Page 1

РІК ВИДАННЯ 3!-1І

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КРАІН, €ДНAfiТЕСЯI

16 32 (3184) ЧЕТВЕР

18 БЕРЕЗНЯ 1971р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАйОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

RИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~_~-~... ;;.r~~;.r~.r~.r;':.~_:-;~;_~-~~~~

ХХІУ З'іЗДКОМУНlСтичнОі ПАРТІЇ УКРАіНИ березня

17

1971

РОКУ в Ниє.ві, У Па­

но ~a ,раХУІНОН ,Піlдjвищен,ня .щродуктивнос­

,la,цi :Н'УЛЬТУІРИ «У,К,ра,Їlна~,РОЗ,ПО(lа,в СВОЮ роботу ч€рroВИЙ ХХ,ІУ З"1ЗД Ноі:lo1,уні,стич­

Ісі

ної ларт:'ї У~ра,їни. 3'ї:зд В:lдКIРИIВ член Політбюро ЦК НПРС, ПЄIj)ШИ!Й се~ретшр ЦН НП УIКlраї­

ШИ'РОІКО ':Іо1еха'Ні'за,ціЯ 11IlрощеСі'в У ОПlс~р.у,джено

о,дноголос:но

обрали

ПРClЗ!l­

;(:ю з'ї,3tдJу.

Пі'::\ бурхливі оплески присут,ніх оби­ рається почеона ПреЗИlді,я в ,скла!;(і По­ літбюро ЦеН'І1раЛblНОІ~О ,Номітету Но.му­ ні,СТWЧіНОЇ пщртїї Р3tДЯ!-J1СЬКQIГО Союзу. ПотіlМ булиобран;, СеН!ретаіріат, Ре­ ::\аlfціЙlна і Ма:цдатна комі.сії. 3'атвE'lРд:ж!УЄlТЬС,Я таlЮJ1Й ПОРЯlдон ден­

'J1Я ,на,роду. НаЩі'она,лнний ДООСО:Д у 1971) 'РОЩі перевищив рі,вень 1,[,),65 року H'J. 39 прсщентів, а реальні приlбутни в роз­ paXYНlKY на душу ,нatCеленlН:Я .збільшились на 32 Піроценти. 3'а РOlКИ ,п'ятирічки спо­ РУlджено два м.ільйони кна!ртИlР. Міста і

ЗОН1рема,

господаlрства

під'І'РИ;М­

і,У ПЩІ;IТИтЧНОІЇ лі'нії леніНСbllЮГО Цент­ ралыоІг,оo HO,:Io1'iTЄi'l'Y НlПРС. ДОПQвідач ДОіКЛШДНО розпов!,в Піро ус­ пуБЛіки на .всіх ділЯІНКах .!ЮМУІНііСТИЧiНlOГО БУIДіВlНИlЦl1на за ЧaJC, що МИНІУ'В пі,сля ХХШ з'і1З!::\у НПРС і ХХІІІ з'і1зду НП

,3аслУ'ГОВУЄ П'QширеНlНIЯ діOlCВ;:Д ст:воІрен:ня в ,~дi га'Лlу!зей ВИ,РОбничих об'єд­ на'нь. Про ефеmИ!ВНіlеть цієї форми уп­ раВЛіНIНIЯСВI~ДЧИТЬ ді'ЯlЛНН!IС'ТЬ об'є.щнань

ГО'СIП(}дарст.ва еЛУЖlба побуту. ,3роотає ВІІ-СJЩД вчених республіки у

У

БУIДі'В'НWЦТВQlМ

і

вказуВ'ал:ось,

що

с.ві,тову

в

в

деякИ'х

галузь

П:РОl!1ре­

нау!\!у

галу~і

значнИlМИ

матемаlJ'ИlКИ,

доолї-джеllИltЯми

мехаНі'ки,

ф!ЗИlКИ,

:Іо1аРК,СИ:С']1сько-лен:іНJСЬКОІГО

вчення,

за:гаРТУ'ванНJЯ

в,сіх

КОІМУ1ніlс'ті,в,

є

-

ПРOlпа:гаНlдистаlМИ,

лекТ'о'ра'ми,

Комітет

НП

Ун,раУни,

обllЮМИ, Мі,СЬWКО'МИ, раЙікоми П3tР'ТІЇ, ви­ КО'НУЮЧИ рішення ХХLИ з'ї3ідУ КПРС і ХХ!!І з'їзду НlП У,краї,ни, багато зроби­ ли

дЛЯ

да.'шшOlГО

поліпшення

іlдjеологіч­

ІЮЇ робо'ти, посилення Ії Ді.єВ'ОСТі. Нtalpo­

зростання виро:бнИ'цтва, 'не ВСЩДИ. забез­ печено 'своєчаюне ВІведеНІНЯ в дію НО:ВИХ потужностей, НЄідостаТIНЯ ,у,ва'га, приділяє­ ться п:~вищекню Яlкості вирООіlН.

::\ИЛQlСЯ і поширид,ося ба['аlТО НОІВИХ форм вихО'вної ро.60ТИ: ле'н'іlнlсыіi Н3Ір(щні у,ні­ верситети, теореТИЧlні .конференції, ПOlПу­ Jщрні леНТОІрії ТОІЩО.

Пар.Ті'ЙIН'а, ОІр['а,ніlзащія У'КlраГї'НИ рослі­ ДOIВ1HO !Jiро:водИ'ла В життя вwроблений ХХНІ з'і1здом К;ПРС КУірсна забе3lПQ'Чен­

у д'ОІпові:ді П~Д!\lрес,люва,лось, що зві'т­ ний пер:од хара,lrТеРИ3У€lТI>С,Я дальш,им і:деЙНИI:lo1 і органіGащіЙIНИМ зміЦіНelНlRЯМ

ня

НОМУ'ні:стичної па.рті,ї У]{Іра'tни, РOl3ШИ­ реlН'НJЯJМ зв'я3\НіtВ з масшми, п~двищенням боєзда'11НОСТі па,рТЇIй)НИХ ОІрга'Ніil3аціЙ. Май­

нисоних

і

,с'талих

те:мпі'в

ро>ЗВИТНУ

же

на

'В!сіх

діЛЯ!НJ!\аХ

рен(} цехо,ві 'Га н Їіз'ацН і ГРУ\І1Т!.

3

річку зросло білЬІШ IЯiК на третИНІУ.

ВWРООНИЦ'І1ва

QРИlг3tдні

П3lJ)11ііЙНі

ство­

орга­

ПQ!ЧУ:ТТЯ!М великої .гОіР!дос"гі за- до.сяг­

нуте, з веЛИ'ЧIННlМИ плшнами на майбутнє

ДОСТ'РОЮ)І!Ю,

сеН1ні І1РОМШДСЬКОГО 'І1варинницт.ва. 3а ро­

НОI:lo1УIН:СТИ У'країни рапО1М з Ylсією тією ЙlдУIТЬ до ХХіIУ З"Ї13Дj7 НlПРС.

У жовтні 10970 РОіКУ, завершили п'яlти­ рl,ЧНіУ по загальному обоягу ВИlроtбницт­

КИ п'Яlтиріч,ки на 41 Л\рО\Цент зросли се­ реДlНЬОІріlЧ'Ні З3l!\YlIIНИ м' ЯlСз" на 38 п,ро­

Ми за Я'в ЛЯ'EJМО , СI!\31З3JВ ,напрИlКilнці ТОІВ. П. Ю. Ш'мест, що. НОІМ'У'нkТНt'fЮl

ва, внесли ваlГОМИЙ вклад У '3.міцнення еко'номі:ч:ної і оБОір'ОНIНю.ї МОГу:'І1ності Ра­

цеНТів

ДЮ'Тірималисвог,о

слова

-

Помітних ~рУ'шень ДOМl1HY'TO в пі.дне­

'о В О ЧІ місяці

нинішнього

~OKY відправив у магазини Киє-

...1

понад

15

тонн ранніх' овочів

і;1 аакритого грунту. Це на

G тонн

більше І(в~ртального плану. Понад

НИlробництва

на

..

.

ВІДГОДІве.lЬНИКІВ Р~п

«ВоБРИІЦькИtЙ~

на

півмісяця ранІше строку ви­

КОН3ІВ кн3ірталыиlйй .nлшн м'я­ создачі. Понад завдання прО'­ дано три тО'нни продукції.

Вагомий

внесок У досяг­

j(арИННИЦі

Натерина Пав­

t

~я цього усПіху зрО'били

~жна Вмооу6, ГatНHa МиХ!ай­

лівна

НО'нопля та

Мотрона

П. Чо­

(ФоЮХIр.ОlніIКЗ

РАТАУ),

НОМУНі'СТИЧJНОї

парт.ш

п,РО,ДОВЖУЄ овою роботу.

ДОСТРОНОВО

УКlраїIНИ

(РАТАУ).

Включившись упередз'їздів­ ське

соціалісти,чне

змагання,

трудівники радгоопу «"лосків­ -ськиіі:. з

уооішно

с.правляються

виконанням .завдаиь першого

р()ку

нової

п'lІтирічки.

Квар­

тальниіі план продажу державі

м'яса

виконано

достроково,

лютого, за.вдання 'по вироб­ ництву _і продажу молока бу­ дуть виконані 26 березня. Шд маіібутній урожай виве­ зено 12 тисяч тонн органічних

1-2

добрив,вирощуеть.ёянеобхідна кількість розсади . овочевих культур. Господарствоповніс­ тю забе3іПечене насінням ярих культур вищих посівних к()Нди­ цій. Завершеио ремонт і підго­ товку сільськогосподарської техніки до весияно-польових

робіт.

*

*

*

З високим трудовим політичним піднесенням п,рацюють .Рol?ітни,ки заводу пластичних мас у першому році нової п'я­ тирічки. Взяті 'соціалістичні зо­ . бов'язання на честь з'їздів партії вони ,виконали'l(J берез­ ня. Лише за два місяці вироб­ лено понад ШJан ПРОДYl'ції на суму 120 тисяч карбованців, у тому числі поліеТИJ\енової плів, ки 163 тонни.

Оперативне ;шеденнн

10

тонн овочів із загальної кі.1Ь­

кості

здав

пр!)ший

відділок.

подарунок

до

відкриття

з'їзду Компартії

ХХІV

України, - гого­

лівські овочівники стріти наступний

прагнуть зу­ ХХІУ 3 lзд

КПРС новими успіхами в праці. Г. МЕДВЕДЕНКО, редактор багатотнражної газети «За Вітчнзну».

ЗАГАЛЬНА СПРАВА Це бу,в об'Єl,Днани.Й пленум раіЙН'ом ів профспіл о,к працііВ­ іНИК;1В сіlЛЬСЬКОГО ГОClПОід3tрст­ ва і З3JГОІтівель, медичних праЦіВ;НИКі'в і Ірайкому «Чер­ ,ВОІНО",О х,ре:ста». ЙО,ГО поря­ ДОіК денний: саlнітарно"техніч­ 'НИЙ стан на молочно-'това;р­

'ІІИХ фе~'VIах Iра!ДГOlспі,в і та­ хофа6ри:к району.

де

,санітарний

с'таlН

на

про середній на

фЄ'іР­

~ax не іна наlлеЖlНОМУ ріlвні.

.дОПОВіда'Чі'В уча:сн.ИIКИ

корову

ДОПОВНИЛИ

ПШЩУіМУ.

300тех­

нї,к НалиТ'ЯlНСМЮЇ птахофа,б­ рики І. Кибич, голова ,ршйк,о­ му «Ч",р.ВОIНОГЮ х,рее:та» і ПРОфОПїлки МЄДИЧ!НИtX п.раців­ 'ників О. ЮрченкО', ГОЛOlвlНИЙ

Назви

Радгоспи «пл'DIсіІ(,іIвlоыl'Iй» «руlсаlнi:lвюыиій» 1::MeIH~ КЩРОВЗ

І. mу.кович та заСТУ,ПIНИtк го­

го

відгодіВЛі мо­

ЛОВlНОІГО д,іIКШРЯ раіЙОIНУ І. На­

лодняка. 3а два місяЦі при­ ріст КО'ЖНОГО з 168 бичків становив пО' 700 грамів за добу при плані 500 грамі,в. Всього вони одержали 20

ливаний в~дзна'ЧИJfИ ХОіРОШИIЙ саНітарний СТ3ІН на фермах р~гос:пів «ПJlJ(ЮК~ВСЬКИЙ», ЇІмені ЩОІРс.а, «РУ,С3lнів,сьКИIЙ», НlШЛИТlЯНlСЬ!ЮЇ птахофабрики. РаlЗОіМ з тим ВОіНИ fIlі1ддали гостріlЙ КlРИТИЦ.і к'е­

М. ГоробіІЙ, голови робітко­ м;в радгоспів <<.ВеЛИllюдимеIР­ Ський» І. 3у16, «~раСИlлі,вСЬКИЙ» В. Кравченко, (,л,іТКЇIВСЬКИIЙ» А. М3jріче:н­

«Зоря.»

« ГоroЛI'IВіСЬІ]{.}UЙ~ 1;lмеонlі ЩqpiCЗ

к,о

~З'З'П Л'ЗІВІН ИlЙ»

Романівна працювали

центнерів

СЛУГdвина, на

якІ

надпланового при­

росту. 3а перевинонання зав­ дань робітницям виданО' без­ платно по 17 кілО'грамів м'я­ сав

рахунок

преміальної

оплати.

Н. ГІРНИК, еконоМІст радгоспу.

саінітарний

руючих

лLка,р

в Їiдjді,л,ками,

ClПеціад,;lс'ті,в ра:ДГOlспіВ

РИІЦЬКИЙ»,

району

~о{)uзет­

«331во­

«Бобри:ць,кИlЙ»,

«вєлинotдиlмєірсы1й»,'

,«І{ра­

СШlIі,В!СЬКИЙ», «m'еРДіВСЬКИ!Й»,

ГОСіПОlдаіріства

ГОВОІРИlЛИ

і

пtpо

,за,Г.CJIтіlвель

ШЛЯХИ

У'СУ­

нення н'а,ЯlВ'ННtх lНеДОЛіНів, п~д­

вищеНJНІЯ Іролі

ПРофOlргаП;lза­

ЦіЙ, пр оф аilПИВ,У , МelДИЧНИОС І СШНі'Та,рних пра'цl,ВtНИКІВ.

