Page 1

сВ О В Е

Ж И Т T"~

СПОЧАТКУ вих мет.одів г.осп.одарюван­

ня на селі вимагає часної

су

р.озробки

зав­

к.омплек­

взаєм.оп.ов'язаних

конодавчих всІх

за­

зах.одів.

ф.ормах

центральне

При

власн.ості

мІсце

у

р.оз~

в'язанні цієї пр.облеми п.овинні; ·заЙняти д.обре р.озр.облені система 1 ме­ ханізм регулювання . вІд­

.

носин

ек.он.оміЧНИХ,

прав.ових.,. органІзацІйних; агрономіЧних тощ.о.· На м.ою думку,. таку роб.оту краще провести. в два ета­

пи. На перш.ому - .ос­ н.овну увагу вартобул.о б придІлити д.овим

первинним

TPY~

к.олективам,

яю

саме й вир.обляють дукцію.

Нині

форм.ою

пр.о­

.основн.ою

.органІзаЦІї

в

г.осподарствах

є

різні

види

доцільно

праЦі

України

бригад.

Іх

реорганізувати. в

механІз.овані (незалежно вІд ф.орм власності) к.о­

- оренднІ, прищ~тн.о-к.олеКТИВНі, колективні, державні т.ощо. лективи

.

Цей процес треба стиму­ ЛІовати і здійснювати на сут.о доб}tовlЛьній осн.ові. Селянин повинен сам, без

~удь-як.ого нав'язування, Sl.йбрати . форму власності,

яка й.ому більше піДхо­ дить. Головне, щ.об земля належала тим, хто її об­ р.обляє, і щоб селян~ну не

заважали

працювати

на ній. Такий спеціаліз.о­ ваний к.олектив зосеред­ жує увагу тільки

робництві продукції,

функції

на ви­

певних тобто

видів виконує

професіонального

XapaK'l:epy. Ринкові відносини не-. .можливі без конкуренції. У ній

зацікавлений

самперед

споживач,

na.At~ ято" і na.м~ ятituх .місць

на­ а

за

ним дукції.

і вир.обник про­ А т.ому цІлком

зрозуміло, ГОЛО!:lНИХ

до

що

одніЄЮ

умов

ринк.ової

з

переходу

економіки

є

дем.оноп.оЛізація виробни­ цтва:. Проте р.озгорнут.і зараз ДII~KYClї про прива­ тизацію землі і р.оздер­ жавлення майна ВіДкину­

ли' цю пр.облему до' числа другорядних.

'У сІльо!>кому господар­ стві продовжує .дНїти .фактор .вlдлучення про­ ДУКЦІї від безпосереднь.о­ го виробника (первинного ТРУДОВОГО' иолективу}. .у кінцевому своєму' ре­

зультатІ вона· йому не на­ лежить. ІІ вол.одарем продовжує

держава чи

залишатись

В

особі· дирекції

правління

к.олективно-

1'0 господарства; які дають продукЦію участі неІ

тих,

свою

хто

вклав

працю.

первинними

ми

колективами

сlльсь­ продук­

трудови­ в

Украї­

ні немає .. Наслідком цьо­ го є стихійна приватиза­ цІя, яка БІльше схожа на дике

привласнення,

яке

здеБІльшого здійснюєть­ ся не на користь виробни­ ка. ВІдсутність мотива­

ційного стимулювання

не­

гативно впливає на вироб­ ництво. На мою думку, йог.о спад продовжувати­ меll"СЯ

доти,

доки

власником

ре­

зультатів своєї праці.

Закон пр.о безумовну і безоплатну приватизацію продукцГі на к.ористь пер­ винн.ого

ТРУДОВОГ.о

колек­

тиву є ЄДИНИМ способ.ом вирІшити пр.облему, сти­ мулювати виробника, п.о-

ще

немає

їй. прийшли різні

ф?рм~

ас.оЦій.ованоІ влаСНОС'fl, І цю .об'єктивну тенденЦію СЛlД врах.овувати. Якщ.о г.ов.орити Пр.о - власність на землю, т.о в капіталі­ стичн.ому свІті право на земельну власність чітк.о п.оєднується із держав­ ним

регулюванням

ДОХОДИ, РАТИ,

приємЦів:

Ім

спочатку

земе­

Хіба селянин.ові не .одна-' к.ово, на nкій землі чи на

настир. Через РІК, у ~b!;l-MY, з'і:rвЛЯЄ1'bl:Н

сектор

віД

гараздів.

усІ}( бід

і,не­

ВажлИВ?,

щ.об

виробникові в повн.ому .об­ сязі належалир~зультати

·й.ог.о працІ. Т.ож питанням приватизації

пр.одукЦії

варто зайнятися

вже те­

Сь.оFQДНl,

коли

вседозв.оленіСТь

пану~

при про·

дюку ·всь.ого і ВСЮДИ,. ви­ никають· рез.онні запитаа'а чия пр.одукЦія на

, 'ня:

прилавку? Хт.о відп.овідає за .Ії якість? Який пр.о­ цент вІд ціни· піде вир.об­ НИКУ на покриття.йог.о ви-, трат і р.озширення вир.об­ ництва, а ЯКИЙ .на­ кручено.' при пр.одажу і

перепродажу? Таке стано-­ вище не тіл,J,НИ не сприяє пр.огрес.ові, а, веде до прям.ого

р.озвалювання

ви-'

р.обництва.

ft

якому

тракт.орі

цює,

к.ому

жить

-

не противник приват­

а.о:': власності

в сільськ.о­

му , ,ГОСlЮдарстві..

