Page 1

~~~-iд-i~·~~~ • ••• 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

і

В

РІк ВlIJI,анв.

Пролетарі всіх "'раіn, єдnай.теся!

.МІ

На ви сон ому ідейно-політичному рівНіі

28-1

пройшли вибори до Верховної Ради УРСР і

32 (2571)

ВІВТОРОК

та місцевих Рад депутатів труднщих

14

і

B.I •••••• , ...................... I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.

БЕРfЗНЯ

1967 Ціна

2

р.

коп. В

яскраве

святкове

вбрания

одя.глись 12 березня міста і села дев'яти союзиих республі.к, де відбулись вибори до ВерХQВиих

і

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

СЛОВО ДОЯРКИ

ЗА РОЗКВІТ ВІТЧИЗНИ 12

·березН/Я ІВ ТР)\дlЯЩНХ НЗlшого раJJЮну було вмипre СВЯТО -ви­ бори' до ВеjJIХОВНОГ{) орг Зіну .рес ­

IпуБЛ!іКИ і \llіюцевИ1Х РаД деfllутат:ів llР'Уд.ЯЩНХ. ВанНІ I1ІРОХо,дили ІВ об­ С11З1НООll1і ,ВМІІІКОГО I1ІЇiдJнесеНIl·і.Я, '11111CO/KQЇ TlfВIНiOCТi·

lЮJIіТИ"JНIОГО l1в.ор'ЧQЇ ак·

т:р'j1ДЯlЩИХ,

,н'аТХlll"ffilНИХ

'Рjше~НЯIМИ1 ХXJИІ з'ЇЗIдУ КПРС, ПостаІНОВОЮ ЦентраJlЬ\НQ,ГО Комі­ тету КОМYlністичної па,ртії ~П'ро !JJЩroІТОВЮУ Д{) аВЯI11КYlва,НІНІЯ 50.річ­ чя

ВеЛИlІ<ІОЇ

ЖО;Вl1невої

Т\\JЧIної ;революц~ї».

соц;іалі>С­

ЖИ!'МoQI1Ю/М1У

м:ас Иlв.і

БРОl!oа'ріlВ

IIJ}ОМЯ~ ОВОГО

у новій

С€lре.щніЙ

llJIКo.1i N2 5. Будjве.лмrиrки ПLдlНIetC­ ли Ї'Їв ПOlд·а Р'У'Н{)К У"FН,ЯІМ лише МИІІІ1Ул{)ї oceНJi. Тепер в ,ні·Й на­

ВЧЗ€ТЬClЯ ПQна'д 1000 дJітеЙ' бр·о­ ·ВЗ<IJIЧЗ-Н. ,в ю"l,асах. апOljYГИВНОМ:У заJlі: f!()IgHO ('8і'l"ла і з,а:тишк'У, lІІ,а­ терта ДО блиску підлога .. В шюолі все

,BЇiдlдalЄ

.rneпюЬатю.

Щ)И1вЗlб.1ИІІЮЮ

дlJJЯ

I!lIPозорютю,

ока

.alJlxi-reктy­

-рою.

Але

Іна,

жи.ТJЮIВОМУ

лише нова школа

д,ілЬІНІIllЦiЯ. ве.ПI>Н"lilК'1В ЖИТТЯ

.масиві

Ее

і ж>ва вИ/бор'!';!

ДбаlЙJ!и'ві 'РУ'КН 6}Р'ї­ даJlИ! тут ПУТ~ВіКУ в

щ:"юМl\,

IiiОМПJlleJOC()sі

п'яти­

ПОlВеРIХС,БИІХ БУДИlllюів, 'PlЯlдоlВli· до­ шrкїlJlI>НI-ІХ дитя'чИlХ заклаи.і,в­ calдlK~B і ЯіСЮ' та ·і,Н>шим НОІВоб у1д-О­

ІВЗ'М. В

РЗід:ує

,Я'К{)tМу

шю ,новий

В

БУЩIІІН'ОК,

пetj)€iд,день

'ВИ1борів

БЛИЗl>І<!О 70 авм'ей роб:'11НИІК :Ів СIl1РЗ'&l\'ЯJІ-И' НОlВооілл,я. ПершИІЙ ·по­ iВJ€lP'x 6у ДИIНІК'у В i:1tB€lдeнO Пlід ГtЗ­ строном.

На ЮТЬ ВО,Ї та,

ВlИlБОріЧій

д.і.1ЬІни/Ці

го.1{Ж:У­

lр06іllН'ИЮI tЗа,воД~в ПОРОШКО­ .MeT,aury,p'ri,Ї. ШИ,НОІреМОІН;11НОГО іlНJШИІХ

щаст·я. Секрета'р

кQlмісомолыс>коІїї О.рга.н::заIll/ЇЇ заIВО)1'У Віктор ТеслеНI\Ю Бр)11lИIВ ·і'менИ1Н­ НИlКУ ціН/НIІІЙ 'ПQlДар'У'НОК: II<ІНИlГУ ",мОЛOj,J;!сть» ОJlletКJCа'Н.:І!ра БоЙ,ч·etН­ ка та :ІН>Ш і 'nBCI;'> и.

З

Ч'уДовltм

НaiCI!PO€M,

Т,Я,),! велиlКОЇ ГОJЩості

Іви:борчу ВОД)

ді>Л,ьницю

З

ПОЧУ1\'­

за,ходи",lИ

робіТIН/ИIЮИ

хо.'ІQ.J.ИЛl>нИ!Ків

на

за­

та :наl8lКо.1ИIШ·

ні,х п,іIДlпрИIeмx::m, щоб віматн СіВ'ОЇ (uЛ ас и за, К О'dytll,ilcтlflЧ'Н'У п:аірТVЮ, за РЩДIЯlНIСI>ЮУ маду, за -кallllдк-дa­ Т'ів БЛСIКУ KOM,j1H !ICT~B ібe3lпаip'l'іІй­ Н"И'Х.

ПО--СВЯ11КОІВОIМУ IIIJРИК!ріЗіilleН/а !ви­ БОРІЧа ДМ!/llПllц.sr, ЩО Р{)ЗlМ/Бщetна Н'а

IB~:a

по:ба:жа:ш Й·CJlМУ

Радісне саято НРКЙШЛQ tВ Руса­ '~liilВ. . В»\.'IоИІЦЇ ОІдіЯlглl1ЮЯ В Ч€l~воне

п'С:Щ):ЖЄ'М,С11В,

що

А\IiЛИClЯ ІНЗІ >ЩЮWИlо.l0ВоОМУ

l1стаolllllі два''J1P"и pOKIf.

на.ро­

В-У1з.п·і

за

В за.nі к.JJУ'бу для ВlИlООP'U.іIВ б}lВ ,да~I'ИЙ 'КОlнцер.Т. ПіGНlіше вон,и ди­ ВИ,ЛИСЯ ШИ1jЮк·оetКlр,а:lI.НИЙ фіЛI>М

" ТЗірас Ш евч еІllI<lО" . ПОЗИ,ВНИ1.\І'И

КреМlЛіl8<СI>ЮИ IХ

блоку 'KOMylНic­

Qдночаюно з .ветераНОIМ Жоот­ НевОї Р€lВОJlоюці,ї ОП'УСТИ"l'И бюле­

ОЛblГа -м,etttжега рі,я

Ma-твіеНIІЮ,

вrлеjJIше

в

у.рн·у П€lредов·а· «КрасИJl!іIВІСЬ'КИlЙ»

бри,гадою

KOllpi

овоє'му

,нИ/lfіщні в.иОО,ри до IВер,хов­ ,ної Ра,ди: Y:~paIЇHCbi{OЇ РСР і, м:іс1І;ав.1ІІХ Рад Де'l1утаті.в, Т.РУДЯЩИlХ,­ ГСIВОР'ИIТЬ М . З. ПиLnb'l1ЯЙ, 1!ІІр&­ ХОДЯТ,Ь В ЗlН~ЗlмеНJII'Ї' . дJifi, коли. весь Iрalщя'нсы<ilйй Н а.РQД З'}'ІСТplїlча€ 5O-р,ї"l'tЯ Вели,кого ЖОВl1!ІІЯ. В lQВIi­ леїl'Н'ОМУ ІР оці Я борюся за ОДt'.l)}­ юілогра,мLв

4000

МОЛ{)!К(Ь

за'К)ріlПJlеної

С'УМЛ~НІН'О працює вся наша БРИlГада доярок. Зараз cepeдJJ/bD­ llI.о6ОІвwЙ н;з;дій молока n-ta .корову по БРИIГзщ,і- становИ'l"Ь 12 IКІмосра­ ~іIБ. На ЩООЯIПН,УїОМУІ /Не ЗУІПИ'fIIЯ'Є­ МООЯ.

ЗапеВlН'ЯЮ,

що ОБОЄ зобов" ЯіЗЗІІІ"

'НЯ ,ВИlКlOн,аю з ЧetCТ'Ю. Та ІЙ мої ЛQДPl)'['И слова llI.о,nримають. Юв.і­ лей lР,і:дІlЮЇ БатшюВlЩИlНИ зустріне­ ІМО

Н-ОВІІІМІИ

ТРУ\дОВи/М-И

6ра.1И

т.рУД,ЯЩИlХ.

дРУЖІН',о прох О д,ИIЛ И ііі И 6о.ри ЯІК в· 'м:сгі,-СУ'ІПyrIIfНЮУ БРС/I!o3ір,а,х, таlК і в yc~x селз·х 'Ра,Йону.

А. ГАВРИЛЕНК;О.

звеРlШен-

Н: ЯlМИ<.

СЬОГОДІНЇ

ЖИТllі

ДQlЯ.рок.

-

і РСlбі ,ним Ма­

)llЧасть у ВИlбара.х до Pгtд деп}'Т,а­ ,і,в

ОВQI€Ю

/в,:щ IКОЖІНIQЇКОРОВИ

TЇdI і бeзnl(ljlJ'11~ЙІНИ,Х К()JЮj'IШ/'ій 6З1.1' тіщь Петро Сисойович КОСіСtlIetН­ КО, ЯlКИІЙ 'на овіта.нIКУ 25 ЖОВ11НIІ 1917 РОI\<lУ !разом з матросіС!lМИ' Балт:'Й!Ськo.ro ф.'юту ШТУPlМУВЗіВ Зи.мавИlЙ паЛ1Щ.

~Нlі, у 'ВИlборіЧ'У ДQlЯlр!ка рщдlГООПУ

з

ifIIY- гру'іП'И . дО АНЯ ВИ/борів аже н.а­ IJ-WI ,доїла по 523 f<lі"юграми' малока.

р,а!l\Тів почалося голосуваННlЯ шпборч·i:jj діЛЬІН'liці, седа к,Р·ЗlСI!1.1~В­ ки,. ПеріШИ1W тут В!ідіда.в с;ві,й ,1'0-

.юс за, Ka~Дl~дaT.iIB

,рШЗОі:\l

жаіНlНlЯ

* з

Івбрання .nлака;J'ів. llраl!lCпа:р.аllllТ~В, п,аНіНО. IВсюдИl па:нує J1Ii.дJнIeceниЙ наcrр~й, 'П ОЖІВа ВЛ€ШlllЯ. Г'jJly:lIа,мИІ і .nооди/Нці, до ВlИlборчої Д'ЇIJШНИ:Ці поспішають виборці. :ПеРШС/Ю Qп)хжае бюлетetН1Ь пе­ p€iдoaa доя,ріКа IраiдlГООПУ «Рус а­ \h~іIвіс,ык1й>>,, Герой С оці аJDіСТIІІЧНО ї Праці Ма/рія Захарі'lн.а, пиL1ыlI/•. Вона прийшла Іна .ГОЛОcylllа/ННЯ

М.

І(РУ.К,

член

І(ПРС.

а··········.....................

місцевих

Рад дел ут аті в

11Рудя-

ший сеюретар

ЦК КП

П. ю. Шелест. Одии за одним YPtI виборці.

Викоиавши

Украї.ни

підходять

до

громадянськи,А обо­

щих: РосіЙСI>КОI Федерації, Україж::ької, Білоруської, Узбецької, Казахської, Молдавської, Латвійської, Таджицької і Туркменської

в'.зок, інженер ю. А. Лаптєв поділився своїми думками: Наші се~ця завжди з l(омунkrи'llfОЮ парriєю і Радянським урядом,

РСР. Голосуючи за кращих своїх синів і дочох, раДЯНСЬК1 люди ще 'раз продемонстрували тісну згуртоваиість навколо рідної Комуністичної партії і Радя. нського

які безустанно дбають про зм,іцнення могутиості нашої БатЬ«іІ,в­ щини, про підвищения добробуту радя.НСЬКОГО народу. Віддаючи ClВої голоси за кан­ дндатів блоку комуністів і без­

шення ХХІІІ

вання

уряду, 'І18ерду волю виконати різ'їзду

І(ПРС,

вели-

партійних,

сказала після голосу­

в Дарн:нцькому

виборчому

.ку програму будіlWlицтва комунізму. Дружно й Оpl"аиізовано голосували москви.,і за своїх хЗltдида-

округу ЖИТe.JIька Н. С. Назаренко, ми ,голосуємо за ленінську ПОJtїти,ку КП РС і Радянського уряду, за овое овітле маЙбутиє.

тів у депутати Верховної Ра,ди РРФСР Генерального секретаря ЦК КПРС Л . І. Брежнєва,

У місті металургі,в Дніпро­ дзержинську по Баглійському виООрчому округу балотувЗіВСЯ в

члена Політбюро ЦК КПРС, Голову Ради Мbtlcтрів СРСР О . М.

депутати кандидат у членн По­ літбюро ЦІ( КПРС, Голова Ради

КосигІна,

Мі,ніСТРів Української РСР В. В.

члена

Політбюро

ЦК

КПРС, ГОJl08У Презндії Ве1>ХО>Вної Ради СРСР ,М. В. Підгорного та Івших. На 16 ,rодииу в МОСКВ'і прого-

