Page 1

РІК ВИДАННЯ 31-й

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

32 (3030)

ВІВТОРОК

17 БЕРЕЗНЯ

р.

1870 КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО

Парниководи стараються б~~~ :~:т~іч

[!}~~ш

по вгадується Весна. Вона веседому пташиному щебету, годосу струмочків, що біжать з паяскравій видолинки, у горбів

fmffi)l!l~~OOrnJOO~OO r®©~®~m~tro~oo ТРУДІВНИКИ РАИОНУ з великим інтересом обгово­ радгоспах

і

птахофабриках,

Лист

ЦК

К~РС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ пар­

комсомольським і тіиним, радянським, профспілковим організаціям, трудящим Радянського Союзу <<Про поліп­ посилення і шення використання резервів виробництва режиму економії в народиому господарстві~.

Всюди на зборах підвищена активиість, діловий обмін думками, господарський підхід до вирІшеІПІя найважливі­

- повного використання наявІПІх резервів, економ­ ного витрачання сировини і матеріалів, зростаІПІя продук­

шого

тивності праці, ефективності виробництва тощо. І це зрозуміло. Адже відомо, що саме ці, так би мови­ тн, економічні важелі відіграють найважливішу роль в створенні матеріально-техиічної бази комунlзму. Тож на

йдеться про високу особисту відповідальиість,

і

зборах

кожному трудівни­ про те, що конкретно треба зробити роботи ланки, бригади, полІпшення ковІ, як домогтися зміни, цеху, радгоспу чи заводу в цілому.

Тільки добре продумана оргаиізація працІ, висока свІ­

домість, nочуття дбайливості дозволили колективу заводу електротехнічних виробів nрацювати із значним виперед­

женюll\І графіка.

розсади капусти, 2~6 тисяч штук кожний на помідорів. Вносять гектар по постів.

30

тонн гнойових ком­

Крім ранніх овочів-капус1и і лосмішці сонця. Що не день, то все дужчає подих весни. Перши- помідорів, городники купьтивують

рюють на загальних зборах, які зараз проходять на під­ в

Робітники підnриємства зараз випуска­

ми

овочівники.

зустріди її

На-

дворі ще сніг, а на парниконому шддІ .1Ііа пrршого господарстві ІJадгоспу «Гого.lівсr.rшй» вжr го­

яІ\.а мінко. Пікірується розсада, буйно зе.ченіє дружніми сходами.

цибупю,

буряки,

столові

моркву

та пізні помідори і капусту.

Хороше працюють у парииках Галина Гаценко, Ганна Тимко, які мають по

Тільки під ранпі~ш оrірка'ш буде .ІJютому,

23

виходи на роботу у

Галина Стасюк, сонячних Осьмак гектара зайнято О, 7 по 22, Ніна Костенко, теплиць. Таку ж п;1ощу відводять О.1ьrа день, Тетяна Тетеря -по і під ранні помідори . .Якщо торік 20. Вони докаадають всього сво­ ранні овочі вирощува.тшся на 1,2 го вміння, щоб вродила дорідна то ниніш­ гектара під плівкою, нього року

-

на

гектара.

1,4

Використовуючи кожну сприят­

Ніна

городина.

3

ентузіазмом

виготовляють

горшечки,

nоживні

паринкових біля клопочуться рам, вирощуючи 280 тисяч штук

Незважаючи на досягнуті успіхи, на зборах передові внробннчннкн цього підприємства називали чимало захо­

Андрій Сушко та Петро

Логви-

поліпшити якість

продукціІ. В день 100-річчя з дня народження В. І. Лені­ на весь колектив заводу сировині і матеріалах.

працюватю~Іе

на зекономленій

Щоб успішно виконати державний план завершального року п'ятирічки

і

соціалістичні зобов'язання, необхідно

запроваджувати

всюди

люваlи

організацію

передові

методи

виробництва,

праці,

виявляти

удоскона­

резерви

і

неухильно дбати про їх використання. Саме ці питання в центрі уваги всіх трудящих, що беруть участь в обго­ воренні Листа ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і цк влксм. о торговельного машинобудування в l'обітники заводу

ножен

гентар

170

гектарів. На

внесено

по

центнера аміачної селітри. На цій

роботі відзІ-ІаЧ~'ІІJться

Понад

120

гентарів

гентарів озимих і багаторічних

трав

підживлено на другому віддІлку. П.

механізато-

БОЖУК,

дових методів праці доб'ються значного підвищення еф~к­ тивності виробництва, поліпшать якість продукції. На за­ воді зібрано близько 200 пропозицій, спрямованих на ви­ nорнстання додаткових резервів виробництва, ощадливе витрачання

ha

значалось, що колектив і надалі організації увагу удосконаленню

Відгукнувшись на

Під час обговорення Листа на заводі пластмас наголо­

ні<:ть сировини.

- Ііа кожному робочому місці є резерви для підви­ сказала у своєму виступі щення продуктивності працt, .на зборах майстер зміни Г. Л. Гарницька з фабрики верх­ Щоб їх використати, треба нього дитячого трикотажу. постійно працювати з людьми, дбати про підвищення їх ділової кваліфікації, виховувати у них почуття особистої вІдповІдальності за стан сnрав на виробництві. А поміч­ ники майстрів пQвннні краще слідкувати за роботою об­

на

працювати

зекономленій

ВЦВН, Нремл!.

що

жі.

Своє

слово

вони успішно пере­ творюють в

життя.

На цьому фото ви бачите одну з ентузіасток комсо­ молку Олександру ПРИ ГАРУ.

ладнання.

великою увагою ми прослухали Лист ЦК КПРС, пише Ради !Vlіністрів LPCP, ВЦРГ1С і ЦК ВЛКСМ, до редаІщії сількор т. f'апон з радгоспу <•Літківський>>. Hu зборах викрили недоліки, внас;іідок яких торік були

3

Фою А. Козака.

вирощені низь:кі врожаї овочів, картоплі, зернових куль­ тур, погано використовувалася техиіка, що й призвело до збитковості господарства. ТрудівІШки радгоспу вирішили

колиШніх нур­ школи ;\мені

розміщувалася

в

В. І. Ленін у народній творчості ЧЕРНАСИ. Тут :юу~дожнинLв

буди.нну

у

:виста•в­ мwстецтва,

вІДкрилася

на творів .наро.дJного

на яній експонується 370 робіт умІль­ бі.льш ян ·ета народних

ці-в. Багато т~рів В. І. Леніну.

nрисвячені

Серед ,них лрІm•єtР,та.ють гу

денаратинні

розписи

ува­

заслу­

женого майстра народної ·твор­ УРСР М. К Мухи з м. чості На;м'.янни. Снуtльлту,рні НОМПОЗИіЦlЇ З де­ «Ленін заtвжди з -намИ>>, рева «По ленJнсьному шляху» пред­ ставлено

домогтися значного поліпшення в організації праці, під­ вищити врожайність всіх культур, продуктивність тварнн­ ництваt та знизити собівартість сільськогосподарської про­ дукції.

снла.дає­

Вона

(ТАРС).

на

пря­

з

січень

по

Чита·ч і з іtнтересом зусТJрі•ЛИ <<В. І. Ленін І кремлІв­ і юшгу

по­ знатної мос­ чин ковської трудівни­ ці Марії Іваннико­ вої, робітниці Го­ стріч­ голівської ково-ткацької фаб­ рики зобов'язалися в день 100-річного ювілею В. І. Лені­

шувалось на необхідності кращого використання обладнан­ ня, створення умов для високопродуктивної праці, на лік­ відацію простоїв, які нерідко мають місце через відсут­

уманським

х.у~ожни­

ком С. Я. БойчуJюм.

На заводах, фабриках, в усіх господарствах, де обгово­

100-річчя з дня народження В. І. ЛеніНа.

період

охоплЮють

патріотичний

приділятиме серйозну виробництва. Завдякн

рюється Лист, трудящі наголошують на краще викорис­ тання резервів, вносять свої пропозиції щодо пlдвнщеІПІя продуктивності праці, мехаиlзації виробничих процесів, ліквідації ручної праці. Боротись за дальше зростання господаря­ виробництва, бути дбайливими ефективності прямий обов'язок кожного труд1вннка, кожного ви­ ми робничника, на якій би ділянці він не працював. Обговорення Листа на відкритих паР'l'ійИИх зборах справа надзвичайно важлива. Мова йде про те, щоб швид­ ше впроваджувати у виробиицтво досягнении науки і тех­ ніки, повніше використовувати устаткування і виробничі фінансові ресурси. Все це і матеріальні потужності, сприятиме успішному виконанню п'ятирічки, ще ширшому розгортанню дійового соціалістичного змагання на честь

к:нигу,

бе.резня 1917. року 1924 рану.

сантіtв •ві.йсьнової

цьоlІ'ІУ торік підприємство успішно справилося Із завдан­ ням по виробництву цегли.

-

<<Мосновский ра­

ться з ·опогаді.R

сировини.

трудящих

вО<Ждя

ські курсанти\}.

зборах робітників Заліського цегельного заводу від­

к.ни­

ВИ­ У ЦЬОМ,у Ж іВИjДа;ВНИ:ЦТВі <<Наш Іл­ ЙШОВ у ав'іт зб1рннн ліч {мооквИІЧі про Ле.н.Ьна: ооо­ До гади,! листи, привітання)>>. .маловідомі зб~р:нина внлючено В. Д. Бонч-Бруєвича, спогади С. А. В. Лун>ача,рсІ>нос.о, · М. ОльомLнського, М. М. Пон:ровсь­ нсього М. О. Семашна, кого, - 49 опСІгз:дів. Листи -і при,ві11аJННЯ В. І. Леt&:~ну, що уІВійшли в

брига,цир.

•---------------------------------------

розроблених заходах записали, що вони за рахунок пере­

більшо­

московськІ

вrrдаtВ.юІІцтвом бочий>>.

ченке.

2,5 50

1

т.а~к назНІJІається

,оородження

В радгоспі «РусанІвсьниіі» wи· ри І. Варич, Г. СереАа, робітнмни В. Маркуця, П. 6онсун, М. Шев­

живлено понад

-

га, :випущена до сторіччя з дня

К. МИКОЛЕНКО.