Об 'EJДН аlН ий ня,в

ПО

к:реl1не

цьOlМУ

п Л'Є!НYlМ ЛИІТ,atнню

рішенн,я.

п:р ий­ оон­

молока

радго·спах

господарств

«Л:rIЖІ'IВіСНКИIЙ»

ГОЛОВНИЙ

надій по

і 'птахофабриках раііону за 16 березня 1971 року

вет,лікар району В. Тарна­ вич, ГО,Jюва райкому .проф­ Clп;,л.ки пращLв.ни.ків сільсЬі!{О­

ДОІПОВЇlдаq,і

;3доБУТRИ

3'Ї'3ід

У,кра.їні :не мотна визнати дОста'ТНіМ. 3у,силля паlртійних, рatдЯ'нських і сіль-

Підготувавши гідний трудовий

Радгосп «Гоголівський »за два з половиною

сіЛЬСblКі()ГОСПОД<1!РСЬ!tOlГО

па'р­

пщртія У'Н!ра:UН'И -ОІДИН з БOlЙО.ви){ заіГО­ ні,в ~ПРС була, є і за:вж.ди 6у(Це вф­ ною, надійною OlПОРIOЮ лешінського централынгоo Ном,ітету в 60lI>оть6і Зil здіЙlснення генерашш.ої ліlНії па'рт!ї.

,МОЛОІка.

Вихо,дячи з постійно зростаючих по­ требнаселення в IIlРЦДУIКТах Jщ~у:ва,НlНЯ, п~дкрес'Лив тов. Шелест, ни:нішніlЙ ,рі,нень

,:1,ЯlНlського Союзу. 3а МИНYlЛУ п',я;тиріо,пку обсяг промислового виробництва у рес­ публ:щі ~pi,c на 49,7 прощеll''J1а проти пе­ редбачених 47 процен:Ті'в. Дві третИtНff прирОіСТУ ПРOl:lo1ислової ПРОДYlКlції одержа-

НАДПЛАНОВІ

-

р,'К.

Lд,ейне

аl'lтаТОіра,ми,

пол~ті,НіфOlPматОІР3іМИ.

,централ Ь'Н ИЙ

не

П.

ХХІУ З'ЇЗJl.'У КП У'КІР'З~ІНИ!». ВИlдз,в­ НИllЩlВtO «,МИlотеЦ'flВ1()1», КИЇ'В, 1970

ТРУ;ДЯЩИХ

була і залиша€тнClЯ голоВІНОЮ діл~О'ю роботи парТійних KO:lo1iTeTi:B. Один мі.ль­ йон 120 тисяч !юму:ні-с'тів майж,е по­ ловина всього аклаlДУ Компшртії Украї­ ни

JCy\ЩОI!ЮН:Иlка

ТОІЩО.

МОЖЛИВОСТІ

ВИКОРИСТОІВУЮТЬСЯ

Плаtк.ат

бітька «Нашу 'нзmxIН€iНIНУ ПlРЗ'!liЮ­

Велику y!B3JГY ДOlПов,іід3JЧ П;РИlдіЛИв пи­ та,IІ'НJЯМ ідеОЛOlГі'чнlCJIЇ рOlбoти. Про:паIГ3JН'Діі

30крема

га,луЗlЯХ

Помітно

нау,коВtО,Т.ехн:;чн ого

геОЛОГі'ї, хі,мії

П:РОМИС'ЛОВ:ІІС'ТЮ,

'ТlраIJllОПOlРТОМ.

ншоелеНlН.я.

теJGні,чно ""Зміцніла. НОІва

ПlрН!С ко,рення

3а~д:яки спеціа­

керіівницт'ві

і

'СУ, ефективне ВИІЮРИіСТа.НlНЯ JIiPOfдyrnrrив­ них СИЛ. Вони зібaJГ3<ТИЛИ ніТЧИ3НІЯlНУ і

по 23,4 цеНТІНера зернОІВИХ з гектаlра. ВИJробнищтв,о ЦУІКРОВИ){ бytpЯні,в за п' tЯТИ­

У.Jіраї'НИ. Роб;'1'НИЧИЙ .ІМ<і'С, кOtЛIГОіClПне селЯlН.ство, ТРУ!Дов'а інтеЛ;IГ.elнція УIКіраї'ни під керів­ ,ЮЩТВОіМ НОМ,YlН;IСТWЧlНlО.ї партИ з ч~стю

ар­ зо­

зрос.ла

не оБСЛУГО'ВУВlа'ння

сілЬ<Ськосо ГОСПOl~3tрства. ,Валовий ЗІбір зерна за МИІНУШ:У п'\ЯтиріlЧ'КУ ДОСЯlГ майже 166,8 м:льйона ТОІНН. У МИНУ'ЛОМУ РОЦі К(}.lIГОС,пи і Р3lДl~()ІСіП'И респуБЛі'КИ З;lбраv:rи

трудящих рес­

жит­

ЧОIРУI~не У,СТ'3'Т,lfу.ваIННlЯ.

ПОІВН:'СТЮ

бе:Зс\tЄЖНУ В;IДДЗJн,і,сть осеПЕ~ремагаючим і:~е'Ям маРКСИ:З'МУ"ЛlеНі'н~зму і пролет3іРСЬ­

р!Jвня

нами ,ві:дпочИlНКУ, поліlПШИЛОСЬ J\омуша,ль­

,нед'с,лllкі,в

сла'вної НОI:lo1У'Н;'СТИтЧ'lЮЇ па,ртії РаIДЯНСЬКО­ го Союзу. Вони за:яв.лЯlЮТЬ ПlрО свою

НУ'ЛЬ'J1УlріНОГО

,налнні траНlСФОіРМ3іТОіРИ, ,суча'сна апа,р.l­ ТУ1ра, 'ВИСОІК{)\IIlРОЩYlк'Тив'Н'е х,jмі'Чlне і гі,рни­

щих. В реопу6л'іlці ВИІПУОК ПtредмеТів на­ РОідного апожwв3JННЯ ~більшився бі,льш я'к ,на 150 процеНJтіlВ Ліроти 40 ,п:роцентіJ3 за по,пе,редні П"ЯТЬ РOlків. У ДОІпо,ві,Ді зроблено глиБОіКИЙ анад~з

НОІГО буд1В1НИIЦТ,ВШ. ГОВОРИТЬ ві'н, H'(X~YlHi,c­ ти реопуБЛіlКИ Й1дуть в МОНОЛ;'fIНИХ лавах

і

села реапублі;ки збaJГа,тИlЛИСЯ НОННІМИ хі'теКТіУРНИМИ а'НlсшмБJIЯJМИ, па:рками,

у'Ні­

ді,зації ІВ цробниlЦ'l\В а , lПОlвнішому викорис­ таН1Н1Ю В!НУТір;,шніх ,резерві,в і моmлwво'с­ тей вИпYlС,!{ п,РOlдУ11щії на пі.~р.иємствах ОІб'fщнань ціlЄЇ га'лу.зі знаіч'нозріс, п~ви­ щил3lСЬ про.ДУlКтивн,IIСТЬ праЩі, на6а,гато збіЛЬШИсlИСЬ цриiбlУIТ,!{И. КОІм,Уlні,СТИіЧlна паlрті'я, говорить далі ДОІповідач, наіДаВtа'ла ; н3(даєвелиlКОГО зна,ч,ен'ня РОI3ВИIJ'К'У галузей, Яlкі бе3lПосе­ РеДНЬО заДОВ'ОЛblНЯЮТЬ потреби трудя­

СРСР ,на 1971-1'975 р()}ш. ДОПЮівіlдач тов. В. В. Щ'ербиIЦНКИlЙ Голова Ра,ди М:Н:СТ'РіВ У,РСР. 4. Вибори: а) ЦентраЛННОІГd Номітету НОМlуні,с­ 'ТИЧІНОЇ партії УІКІРШЇНИ; .6) Р,еВl~і!Й'НОї Н'ОІ:Іо1,іlсії НОМУ'ністИlЧJНОї lПщрТ:'ї УJ<lра,їIНИ. Із звітною ДОІпов.;'дІ.ЦЮ Цен'fРалЬНІОГО HOl:lo1iTeтy НоМYlніС'!1ИЧіН!()Ї П'аlртії У,к.раїlНИ виcrуlПив перший ceI-q>ет3ір ЦН НП Ук­ раїни тов. П. Ю. Шелест. У БОРOlТьБі З1 31Д:Й'CJн'еНlНЯ ,величних пла'нів КОМ'Ylністич­

п;хи радя'IІ'сыоІгоo нарощу,

матер;аЛI>НО:ГО

У ,сеР:ЙН'ОМIУ ВИlроіБНИIЦ11В! ОСВОЄНО по­ ,на,::\ 4400 З'Р3l3lкі'в ,н:о.вих мшшин, меХ3іНіз­

у легніlЙ п.ромис.лОВОІСті.

3. ДО'rюві~ь ПІРО ПіроеlrТ ДИlрек:тив ХХІУ з'їзд,у НlПРС по. п'lЯтиріlЧJНОіМУ пла­

ПОівну

'вані 'nї!ДПlРИEJм,ства, ко.М\ПlЛекси і агрегаlТИ.

ітепЛОВСIІЗИ, морснні І р!ЧКОВі cy,ДlHa,

КП У'!\tPCl'ііНИ.

j,нтернаФOlнаJl1іlЗlМУ,

два 'ра'зи,

'~yдeH, ,ПРОіКarI'ні СТalНИ, ,!{онв.~ртори, JIз;са­ МО'ТОІЦИІКЛИ,

1'ОВ. П. Ю. Шелест перший сеН'ретар ЦН НlП УIIqJаljjни. 2. 3в;т РевіЗ:ЙНQЇ ,коміІсії Номуні,стич­ ної партії Y-Н'раЇІНИ. ДmЮВ'і'да,ч 'ІОВ. Г. 3. С:IН'чеНl!Ю голова РевііЗЇЙіНо.ї ком,і.сії

]СТО

ТИ в життя рішення ЛИlпневО'го Плену:му ЦК НПРС і .:ІИlпнеВQlГО Плену,му ЦН НП Yx,paїIНl!. Партійні Оіргані,зшфї послі\Цо.вно здЇ'Йс­ 'нюють К'УРС на неухильне пііднищення

у

ЖИРСbl!{,і літа,ки, аВТОІмашиlНИ,

Зівіт ЦеН'і1раЛbllЮГО Номітету НОІМУ­ ",-'с1'"и'чно'ї П3Jртіlї Уh1раїни. ДОПОSідач

Н3ІРOlдjfЮГО

Вlпрова'джується JlОм,плеКlСНd і автом,ати:за'Ція виробничих в,сі'х галу:зях ПРOl:vшс.тювості. нов; великі високомеХ3Jніі30-

'ПOlТlуж/ні ТУ1рбіни ДЛЯ атОІМНИХ елеlf'І1РО­ ,ст'анlЦ;Й і гаI30,в.і ТYlрбін.и ДЛЯ МОІрських

ННЙ:

РOl3в,wгку

еЩЮ!1()Опо,дарських ОРГЗJН~В ацряIМOВУЮТЬ­ (',я:ш.ра:з на те, щоб IПОВ1Ні,с~ю перетвори­

в

Ім,ів, ус,та'tКУІва'н'НlЯ і мате,рі'3'лі,в,

'" 1.

НіУ

ПРЮ:VШСЛО'ВОСТі

Прибут,ки

Iз;б;Лl>lIШЛИіСЬ

ни ТОВ. П. Ю. Шелест. Делегат!!

пращ,і.

«КІР аIс,и(IІ(Iвс,ыи\й»

«.3 ШВОІ!> иilJ!ыиlй» «,Б()І~р,ицы,иІй»>

«T:p-еБУXl:IJJiC,Ь!ШЙ » «Ж е'!J!j~lJI(lliКИlft,»

~ВеЮ!Jк.оди:ме:ріСЬКИlЙ» Птахофабрики Кал иrJ'яlнIсыюa Пс1е1Мlз,аIВОД «,р.уiдlН'Я»

9,2 7,5

+0,5

7,0

6,3 6,2 6,1

-о,!

5,8 5,8 5,7 5,3 .5,1

-0,2 +0,\ -0,4 -0,9 -0,3

5,1 45 4:4

-О,,!

9,2 8,8

-0,2

+0,2

пуIх,)вlсыK ИІЙ llЛeIМ [JтаtXO'jJЩр~ую()Р

БоJг'д.а'IІЕI~сыl(;a Се.м иuI()IJ]II\f,jвicыкa

6,7 -0,7 +0,2

5,9 5,4


Відкриття ХХІУ з'їзду l(омуні'сТИЧIНО'Ї партії Украї­ ни кО'лектив НЬО'ГО'

фабрики верх­

дитячого

О'знаменував

трикотажу

ударною

пра­

цею. З конвейєрних ліній щО'денно сх,оди'ть 3400 оди­ ниць трикотажних виробів. Більшість робітниць ВИ'КО'­ нує авої змі,нні за'вдання на 120-130 процентів. Серед кращих в'язальниця ком­

с.ом'О'лка Тетяна Петренко, яку ви бачите на цій фО'ГО'­ графії. Фото А. Но·за,ка.

UШlIIШIІІШППlllllUшmШШПШІПППІПINш"mШIІІIШlШППlIllllllmШIШШШШП~ШIІІШіШ!\lІІІIІІIIU\IІU\IIIШUІІІІІІІІІІІІШШШІІІШІІІІШІ

РАДА Міністрів СОJOзу РСР

постановою від 7 квітня 1969 року .N2 252 зобов'язала керівНИКІВ всіх міністерств, відомств,.підприємств і організацій в період з І серпня по ЗІ грудня НПI року провести станом на І січня 1972 року переоці.нку ОСНОВНИХ фондів і ви-

значити проценти ЇХ зносу.