підтримую бажання

Я

. ідеалізації

перетворити

не

к.олектив.ові

їІ

чити, що в абсолютн.ому вигляді ·вона відсутня і в

розвинутих капіталістич­ них' державах. На' зміну

він

жиТ·".

Якщ.о

його,

пра­

капвкладень,

йому та він .одер­

вона

буде

то вже напевн.о

вІн

н.онує:

у

першу

Але не можна рівень став-

ки р.озглядати без зв'язку з рентабельністю. За .офіційними даними, у н.ас

збиткове кожне сь.оме лщ-

питань

фlнансово­

полlтнкн І

опо­

Федерації УкраІни Ната­

лію

НАЗИМОВУ.

-

них документів

-

справа

непр.оста. Необхідн.о дуже чітко зак.они

уявляти,

що

насправді

приємство. Рівень рентабельностІ решти не перевищує в середньому 3 відсотків (порІвняно з 1314 відс.отками в і990 ро-

ці). Таким чином, після вирахування податку при-

бутк.овість підприємства стан.овитиме близько чОТИр"ох відсотків, з яких ще треба зробити Інші випла-

ТІІ, здійснювані за раху. нок прибутку, і лише Залишк.ову чаСТIІНУ коштів спрямувати

Розр.обка нормаТИЕ­

ж

ці

регулю­

виробництва.

на

розвит.ок

підвищить

ність

заінтерес.ова­

вир.обника

люватиме

СТИ1I1У­

1

зр.останН.!J

хищатимуть.

міРкувати полІтикам

більшості

сувают,!>ся

інтереси

під-

значно. будівництво

МісТів вважає 30-вlдсотко­

доктор еконоNdчннх наук, головний наУК0-

в. сп1вробlтиик Інсти­ аграрноl

економІ­

ки Украlнськоl аваде­ мІI аграрних. наук.

част.о

дов.одиться

про·

відплив або навіть..· втечу

капіталів

з

УкраІни

в

У світовій практиці пО­ дат.ок з .об.ороту рідк() перевищує 12 вІдс.откІв,

ЩО

не

.об.о­

включає

На думку ..багать.ох

мальною

м.огла

б

бути

відсотків. Ви­

15

щий рівень можливий тільки у тому разі, коли високий і рівень благопо­

і вмішує ряд пільг, але іх явно

нед.остатньо

для

шого сп.оживача.

б.ов'язують

на­

й.ого зо­

платити

пода­

відс.отків.

ток' навіть на т.овари най­

ЩОД.о .проекту Закону «Пр.о податок на добавле­ ну вартість», т.о закладе­

дукти

на в нього ідеоЛогія

пеРШОїне~БХідн.оСТі:

та­

житла,

ровчі

бути

д.обре

вартістю. П.одат.ок нарахо­ варто­

витрати

П.остраждав. і

виробник: J~lд ,'зр.о~тання mi" проДукцію, певно,

'цін

жави.

ДОбавлен.ою

I3низитоЬСЯ і попит на' неї.

і

ха.отичних

в

ек.он.оміЦІ

т.ому

в

врах.ованІ

цlі

споживач,

хв.орими

.. , має'

щоб

ПОМИРИТИС.ff,

порадитщя

Яр.ославичів ••

у місті з.осереДЖУЮТЬСll найзнаменитіші християн­ ські святині ..серед .них шедевр із шедеврів чу­

додійна ік.она Ь.oГQMaTepi, написана .євангеJllСТ.ом JlyКОЮ. Вона відома у свіТі як В.ол.одимирська і як Виш­ гор.одська.

l:ПОРУДЖУЮТ"СЯ церкви імені перших руських СЩІТИХ

ньї ця.

загибелІ,.освячується храм, як і· все

мур.ований храм-усипальни­ МІСТ.о, поруйновані вщент

ПіД час татар.о-м.онгольської навали

у

якій

б

сп.ожЯ­

вир.обникІв

і

дер­

У

ситуа­

виробництва

об'єктивно

падає.

п.оєд~ання

інтересів,

Лише на

ток новій стратегlі і ЗІ\'І.о­ же

ініЦіювати

еКОНОміЧНу вплинути'

рОЦі. З

все-таки святе' місце не п.оглинуло забуття.

ЦеРКjjИ

вІдроджувалися навіть т.оді, к.оди Вишгор.од зовсім .ооезлюднів. В .осн.овн.ому оули це невеличкі дерев'яні

,зазнала знач­

них pY~HYBaHЬ Під час б.оїв у р.оки Великої В1Т'fИЗНЯНОї

війни.

Так і ст.ояла вона д.онедавна 'більше ,піввіку. І вже самі жителJ не уявляли· св.ого мІста без силуета руїн храму. Але святе місце мало знову ожити. -І 'знайшли­

ся ентузіасти, які взялися за відн.овлення храму. Ними передусім стали .ох.оронці іст.орик.о-культурних ющ.

