продук­ ції. Тут повинні окаtзати своє слово депутати. Наша депутатська група також розробила заходи по благо­ устрою і наведенню порядку в мінрорайоні заводу.

виконкому введені в експлуатацію з поруш е нням строків, зірвано здачу в експлуатацію в четвертому

РОЗШИРИЛАСЯ

Карнаух та

охоплено 95 процентів працюючих. Однак, треба оншзати, що не всі дільниці і бригади виконують план, працюють ритмічно. Найбільш напруженою

дівельного управління «Облмісцевпрому>> . ПМ!{-15 вкрай незадовільно освоювала напітало­ внладення по житлових будинках у 1973 році. Так,

два семидесятиквартирних житлових будинии

І.

·

Рішенням, прийнятому на сесії м і сь.коІ Ради депу­

В с есоюзний науково-дослідний геологорозвідувальний наф­ товий інститут (ВНДГНІ) зай­ мається визначенням

основних

напрямів розвідувальних робіт на нафту і газ у Європейській

частииl СРСР, Середній Азії і Закавиаззі. В інституті вивrча ­ ються закономірності форму­ вання і розміщення нафтових і газових

родовищ,

ється методика

удос.коналю ­

розвідувальних

робіт і робиться оцінка прогноз­ них ресурсів нафти і га:зу, Сектор

геології

них краrн

соціалістич­

ВНДГНІ

роботи відповідно

проводить до nрограми

Постійної •комісії РЕВ по гео­ логії. Ui роботи зв' .fЮані з вив­

ченням

перспентяв

нафтогазо­

ноеності на території

членів РЕВ до

них

країн1 -

і у приюрдонних

районах

Радянського

Союзу. Інститут

виионує

контрактn,

укладені з Народною Респу:блі-

НОВЕ ЖИТТЯ

кою Болтарією, Німецькою Де­ мократичною Респуб л і к о ю,

вість

кож шляхом спільного розгляду

працює на газорідинному хрома­ тографі. Тут проводили аналізи

підраховувати

запаси

вуглев:щню у надрах і складати

Польською Народною Ресnублі­ прантичні реномендаціІ з .розшу­ кою і Республікою Куба; здійс­ нює двобічне співр)бітництво •КУ і розвідування родовищ. На фото: у нафтовій лабора­ шляхом наукових консультацій і обміну співробітни-ками. а та· торії Інженер Л. В. Смврцова пла_нів розвідува.ІІьних робіт . Наукова обробка даних аналі­ зів, яка проводиться у лабора­ торіях

о

інституту,

дає

можли-

Вівторок,

26

нафти для НДР, Болгарії, Нуби і Польщі . (ФотJхроніка ТАРС).

moтoro

1974

року.


РЕЗЕРВИ-В ДІЮ ве-

в життя

Перетворюючи

виробництво

ватимемо у

най­

ов:>чlв. сорти л ячні накреслення XXIV з'їзду більш урожайні Минулого року одержано віД НПРС і XXIV з'їзду Номпартії овочів із занритого Унраїни, нолектив радгоспу !ме- реаJІі з аЦії

ні Щорса з рану в рl:к нарощує виробництво і продаж державі предунтів рільництва і тваринництва . Торін, напринлад, уро·

24,1 становив жай з ернових при плані центнера з гентара 23,2 , нартоплі - 1ЗЗ при плані 108, овочів з віднрито.го грунпо 152 центнери, нунуту по 26З центруд3И на силос більше, ніж набагато нери Рільництво

планували .

Нехай

рентабельним.

Однан свої можливості, наяв­ ні резерви ми ще далено не ви­

нористали. Адже онремі ланни,

ножно­

на

одержали

умов

виро­

за однано­

нартоплі,

щуванню вих

по

механ і зовані

му гентарі 174 Центнери . Тане ж можна сназати і про овочі. У р а дгоспі є 1184 гентари полив­ При правильному них земель. можливість винаристанні їх є вирощувати сталі врожаї і зби­ nівтора-два

в

гентара

з

рати

ра з и більше продунції. Дальше підвищення

ЧОТИРИТИСЯЧНИй РУБІЖ

врожай­

-

Тваринництво

ведуча

га-

но .молонозавод,

що

дає

можли­

вість реалізовувати .молоко охо­

Вузь­

сортом.

лоджене першим

ним місцем пони що залишаєть­ розв'я­ Над ся нормороодача.

занням цієї проблеми працюють Успішно виконуються завдан­ нормо-

.м·іцної

ня по створенню

леріо,т.{

стійловий

вої бази. На

голів, у тому числі доби 2197 1040, що становить норів 33 на сто гентарів сільrоспдев ' ятої п'ятиугідь . За роки зросло виробнирічни значно продукЦії. цтво тваринницьної Уже торін надій на норову ста-

тарів нультурних пасовищ. .за результатами Всесоюаного тва­ змагання соціалістичного нвартал риннинів за четвертий 1972 і перше півріччя 197З ро­ нагороджено nере­ ну радгосn хІднНІМ Червоним прапором ви­

нонному обласної

Ради ~депута­

а на сто гентарів сільськогоспо-

тів трудящих та

облпрофради.

