Page 1

І-

~I'

І. і' ~II

CRarA, 18 КВІТНВ

r ............

17 - - 1." ...,.

S,r ФОНД

ВІПІ ...." . . . . ., УА .....1 '11

IOMYH .... Horo .аIНІ

1. Вбудоване

м.

IІРвмl.ЩеиІІІІ

Бровари, вул.

КИl8СIma,

lIIU'uниу.Nl!

првмЬцeввs

З. Вбудоваве

ПРП'Щев&ІІ, ае

Бровари, вул.

4,

6.

оревдув ТОВ

ПРОДАЖ

.

сПеамевва.

, ..

n о в 11 О м Л АЕ:

'!'

ІМ.' Бровари, ВУІІІ. Чкалова,

-

16.

Вбудоваве првмЬцeввs, аве оренду8 ТОВ cМa.!IoввJвcькe. -·М; Бровари, вул. КИТВська, 302. 8. Вбудоваве врllldщ~ UФe КOJfДПeрсьва., 8Ве зaЙllaв ТОВ сКаиe.JJia. 'М. Бровари,· вyuJ. Гагаріна, 1.

8.

.•

Нача.uьивв ФКМ

в. а. 1ПКАНОВ.

--------,-~-------------------------~----~--

ПРИ8А ТИЗАЦІІ

O&~ЄKTIB

АУКЦІОНІ

НА

мIСЬКІМКОНКОМ'У

в. Мaraaвв сГоеводар" товарн.· 3 . .вмlщен­ В&JII. 'М. Бpoвajpи, вул. КиJвcь_, 292. . 7. Вбудоваие пpвиtщeввs,. 8Ве '·зaйиU вафе.

lIaraaввy.Nl! в

KpacoвcЬ'КOl'O,

ІШУ&lІ

- м.Брова-рИ, ВУІІІ. Гма-рl'На, 2.. . 4. Вбудоваве првмЬцellJl8, аве ореидув ТОВ cAвaвrapд. м. Бровари; ВУЛ.· Kнtвcькa·, 310. . 5. ВБУДQваие првмlщеива lluaивy, - М. Б,ровари, вул. М. Лагуно,вot, 11.· .

302.

2 .. Вбудоваве

......

сАвав1'ард.

БроварсliRа мl:сьха Рада lНародни:х депутатІв З3іТВерДWIа перелLк оо'єкт1-в ~ОМY1НanЬИО[ 'ВJIacHQpтi, що лWtЯlI'аІОТЬЦРИlВlliТНІ3ацШ в 1997 Р.:

м.

1887 роВ"

.

Првзваwiеш об"кта:'

..

~e

opeкдYIЄ

црИildlЦения,

.~иємі

ОТ,ВО lМaral3RиУ с.МалокиJБlcЬке:., 05447800 .

НБУДО'ВаіНе

.,недіюч()('о менна»-,

і1ІРИlИlщення кафе с'Пелta-

ІМ.

255020,

Бровари,

ли,ця. KН»ВCIJRa,

ву-

Рфдрібна

Вбу\l(OВ&JНe приміщення на першому lПоверсі, 'lqplJм пllФWIьнo.ro :npниJщенц

тoprі.МЯ

302

255020,

Чrквлоза,

cQвoчі.,

м2.

м.

Бровари,

RpacOOJCЬ'КОІ'О,

ByuI.

6

255020, аул.

м.

Бровари,

rat'8!Piнa,

РOiЗДPliбнa

тopri.'ВJJR

2 .

rapA·,05447800

2786,00

38407,80

3841,00

приміщемня

«Птиця.,

255020,

м.Бровари,

вул. М. ~oВO'I, 11,

;Роздрlбвa

торrіМЯ

зarа:лwoю

за адресою:

KвJв,

11.

. yнtвepcaт.нa,

вуа.

товарна

*ди

му

не

в

T8Ill!a'НJIJТЬ,

усьому.

ляют&Оя

причо­

ТYIr

дикі,

\ііЗ­ т.ра:п­

.навІть

'Ча­

сом Tpa'riJw~ історІІ. тут не можуть вирішити най­ простіших питань і iJlЮДИ

tJвертаються

~o

нП, . обласних, а р~сЬ'Ких

тЄЙ. .Ось зучим

РalЙdн­

то й вла,с­

сам,е таким неве­ в~НU!Нlйрад~ rOOll с:ЗаворИЦЬ'Кий.. за останн! .цесять рoodВ тут

1

IЮмЬНялося . шість дн!PЄK~ TOPJ.в. Та й раіИl;mе p~­

rocпу

на

иерlВКIi'IU

не

Щ8ІСТIfJIО. Кожен з них ,JфнXqцив сюДи вирішити· С'ВОу

ПИТІШІІИЯ:

IIOбiytцy,вal­

ти БУІЦИВОК або одержати

lЩIартнру, прищбати авто­ машину, lAабре суПа.~­ ти. квартиру меблвми, а oo'F.Lм подбаТІ{ про ІаРУІ'­

ЛeRЬКУ

оуиу' на

майбут­

нє.

.Так ки·

т.рн.вало

lЦержава

доти,; по­ описуu.лa

paДrOaП_ велlWeВlfJl бор-

.Ni 6.

'

1887.

1,

р.

lІІіВ првlВlrrrа ЗI1llll -

аyнцlОИУ.

npвмIЩеиня

Тоpr1Jвnя OВOtЧе&ОЮ ,090дуІІЩ1.сю та црод. 'ioнr Ра.ми

прllМlЩевня,

Тоpri.ВJ1Я~odнми товарами

'l1a: прод. това­

рами

.

ПJlОЩею

,Пpн:Wцеиня

на ·першом:у

повеpct,!RPtм

ПlЩВальнoro

примІЩення,

1629,00

16289,25

ТО~l:вJIЯ:' 'пpoдoвoJIьчим'і тов.

та

пром.

товарами

мt

Уврalи-.

за ~ дid АО ДIIfI прове.цeua

УІІОВВ РО8РаХуикуза об'., ,;...тt.&вв

rpОШОВ1КОШтв.

Нац1овальвнй КJвцeввl тер-

Со~во-еконоlll1'1В11Й

пщ иІж пуох&Ти БУло. що. у

пlдпpН811ства

rH. Ноли ж на П<R'alrку

ний був рlшY!'n!: ооудує-

roФI .Завор~ий. іІ ЧlIWIі перших В!дЧ'Ув сна odбl економі'lВИЙ .процес сИ'llYац1'1, що склелася в н.а.родному JI'OOПОАарс'1'8l'. Саме тоді, в 1994 році, виникла ·lдея ~ити з Paдt'OCIПY n:IIЦco6нe rocподaporвo МШicrеротва вну:т,р1шиlх опраВ. Цю 1ty.fllJ!fY aclJIsкo Ві'llСТО:ював тодішніЙ директор радromy .І. Ф. Самусь. Но-

~ий цех, 3Иа'Чи'1'Ь, БYlде 'МаСіІІО,. QМ.e.Тa:'НIa, сир. Це рав, зamнав він !lIалець. ПоБУдУЄМо цех по перероБЦ~м'яса матимемо своІ Rовбаси. Іван Федорович з 3ar.доволеннцмзм-инав д:!УУroro 'IIaJIьщя. Не залишив у с.покоу І·8а!Н Федорович і УІ1'ОІ1Д:ДЯ радгоапу. В одному нінці села йщ-о уява м.алЮВ8Jlа !Ставок з рибою, в іншому тeuJIlfЧ­

ro,

до

речі,

mlWl1PимaJIине

rooовнІ: 'wщlалiloТи C,KOHTopcbКl актНl8lcти.· і лише \ltexтo з людей, Я'Ких прИЙlНЯТО І на3н1вати

~PSДQBIIМН

Па:м'ята1О

мо,

&W1'Ивl'Стами..

інтерв'ю

І. Ф. Са.муся в .Новому

Ка'3аВ,

молокопере-

roonOДajpcT80,

того

От

що

вИlЙllIJiJlоl ..

·Нове

Життя

Житті., в' якому ,Він роо-

уже 'в Ю(остl

повJIЦав

od6Иoro

про

широкІ

п~

сцектнви rooпoда.}Юi'.!lа. J:8aв ~8ИЧ В'ІЮТ'РОЄ-

пасlку.

БулиПJIанИ збуду:вarrи свиноферму; пташник. . Отож, !B8jН ФедОРОltич 3al'ина·в палЬЦі на ВCl\X

рука,х.

.

тільки

иатчувалося

тlІІОЯЧУ·· roлlввemi-

коУ porатоІ хУідоби. ВіД-

про асвтт8 еучаеиoro

еlльeькOl'OCllОДареькoro

90-« .p~liв почалися ьнфJ1J1Ц1.Й'Ні . процеси; 'рад-

.рaдrocnl

понад

RaPJIC

еа ва 'Р/Р 000467605

ОПЕРУ

рaдrooщy

H080ro пl:д-

rocrюдaJIIICТrМ

МВС почалося з вирlзaиня _oro ooronl.'В'tЯ. А

ПPUЛ$lllИ. П itlU>есами за ЦЬНами,

ло

як

за р_ими мі'Зерними

защюано

в дoкyмeRТaiX.

1118ЙВа.

11.

вияснил~я

БрОварів,

6уАВ8р

бaraто' цtкa-

,вих· :момmі'Вv

.

Н8ІпрН'КЛаД, .. ..ВИIC'1'YIIf8Є. 1IIГP6HQM;r~1JК Цє--

зар· РІОсJipoви'l. Желвзко і ~же, що наіп1 поля·

БУ-вже Qм

роКіВ не

одер-

Кіль-

Исують МlH~HoI ·ПО2КИ~.

никІВ зpocrала. З8іРМату

ник· М/ВС: 3а1Чвтує д'OIQ-

видавали нерeryл'врно. Хара.нтерно, що" ~ вия:вил(Юя пlзнl4Itе, про-

ку, в якій зааначе'ИО, що ~iK 'ІІа цL цlJrl ·в rOlClOOдарстві описано· 16,5 ти-

кість безро6і'ІНИХ тваорИ'Н-

·ПРoмJввec'.cбaвlc

11. Квоа, МФО 300012-, код за ~По. 164708317. . ОaИdОIDlТllC8;, 8 . ~'8КТ" IІОжна В роб01J1 диt 3&\

aдpec;olO Об'&КТаз д08ВOJly

ПаТа за Peвctpaц1Io ааавв та а&Стави ВИОС8ТЬ-

ОшукаНі

я.ких ·нЮи ПQC'1'aвлена 1Пе­

bt

'1'paвR8

ГJI)'IDКOIIa,

є В· НАШОМіУраАОІНі rоaJWДЩ1С11Ва, на долІ ПРОКЛЯ1'Тя.

20

бір. .,

ввет8ВО'ПІІІЙ цeиrp, пaвlJlыв

чать

вро­

~

зaJra:JIыRюпJIощею

АУКЦІОН буде проведено

.

~.

ІМ·

106,7

еька

та

lШощею

Вбудоваие

05447800

овочевоlO

дУoIЩlЄІО

.мl

пWt8JIЬНoro

244,5 ,ВбylЦоване

1561,00

27861,00

на першому пOlВelllC1. IНр1М

.

Тоpr.iJвJ11t рами

ВlSyдoвaae IІІprwJщевия на першому пОВ8р!Сі,!lф1м .п,lщВaJIЬ'НО1'О пр~евия,

ВБYlдOВ8:Нe

м. Бровари, КиІвсьна, 310

255020,

rа·рд. ,05447800

мШ'ззин,у

3600,00

мІ

158,8 !вуд,

15608,40

~woю

ВбуlAованеприміЩЄННЯ, яке 'орендує ТОВ .Аваін­

36600,40

.

ВБУДОВ8!Не.пpDiЩеиня на lП~ому поверсі,!еРЬІ IПliдВалwО1'9 ІфІвІщення:, :ш'a:JihlROЮ mющею

94,9

Вбу\ltова'Ие пркм1ще:ння, яке 0реиду18 ТОВ сАван­

звав ,оо

на першому пOВ8plCl, tlq)iм ID1iдВ8JlWoro пРI8iЩеея:, зa:rЗЩЬІНОЮ ·lШощею . 232 к.·

05447800 255020,

39856,40

поверсі, UфiИ приraцевня,

ПJlощею

мІ·

Вбу~

м. Бровари, КиJ.вcь~, 302·

255020,

вул.

npииlЩЄния

ва· першому iiiLЦВ8.nbНoro

16

зa:rалhlROЮ

·примJщемНя

товарlМ'Н

'..

ВбуtдQВ89Є

м. Бровари, 11Ул.

256

Вбу.цоване

npoд.

З81.'альною ПJIQЩею

451,9

05447800

.'Недlючoroм8il'8ВИН'У

72044,50

ВИ, а 'l'ИМ,чаоом преДО'1'а..

Фонду .~вuьиoro Незалеасвоетt,

2.

Працював без вихідних. Маю. двоє малолітнl!X дітей 1 бевр051'11НУ Жі'Н,ку. На сьогоднІ В сі'м'у іНемає

ні коп1lк" на и·16.

При­

Іщфкали <ВlЩpіGaТИ 1'8в від буідИИКУ, насилу вмо­ . ввв lНе робити цьoro. от 1 пора'дьте, як жити на­

шій сім''! •• ПодІбне запитання

МО­

же поставwrи сьоroднl пе­

ТЯІ'QМ! ць()('О чаоу мвс У:КраІни. ВЦlttл.я.ло· вели-

сті l'ри:веиь. Kwtll 1 ко•.~ 'пІшлИ ф' кamти? .

