Page 1

• 17

СУБОТА,

. . . . . . . .opn,

1837

_1'1І8

po8J.

КВІТНЯ

2()

Підтримали. І ДОПОВНИЛИ

адже

держава,

Ta'l1lB, таке нам

.включаючи

ми

Учасни:ки обговорен­

Так, cтaтr!

до

.

розміру,

право

на

ви­

праці'>.

статті

42-ї

селення у старості, в разі

них.

важли.во й те, що лю­

ку

держави

права

грома­

не

медИЧіНе обслуговуван­

дян на безплатне держав­ ня,

а

також

розширення

мережі закладів дл'я ліку­ вання

й

ров'я,

розвитку

зміцнення

здо­

та

вдос­

коналення техніки безпе­ ки та виробничої с&нІта­ рії. CTOCOВIНO ж приват­

ура'Зі

~ незалежних

оо

ж до

тут

статті

44-ї,

пропонується

де-

CO~iaJIЬHol

ін­

об'єктів

учаСlІиків

зБОРі-В, держава не повин­

на сприяти їх РО'ЗВИТКОВі, адже

формуваНИJI

ра4держ ..

ад..і"іеm рацlІ

послуги

там

зма­

МУСИМО

одне

доповнення,

що пов'язане з гаранту­ ванням громадЯ'нам Укра­ їни їх прав і свобод, за­ пропоновано

включити

в

статтю 48-у ~ «К~жен г.ромадянин УкраІни має

Цікаві, на мою думку, пропозиЦії, ють

що

підсилю­

положеlfНЯ

проекту

КонституціІ,

внесено

lЗ8,

та

220

Проекти пnану coцlaJIЬ­ ho-економl1JJ10ГО

та

БJOджету

198е рік

cтuн мннулоl

тально

aac1дaННJI

хто

обrоворWJJI пето­

10нноl·

Ради

народних

соціально

-

розвитку,

ЩО

ноl

об­

Ось де­

якіпокааннки внробнвчоl OГPaIЦI. Зерна ману­

e!Ьса

одерасати

OННR, картомІ овочів 38.810,

м'яса

Проектом паану перед~

бачено тав_ oбurв реа­ а1заціl ОСВOЩllfS ВВДІВ

сlaьгосппродyJЩiJ у ,оа­ рlаі rocaoдapcu, а 'DК08

такі Ва&!ІІІ81 IDI'fUbUl. ІІК буд1вsJщ'f80 • lIacNeRa ~a Р!JЙqIIy .....аа,

.JCош­

заробітноl

платн.

не

доводитьса

CИJIИ.

ПіCJIJI

38.993 8.8SO,

- 15.038, Молока 39.275 ~OНII, 88ЦЬ321282 '1'IICJI1d. штук.

.

иі­

говорити про' якісь мас­ Ш'l'абн1 акцll 'nІ програми дlJlJIЬHOCTi в різних сфе­ рах, бо сподіватися на державнІ кошти не дово­ дитьса. Розраховувати мусимо JIИlDе на власщt

CJlrах, визначених самими

.

захисту

ворення

.

'l'pDa.JIOro обro­ КОЖНОro

пункту

проекту БJOджеТУКOJIегія держадldвlстрaц1lви­

р1шuа

ПередаВ

обидва

доиуМ~, щО П8реА ЦІІІІ' . aнaIвuIв ЩfPJIIIВy . на пoeDйвп . ком1с1ах, на СеСЬО рalpадв.. Останнє

"ОВО ReJO.

ааJIIIIПНТЬСІІ

за І

ЖIrr1'В •.

pOCJIJlll..AJJe

державними

громадськими

у

вирішенні

і

рою

питань».

зумовлене

спеціаліст

Г.

життя

громадсьІЮГО

пРОфкому

госпу Імені

ких видань

ро:щовів

Про

це

нашому

П.

М.

ко­

ТАЛАВІР:'\

-

Перш 'За все

зазначити,

що

хочу

господар­

ства'М нашого району ви­ Ділено і завезено частину пос~вного матеріалу, еліт­ Ного, першсro і друroго класу ІЗ державних ре­

сурсів. Переважно це .:..... насіння КУКУіРудзи, тех­ Ifічних культур, Крім того,

центи

83

про-

маємо власного

на­

сІння. Воно очищене і перевірене на посівні кон­ днці! в райОННіЙ держав· ній насіннєв·т ІнспеКЦії.

гоanодаротва,

які

планн

ма­

ють

два

ярих

зернових культур,

засипки

а

є й тані, що забезпечені

50

лише на

пр(щентів.

Найменше

.матеріалу

посіВНОго

припасли

в

paдГOOlJi ~ЗаnлавниЙ,>. Я був нещодавно у цьому господарстві,

говорив

із

кершни'Ж>М і агроспеціа­ лІстами. У них уже заве­ тур,

що

овес

можна

раАсіт.ГОСПYJIPaDJI1в н я

Є

замilJfять

під ярові куль­

успішно.

насІння але

на

йонну

не

ярих

куль­

подали

поки

перевірку

в

ра­

держнафrіRспек-

.ЗН~­

АГРОСllеЦlал:істи

що

прямо,

mc-

господарствах. І в.раХУІВarrи площі, ТО

в

ока-аати,

«Заплавному.

тани

все­

. яровий

засіють

клин.

тут

НеріlВНИКИ

бовані

мІЛЬЙО1I1В

120

за

одну

карбован­

тонну.

Дер­

жаіВа забрала в гщ:додар­ ствах

зерно

кукурудзи,

відкалібрувала його на заводах 1 до цього часу не розрахувалася

З

ними.

Але є в інших районах насіння ку~руД'Зи, де можна придбати його по 70-80 мільйонІв карбо­ ванців

за тонну.

Радгосп

.ЗаплавнИЙ. із Черкась" коХ області. завіз зо тонн насіння кукуруДЗИ по 40 . МІ1ЛЬЙОНl'В карбоваНЦіВ за КОЖНУ тоJЩy. Є також насі'ІІНЯ - кукурудзи . 1 в господарствах Переяслав­ ХмелМlИЦЬХОГО 'та Біло­ церківсьж>го районів Ки­ І'8СЬКО! області.. Це такі сорти, як «Ювілейне-60., «ДЯІіпровське-ЗfО., що потрібие

нам

для

ос­

НОвного' засіву площ. КРім TOro, виділено із

крб.

600

тис.

крб.

ється

поки

що

за

добрива.

затори

Черкаct>кий

не

погасять.

окремих госло­ району механі­

ВИlводять

rewrapax

вже

овес і яЧМ'l'нь, у СЬJroму!>

потужну

посіяли

«ШткІв­

ведуть

у

QpamtY, ському:, однорічні

треба гроші ДЛЯ того, щоб ЙОГО придбати. Невирішеним залиша-·

-

весно­

«ПридеонJШ­

сіють овес трави.

питання

Г. ПОЛЯКОВА.

Оперативні дані ДИCDe'lЧерськоl CJIужбн раАсiJIЬгоспуправл1н.ня щ)о середньодобовІ ИlЩоl метока в господарствах раАону на (Перша rрафа дРуга нулого

18

кв1Т11J1 цього року. надоєно молока на корову,

- ' плюс-мінус року.

У

1

Словом, весняні пО'льо­ ві роботи в господарст­ вах району почалися .

міиераль-

стур­

40-

ТИС.

теЮН1:ку. Так, у радгоспІ «Заплавний:.' на перших

у звl'JIНОС­

по наявності паливно­

неовоєч.аоним за­

курудзи. З80 тонн йоro виділено Із державних ресу,рсів, але цІна різна і порівняно висока:

тис. крб.

620

ПІОле. В дapCТlBax

мастильних Maтepia.nlв" мllиеральиих добрив 1 за­ собів захисту рослин В rocподаротвах району сто­ ять прочерки. Є в рай­ artpOпостачі паЛМlе. але

безпеченням нас_ям ку­

цІв

то скажу

окремихрайону

тис. крб.

заборгованІсть. Та як би там не було, а час кличе хліборобів у

господарства

з mcих причин

розрахункw

гoanoдapC1lB

тис. крб. тис. крб. тис. крб.

гооподарства

ІРРОСТО не 3Ві'Тують про наяви1сть його. Невідомо,

ТІ

тури,

ти

горо­

n'Т',

ших що

840 540 660 410 - 540

тис. крб.

ІІі

вІвса,

Щодо паливно-мастиль­

вони

тис. крб.

завод ·мінеральни.~ добрив lІе відпускатиме їх, доки

ячменю,

них матеріалів,

що

тис.

ня

8A1l6P'

на потрІбне насая в Ін­

800

держав.них ресу.рсіВ насіН­ ху.

Є підтвердження тому,

млн.

.

ють усі адреси, де можна придбати насіння.

цію.

тис.

Вlдиpито передплату на багато нових українсь­

Щорса.

ІЛI60"611..

920

780 600

-

в школі.

рад-

відаедеи1

інших КYJIЬтyp провес-

та 2-1 груп ЖУРНАЛИ

«Фізика та аСТРОНОМі1!

РУДЕНКО,

млн.

7

еКОНОlМіки в школі:.

Т.

тис.

900 тис. н:рб. ~ млн. 520 тис.

і«Жінка,> «Малятко'> «Історія в школах України» «Географія та основи

радгоспу

села.

голова

l-ї

«Україна,> «Бар13іlЮК1>

Кириченко та ІНші

активісти

інваЛІДів

200

960 тис. крб. 960 тис. крб. 990 тис. крб. 2 млн. 520 тис. 2 млн. 700 тис.

(двіЧі на .~нждень)

Для

ДОRумент. Це насамперед вчитель історії Mi~цeв01 школи Л. М. Максимен­ В.

-

* * *

«НОВЕ жиТтя.

грунтов­

ною підготовкою тих, хто роз' яснював людям цей

ІЮ,

1

~

«ХрещаТИК1> .АргументЬІ и факты~ «Вісник Чорнобиля» (1 -раз на тиждень) «Веч-~рній КиІв:.

