Page 1

Виходить

з

17 квіти.и 1937 року

Газето

Броварських міської то

районної род, район-ної державної адміністрації

Середа,

(9848)

~вітня

25

2007

ре>к:у

"Wпнхом екоиоміqноrо nocтvnvl І! [. На черговому. з;сід~~ні ко~~~r{р~-й~~~dІ: ~ер- . і! !жавно"і адміністрації під головуванням керівника

іІ ! РДА М.Ф.Діденка розглядалися такі питання:

! - хід виконання ·програми соціально-еконоі! ! мічного, культурного і духовного розвитку Броіі

!і і варсь~ого району на 2007 і на період до !j [;~~; та виконання бю~:ту_ :~ І кварта: 1.

начальник

управлІння

економІки

і! м.д.Чернова, а з співдоповіддю виступила начальник

фінансового управління Т.Е.Рудевич. . і Загалом, економіка району розвивається ди!J

!І намічно. доходна частина зведеного бюджету району !І за 1 квартал року виконана на 142,5%. Фактично доі.Ї ходів надійшло 8,09 млн. гривень, тобто місцеві бюд-.і! жети додатково отримали 2,39 млн. гривень. У струк-

Jii турі власних закріплених доходів найбільш питому і! вагу займає податок з доходів фізичних осіб . 81 ,5%. j1 Цього податку у 1 кварталі надійшло до бюджету 5,7 j1 млн. грн., на 2,0 млн. грн. більше, ніж торік. Найбіль· б ули ·1 залишаються іі шими платниками цього податку !і підприємства "Кока-кола", ВАТ "Тепличний", Агроі\ комбінат "Калита", птахофабрика "Київська". Вони заj•1' безпечують 50% надходжень податку з доходів фізич!J них

осіб.

Тим

часом,

у

районі

!і працюють 1104 підприємства,

зареєстровані

і

від яких надходить

..іІ решта

шкіл та дошкільни~ навчальних закладів;

(50%) податку. Ось така співвідносність: 4 підприємства за зборами податку дорівнюють 1104.

на розвиток медичної галузі використано 449,8 тис.

"Відродження" 379,8 тис. грн. У районі працює 400 лікарів та 790 середніх медичних працівників. Середньомісячна зарплата у галузі має тенденцію до

ККД,

зводитимуться у Плоскому, Тарасівці,

мерці і Калиті.

зупинок.

J

Що маємо в гаманці?

Зростання економіки позитивно позначилося на

ce-

редньомісячній зарплаті штатних працівників у січні­

і відн~го періоду 200~ року на 32,8%. Рівень _оплати !! працІ на БроварщинІ залишається одним з наивищих

На

засіданні

колегії

заступник

голови

дах району організоване харчування дітей.

!1 чих місць. Середній розмір пенсії по району складає іІ4б8 грн. 84 коп. На обліку в Пенсійному фонді перебу­ !1 ває 21,1 тис. пенсіонерів району.

!!-зарплати становить 71,7 тис. гривень, по банкруту !і ТОВ Агрофірма "Зоря" - 48,6 тис. гривень. Всього -

категорій учнів у районному бюджеті передбачено

По економічно неактивних підприємствах борг з

іІ120,3 тис. гривень. За перевірками підприємств­ !! боржників складені акти і приписи керівникам, пере­ і! дана до суду 5 протоколів про адміністративне право­

іі порушення.

!!

На

найбільших боржників- керівників .

!і направлено подання до правоохоронних органІВ.

Зважаючи на теплу зиму,

1:

Інтенсивно

ведеться

індивідуальне

будів-

!1 ництво на територіі Погребської, Княжицької та За-

!і кв. метрів. і!

'1 док: ~а завершальній стадіі будівництво районної р полІКЛІНІКИ,

яку

планується

здати

в

експлуатацІю

у

і! листопаді 200ї року. · Продовжується виконання Програми повної га­ !1 зифікаціі населених пунктів району. Здано в експлуа­ !11

іі тацію 29,2 км. газопроводів у селах Світильне, Гpe­

jj іІ

бельки.

Розпочато роботу з виготовлення проектної доку­

і! ментації Шевченківської і Погребської амбулаторій. За

іі рахунок різних джерел забезпечене повне фінансу­

іІ вання медичної галузі. Всього в І кварталі 2007 року·

В.Є.Шульга.

Як

1 ,З

бачимо,

років з часу створення у районі

Об'єднання шкільних їдалень nри відділі освіти рай­ держадміністраціі. Воно виправдало покладені на ньо-

Сьогодні

у

шкільних

їдальнях

та

-

Так,

наскільки

наші

голови

сільрад

по-діловому

і

відповідне розпоряд­

медико-соціальна

екс­

рада

надають

ветеранам

найрізноманітнішу допомогу. Торік безкоштовно у квартирах і будинках ветеранів установле­

но 19 стаціонарних телефонів, видано також 300 мобільних те­ лефонів.

Не можу не згадати і те, що безплатно ветеранам видано 36 газових опалювальних котлів, 8 газових плит. Безплатно уста­ новлено 200 газових лічиль­ ників. Як бачимо, йдеться про ма­ теріальну допомогу на сотні ти­ сяч гривень! Подібної за обся­ гами допомоги ми ще ніколи не одержували. Тому висловлює­ мо велику подяку керівникам

Варто зазначити, що інваліди

. війни і учасники бойових дій, І• перебуваючи на стаціонарному

ли на трудовому фронті. А ра­

і через поранення. Таким чином, значно по­ : ліпшено матеріальне стан о-

; вище багатьох фронтовиків.

І!

~~ лікуванні, повністю забезпечу-

ються ліками. За рахунок бла­ годійного фонду "Відродження" ветеранам видано 33 слухавих апарати, проведено безплатне зубне протезування 117 інва­ лідів та учасників бойових дій.

········ f

про­

Вітчиз­

інваліди війни по загальних за­

* * *

-

Великій

: хворюваннях

На засіданні колегії голови низки сільрад обміняли­

на благоустрій і вивезення сміття на полігон "Десна-·2"

у

Крім того, за пільговими ре­

району М.Ф. Діденку та Ю.І. Кушніренку за глибоке розу­ міння наших проблем. Читачам нагадаю, що на Бро­ варщині проживає 5,5 тис. ве­ теранів війни, з них 322 - ін­ валіди війни, 518 учасників бойових дій, більше 5 тис. -

вання У дошкільних закладах.

є. Сьогодні ця проблема обернулася іншим боком

на

. пертна комісія, яку очолює · В.С. Кузнєцов, зваживши на : стан здоров'я 41 учасника бо й о­ . вих дій, перекомісувала їх в

організація лікувального харчу-

Сьогодні немає проблеми нестачі о<оштів. Кошти

разу відбулося у Шевченково-

кож різноманітну допомогу, що надавалася нам районною адмі­ ністрацією та районною радою.

харчоблоках

ся думками щодо благоустрою населених пунктів.

цептами безплатно нам видано ліків на суму 160 тис. грн. Районна адміністрація і район­

Я доповів Раді ветеранської :організації про робоrу, прове­ . дену за минулий 2006 рік, а та­

потрібно провести необхідний ремонт, замінити зас­ тарілі меблі. На часі

І

-~

·····-~········-

·-··-·············-.. ····- ·····-·-·-··-···---

учасників війни, що перебува­ зом

з ветеранами праці та. пенсіонерами в лавах нашої ор- '

ганізації більше

Микола ХОМИЧ, голова районної ради ветеранів.

-······

-· -·-·· .... -·-·--·---

ПРЯМИ~ ТЕЛЕФОННИЙ

-·----······---щщ

ЗВ 1 ЯЗОК

го життя сільських громад,

РДА

М.Ф.Діденко.

-

-

1 голови К!Jшськоt облдержа;дмшtстрацв ГУРЖОС ВАДИМ і ~ИКОЛАИОВИЧ за телефонами: 286-84-11; 286-10-06. і

зауважив на колегії голо­

Треба

складати

Новіnризначення

відповідні

кошториси, і проводити всі роботи, що необхідні се­ лам,

-

ремонтувати

асфальтне

покриття,

Наказом

будинки

культури, занедбані житлові будівлі, освітлювати вулиці.

З розглянутих питань ухвалені відповідні рішення. Володимир ЛЯШКО.

І

2007 року з 14.00 до 16.00 буде проводити прямий І телефонний.. зв' яз~~ з населення!-1 . Київс~.~ої області заступник І 27

квітня

25 тисяч осіб.

