Page 1

Про.!lЄтарl

tlclx

краін, єднайтгся1

132 (307)

Завтра,

20 КВіТНЯ

19.t7

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)~ ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ трудящих киІВСЬКОI ОБЛАСТІ

Ціна

квітня, о

21

12

ГОДині, В БРОВ:lрах ВіДбу.

деться районна нарада секретарія первинних партор ганізацій, голів КО.'Ігоспів, голів сі.'Іьрад і спеціа;1іс­ тів сільського господарства.

НЕДІЛЯ

РАЙКОМ КП(б)У

р.

РАЙРАДА ДЕПУТАТІВ ТРУ)JЯЩИХ

коп.

15

Винуватці Відставання

ГІДНО ЗУСТРІНЕМО 30-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВ1!::Ш

САДИТИ

КАРТОПЛІО TA~ ЯН Всі сили на Вfl"онання зоБОВ'язань ГАШ! ЛОПАтА даних товаришу Сталіну ;3Ї~~~~а~~в~оле, авиорали Півмісяця

пройшло)

як

траюористи б о б риц ької

МТС Чаюн М. і Малій

Ми, колгоспи нашого ра йону несемо ВИІ(ЛЮЧНУ від·

~

п()відальніСТЬ перед партіЄЮ Стахз НОВСЬ кі покззни КИ тра КТО рної ори гади т. і державою за

!,иєва

постачання

І,артоплею.

т

Цьому

б

ра КТОР" аригада т.

З

озу л

І

Л

Машина Іх більше простоює, Ніж бува€ в борозні.

І

ук ян ен ка Працюють в одну зміну-

сьогодні Чаюн, а завтра .~a-

відстає

~,~~тО:'~з~~тгь о I~\ :~шуе~н; ЛОГОВІ'О на СОllзмаГfJННЯ Забезпечити, щоб !(ОіКЄil UrTDHOM на (І трактор безперебійно пр" u Ц К ВКП(6) І березневого

лій.

КВІ'тнн не 1~')Иіі~В~:I~Я п~.~е~~;!~ч~н~І~ . " Б

18

Ilював :20 ГОДІІН 113 доnу. Ц и ИП'б)У ~600 Пленуму [',. 1\ ~ .;) :-'" Ві;mовідь на історичне _ е f1ровел.еною п~реlЗіркою гектарів у нас відведеllО під рішеН\liJ лютневого Плену5рига )~ИJ . .с)РИI;3Д~ , .~'! .3 предстаВIJlJка\1И броварської цю н&ііціннішу культуру. му иК RКП(f)) , II;Jші трак-І Ф., Ю. • [~ !\ 511 Н.! I1~~)'\I\TC, КО.1ГОСflів і редякції

Пі ,щіtсуЮчИ J1JIСТ УI<раїн- ТОРНІ БРl1га;н~ Ng3 І Н24 аро-,

(ЬКОГО

народу

веЛИI<ОМУ

ВЯРСЬКОї \!Те

!Зступають у

.

Гра~(1У~J!СТИ:

КОРНІИК()

Ф.

Сталіну. ШІ дали слово вож СОllі;Jлістичне :~ \І;JгаНIІЯ М'Ж І НІИК() .\\. д.

(окиіі врожай картоплі. На· тисн

ВІІСОКОГО

врож~ю

В

JlOM

підкрі!lИТИ своє слово , Требухів,fм.дімітрова, .Чер

З досвіду кращи~ CTaxa~ ВОНИЙ ПР[!flОР" і" Нове жит-

НОВСЬКИХ ланок ранону, ЯКІ тя", с .

КраСНЛів"а ·-- зерно-

18

!{OfJ · встанов.Н"НО:

квітня,

,V\ .•

ба 6у.10 носіяти 50

ра, 170 центнерl3 «аРТОПЛІ, ' ." 200 центнерів ГОРОДИ!!!! з: .\1\. П.,

~\ . , ~ СЬ \ЕНЮ!{ І. В., гР.ктара. J!.ЯЧ~НКО П . с., Д~ЧЕНдля цього RlІсокоякіСно, I\()t . \. О., ТАРАН 1 \. Г., у встановлені СТрОЮI вико- ДЯ ІЕНКО М. с., ДЯЧЕН-

наТI! с.'Іідуючі роботи :

і те~IПИ, якість посаДI<И.Ось що заявила Гзmа JIOllaTa: - П ристу паЄ\1 о са.1ИТlI в 1. І ', P('II{'('P~ II, ;II . 'l.UpaHf;;\ пі~ 0;111\11111:, ;щ бре прогріг:нї ГРУНТ, ПіД 3. П'дпятт:r ІІарІв

1:.!0

.10Ilату,

"'!(JІІI'а

lІ1r.ля

глибину

8 -І О

~HjPK('!1 [I,

];!НlI:l

~a .Ю~

41() га 120 га

га, по-

4, Я ні',ll'поj ОР :IIІ "' I , сантиметрі8.:J. Nер('Д1IосIRНО( ЧJI.·

СплаНУВаЛИ тзк,

на

щоб свої

Тlшаlllї ,

1;,0

1 '1

КО І. Д.