.редкерівниками цlдсОО­ HOro іГОCllЮДаРC'fiва пере­ ваЖна \БJ.лышітьь йоro .пра­

чезні кошти ДЛЯ 'подальшого разввтиу roCJIJoдatP~ отва. Але Ж ку.цИ вони ЙШЛИ 1 ЯКВИКQPИC'I'QIIY-

Тому не дивно, що У механl'ЗаТQраЄareна. Пав-

цfil.нИКі'В.

JЮвича

ють себе oцry'Ra'НВМИ, ба­ ГIllOO

валися?

Ошукані

.

ceJImlИ,

Я1(і

бarа-то місЯІЦIіВ ие одержують зарпла.ти, 'нещодавно зІбралися ІНа ооори, щоб

•БliлomНЦЬКororo

JЩpВалоCJt: сАнal8iщо Ж; ви ~аxy'laaJIИ І . 'відпустили диреитора та

ro-

ловиoro бумалт~? Хай би вани 'оце сьогодНІ і пояснили, ІІ/Уди :rіfшли

обговорити ситуацію, що видlJlеиl КОШТНІ•• OКJlалася. Прибули· сюди тим ча.оом у. бan.тЬох L предотавкики МВС. У сw'ях roC11po .пережива;. IJjpeGИ,ДtІ' збор1В порвд з ють бe:зrpoml,в',я. Встав вищими чинами МВС' си-на еІборах траІ(ТI>РНОТ діл,и 1 кер19ННКИ п~·· Сеpriй . Микon&Йавм Лу-

HCJJ'O

• rocnoдapcтвa

пан

ХворостJIНИЙ 1 IWt Павл1mии. . Ось на, цих зборах 1··

кашенко

1

roворить:

сЯ

заробив у тоапо.царствl поИІІІА 2000 l'ривень, я.кl МeНJ иШ-О не ~в.

Люди' B~

хто

ВИCJIQВJIЮВ8l8Cя

а зборах про те, аби .ІИіЙти Ііз снотеми МВС,

проВеСти паюванНJI землі і перейти до

якоJo,

lн­

шоУ форми II.I1aCIНf)Є"" &aдyвa.mJ на зJ61>аинl і

тІ

перші

збори.;

. коли

невелика l'РУ'Па люд. ви­ рішила ДdJtю всьогО: ',рад­

rocny

(каакуть,

що: кво­

p~y не б&nо і р~иня аборl.в 'Не цpuюмІ1Щ~ От І тепер ВаМИCJJилнся В За1ЮРИ'lU, Ю(е.. MaMy'l'НЄ ~ьогоrocпод~а ..•

r.

ПОJUlКОВА.


9.15~

хх CT~I!IТ11I'

ІНТЕР 18.451нт~ 18.55 T/c~

23.00 l1oroдa 23.05 Фyrбon. ЧeмniOtt8Т Aиrnil .~. ~ -,. .м-естер lOн8!iUeд.

~

УТ-2

,I /1R

7.05 ОТ 7.25 lliCКII д/ІІІ. О. Пoкoмapo.Qe ,~T_pIu oC8..... -~.

21.00 f1ICМNOII8 21.45 Фyr6on. Ч-W_т Atjrnii. omм

11." Te/I8C8f!IU ........

22.40~ npo_ «6оІ6yщIw>.

1'!t-TМAOМ:

~~: т--.... оІС8І....

,...пя

141 I1at""'On. РеНДеІІУ. 14 Тт-lon 1.5. ~ГЇCTb 15.40 er.... _ПlІ - п.е.., 16:00 МyJ8.Tc:ep;,an .K~·

.1+1. 18.00 ~M .~IIICIЦIn~. 18.30 C8pjan .r1eTep6,....J ..ІИ!~. 19.30 ТСН: Tellll8Qiiiнa СІІ)')К6а нciвtlH 3

.

Амою Мазур

..

.

Way

сері8п ,.ДaOmIP К81н. 22.ОС Ток·шоу Михайna Кожухова .ЗроОи

....

крок.

22.50 ТСН: телевізійна cnyж6в новин 23.00 Сеіт Молодї"lН"Х Cnoк)C У nporpaмi Ceprія Лисенка. Термінan.

18.35 'IV-шon 18.150 Т/О ..rQllCl8!lМill ""', І ~

35 _ _

19.50

УТ-3

Д;ІК...,

10.55 T.....cnpec Т---.. .11.10 Мy"'T~

11.00 11.30 12.00

12.30

ПocQ!I!ocтN.

YICPIIiIti предс_.

Усе про кіно

11:35=-::П~JUturaI wвy

ra3llТa о8се

ІІ.ооЕ'I811 - - - - ' .......... 20:f3 ЕJ!IIrIIЩI

-

ВСІМ.

іі,2О ОМУЗИЧі<8 nOГOДli' 20.3001

2O'ijg l'iiCttR _ .

.

16.00 УТН . 16.15 M~ і ....ті. 16.45My....~ ... _ 17.10 ФУтбоn. Чем1іонат ~IHM• • 11oкq17.45~"· (Одеса) - Д . (Заnopilolca) 18.00 Фyтбon. Ч8IniOttaт укра;о.о .•Тopne,qoo . (~) - .8opaUJa. (Г1om_) 18.45 За.он є _ ' 18.50 Фінансовиil orllllД 19.00 Саме тоА 19.25 Націон-М хіт-_ 19.30 Tenвкaнan -Прав0. 20.00 МуnьтФЇЛ!оМ 20.10 UUIII/'ер-бо шnяrер 20.40 Вечірм. казка 21.00 УТН 21.45 Віс.... УР!ІДУ 22.05 381<он є 38КОН 22.10 Націон8/lloНИЙ хіт,парад 22.15 ДailдJceCт економічних «:>9,,", . 2230~T=iN~,96. Комсурсерія. ~:;.15 фyrбол. Чемпіонат Украіни .•Tan;>iR. СіМфеpononь) .Чорномораца.о

0.45 Національний xlт-_ 0.50 УТН 1.05 Худ.фїn.м .ц..rаи•. 2

0~25

9.45Му.,.....-

нп

~Aнottc 10.05 _ ~f.~~·"-

18.20

7.З5~

Т.а8С8ріаА .тн,.

за

...

l8i:ii«мм

ІНТЕР 18.45"'T~

18.55 Т/С ....._ ... ..... Дол•• 19.30 8reдail MencWoo 20.00 час 20.46 lJ!IчIpнII . . . . 20.55 T8i-alall ..cboм~ мит. ~ _ . 10 08РіІІ 22.10 Вітражі 23.05 Ін. -- .. --..ЧИ 23.20 Пorода 23.25де......,

CePhI

12.1038l<oк є -он 12.15 Т8Р!'іноео. Bмnyc;к 3 12.45 ФііІаоІоІ-8МСТ888 ·nO-мод/ІОМУ· 13.55 заксн є _он 14.00 ..в.а. СВіт тватруо. ooC8AщIвttнi '!f/I/J~. ~JIICWIOПI тuYpy. Ч.2

14.30 \j)aє Натaniя МaniI 14.40 ДOI.тe~ ;.Т8Інст8а Кж\8О-І1е-

УТ-1

17.00~~

=.,II/1R WICOIII1Pi8: -Вони 8ЇНЧ8IItICI> у Ки&8і.

0<-

v.paiкo!

8: 1~ =::.':" Jdт.napaд

"==

~-.тфInIoм

17.45 17.55

З.ан є

_

.1+1.

УТН Сто чудес Світу

mш if=:'~tb.~~.2 11.30 Te_aнan .Право.

є 38кон .Франс Ентериасіон ...... npeдCTaВJКIЄ. Концерт МСМ 14.57-'15.57 Haцjoнan_ ~ "'У"

=i~~a кoмn'ooтepнa rи-

cat.ta-

~J.~T~:''='~'::-

12.00 Сеnо і l1ІЩІИ • 12.30H~TКY оуno cnoвo. П.3агреСІепь-

23.30~ О,.,.. Герасим'_ .Проти

,

8.00 Jктериоеини 8.20 kniIOmt 8.40 Т/0 .ДІо!оо_а

ка

.....

16.00 УТН 16.15 Нове покоп........ Мonoдi noniтикм Укра;ни . 17.00 Бac!ceтбon, Чeorioкaт Украіни. ПneA-

Н8=::М .

18:88 ~::;~ OГRIIД

~f::f ~.-pIa" .тн,.

1:

.&у..........-Хордао -

-Waxтapo

19.20 І ті"""" мyзкtC8 19.30 Телвканan .Право. 20.00 Націонаl1bНИЙ xiT-napaд 20.30 Тeneфinьм

~:~~кa3К8

g»yтбоn. Лira ......-... Пi8фiкan. оІОВентус. (lтanilt) - ОААОС. (Г~) 23.20 Н!ЩЇОНano.ниЙ хіт-_

21.20

23.25 УТН 23.40 Футбоn.

Ліга -.іонів. Пiвфiкan.

УТ-2

иg.~d'н:СніданоІс 3 ·1+1. 8.00 С8Р!аn .~. 9.00 СеPlаn .Н_ JIPiДJkaC - пonlц8il­

П.2 cwiмl! • C8h-Фj)aк_О. 10.00 Теneaнонс 10.05 Ві_та віза 10.25 ЗаКОН є за"он 10.30 ВecвnиA ринок 10.45 (j{,Ф ·Не пмтаil. за кк.. С'/МУЄ Д3ІІін. 11.40~'іОиіІ~. Українська niтepa-

.r:::: ........

~:1!8!Y~ ~ _

.

15.15 А ..,

самі 3 ~ MYnЬTc8pIan .-~.

Пic:мJI дня. L КРІІачvк A!IтPec:onw:a МicioId_и

.

Telllll1М»tan .6jiмTaкIt1 Q,QI'C)ДId.

1t Н'о.м..ка.11

.

ТІНа ТерНер

8.30~·~

13:35 ~- Іітell -caw--woyo

19.~ Міста і стonицj С8іту

8an8кти.. ЩеР6ВЧ1!ІІ ...,.ст_

...

·19.50 Hoeoё8n

20.00 Т8І18ГІІ38та 20.10 Нерухoмlcп. 2O.40""TOT~

20.50 МynьтфU.м 21.15 Т__азета 21.25 Нерухомість 2155 АвтотС1І!" 22.05 Худ.,,0.05 Муз. ""'" . 0.15 х,д...._ .M~.

.11'r8D.

АЙ-СІ-ІІ-ВІ 8.00 oCnpa _ _ •.

..

2O.gg Інформа~ ~ .н.w 'І8С. ~Aa~ дinoeoIудаЧІ

~:fs=::::-

Мкcreцo.ocиil

niii-

Хіт-_'

13.00 1Ieгo-etЦ:npeC 14-00 XyAQJ!!lllll ....... 15.30 МкстeцWcиii aнan .Терит. Ао.

.,.,/1/1 .....

=:an

=

.Єpмaw.

20.00 .~ •. T.1I8j:8PIan 20.30 ooД8nnaco. T~. 21.ЗОS8Чipнi вiclі (ТІА ;..s:':~ 22.00 ......

...

_·.1'

23.000"'''' . 23.ЗО MТV npoщставмє: НiIs Non stop О 30 Мnt "~,,..._: Музика кохання 1.28 Пporpaмa ,_ач на завтра

22.= ~ltCИCт

~ УХРТ ••Жмm1 в ~.

ноСТі &О.іА.

1.00 Hoвocen 1.10 I1рограма .м. 1.30 Анонс ~ ТК .ГрааІсо

25-м КАНАІІ

. 7.00 Зранку на саП8ttКy 7.10 Му",тфinI,м 7.35 ТеnЩplan ......_

8.00~. ~Mii OГRIIД (ангniiiCW<OIO МQ!IOIO) ВI!ЧіРиі вісті (noeтop)

oД8nnac" T~ 10.ІЮ .~мII 6v....... Т._ріМ 10.;10 ооДкнlЩ18Pll'. T~ 11.00 !!Ід _Перехрес;Т.' рр ycnixy 11.30 TOtC-ІІІсіу - ... 3 0,...,.010'

_

.ТерИторія А·.

Хіт-_

I:~~~

Хіт·парад

9.55 .EniltщоотlllМllUOY 10.25 Ринок

1•• 30 .~ ..ордІ;ІНнІ •• TIIIНН;8PIan 17.00 -Кaponi... і іі pj1p)•. МynЬTceplan 17.27 ./lPмвiT. М81Q('. Му,.,тсІІР811 17.30 .'-ІО!1н.... nnащо. Му....тceplan 17.53.21.56.22.54 Микonина погода 18.00 ЗодчиА 18.30 ~• •МІ-КРО·ФОН. 19.00 T~IIICiy ....3 Ono.rooo·

т.

11.IOМy...~~

1'.2O~icT"

~MYnbТ~

13.00 Te-"PIIC 13.10 -rco-н~ і . . . . . М. &o8pc:w<I4A ЗОРАНа старика ~ пот.....,.

.

15.00 Teneг838тa 15.10 Муз . ..., 15.25 H8PY*JМicn. 15.55 МУnbтфі _ 16.10 Aliтоторг .

'ГІс

20.10 llQIIIJPOOК У ...асу

.. 6v1ll"*!'!" Т/С

20.30

oДannac •• Т8ІІК8ріаІі

22.00

OCnIД

-

.· .