соцlаль­

млн.

1

«Урядовий КУР'ЄР1>

полІтичних,

гооподарських

-

('l1pичі на тиждень) «Робітнича газета~

і

справами,

нових,

зернобобових,

ГАЗЕТИ

«Голос України~ « КИ~ВСblКівідОМОСТl:. (.дайджест ) «Киевские ведОМ'Ости~ (російською мовою, щоденно) «СіЛІ>СЬRі вісті:.

доповнити

Р8ЙДер_адildніетрац 18, раАсiJIьгоспуправJllн н я роБJIIIТЬ ~ce ДJISI того, щоб сlвбу ярових зер­

зене

КОР. •НОВОro

засобами

реСПОhД_UТУ .начальник

забезпечення

к1х 'poкIВ,

сlJlьci,коrocпод а р с ь к О і ПРОДУJЩІІ, вносяться (На

.виробникамs.

цього

На вlдJdиy від поперед­

виробництва І РeaJIiаацП

n

і

Серед прІоритетів' і вн­

СТОСytf)ться

сесll у

xlм11JJ1JD1J1

кар­

Інфраструктурн.

плата

ману

еКОНОМI'П10ro

затверджеRНII

кожЄІІ

ЖИ1'твдшьиості раАону, збережеННі IОГО cOцiaJIЬ­

Л. В. СлобоДІІНlOК, ті по-' 8Роекту

машнн, нас1нИям, мlне­ РaJIЬННМИ добривами,

бюджеті саме це бажання корнстю

приховував,

питaнJd

Як іІідкрес.пив rOJlOBa Р8ЙДержадиlнl стр а Ц іl

ложення

сшьськогосподарськ н х

m.

на затвердження сесll ра-

ро

пасними частинамв ДJISI

бракуватиме І нада­ А тому HaI'OJIOC ро­ бнвся В першу черry на

винесТи

депутатІв,

не

тІв

жеНИJI документів, що Іх

передбачається

значних коштів. А

Очевндио,

де­

roc-

ПOJIЬОвих робіт.Скрут­ НО Із палнвно-масТИJIЬ­ НИМИ матерІалами, за­

ИJI кожноl цифри видат­ ldB проекту' бюджету.

ду на заа1даннl Keтerll раАдержадмlн1с тра Ц 11.

становище

підготовці до BecНJIНВX

боваиець І ЗУМОВRJlО. те СКРУПУJlЬоане обговорен-'

середи предметом розгая­

Уч~1ЬНаІ

СКJI8Дие

Звісно, реалізація цієl масштабноl ПРОГРaJIII вн­

використати

розвитку

раАону' на

проrюнують

СІдьеЬltогоеnодаре."е, ВUРО6НIІІІ,тво CКJIалося иннt в подарствах району

Подаємо вартість переДІШати окремих Видань:

ця норма. Тому розділ, де йде мова про гРомад­ ські об'єднання, воНи

та­

68, 71, 72, інших. .

Щ>Ж дО статей

НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НА "2-ГЕ ПІВРІЧЧЯ 1996 РОКУ

представлена

І на закtнчення. Успіш­ не обговорення проекту Конституці1 'Значною мі­

Ще

Іх, ак зауважив завідую­ IJНЙ районним фінансовим відАшом А. '1. Сотничен­

виживати

була

хто має значні кошти.

державноl

ко, у райониому немає.. Мабуть, застереЖ8IIНJI та з наАбiJIЬшою

туції

жуть отримувати лише ті,

ВJlacH<l.CTi,

Marae

ганом, котрий зда11НИЙ за­ безпечити їхній соціаль­ ний захист. І тому хо­ чуть, аби в новІй Консти­

но"'Культурних

фраструктури, розвиток засоБІв зв!язку, rазнф1ка­ ЦlJ сш Вроварщинн, ре­

"ОАегll

ор­

у.правлlнні

Дум-ку

. /ззаеlдtJlСНJI

тим

то,

на

Розп 8ЧIН8вт~сн передо 1І8Т8

вважати

саме

них ліку-вальних за-кладlв,

вчальних закладах'>.

працездатиості,

продовжують

профспілки

положенням: «ПрофесійнІ спІлки беруть участь в

ти

Що

Ради народних депу-

ре,цбачити гарантію з бо­

повноХ або часткової втра­

від громадян обставин та інших . випадках, п~редба­ чених Закоиом:..

за,

ди

право на б~зплатну вищу осВіТу в державних на­

~езробlтrя

ПJЮnoНу;вали написати в такІй ре",аКЦіУ: .Народ здійснює свою владу через

з

дакцІї .Держава гаран­ тує соціальний захист на­

окремих

княжичани

працю

мої земляки запропону­ 'Вали написати в такІй ре­

одне із положень

5-1

на

Положення

ня дІйшли одностайної ДУМ1Си Конституцію треба приймати. Звичай­ но, не обійшлося І без

ОСЬ деякі з

громадя­

бір професіІ, роду за­ нять, роботи. Це право забезпечується здорови­ ми та безпечними умова­

проекту КонституціУ про­ йшли в різних підрозді­

статей.

право

міні-мального

обговоренню

доповнеgь

гарантує

по УІ кількості та якості, але не нижче встановленого державою

щrутверджуватнся всі основні засади життвдl­ JlJIЬHOCTi народу.

лах.

по­

. оплатою

яка прого­

державність саме за Ос­ новним Законом, де б ма­

по

становлять

статті З8-ї зроблено доповнення: «Дер-

жава

ЛOCJlла свою суверенн1сть, має жити І творнти свою

Збори

які

літичну основу держави'>.

..До

РОКУ .

г АlE1А &'О'А,е"'1 IlсltlOІ ТА 'Аlнно( 'АА НАР8ІН.Х IEIYTAn8

06говорює"о nр(;е"m Нонетllт,чlї У"раІ••

у 'Шенів ТРУДОВОГО ко-. лективу радгоспу Імені Щорса проект Конститу­ ціl Украlнн BНКJIJIКaB не­ аБИJIКИЙ Інтерес. А втім, це ц1JIкoM законом1рно,

1996

до відпов1диого і(ілоr,pамах).

ДПЗ «Плоакitвсьний. «БогданІвський. «Калнтянський~ АТ .Рудня:. імені Щорса КСП «Семиполківсьне:. КСП «ВоЙТlвське. «РусанІВСЬ'ке,> ДСП «БОбрицьке,> «КиІ'всь-ка птахофаБРІО(а:. КСП «Гогол~всьхе. неп «Зоря. КСП .Нраси.півсьхе.

КСП «Нова YKPaJнa.

КСП «ТребухііВське. «ПридеснянсьхИЙ. «ЖердіВСЬКИЙ1> «3аворицький:,

. 22,6 10,4 10,4 10,1 8,5 8,4 7 ,3 7.1 6,7 6,7 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,2 4,0

періодУ

ми-

+7,70.

-13

-2:5 +0,4 +1,3

-0,4 О

+0,4 -0,2 -0,5 -0.1 -1,3

-2,4 -12 -з'4

-1:6 +О,З

«ЛітківсьниЙ.

3,З З,О

-З,5 О

КСП «Велиж>димерське1> «ЗаплавииЙ:. По району

2,3 2,0 7,47

-0,9 -0,20

-2,1


_...

16.00 УТН 16.10 Haw час 16.15 Монітор. Теле6ачeннJI про теле6а· 16.35 ТeJIeIiзійний аукціон 16.50 Акценти 11.20 Мікро фом 11.30 Чeмnioнaт Уосраінм з футболу. tJbNутн мо. - .Кpeмiнw. У nepepoi 19.15 Олі ..п ..' 19.45 СТУАЇ' .НI •• Т_ePIU сАмнас: ,і•• 20.45 Н. Аобрані., Аіт.1 21.00 УТН 21.45 СТУАі. .1+1.. о. Пе'рен.о ,а М. у•••но. у Фі.... і .Кoonep.' ..

no.iт6lOpo. Зг.он є за.он УТН

23.20 23.25 23.35

ТелеТр.'! .Пporр.'!Ма nepe,.а.

...

11.55 Пporнoз _оди 18.. СІТ. НОВИНИ 18. 15 Док.' філь... Т potзна. 1••25 Телеаноне 18.38 СНН. НОВИНИ 19•• ОТ. Спорт у сві,і 19.10 Свої і чужі . 19.25 Ху,," ...........Clиfа-6ар6lр1' 2t.2O Кaжyn. ...

2UII

20.15 Му••'Фі..... 20.30 Неру.омість а05 Ху... Фі.....ЛIІІАИ-АИнозаIРМ •. 21.48 А,тотopr 21.50 Пташиний potНoк 22.18 Телетазета 22.25 Час зірок 22.55 Неру.омість 23.25 А"тоторт 23.35 IIJ... Ф"'" .Пурпурна 'ро,н» Ка· їра. . 0.55 У променя. .Бар.атнorо сезонуо ..

Вікна. НОВИНИ до6рмй _ірі XiTofIiIpaд .НaiНtIй­ най •• Жіночий ouтy6 .lIIQAмИJla.

28.51

"_.L

21." Caifoмii .д...nci і ....."іс. 23." 3мон < закон 22.45 Ві_.... НОВИНИ . 23.. no ділу. Економіч ... пporp;!Мa 23.35 Шоу самотньско .onocт.... 23.55 Телеаноне

.Доторкнутис, до зanaxy. (студія

.• Арт-Бізнес ".

і'Р"" Гурт .С"рябін. 10.ЗО .мистецький канал • Т epotторія А.

JaI'

Тр.'!'

23.45 23.50 23.55

Наш час Колискооа AJUI доросли.