бань, члени церк.овн.оІ гр.омади. ДУХuВНУ підтримку знайшла ця ідея в керівництва УкраїНС!>кої Прав.ослав" н.ої Церкви та ,Міністерства культури України, фінан~ с.ову в Українському бщку' «Відр.одженню>. Про підняття з руїн святині всьог.о прав.ославн.ого свіТу громадськість України п.овідомили зас.оби мас.ової ін­

формації" --: ряд централЬІЩ.1f газ!}т J обласна «!\иїв" ська правда., редакЦія мовлення на область.

А.

18

квітня минулого PQKYY міжнародний день пам'~тон та пам'ятних місць відбувся телерадіомарафоН:. І допом.ога пішла, _люди. вІдгукнулися. Перерахову­

вались кошти, передавались будівельні матеріали. Виш­

городські ~нтузlасти' брали безпосередніо

відновлювальних р.оботах.

участ!>

.

у

Члени секції пам'яток містобудування Та' архітекту­ ри обласн.ої органІзаЦіІ Українського т.овариства охо­ рони пам'ят.ок іст.оріІ і КУЛЬТУPU під керівництв.ом кан­ дидата наук Георгія Р.огqжина розробили к.онцепЦію п.оступ.овог.о відр.одження храму з вИкористанням нетра­

диційних металевих конструкцій для переНРІ1ТТЯ спо­

руди, при ПОВ,ному збереженні її з.оВНішнь.ого первісно­ г.о вигляду. Ними безкоштовно (а цг близьк.о 100

мільйонів карб.оваНЦів у цінах 1994 року) виг.от.овлена і пр.оектна документацІя. Гол.ова .облвиконкому Василь Сінько, незважаючи на Свою зайнятість, оч.олив КООР-

. динаційну

раду відр.одження храму,

культурн.ог.о заповідника», а у вересні прийнято відпо­

були

нинІшній

1240

тих пір над краєм пронеслося ще немало ЛИХОліть. 1

За­

мій погляд, п.окладе п.оча­

.

ctuc

ди на пр.оЩУ·Д.о браТів Нрослав. Мудрий. Тут пр.оВіli 1 .останНІ дНІ свог.о життя. И.ог.о СИНИ У ВИШГОІЮДІ УН­ лаJlИ загальноруський юридич~ий коденс ~ПраJ:jДУ

стати

прав.ова

інтереси

рівень

lІеj,J.сд

У липні минулого року підписано Уназ ПреЗllдента України «Про ств.орення Вишгородського історико­

край.

може

продумана

осн.ова,

мій погляд, не має нічог.о

;' як

за

покладено

п.орукою

вачІв,

інший,

послуги по

Періоду стрибкІв

продукціІ. А' запропоно­ вана проектом. закону ме­ тодика визначення .оподат­ ковуван.ог.о .об.ор.оту, на

включаючи

лікувально-озд.о­

престарілими

датковуватися мае. д.обав­ лена, а не повна вартість

про­

дитячого

будівництво

путівки,

д.огляду

закону випливає, що .опо­

СТІ,

і товари

асортименту,

кож не створює достатнІх ум.ов для ф.ормування сприятливого середовища підприємництва. З назви

з повної

КНЯЗІ,

сп.оруди, швидше-каплички. У ХІХ СТОЛіТТі- в lbti~ р.оЦі на частині фундамеНТіВ храму-усипальниЦі .освя~ чується кам'яна церква. Проте в.она у 2О-х PQKaX НСІ­

(Укрінф.орм).

ставка в

До

Бориса і ГЛіба, а у 1115 р.оЦі Д.о lUO-РlЧЧЯ їх трагіч­

луччя. Хоч Проект закону

економічно! ситуації в Уй­ раїні була· б ставка . в 18

для вітчизняних. Ось чо-ти~е 'нехто му .так

У

12,

таюlИ

IIРИИНЯТТЯМ' наЩlJИВ.ог.о рішення. Не раі:! приходиl3

ви-

ек.ономістів, для нас опти­

'ву базову ставку подат­ ку на прибуroк завищеною і думає, що найбільш прийнятною д;ІЯ сучасної

ву~ться

дилися

Іван ЛУКАНЬОВ,

туту

cUui

у сві'!'і...

tlишгор.ода за зціленням духовцим і фізи'lНИМ ЗjjЩУ­ СlЛЬ йшли пр.очани, їхали lмеНИТі мужі. Нерідко (;ХО-,

.робництва.

І1ДЗ.

ТОМУ 'багато хт.о з еконо-

з

скаро, з ни.м-оо H~ п.оРІdНЯЄТЬСЯ жuден

к.олек­

мом - в аграрному секторі, к.отрий значною мір.ою

р.оту,

об'єктів с.оціальної сфери.