.1а .~' 4 І "u()

пізніше піС.JIЯ посадки ціли

СВОЄ\ІУ

тракторі

щоЗмi\lи

зям;сть

рює

І

і

".!~,;, ;,;,0

' І,

,У,

'

ВІЮ

всі 4 трз!(.

ви КО.1госпів т. т. Мазій, Кас'нн і Бабич недооці­ нюють значення агротехніч­ НИХ заХОДів R боротьбі за підвищення ВРОЖаїіності ози ;-3аплановано заборонуваКУЛЬТУРИ за 8·10

ти озимі l)Обочи Х

дні в.

[311:111;\ че но

використати ІІа ній

роботі

С6' . А ле о КОРІВ КОЛГОСПНИІ<ІВ.

нічого тут не зроблено, щоб

Боронувати озимину ЦЬО

В колгоспі .ЧервониЙ пра· лор" є 2 І<інні сіВС!.lІ<!l. Нор· му виробітку ВИКОНУ Є .111' ше ОДИI! тракторист т. Се-

менюк І. В.

- -·- 0 - - -

ми бульбами. Для НОС3ДIJМО п()саДЮI у змагаННІ' з ЛlJнrrоІО :~.' випаВШIІХ кvщів U 11

ПІ'джив. JlIJЮf'lМО u

робити так, як вони-оце і

беЗІІечити ВІІСОI{иіі

означає

НІЖ

минуло('О рОІ<у. Але голо­

га, а випрано 265. Посіяти го року конче потрібно . треба 6У.10 50 га, а засіяно БеЗСНіжжя,мОРОЗИ упершііі 19 га. при чому вручну,х()ч lІоловині ЗІІМИ порвали кор-

тарів (бригада Н2 З). --- О

НаДІ"I' ЛОСЬ

Надія ЛОСІ, за останні

га

га.

.1\\?4

агротеХНІЧНОМУ рІВНІ,

графіком треба виорати:) І S виконати це.

В сереДНl,ОМУ к о Ж 11 И М Is-силыlІ Tpal(TopO~1 ВIIО' рати не меНllI~ 800 гектаріа. ТDактористи т. т . Буряк 1.0 ,. [{ОРllіЙКО Ф. Д . 110 1000 І'ек

0,05 га картОIІ,1е·розсаДНIІК. Рівнятися по передовиках,

Н. ОМЬ'!ЬЯНЕНКО.

е. ('~)"Ш(\JІ;И.

ХТЗ він мої пшеНИІ~і і жита.

З 6 '. ,

тори пранlОЮТЬ ЩО \ Д о б \J тільки 110 16 ГО:"ИН. Не 11(1' .~ лагоджено осв!тлеНН5J. 3<:1

І

га

по

г. 5

в бригаді

і

400 G. БОРОlІування В агрrl' атІ62U га 1:!s;) 5 5 , гектарів посадити за 7. СIВй'у ЯРІІХ [)І) га ;,0 днів. Для того, щоо розміс 8. С'вй\, ()3I1МИХ СІО га 1(10 тити 50000 кущів на га, да 9, КУJ~ТIlр.o'lll і Я п~р і г. 20() га 4~O

мо ширину МіЖрядь 50 сан тиметріВ, віДДilЛЬ ~Ііж куща МИ В рядку 40 саНТИ:\lетрів , Слідом за садіННЯ\1 поле за боронуємо. ВерХівки буд.емо висаджувати ІІа 7 день

ведена ТIJ3КТОрНИМИ Сівалка ~ІИ. Як ' сть робіт визнана відміІІНОЮ. Першість у СОЦ, змаганні між тракториста\1И за т. КорніЙI(Q\f Ф. д. На

r:!Hlro'l

"" :1;,(1

рига-

I)УfJЯI{

1І0-декілька РОКіВ вирощу - ВИХ ГІ() 15 центнерів з гскта- :і6і~;~О~И~~Н: ПАВЛЕНКО сіяно 100. Сівба ярих про

ють по 400-500 центнерів каРТ01lлі на гектарі - r'аші Jlопнти, Паші ЯрмолеllКО, Наді! Лось, Софії Лось і інших-нам відомо, яке зна чення для врожаю має час

"перепутали ЗМІНИ.