1159 центнедарських угідь 48,4. Збільшення рів, м ' яса дало молона і м'яса виходу можливість значно перевиконати план і зобов'язання по про-

серед змагання Перемолщем радгоспів і птахофабрин району за минулИJЙ рін по виробництву визнано наі продажу молона господарство і присуджено ше

новив

3608

кілограмів молока,

дажу їх державі. Таних результатів добилися, з більшення. правильного вино­ насамперед. завдяни самовіддаристання органічних і мінераль­ ній тваринників і праці всіх в нас зооветспеціалістів. Для цього них добрив . Значно постворена постійна механізована бригад а родючості, яну очолює

пійла . Спорудже­

ви•готовлення

худоба забезпечена tГрубими І соковитими нормами. Є 200 ген­

без

немислимо

нультур

сью1х

гноярки за допомогою пневмоси ­

стеми, механіІЗовано доїння, нор­ тому числі моприготування, у

лу з ь у нашому господарстві. Є в наявності велиної рогатої ху-

сільсьногосподар·

всіх

ності

по механізації тру.,цомістних nроце­ водопостачання, зонрема, сів, видалення гною з приміщень у

механізатори,

ПЛАНУЄМО ВИйТИ НА

невели-

господарство .

зонрема.

бов я залися зібрати на кожному нвадратному метрі десять нілограмів овочів, у тому числі огlрнlв. одинадцять нілограмів У Ці дні нолентив успішно тру­ диться над виконанням взятих зобов'язань.

стало

ний, але все ж тани прибутон в 167,6 тисячі нарбованЦів одер­

жало

1 ·рунту 71310 нарбованців при­ б утку. В цьому році планується ts54b9 нарбованців надходжень. Цифра реальна. Тепличнини зо­

вить 141 нарбованець. ВелиІ:(а робота проведена

порідність

ліпшено

поголів ' я, створено

маточного

висонопро-

На

КиївськІй

вІтчизняної

І

передового

продуктивність праці .

мІкрокJІІмату в

впроваджено у

птахофабриці

науки

досвІду,

тисяч номпостів .

висоноянісних тонн Усі роботи по при­

гот у в а нню

їх механізовані.

40

яне

значення

в а жливе

має

JІЯ

пуJІьту

управJІІння

по

забезпеченню

по­

Невиправдані контрасти у радТваринницьна галузь одна з пров'lД· госпі <<ЗорЯ>> -

продунтивність не піднімається до наміченого рівня.

минулому роЦі на корову надо-

все-тани дає негативні насліднн.

лише них. Худоби тут багато, налі'!,ується стаді в дійному 1570 норів . Однан продунтив· ність її ще не висона, хоч остан-J нім часом помітно й зросла. У

ми нагородами, зокрема техніна

єно

2686

нілограмів молока, а

а

7,2 ж

метра

нвадратного

А. ян О . Д. Лесин, натрі зібрали торін

Партійна і профспілкова ор·

таких,

ганізаЦії, диренція радгоспу роусе необхідне, били і роблять умови кожному щоб створити твариннину для успішного винонання зобов'язань. На фермі об-

Насян, І. на ножно­

му нвадратному метрі занріпле~

ної площі по

17,5-16

нілогра­

все для Робимо мів огірнів. nередовиків того, щоб досвід усього колек­ став надбанням збільшен­ тиву. Адже, тільни ня врожайності до десяти кіло­

ладнана

вість

дасть

реально,

зібрати

дачу,

послухати

почитати

радіоприймач,

установка.

співвідношення

плану

17284

кар-

валового

надою,

а у

7878 натуроплати вигляді нілограмів м'яса в живій вазі. Середня зарплата доярок стана-

ЗЗ,5 з'їзду мої пшениці У Дирентивах XXIV · НПРС по п'ятирічному плану, Із гентара.

центнера

Минулого року більше приділили уваги вирощенню ячме-

ЦН що

зро- (НЮ. його властивості дуже цlнп'ятирічці .дев'ятій в за- ні . В кілограмі зерна міститься стання виробництва зерна оди­ кормових пробле- 1 , З нілограма лишається нлючовою білка до мою розвитну сільсьного госпо-, ниць. а перетравного 90 ·Грамів. У кілограмі со· дарства . Здійснюючи це завдан- О,З6 і 12 ня, нолентив радгоспу «Требу-, ломи, відповідно, з ц ь о r о, Виходячи п'ятирічки · грамів. хівсьний>> за роки

1

значно підвищив

урожайність І ми вирощували його на 226

зібрано торік зернових. Уже їх на ·нруг ЗО,9 центнера, а ози-

о

Вівторок,

м'яса -

центнерів,

Передові

центнерів.

по

5

-8,1.

одержуже в радгоспі тварини ють однановий нормовий раціон . умови утримання їх теж рівні . Причин денільна, і з'явилися Найа давно. вони не вчора,

будуть завезені в господарство. можливість з'явилася Отже, значно оновити стадо . Нерівни­ навіть вирішили ни радгоспу продати сто телиць сименталь­

Чому ж тані

забов'язання

продажу ~державі предунтів

ніло-

слабна сьної

силосу,

щене за віковими

двох відділ· нах.

доводиться

заонуповувати і завозити

Отже,

з Ни-

Самовіддана

праця,

манси-

винористання резервів

·сприятимуть

усnішному

вико-

нанню зобов'язань. М. СОЧЕНКО, rо.поввий економіст.