роно розгорнуто підживлення ам·

мики. В першііі бригаді вже під·

<<Леиіи вики\}

ненко.

Підживлюємо озимину

д~в, які дозволять ще краще економити сировину і мате­ ПіДВІІЩити продуктивність праці,

Вождь Москва

на

працюють

·'ІИВУ годину, овочівники відділка підготовці сонячних теплиць Бо­ Божко, Микола старанно готують грунт, добрива, рис Голубенко,

ють продукцію в рахунок червня.

рІали,

коп.

2

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

приємствах,

Ціна

Військові маневри «Двіна» закінчилися Військові маневри «Двіна», що проводились на території Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, закінчилися. Вони стали рапортом Центральному Комітетові КПРС і Радянському урядові про зрослу бойову могутність і готовність Збройних Сил до захисту завоювань Великої Жовтневої соціалістичної ре­ волюції.

Теплі й сердечні зустрічі воїнів з населениІІм міст і сіл, які відбулися в період маневрів, ви.пи­ лись

у

хвилюючу

демонстрацію

непорушної

єд­

ності народу і армії. У nідбиnі nір,сумків маневрів взяв участь І ви-

промовою Генеральний секретар ЦК з ступи.в КПРС Л. І. Брежнєв. 15 березня в Мі,нську було проведено огляд військ, що брали участь у маневрах «Двіна». На товариш Л. І. Брежнєв. присутній був огляді оборони СРСР, міністр виступи.в З промовою Маршал Радянського Союзу А. А. Гречко. Уро.­ чистий марш військ викликав почуття гордості за народ, за нашу Комуністичну радянський наш партію, які зуміли створити сильну, добре навче­ справі Леніна, армію .. Огляд став ну, віддану nереквиливим сІір,ченням могутності Радянських Збройних Сил.

(ТАРС),


ш

Одностайне

спішювим і номсомольсьним ор­

ганізаціям, трудящим Радян­ сьного Союзу «Про поліпшен· ня використання резервів вироб­

1 в

посилення

режиму

народному господар­

стві>>.

З інформацією виступив за­ ступню< секретаря парторгані­ зації пlдприємст_!!а О. І, Воло­ нітін. Потім слово взяв дирек­ тор заводу І. Г. Агапов. Він ска­

зав,

що за

роки

4

п'ятирічки

випущено надпланової

ції на

мільйони

2

карбованців.

Люди

рення

комісія

200

пропозицій,

ство­

близько

спрямованих додаткових

виробництва,

використання чено,

обгово­

зібрала

вишукування

зервів

до

спеціально

рена на

вдУмливо,

Готуючись листа,

тисяч

пр;щюють

висонопродуктивно,

творчо.

продук­

114

зокрема,

рс:­

ощадливе

сировини.

Намі,

механізувати

по­

дачу СМОЛИ і бОІ\аЛіТОВОГО лаку в

просочувальні

дільниці

машини

виготовлення

·риттям.

Держава

не

шко;дує

Я. І. Гамбурта, сенрстаря r.ар­ тійної оргаНІізації І. О. Бруєн­

на. За,цаво\lІені

ми і

роботою

ношті.в на їх ·споруджеНІня і впорядк:у.вання. За 1969-ий, зокре~щ побуІДо.ва:но 15,5 к·!·Jюметра доріг. Близьно десяти з них

п-іІдрядних оргаІН~заціій СБМУ-50 тресту «Ни1впромбу.д>> та СПМК9 ·тресту «НИІївсі.льбуд>>. Колективи дільниць, якими не­

мають

покрит-

рують В. Захаров і О. Гутник·.

тя. Вс,і .вони одержали добрі та відмі:нні оціню! п,рнймально:і ІЮ·

відзначились на спорудженні до­ рLг до Зазим'я та Світwльного.

асфальтове

Для

що

начальник

Дю1:ов,

над

сІmадальнини

цеху

Б.

Воснобойшш,

стер

ремонтно-механічного

ху

С.

О.

цтво

партійно'і Г.

Т,

бюро На

І liCJ{apнm.

заводу

І.

мільйон

Дуже .в.а~кливу дорогу

поч:1-

'карбова.нців,

спорудження

Зг~дно

занінчити

під'їзних

шляхів

ли спорудж:увати ми ,ві,д ста:нці'і

з тнердю1 .rrон;риттям до цент,рів

БобрИ!\ через Жердову до села Гоголів. Вона з'єднає станцію Бобрик з ,північно-східною гру-

радго'Сші'в <<Жердівський>>, <<За­ .ворНІЦЬ'І\ИЙ>>, <<Заплавний>>, ЯІ>і їх ще не мають. На порядну

пою ,ра:дгооП:Lв району.

деНІному .колективу а:>айшляхвід-

Широ,но розгорнулось

в на-

.

ді,лу стоїть ·та:нож

прокладання

шому колентиві :зма~гання зз гід- дорожного полотна .цо Жер­ ну зустріч 1001річч:я 3 . дня на- до ви 3,2 кілометра, що з'єд­ ро:::~ження В. І. Леніlна. Очо- на<:: це село з Бобриком. люють :його ен·СК·а!ВаJторнин Петро Каленченно, (~ульдозерист СригорLй Кожух~вський, тра:юорист Волсщимир Листо:пад, мостильню\ Григор.ій Василенко, автогрейдерист Володимир По-

По плану 1ї ·треба ~да,ти в енсп•.ІІjуата:цію в че.твертому нва~рталі. Але на зборах дільни­ ці (виконроб Я. І. Гамбурт) ви­ рішили за~кінчити її до тнив, щоб хліІб но.вого врож.аю ви.воІЗи-

зборах

рішення

зяться мат~ріали:

провідних

це­

дання допомоги і контролю за виконанням намічених заходів.

Кожен жає

робітник

честю

заводу

вва­

перетворювати

в

життя задуми партії, вносити і свій вклад в загальну справу побудови комунізму.

Слова

висловити

,рl.вшш;.ів

3

піточкі.вському :на~прямну.

станням

:но

тепла

хо­

:на­

nродовжУ'в-атиме­

нам

по;:І,яни

танож

на

зююді.в

хочеться адресу

не·

торговельного

прDІта~а.тн дорогу

до

оіл

.1и

Погреби, З,а,зим' я, На.линівна­ хутір Димитрова, Гоголів В. Стариця, до с. Рожівки.

Нрім

будівництва нових,

порЯJдку

дуть провС{Дені

збори

колективу,

ІНиrrи,

томОІбLл~>них

nавільйонів

ро:зі:й.деться

перщу

в

селі

де

пLдсу­

бов'язruння. Вони но:ннре,тні і ві.дпові~даль.ні. А тому з перших м:іvяців ювілейного рану нолек­ тив пращ100 наr111ружено і зла­ ГQДЖено. Є всі пі.дста.ви запев­

знаЧІні роботи по :вПОРЯідку.ва.нню та блшгоу­ строю :tснуючих шляхів. Намі­ ЧаJється .вст-а·новити ще п'ять ав­

чергу

шлях.ах.

му:ва;ли роботу за 1969 рі!\ і прийняли нові підвищені зо­

бу­

в

1

:на

На початку лютого мп прове­

Сві:тилІ>не.

Проведемо також поточні та ка­ п:ітаmьнІі ремснши шляхів, де це потрібно, силами -н~авно ст.во-

ЩО

ІСЛСІВО

:НЬОГО

Не

rз ,д.t.лом.

Л. ВЕРКОВИЧ, завідуючий райвідділом бу­ дівництва 1 ексnлуатаціУ ав­ томобільних шляхів.

першочерговим меНІдува·ЛИ

фnІців.

~И'ГЯЧЇ

ceue

:раю;и,

кої «Серце •мате·!}і», В. ВІщч­ Вру-є:вича «Наш Ілліч» та інщих. Особлив-о цікмю

ІПройшла чи­

тацька конференція ло кни:й В. І. Ле:н1на «:Іавд;,шшя с:піщж моло;Ді », ЯКУ

:і МеТОЮ

ПР1НІеД~1Ю

КОМООМОЛЬЦЯМИ

G

П'РQІПа'ГаНДИ Вромрсьюо~ї сеореднмі школи КіНІ!'Г Пр·О ЖИТ'І'Л j :реВОЛЮЦИіІН)' М 1. На :ній із спо:rа:Дами про діяль,ність Володимира І.'Іліча м­ зуст}}іЧ з В. І. Ле·нінцм висту:пив rоrrовлено б,j:бліот·е'І!ні :плак·ати для де.-rегат ІИ з'їзду РІІО.М Іван Се­ учлів 4-6 класів: «Ці книги чи­ менович Дунаєв.

,Nq 2

із на-

СИ'бі.

виконанні Й(}ГО заповітів по біб:rіоrеч,ній СІправі, д:обитися рі-зкото [Юліпшення о6слугІУвуrвання цітеіі л·ітера'fурою, найбільш пов­ ·нішото вю;ораетання книж:кQвих

маіі­

дЛя

цьо;v1у

,ці ,району, за що їм .велике с.па­

у

прийнято

спеЦіалістів

В

району поставили зу~стр:іти юві- •Кових гру:п Пj)Qнеде:н-о кмективні, лей В. І. Леніна :новшш у.спі~ами нбгй:в~о,р·е:ння книг З. Воскре:сенсь­

3:3

комісію

щебінь,

Сьогод:нішні~І

1\Іогильний.

створити

шлях,::в.

щорону допомагають .ко.мсомо,ль­

за,вдаrн:ням rбі:бліотеч;нj ·.Працівники Крім цього, 3 УЧІІЯШІ різнцх ві­

секретар

було

На їх ·спорудження 200 тисяч карбован­

ДЛЯ ЮНИХ ЧИТАЧІВ

сенр~тар парт­

С.

Tн'a'Чffil•RO,

ня

ра,дгосцу,

зІІІа:чне :і .в:ідпаВі!дальне.

NQ 3

організш~ії цеху

ненню

а:втодорі<r до аіл Заворичі,

Мсжре:ць. відпущено

Дмитро

!МІН Оле:юсенко, МИRола Ось­ М,аJ!і, Григорі:й СлабОІдЯін. Пла1нуємо здійснити З'Н::tчний обся.г робіт по ,дальшому озеле­

вщд1лю:в

асфальто-

механічного

Ру6.%оп.

