Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕсяr

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІ1ЕТУ МІСЬКОІ РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ

К.ОМУНІСТКЧНОІ ПАРТ" УКРАІНИ

ДЕПУТАТІВ

КИІВСЬКОІ

ОБЛАСТІ'

*

Середа, 22 лютого 1989 року

Газета вихо~ить 3 17 квітня 1937 року

Шна 3 коп.

5АТЬКІВЩИИИ МА.IЇНlї 3АХИСТ Збройні Сили Країнн Рад иа всіх етапах своєї історії з честю виконува­ ·ли завдаИIlЯ, які стави­ лнсь перед ннмн. Вонн вщентрозrpoмн.'lИ добре оснащені й навчені вій­ ська інтервентів та біло­ гвардійців. \ На кінець громадянської війнн Чер­ вона

Армія

перетворн­

лась у могутнє п' ятнміль­ йонне регулярне військо. Перемога у Великій Віт· чнзняній війні продемон­

струвала

всьому.

світові

ність до

захнсту

Вітчнз­

нн.

Можна навестн немало ПРИlllJIадів героїзму, муж­

ності', самовідданості сол­ датів 1 офіцерів. Багато хто відзначився прн лік­ відації наслідків аварії

на

ЧорнобнльськіЙ

АЕС,

вибухів на залізниЦJIX в Арзамасі, Свердловську. Величезний вк,лад внесли радянські воїин, які взя_. ли на себе головний тя­ гар

. ряту­

першочерговнх

вальних

робіт

при

лікві-

даціl ~слідків трагічно­ го землетрусу у Вірменіі, а також у Таджикистані.

нових умовах, які скла­ лись останніми роками,

Кілька десятків· радянсь­ ких воїнів удостоєНі ви­ сокого звания Героя Ра­ дянського Союзу за зраз-_ кове вшroнання інтернаці­ онального обов'язку в

АфгаНістані.

'

забезпечується надійно. А ді; нашої країнн, кра­ їн

тичннми иа

ЯК відомо, Радянський Союз вир1шив' скоротити свої Збройні Сили на 500 'ТИСЯЧ чоловік. Оборона ~адянського Союзу в

. спів-

соціалістичної

ДPY~HOCTi на міжнарод­ Ній арені переконливо свідчать про те, що полі­ методамн

знижуватн

безпеку

і

і далі

загрозу.

:reРIJляче

легливо

MO~­

воєнну

не­

Треба

і напо­

працювати

в

цьо­

.

му напрямі. (ТАРС).

перевагу соціалістичного ладу над капіталістИ'ШИМ. Вона довела також пере­ вагу радянсьноі воєнної науки

і

тецтва

воєнного

над

мнс,

воєнним

мн­

стецтвом 1 . воєнною нау· кою фашнстської Німеч' чини.

у наші дні майже

100

процентів особового скла­ ду наших Збройннх Сил мають вищу, середню 1 не­ повну середню ~BiTY.

Близько рів

-

половинн інженери

офіце­ і

техні­

ки. Всі командири з'єд­ наиь, командирн кораблів І-го і 2·го рангів, усі на­ чальники політорганів, понад 90 процентів комаи­ днрів полків, чотнри п'я­ тих політпрацівннків пол­ кової лаики це спеціа~ лістн з вищою освітою. Переважиа більшість вої­ нів комуиісти і комсо­

Малюнок художника О. Тихого. (РАТАУ).

мольці. Збройні сили на професійному рівні фор­ мують У людей готов-

Фотоплакат В. Репіка, В. Фаліна,

тажі

(РАТАУ).

варто

нитися

які

Минулої суботи від­ булися окружні перед­ виборні збори Києво­

ШТРИХ ДО ПЕРЕБУДОВИ

Святошинського тери­ тopiaJlЬНoгo виборчого

RKPyry .N9 472 по вн­

~pax

n

народннх

депу­

"taTiB СРСР. РО

серйозність

1 .не-

звичність цього захо­ ду одразу ж свідчило хо­

ча б те, .що· всі, хто при­ був на збори в будинок культури села НовосіЛОК Хиєво - Святошинського району,

пройти, через

змушені

так

два

ножного ряли

як

би

були

мов~ти,

кордони,

детально

де

в

переві­

запрошення,

так

посвідчення особи. Сло­ вом, зроблено було все для того, щоб не було

JJ

ніяких

підставон,

а

в

майбутньому фаЛЬСИфікації. І тані заходи й обережність зрозуміти не важно, адже збори вирі­

шували, ньому

кому

в

з трьох нандидатів

балотуватися в депутати СРСР. З

наРОЮІі

колективІв

нараду

СЬНОгО

від

. району

робоТИ. лас я

А

від на

Бровар­ і

міста

далі

справжня

ше,

але

яка

життя. Хоча, на мою думку, не обійшлося і без коли

Ф.