Раціон збалансований

-

8

нілограм.ів молона

ви,

-

о

рослин

о

що

на

справ до

фермах, вжити заходів

під­

вищення продунтивност.і худоби

говорить зоотехнін-селен-

ри, площу ро зширимо до 680 гентарів. Під весь нлин підго-

НОВЕ ЖИТТЯ

проаналізувати стан

на

на внесено РУМ-ами півтора центі Карлсберг-2 Ун.іона-22 уро­ нера на гентар аміачної селітсеми rентарах. НайвИ!Щий жай nринесли нам 1\арлсберг-2, ри і оброблено посіви гербіЦидами групи 2,4Д . Збирали вроУніон-40,3. вузьноряд­ жай роздільно. Сівбу проводили внлюрадгоспу Хлібороби першо­ ним способом насінням змагання граноза­ чилися у Всесоюзне го класу, протруєним 300 ніло­ працівнинів сільсьного госпоном. Норма висіву з дарства і у відповідь на Зверграмів на rектар. Строки Комітету першого по п'яте квітня. Як ос­ нення Центрального внесено НПРС до партії, до радянського було новне добриво, виростина гентар 80 кілограмів фосфо­ народу зобов'язалися на кожному РУ і налію в діючій речовині, а ти в цьому році nід час передпосівної нультива­ гентарі З5 центнерів зернових. 1 ОО нілограмів діючої Надаючи велину увагу ячменю, ції культу1\ультивацію ян провідної нормової азоту. речовини

дійного

поліпшення

тільни в перспентивl. Однак уже зотвариннин сьогодні ножен бов'язаний дбати про те, щоб виростити повноцінний молоднян , парування своєчасно провести телиць. і зоQВетДиренції радгаслу сuецlалістам необхідно детально

від коро-

Жецlонер Зінаїда Пилипівна Але в ньому перелевсь.на. тож важають сонсвиті норми,

ознана.ми на

стада, оновлення його поки

єва нартоплю, щоб збагатити ра-

собіціон . Але ж це підвищує рослинництва і тваринництва. молона . виробництва З перших днів четвертого ро- вартість 400 одержує рtльнини і тва- Норова за день ну п'ятирічки кілона хороші темпи, грамів нонцентратів риннини взяли по 10 яних прагнуть не знижувати. У грам надоєного молона, сіІчні надоєно на норову ЗЗО кі-. нілограмів силосу і бурянів, 12 сінажу, 5 ніа щодобові - напусти, 5,З молока, лограмів одинадцять. лограмів солом'яної січни. надої становлять .мальне

ведеться

цілеспрямовано, поголів'я розмі­

літа

норм.ів.

сіна та інших

Вирощування

породи .

племінного молодняка

Нормодобуввини

мало заготовили минулого

півріччя

яні до нінця першого

нонтрасти? Ад·

55 більше дається взнани

тисяч

віну.

на,дій дворічного і однорічного

Нрім того, закуплено в Естонії 200 телиць чорнорябої породи,

на норову становить 6,2 грама, третього відд і л-на

Достроново Господарству тепер

Мое· проводили в два сліди. числІ у тому гентарах, гектарах, вегетацlї час Під новсьний-121 на 197

26 mcnoro 1874 poJQ'.

ремонту бригада Цінний молоднян для Там відділну . .NQ 1 (бригадир П. Т. Павлен- молочного стада перешноджала 9,8 ні- знову ж тани слабна кормова но) одержує на норову лаграма молона, а бригада .NQ 2 база. радгоспу на фермах Зараз (бригадир М. Я. Романон) -лифермі утримується більше 1000 телиць На ше 5,3 нілограма .

Іl(Оярни І нармова база.

К. А. .Зеленно, О . А. Салай даnлан і

Нупь тура вепиких можпивостей в рішеннях Пленум і в піднреслюєть с я, НПРС

ну;нурудзи і 800 центнерів нормових бурянів. Надоїти на норову 4 тисячі кілограмів молона, виробивши його на сто гентарі.в угідь сlльсьногосподарсьннх

винонати

соціалістично-

бованці премій за перевинонання

центнерів зеленої маси

Систематично підво-

видано тваринникам

по­

450

Є душова І ; нілог. рамів молона .

го змагання. На честь переможЩоб одержати не тільІш за­ ців піднімається Червоний прапланований урожай, а і винона­ пор. Уміло поєднуємо моральне і зобов'язання ти соціалістичні заохочення. Більпо вирощуванню ранніх овочів, матеріальне донорінна поліпшуємо ведення ше виробив продукції і кращоІ одержуй вищий заротепличного господарства. Праг­ яності забезпечити бітон. Тільни за минулий рік немо , насамперед, азоту, фос­ живних речовин фору, налію . Для цього в пар­ ниново-тепличному господарстві агрохімлаборато­ створюється рІя. Вивчатимемо і впроваджу-

лі,

одержати по

дяться nідсумки

2ЗОО

З2 центнери гектарі 220 центнерів нартоп-

ше потреби. Вирощувати повно­

Найбі льш помітна вона на пер-

шому

виростити на J другого відділна денний

п'ятирічни

кожному зернових,

ли слово

журнал,

центнерів овочів.

правильне

ся йому поденадно. Зараз середній надій

народу, Постанову

радянсьного

спе-

газету,

ціальну літературу.