дир т. Федоренко І. та керіВНИКИ МТС рідко коли бунаlOТh тут.

I ' РlflЧЕН, В бригаді .N"23 - бригадир ---0--І. О .. т. Jlук'яненко -- всі три ТРЯk: НО ДIiНЮТЬ за ВDО'lIJ'аиW і ГРІНЧЕНКО Г. Р., С!{О!.)· тори працюють у дВі З~lіни, U m і оІlIК Г. І'. по 20 ГОДИН на добу. За Колгосп ім. Щорса. ім. БРllгадир БРНГillll1 N'2 4, графіКО~1 треба було виора 17-го партз'їзду, ім. Леніна ЗОЗУЛЯ .\1\. ,'1'\. ти 295 га, виорано 335, тре посіяли ~aHHi на, В~ЩОМУ

дю партії і нар(цу зібраТIl ВИ- соn()ю. НЯІІІ:J \1ета ··· .1.0мОГ·; КО І. став час,КОДИ ми повинні ді колrоспах -ім. Сталіна, с.

.СтаХ3110веllь"на

Л..

Ф.

Докл<,даою СИЛIІ,ЩОб за

;1. в а ,

по-справжньо\!у, роки ,1 свnєю .1анкою вира·

по-бlльшовtlЦЬКОМУ З~lагата· щує високі врожаї карто!]-

ВРОіКаіі ОЗИШІХ. Ор!'ані~опа!ю ІІГЮ -

У нас СЛОВО не

ся, .?ор~тися за ВИСОЮlіі вро· лі Цього року 3 нею в"ту-

м инvJ О зи ш.

•о

ходить nіджив.1еНIIЯ на

13.')

непу систе~IУ о~имини. для нового віj{родження корінІН! ІІотрібна вогкість, дос' туп повІтря і теП :lа . Росли на може все Ite одержати,

ЯI<lIlО CBOЄ~laCHO і якісно бо

ронувctти. ПЛ<JІІ піШКІІВлення

03ЮІИ

ІІИ також не виконується . :\ГРОНО\І А. IlItEHKO.

с. 'іня;!;!:')1. (1

---

IjYBODO

Ф ----

покнюати

ПО3-

жаи. [ІЛЬКИ в цьому запо· ПIІ .1а у соціаJIістtlЧllе З\lа- РО3Нідеrься 3 ДІЛОМ гектарах в J(О.lгоспі ім. І-оі КDддачів ПОGівмаТВDіалу

рука, що ~tи Зl)сремо ВИСОД " П ' П'ятирічки. ВИКОРИСТОВУЄ. оо гання ланка еlJнеки рОНІ, ,,- Лист, якиіі \111 Асім НЯРО кии ВРО,КШІ не в окремих лан І яка ЗQnов'яза 1ася Зібрати '{ , ' мо 3 ПС·lЖIІА.1ювачі, які виго ках, брига ,lах, а в I{ОЖНО- , ' " , -' "40(') ' ДОМ ПІдписали товаРИIllУ . ІІЛОЩ! ВІ " (>/> гектара 110 І ( 'та 'ІІ" r ІУ ,-'>'J аявив у своєм" тов,'!еlll' в аРТІ'l ' В 1(0'1 ОС му КОЛГОСПІ. ч " J ' • І. . І' u

(О гляд листів)

'.

J

\..,.

Не МОЖН3 ставитись до 111e...~:~i7e:1 KBaI;:eO;~1~II І:а І ~~ою І ВИСТУПі на М,іТИНГ У бригад~р пі ім. Ю рова на