Щербицький. За повідомленнями з мJсцьвибори в ус,іх 9 республіках лрохоДИЛИ щ>и великій активності. Ве­

лосу,вало 97,7 ~цeH.Ta виборців.

личезиа

У С8ЯТКОВО nрнкрашеиому клубі ордена ЛенІна Київметробуду

конала овій ,в'язок уже

О,ll,на з виборчих дільннць Ле-

-

ніиськоrо

м.

виборчого

путати член

ВерJЮ8ної

Політбюро

з

Ради

ЦК

Коли

із

Д3ВоІН

ЗQ>ре!І/'СІQ:ЮЇ ДОІНecJ\И

ГОІДjIIIНlНИIІ{.а

МОСk1ВИ

\\е.,lо.д:і,Й:ни,ЇІ

Креж~і'ВіСI>КО ї

·св.і-:глом

·електри~нlіМ

ПР:lІІміщен,ня

I1Ірl!lбр·аlНе. ти>лаClЯ

ЯlQюр·аIRИ1М

СВЯТКОВІ)

Над сто.1()м, де .розм,іс­

'J<Jомі'сї>я,

веmшшй

відбудуться

вибори

(РАТАУ).

ПІднесенням

N2 27/27.

За.лите

березня

19

в інших шести союзних реопублі-

пер-

башти:, .гОСТИIНI/ІО II!оШ"ШНИ,lИ:СЬ t:IlBeрі. Св,іТИJll>нів'СI>КОЇ 8,и'бс l ptlої ,д~IЛЬ­

ииці

ви-

УРСР І ках.

КПРС,

великим

,раД~()jJ(lВИ"'і

ви60рців

l1РомадяиськиА 060в першій поло,вииl

дня.

ОюрУ'ГУ

Києва. Тут бuотувавсяв де-

більшість

портрет

ВОІ.l0ДИlм,иlра Іллі/ча ЛеніlН'З', поprг'-

'ВИ1БOlр'Ч'у Д/іm,IІ'ШЦЮ ве.1ИIК·И\.\l1f гру­ пами JJОСпtшаtЮТь В'ltборці. За ki.1b1K-З ХіIШJlИlН' ІВС/НИ з·а/пOl!ІІНЮЮТЬ ПРИ1мjшеиня. Hacтa€ \lрочиста ХіВИIЛИlна. Го.лооа, ВИ'бор'Чої KOM:iCj.Ї

п. Т. КОіРСУН запрошує БИlбоJЩі/В РОl3JlОча;ги

ГО.1<JoCy11!oЗ\1fН5І .

fIеjJIШОЮ до у.pottН 'n~c!lJXOiдIllTb Г€lРОЙ Соц і аJJЇСтИІ'lНОЇ Г1р.аЦЇ Ка­ терИ/на TepeнlГiїIB"Н<! дячelн!юо. Ра­ зом з

н'ею ут,ри,Й'ш.1'И

вilдlдаТІІІ ової

Нова виборча дільни.ця .Ni 2/2 в ,рети %ершI!oНіИ1Ків КQI\!У'нісrиЧ/Ної ГОЛО,СЯ за, каlНДИlдатї!в 6ЛОl\iУ ко­ Броварах. На фОТО злІва ви- паlртії і Р,а, дЯІНСblКОГО YJ)J!IJIIY. Во­ 'М }lHicT і в і ООзn.а/jJ/Т іЙІ!І.И/Х ІВ ісіIМН,з.д борці одержують бюлетені, onpa- 'ни ОЗідоблені краСИІВIfIМIІІ Гір.лЯ!llда­ lJiЯТЬ її IПОд!Р'J1Г ЧlJJ'eн~в Оl!oміа­ ва голосує брнrадкр комсо- ,МИ і баIРI1!И.стнм'и, у,КtPаііIИСIЖIІIМИ :н,и>ць'КОЇ ЛЗ/ІІК1f, :рад.-ОО!1У <Зор,я".

МОЛЬСЬКD-молодіжної бригади за-І 'Р'У'Ш,НIІ'І-1аIМИ>. ВОдобу:дівного

тин

комбінату

Вален-

Масловський.

Фото А. Козака:.

Шоста

няних,

година,

palНIКY.

,прltКРlЗшенИtх

По

В'У'ЛИ'ЦЯІХ

вес""а

---------

В

-

p-а!ЩkнИlЙ,

ПРОХОДІЯть

ЧУДOlВWЇІ,

нинішні

час

В\ІІОСірlt

Д;>

Верхо.ВlНОЇ РаДИI У'кр,аїНСblК'ОЇ рср та \lіIOЦetВИL'{ Ра/д депутат,іlВ 'tpy:д!ЯlЩИIХ,

говорlі<ТЬ

К. Т. ДЯЧ€lIlКО. З}1С"Т'ріііЧаТY.lмемо

ЛЗlН>Кова

Неза·БЗipOlМ )ІИ

ол·аIВНИlЙ

юві.леЙ~

ПеРЩlІІм.RI ЩН1іЙIШJ\И 'ВИlКQlнати св:11 l1~'ІН!СItIllЙ обзв'.Я\3ОК і1рОМа.­

5О-р.:,'tчя РадІЯІНІСl>Кої Цьо\rу веЛИlКlClм:у

діЯ'Н .юJ)З!Ї'Ни Рад tJ.l'f,fflW брита,діК .ко~r}lНI:СТИl"НОЇ праці ізремон1'lЮ­

ла'н>ка, ЯІК і /ВІсі pa:ДJIlНiCbКl .11QД 11 , готує гідний l1Р\lJJСIВИЙ подз.р'}1Н{ж.

·м.еха,и,і·ЧНlСіГО

ц,еху

з~воду

п·ор·ош­

.кОIЮЇ метаЛУIР"Гії . Ії ОЧО.1ЮЄ КЗІН­ диаат v :ltепу;тати Ки,їВоСЬК-С·Ї об­ лаоної Ра,ди В:.кСOlР Сер,.J.'ЮКClВ . Од­ ноч асн·о з -ІШМ Q,.:Jержують >ВІибор­ чі бюлетен,і іЙого ДРУЗсі по роботі ,газоелеК'РОЗВ,31РНИIКИ ВОЛОДК\lИ t:I

Ду6і8JКО, Євген KOHД~OB .і ІВа­ СИІЛЬ Па,нов. Потім тOJ\ОСУЮ,Ь маЙ'стер д.натоліЙ ЯІГОВ. сім' Я l1юб і ТlIIИ>К а ГаВ/рикова,

І,вана Я'КlИ!Й

Сергі·Йови·ча ,працює газів-

НИ1\(1()~.

В

юв:леіі/НОМУ

Лl).l/ругг,\IИ

Д~;Joж,аIВИ . СВ>ЯТУ Іна ш з

з

CBOЇI\r1l

зо60в'яза.п,ася

ВІіРОС­

p{)Uli

Я

ТІІТ·И

ПО З3О Цe'!ITHepilв помідорі,в, 135 центнеРIЬВ Qr~;JlКIi,B, 500 цент­ нер:1В каllll'у'ІСТИІ Іна кожному .гак­ та.рі

за/крЬпл·etн.ої

С'Воє

площі.

воООВ"Я!ЗЗJИlIJЯ

ЛЮ8МО дi.J!Оl\l.

ми

n.i:tu<J;Jiіл­

Вже зараз IП'і,д м,аIЙ-

бутній у.рожаЙ ·готуемо L\І:[/JН'ltй ФУIІІДЗМetlт. На· 'І1ЛЗНТIЩIІ пі·д опі:р:юи і 'по'м,шори ВlfвезЩI' .по 80 ТОНН IЛною. Мі/неРЗЛI>НfrХ ,AOOPIf,B буде ВlН'есено по 7 цеНТН'ерів на КОйК!Н и,й

В "Jlубі 'РООМlіlЩеНlаl

заводу х()лодильнип~ іIВ виборч:Зі д!-льн:идя

14/14. Тут TpaJlIJCna.paiH:T з

N2

:ВМИlШЙ

,макет­

гект ар. Під lJ(·ап усту і шо 6\,д,,,ть ви.РОЩУlВатися заП.1а,в.і ТI1)\lбежа. Їх !ВІнесемо 112 Ц€llf'r.~jі('Р '/В .

IMO'PK'BlY, на по

пор.третом Воло· ДИМИІра 'IIJМі,ча Лetні,иа. Червон·і пр . апори, ж И'В і, I~B·iTI-I. В УСЬОМУ .в·і'дЧУів.аПіЬiClЯ Y-Р·ОЧИІСтість.

- В цей Р8,J.іС"НІ~Й :день, - за­ К:IlflЧУ€ К,атеtp'ИIН'З' TepelН'Ti,ЇII~Ha, В'Ї\д ~MeHi, аВОЕЇ ланки я зашев­

На вwБОірчій д:ЇJШНlщі, першому lii3(Д-З11/ІЗ .мОЖЛИ1віcrь викона:гИ! свіА ,гром,аlд~IНСЬІКИIЙ ооов'язок МО­ лощому ,]XJIбіТНИlІ<Іові Олексію ПОНО­ .М3JР·ЧУК-У, 'Я~ИtЙ Івперше ІВ своєму житті брЗlВ участь у вооорах до Рад ДetПутат~в труд:ящих. В день 8иборім ІВ Олetкciя 1"І0двіЙ1Не СВЯ­ то йомty" CbOГO\!liH,j оповнИJlООЯ 'вісіМlНаjДIЦЯТЬ :ро.кЬв. л,J)'ИlСynttі тел­ ло вітали юнака з повнод.іТТЮI.

Пораду€, мо

ИЯЮ, ,що слова В'І!І~оки'М·ИІ

СВСІГО .lОТ,;Jи,маємо.

Р1!1НУ

Батьківшину

IВРОIЖа-s.ми.

ОдИ1Н за O~HII'.! до УРІК пїі.:!іхо­ Д'ЯТЬ 'ВI~БCl)JIці: меха:н:ізз<Тори, 118 а­ РI'І'flН:И!КИІ. XJ\,i6opоо и, овочВlllкки .

о'ргаlніlЮваlЮ,

з

велИIК.І-IІ.\І

полі­

ТИЧНИ'~І l1ід,несеНЮI'd' ПРОЙШJIIIfI :ви­ ООірИ. до Ве.рIХQВНОЇ Раідll УРСР і місцевИІХ Рад \дenутаrr:і1l тру:!tя. щwх .в сеl1lі СвіТИlЛьие.

В.

РОМАНЧЕНІ{О.


Р~шеНIlЯ вepeClleвo~o Пленуму ЦК КПРС

ПРЯМІ ДОГОВОРИ ГОСПОДАРСЬRА форма,

яка

ре-

ся в нашій країні, згідно рішень вересневого (1965 р.) Пленуму ЦН RПРС, пок­ ликана

створити

но сприятливі технічні ви

і

для

витну

дився

Реалізація

організаційні, умо­

рошків

роз­

нашого

прискорення

промислового

нові

підприємств

умови

дення роботи

вимагає

на

ровини

і

постачанню

згідно

нарядів-замовлень.

залізні лись

порошки, нкі

по

видl.'lених

під­ на прямих договірних зв'язнах. До 1 січня цього року були

для

унладені

викликала

організа­

відванта­

ська

що

порошну

невигідно

для

товлювача

і

в

з

наря­

Такі

наряди-'замов­

товлювач не

вантаженням. то

ність деяних

що

з від­

коли

роботи

приємств,

замовленнях таних організа­ цій, як «Союзметалолом»

А

порушувалась

так,

ритміч­

обох

під­

приводило

фtнансових

продукцїw

одне із важливих пи­ тань погоджені сть плану реалізації товару і плану його виробництва, зведеного до добового графіка випус­ ку продукціУ і Іі реалізації. Незважаюqи на те, що план виробнИЦl'ва продукції на

Завод-tВиго­

поспішав

товарну

виготов­

шити

спожи­

виготовлю­ протягом

місяцІв.

річну

Ниє­ Мін­

щомісячною поставlООЮ. На основі укладених до­ говорів завод взявся вирі­

заводу-спо­

чекати від продукцію

всю

із

із

заводу-виго­

для

на

лювану

поквар­

примушували

трьох

збува­

договори

вказувалось

вача

нарядах­

прямі

вищестоящих

тому

у

минулого

дах

вача

процентів об'єму цієї готової продJ кції займали

заводу

цій

лення

70

плануван­

рону почала готувати приємство до роботи

по­

року

систему

півріччі

рік

1967

мину лого

до

трудно­

порошку

щів.

збільшився року

в

по

1,5

час

Виробництво

переходу

адмі.ністраЦія

план вир06НИЦт.ва продукції в люто­

за цей же конаний.

до

заводами-споживачами ва, Rрюкова, Одеси,

живача.

збуту продукції. порошкової мета­ цього року реалісвою продукцію

ня,

талЬІНОЮ розбивкою. Це бу ло

си­

Завод лургії до зовував

цього

нову

другому

прямих

залізних

заводу

ження

прове­