" . . .ас•. Т.МСaplan

Ліга ~O боксу npeдcTBB' /ItIЄ ... 23.30 M'IV ПІІ'ЩСТ_: НiIS Non Stop 0.30 МТУ _Taenнє: Музи.а кохання 1.28 Пporpaма передач на завтра

23.00

16·~tf~ 16. кк (ні-.о_) 17. Телегазета ' 17.10 Муз. мln . 17.25 H8PY*JМicn. 17.55 МуnbТфі_ 18.10 AliTO,opr 18.20 naуза 18.30 Муз. 48 _ _ . ..,....._ ~ Муз. nporpaмa

19.ЗО.

19.56, 23.5 ~ _ 81,1І .Mto3ЇtC·Paдio 101FM· 20.00 ooДкн~ •• Т81141!18Рі811

~1:~ =-eic~тnc~~

~eneвt<Cr1l8C

2О.00Т_

Миі:т8ЦЬІСИіІ кaнan .ТериторІя А •. Хіт-

13.00 дот... І!РМРО.ІІИ. M~B У36е0е*",я 13.30 Вlзиr. ГOНfOНГ. КаріlSщ<. а РіІІ'еі:>!! 14.00"n~ - no ........... ХІ. 15.30 Мистeцj,Кий ....." .Теритopiw Ао.

8.25НаДі8

Карт,бnattw

2:f.~,,:~':;~ePIU

Мист_мй

«rPA'IC»

YНIКA·'IV 17.00 Анонс nporpвм 17.05 Світ підаодноl фотorpaфil 17.35 TopriH~

17.50 !1Росто СОбаКа 18.10 Г~· ці; від .гравісу. 18.30 1 чудес світу 18.45 ... 04veti....

19.35

профі.

12.10 Наша афіша 12.15 Худ.""_ ....,..". •. 1 CfPIa 13.55 но! line . 14.05 ApryмeнT 14.15 сері8п _ n/дII1тIdto .~ роа6м",,, С'-"

14.45 Наша зустpN 14.55 T8II8afqtC ,15.00 ЗАГРАВА' __

3

СаРі!І

17.00Т

17.05

• •Гуniaepo

ДмТ_іІ сеанс. МІ

:::~ ~6 Мос.....катacтpoфll~. 19.00 ЗАГРАВА 19.30 Цenrep-peeoo 19.45 Dend-market T.necepIaп .Patiмн8 Іаауре. МOCtCII8. Ток·шоу оМyзкN j преса·: .Akynи пера.: O.3aцeniн

20.00

20.40 16-6

21,40 Dendl-market 21.55 Б«"Jp8C'інформ

ТIІ-8 Мосоа. А.РаіІкІк ІІІ."'І!І·

с;ерім oCikt.-8ар6ара.

(2O.00~=~ розиграш nOТВІІІІI У

.

)~U>JМCbo

...

23.45 ЗАГРАВА 0.45 Т6-6 Москва .•Диск·канan­ \.15 Теneaнонс

на 1IIJбpaнN. діти Тopriнфoрм

Ток·шоу оСаме той. Патру_,

9.35 9.40 9.50 9.55

cnac:Jнк"••

3 •• 1 1;,

Греє 5epniнcwcкil фinapмoнi-'l

23.25

8.40 8.45 7.00 7.30 8.00 8. І О 8.25 8.40

Комп'ютер Х

22.00 Т/С 'n,,_А 22.30 ТІ• • Команда

0.00

АЙ-а-n-ВІ

12.00

9.25~_

20.35 20.50 21.10 21.30

0.00 X,д.~~'

9.00

9.55 Aнann-a пporp8М8 .or-., 10.40 Nota 8ene! 10.50 16-6 МосІС8а. -д/octt._. 11.35 1Іо"'ьтфinbМн 12.00 l1рограма СІ1арТК8МХ _ .t:JI(f'

_

20.30 м" і вла,ца' 21.00 НАРТ-веч",'. 21.45 .Ilianoги 22.00 Teneetcenpec

8.30

Т_теса .пар.

tcOilCW:8 8 КОМ8д11' -Ми а

17.05 Тopriнфopм 17.20 Му....тфinbм .Г_ скар(ііе. 17.45. Tene>кypнan .Сцена ЄвponM. 1820 rpaцji від .г_.

7.00

Москва. Те_скот81С8 .Пар-

6.40 Teneaнoнc 6.45 9ОХ6ОХ9О 7.00 Т6-6 Москва .•Cnopт "'__ • 7.30 ЗАГРАВА 8.00 Цenтep-peeoo 8. 15 Ilpec-кnyб 8.20 &cnpec.інформ 8.35 Метео·анонс 8.40 16-6 мiЮua. .OCn-студіА.

22.10

i~CTeneeкcnpec

~1:~~~

14.00 14.30

(__

.Теритoplя д.. Хіт·

23.10 Музмчнмі' ~II8IITan. Tвrro<aiser 23.50 ~T" від зуєва

21.45 ТopriнФ9.Рм 22.00 ШКona бі3несуВ. rtecoц...coro

13.40

__

~~:~~ . 22.20 T_118C8IIian of'OPBIjlo-4.

ТУ-ТА&А'М: 21.00 сп rpAВiC

___

T.-сарІаll

.ЧорнмІІ nnaщ•. Мy,.,~epian

\/НІКА-ТУ 17.00 Анонс програм

р,и Скооор

профі.

«ІОТАР»

«rPA8lCr.

. '

1'.ООТ

~::~R:.~-= 19.10 нoaocen

8.45

f:.:"pec

~~T~

.Гравісу.

7.10Aн~

І.- TejIecepIu oCa!n"8-&ер6ара.

:::~ Щоу .nn8C".niнoвi_.

НАРТ

7-11 КАНАІІ

ності

nc... ДІІІІ. L КPWIYК 7.00М\Qld_И

IUl8PTan. T....o<aiIer

карт-&.:......

. І..

.

11:351~.':-а,ф;іс"=~ noчyтПвoo 17. T~ 17.. ~..rPlUlicY» 18.05 . ~. 'Жмm1 • присут.

.

=r

11.20 1fepyxQмic... ~~МУnbтфі_

Т6-6 Москва. СаnopмчНItЙ~­

KВn .Фіти/tblt

21.20 Експрес-інформ 2'.35 Т.jИllUlу6IОТАР. Xrд,.-м ~o­ поді 6 ... 11І''''' 23.15 Програма cnop_х НОІІИН .с.;.

18.45 С8р/а" ....,..... 11).35 серіап ~Т8-1іар6ар8. 20.20 Міста І crOlИti celту 20.30 Комп'отер Х 20.50 На дo6p8ttiч. ДjТOI 21.1 О Торгінформ 21.30 Ток-щоу .Саме то/І. аа.оо T/c'n_1I ..тpyn~-:2 С8І* 22.30 Tueceplu .лаар•. 1 СаРіІІ 23.25 Музична пporp8М8 .Кпіше. 23.55 Тopr1нфoрм

~:."ll2~Т:: ~~~~ 101FМ·

Тenвгaзeта

.я 8С8-

уакм хороший ...•

14.25 но! linв 14.35 Apryмeнт 14.45 Tвneaнoнc 15.00 ЗАГРАВА 17.00 Дитячий сеанс 18.00 16-6 Москва .•Шоу Бенні Хім.· 18.30 Територі~ 16-6. 11рог_ О,f1<щir-

1.40 Ten8aн!>нc

...-

18.30 від -11epexpecJtI. рр успіху 19.00 Ток,шоу • ... 3 ()пo.rooo. 19.26 rOIII*8 /!If8 (ТІА .Ві<на.)

10.15Зоpenaд

23.40

.

Т6-6 Мocкu. cnopт

H:~.2~22~M=~":дa

g:~g~ФОРМ

~:30 ~a дорога

7.00

1::~

пра природу.

тійна ЗОНА.

ae-.oro

~lСт--=прес

14.55

Тeneанонс.

6.4590х60х90

Хіт,_

7.35 T.n~ ..r~. 8.25 НАРТ -вечір'. . . 9.15 стан CIJiaВ 9.45 сцена t>eponи

Ш~ 13.50

«ІОІАР.

6.40

1 •• 30 ~ _QPAtIIIНI" Темсеріап 17.00 .Ка3ІСИ nIcy•. МУnbТСeplan 17.27 .Г1ри8ЇТ. _ _•. МyilbTce{Jian

.8.05 lJqIIIJpoж з ·яноА·

15.00 CniIia8

noa- передач

25-1 КАНАІІ

НАРТ 7.00 3pвtoкy ка С8іт--..

18'iCf1iilll1PQТJ)a84II -Irpи х· 11.' т.....,.,рІап oiКilМ...,.. ~.

Iз.2ОТЕ~ . 13.50" " , . -caw--wciy. 14.05 ті ~ •.•Кiнo про кіно.

сКИІ!І;;ra:-· .......Н·

.)СМ.

~:25 ~IIII. ... В. ~c.a

1~:10=C~

·r

0.50 'IV -кnyб

:2 С:еРІе

cepian

тіііна ЗОНД.

10.30 ,,:Y~' 11.00 811.~. ittфopмaцi_. nonIr.... 11.30 Ток-шоу ....3 0 _ . 12.00 MMc~iI~.......ТериторІя д..

1'"~!-''''' OC8trТ8. . .. . . . .

a~7a\

~:~~ 23.15 Мv3ичкI_...

w::-..

Мосоа.

.Дика ~ Alll:тpanii.

13.05 Но! linе 13.15 ..(1рем·ЄР-ВUl80· 13.40 Наша зустріч 13.50 1O.6epe:jiн. ФілЬм,концерт

23.40 Прес.кnyб 23.45 ЗАГРАВА 0.45 16-6 Моек".

~. T.пecepI8n

r4s25~~

12.25 16-6

23.25 16-6

1~~~'=Jl8n 10.00

21.50~

22.00 CeitCaЦII і lIЇДКIIИТtJI 22.10 ~ Ді!ІО8ОІ У..... 22.15 Пor_ 3\Ioqt 22.35 АвіІдІ-мар<8Т 22.50 Оаза серед ХІІ9СУ 23.20 Адреса ДinOIIOI уДачі

p.50~тpiв

9.55 Нa~ . аааро 10.30 Т==:' 3ІРКК 10.45~. о c:CIбaQ 11." .n"........ ._ - .....•• 12.20 .81111С8р/1111 НОІ1ккка ' . 12.D у ~oмriIitu1 Мкxaйna j кapna

Дone•.

l!4НPНR

СІТ

.~ І ~.

15.0000..._ ' .

8.25

22.10.~'f,~~~'

тn

atf

==

ТВ·lмІ1ІОСаріо Тoprінформ

CbI<OIO':'rf,)

20.50 Ноаосen

а.ОО ~nbT~ -ГIJIIИЩjII cкapбja.

2O.~~т=r.-.

6.30 •. 35 8.55

КмєІіІ. Ч.2

12.15 35 _ _ д;lК83У 12.50 'IV-won TuacapIan .1C8J....

7.О5П1111іН_

11·~J;.-:,,~ -:::

I(,:t.т:

СеІІіІО3НО ,іро _·lOJерн

'.30 XJ80"""" .T. .~~. 11:05 Г.C}lC8ЧОВ і гpyn8 ..н.щоrорос8нО» •

7.10 7.35

Icep!JI

~ICT~

lІІОДІІіі

tJI ~K.J.S.S.• -

7.00 Анонс: l1IOfII8М

Itn1!P 18.45 JктIlPНQ!lИКИ 18.55 Т/с

~ ЛIОДІ4 _

1ftY-

21 21.

...тру......

8.00 ~. М....1!pQAIIиiI ог_

18.35 ТІ• • n.... ~~.

.

,,"-мі

~I

18.10 МynЬT~ 16.15 НaДkI 17.00 Ч~ хрест 17. 15 Єеромі«с 17.55 Enектротеnewoy 18.25 а-а ст_.

rМtII(:

10.00 АНОНІ: 10.05За ...~_

23.35

.

22.08jC"8.....~ • І ~Ь 23.40 l1pIiїIТ ... 388Т1J11......... ефір

/1111І8.

1У-ТА&А'М: 21.00 СІТ

ма ·Нa3l1O PllkopДlM' Т6-6 Моск8&. Муnbтфinbм .Лісова nicнR· 12.15 Проrpaмa c~ ........ Світ

21.10

22.ЗО Т.nec:eplan .ron...-A nIдoapeo. . нмil-2.. 1 cepito' 23.15 ТорriнфQpм

18.00Т_

21.50 Шо? ~? 11очо~ 21.55.м~noг •

КnPК

20.45

a:~~=..

21.35~

УТ-3

ІНТЕР

...... час·

10.50 &ркт8нсаокиІі 'ІІі"". Портретм 11.20 ~lІЬтфі_

15.35

18.00 CaDlаn ~ .ne",~ ..n...... 18.30 т_нцl. 19.30 Та.І: тe~ ~ _н 3 AмOIOM~ . 20.00 CaaI8n .ЕД8...' 21.00 IОnIЯ Мекшоеа предстввn. nporpa. му .РаптО88 ~ •• ~ок-щоу

Твnвфї,,-

::~~.1.~=-.....,.. 2 CePhI

:8:40~~

ТEr

22.00 TenecepIan

6.30 7.00

Пporpaмe О.ГІоФ·

l<О{ІСького

11.15 Teneaнoнc 11.20 Метеоанонс 11.25 16·6 Мос"... Гумористична ~

.~_.иrno.