спlльн.ого

ну оільше всіх г.ор.од руський, який має н

тив, де селянин безп.о­ середньо працює. Це й стане тим дієвим механіз­

,д.о .оп.одатковуван.ого

почи­

Таніі розкладка не дуже минулої праЦI.-Праптичн.о приваблива не тільки для .,.; 7"" це подат.ок з . .об.ор.оту, іноземних інвест.орів, а й' і йог.о п.овнІстю cnлaчyBa­

ватимуть, чи): Інтереси за­

країн на' перший 'план ви­

багат.о

ТаціЮ тільки скоротилося

в пр.оекті За-

UДЩІ з давніх авторів (прізвище залишилося н~ішіІз ~ах.опленням писав: «Блаженнии, ОО ВОісти­

чергу

трудовий

тих П1р МІСТО стає ОС06ЛИво В1ДОМИМ і :mа­

. домим)

слід приватизувати. про­ дукцію, яку виробляє пер.:­

винний

3

менитим.

якнайбільше і найвищоі як.ості. А це ще раз пере­

а для УкраІНИ передбаче­ н.о 20-відс.отк.ову ставку

дов.одиться

які підуть держ,ши.

краІн вона к.оливається у межах 30-45 відсотків.

експер­

к.оли

нань; з 403 .об'єктів торІк було, введено в' ексіІлуа­

У біЛьш.ості євр.опейських

УкрIН­

кліма­

час,

перед Іх зоб.ов'язують аванс.ом сплатити податки,

закладену

НЕЧА-

припиняти

гор.од.ом.

ш.ог.о ст.оJilтгя була заКРlJта, а зг.оДОМ

ками. А в нас інтереси т.о-

т.ой

ГлІба та їх канонізаЦІЯ. 1 це Т~lК.ож нов'язано.а .liиш~.

інше:,

старатиметься вир.обити її

сприятливІ­

вар.овиробників

кону «Пр.о .оподаткування JllРИРУТКУ rilдприємств» 30-ВіДСОТКОВУ баз.ову ставку податну на прибут.ок.

зано­

держави, з

~a чаСІВ .11р.оl:лава l~J.УДР.оl'О СТa.Jlа(;я знаменна 'подін і'-- слаjjне ВІДКРИТТЯ мощ~и ннЯЗів-мучеників Бориса 1

окремІй

чи належатиме пр.одукЦія, яку

'церКtJа. /1<\

чес:rь святог.о J:SaСИщя Неликого. dащщда:в іі Ijеюi'l\ии князь Н.оJJOдимир хреститель. РуСі. .

нар.од.ові,

чи

ГОТУ:ЮТЬСЯ ХРИСТИЯ'Н:-;~ї{l перша ХРИСТИЯdli<lЗ' У.НЯ­

стиянства (~~~ р.) СПОРУДЖУЄ'1'ЬСі.1. Ц~l)ШИИ на1-'У(;І. Iyiи~

. нале­

все

ВажливІше

П,

ледве не на панацею від усіх БІд. Необхідн.о зазна­

це

всь.ому

.ос.обі?

пер.

нам, через брак к.оштів у підприємств та обмеже­ н.ості централізованих

наприклад,

ьагатьма епітетами наділяли історичний Вишгород. А дв.омаз них навіть з р.оЗРЯДу рідкісних с~ятии і чесний. Адже тут o~pe н.оЧ,Н'ок християнств.о на l-'yсі: оселяються послідовники вчення Ісуса христа.·1 ж.ог.о роду рівн.оапостольна ЮfЯГИНЯ -UJlьга .. J:)lЛя Ьишгорода, у МеЖИГlР'ї; У. РІК прииняття' ХРН­

вже потім розnлачуватися З державою за подат-

Візьмем.о,

ы1і\If..:-­

C-=tfl ДО HdДOilHb СВІТОJlО'( КУЛЬ,/-,УРНUl СJіdДЩННtf., \,;t:i't:J.{ Нtfл CJlJI'rИИl !Sишгорода, ЗОИJl~ма ЬUРИСUl'.tl1IJСЬМіК лрам, JlКIІН J1lJ~ИlмаI;Т"СЯ ~ Рі}Н :JУСИШlііII'lН. rPUl\ldjl,ськостl.

ватна власність у сіль­ ськ.ому г.осп.одарстві не є вирішальним факт.ор.ом.

У

витрата

взято па

uути

щ.о тіЛьки вона~спро.м.ож­ на" ВРЯТУВ!іТИ " аrрарний

1

інвестиційним

на

М~Жіl'Ь

ще в д.охристиянську добу Сdященики. МіС'і'ОМ 1:ІОJЮДІЄ

Т.ом.

насам-

ННХ

мельного ф.онду т.ощ.о. Отже, сама п.о с.обі при­

шим

-

Немалu з

приватизації; можна'досяг­ ти .прогресу у .в.1:ІРО($нИЦТSі

су. не:СЛtд..споД~ватися

зад.овольнити

ст.оять на

wлік.

на· див.о, 'ЩО: ,дише· -за умов

своІ вир.обничі п.отреби, а

другому місці

и

д.озв.олено

На Київщині біаьше3-х тнся'! пам'ят.ок де.,Ж<UlНИИ

льнихвідносин, спрям.ова­ . ним пр.оти спекуляЦіІ зем­ лею, нед.опустим.ості . над­ мірн.ог.о подрібиення зе~

трудо­

вий колектив не стане за­ конним

г.осп.одаРстві.