Позавчора, -- IIIHue нам т . ;\t\ехеД,-КОЛГОСIlНИКИ кали-

полі на тянської артілі" Червониіі

VI

орrанізаціІ соцзмагання так, ' ')~O . т . Г. ГиреНКО,-це наше зооо ПЛОlці в 46 га піnживлпно І ЖовтеНh " RI1КРИЛИ. двох _ОП тонн miC-, IНЯ, за ВИКОI'аlll'Я яко ,.... \. Б редака і І) озсохv, б ачимо в I<О .1ГОСПl. 11.10ЩУ І10над . .в'я"а " '< , , злодіїв . 1 Т С цевих доорив. о ВІІВ03111 ГО мн бу 'teMO боротися всі- жито. '). • ІМ. -ше равня, с. еШlflO.:J- 'юбрин починає опереж)'ва. ' . ІI1Кі Акрали ... 1 Кlлогра\1 поки ' де '. ~ 19 ланок змага. ! І .. Л \1і1 силами.Запевняємо нашо Пі 1nіI\ИВ.lеIJIIП ПРОВО:tюю сівматеріалу. ' . ти .1анку аД11 ось. . • ЮТl>СЯ ТІЛЬКИ 5, а остаНIІ1 з Трактор має працювати го ве,аикого ВОЖДЯ І вчите· РОЗЧИНОМ фекз.Іія . r:еЛЬКОРIIОС:Т колгоспу ім. як це ми

вини керівників 1!ртілі стоян :20

rO:tHII Ііі! добу ..- [3 день ЛЯ, щО. ,У нас слово з дlЛО\I , Леніна, с , СВИНОїди, т.т. Тоу веЛIІКО.1Шlер· ІІа с:нСн ЗР.РlJоUоБОАИХ, ВНО- не РО:Jl1Iдеть(я. І СУ\I.lінно вик()нvюТl, свої лочко j lисенко і Хоменко ських КОЛI'ОСП3Х і\l . Леilінз чі " I ' ОТУВ3ТИ гpy~"г під кар- Хід робіт пока.зує, ll~O :{автrання КОЛГОСП~IJ"И Т. т, сповіd13ЮТЬ, що деЯl(і Їздо .н[!ші " '