Для

забеЗllеченнц. правиль-

ного, повного і свO€часного проведення цієї важливої народногосподарської роботи на

всіх

підприємствах та

господарствах

до

інших

початку

пе-

реоцінки основних фондів по~

ки будівель, споруд і переда-

«Іиструкції по переОUlнці і ви-

В риБКОJJгоспі переоцінці .підлягають також судна рибо-

дів госпрозрахункових державних, кооперативних і громад-

точних пристроїв.

приємств, радгоспів по питан-

оцінки. Перевіркою виявлено, що на більшості ,промислових підприємств, організацій, радП

ви·нна бути проведена і повніснаявності

і

технічного

стану

всіх основних фондів (технічна характеристика, дані про пер-

винну вартість кожної будівлі, споруди), щ)об'єктна технічна

документація,

заведений

по-

об'єктний облік, інвентарні карТО'/КИ або відомості. Згідно ,вказівок ЦСУ СРСР, первинний облік і технічна до-

кументatl,Їя на підприємствах, в організаціях, радгоспах повинна бути впоряд,кована до І квітня 1971 року. По Б,ро'Варському району переоцінка основних фондів буде

проводитись на 6З госпрозрахункових підприємствах j оргаlІіЗaJ~іях.

В госпро~рахункових держав-

них,

кооперативних,

громад-

СЬКИХ підприємствах та органі-

Але в окремих підприємствах і ор.ганізаціях комісії попер't-

У 'радгоспах і інших держав-

peoцiНl(a П,роводитиметься тіль-

комісії т. Грязев) та ін. оцінці

порушили

У радгоспі «Жерд;вський» нещодавно іПроводились команд-

но~штабні ,навчання по цивільній обороні. У них брали

участь rQJJoBjli спеціалісти радгоспу, ,керуючі відділками, актив села.

ОВОЮ

.д"ЯЛ'I>Н!}СТЬ

на

,ПО та,рі та і:IНIШ:.

В 1970 ,po:J:i проти 196,') на 29 ·юOtп:,і'юк ~е'Нlше ВИtI'iР'alча.l'И МИ ,на ,ДО>С'Т3ІВКУ іКlOЖНlИіХ 1оо ка,роов,3!Н1Ц;'В

гальна "YI~a .в,аіЛ{)lВ'l~ГО ,ПР·IfОУl1КУ Clклаl,l,аєпюя ,і:з пр,ИlБУТll(iііВ ОІК!ре<МИХ

то:ва:Р'У, З'наIЧ,НО ЗlмеlНШIМИIСЬ ~ИТ'Ра· ТИ ла а;ре:!щу ІІj)WМI;щеіНЬ, на по·

ЇЇ гаJlУ:зеїl. Але ОШОIВ,на дмя -

6'л,ьше

90

ре.М()(!І'Т'И, ,Нlа БО ІІРОlцешг'IВ T.oB,a!jJlUB пона!дВ'стз,пр,и,па,да€ на то,р,гomеЛII>НУ іIЮ8.1е,н,і 'нор!мщ на 7,1,4 ПРОЦelнта IПJР'ОЦelНrriіlВ 'ваЛОJЮГО п'))и-

'ЮЧlнl)

l~elншіВИ'fраrf'И

,Зlме:НIШI~ПИIСЬ .jВИІТ'р'а'fИ ПО таір';'. Ду-

Тоptюві

ТаІКе ЗНlа\ЧJне

ВНИlЖeIJIlНЯ ВИІТ'р,ат

наlюаlВiКfI :';ОСЯIПН~1110 заIВlд)Я;JШ ФУНlКIIJJіЮІНІУІВа\Н-

на ДО!АаrrnЮlВ1і

його буIд{.IвiЮЩ'I1В1О.

ВиrI1Pа,11И 'на

Заrrе reпеlР', я,к

на обладнання, машини, інвентар, інструмент є, але не за-

!lІІор,м,ал:!;нИlМ QДе!р,ж,аIНlня чиlС'ІЮIГО .10 п,іlдJВИlЩКТИ !в·алOlВ,j. приtБУl1КИ IІ1IР'И:ОУ'ТКУ ІВ РOlЗіМ'іljJlі 2 П'РOlценті'8 ТIOiP[l:IM~ іl .QДjноч.аIClНО 'не ПlРИIIЩJlJЯ-

ні номери на

основні засоби

:ки з КQЖІНОІГО Iк,аlроова,НIЦЯ 'ВИrroр- РИlСТаlНlНІЯ виmр'аrr ОО:ІІ'У, в Ip€LЗ'y\JIЬ-

технічна документація не впоряд/ковані.

Які. ж шл'яоои ,піlЩв<ищеIНIНIЯ при- '\ЮI~j)і6IЮЇ '1'ОІріІ1ОІІЮЇ ~іЯЛIЬiНОІСТІі ДО qYl1KOIBOlCтli, РOl~рІ]БНОIЇ 1'0IP1I'1Mi? 1,74 'l1Ірощенгг·а, .Ііа юва'рQiOlбo,рО"Гу.

не послано. Форми ОС-7

Первинний

В травні -

тqрlгавої

Щ;і.ЯЛ'l>ност,і

вва,жає"гыяя

іВ ЦЬОіМУ році Іми плаlН'J'I€IМО зи,аіч-

БІ'Iд'ГОВЗіроcJБОірIQIТУ;, тобто 2 ,кonі,й- ТИ ООРО"І1Ь1бк за, 'р'аіЦЇ1ОlнаJlіЬ\Не 'ВИlКО-

облік та

пу.

дО1СвЩ 111'ОІК8\3у'Є, що :в ТИІХ тор-

визначення готовності підІНОК :Р,ОЗlШlІІРetНІНIЯ об'ему т()варOЮlбoОсобливо ,відзначились на приємсl'В (цехів,- відділків тоІРОТУ і, П{18!ЮIГО ,~еРIЖ'аlН:НІЯ 'воіх. вченнях інженер-електрик т. що) )1.0 проведення переоцінки IУlстаlНіОВІЛен'ИlХ 'fIOIjJГОіВИlХ 31I1'И'ЖOlК,. І Циба Ю. П., завгар т. Постол з ТИМ, щоб в період, який запо-друге, зниження витрат обігу, І. І., головний зоотехнік т. Стрилишився до переоцінки, піквіІЦРИ ЧОМ'У I1jj}alвlиJIIые,' Іне в llIЯroIду дувати виявлені недолі!ки. Я'КОІсr,і, о{іСЛ'Yl"OiВYlваlН1Н1Я ,П.rntIVlПціl'В, жеус п. ,К., голов,ний інженеРV"VJ Л. СУБОТЕНКО, а ШJIIЯ/ХОМ еliiOlноміИ неПіРо(щyucrIliВ-

йозно cr.аIВIJІоЯ!Т,ЬІОЯ ,що elКOIIIIOIМtїiї виTparг 06і1гу, .це 'НI~іJllЬіКине поо;tpIIl!yE Я'lюcrrїI ООc.rnyIГOlВУ1ваIlllНlЯ ПОіК'У\ПUliIB, зате З:НlаlЧl!\iO 'ВlПЛИIВlaЄ на ПР'Я6У'Т'IЮв!iIcтlь ТОфІ!1:m.пIі, ЩО в 'К':IНlцеIВОіМУ .petЗiУЩlьтаll1і Jl.a€ ДOlдаIТК~вlізасо6и Lд,ЛIЯ РOlЗlШИjJJe:1FН,Я 'в<сі,х га,лу-

т. Овсієнко М. І.

пробна

заступник

Б. ВЛАСЕНКО,

головний

чер'Вні буде .про-

та11Ї ЧОІГQ ДОІБelCТIf ;ренгг:а6е:льніlсrь

.понпеРlше., з6іілЬІШеlНІНІЯ СУ:М'И QДetp-

========:::======================= ведена НАВЧАННЯ ПО цо

'БУlду€

ОlOн.(»ваIХ п®но,го 'l'ООПОI;;:а!р,с.ь'кого ро']р,а'ХУ'НIКІ)'. ПОС:Ю'I.lI>КИ 'вона має 6агаroгз,.1'Уlзев.е .г{~ОПOlда,рс:l'В'О, за-

лення 'В вищестоящу організа-

відсутні.

положення

кож

ТИ

H~'ГOBalpi;IB д:о ПOlк,У'fi;Щ:18, 0,7,6 ко- СЯlгають 0,03' 'IIIP'CJЦeIHTa ,до ТЮlв,а,роn;:<ЙКИ Й1ШЛО ,н,а lІюгаlше,НIІІ~ Jiнших OOo,puгy. 5/!ющо -В ГЮlю,л'і,ВСІ!К()МУ планових витрат, і лише 1,08 КО- :Р'Щ;JjГOlCll1iроБКiOlOiПl! - !Вl'Гр,агги [10 тар'і IПСЙlки з ІЮЖ'НОГО :ка,рбorв,щНlЦЯ 'ви- становлять 0,'01 процента до товаТ()Р'ГУ - Ч'ИІСТ:JІ!Ї! ПРИlбу,ок сиtC1'elм'И. jЮOIбotРОТУ', тQ ІВ T:pe6yix6BIc.ыкІму-Чи 3'alДОІ&ОІЛННlЯ€ це IHI1l'C? Ні. Для '0,111 П:РlOlцetнта,.

повнені всі рек'візити. Інвентар-

них сільськогос,подарських підприємc;rвах і організаціях пе-

ються непродуктивними: GИ~ TOBap,jB ,lJIOIli.a,.'!. 'Н:Oip'~'y, В!І'тратn

іБро:в.а'Р'Сl>ка, ра,й,аПОЖИJВОIIlї:л;ка та-

іl(уmIЦ"в. Ці Ю!ll1ра''Ги 3ВУТblCЯ BWТipa- тю,в. ЛlfI1'іВИlНЄlНIКО Й. к., ст. бу'хта,\ш ОlбеlР'таIНIН'Я. Та!к, Я,КlЩО 'В 1970 г,алтер ТОВ. СiНlР'ИlІШШ 'М. І.) :IOВldiм році' з ,К>ОІЖІНІОІЮ 'К)Зlрбо,в·аIIllЦЯ РІІІЙ- ,не м.ал'И в 19/0"рооЦЇ 'ВТlра,т roваlРЇ'8 :СIПО,ЖИIВіClП';Jllк,а 'СУ,Дetj)Ж'УІвала 7,64 (Ю!н.ащ 'вc.тaIlfOiВJleнli ,нOjptми. Зате у IкопШl;к,и 'валоlВЮІРО ар,иБУ"Гк,у, 5,9 ,велиікotц'иJмejplcыюм'уіi Ові. Т'ИIJ!,ьнііВ· IКОІП)Йіки З'НИІХ 'К:CJШ11УІваJlО ДOl~IН'- caмOfМ'Y 'ращrolC1!l!pQlбкОЮ1Па,х ВОІНИ до-

сія не створена, не розроблеІІИЙ оргаljізаціАний план.

(голова

дJ:lя.lltJН<ОIСТ,:.

ІНИК ,Д~Я на,с, ,ЯIКIfМ ОІI~)IІЮЄ:Т'Ь1С;Я шetнlн,і доroв,а,рOOlбo!\}()ІТУ щуже ,р,:,з-

Незважаючи на те, що рай виконком посилав два листи відносно підготовки до перео/~інки, тут ніякої роботи ие проводиться, нема навіть наказу директора по переоцінці, комі-

(голова т. Можилевський), рад-

«Гоголі,вськи'ї\»

Діво,р,аоове У1ПОРIЯlдК')'lВаіНіНЯ Зalр,обіт­ но,ї П';lати, Зlн'а,ЧlНIО вбіJl'blШИЛИ'С,Ь 'ВИ' тр·а,ги ,на ,пі,дJв·ищенн·я ІЩЛЬтylРИ T'o,plГ,;;в.~i, а ПОР>ЯІД. з U И,М з,н,аЧIІ о вмеIНЩИL1,Иv.JЬ Iшт'р·а'Гl1, ЩО В'ва,жа

ефе'КТИIВIН':N'Ь TOPII'OI80'Ї ді,ЯЛIІ>НІOtсті, 1НіЯ'ГЬ1СЯ. НаIПlpИІКіЛ,(ІIд;, ГOlГо,л'jв,сI>КИЙ є ЧИ'''ТИЙ ,Пlр , и6У110К, що за,лишаєть- :раід.гооп:р>О!БIlЮOlП (голова. ІОв. ХШН (',я П"СІ.1Я 1~'lдlШКО~'J,IУI&аIНIНЯ BC~X 'в'и- .f. А., ст. буоогlllJI1Тeр тов. ЧУІГVРИ:Н' т:р,ат по Д,[]В€lД€lНIНIЮ 1'0Івар!:IВ до .по- 'Кіа Н. Н.) іі П(JJ1!J'elбсlWШIЙ (,гооова

цію

госпі

~X)13Ipa,X'Y'HIKY пере,дJба'ч,а,є за ра&у/!ІО'К прибут,к'іВ ,в';IД ООН:()ВlIЮЇ дія,л:ьИ,ОІстї ОР,Г3інl'lзаlIJIН 'ІЮІКР'ИТТЯ її ВИт;р'ат ; ,оде,р'ж аІ!l:Н:Я Ш~ ВlIІОЇ C'Y',~II\ ПIj)ИI5 у1ТIКУ ДЛІЯ 'РOlЗlШИlрetНIНЯ своєї

за МИIІІУJJil' ІП ~T.b РЮIЮі'В .вони де­ й 31Р{)СЮI', юму що :прооодеllЮ

і технічної документації. Викликає тривогу стан с,прав по підготовці до переоцінки на Броварському побуткомбінаті.

залу-

(голова комісії т. Плесконос),

і транспортні засоби.

1

чених до переоцінки, здійснення конкретних заходів по впо-

Типових форм ОС-6 (на будівлі і споруди) немає і замов-

Літківській фабриці художніх виробів ім. Т. Г. Шевченка

що

Iп'З\да,є 'на. ОСIНОІВlнlі торгов} 3ІІІIИlЖ,КИ.