дi:rи

18.40~ТФ;_

~:~~ 20.50 НOIIOC8n

10.35 NQta Вene! 10.45 Територія Т5-6.

.....

KOВCW:OГO

18.45.Серіаn -д,_.

19.35 Bltota Пruoc 20.20 На добраніч. 20.40 ,Итоrи·

23.30 23.50

.

oбnмxew·

19.00 ЗАГРАВА 19.30 DIIndi-mаrke! 19.45 ТІНі МiК:JOea. k-еД/IJIІ.rМU8

18.50T~

1I.10Мy"'T~

тv-~xм. '10~=-~~1100""'" 1.10

1,;00 1'8ІІ8С8РІад

«rPABIC.

19.00 T~'" ооМІІр/8ІІена. 19.50 ~ від 3уаіа

17.35 Пor_ 3І!ОКУ., 17.55 ~""Te 3,IIOPtIaI 18.10 ОФІС 6е3 .... 18.25 ~ТООІИIOНQCТi 18.30 Н_ ~ старі речі 19.00 АІІРеСа dIК!fIIOi удачі 19.05 Сn.муn 19.20 ~oтopr 19.30 вікно У .,.;стику 20.00 I~ ~ OНaW ЧІіС. ~iiк:Aдpeca ДinOIIOI YдrН

11.00

-1)7

14.00 Cni_ І. Anneгpoaa. Ч.2 14.45 ~ діпоllOi удачі

~:~2~~~

[

I:~=" !.38I11oдн~

12.30 Пor. rllRA.36oкY 12.50 ТV~ ·.Xtof. 13.20 ~-aoa(IIC8Т

«ТП». «КИ.В» .

ТЕТ

.'

~:«Ї ~ nPOr-PIМtI ·Наш час·

_

1~:~ =-s:...~

7.IO"'Y"'T~

.:ss

23.45 ~ lIOIItIНИ 0.00 Му...тфі_ ДniI ~

13.00 УТН 13.10 З.он 13.15 Канan

,-11 I(AIWI

6.30 Людм. ДІ1ІІ nOOДeI\ 8 50 АаРІа:а ~ YДIN NOII БританіІ! . 7.25 ~TOНМ lQItOCТI

з. киIac:wcим

П-2

6.00 Анонс 6.05 Доброго ранКУ. 1.00 Фінансоеиil

23.1$ ~ I~ .K';~Г...... lDPiii PQCТ

I:~ ~~.IIi8'Iмкa ка їм'. ДonII.

9.15 PIO-иКAAlНE'

17.35

А. 1ІаСІаДе!Іа

~1:2O=='" 21 • • X",.~·.T~ - - . . . .

ІНТЕР

! Одеса)

_1+1_

KiitOoQPOC:-. .

16.30 My''''~ .конан. 17.!! 88iIemoit. ~~_ _ .

Зattан 8 38<ОИ ГІІІІ в lUI8CМDI Пic8tttиA 118C1НicU<-96. Кок&урс:еріА. ДеНІ. ТР8Тіil. 'І.1 14.57-15.57 Націон_а Auдeмi. наук У_іни. EmктpoнHa кoмn'lOТ8\II!8

10.00 10.15

~OO

• .,....

Канan .М•. Мanята. Ч.1

13.1 О 13.15 13.45

.

16.40Мy"T~ 17.00 Гопос цвpreм ~. 17.30 Комп'I07ВpМIIpt8.т-97

15.05~·1

1~:~ ~ народУ Украі...

1омедІі­

~T""",.c:aкra............

~ Т. . . . . . . ~ lІа!І4іІІРа!

Т_an .Право.

..

14.50 cniвae І. ~. Ч:2'

14:05 г.~ і ТW18 .НoiWIтopraкi· •

10.зо~~ Греіі •. Ч.2

AA·n·Eн. ~ ог_

8.5sna.. ...... i..~ 7.ooUlcWd_

1з.00'7~~;:' 13.50 іУ·won '.

-

(..._.

oJepнтopiR д.. Хіт·

Хіт-_

9.05L·~ 1J-4S ХІ• ...... _ Н'" !ІІ. ВІ 11.05 Мmoтcepiall ·КoIuiIн· .

сарі8

_

\/НІКА-ТУ

СаРІМ

&c:npec.інформ 8.451fpeuч1nu<

irpм. I1\IIIдI:TIIВnIUOТb

-

ппащ•. ~CВPIan

10.30 . . . . . . . . . . . к-aNIн,,_... . 11.00 Ммст_ _ ........Теропopill Д. 11.30 TOK-ІІІсіу • ... 3 Ont,rooo. 12.00 МкcrВlllo«иil ........:rеропopiR д..

8.30

10.00УТН

8.25

.перед ДаеІІ-

.11.1)0

Анонс 6.05Дoбporo ранку, У_іно!

J'I-"

АЙ-а..

UnOМ·

тqиc:

УТ-1

OIIOntI.,.....

MМCТ8ЦlolCllII

•.

17.00 АНОНС nporpaм 17.05 Тopr;нформ 17.20 У кас • гостях 18.15 ГрацІ;'від .Гравісу. 18.30 Комn'юТЕр Х

СЬКООО_)

lIjДnYКНII nnaнeт" 1.0.40з-а"""""",

......

Т_,oгвl_

8.30 8ечіриі lІіСТі (noaтop) 9.Q!I .Дакмс" T~ 10.00 -Х-РІЦІІІ о.-с.

8.00

... _ -

23.00 Вaneнтим щер6ачоа npeдcT_ ... 23.30 M'IV предст"""",,: Hits Non Stop 0.30 M'IV предстаМЕ: Мyзиq KIWIННII 1.28 ПРОІрв_ передач ка завтра

ТОНІС

8.35.НAPТ-~·.

10.10

[ 10.10 • ТаврііІсЬІсі

23.15 МузкчНItЙ JCIIO!IIT8II. 23.55 Tenввкcl1lOC

Мynt.тcepian .гоlЮ8O·

Мое.... Woy·ЬсІ .nan..ч

профі.

T~

НАРТ -вечір'.

ДiaI1Or:и

7.00

.

2O.50~_.0.~ ,·21.05 Антресо_

8.00 ФittaкcoIIIIй OГIIIIД 8.10 HaцioнanbккII xlT-_ 8.15 дrpoм..азин 8.25 МуnbТф/!ІЬМ_ 8.35 ~. 'WyQIIТe ...,.. f 9.55 закон є _он

20.20 Стан Cf1IJII8

1.00 ЗiNIttIIY .... саіТанку 110 -Муnьтфinw,o 7.30 с,lIri дallClН"

7.10~

6.00

20.05 !1одоро,. у k83ICY

Худ.,,-

~

.Дannac•• T...~ 21.30 ВечІрні вісті (ТІА ·Вікна.) 22.00 .Кenoi і n~ rocrpoc:_rкм!I

2O.00Te-.с

0.\)0

•.

CePIU

f·oo~~.t~ 9.30 Чаpiвккil С8ІТ mc-:.ЧорниІІ

9.25 Ток·щоу .Арабес_ 9.50 Tenвcanoк Н. JiOC:ICOIIOi

2О.ЗООТ

CnopT'Tailм

Ceкl;aц/і і IlUucРІІПІІ Т_·ри_

7.45r·~~··

18.30 Т.-.... oC8tcТ.--.ee 17.25 Г;ptboн 17.35 СЕГА-оетріа 17.50 f'1poc:tijfa 18.20 КpoмIнant.нaxpoнiota

оДм.._оорм

-~

11.50

ДНЯ від .Моозік-Радіо

20.30

23.10~1Iiд~··

1')'-

НАРТ

ТЕТ

20.00

8.00

ТЕТ

9.30

23.<10 23.50

20.00

~xyд.. . . . . . . . . . . . . .

wciy

-

ло_і npмrоди 6іnna і ТIД8.

ПJI8!Ц•. /oo1ynbтcapian

_...

8.55 Метеоанонс 8.50 Т ЄneaНOt1c 8.55 DenIIi-matkel 9.10. Т6-6 Москва. \0.00 16-6

·17.55. 21.56.22.54 М",""","а _ _ 18.00 ВQит. bw>tte3ho. 8iДВttIO (~R) 18.30 ДIПканап. .д..п-атія. іиформеція. nonitMtta 19.00 Ток-шоу '.:.3 0/vQ1O» 19.26 Гоnoeиі no,(IIї дня (ТІА .Ві<на.) 19.30 .хммероаоА 6v1ll'''-~ 1СомедІіІ19.56. 23.57 Кліп 101FM.

22.OOT~

20.35 Тopriнфopм '20.50 нoвocan

12.50 'IV·won

17.30 Муз .•' " . 17.40 Aвтoтopr 17.50 Під ~ .23.5 rpeдyca

20.35 21.45

Т._р1-

17.00 -М8І\8НЬК8 1IyiroJ" МyN.rcepian 17.27 -Привіт. М8І1ІОК•• Мynbтcepian 17.30 ЧаріеНиА сеїт ~: ооЧориміі

Муз. IUIЇIМ 15.2OH~ 15.50 М_т+1-6.00 А8тот0,7 16.10 ~ (німlЩWlOlO ЩІ8ОІО) 16.40 Теneгазета 16.50 МУnbТфі_ 17.00 HepyxQOIicТb

21

ЗАГРАВА Т_НОНС Т6-6 Моеква. ТОІ< "рок'

аn

.22.05 Ракурс 22.10 СЬті_м 22.20 T.-..,..t~

8.30 Х/ІеІЩіТКК 8.50 Мyзмчtta nayзa 9.00 Чорнмll каадрат

12.95H~.

Украіни. Нвоба........ : із книrи 17.55 За!<он є 38кон

IЮЕІ"

.~.~IУдачі 20.30 AItOttC ПIJOГIIIIМ

ХІ. OДfeOOММ8 • Ji8pмr8pOМ' 11.00 СеІТ ~мx PQ388I'

wкomopi.: IсторіА

16.30 ОО. ВiAnYНtIII т_ 16.50 МуnьтфідІ.м ~CмaparAl*lro міста·. 9. 10 сер1 17.25 AItOttC 17.30 Сучас.... 18.00 ДoI<.~ .Cкin:I!II .....a. 111.25 AItOttC '

18.!і!І. MyiJo,t.ao-.л..с. na~. 19.00 Усnix IRY 20.00 Інфopмaцjiiна nporpвмa .Наш ~ac'

6.50 AктpecoJiwc. .

.....

'''.''Xм.~~~ 16· 25 AItOttC

18.~C8iтc:wca хроніка

6.~ C11I\IRМ CIIQII ~

20.40 Seч;р..,. l<83КІІ 21.00 УТН . 21.45 Футбоn від УТН 22.15 Акценти 22.35 З8l<ОН є закон 22.40 Нвцioнanbниil хіт-_ 22.45 ~ економічних новин 23.00 Попустанок moбoei. А.МаТвійч~ . 0.35 Націо_й Jdт-napaд 0.40 УТН 0.55 х,Д.фin Ц/Or..... 1 сеpito

Oc:вiтнiil канan

, _киІ..

«ІП» ТЕТ

6.30 llporp8мa rWPeДaOI

_.

.1 •• 3O..cnc.- auap,ll0II..1••

15.10

1!4.00 Анонс 14.05 TOK-ІІІсіу .•AInorpaф.

7.30 8.00 8.05

Хіт-naрад

15.00т_азета

1Y·r~oм:

ІСІФ -ДOW18.'IО рр ~ 22.4SЮ"-

13.00~. суе:т 13,30H...~.~ •••00 -М--. ~ДOIIQIIiI фI.n.м 15.30 MМCTIIЦIotkМA_ • ТернтарїІІ Д'.

ТОНІС

_

..rIPOd

........ ДOnIIO

20.55

19.30 Т_ .ПраllO. 20.00 •Тввpiйcwci irpм. Пll'ЩCтaemuoть rypт -Грін Грей.

1-Й.JWIAII

lIc\чIpttII

УТН За.он є 38""" Кotщврт naypeaтle ",,"курсу-фестмІІІІ/ІІО ім. назарі. Яpet,8чука. Ч.2 18.50 Фіна_іІ OГnllД 19.00 саме тоі! 19.25.H~ii хіт._

18.00 18.15 18.20

17.00

0.05 Привіт." 388ТІІІІ. L-муСі

19.30 ВrВ.aIIA МenOДiIO 20.00 час . 20.45 _

1е;15Х'д..'- ...... _I .......... 17.30 ~B 1ОК'ІІІсіу .Вибро.... .

Te~

,,1_ ~ І _ _ .~~З$nO~.... Ц.OO,x1fД.

...

УТ-1

20.30

21.55 '~'0w8 nOГllollil>'

17. ~:O AНOtIC . 17.15 I1ОсТЩIIU1Т)'М 17.30 T~ .ТIн~ 18.20 за Івс_ часом

ПЕРЕдАВАЧІВ 16.00 УТН

;,§;~ .

1.1.50 ЦемИЖ-ни. 12.2$ MYnbT~ I!N'Т 13.00 Tenввкcl1lOC 13.10 фавори. 13.35 Я - ro_іІ 14.40 ДianQrи 14.55 Teneвt<Cr1l8C

:t1-,~ XpeщjI"ІК

~~(ІІоТфІ_

У8АГА! ПРОФІЛАКТИКА УКРА'НСЬКИХ

- Ж._

.