фесійно підходять до питань організаціі повсякденно-

ва

.!~

Чергове засідання Ради ра­ йонної організації ветеранів війни і праці, Збройних Сил і правоохоронних органів цього

: ко видав • ження.

го сподівання.

-

У селі Рожівка введено в експлуатацію дитячий са­

зазначила

Виповнюється

:і зимської сільських та Великодимерської селищної lj рад. У Княжичах введено в експлуатацію 48-квартир11 ний б-поверховий будинок загальною площею 1 ,б тис.

гривень,

Г.Я. Кир'ян.

нагоди підготов­ голова районної держадміністрації М.Ф. Діден­

пільгових

йдеться про великі суми.

впродовж січня-березня

по району введено в експлуатацію 54 індивідуальних

!і будинки.

млн.

на харчування

Голова Ради ветеранів

' няній війні. З : ки до свята

кошти"), усі інші навчальні заклади отримують кошти з

бюджету. Лише

цю.

міння, взаємоповаги, сили і енер-

Перемоги

ганізацію харчування з держбюджету ("чорнобильські

районногр

- Вашому ко­

творчого довголіття, взаєморозу­

· Актив організації обговорив : програму підготовки до річниці

отримують кошти на ор­

24

Низький уклін, н_ашу ветерансь­ ку повагу і вдячність

лективу за тісну і плідну співпра­

і му.

повністю забезпечуються харчуванням. У районі лише навчальні заклади з

«Нове

70-річним

плідно

АО РІЧНИЦІ ПЕРІМОfИ

4,3 52%. 800 учнів харчуються за Учні 1-4 класів, а також діти з мало­

4

З початку року по району створено бб5 нових робо­

газети

славним

творити,

працювати.

fOTYEMOCR

На сьо-

!і у Київській області.

редакції зі

гії Вам любити,

1

тобто

батьківські кошти.

і

Бажаємо Вам міцного здоров 'я,

1 1 1

годні усі шкільні їдальні працюють, і нарікань на якість учнів,

ветеранів щиро

ювілеєм.

страв немає. Гаряче харчування одержують понад тисячі

Рада

колектив життя»

РДА

забезпечених родин, сироти, діти пільгових категорій­

іІ

Міська

сердечно вітає Вас і весь творчий

В.Є.Шульга доповіла про те, як у освітянських закла­

~~ лютому. Вона склала 12б8 гривень і зросла до відпо­

іІ

Г.П.Просяновій

4. Турбота про здоров'я дітей передусім

ветеран МВС.

Шановна Ганно Петрівно!

1.

Микола НАЛІС,

Редактору газети ссНове життя.,

Значний обсяг робіт необхідно виконати з віднов- !

!!

І щоб "Нове життя" не знало забуття!

І

Великій Ди- і

лодів по району необхідно побудувати бб автобусних

від зла людське життя,

Бажаю, щоб завжди була у нас газета,

тимуть і надалі. З цією метою за рахунок субвенцій з І держбюджету виділено 1 ,З млн. гривень. Міні-котельні ,і

і! рівні.

2.

1

спостерігалося у Плоскому, не перевищує 53%. / Роботи по децентралізації теплопостачання трива-

Великі обсяги робіт мають взяти на себе комунальні підприємства, які створюватимуться у Мокреці, Бобрику, Русанові, Рожнах. Це- питання водопостачання і водовідведення, обслуговування зовнішніх і внутрішньобудинкових інженерних мереж. До зимових хо-

Від тих, хто захистить

Бо ти тепер в літах і мудра, як і мати,

як це І

кетні системи вікон.

іі

Ідеш, та не помреш,

І дозволу прохать у І(Огось на життя.

значив, що опалювальний сезон пройшов у районі ор- іІ

!І сягів плати за землю та орендної плати,_ що спла!! чується об'єктами підприЄмницької діяльності. Понад іі план до бюджетів району надійшло 827,2 тис грн. поі[ датку, хоча сільські голови, констатувалося на іі засіданні колегії, ведуть роботу на недостатньому

млн. штук яєць, 1б08 тонн овочів.

Тож від моїх колег, які при пістолетах,

десь по закутках блукати

!

роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років, за- І

ми опалення над централізованим, де

як хліб, "Нове життя".

"Раба пера", щодня на "творчі муки"

Тобі не треба

про підготовку народногосподарського комплексу до і ганізовано, без аварійних ситуацій. Широке запровадження міні-котелень, як зауважив голова РДА М.Ф.Діденко, сприяло заощадженню 2,3 млн. кубометрів природного газу і показало повну перевагу цієї систе-

І людям ти несеш,

бо знаєш ти життя.

Заступник голови РДА М.В.Шибіко, доповідаючи .

іІ

99,9

І

і

сардних надбудов. Велику економію тепла у громадських будівлях, закладах освіти забезпечать склопа-

!і ка,

- і війни, і розлуки,

Епохи змін, і злети, й каяття ...

підвищення, проте залишається нижчою за середньо- і

районну· б38 грн. з. Зима - не за горами

і! конвертах. Для їх господарів так прибутковіше. А що ж іі податківці, де їх слово і дія?

На колегії відзначено зростання сільськогоспо-

Ти бачила усе

!

грн., в тому числі за рахунок благодійного фонду j

лення зовнішнього освітлення, зрізання аварійно-небезпечних дерев, облаштування шатрових дахів і ман-

дарського виробництва. за 1 ~вартал ц.р. у господаріІ!! ствах вироблено 4 тис. тонн м'яса, 1,4 тис. тонн моло-

Працівники міського та районного відділів внутрішніх справ

поздоровляють колектив редакції газети "Нове життя" з 70-річчям

._.!!

І

jl Цей феномен економісти пояснюють тим. що на більі! шості підприємств розраховуються чорним "налом" у Значний прогрес спостерігається у зростанні об-