д.осконалоГО· механІзму здійснення дан.ог.о пр.оце­

у

Закону

пр.о приватизацію к.огосподарської

ції

про­ без

ставити на законні рейки конкуренЦіЮ, а .отже й наси-гиги ринок. При ць.о­ му не .об.ов'Язково чекати закінчення процесу при­ ватизації землі і роздер­ жавлення майна. Тим більше, що в Україні. до цього часу Н· сільському

Ко.ментар У"рlнфОр.м,

наук,

1'16116111 СІ',I1НI "j·BtJCII"1J10CBllY

ЕЕ

ринк.о-

Середа, 19 квітня .1995 року

Вчора вІдзначено .At1:нснароднuЙ день

ПРИ8АТ-И3У€МО ПРО·ДУКЦІ·Ю

Ду.м"а вч!!ного Впровадження

3 МОР.

.Ni 31 (8619)

загальну

активність; на·· структурну

передбуд.ову, .обмежити Ін­

фляцІйні процеси. (УкрІнформ).

відну п.останову Набінету міністрів України.

Це'­

ознака. того, що .обсяг робіт розширюєтьсн. Слідом за

відновленням храму ХІХ століття розпочнеться музеє­

фІкацІя

ХІ -

фундаменТів

ХІІ століть.

древнього

храму-усипальниці

Є надія, що читачі газети, вБОЛіваЮЧIІ за пам'ятки св.ого району, міста з блаГОговінням поставляться й до

справи відродження храму Імені святих Б.ориса і Глі(5а

-

великих духовних

покр.овитеЛів і заступників рід­

ног.о краю. Хт.о матиме м.ожливість п.осприяти кошта­ ми, м.ожна зробити переказ на рахун.ок 700709 в .об­

ласній 'дирекції Укрсоцбанку МФО '321013 з поміткою «На вІдр.одження Б.орис.оГЛібськог.о храму». Мине час. J зн.ову, як удавНИНу"цідуть на ,пр.ощу до Вишгор.ода люди. 'Бо Відр.оджеННЯДУХОВНОСТі врятує }·краІну.

Н; БУЛАЄВСЬКА,

зцстущшк ГОJiОВИ ради об~асної ()рга­

Нізації Yкpalнci.KOГO товариства', .ОХ()-1 рони 'lI8II'sтoк 1еторП та куm.тури.·


4 СТОР..

Середа, {9 квітня 1995 року

СП О В Е

Таланти mBOЇ1 Броварщино! У

ВАЖЮ

ходу

часи

пере­

нашоl кра'іни до

стеми

ринкових

коли

зовнішньою

кою

життя

ЧАРІВНОЮ

відносин,

ною,

озна,

стали

ні кіоски з «CHiKepcaM~»

онтовича.

си­

числен­

іноземними та гумкою,

панує

мів

з

Іх

КінофіЛЬ­

пропагандою

на-'

силля, жорстокості і без­ духовності, чи не в най­ скрутнішому усіх

сфер

лася

становищі

життя

з

конкурсів

виконувались

курс'

самодіяльних

Н.

вих

колективів

гінальні, тобто поетів, твори.

хоро­

ім.

Н.

ініціатором НиІвське об­

У

конкурсі

59

колядки

та

Нонкурс

дав

в

тиву

вірші

відчутний

зростанні

конавської кожного

на

ви­

j'tIайстерності

хорового

окремо,

як

достоУнства, так і недо­ ліки хорів, про які журі розповіЛо їхнім керівни­ кам при, обговоренні ви­ ступів.

ко-

Адже на їх існуванИЯ !ЦИдіЛщотьсЯ/ жалюгі.фlі у

ВідсотковоМУ

відношевнізнаЧНQ менші, ніж освіті, яку освітя­ ни

залишають

ляще

напризво­

шукають собі кра­

1

щоІ долі на інших тере­ нах громадської діяльно­ сті. То що вже говорити

лективів.

про

хо­

ше,

ніж

ристи з професійних хо­ рових колективів і ви­

му,

але

культуру,

коли

пускники

вузів

а

співати

працюють ідУТЬ

не

рів

платять.

чують

Ноли

кошти

дення

на

гастролей

ня

все

ж

таки

буй­

в

куль­

них

турі є і залишають~я її сподвижники,

цюють

ідею,

підтримання

розвиток

ІІ

.хорових

на

гострим

до

культуроло­

дяки

таким

ритет

людям

авто­

мистецьких

колек­

тивів

УкраІни

сягає

тових

вершин,

саме

є

ініціаторами

заторами,

ровому

приклад,

як

таких

хо­

і

на­

Республі­

конкурс

хоро­

вих колективів ім. М. Ле

Служба

виконуваного

по­

творчого

і

рівень

сценічної зростання

потенціалу

порівняно

на­

твору,

високий

викоиавської культури,

Ни­

з

хору

вистуцом

на

попередньому конкурсі. Журі відзначило та­ кож блискучий спів со­ лістів хору Наді'і Тукало, Валентини Мухи та Люд­

мили

Топіхи,

Іх

україн­

ську зовнішню і СПіВОЧУ красу. І в усьому цьому успіху велика заслуга ар­ тистів хору, безмежно відданих справі хорово­ го співу. Адже деякі з них співають у «Нрини­

куль­

засвідчив

зрослиЙ рівень виконав­ ськоУ майстерності. Впер-

ці»

20

вже

років. Це ве-

ми

ДИВНі

діла

зараз

них

заселяють­

ся, але в усіх семи таких будинках' пожежні яких

можливо

крани,

практичио швидко

в

ие­

загаси­

по

вул.