рядкуванню первинного оБJJіку

елект,ротехнічних ви.робів

. ча

ClІІІ',,11КИ. БіЛ:l>ше ,90 .пРЮlце:нrr,ї;в ПIРИ- п'іШJlIO

навчання і

'працівників,

водах порош.кової металургії (голова комісії т. Большечен-

ко),

КОН111РОЛl,

з,аЙім,аlЮТЬ ЛИlше 6,4 [lIJЮII,еlНгга ІВ .за- \НЮ Пір'ИJ lЮlмо'lН'8'Г,і, раlЙlClпажИlВІСІ~ TaJlltIНI'IЇI 'СІУ,Мlі :в'аJЮIЮЮ Іп:риб~'.ки TalpopeJМOHmHOГO цеХ/у. Ц,..~ po~д,p'i6HOЇ 1'OtріІііIВЛlі ІР а ЙlClПО<Ж,ИlВ- час ,праlВJll:IНІНIЯ 1Р'З<ООlliOlжИlВOпI:IЛІІШ

проведення пере-

ливих заходів, я,к

готовкою до .переоцінки на за-

:на

В 1970 іРЮlЦФ 'ваiJЮВИlїІ [І'Р'ООУТОІК бачимо, маємо значний економі'l,ра'ЙЮПОЖИIВIС!п'IЛі!('И :в(1д :ПРQjдоа.ж'У ТО- IН,ІІіЙ ефект, аlдiже ЛНlШе 0,,1 проварів вроздріб досяг 2300,3 тися· Це\Н'Та екОІНlОІМlїї витрат обіІГУ в 'Ц,: ,ка,рбotВalНILI!'1н. Це 31н,аIЧИ'f'Ь, ЩО в 1970 :РОЩі Aa.no IHalМ 1800 ка,роова,нІІЮЖ,Н:ОМУ KaipOOaalНlui ТОР'ГОIООЇ 'ви- 111/'113 щ}ибуmюу. Р:У:ЧІКИ 7,64 :КЮIП;IЙIКИ - наlШваJllOТа, рmеPlВИ; et1ЮНОІМ,j,j виrrl!}В·Т обіБИlїІ ПР,lflБУ'ТОІК. .гу ще .не... !ВИЧelPlПа'н'Ї.. л,НlаJllів пока:В"1Мl()ша,х 'НОІВОІЇ 'СИСТБМИ веден- ЗУЄ, що по баlГ,аrгьох :ВИtlIiа<Х Іза'!ІЯ ,ГО,С\ПОlJ;арlств,а, ОІС,НЮIВlНИЙ Пl()к,а'з- ,'р,ат СУМИ' Ї,Х у IПlроценrrнОІМУ !в,іIдIНЮ-

ШІЗНИ

.інструктаж

обов'я3lКИ між ЧJJенами комісії. По-діловому займаються під-

го бу.1И 05ГР'УіН'т()ваIНll ще вел,ИlКИ'М Ле,н,"н'и:м. Meтolд юап:()да,р:о!;ко,го

,н!їIВlClJКи.Й та СelМlІ\пo.mкїВІСI>КИIЙ p'alд-

бачено проведення таких важ-

затверджені організаційні ,плани по проведенню переоцінки, в яких детально розкріплені

заціях переоцінці підлягають буді,влі, споруди, передаточні п,ристрої, машини, обладнаННІ!

заступник голов-

оцінки основних фондів, а в затверджених планах ,не перед-

госпів створені комісії ~~"переоцінці, головами КОМІСІН, як і вимагає інструкція, є керівники господарств. Складені і

Дe:plЖIfТЬ

1J10юпро5wоапи.

ційні

С1'.ІННО

ного бухгалтера, фабрику верх-

зацій не розроблені організа-

фОН ДІВ

ГО,СПCJДаljJ-

,JШХ ТОIР>ГОВIІ\Х ЗlН,IІ\ЖОК ,і'Н'а1ра,хова- .році 'j>lIiЙlClПQЖIIІ\ВlClпіЛlк'а мала 'Виі:і'ИIХ т'о,рIЮВИJХ IНВlщбаIВОК. Пр,аlВ()М Т:Р'а~и по u,ііЙ стаі'ГТIЇ .В Р'ОІЗІмй:ptі 0,07 .наj)а/ХІУ'В'alНII!:Я 'ТОІptГOIвих IнадбаlВОК процента до товарообороту, то в іNо,р'исl'у:ютыся ГОГОЛ1і:жшкнй, Лf.гг- минулому році вони становили .111'КI:IJ~Q}ШI1iЙ, ПоорООСblЮИlЙ, ОвдrИJlЬ- ше О,ОО пр'О!ЦеlНгга.

В ряді підприємств і органі-

ОСНОВНИХ

.меТQДа'м'и

lВа,10,ВWЙ ПРООУ'ТОІК ,віщ 'ТОІр,г,;,в,лі же ПО1каіЗ()ІБе" ~lаIIIlРIІ'КJI'ЩД, іЗни,жеиу:тrвОФ'ЮЄТіlJСЯ за 'P,aoc,Y'HOIК QДеlР,жа - Iняв''Гра;r ІІЮ т.а/plі.. Яікщо· в 1965

виробів та ін.

тю за,кінчена копітка вивірка даних бухгалтерського обліку,

за

С!;КОГО 'РЮ1зра'ЩІНЇЇ<lу, ,~Р'ИlНIЦИ'ПИ я'ко-І ШЛЯХИ 31НИ!Ж~НIН'!І,ви'Тра~ оБІ,гу. Хо­

~;,я,л'ыІї'ст'ь..

нього дитячого трикотажу, де головою комісії призна'!ено головного інженера, завод буд-

ере о ЦІ' Н К а

дJ'lя,.l,l:Jн:і,ст:ь

СЬКИХ підприємств і організацій на І січня 1972 р.» в складі і завданнях комісій. Це можна сказати про завод пластмас, де головою комісії призначений

ню стану підготовки до пере-

Ра'д1я,н'сt;ка косще,р.Qя, Я,К і ін-' 862 Т'и>сяч,і 'КЗірбоВ8ІН'1II1В .ва.'Юоого ШJі еко,номl:IЧlНЇ ла,НIКИ ,НЩ)()t!I;НIОГО 111:p>ooj"11{y бі.mЬІШе. господарства країни, будує свою І П1j)aJВUJ:'1НIН'Я раIЙlClПОЖИlВuП<irnки~о:

:БУ111КУ -

значенню зносу основних фон-

промислового флоту. Районною комісією по переоцінці основних фондів в січні - лютому проведена перевірка РІЩУ промислових під-

ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГІВЛІ

,перевірка для

жа,НIИіХ IваIЛОВИ,Х п,рИlбу-пю:tв за р'аlХ'У- говельних

ГОЛОВИ районної

іНИlХ ВИl11рагг. За

комісії по переоцінці, основ-

BeT./JiKap радгос,пу.

IР'а!Х'УіНРОК пе,ptlllOtxJ зей д,1я;лІЬНОСТІЇ

фа,к'юр'у IРalИClПІОJЮИlIЮDiIJIIIro;ю

них фондів.

жаіНО 'В

організаціях, де сер-

1970 іроці ІЩJ:OТИ

D!дep-

1965-ro

ОПОЖИ!В<'Юії 'К'ОOlПе-

1J,а.цИ.

на

Ф. ХМІЛЬ,

економіст lJlііJЮпоживспілки.

ДоjОО~.~пч~оі~о~~р~воір~о~~іwш~~ооu~оо~~umm_'~_.-_~~ _ _

18 БЕРЕЗНЯ 1871 року над Парижем здійнявся черво­ ний іПра;пар, 6у.ржУ3іЗНИЙ ,ре· aJщііЙни;й у:ря:д Тьєра з ово,ї­

Лі,ціяб,ули ,за;мі,нені 0:з6роє­ ним народо,м; на зміну бю­

ми В~ЙСІ>каIМИ, J10лі['t;і,єю і чи­ новю~каМИВІТік ІУ Верtаль.

,дем()к:раТИIЧНl органи дepvкaB­

Пїlд ГУ:Іжіт

бо,рНі'СТЬ, змінюваність і від­

,га;рма:т

наРОIДИ­

лась Паризька К()муна перший в історії урщ робіт­ нИ<чого кла·су, який опирав­ ся на революфйний народ.

Це <бу,ла дерmаву жаву

с,проlба нового

побу,дувати

-

типу

Д,,"ктатури

дер-

П1ролета­

ріату ..

Паризнка Ном,)"на проісну­ вала лише 72 дні, івпавши під уда,рами п:ереважаючих збр()йних 'сил контрреволю­ цП. Але ІЙ за такий корот­ кий ·строк, У найтяmчих умовах влади ,роб1тників вда­ лося Іпровести

в

ЖИТТ,Я

вели­

РО'Кjратwч:н:О.му

іМУ ·но!ї

аlПаратов,і ВЛajДи;

чиновни,цько­

ПРWЙШЛИ

:нові,

в:становилась

'ви­

[юs.Цдальні,с'ТЬ перед наро!Дом усіх деpvкавних ,службовців,

са:мовря!дування общин. За­ Іпров,аджува,лось безплатне наВlЧа:ння, церква була ,відо­ кремлена від дер:жави. Но­ м,уна

'стала

'законодавчою

і

виконавчою владою. Народ діІстав широкі деМСJКраТИ:ЧНі своб()ди.

Ссщіа,льно-економі1ч.на політика Номуни була спрямо­ вана на пол~ItшеННlЯстанови­ !Ща

широких

,верств

населен-

,НlЯ. Так, було заборонено свавільн:і штрафи і неза:кон-

ти. Серед них на;самперед -

ні вирахуванНlЯ з заробіТНОї цлати робі'ГниЮБ і службов-

злом ста,рої ,державної шини: 'постійна армія і

ців, анульо'вано заборгова­ ність по квартирній платі;

чезної

ваги

о

революційні

2

стор.

О

ак­ ма­ по.-

Історичний ПОДВИГ майстерні, вла!сники яких втекли .3 Парижа, п,ерещава­ лись в yJправління ,робіТНИ­ чим

товаlриствам;

сиротам

,вдовам

Іпризначалися

1

пен­

сі,ї. У ,зовн'іШНЇIЙ Іполітиці Но­ :vIуна

прагнула

до

миру

і

,ДРУ:)fфW міm народами, до Ібратерства труДя!щих ~'cix краIЇ:Н. ОСНОВОПОЛIO!Жники марнСИізму-.леНіНіIЗМУ г ли60КО і все6і!чноанаЛі'зували ДО6>вlд

ПЗlрИl3ЬКої

:Но~уни,

вчили

робіТНИЧИЙ рух на ЇЇ помил­ ка:х і Iслаlбос'Гюс ,оДИН з най­ ,важливіших УРОКї,в Ном,у,ни, який має вирішальне з.на­ чення і в сучасній Іреволю­ ційній lборотНбі, висновок про те, що РОібітничому нла­ ,со,ві

ІДЛЯ

Іги

По'Тр~бна

НОВЕ

досягнення

ЖИТТЯ

перемо­

революцііЙн'l

марксистська'

партія.

«Но­

.перша

Шарль ЛО'IU'е на Гаагському І!{онгресі І Ін­ тернаціоналу в 1872 роцІ. Через СТО ;рокІв на науковій ко,нфереНЦ1'І в МООКВ.! 3 ,на­ ,годи річниці Паризької Но­ !Муни член lПолі'l16юро Фран­

HONljytHap

ЦyJЗЬК()ї'

комуніСТИЧНGЇ

пар­

тИ ЖЗ!К Дюкло еШІІЗав:

Щодо ,нас, франщузь­ них 'KOMYH1,CТj,B, МИ ,виправи­ ЛИ один ;з ,голов·ниос ;недолІ­ кі'в, ·я:кі, '1,снували в 'НЗlШому рOlбіТНИ)ЧОМу

'l1O'M:Y, іПартію,

:русі

сто

створивши

що

ДОСВЩ Комуни п,ерек()нли­

,

бере3RR

во'

пока:зав,

ги

ссщіалlстИІЧООї

н:ео6хіДНl

років

що

соЮG

для

пере:мо-

,революЦії.

ро61'l'ННЧOlГО

клаqy 1 селянства, 'гегемонія mрол'етаріа/l'У щодо івсіх со­ цlалІстИlЧНН,Х верств, ЯJКі бе­ руть участь в революції. Від­ Cj1'l'HiCTb Taн<JIГO союзу Q>wa

.М<JIГУ'l'НЮ

в.Lдcвятку,вала

18

писали

-

H<JIГO mрол,етаріату.

НЕ'\давно своє ,50,рlЧЧ<я. Па,ризька Комуна ,наочно іПока;зала і'Сторичну роль ро­ l6і:т,Ничого ,кла;су. «... Це бу.ла

Четвер,

революція,

Map~c 1 ,Енгельс, в mtій РОібіТни~И!Й клас був :віідкри­ то вwзнаний единим кла,сом.. здатним ,до. С)"С'IJIільної 1нщ. .... ТИВИ ... » (К 'Маркс і Ф. Ен­ а'ельс. Тв., т. 17, стор. 8:38). Іщею про a:sa,}j['a,MHY роль робі.ТННІЧосо ,класу в ревелю­ lЦItйному цроцесї ЛЇідтвердив весь ,дальший :розвиток ви­ звoJlыюї боротьби міжнарод­

муна впала внаСЛ'lДОК !Bl~YT­ ності орга,н:tзaцШ., заявив

оДнreю

1971

рову

3

причин

n~И

Q


У ПРОЕШТІ ДИ~eJ{1'ИJВ ХХІV

особ.1И'ВО ,ран:Нїіх,,з тим, щоб 'ІІа·

СТaJч,ати

НИіМИ

тично

Іна:селення

ПРОТJlJГОМ

прак'

В:СЬОІГО

,ро.ку,

Та спрааз,а не тільни в >рОВШИ­ реНіНlі п..тющ п;,дтепЛlЩЯlМИ, а й

особлиJВО 'весною, ко,ли ОРГ,aJНJіIЗМ

п;двищеНlні

.1ЩДи.ни

н,вадраТllЮіГО :\1ет,ра. У ТОІМIУ, щоб на осно.ві і:НТ€lНlсиф:lкаlЦ:'ї доби­ ТИІСЯ ;нращої ефеКТИВНОСТі ІВИ,НО­

В:IДчува,є

,нестачу

:BrTa-

Мі:,НI!:В.