11

звіт сільського голови с. Русанів про вико-, І

-

~~~~- _;~н~~я~:.:легов:~-~:-~::оважень

Якщо бюджет виконується...

доповІла

2007-2008 років; - організація харчування учнів загальноосвітніх

2010

" З першого питання . про виконання Програми !І соціально-економічного, культурного і духовного роз!_!· витку району_ та виконання бюджету з_а 1 квартал 20_07 1 !і року

підготовка н~р~д-;;;;~;;~;~дар·~~~;;го комплек-

-

су району до роботи в осінньо-зимовий період

І

начальника

Генштабу

демію оборони

Генштабу,

очолю­

новим

воєнкомам

Броварського

вав одну з військових частин Бро­

району

призначено

підполкщтика

варів. В.А. Ноженко

Володимира Анатолійовича Но­ женка. Він закінчив Полтавське ви­ ще командне

чилище зв'язку, Ака-

· 1971

року на­

родження, одружений, має доньку.

Колишній воєнком В.М. Лутак пе­ ребуває на пенсії.


2

Середа,

25

квітня

року

2007

38 ЕВІОПВЙСЬИИМ ДОСВіДОМ У рамках реалізації проекту Європейського Со­ юзу "Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей в Київській області" відбувся навчальний семінар з обміну досвідом між реалізаторами проектів ЄС "Розвиток інтег­ рованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми" в місті Бровари та проектом Міністерства міжнародного співробітництва (DFJD, Великоб­ ританія) "Сприяння реформі соціальних послуг в Україні" в Харківській області. Впровадження проектів має позитивний вплив на розвиток соціальної сфери в Україні, на здійснення соціальної роботи із сім'ями з дітьми. Так, наприклад, в державі значно зменшилась кількість дітей, котрих через різні життєві обста­ вини направляють до інтернатних закладів, роз­ виваються альтернативні форми опіки над діть­ ми-сирот~ми та дітьми, позбавлених бать­ ківського піклування. Важливе місце в досягну­ тих результатах має досвід діяльності інтегрова­ них соціальних служб нашого міста, які діють в інтересах дітей, їх батьків, координують та ор­ ганізовують діяльність усіх установ та організацій міста, забезпечуючи необхідну допомогу. З учасниками семінару зустрівся міський голо­ ва Віктор Антоненко, наголосивши, що і надалі міська влада та депутатський корпус підтримува­ тимуть ініціативні заходи соціальних служб та сприятимуть їх реалізації. Заступник міського го­ лови Людмила Шестопал детально ознайомила гостей з етапами розвитку проекту, який було за­ початковано в 2002 році, щоб докорінно змінити підходи до вирішення болючих проблем. Адже протягом·останніх п'яти років жодна броварська дитина не потрапила до інтернату. Натомість

створюються умови, максимально наближені до родинних. Сьогодні в Броварах проживає шість прийомних сімей, будується перше в Україні містечко "SOS- Кіндердорф", йде активна спів­ праця з громадськими та релігійними об'єднан­ нями. Головною ж метою всіх служб є готовність в будь-який час прийти на допомогу дітям, їх ро­

.

динам.

Директор центру соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді Любов Кваша розповіла колегам з Харкова, що з 1 червня 2006 року функціонує "єдине вікно" прийому громадян з питань захисту прав дітей, де постійно працюють спеціалісти, котрі, в разі необхідності, надають дієву допомо­ гу. За цей час 266 мешканців нашого міста звер­ -нулось до його працівників, було обстежено 217 · сімей, надано матеріальної допомоги на загальну суму - 169 тисяч гривень. Тобто, окрім психо­ логічної підтримки, консультаційних та посеред­ ницьких послуг (клопотання стосовно вирішен­ ня

житлових

питань

та

працевлаштування,

оформлення документів для отримання соціаль­ них виплат, субсидій та інше), служби вирішують питання надання матеріальної допомоги для по­

долання проблем невідкладного характеру і сприяння економічній незалежності сім'ї. Керівник проекту Європейського Союзу "Роз­ виток інтегрованих соціальних служб для вразли­ вих сімей і дітей" Ілейн Саммои констатувала, що досвід Броварів з реформування питань соціаль­ ного захисту має бути прикладом для усіх міст України, а його учасники стали повноправними партнерами, котрі досягли вагомих результатів.

ФІЗКУАЬТУРА І СПОРТ НА СЕАІ • ЦЕ РЕААЬНО!·--..--.. . . . ._. . . . . . . . .-.. .-.. . . .

nочнемо з

-

тання

простого запи­

Лариса ШАПКА.

Як запобігти професійним захворюванням та захворюванням на виробництві підпри­

"Марія-К", "Служба замовника".

Рекомендації лікарів з оздо­ ровленню людей не завжди ви­

це хво­

вих дільниць цеху NQ 5 та по­ рошковому відділі цеху NQ 1 Казенного заводу -порошкової металургії, фарбувальних діль­

то нема можливості своєчасно

роби, пов'язані з певною трудо­ вою діяльністю, з впливом на

ницях меблевих виробництв; на

проконсультувати працівників,

дільниці завантаження сирови­

щоб виявити ранні форми проф­

організм конкретних несприят­

ни цеху по виготовленню труб

захворювання.

ливих умов праці, або так зва­ них шкідливих виробничих чин­ ників. Так, найпоширенішими професійними факторами, що діють на організм, є пил, вібра­ ція, що генерується різними ма­ шинами, інструментами і устат­ куванням, хімічні речовини, які

та дільниці нанесення малюнку

Як же зробити так, щоб ро­

на плівку заводу Пластмас, ро­ бочі місця взуттєвих підпри­

бітники не втрачали свого здо­

ємств, де люди працюють з кле­

все, на тих робочих місцях, де

ями та ін. На багатьох робочих

умови

місцях освітленість

нормам, бажано виключити з технології застосування токсич­ них речовин, шкідливих фізич­

широко

інструментальних вимірів

Професійні хвороби

-

зварювальників

всіх

не

відпо­

відає вимогам СНіПу. Згідно лабораторних досліджень та

17% з

конуються. Оскільки в районі відсутній лікар-профпатолог,

ров'я на виробництві? Перш за праці

не

відповідають

говорили,

чемnіонка

Найбільшою

-

уже

несnодіванкою

і

у

nла­

багаторазова

-

рекордсменка світу і

nараолімnіад.

стало те, що хокейна команда ви­ щої ліги України "Беркут"

досягла

ваІ-Іні Олена Акоnян

року.

За

рік

2006

ми

nідготували трьох майстрів сnорту,

nочала

кандидатів,

12 -

nершорозряд­

6

вистуnати за наш район. Навчаль­

ників.

но-тренувальний nроцес та ігри, в

дано до Броварського вищого учи­

яких команда вистуnає

лища

чою

стороною,

nриймаю­

nроводяться

торговельного

Броварів.

Завершився

юних сnортсменів nере­

15

фізичної

Київське

на

nрекрасній льодовій арені розва­ жального

команд

черговий

України

О.Акоnян,

Ю.Микитенко,

О.Череn,

Світу з nлавання у Південній Аме­

В.Ревенко,

пляжі

РДА

добре,

-

зрозумів

а на

і

ДЮСШ

частково

відnо­

-

Влітку минулого

сnортсменів

та іншими нашими сnортсменами.

І.Лосєв,

краLЦе?

-

відаю!

Горовим, Олександром Корчмідом

Т.Михнюк,

Заnитання

-

Пишаємося ми і Сергієм

С.Мар­

С.Беркут,

В.Постол,В.Дяченко.

Тренування

-

золоті медалі,

заслужений майстер сnорту Олена

та

році

2006

С.Горовий,

Н.Яструбова,

Акоnян.

в

М.Пігіда, Л.Йосиnенко,

гучайтес,

київському

"А ТЕКу".

4

в

увійшли сnортсмени Броварщини:

місце, хоча nрогра­

ла найважливіші матчі

та

учили­

ще. До основного сКладу збірних

центру

ше зайняла

11

культури

ресnубліканське

чемnіонат країни, і команда вnер­

-

ємств, шихтувальників шихто­

за яких вона відбувається.

ми

несподіванок минулого

-

Чудово вистуnила на чемnіонаті

ЧА.С ВИПРАВJІІТИ Н.ЕДОJІІКИ

ють трудова діяльність і умови,