значної підготовчої по ціноутворенню,

плануванню,

до

труднощі,

вироб­

ництва.

Перехід

унладених

на

договорах.

максималь­

економічні

по

Готуючись

5 разів, товарної

му виконаний на цента, а план Ії

ВИГІДНІ

і. «Укрголовметалопостач­ збут», а 30 процентів ста­ новили вироби із метало­ кераміни, збут якu;х прова­

проводить­

в життя'

-

проти

залізному

раза,

а

по

виробах із Мe'l'алокераміки в

продукції

в

тонн,

і

реалізація і

рахунки

по

но­

взятих

колективу

вся

січня

1966

року

складі

порошку

цього

мав

в

235 січні

тонн, то працюючи в і лютому по договір­

них

зобов'язаннях,

ми

КРАЩЕ

ДО 50-річчя ВЕАИКОГО ЖОВТНЯ

ОБСЛУГОВУВАТИ

Тих днів не ;імовкне С.lава

ІПО

T(!PГl~Mi

стати

!(ОЛ6КТИ1В 3

ЯlК

БY'f'КИ,

т·аіJШlШІ

всіх

iI1poMa&дjcы!еe

160

економdчного

металу!>rП.

УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ с}'чаоникам

за

революцП

-

цими

тnв

збtіушшІ-ПВІСЯ

при.­

Перший

на

з'В,іrгНИХ3U()ірах

ГОЛ0Іва

пеРІШ ИІМ И ЗlБРОЙIНОГО

П:ід'!JИЛИ поос.т.а,ноня

у

Лен:,нз. !НУ

По6чеlfУ

ЮіЯIНИ

К:УЛ5DМИ

збеР':IГЗЮТЬ

з alВ':1I.lY ,

менті. з чер.!юНlOГО

СОЧІІТЬ Це

гap~laTa

граніту,

п,а.\\' ЯТІНІИІК

ниА

"'Риділяє велику увагу щюблемам міжнародно"о зна­ чення Великої Жовтне80Ї со­ цlaлlетlІ'ЧНОЇ революції, ролі

ви­

ВГСІрі).

рс,біl1ИИІ"аl\! ге;ЮЯ~1

Рад в її переможному ході. «історІя Великого ЖОІВТНЯ»

по-

(Фотохронька

Н.

ХЛЮНIIJХ IВИlрсмоіlВ,

мазі,

XOJtf

редакторів і

органіюв&Ному

сті·нних

жti1Т!l-,

про~у

було

ба­

СНОlOго

ВИСJl()8JIellО по- ІЮ С'ГВОIРИТ:f кілька з\!ЇННИ'х ред- шсхб ЗоаlВot<:дИ було ЯlCНО, XТQ Я>l<1і ко.renіЙ (<*аЖJімо, '10ТЦРН кож­ ffIIl1~:1J/І!Я !&еде, за IПi:IJxyrовку ЯІКІН'Х

бажання, щоб в райоиній га- на IГ<УГJ1ВIarгlllме J!IO\Iep р.atЗ ІНа .мізеті час вІд часу ДРУХУІВ&ІИCJI ОЯіць, а IІ1шзета 'IИflхади'Гиме чorги­

:кілыucтьь

ся

зробll'Пl Сn.lП"азету 3МЇСТОІІИою pa(.'lJГOClll'Y. • J\.OЖIIfа

!\,aik

рів. lПор:я.д 13 !І:()ІqрIJ'l1НIИМИ мат al3И"" НіЗlМИ

ще

'f!Р}l;'ЩIІО

є

старі,:в

зБЄр'іга:l'И

ЯЮjlХ

ЦЇUШiJ(}С111Ї.

ТОМ'У ,н:щрїІЛа [ІOO'j)еба .в6Y~B­ НИ1цrl1ві НОВИІХ. RОІ.1ектИІВ IраіД­ ГI)СПТРОOOtоmrу, ві\;".(l3lllll'1a1JlИ lВи­ СТ),!Шl.юч'і, 'має ДООЯТlН1euiНUl, УІС­ П'іхи. Т·а .BtH MOlJКe и ПіOlВmIеІІ о,OOJryIr.ОВ'Уlвати на,селенН'я ще М.

'2

ГНАТЕНКО.

НОВЕ ЖИТТЯ 14 бе>реЗІН'Я 1967 року.

М>аtrepiJ&лїв tIJ.1.дIIIовід,ає,

6Ї1ПіИКЇ1В,

CJlY'Ж6oJщів,

кого з роопец.і3!.1lїlCт.U'!

ДО СКЛЗід;У з.ЗлучаТJf ДОlliаІІІІІСatНl!fЯ

ри р.ави .на. іМісsщь).

то ЖИIj)Н'Ї.

Не ва,Р'ТО вщз;L'LЯ'Мt осі

заlМ.;'ТU<>И', а лишеГОЛ-<mні. дClбре, зі ClМаiЮOlМ oфqp'М:JI'ЯЮТЬ­ ся

цeXQlВ.i, газетн. заtВО'ДУ плаСl1~IЗ'С

І ~аеOlО.

КУТОЧОК

\

.

~Г1Я,

п.tIatНytI!З'НlIІЯ.

:€IpШ за

Т.1Іі пиrа!НІНlЯ

цро

~imriвlШ

Bllrryavy

все 'W~JНШ

-

у'

••

•••

••••••••••

і ~ДОіЖІНIІК же ІК а J»IК'З 1J'IРИСТ ) .

.

п~іОДИ!Ч'llkть TIP~a

-тобто,

~ОДУМ,ЗIfIll,

ЧИ

ЧИ

в. dltl перЩД,и,. !LКlЩО

На

ч8/Й!Ио,

€,

не\!:а

СВЯ'Т

ЯJКl

мате­

й

QДjНИМ

Пр аlЗОфJIlаlНГОВИlМ, ЯК і сeq:>eд cт.jlfНilВOК € О!ргат

акт••іста прес.

ПОВт.qpd06МО,

має ПJIIЗН)lIJ.з.т,и. овою tpOбory. На·

lМ.arrepia­

?I~ ~ ІВІСЯК)' щp.atВу, IВИПj1ОК rtIp'lІІ4Л 3Jд, ій ,випщд:3Є робити га- свііі фoronраф C1IIIIr'aзemи 'llpeбп а РОЗПОЧIІІН,ат~ и3 зету '8 I1EWШи.Й ТКЖДeJНЬ МJісЯІЦЯ .

(,вl'fI

ОфаР\!IІІ€lIЮНЯ С1'ЇJll1aзети. ,має бу­

н: [J!JЮCТИМ, щоб чwrач ,міг лenка

QYJЦe ВОНІЗ ВНХОДНl11И ЩClМioяtця, ЧИ інаlЛJll IВ~ 'іМ Ц!JIIIiCRЯ''ГИЇН.. Зви­ о.р:.ен:туватис,ь Іна її пл'ощі, і "'р'Н>­ ЩOO1lЖlИЯ,

а'

може й

ЩQДJItЯ.

МОЖJна обі.ЙТИСя

Бtро~і К'ЇJJI>Кia рокі<в тому !! IПЛ<IIJfОМ, Оll1}tемиrx се.тьаІХ в.нпуека<ЛІІІСЬ що- ClК'JI:a'дClM

щеllll'i cтrJlNJSe'ТIt. б

юраще.

ви-

«Преосовшик», «3КCu11€\РЯМeJfJтаI71Ьщи.к:», ,СоМЬlICJ1'Ь», .аП{)I7111!IМ€qJ'». В лів і Т. Д. КОНСУJlьтацlї, О".ІІ.,ци І Т. А. КОІЖІІІої З!1.Сmнаї IРeJдJК.олегИ ва:рто Добре 6УІІІО б, аби в ClК.1.ащі «'ШИН'DIPеМОIП1~У" НЕтpщtВн.1ЬНО В9ах_)'ІОЧИ noбаааlRlЯ учас- ввестilll товаришів зрізн:их дїlml­ КОЖIJЮї p€UJjКOJl6Гiї стіНН:J!lКН б.У'В вкаЗ81НО, ЧІІІЙ О;JГ·ЩН:, il'PcYre iS ціло­ никl. семінару, ре.a.uцiя ~- І'Ц{ ВJlPООнIЩ11Вa, щоб легше буоо му lГ<lвer.a за{ЩуГОВ'У€ ІВ НІС ОIЮЇ ' о ,,"" ,-о о , о о , о 'І кує консультацію, • кіА 8ІІС- l8ИC1Sіт.,1ІЮВати жlfП1Я всіх цехів, оцful'км,. 'ВИl:tJН(>, щО офОріМ:JIюва'Чl Щ) ащоють з любов 'ю ДIQ ОП\Р а ElИ. ЛОВJlJOЄТЬСЯ • .11ІІІІ.. пор.... _ галузей rooпоДaptC1"Ва, зЗІВotду Ч·ІІ

матеріали про стінну пресу -

М(ЩСМ;(ИХ

найважливіших

ЩОБ СТІНГАЗЕТА БУЛА ЦІКАВОЮ

.. азет,

TOВla!p)B, rпРCflе ВИlбір О;~Я1'У та ВЗ)"Г1'Я, ·О(}()і5лиlВ'О ~итячorо, 06мєже!ІІ'ИИ. В fClCJIMaй', fi'1ф'ЯІ,'І 3 д()!Wmшими й ХО~ОlВИМи., 38.DООIlJI.ИМ м~блі за('таріл:mx фа­ соні,в. Р'ООКО()іП мало за1И.'ІаlВ­ ,rnjWО'J10IJ!ІК()Ю

одне з

дань ювілеАносо року.

раАкомом КП

}'.раїни І редакцlею

raClY. В с;ї,lЬ­

і sе;'Іика

ceмillapi

гатотиражних

ВМд'.JjїIЛ і.

пере1)()ї

РАТА;У')

IПІlldhIIUllПOlllllllШllllumUIIIІІШIIIІІIІІIIIППІПШIIПІППІDlПIDIDIUllПIIЇIППВlORlПUnIIПDlDlDUIWlDПIDППIlm18

чаЙ1!D:іЙ, та асор1'ИМ~Т бtrnюд заJIИШ/а~ТЬClЯ 05хежЄlН'ИМ. 06м еж~ним ,БУІВ і н.а:б ІР товаірів Бу!ди

ОДlНlздцять

висвіТЛetlо со­

на всіх етапах революції. Вче­

rЮС11З­

(фото

«Арсеналу»

ГОВОРИlJIИ ВОІНИ, Є .і в КУЛI>ТПJIЇ ТСфl'Ьвлі. Серед про­

на

КНИзі

ній

Автор поставив своєю метою всеБІчно 11І0казати діяльність Лен;нської партії більшовиків

nз­

м'Яl1ЮУ MY~ЬOЇ реіЮЛЮЦИ1JН'ОЇ бо Р отыб и (фС'ТО ПІР аIВ>ОрJ1Ч) . Нatll!РОТИ

В

в ім'я миру, свободи, демокра­ тіїі соціалізму під час пер­ шої оІІ'іТОlOї віАни_

сті­

Я,К

першій

революційного РУХУ в країні, героїчну боротьбу партії біль­ шовиків на чолі з В. І. Леніним

1В.121:J.И

KhB,

у IINilМlіlС.і'ЙlНЮf)'

перерос­

ціалыl-економічніi передумови революції .в Росії, наростання

Ці а.l0ВЗ Н1DПИІСано нз мемо.ріа.1Ь1НIl,И дошці, II!С11ailiов..і1еН!і,Й I!ІОблиlЗУ ВХ()Д'У д,о КИlї'ВlCЬКОro ЗШIJ.МУ «АIР'еешзл» імені В. І.

К·ОIIПРМЬІІЮ-

і П()lкраща.lа !J

історії

буржуазно-демократич­

розділів.

праlПОР зз вета­

IНОВ.1·ЄППН·Я р аtдiяIнсыоїї ІВ М. КИіЄIJ.Ї».

,J;O!lH)-

ПУ ще є і Зlf3!ЧJні ІІН~,,J.ОЛЙ'КИ. Про НЯХ 1І'003'OjpIПИ 1J!,истуооючі }lП'ОlВlНЮ.в.ажеПJі 'ГГ. Міхеев В. С., СтасыlКО В. С., БlІІранIJIвlсыийй В. Ю., Шумай І. С., fащ€tIllКО М. С. 'та lінщі. Чимало ИЄJJ;о.l,ї­

ро().ога

охоплює

Рад.яtНської держави. \

~Робі11НIІі{'ИНlfроон.а Л.Ь Ц і ІВ ЖОМllfї 1917 ІР. і в еіЧIf:. 1918 'Р.

реіВ'ШИ1ної lЮом:іCliї т. MelД~eДelНІКО Г. Ф. Та в РО()()іті рЦІГо.r,r11j)()(Jкоо­

ХОЧ

-

ної революції в соцІалістичну,

'J'{)Ba-

ДЗІвців є грl)1біян.и.

сПовалення

-

переМОЗІ соціаJtїСТИЧНОЇ рево­ люції, створенню і з.міцненню

вілИl ГМОІва rnраlВліlННЯ т. х,аш І. А. та

том

П.рнсвячуються та·ння

)1ПOIВ!IIIOIBа­

ра~ГОCllrРОlбtкоООІУ

книга

період з 1914 року ПО лютий 1917. Другий і третій томи

і

p'ilВ !За 'Рг.,К. Про це та ,інші і,J;ОСЯІ1НШПIllЯ ЖetJiJИ'Х

перша

самодержавств.

Л\РІЩelН­

20

П'Рrца'ж

при-

словами

тритомної сІсторії Великого Жовmя:t, я;ка виАшла у видав­ ництв·і cHayka-. Автор .п,раці ві.д.омиЙ історик академік І. І. Мtнц.