можли­

додатново

молона на норову, що доводять- дійного стада, своєчасному омо-

ЗАКРІПЛЮЄМО І

ПОМНОЖУЄМО УСПІХИ

відпочинку, І 1450

німната

де можна подивитися телепере·

грамів з нвадратного метра, що ділном

змагання.

соціалістичного

жали на норову по чотири тисячі і більше нілограмів молока.

Немало

зонрема

буде

4529. Одинадцять доярок одер- році

становить

овочів.

нілограма

тепличниць,

повністю

Міністрів Ради Г. І. ЦІ\ .НПРС, номуніста Так, бригада ЦН ВЛRСМ ВЦРПС, Маляренна закінчила третій рік СРСР, Всесоюзного розrортання молона на лро надоєм п ' ятирічни змагання пракорову З708 кілограмів, дояр- соціалістичного надоїла 4551 Цівнинів сільсьного господарстна О. А. Салай ва і зобов'язався в четвертому Зеленка А. К. нілограм,

році площа збільшиться до 9,2 Середня врожайність ге нтара. з

цього лодженню його, хоч для У 1972 стано-І тут є всі можливості. гаряче вить 7,2 нілограма . Однан впа- роЦі було вирощено для заміни радгоспу ;Колектив схвалив Звернення Центрально- дає у вічі нерівномірність, стро- 18 телиць на 100 корів, а тор.ін 14,9. А це майже вдвічі мен­ по відділнах. надоїв го 1\о.мітету :КПРС до партії. до натість

ферма

внеоні надої В бороп..':Н за молона виросли нові передови-

цьому

в

серйозною

Другою найбільш

причиною різних нонтрастів у надоях молока є нерівномірний У ньому снлад дійного стада. налічується багато малопродук­

уномплентована норовами чорнорябої породи внеоної продук-

тивності.

гентарів

вісім

На всіх фермах радгоспу е нормокухні, де заварюють пій­ підготовля­ ло з концентратів, ють інші корми до згодовуван­ ня . Однан недостатня годівля

Двадцять працівнянів тваринни- тявність молочного стада в рад- - дої. До то.го ж там більше по­ 1 досить голів'я у запусну. зими знаном «Пе- госп! нинішньої цтва нагороджено не nриділено У господарстві соціалістичного зма- снромна. Господарство не внлареможець формуванню дається в графінн денних надоїв достатньої у;ва.ги гання 197З року•.

ни

грунту,

П . ТеnJІюка.

Фото

на п ' ятитисячний рубіж по надоях молона на корову, а зобачотири в'язання на цей рін молочнототисячі. Для цього

ва.рна

ДОСВІД ПЕРЕДОВИХ СТАЄ НАДБАННЯМ КОЛЕКТИВУ має

свІтJІового режиму.

продунтивність кожної ни•. Н. А. Турбоніст - медал- дом утримання худоби є зимів-І тивних, старих корів, яним уже 886 нілограмів мо- лю ·« ·За трудову доблесть•. ля. Від того, ян організують її минуло по 15-18 років. Зо.нре­ лона, у тому числі за минулий Г. Ф. Лесин - медаллю <<За догляд, год•івлю, залежить в ос-І ма, значна кільність таних но­ першого бригаді трудову відзнану•. О. А. Салай новному зростання надоїв, їх І Рі!! у другій рі!{ - на 550. Плануємо в 1976 році вийти - бронзовою медаллю ВДНГ. стабільність. На жаль, продун· відділна, де тепер найнижчі на­

успіх .

Радгосп

мІкрокJІІмату І

норо ви на

Торін насінництва . ліпшення сорт пшениці новий для нас Аврора дав з ножного гентара 31 центнер дорідного зерна. Під цьогорічний урожай посіяні сорти Полісь­ високоурожайні на-70 на ЗО гентарах, Іллічінна - на 90, Одесьна-51 - на 60, а також інші. Сумлінне винонан­ ня всіх агрозаходів забезпечить

занритого

пІдвищити

значно

пташинках І дотримання свІтJІового режиму.

лочну

переноналися,

прантиці

На

дозвоJІИJІО

На фото: кращий сJІюсар-наладчик ВоJІодимир Степанович БОРОДАВКО ІіІ­

орденом на сто гентарів с.ільськогосподунтивне стадо корів, впровад- Л. П. Гончаренна жена масовий роздій їХ, помітно Трудового Червоного Прапора, дарсьних угідь його · виро· блено рану Де НОЖНОГО ТИСЯЧ ТОНН, зміцнено нармову базу. Тільнк доярон К. А. Зеленна та Г. Г. 782,7 центнера. щонайменше за останні рони nідвищено мо- Насян вироблятиметься періоважливим Найбільш орденом «Знак Поша-

В . А. Заглинсьний. Споруджено містністю 8 гноєсховища два

баrато досяrнеиь

виробництво

роJІь вІдІграе в цьому створення необхІдного

ОсобJІиву

Червоний nралор перехідний мlсьнно.му НП УкраІни і виконРади деnутатів ному районної трудящих із занесенням на районну Дошну пошани. Вагатьох

трудівнинІв відзначено урядови-

що

1

молона і вирівнювання надоїв на всіх відділнах. П. ТЕПЛЮК.