. . . . . . . . . . -.. .-----·-·-···-·-·-.. .-.. .-.. .-.. -.. .·-1

Віталій Миколайович Федянін.

риці, завоювавши

Серед різноманітних чинни­ ків, що впливають на здоров'я людей, особливу роль відігра­

--·~·--·--

Про_ здобутки і перспективи фізкультурного руху на Броварщині читачам нашої газети розповідає начальник І відділу фізичної культури і спорту райдержадміністрації

року

за

1ЗО

рахунок

батьків

брали

Кілька слів про фізкультуру•••

участь у навчально-тренувальАих і

Фізкультурно-оздоровча робо-

оздоровчих.

серед сільського

населення

-

зборах

на

території

кримських і карnатських оздоров­

один з головних наnрямків нашої

чих таборів. Взимку

діяльності. Забезnечуючи виконан­

району відвідували nлавальний ба­

ня обласних і районних галузевих

сейн

nрограм, наш відділ nрацює сnіль­

дійного фонду "Відродження".

но з сільськими nідрозділами, гро­ мадськими

сnортивними

ганізаціями.

рахунок благо­

Про перспективи вашої не­

легкої праці.

ор­

Так, дійсно нелегкої. Проте не­

розвитку

-

фізкультури і сnорту свідчить про

хай

те, що в районі вдалося зберегти

ності оцінюють інші. Але зазначу:

основні

Аналіз

-

"Куnава" за

школярів

150

складові

фізкультурного

рівень

складності

і

необхід­

фізкультурний рух був би немож­

руху, не доnустити зниження сnор­

ливий без

nідтри~ки і

розуміння

тивного nотенціалу району. До ре­

районного

керівництва

на

гулярних фізкультурно-оздоровчих

ГОЛОВОЮ

занять залучено

7200

осіб

-

удвічі

влади

більше, ніж за nоnередній рік.

-

сказано

про

на

сільські

У вашому звіті було чимало дитячо-юнацький

толій

·

РДА

місцях.

та

Це,

з та

зокрема,

селищні .голови

Бочкарьов

Станіслав

чолі

М.Ф.Діденком

Ана­

( В.Димерка),

Мороз (Калита),

Ольга

вимогам

них факторів, замінити устатку­ вання на більш досконале, при

легень і дихальних шляхів; вна­ слідок вібрації - вібраційна хво­ роба; шуму - захворювання ор­

Не всіма підприємствами ви­ конується Постанова КМ NQ

роботі якого шкідливі фактори або усуваються, або рівні їх значно знижуються. Проте ці

442 від 01.08.92 р. про проведен­ ня кожних 5 років атестації ро­

заходи потребують великих ма­ теріальних витрат. Значно де­

ганів слуху (неврити слухоного

бочих місць за умовами праці, а

шевше

на тих підприємствах, де вона

мству такі методи боротьби з

району

проведена, оздоровчі заходи за

шкідливими факторами, як ло­

секції очолюють тренери-викладачі

нуємо розширити і nоліnшити на­

результатами атестації підпри­

калізація джерел шуму, елект­

з відnовідною освітою.

шу

ємствами не розроблені, не включені в колективні угоди, а

ромагнітних

ДЮСШ nроходять

пиловиділення шляхом їх ого­ облаштування за­

районного до всеукраїнського і між­

боксу у Великій Димерці,

маємо

значить і не будуть виконані.

родження,

народного

nерсnективу

нових

А заходи ці дуже багатогранні. Це і навчання та інструктаж

хисних

обладнання

культурою і сnортом залучаються

клубів за видами сnорту

вентиляції та ін. Немаловажне

діти-сироти, діти-інваліди, із мало­

лу,

працюючих,

значення

забезnечених і багатодітних сімей.

Розnочинаємо дуже цікаву сnраву

використовуються

в

народному господарстві.

них

У разі тривалої дії на організм високих можуть

нерва);

концентрацій розвиватися

хімічних

пилу,

хвороби

речовин

-

гострі і хронічні отруєння, зах­

ворювання очей, шкіри (дерма­ този) тощо.

Розслідуванням випадків профзахворювань встановлено, що більшість з них виникла вна­ слідок перевищення гранично­ допустимих концентрацій шкід­

ливих та токсичних речовин і реєструються у робітників стар­ ших вікових груп, але разом з тим виникають і серед молодих

людей, зі стажем роботи 5-15 років. У нашому районі та місті за останні 5 років профзахворю­ вання (профотруєння) хоча і не реєструються, але причин для їх виникнення на виробничих дільницях багато.

Атестація робочих місць, про­ ведена в цехах та дільницях з

шкідливими умовами праці на підприємствах нашого міста, показала, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам умови праці на робочих місцях

не

відповідають

діючого законодавства.

і

вдосконалення

обходяться

випромінювань,

екранів, має

підприє­

застосування

за­

виробництва, впровадження за­

собів індивідуального захисту,

собів зменшення впливу шкід­

котрим досить часто нехтують.

ливих професійних чинників на здоров'я працюючих, додержан­ ня правил техніки безпеки, са­ нітарних норм і правил особис­ тої гігієни, користування засо­ бами індивідуального захисту.

та молодіжний спорт.

-

Касьян (Княжичі), Людмила Сnичак

Почну зі шкіл. Тут за сnрияння сnортшколи

не

відділу фізкультури

і сnорту

самі,

забезnечено

8-10- годинний

лярів.

ДЮСШ

рівнів.

У районі діє

6

віку.

140 До

Сnортивні Щороку у

змагань від занять фіз­

nідлітково-сnор­

тільки

no

інших

залучають,

а

й

можливості, займаються

фізкультурою.

Щиро

вдячні

за

nідтримку фонду "Відродження" .і його

керівнику

Завдяки їхній

Галині

Тітарєвій.

nідтримці

сnортивну

базу.

ми

nла­

Планується

будівництво сnеціалізованого залу

-

боксу,

створення

східних

-

з футбо­

єдиноборств.

будівництво сnортшколи-інтерна­

тивних клубів: "Авана" і боксерсь­

ту у Княжичах з великим сnортком­

Організація раціональних ре­

кий "Вікторія" (Калинівка), боксер­

nлексом. У nерсnективі

жимів праці та відпочинку та­

ські клуби "Січ" (Требухів) і "Кали­

відділення хокею і фігурного катан­

кож сприяє зменшенню випад­

та", клуби "Рудня", "Нікіта" (В.ди:

ня

ків виникнення захворювань.

мерка). Усі вони nрацюють nере­

сnеціалізованої сnортивної школи

в

ДЮСШ

або

ж

-

відкриття

створення

Сподіваємося, що в поточно­

важно за рахунок сnонсо·рів. Не за­

із зимових видів сnорту ... Звичай­

му' році керівники всіх форм

буває про них і райдержадмініст­

но,

nлани

рація

ляди працівників, атестацію ро­

ток nланується виділити

проводиться

бочих місць і виконають заходи

гривень.

ючих у шкідливих умовах праці.

з покращення умов праці, побу­

Так, у 2006 році підлягало ме­ дичному огляду 4374 особи, ог­ лянуто 4267 осіб, що становить 97,4 %. Своєчасно не пройшли

тового обслуговування працю­

ючих. Це позитивно позначить­ ся на здоров"і працюючого на­ селення!

огЛяд працюючі АТ ДП "Мебле­

Наталія СОЛОВЕЙ,

вик",

"Русанівське",ФГ

лікар з гігієни праці

«МПП>>, ТОВ "Бобрицьке", ФГ

районної СЕС.

ПП

тижне­

охоnлює1398 дітей

різного

власності проведуть медичні ог­

працю­

РДА

вий обсяг рухової активності шко­

З метою попередження проф­ захворювань у районі щорічно медогляд

(Зазим'я) та інші їхні колеги. Вони

дитячо-юнацької

-

-

у

2007

році _на їхній розви­

15

тисяч

без

фінансової

втілити

складно.

З

в

доnомоги

життя

місцевого

На початку нашого інтерв ·ю

у

2006

році

було

виділено

тн

сяч гривень.

наших

спортсменів.

Спорт

спортивних досягнень

-

це можливо на селі? Гордість Броварщини

WBO.

800

на

ти­

._

Здоровий дух

-

у здоровому тілі.

Збита фраза, але завжди актуаль­

-

Сергій

Дзіндзі~ук, чемnіон світу з боксу за версією

і

благодійного фо-нду "Відродження" фізкультуру і сnорт nонад

-

б

бюджету

вн відзначили високі результа­

внLЦнх

ці

було

Великих усnіхів

,

як

на!

Бесіду провів майстер спорту