-

.'Iopttoмoj)eцo ••

1.00 7.10 7.30 8.30

noc.. іIUО.'

rPOМA'ДCbKE РОСIИСЬКЕ ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 17.00 НОВИНИ 17.20 С.рііІІ .С•• рет тропі ••н"., 18.10 Година пі. 18.35 За київс ..... часо.. 19.05 я.що... 19.45 ае"ірм. "аз". 20.00 ЧАС 20.40 Музична колекці. ГРТ _ 20.55 Хокей. Чемпіо",т сеіту. Збіpotа РосіІ -'- з6ірна Споваччини. У перерві -

Зр.'!нку на Сlітанку

Му••'Фі .... Тllес.рі .... Татер..

Дит ...а протрам •• Чомуч•• ,

• ТОНІС.

9.00 Телетазета 9.15 Му••'Фі .... 9.25 Нерухомість 9.55 MY•• '~i .... 18.05 Ху",. ф,..... ЛООАМ-АМНОЗlар.' '10.45 ц. - ми!

ТО .. HAPT~

13.00 Худ. Фі..... Петер6урз •• і 19.00 Худ. фі •• м .КnaH', с. 6

НО,НИ

Хі•• У

дрvrии КАНАп УТ s.

.а<"ничі,

.. ТОНІС» 20.00

Мистецокий канап

• Тepotторія

А •.

Хіт-парад

ТО .НАРТ.

2 T~ . 0.40 Ні.ни;; .aнu. Ху... фі..... noї3АМ 6ез

Суста су<т

11.00 11.30

.

Чемпіонат У.р.'!їни з футболу.• Tuрі..

Мое_оа)

«ICТV» (Ай-СІ-ТІ-ВІ) 9.00 Тuк,~.... lнК Дуарт." с. 5 10.00· Сторінками фестн8о1ІІ1О • Таlрійські

Те.етазета

17.45 18.15 18.30 19.00 19.10

Му"тсері.... Каро.ін., Му••тсерііІІ .то ..ас і iioro Арузі. Му"тсеріІІ .Трансфор.оepll' КїНО*,РН" .ЄРІІаш. НОІИЙ день. Новини економїчНи•

19.30 20.00

Док. серіа•• о.і"пік., .МаЙСтер-.ідео. преДСТаІ.lЄ: Шоу-

реформ

96 20.30 f ••ec.piu .Інес ДУIРте., с. 6 21.30 АЙ-ТІ·Ен. Міжнародний orл.д

(Ве-

ликобритані.)

22.00 Те.ес'ріа •• Спра •• інозе"ні., 22.30 Те.есері .... ПатРУ"" с. 46

с.

46

2З.0О АЙ-ТІ-Ен. МіжнароAtlий отлод (ант' ліі4ською мовою) 23.30 Мистецький канап • Територія д •.

[.""~N . ··!jjlQ~QK:,~!= ПЕPWИЙ КАНАЛ УТ

6.00 Анонс,міп 6.05 Сlіт за вчора 6.15 Аrpo_азмн 6.25 АнаНСоСенс 6.45 Дo6poro р.'!Нку, УКр.'!їно! 7.45 ГіМНilCТМк. 7.55 Ekcnpec-інФОI!!" 8.10 С"Аі•• 1+1•• ТцкерііІІ

.Дмнас-

1'.35 19.00 19.45 20.00 20.48 20.55 23.30

.і,6ооро.

14.30 3al<он є закон 14... ---15." Нацю-....а

lІ(адем;' на­

ук Украіни. Електронна комп'lОТер-

"~ газета .Все

-

lСім,

16.88 УТН . 16.1. наш час 16.15 ~AЇ,1ii; Ху... '......... .П..пі . ПI_П'. 1 сері. 11.20 уті 17.50 Закон < закон 11.55 Тupійс,кі ітри 18.29 До•. -публ. філ... 'У.Рііна може!. 18.45 ФінансOlМЙ отлlД . 19.00 УПІ 19.15 .ПРаво" ТeJIЄЖyI)ttAII 19.45 С>уАі•• 1+1•• Tuкepi ....Дмнас· ,іll

20.45 21.00 21.45

НІ A06tJaні., Аі,иl УТН СТУАі•• 1+1 •• Тринр .ЗРІо'ІІ то_у6-

...

'ра.

23.50 Haw час 23.55 !<DnИСkОоа AJUI доросли. 0.00 Н;"ниії .ан.... ХУА. Фі•• " .PO:mIA' 1.40 І тільки ..узика .

rpOМAДCbKE РОСІИСЬКЕ ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 5.00 Телеранок 8.00 НОВИНИ 8.15 С.рі ••• С''-ре' ,тропіман"и, 10.00 Про ..енад 11.00 НОВИНИ 17.20 Серіал .С.'рет тропі,ан,и, 18. 10 Годин" ni.

6.00 Анонс-кліп 6.05 Саіт за "чора 6.15 Агромат,зин 6.25 АНОНСоСенс 6.45 доброта ранку, Украіно ' 7.45 Гі"настика 7.55 Експрес·інформ 8.10 СТУАі•• 1+1 •. Т••есері ... ,Динае,і •• 9.10· Фінансовий от л.д 9.25 Юнацо", 'ок-шоу ~Вн6рнки, 9.55

•.

Імена. Б. Бойчук

J~:~ ~v~i

1+1 •. ТРИ"Р .ЗpaAllО.у6км.

12.10 Р. Чимчаоа. Розду"" про Чорно6н.ь 12.40 Фант-.о,о .Наді •• 13.10 Му ... Фі..... Бур" 13.40 :30 ... нашої турОоти 13.55 Олі"п 14.25 Закон є закон 14.48 - 15.40 Національна академ;' на­ ук Уl<раїни. E.nектронна І(ОМП'ЮТ~ га3еіі .Все - всі ..... УТН

16.00 16.18 Наш 16.15 40.

час Аі,еЙ. Ху... .....і.... .П,ппі ДоarаПIНllожа•. 2 сері. Затока прут .

17.20 11.40 Футбо. плюс

18.00-Закон є закон 18.15 Новий день. Ноеннн

18.30 18.50 19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 21.45 22.30 22.40 23.10

е,ономічни,

рефор"

ДеС.,. років потому ... Мікро фон

УТН З перши. вуст с,у",і •• 1+1 •. Тенс.рііІІ .ДмНlСті •• На А06рані., Аі,иl . УТН Ш.яreр-96 Спорткур'єр До". філь... Ізраі~ ..... Закон' є закон 2З.15 УТН . 23.25 Тenerpa tI1POrPaМa передач на 3aoтpu 2З.35 Наш час 23.40 Колиска", AJUI дорос"". 23.45 Нічний канап. 6ло"-Нот • 0.20 Ху... Фі..... Міс.км;; романс.

rpOМAДCbKE РОСІИСЬКЕ ТEJ1Е&АЧЕННЯ 5.00 Те.ер.'!НОК 8.00 НОВИНИ

1~~ ~~~~ниСекре, 'роnі"анки,

17.20

8.00 8.05 8.20 8.25 8.45

Сері .... Секрет тропі"анки,

16.00 16.15 16.30 11.00

•• ірм. _азк.

ЧАС Музична к,олекція ГРТ

Ха_ей. Чемпіонат світу. Збірна Фін· _діі - з6іpotа Чехії. У перерві НОВИНИ . Муз. пporp;!Мa ,Стінт у КремJlі.

Пporрама передач

19.40

ТО .НАРТ.

20.00 Му••' ...... 20.20 Дит... nporpaмa

21.00

23.05

. 7.00

Проrpa"а передач Освітній "анап AJUI wколярі •. У'р.'!­

(35-й КAHAп) __ ~

ТО .НАРТ.

інс,ка література. васИJl" Стус. Па· вернення. На вс і руки майстер

1.05

~'IJIO,.Ci1qjт.,

1.45

Гращ11і/і

7.00 Зранку на ё"ітан"у 7.10 Му•• тФі.... 7.30 Дитяч. студі•• Наді••

.rpa,rq.

8.00

.•д ~O!t&Ci. Мущфil." .!>ус.·

торі:о. Про кіно Три6ун~ Аепутатс"их груп (фра, цій) BepXOB,·~i Ради України Закон є закон В,,"а. НОВИНИ

Година пік За киівс"ким часом Щ06 па.. ·.тали .... В. Сафонов ае"ірм. КІзка ЧАС Усі філ""и Е. Рязанооа. ,Як створlO N.вся Ро6іНЗОtt і людина нізвідки. Хокей. Чемпіонат Сlіту. З6ірна Ні· меччини - збіpotа Канади. У перер­ ві - НОВИНИ

..55 Topt~·· 18;00 AlIOoicnporpao.l

111.15 18.10 18.45

Koвi>c~J>.

18.50

І

СoQp6и пір~Д" Граиі'і liд .ГpaIJЇcy. ВiAeoypQKM AJ'" '~iт~" .шоу·с.курао

бістро .г рааос.

7-..

.Спіоає Павло Ковель. тц .Ковель.)

9.00 9.15 9.25 9.55 10.05 10.45

Т.лerазета МУ•• тФі..... Нерухомість Му••'фі.... ХУА. фі ..... ЛІОДИ-АИНОЗ••РИ. Дмт ••• ,е •••ізіЙ .. а ,нци ••опеді.

13.00 14.00

Ху... ·фі •• м .КnaH', С. 6Пізнавал"на протрама .Попито (м. Запоріжжя. ТК .АЛЕКС.) .Нарис ісТОРІЇ запоріЗtlКОГО KpalCi.(... Запоріжжя, Т6·5) Ми~теL~ька ,.,рограма \lПорrреl'

ТО .НАРТ»

.

19.00 С'рl.л .M."ye~ •• , (. 27 19.50 .Спенсер Нa/lРо«.... ХУІі. • Рід~иЙ а6і!.ц.., с. 6 211.40 С,ріа •• Марі;'.р., с. 122

програма

(".

.ТОНІС.

. .0/I~1\i.' &45 БitтPQ .Cnopri'

1&;05

Музична

Зі6ров.

&;,~~,

іс"

(м. ХМellЬНИЦЬ-'

"КИЙ, ТК .Конта.кт_)

.Ц5Т~6аж;І~ь

фі.,м

.