11.

Лисенко,

тисячі кубОМе"11Рів.

4

на

подали

то1шр

таю хороші спец1алісти, ян Пет­ ро Третя.к, Лригqрі;й Мех~д. Іван

~шшиноб у ду-вання, 1pe:vJ он Т'НО- ме­ ха.ні:ЧJ!іого, радгоспLп <<Лlтн.ів­ СЬІШІЙ>>, Імені К~рова, райоб'єд­ на:ння <<Сільгос.nтехнlІШ>>. Ванн поет.ійно дбають про .підтриман­

пронладання

відзначив.

пропозиції,

1рених пунктЬв, у я.ких працюють

ЗО­

Не менш відповідальне зав­ дання .в робі11НИН·ів буд'івни­

пласти­

цеху

;,кий

100-річчю

б~тонної !1ід'їзної дороr 11 до пла:ну треба побу,ду.вати понад ло~ни:й асфа.1ьт, за.1:Lзобето:нні Cl.:J Зашtм я та Пог.реби. В Ру- ·14 ніломе11рів шляхів з твеРІдИМ ІЮІІСТІ~у:КЦіЇ Та і'ІІШі. с:июв:і побу:-3ова;но 1,2 нілометра покриттям, ,виконати різном,а,­ Ідуть підготовчі роботи 1 на а~ф~ль:овоl дороги ,до одного з нітних робіт на суму понад

почато

Від імені своІх нолентпвів вн­

Я.

дорозі.

ВИRОІН:аRНЯ

місії. Куди ж бу:дуть прокл·а.дені но- ців, ЩО ,дасть змогу :ІІjрОІ\Л·ЗСТИ ~ районним центром з'єднані ві магі:ст,ралі :в юв,ілейному ро­ не менше 3 нілометрів Шляху. СвІ'тиль·не, Бобрик, Рожни. Роз- Ці? Зацдання пеа>ед :нами стоїть Зараз сюди павнам ходом заво­

му роЦі 270 тисяч кіловат-го­ дин еЛСІtТроенгрrії, 79 ТОН!! умовного палива та багато ін­ ших матеріалів.

П.

У•СП:іШНОГО

бов'.яза;ння :необх:іДІно було за­ ['ОТовити 3520 кубічних метрів на:меню. Вже 'за,везено його nо­

ну. Нолектив заводу зобов' я­ зався зсІюІюмнтн в ювілейна·

ступпли

Назустріч

ляхи ЮВІлеиного Із дня народження в. І. Лепіна

го роз~у в районі :набрало будівництво шлmсів з твердим п01;-

На еІ;спериментальному заводі торговельного машинобу­ дування відбулися загальні збо­ ри, на шшх обговорювався лист ЦН КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК НЛНС!\1 партійним, радянським, проф­

енономії

І

ЗА ОСТАННІ РОНИ широко· І номаренко, дІльниці· .виканробLв ти по :новоспорудженLй

схвалення

ництва

. ..

тав ВОІJЩ\Я Уль·янов», для уч;нів Підсумком проведеної роботи 7-8 кдасів -«Ленін вічний, як j)аІЙО<н:ною і щ:кільн·и~ш б1бліотека­ життя». ІМИ cтaJLa літе:р•атур:на гра-[!о~орож місцях нашої Офо.р:м,lе,но такQЖ ле-ніJнський «По ленінських Кі}'ТОЧОК. Tyir роЗІміщеш:а [Jостій- країrни». 'В ко·жніИ umoлi було на кнюЮІ\ов~а виста:вка, де є тво~ створено по 5 загонів, які ВИіJУ­ шили ,п' Я'fЬ·ма ма:рщрута:ми, юні ри ВО'Ж~JІ, ffіНІІГИ :про НЬ</ГО. Х(},рошою фор,мою ма~с,овоі :ро­ чиrгачі ВИJГоrго.вили альбоми, пр-о­ б,оти з ю:ними читача·ми зwре•ко- :в:ели 86 дитя:чих ранкі'в, 31 лі­ тературний вечір. За час гри­ подо'р.ожі У'Ч:Ні [Jр-очитали бшюько 17 тwсяч юниг. Змістовну J}ОбО'І'у :по пр·опагшнді

Продовжуються зйомки фільму «Красна площа», пр_исвяченого 100-річчю з дня народження В. І. Леніна. Тепер вони ведуться по­ близу латвійського приморського міста Лієпаї. Юнострічка розпові­ дає про життя і бойові діла Червонопрапорного полка в роки гро­ мадянської війни.

У кінокарти-ні, яка створюється за сценарієм Ю. Дунеького і В. Фріда, знімаються відомі кіноактори. Роль Володимира Ілліча Леніна виконує артист МХАТа Б. Яковлєв. На фото: кадр з фільму.

Д. ТАТУР, головний економіст заводу.

ШИр'()КОЇ

(Фотохроні,ка ТАРС).

----------------------------------------------------------а.----------Зброя масового ураження R:VTO"ЧOR

Готуsться

цо

огляд

БаJІі.теріо\lІог.ічною зиваються

В цехах і дільницях нашого І рес. Зараз всюди ,проводяться заво.Ід.У :розгорнулась під_готов: ДОJДа'!жо.ві заняття, оформляють­ І;а

ДО

ОГ JІЯ:Ду

оборони.

стану

ЦИВ.!-ЛЬНОІ

СЯ

У зв'язну ·з цим ство-) ся

:СТеНДИ,

1\УТОЧ'КИ,

санітарні

СТВОІРЮЮТЬ­

пости.

Зразкові

,ре•на об'єктова комі-сія, як,у очо-

вони в пресо>вому та цеху лиття

лює голо-в:ниІЙ інженер І. П. Лопат,ін. 3 метою всебічної пере'Вірю-І і оці,нни .стану ЦО цехів і дільниць розроблені і дове-

пі1д тис.Іюм. У ·завоІдауmравл.~нні закінчено монтаж великого стен~у з кольорових планше-тів :з елеnтроосВІітленням. Ме,дшч·ні

дені до людей

пра.фвншш

умu,ви

огляду.

нашого

пу.н.кТІу

на

Вони снладаються із дев'яти чо:Jі з лінарем С. С. Бурлачен­ ро,зділів, яні охоплюють всі ос- но з сво.го бону турбуються про новн:і пита·ння пі:дготовки фор- забезпечення фо.рмуаа:нь всім

мувань, .навчання роб1тнинів по необхіДни:~.

21-годшші,й :про11рам.і .і пропага:нді знань ЦО.

:зате нерівнюш цеху снатертей, інструментального, дільниці

Оцінна резу.:Іьтатів огляду бу:де проводитись ло 6uльній си­

нонтрольно-вимірювальних

стемі. Найвища 120 беtлів. Ії одержить переможець. При не,виконанні

одніс'і

з

умов

ро:J­

при­

ладів і автоматини не прид·іля­ ють налеаwної уваги цій сцраві.

ТаІшй же донір треба занинути і нача:лІ>шшам онремих .служб

ділу з учас1шка зні:ма-ється 2 бали, а цілого розділу - .20 ба­

;;аводо:управління,

лі.в.

Іюю

онюють

конr,ролю

яні за

не_ здійпідготов­

фо.рмувань.

3<~ кращі ло.на'JНІІ!Ш для но­ лентиві·в ,цехі·в ,і онремих діль­ ниць а:дмІі.ністІра:фя, па,рті:йна і профопі.лно:ва організації заводу вста~новили три грошових nремі'і

Не :забуваємо ми і про під­ шефнИІй ра:дгооп << Вели:ко 1димер­ сьни:й>> подали йому доnомо­

в чумі 250, 130 і 120 карбов<Ін­ ців та nерехі,дні вимпели <<Цеху - переможцю за І~ращий стан

ОСОбОВИМ СКЛ<lіДОМ, набутим досві·дом.

ЦО>>.

Ю.нцеві

ре:зульт.ати

ду будуть 'Відомі до Слі1 д ляд,

ли

у

сназатн,

та,н ,і його

робітників

8

2

що

серпня.

ян

сам

умови

ог­

викшuка­

велиний

стор.

огля­

10

О

інте-

гу В СІНЛаДаННі пла·ну lПІіДГОТОВRИ фор;мува:нь, розІ\Ладу за,нять з

Огл·яд, стаі!Іе

я:нИІй

має

хорошою

дальшо['о

ПО•ДіЛИЛИСЬ ,ві,дбутися,

школою

·вдосконалення

для систе­

ми цивільної оборони на за:воді.

Р. ЛИТОВЧЕНКО, начальник штабу ЦО заводу.

зброєю

хвороботворні

а:>ії і вироблювwні

на­

баІпе­

ними токси­

ріОJЮГіЧІНИХ засобів; ПО'ЯВа За TCMHl!X смуг, ТуманіВ, дн,му, глухі ІРОзриви боєприпа­ Сі'В. Переміщаючнсь ІВ повітрі 1

.1іТЗ.!·>ОМ

ни, яні застосовуються з метою ра3Повсюдж-ення ,і.нфенційних -проникаючи в заХ!ворювань серед людей і тва­ :при:;vJіщення., РИІН,

а т.а:нож

ура,ження

ськогоопсJІДарських

сіль­

ку льту1р.

Це

зброя маоавого у·раження. По.над 40 видів бактерій .взя­ то на озброєння імперіалістич­ ни:ми державами. З їх допомо­ гою

.можна

такі

за.ра1зи,

сибІіІРС~>ка

:розп01всюджувати

ян

язва,

ч,ума,

холера,

6отулі.зм,

на­

тура,льна ві·апа, віру;сні інфеІЩії і інші. Найбільш виrі.дна фор­ ма

виІюрнстання їх

вання разом з

-

іншими

застосу­

'Зара­

жають повіт,ря, грунт, ·ваду, хар­

чі, незахищених і ро.слин.

людей,· тварин

ЛlІvв:і,дація на,слідків бантЕ>ріо­ логі чного rнапа:ду являє собою флнй номплен~с з.а.собі.в. До них птдноситься са:ні:та,рна обробка то,;~е.й, дезинфекція одягу, бі­ лизни, взуття, о-без:зараження теритОjр:ї,

зжобів

видами

тощо.