В б)'1~і!ІН'ИЩІ1Ві. .БІі''lЬІШttcrгь IПIІщ~аіВ~ЇІв ІІ\УЛЬ­ ТУІРІЮ Й УIБаЖ1нообс..лУГО$)"ЮТЬ П()lJ\J)1П'Ц~В. ПOlкраща.l0 і збеіРе­ жetlllН'Я коопера ТItВIНО'ЇвI.1Ж­

·нос.llі. МaJйже lІ'а

до­

КОНДРАТЕНКО,

свячується-

3iPOIMImO

Лlро­

господарського

рошкової

харЧУВа>Н­

ня 'J1Зі інші. Дещо

видів

відносинах підприємствами роль і

М.

заIВl;J;3JН­

К:ОOlІІеоР}"IВ'3JJIIН'Я,

по­

документом,

начальник фіиансово-збуто­ вого відд;лу заводу по­

1966 рік .вИКОIН,а,н :на 102,9 ся

ДЄ'

говору.

mрОЦelнrrа. Ще ~ра!ще {'щ)а,J!,ИlВ­ ня:ми,

повномJ'

прямий

відкривається

ШІШН

!(()mI

проведенІ

в

підприємствами

значення

має­

мо залиІШ<И порошку до

за

економічних

між

-

року

лю­

перерахунки

і

Посилення

тонн, а на та­

635 час

і

стимулювання виробничої дl.яЛЬіНостІ підприємств, роз­ ширення їх самостійності на основі повного господарсько' го розрахунну підвищують

нереалізованого

же

всі

поставках ду!ЩіІ.

на

кий

фі­ пІд­

який би визначив права і обов'язки обох стор1.н по

зо­

завод

між

вИlНОО

виконання місячних планів виробництва і реалізації продукції. Якщо на перше на

січень

фінплану були

вір

увага

СПРЯМQlВана

і

на

поставщиками

і

об'ємі. Укладений

постав'кою.

Тому

з

своєчасно

асортнменту,

виконання

За

сировину

Укладені прямі договори вимагають від заводу суво­ рого

також

становище

даткових 140 тисяч карбо­ ванців. При цьому всі роз­

лютому

дотриманню

бов'язань.

по

приємстві.

ПOТlPібноУ якості і комп­ лектності. Заооди-замовники одержали продукцію зrl.дно договІрних умов з помісяч­ ною

ніж

тий на заводському рахунку в держбанку з'явилось до­

Поліпшилось нансове

велась по графіку, зЩ~но укладених прямих договоріВ на поставку виробів по кількості,

менше,

про­ реалізаціУ теж переви­

110,9

сіЧІІі

менклатури,

тобто

нормативах.

lІіJIIНОІ!4ІТИ

ЦЮ

Непо-глllЮ

IПі.щгО'ТоWleJ!'ИlМ ОСIlOO!lНИМ peiдJК'OЛегіі ст;н:газе'Ги. В

було ЦЬОМУ і&ИlIl!ЗtдiКУ заlГа.11iННЙ

1'раднц.іЮ.

МІЗ€

:rrepEt!l)бачати

заша.JtН1Я

плatl ДJJЯ

БвlКз.'Ю, ЗВИ'! а/ЙJЮ , щоб !Газета КОЖІНоі З:W~JlНоі I~eгiї. ВНХQД1И'Л3 частіше. Для тоПроте, в УCЯIroМ'У )!tИПЗШІКУ з.мїIНГО;

щоб

тажена

не

од.на

БУі1Іа ,редколегі,я,

П-ереБЗlНпо'Гріб-

НІЗ '!Н'UlJJоолегія MYCНIТЬ РОIЗ<lЮtдi.mwrи 06ав'.язкИ

\!іж

своїми

'м:ена'\lИ,

:вa6.nюючи\! . 3аroловОІК

i!1ЗJ.ЗeТи'

мОЖІНіа

ВИJГ(}­

ТORІІІТИІ QД'IIH, MOmвa час .вїlд '1<10су міІIЯW (фqрМty М,a.JllЮIDК:а, KpJlli'p і. т. щ.). Кi~bKicть ІКІОЛОІЮК бажЗl!lО МЇlНlяrНI. Не 060в';яВЮJЮ З&е1]>ХV J!l1ШІІЗ ПClВ·IiJIIН,а йти цщнакова К'Ї\1ІЬ­

КQВИ!К/Ї,в

«Метаi1lУРГ»

,лIИIЧИТЬ, lПорош­

(редЗІК!ТОР

А. д. Усатен:ко), КОЖJнИtй оо\!ер я~юго можн<! пор"ВlНЯТИ З ПОСТІ;>'Ї­ лом tдалекооlliноі гаР\lати. tВ но­ .м:ера.х, Я:К [LраIВИJJЮ, й,детЬІОЯ п,р'о ВО: цеX1f, С.1У'Ж'би. ТОН заміrroк ді· ЛОВІІІН, € 'Кlри7l11ка, ЛіРИ чому, дО· СНІТЬ fl\Р·НlІЩИlІЮВЗІ. НеПО!1аlНiі на. ва­ ВІ(ЛД'Ї і цехові і1ЗООТИ (~П{)ІРОШКО­ В>ИІК» :і ін.) . .вЩЧyJ8аеться, що тут rrЩРТОptгаIНl:'заці,я прооу не ІВИ'П )"Ска"

,w

з

лоля

вару.

Alк:Уlр.а'ГНЮ е,ФoptМЛЯ€ТblCЯ, ТЗІК би МQlВИТИ профеаіCiНIaIJIЮlО, гавета юість .к>OJЮНОК. діві М'ОЖ'j":fЬ п€\рей· «ОлІЗваl 1'рУ1ду» (за.в~ ХМ~'ИlЛЬТИ ІВ "р'и, ІВ ОідlНУ. МатеріаJI'И мож­ 1t~~B). ПОС.l1ЇЙI!fу ПllЮПИок,у м.аю'l'Ь ЮРИТ1іЧlні за\lіТКfI. н·а Ібр.ати в ра~rки, a,1€ не за,наі.1.- в ній і


ГОТУЄ ПОПОВНЕННЯ І. ~~~~~~~:~:~и=-l ІР и]В ш ш ш ш ш ш д ~,. ill il Д и]В ЗА

СЕЛОМ,

від rЮ,1Я,

ять доlУроші, m>О'Х,и при­ зе!l;К}'ва'J1~ будіІвлі, Л(щрИ'Гі ши­

З/ЮБУ

на

тиж:ден,ь

не

хоче

пиги

ЗeL'І-

лю, 'l'Oвcrro ншк,!>,иту roriг,QIМ, що

наприклад, одержано

ЙОГО на

КОЖl/l1 сто

Петро

Федосіііович

• били на сто гeKTaptв угідь по 80 центнеРІВ молока - лише на 5 центнерів мetiше, кіж у Русанові, а по надоях на 'Корову навіть перегнали їх

:riцСіГIIIJIa.ТИ у СТЇ'ЙЛа.х, ВlПу!Clка­

зн:а:ю, яке з

Ю'l'ь ІКО,РШ.

Ч'ИlСТ<)

дів пршгощаєтwя м.оЛ<QКОМ. У

і мають по З80 ХіЛОIWамів.

де>мент()ва,ни~и

КОЖНQГО з них є свої аВИ"lIICИ.

гИІМЄіТенlUIИ ПР(Ш)/Д3!МИ

I8ОIfИ

вигу'JIыних

мaJiдаlfЧИlюів

смїХ

прямують

Варвщра Отепанtвна

З

-

ЛИСЬ КОjЮ:ВИ, Не'мов с.пеціаль­ оо на'J!lЧffilі, каже 6ригщ~И'р фері!l(И iIlетро 'l'УЛУ'ПО!в,

ГО ПРИРОСТУ

ЖИlВОЇвaJГи.

,ні ДВ' а міеяці- по

:щю~ов­

кар6<1ваІЩЇ!в

ТУГ

ця за ClВ'ОЮ 'С}\М,'l'інну ІІІРацю­ Часто Bll'pвapi СтеШ.lН1ЇВні до­ помarає в роботі і ~о'Ш{а Га­

жує т.

Тулу[нщ.

-

ilИDtОВ'УііМО май&}'тніх

-

ми

KOIj}FB

По {)І5И,і.1Ва боки С1'1Іі!ll1\.И, об­ биrri ДОUJIкаvи. Чи.с1'О, сухо. На СА10-,!'янm пі'~тНІ.1.ui .leЖАТЬ і XOДJfТЬ 'lёіік,і БраСИ1lі

що

за,:~f.В'И1UЮЯ.

-

лина

180-200

ОДЄlj)Ж.ує те.'ІЯ'ГНЯ­

ВОСЬЮ{Iк:л:а<ИЩЯ.

3ШКЇІІ'ЧwrЬ ІІІКОІ.ТУ j мене

-

,пі~інить,- ХDалИ!'Гь('lЯ

жііRка.

... Ніч окутала з~млю. СоТНіЯ­ \lИ

Це

зо.lОТ3!ВИХ

ТИі.'1ИСЬ

гacnода:рство В&рвари Сl'~па­ ,нів.ни Вітрової. В()на випоює і ДOlГЛЯJJдє телJIТ. - ШОСІГИJЙ рін, - роопові­ Aa.G ВаlPIJ'ЗJра Степанівна,

вilкн,а

&Od'1Iиків ферми,

заспі­

де про­

ДОВЖу' ЮТЬ С!В'()lЮ ,!>оБО'Г}'" 'l1J!IaринНИ/БИ. І. ШВАЧКО, громадський

к,ореСПOf{­

дент.

а---------

Наочно переК()/fУЄШСЯ, я'к

ха

6 березня надоїла 112 кілограмів, а сьомого -

10З кілограми. Це викликало тривогу. Зоотехнік і

навіть

увагу

і

сам

директор

силосу,

піДГОl0ВЛЯЄМО

буряків,

зоо

по 8,8 кілограма молока від корови,

подрі6нюємо,

-

запа-

ні, двічі даємо пНІло.

Так

у

змаганні

І ківські тв ар ІІІИІІИК И.

\

Д ВА

~

РОКИ

. в,ЗЙ!іЗ

IВіперше

ТО\1'У

.1ЗII~К·З"

меоХЗIН':ЗО­

ЯКОЮ 'я

керую,

СТЗдЗ . ВИlРОЩУIВЗIТИ: КІІ<Р'

ТОІп.1Ю З м'~н·імалы'иlмнH тами іРУЧНОЇllljJ.З:lIiі . І ОЮЗІЗЗТИ,

З'У

ж

що

нам

ЗЗ,l1р3' МQIЖ'н:а

t8(Д.ЗЛООЯ

~pa·

перек'рWТIf попере,!IJНі

1]0-

:КЗЗIіІИlКИВlрожаЙ!но,;:ті цї6Ї 'К!У\'lЬ'

Т~р"И. Ко.1И' ,в 1954 ~OUli ІВ C€:редіН ЬOlМ'У ,ПО ,гооп ОІ.1'З'I->Сl1Вiубу· ло одеріЖ ЗІ~О 1оо Jl.eHrгНiep іlВ буль6

З

reh'Tа:р,з,

НзШЗ

19&5 poui,

З

то

wкe

.1ЗIIІІКЗ

В

ЮІ'РОС-

тил,а· ,ПО М.ИІ

Ц6Нlтнер'і'в . А торік

135

добил'IІІСЯ

нз,й'вищй'~О

по·

~ЗJ3Н111Ка 1J10 16ї цеНТНlej;>:'В llliа 1К000000М!f з 84 J"(JКТ'ЗIР~В .ви:­ lд,iJI.eJЮЇ ПJЮlllН ГІр!! пл alНJЇ 110 і, coцdl3lllJЇiCТИiЧlНОІм'у (JОбоlВ ''ЯЗЗlНllilі 135 Ц6Н11lfepiIВ. На I81ИроіЦ)'ІВЗJНlні IКЗіР,ТOnl,пі ла!!ІКІЗ

застосовує

Л€!~'ОІВУ

а г­

'РО11еXlИіІК'у, а. Т,ІІ<КОЖ IВИIООРJ!IС­ Т<JIIII}'Є Д'ООВЩ юрзщи;х :ка.рггОП>lПЯ· р,:Ш. Це .й i[J\Р·!f.НОСИ'ТЬ ,І!>З'М у:с. пі'Х.

щ€ люryвз.1'И

IК.аІРТОІМі бу.в ЛЮПНlН нз зеpuю. На 'КІОЖ6JII геютЗір ЗЗ1кр.ЇlПlЛeilОЇ (Ц)h.1ІЯ1ІІКИ ВIIreCJIИ ЛО 22 1'ОНІНИ ОР'ГЗ1Ніі,'lИ1tX дООр'и.в, У TQ\f'y. Ч:ИІС­ ЛJi ло 5 ТOI!!IIf О.дІІЮ:ЧЗIQ){О з са:­ д'LIВIВЯМ. СадьJtНIЯ П<рOlВ<eJlI(І i!tоб· ,ре L8ЬдlК1алilБРОВЗUiilIlМ,И ВIЮОІКо· 'ЯlкLoIIdIIМ.'НІ буЛЮЗJМ'И , ІВ НІК'ОІН ЗіВШIІі цю РOlбо-гу зз 14 ідІН'l9. Ое­ lрetЩНlЯ Г)"С1'ОІТ>а' СТЗ1IЮIИIJl З 55

моро·

,в ,па;ріН'IІ'І\1()В~МУ f"оспоцар­

РЗ\І·ах,

nРУ'НТ

IQИ

ЦООУJl<Ю,

Я,ЮIJ)(

ІРОЗСЗIJ<У

~ЗіП'У1Сіти,. ,п ііД

ТеПejР

'СК\1Ю\l

бу>я€

КоЖ>н,оlГO

SW1'E\Hb.

рз,дгосrrу

Дj)LЯ

ТУТ

n,Иlwна

тиюЯ'l

:робі:тни­

IВОЇДП.рз,в.'РЯЮТЬ

'l'ороди ,ну.

Нз фото: робіrr:Н'Иlliі ,П'ЗІ!Н!'ИІКІО' іЕОГО rooПО.:LІІ<РСllв, а ПЗlраС:КQlв і,я ПеТIj)j:'ЗlНЗI Беденок Т,З, ГЗІН'НЗ

ОлекОЗіНLlIl!JiUIJ~З

ХромеЦЬЗlБИIjJЗ'