«ЮТАР»

'ТОО А~робі';;;--------:-"-- -оо

14.15 14.35

Но"ни Ем-6і.(і Ай-Ті-Еи. МіжнаРОAtlий отлод

9.00 18.00 11.00 11.30

Те_ері ...·

на.

18.15 му.Отс.рі....To ..~ і йото АРУзі. 11.30 Му.щері ... 'ТРlмсфор"ери' 19.00 Від .Пере.рест•• до успіху 19.30 Профіль. Шар.ь де Г аль 20.30 Т."сері ... І.ее Ду.рrе., с. 7 21.15 Вернісаж . 21.30 A~-Ti·EH. Міжнародиий ОТ.'д 22.00 Тео.серіа•• Спраіи іиоз,мні •• с. 47 22.30 Теаес.ріа•• П.ТРУ"', с. 47 23.00 АЙ·Ті·Ен. Міжнародний отл.д (aHr· 23.30

" 1.4$

20.00 20.15 20.35 21.05 21.45 21.55 22.25 22.40 23.10 23.20 0.20

.TEТ.A~TET"

'4м зранку

. .

8.15 СтlIOpot C8OЄ'<:I6~" . 8.25 Зару6ї.""а А"'.1Иf. XJII' фl,~м .Інс_тор кріммі_• ..о, ...... Іціі•. з

.

7.00

-

на тран,

Програма .Маркето

Худ. Фі ••" .Нана., с.

1

..ТОНІС» t епег азета

Днr.ЧI rне.ізіЙна енцик.оneдіа Нерухоміст. .

Худ. Фі ..... ЛООАи-диноза.ри. А"отоРг . Час зірок Тenerазета Нерухо..ість А.тоторт СпорТИІна протрама • &ушідо. Ху",. Фі..... Зату&.ен.Й 06ріЙ.

МнстtцloКllй канал Хіт,парад

• ТepotTopi.

А •.

8.00 Но"ини Ен-Бі-Сі 8.jO Ай-Ті·Ем, Мlжнародиий ОТЛІД УкраїНОМО8НИМ' блок 9.00 Т uк.pi...lнк Дуарте., С. 7 10.00 Від .Пере.рес... до успі.у 11.00 Профіль. Шарль де ГOJI. 11.30 Мистецький канап • Тepot'opia А •.

рс)Ко.

.шу.айт, .інку"

А •.

АнrllОМО8НИЙ 6110К

17.50 18.00 HaY.080-ПОП. фі."м ,Українське 6а·

.

• Т,,,,норі.

Хіт-парад

18.20 19.00

Му••'Фі..... КОНІН' За"он є закон Всеперематаючий толое .іруючorо Проrpa.. а передач ас.ітніЙ канал ДА' wКОЛlрі.. Рід... "ооа. Музи"а. ПJlaТОН Майборода С!Т. НОВИНИ

Худ. те••Фі.... 2 сері.

.hіЙСDКОIO ,.,ОlOю) r~иcrец.кий кана.

(М. Хмельниць­ ким. ТК .Кон.а".. ) nубліцнетична пporрама .г anepeя са­ мотності. (", Ковел •• тц .Ковел.. ) 17.20 Розважал,на ПроТр.'! ..а .КоханНІ 'а ЗІРКИ'. М. Бо'РС"КИЙ (ТО .НАРТ.) Н.45 Музична протра"а ,Сю,кін Й КО. (М. ЗапоріЖЖІ. Т6-5)

30-й КАНАЛ

За"он є закон

А •.

16.50

ДЗlін. 14.55.Тeneaнонс

Вікна. НОВИНИ Зірковий час (00.00 С!Т

• ТepotTopi.

Хіт-парад

(М. Донецьк, ТК .АСКЕТ.)

X~A. те••ф""" .Сан,а·6.р6ара.

цій) ВеР'ОІНОЇ РадИ України

Мистецький 'анап

17.45 Му••теері... ,ПРМТОА. ТlAі Ріаспі·

16.00 МУ"Тф"'" . 16.20 Днт"" с.уді•• Наді ••

.Хо-

18.30 CNN. НОВИНИ 19.00 С!Т. Спор' у світі 19.10 Кодекс 19.25 ХУА. ' .. еФі.... 'С.Н'I-61р6ара. 20.20 По ді.у 20.30 Вікна. НОВИНИ 20.50 На асі боки 21.10 Комп'ютер .Х. '21.40 Трибуна депутатських труп (фрак·

.1_

УкраїНОМО8НМЙ 6110К

Дуарт•• , с. 6 Муз.... на ПроГр.'!ма ,Хмарочос. час зірок

13.00 Ху.. Фі..... п...р6урз.оіі 'І<мничі. 1•. 00 Дн,.ча протраМІ .Чомучк" (М. запо­ ріжж•. ТК .МЕКС.) 1•. 30 Пу6ліцистична nporрама .ехкол,и,

6,знес-фору .. в.ю.а на КиіВЩині

до6и)

·8.00 8.30

ТО .НАРТ.

КАНАп

ще!.

12.10 Му•• тс.рі... А.і Аітей .КеНАі. 12.35 Ху... ' ..е.. і.... 'У"PlAене щаст ••. ·2 сері. IЗ.40 І ,ільки ..узика 13.50 Вікна. НОВИНИ . 14.00 Док. філ.м .Не питай: за КИМ сумує

0.30

А •.

АнrllОМО8НИЙ 6110К

«rpAВIC»

7~~~cWUJCA..~1t

ТБ-імпресаріо 11.40 Шкільний екраН_ Зарубіжна пітера­ тура. 8 к.. А. де Сент·ЕКЗlOПeрі. «Маленький принца

22.25 22.30 22.45

«ICТV. (Ай-СІ-Ті-ВІ) Мистец""ий -к....." .TepotTOPi. Хі,·парад

дрvrии КАНАп УТ 8.00 Протрама передач 8.85 Ві.на. НОВИНИ 8.20 Закон є закон 8.25 Вітражі 9.10 Дит."а роз ••• ",на пporрама

15.00 15.25 15.30 17.00 17.05

ВіннИЦJI. ТК

.ТОНІС.

.

22.25 22.30 22.45 'Вітражі 23.30 ГБ:',прес,,;>1О 23.50 ХІД. ,..ефіл." ,Шукайте .ін,у" 1 . с;;>;. (00.00 СП. Но срані до6м)

9.25 9.55 10.25 11.20

(...

0.00 ху.,·Фі..... Н....йо.., Н_ЙОрк.

ВсeneреМатаючиЙ. толос "іруooчorо

'1

.НАРТ.) .Музи"""Й коартап. ·.Іштар.)

ТІ'

17.50 С!Т. НОВИНИ 18.. Рита-Ді"д-95 18.30 СНН. НОВИНИ 19.00 ОТ. Спорт у Сlіті 19.10 ЖиТТЯ 6ез паезіі. Передача 1 19.25 Ху.. ТІІ.фі•• " .с.нт.-6.р6ара. 20.20 КажутЬ ... 20.30 Вікна. НОВИНИ 20.50 Добрий вечір! Свіжий поrляд на

22.35

Пу6ліцмcniчнa _ .Ьсхо""и. (м. Донецок. ТК .АСКЕТ.)

21.45 Ху,," Ф"'" .1Iaтep6J113"; '.ОІ_і. 22. (О .Моі СНН. Кріс де Бур.. (ТО

ctpїI 13.З5 Проем. КоНСТИТJЦIЇ У'раї.... IЗ.50 Ві..... НОВИНН 14.00 Ху... фі..... В У"ОIlI "10011._-

18.10 18.35 19.05 19.45 20.00 20.40

.Чомуч... (М. Зano­

ІІЇ**І. ТК .AllfКС.) 20.50 l1porpaмa .Про ~ та здopolУ рек....у. (м. 0A8t~ тк .МlCТ.)

12.15 Мy..тtepiu ... Аітеіі .к.мАЇ' 12.31 Ху... тueфi.... ,VIIJIIAIHI щаст". 1

. 21.40

.Німецька

19.1~ Зустрічі з Наталі дроен А8ТОТopr

Вік.... НОВИНИ закон < закон Шоу C4МO'HbCКQ .олостяка Чемпіона, У_раіни 3 фyor6o.,.• Карпа_ - цсКА .Борнсфен. Свічадо 3:anмтyйте - liдnoai_мo м,.,~

Проrмоз norоди Т епеаноне Закон є закон

Му••,ф"'" Неру.оміс·.. Пporрама телеканалу ХIИJlЯ.

.

їда.

15.15 15.20 15.25 15.30 17.00 17.05

Тenerазета

17.30 А.,о,орт 17." Му••тФі.... 11.50 Те_азет. 18.05 ХУА. фіll'" .ЛООАМ-АИНОJlерн. 18.45 Неру.оміс,.

9.30 10.00 .18.15 18.25 Ху,," ' ...........СІи,а-6ар6Іре' 11.21 всяка ICJI'Oмна . 11.35 Те.оеанонс 11.40 Ш_ільний екран. Українська лі'тера­ тура. 9 м. І. КотлtpelCький .• Еме­

.

2З.25 Закон є закон 23.30 УТН 23.40 Те_р.'! .Проірама передач на JaI-

е

дрvrий КАНАп УТ

rill

1'.10 УКр.'!Ї... СbCКQдиі 10... Дoбporо ~ здОро.'. 11.00 Classic-npєм'cp 11.38 М,.....і.... 11.40 fioreмa 12.08 УТН 12.10 Полу_ 12.55 СтуАЇ' .1+1 •• о. Петрен.о ,. М. • У._ у фі_і .Кoonepa'... 110-

.• ТОНІС.

За киїас""им часом Тема

Хіт-парад

'ТО .НАРТ.

7.00 Зр.'!НКУ на с_ітан"у 7.10 МУ••'.і.... ' 7.30 Ху.. ФІІ .... П.тер6урз.. і тас .. и.ці. 8.30 Мої сни. Кріс де 6уР' .ТОНІС.