ді:яти

приміщень,

транспорту,

су:рсі.в,

зброї, .в тому числі з ядерною. Вантері.'і і тонси:ни мають :ви­ сон.і уражаючі мо.жливості. На­ приклад. при розпиленні в по­ вітрі одного грама токсину бо­ тул:інуса можна смертельно за­

негерметизовані

ба11аерії

цро.дуктіІв

Особливо

споруд,

водни:х

літератури сеоред учнів .П'JЮВІ)ДИТЬ

бібдіотека -Р}':С&НЇІВІСЬКОЇ се:реіJ,ІНЬОЇ ШІtоли, якою завідує Наділ Не­ стерівна ІІ.анче.Н'к.о. Тут, rк~рім sи­ КОІ))Иmа:ння ІРЇІзІноманітюrх деІНо

1НЯ

ко.нкур·с

на

краще

вик-онан-·

пісе.нь і .це~кла~~wцію

:віІршів

:пр·о В. І. Леніна. Ва1гато ІПов:чал:Ь:ного є і в ;роб·о­ ті біблі·отек ВJЮвар,ськоІ М 1, Го­ rол1в~ської, Ше,вченківсм~оі, Т~ре­ б:ухівсІ>КО'і f~редніх шкіл. К. ЛІСНЯІ{, зав. районною бібліоте­ кою ДJUІ дітей 1 юнацтва.

ре­

харчування

антивно

м·а:ео­

вих фо·р:м :роо·оти з кнwгою, пр(Іве­

повиІнно

населення при з.а,грозl .на­

Дар

ІЩду ПІРОТИВНИК·3. Насамперед, но·но повинно провес-ти ретель­ :робничих приміщень,

захО'вати

Львів. СJм'я М. Л. ЛогвиІнен­ на передала музеєві війсьІ; При­

ІРаЗИІТИ близь1ю 80 тисяч чо.ло­ 'В.іІ\. БаІюеріолОІгічна зброя мо­ же бути за.стосована шляхом

заnаси

фуражу,

нарцатсько['о вLйсьюJіво,го

скидаІНіНЯ

тично

з

літаків ~сmеціальних

аІВі.аібомб, снаряді'В, мін, ра І< ет, а також контейнерів :і мішків з зараженими

•гризунами,

но.м.аха­

ми. Ро:зпиле-ння рідИІн або по­ рошків, змішаних з бантеріями і то,нсинами 3 метою ДИВС'Ірсії (зара,же:ння продуктів харчу·ваІн­ ня в МІі•сцях їх приготу:вання

і

збеа>еження, джерел 'ВОдопос·т.а­ чання), це теж сnосіб зара­

ну ,герметизацію житлових -і ви­

музею

продуктів,

воду. Воду і продукти слід зберіг.ати в будь-wкому Nрме­ зан:ритом,у

У спіх заходів

застосування

новЕ

ножною

сім'єю,

кожним

гіj}ома­

дяни:ном. Штаби цивільної обо­ рони мають прщдl:лити йознішу увагу пит.ання-м· ня .на:селєння зас-обам від небезпечної масов.ої

найсер­ на;вча·н­ захисту зброї.

І. ОНИЩЕНКО, лікар•епідемІолог.

банте-

житrя

по !Jротибакте­

ріологіч:ному захисту залежить від -св,ідомо:го і а,нтивно.го про­ :ведєІння їх ,всім .населенням,

ження.

Qз,наки

посу,ді.

о

Вівторок,

17

гу

нолеК:ці:ю з

40

онру­

·.наст,і,льних

медалей. Серед ·них латунна з барельєфаІМв Іллі Миколайо­ вича І .Ма~рі'ї Олександрів-ни УльянОІВИХ та ~їх дітей Анни, ОлексаІІДра, Воладимира, Оль­ ги, Дмитра І Марії. На інших медшлях Ві\ЦтворЕ>но стор.інни ,J життя ,і діяльност:і Володимира Ілл~ча,, знам-енні дати ·і-сторІІ С:'!1Вореної ,ним Номуніетичної

парт<ії

і

Радя-нсьної держави,

випущені до 50-річчя виходу в світ перших ·номерів <<ИскрьІ», <<ПраВДЬІ»,

березня

1970

року


НА

Ппюс матеріальне заохочення

РЕИДИ

На всіх ділянках роботи в радгоспі «Літківський» йде дшове соціалістичне змагання на

передньому

працювати в агрегатах з посівними і садильнимн м.ашинами, обладнані звуковою сигналізаці€ю. Кадрами механізаторів радгосп забезпечений.

честь сторіччя з дня народження В. І. Леніна. Змагання, уміло підкріплене матеріальним заохоченням, да€ бажані наслідки. Так, за найкращу підготовку техніки до весни бригаді-переможцю буде вручено перехідний червоний вимпел і 30 карбованців премії. Хоч остаточні підсумки ще

КРАЇ ГРУПИ и

Відомо, що партінна гру-

роботу гусеничних тракторів. Насіння ярих зернових культур вистача€. Воно доведене до посівних кондицій і добре зберіга€· ться. Закладено в кагати насі.нної картоплі на 320 гектарів. За нею встановлений постійний догляд. В одному з кагатів було виявлено зігріван·Ня бульб. Після вжитих заходів температура анизилась. Не вистача€ частини насіння городніх культур, зокрема часнику, шпінату, столового гороху, яке слід негайно придбати.

топлено також борони та інший інвентар.

В радгоспі

па в с_~ладов~ю .. частнІ!о~ Успішно справляються із поставленим завданпt::рвннноl партіиноІ оргаюз ІІЯМ і механізатори четвертого відділка. Бригадир Ціl. Вона зн~_ходиться ~~ тракторної бригади Іван Миронович Вельrота передНЬ_?МУ кра1 боро_тьбн _ розповіда€: дальшин розвиток сtльсько - Колектив бригади взяв на нинішній рік під-

господарського виробництва,

вищені зобов'язання

покликана своєю активною діяльністю сприяти вик~нан-

и

фе

по в1їрощуванню високого

не простоювали з технічних' причин. П . . . б б . . еревІрка показала, що бІJІя зем:лео ро них