Борис ЛИСИЙ.


---------------ПОВЕ~ПЯ RОАІі - - - - - - - - ·

· - - - - - - - - 81ArOMIH

Минулі вихідні пройшли на

Броварщині під

у на_шому районі та місті, .ми. вирішили довідатн­

ся у начальнИка віддіЛу екологічного контроЛю Центрального

ресурси нашої nЛанети не безкінечні, їх потрібно Про те, яка природоохоронна робота ведетьс11 Науково-технічний,

· ний

матеріаль­

розвиток людської цивілізації

регіону

Державного

управпіннІІ

охорони навколишнього середовища у Київській

всілІlко берегти і примножувати.

обnасті Леоніда Федоровича ПРУСА.

зростає тенденція до урізноманіт­

сільські

нення,

Рожівки, Рожнів. А сільський голова

вдосконалення

nакувальних

головИ

Пухівки,

Л.А.Пінчук

за

Калити,

на nочатку ІІІ тисячолІття, масшта ·

матерІалІв як

nродовольчих, так і

Літа к

би його вnливу на довкілля nризве·

nромислових

товарів,

nобутової

навіть придбала "КамАЗ". подбала і

ли до

власні

кошти

стану

хімії тощо. Через слабку матеріаль·

про порядок на кладовищі. Велика

nриродних екосистем земної кулі.

ну базу комунальних слуЖб nодеку·

робота

На жаль, можна стверджувати, що

ди неможливо в nовному обсязі ре·

nроведена у Семиоолках, вони об·

ми вже на nорозі екологічної кризи,

гулярно

саджені липами та кущами калини.

яка

тому часто-густо госnодарі сnалю­

150

значного

може

nогіршення

згодом

nерерости

сnравжню катастрофу.

в

Госnодар·

вивозити увесь неnотріб,

з

благоустрою

дерев

у

ході

кладовищ

нинішнього

ють його, завдаючи шкоди довкіл ·

двомісячника

в

nершу

лю. Особливо це стосується дач­

жена у Світильному , знесено старі

чергу в галузях енергетики,

ресур ·

ників,

дерева і висаджено

ська діяльність людини,

совидобувних лургії,

яких

у

районі

nонад

22

мета·

тисячі. Хочу відзначити , що в ході

агроnромисло·

нинішнього двомісячника з благо­

комnлексів,

трансnорту,

вого виробництва, а також низький

устрою

та

санітарного

зробили

очищення

благоустрою висад· лип у Кня·

250

жичах.

Незадовільно nобутового

організовано

сміття

у

збір

Рудні ,

Кра·

рівень екологічної освіти населення

багато

бро·

силівці, Требухові, Погребах (з бо·

сnонукають до рішучих дій з охоро­

варського дорожньо-ексnлуатацій·

ку Троєщини). Чимало проблем у

ни nрироди , а , значить, і здоров'я

ного

нас

людей . Наше за вдання nолягає, на·

pynp"

самnеред, в дотриманні суворого

Броварського районного дорожнь·

колективи

управління

ДП

(директор

" Київоблдо·

В . С . Якута)

та

на

Калитянському

вирощування

свиней.

комплексі

Стоки

від

Броварщини

дор" (директор п:А.Гаврилюк). Як

100 тис. голів щодоби ста· новлять 3·3,5 тис. м куб. Вони над· ходять на 26 га штучних ставків.

lV

категорії забруд·

показує практика, при цьому слід

Стан очисних сnоруд вже не сприяє

внаслідок

контролю

за

якістю

Придеснянська

відноситься до

води,

зона

адже

ого

уnравління

ДП

"Київоблавто·

майже

Чорнобильської

не лише прибирати сміття вздовж

їх належному очищенню,

катастрофи . Це і моніторинг води у

автотрас, а й висаджувати дерева,

вміст шкідливого аміаку перенаси ·

Десні за графіком,

котрі захищають і повітря, і грунт

чує територію біля селища. Тому

від солей важких металів .

потрібні нові тех нології та капіталь·

нення ~

ІІІ3ІМ81

знаком Дня довкІnnІІ та Всесвітнього ДНІІ землі, які вкотре нагадапн усім небайдужим: природні

і лабораторні

~ аналізи у весняний nеріод, і щоден·

- Леоніде Федоровичу, нині,

ний контроль санеnідстанції н а во·

дозаборі у Пухівці.

копи прнгріває сонечко і люди

Проте найбільше турботи і нам, і

ремоги,

бам

гається причепурити своє обійс­

населених

nунктів

завдають

сміттєзвалища

як

вздовж автодоріг і лісосмуг, так і на

жній

бич,

адже

з

·

сnрав·

кожним

роком

господар

нама­

Хочу

·

зумінням

зазначити, ставляться

що до

з

ро·

проблем

чистоти, тобто nоліпшення екології

С . М.

розташований

в

районі

Пів·

нічного кладовища і заnовнений на Він зараз не експлуатується,

45%.

тар

заступники

Возняк , ради

міського голови

В . В.Руденко , ·секре·

І . В . Сапожко,

сnравами

керуючий

міськвиконкому

В . П.

року побу·

Дворський nщщювали на збиранні і

тові відходи з Броварів, району та

вивезенні сміття з вул. Чкалова, де

проте є охорона. З частково

із

2006

столиці

надходять

на

прибрали його

м куб. Усього ж

того дня

"Десна-2" . Тут на

«Приозерний" , на вул. Короленка,

12 га вже накоnи· 250 тис. м куб . не·

чено близько

в

20

сміттєзвалища, яке експлуатує ТОВ

nарках "Перемога" та

Кирпоноса , на бульв . Незалежності

потрібу . його директор Л.Г Пасіка

висаджено

сумлінно ставиться до природоохо·

1560

ронних заходів, особливо з недоnу·

"Бровари-Флора". Колектив вироб ·

щення забруднення підземних вод.

ничого

Проте

господарства

його

ексnлуатація

вже

за­

дерев

117

кущів,

багато

та

понад

квітів

управління

від

КП

комунального

надав

одиниці

24

га вже висипано

техніки, а також провів ямковий ре­

великий шар землі, будуть висад·

монт вулиць , ремонт пам'ятника у

вершується, на

6

жені дерева змішаних порід. Під

парку "Приозерний" та обеліска в

новий полігон виділено

сквер і "Слава". Спільними зусилля ­

га , є в ід·

5

nовідна документація. До речі, щоб

ми

метрів турнікеті в на вул . Київській,

л-икі кошти.

сміття, потрібно витратити близько

Відомо, що в районі є й такі

-

м

1

куб.

побутового

Гагаріна,

35

копичугачі та сміттєзвалища ...

пофарбована бульв.

що, вивезено

грн.

50

небезпечні об'єкти, як шламона­ Подібні проблеми вирішує і місь­

nоганних

900

Незалежності то· м куб. сміття та

128

тонн фунтових наносів з країв

проїжджої частини вулиць.

у День

Підготувала

шламонакоnичувач

довкілля в ідбувається суботник за

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ліквідованого київського підприєм·

участю усіх міських служб . От і цієї

ства "Радикал" , який вже на

суботи працювали більше

· · Так, nоблизу Рожі в ки на розташований

сіл?

ради,

но"·

захоронити

тя. А як це роблять "господарі"

околицях міста , багатьох сіл . Побу· тове і_ будівельне сміття

кожен

великий

вації. Інший об'єкт· ВАТ "Хімволок·

ний ремонт обладн ання, а це ве·

готуються до світлого свята Пе­

місцеві~ владі та комунальним служ· несанкціоновані

квітня

заповнений

і

потребує

га

90%

рекульти·

ка

влада.

дей .

Тут традиційно

Наприкл ад, деnутати

На фото автора :

лю­

кущі у nарку « Перемога»

міської

ви саджують працівники

500

відділу субсидій .

ROREPEAY- AITHIR ВІАRО'ІИНОК

ПОШТА:

nрацівники мнс за~теріrають

все заАишається nо-старому Не

меншає

телефонних

дільницях , що обслуговують місто ,

дзвінків до редакції зі скаргамн

було лише

на невчасну доставку

сортуватиме ті

редплатникам,

які

газет пе­

живуть

у

nрацівників . І хто ж гори листів,

жур­

налів, газет ...

Броварах. Скаржаться з вулиць Короленка, Возз'єднання...

5

Ляшка

поштового

з

підпри­

ційни х хвороб . Наприклад, nротя­ гом останніх років постійно реєст·

тичними

загальну ситуацію по області ,

. Закони наші такі, ЩО з місце· вого бюджету ніяких доплат роби·

ти

неможна.

54%,

Ще

й

преміальні з

які ми могли виплатити тор ік,

о гол ошення

про

ло,

с ирої води з водоймищ, купання ч и

ний

вживання