товлено зяб. новному

Сіятимемо

насінням

в ас­

високовро­

Rарлсберг-2, сортів жайних Посівматеріал Уніон, Ельгіна. першого доведено до кондицій нласу. Добрива внесено з урахуван­ ням наявних поживних речовин r грунті зrідно заданого. ура­ внесемо жаю. Азотні добрива

перед сівбою

nід нультивацію,

: а по сходах ячменю у фазі ну­

І щіння дамо ще Іх

по ЗО -40

речовині. нілограмів у діючій гербіця­ Посіви оброблятимемо дами.

М. ВЕРЕМІИЧУК, rо.поввий аrроном.

О

З стор.

О


--

-- -- -- -------------19

J'Іютоїо в Женеві віДно-

Обидва Ці доку~їенти, nід-

вилися радянсько-амери канські переговори про об'Іте

nисанІ nІд час ю1еринансьних

Мета цих переговорів яоtО визначена в спецІально:\Іу

кві у травні 1972 рону, 'Іrають важливе значення. бо

ження стретегІчних озбрJє н ь

Велике спасибі

І

••І

і

• говорить.І

Народне прислів'я

І

8 що друзі найкраще пізнаються І 8 в біді. Нещодавно трапилось 8 8 зі мною горе: Довелося пере- І

І нести тяжку операціЮ. Як. тіль- І

І ки .мої друзі по роботі з ПМК-8 І 8 довідалися, що мені потрібна• І для переливання кров, то пер- 8 8 ши.ми відгукнулись П"; С. Сте-І 8 ценко, І. О .. Марченко, М. Т. 1 :наконечний, А . М. Тетеру~·І 8 В. Ф. ІгнатенКQ, О. М. Маи-~

• стрен.кд, П.

І,

!!·

• нtишнuй. І Одержавши

на найвищому

У ход1 Женевських nерего-

радянськоnереговорів

рІвнІ в Мое-

шуни шлях1 в І методів

ний пІд час візиту Генераль·

ВАЖЛИВІ

ного сенретаря ЦК НПРС Л . І. Брежнєва в "Сполучені

ПЕРЕГОВОРИ

Домовлено

Штати Америки у червні 1973 рок у . йдеться про те, щоб розробити положення угоди про заходи по обмеженню стратегічних настуnальних оз-

вони сприяють гонки озброєнь

стриманню і полегшу-

ють просування

вnеред

шляху до заг_ального ного роззброєння.

броєнь, виходячи з того, що ця у.года має бути підnисана

по

ховувати,

1 пов-

держав · світу. Крім того, справа уснладнюється постій-

ді, перший з них безстроновий, але стосується тІльни

иетну техніну можливого противнина. Дру-гий же до-

тори, яні полегшують переговори, що зараз провадять-

8 операцію, яка тривала чотири І

оборонних озброєнь,

протиракетної оборони і тимчасова угода про деяні заходи в галузі обмеження

стратегічних озброєн ь .

причо-

иумент обмежений строном чинності в п'ять ронів і охОІІІлює порівняно невелину

наступальних

частину стратегJчних пальних озброєнь.

НОВІ

В НАШ ПОБУТ

ОБРЯДИ

СПОРТ

1 .1/l А/ЄНі JІ{ІІ ТТЯ, Я в ід душі 11{11- І 8 росердечно дякую і бажаю вс - І І .1 ш;ого особисто,'о щастя. 8 8 Висл овлюю ве,щку вдячність 8 8 нащій Радян сьг;ій Вітчизні, яг;а І І по-матерш-tсьг;о~оtу піклується 8 8 про здоров'я трудящої людини. 8 8 Після повного одужання я по- • 8 вернувся в ряди будівельниг;ів І І і своєю су.нлінною працею від- 8 8 дя•tу за вел uг;у .иодсьщ; чуй- 8 8 НіСТІ>. 8 8 В. КАЧЮН, ~ І столяр ПМК-8. 8

ків.

-

ла спортсменам був туман, сіяв дощик , але учаснини зма­

гань прагнули поиазати

Нещодавно у нашрму районі закінчився огляд-конкурс на г;ращу організацію робіт виконкомів сільс ьких Рад по оформ· ле нню рсєс трачії актів громадського стану. Перше місце при­ суджено в иконкому Літківської сільс ької Ради депутатів тру­ На зн імку: депутат Л ітківс ької сільської Ради Галина Пав ­

лівна ПРИХОДЬКО ( крайня справа) проводить ритуал. ре ­ єстрації народженNя нової сім 'ї. Шлюб беруть Володи.мир Ми­

колайови'І ЮРЧЕНКО і В алентина Григорівна СЛЮСАР.

лише

до

тих,

хто

нперто

працJОЄ над собою 1 бере участь у змаганнях. У нашому районі багато спортс мен ів, нотрі ба­

жають підвищити свою майстер­ нІсть у стрілецьному спорті. Од­ нак на таких підприємствах.

ян

місце nрис уджено но:\Іанді

рова та Інших немає nримІщень

м:>­

NQ 814 (Г. Трунілов), для зберігання гвиитtвон. З цієї

І

щоб вивезти

його

на

бази

цівнииам

І нию в передплатили газе ти 1 • fj] « ра в д а», « комсо~оюльская І

єм с т ва району. Але за раз

правда», І прохолодне

пом ітне

ставлення

важливоІ справи.

Велиним

.деяне

до

це

стимулом

для

вання антивістів цієї справи.