мі

1

Партінна група на Р першого ~ідділка с_кладаєть-

сІвальних

машин

походили

справдІ

бітпиці

спрямовуючи увагу колективу на виконання взятих зо-

~~~~~=:нt м'я~~- виробництву

Марія Хавро, Катерина

ків. Слід було б подумати про те, щоб почати

переводити парники на електрообігрів, як це роб-

що для роботи 8 майстерні не створені відповідні умови, обмаль. інструментів. Є кімната відп очинку, але вона не обладнана, навіть підлога

тійної групи проводимо ВІДповідно до статутних вимог,

Надія Кабан,

· Проте на Рожніаському відділку розсада перероста€, бо обмаль біопалива для забивки парни-

господар-

для нього дерев'яний настил-кузов. Прикро й те,

Це переважно доярки, які працюють у. тваринництві по 15-20 роюв. Роботу п~р-

міцне парниково-тепличн~

Музиченко, Надія Войтенко та інші.

ські руки. А от гно€розкидач не довели до діла, бо в центральній майстерні досі не виготовили

ся з дев яти члещв КПРС.

досить

господарство ---, сім тисяч паринкових рам, три гектари закритого грунту під поліетиленовою плівкою і 1400 -квадратних метрів розводок. Виконано чималий обсяг робіт: забито 3800 парникових рам, посіяно ранньої капусти і помідорів у 900 рамах. Виготовлено 750 тисяч штук поживних горшечків, в які пікіру€ться розсада. Сумлінно працюють у парпиках і теплицях ро-

врожаю всіх сільськогосподарських культур. Тому й машини підготовля€мо так щоб жодної години

ню тих завдань_, я~і в~рtшу~ партійна оргаюзацtя 1 в Цlлому колектив.

лять у інших господарствах. Ре.йд·ова 'бри,га".а: Г. Смоленчук і.нжене:р-:,Іюпе,ктор д€Jржтех.наr,1яду,

не постелена. Досі в тракторних бригадах нема площадок

•СТа,рший поз.а-

.штат•ний і·нспектор райо.н,Іюго ко•м.::rету народного 'КОН'І'р.олю, В. Кабан - агро,но'м сіль-

для регулювання робочих органів сільськогосподарських машин. Не всі трактори, які будуть

гоопгрупи, М. Іваницький .да%ц;,ї га•зети «Нове життя».

пращів·ни,к ре-

Слід сказати, що торік

СЛУЖБА

ПОБУТУ

СЕЛА

ввічливе ооолуговування громадЯ\Н - .все це сприяє усп:іхові. llpи побуткомб1нат.і є обслуго-

'- план по надою на 140 \ . вуюча машина, з ,допомогою проu.ентів, від кожних ста ( , Я зrщрну.вся . д9 завщ~ючого ленню двеjрей, .вікон, ,рам тощо. якої приймаються і вшюНІують­ F.орів

і

телят.

94

нетелів Не

одержано

знижуються

І

темпи виробництва молока в ювілейному році.

На фермі працює 62 тва-

\ ринншш,

в

тому числі 3~

п р

е ед ~ доярок. ведуть доярки

'

~

l~,остянтІша ІІJ.аJновнча МишІюрІ-

з 3 1Ір 0 хан>І' 1І. роз·ивІсти пр) а ~. ' .VJ . '•. · . t дІЛа. ко:vю1нат·у- усшхи 1 тру~н 'Щl

u

·

ПРС

новІ

' ·' ·

леми,

ниди

· '

ЯЮІМИ

нослуг

··'

живе

Ось що в.Ьн розuювів.

змага ннІ

у

члени К

ш.юунюмбшатом Як і весь комбінат, вона обслу- ся замовлеНІня 1 у сусLдніх селах.

І_ого:Іп;сьІшм

Най~<·nаще

у

нас

проu

·'

· -

колептив.

nрацює

ІЮ-

·""' леr;тив швейної М·аJйстер.ні. Сю-

ловуватиме .не

тільки

СвітильнІів,

Нулажинці,

Нрасилівну. До ·реч.і, одни цех

майстерНІі вже

працює, в решті

за,к1нчується установка вих з.ащцань. Якщо

на

·квартали

пошиття

брюк,

· hiOCTЮNHB,

пальт,

су,конь. Робота майстер-

роботі

н.1· ·з ми.нули:м .р~ио~. • число "'" "" для

на

сім

повного

їх

чоловік,

задово.леяня

не

планю- вистачає. у шевський цех, зок-

перШі три

минулого року

КОМібінат не .виJtонував

в

це об:\іаль праЦів-

потреб населення їх чима.'Jо

Добре з .виконанням

ди на,дхо,дить багат.о замовлень

на-

,недолік

ник-Lв, майстрів. Хоч у порівнянпро•те

ІВ.

потапl·вна

які

Головний

комб:іна.ту -

а!)рега- ·збільшилось

т·

Уляна Яківна Овчар, Ксенія Зінченко,

Гоголів,

а й сусі,дні села-Плоске, р.~са-

,нів,

по' б ут-

плаІн.ів,

рема, ТІреба ще три 'працівники,

у майстерню металопобутаJемон­

~ доюють щодоби від кожної ні повністю за,довольн.яє :насе- то план останнього JшартіJ.ЛУ ви- т:~ - три, еrо.ЛІярну - сім. Жі­ закріпленої корови по 10- лення, замовленНІя виконуються конав. Є всі піДстави Сl'Ве!РджУ- .ночу nеру:Карюо хоч сьоl'одні 11 кілограмів молока. На яшісно і ·св~еча.:;но. Про ц~ свід- вати, що маноне завдг.ння .ни- ~ривай, та ,немає жодного них . ється решта тва- ~ чить пе~ех:щнии Ч~рво.ни!.f пра- нішнього кварт1Щу 'б~е пере- м.айстра. Р_ІВня поір ,раипобіут.коМібшату, я•ким виконано, ЗІДЖе 1Haбa.rarro nwpaЗараз трудівники побуткомбіринникІв. на:горо~жено !ІюлектиІв. J3ригада Партійну роботу проводи- швейниWів, яку'"' очолює Ан.дрій мо безпосередньо на фермі. ~ ПаІвловИ;ч Ноцюоа, працює як Щомісяця відбуваються збо- один меха~юзм, ;}ЛаJГодже.но, ЧUТІЮ, ПрОДУКТИВНО. ри партгрупн. п ри потре бl • . . , З.ю\f.шплюючи .досяг.ну,те, ро0

збираємося

і

частtше.

сь ~бітники

деякі з питань, які були винесені на обговорення:

внконання

<<Хід

!

та

інші. На збори

запрошуємо

безпартіиних

и

робітників. В

продукти:~н.ість. праці.

постанові

ЦК

<<Про практику

КПРС

проведення

партійних зборів у Ярославській партійній органІзації~ підкреслено велике значення

ням nL.щІІриємст.ва у :нове примі- аби вона СІІJІРНЯЛа хорошому на­

щення, виділене рад['ОСІЮМ «Го-, ст.роє·в'і людей, аби замовники ГОЛІіІВСЬ:КИ.Й~ · ОО"'"' _ •."...ІТИ Н. ЩЗаJІИ: <<ЩИІрО ,ТТ.f!Ку,.., Ті,снИІй нонтакт лобутови.к,ів з ємо!~.

Нращі нання зам:О:влень, культу,рне

люди ма1иетерю Петро Аштоно-

іV!ай~трами свого ДіJ~а є .мин~лоPl'!Нl д.осятиклаеющ1 - . ГалИІна

Лри1горшна Гу.ть та Над1я н1ВІІШ

Харченко.

Іва-

Поповнен.ням

гордиться ·весь 1колектив. Справляються

1

з

ВИСТАВКА

ЗАВОДСЬКИХ АМАТОРІВ

Працівники заводу

порошко- ні далі~. «Апельсини~.

вої металургії з особливим почуттям

розглядали

картин заводських

виставку

живопису. Обличчя оглядачів радісні, одухотворені- всі картини по-

ністів

столярна майстерня по виготов- кий день>>; Я. М. Фісуна-<<Ліс-

більш

активної

участі в обговоренні питань, які вносяться на партійні збори, виконання прийнятих рішень. Заслуховуємо і обго-

Незабаром

стане

до

своєму хороші. Звідси й хвилюючі записи в юшзі відгуків. Особливо довго затримувались вони біля подотен В. Я. Нузовніна <<Штормить>>, <<Сочі», <<Рубання лісу>>; В. І. Маренича <<Зимовий пейза•Ж>>, <<Пу-

ладу ща-Водиця>>, «Алушта>>, <<Жар-І

О. АНФІМОВ,

член парткому заводу.

сортів і гібридів озимої пшениці, ячменю, куку­ рудзи та інших культур, виведених

ферми

всю

спрямовують

виконання

зобов'язань,

на

заnершальний

п'ятирічки, трудові

ших підприємствах міста, в рад­ госпах і птахофабриках. А чому б районному відділу культури не організувати у Броварах ху­ дожньої виставки хіба мало у нас авторів чудових творів живопису?!

виконання партійних

за

енергію

взятих

ному році. Бажано, аби подібні виставки були організовані також на ін­

виконану

звіти

Комуністи на

вирішено

Одеса. Понад п'ять мільйонів гектарів зайнято

доручень.

свою

заводських аМа.!орів

в нашій країні під посівами високопродуктивних

ворюємо

роботу,

З метою популяризації робіт

художниІ)ів- віщк.рити пос-nійнодіючу виІста·в-

ше розши:риться. Нині проводиться спорудження будинку, де розМііститься фотографія, майстерні по ремонту годинників, електропобутових товарів І лу;нкт 1прокату. Почала діяти майстерня металопобутремонту.

до

громадський кореспондент.

пла1новими любителів, влаштовану .в при- ку робіт у новому адміністра" міщенні школи NQ 5. Тут було тивному корпусі, будівництво завданнями шевська маистерня, представлено понад 50 творів" якого буде завер!рено в ювілей:-юрунарня. Мережа побутового обслуго~уван.ня в .майбутньому ще біль-

готують

. подарунки

сторіччя

з

дня

на

Всесоюзного

Р.

член-нореспондент

ВАСГНІЛ лауреат Ленінської і Державної премій