lО'І"ь В П'З'jJlНИ.ку зе.lену Цlllбу.1Ю.

Фото

А.

КОЗ<llКа .

IІІІUШIDIUПІІНІllUlШUUUВUШUВlllugШllUПUIШIUlUШlDllПUUUlllllllllШIПlllllllllll1ПІПІU

CЛlрЗIВ .

'дlз€тьсяанал,їз

Проте

6alжз'Н'о,

СNI,н,у

щоб

ВМ:'

Дуже

ЩJ1ВЗ.ЮС,я бі.1Ь1ше за'\Ііт{ж. Хоро· шкй сзrrnРИЧIliИlЙ Д<у'ДЯТОК \до ,"а· зеrn Щ€ більше в.иlг.р<l/в би, я~би

МІІЖЛIlВО.

щоб

'p€OIКOJIIe'

Г;·я м.зл,а побільше З1КТJlві:стіlS-ІД.ОПИI:\lваNjв. ,В':,щР.UНО. ЩО ,деЯIКЇ' ст.Ж'г,звети теКlCТOВlК!И Д'ЗlВз.mИIСЬ ',,'кра,ЇIНСЬКОЮ IмаlЮТЬ ОЗТИUJ1ИJЧJНі до.ДЗіТКіИ (.мебмовою (Імасне, це не доб;ре пооз­ льова фа~ик.а, 'POOIJГОСіП «ЗQpя:t ,і ЖІЗІНІНЯ, З п'р<>С'То ,неабхі,д,ність) . і н. ). В НIИіХ - ,в'ЇtЩIИlІВі, Вlд/ЗlJlі lК,а· ПejР'едова стат.llЯ \ІЗЄ бути неее­

ЛИіК2., .а1Jl·е оБOlВ'Я'ЗК:ОВО з 'місце:ви· мн фЗlКтаNЯ, П'РИIК.lN!1дIЗіМИ.

P'ИJК.зт У.j}И .

Але l1р>еібз, nИ."ЬІН'jIВаrr·и,

щоб ,в НІНІХ не

оБРЗtЖалась гЇ!д'

IКІУЩ:іВ

3іР'ЗfЗIY ж

у

Tapq-сIв6Іl'ыуy м~;>ежу КИI€Jв.а сві· жу

матеріЗIJI.ЗIХ

фейлеТОІН, С'Т.аl'l'Ю, кореспOЩll.eН­ цію ,і і,н. Не \lОЖlН1З обiJйтксь, ЗВИ­ чаlЙlНiQ, ,без іlнФарім:а,ді,Й. А 'Ю\І'У б не IВІм'іЩ'j-ва1'И фОТ'О'31ВіІІН~'Вlа.чен.ь?

Ооов'Яl 3lКСІВО в С'ТUі!lh1ій іп.роесі М.зє

б)mи Iр}'qРИIЮЗI c:.G.nі.ДД'МЧ нашн;х 611' сту.пі~», під Я,К{)Ю ПОil іДQМЛЯГГИ, чн ;nід!ХОП~1,ено ~юий,с!> хорошнй по>чн,н, ПІРО 'ЯlКИ'Й 'р,О3ІПОіВ,їл,з, Niзe­ та, 'Ін. lВиrj\р'аIВЛен,~ недм:кн, ЩJО ЯlКі СIfi1НIЗIJIЇЗ)1!IЗ!JIIa' crrilthi-В:ІОа .•

·нз

Г8КІТз:рі .

«I1Jt\Ij)f

фото

ВИIj>іl3К!аМИ з газет, ЖУiplна­ Д}1Же добре буJЮ б да,ва,ти

!<jpащиlХ

'IЩIJQБН:ИЧНJИlКЇ'l!.

3 ЗІМ ЇlГJ\1И1 по&иг.;ні бути І< OtpQ'J1К и­ МИ',

ТО!діі.

можна

вони

ч.и:r.абелЬ.Н~ші .

ДОО>уСІКЗТИ,

CIКJJ<!щалзсь

лише

Зl3міroк.

щ0.6

з

Не

газета

двох-Т'рь(),,'(

Не мі!д iВlИlділяти ДРl)'ГOр.5І!дJIИХ Itа.писі.в., \lзrrеоРlі,зліlВ (IИІЗ,Щ!JoIIIКJIIЗЩ. за~ «ЗдіЗlВlзiFre допис,..: ІВ ИЗ· СТУJ1)f1fЙ Нl()M~:t).

Оперативність газети BQНIa, -

ие

це ДЛЯ

С'І1ін­

За5СhМ необхї:Jiно, адже кз,іеблИlж,че .'ІР життя, їі

1)роеба

ДрJ1КіJ1ВЗТИ,

ДОСТЗВЛЯТИ.

ДOCiSiЛfIf найібільшої ОІаерз,тИlВНОСТ: МОЖІН>а lU.ItЯIXОІ.\f L8I11!1YCiKY «Б.rnюкз­ BOK:t., «Пол ЬОВ ОІК:. , 'ви.гОТОВДЯЮЧИ

реre,л,ыюю 'ре"даIГYlва1lИ'

(Ів

по ЗЗООUНІЧ6Нlltю

са­

ЗIГРОТexlНlі,ч­

ІНЬ С11рок:и, без ,вт,р.а:Т. І резуль­ ТЗІТИ робotrи ,П<€lР€iВJЄlР'ШИЛН' ВlClі IНJзші оо 0!д::Ш 1ШJНlЯ . Собіl8.аг,>тість

Ka'prI'QlIJ.,l.i 3,56 ,К!арбоів.ЗIНІ!1JЯ ш;--------------_ внрощено і

cr,ЗIНОІЮI\.1·а

БУДУТЬ КОРМИ

BCTIP'Y~1'Y'pi

К~Р. ИlКarr)lр.аl\l'И). МОI!Іа ст:'нг.ззе:Пil П'()в'ИН<НJа

В стіНI'ЗіЗе'1'і 'He06x~IO ПIР' ОСТЗIВ- ВЗІМ. ВеЛНlке м:іще ззймз'IО'І"Ь к:у. 296 гектарііВ, ЛIOllИ:Н' лят," ' НФlер (I u.ЬОГQрj~нн.Й, а. 11 КУ'Р')1дІЗЗ -

СЇ!.\І' В1ща.1і :в:тр.шовЗНі теКІСТОВКИ під P~B, ЛНІСТОНІ{)ІШ і іН.). IlIPOC'1'()JlO,

без

ДOlВ,И.Х 'Р'6Чень .

Ад.

же ЛIQД'ИlНIЗ' Ч, Нll1ає crо~чи, (ц.ООГО lНе ЗЗ.і'РИN'УЄТWЯ біля газети, т;ре6з. llIJ06 1В000.а ШВlllдіше ОГlрИlЙ1М'ЗU!3 3ІМІ:СТ. ,pi~,

ТЗІКОЖ

I1РIЗІМ<JТtЮЮ .

ЛiOlllJи

з.а,р>зз cmaJLИI ,иа,ба.гarто ОІСІ!WreIніши· МИ, ,j чаroм' хqрOlШи.Й 'М.з'терізл Вl'ра'ЧlaЄ ЧНІМ,ЗЛ<> IВЇІд того, ЩО в тексті 'l1Ріj'бі ПОМ,ИJIКИ .

порї;mища

гі,ї,

щоб

,кого

иеВiJlИiiliИ

п~о·

з.ЗIВi>Кlд.If

член·;в

пра:цююч.і ·М·ОЖJНа

~коле·

ЗНaJtlf,

др

~в.epiН1)1TНlCЬ.

ГО.ІЮІВІ1!Je ж, ,Р03умііЄ1"ЬСЯ, ПjpЗl· Цюв.ЗТI(І 1lIЮPЧО. з :ВOI'ННiКOIМ, з.аВ,Ж~И Ш}lКІЗІГ,и, 'ООВОІІ1О В l!ЮIll,аlН' НJi ім,атерізл,:.в. в офOlрмлеltНі cтiIН­

Бз'жanro і <в СТЇЮ1aJЗеті ВМШtУ;ВЗ'1 газет, Ж;ЗJ!р-ів -;: ченlИІЙ.

ти L\j'arN1P'i.!M.If :р:Зн.их КОірОrny ~ар'И{:ОіВІКУ,

:па;ЩдlКORIfЙ з

-

nос'і\ВІНИ:J( ПЛОЩ .ві:дJ3ОДИТЬОЯ ЯрИN КУ.1.Ь1'),р'ЗIМ тз, бз,г.з'ТОрічним т,р,з­

на си.1ОС С)N:ші -

3б4 l'ел-гаlрИ. вН'ко­ 159 геоста,рФв. ЗЗifШЗI!іУ'

го діНЯ lв.ихQДУ), IP~K BIfй(OДY, дату, 12'з.18 ТЗІКОЖ посіяти 6ЗtГЗТO!jJIіIЧН'j. Віі.аI3)1SЗ'l1И, ЧИlЙ ОІРГЗlН (цех, nU!t· !ІІРIre~IКЛ1І!О). В lК:i,lJЦi ба'жаlНО Вlюа· т'рат1fl, ПО.1(IIfШИТИ сіllожзrrі . ЗУіВати

МовзстінJf.:ШОК має 6YI1If, пев· на

д;у;жк,ЗIХ

,юзси·

OCIIIOI'!~e м,іС'lI.е

г.рофоо:.й

і

уоп~х А.

6уще з.а;беЗІпе·

СЕРДЕЧНИЯ.

Д.lІЯ

забезпеч€\ll1Н,я

'lI.И,Х

ПЛОЩ

посі'ВlНИ:М МЗ1'€Iр'~а(IЮ\l НЗ гїIЗ.д·іvюк ЗЗІВ'€Зetlо 'неоБХ>ЇlдJНIj' K:m~ic:ть ІІ>З • сіIНJНіЯ: ЛЮl!lllН>у 100 цеН'l1И<е!Рlів, "'~)'Ю)lР)U1lЗ1ІІ во цеНllНое,р,:ш, lВІив, с.а 50 UeJfJ1Hep·il3', У,весь l100iIВ­ :НIІ~Й матеР:IЗЛ, Я'І<ІИІЙ є ,в Н>ЗfllВ1НОС' ті, ДOlВ~eHO до B~дJ'10:ВЇI!IJН'QЇ 1К00н· ДIІІI.ЙЇ. М. МОСКАЛЕНКО, аГРОНО)l відділка.

l

370 ІК ЗР:ООІВ.ЗІНIUЇ'В'

Оюр.JI\,1ені' ДOlСЯ\Г;НУТНІМ :}'10IJlі"'0\1, ЧJJеии Л-З:НlКи IВИJріШИJlIІ ОЗ1НIЗI~'еІИ''jIВЗГГ И 196 7 Ю в і::DeЙIНИ'Й pilк: нооlllМИ llР'У~(mИlМИ з.n.СІб)"Т· "'ЗМН'. ЗЗ ЛGl<IШ(JQI)() ЗЗIК1РlіllJllllJlИВО г·eпcrЗIР';В ПJЮщі, ' МИ зоба8'~­ з.зл'иlСіЯ

3

В8:РQlC11lllГИ

IfJ!1X ПО<

ІН·З

IЮЖ'НIОМ.у

llJ6allH>ep:IB кз'р·

140

ТОІп..'Рі.

:Ще З .~И1fУЛОЇ осен,і П()~.З.1И Бор<угыуy за дorrРИlма.Н,НIЯ свого CIJIСIВiЗ'. Нз, дJ,lІЯ1Н1К1У вже ВІНесе· 110 45 тоН1Н мilНер зл. ь1Itнх доб­ РИІВ" У ТОІМУ ЧИCJ\lі' 34 ТОНІНІІ

ФСIOФЗТ-Ш.1.З/ку

і

.тоон'

11

Н ЗВС j,й

хло· МОlЩі

БУ'ЛQ 'П,РОIВе:деоо саїгоззmpИlМ'З:Н­ IНlЯ. А reп€ф ПООIIJJJ ен'lІІМ1Н1 т е\lНЗМИ'

ЗЗГОТОВЛ!Я€.\ю

до6.РИIВЗ .

Д<JIК.,J,здеl\Ю ВіС і,х з-уси",ь, щоб ЮВtілеЙ!наму IКрЗЩIІІХ

,році

добиrrИ'СI1

ПOlКЗі3Н'IІ'ЮUн..

О. ДМИТРЕНКО, ланковий мехаиізоваиої ланки 'Калитянської пта· хофабрики .

ГОТОВІ

IНJЯ.

3tБИIJ)ЗlНl!JЯ ~рожаю теж бул'о

за llрз·чено

ЛЮДИlН·О,д!НlЯ.

0,3

ж.аL1·З · 81 ,18 КЗ'Р'БOl~а)fu.іJВ, ідQдат­ lК'ової Оlпл,ати. Мені ВИ!!l.ЗIН<О 6езлл'amно TO:JIНIY ,к'ЗРТОІІІЛlі

з Лljщ:ЖИlвл~НJНlЯlМ мlіJreр'злыиІмнH Щ'ЩJНIІ&аl\!llll. Н.а кожен гект Зір 6у.по I1lІ1ОСеІі& 11) І Ц~P!Y .аlмdзl'ІІІІОЇ ООЛІтри., 2 Цe!fТ!lreри С'jIПEПJФooфзту і 1,5 цeнmнepa кзлі'йlНОЇ солі. П~~ ЗlМИlКlз,jf11ІІЯІ\lJ)ЯiдlКіІВ ЛJраВ<eJlИ ПЬдГОір'l1аН'·

цеlf1lнер·а

бу.1О

з,Зі перевlНlКОІІІIЗННЯ ПJIЗІН'j ло

ще

IП<J>OiI!'EЩeне ІВ lК!ращі.

а нз 'ВI~роб·

3,83,

Й-ОfО

,ВРОЖЗIЙ1НОСТL !ІІашз ЛЗlНкз, OД€tp­

1ІІ"ЯIl1b роо, У ТОМУ ЧИOll·і д/Вlїчі

ОІОрОМ<НItХ бщ

(' ПjIНlБWРЗЛblЧИЦЬ,

Лllше

ІВ

Прю .rrepet:I.'OI&ИIІ('В елUД <Не прос·

Бor.ц,:а.- п ИlCЗ'П!! і п-ро Л'IQДей

ПРИ плз,ні ЮЩТIВО

ід.UIfIIIЯ I!J()IЧаЛ,И ОІбро.6tiтОІК ПIJJIа.и­ та;ц:іі До flOЯlВ<Н CXOдJi'B за,бqpo, lНІ)'ІВали її чО'Тwр'И р.аЗJ!1 і П.ЇIC1JIiЯ lЮЯІВИ с.хощm 1рИ!Чі. Gп'УІШУ­ в.аIНlНЯ, міжр.я.дь ПРОВОІДІІІ.1FIf

н::вці c1I;OBWlitJlOCb бзІ'ШТИІ lІе зав. бути

плос-

IвАницы(й •.

р и'СТсю-о IКjЗ'nЬЮ .

н:ість ЛIQДИlНИ. Д~pe, ЯІКЩО Є В то IJНlCЗТІИ', i~My.laa'Т1If, а роз. Пер!шwй в'І.'1дїлок .~1I!дJГOOП~ Р€!!l/КЮlllегj;j м.аIЙС11IJ1111В'і,ршоВlaНИХ I(JРИlВа:rи їх ДОСіВі;д, ЩОО у "их «,I\jp,iJCJМlїа!СьІкИІЙ.:t ооец ііаJИЗу>в ЗІВІСІЯ Не IВЗіJЛО заХОПЛllOвзrrись вел·и­ пі!дll1!l!ІСі'В, . аlJlе ці Пі~ДIIJИlCИ 'I1P€'6з ВЧИIJI,ИСЬ ,Їlнші. Чзсв.і1д ЧЗ'Q)" В. ЗрТО н·а ви:роОН'НіЦ11В.j. 'КСIР'М 'ІВ дJI1я х)\до·

л,ів.

М.

першості

НАШ ПОКА3НИК-167 ЦЕНТНЕРІВ

t

ІВІСIQДИ

В

добltваються

ДОСВІД ПЕРЕДОВИКІВ-ВСІМ МЕХАНІЗОВАНИМ ААНКАМ

!р!l1ffif;ЮЇ

її теж дооить Г."ИIОOlКИ'Й,

в iдpyl'iii

бригаді Марія Іванівна Кривець, яка довела щодобові надої до 9,7 кілограма.