9.00 Те.ет?з,та 9.15 Му••тФі.... 9.25 Нерухоміс.. 9.55 Мушфі ••" 18.05 Ху... фі"м .ЛооАИ-Д.НОЗI"РИ' 10.45 У промен.. '6архатното сезону •.

.Доторкнутись ДО запаху.' (студія .Дрт-Бі"несt, м. Москва)

17.45 МУllщері.... КaJIIМ Зueмoro 1І1с,. 18.15. М).~,сеpju .Томас І iioro АРУІІ. 18.30 М,IІ.тсері ....Траисформермl 1'.00 Пані. все AJUI жінок . 19.30 Щотижнеанй orляд НБА 20.00 Крок і ко.._і•• Про мистецтео Інімац" . 20.30 Те,керіа•• lнк Дуарт•• , с. 8 21.30 Ай-Ті-Ен. Міжнародний orлlД 22.00 Те.есері....Cnpa.. інозе"ні., с ... 22.30 Те.кері.... Патру••• , е. 48 . 23.00 дй-Ті-Ен. Мі_ародний' отлlД (анг­ лійською МОВОЮ)

23.30

МистецьКИЙ KaH.tlI Хіт-парад

• Т ериторі.я Д • .'


~""W"'--'---:J IIL-.'!u.~~!.,. ~,5 ' ПЕРШИЙ КАНАп УТ

' it.4S ...I~ шК.

20." ЧАС 20." Мy~ .~. Г~T . 20.55 хсжей. Чeмnioнar С81'У. збірна ~ - 3бiptI Росіі. У nepepoi 23.30 ,06с». L Демн1ІРІа

AHOItC-tUIin

1.00 1..5 1.15 1.25 1.45

СIі,

2.1

ІЧОРІ

ArPOМill"aJМH AIotc-С1ІІС

"

~ pattlty. Y~;нo'

~IIa

7.6

ДРYrИ1П'АitAII

yf

7.55 ЕсщІес-інФоРм 8.10 C!J';' ОН1.:т_ерІм . . . . . . . . . ... 'П~. nepцao 1.10 .Пpuoo. Te""*YPI'М 8.05 ВUN. НОВИНИ 9." кама.о .Франс Інтернкіо_. 8.20 3мoot с ,. -, ф r 8.25 Кoмn'1IПtIP .х. ~aoмc. .... _ . "'5.а: ••А. _ .я з ;"'-і міста 10.35 чи _ут. .ЇJpoIJIa ..... _ ""r' 11.05 хооу аа';' зіркооо Вмwropo.. 11.28 г_.. 9.~5 АІиот.....- · ~l-: ~ ~ 0"-"", ІАо6ом. ~:1~ ~~ .еа-&ар6ара. 12.1. Сту";' .1+1 •• Ху...." ....CtpIaeцt 11.28 Н. асІ 6окм • _ . _ ....._ . . . 11.40 UIttiAOttМii ~ Уосраи:- JIIТePa13.51 Cnpa.. жм,еііс""і тура. 9 .... П. КУIlіш. .~ PWt 14.25 Закон (311_ 12.10 Х,.. .,_ .НiInpI. 1"... u_.:...•.• _~ . 13.'5 Те_ І' - ...- ' - - ~ на13.51 Ві..... НО8ИНИ ум У.раінн. E.neкYpClltНOl -'1О1І!Р" 14.00 ~_ фіАм • n_,и ......~ • то6оооо на raзe,а .Все - осі..о - . . - -,-,16.00 УТН 15... ''''~ .к.мам. 16.10 наш чк ,15.5.2305 ~~::... ro_ '"-о 16.15 J1ero-ещrpec ~l-"Г 17.00 До•. те.oeфiJo .... Просі б.рам 3ОІІИ. 17.00 ОсІЇ1ІІій ~._ WIIOIIIIP&~ , ;НQU "ітература. марш .' 17 10 др • • fМaндaн" ""-JCIИІ< І -нІ< ш".... ~. 17." Mu.po фон '''''' ·...,....0 Г' С . 17.51 Закон є закон, на lІітерІ'УРІ. ,"Н. 'opIМItM 18.00 Від .Пере.рес,й. - ІІР ycnі.у . " . І ,1ОрІОС,і . 18.45 ФіН_ООИЙ orllRД 18.00 СІТ. НОВИНИ 19.00 УТН 18.15 Круті_мнИ

0_

•.

...;.

~~;~~= .дJвo-

19.15 20. '5 Н ~. 21.08 УТН

1'Р0000СЬКЕ РОСІЙСЬКЕ ТЕЛЕ&АЧЕННІ

5.00 ТenepaнoK 8.00 НОВИНИ . 8,15 Серіаа .Снре' Tponl.aн... 17.00 новини' 17.20 Серіаа .Се_рет 'роІІіЦМIІІІ' 18.10 Година пік 18.35 :я .иjас.,.м часом ".00 До 10-р,"," .юр..оо.."",,,,,ої 'pare г"_"",,р,іі.,Й~J!tg~,,~~'?!<~,., ",' """,

:8_ .. П'ЯІtt~ц,~' 2~

1

тра.

ТЕЛЕ6АЧЕННSI

,

8.00 8.15

1І0ВИЮ1 C.pi~ .С•• реі .роnі •• и ••• Нol ОД"Н

До •. Фі, ... ,Дзоонм Чорнобим. До 10-р,чч~ чорно6ил",.коі тр.,.' діІ .• СИНА Aopora АО САРltофаrа. У,раін,""." фі ...нєоt<НЖономіч"ніі іНСТl4fУ1 С.рі ... Секре' троnіаан••• кр.Мін.1і1 .... >роні••

17.10

вu..... НОВИНИ

' \~i :,...геніі 'peToorO роду. Трм6уна дenу!і""ИХ r~ (фраоІ. цій) Верх08llOl Ра,ци Y~

:Я.он

(

3ItIOII

Ві ..... НОВИНИ

ПОСТСКР_n'У М Док. філ.м .Нау"а. ~

Чоаооо6иJIЄм,

'''С''lСа "іІер.атура.

,,0060';.

14.30

8Ntta. .мfц.а

Г. Тоо'....н.к, Зарубі..... Аі· ,ература. Д. Че.ОI У Ялті С1Т:НОВИНИ Веа•• ВС""инІ

Кaжyr •. " Вік .... НОВИНИ Добрий _ір! Тр006ука дenYT~Tc••"" wyn (фра. цій) Верхо,ної Р.адм Украіин

(.. ,

,К .Кoиrактt)

Хмenoниц...

• г_

са­

мотності. (м. KOIIeJI" тц .КooeJo .. ) fепеЖ)"рнап .Конс.оомер. (ТО .НАРТ.) Пporрама • м.ркеІ. Ху... фі .... Те,оегазе,. Пporрама .1 .. •... тоо,...

20.00 20.15 20.45 21.15

НерУ"ОМіС,. Двтотopr

23.00 23.15 23.45 23.55

Нерухомі". А ..о.орг Х,.. фі..... Гра6іжм ...

1 L25 Ху", фі .... Чорнo6tuo.: оа,ннС по·

n....-e"" _ _ ••

Те

та

«lаУ,. (Ай-Сі-ТІ-Ві) , 1.00 Мист_", • ...ао • Терн.ОР;. д •. АнrnОМО8НМЙ бnок

8.00 8.30

tloaн... Ен·бі-Сі ДЙ·Ті-Ен. Міжнародний orll)iД

9.08

Т_еріІІ .'_д-Іlpт•• ,

УкраїНОМО8ННЙ блок

25-..

lо.зо Кі....",.... .Єpu... . 1l.іІІ Пані. Все AJUI ....... 11.30 Мис-"" канал • Т ернrop" А.,

.ТОНІС.

9.00 Tene<iJe.a 9.15 М'....іа ... 9.25 lieру.оміс,. 9.55 МУ"'Ф;"..· , 10.85 Х,.. фі ......ЛroAN-АНNOJI".

-бN'nЬСbt(ОI .)Ot4Mt

13.45 Т .ле~нонс: 13.51 Ві .... ' НОВИНИ 1'.00 д", ф ..... Н.611""'''''." РР """.а

9.30 10.00 10.20 Ao6poro _ :JAOPO". 10.40 Рідна МООІ 10.55 Веселий ринок 11.10 Но., імена 11.40 Що'мжн, 12.00 Бар .Чорний ,і.. 12.30 Hiwe КОI\O 13.00 Днскусії лідері. 13.30 CloJSSic·npe..·cp 14.00 баске.бол. Кубок Українн.,фіНІІІ 16.00 УТН 1&. 10 Наш ча( 16.15 Єралаш 16.25 Папі тра. 'ДР'Кllу6-96 •. 1 частина 16.40 Суботній .Мі,ро Фон. 17.20 Подіум )7.51 Закон є _он 17.55 І .іIlOКИ МУЗИКі 18.15 Новий день. НоеИНИ економічних реформ . 18.30 Вікно • Америку 19.00 УТН. Регіони 19.15 т а.рійс ••і ігрн 19.35 ЗаХон є закон 1'.45 С'УАі•• НI •. Т._ерIІІ .Тра"Аі. с,емі"••. 20.45 Н. Ао6рані•• Аі,.!' 21.00 УТН . 21.45 С'УАі •• 1+ 10. КомеАі •• Ди'_МI МІПРО_І" (США) Закон є закон

Хі,ofЩ)aA

7.00 :)ражу ... ,вітанку 7.10 ",...ф"'. 7.30 feмcepiu ,Tmpтo 8.30 Піз....."..., nporpaмa • Телескon' (... ВінимЦJI. тк .Iwтap')

Тон

ДНОНС'Кllіп Пмн""ика С.і. 311 .чора . блага .іц. J Ріком Реннером До .. ,еlltфiл... .ЧорноБМ/l': ДN ,оIllоОроІ 'асу•. Фinoм 1 Україна cooroднi Вік'орина

КАНАп

ТО .НАРТ.