П. Х. ГАРКАВИй, аспірант

В.

Д. НОВОЛОЦЬ­

КИй, старший лаборант О. І. БОКАСТОВА і а·спі­

ФІЛІПОВИЧ, першо­

рант В. А. ПЕРЕХРЕСТ спостерігають за розвит-

го відділка радгосnу «Тре­ бухівський».

ком гібридів ячменю другого покоління. Фото .І.

17

інституту.

сортовИпробування

На фото (зліва направо):

честь

Вівторок,

колективом

десять нових високоурожайних сортів і гібрwдів.

рік

свої

народження

ферми

селенційно-генетичного

Вчені передали в державне

В. І. Леніна. партгрупорг

березня

1970

року

На фермах госпQда!J>ств налі­ чується

значна .кількість

корів,

які не віддають молоко ·в до,їль­ ·Ні 3ІП3іР3ТИ, ЩО У.СКЛЩДНЮЄ орга­ ні.защію машинного доїння.

ОпостЄ1реженнJІ показали., що ;н.егатиВІна реакція тва,ри.н на ма­

шишше

до1ння

·виникає

через

,нщчуття болю Івнаслі.док пору­ шень n:равил дої•н.ня. Найчас11і­ ше причиною цього бУ'вають тріщини стака:ні•в без поперед­ •нього .3QУ1дження рефлексу на дійка,х, за,стосу:вання 1 несправ­ 'НИХ аJІІараТІів {спрацьована дій­ кава тума, високНІй :ваку.ум та його поширення в місткість ви­ м'я), ІНа<решті nриховані а'на­ то.мо-фі:зіолог1чні ІВа!ди.

Проведені нами досліди

по­

[\азали, що 'корі'В, яn.і ,нега:тивно реагують

'На

машинне

доїння,

моЖІна привчити ві,ддавати

мо­

локо в доїльні машини. Роблять це посЛІі~довно. Споч.а.тку :вияв­ ляють .'причИІни ·віІдмовлен.ня :від

молокоІвіма,чі. 'І1ваориш ретельно

оглядають, щоб ·виявити їх ана­ томо-фі•зіолоІГ,і1Ч'Ні 'вади. Підви­ .щують зн.ання МаJйсТІрів тієї

необJGі<дності заміІняють їх. За­ безпечують 1рівне, спокrйне по­ вQджен:ня з тва-ринами, запобі­ гають бу~дь-ян.им порушенням розпорядну дня 'і технологИ :До­

їння.

У•спішно да;нням

справитись

можна

:із -заІВ­

лише

тоді,

ко­

ли тва,рина не боїться майсТІра.

Д\'ІІЯ

:ДDІЇ\НІНЯ

використовують

Tk'IЬIOf спрашний -апарат: п~сля ·видоюваіння корова чуває

тоді :від­

полегшення.

Важливо, щоб пере:д доїнням містк•ість вим'я була за,по:вне­ на мо,локщІ. При •необхі.дно.сті корів ;nереводять з 3- -рооового на 2-разо,ве .цо,їння. Внаслідок посилюється ·збу1дження цен'І'ра М·ОЛСіКОВіДдаnі і ,вJrддав молоко.

•КОрова

1\,РаЩе

Для ЦЬОГО ДОДаТНОІВО збуджу­ ЮТЬ рефлекс молоновіддачtі, під­ ·готовляючи вИІм'я до до:uння.

його обмивають теплою .во~дою, втирають ють у-сі

руІШником

част.ки,

ПОВ'ІJJЯ'ТЬСЯ

доки

d

масажу­

дійки на­

МОЛОКОМ і СТаІНуТЬ що ·свідчить про

напруженими,

достатнє

збу.джен.ня

су МОЛОІіОВі~Д8ІЧі,

рефлек­

ЗДОЮЮТЬ П~р­

Ші .струмені молока.

Лише піс­

ля цього можна надівати теплі доІільні ста,каши і дої·ти при .ва­

партійних зборів як органів колективного керівництва, школи пОJІітичного виховання і загартування комуністів. Відмічені в постанові недоліки мають місце і в нашій партійній групі. 1х ви-

прапляємо. Залучаємо кому-

М. КОВТУН,

Іва-

.. ~ ШВНа СОЛОМіКО .з ПОВІНОЮ на.прутрудово1 дис- гою віддаються любимій справі.

цнплlни», <<Звіти комуністів про виконання партійних до-

щала jроботіі ,YJCix цехtв d май- нату .сповнені еди:ним бажан·стерень ~ зв'.язку ·з переселен- ням: орган~З:уваІТи роботу так,

піДвищують ·населенням ,високояк,іmе вико-

зобов'язань~, \ в~ч Мележик і Валентина

<<Поліпшення

ручснь»

невпинно

.

апаратІв

групи, де є такі коро1Зи, та при

іІІІІІіііІіІііІііІІІІІІІНІііііІІІІІІІІІШіІІІіІІІІІШІІШІІІІІШІІІІІіііІІіІІІІІіІІІІШІІІІІІІІііШІІІШШІІІІШІіІШІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІШШІІШІІІ!ІШІІІІІІІІІІІІІІІР

тваринники відділка успішно виконали свої зобов'язання

Приучування корів ДО ДОЇ.ІЬНИХ

Зараз € 75 чоловік і навча€ться на курсах 15. Отже, буде можливість організувати і двозмінну

не підведені, переможця не визначено, але в цілому радгосп непогано справля€ться .з підготопкою техніки. У місцевих майстернях відремонтонано більше 30 колісних і гусеничних тракторів, поставлено на лінійку готовності 29 зернових сівалок, 30 культиваторів і стільки ж плугів, ~ 9 картоплесаджалок, 3 кукурудзосівалки. Підго-

БУДНІ ПАРТІйНО!

Иауzсоаці ;paдs"Z'J»

НОВЕ

Павленка.

ЖИТТЯ

(Фотохроніка

о

РАТАУ).

к,у,УJм.і 1Не бі,льше

360

м.іл.іметрів

ртуТ:fЮГО СТОІВПа (0,48 КіЛО!:Гра­ ма На НІВадраТІНИЙ Са 1 НТИ\:'\1Є.Тр ).

Я.к :правило, рефлекс молоко­ віддачі починає проявлятися пі:Д час надіваНІНЯ доїлЬІних ста­ ка,ні'в, і,нколи ·т.ільки пі,сля !руч­ ного ВИДОЮВаІН:НЯ ІП'1ВК•і'ЛОГ!раІМа

молока. Я.к ті,льки мол.оковLддана,

зменшиться

ІПочинають

ма­

шиНІне ідодоюванн.я. ПІсля цьоrо ві.дключають ,вакуум,

а

nотім

о6ерен~но :ЗІНі.мають ·ста,канІі.

за,кріплюється рефле!h<с моло1\ОВіД:ДаІЧ.і лише тоді, коли всі ці захо::~и ста,ра•нно ІВШІюнуються протягом не менш ян 10-14 ДНі1 В.

Під час приучування корів до маншиного ДОЇІН'НЯ з метою !\ОJІІТролю молоковіддачі пі-сля КОЖНОГО ДОЇ:ІІІНЯ ЩОДНЯ В•ідра.зу

П'ЇСЛЯ ЗНЯТТЯ .ДОЇЛЬНИХ стаканіВ з дLйон корі:в :Додоють вручну.

Ручне ~до,доюва,ння жа.є

при;у:ч.уванню,

рефлексу

1не

,Н€

за·ва­

порушує

мос'Іоконідда:чі

,13

до­

їльні аn1а:рати та :не ЗІ:м~нює кіль­ кості 'МО!ЛОІка., 01де,ржашоrо в апа­ ~а:т J при ручному ,доІдоюваJнні.

Перші результати тако,го при­ у,чува:ння

корів

С13·ідч.аrrь

про

йо,го ефективНlість !Надої мо­ ЛОІІ\а ДОЇЛЬНИМИ ашарата:ми На­ ВіТЬ

леіревищили

казнші

по

еередні:й

по­

ста,ду.

О. ЖУКОВ, Р. ЗАХАР­ ЧЕНКО, Н. ПОТАПЕНКО, (УкраJІНський орде,на 'І1ру­ .дового Чеjрїfюного П,рашора на;уК<JІВО-ДОС.lІ.ЇДНИЙ Т.Ва•j)И.НІНИІЦТБ.ЗJ

1і!НСТИ:ТУ Т

,стеПОІВИХ

ра­

ЙОНіВ 'і·МЄІН'і М. Ф. Івано­ 'Ва <<АСШ11Нія-НО13а~ ).

О

З стор.

8


На книжкову

СпоrаJІ,и більшовичок

nOltUЦIO <<Бути людиною-це Але бути жінкою -

багато, ще

більше».

фінський письменник.

рсж1в .тому ооновополож­ ющ .наtуІ;оноrо КО:\Іунізму І\а,рл Ма.р.кс писав: <<Ножнн~"І, хто скількн-.небудь знайомий з .істо·

112

знає •т;шюж,

пі.ль·ні

що

перевороти

~tc.i

нл.аду Рад>>, <<У битві

н:·І"І

рим>>.

n,робле.мою .розк.рІ,пачення їх. Та тільки тве;р:ці .нз унового

в'я.за.нн.я 'проблеми . .НовІ ж і•нки - антпвні учасянці боротьби 33 пn6у:\ОВУ СУСІ1Їо.1ЬНОГО Ладу ­

сус­

неможливі

ПОСТЗЮТЬ

В.

І.

~юже бути

н еревороту,

Л енін

величезна

стнна тру;дящи.х жінок

ча­

не бра­

тиме в ньому ·значної

З

~{ІНГ И

О. В. АртюХ'Lна коротF\0 ог­ ля.да.с ш л ях, ПІройдений жіно­ цтвом .нашої .краї.ни за період т·рьох роС!і;йс ьки.х революцій і перші десптwрі•ччя Радян..:ь.Іюї ·влади. Інші м.атері·али розм.іще­ НІі ло тематичних .розділах:

соціалістичного

я~що

НаМ!!

збірНІшу лубліІ\ується 57 спога­ дів ак тивних більшовнчон .

говорив з трибуни першого Все · ·РОСЇІЙСЬКОГО з'їзду ,робіТНИЦІ<

<• І Іе

перед

<<Жінки в революції>>. У цьо~ІУ

лродовжу вач нчrннп

Маркса- Енгельс а

кому­

нізму вказали ·вір:ни;й шлях роз­

без жі,ночого фе.рм енту>> . Через GO років (лнсто.п.ц ·1918 року) ·rеніа·льІшй

Ж:іН.КИ1>.

В прИJГн,і.ченому і безправно­ му ста.новищі жі.нки п~ребув ал и Ні!\ЗМ!І. ~раЩі УМИ ЛІОДСТВа п>ротягом сто,рі·ч бились над

Л. ЛАРНІ,

рією,

сН1іJІЬFШ а.ктивну уч.асть бе-руть в

участ-і ...

І·з дос.в :,д•у всіх ;вишюльних ру­ хі· в слостері·галось, що ус піх рr ­ во.люці·ї залежить ·від .того. на-

<<~різь гроз и і зли.годн.і»,

«З·а

Домашні завдання виконують ІІІ батьки В і:до.мо, що тей

сім'ї

у

вихованні ді-\ телька

відводиться

чергове

значення.

першо-

Там.

ска з ала їй про це ,

але

т а н е схаменулась, а навпа ки -

де

прибігла до школи і при дітях

батьки дотримуються єдиних вимог і мають тісний зв'нзок :Jі шк.олою, виховний п-роцес про вчатьсн

вилаяла її. Справу рnзглядав това­ риськ ий суд. Батьки й тут на­ магалися :шалнт и впн у за rюга­