та

бульварі

роленка -такі

комори

об­

лаштовані

місцях

об­

далення ці

в

диму.

квартир

жежні

ви­

Мешкан­

обрізають

по­

сигналізатори,

що

позбавляє ших

для

можливості

жителів

дізнатися

про

ін­

оперативно пожежу.

ЖЕО.

безпеку

його

і

в

працівники

Та

це

жуть

привести

в

недолік.

На

стан

систему

димовиве-

укомплектовані.

приміром,

не

мо­

робо,чий

.ноа,В ,ЖИТПІ,. r.wra .ІІОИ,СЬКІІХ мlськоі та раЙ• •оі РіІА иаРОАВИХ AeRJT~. . Засиовввки волектиа реАIШЦ'\Ї гавети. Брова1lCькі IІ1СJoЖ8 і рaJIОlfа. РаАа Н8j1OAИІІХ Аепута'l'l ••

рцаМор Л. 80ЛQIiUИJIЕt.lКО.

ГаИТІІ

J

ВІІJЩЦИТ" а 11 квіТИ. 1!1~7 РОКУ. Даі ВІІХО"-У: COOIWI. субота. 8И8Л.АеІІИХ

фп:rt8

ІІа СМ_Р.illlIiU .J 1Інті!. •• • ..ж..... апІа..

81. .o.I".A•• Jcть Анаllll

lІесе

PТllp.

aaтit.... IWО&I'.цll.

трудиться

ладкою

ось

«наполег­

системи

над

на­

протипо­

жежного захисту будіВЛі, монтажем сигналІзаціХ ..• Словом, мокре

А

роблять,

горить

горить

як

не

влились

як

керівник

перестаю

в

хору,

милуватись

всіма ними, їхньою зако­ ханістю в народну піс­

ню. Адже вони ніЧОГО ие отримують крім

від

творчого

ня.

І

в

Дакуємо спря:мовану

нн,

на

нами,

відданість

хору

всі во­

кальні дані і гарний му­ зичний слух, завдяки чо­ му і стали можливими іВисокі творчі досягнен­ ня.

Хотілося б також від­ значити високопрофесій­ ну і багаторічну (17 ро­ Ків) роботу в колективі його' концертмейстера і одночасно хормейстера Ві­ талія Івановича Стоцько­ го, який, крім того, ба­ гато робить для підтри­ гарного

психоло­

мікроклімату

Мені

хочеться

в

побажа­

ти всім криничанам міц­ ного здоров'я, щастя, благополуччя, щоб ра­ дість і естетична насо­ лода, які вони дарують глядачам, додавали Ім наснаги на нові здобут­ ки і перемогиl

Ю. старший

ЧМІЛЬ,

викладач

ук­

раїнського державного педагогічного універси­

тету ім. М. Драгома­ нова, художній керів­ ник

розбудову

працю

иародного

хору

«Нриниця».

нашої

же.

І

добря­

че 'гориты Якщо торік у області

виникло

1963

пожежі,

внаслідок

яких

загинуло

111

пього

року

виникненням

ше

за

чоловік,

то

ситуація

із

пожеж

іще

січень-лютий

зафіксовано

234: 30

їх

на­

ших земляків, серед яких

двоє

дітей,

смерть. у

вогні

буде?.

3ВіСНО, хай би в об­ ласті й на Броварщині не було таких трагедій. Але... Спостерігаюqи за ставленням

.садових

осіб

громадян

вимог

й

зустріли й

є

та

до

окремих

пожежноУ

мимоволі сновку:

безпеки

на

таких

об'єктах,

житлові

по­

дотримання

особливо

вищеної

й

окремих

злетів,

справІ, щастя: і мІцного

будинки

підприємств

та

(малу

827/94

М

подання

та

!'Іід

натхнення:

доходиш

ВИ-,

створюємо

самі

загрозу.

ви­

никнення біди., Бо звикли вже

кою. та

на

А,

буде.

плати

за

глядність не

диму:

все

махати

мовляв, На

довго

роз­

недалеко­

чекати

Р'.lавс"

11

...

читача...

-

aIIIiI~"MO.

здоров'Я:.

приватизаЦіЮ),

Указу

і

розглядУ

заяви

р.

Президен­

вимог

на

порядку

приватизацію

у

1995

р. прНЙНJlТО рішення: щодо приватизації ШЛя:хом викупу організація:мн орендарів: 1. Орендне підприємство магазнн сБуратіно» (м. Бровари, вул. Гагаріна, 19). 2. Орендне піДПРиємство «Гастроном 19» (м. Бровари, вул. ГагаРіиа, 14). 3 .. Ореидне Підпрнємство магазин «Віта» (м. Бровари, вул. Черняховського, 6).