...

ПЕРWИЙ· КАНАЛ УТ

ТО .НАРТ.

Канап .Франс Інтери.сіоиа" •• предєтаlJlJIC .•Тарата.а •. С. Ва"дер УТН f елегра .Пporрама перер,ач и. за.(ра_

'ЧІС ДІІ'

rPOМAДCbKE РОСІЙСЬКЕ ТEnЕ&АЧЕННI Teneк.aHaп .Підіом!. СІ\ОІО naC1Mp. НОВИНИ Телекaнan .Підіі&оl. (ПРО40ВЖення) 'Усі зірки не /ІО8И raa!

17.45 м,.••ІСeplаа 'Каро.оіна. 18. І5 М,'.ІСеріаа .Т_ і йoro АРУ';. 18.30 ",••"eplаа .Tpa~ 19.00 40', фі_ .Ii$oat.~ Знaoiom - не

10.00 Ран"ааа nOWТl 10.35 Му_ні ное.НИ 10.55 .Ер..ітaжt 11.15 ФіА.." _ої "ам·.,І, Ху....і••" .ГIAlOК'· 13.05 Чорно6нIllo через 10 рокі. У фіllloмі • 0000co 14.00 y",iwкa 14.15 бyмepaнr 14.55 AмeP""l J М. Тара'УТООО 15.25 Бомонд . 15.45 Фут6оIl. Чeмnіонат Росіі. ЦСКА .Динамо. (Мoc"uj. У nepep.і -

22.45 23.05 23,51 0.00

Пpotpalll

.14.

_

.1_

.ВopcК/la. (Потааа). С.ідоос сторічЧІ

2 ·.айм

Сторі",м cIi'OIOrO .іно. Х'А- фі.... .1іІ.іт. aнru. n.........

22.30 23.20

21.45 22.45 23.00 23.30

8.00 Пporpaмa nepeдIЧ 8.05 Вікна. НОВИНИ 8.20 Закон с _он 8.25 до«. серian .Війна проти мафії. 9.20 Чаріоне рркano 9.35 Чорно6И11•• ПіCnJМааа 10.30 Х,... ".ефі CaнтI·6ap6apa. 11.25 Світи. 11ІО JИМКllO" 12.25 Кny6 700

(м. Доиец"". ТК .ДСКЕТ.) Теnесерl... п р6,рз .. і .ас.м.ці.

•••

Пізиаea.nЬН4 програма .Зоряна ста­ рина. (м. Донец.к. тк .АСКЕТ.) Музмчна кузн, .Нормн, (... М.ко­ мі., тк • Норма.)

.Еротичне опо.ідання,

(...

Микопа­

ів. TeJlЄKOM-1)

.ТОНІС.

0.00 Х,,,, .і .... ,д.ок , місоі. 0.30 В. Щербачоо предcrаВЛJ( ..

....

«lаУ» (Ай-Сі-ТІ-ВІ) 8.38

12.55Te~~

9.30 10.00

Міжнародний фесТНІAlIЬ ілюзіоністі •• Зірки магіі. Мме.ецо,.ий канап ,Терн,,,рі. д.

Х'А. фto... Мароенl XJЦ.ЄB' .Не - .CKЇHtfeHic,.,., с. 1

Шуn...енко

11.30 12.00

Вanенrин Щер6ачоо предстаВIІJIC ... Війни • історіі "ООДС.... Трафan.· r.pc.... б.lІ.. 1803 рік До•. фільм .Не..ає .... Знач",'. - н,

13.00 · -було? 13.30 Док. серіап

ч, ще!.

15.30 Па(маменТСbl(юі віснмк 16.30 з.кон ( JaKOН 16.35 Нayкoeo-non: фі_ .11icJuo 2000 РОКУ' 17.30 С!Т. НОВИНИ . 17.45 Жи". беJ поезії. Переда.а 2 18.00 Телеанон, ' 18.05 м,••"ері•• ДІІ' Аі,... к.НАі. 18.30 CNN. НОВИНИ 19.00 Параграф' . 19.30 Відкрнтий мі.РОФОН 19.40 Місто 20.00 Вечірні розaarМ АМ AQPOinих 20.30 КІН. КУЛЬ'УРОllorічнмй 'мжн_к 21.00 Хі'·рік 21.30 СІТ. НОВИНИ . 21.50 ГОН_И на ан"И8lИНI 22.20 СІТ. Po3N>tWI.Hi но,ини 22.40 За_он є _он

з.nо­

рекламу. (м. ОдесІ, ТК .МІСТ.)

Х,.....1.1І ... О. CтoJНI оДмрІ.

Шл•• рр ринку. дксіомн npнuтИза­ ці'і. Чacrина

(...

21.00 Пу6ліцнс ....ка nporрам•• Ос"ОIlКИ'

друrий КАНАЛ УТ

До 9().piччJr від АНІ' наро_ к.

м,Шфіа... . ДНТ"'І nporpa .... Чо..,..... рі-.. ТК .АЛЕКС.)

20.50 Проrрама .Про ' ....нУ 'а ЗДОРОВУ

брейн-рмнr

13.45

.іно.

ТО .НАРТ.

20.00 20.20

за кмї"""М" _ом

13.15

Ху...і.....Да,м,

ДIJО'opr ПтillWllНИЙ ринок Прн •••• н •• ,. іНАIЙС ..""о Х,....1.... Рідн. АН'ИН"

11.35 Теоесері... Бран •• _ОХ'НН•• 18.35 Мода cooroднi 18.51 ТeJOerазета 19.05 Це - ми! 19.25 Нерухомі". 19.51 Д.ro.оРІ"

.3uoт'.C8pi ••• Ріос 1.... Х,....іА•• .Лоо6ое І 1'0.,600. 19.45 "'Ірн. KUII' 20.00 ЧАС 20.6 с.ріаА .Дет8llТИ_ anoНТС_ .Мі· • с ...... c.l'ao. 21.45 Дні .

17.6

Хі1 ;naр.ад

13.10 14.45 14.55 15.15

Фут6оJt. Чемпіо..., Vкраіни. Пepwa "irA. .6у1<Оlина. (Черніlці) -

.

!!ІІ\О?'

19.30 Вози,. Кoneнr_. Р~де-ЖІнейро 20... ./1or<. ~ .Oc'lJЇI Серцео 20.311 t._.,iu АУ...... С. 10 21.30 Ай· Ті·Ен. Мі>осощюдІ<нй orПАД 22.00 Тuкepi.... 'Cnp88111мoJtllNi •• с 51 22.30 TUectpiu .ПI'ру.... С. 51 23.00 АI<·Ті·Ен. МіJICНaj)Op,ний or"A (ант' "іііс ••ооо МОІОоо) 23.30 МисТецо,.юі .OIНIJI .Те:жторі. д.,

13.00 Ху" фі ..... n... p6yp:lO_i "є"ммці.

14.15 ФyтбoJo ІІІ фyт60n IS.15 Днт••• роl....."". "porpaма .Хо-

Сnopткур'єр

'- 9

10.11І ~ ~ шоу-96

8.25 Те.оефі".... Чорно6м•. Трн3О<.' 9.35 Не .очу зr цyNти 10.25 Х,,,, ~ ефі.....CaM'"·5ap6aJм. 11.20 11.51' Феш.·_мб ..... _ _ Х,.. ".есеріІІ .l1скміouц .щі", ••. 2t ·сері. . 5 До«, T.II~'" ,С,,,,,кер ..орно­

6.45 7.45 8.00 8.10 9.00 9;30

Пу6niцмCrмчна пporpaмa

.ТОНIСп

Збірна Рос;; J6ipн. к.на,ци. У перероі - НО­

0.55' Наіи ч'" 1.00 Колиска.. ДІІ. fIPpotIIИХ 1.05 н;"н_м КІНІІ. ХУА••і..... РОI,\,..і.. .

16.55

18.00' 18.30

,ue.i••••Cah'-6ар6ара.

X, ..

8.203.1оСонє]Мон

0.35 0.45

•••

.....

Прое." КOt1C."ryції Y~i...

ClТ. Спор. у Clі,і

ВИНИ

23.20 23.25 23.35

реформ

Хіr-nарад

f.~f!~QI~~r:~:::,]·

.

Нооніі ден.. НОІИНИ ек"""..ічни,

м, фіа... Ди' ..... студі•• ~.

17.40

ДРУГИИ КАНАп yf 8.00 Пporрам~ перца. 8.05 В...... НОВИНИ

7.30 7.35 7.45 8.00 8.30

KIHd.,pнu 'ЄраІ''''

16.00 16.20

CNN. новИltИ

"31('

8:

Му.щepi.u .ПpмrОАН Тц! P'lICniнl'

My•• тctpiu 'ТО"К і йоro АРУ';о

Mj.~тcepi•• 'Трамсфорнерн.

РоJuжllltка проrpaма .Варіації СТНnОО' (... ЗапоріЖЖІ, ТК .АЛЕКС.) Му_на 'УЗНJI .Норми. (м. Ми_о· паї•. тк .Норм;о.)

14.00

с.і'АИЦJI . Закон є закон. . Всenepeмarаоочнй roJlOC віjlyоочorо Освіrній к.aнan ДІІ. wocoмpi.. Y~·

,17.20 18.15 18.30 З. _.їас,",... _ом 18.55 По ..., чу~ 19.45 В.чірн. 20.00 ЧДС 20.45 Муз""на .о_ці. ГРТ 20.55 х"".... Чемпіонат c.iry. -

,

19.30 Хокей. ЩО'_Й orllRД НХЛ 20.00 час зіро. 20.30 Tt.ecepiu .1_ д-Іlpте •• с. 9 ' 21.15 Вериі("", 21.30 ·Ай·f~Ен. Міжнаро_й ornRД 22.00 Те.есеріІІ .Спра.. імо."ні •• С . ., 22.30 Tuecepi... ПI'ру•••• С. 49 23•• Aii-Ті·Ен. М.....роднМй orlUlA

22.25 Закон є »о<Он ' 22.30 Ві,ка. н'овини 22.45 бізнес-ФоРум 23.15 Ку6оос Украі.... J футбоllУ. 1/2 фіна· 1'1"1 • • Динамо. - .Kpeмil1bt. 2 тайм 0.00 С1Т_ на <рані доби 8.15 НацЦ)н.1}1..а mrа npoфeci<жan""",,, бо",у npeA"a~JIC •

9.05 OAIott1

9.45 16.40

Кажут•...