~.-МIcbкi lf!IIЦII8O

~

(

. Н"ІН

_ j[ . ЧJ

Тсж,щоу .ЧОрнмll Jdт

~

8.40

T

... '" 1 .

OPК\ICТP ТoprIнформ

.ІОТАР»

Teneaнoкc

9Оі6ОХ9О Тб-6 МOCtCIIa. -Ви ЗNPАВА Прес·кnyб

-

~.

Elccl1lOC·ittфopм

Теneaнонс

Москва. Ток·шоу -M~ .. преса •. oAкynм пера.: О.ЗIЦ8І'і>! Мrпеоанонс ТАН Тeneaнoнc еоц;_-анaniтична l1pOТJI8Щ

16-6

.

.rнДTeкcт-

10.25 Наш" афіша 10.30 Nota В-! 10.40 МуnbТфinIowt 11.00 Шоу і>«і .na-... 06nи ..... 1\ .35 Т6-6 Мосас8а. ·Єpanаш. 11.45 Проі-рама СПОРТИВНИХ Н08Иtt ОСІІ

1I55~:"

12.05~

12.15 1f,А.+и- 'Недіп••• 2 СеР/І1 14.05 Наша зустріч 14. 15 метвоанонс

14.20 CePIan _

nIДnInd8

oUI_

14.50~ С8Рд8цаоо. 4 ~ 14.55 Теneaнонс 15.00 ЗАГРАВА 17.00 17.20 Дитя""" ... сеанс __ медич

іІ

к

17.50 Т/С'Нові _""И' 18.45 Dendi-markel 19.00 ЗАГРАВА 19.30 Т6-6 Мocua .• Ті. хто ....

19.55

ТІа .....е-.lаа_. (останн.)

TOtC-ІІІсіу .Професія.: -К_ар. 21ЗQ Експрес·інформ

20,35

21.45 Dend-market худ..........8"",". ,,_""'" 23.30 Програма cnoрти8НИХ ноа"" .С.

22.00

профі.

23.40 l1рес.кnyб 23.45' ЗАГРАВА 0.45 Т6-6 Мocua.

ДМcK'lЦIнan: .Нічимі

гість-: Фin Коnлittз

1.50

ТeneatЮНC


14.$5 Тв

ва С'фІІС

All8m8livef11111i8 1.28 l'IPOrPirМri ............ 38І'ІР8 .....А8ІС»

",,1СА·ту

17.00~

17.30~C8If

18.00c...~ 1'.25 Z .12 18.55 Т8-'-: 18.001'......... •..... _ . 19.50 ~'" . . 3,..

17.35~

17.50 lJDмoctpOil 18.05 ril8ull iFVI .r..-cv18.301(-":= 1•. 45~· 18. . С:еіІІМ. ..,..,.. 20.20 МіСТа .. t:ТgIIIiIf CIiJY 211.30 Г/l8Цjl . . .,,.-.-. 20 50 не дOIIIiiiнN-.:;:::' 21: 10 ToprIoo4iofIм ..... n 21.30 T8К~ • •

.:f:iICT~ 2О.00Т8_

і818 НePPOМICn.

2O.5O~ 21.15~

22.00

Т

0

3

.

2

2

21 • • Т_ .......... __ 'О"-. 22AO~

23.10 AirrOJl!l!r 23•• х''''

.....а.а- ........ АА-а-,......

''"'"'1;''''' 1'. . . а ~

•• 00 OCitP88 8.30 оЧорНмІ_. 7.00 м..ст...... _

".,

.Т....,..,...

'.00 lt~........ OIRНМI ~ (_. 8.30 .-DI . 8ICSI

==." ·.=

!"І::' .......---:Tw.la.'....

8.00 10.00'. І· ........., 1'/tI 10." 11.00 ........... 11.30 Taк·1FFDV ...... 12.00 МиcJaj,ajI_ • 8rМ'I8PIr ,... Хіт·...,. 13.QOV8М!ilМC/ol8li

13.30 CnUiIO_ -о--...!. 14.00 .UWpiI~, ХІ. 15.30M~_.T...." " "

tWI' 7.00 3PВtItY ... сеп..., 7.10~~

17.27.~._ .... 17.зо.~~

~

O

2

.

I

1

ff.=,:=,'1IД;.S:--~ '/е

Yil~E-1IIC 10.30 _ 10.55 78 '11С,,*

1~i3'~____ naraм

1'.30 П8Ні. Ь .,. __ . 18.00 Toк-IIIIIY .... 3 18.28 fOllOВlii~'mfl1A ...... 11.30.' .• 1'/0 ' 18.58.23.57 . _ ...........

o.w-

1'.ООТ,..-_ 1'.'0~,Фї­

.11.2O~

~ Мyili.r4Rм 14.20 .III8IU1O 14.35 Т'uIII'

10.00Т__

10.05 Доіс.rеяефі_

~J&iIIOIYК

11.20 T.-.w,м ~._ ",р. В'. 2 cephr 12.35 3акон е 3jIIIOН 12.40 .ЗI8OC5oir·іО ДІІ ___ 12." Т.-.,.. О:СІ'................. МЧ·

.....

8.$0 11• •- - . rIrep.. 2 с..$.55. 13.10. 18.15. 22.05 закон с _ 10.00. 13.00. 18.00. 18.00. 21.00. 0.10 YfN fO.10 МУаіОІНі aYQIJFЇ'II 'O.45Мy,,~ 11.00H~·PI

.. Jti. 15 Дика

17.55 3акон

с

_

.1+1.

ТСН: 1. . IIII'iliі8 ~ _ 3 АмоіОМ. . 2O.00~~...,.,·

wo,.;r

-

з- с 3jIIIOН 17.00M~_

19.30

із JМCFIЧЇ -~ ... ,"_.,,,.," ~ rraмn'i1JJ811N8 ·ь

ПponiOЗ noro,qм

1.,00 CIIIII\IFII ........ ...".,.... 1'.80 СеРІМ ..,......, rd т--,"

11.30 T.....,.::I1puoo 12.00 CeICPenO Іічнос:ri. I!мnwcк 2 1;Z.30 Оран'. IЗ.15 Кn8c;иic ........sp

_,.

FIictti,...-іанні нitм MaJllicнкo

14.00 14.50 14.55

всім·

. . . . ..,..•......." ....

ст..,...

,...

природа VкpaI...

18.35 Чyмaцw<і nicнi ..at!Y8 M.OrJreo17.05 T~ ~ роосм і ДІІ";.

...._ .

_11. c:rre ..... мI~

СерІаІІ ....... ..."..... -

21.10

ROIIiц&II·

іі(ІОСіЦІ'. 12 capir ;l2.150 TQt: , - - - . . ~ _ 2;1.00 8iДDМe .. ~. 1cr0pi8 ,. с:у.

часнісr.. у ~ lОРііІ

1I.20~=; 18.5O~

........

УТ-3

ІНЦР

Iм'РІ Дonr. 9.15'fв1:~ lCf'ТIOIC 10.00 Анонс 10.05 за ~ ..асом

•Н1V

11.4511І.."У.-с

.

22.4.5~

а

.1+1.

.

'.00 СеРІМ ..aon. К8IrIO 8.00 C.IU .1'....... nrpoY'III1II!I'I"W'.

КИІВ

8.$5~,.,..... Тет 9.30 Тее., ... ,IIOIOIU 10.00 Доіс.серім ::crir i1p8FpQAII'. oПorep-

__1CJI1irO:

11.00 CnOtmiIIIte суаІр'. 11.35 3ор8не дopor. 12.00 C8iJ ~ РСІІІІІ' 12.30 ДIra-c1'4lfl.f88,\.FUI8C .ао Тм.С.',.'

.........

'•

tOII8

1••08 T~ .~ 18pIItNItI8Io 14.55 С,_ Jhe Н8IUraI w8y 15.15 " ... самі ~ ~

*""" -

15.35 .T.mpi/ic:«.i,,-880 ~n. 18.85 Mv,.JC8pian :oJCoнait.

ТЕТ

18.80T.-....~.

17.40 офі!; 6еа_ 18.00 ДooW-Ioi8PIC8r 18.15 cer"·OCfIlїll 18.30 сеіт A/Ik:II

. 7-I'КАНАІІ

7.00 Анонс 7.05 AePOIijКa 7:.25 Дoic.~ ~" .~ бо-

·23.20 ..... 23.35 Пoroдa 23.40 Cnupr.у.... О.ІО""".-м

3QДНi.

•."'.............

Iз.45=-~-:;:у".~,.іО..о..- АА

'.15 AНIIt!C

' .

=.=--

I:~=r..:

8.25~ 8.40 Taк~ .: :oICaмдmepo

8.35 т&-8

",-

..............

o...roa- .

·НвrIr

=.::-

".5&.

20.50 Н-.

."............,.... __

ТУ·ТАМЧVIC

20.30 ....._ •• ТМ'О."м 21.30 lIINiPtti alcrll'ПА ........)

ГРА81С 21.30 С'ОІІРІЦЇ

23.00 Т__. 0f'FIFFД нм 23.30 M1V npur;r-. . . . . . 1.28 ............• nePajII'i Н8-.ва

21.00 СІТ 21.20 санс:а!і І . . . .ntI

. :

22.00 . . . - . -.............. . . . .

CrIJV

Jt:''::',E......... 1 08PIr

14.20 1'/0

I':~ ;МГРАВА_

~Мocaa

·Р

........ _а.

КПJII(

..,arpaмi

14.$5~

10.00T~

10.!IS CaPIUi оОмаАІІl ........ 10.55 Му,...rфі_

15.IО дou.-н; мар

11.О!і НrцioнIIIaoнoiil xiY.~ Уораillи.

10.10~~

10.25 /JIrA _ _ 1іОІаІ -..п 10.55 Cnoчaпy 6yno СІІО8О. Н.&incJчepкI. ..... м.РІбчук

11.25

13.15 H~"'IIiт-t1llPU 13.aoCei'leAcl 13.50 ю...- yaк·ВUOY .ВмCIpwi. 14.20 ФіI8tC08lill _ 1$.00 ОД3аОНМ 'IopнI)CiIuIII" IJP 11 ......... 'Ioptroби1lloCl:llOl ~ 8ircIIo.~ In..к..мpмa

-

Т--.нм .Право.

ДІІ

VCr*Y

Нaцlott8lFl:Н"iI т·118JIд

Тeneфi_ -noдu.c..ц ісана.

Вeotipн. . .-

.45 Три з;Fi1IiJ8JI!iII міністру iмфapм8цji . Уараіни ;l2. 1О Н8цioиaN.нIIII т·118JIд 22.15 Дух08Н8 мрма 23.30 1IeIиcдeнr.. Трамс'" Cl8IРС116ОП1 0.50 2.10

EiorbcлyJcИtpp УкраII1С1:КОі ~. но! Цf!pIC8Н lCмilrc:ioitaro R/I'IPI8IIUry Tp8ItCIRtiII ~ &OnX:nY.iНМR YкpaїllCP:ilOI ~ ЦІІІ8Оі TpвнcniIЦjII CI8~ ~ Yapa1мcwol rp8iID'lI8fOIIИЦFo&01 ЦiIPQИ

УТ-2

.1+1. 7.00. crir cnopr_ naдii 7.30

~ nPatP8Мi

CePrjII l1OnXOIrCt.rCOr .npo cnopr. n.,. y~ idrtCICrPIO!CIК

6YМePВItr ЯБIlV'lКO за ...urc.кмм час;ом

ІНТЕР

11.45 lCpyri МОРИ.... 12.00 ....... PimIP 12.10 Кnvб1QO 12.40 Дoк.Y~ .'IopttoCiмJa..rpизнao 13.50 'ilpмімоеО. lIW1YaC 5 14.20 3акон с 38ІСОН 14.25 Лjнa Прохо~. Іі nicнi. 1Їam~ ,.

18.35 Мy..JC8pian .Дprrrqra 1rPIIII' 17.00 На nВPUrМII nor_ 17.35 Traacвpiaro ~ -...,..

УЧНІ

15.QO

Му"",фі_

1 5.20 """"- naroдИ

OO3rМIIМO УІ tt7t.~"""'M 1&.150 Мyl8.Тфі.-.м

.......р.

17.00 МOnQ/PIIМII_ 17.55 Заісон е_ .1+1. 1'.00 lrpc8e ВUOY ·lСІІіО'ІІrIA фapJy /tap::

19.00

.

&уа.

1~.зо~: ~cпp6a_

20.00 f1porpIrм......... 1ІіІІо· 11!JII'ICТ-' ІІІІ&... 22.15.Wor~

22.45 ТСН: reп....... ~_ 23.00 OIPili<C8НДp Яr~ npe,qcJ8IIIIIЄ ~ icClНitYPc .Пk:ttFI ....,•

УТ-3

КrТPК 9.05. за rcмilrc:t:Dw 'І8СОМ ІІІТР 9.301нr........ 9.45 Пar0Д8

9.55 Т_ур МQДИ. MQДН8 lIIIpVUpиiI 10.20 ДiJ8IIPII 10.50 р_ IDFП. 11.25 ем. 11.150 PRO-tЖRAINE 12.25 Док.фї_.Xppwo Ytpіни •. 1 СВРІІІ - "Краса" 2 CIFPЇI - of1pвмyдpicn.

150>0.

...._

. .II'II!I!II ......

~

........