~~~#"~І~~~~~~~#~~~~~~'#"~'~~~~~~'Ш

СЗ\lIJЖ~lВали·

Зміст

це

вання. Сьогодні доїтн молока більше, ніж учора -

16 -кілограмів ку.ку-

10 кілограМ'tв

О'бі'r.р~ва€'тЬіОЯ 3З ДOlllOlМОГОЮ (\Л6кmРQlенергИ, ОnОЧ'ЇіВlfИlIШ ВИ-

фоroщити., ІНЗ ~юи.х ем,::щу,вати З1Иd,МIК'ИI т,х, ЩО ВQДЗfIачНIJIИСЬ, р,азом З ПООДOlр'ОІВJI>еНIНlЯ'М, ,віршОІВЗ" ІЮЮ теКСТClВIIЮЮ .

на

стала Ганна ОлексіїВ'иа Лебідь, я,ка доїть зараз

IПЗ';JНИIКClВIfХ

«ЗQря:t'

звернули

Mi1l ачхи і з кілограми сша,

Сllві Iра.дJГООПУ «ТIРЕ."бу.Х~ВlCЬКИIЙ:t 'вже К!IiПlі:lIЗ, ДРУЖ,Jа DОІботз. У

ви.ГОТОІв."ено М.З­

радгоспу

допомогли дояркам · подолати відста-

мова ііде кожного дня, а особливо на зборах, які відбуваються Щ(Щекади, де підводяться підсумки змаган,ня, вручаються переДОВИ'кам перехідні червоні ви,мпели і грошові премії. На першій молочно-товарній фермі 80лодаркою вимпела

IНЗ!:ІіВОІрі

стJItmв.к.и Іp.щд:roaпу

воно п·рибавляється.

під таким гаслом працюють тваринники. Про це

зн,

А Я.І{ люООlJНО

щодня

148 ,кіЛQГj)ам,і,в молока, наступного на два менше, Ольга Антонівна Какун

:МИІН'УJЮII'О J)<ЖУ попеР~ИlJЮ\f

н!т

вони

Почали ми з того, - хаже зоотехн.ік-селекціоиер Марія Романівна Рибченко, що запровадили раціOtl з }\рахуванням продуктив,ностl худоби. Якщо K~Ba дає, наприклад, 10-15 кілограмів молока, то ,вона одержує 5 ,кілогра-

роякісио

\

І

надоїла

дня _

Насам,пе-

рюємо, IIJріжджуємо. IКоровам, що иа роздоюван-

!

КІлограма,

6,8

А ось 5 березня доярха Марія Трохимівна Топі­

ви,ро-

"рамі. меляси, 250 npaмiB концентратІв на літр молока. € ,вдосталь солі-лизунця. Всі корми доб-

іІ1РжіІВ. ПлаН>ОіВИlЙ же граміов.

Ви'СО'Кии за,робіток і .в оста.н·­

ДЛЯ пОПOlВнеНolfЯ стца.

C.Jre'Y'нцj,

860 350

дають

ріальие .заохочення.

рудзиного

IІ1'рИ'ріс'Т кож.нlОг·~ тедяти CГ<,l>НO­

ви.в

ПJlоскіВСЬkі тваринники

-

ЩI),J;ООО1ВИ'Й

що

Колект",в молочно-товарної ферми і кожна доярка 3ІІІають своє завдання на р,ік, місяць, декаду і день. На дошці похаЗНltків обліковець щодня запксує, хто і СКіільки надоїв молока.

ред старак на робота тваринників, умілиіі догляд за худобою, дійове соціалістичне змагання, м·ате-

іНЯ для М'OJIОД»Яl\а,

оста.llНiі,ЙмїіCJЯlЦЬ

Жовтня,

lЦO ж забезпечило lпер.ший успіх?

('ІЯЦЬ вона ~ООИ'оо.єть.ся ВИlС(JБ,О­

К·О\Ж.ОО знає ов.оє мЮце, а це IЮ.wгшує р()БОО'у ДОЯРОК . 3а JlIК}'ІСЬ Х'J!lИUlИiНу j)WI1М1j.ЧIFО 3aJПіJ)cЩIOвaJIИII шараги. Розпоча.лось вечЇ;рН!Є доїюfЯ. - А (Ще Н<lше прим'~щеll-

Великого

о1ітн.я .щїlйКа. Може менше в неї СИ~1, ніж у м.оло~ши'х тва­ , ри.нШl>к'ів, ,але у~і;"'!JЯ В'Иlс:та­ чить оо трьо:<, 3 !l(Ї<сяця в \Іі­

,'\0

іГ()дmнищь. БаЮl!l'е,

корови,

зростають.

ми ділами. Змагаючись на честь п'ятдесятиріччя

Івже

-

та ~:нші

по іРадгоспу :цо

сПлоокt,вський:t

Н'И схожі між с(}60ю. Та.кого ще ,н·е траlll.1ЯлQсь. Навіть зз,ПЛЮЩ~И очі

дmи'ИМИ,

Вільма

paдrocпy

- нам иелег:ко вгиатися. Наше господарство ще пopiвRиио молоде, але, 1І",КО»ИСТОвуючи басатий досвід сусідів, 1'варииники прагнуть все зробити, щоб не відставати від .них. Хороше прагнення підкріплюється хонкperrни-

моїх ВИ1Хо~н­

як

по 20-28 кілограмів молока, поїдають відповідно більше кормів, пр а вд<lпо білку дещо не збалансованих. І все ж навіть при цьому ~oдoбові надої молока від . корови дo~e:цeH,i в ЦІЛОМУ

п'єть>с-я, а ,wyrovy 31>веім кі­ Ч'ОІГО , Нlе попаіде? Адже B~, i во-

36

Такі,Ж,

гектаріа сільськогосподарських угідь по 767 центнерів. І нині ві,н не здає першості. На нього ріВНJJЮТЬСИ всі господарства іРCllЙоку. _ За р'усанівцями, розповідає директор

вже втра'І'ИВ еmй Я<ClК,j)3ІВWЙ 6і- пачав Тrelніти. ОУ'І'іsки ОІКУТУЮТЬ БУ'д'іIDлі, за­ ПООО&ІОО'Ь у ЗЗlКУ11Ки. Доярки, лий К0І.1ір

Підрахунки свідчать, що кожна КОРОВа таКОI ПРОДУКТИ'ВlЮсті одержує 11 кормових одиниць.

Волоха,

3 ,B~pa. - А не бу:ває та'к, - за­ [Jwry;ю, що O~He дві,чі н,а­

груДитьояна НИХ.

СПУСкавться

Торік,

JШ .щітеіЙ. Є 11j)Y~Hi дл'Я «І]!ІІІІХО­ вання»: П~ тижню не бetРУТЬ ~О'СІКИ. Навчу ~arrи С· ОClк.у,

То твари,н,lfИlЦl>кі феор­ ми ЖеІР~ЬtКог,~ ві,~ілка ра.д­ tГO'CIJY «lвоброJщыий>>.. П()нац ~()р(ж pOOi~HIII\К'iB j робіrrlfИlЦЬ ,Вечі:р

rJ

д}~ші ,вона ІМені Лю6лю тЄоЛJЯТ,

фЄjpЩ.

РОКУ В РІ, К РIliдГОСП «РусаніВСЬКИЙ:t йде попереду в IраАоні по виробництву молока.

Q

Х{),ДЖ}'за телwга.~и. POOorra не­ леГl\а, але н'е скаРЖУСЬ, бо ДО

СТ!)­

до

виходу в

ПО.lе

Д~Нb .виUорі:в дО РЗІД ДEmУ­ татів 'І1ру~щиос меха,НlU3а1'Oj)И р'З!ДГ0СІ!ІУ «ру' саІн'w'сыиlй» 1В·~,1.3lfaRИJlИ

ПI>ВНІИІМ

завершеНlН.я,м

Ш)JJJ'(}ТОІВІКИІ ДО в е:сНJЯНlої С)Віби ювіле'ЙЛіОІ1() ,рО'Ку. Х о'Ч сь Єiгo-.JJН і 1>1 ООК;!ІІа. ВJilів.Gt.щти на 'П()і.1Я трап;­

ТОіРИ, сі~.а.лlКИ, К)'.1ьти: ватори та іJllші ГJ!'}1НJ1'oo~p06Н'i і IПЄісів­ :н1і 'Мa.JlIИНИ. Ра.).l'(}СіІІ одержав

3 !fOві Ву3bJКОРЯ.1.Ніі і ,стt.тыІш Ж 'С"Ї<в а:.:l 011\ , ЯlКИNИ О';lJн:очас,"о з Ha'c.iНlНJJlLV )IОЖJн·а

IВно,сwти

в

гpyнrr ~Іін~ральні ,добрИlва .

ДIJrя

забезпечення

Е:р>о'жаюра.,1ГО'ОП

ВИЩІ\ОГО 3

заШ.1а,}fУВ<І;В

Jfа'СТ(І;Н!~ЯN весни ВЯ€<СТIJ. міие­

'ра:лыri Дl>орltва на

2400

гекта­

рах ~3И1МИ1НИ, зябу і ба.гз,торіч­ ·шrx 'І1раВ. РOЗlC:іВаnJr.МУГЬ міне­ 'раль ні ;добрива. лі'J1іІ1КИ сї.1ЬіСЬ­ К(JIГоопода;Р{'ffl\(fї a.'8ia~iї.

НОВЕ

життя

14 березlН'Я 1967 ,року .

3


І

з реда:кцlй_оі КОМАНДИ,

На багатьох вулицях хлопчики

проявили

ініціативу:

хорошу

організували

личні команди, командирів. ДіТИ рішують

міста

питанн~

ву­

вибрали разом ви­ про

те,

як

краще провести дозвілля, що

корионогозробитн, щоб і самим було радісно ідорос· лим

приємно.

Такі команди створені на вулицях імені UЦopca, Галь­ бича, Нірова, Шевченка, Глінки, Rороленка, 40.,річчя ЖОВl'НЯ, Rиївській, Rутузо­ ва, Осипова, Мічуріна. Хло­ п'ята з вулиці UЦopca, ІНа приклад,

назвали

команду

свою

«Факел»,

вулиці

-

пова

«Динамо», Оси­

-

«Грім і блискавка».

роджена

Печура.

лег ливо

готуються

атлетичних дуть

Вони до

змагань,

наполегко­

які

проводитися

вирушить хід.

бу­

ВЛІтку

в

туристський

Будинок пІонеріВ хлоп'ятам включити

між вулицями.