.

23.35 Феwм·кna6'

15.00 15.25 15.30 17.00

'Міжнародний теJIЄ.. ар.1фон .Дзоо· t1и Чорнобl1"Я'. У nepepeaJ;.

Те г.ера.нок

17.45 18.15 18.30 19.00 19.10

Ху.. , .....іа ... ,СIИ,а-51р6ара.

22.25 22.30 22.45 23.05

,ХіJofЩ)aA

Запитуйте - вiдllOвiAIЄMO

19.10 19.25 20.20 28.30 20.51 21."

12.00 УТН 16_00 УТН 19.00 УТН 20.45 Н. "обрІмі•• "і ••! 18.00 21.00 УТН 18.15 45 СТ'Аі. ,НІ •. фі.... А_ Т.р.оас ..... 18.30 то .С ••••• р •. V nepep,i, УТН " 19.00 ... т е.',тра .Пporра .... переJ:dЧ н. Ja' 19.10 19.25 0.50 Наш час 20.20 0.55 М-О6сер ... 'орі. 20.30 20.51 ГРОМАДСЬКЕ РОСІИСЬКЕ 21 ..а 5.00

QЦl1.

11.30·М.сJецо,.юі .анап ,Тернторі. А •.

)

ПЕРШИЙ КАНАп УТ 8.00

9.00 T~ePiu .1_ д-І.р.е:. с." 10.00 С.ор.Нка.... flJlil-o<ОНЦерry .Мелор,ії95 •• ч. 2 (тeМ!KOMnaнi •• Міс .. ) 11.00 Кро. і компані•. Про .,ис.ецТIО ан;"

~~~'C=~'ifi

::::

•• І МІ'. А""

«ICТV. (Ай-СІ-Ті-ВІ)

·

ність.

ТО .НАРТ. ЗранКУ ... сві.ан.у 7.10М,ш.і••• 7.30 Ди'_ ауді•• Наді•• КИЙ, ТК .Кон•••,,)

8.05 8.25

(... Х ...nониць­ .• ,

Теле"урнал .Конс,оомер. .НДРТ.) ПроrраМІ •. Марке..

(ТО

.ТОНІС.

11.00 1елerазе.а 11.15 М'....і.... ,Прммцес. ,а г06.ін., 12.40 Неру,омі". '

....

З ДО" серіапу .ВіЙс ••о.. ааі.ці .. , .Дpyr. світова .ійио: Є.ро...

14.30

7.00

.ХХ сторічч •• , .з"ОЧ

. Спорт на ICТV

15.30 хСІІІ";. кращі ігрм НХЛ 17.00 Кі~боксннr 17.30 Сyneрспор, 18.00 Макс аут 18.30 Бас"етбол. Кращі irpM НБА 19.30 Що,и",н_. IнформаціЙно-пу6ліцис· IНЧна nporраМі

20.00 20.50 21.00 22.30 23.30

Музична програма .Хмарочос. Вищюі .лас Х,,,, .і..... Др••••• Лerенди РОку. ее. Ве. Вет Роз..~tи про ос06исте


Субота, 20 квітня 1996 року

ПІРWИЙ КАНАЛ УІ'

rЇOOItIICnOq

7...5 Сlіт 34 NIPI

uo до«.

~~~нобмІ!о:

. . . ..,.. ....,..;,2

1..5 М-~i IeЧOj)НИЦ; 1.35 Му..,.... t..s ~ і UllyCТa

_

110-

-

15.15 к..,6 ~""~il tUI"11.15

БІР .Чормоой. кіт. Вcectm<iii cnOpтм_й OfIllД .ЖмJt.

nen.

Пмітра. .Apтuy6-96 •.

2 __

'llpilНa perlTI Нaw_

.

17.. 17. .

16.08 УТН 16.11 НiIW час 16.15 С.ІІО і "ІОДИ 16..45 І.. IIj)ICн 17.15 чк сtpOneМcOl<И. 17.А5 Ву.... _ С".н 11.1$ ЛerО«Cnpec 19.00 УТН

ЗМом є закОн Cnopт.,p·єp

0.15 0.20 0.25

..

СТУ"'•• 1+1•• 5. Ди. J 'rocтpoc:lO-

23.45 23.55 УТН 0.05 ТeJle<poI

.

Хоосеіі. Чetona..т cliтy. збірна Росіі - J6ipo,.8 Аос1рї. 3 nePiOA; J6ipoo8 ФіНJUlltДjї - J6iJN UI8eoIii.2 і 3 nePiOДII. у nePtPIi - НОВИНИ

I1porpIмI

nePeAaII

СIiNж стор;..ао CfO\IIмa. (М- аіно. Ху... фіа ... c"laIт~ ....... fllAllOf••

3мОіс ( -... 1.55Т_

1.50

... . . .0_. -

1I.tO Чetonіо_ Украіи" 3 фyt6o.оу. ск .Днinpot.

2 ТІііМ

1І.А5 А_торі.

CJOIIm._

Ї:;...., ~

'"-11"1.

21"'5~orМA

22.21

1..5 1.15

. CТYII!•• 1+1 •• т._eplао .ТIІІ"Аі.-

23.40

_

дm:ий КAIWI УІ'

-""

УТН

.

мiмiatICIPМ

. n. ,...., ТІ lIt ~ • -..п

....

19. ~ Моооітор. Те.ою.-"" про тe~

tIa AOdpaнi<l, Аіти!

__ і

lЦIUtIМii

1u5 w.Iii.oIмii...."... 11.51 .19.59•. Інформаці_-m._

nep"

20.45 21.00 21 .• 5

Км

11 .... ...,..

~

с... """'.

З-ом є и.он

~

." ( - ctpla),.n;-.

19.55

СТУАІ•• 1+ І •. Се.нс J CТIUII 1!811. fOAf6tcїмa J .,,.. .....і .r,ap.

19.35 19.45

;;$'1...........

.

1' ..s Єpaмw.

12.55 13.11 13. . 13.55

o':.w. -

/ІЇ COnIPМi JCТOPII'

tUO~

12.2S

n інційні . 1 rcтopo • c,.;-.орІМІ.-рне

1~

12.25 12.55

'3.25 l1РОМеНаА 14.2t ~ ~. ~• .4жоІщооо 1 _ '

tUI ІОІОІЦОЦ _-11ІО)' .1\и6рмоси. tI.5O ~ ІІІРОАУ Y~poIiHM! 11.20 60teМI It.... з-омс_

It55

i .ДootK. nнitpI.

11.15 JКмm:1i ІОЩ)ТН 11.35 '/(рІо... 11.55 npontOJ I1OrOДII 12.10 Нeдi-INМКON 12.31КaJtейАос~on Cfl

nponoeїДlo

IЗ.81 Житт. серц >CМn. ~ 13.25 РtтросJ\tПIIN .1.I~

10.

.npotpaмl nepeдaч на u8-

КoIIМCКQN ..... дPPOCJЩx Г~.o. Кубоос ЄГФ. Чодоеікм. Фі· над. .UJuтар.Ак;щєооі..

.Г ра­

-

IЮIlb(РС'

KPМТoro cycnі_ТІІ •. ~

15.11

Се.юн.

15.31 15••

Муа" ...... за.он ( -он Яuд IтallїЬ~мй Фfт6o~ ат. НОВИНИ Саі'ІіДО

7.10 7.10 7.30 lL30

2

MOoot.1poДII". 'урма_міі

orAJIД

17.15 17.35

ТEJ1ЕSАЧЕННSI

i. ре_ра

тeJIeфi_ .Через реформи lN lід'

.

15..s 16.15

rpoМAДCЬКE РОСІИСЬКЕ

.

C~pII" Ху"" ~...зщ,.

J088I Дtf'llК8CW(l ..........

14.50

ТРОІ'

нaw час

11.00 11.15

18;30 СНН. новини 19.00 """тepнaтмu

19.30

TPIМ";;~.

2I.~ Пl*"'.....іі серіао

ТО "'НАРТ-

Му......... Те_eplао .1Ieтtp6Yfl3OCi 1ІСМІІ""" д., ~ 'ЧОІІУ'І"" (м. з.ао~, тк .АЛЕКС.)

...,

.0._,..

15.15

МушФI_

БРОВАРСЬКЕ БЮРО ПОДОРОЖЕЯ ТА E~. СКУРСІЯ ЗАПРОШУЄ: - на міжиародииit ЛеlпЦircьRIIЙ врмарок (rapafl.

Тату рІдненький, всією ріднею тебе ми вітаєм І дуже серд..ечно тебе ми благаєм: Ну хоч дО ста літ прожити зумік, Ти ж нам потрібний усім, зрозумій. НРіПИСН ще, JlюбиЙ,. здоров'ячко май,

туємо. відкриттввізи, веДІІ'ІИе cтpaxyвaННJI); . - JlPопонуєм шоп-тур Ао туреччини, BВJliT з Бо. РИСПОJlЯ по понедiJIках, у вівторок, четвер, п'ятии.

про змІни процентних вмадами

Форма зберігання коштів до

термІнові

7

.

8-Б. Тел.

:-

-

шпмерв, понад ЗО видів,

* дискети з комп'ютерними irpами безготі81<О8а. та гоmlВl<ою. Бunиcl<a paXljHJd8 на місці.

і бев

обід.