Основою для вирішення ГО

IпитаlНIНіЯ

є

IВИlРОЩУ'Ва,ння

цьо­ ОІВО­

чі,в у за.~РИТОМ'У l~py:HTi і в пе.р­ шу ч,е,prу ІВ плі:вочних теплицях спеlJjіа,л;:зованих iIlIРИJМlі,сЬ/ких го,с­

подар~тв. Що B~e Зtробле:но і робиться в ЦI:lOI:\1>у ,наш,рЯіМ,КУ? На к:-н.ець МИIНуїЛО!Ї п'ятирічки т:'льки ГОClпода:РЮ'l1в,а MilНl:-CTep­ і'тва .раIДГОClП:'В У,РСР мали теп­

','ИІЦЬ піlД пліlВіКОЮ 765 гекта,р,ів, крім

того, ПIЇ,д

(ЖЛО,М

-

105

ге,ктаР;IВ. У НИНllШНЬО:\1У 1Р0Ці ТЄ'Пlлищі ,займаТИ:\1УТЬ біля тиlСЯ­ ~i

геКТСІІ)),і:в,

Р:'~НИ ця

а 'ва

кінець п'яІти­

цифра ло~воїться.

Най:біЛІ>ше площ

.. піід

цяі:\1И враlдго(шах донецы!її області 110 гектаlplі:в, Ниїв, СЬНОЇ 1,90, RРИМСЬ/НОЇ по· над 200 Гl'lКТ3іріIВ.

ВJро,жаю

з

кожного

,рwс;тан.ня тешІИЩЬ і :рент,абель­ ності овочіВНI!щтв,а Ів цілО'Му, зо· крема

за

раху'нОІК

Я\К цього

IдоБИ:ТИIСIЯ?

До не­

даВIНЬСIГО ча,су :в нас були лише со:ня,ч,НJі теплиці. Але ;ЗГОlдО:\1 чи­ мало

ГО,ClпюдаРСТIВ

почал,и

,ВИНО­

РИ'СТ'о;в:у:ва'ти \ріЗн; ,дж,ерела 'теп­ ла для об:,гріlва,НlНЯ їх:е:лlе~т,ро­ еНЄIРТ;Ю, (Інало,рифери, ПОСХВ), ПРИ:РСІДНИЙ ІгаІЗ, ТЕ\ШЮГ€lнерaJТО'РИ та біOlпа,.lиrв,о. Це дало МОІжли­ вість

ціалі,сти

ЩYlкають

знаход,ять

;'НШіі .ріlшеНlНЯ. Почаrюн .наYl~ОIВИІХ дослі~ді,в по

ВИ\РОЩУlВанню на ,оолом'яних ,тю­ ках Ofї'pJ<iB з.роблено 'в Англії. Тепер це []JРaJНlТИlКУЄТЬС.я -в нра­ їна,х 3а,Х/іIДНIОЇ ЄIВ;РОШf, особливо

Оідерж3іН'НЯ

О'ВОЧ;,В у Іраlн,ні СТіРОКИ.

МI1'Х

тепли­

жати ІЙОГО 3 ЮJЗ\IIJра.111Ю110, м,етра н,а З-5 Iкілоцра,мtlJв б:ільmе.

ОВОЧІ НА СОЛОМІ

з'ї;щу RПRС по п'ятир1ЧJlЮМУ ПЛaJНУ 3lрОіблено !Наголос 'Ю:l збільшеНJНЯ 'вироБНИЦ11Ва ОВОЧіІВ,

у Iра,НIн,і С1'роки,

а

в

OI~pe­

ГОСrПСlдаРС'J1вахфлорі:чно,

одеРіщуватИ' овочі. Та, на жаль, не ВІсі rГОЮПQДЗlрс''tв<а Ім,ають газ і І',НШ; !дЖерела .т,епла, ,не ,ЗaJ~­ ДИ .мОlжна ВИІ~О,РИlст,а:'l1И й елrЄіИТ­ роене.рГI:Ю. Однан ,км.ітли:ві ,<ше-

ДОСВ/Д-У ПРАНТИНУ ,в Бол.гаlрії. В OCT.3iНlHli !рОНИ цей оп,осі:б ,стаrвзаIС:ТОСОВУіватися в ПрИба,ЛТіlЙСІ>НИХ Iрес.пу6ліJ\3Х та передОіВИХ 'І10,ОПОідЗlрствах Мос· IЮВІСЬ1ЮЇ 06лас'tі lі У,!фаїни. Біол огічнаосоБЛИlві'С'ть в и.ро­ щування огі!рнів ,по,:rяrга.є втому,

що ,вона ,ПОiТrреБУІЄ ІВ IПЄjРШУ чер­ ГУ ,о:б:,гр:,ВlУ І1РУ'НllУ. Що це тан, можна Н3івес:ти 'та,ний ПРИ:КЛ3,Д. То,рі,к ІУ теПЛИIЦЯХ IРajДГОСПУ «Ве­ лнlкоІ.:іимсprсыиlй» ,ВИlРOlщув,а,J1И огірки. 3',Яlвил3ІСЬ IзаIВ"НЗЬ. Та ЗТQДО:\1 огу!дИlННЯ почало В'ЯІНУТИ,

В :да,ЛІ>ШОМУ огЩжіlВ НИХ

ВМІННЮ

Т,РИIМaJНН,я необхідної темпе;рату­ ри :і ІВОЛОГИ. В rгеплИіЩЇ, бороть­ би З ШНіД:НИJк.а'ми '11а :mороб.3іМИ. На тюна,х ,МОЖіна ВИlPОІЦJ'lВ3іТIІ

Лrа. ,веЛИlн'а ,ріі3нИіЦЯ теМІператур ПО:вl1тря і I!1РУ,н1'У. T3i~e СЛOlCт,е-

T,3iH.o~ роі3С3ідУ овочiJв ЛІК в !J'еп­ ЛИІЦЯХ, T3JК і в lІ1,ajpНИJ}\а~.

р;,гаіЛОІСЬ;'

в ~:ншИ'х ['ОСі!юдар.ст-

Добіре o,plгaIН1Їi30Ba.нo цю робо­

вах НИіїВIСЬК,ОЇ області. НасліідОR

ту в Р3ідГОСІПі «БоБрищыи!й>>,' де

-

'значний IН€lдобі:р

іВlрожаю.

I!3ИТОI'І10ВlЛЄiНJO

ВиtpОЩ)1ва.НJНЯ оГіркіlВ на тюнах Л:lк,віДОВУ,є цей недолік. П" . " " . . .,.~!1ОТ()ВЧ. ,рОботи IПОIЛ<я['ають в

сЛtЩУіЮчом~. Солома~е.рнових ~ульrу'р, 31браlна з ,ІПО:ЛШЗ' де не З3і~~аСОЩYlвалИі~Ь І1е:pбtщщци, ТЮкr ється IІ1lреспjllJJБИР3ічем а60 CiТ~цюнajpНИіМ П1ресOlМ.

Тюни

збеРІ-

гаЮТI>с.я в .cyXJOМY міс.Ці. В Il'еп-

ЛИЦі cr>ОlПають ка,НlalВlКИВЇДІЮВlідНО

ЦРИЙНЯ]Т()ІЇ

схеми

сащі,ння

з ,ТaJНИМ

МОЩЛИ'ВІ~IС:Тl,

4- ~I

у·кладач, і eKcKaBaJТOip... Ноли по .сезону немає

свої сили і

СО;ЛОМИ.

аlМllaJЧIНОl

ЦЬOlГО

ШТУ'Ч'НОІГО

3100рах,

у

С'ВЯТНОВИХ

ЦеНllральна

ос:,:\1С1Нl'НlНЯ

,щооліДІна

-станція

сLль/сыоІгоопolд3ірсьlкихx

,

,ри були та,ки,ми з/дібними, нн В:ІН, було б Д,у. же Ідобре!». І навіть поза:з~рив йому.

На фото: меХЮбза'ТОР Юлдаш Рахманбер­

дІвв.

Ф. БАБИЧ, голова

групи

иародиого

контролю.

Фото а,Б.тора.

хащах

ЛіrСу

ло І1іРО­

MO~Ha

ЗУ-

стріти по 4-,6 ЛОlсіlВ, 8-12 ніз та 16-20 ДИКИХ нaJба:НJ::В. Для

пі,дгоtц:.rnлі

в,ЗИIМКУ (брига,дир П~,Д

диних

МИ,СЛИВtсьна М.

Г.

11ва.рин

бригада

Сооолевсьний)

KepiBoН!!lЦTBOl'\1:

та

з

участю

єгера А. В. ситыа,' при всебіч-

ній ДOlпомозі ЛIЇ,снш{а В. П. Скидана ПРОТЯlГо\М JЮК'У

літа

заготовила

МИIНr.YЛО\ГО

800 листяних

тюки

IlIНJСТИlТУТУ

вино,рИlС''ffiТИ

рощу'ва'НIНЯ OГtilPKi1l со,лому.

OtВO­

для

!Ви-

:неТЮIІЮВaJНУ

Ії 'В~3jДaЮТЬ ,'На

гряд­

1П1і~ВИ- ту Іна,лію ,на НlіIЛО~РaJМ СОЛОМИ та

IН3іК,РИJвають

ро~ю-

,ВI:'ABCJlliOro прояву

Хит.ро['о ЛИІса менше, ніж бу- C'J1Ba, а та;иож

ло минулОіГО рону. На БОЛеУГах і

моmна

Зlу,ет.рі1'И

зайщя-

в!Їlд

лиха.

' .

Пот'

.BaJIIJHa іlШ кв,а\Цра'І'НИЙ ,,, '

1М .СОЛОІМУ іН8JКIрИ!Вають

,шаром CJ,ЄlМJЛl.:В ?-4 сан(!'ИІМ<ЄТ­ з перелноЄІМ ІВ

IСпLВlВIЇідношеНіні

денну .рОlжа!ду ОГ!РКIlIВ.

і;НС'ТИТуту ,ОВіД-

2-12.:5 М I1с,ЯlЦЯ

.~

ІПЛЮС

18-,22

ГlР3ідуси, що !дуже IваЖll1ИВО [для РOlСТУ d ХОіро.шОIГО 'Р'О3ВИ!'І1НУ JЮСлИIН'. Xa!paKT~pHO, що нав:іть без СТОРОННЬOlГО обі'гріIВ:У, а лише на 11юк!ах МО,ЖJна 'На,щва ти~:н:і ,раніше .почати ,збф :в,РOlЖаю ~ Оідер·

Голубий

ри, а перещ саIДШН,ям. ~03CCljДH Дмаю1'Ь

ПОЖИJВ\Н'у '~YlМ1;Ш ,тОіРФУ

1:3 та

в:іtДІювіlдні

до,б,р.ива.

ДОClВ:Щ

lМІіlНetpальні

ЧИІТЬ, ЩО Ч3JC зБИjpанніЯ та 1ІІРО­

Хороший

поцарУ'НОК

підніс теПЛИЧНИlкам рад­ госпу «Требух'j.вськиЙ» ко­ лектив КСУ-52І, де ви­ конр'обом С. Кучеровсь­ кий. На честь з'ївді!в пар-

розпалює

госпу

теплиць.

Уро­

діирекroррад­

І.

'СОЛ о,:\1!і , майже ОДНaJКОВ,і.

В. БУРТОВИИ, головний агроном відділу виробництва овочів та картоплі Головного У'Пр,аВJJіння овочеМОJ)ОЧНИ,Х радгоспів Міністерства радгоспів УРСР.

вогник

чиста ХІВи,лина. Першу піч

lВі.ни.кі!В ДЛЯ годtнлі ди.них 11ваЛі,сOlВQIГIO «,CaJHi~aJpa1> ІВанка РИІН ВЗИIМlНіУ. Розклащанн:я нор- не ЗУ!С11річав Я 1lIр.Оі'І1Я:Г0lМ ОС:Та!Н­ МСІВИ'Х БУРlЯІків та і:Ji!ШИХ нормІв ні,х .рок.!в. ма,ли веЛИlке знаrченlІЯ.3 НaJстаНIНЯlМ іВClCIНІЯlНOtГO паІВОДСлід с.каlЗaJТИ, ЩО сilно, ніни-ка на БОЛО'l1ах Ів ,за'вориlЦЬКИХ ки з сухим зеленим ЛИlСТЯМ гар- лі,сСіВИХ УРОЧИіЩaJX 'І1ре6а С'таран­ но ПОrї;дають лосі та кQlзи. :Кир- ІНО П~ДГQlтуватись для ТОГО, щоб МС)ІВІ: бурЯІНИ пorвніlСТЮ З'Їlдають 1II000ати ДОІПО:МО'ГУ Л()lСЯlМ, !(І()З3JМ, ДИЮ свині. На:віть ДИlВО:\1 можна .с.В'И1НЯJМ, ян,і М<JIЖУТЬ пот.РаіПИ'ТИ ш:,д!НЯТИ диних :веп.р~в біля ви- в БІ~ду. по~,р>ібно клаlдених КОр!.'V!ОВИХ буряк-ів. Лі'СОіВИlХ КР3ісені:в Цих красе-Ні,в ДО Віійни і на'віть ста;раш1НО до,глядати, ооері,га'ти

пl,сля її заіКjНlчення тут не було.