осторонь .

~~~~ К~~~~ф~~~~(~~II~Я ~~~~~ ~~П;1~~;;та(}~г~~(~~~~лв~~~е:аllг~ ~~~~ОвС~П~~~~~j.~~~~Таьй.~оgто;;~ 1:~:~~~~:~IЬK~lii, ПріСIІЯК ворів на

СОI1 '!~lягання,

r. Т ежать ,..,,[І

ТИ~І,

1110(')

не

110С}ЯНІ paH~I, вже по.садже

"СІ' РО іа , що трактор вночі не но иО гею'аРlвкаРТОП11 буде lIраЦlOвати. ,J,eiiHeKa з ' ' . r.>

ланки, ЯКІ "рНСТУllаIOТЬ до своєю !la~'I\'()1O ',J!JIIPOIIOIIYBf1.

. ' знали 1

саДIНIІЯ каРТОIІ.ll.

.1і1,-.\Ш

KoJГOCU

,

'

oyдe~1()

ходити

за

на практиці застосовvва.1І1 TpaKTopO~1 і прВСвіТ.Іювати ВНК()ІІУЄ

П.13Н

,

r . П\'ХіВI'а , '_,,:,_.__

І

.

Г' ТІ()

Агр()по)( І . ЖИ ..:... . _. (., :!аВОР"'lі. _ ____ ._ _

:~i б~~~і~I~}~~~~~~і їJ~i~:~_~~l~ таки

залишився

ним вартовий

ЯКИЙ крап сіно. В

ПОПОD8ДУ Д8МОnl'ЛІ'30В8НИИ~

непокара-

А . Б ороннк,

же декілька раЗіВ спііі\lі\

ЛИСІ, на крадіжках картоп-

u

досвід псредовиюв. Ф OHape~l. \.каза.1И r . ~ І :з рооиАгітатори R лаНf(ах --д() - ЛІ!. Трактор працює вночі і ВіреНі партійної оргаНізаЦії,

М . РІЗАНЕНКО.

, '1~pBOHe C~JO'

'

лі М. Булах, Г. Остапеuь, Звістка про лист товаришу , лами. Особливо відзначаЮТh П. І\ОНОІJЛЯ з С. СемиГlОЛОК.

підготовки СтаЛІНУ застав наш колгосп : ся

перевиконанням

норм але правління КО~lгоспу,сіль

:кращі ЛЮ1Н раі'IОНУ! ()со· ГРУНТУ І1ід картоплю. якраз в тои день, коли ми ; демобі.'lIЗ~АаниИ воїн т. ВИКОНКf)М не прийняли пробистим ПРИJ{.l<1ДОМ і ПО.ІУ· ОБИДВі .,lанки ". Лось і вивершили СІв6у ранніх.З ве іМеЛЬНIІЧf'НКО 13. І., ор::чі ІТИ них заХОДів .. м'ЯНІІМ бі :JЬШОВIІЦЬКИ\1 С.10' Дейнеl\И ПРНСТУПИ.1И дО по- ликим піднесснням пройшов Ковбасинська В. 1/., Б<І НеГIДНИКИ,ЯЮ ,~озволя~ть ВОМ забеЗllечтс ;tf1УіIШУ ро- саДЮI.

боту в кожній лаННі, ВИСОкі те~IПИ і якісне са,1.іПIІЯ

картоплі.

І. ШО.·10.\\НИЦЬКИЙ, В. І. КОЗЛОВСЬКИЙ. li"JI/Jen І •. nр(,IjКИОГО,~. Г~Г(IJі8.

мітинг.

бич І., Х., Ганжа О "

І . , БiJ соБІ красти

Колгоспники nідкріп.1Ю- бич О. М. ють дане товаришу Ста.1іllУ С. Д; ГАНЖА.

,

СЛОВО бідЬШОВИЦЬКИМИ

ді- К()JГОСП .Пере"ОЖСЦI" І

,' .

Треііухів.

ЛОСІвматеРlа.'І,

\аРТіЛl;не добро - ВОрОГIІ {(олгоспного ла :1У. fJозмова з такими коротка - до су,lУ.


__ 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cl.T~A~x~A~H~O~B~E~ц~b_• •__________.-20 .. квІтня

ПАРТІЙНЕ ЖИ~ТЯ

І

По району

Но чого пuиводить Опак ПОЛlТ--ВИІОВР.Ої DОООТИ - Ми

обговорили

І І,!енуму на партзборах, до думтн свої бесіди.

Агітко,

колгоспників довели, розста лектив піс.ТI{ виборів до нили агітаторів, розгорну,1И Верховної Ради .у РСР і не СОЦЗ~fагаIlНЯ ..Указ I1рО наl'О збирався. родження за

високі врожаі

На весь

КОЛГОСII, у яко-

тс:ж ро:~'ясни.'Іи. му понад 300 чоловік, Ha.t· Ilочувши все ue :3 уст сек- ХОД~ПЬ лише два номери rетаря

Е.'ІЕI\тРИФ!І{АШЯ

ріше'JШJ дою що почитати, як поб)'­

парторганізації

За час

нісля

звільнення

району вІд ніМСI{І,I<ИХ знарб ників на електрифікацію ра

йону витрачено ПОНЗД 1 мі.'ІЬ йон карб., :{ НИХ :{ держав­ ного бюджету до

800

ЛІСИ 4,

ЕлектрифіКОВаНU І:2 молu

т.

централыl!хx газет: "Ки! всь

Поживіла і І'ОЛUВИ КО!ІІОСпу-комуніста т. Федорен·

[{а Правда" і .Известия· та 7 .. СтахаIJOВЦЯ", але ні од·

,1ЯРНИХ

ПИ,І,

ка, ми

на до лавки не доходить, 3

В

U,';JЯIІI,j н КОЛlОСПНН­

вирішили їх сшпати:

--Чому,ж, все-таки, КОЛГОСIl окремі агітатори з ~lіСЯ!lЬ, таl{ ганебно відстає у сівбі? а то і більше газет не чита

ТНіІl,!!ІlХ

12 КО:І­ uирку-'

lІунктів В

ГОСІlах, 9 ~\І.ll!l!із, ,)

:2000

ків

одна ПИ.lора:'lа.

\IН.·ТI.! JI0;}()TIJf:. :Jавщ Ї)lClli ДJРр;t;IШСЬКUfО в JI"B)".I(j~:· році Вllп\,ет"в

СS!Ю1Ь лаМIIUЧI,Н І.lьfча,

.1.1:: I;OJ; ,",'иIВ

',РJДIЩ'IІtr. Но ТИСЛ'!

~~параторlв.

(j()'JITpOBlIl

В

ЦЬО!lУ

Електрика О'~вітлює fтроб· "І:'JнструиuваllИН І R И IІ)"Пі\ЄТI,,:Я потужно" сроа ратор ,~1 Рil!-6 '. Чому на 16'те квіТШі, КО,НІ ЛІ!. За весь час сівби сп ро­ Нllч1 !!рl!мі щення в колгос­ ФОТО 1>, М J!eRЇt;Osa. раііОН вже виверШуt Сівбу МОГЛИСЯ випустити лише 110 пах С. с. I'ОI'олів, Требухів. ранніх, у вас ще ЯЧ\lіIlЬ не одному HO~Iepy польовок в І(расилівка, Бровари, Квя, ЛИСТИ ДО РЕДАкиІЇ

закінчили сіяти, а до

пuСі-

двох бригадах.

ву 65 гектарів вівса і не Формально тут поставиприступи.ли.? лись також і до організаuії На кого і нащо тільки не СОІ~змагання. JIal!!{OBi Н. сі посила.'ІИСЯ j

т. т.

Г\ОЖИНіЛ

Федоренко, але СВОЄЇ

ви-

ни у цьому ВОНН не бачать.

рова, с.:.

Печура, С. Писа­

Жl:~~'т:~~~II~;:е~::~r 6\' де об. \

Ч~С llоду~ати ППО НЛJО. в Літ ках ,

_

ладнано ще 10 ~{(}ни,х lІунктін І І' ll~~~... к?лгосПl

B~: І8-го але

Е',lеІ<ТРО~IО.lОТЬОИ, Значні ро Г·<JРТЗ lЗд~ є свІй K:rr~o, але в

ренко, В, Jу\алій, Т. КраСіна боти 110 елег:триcrікзнїї бу- \ ~b,OMY ШКОЛІІ взя.'ІИ соцзобов'язання і ус­ дуть fIроведені ЦЬОI'О РОКУ О) Baє.~

А їх вина в тому, ЩО вони пішно борються за їх вико

в с. с. РУДНЯ,

1I0ліпшення

ченка, ім.

роцІ

НІчого

вує

не

J\

НІХТО

не

орган!зо­

ДЛЯ цього.

~~іТІ<івчани бажают?, мати

свш заГ3.1ЬНОСIЛЬСЬКИИ ютуб

Dогданівка, ~ В ооох .колгоспах села є При певній підтримцІ район

формально поставилися до навня. А но руч з ними 14 Бобрик, R КОЛJ'()Спах i~I., ~aI'aTO ЗД1бноІ МОЛОДІ,. яка них організацій ми могли-б виконання рішення Плену- ,1аноЬ', і ні одна ні з ким не l(отовського, "Dі.ll,ШОВIІК",' О<lжає .~РНЇlняти. участь в вже цього літа вирішити це Шев, ХУДОЖІІ!И саМОД!Я.'ІЬНОСТі, питання. Ф, С. КОСТЕНКО. му ик ВКll(б) про корінне змагається. Про ро,шовсюд ім. Ворошилова, ім. партійно-маС0

жеНН>1 досвіду пе9едовиків

2-0Ї

lІ'ятиріЧК~j

----

Рі

Ф

С. В.-Днмерки, в КОЛГОС[lа х шення суду не дбають Минулого року брат МОВ Се~lиполках часто бу- "Червона Україна а , ім. Бувають районні працівники. дьонного с. ГОІ'олів, В усіх ['о ПОКіііного чоловіка ДраЗа останній час !ю·деКілька :3-0Х колгоспах с. Красилів ний М. О. силоміць забрав ми поговорили j ось що І разів приїжджали тт. Ковба­ КИ, в КОJIГОСПdх С. Княжн_ все, що у мене було посіяниявляється. Нежд а н о в а! СИНСЬКИЙ і Дядик. Але хоч чі і райцентрі. но на садибі. РОЗГ.'1ЯНУВШИ І мою скаргу, Броварський Ха,ритина-ланкова,,:,~читьс~ І' би р~з після ПJІенуму ик

допоможе?

Шевченка. Бі,1ьше того, '130 бесіду в

1(о.lГОСППИОJ!

ної роботи. Показа.'ІИ нам СIlИСОК на 20 осіб - аГітi'lТОРИ - кол· ГОСПНlІl\Il. З багатьма з них

аГІТатором в СУСІДНІИ ланщ

ва навіть не знає, що її хто

небудь "записав в

ВКП(::..) Не

хто

з

НИХ

допомогли

агітато- трьом

провів

бригадах, ланках. також

JlедаріВ,які в

комуністам, які пра­

ви!{онання рішення партії. Тому то і дисципліна в