статистикою

щорічно

об'єктах України гине

по

поштовому

зв'язку не вистачає

·

28

вузлу

с nеціалістів

водіїв, опе раторі в, немає інже н е ·

ра - прогр а м іста,

інже н ера-ел е кт·

ронщика ... Ну а л истонош не вис ·

тачає · найбільше. Така ос ь неве· села картина.

- Але ж nошта • соціально­ важливий інститут. Телефоную­

чи до редакції, багато хто з на­ ших старших за згадує,

як

віком

пошта

читачів

працювала

у

важкі післявоє нні роки. І порів­ няння

не

на

користь

nошти

сьогоднішньої...

·

Таких дзвін ків лунає багато і в

моєму кабінеті. Розnовідаю людям

про

наші

праці .

умови

Во ни

роботи,

поч ин ають

оплату

р озуміти

те, в якй ситуації ми знаходим ося.

Ал е ж, що я вді ю , коли вчор а н а

13

оснрвна

умова

харчових nродуктів , до

яких мали доступ гризуни . Дерати­

с пе ціальний

паспо рт,

заційні заходи

без ям, бо , за сло вами фахівців,

епідемічного

саме в невеличких ямка х за лічені

ствами

хвилини

торгівлі ,

рахунок укрупнення

питань

техно генно - екологічної

безпеки та надзвич ай них ситуацій .

Броварщина багата на водойми,

Баришівці замість поштового вуз·

·

nідрозділ

її територ ією протікають річки Дес· на загальною протяжн і стю

і

З

7

струмки,

54

кіло ­

м аленьких рі ·

є

озера .

В

конують свою стверджують,

Практики

що люди,

я к прави ·

підсвідомо реагують на паn е ·

минулому році водна стихія забра·

редження

ла

Безпосередньо

наших

8

людських життів. Основними

Поnереджу·

функцію .

ня .оплати

багато

вивчити дно ак·

тонуть діти .

сюди відбулося суттєве підвище н · праці,

·

вал ьні з н а ки , буї, баке ни також ви·

л о,

і

не

заnли вають nеред

далі .

ексnлуата ·

працівників перейшло прац100ати у

причинами за гибелі були недотри ·

цією пляжу

крупні торговельні заклади . Пошта

мання правил по ведін ки під час ку­

лаз не обстеже ння йо го дна, виго·

п ок и що так - сяк тримається н а н а·

п а нн я, зловживання с пиртними на·

товлено

ш их вете ранах, л юдях, які віддали

nаями. без контрол ьне nе ребува н ·

Також потрібн о встановити рятува ·

підприємству

десятки

років

са·

буде nроведено вода·

карту

за мі рів

гли б ин .

ня біля водо ймищ дітей (особл и во

льн і пости та визначити ос іб, котр і

мовідданої (не побоюся цього ви ·

до

в

сокого слова!) nраці .

гайного

в

Людмило Федорівно, колись "ЛИтературной

газете"

була

рубрика "Коли б директором був я •. •" Часто та м можна було прочитати досить цікаві

зиції.

Ви

не

проти,

nропо ­

коли

такі

пропозиції щодо поштової служ­

би висловлять наші читачі?

·

З радістю прочитаю якісь ко­

рисні

поради.

Але

як

вилі кувати

задав не ну хворобу галузі , не вда · ючись до їі моде рніза ції і се рйоз · ни х каnітал овкладе нь?

7

ро ків) . Потребує сьогодні не· вирішення і nитання сто·

разі

необхідності

надаватимуть

оперативну медичну доnомогу .

В

совно за кріплення водних об'є ктів

процесі обговорення було виріше·

за фізичними чи юридичними осо­

но , що най ближчим час ом праців·

бами

м ежах

ники рятувальної служби сnільно з

сільських рад . Право вою підставою

відповідними райо нними службами

для проведе н ня робіт є Постано ва

nро ведуть у Пухі вці інструктивний

Кабінету

в

адміністративних

затверд·

се міна р, на я кий будуть заnро шені

ження порядку о бл іку місць масо­

ке рівники баз відnочинку (а їх н а

вого

Броварщині

Міністр і в

відпочинку на

"П ро

водних об'єк·

тах" . Адже окрім району Придесен · ня,

я кому

в

першу

чергу

завжди

Про

26),

садових товариств.

еnідем ічну

та

еnізоотичну

ситуацію з хворобами ,

спільними

n риділяється значна увага , є насе ·

для людей і тварин , та організацію

ле ні пункти, де можуть

заході в стосовно їх поnе редже ння,

виникати

вживання

потрібно

з

за

зон обслуговування . Наnриклад, у

виnадків

післ я

пляжіs ,

нагляд за

метри , Трубіж, ще

Сьогодні

це

ваторії, воно повинне бути nологим ,

чак

більше

а

ти . Перш за все

"Дірки"

таких екстремальних умовах . Пов­

" накрутками"

дозвіл ,

фун кціо нування

на воді, відбулося засідання комісії Броварської райдержадміністрації

змін .

Уже три роки, як ми працюємо у

усіма

водних

тисяч на ­

трагічних

nраці. Якщо по райо ну вона досяг·

гривень не одержить .

на

6

відбувається

Поштова система, відчуваю, на­ якихось

на

пання. Адже щоб отримати офіцій·

ви готовити

...

захворювання

п ід час облаштування місць для ку ­

24

ла

з

випадки

травня і до середини жовт­

З

Бориспільського по штового вузл а.

ша

руються

та

інфек·

ня триватиме купальний сезон . За

поспіш ає . Усе впир ається в опл ату

600

оз­

вини к нення

небезnечни х

лептоспіроз. Інфі кування, як прави·

л а з алиши вся ЛІІІШе цех

гривень, то у нас листоно ­

спеціаліст

загроза

найомили з основними вимогами

nрозою .

існуючі вакансії, народ до нас не

1200

Вони

альна

попередньо nровівши nевні робо·

латаються

регулярно

гривень,

- 400

жорс тк ою

водолазний

гоnолучна , все ж в районі існує ре ·

nопередження

ж ситуація теnер? даємо

квітня

1

а

рятувально· водолазної

ших спі ввітч изн иків . То ж з м етою

передодні

ми

З

етюдами ,

ко·

Та ситуацію це н е вря ­

375.

гостру нестачу nрацівників. Яка що

10%.

по Україн і за рплату

відчуває

те,

ченко . Хоча ситуа ція відносно бла ·

Юр ій

тує

на

У роботі зас іда ння взяли участь

охарактеризували

передплати, Ви розповідали про

Незважаючи

СЕС

Макаров .

а була

·

завідуюча

в ідділом

Броварського р а йону ·олена Лев ­

та інші .

що рідких сонячних nроменів, мрі·

присутніх

ний

чатку року, підбиваючи підсумки Підnриємство

еnідем іол огі чним

кий nеріод, наповнений не роман ·

листонош перевели на мінімальну

що

інформувала

Калита

зуміють, що попереду у них неле г·

Деппа -Боскою.

те,

Гоголів

·

.r:юширення

зм еншилися до

Людмило Федорівно, на по­

це

Кн яжичі,

служби Ігор Романен ко та голов­

ємства Людмилою Федорівною

·-

ситуації,

П і щанка ),

та споріднених з ними служб ро·

ситуації пропонується? Про це Володимира

(озеро

мунальної

цівників?

керівником

мружачись від поки

небезnечні

р ічки чи озера, то працівни ки МНС

регти існуючий контингент пра­

дента

я кщо

до міськради про якусь доnомо­

зв 'язку? Знає. І який же вихід із кореспон­

ми,

І

начальник Київської обласної

Броварського вузла поштового

нашого

сьогодні

позаду.

ємо про літній відпочинок на берез і

гу працівникам пошти, щоб збе­

розмова

залишилася

Можливо, треба звернутися

Чи знає про це керівництво

-

з її с езо нними проблемами вже

о с новний метод

·

боротьби з ними. Працівники СЕС постійно

здій снюють

саніта рни й

об'єктами

nідвищеного

ризику :

харчової

nідприєм ­

промисловості ,

навчальними

закладами .

Під час пе ре вірок у поточному році вже накладено

13

чо ·

ловік звернулось в цьо му році

до

16

ш трафів .

лі карів по допомогу з приводу уку·

сів тваринами. Це реальна загроза

захворіти на сказ . У

році не ·

2006

безпечною зоною щодо ска зу було ви з н а но Гоголів, де фахів ці вста но ·

вили

і

nідтвердили

лабораторно

с каз у л-исиці . Своєч асно проведе ні сп ільн о з в ете ринар ною службо ю необхідні профілактичні заходи по · nередили

це

зах ворю8ання

серед