метр

-1 О са,нтиtМеТlріаз, .і JЮЛИ 'І'ем. перату'ра зни:зwrЬClЯ ДО зо І1ра. ,. ДУ'СІВ, а цеПlРИ:ХОДИlТЬ на 12-13 ,де.нь, IвисаідJJ?У~ТЬ ЗО-З5-

пліВIЮ'ВИХ

ДОГЛЯД ЗВІРІВ

пол.ях

ч,lВНИIЦ11ва

нію, 11 гpalМЬB l1Ра!нульованого

тії закінчено газифікацію

і

к?:но-дасшднorо

?,,6, lВ<aJПlна нега-

на те:wпера:'ГіYlра

~

на Юлдаша, я ЛО:ДYlмав: «я,Кlби ВІсі меха,ніЗlат(),

л;сна,х

Tacr>ol

за ДOC'ВJIд:OI:\1 yIкlp~'I\HIcыi()foo нау­

ІДО 50 l1P3iAy,CI13. Па,сля 5 г.раIМі:В

ЦР?ТЯТОІМ

Л'РИС'~YlПИ'В до Пі'Дживлення озимих м~,нера,ль­ ННlМИ ,~о6ри'ваl:\1И. ДИВЛІЯІЧИJСЬ на ІНОВУ машину і

дачах. 3а день оібходу

немає

I1PY'H~I,Ha . І1ЛИlБИIН; 'Ю:Jfрене~~1 жай ОІГі''''ків З,ібра,нНІЙ на тюк СИlС'Т€lМ.и, , ЩДТРИJМуеТI>СЯ ПОС'ГІМ,", ах

півдня Ра}GмаН6е,рДі'Єв :ра;зомз .мехаН;lзатороlVl РОІ:\1а.ном ЛРOl3ИЦblШМ Ізібралимашину і пере­ вірили И в роботі. А на ,дРУIГИЙ день Юра уже

заворицьких

де

злегка ІІІ оlли:вають, а 1II000000,м GJ>HO-

чим ша.ро,'V! зем,лі "ЮВlЩИНIОЮ 8

тварин ПРИідбала нову .машину РУМ-3 (уНів'ер' саЛЬНИIЙ 'РОізющаlЧ .мі'не;ральних добрив). 3а

л'ііСІНИЦ'Іша,

а

то р~!,ом'еНІдУЄ'l'ЬСЯ

се-

IД~Нtв IтеIМlп.ератУ'Р~

щує ~c

Ylм!і'Ння, щоб ниви добре Іплодано­

Недавно

кають 'В УРОЧИJЩах СеМИnОЛНіl.в­

тюн,:,в,

шено,го -;:- О,З Иі!IЛОІ1Рама. ~€lрез СYlпеpф:JIСфа'І1У, 3 І1РaJМИ сульфа-

СИЛИ.

сьного

ВИIКО!РИІСтarr~ ЦІ діЮ ДЛЯ ви.ГOlГОВ.:

соломи

фаlТУ ~ашю -

У його '~YHax СЛУХIН:яні і БYiJIЬ!доlзер, і с.к,ирто­

нcuисюах, фОТО ЮЛjДalШа .на ДОшці пошани. У:~бе.к іПО наЦlo()lнаШ>НІоС'ті, ~ахМ'3іНlБЄіPlдіє.в полю­ бив У'КРаІЇНіські ПОЛЯ і НaJза,втди ,залишиrвСil жити й IПР3іцювати на .вроваlрщин,і. Bilд:дaє ВІсі

З'ОК1рема що меш­

Щоб Іне ідOlПIУіСТИ1ТИ 3!РИl!3у ,~ЬO­

них марок, 'знає маіЙже Вісі ilI'ричіпн'і машИНИ.

за,вЖr.ЦИ віlдзначається 'на

є про ЩО :Р0і3lПОВЇіСТИ, про ліlСОВИХ ~рсюені:в,

штун

го :ва~,ЛllВО['О . :за~OjДу, потpQPно лення

ЛИIВ,аю,п' во[дою І в.нос,ять мше-

ТИЮЯІЧ

«гоголіIвісыий» «Rра,силіGJ>СЬ­ КИЙ», «ж'Е'і~~;~ыиІй» ;га «,3а­ пла'внНІЙ» не IВИll1О'ТОВ'ИЛИ жщно­ ІЮ тюна з СОЛОМИ'.

У іНИОС IВlН:лІllдаютІу тюки

!p()l3lpaxYIHHOM, щоб ,ВОНИ БYiJI,н ВИіщевdiд ЛОlнер· хні З€lМЛlі <на 15 юаIНІТИIМЕ'іТІРіrВ. Про .', І ТЯlГОМ 11РЬОХ. ДЮВ .rrюки .по-

IВІібм

тюКіlВ,. ян 'і П€lРeu:Jiб~чеНIQ. ПIЛЗlНОМ. По ДВl-'ТІРИ: ТИlCЯ;!l тюк~в мають ра.щгоClПи. «'~ylоа'нll'вlcык1и>>,' «3аВОРИJЦЬКИJЙ», :11М .. ЩОІрс.а. А от

ОГіірнОв.

Ц~HТHep

Багато ,рокі.В ТРYlдИТЬСЯ Т. Ра~аНlбеplдієв на Центральній дос.rnіщній C'TaНlЦi:ї. ЙОГО 11М'Я

нашого району райра~і УДООР

під­

а мі,CIl.ljЯlМИ ,ги.нути. І це ЛІри НОР-, маЛЬІній теМlпеРaJту,рі lі волorо,сті пові'l1РЯ В теплиці. Ви~вилооя, що О!ОНrOlВ:Н'ОЮ IІ1IРИІЧИIНОЮ бу-

,Лl11Р и-l Ю,~orра~, граіНу:льо,ва- Сіі!іТЬ IМ1ііНJЕ.1ра,лЬ/ні ДООРИІВ,а з !роз­ ІЮГО 'СYlпе,рфосфат,у - 1,4, CYiJIb- paxYHcr>y 7 J1ParM';'B н.iТjpaT:y ЗJМО'

автомашини.

розпліднику

illзсвоєч,ас­

ПI~ИJВлення,

Мабу,ть, немає T3JНOЇ сілыь1юго,оподарсь'коїї машини, ЯlКОЇ б не знав Ра~а,нtбеРДі,Е)В Юл­ даш. Він ПРaJцюваJВ d Іпрацює Іна т,ра,кторах .різ­

роботи ІНа тра.кто,рах, Ю,ра ('так НaJЗИlвають ЙО' го ,оп.іlврООітни<!ш) 'С;lдаєза нермо 'вантажної

,ПіРИlПИlс.IЮМУ

ПОЛИіВlі:в,

ра'ЛІ>Н,I, дoiQРИlва .~ IPQI3,P~~YH~;Y на ці шаром 26-30 сантим,е'І1рі:в,

3А3ДРЮ ЙОГО

У

iВИJPOЩу!В3іння

1с.~лаща,En'ЬCЯ

I(lОВбасинсЬ>кий:

теплицях

у

спалахну'в ГOJIубий вогник і розлилося тепло по теп­ ЛИЦЯХ,

де

вирощувати­

муть,ся ог:і'рки, цибуля та

інші ранні авочі.

Нині за:вершується га­ зифі'кація теплиць також у раlдлоспі «Красилів­ снкиЙ». І. ХАР.ЛАШИН, інженер

'контори «Брова­

ри'газ».

~pa.t{OHbe,p,

стихійного

П. ЖИГАЛО,

б:ЛЯJКа і русака.

мисливець.

OIIlIlIIIlIIIIllIlI.IIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI1IIII~1111lI1I1ІІІ1111ІІІІІІ11111IIlII1І11111111

ПаризЬkої Комуни Комуни. В ленінсьиLй тео:рії

палко

ної

революції,

СОЦіал;'стичної

таріат.

тав

ма:к,симально

Номуна ві,Д~грала веЛИІЧез­ ну роль Ї:І .розвитну В'сієї далblliої боротьби рабіТН:ИЧО­

ти 'досвід Па'РИЗI>КОЇ Номуни 187.1 року ої ,росLйсьної революції 1905 рону. Оправа .паРИЗI>НОЇ Но.му­ ни, за 'ВИізначенНЯіМ В. І. Ле­

революції

союз РО~НТНИlЧОГО il\ла,су з се­ лянством

-

один

з головних

ПРИНЦИ1Пів. Він .набуває о.соб­ ЛИВОГО I3наЧlення в умо,вах ім'пер:ал!iзlму. Зближення ін­ тересів ства, верс!в

пролетаріату, селян,міських cepetЦHix та інтелітенфї, їх

зростаJ()Ч~.

. співробітництво

ведУть 'АО' зву:жен:ня rсощіа,ль­ ної бази монополій, -сприя­ ють :мооіліз!IЩИ ма,с ,для бо­ ротьби' цроти КаіПіталу.

}{;омуна БУ4а l:{YховниіМ ді­ тище~ . І lН11ернаіЦlоналу, яким- керу.вали Маркс і Ен­ гельс. В рядах комунарів би­ ЛИСЯ ВИЗlfачні соціалісти демократи іНіШИХ країн,

~у.чн;слі і РосLї.

4'ю

18 ()

Іберезня

і у

Револю-

1871

РОКУ

вітав

світовий

проле­

:го нласу ФранцLї і баlгатьох інших краІн світу, в Jюлі1'ИЧ'

ному всі,х

вихованні lIIомилкаlХ,

ІМас.

«ПРИ

-

писав

В. І. Ленін, Номуна є Н3іЙ'ви,датнішИJЙ зразок наіЙви­ датиіlІІІОГО

,проле:таРСЬRОГО

руху ХІХ столlIТТ.я». На різни~ етапах ренолю­ ц1ЙrНОї Боротыии в РосИ Ле­ нін .3'нєртався до досвіду Па­

рmзЬRОl Номуни. На поЧатку ХХ століття факел .nролета'р­ СЬНОЇ

рвволюфї,

3aJIlа,л.ениЙ

,

Ленін

ви:ма­

винориста­

Ні,на,<<Це еправасоціальної ,ре в олюцИ , - ,СІправа ПОВНОГО ПОЛЇ'тичною і ,еНОНО'мічнога визволення

'опрана .ріа,ту.

ТРУДЯЩИХ,

це

В'с,освітньоro проле:та­ .1 в цьому розумі.нні

вона безсмертна» (т. 17, 'стор. 110). НарОіДИ !країн соціалізму, ~()імуністи, революційний 'П'ролетарі.а-т IY,CЬQIГO :світу З почуття:м глибоко,ї повати

ВЗЯВ У 'свої ~YlКИ росіЙ'СЬНИЙ робіТНИ'ЧИІЙ нлас. Готуючи

ооері'гають у своїй пам'яті подвиг ПаРИі3I>КОrї Номуни, шCl'НУЮТЬ 2 нllЙ 'славну провіс­

[1ролеТllр1ат

ницю

пари:зькими

Четвер,

18

'!\()мунар3іМИ,

до.

березня

соцlаJ'ilстич-

1971

року

()

'нового

НОВЕ

~успLльства,

ЖИТТЯ

р.Qб61'НИІ~И Па,рижу IПlіl,!JJВIОЗЯТЬ

га,рlмати

Іна МОІНlма prl1P'

27

ЛЮТОІГО

1871 ,pOlh-У. (І люсТ!раlll6я 3 ,ж,у,РIН аl.llУ 70"х :Р:ОКlіIВ Х І Х С'1'ОЛіі'ГГя). (~O'1'OiXiP'OIHli'Ka РАТ ЛУ). ро.звив.ають

її

бойові

рево­

ЯК1що ,сто

років то.:\1У

ко­

люфйні ТР3ідиції. Cep<Єlд

НaJйваQRливіши,х

іс­

мунізм був лише мрією, при­ видом,ТО сьогО\Цнl він -С1'ав наЙlбілЬІШ ,ВlПЛWВ<ОВОЮ політич­

ТОРИ:ЧНИХ

РYlбе~івгеро'їЧНИХ

НОЮ силою суча,сно-с:ті, реаль­

битв чого

інтернаціональн;

м.іжнародн()['о кла'су

за

робіll"НИ­

перемогу.

ко­

муніlЗ'МУ Програма НПРС .на­ зива,є- ПaJРИ3Ь~У Н()ІМ'Ylну, а ПОТім Жо'втневу .ренолю­ цію і СОЦlаЛ;'СТИ'Іні .революції

в ряді і Азії.

інши.х країн

ЄВРО!ПИ

нимсусп;льним лаlДOlМ, ство­ ,рювани,м

сторах

на

веШfчеаних

зеМН9Ї

про­

кулі.

В. ЄРЬОМІНА, науковий сll1вpoбlтвик

ІиСТЩ'уТУ

JIeвlи1зму

марксиз~: при

мре.

()

3

стор.

()

цк


НА БЕРЕЗНЕВІЙ ЛИЖНІ

ДСТ, «}{олос»,

«Авангард»

і

ф~ф~фШа]ti1Ш1Ф

«Спа,рта'тр) та збірна шкіл ра­ йону ЦіЄї ЗИ:\1И ПОРaJдували: не про,граі.1И

ЖО'ДНИХ

~блас,нИіХ ,3:\1а-

ЛИЖ'НИІКИ ВіРOlв,арщини СКО!рИС- НУФОіР:\1У. Про .це ов,:,дча'ть ВИ-, г,аIНЬ. Але на а6солют,НіlЙ пер-

~ШШШ[!~~[!]~~Ш А;маторсыкe та СПОРТ~8не .ри­

та.1ИСЬ с.ні:ГОIВОЮ МСІРОl31НОЮ по- ступи .наших ЛИЖНИlкі'в 'на о,бла:с- шо,сті ИИ;'11вrщИІНИ се,ред зб:IРНИХ ГСІДОЮ Іна Іпочаrгку БЄjре3іНЯ і про- них З:\1а,гаНН\іJ.Х, ,Діе ,МИ з,доБУЛИІЮ:vJarНіД ,раіЙОІН;'В ,ми ,н.аlві:ть ІНlе ді­

ве'лиза~ЛЮЧ:Нj ЗМalгаlНlНlЯ

о'со- п,є'ремо,гу. За ,р,езульта'та:ми ЦИХ йшли до

-

бисту .перш;,сть З3ВОІДУ ,порошІЮВ:;Ї :vJСіrr:J.,лургі,ї, Іна ,ЯІХУ були :Jа,прошені IНaJйrСlJльніші апоlРТС:vJени 'раIЙОНlУ: ЧJЄІ:\ї,пliон У:країни 1971 ,РС)\І\ІУ ,серед сілI>сыихx юнаК.1,В, 1:IНIС:11І>YlI\11О:Р ,радгоспу «ТребуХі:,в,ський» В. ,3а:ВClдеє.В,нео,днсфаіЗОВИЙ ІПЄjремОІЖ,ЄlЦЬ з,маа-а,нь облаСІНОї :Р3іДИ ,ДСТ ~<A!BaHГC\lPlд» В. 3 О'ТGВ , IперемоmЄlЦЬ зм,а:І1аIНІ> IlJIхоля>р'IВ Ниї:вщин:и В. Г,У'бсьІШЙ, Iза'СТIУIПНИlК IначаЛI>І!.ИІка інструментального цеху заводу порошкової металургії В. Петров, спортсмени першого спор· тивного розряду - всього понад 25 учасникІв. Чо.лозі к,и ст·аIР11У'ва.ли на ди· ста,НlЦ:Ї деюнть K;'.10Mt>~piB, Ж;ІНІ\И -- ,п'ЯТh. ЧС!ре<З 36 хвилин ,наІсиIлыішихx

.