хто ЦЯ ЖІНКА? Броварським МВ Г)"МВС )"країни встановлю­ ється: особа трупа невідомоl Жінки, ВНJlвленої 13 KBiTНJI 1995 року пОблизу бази 'УВТК тресту «Теп­ лиця:техмонтаж».

вигляд 40-45 років, зріст обличчя овальне, очі сірі, во­ лосся русяве, кінчики його пофарбовані в жовтий колір; у верхній щелепі спередУ є коронка з ПРИКМЕТИ: на см, худорлява,

160

жовтого

металу:

на

животі

з

правого

бець після операції по видаленню

ОДЯГНУТА:

плащ

чорний

боку

є

ру­

апендикса.

із

шкірзамінника,

брюки джинсові блакитні потерті, брючний ремінь блакитний, шарф червоний, труси тілесного ко­ льору, шапка ручного в'язання кремового кольору. Наш тел.: 5-14-27, 4-16-00 або 02.

ФІРМА сЛІЕН. здійснює ремонт легкових ав­ томобілів за адресою: Бровари, вул. Димитрова, 119. Режим роботи: з 9.00 до 18.00 без вихідних. Тел.: 5-22-16, 5-10-47.

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗ)"Є БЕНЗИН марки А-76 ДРlбнооптовнми парrtя:мн по цінІ, 32 млн. крб. за одну тонну. Довідки по тел.: 5-23-84 з 9.00. до 14.00 год.

- ОРГАНІЗАЦІЯ

ЗАПРОШ)"Є стійну) продавців для: торгівлі з звертатися: особам,

акі

мешкають

машу.. Оплата договірна. Дзвонити по тел.: 5-30-83, ЗвертаТись за адресою: м.

'(:овського,.

16,

перІПНЙ

інженерний поверх.

у

5-62-79,

корпус

Кооператив

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ АЗС в с. Красилівка. Форма Тел.

8-044-556-23-81.

БРОВАРСЬКОМ)"

ДБК

СТIЙНУ роботу терміново тельні. Робота позМіниа. Адреса: м. Броварн, вул. фон вІддІлу кадрІв 4-05-25.

КУПЛЮ ШК)"РИ ВЕЛИКОІ БИ оптом і ДРібним оптом. Звертатися: по тел.: 5-00-41, І(олектив

співчуття трагічної

радгоспу

сПридеснянський»

І(ЛИМЕНІ(У Павлу смерті його матерІ.

Микитовичу

І(олектив працівииків міського відділу освіти глибоке спІвчуття завідуючІй методичним кабінетом

СИЛЕНІ(О

втратою

-

Людмилі

смертю

її

ЄРМАКА

Миколаївні

батька

Миколи

в

зв'язку

з

великою

Степаиовича.

Редактор А. волоmиНЕНКО.

АДРЕСА Р&.D._-'КЦП: 255020, K..iBcltKa еілаЄ-ТIt, .... &рnарв, вул. Київська, 154. Телвфонн: ре ... ахтора 4-03-76; S.c~fIIDQ ре,.актора, .lМlлу cycnI4b110-ПQjlfтИЧИОГО жнrт. - 4-04-61; .1дао.I.......IlОгО секрета,. - 4-11-34; вIААI.ІІI.: сlЛ"Сlо&оrg госао....рет.а 4-0а-92; прамнсловастІ J c~aм.внx питаll., нстl. t ІІ.СОВОТ роботи 4-04-81; .Іцlлу Р&АlоtвfОРIІIЩIТ 11-18-91. ЛистуааИIІ.

вам

благо­

доводиться.

В. СЕМЕНЕНКО, інспектор СДПЧ-І0.

Це тіЛьки за -січень-лю-

вашІй

якось

жаль,

таку

ру­

Зичимо

у

30.12.1994

під­

найчастіше

культури,

ПРЕДСТАВНИЦТВОМ ФОНД)" ДЕРЖАВНОГО МАННА В м. БРОВАРАХ відповідно до 3акону УкраїНИ про приватизацію невеликих державних

якими

, поверховостl,

теренах

держави.

роднІй

маш,.,

тиЙ. А до кінця року що

на

ві1QJодженНJI рідноІ )"краї­

творчнх

часи,

курсі засвідчує; що вони маю'rь хороші

гічного хорі.

духовне

співу.

має подвійну ціНу. НР.іМ того, успіх У кон­

мання

вашу

на

задоволен­

наші важкі

їх

за

нових

коли настрій пригнічений постійно зростаючими ці­

складних

...

більше ускладнилася. Ли­

Махнули рукою иа про­

типожежну

пластмас»

два' роки

ливо»

Незалежно­

люків

завод

уже

70

Нороленка,

ніяк,

вже

кий

будинках

роз­

пожежу,

єдиний

жи­

споруджуються

-

ладнання

БроваріВ.

тільки

окреми­

сті, 19-а. У 16-поверхово­

підвищеиої із

на

му будинку по вулиці Но­

творяться

два

пожежі,

комори

будинках що

людей

підприємливими

телями

поверховості Дарма,

дення в будинку по буль­ вару Незалежності, 5. А в будинку по вулиці Нороленка, .70 акціонер­ не товариство «Броварсь­

передбачених

евакуації

випадок

горить! ..