ПОСЛУГИ МІНІ -ДРУКАРНІ вул. М. ЛаГУНОВОI, 18, тел. 4-05-48

• Візнтки, фірмові бланк... , цінники,· ярлики, ескізи печаток, КОПІЮВАННЯ будь-яких документів формату А-4, бланки

.а.

бухгалтерської звіТНОСТі...

9 до 18' годин.и

Субота.. н.еділ.я - вихїдн.иЙ

З~НОАНИКІІ МІсьі'\а

1

--

V.H101i1l3

гаJе-r"

міської

та

ред"кцїі

jl.1tЮДIІИХ

.• 1 а.lrти.

Г.зrта

3..

TO.,Hlr.т_

ВIІ'ОДIІТl. 3 .дНІ виходу:

nllКJlазеllИХ

квітня 19З7 середа,· с~бота.

фактІв

тІльки на сторінках ,·азетн. РедакцІя ие заU~)lИ ПО)lI.llIle

БроварСЬКі

року.

.IJI,llовІАалыtстьь

несе

авторІа

в

гаражному

кооперативІ).

понує до ремlзаціl продукцію всесвітньо Відомо! фірмИ cProcter and GambLe. оптом та вроаДРlб (пра.

+

+

кім. ДО­ за адресою:

1

Телефон для довідок:

Ifeзалежностl, 3 а, кв. 26 з 18-ої до 21_0і ГОДИИИ.

ТОВАРИСТВО

BiAOMJlBIj, ня 1998

ЩО збори акціоиерlв відбудуться

29

по.

трав­

і

року о 14 годниі в приміщениі будинку побуту «ЮвіJlейний»: М. Бровари, вул. Гзrарlна, 28. Реєстрація учасників зборІв проводитиметься 2'1, ~R травми 1996 року з 9 до 16 години. РЕДАКЦІТ:

aBrop.

публІк·ацll.

Листу.аии. РукописІв

S читачами не

повертаємо.

4·03·76;

Др)"кари.

92-5-80. щиро

сумує

.р........ В. НВВРАТ. Свідоцтво про страЦіЮ І<І Nt

заступиика

Бр<?варська

ТА

ПРОЦЕНКА АиаТО,lll1l ТрОХІПІович& висловлює спІвчуття рlдннм І бnизьким покlАиого.

255020.' Київська -

МАГАЗИНІВ

І(оnектив акцlоиериоrо товаРИСТВd ВМУ-б у зв'язку з КОИЧИІІОЮ ветераиа виРобиицтва

ВІДКРИТОГО

ТИПУ «Бро.ВАР.СЬКИЯ ПОБУТКОМБІНАТ»

ДИРЕКТОРІВ

ПІДПРИЄМЦІВ: Тепер.Ви- можете робвтв оптовІ з8tCУПI(JI В· Бро. варах! Форма ОПJlати виrtдиа Д.JIя покупця. Наша адреса: м. Бровари,· вул. КІрова, 88.

Продам чотирикімнатну квартиру по BYJl. Гага. ріна (2 поверх п'ятиповерхового цегляного будинку)

АКЦІОНЕРНЕ

* * *

ДО УВАГИ

або помІняю на ЖНТ.lJовому маснві: ПJlа~а; 2_кІм. доплата. Звертатися

30%

JlbHi порошки, мВlIО та інш.). ОПТ08і ціни на нижчІ за роздрІбні.

ваний посуд; панчішно.шкарпеТКОВі вироби та бага. то Іншого 3А НЕВИСОКИМИ ЦІНАМИ. ЛАСКАВО ПРОСИМО!

, позицllO

область, М. Бровари, вул, Київська, 154. peAaKTQpa, вІддІлу суспlльііlr-nолlтичного життя #.-04·61; еlдповl,ІІВЛЬИОГО секретаря -'- 4·21·34; вІддІлІв: сl-льського ГОСПОД8.рст.а 4·04-81; вlААlлу 4-02-92; ПРО~IНС"овостl І соцlальннх питань, листІв і масової роботи радІоінформацІї 5-/3·91.

ДГ(1)о татів.

17

переJздом

18.00).

ТОРГОВИЯ ЦЕНТР «3ЕЛЕНИЯ ПАПУГА. про­

Вам пропонують: автозanчастинн; товари побуто. воl ХімІ!; паРФЮlWерио-космеТичНі вироби; емаJlЬО.

ТеJlефони:' І,едактор"

Редактор В. Небрат

.

Дll!lRy творчостІ ШКOJIJlPІв аа адресою:. бульвар Не.

змежності, 12-Б (вівторок, четвер, субота а Тел. 5-00-37 (щоденно).

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИІ

АДРЕСА

Д~пут"ті8.

кодектн" Ради

Броварct.кнх

~АПРОШУЄМО НА КУРСИ ПЕРУКАРШ в Бу.

3апрошуємо відвідати н о в и І

Княжицьким

o#U.antu

(у КиєвІ).

$0.98-18

поверх, відділ піпмер.

МАГ АЗ И Н, що відкрився за адресою: вул. Осипова 77.а (за

та- програмами.

•.

Тел.

~

звітності.

-

лц,цаиу

Приймаємо замовлеННJI на ВИГОТОВJlения торrових гірок із cKJla. ТеJlефон длв довідок: 5.03.36.

реалізація всіх бланків бухгалтерської~

нарuдни,

МІСТА

2

ЛI/tУВАННЯ

нервовоl, серцевО.СУАииноl, се'lостатевоl сис~ ШJlyilк080.IOIШRОВОI'O тракту, AВXIUlЬНВX шлJDdВ •. ЗдlЙСНlOЄТЬСJl зняття пристрІт), І порчІ. Проводиться иабlр иа 2-тижневі курси «Лlкуваи­ ня мислеформою з ВRRористаННJl1l1 мо.пнтв, свІчок

універмаг (масив),

Народний цtлнтem. СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА відчитує мо.пнтвUIJI при захворюВ8ВИJIX у ЛІОАІ9і1

4-01-94, 4-01-63

МІСЦЯ РЕАЛІ3АЦІУ: магазин «ЕлекТРОНіка»,

докумеитівформату А·З, А·4,

ЖJlТl Я.

ДУХОВНІ!

насlння.овочевих KYJlЬTYP.

* пocnyrи по коціюваив:ю будь· яких

Рад

Тел.:

Пропонуємо'

запасні частини і агрегати ДО автомобілів "Волга" та "Газ-53";.

сН0ВГо

18 Незалежності,

5-87-52.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ

* 81ТОmOORТeJlSJМ і професіоиа.пам:

раА8ННОЇ

- приймаємо заявки иа екскурсі! для: школярІВ до Києва з вlДВідуваИIIJDІ цирку. . 3а довідками звертаТИСJl: м. ,Бровари, BYJl. Ла­ гуново!, 4; TeJl.: 5..45-81, 5-65.49.

6УДІВЕЛЬНІ РО60ТИ ПРИВАТНИМ ОС06АМ І

товари ,обладнання, тренажери:

Пра.ЦЮЄМО:l

буJl.

заявки на шоп-тури: м. XMeJIЬВ8. ЦЬКНЙ, Чернівці, Одеса (по кабору групи);

ЛІДЛРНЄN(ТВО ВИКОНУЄ PEMOHTH~

r

шкіл:

ва

CJlOBeHi!; - приймаємо

1 травня 1996 р. 10

12

м . .Бр'овари,

підприємств,

перервв

з

початну

(ПQнадодного

nIД/1РИЄNСТВАМ.

ПР&glOЕиобев ввхідввх

на

запитань

рону)

Магазин "АВАНГАРД" пр. Незалежності,3 тел. 5-30-24

форма

за ВАЛЮТНИМИ

року

-

дружина,

пропоиуєм Відпочинок· на ЧОРНОМІ морі, в Карпатах, на 30ЛОТИХ пісках Болгаріl, в rop!1x

-

громадян:

Наша адреса:

спортивні

ставок

.

цю;

ДО УВАГИ БРОВАР ЧАН! Броварське вlДДіленнй У'крсоцбанку повlДОМJlЯЄ

А ми тебе любимо дуже всі. знай!

JCJIYбів,

.

13.35 Д_ТОІ. . 13.• 5 XYft. ......аlсlм",

вича з ЮвlJlейним днем народження.

спортивних

аро.і•• &ан-

мі.'

Щиро І сердечно вітаємо дорогого ЧОJlовlка, Jlюб. лячоГо батька і сИНа ЧІРІКОВА ОJlександра Івано.

* херіВlIJПCам

.ТОНІС.

та

ХРНСІм_ ••а npoI"рама .СJiOIО ві·

СОНІ'" В/1'ННI

любов'ю і повагою дочка, син, мама, і друзІ.

__

Те

1I ••S Нерухоміёт" 12.15 Мушфlaoм .Прм.о,,"

20.30 8,~"" у Сln. МЇЖН.tpOAМl nPOrPIМa

3

.

.

_~y на cliтанку

РН'

18.15 м'а"с_ .....і,," .Ке""I.

6.50 Тмрос .Сnopтnото. 7.00 Тeлetc_ .п;д.:;ом!. 8.00 новини . 8.1$ .Kyp6ah-баМроІ"" '.05 нenyтнi НОТIТКи 9.25 д<жм есі ІДО....

(8;'21)

. . . Pa80N • 11.50 ясось о::: puy 11.- ЧАС арак 11.31 Кмїl-1pItI3М1'

7.31 AltOIIC"1UIin

7.35

.м ЗІ

Київського' об.llаtиorо

. Адреса ДРVКI.риl:

ПОЛlграфlТ

Київська

І

реє·

Друк ()ФJеНт'lI~l~ oRJII~851 дру ..

кованиА аркуш. IЦІlІміриикlв.

За мовлеиня

уnpаВ,ІІlИИІІ

киижкlс)ВОТ

область~

державну

17.

м.

торгlвлl,

Бровари,

у вул.

ТИРl'Ж

НІ

6113

t50n .

справах .8НАавницт., I(иУВСl>ка,

154.

#31 1996  
#31 1996  
Advertisement