1 •• 15 х,"'...._ ОА ааРІ тут ТРІІІІо. 1 СаРІа 20.00 ·Час. 3 С. ДCIPeНКQМ 20.55 ху"'..... ОА ааРІ тут nad•• 2 capir

23.05 l i f r . . 23.20 Пor0Д8 23.30 HaiIJIpeuuI ДrIМЦrI'" 0.15 x,д.~ ......, Остем... _ _ о 2 CВPIir

сш.І скиJ..

ТЕТ

прем'ера rvмop ............Горо·

lа.оо х""

16.301н~

22.30 Ток.1ІЮУ .ЧормиІІ idr - ХХІ cтonimr.

15.25 засон • _ 15.30 UIirOna lUIOYPtir

1'.00 С4ІІІМ

12.05.:.::;:..:.~ .Чарно.

81.1І .~.

Снід8--.

15.:10 16.00 1&.10

11.3$ nrbon-lIIIf'CIIFIFO 11.40 Засон._

11;.45 T':'·вuoy .T.-vn-'

І JЇ/UИ мy.jмu

II.35Kaнan .М.

Тема ,и_.

ЄpaII8W 14.2511есн8ні PlJ3AYМИ про ооо

П·2

7,30 Анонс 7.35. 10.00. 13.00. 14.46. 18.00.21.00 УТН . 7.50 ГЇМН8CJIIQ 8.00 ФінаоIC08Иi\ OI"IPRA 8.10 Ten.aнan .~. 8.40 Док.СО- .~ FIiIцrI. 9.00 КeIraiIдoc«on ся 9.35 Xoчv ст.'" 3Іркоіо . 9.50 M~ 1Iiт·11IIJI8Д 9.55.13.10. 18.15. 22.05~c~

14.00 14.15

7.00 Пporpa... і1ІІР8Д8'І '7.05Micwd_ 7.15 не к-.артах .ТЕТ. 7.35Aн~

7.50 ПicttII_. ГІСТЬ ~ 7.55 СІТ 8.15 С,вори croe ~ КМ'В 8.30 &cnpec.інфарм . 8.45 9.00 ХрещІІ'" , _ Мeдrмtиil

11.30 Чекallr8. ДtIIIiJP0C8 ... 9.45 Що? Де? почому?

і".· ......!

9.55 му",серІ.., ... Кои. ан •. 10.25 х,"' ...._ oOrOll8til """,. 11.55 Музичниll npиnaroк ТЕТ

12.30 crir __.... Мeдичroнa 12.55 Дoic.cepIan .СІРі, npиpoдII'. crir 13.15

lОІОРСІ:І(Оі 61q1М І це кіно. Вмп. 4

-

ч. Чanniн 6 ......

мі оЖін... 13.40 ТмacepIen .м_.

14.35 15.05

Т_ур ... ДСІІІОНіІХ Пawr8r

15.а5 Т-.мм

~MI.

1&.30 єpanaw

011........._ .

16.40 16.50

~ ПІ!У38 Нон·стоп..-v

17.З5 'ISCIIiIТ!I,

_ _ ...

7.20Т_

............

8.20 ~ /IiIfI»OJ".... 8.25 ГО/ІСІС ........1'I&prмora. 8.55 KQw1'i01IIPIiIIPI'8f-87 9.00 добра 8Icrt.

-

аАО ТS-8

10.45 Nota

8.ЗО ~

-"

8.40 ~ 8500&8 C8PU-V 10.20 nor_ atIaaY 10.40 МYN.~ 11.00 "'--'~.... . . . - - - --1'.05~"бu8I&

.&_.

1 І . • Лrcwo ,IJIIiI ......

;a:::r...:;·

10............... .".". . . . ......... 2cephr 12.10 Ilporpeмa ~ _

=.:..r....

14.25 EФiPraтотоРГ

::.~

15:10 T~ oArcJpIIIЇFI' 15,20 ~ 1Іі--''''''''

1V·TAМomt 15.30 Aнootc 15.35 Мy...~

*"'""

"".,..

"""'1 •,,111

.......

х,.. lа......

сері.

••

-ссм..ат. ~.

.

18.55 Тoprtroфopм 18.10 k-.·іОПІР Х 19.40Т. . . . . - - . 20.10 На ДDбpмiч. ді'" 20.3(1 1нJ8IICПQIIJ . 21.00 ..........Xilla-80210.:

......

..вor-I

21.50 t.ICТa І ~ crhy 12.00 х,...... од..8 nOaIТPIrO 23. Пporpaм8 М 0.15 Тoprtroфopм

СІ_. Т_

......

12.00 в....n- ~ ~... 12.30 Кpeщj irpи нхл 13.55 Форму.... ,. К-.' 8і111"і _ _ 15.00 Кpaщj irpи Н&А

ІОТАР

6.40 T-.ootc 8.45 8ООСІІОІС8О 7.00 ТS-8 Мocкu.•11. по .... 7.30 ЗАГРАВА 8.00 ErcCrwIec·іиформ 8.15 ТS·8 Mor;ua. Так·woy .3роСІм 1фОК. 9.10 npc-r 10. Пporpaм8 про ~ І н8 8.40 __ ...,.. .НІрка _ _ _ Ч.'IanIrI·

_

т&-8

..

м.м:...

JКМТnr

11.10 ТS-8 мас.а. Taк·IFFDV.Мoe 1ІіІІО. 3 В.Мерако 11.55 cnap_ _ OCrrir Пporp8мa

111.00~ 11.80 • .r--

,.roфio

.......

20.00 НirII. 'аеіРН8 PrrIIIIIIIIII:n 2030 JIIQДPI_ ~. . PllliiT _ (t1A .......) 21.00 eno.. ~,..FIIi!. 21.30~ ~ Пpsм'СРРAD22.00 .,OrUrIaV.... . - , - , . Т_·

*"'""

35-И ІІСАНАІІ

_

8 cephr 13.10 НeIFF8 ~ . 13.;10 нot І.. 13,30 Т-.анс 15.110-17.00 ЗArРА8А 17.00 ДIna:НIII _ 17.25 DendI-III8I1rat 17.40 ТS-8 Мcx:ua.•11. xтo.~ .• 1LOI ..... м.м:...

18.00

КАНАІІ

10.00 Анонс nPCrrJ8' 10.05 (Il8ll/Ї rrUI .г,**,. 10.25 х''''. . . . OCIPIМrOO 18.15 c:atn:wc. 12.00 fIWIoypoicи ~ . , . . ooCrr&ypI-ruoy. 16.35 Aнootc . 12.05 ТoprIнфapм 18.40 х''''.......11I&,tIIouio-. . . . . 18.00 Анонс ~ FIIIOIfAO 18.05 (1l8ll/1 rIA .rlJ8lllC,. 18.40 МyзrнмII ~ 18.30 .Вl,i8rplnlII8CI8c8.: ОІСІІІО про 1ІіІІо·: 19.10 Дoic.CO-.~ С......• .я ДDПiIr_ 19.30 Toк·WO\' """'orpaф:o 17.2511ідвоурс1і<м _ ..."'" oCakvPI-ruoy. НТУ 17.30 crir IIIO,IIIFII .............

СеРІМ

....W - ......... ~.

т&-6 мас.а, Дисо:._.•Все ЦІ JOitrИ·JIIfIo 1.5ОТ_

~zfx,,,.~ .........

0.00 М1V ~: но! ' - ' 1.00 M1V предс:'_: т.-......-к 1.58 ~paмa~. "'88Тр8

oCrriУ

npoфi.

12.20 нot Ine 12.30 Apryм8t, 12.40 ..... м.м:...

0.45

2О.35Тopriнфopм Н-"

12.40 CetюJцjI і ~ 12.50 ICaмepJOНll FOIIIICТi......

:ОМеіІОДІІ

вene!

npoфio

20.50

IЗ~ОО Aqpec8 /ІІ.-і".... 23 30 ~ ........... Т---" 1•. 05 ХІ,. oМrpuroII_•• 2..... . ;;.-:--- . . - , - _ . - -

Дrcк

23.40Т_

п· ТАМОМС

32-"

.я с_

•. а.......................... ........ Noi:aa. _ _.

23.45 ЗАГРАВА

20.110 ItiфQpм8цj11мa ~ .7 .... 20.25 ~ дInOIFoI.yдrl'll ГРА8ІС . 20.30 Анонс

1 1.00 ........... . . . -

хто ....

""*'

мicwd

7-1 КАНАІІ 8.00 nr- _ .....

ІОТАР

6.45 lICII08OJCSO 7.,5 ТS-8 М-.•Ті.

Н8Т;....

21.00 QТ. IСа1'8сfJFIIФII _ ТЕТ 21.20 ФYr15on. . . . . .у lIW1II 20.30 ClТ 22.10 .,"'................_..... 20.50 ПicиFI ..... ГіСТ.. nporp..p 0.10 г.......... oPOit-l8. . 21.05~ . ",._4.,. .. u _ ... 21.20 _ ..r-n _ 21.35 Т.....""" ...... (......... tWI' .,--)•• 1 . . . . 7.00 З JSiI<Y ... crrIтlltКY 22.40 Пост' 7.10 Му...у..23.10 ~ -.вnц .&0·11-81. '7••5 Т......... .,.. . . . . . 0.00 ОФіС 6еа_ 18.t5T.".clp ....· . . . . . - - · 0.15 Х,"'..-. ·20 18.55 TAII8iFicr:npec

НТУ

20.15 Т&-8 МacI8r. Taк·1FFDV О3РаСіМ іІРОІІ> 21.10 Dlnd-1IWIarI 21.25 ~.інфарм 21.40 Т• . . . , . ІОТ• • х"". . . . .....PI_llc._r.PI І,'''' 23.10 ТS-8 МOCiarL Дrcк _ _ 23.30 ~ CfICII)JIO.- _ OCrrir

6!Ir. . . .

І_'''''',,!

хто

8IIoНorrI_

20.50 На дoePвotIч ...... 21.10 ТoprIнфapм

17.45 Н-.иІІ ficn; 1•• 10х'''' . . . . . . . I•• I... ''.FIIIII ,..,... 19.55 lCiНOrOPOCiCOn 20.25 .мУ\1ІІ'ІІ8 ПOI'QAIo

С8Р-

17.35 .•11. .... 18.00 Т/О .НerI_ 18.00 ЗАГРАВА 19.30 1.I8тeD~ '8.45 T-.itoнc 19.50 Dвndi....... 20.05 ТS-8 Мсх:хІа .•Wov &eнt« xinna20.10 Т-.аоіс

8; 8.50 Смм4юніі .....1СОі npиpoди 9.15 ICaбllP8'дует .АІ< _ _• У

..........

14.~"f:rUn: .,...

19.00 ЗArPА8А 18.30 Цemrp-peso 19.45 10. l1ParjJ88 про.~ і

21.40 Кліщ, ...... ..-. 22.10 ТI*88ІІ__ 35-Й КАНАІІ 22.50 ТoprIнфapм 17.00 Анонс ........ 23.10 н-n 17.05 .lІіаІриri мабеса·: ~ .... • 23.20 ХІ. oCon,uт, CIOFINIТ'>O 12 сері РМН" 7 CIFPЇI 0.15 T~ 17.35 ТoprIнфapм 0.35 H08OC6IF 17.50 ~' 0.45 1V~ 18.10 (Il8ll/Ї • •гр88іс:уо 1.05 мор. l1PIJI'I*I8 ~ 18.30 k-n'іОПІР Х 1.35 Тaprjнф!apм. 1 •• 45 СеРІ&А оД,..... 1.50 Анонс ~ тк .Гpвric. 11.81 CePIarO tC8n8 ..,8.... .... 6 .,............ 2O.2O.8UIrpмfi не6есао:..,...".-.r-n _ _ І .1CarCa про МIIP'Ir IUIIII&НV '. СІМ 7.10

.

1І.30NoIaIl8ne!

1'.40Apr·...... 12.10 ПiIorDriм8 cnopr._:oCIi:r ~ 12.20Но!" 12.30 __

1.15 l1рес.муб 5.20 EiQIpec-ittфCrpм 1.35 Т&-8 Мcx:ua. Toк-woy

___ . - (тк oМicr.)

ГРАВІС

lr8нe Д....iIOIr8

1'.25~

7.30ЗАГРА8А 8.00 ц.тер..-

'9.00 raк-woy ..... 18.28 гlll108Нi nOДiI . . (t1A .........) 18.30 оХ." І'" _ .... qМCrPIarr 23.57 КIIin . . rIA oМaIirt·PqIo . 101FМ. 20.00С:::-8ІР"" 1111"'_

.,

МОс:а8.

10•• '/0 .к,..,..., І, 2 CUPIi

8.40Т_

.

15.311 МiOCJ...... _ .TtIPIIfOPЇFI АІо. Xi1'-I'IIPU 18.30 Т/О ..с..- А. "11 .вІ 17.ОО.К- ~ t*:p......rcapiu 17.27 of1pIIIrIr. _ ' . М)'Jw"c ...... 18.00 п.;...a.1IIDY ........... 18.15 офіс 6еа _ . 18.30 COНrNIiOII rpecr. rca- "М 'ІІІР-

19.зо..."... ~"....

XJO....

3М'РА8А

.n-..nRpJ_.

........ . . . .

17.10 Мy~

""'"

7.25Т_

7.30

.....