не

Нонкурс

«Нриниця»

загалом

турн.

для

І добряче

ти

ного

культу­

буднику

хор

ро­

1992

Журі відзначило ХОРО-, вокал, тонку музич­ ність/, хороше відчуття стилю і трактовки кож­

Броварського

райониого

і

1990

ший

переможцем став cal!lOAi~льний народний хор сКрнниця:,.

речі,

лективу.

що

очолював

шляхах,

01

Горить.

без

Органічно

.N2 31 (8619)

Адміністрація: і профспІлковий комітет заводу сТоргмаш» щиро вітають невтоминй колектив за­ водського будиику культури із 25-ріЧЧЯ:м творчої дія:льностlІ

Е

в

яке

До

сідав І місце; Це гово­ рить як про високий рі­ вень, так і про стабіль­ ність творчоІ роботи. ко­

родний артист УкраїНИ,' професор М. М. Нречко, визначило переможців. , Серед народних хорів

різ­

конкурсів

фестивалів,

-

в

країни,

номанітних

журі,

органі­

зокрема

русі

канськиЙ

і

сві­ вони

ках,

змагання,

ПалаЦі

«Нриниця».

відно в

було

в

колекти­

і на І та- ІІ конкурсах, які проводились відпо­

ри «Славутич», було до­ пущено 38 хорів. І ось

справу

ЙОГО розвитку. Саме зав­

ру

напруженfiм.

проводився

творчих

Безперечно, приємним успіх Броварського хо­

є

та на­ тихо

сказати,

туру

ІвсьКОМУ

з ЯКИХ вно­ вклад в за­

гальнодержавну

ІІІ

який

гічного процесу в УкраІ­ ні, кожний сить свій

і

Сте­ звер­

ду.

несе». суперництво

Достатньо

Нирила

вів до співу без супрово­

хоріВ

колективів

видатного композито­

активізував

нення

вокаль­

«Тихо,

нам і­

подаль­

популяриза­

творчості

ценка,

кантати

пісні

сприяв

ра-кл.асика

що

тоб­

народних

конкурс

украІнського

новобран-

Дунай ВОдУ Творче

авторитету

рядові

високоІ

для

родної

в світі. Це є, так би мо­ вити,

діІ

який

«ГайдамацькоУ» обробки української

і

традиціЙ,

піднесення

співу,

супроводу,

-

наЦіОнальних

культурних

витри­

здебіЛьшого

хорів

'Ці»,

не на ковбаси, а пра­ на національну

иа

.щині,

складан­

виступу,

«Рано-вранці

спраВДІ. та,

лановиті люди, які міняють свій талант шматок

вони до

що

перспективи

шого творчого зростання хорового руху на Ни'іВ­

що

хо­

ної техніки і, крім того" є багатовіковою спіВОЧОЮ традицією украУнського народного багатоголосся. Обов'язковим було і виконання творів Нирила Стеценка: для академіЧ-

значення.

І

всі

потребує

Так гив

підвищився.

умови

без

те,

рівень

програми

то

ним цвітом розквітла ма­ сова культура всупереч високим зразкам світово, го

відрадно

.акапельного

прове­

профе­

мен­

попередньо­

вимагали

скоро­

Ноли

на

Майже

сіЙНИХ колеКТИВіВ, різно­ манітних конкурсів та

фестивалів.

вдвічі

значно

l\1али

цер­

ковні хори, бо там біль­ ше

Це

виконавський

фахом,

У

співають

нул.

Я,

культури

за

.

років

у хорі Ніна Волкова, Микола Боцюн, Ярослав НО­ ротій, Марія Науменко, ВалеріЙ Шестаков,. Іван Лукашенко, Микола Ба­

С081'1НI ВІТІННІ

Вітчиз­

хор 1 нові співачки: Віра Остапенко, Олена Чебо­ тарьова, Валентина Гу­ 'риq" Людмила Палюх, Марія Чуняк, Галина Га­ лицька, Наталія Горпи­ ненко, Оксана Волкова, Віра Нарапиш.

тура.

кошти,

18

По

колек­

виявив

Велико'і

няної війни брати Борис та Олександр Яковичі Ві­ розуби. Вячеслав Петухов, Володимир Бугаєнко, Станіслав Нова: ленко, василь Воловик, Уляна Гришина.

щедрівки

Стеценка, а його ори­

поштовх

взяли

хорових

терани

проведених

ті НиІвщини став ІІІ кон­

участь

куль­

трьох

не

опини­

національна

з

жит­

ласне відділення Всеук­ раІнськоІ музичноІ спіл­ ки, обласне управління культури, обласний центр народноІ творчос­ ті.

засилля

американських

культурному

Стеценка, якого було

а на телебаченні і в кіно­ театрах

в

ше

крапли-

Ж И ТТ Я»

СвІдоцтво ст рацІю 1(1

про

АерJt\авиу

рее­

.Nr 17.

ІНАекс

Друк високиА. коваииА аркуш. примірників. Замовлення

01281.

оосяr 1 друТираж 5.239

N.

1587.

#31 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you