Постанова nередбачає відрахування у преміальний фонд

до 15 процентів від суми гро-

8 Богданівсьна птахофабрики . приділяє ця І не винонали плану здачі ме8 трудівниця виконанню своїх І талобрухту за січень . Під заІ д б ' · Ад же 1 грозою зриву і пла н л'Ютого . 8 гпутатських о ов язкt в. І д? неї _часто звертаються вибор- : Незадовільно поставлено цю

шей , нарахованих за зданий

металобрухт. Нер.івнинам дарств ,

всіх

підnриємств

нізацій району слід

роботу на Пухівсьиому nлем-

плем-

rоспо1 оргаnо-дер-

Спортсмени не

змаганнях ,

не

здають

мають норма­

вище.

О. МАЛКОВ, rолова райовноrо комітету ДТСААФ.

тресту

СЕ~ЕДА,

27 ЛЮТОГО

9.20 -

чення для дітей. •Вистава Буратіио». 18.00 - Новини . 18.15- Кольорове телеїну Геометр ію• . 1 8.25-•Москва і москвич і• · 18 ·55 - «Творчість народів еві19.25 - На за nита ння телеглядачів

ту> .

відnові дає чл ен - корес nондент АН СРСР

в . г . Аф а насьєв. 19. 55- Прем'єра теле вистави . в. Л ева шов •ВаШ коресnон дент» . Історі я 2 -а сН евдал иіІ хід» . 21.00 - Інформ ацііі на nрограма сЧас». 21.30 - <Улюблені ролі> . Фільм-конце рт. 22.50 - Кон церт класичної музи кн. (Ленінград ) 23.20 Новини . ІJрограма УТ (4-й канал)

л а механІ затор а• . (Повторення пере-· дачІ від 26 лютого ) . 12 .05-Музичне ми­ стецтво СРСР. Твори Г. Св иридова . 12.45

11 .20-НовиІІи . 11 .35-«Телевізі!Іна шконього

днтячоrо

трИRотажу

на постійну роботу 0 0 тР ібні: '

рі вн ки ів << не доходять рунИ>>,

мет>> по Броварському р айону.

ro об'єднання <<Вторчор-

дія л ьного

анса мблю танцю

ур :._ р

«.Ят ­

rань». ( Кіровоград) . 20.45 -«На добра ­ ніч , діти і» 21.00 !І рограма •Ч ас». (М.) . 21 .30-ХудожнііІ фільм. •д вобій» , 23.05 - Вечірні новини . Проrрама І( і' (9-й кана..) 18.00 - Наша афіша . 18.05 - Екран студента -з аочника. ПершиіІ курс . Хім ія «Загальні властивості струму м~та лів. Хімічн і джерела струм у•. 19. 10 Ху­ дожній тел ефільм •Осіння новела» 20.00- с Бути Києву зраз ковим містом• .

Телепресклуб. 21.00 -- Концерт . - І нформ аційниіІ виnуск сДень

21.30 за

д нем *.

Редактор Є. ФЕДЯН.

Колектив республ іканської бази по ма теріально -технічн о­

в'язальниці і учениці в'язаль-

му поста ч анню і збуту вислов­ лює глибоне сп і вчуття пр а ці в­ никові б ази В . А. Демидову в

чок,

го дочки

майстер механічної дільниці,

тажннк. Фабрика має

1.. ГУЗЬ,

• Розnовіді про донецьких мет алур - · гів» . 16.50 - Наш а афіша . 16.55 сЗ а ­ кон і ми». (Ль вів). 17.25 Для діте t1 . «Клуб трьох китів» . Музична прог рама. ( Донецьк). 18.00 сТри!'уна деnутата». . (Дніnро nетровськ). 18.30 - Фільм-кон­ церт еМи стара ємось» 19.00 Інформ а ­ ційна n рограма сВ істі» . 19.30 - сВ ім ' я м иру.. Висту n на чаль ника оргвідділу Азовсь кого nароn л а вства тов . Ф едото­ ва . 19.45 концерт заслуженого само ­

"':~~~~~~~~r.;;;~~;=i''i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ti~ - ' ' -~ _. 1 Броварській фабриці верх-

брухту.

металевого

уповноважений Rнівсько·

запаси 1 металевого брухту. Але у не1

з

ниць, швачки і учевнці шва-

району

1 накопичились чималі

Медведсьна

жавному підійти до винонан-

ня планів здачі

І гами. І вона завжди знаходить І птахазаводі <<Рудня >> та у ін1 час, щоб допо~оюгти людям. А : ши х господарствах. господарствах

Адже

збирачів металобрухту є урядова постанова про nремію-

І «:Нове життя». 8 Багато часу

у

птах о-

від них, в першу чергу, залежить своєчасне збирання і здача брухту чорних металів .

1 журнали «Партийная жизнь», І Цієї важливої справи з бону І «Радянська жінка». 65 чоловік 8 окре :~шх господарств. Так • одержує нtіськрайонну ·газету 8 Ниївсьна, Налитянсьна та

І данщ з пропозиціями, зі скар- І птахореnродукторі,

радгоспів,

ну слід сер.йозно nереглянути своє ставлення до цієї

8 cu. ~а її порадою багато робіт- ; і :vт ені Щорса та інші підпри-

.

б а ч е ння для ш"оля р ів. « Подорож в кра.