добре. Таким батькам ніхто не стане дорікати за те, що, мовляв. яблуко від пблуні далено

не навчання на пшолу. Та це їм не вдалосп. Зошитп , щоден­ ншш та інші речові докази пе ·

ходить

не

успішно,

діти

котиться.. .

ре нонливо

підтв ердили,

хто

на-

А яr: н е дорік апІ l\1. П . Су калу та Ного Jіружнн і О . П. Су нало з хутора Димит~ово , l>отрі безвІдповІдальпи ставляться до

справді виконував домашні зав­ данн я хто справжній друг днтини . а хто фальшивий, нечесний. Односельчани обурю­

виховання

вались батьків.

сина-першокласник а ,

вик онують

за

нього

·до машнІ

за вдання . до того ж ображають вчителІв ? Ольга Сукало з першого

днн

заявила : тиною.

навчального

до

року

школи

поведінкою

Суд оголосив подружжю Су­ калІ в громадську. догану за без­ відповІдальне

<< Я зайнята малою ди -

ніколи

негідною

виховання

сина

і безпІдставну образу працlвни­

ходи-

ка

ти ,> . Не цікавиться сином і батько . йом у нІколи за чар-

радянської

школи .

Історія

ГУМОРЕСВА

·зі

з а.рсхдження

ста­

ки жі.ночого ;робітничо го стояв В. І. Ле.нtіін, стоя.тm

руху

ні

ніколи

виконувати

став

Тоді

ся

на

просто

сама

м ат и

винонувати

в

го,

ко·

нота

У спогадах

К

П . Тара.сової

розповІда€ться про ;те,

зокрема ,

як бі•льшовики згруюували

ро­

б!.тниць ,п,І.д •революційни м пра­ паром. Опис,у ється жорстока бо­ реп-ба, що. випала на долю бі.льшаВИіІ\ і в на нонфе.ренфї Ви­ боргсь кої сторони проти мен ­ шо,вwюк і бу,ржу.а:зни.х «.р·і вно­ .п;раво.к>> . Оста.н;ні демаг01гічно З·аЯВЛЯЛИ, ЩО ЖіІНОЧИЙ рух Є Са­ МОСТіЙНИМ .і не може :бути n і д­ коре.нИlЙ ;паjрт~й.ному :вплив у. У з.б;·рни:ІG мож на знайти чимало фа:І>тів, 'В юшх розповідається

npo

•рі.зномз:ніт.ну

допомо.rу

ра­

дянських ж~нок Ч ервоні:й Армії під час боро:тнби з бJлими гене­ ралами т.а

і.ноземни:ми і.нтерве н­

т а:ми .

А. П. роть:бз

Сапун стверджує:

за Х'Л~б •Qула

бо­

такою

ж

жорстокою, пн і на фронті. До­ рогою

ціною .

жертв

доводИ·ЛОІСЯ

ціною

ро.зпл а ч у.ва­

тися за хл іб для

бл:::нгород.ну

людсьннх

біоііці в .

і ге;роТч:ну

Про

п,рзцю

жін<ж ,в Узбеоки.станІі, Ту:рнм енії, 1\ а·за.хста ні, БашкирІї, Аз е.рбай ­ джа.н.і, Да:гестані і .інших рес­ пуtбл.і.ках

розпавідають

автQри

ста•те;й С. Т. Любимава. Л. А. Отм ар- Ш-те.й.н , Є. О. Росс, Є. О. Пооова, К О. Ішкова тз ,І.нші активнІ діячки жіночого ком уні­ стwчнОІГо

р,ух;у .

Г. КАСІЧ , завідуюча районною бібліо­ текою.

-==============================

чи

.комусь

о.цінку

дадуть

ка

як

чолов:.к .

Ком:р·ни:кував У

nовернете в артільну касу. А за-

ту .ш.в~я.

ти. Бо й тут ·н ікол и nопе;ре.д бать- уві сні. Під ложечкою лоскотав ка в пек.1о не л-із. На при.ві-та.ння неприємний холодок, в роті сох­ nо.- ~1 УЖИ•ІLЬ.КИ «доб,ри.де·нь» чи ло, язик зробився шорсткий, мов <<добри ве ч·ір» 'н е ·відповіда.в, а го- рашпиль. Не гаючи часу, сів норн•в

<<здрастє

пошти:во,

по-к,нижному,

·пожалуста».

м~ в з·ІJичкн

Та·кож

аф іш о .

якби н е тра n илася з ни;м ота цри -

«Госn одарі

зе м л і ».

!8.00 -

ПЯ ІІ ».

(Н.І Вt..' ЦЇ Я ) .

20.:10 -

T CJI C·

Міжнзроднні'І

атлет н к н нn

програма

« П оет р СІюл ю t~ії Н ар н с. (М . ) .

17.4:) -

:'\ коп

J"

ЛІ-\о ­ (jр:. Л с ·

Друга

\0.1<> -

!0.45 -

П ро

ХО І< е іі ».

р ін.

Л.

t.:ЬКU І'О

18

Т<'.П С Dізі ііІІі

11 .00

-

Теле візі їіні

nролета р і ат у

12.10 - Худож ній (2 серія) . 17.00 -

!І !О

11.35 -

УІ~р а їні » .

ф і ль м

• Щи т

Н аша

а ф і ша .

-

і

м еч». 1 7 . 0~­

18.00 ·- Про· \8.30 \9.00-

\3.05 -

«Тобі ,

Про

46-05-75

н аші П ·

(К '

Ю ІІЇ С Т L » .

ІІО ІНІІ1Н .

(М . ) . 1 7 . \(І 17 . 1 ~ Концерт. ІІовин и. (М . ) .

дом,

не

-

почастуйте меІ за щебета · допитувалася В устя . Обдурискажу . ли тебе дружки серед білого дня.

н овин у

.'І:.t :І порога

"аrато u

0,1\>K<t . в ·•с

ласих

до

u

дуже

що

м. БРОВАРИ,

-

можливі

повідомлять

зміни

днктори

Теяефони і

- орган Бr~>варского раІІонного ко«мНнОтеВтЛаЯКПЖИЗНЬ~ Укр а и н ЬІ и районного Совета деnутатов

вуJІ. Кнівська,

11

154.

тру,1.ящихся

19.00 -

длн

у

проrрамах вас

радІо

і

телеІ!Іt­

довідок:

1 ІІІ

ІІІІІІ

188118111 І 181118

11

11 ІІІІІІ

ІІ

61964.

ІНДЕКС Газета виходить у

==============================-

І І888818

Які дружки?

-

озвався Притика,

там

у

переп итав

від•Іуваючи

тебе.

щось

не-

- А таке: завтра вас у р айон добре. nн~-;лнкають. Ось і бомага є . Тут - А такі . Сама вра нці на пар· НІІІ\ а х

с ка:~анn.

паперів ,

не

су:

як

дому

с н д ів

с ут інки ,

у своє м у

говорив

як

Тр охим

Семенов і

« ІІ у іі «Ку ПІІЛ ІІ »

ми

Бр у­

І ' рнцьк.д.

Соч І Інн .щ п о вістк у. Побіг аж в ра йце нтр . Знає кішка, чи є с ало з' їл а»!

але

- Н у ч о го ж ти стоїш, як бов ·· дур н а д кручею, -н е вга вал а жіІі­ ка. -- Хоч би в кале ндар поди­ в и вся, но,

ЯКІІЇІ день

склероз

сьогодн і .

Ска за ­

...

Грицькові мов пол уда з о•Іеіі впала. Аж те пер до нього попо ­

ВІІІІроснш .

вечірн і

підслухала,

Мнлуша

Прнт11 ка і nважав

казенного

сні гу

н а п о вннлн

л і поч а в доход ити зміст жінч и­ ннх слі в . Та зовн і він нічим не видавав свого об уре ння. Тіл ьк и по горлянці ковз ала т інь , ні б и ковтав теніснога м'яча.

а

за гашнн ·

все внвчав а ркуш , де чорннм

__: Боже велню1й, -

гірко роз ­

ду мув а в При тика . Та сьогодні ж дійсно перше к вітня.

Як же це він дав так зб ити се · бе з пантелику і влетіти в т а к у халеnу? Ні , цьому прощення н е голо ві , буде. Сам согрішив, са м і сnоку­

11 ІІІІІ.tІІІІ 111111111111181881 118818181( 8 І

124.

Вн кл н каn з

н ею

секрета рку,

сти ха

до Гр ищ.ка : сnр а в а,

четвер

І

ІІІІІІ І

81

ІІІІІІ"1ІІІ І

Теле фон - 1 9-4-57 .

1111

За м.

n о говори в,

гр о м адянин е

Роз повідайте

ІІІ НІІ

11818111111111

6958.

туй ...

А

невдовзі довелося

стояти

на

Багато

зборах

дечого

пригада ли

ііому

п от ім

у

ва с

нашому

Грицькові

пе1пи

раків.

непривабливо го КОЛГОСПІІІІКН.

сел і

не

Та

злоп-ам' ятні .

день

От

ча су не комірнику<о

При т ик а . Не ща сл ншrм н ьо го

При тнк а?

І

і

обійшлося все га разд . Бо люди в

щось т ілuкн з того

а

докладно .

першого

ст а в

дл я

квітня .

В. ПОЛОТНЯК.

що б

ТОГО ...»

без

ВиІІ уват н і'І ,

-

--

СХОПІІВСЯ

на

Редактор Є. ФЕДЯИ.

·-·-·-·-·-·-·-·-···-·····-·····-·-·' І ІгІ"..·--·-·-· ~ відпускає в необмеженій кількості населенню о&

,

')..

СЕМИПОЛЮ.ВСЬКА ПТАХОФАБРИ КА

f .t/'

ДО БО В И Х

П І В Н И К І В.

Цін а ощн:€ї голови

-..

15

~опі•йо.к.

--- -...- ___ ________ -

___.ма•~••••~-•-•••••-••а-•-•••••-~••-••s••-••

........

·~---...-------

........

........

.......,

БrО В А РСЬКОМУ ШИНОРЕМОНТНОМУ З АВОДУ

/

\,

П ОТ Р І Б Н І

••'

НА

•f

Р О Б ОТ У:

інженер вІ.І.діІІу технічного контропю .

истуnна. rо.11овноrо бухrаJІтера,

.,1-

ІиженерІNІонструктори, nриіІІраJІІоІІІІцІ, садівник,

суботу.

1053 -

про

« Ну , то яка

вівторок,

І боти) , фотокорес nондента - 19·4·67, вІдnоеіда;и,ноrо секретаря і 9· 3 · і 8, відділу сІльсьІt. · rocaoдapcfaa - 19+41.

Б,ров.ар.с L>к з друка рня , Ки ївської ·обла с l'і , вул. Ки,ївська ,

одною снува л и в й ого розбур ха н а уява м а лювала н епри ­ ваб,1вві картнн и . Другого д ня , як тільюІ годин­ никова стр і лка зу пнrшлася на «дев ' ять» , Грицько н есм іл о п ере­ сту nнв п оріг пр о куроравого каб і­ н ету . Го сп ода р ·:;а nроснв с істи .

"\'+-

76-74-81.

КневскоІ! области.

ТЕЛ ЕФОНИ : редактора 19-3·82, з аст. редактора, відділів (n артіАноrо життя, пром исловості, ма сової роІ

А тепер сорому не оберешся.

меду •

привітно