людей та подальше його розпов· сюдження серед тварин . В останні

роки на бирає актуальності хвороба Л айм а, вже встановл е но

8

сіл , де

був виділе ни й збудни к із кл іщів . Це За з им'я, Літки ,

Се миn ол ки,

Завор ичі,

Калині вка .

По греб и ,

Бе рвиця,

Рожни,

Також Оле на Левченко

охарактеризувала

с итуацію

щодо

туб е ркульозу , бруцельозу , "nташи ·

но го " гриnу та інших хвороб . Лариса ШАПКА.

·


4

Середа,

квітня

25

--ПОВЕЖИТТИ--------

року

2007

.ІііІІІІІІІІІІІІіІНОІИНИ КУА.ТУ'И іІІІїіІіїіІІІііІ-їq

у Тре6ухові

11

І! У Требухівській сільській

! бібліотеці

відбулося свято ди­

І тячої книги. Завідуюча закла­

!дом

М.П.Крисько провела з

і дітьми вікторину за сторінками

І українських народних казок та

і: читачі бібліотеки, зокрема, па­

:! Орлова.

З початку року учени­ !і ця прочитала уже 70 книг та

раціі «Про {)ронювання у

u

му Т. Шевченка "Тополя". Ця 11

1

і\

А потім завідуюча бібліоте-

11

кою ро!повіла про жи:.тєвий та

!І зараз бібліотекарем, познайо­ іІ мила з її світлою поезією, !J

представле~ою у чотирьох збір­

!

ках,

шо виншли

впродовж ос­

і танніх п'яти років. ! До речі, остання книга поезій "Древо

роду"

відомого

з

поета,

·

ПІСНЮ 1

ніби гімн

та

організаціях

Бро­

!

го працьовитих людеи, славне

!

ВІдтепер І,

і на Лівому березі.

:;:.::,:~

терміново nотрібні: -

!

збирач ПВХ вікоtі (з/n від

2000 грн.); 1800 грн.); водій "Газелі" (з/п від 1500 грн.); водій автонавантажувача (з/n від 1500 грн.). комnлектувальник (з/п від

! А моя Броваршина - це мала і і Робота у Броварах і Биківні.

і

l_!ел. моб: 8(067) 406-26-98 Сергій. і

і

В ній сімейні гніздечка звили І ми назавжди.

1

[ ВАТ "Спецбудмонтаж-503" . і потрібні на постійну роботу і

лауреата багатьох всеукраїнсь­

Зі словами вдячності з~ ціка-

ких та міжнародних премій Ле­ оніда Горлача, побачила світ

ве свято виступили завщуюча І

і ·головний енергетик (досвід роботи 5· 7 і

два тижні тому.

0.0.

бібліотекою Требухінської ЗОШ Ковбасинська та вчитель­ ка початкових класів В. М. Ігнатенко. Вони висловили по­ бажання, шоб такі спільні зу­ стрічі проводити частіше. Шко­

(- начальник сл~би сервісу (о~слугову· ! потрібен на роботу : вання екскаваторІв, навантажувачІв, греи· : cneuianicт державної сnуж6и : дерів, катків- з досвідом роботи 5· 7 років); ! Вимоги: громадянство України, nов­ ' · начЩІьник ВТК (досвід роботи 5· 7 років). ! на вища освіта (юридична, еконо­ Оnлата праці за домовленістю, своєчасна. ' мічна), вміння nрацювати на ПЕОМ,

Найактивніші читачі бібліо­ теки Юля Орлова, Аня Чебан, Оксана Дідусь, Аня Білоус,

Інна Кириленко та внук поете­ си Ростислав Корнійко прочи­ тали дитячі віршІ ІЗ збірки

"Осінь пахне хризантемами". Їм

лярі

гучними

оплесками

твердили думку,

1

Володимир СУБІН, директор Требухінського будинку культури.

чим. написом авторки. Потім юні читачі спілкувалися зі сво-

;

Звертатися за адресою:

!

лося на славу.

були подаровані книги з дар­

і років);

і

під­

шо свято вда-

м. Бровари, вул. Щолківська,

і

4, :

і тел.: 5-30-16, киТаський • 585·0~:!.!J

досвід роботи за фахом або на дер­ жавній службі. ц.р.

за

метро Лісова до Військового містечка

порту

Лісова

варського

наnрямку.

Встановити

вар­

При

розгляді

заяви

1,20

грн.

мешканця

Бро­

варського району Відцілення встанови­ ло, що зуnинка "Військове містечко" не внесена

nеревізниками

маршрутів

до

nаспортів

Броварського наnрямку 'та

відповідних тарифних сіток у зв'язку з неналежним

облаштуванням

самої зу­

пинки.

Тобто, nеревізники, nосилаючись на

виконало

рекомендації

і

зміни

до

nасnортів

маршрутів

відnовідних тарифних сіток. час

матеріали

знаходяться

та

На даний на

nогод·

женні в Київській облдержадміністраціі.

містечка, а деякі водіі хоча і виконували

їх

nеревезення nасажирів, але із завище­

працюєте на ринку, який завжди тісно

ним

факти

nов'язаний з людським фактором і ви

створювали причини та умови, які спри­

повинні швидко реагувати на nотреби

яють виникненню ознак порушення кон-

людей.

-

формувальники з/б виробів

- 2000

грн. і

більше;

- машиністи баштових та мостових кранів · З ·5 р. · 2500 грн. і більше; - електрозварники ручного зварювання 35 р. • до 2500 грн. і більше; - машиністи бульдозера - 2000 грн. і біль­ -

машиніст крана ДЕК

Перевізники:

nам'ятайте,

:

головного технолога заводу вели·

131

Тел.: 6-72-06

виnлачується своєчасно.

Висококваліфіковані спеціалісти, які ма­

Виробнича

база

- 2000 грн. і більше; слюсарі-ремонтники 3-5 р. - 2000 грн. 3-5

р.

автокранівники

можливість

одержати службове житло з настуnним вику­ і

nом за договірними цінами.

З nитань працевлаштування звертатись

• 2500

грн. і більше;

водіі автомобілів всіх категорій

- 2000

грн. і більше;

•ПОВЕ ЖИП.И• газета .Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації.

сnrвзлсновники· колектив

за адресою: м.

. 131,

тел.

Бровари,

6-7.2-06

(відціл кадрів).

вул.

Кутузова

(nриймальна),

·

77-2-45

rapca~:- теІІ~ 8(0~0)~49-SІJ.

•Океан-Продукт»

вуглецю оксид. Технологічні nроцеси ха­ рактеризуються

nриємство виnускає коnчену, солену ри­

руднюючих

стабільністю

napa·

метрів, аварійні та залnові викиди заб­

бу

та вироби з морепродуктів. По­ тужність виробництва 2400 тjрік. Коqчення рИби nроводиться у димогене­ раторах; Димові гази nеред nодачею у

вантажники,

речовин

9

nрацівники. Робота

вахтова

відсутні.

(по

15

днів),

працюючі забезпечуються житлом і харчуванням. Тел. у Києві: 226-

31-ОЗ· моб. 8 050) 320-81-88.

. :~1 Втрачену кр~~лу nечатку «Приватний nщnриємеІ!ь Пол 1ленко Ольга Микола1вна, код NQ 2305200f8 •, вважати недійсною. 058179 виданий Бобрицькою сІльрадою 26.05.2000 р на ім'я Онищенка АнатолІя Миколайовича, вважати недІйсним

~Втрачене nосв]Ачення ветерана nраці, серщ дІІ NQ 169773, видане Управлінням nl)aЦJ та соцзахисту населення м. Бровари 19.05.2003 р. на Ім'я Чеr.>едничок Наталіі Костянтинівни, вважати недійсним.

Оцінка

сеРІя. МБ

nосвіІ).'!ення дитини· інваліда,

NQ 062777, видане Уnравлінням

nрацІ та соцзахисту населенням. Бровари на

ім'я Штокалець Анатолія Юрійовича, вважати недійсним.

[~'Втрачене nосвідчення інваліда дитин· ства, серія АМ NQ 172502, видане Бро· варським райУ.nравлінням Пенсійного фонду Укра·Іни від 13.05.2001 р., на ім'я Майстренко ВалентРІни ВіктоQівни (на дитину Майgтренко Владислав Серпиович), вважати нед1исним. :~Втрачений

сертиФікат

частку (nай), с~рія КВ

на

земельну

NQ 0240418" ВИЩіНИИ

РусаНІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ радою (К1"П «Г')'Са· н1вське•) на, ім 'я Рябого Івана Івановича,

вважати нед1сним.

мосферного

ди забруднюючих речовин в атмосфер­

~Втрачене nосвід.чення ветерана праці, серІя АА NQ 133410, видане Управлінням n~;>a!J,i та соцзахисту населення від 14.07. 2004 р. на .iJv!'я елавич Ганни Михайлівни,

не nовітря.

вважати нед1исним.

nовітря надає

Зауваження

можливість

nриймаються

уnродовж

ЗО календарних днів з дати інформаціі за

·

.

впливу.викидів на стан забруднення ат­ nідnриємству отримати дозвіл на вики­

коптильну камеру очищаються на техно­

07400,

.... .

!:і ВтР.ачене

Продаю, здаю в оренду

nовІдомnеии• npo намір отримаии• до:авоnу на виКИАИ :аа6руди1010 .. их ре .. овии в аУмосферие nовіУрtІ стаціонарними джереnами