11 че_ сного з__ вання. ударниці конtу- 88 Наш район за минулий рі к 1и. вuявили вс- 1 здав пон ад план 700 тонн І юстичноt працr . 8 лиг;е дов ір' я - обрал и депута - 1 цієї ц інної сировини n '!.f! І ·roлt міської Ради депутатів 8 сталеплавильної промислоІ д 1 8 тру ящ их . 8 вості. С еред нращих rоспо - . 1 Добросов існо в иконує в она 8 дарств, яні с правилися з по-

лютого . І нженерно-техніч ним

у

силу.

тиви ГПО. Районний номітет ДТСААФ сподівається, що на

.

фабрин та niдnшrP-MC TB райо-

nлану

брухrу. Є

за.гроза невинонання плану і

ставленями завданн я м и ід уть радгоспи імені Ні рова,

місця. Серед жінои у особистому за­ ліну відмінні результати пона­

пра-

металевото

•,. принесли комуністці Т. М. Яло- 11 сталі у значній мірі сприяти-

І обов' язкu громад с ького роз- 1 І д д ·· 1 8 повсю· жувача періо ичноt пре-

змоги тренувати с я, брати участь

Програма цт (2-й канал) Новини. 9.30 - для школярів. •Вогнище» . 10.00 - Для школярів Є. Рисе . сШ есте ро вирушили в дорогу» . Телевистава . ( 1-а частина). 16.00- Програма nередач. 16.05- Кольорове телебачення . •ВізерункИ'> · (Київ). 16·35 ~ Кольорове телебачення . Чемnіонат світу з бі атлона. (Мінськ ). 17.00 - сНаукасьогодні» 17.30 - Кольорове телеба-

здачі

ме своєчасна поставка март еню~ металевого брухту.

ну

У особистом у зал і-ну ві.дзна­ чИJПІся стрільці тресту « Ниїв­ шляхбуд >> В. ГордІєнно , С.

-

<<Вторчормет» . Це призвело до того, що район в цілому не винонав січневого

І громадсько~оtу житті колективу 8 Україною 50 мільйонів тонн

в ал ьов) .

т~а

~~БOB~Я rJOR КОЖНОІ.,О ~J' О

8 · · 1 високояюсно 1 точно У виана- 8 Заготівля і здача бр ухту 8 чорних металів 8 чений строк. на бази 8 Працьовитість, любов до І « Вторчормет>> важлива І ф 1 про есії та активна участь в 8 державна справа . ВиплавЦі

8

Омельчен­

завод елентротехнічних виробів , «Торгмаш~. у радгосnах <<Зоря >> , «Велинодимерсьний•, Імені Ні­

зали Н.

Фото Б. Б ендика.

8 жіно•tого одягу. замовлення • 8 своїх клієнток завжди виконує І

кореспондент.

В.

з номанди моетопоїзда NQ 814 1 Н . Нра мар - із заво­

Снуйбеда, В . Перновс ьний . Іх резул ьтати ві дловідно 94, 93, 91 згаданих nідnриємствах зроб­ очно. Вони й вибор:>ли перші лять все, щоб виправити стано­

дящих.

8 цювати в міському будинку по- І 8 слуг. Відтоді минуло шість ро- 8 І ків. За цей час зарекоменд у ва- 1 1 ла себе чудовою майстринею 8

! громадський

<< Ниївшляхбуд >> , но

треті:v~и були спортсмени з но­ причини nервинні органІзації манди заводу « Торг маш » (В. Ко­ Д'ГСААФ працюють не на п:>в­