1947 році і од І колгоспі на вкрай

му рівнІ. Вольготно себе по-

цями своєТ ланки, по-стаха-

ших в сівбі. Та і не тільки

новському сама IІраЦЮЄ,але

на сівбі.

меНі

захоплене.

виконане

Декілька

разів

я

звер-

талася до судвиконавця, тричі до нарсу'ду і досі рі­ шення СУДУ не виконано.

Може прокуратура

мені

К .. ~' .ДРАНА, арт JI

Д~Пlllа,

1!1

С.

В.ДIІ:ІІерка.

.,---0---

Незблаганний Антоненко

ПlДГОТОВК!\ ДО ПЕРШОТРАВНЕВИХ СВЯТ

В "Стахановиі" за 15 бе· лишився невблаганним голорезня був надрукований ва бервицького колгоспу т. В КОJIГОСпj i~. Модотова. JIl!CT ле~fOбj,lізованого воІна Днтоненко. І не не зважаю

низько­ с. Гоголів,

ного трудодня не виробили.

повернув

---~-

тим

ри" ,Масолова П.і Смоловик цюють тут, ЗРОЗУМіТИ свою К. також лічаться агітато- РОЛЮ,завдаЖІЯ в боротьбі за рами в ланках, а в бригадній IJольовцl їх ВИКРИВ3ЮТЬ, як

IH~;~lIep. Н.Д.РИБКОВСЬКИИ. нарсуд присудив, щоб він

lІе

ПРИСТУПИЛИ дО з с. )f(ердо!'и т. MaTB'€HKa. чи на те, що вже після резо Він ПРЗIlював машиністом люціІ раііllР о кур О ра , на

Є хсроші агітатори. Агі- j чувають ледарі. Не видно в масової посадки декоратив ЛОКОМО б іля в мокрецы<муy скарзі т. Матвієнка' наклататар т. Сєрова часто про-І полі корів в ярмі, і артіль них дерев. В перший деНІ> колгоспі "Нове життя" і дена ще більш відповідаJТьна водить бесіди з колгоспни-' в цілому серед наіівідстаJlі­ посаджено понад 300 сад' бервиuькому "Новий шлях". резолюція. Хто-ж таки на­ ні разу ще ніхто її не інструктував,

не допоміг пора-

Пленум иК ВКП(б) зав

на

заходи,

П. ОЛЕКСІЄНКО.

вка­

В

розраховані

на

років.

1947

році повинен

бу­

ти зроблений перший вели­ кий крок у відбудові і роз­ витку

нашOl'О

сіЛЬСЬКОІ'О

роЦІ

посівні

площі в країні виростуть на

10

мільйонів гектаріВ, а вро

жайність зернових

КУЛЬТУР

підніметься в середньому на

UU~П(б)

ним пра Ц і в 11 И ком рад­

Весняна

того,

щоо

IІIДН51ТИ

СІ.'!!.> І вищеН!lЯ

ське ГОСlIодарство, ДО~lОпи несення

врожаlllЮСТI

сільського

Було б, IIPOT~, неIlраВ~IЛЬ l{ilТ!! в но думати, що

1947

року

політич­

бі.1ЬШОВИЦI;l(а I.СЯI{lt~НIІУ борuтьбу J{UЛГОСlIll ну і організаціЙно·партіЙну иК ВКП(б). ПrовеДI;>МО сів­

партія і радянська влада, ників, ІІраl(IВНИКl в ~ITC і рuботу, бесіди і збори КО,І­ які роблять В5е , lIe06xi~He І радгuспів за BC~MipHe. П~,'1.- ГО~l1ни!(ів, на.1агоджува.~и для

сівба

lІерший важливиіі етап здійсне!ll1П рішень Пленуму

-

перервно зроста ючу л,опомо-І органі:іували і ОЧUЛИЛИ ІІОВ ЩІТИ В КО.'lГОСН3 Х

ГУ. у нас

П. ВОЙТЕНКО.

госпу!

Всі сили-на підносоннн сільського господарства!

1 [нд-

наше

СІЛЬ-

IfО.lоження

РО()ОТУ

КО.1І'ОСПНIІХ

партш­

воєнне піднесення сільська

С!lрав ru ГОСlIодарства повинні ві

кожно[о КО.1ГОСIІУ.

бу В КОРОТІ<і ВИСОКОМУ

строки

і

на

агротехнічному

ріВНі!

ГОСІІО- них ор['аНізаціЙ. СерВозну Соuіалістичне сільське роль в боротьбі за після- господарство повинне в най

господарства. Держ а в ний ся за~ожного )l{IIТТЯ всіх дирства. Micll('Bi пяртійні IІлан пер е Д б а ч а є, що в колгоспників, ВСЬОГО народу. органи IІОВlІнні глибше внв

нинішньому

тягани- сплатити борг?

ни нареШТІ розплатився мок., . ре ЦЬКИЙ КО.1Г()СП. І дОсі за·

БЕСІДИ ПРО РІШЕННЯ ЛЮТНЕ~ОГО ПJІЕН;\'МУ

необхідНі