Вс'і командири вуличних команд входять до районної ради номандирів. Рада ви рішила провести до 50-ріЧЧЯ Великого Жовтня гру-ман­ дрівку «Дорогою героїв, дорогою батьків ми в кому-

ДЯR~Ю

rni\!l.

команди

своїх

також

І

вулиць

завдання

сыІогоo

по­

радить в своУ

гри-мандрівки.

~eHe у 1'яжкому ста'н:і <J\дJВIeЗJIИ В райоНlН'У л,іосарню. Коїс;l1юа Іру-

каlМ, OCOMItВO .тіКЗIj)ЯІМ А. О. МjlЖИІЦЬКОМ'У, Б. М. Фз,їtНIIIlI.Ь-

оПодроб.16Ifа. І дїйан'О

вій, Л . І. Д6~ИlДчеlJК1O.

1Х>кьв.

Проте РУКіа не

наlВlпаки:

біль

гоїл'ась, а

ПQlCил'ЮвЗ'ВlCiЯ

і

кому, меДСElCТlрам К. А. Попо-

ПИГГЗJImJЯ ЦІ).О те, ,вдасться вр.яту.вати 'p'yu<ly чині.

О. ОЛЕКСІ€НКО. с. Мокрець.

I'(Wl~B

iВlИl1рашів .

3-ЛlРОЦ6нrnної

По

ПООИlЮlf

об.тііil'аці,я:х

Jви IМОЖе'Ге

IВ,ИJr:р'зrrн від 40 ДО 5000 ,юарбоваlН­ цін, а ІВ дО'д.а'l'КОВОМ'У l"ИJражі по­ зи.ки 1947 р,оку НlаlМт,ь 10000 кар60ваіІЩLв.

В

ОЩАJJКАСАХ ви можете та­

кож ~бати білети "рошо­ во-речової лоте;Joeї. В 'НИlні!IJIIllbOМУ році В>Їідб)'1дЄТI>СЯ 6 т",ра.жїв ВИІГ­

IP,al.lli'B. JlерlШИЙ Тlllраж 6у/ВlC1Я З бejРeЗJІІЯ.

ЗЗIЮрИ rИIХ

к,и .ж МОТОЦltклі,в с,Восход».

·

ВeJlОIСИlПещ:1В, ,піalHilНO, маnн'Їтофоні,в, l'eJlевїJЗОlРiJв, 440 чо,'юві,чИJX 1'18. жі,нlОЧИХ ВeJlОСИ[J6Дjі,в і стi.ти.Jки ж

диvJ.ын1Ікм,'

шиJН.И· іба.гато ч'еїf.

·

мото-

рздіоltриЙ/мЗlЧіІв.

ГОДШІ'ІІ'ик'ІВ,

праЛblrі

п1длягають

та

холо­

llIJБей,ні

ма­

інши,х /.Ііыf,иIхx ре­

району

3

КОЖНИМ

РОКОМ

зросrrає І ВІнести ВlКJIЗ'Д ,в ощадкасу lІІ'а' ОБОЄ

с.ума наIРОД,НIИIХ заощa:дJЖень, ЩО овідч.IІІТЬ про доб!робУ'Т ІІІ'ЗШИ'Х

ім'я або іНJЗ ім'я UНlшої оro6и, а.'!Іе ,розпоряд.жається ВКЛ',ІДО'\І лише

ЛЮlдіе.й.

ЮМ,

Міщн'О

т,руtЗ.ящи-х дають

~в.і'Йш",.и,

ОіЩЗ!ДtНіі 'каси.

мож:л,ивХть

'8-

побут

Вони

Нlа-

,н,щд,іЙIНОIГО,

.ви-

на

кого

ВИПИІСа,на

ВИlnлаче!Ю

lli'дlr~!>lt€Maтвo

о~н:єю

З

с.вої

O€ ІвіIдlВ!ЩУЮЧ'И П. ДЛЯ ЦЬОГО п,от-

матеріаЛI>Ноі і к:у.1ЬТУ'р'н'О,'П'ООутові Поо\реби. Дехто fЮ~И\ПОЮВО ,в,важає, що

.рібно ЛИlше подати за~у ,в, бухга.lТГ€I]}ію ового :ПЇ!д)ПФИ€NUПВЗ, ус· 'fЗl1!ОВIf ЧИ ,ращlГoarrу, В ЯJкm Вlказа·­

з.бejр.еЖelllИ'Х

'М1CJ1Cі!Т'И на

зкла,д в

сум

ощаi!llН'У ка-

су .00000рі!бно Л'Иlше вешвкі сумНІ, за -

6]ІВЗЮЧИ 'ЛІРО те, що з ма.ленbКlИlХ

су,\l1 ' ВИірocrа'Ю"ГЬ C011llii rrисячі КіЗJрбе:вЗlIШ.UВ. Ощадні каси 11іРИЙм'зють вклади до ЗЗПIfТЗlImЯ, СТІрокові, зи'грашні, ),мавні ''Га на ПОТОЧІІІ~ ljJаlХУ'НКИ. По ,1ІК:""а!да,х, Вlн,есенИlХ Ів ощадні каси,

,в!Ма6!IlН'ИКіаl~

tВИJJlл,ачуеться

у &И/ГJщд,і п,роо.енті,в а60 ВИ'!1р·аіШVв . ВIМЩЩffНК може Iі1ІРИ бажа'ИlНі ДОДalГlЮВО J3:НООГИ l'1lюwі iIDЗ свій ,рах jlHOK .в бlУд,ь-~у ОЩ&ll­ н-у :касу, перевести. Bl<:Jlaoд і.з O.!liH'Їo€Ї каси до іншої, ВlІІ!І!аJТИ дQP]'1Ч'6!l.НЯ для одер~ка'НlНЯ :В>КЛЗi-'tу. заrюві\!l.а­ ти iВlклад 6Уlдь-які,й ос0!6і чи opraнізації . l\ожнии, хто по6аж·а€, може

AOX<J.A

ТІ!! oy'!.ty .дJJ\'Я !)lЗJJOYIВЗI1!JII1Я

В

в

прав

наЙIВИlП!раадаIНФШ:иJX

ір·а.Х)1Н10К

Щ{)t.\І'ЇЮЯ'lfНОГО ощаi,roНУ

оЩJ\(ДtНИХ

М.

ШІЩУ

Н.

С.

ЛWl1ВИІН,

ваlprIOCтю

П.

Кисіл.ь

ЯІКІЩО'

ВИ,

74 'Га'

llliВeiiH'y ма­

карбов,аlНІЦі

пере­

касу.

КАСАХ іВИ ~oз.аlраз ЇJOfII)'ЮТЬ трудящИІМ дві

не

-

іlнші.

в игр аJl'И

сільської

молоді?

п,j;!)ПРИlємст.в

заооро'н'6НО

і

упа­

ви.кОРИоСїоаУ,Еlа,т"

1360 УЧ~НЬ. :робі'ТІН:ИlКuві СЛ'У'жбо'sці,в, я'КіНЩі ро,біТ,)!lfljЦОЇ і Еква'\lеJШ в цьому разі "€IpeHO- ч:аються '8 школах оятьС61 н'а і,IfШ:ИЙ строк, оу зв>'.яl3ку cilпbCbIК'OЇ '~o.ooд:, Іна робот.а.х, що з ЧИl~ пере!ЮСиrrьо~ ІНа той же заважають 'відJВі~ШjjНЮ занять, а ЇХ у 11Р'lllВа.1,і с-грок .j 'чаСТИІна невИКОРИІС'Гаnюї llЗ1КОЖ ПСlси.~'аIТИ відіпуо'Пш.

пра!ціRНlІІКові

За

чзе в Щр.ЯI.J)ЖеНIНЯ .

ВІВТОРОК,

14 БЕРЕЗНЯ

Перша щюграма. 11.00 Те­ леВliзі'ЙRЇ ~Jіюті. 11.10 До 6О;ріlЧ­ ЧІЯ Ве.л~ого Жо.Вl1Н'Я. сЮв.і.леЙ­ fIIИIЇI elКlj)alН». 12.00 Ф. К apiHl'nir«ІПoвep!lliть IПл:З'ту за .наlВ/чаJl1НЯ». ТМ6ВізїitниЙ Шlек'Таll<.llЬ. 16.50 Для дошк1nЬІНИ'К~ і МOJItOДIШНlХ

ІШ<оmр'іJВ.

СУlМіл:і

~'~'m~.

OrIeк7акль

консультант

КИШJl'-

(2 серія). (М.). 21.30 -

Для 'мо­

JIQДiї.

JQВя:roкI».

('I"IIit.щ:умкн ~ЇlGЗlНCblQQГО !ЮН­ К)liJICY aпrrОСТOlП'у). 21.45 сПо.­

нзlвlчалыloгоo

cт~

Т есljJieТИ"І'Н а

<4СКа:піггаlН

Сова, ,і.де по слЬду». Прем' Е1Р а п О.1.ЬоСblЮОГО т e.1:ЄtB· U~J'И'НQ­ го ~Уід.QЖlНь()го Ф-і.1ЬМУ. (З серія). (М.). 22.30 В ефtрlі «Мо.l0; Д5IСТЬ». ( 1\'\. ). Друга програма. 11.00 - Те<1 I е­ в.:е:.Й:ні ІВ':СТІ. 11.15 Юнолекто­ ,р~й «KoJJlClc». (М.). 11.40 <Сл!у­ х.а/Й СОЛдата». фі'лы-Ік'онц€iрт •. (М.). 12.05 «.Зв,и'чаlЙl!fl}\'й рейс». ТeJЛJeВЇІ3і,їtний фіVl!>М . 18 . OO--ІПр-о­ лрамз

20.40 2,1 .00

,н'авчал,ыlоігоІ

телебаlЧеJl\!!lЯ .

д.rnя C'i'yдewгiJв JlJjJ>Ylroro КУ1Р'СУ. Ви­ ща

м.атем,аТИlка. «РЯj.'(И'». (Про­ Теар'е1'ЖНЗ Mexa.НlilК-a. «<Th/юокопа:р,алеЛI>НИlЙ ,рух l1вердо­ го тіла» . (дв.і Л6J<iці,ї). 19.40 <з.вжЗtЙІJ1:ИlЙ рейс». Т е.1еRіз)Й\НиЙ фЇLТrlм. 20.25 ..,BOrд'IIIB пої~и маШIІІН1Їcr». ХУДОЖlні'Й фі.п!>м.

Заступник редактора

В. ПОЛОТНЯК.

ГЛflН­

-

1,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ГОГОЛІВСЬКА GТРІЧІ(ОВО тк.АЦЬКА

ФАБРИКА ПРОВОДИТЬ НАБІР РОБІТНИКІВ: ткачlа, учнів ткачІв, швачок.

Звeprrатися у sідділ фа,брики (с. Гогол'і·в).

кадр'із

Дирекція.

Про­

телеба'Ч6НІИІЯ.

дJPIyгoco

меХ1З/НJjJ<iа'.

ТeJlеві~ного

сек­

тора Укрпрофради.

ю.:ьaroro ,РОСИКЬJКОІГО драмаТ.ІІ!Ч­ ilD'O . tea'npy ім. А. ЧеXdlа. 2'1.00 «iI(anirraн Ссеа. ~e по CIIЇJJjy:t. Прем'ера JlJOJIи:ЬІООІ'О те­ лsїзiJAнaro ~ОЖіНЬ()('О фim.N.у. сНtаjЩ:eшeвшllЙ

СТЕСІН,

ЮРИАИЧНОГО

(М.) . lдіОВЖеНlНЯ).

17.20 ....., с.в,улиШl. П1шохщ, alвr1O­ Iмtoбі:JIЬ ... ». 17.30 РіlШ:lНJІІЯ ХХШИ З''ЇЗД,У КПРС 'у дії. сPeзe!ptви ~шеНIJIJЯ». 18.00 ТМ6ІІізійні в:стї. 18.20 СлухачЗіМ почат­ кових щ)nї'J1ШКЇЛ. Оон·ови' поnn-и,ч­ H!IIJX 3llallЬ ~анепад QВiiTOВIOГO lКIЗIIIirrа.лівМ!)'». (М.). 19.00 До

l!'р а м.а

А.

Iщд.аетWJ!

К'}'1PtIY

«Сюл,а\!l.'НJИlЙ

спекта,клю.

'КОIIF6К1І'И!В

'Н'l1Іка

Беро­

ТОІв,аіРИСі:ва.

ОЛЕКСІЄНКО

(М.)

Тмевізі.й:н'Ї нав'ИlliИl. (1\\.) суIкlр.а·іінсыиІйй 6aJleт 'На

праціВН'IІІКЬВ

в а.ptcыюгоo міс b/КJOiГ() оо о<ж ИlВЧ ого товарWС11Ва, з гли6ОК'ИІМ С)1\Ю\1 спов;щає ПP<Jo (1~,ep;Tb ЩJзц.;IВ-

Любові і

ВИС.101ВЛЮ€

Аитонівни СП::ВЧУТТЯ

llОок,і,Й,JI1OЇ.

~VIlHY

В. СВІДЗІНСЬКА. інспектор-ревІзор центрощадкаси.