10••~'I" ••1 10.$0 Т/С'А F8f.'1••00 .а ТРІІ,ІІА8 . , . . , ~. а,·

17.30 0r3II CIPU - V 18.00 ~'PI 18.30 ___ ~,.... 18.35 ~ ~ 18.45 JIIQAII ~ ...... 19.0$ ДендІ........ 111.;20 C!IIOtC8ЦtJ І &Ї,IIIPIIJ11I

7.00 Зрв""" ... CrIr80tКY Му..., ...... 7.30 c&ini ___

сІО1'АР»

22.30 х''' OCIPIНrOa 0.05 ТCIPfiНфapм

..00 ~~.. ,

18.351V-мw6 .ХМ,. 17.05 ~"..."....

19.35 ~ _ _ 18.50 Eфip8rrorapr 20.00 .............. l1JOrPIМI 20.25 ~ ДInaiIOi 'дrI'II

ТА"

Чapi8riIII:IiJ'

6.30

15.30 11. . . RJМ ....... 15.581\11111С8 ~ уДlЧi 15.55 МоІІIірк_ 1&.25 EФlP8nпopr

~:~

ТУ·ТАМОМС

....

nJНIC

4 о.

1.50T~.

11.28 'К/............. ІІІІ1...... к.n.r.o.oo х,....- OOМrIIrIrrO 13.15~~ . . 32-Й КАНАІІ tПY

Excnpec:.~ все про noдIП«М

_

".П х,....- OМICr8P

·1+'. 7.00 /1pcJrpFFЩ ::OtWrиOit 7.30. 8.$5 .ТСН.

7.10AнY~ . 7.30 T8A!IC8JIМ оСем...•........

~

8.40 •.45~ 7.00 ~ .П.

.

11.IOНe~

7.00 Micwd * ' -

20.50 ПіСНІ _ . С.М21.05 AнfJlllCOlМlF 21.20 Міс""; НOiFIiНIi КИ'В 21.35 Хреща.... 21.50 Що? Де? f1O:IOМY'I 21.55 .Муан8 ~. 22.00 ху"' .............-.,ar• 23.30 'fCIPOtIIi ....... 0.00 ЧeuIIJe. ДМ8inoc:tI... І ,......iFIIre! 0.10 П!JroIвjr... _.,.: Нj:нlll1I!фiJI

10• • T.,..r",I." ,,'"""" 17.311 AttIIIIC 17.81 Тм.серіаІІ • .,... 18.ао за ...Ieco:icм~"_

8aчIpнFI

ПporрВМ8 nepeд8Ч 6.35 СІТ /і.55 ПісНІІ ,..,.

6.30

18.IОТ.іІ8серІм .~ 4ІРОСпІО 19.50 Ц&-МИ! 20.30 сп

8.00 ' " - peso 8.81 Т/е ..........

18.5$ l1OIF8 20.00 час 20.45

ev--'

8.30 8.45

oPeir_.

Т--.ІІ «"'- НXIt

8.20 х'''' oДaщor8 _..... 7.45 T.~ ....... - •• 9.40 22.30 T... capl., .,.~. 10.10 Муді.,_ _ ol1pмl'QДll _ ' 2 3 . 1 5 МV-МA ,...pJ8II. т___ 11.05 Анонс 23.$5 Т. 6 С'!Р8С

ТЕТ

.,.,....nc:ж:r. Чорнобм... nowt з.- е 3jIIIOН . l'ІСНі , - . . . . ; Н'" Пв1)l8lЩJ·

8~ пісні на ~ .а.м

23.00

......

.

.Набnм_ до

11.05 11.10 ';.00 Анонс 6.05 Дoбporo ...-v. VКPaIrtO! '.00 Фінамсcммll СІПІі!ІІ 8.10 H~ IІіт·ПІІР8д 8.15 Npoмa-83ИН

.

~.

21.30 J./. Л,.ІН ~ 23.35 rtDOiC8r08 cnapr. _ .с.;. '1JQIjiO: 23.45 ЗllrPАВА 0.45 Аосо:--. .м.nм;i _ .

28.30 ...._.Т........... 21.30 ~"'f'I1A~) 22.00 1'_ _ _

IЗ.4О~cupqn. T8fI'OI'IIiмr

Т/О

22.30 1'/0 ~ap~. 1 08PIr 23.25чmм. _ _ о ~ 23.55 ТсрІм4Іорм

f/::: ~~i~=·\1--"

101FМ.

а.ао ~1fIIII8, T••• cl'....

I~:?8~"-

П·2

.

18.I5~

.

1'ОНІС

=

Х;':ПIIPU

7.30 CiiIUI ...... 7.48 , ........... "'8JII&Io-4' 8.36 НAPr.....,-. ____

csa..

17.О5Т

18.ЮМ

=-,

23.30М1V~:

18.ООТ_

1r.10 ~...,фnм 1.8.30 .1'Iiнoit 17.00 Є8llOМl1C

.

12.05 Dendi·/fIiFIIret 12.20 Т5-8 м.м:...

СеРІМ

_

...,.".,...

....ш.. J08IImIIr.".......

718. 12.50 т&-6 Мосаа. ..є.--. 13.0І ............ х,..

...._

..х...-. а CaPIr 14.25 ТS-8 МocIu. Диск........

14.45Т_

15.110-17.00 ЗАГРАВА

......................

17.00Мy",~

17.а5 TUНFIJII СОТАР• .".,....... OJIiO.

19.00 ЗАГРАВА 19.30 DandI·market 18.45 та-8 ....... rc.,6 8C8C8tnI_ fJIIIOPV .12 iUFПIIIaк. 20.10 Apt-афі1FF8 20.40 СОціа'IWICI-ІI"М_ ~ ·ПUlJ6iCCJo:

21.10 ..... М-. CIIW:uo~ .. х'''' п,....,.., І#Р ........

.......

..

23.45=AJA 2 .....' О.45Т_

0.10 .................... _ . - . -.. 11- •

'6/.

"1Р_е_


•• 0 • • • • fT,• •

~#~~.;.:,.: .).' ~.;>.t ·'.· ;.' :,./ ;i::~Ь:;;:' f:f~_

;·.'·.:.•2·.-7I ....... .... ...•..

[,

~i~:;;-

... ;'.·.\!.

4Pl'1 . ; УТ.2 '--...;....;...~;.;.;..~.-........-"'''-'...;..--10.00 Теne_

'

14.40 15.10 15,40 16.00

ЛlОДИна на 38W1i Музи......й мapwpyт Постсосpиnтyм 1000 мінусів

10,05 AIITOWOY УТ- 1 10.30 Шоу саМО• ....,гО ХОІІОСТАІЦІ 730 Анонс 10.55 Закон є закон ІНТЕР і35. 9.50.13.00.16.00.18.00.21.00. 11.00 HaцioНlll1.....A хіт-парад Ухраіни. 16.301HTepaнoнc 23.50 УТН -Мо! 3іро<и. 16.35 Муnьтсеріan -Дракоеа зrpaA' 7.50 г..нacnuca . о 11.30 Неді_ WI<OIIII ро388/' 17.00 у,о·_ 8.00 Вe~. Транс"!""" paNtOIIOI'_ _ 11.45 Ухраїна аграрна 17.20 Доага_wоу ~НВ Укра'нсько! ГРеІ(О ка 12.00 Г-.. _.....n. ч.мn;она. Сl,llту. Відбірко- 17_50 Таn_pl... 'ПOll"'_' - .ЖІ· ЦеРІСІІІІ ......... моче С:УМОЧ'" 9 оо Док фіт.м _8оафесіннв ХристOll8> вий ..атч. ЖіНки. Ухраіна- Францill 18.20 Irpм с8іту 9:20 уоср.іінське cnoprnOTO 12.30 Закон f: _ом 19.10 ІІІ~-. . .Й ...naдoo 925Сеnoіnooди 13.15Кny6~иrм .........10'.00 T~"""""" """'оеого Бог_осny>cїНН 13.35 ВenMКД8МI> в Космaчt. Передача 1 20.00 Bicri fИJCНII у,фаі;;;;;"~і ;;p;.~, цвpuи 13.55 МУ'І!'rфinw.! -ОбітнмЦІ! Пасхи-. -Ем- 20.35 Погода Кмiвcwcoгo патріар~ ману1n20.45 КВК-97 11.00 CIIY"'Y народу УІФа'НМ 14.55·Законе_ 22.45Menopaмa . 15.00 Муяь.фіІІЬм 23.20 Фyrбon. Чемпіонат Aмг1l1. ОГІІІІД rrP8 11.30 nOni._ шоу .n·я..,/! кyr12.00 Kaнan .М-. Мanя.а. ".2 15.10 ВідІсрм.а l,llза 0.05 Погода , 12.30 OpaНf. 15.30 cayндnapot . І «киІв. 13.10 Закон е _он 18_00 Т/с .м_ ме _ _ цlв. ТЕТ 13.15 HaцiottaJ..мA хіт-парад 16.50 Муяь.фіІІЬм 7.00 Програма l1IIPIWI" 13.20 Peanьнicfb ~вoro 17.00 МonoдiJDИI nнan 13.50 Кarepмнa /JItIНIk.•Зачв~ ltOI 17_55 Закон Є закон 7.05 Micwci моемнм або КQIIIOCICOII8 _ ЛесІ-. lIмcreвa .1+1. 7.15 Пісня ........ 14.50 ,,---- і ocanycr.а 18.00 Т/с .Т-,,: .......Ї..... _АКМ. ~4518AнтpllCOJК8 -...-....• -.... -.,..-.......n 15.00 ~кoднi ФВЙ!',: ~ 19.00 Пporра..а -Імперія IСЇно- предс.ав- 830 ЧекаАте диaiтw:я і "...'втайre' 1530 BjДlCpМll8ЄМO БіulllO МЄ 8'40 14 ' . ~ • 16: 10 Bynмc пама ~" 21.00 .~-. Інформаціймо-aмaniтич-' уяь.cepan • 16.30 Фaнr-no.о -НадІЯна npoгpвмa ~ т_ ~ . 17.00 KnaciIt-прем'єр 21 45 Чк наріс У ceplanl 'УDllер - те- 10 оодg;rио-r-ю 18.15 Закон Є _ом ...._ . . реіІмд8Іер._ 4 caplв _ 10:30 ~~::oc.-1:.2050 Секре1'Н ~ ~ri. Вмn.3 22.45 ~ л_n.. Кnenaocово' .1.. • 10.45 Роман к....o.-.~ і іІОГО ...........n...o.....> 19:20 ='!'~ nepoя ТБі Eвpiдica~ - , - ............ 19.35 І тinw<и музика 23.15 .lмперія Тб- npeдcтав~яє програму 12.25 Все в дім есе! 19.55 С.о чудес cl,llтy Романа Бanaвна ,ЗустІ)І'ІІ' 1~.25 -Б_иіІ простір. 20.10 Нац/QН8IIIoНИЙ Xit-napIUI . УТ 13.40 cni8aє Ояьга 14..0_0. ".1 20.40 Вечірня 18318 КГТРК киІв 21.30 E\iдeoI?8""PT8*.~~~a~ 9.10 за o..i~ часом 14.00 Тіп-Топ roc"""",нe Yxpa~uo а•• --.-- ІНТЕР 14.30 Поіхanи но! правосnнмо' церо:... . 930 Інтеранонс 15.00 др.-aфiwа 22.30 YxpaiНCb18 uyзмка У ...1 0 _ ХОІ 9 · 35 ПOr 15.30 M_тcepian -Конан-Фрес... к_9'40 до С: Xpaм)l з . 16.00 єpanaw ~~.~ =-r::oн ~в..~: '::"'.":-ёер;"~ 16.20 Музмчма пауза

ro_o,

«m.

-3

.-

2З'45 Націонanьний хіт-парад -дopora до JIP8МY> ,ТЕТ 0.05 XYA-"",..u.м ..цмr..... 4 серів 10.15 АвторсЬКа програ... Д. кpмnoвa .18_30 T~..nuep.

130 Кnac.... нa музика

.

УТ-2'

10.35 Фан-кnyб 10.55 ПOl<И всі _ _ 11.35 РаНК088 зірка 12.05 Пnaнerа здороІІ'я 12.35 Докcepian ~нa одіссея комам

.

.1+1. 7.00 -Згадаймо ті рсжи-. -Ріо< 1977-.

17_30 І.... B.Мaw_ 18.30 Спор- ~ .trpм х111_00 T...ecapI8II .........!.X1nnao киІв 20.00 Хреща-

фирмЕнный

~=и=, !Щ'S-~.-

21.35 -Музична norода-. -Танці до yn;щу' _ці. 21.40 ХУД.фІп_ .Р.IlcWlllilIlYfCl'ЮК' 16.30 Все про I1ОА8Т'" 23.45 Чео<аЙте. дмвітЬСІІ ... і па.. ·.тай.е! НАРТ 23.55 Прмеі.... _.ра. НічнмІ1і ефір 111.50 Т_aian ..м....-.

7

ТV.ТА&АЧУК 8 оо Анонс

и- КАНАІІ

ТОНІС

.

::0555 Д{w.Анонс·фinwo -Світ акуn і б8ракуд-

САЛОН АУДИО· ВИДЕО

уn. rаrарина,19 (рядом смагазином "Буратино") .БРОВАРСЬКЕ ПІДПривмство .КОМФОРТ. аапрomyє ва РОБОТУ 'i~IB 4-~ розрціВ, . , . .-

розря,цlв,uеК'1'рВК8 BROКOI КВ8JIlфlКa­

цlІ. Приймаємо та виковуємо зuiОВ.lleRJIJI' васe.JIевия,

а тако. ПlAllPвємств І орraвlзацlй ва ВIП'DТоuеВВIІ віконних '1 двepвIIX ·fяок1в рІзних розмірів, lнmих CТe.1UlPlDIX виробів ~ дошвв ДП Di,ц.JJоrи, .BaroH. КВ., JШ1JrrусІв, нaJJJI'IВВIdВ, дранвв, штапlкlв вІкон­ них і дверних.