ня сільського господа рства.

Ці заходи

І ЛІІСЬ. ПlС,1,Я ДОВГОІ

А. ВАСИЛЬЄВ.

l\о.sгосп і •. l·mеТравня, с. l'еМИIІО.lКИ.

для піСJIЯВО€ННОГО піднесен

ряд

женців. Керує роботою са- Обидва.з ним не _розплати- решті примусить Антоненка

довод колгоспу.

pa,'troc-

дrграти замісники

диреl<ТО-

КОРОТШИЙ строк

довоєнну

ВіДРОДИТІІ

могутність і

да-

битися НОВІІХ уСПіхіВ В СВО'і

ське господ~рсгво ро:швітне 111', МТС, вчасно ІІРИХОДИТИ ріВ .МТС по подіПlчнііі час І му РОЗВИТl'у. само по соо!.

ие

не

так.

і

МТС

Ім на ДUПUМОГУ,

нести всю

ТИНІ.

.

І.

ПотріБНі напружені зусилля, IfОВ!ЮТУ відlIовіда:lыJстіi за Головне зараз полягає в ПІД керІВНИЦТВОМ товариша 26 процеНТіА. Поголів'я ко­ щоб в КОРОТКИЙ строк ПОІІuВ ЇХ рОЗВИТОК. TO~IY, щоб покращити керів Сталіна -- ве.1ИКОГО органей повинно доснгти 11,9 нити шкоду, завдану колIIОСl'іЙНО бути:\ масами НІІЦТВО кожним І{ОЛГОСПОМ, нlзатора ко.лгоспного ла­ мільйона голів, великої ро­

госпам, радгоспам

гатоІ ХУДОби--52 мільйони віЙною, підняти сільське гос голів, овець і кіз-84,7 міль подарство на рівень вимог йона ГО,1ів, свинеіі- 13,4 всього народного господарс мільйона голів. тва. Потрібен самовідданий

КО.'l!ОСlIників,

/І\ТС і

працівників

радгоспів,

потреби і заПИТІІ, по шляху, ральним

кожною бригаДQЮ. кожною ду-наше

знати ЇХ ланкою. Це можна зробити дарство

вести їх лише при

вказаному Цент

І( омітетом

партії,

активній

роботі наслідки війни,

всього колгоспного активу, всіх колгоспників і ко.т:госп

ие великі і трудні завдан труд колгоспників, праців- -ось що вимагається від ниць. ня. Але у нас € все необ- ників }'[ТС, (]отрібнз невтом \llcцеВИХIlартійних і радянсь Кожен

трудівник

СI.'Іьське

ШВИДКО

землІ

ки

заживуть

кра І НІ. б уде

госпо­

ліквідує

колгоспни­ заможно,

достаток

в

про-

дуктів. Всі наші сили на-підне-

хідне, щоб УСПіШНО вирі- на організаторська і полі- ких праliіВНlІків, від сільсь повинен боротися за змlц­ сення сільського господа р­ ШИТИ Іх. У нас € непере- тична робота партійних ор- КИХ комунІстів і комсомоль нення КО,1госпів, радгоспів

можний кошоспний лад, ганІзацій. цlв. і МТС, як за свою рідну, який довІв свою здатність Пленум иК ВКП(б) зобаПленум иК ВКП(б) зобо КРОВНУ справу! Ще ширше забезпечити бурхливий ріСТ в'язав партійні і радянські в'язав керівних праціВНИКіВ сі.1ЬСЬКОГОСПОД ар с ь ко г О ЩJгани, щоб вони пок- партшних і радянських ор-

виробництва. У нас є потуж

на соціа.'1істична

ращили

керівництво

сіль-

ганів районІв, областеЙ.кра

промисло- ським господарством, поси- рв і республік систематично нувались

вість, яка подає сільському лили керівну допомогу кол Ібувати в колгоспах.

господарству вє>лику і БИ

01432

розгорнемо соціалістичне, змаl'ання, доб'€мося того, щоб норми виробітку вико­

без- госпам, радгоспам і

і

ства, на дальше

зміцнення могутності радянськоІ дер­ жави! І. ВАСИЛЬ~В.

Відповідальний редактор

перевиконува­

Вони лись кожним колгоспником,

МТС, зобов'язані особисто прово І кожним трактористом, кож

м. Броварі Київської обл., вул. Кірова. ДрукаР1lЯ райгазети "Стахановець". Телефон-редаКЦіЯ

с.А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

2

дзв. Тираж

2500.

32 номер 1947 рік  
32 номер 1947 рік  

32 номер 1947 рік

Advertisement