Волоха,

директор

тантичні

він

згоден

першим.

.

виступати

І·

одностайні,

оплески, заяву

якими кандида­

та, засвідчили, що СМіЛИІ!іСть оцінена.

Після З

О. О. Андрія ки

своїми

депутатськими

платформами представник ни,

його

директор

виступили Броварщиплемзаводу

«ПлоскіВСЬ!tИЙ», СОI\іалістичної

Герой Праці

прорахунки

кан­

дидатів. Якщо перші два виступи були не схожими один на ОДНОГО,то третій кандидат

змушений

визнати, що

йщо

був

І1~пе­

редники наполовину роз~ крили і його платформу.

Оскільки .всі мд

кандидатів

платфор­ у

ти наша газета' ватиме ністю.

дещо то

в

депута­

пуБЛіку­

пізніше пов­ цьому

репор-

демокра-

могли Л\

дійти

першому

татською Вже

й

згоди, з

з

депу­

платформою.

відбулося голосу­

бува~ в прямІй залежно(;, 1'1 вІд чисеJJЬИОСтl насе-

ки б ще тривали якби не ПіДВівся

дехто

ніяк

по

було

півгодини

МІСЬНor СЕРЕДНЬОІ ШНОЛИ

мовому вигляді, так і лу­ нали через мікрофони,

підсилені

ди'наміками,

стояли 'в залі. було' багато. Але їх можна по групувати

спільних. кавило Лі,

на

що

кожен

в з

Далі

йшли

ЮНі

та

завжди

зал

був

ру. На зборі ської дружинн ставилн відозвою

інших.

відповіді

настрОєний

кандидатами

дружбу,

. між

не X~TiB

ти

і галас в залі продовжу­ вався. І не відомо, скіль­ На

фото:

під

час

ОНР'ужннх переДllІІUОР/IИХ

ФотоМ.

зборів.

СЕМИНОГА.

народним

депутатом

СРСР, необхідно набрати більше' половини голосів виборЦів округу.

В.ТУГЛУк.

і

піонер­ ми по­

підписи під ПJЮ мир,

солідарність

народамн

всієї

Землі.

Ми, юні ленінці піо­ иерської

«Юність!), всіх

в

наРОДНі депутати СРСР. А хто з них найдостойніший це вирішувати виборцям. Адже щоб ста­

ярмарок

солідарності

карбованців пере­ рахувалн у Фонд ми­

й

задовольняли, про­

і

80

ПИтан­

питаflНЯ

ряд

піо-

дружнни

організували

миру

соціально-культа побутового

призначення,

ленінці

«Юністlо!) до Дня юно­ го героя-антнфашнста

за­

канди­

ня будівництва' житла

об'єнтів турного

N2 9

ПІОНЕРІВ

иерської

ці­

датів турбуватиметься про зростання добробуту

людей.

ВСІХ

БРОВАРЩИНИ

кілька

Перше,

як

що

різних. б умовно

присутніх

-

ДО

Запитань І

ДРУЖИНИ

«ЮНІСТЬ,>

відповідей на запитання, які надходили як в пись­

тиму1'ься

погодитись, щоб першим виступав їхній кандидат,

Д~баtи,. одян з

\кожному

ЗБОРУ

одностайною

доброзичливо. Схвально були зустріНУТі й перед­ виборні платформи кан­ дидатів. Як наслідок, після вІдкритого голосу­ вання всі вони балотува­

вання, після якого підра­ хунок голосів засвідчив,

те

з:одою

те

кому

що:. білршість за виступи по .алфавіту прізвищ. Про·

СРСР.