стаціонарних джерел забруднення. 6 ат­ мосферне nовітря надходить шість заб­ руднюючих речовин. Валові викиди 4,507 тjрік. Рівні забруднення атмосферного nовітря не nеревищують ГДК по всіх забруднюючих речовинах. Основні забруднюючі речовини - азоту діоксид,

електрики

'111111, jlllfl, UIJ[OНIJIUI~IQ.· ІІJІОФUJЬ ~IIDfi,KЦ·•····. WІІінОиІІ.

розташована у с. Гоголів Броварського району по вул. Жовтневій, 82. Під­

Ор13И,

~Втрачений державний акт на nQaвo n~;>иватноі власносп на землю, серІя ІІІКВ N2

,7·20~72;7·24·31,8(050j462·~·77;

вального

матимуть

управління юстиції. Тел. для довідок: 5-34-42.

ЦІни рніJо'tінйк(І.

логічних фільтрах. На виробничій базі-

терміну,

м. Бровари, бульв. Незалежнос- · ті, З, Броварське міськрайонне

Продаю капітальні гаражі у кооnеративі •Лісовий• тел.: 4-94-40 (після 1900 ), моб. В (050) 444-49-58.

комірники.

о...,ІuІанти, кухоннІ

.

себе всебічно nозитивно в період виnробу­

грн. і більше;

катеrорії

Вимоги: громадянин України, який має вищу юридичну освіrу за ос­ вітньо-кваліфікаційним рівнем ма­ гістра, сnеціаліста. Строк конкуроу - місяць з дня оголошення. · Документи надсилати за адресою:

77-2-45.

авторитетні рекомендації, і зарекомендують

- 2000

11

навІІоЇ спуж6и.

ви

• водії автовишки - 2000 грн. і - муляри 3-5р. - 2500 грн. і більше; - штукатури 3-5 р. - 2000 грн. і більше; - токар 3-5 р. до 2500 грн. Оnлата nраці - відрядна, заробітна nлата

., .

ХІІІ

віАдіnу державної вико­

великопанель­

грн. і більше;

• 2500

більше;

заводу

машиніст екскаватора та автонаванта-

жувача

-

життя.

ють здібності організаторів виробництва та

ше;

директора

ного домобудування

нашому житті не існує, кожне звернення

налом до вивчення ситуаціі і nоліnшення

Вищенаведені

·

Адреса: м. Бровари, вул. Кутузо-

зв'язку

nеревози:ги

тарифом.

на постійну роботу спеціалістів:

цього nриводу зазначила: "Дрібниць в

і

nовідомило, що перевізниками внесено

мешканців нашої області має бути сиг·

військового

та сnеціапіста

rолова відцілення Ніна Доктвренко з

1,20 грн. Управління промисловості, трансnор­

рівні

вище вказані обставини, відмовлялись

мешканців

запрошує

копанельного домобудування; · начальника лабораїоріІ; • головного архітектора; -начальника виробничо-технічного вімілу; · начальника будівельно-монтажної дільниці; • інженера з технагляду ; · виконробів будівельно-монтажних робіт; -виконробів сантехнічних робіт. Оплата nраці договірна.

ту

терміново потрібні:

. кухарі.

ноrо уnравпіння 10стиції

обфунтованого

рівня та встановити вартість проїзду на

тість nроїзду Із Києва згідно економічно обфунтованого рівня, тобто

економічно

ТОВ «АВІКА)) (м. Київ

&роварськоrо міськрайон­

та від Військового містечка До ст. метро до

каб: 221, тел. 5-34-33.

ronoвнoro сnеціапіста

чила Управлінню промисловості, транс­ "Військове містечко" на маршрутах Бро­

го професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи не менше 3-х років. Звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15,

заміщення вакантної посади:

обласна державна адміністрація дору­ зупинку

Вимоги: освіта вища відповідно­

Бровари,

JІРІВПІННІ ЮСТИЦfі

дувало привести вартість проїзду від ст.

на

державних службовців в райдержадміністрації: - cneuianlcY І каУеrорії сnуж6и у сnравах иеnовиоnіУиіх; rоnовиий cneuianicY уn­

оголошує конкурс на

ня Антимонопольного комітету Україffи

нову

м.

іроварське мІськраионне

В зв'язку з цим Відцілення рекомен·

ввести

адресою:

З, тел. 6-57-58.

куренційного законодавс1ва.

конкурс

травня

18

бульв. Незалежності, 11 Б, кімн.

ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОnОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ (АМКУ)

зв'язку

року оголошує

заміщення ·вакантних посад

равпіии• економІки.

Заяви nриймаються до

nОВІДОМЛЕННЯ nРЕС-СЛУЖБИ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО

І

адміністрація з 19 квітня по 19 травня 2007

ПенсІйноrо ІІІондv в м. іровари

ВНЕСЕНО ДО МАРWРУТНОrО ПАСПОРТУ

На виконання рекомендацій Київсько­

Броварська районна державна

VІРІВJІІННЮ

3УПИНКА "ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО "

го обласного територіального відцілен­

!

.

!

Фірмі з виробництва

ний придеснянський ~рай, йо-

Україна,

5%

металопластикових вікон

ну. У ній оспівано наш чарів-j'і

ся пісня словами:

всім пільговим категорІям постійнодіюча знижка

році

· ·.g..-andsC8'1'@ukr.. net--

Броварського райо- j

історичне минуле. І закінчуєть-

6місяців адаптаційноrо супроводу кnієнта

....,...~.294-73-555, 6-.58-89)

"Моя Броваршина". Ця пісня -~!

передмовою

українського

ВИКОНаЛа

телефонні аnарати для слабочуючих

#:: :::::~:-ЕЕ~.. ~~~=~:~;іІ

сімейна реліквія. А ше Надія ! та

"

профілактика та сервіс слухових аnаратів

,,X-4Fдt~~~.::,~~

книга стала улюбленою книгою і

й дитинства і зберігається як 11 ВірШІ

аксесуари, засоби доmяду, системи nобутової адаnтацїі

адмініст­

~іального захисту».

"Спи спокійно, Тарасе" та пое- І

Ти~о<l_>іївJ;Іа прочитала нов~ ди- .,

ЕЛІТНОГО

тування громадян, які потребують!

;

вІрш

Бро­

2007

ДО

варського району для працевлаш-!

!

власнии

ТЯЧІ

іІ Надії Кольцової, котра працює

установах

лінійці як переможцю конкур- І прочитала

голови

СТАНДАРТНОГО

робочих місць на підприємствах,

директор школи на урочистій 11 .

ВІД

aнa.rlOI'a>i віц 430 r,:+i ~від 1500 r,:+i внутрішн~ від 1970 грн ~

6.12.2006 р.) редакціі: "1. 1

сани Іваненко "Тарасові шля­ хи", яку їй 43 роки тому вручив

Розпорядження

Вона показала дітям книгу Ок- 'І

іі журналів.

!і творчии шлях сшьсько1 поетеси·

(див. «Нове життя» від слід читати у такій

но

центр корекцІ7 слуху

варської . райдержадміністрацїіі

І

су читців, де Надійка майстер- І

сіМЕРЕ КС

регуляторних актів у сфері І діяльfюсті

SR

1

Плану підготовки про- І

єю талановитою землячкою. І

і перлин світової літератури. Пе­

іі м'ятний приз отримала Юля

1.

господарської

J

реможці отримали призи. Та­ І! кож були нагороджені краші

Пункт

І ектів

і! Свято АИтячої книrи

І,

Повідомnення

'

адресою

nублікаціі

районної дер­

жадміністраціі або за адресою виробни­

. чої

бази:

с.

Гоголів,

Броварського

району, вул. :Жовтнева,

363, 425-43-51

тел.:

82,

(київський).

27-

~1 Вu>ачене

пенсійне

nосвід':Іення

ФондУ УкраІни та талони на nро1зд в автобУ.СІ Київ-Калита на ім'я елавич Ганни Михай· лівни, вважати недійсними.

i!i;l Втрачений атестат про се12,едню освіту серіі КХ NQ 14826374, вир,аний Броварською СШ NQ 5 на .і_м'я Заєць Юліі Володимирівни, вважати нед1исним.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

2. Редактор: 4-03-76. Відділи: rромадсько-палітичноrо життя 4-21-34; nромисловос1і і соціальних ПИТаtіь, вітюеідальноrосекретар!1 4-04-81 ; листів і масової робоn~ 4-02 -92; ~алтерія, nрийом оrоnошень 4-23-26.

V

newІІfeOme~.ua

·· · ·· ·

.8Jiq;JИ поділІіє познц/ІQ аіІТорfв.

~$WОТ:;,~-:;?1· ·. . · .· ·• ·• · · · .·• · ....... ~~~tor·~~~..,..·

з

1 7 Квітв.н: 1937 р. Дні

NQ

139326, видане райуправління~ Пенсійногq

виходу:

середа. субота.

Відцруковано в ЗАТ "Броварська друкарня" уnравління у справах nреси та інформації Київської облдержадміністрацїі.

•. ;!ам~ ·..... 1229 .· ·.•.· ·.· ТИраЖ ;3040 nрим.

#31 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you