Гр1щ1,ко.-Кажн,

-

. , . . 1 , 1111111111111111811111181111811811111 , , . , . , , 111 , 88111 , 181111 '''"'''""""""'к•''"'""ІІІІІІІІІІІІІІІІtа ' ' " ' 818 " ' ' " 8 ' ' ' ' ' ' ' "

НАША АДР Е СА:

рядном:

- Чи тн поспитав м ене, за яким дідьком тебе викликали?-

д :в\' ВЗ.ІІІІЯ . · Дядьку,

і

Р.

«Здрастуйте .

-

20.30 -

ченнн .

-

телес пекта клю .

12.35

18.05 -

Телеві з ій н і в і сті . гр а м а nер~да ч. ! 8 .05- КонІ\е рт. < С І< 3 [1б11ИЦЯ іСТОр И ЧНИХ З НШ!Ь» .

Откощ'в ко

(

Ш КОЛЯ ·

Дл.я школя рів . Лі теrатурн а п~ rеда ч а. (М . ) . І В.:ю Тел ен арис •Фл аг м а н Аерофлоту». (М . ) . Кольорове тел еб ач енв я . Худож ні!\ фіЛІо М сТрІІ ТОВСТУІ!ІІ ». (М . ) . сН а доб r а ніч , дітн! » .

ІІов инн . (М . ) . і 7 . і 5 Сторінки вели ­ кої б і огр а ф ії . «Л а тиські ст рі ль ц.і » .

17.40 -

Для

18.00 .-

nіст і .

на

Прем ' е р а

!І аша аф іш а . ( Свс·рдЛОВСІоК ).

Т е,тефіл ьм « 1 1 е р во н е Со рмоnо ». Шкільн и й е кр а н . І сто рі я для у ч нів 8 класу. еРоз виток к аn і таліз м у та· фо р · м ува ння

.•

1\ .\3 -

(М . ) .

Ков а льова -- «Трн дні н -.1 J)OZ:

(Та шк ент) .

БЕРЕЗІІЯ

програма

U:JЖ І.;о ї (Мі нс ьк) .

:t

програма

-

ЛЇtІЇІІГра д ) .

теа т ру .

ту рвір «Д р уж(} n::. .

nри з

! О.О:і і!оnІІ ІІІІ . ( М. ) . Дл я д і те І1 . •5І к Пnфік nі зна є сн і т» . Го r~о · к н іі ) . С nортнuвн й ог яд . «lke

думи• .

Перша

2!.15-

-

2.1.4;-j -

СЕРЕДЛ,

19.50 -

ти!:о . Телrсnс кта к~1 1 1. 2О .:3о ПроІ' JНl ­ ма. •'іас •. (М . ). 2 \ .:Ю Ч смГІ і оІІ~ Т св іту з хокея : Ч СС Р СРСР. (lll вc' · НЇ Я ) . В П(' ()('J1 В Ї -Т С'ЛС'Віз іІЇІ-ІЇ А Ї С1 і.

Х у до жІІі й ф ільм . 20.30 - - • ІІ а до · бр а ні ч, д і тн! » . 20 .45 JO. С .rн..н~ а цький «Ба лла ди н а » . Ви с т а ва Т е рнопіль·

І ї д-,

«Барви в еселn>> ». (Лt. ві в) . • Старт - 70• . Л іте р атур · сЛ еге н да рниіІ Г)'І \у.о». Прог р а м з « Ч ас•. (М . ) .

n е редача

-

-

'

19.00 19.30 -

ІН' рt~ рві

--

18.30 ·-

на

В

u іст і .

ку руху . (М . ) . І R.ІЮ Дли д і н•іі . « М У · з и ка і МН ». ( Дон с щ.к ) . І Н .: Іо Тел~ · філuм « І сторія т н ся ч і п а ршюз ів» І У . ОО

П ол ь ща . (11\ uc ·

17.40 -

рим

дибенція. А почалося так. Якось -- Де то ти байдикуєш цілий напровесні, під вечір, тільки-но зі- день? Корова й кабан не годова­ бравося зачинити ;комору і пов:си- ні, а він витрішки продає. ти на двер·і nудов.ий замок, як - Та в район же виклика.1и,-у.б:г ла. посил ьна 0.1 ька За.ца.ран- стримано віДповів Грицько. };а, ·дів·ка ·в ост а•нньому npиcry:n i

п о білом у говорил ося, що вів «Гр. Прнтик а Г. Т. повннен при ­ Gут н з а в тра n де в'ятій н оЛІ,· Іюль дn раііошюї пр о к уратурі! ».

Друга

в іст і . Програ м а nсr ~дн ч . І 8д; Кольо р ове т ел с б а ч е нІІи . Для ІІІК <> · лярів . Телен а ри с « І3 і зе р у ІІ к н ста ров н · ІНІ » . (М.) . Л с нів с ью tі'І у нів ср · . с н тст мі льйон іR . А кту~л І} ні пробт: м н н ауко nого кому ні зму. « Пр облем и р оз ­ в н тку суспільни х в і д н ОС ІіІJ і со ці ал і ­ ст и чної де мо к р ат і ї в С Р СР » . (М.) .

-

А вдома на Притику чекала ще

більш неприємна звістка і тяжкі

Вж е ді.І!J І Ю пішл а Олька . Комо-

17.1 ;) -

« Щи т і м еч ». (! се рія) : 1:1 .~0 - Фі . І L М · б а л ет с Ч аруВаН ІІ Н ». 14.00 lJ e~ІП ioH:.lT

-

на

додо­

Н е веселІJМ повертався додом у ко мірІІІІІ\ . Н е втіш ні думк11 од на

учні в JO к .'І зс у . « Фіз ичні ос •t оен Т t'Лt:> ­ ба ч е нн я» . 1 ~ .00 Худолш і й філ ь~"І

СРСР

му.

і поїхав

Може б, і до цього часу проті- випробування. Не встиг ступити В • в хату, як устя и накрила м9к -

І 'р;щько

прогр а ма

ІІ ШІІо

не

nерш.и•м рук у тИІкати,

машину

ка :rо бен,маорне життя Гри.цькове,

ку та

1\.10 -

17.00 -

nопутню

субординації дотримувався.

ру

Б Е Р Е1 НЯ

св і ту з хокея:

на-

збував

Ум:в ПриrrИІка і ув.аІГу на•чаль- раз ви вільні. ства .до св0€Ї персони лри•вер·нуЗ кабінету Грицько вийшов, як

Тіл ькн розпишіться ось т ут.

Ко :Jа ка .

ці я ) .

піс­

не

то рішньо го

Тел е в і з іїін і ві с т і . Те · «І сторія т н ся чі ІІ <.~ рuноз ін » . Шк ілu ІJШ1 ~ кра 11 . Фізн Е а дл я

ll <i5 -

сло ва, Грицько

наліво «ЛИШКИ» цукру і риби, ме­

Олька дістала з обшарnаного з ошита аркуш п з пе ру і подал а комірникові : - Беріт ь вж е без мед у . У вас

:JЯ tt дія .

.rt l• фільм

скоромовкою

ду і борошна , кому так давав, з кнм на оковиту перетворював. Нічого не втаїв. Як закінчив го­ варити, то аж парувало з нього, ніби копу жита змолотив . --· Так, - сказав прокурор . Ваша вина немаленька . Та, ду­ маю, що до суду не дійде. При умові, звичайно, що все це ви розкажете колгоспникам і гроші

і своєї В усті .

ві3 іЙІІ і

П е рша

блок­

сповідь . Заї­

ко.lГО•спі давно. Діло своє з:нав до•бре. На усуш ках і ут;русках не .юfноnся it :разу . Бо зна·в - ба.гато вкуос. н.ш пода.вишся, а ТІре:ба птрош.ки та ·з хлі·бом . В тов.аристві н:'в себе розоеудливо . Тра:плялаося ч а:рк а -- ІНОСа ·не ·в і две,ртав , але nи:в з rолк01м. В комлан і ї .:а йв о го не в.а·рня.кав, і'щучи додому, за, тинк ;не чіпля·в-ся і .Д<J сrовn : в

к азенних

T r~'ll' tІ aJ НІ C «C пr aua Курта Кр іст м а н а т а ii m·o кома н дІ! ». (М . ) . 22.00 Ч е м­ піон~ т с віту з :х окея : ІІІ nС'ція Фін­

11 .00 -

мдинець,

А чо.юв:к бу в Г,рищько Прити- зивав дні і місяці, коли

за

17

греч аний

і почав свою

каючись і ковтаючи

на людях безгрішним, в душі нічого так не боявся,

НА

мов

~рити ка

пухкого 1 масно­

ною

ко.1оі·на ~зг.а дуваrгамуть.

себе

ста л а

заспокоївшись,

третього

Пр11 с.,юві <<uома га >> н а стор nжнвся. Він хо ч

ЛИЖАХ.

ВІВТОРОК,

Трохи

·\Іусь яку , то вже не на де.11ь. До

точно

учнІвському

Фотоетюд А.

лр.ншта мл ую ть

кажіть

порядку.

я:ке

зваж ил а ­

ПРОГ~ЛЯНКА

по

nрізви.:.J,І\0

зошиті домашні завдання. УчиОСТМІНЯ

тол-

о·то

домаш­

--

·ніхто

І\О~І в'дло·в'-ст н не міг. Одне т і ль-

недопустимо

злочин

думка,

прол ета р ському

Все це при звело до того, що

відставати.

все

та.к а

шляху.

по

завдання.

пе ршоІtласник

склалася

Не все собі брав. Ви не хвилюйтеся,

--

рух йшов

.рево люцЬйному

ж а•в. М а ти ж ІПіі:сля того ·випад­ ку стала благати вчительку: нічого не говоріть про погане навчанни батькові l взагалі по­ менше вимагайте з дитини. Чому? А тому , бач ите, що си­ новІ

т о ї1.. .

д істав з кишені

не поба­

-

в о,;щІІ го.юс усі rо·воори .1и, що .в і fІ чn.1 ав і к з «по:ня тіоІ» . Я к саме

ки iJ' .'J,mto, що .в нашому сел і я к

Н:оли ж дізнався. що син вчитьсн слабо, прнїшюв н а ре ш ­ ті і обі з вав хлоrщп нсцен з урни · ми .словами. п огрожував . П о­ г оrюрити ·а ·Ім а-с нІfМ •Ііерів ником,

послухати її порад

Грнцько Пр итика нічим не від-,н о ги Грицько і облився холодним р'з·нявся в:1д сво·ї.х од·носельчаш- ли nким потом . -- Розповім усе, ні вродою, ні розу·~юм. Та чомусь як було . Коли вже той, то я й

б і л ь­ шо;вики, я кі боролись, що.б цей

П . ВИННИЧЕНКО, секретар суду.

кою. Жодного разу не прийшов ДО ШК ОЛІІІ

САМ ВИНЕН

.робі•тни·

чаго жі:ночого руху ІВ Росії до­ жов,-,н.евої доби яскра•во пока­ за,на в спога1дах Н. М. Са мойло­ в·ої , Л. М . Стал ь, К І. Мико­ лаєвої, А. І . Іванової та ба­ г.а•тьох і.н:ших. Опагади яс.краво с.від•Ч•а'Т ь ІПро ·те, що біля колис­

шорохувUWІнкн,

Зверта•т нся на. а,д:ресу: м. Брова;ри, ІІ!'ром·вузол, відділ кад-

р і.в БШ РЗ. ,............_~-....

•• •• ••

-.с

......

.........-...-....., ~--••....,,",......,,.,_ ,,"....., ..,......,,.,_ ,, .....,,но

о,.о••-

І

32 номер 1970 рік  

32 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you