Закінчивши курсИ, стала пра-8

І за чуйність та доброзuчливість 1

~~~

ном анда тресту ~.J\иУвшляхбуд» (голова первинної організації ДТСААФ В. Го рд!єнн:>), друге

стопоїзда

І Як і більшість її подруг, Та- 8 8 Atapa Яловіцина ще ученицею І 8 Аtіської середньої школи J\~ 18 І вирішила пати кравчинею. 8 8 Шити гарний одя г для людей І 8 - справа теж дуже почесна. І 8 По закінченні школи на кра· 8 І вецькuх курсах старанно ви - 8 8 в чала в сі тонкощі Аtайстерності, 8 8 прагнула набути необхідні І 8 знанNя і практику. 8

І її щиро поважають. О. БОЖКО 11

нннай­

'Нращі результ ати . У впертій бо­ ротьбі n ерше місце завоювала

Чуйна !й доброзичлива!

1 цt в ptaнux питаннях: за пора- 1

А. КРАСИКОВ, (спец. кор. ТАРС).

дить

Хоч погода і не зовсім сприя­

••і

«Київська

дянсьна сторона, світ зможе з впевненістю дивитись у майбутнє.

стріль·би , присвячені 56 -м рано­ вин а:\\ Радянсьної Армії. Зма­ дУ «Торгмаш». гання були Стрілецьний спорт із вnрави МВ-2 з один іЗ малоналіберної гвинтівин на ди­ найбільш мас:>вих у нашій нрз ­ станції 50 метр і в по мішені їні, тож інтерес до нього неви­ .N2 7. Спортс ме ни робили де­ nадновий . Він роавиває та·н! ри­ с ять пос тр ілі в . У змаганні взя­ си харантеру , ян витримну, внут­ ли у часть шість и оманд nі.д.при­ рішню зібраність, ува гу і волю . ємств 'ІІ:ста тресту << НиІв­ Оволодіти основам и влучного шл яхбуд>>, моетопоїзда .N2 814, пострілу, здати нормативи ГПО автопіДприємства 09034, заво­ і стати спортсменом-роарядни­ ду «Торгмаш», заводу елентро­ ном може ножен. Однан внеона тех нічни х в иробів і холодильни­ спортивна майстерність прих:>­

8 рургічного відділенNя. І 8 Усі,н мої.Іt добrт.u друзя,н - 1 І донора,н, лікаря.ІІ, щ о врятува- 8

=правда»,

надії.

ПЕРЕМІ\ГІ\ЮТЬ ВЛУЧНІ

Районний комітет ДТСААФ провів районні з:v~а.гання із

праt{івюи;іи хі- 8

І віциній велику шану. Вона о д - 8 8 ною з периtих удостоїлася по- 8

те.ресованість в їх усnІШному завершенні, яну виявляє ра-

проведення їх вселяє

говорів про дальше обмеження стратегічних озброєнь.

8 періоду від•tуваN пі,.... Іувин~tя І 11. В. Муашш, Е. 11. Сністилh-1 8

•• І

сумків розnочатих переговорів. Проте вже самий факт І янщо америнансьна делегація виявить тану ж заін-

ся. Важлив о . що обидві сторони вже дійшли згоди щодо основних принципів пере-

насту-

що

Пони-що рано робити прогнози що:rо можливих під-

~~"''"''-'-~~~,~~''''~''~~'~''"-"-~~ ...... ~~~~~'-'-'-~~'-'-~'-'-'-~"-~~"-~'-~~~~~"-'-"-~··· 11!

І години. Перебуваючи під ІЮ-• 1 стійнилt наглядо.м хірурга, про- І 8 тяго.м усього післяопераційного 8

І

зачіnають-

ся самі основи безnеки двох найбільших , наймогутніших

броєнь двох нраїн: це договір про обмеження систем

І асистентів і медсестер успішно 8 зробив Nадзвичайно складну 8

інtиих

що тут

та-кож,

обидві сторони повинн•І виходити з принципу рівної безпеки. Інакше кажучи, не намагатися добитись для еебе будь-яких односторонніх nереваг.

озброєнь. Зрозуміло, завдання це не з легких. Слід вра-

Проте вони не вирішують проблеми вичерпно. Сnрав-

в нинішньому році. Нагадаємо, що вже існу-

ян

залишаються на озброєнні, і одночасно Іх типу).

Марченко,

таку

стосуватись

їх кІльнІсної сторони, так і їх я.н!сного вдосконалення . (наnринлад, числа ракет, яні

:\\У лише таних, яні спрямовані на те, щоб nоразити ра-

І велику і8

ня. можуть

ДОНУ"-tент!, яний був пІдписа-

ють два радянсьно-америнан-

8 безкорисли ву допо,Іtогу, хірург: 8 районної лікарні Микола Олек- 8 8 сійови•t Резнік разом з групою І

нuк та

для

сь1шх донументи, яні визначають ум ови об:\Іеження оз-

В. М. Ка-8

яні буде накладено на стра · тегічні настуnальні озброєн -

більш по вно го обмеження стратег ічних наступальних

І. А.

Северенчук,

Домовлено, що обмеження

ворІв представники СРСР і США :v1ають nродовжити по-

ним розвитком в!йсьнової техніии, народженням все нових і все б і льш грізних видІв ранетнаядерної зброї. Проте Існують і тані фан-

Салій,

8 Одежка, П. М. І П. І. Тихий, В. 1 В. С. СкалецІ,Іши,

ВЕСZДА ИА MZRCHAPOДBZ Т:В:М:В.

-

фрезерувальнИR,

дон.

ван-

зв ' я зку з трагічною смертю йо­

Світ лави.

евій дитса-

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Разіна , 7. Адміністрація.

У СПРАВАХ ОБ~ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ Ф ПО ТЕЛЕ ОНУ 19-3-18.

!

.."......".~...,...".._..,..~...,.._"...............","..,....,...,.,..,...."~." ,._."....,..~.,........~,....".....,..."...,.,; ....".."....":.-.,.#""#оС" ....~~~~~..,.....,.~...".....,....",..-І'.....?'.,." .............. ~~....:"'...І'.."..."..,...#'...."..

!

Комм ::~~~~к:из:аь;ии-~·:Р::,1:1ь~Р~:а~:::~~~ г~~к::n3ониого І У

Р

Р

Р

НАШ~s~~~ЕСА: м . БРОВАРИ.

І ві~·~~~д~~:~~;о ~:~~:~~~~. від~і;~82~і::сс::;:;,ик~ос~~;::~~=. ко;:~~:;: І ~,:~~:~~=~х~:=: дента мІсцевого

радІОмовлення -

19-3-18,

ВІддІлів

nромисловості,

Обсяг 0,5 формату

__

---~:~~:::;:~-~:: ~:-~-~::::::~~;:::~~::~~~-~--#~IQQ :::~~~=-* 61964. 154. 1159- 10.780. ІНДЕКС

Броварськ а др укар н я Ки Івськоrо облуправління

в спр авах видавництв, поліграфіі і книжкової тоj)гівJЇі, -вул. Київська,

Зам .

32 номер 1974 рік  
32 номер 1974 рік  

32 номер 1974 рік

Advertisement