6К'за IЖ'­

ву, де rвр,аu,Ю€ студент

.1ЬОДо/». ф.ілы-<конJJщрrr.. СЕРЕДА, 15 БЕРЕЗНЯ річ в п.оП€ljЩЩНЬQIМ.у 'і'Иj)аіЖ І, не Перша програма. 16.55 На­ XlВИIJlJЮЙ-гесь. К'у.пу;Йте 6i..тJeти ,ІІІЗК:­ ша аф:ша. 17.00 ТеJll6lloіlЗ:іlЙ\l:mJЙ Т)1Пюrх в ИІП,ускі>в , і, ,ва,м ПОШlасl'IfТЬ. Ж'У'рнал «;ПіОlrelpі'я». 17.30 ~Про ТО3З1jJolШlі, зб6рігай,те г,роші '8 що ооіває а,рфа». РОЗІПОof!'ЇJдJb ПIJЮ оща<Д:н'нх каса:х! КУ1П'У'йте 06.тft:ra­ до.лю аКllРИIСИ Ф. Па·нф,іло. (lПе­ ц:ЇЇ З-'ltроцентНІ~ ПОЗИlК та бiJлегoW lPeдa~a з 3.а[JОРЇtmЖЯ). 18.ЗО nРОШОВОіР6Чової vюrГ6j>еї! КОРIlC­ "'Р034l0віщі П!РО Г€I;J\J.ЇЗМ». ВИІСТ)'lI туйт€lCЬ ПОС.1·~nами Od.ЦЗlдJНИІХ кас! п1«:ы,eJlllиJк,з,' С . О~ИіРНОІВ<З. (М.)

.жете ІІ<ІУПИІТ'И· об.п:їnзції 3-1ІІІр<>цен'І1НОЇ Il00ИКИ. П'РОПОlf)'ЮТЬоя

ХОЛОДШ/!.ЬІН!ИJЮИ

робlтннчоїі

:)iCТaIНO­ НОВ

а'бо

рі)'Х тоtJК'!f». Вища' м,аТ€JмаТ'ИlКа с РЯІ!І. Иr.. (ПjЮдОRЖ€JНlН/Я) . (Дlв,і 19.30 Е. Т.ріо.1е Е. М. ВмИ\1І.Ч6НКО. БаЯ1Н CJПо.~оХ­ JJelЩії) . ся» ваlрті:етю 110 ка.роСІова'lЩ·іIВ ВІН- ..AJв,ЇJ!lliЙОlІСькі '~ОХЗl!щі». Пре~'Е1ра

ОЩЩ!liна

фо))'М заОіЩа\lliЖеН1llJЯ є бе:tгоrll~­ ве ll€'pераlх),ваl!llfllЯ чаlСТИlНИ заIРIIМ'а.­ ти н'а &КVlaд. Вона дає МОж.lm'­ ві.сть з.бер·іJГЗlГИ проші в ()ІШ!ЗІ!l.lКаlOі,

НИ'Х

~щptгЇІСТIIQ 85 каlрбов.аlнц.і,в. В.тJЗОН'И­ юаlШl Ї х ст ЗЛІГ А. І. РОGyt\llКlllй,

I(,НШI~Кlа.

гід.ного 'Ї ЗlРУЧНQ/jО зберіlгаlНIН1Я заоща,дж6НЬ. ДОПОYlаJГають 'ГJPJY.діЯ1ЩИ1М n.р,аIвиI'nыоo IRи\кОРИIQТОІВ'VIВ'агги, бкuжет, ,l1'овн,::ше з·аIДОВЩ~·!>НIЯТИ' за

C€lpteIД

СКЛ a~ а Н:НЮ

керіl!l:Н'ика,ч

також

• В1tI1jнш.mв 'ІіЗ суму 6025 карбован­ для ц,іВ>.

НОріМ аЛIЬНОМ:У

вістити, IIj)'О це уtJбовий ЗЗіК\ll1З\д, а

,!І;С\і>ОЖ У овіТ' ІМІ}'ЗИІКИ». (М. Частина ЦІІ,Х ВНГ:РJші.в ЦР,ИlПЗідає КІЗ). і !Н'а· :н,аш ра,Йон. Лише за січень Друга програма. 17.50 -

ОЩaдJюа.саміІ'

уста.н()в.

RОНСУа1ІьтаЦIИ

С'МООКImЧ-408», по стіль-

·

101Q Iн.аIР~''1НИХ

роз­

ВІДПОВlI~Ь: ПОіСllЗIНОIВoQlЮ РНК ОРСР ~1Д 11 лютого 1946 p<JKY

cМa:pce.1JЬim8:t.

l1р·аlН1ЗИ I СТОРНИ'Х

суворо

~р.и.

I[J()ІД:li'lі фСI~ів. ,п;ри:зн'аlченwх д.'пr

IВк.прашІв ВЩВелlНХГО ЖОІВ>ТІНЯ. В КОЖJІЮ~ З 5О1pir1tJя ЦИІХ .в1tГ'раш~в '!ЮЗЬІ1РУЄ'fI>СЯ 44 318- Ю. I<onв:sнIll<JQВ, П дЗірївИJКО тож)6і:лі

ВИМОГ

ні під ІЧас дotroаl11JООВОЇ ()Іплачу:ваlНОЇ НlЗJВчащ"ної віДjrJYlC11КИ т,ре6а спо­

,роз,jJISU

ПОЗИКИ 'JЮ3і:l1~ТЬСіЯ 9400 'BlII1j>a'. ші~ 'іі'а c~t\lY 512560 юЗ/рООв1!lllЦ'ЇІВ. :• ПО [JООlЩі 1947 'POКJY I1ІРОВOlДIfТЬСЯ · 6 О1СIЮВІІІIІХ і ООДIIIIf ДQДа'l1КОВН'Й rr",раж

'РЗ!!І!ГООПіроБКООПів

.дО'ГРИМlУоВІаJrИІСЬ

Д€iР'ЖЗL8lНJi 11РImI)(щеНJтні ВИl'ра Ш!lfі доJI'ЮМ ог а 0110 лік Щj}н.я'н:ом У Л'ИС'J1Ку. пооиt.'11: 'ВИПУОКУ 1947 і 1966 pOlК'~B. ЯіКІЩо ж хвор<>ба ·не з а:ВlЗІЖал:з В зв',я.'ЗКу З ТИ\І, ЩО В КЬНіЦі ЦЬО­ то РОЩ кіончаєтl>С·Я CTopOlК З~ро­ цeнtJ1I1OЇ позики 1947 року,'ГО!р:'К вюryщен.а ноаа ПООlllКiа. 'ВИlП']'1ЩеІІІ,а 'вона теж С1'lЮКО/М н,а 20 рок:і,в в об.1~г:аilJjkях вартістю ПО 20 і 10 :кз.рібоваНі\цДl&. Щоpti:<tlfv ПО ,Нil:И ~p<>' : IВQ:дlfТbiCJЯ 8 тwраж1.в ВИJI1раwїs. В од.ИtН

же

поробоl'і користуються учні шкіл

Xtооро6и

тиражі .на

ЦИlМ

Iр,іШ6Н1НЯ'М РСС ЗО[lС\з'яза,!fO воі,х

бових закладах? ;ВІДПОВІДЬ: ' ІЩ>ІІІ за'ХВОj>юван­

.~~~~~ н,аIВІЧал!>ної

кожному

ооб<гов()ре­

нп'!! ,і СТУД6нrr а60 УЧ6НЬ OK,l·a.дi~IB дода11(О8і наВЧaJIьні відпустк·и, їх, їо додаткова ·наЗЧlа,lЬ1На l3iiL.'.\що надаються у зв'язку з нав­ пустка не П€lреноситьоя і Лlііка,р­ чанням у 8ечір"іх і заочних ви­ Н'Яlн.иЙ лиcrок ' не ОП.іlаЧУЄТl:iСЯ. ЗАПИТАННЯ: Якими' пільгами щих та середніх спеціальних уч­

~y. До л ЇКJапmі , ПРНlзнаюсь, поQОіялась іти, щоб, б)'1ва, Re I8ЩНЯЛИ ,Р')lКИ. Та ІВНІ Й НІе ДИ!В'Уйте ШJСТ,ц6СЯТ

ЧИ

г?:,н ­

перенесеиню у 1Іиnадках JLJВороби

І ар srгy.BаЛIf. За це я від усього серця ~!!КУ1Юр'Я11іIВНИ-

С1'ОМО

ма'Т·ер':,зл

шено С)'ІВОІру UI;oraiJ,Y.

З.1()lвж.И'ваючи

ЗtAlПИТАННЯ:

ШJ

·П:р<>t!l.'У.ктіJ8 для ЛЇIКУlВаm>Ull1'Х 'УС­ TaJНo.B і віД;\lQВУ ВlІ\.'І!ати крупу i!I.JIJЯ 1[J000реб ,'ІЇ'Каср;н:І з aJВTOOPГ)' іробкОOlП(У Г. І. Ва,сюКіУ aro.10-

'Н1адру,

Юридична

одержати

Т. ЗВЕР€ВА, завідуюча Будинком п,lо­ нерів.

лі'ЮЗlр'і, б)VIа

т.

Дівчаток

та

РЯТІВНИКАМ

ЮІ', ВC'l1а,новили

робюооrтy,

іР аIЇfаПIQІЖllIВ'СП i,1!КJ1

Газе11НИ,й

4 лютого

ЗЗГOJlов.ком

Ось

ІНО Ноа З'асї,даlНlН і ПІР а:в.lіIНlН,Я.. З а 1П00рушен<НоЯ IПО!Р'Яід)К'У ·рооподі.пу

С1ЛУ.ж:бови;." СТЗІІЮВ'IfЩем, не ви­ i!l:i.rnиvrll1д,іЄ,ТIfЧIЮГО ПjJ'<Щ)'1КТV (г:речаJЮЇ І<ІРУПИJ), призначеН'Ого

ПОСИ-'fЮВЗ/ОС>Я. Місцem.і МEIдJ~РЗціlВНИIКИ Інаcrоми на CBO€MY, і

маю ,rnд

ИІЯ

КОВЗІІЮ юриrгll'Ч!ІІу замі'J1l(!У ПР!) те, ЩО К'6jJ'ЇВНI}\КИ Вел.и.юОДИ!~6Р­

Лихо П'Р'НЙ'WJlоН'ооrщді~аIН'О: упаЛ'а Я й З.;Ю~,И"lа Пjp,аlВУ ру-

uа'бі: ЖИlву c,~~a,

такИJМ

.1Ijюа;~і.

,беріГ.

ВИ ІХ РИСОВИМ ОТВАРОМ»

У нашій гаееті В'ід

подарун­

ком, сфотографована перед червоним прапQPOМ район­ ноУ піонерської органІзації І

ми Михайло Миша та Олек­ сандр

цінним

сА

пО'Т,реб

вШ:павіЇrв }lа ·це го.lоз,а I1lраlВлі:f'

//3IUИ1ИIIJf,)]

нізм ідем». 3 цією метою їй надІслано по п'ять завдань. Номанда, яна нраще вико­ нає всІ завдання, буде наго­

Особливо слід відзначити норисну роботу хлоп'ят ву­ лиці UЦopca, де командира­

для

«1108 ОГО

МАНДРІВКУ!

В

Гальбича

~JЯ~

ПОПZ~_

1 -_ _ _

КО./1І6КТIllв. ськorо

пр.а.ц.і:ВНИIК:'В

з.міШторny

Бр·()Вар­

S' ИСЛОВ~lЮЄ

I'ли6сlКе опі<вЧ)'\'ГfIЯ ОдеJOCіЄНКу Вшкroр'у МИ1К1(майовоНIЧУ з 11іРИ­ IЮIд;У П'ЄІ;НЩЧЗ'ОНlО'Ї Ci~,Єtp'i1i його МlЗIГЕ1р·і, ПljJаціIВН'lІ1ка, Б,роварсь­ кого

Mїcыкгоo

СПОЖИІВЦОГО

ІОВ аР'ИіСтва

«ГOlВорmть МОСК'М ... » 1(00000ерт. (Т'jJ'аНСІІІ,яu,іJЯ з К~еМJiI~В ського Па.lаіЦУ З'ЇЗдJів). 22.00 -

19.00 -

ОЛЕКСІ€НКО Любові Анroківни.

. . . . . . . . . . , . . . . . , І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ••••• 11 •••• ' . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . .,·

НАША АДРЕСА: М.

Бровари,

вул. Київська,

154.

4ЗНОВАЯ

ЖИЗНЬ» -

К()ІМИТleта

КП У,юр,аи,нЬІ И ,раіЙOНlного Совес;]. Д€-П'утаrrов тр)'дlЯЩ НJOOЯ К И6ВІСІК ой обла C1'll.

орган

Бu>oварокого

раЙOlНJнога

61964.

IЙО!Н1НОЇ

глибоке

Газета виходить у ,вівторок, чеl'Ве.р та суботу.

................. '

~J'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I''''''''''''' ІІ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ........................ .....Н

Брава'рсЬІКЗ Iдру:каРRЯ, КИЇ;ВСЬКОЇ області, ,BY,~. КlІ1їоська, 154. Телефон 4-57.

За,м.

1010--:594 І .

ПlраіЦtВЮnh\J/5

в.щJсыосона,рщіиJJгоo

ДИ'ЧІНої

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника редактора, відділів: партійиого життя, масової роботи таПjЮмисловості 4-67. сі.льськorОСПWJ.арського відділу і !'РО­ мацської ЦРИЙ'МaJlьиі сКиївської правди» .- 4-47, відповlДaJIЬИОГО секретаря, редак­ ції районного радііомовлення та фотокореспондента 3-18. ІНДЕКС

1(000€JК\ТИlВ

про.к~Jратури КOlНlOy."HTaiЦH

апіВі1\УТТЯ

Бро',

СУ'д'У,

та ,

іРа­

ЮРИ­

l!JilС:.lОВJFЮЄ ,п,ра ці~IН~У

су\ду С~ИіР~Сlвій Та,м:аірі Олен­ calНrДp:<ВlНJi та 'ВClїм ч:юнаl\l її OЇIМ'Ї З ПІРИ~ОДV пер·ед.ча:сної см e;JTi її ба'Тьк а ли.п'Я , ВКИ Олекса.ндра Яковича.

32 номер 1967 рік  

32 номер 1967 рік

Advertisement