УIВlіЙШЛИ.) aJВaJНГЗ!М~'IЩ1.

ба.1І>СТ'ВО _ є чи не найкр,ащи:м азИ:ДОI\I "УЛ!hТУ,Р'!Ю,ГО в ЇІДДОЧ ИlIИ(У , КОЖ'IiОГО ро""у В .1lіТIН;IЙ іпе'Р,'ОIД на ма,.lЬО'І!'НИ~Н1іХ бер~га,х Деlени пр,авоДЯТЬ ової ніIЩП'у'СТКИ десят'ки тисяч ТРУ'ДЯЩНХ м,Їlста Києва і о.блаlсті Та n:р'иї,ж,д,жі 3 :'ІІ,ІІІИ,Х МІ::СТ УІ(ра­ Ї'ІІИ, ТіЛЬhН .в межах Бр'оІнар,сыl(­ ГО ,р,аIЙОІНУ .в МИIlУЛОIМУ pOlti /!<:lдiпо­ чн!ваЛIQ пона,д дваl~ЦЯТЬ тНlсЯ'Ч '10,ТОШ!',,,, Баlгато 3 НИХ _ любите,11: і СIПОР1'С'\ЮНИ-rРlllбал"и, якt; доlбрс ')6із'наlиі 3 п,равила,ми риба.пЬСl1J!8. А.1е ж тра'ПЛ'ЯЛI!:СЬ і ча'ст] ВІlіПа.-\ки, КО.1И О,К,реl'I'] особи БУ,lИ не

:НУ ПіД керів;ни.цтвюм В. ЗотО'ва Нl'погаlНУ ,П.1,Q1ЩЩJjКУ залив,али Н!і СТЩ::{j:о'ні школи .NQ 5, ще ра,н[ше 'на М':СШЮ!І<Т,у С1Та'діоні за,ли-

залишаються

1'3КО'Ж М. НОЛОМl'ЕЩЬ, В. За'В€lде- ав,аIНІ1а'рДl. .. .. єв, В. ГYlБСlJiКИlЙ, В. СеРГіЄН!КО 'і Голова раИ~Оl

В ПеТРОіВ

ЗМaJГа,нь,

б у1 В'аінн'і Іриби, ВИlбу,х'ов.і реЧ'0І3ИІИИ,

;нено .застОСІОІВУIВ.arги

р'ибоохорOlНИ с'Оби

ам,ато!рсыеe

,:ЗДС';:ЮВ іЯ ШКОЛЯJP:В.

хо!."и

ЗaJВЄідеє,виlМ у

<'

ІН "И

1.

'''ч 1 0,1, ""да'п;

'vo", . Ч~МlПl''''Пl''в

бо ж оюН'ов.на MaJoa IнаІСелеНIНlЯ • "'І" Пс,р.оШ~(;і:В,Ц:j УІО:.ТОIДЦі, ст:ва ри:балOiJ( і ,оп'rvnТQ,~г,аlкіl3а"і:ї. 'району Пlрожиrв'аlЄ ,в ,еел.ах. Зате За ВЄ'СЬСЄ30,н ми не п:ролр.а,ли ОrИIН ри.бал,ка ма,є пра'IЮ ви~юв.и.

Q

. '''1,

.

*' *

ВР АЖЕНН~МИ й пропо- майже ІЩВОЄ Іпс:ревищує ЧИіСЛО ЖО'~Н:ИХ

. іЗlVIаJга'нь, С ,де I,С,НУJВап Іюман~нИ\и :заліll\. ЬCJiГOIДНll :наші

у амаlг.аlНіНЯіХ

чоп...,

ВОЛОДИМИР ЗОТОВ.

Н'''''''в,аlж,а,ючи па

-

чlа,стеныоo

ШКОІджа,є HЄiCTarrOlK

та:ря.

,С,В"""'рі,Д-

Г ОJlова

пеl" ре

u

б' ) (.в усі.х П:р,а1зила'ми зarБQР<JIНIЯЄТЬСЯ

". 'СП о"'ТИВlН ИЙ

3 ИІМОІВИЙ ,сезон 1970-1971 рОКів заКінчено. 8,01.:~:QІЙlми:ща,х ре:аПIУ' J]I:J~И,. .вило,в, ю ПОП'='Ре:ду - час Гз!рТУМ"ЯіЗ;В І .1lЮвати Р'Иlби ,ц'IНІНИ;Х 'ВИІді[~, аш саlме:

СIПОР1'l,нве.н, .

ра Й он" б сreр.ля\д.Ь, К' Н ого ко мІтету в 0:.1 і , Час П:іД'ГОТОВI)(И до насrr,уп оС'е'1'ра, сев.рюrу,

. і льних спортивних· това НИХ баталій.А. ЗГУРСЬКИй, Н:<СНЬ ЗНІМИ цыІгоo лоІРОІКУ', мені ДО бров особисто і членам ;Зібі:рної ,Бідариств А. К::ЛЯJ!'" д громадський кореспондент .10СЕ. п~.:tl1ри.м.а:ти добру 'СJ1О1РТИВ-- ТаlК, ;.рн[ 'раионни:х Іра """

v,,"

~...~~............~ .................... - -... - Ризький ордена

................................. ~

"о'ро[]а та ,сущака.

Леніна завод

З аlбо роне,н о

На честь ХХIVз'їзду КПРС ко­ лектив заводу зобов'язався випус­ тити понад план цього року 20

15 тисяч

3050-

С'аіза'н,

РАТАУ).

\9 БЕРЕЗНЯ

Друга

Перша програма

22,10 - Художній фільм, 23,35 - Ко­ льорове телебачення. ЧеМПІОнат СВІ,ту з хокея з шайбою: США-ШвеЦІЯ (I!lВСЙІ\арія), Друга програма

програма

Наша афіша. твої, Україно».

19,05 - «Та19.45 - .Для людиноІ» . (ДНlПро-

\9.00 -

ЕКРаН студента-заочника. курс. [І оо Історія. КПРС,

11.00 - Телевізійні ВІСТІ. Щоденни" молоді, «Здрастуй, ХХІУ з'їзду Комуністичної партії Ук_ петровськ). 20.30 _ «На добраНІЧ, ДІ_ раїни. ] 1,10 - Українське кольорове тиІ». 20.45 _ О. Корнійчук _ «В СТс_ телебачення. Фільм-концерт «ГОДИНа .1анти

планетою».

«Україна

[2,10 -

з"із-

пах

дівська. , Трудові рапорти. 16.25 _- На_

афіша,

]6,30

«Сурмач». (Одеса).

-

Для 17.00 -

школярів. На доп .. -

могу школі. «Народ і Батьківщина

21,00 - ПІЮ' _ Телефільм «Товариші нащадки». 22.30 - Конкурс комсомольсько-молодіжної пісні Харкінської області, (Харків). 23,25 [Доденннк ХХІ\' з'їзду КомуніСТИЧНОI" з шайбою:

ЧССР-СШ.'\..

Фільм-спектакль,

вен.,

СУБОТА, 20 БЕРЕЗНЯ

1[.50 -

KOHl\epT

оркестру наРОДI1И

х

Палацу

культури

Говорять делегати ХХІУ ністнчної партії У"раIНН.

ІМ.

Вень

ІІІ

-

Дзер­

14,00

ІСТОРІЯ

КПРС

-

1945

р.)>>.

]2,10

-

;)

ва("оrб:'в, Яlк,j є &,1аl(Ш:,СТЮ гро,ма,Д,я'н

(OiJ;,pi:M С'ПОРТИI3іНИlХ, НЩДУ,ВНИ,Х і . rВl)дlП:CJII~і~но Указу nРel31!ІJфї ВЄіР­

Р,QЗІб'::РIНи,х)

Х'Olвної Ращи УРОР в,щ.

21 березня 1964 POlКY, за поруше,н;н,я rrp'аІ&ИЛ

,р'и:баЛ!JСТlва ,;1 ох'~рOlн.и :рибних зarп.а.

C'~B У !ЮtдQЙмищах ОРОР ,вин~ваТlЦі ПРИТЯlгаЮТ!іеЯ

ДІ()

гр.омЗll{яни ,f(J

10

IIrrIр.афу:

1І1рб .•

пр~и.л,

ЯlКЩiO.воно по

заrкону

" Тележурнал

~

«НОВАЯ комитета

БРОВАРИ,

вул.ТЕЛЕФОНИ: КИЇВСl>Ка.. редактора 154. (

Ій

відділів парт ного

ж

ит

тя

-

не

,не(е з:а 0ОІБОЮ каip!llЮі вWювЩда-'ІЬ'

СН,

ВІОЯlке

повести

CYlВO!l>y

оорorr:ьбу

браконьєрами і іншими

з

порушнв­

КаіМИ.

У u:іlЙ с,rr:раIБtі аWГ"'IНI'И1МИ 'НІl1каlМИ

ПО&Иl!!нj

iP,QЛIH ИІХ

стати

ПОМ';Ч­

член,и

дroБJЮlвlільни:х

на.

Друж ин,

"OMICOtMo.HJCbKi· «ІІІІрОІЖeJКтqpи,сти».

П. БОnТІВЕЦЬ,

діJJьивчниАpllбi'llc:.пектор реДlfЬО-AfI~Щ)оІІСЬІ(оj

Се­

ржіін­

сneIЩjі.

POOa-'IJ.lCТBO

о

rn

рі б ні: }

?

розкрійники тканин, різноробочі.

БРОВАРСЬІЮМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

~

, ~

ТЕР МІН О В О пот Р І Б Н І:

• і

І

• пресувальники, учні пресув~ьниКlВ,

слюсарі-ремонтники, слюсарі-наладчики. Одинокі забезпечуються rуртоЖИ'1'КОМ. Адреса: Бровари, ПРОМВУЗОJl, завод ПJlастмас, віддlJ1

кадрів.

ДИрекція.

....... .•. ....................... _ •..• "...... ,....... ,....... _ .... ,-... ".."........... __._.••._ .•••_ .•..,....'._ ...._1 ... _ .... _. __ !' .~.810.~."'.~.""'."'."'.""'.~."'."'."'."'

! ~

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ

!

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

!

~

!

~

учні продавців продтоварів,

1';,50 -

вантажники на n.родбаз~.

і8.00

-

«На

ЗОрІ

Новини.

туманної

(М,).

18.05

('\\,).

_._._~

потрібні:

!

Правило Лопіталя.. lr..15 - Наша афіша, 16,2Q В ефірі «Молодість» Телефільм

І

НА ПОСТJйНУРОВОТУ

і

r

продавці про~ислових товарІв,

;

! !

! ,~Lл Kaдrp1l1B ТО:Р'ГУ. J'.".".".".".".".".".".".')*".".'І.".".'І.".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".".11. Колектив

редакції газети

«Нове

життя»

висловлює гJtибоке

сп~­

чуття редактору багатотиражної газети ра.Дгоспу «вели~~:~:t~~~к~ КУЗЬМI1КУ Павлу Лукичу з приводу ТЯЖКОІ втрати-емер І

,

Луки Васильовича.

~

м.

00К'p.e.~

Kepi'lm,!. ....#

.би .до 50 крб, 3а, ~ іЮpy1Ulе,н,ня

продавці ПРОДОВОJJЬЧИХ товарів,

............"........................................................................... ................................................ . НАША АДРЕСА:

крб.;

сишещь-2

;"іР<6., СОМ І О Кіріб" р.а,ки 50 !ІОП, З І чеPlв.н,я 1970 іР'ОХУ BBeiдe,H~ ОІбов "ЯIЗlко!ва IPer€lCтpa ціlЯ пла,ву:чих

~ ~

Кольорове т('лсбзчеНIІЯ для ~ітей «У світі тварин». (М,), 19.00-МІжна_ родна програма, (М,). 19.ЗО-«Артлото» Гетрадна програма, 20.30 - Програ м" «Час». (М,), 21,00 -КОЛI,орове Н'· .IIL"бачення. Телефільм «Моя вулицю)

[3,30 _Ko'~Y­ ~ 1,-

НаРОДІІНll телеУНlвер-

р.

1941

ІОН0сті».

з'їзду

.Старт». [5,00 -

1[,З5

-

раїІІське кольорове телебачення, «Зяу-

чить бандура»,

(Швейцарія),

р,)>>,

Лllглійська мова. «Ідіоматичні пасивн конструкції», 12.45 Вища математи Ка, «Теорема Ролля, ,Лагранжа, Коті, ЛА.()нотонність функці І на IHT('pBa~11

жинського. (Одеса), 12,20 _ 'YKpa~ ,;а з'їздівська». Трудові рапорти. І ... ,,)() _ «На шкільних широтах». 13,20 струментів

І94[

«Комуністична партія натхненник і організатор перемОІ'И радянського на роду у Великій Вітчизняній війні (чер_

рове телебачення. «Рідні наспІВИ». (М,), ~О.ЗО _ Передача «Здоров'Я,,: (М,). 11.00 _ Для школярів. «си_:а І грація» (М.). [1.45 _ Наша афІша,

ми для дорослих, (М,). ГІ,ама .Час» , (М,). 21,30

ту З хокея

України».

-

9.05 _ Гімнастика для всіх, (М.). 9,30 _ Щоденннк ХХІУ з'їзду КомуНІ. стичної партії України. 9.45 _ Кольо­

в

Чемпіонат еві-

!цу,ка

Ji:рб., ЛЯЩ,

Вул. Залізнична, 2, іхати автобусом 41 маршруту до зуп.