Реа.1І13уємо ~ок..заправки

14

м3 і

Пропонує.о Пoc:ayril ПО Р03ПИЛовц1 19 rpи.). . .

9

куб. м.

. ПРОДАЄТЬСЯ аеalельна дtтmкa 16 соток під б1д1вннцТilО ЖН'l.ll080ГО буAIIНRY. . зо THCn штук цегJIИ в с. Сквбвв1. Ціна пои1рна. Ten:.: 98.8.96.

• •

.

вагітно.

БРОВАРСЬКИR ЦЕНТР ЗАRняТQ.CТI

огмо.

с:т1, ероа1й. .УЗД в акушерстві та r1нeKO.lloriJ. Ліку. В8ВRJI ~зlй (крloreрапiJl). Те.ll. (044) 410_60-83, 442-98-24, 418-84-02 (КиІв, поруч з метро). .

шує конкурс ва зudщеВНJI 1ЩКаВТН0J. ПOCЩVl: бух~ raиeра.· BlDlorв: вища освіта, стаж роботн не мен. ше 3.;.х.'рокІв аа спец1am.н1СТІО. Документи' JipИйма. IOТЬCJI DpO'I'JIl'OM _CJIЦJI (3 1IНJI опуБJdкyваннJl .JIOIQeвJIJI) аа адресою: м. Бровари, ву.ІІ. Кірова,

тe.JI. S-О5-2З.

oro• 92,

ЦРОдАЮ .цачву д1uвкy у Літо'ІК.8Х 6 СОТОК, 3 вoa~ а_ DI8dиy ПРОМВC.JlOВУ Mamвнy

22 uatlJ. фcrrоаБJ.lIьШJВач .Крокус. (новий). б.&1-24.

«

ОБЕ

ЖИТ

Н»

газет~ Бро~арської міської

та раНОННОІ Рая народннх депутатів.

Засновники: колектив редакції

газети, Броварські міська і районна Ради народни~ депугатів. Свідо!!тво ПР.Р державну реєст­

рщрю КJ М

17 від 17.12.1':193 р. 61285.

Te.JI.

AlI.eECA; 255020, Киїк.". обл., м. Бровари, вул. Київс."., 154_ • Редактор: 4.03 .. 76. 8іДІІовідальний секре1'ар: 4.21.34. Відділи: сільського roсподарсmа 4.02.92; промисловості і соціальних питань. листів і масової IЮботи . 4-04.81; радіоіНформації: 5.13.91; бухгалтерія 4.23-26. •

• в

В очах веселка· радістю іскриться. Хай щастя принос~ть і будні. t свята, Хай звІстки хорошІ приходять до хатн, Хай будуть завжди і здоров·я. І сила І дOJlЯ доВіКУ хай буде щаслива.

.

Ko.JIeКТНВ профдезв1дАІ.JJY Бровapewcol С8С.

ІЦВРО і cepдe'IНO Bi'laє80 3 ювiJJейннм днем ва. ро,цжєШUI ГОНЧАРЕНКА Віктора Семеновичаl

Наче птиці, летять 1ЗашL роки,

Іх ніколи не вернеш назад. НІби IВчора було вІсімнадцять, А сьогоднІ уже СімдесятІ З ЮВілеєм сердечно В'1таєм, Зичим щастя .. доБРа і тепла. Здоров'я. добробуту. миру бажаєм. Хай будуть достаток і добрі дІла. Дай, Боже, життям гарним жити' й на сторіч:чя нас запросити. З DOВ8rОЮ кмектнв Броварського СП~'10ГО

товарнства

..

lЦнросердє'ІИО вітаємо 3 юві.ll~ЙIUIМ АНем варод_

жеНRJI ГНІДУ TeTJlНY ІВанівну (с. Рудня).

Мамо р!Дненька, тебе ми вітаєм І Від щирого серця. кохана, бажаєм; Хай із твою серця доброта ~скри'ГЬся, Лихо і хвороба. хай тебе минають Хай буде завжди 1 здоров'я, і сила. І ДОЛя довіку хай буде щаслива_

З повarою. і moбов'ю д1тн, онуки,

* * *

Завідуючоrо санітарним відділом БроварськоІ са. иепlдстанцlІ СЕРДЕЧНОГО Станісаава Степанови. ча щиро вІтаємо 3 ювшеєм -' 50.річчЯм від ДИJl народження.

ДЛЯ ВАС, ЖІНКИІ

Вцуумpery.llJЩlJl (наркоз) .. Діагностика

Хай буде друзІв і добра багаro. 'Хай глибшою стає дУШі криниця.

сестра' і П.llемінВВЦJl.

ПРОДАЄТЬСЯ ДIJlЯIIRА в центрі с. БогданlвКВ б1JJJJ cJm,ра,ци. 3роб.llено нym.o_ цlWI пJ.цва.ll. Ма_ тepl8JIR: щебінь. бут, дерево ва хату та сар8Й зо -МЗ. цеМент, ЦИНК, IDНфер. Тen:.(044) 564-17_73. •

""'" 111""

* * *

м3_

Jlic.y ( 1 ,

за довідками авертатиCJI 8а"' адресою: .м. Брова.. рв, ВУ.ІІ. Будьонноro•. '14, І Броварське - пщпрнвмство .К~мфорt •• Te.JI. 5.59.69, 4-13.74.

.

КАНАІІ

ГарJlЧe вітаємо а .цнем народ.евия ааві.цуючу профдeзвiдAi.JIОМ БроварськоJ СЕС ПИШУ famory Мвхай.п1вну. Хай все життя хЛібина пахне в хат:!,

2roДA

.....

:J:,30

SONY,PANASONIC ГАРАНТИЯ TECHNICS,PHILIPS, SAMSUNG,JVC, SHARP,FUNAI, ,A~WA,AКAI r. іровар...

-

32-....

11.00 ХУД.фInWI .з~. 6.00 М-ТV ~. MмnaмII ",."". ".........12.00 Успіх 10_OO..м...-..il Wn""..•• ·ХУ_1іІ ЮТАР 13.00 Му,..фinwo -Maneo.кмII _ _ _.. І ,..".....- . 2 СеРіІІ . 6.40 Теneанонс ".~ 11 ОО Шnмryмcwdnpмcrpecтl к.-.---0- . • • '. ·645 90х60х90 Худ_фlп_ .3а_т'" Ка"''' 11.зо~~==. 7:00 П·8 Мocua_ кn,o_am..oro 1530 лоодм _ nюдeй 11..55 КIIмnaмIи НеК _ ._ '_~_ ryмopy .12 lConIiIooc. 15'5ОАдреса -. 14.00МyЗlOЧНO-IМОрОІІМ8ЦІМНВnpu<",,- 7.30ЗАГРАВА . 15'55 добра ::;:,ао' Удачі -Оnя-м, (тк .Міс.-) . 8.00 Соцjanьнo·анanm.чна програма -Під16'25 Кeмeprоми І 14.30 З Ве_однем! (ТК .Міс•• ) текст· 16:35 Eф/tf»arоТ;ОСТ 14.55 Формуna-l. Грам-npi Сан-Мвріно 8.30 Тб-6 Москва. програме _ двrей 1645 оаза серед хаосу 17.00 Лerо-eкcnpec -Це .... МВ'~_ 17'15 МOtI Британія 17.50 lCiНOJItYPМ8n .єpanaw9.00 Тб-6 Москва. МуЯЬrфinw.!и . вonт дісней npeдcr_. 930 тб 6 Москва 1".....- - про 17.45 Дe!W-мвpceT 8 оо ""--~. Му'. .' • ........... npмpoдy 18 оо Чітко і ІІСМО 1. ·г.- __ -. nb·cepoanX - ' -Дика npиpoд8 Aвcrpanoї18:30 Адреса дinaeo1 удачі 18_30 .3арв_1І ~~.. І 10.20 Apr-aфIwa 18.35 лоодм _ lІІОДеі\ теlleфIпWI. ......... .._. __ '.._~ 10.50 Тб-6 Москва .• Єpanaw18.55 ГlQrIll\д 3боку 111_30.за.................. - - - 11.20 МеДИООМІІ fМ»I8ВИс 19.15 Cт~ . CaPIan . 11.50 cnoprмвнa програма .Cвir профі. 19.30 ~ropr 20_00 .Кресум. І ..,~D" Т'-·12.00 Тб-6 Москва. Ди~ C88tC 19.40 Мода со.огодні РІМ . 13.20 Тб-6 Москва. Кінсжанan -КiнecICOГl19.55 А _ _ "'-вої UK""; _ 21.00 У ВИРІ моди ., 14.20 Тб-6 Москва. -Дисс-оанan:_ ",_ 20.00 ~-;..,.ю;;;.... _7 ДМitI_ 21.30 -Заручммкм СІІСІбо.!І"-. Прем6раДС твА_ . 20.25 А_. -'-і un""; кyмeнranьнoro cepoany 15.00-17.00 ЗАГРАВА ГРА8IС""'"' -~ ,-22_00 .rOllnl8yACW!l~. З-р- 17.00 Диr........ C88tC 20.30 Анонс програ.. ша..... ~pi8IIy 17.45 П-8 Мocua. сн- ...........11 20.35 Торгінформ 23.30 Музи...а програма -Хмарочосnocт. 20.50 Hoeocвn ~.:: МПporpaмaТV npeдc~,.;. C;:.~ 18.15 ТБ-6 Москва. -Ccaндanи • _ _ ТV·ТА&АЧУК "-;:r-' 18.45 Dendi-market 21.00 сп 35-И КAНAJI 19.00 ЗАГРАВА 21.20 Анонс 10.00 Анонс програ.. 111_30 П·IS Мocua. Парад _іонів: НТУ 10.05 Грації від -Гравісу.8ІрмІ дру3і. 21.30 Т.., _ _ мiмicrpy 1мформ8Ц/"0.30 Трамеаіі ~ 21.45 -Прем'ЄР-IІідео_ Ухраінм 11.00 .К)'ІСІ1ОоІ. 22.15 Deпdl·market 22.00 Адреса діnoeo! удачі 11.15 -Намедни. 1961-1991' 22.30 Тб-6 Москва. шоу Івана Д-ДОВа 22.05 БУдЬre ~ 12.00 Торпнформ -ОБОЗ. 22.20 Дe!W-М8pIвr 12.15 ху•• фІп_..дoчu ПD8hpII. 22.15 Тб-6 Москва. ILI/IСІІИ8О! Пасосм. -Раб 22.35 к8iнra 14.10 Анонс мрії23.05 Адреса ДіІІО8Оі удачі 15.30 Анонс програм ~.45 ЗАГРАВА 23.10 НО8ММИ про с.арі речі 15.35 Тopriнформ 0.45 Темамонс 23.40 лооди _ ~ . 15.50 Ceplan оСІм8іІв. Ада"СО 0.50 Тб-6 Мос.... Диctc-сaнan. _Вище 0.00 ~ Д/ІІОІІОі у_ 16.20 _lIiдIcpмri небеса-: .Кnyб Дзиги rinblи зіросм.

лучшие модели

4-5

19.00 Л_ 19.15 -Намедни. 1961-1991. 20.00 Музична nporpaмa -Кліше. 20.30 рей..,нг 21.00 Худ.Фill_ ....- 1 .........'--.... 28 сapl. ~~..... " .-...... 22.00 ХУД.фІп_ 'Г~II П8рН8ІІ. 23.50 Підс:ум... 1.10 Пporpaма -141.30 Topr'-'---_

22.'fo ХУД.фillWI .T.tyiIo8м... 23.50 Муз. IUIП 0.00 ХУд.фInWI..QoмIII......

ВОНУ&

ЩiUdв

..

16 31 (8821)

Редакц;' не :1811ЖД11 nOДiJНIЄ 1Ю3ІІцію aB7rJp;', за 7rJ'INicn. ВlІlCJlаденlІХ факriв відповідал6Nісn. НесІ! автор. Лllc7yвaN/ІІІ :1 'I1I1II'Iallll ііа CПJpiних Г83eТII.

Зичимо Вам щастя -і ще кращої долі, Щоб хліб І до хліба було доволі, Щоб життя ПРИНЄGJ}О не одну ще радість, Щоб десь у дорозі затрималась· C'l'apiCTb. Хай пахучим ЦВіroм стеляться дороги. Хай відходять в далеч горе і біда. Хай же буде щастя і міцне здоров'я, Радість і l1IOВaг~ на многії літа.

КО.llектвв БроварськоJ санепідстанціJ.

ІПРОДАЄТЬСЯ ВА~.2104Зі 1992 року, првrиа­ вий з НімеЧ'ІННН, 1500.11, 5-етупінчаеtа, 4з тис. км. пробіг, KOJJ1p бiJJнй. Ціна 5,5 умовних ОДННJЩЬ.

П"РОД8lO'fЬCJI запчаствнн Ва ЗІЛ. ІЗО і ВАЗ.2104З.

Te.JI. 4.~9.71.

Друк офсетний.

()бсяr

1 друкований

аркуш

Віддруковано в ЗАТ «Броварська IІРYkарня» Київського .обласного KOMiтery у ('правах

преси та інqюрмацU.

Замовлення Наклад

4603

1395 IlрИМ.

#31 1997  
#31 1997  
Advertisement