! !

Псрuшй .ДіЯ,1Ь·

ІІІСТЬ партіі по ЗМІцненню СОЦІаЛІ­ стичного суспільства і посиленню обо_ роноздатності країнн (1937 р. - чер

Перша програма

поезії А, Малишка», ]7.40 - ТелевізійІІі вісті, 18,00 - Кольорове телеба_ чення, Чемпіонат світу з хокея з шаl!бою: СРСР - ФРН, (Швейцарія), 20,15 - Кольорове телебачення. Мультфіль-

партії України, 23,35 -

3

верстатники і пом. верстатників,

!

ситет, (М,), Iб,ЗО Телефільм .Все це не та" ПРОСТО», 18,00 «На меРИДІа­ нах України». 18,30 Концерт, при: свячений ХХІУ з'їзду КОМУНІСТИЧНО І партії України. (Трансляція з Палац~ ,Україна»), 22.00 Щоденник Х':'І\ з'їзду Комуністичної партії УкраІНИ.

ша

стеIР,лЯlДЬ,

су:дак -

._._._._._.•._.•.•. _._._.•.•.•.•.•.•._.•.•. _..

заводу,

над

ЧІ! знищену рн_

~______«_Ni_е_б~л_ь__ ова__ф_а~б_р_и_кrа_»~.__.~ ___•__~.~.~.__~_~.~~.~.~____~_ J

На фото: пакувальна дільниця

п'ятниця,

Вl!лоВ.nеНу

бу незалежно від її вагп й розміру:

оббивальники, сушильники деревини,

}

перевиконані.

(Фотохроніка

Н,І.

мехаНІК по транспорту, електрики,

!

автома­

тичних телефон.них станцій,

в' язання

П'РИ"lІІненй,х

токар по металу, СJlюсарі,

~

апаратів,

виробництво

рое.с.

п'раДЗі/<

РО,3\II'Р С;ТЯrГ,не.НІНЯ за "ож,!щ не­ законно

.

n

і

f:В3Ф-201»,

,телефонних

збільшити

за6аР'ОІне'ПIlIЇІ

БРОВАрсь~tFI МЕБЛЬОВІй ФА/БРИЦІ НА ПОСТІйrНУ РОБОту

t f }

країн світу,

транзисторів

р,иб­

----------------~----~-------------------------------

Транзисторні радіоприймачі, теле­

фонні аnарати,автоматичні теле­ фонні станції з цією маркою екс­

тисяч

о,ХОРОНИ

ва:J.Orїши:ща'l

llіРОТЯlroм B'Cboro роюу на ЗlІІМува;л,ь­ НИХ яма,х, зarстооо,в.~вати, ,lfP'и до.

ротехнічної про,мисловості країни.

50

ема"

ри'uЦЯ, ви:реl3УI а,. 'Р'ІІМ ТОГО,ЧlflCл!. В де.і Я:ЮІХ во.ДО'Йlмиrща'х, в щму нар('чu:: Де,ана. (В:IД ,ГИIJXII,а,.до с. л.і'т'о," ВКЛЮЧІНО), _ саl3aJНа, л.Jица,

«В3Ф» і_мені В, І. Леніна - одне з найбільших підприємств елект­

портуються в

У

....

3ИЦІЯМИ ПРО С'І1АН ЗИМО- У'ча{)НИlКJ;IВ ,раIЙОН,НИХ з,магань лижники ,ДОІвели, що Є ще по- "';:в, "О'.1И вага ЩНI;єї З.lЮlВІЛе,ноір.и. ВОГО :апорту НА БРОВАР- ДСТ «А!ваIНlга:рд». . рах в порохіВfНИIЦЯХ. БИ!]іl1 пе'р,евиЩ'j'Є 5 )(!:,л,осраrм;IВ. )'ч <1JCT і 'сільсыихх ,с. ПОlрт'сменш

Щ ИНІ ПОДІЛИЛИСЬ: Т ....нер зб-'оІ ......М8Нди раИ "онно'У ... - Ради Д'СТ «АвангаРДІ>

ПOlCи,лetНню

:!fIOIC1':', J1IЮIМ,Зідіяни CnЛ8l'l'ylpть шТ'р,аф др 5ОКІрб., .кetpI"'IОІООіБН' - ДО ню крб. . ТІ!: за добу 'Не а',l,ыеe іІІ'яrrи юіло: Г!ром atдlCtbJ!jicrb !ра іюну ПОКЛ /ІІК а • nра,М,;lвриіби, за ВИНІЯТ~ внпад. на 11 ИЛЬін'О OXiOtpIOOIIIIт,и ;рИ!бні з alП а _ 1'"

*

по

Ш'IНlНЯ 3 Г,Р'О'МaJ_ІЯ'1І ,МИ зб И'fIК',В ,

u'

'J \ '

за·

0',0.6<1\\ Р!liбfl J(ІІ'ЩI,.'\ ~~ За не:заКОJlШИ:Ї! зи1108 риби і ЇЇ' 3';J,ище.]J!JГЯ П~р'etI'ібаlчаеГ,LIСЯ : СТ,ЯГ­

u

настаIВ,НИ,]ШМИ. бу), а та"ож СП::Н~"н'г{)м. КО:\1';:те.ТIУ ІКОМІСОМ:ОЛУ ,З3ВОіДУ по- «ИОJЮС» браіЛОУ'ча,С'ть ОЛИЗЬІ,О Треиер команди заводу по- З ЧО'8н,jв ЛОІВЛЯТЬ 11;', хто Ma€ РОШ}({)ІвоГj IМlета,лYlРnП С. ГОІнча- 1.50 ,с.ПОР·ЮМ'ЄlНі:В. Для в.porвa,p- РОШКОВОї металургії Валентин Сlпе;ujа.lI:iНИЙ ,К]виггак, ВІЦан,иfI рll6Р''''І' В'РYlЧИIВ І '" пеР~М'''',,"тт.аIМ vvnr......,ДИІПЛО - ЩН'НИ 'д'е,' 13ів,И!чаЙін:о, малувато, Петров. І" ,;:н'с,пе:кrц'єю че.резаПО. РТIf!llна тава,"'и,

і

при:ваТІІИIМ

та

і3\М,alга,Н\нях ДС Т

дозволу

."1;;13.

'.н' на то,в. 'аIР:'НИ:М, за е'зпечить але КОЮ не донНІ, поплавпеВl, 11Є мІ~аlJ!Я погребсыJоїї ІП()СІІІЛИ IВИJюваllJlЦ); ви- них ИИIЇIВЩИlНИ lі, перемогли .на облас- ~lаЙ;.\3нчи'){и IVва'Ліфі,І(Qвани,:vJ'l б'лншеживцеВІ, п'яти ratm;18 Іна Осо. ]~.lаід,ача 'оередньої ,м,["'=ВIІ'I'ДОIМЧИХ зм,аг,а,НlН:ЯХ. ШКО.1И В . :Г. '·В'· iЯl301ва.екрет3J У Ірайонних Ср"'"

беl3

~на,jJlЯtJ.д,я

.1013У.

!пуіб.l:I1Ш»,

СПОIД,::ваlемось, ЩО, ,наступного , І неlНИ,Х м,іоцо" за Я;КИ,МИ оста'новВ РCl:(у 'наIШ: IСІпа,ртаl){:IВЦt IЦ~РО'Д.ять ЛЮЄТ'ЬСЯ оюоrбл,и:ви'й ,нагляд. ва - 'КШП,РОЛClР з,авOlдУ поаюш- ЦЬОI" IР'n'Ц.[· Ін,е мала [щраG'О);: ,,~. ",. ..у пДС'с;:РУl1ра~.иIЦ:Ю, а раионна диІ ,ої, ГРОМа!ДЯIНИ мають праіВО !(о:во'ї МlеталYlРГИ. ...,руіГе и" тре- ."И .П·ви~раIЛИ '<;ЗОІР;ЯНУ с:еl1афет,у» т.яча {щаРТИIВlна Х 'б ( ".1'ОІJШТИ 3 v<:;pe.r.a ВУIдrO'l-. "'!Т, школа, КЕ'іРСlва- беЗ'П.1ЗіТ:НО ,и,·ра'·j·IНИ В.

нові

uшх за[]а'С':IВ

НЮіЯТІЮМ ЗaJПОіВі:lдlllltк;ш та за:БОlРО-

Нома.нданаIclIлыьlко,1l ,мо,ло,д[ Ч3ісом22 Xlвилин.и RР"о,ва,РЩИIН'И. 'Чолі 'З чеМIП;О-

' . :з У жінок

переl:vJОIГ1ла Ів аЛЄlнтина ll.YlдР.яJВlЦе.H'~M· ич

TaIКO.i\

3r'::д~ю з ПОC'fа'!ЮВQЮ Ради Л1+,

а и ДСТ ДОI;',j м.аIЙіданчи,]m - Ч,УІДО'В:С міс- С:ПОРНIЕ~Не. рибаm,СТ'8І{) ДД!IВО\llеlн,j Р.Д це В;ДIЧOlЧИНІІ(IУ Д~,рос.1ИХ І] гарту ІІа ВЮ:,Х rЩДОIЙIМ,ИlЩах ресщубл,їі!(И зз

«Колос» Валері~ Якун~н..

а

н':ст:рів YКjp,aIЇIHlcbKOЇ РОР ,вЦд 20 ЛЮТОІГ0 1970 .року N~ 109 «Про за­

Р':,IIJIІІІ:'Х 'В'ОIДIOIЙlмищас'( УРСР, Зі1т'ве,РіJJЖ{ЩИI\!,и М[lн[lстеРСТВ:ОIМ ,р'и6н:ого ГCJi('по'д,а:р,СТlна, ОР,СР в,'IД 6 ,а'IЧНЯ 19б9 ра"у і ПОrГОі.'!,же.НИlМИ з РаlДОЮ

В вa:lН Ібіlгоні IДОlріЖі]Ш. Та!(; льо- М'IН\ПJр,'IВ УРСР,

oTpYЇrH,i

е.пектрюIСТ.руlМ,

llюrнепа.1 UН 'У зброю. Та,кож зООоро·

ФУ'НI~;,ц:QlНУlРаIВ ЖОlден IкаІГОl{, Ді' Зlна,ЇЮ"I'j з цими п:ра,вилаМIІ, Є таYlожна бу,ло б У МОРОІЗНИЙ день ко,жі та,,,,і,, що на'В'МНlСНО пору' ,f](онатаіТИ,СL на Iховза!Нlа,х. А Вшують деРЖ3IВНI: lа'](О,НIІ про .РИ' в'рова,рах с в,же пt>ВІНИЙ ІДОІСІВіД ба,lЬ1СТВО. по:за,л,нву Іхаткі,в: 'при ІРОІКИ то- Пр,аШllла,\IIІР'ИlбаЛЬСllва У внут-

пруженої ГОНlКИ ПЄlремогу серед' чолові,ків уже ЯКЛЙ ,ра:з піДIРЯIд :JAOlQY'B ;,НlЖ'ЄlНlе.р ,за:вОідУ ПОІРОШІЮВОЇ ,М'Єіта'Jl(у,рІ1Ї'Ї:В. 30IТО,В. У.,.

шест.. ФКУ

фінаЛІ>НИХ

зматаlНЬ Ш:'СТЬ iCJПОIРI1С:vJЄінl'В БРО-[ п,рс,гравши у своїй ЗОlні ірп::ньваР'ЩI!IНИ булив,)мючеНі до чана,~І,; !ХИЄВО:ClВЯТОШИНЦЯМ. Незбl,рної но:W,аlН\д.И обла,снО'ї ра,дУ! :\1<J.Г/а ,ВИІна В :цьому ~й Р<JІЙОНIНIі}~О ДСТ «ABa'Нlг.a,~д», яна на :МІЇЖ- І !Ю:vJітету ДСТ, !ЯКНИ :не ЗУ'МJ,В В:,ДОМЧИХ ,зма,гаіНIНЯ:Х ,посіл.а по- , о;юр.а:ТИIВIН{} jібра'ти lІ\:ращих чес.не IДРYlге ':vJI:юце, 'ПlРОПУ'СТ!іВШ!! ,'lіІжни!(і В. BJlepC'A ЛИlШезбі:Р~У «И()лоса». Хочу ще ,СХl1за,ти ось що. НаДо IРС'Чlі, ,НЕ":\1а,лиrй ,внесок у не- ІС1'а,в ча,с С11ВОІРИТИ у 'нашому раРЕ\УІОТУ ,оілыьlких СПО~Р1'с.м,е,нj" іЙСН,: Т3Н{IУ ОПОIРТИ:В'НіУ ба,зу, ,на ClР()lБИВТСЩі В. ЗаIВE'lд,еє,в, 0110Ж, я:)(;'й УЧ31СНИlЮІ ЗНlМОВИХ зм.аrгань ,1:vJ(]іГЛИ б іРОIЗIДЯJГТ.и.сь, о:бі'Г.,Р'іТи.сь, ЗІ!ІJИ:ТН чаю 'ТОЩО,, а Iв1двj.дув.ачі одержати нarп:рок,ат ли~і чи 'КОВ:зани, На жаl1Ь, в сеЗОlні 19701971 рр. ІІа БроваlРЩИНі HP

ІНДЕКС 61964. Газета виходить

ЖИЗНЬ» орган Броварекого райониого украины и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

КЛ

19-3-82, заст, peдa~:гopa. І

промисловості,

маСОВОІ

ро·

у вівторок, четвер і суботу.

б от, и) фотокореспондента 19-4_67, відповідального сек193-18 відділу сlльськ. господарств.а _ 19-4-47.

ретаря

-

• ............................................... ~

....................................................................: .......- . . Б:РОІВаР('!іК.а Дlpiyl(iЗОР'НЯ. Кl\lіlВСbllЮі oБJFасті. в~л. К"'IIВСЬ\Ка. 154.

-

,

. -

Те.лефои

3ам.

19-4-57

1063 -

7939

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ :ч! 19-3-18.

.

32 номер 1971 рік  

32 номер 1971 рік

Advertisement