за

Не

кандидатів своєю

ПІОНЕРСЬНОГО

кандидати в

депутати

BlДBeдeHo

ЗВЕРНЕННЯ

висту­

Зокрема

сповна

шого питання, коли ніяк не

своїх

одержали

народні

зупи­

запитаннях,

після

екології

тія ставаЛа більш 'схожою на ащ~рхію, .Але це було лише при вирішенні' Пер­

Бровар.Ш, Хиєво - Свято­ шинського району, міста Ірпеня прИбуло 399 де­ легатів. Найбільш чисель­ ним було' представництво броварчан, оскільки кіль'

кість представників пере­

П.

що

дружні

.го

депутати,

радгоспу «Совки» Ниєво­ Святошинського району Г. М. Грінченко. І тут виявилися деякі

uустріли

засвіДчила,

у

перший. секретар ІРПіНСЬ" кого міського· КОМітету' Номпарт!ї України О. О. Андріяка й не сказав,

~ЗПl,"а­

що перебудова політичної системи, процес перебу' дови, розпочатий партією, стає реальністю нашо­

перегинів,

кандидатів

перr.дви­

борна боротьба, якої з нас ніхто не бачив раНі­

виступати

повноваженнями

трудових

цю

майбут­

лення в районі та місті. Після затвердження всіх формальностей, тоб­ то обрання президії, ви­ значення регламенту ДЛf­ кандидатів та. вистуі'",:" чих, збори приступилr: -,..:;

пів

напевно

на

. .

дружини

закликаємо

піонеріВ

Бровар­

щинн

корисннми

вами,

хорошнм

ням,

акціями

спра-

навчан-

миру до-

'водити відданість спjlа· ві тих, хто завжди бо-

ровся, бореться і буде відстоювати щаслнве

майбутнє го с;віту!

д11'ей

всьо­


,~~ е" ~ м,," ,ееее ~ ~ е ~~e,eee е ем.ее м,ее ~,ee(\eeo о ~ ееееоо ем,,е ~'OMO не (\ (\ (\ (\ (\ (\ t (\ (\ (\ (\ (\ (\, О, (\ О (\ (\ ОО м 0.000 О, О, (\ М (\ (\, М" W ~ (\" ,О О (\ ~ ~ (\ оо о 00000 ОО ,о", (\, (\ ,ее, ооо оо "ее ~

НО В е

2 t ]'i)iJ;ff!<a.

життя

_ЧЕСТЬ

І С'ЛАВА

я\<ий загинув від рук ,iJандитів, Шаблями посік­ :Іи вони сільського акти­ віста Антошу, забрали з

собою

лісника,

більше

ні'хто

Після

невої

якого

не

бачив.

Великої

Жовт-

соціаліСТИЧН9Ї

волюції все

в

ще

наших

. ре­

краях

продовжувалась

боротьба між різними во­ рогуючими бандами. Та вже

в двадцяті

роки,

.1Я

проголошення

піс­

IIІе. Земля tfула розділена селянами,

ни на річці Вісла, за вторгнення в Бранденбурську IJровінцію, за прорив оборони Н'імців на річці Одер, яка прикри­ вала м. БеРЛіН, і остання

-

за

пи

німецьких

ліквідацію

оточенні

на

сході м. 15 р.).

гру­

військ

появилася

в

південному

Берліна

(2.05.

Закінчив ВІнну ВОЛIOlдимир ОленсіЙОВНЧ в

нової Берліні. 'Безмежною JIa радість перемоги.

t'кономічної політики, лю­ ди 'стали жити заМОжні­ між

22 ЛЮтого 19tH! року

.1Ивість

уже

[арки,

різні

['арні вози" Та коли

знаряддя,

з6рую. поч1J.лася

в 1929 році колективізац.ія, ці ГОСІlОдарства най­ uільше ПUlстраждаJIИ

іх

розкуркулювали,

виси,

лали В Сибір. Правда, всім було не­ 'Іегко. Більшість не хоті­ ла

усуспільнення

всього

ку

МТС.

А

до

сім'ї в Бобровицький ра­ йон Чернігівської облас­ ті. ~<Ta не сподобалося ме­ ні там, сказав він. В тому ж 1945 рощ вла­ штувався

на

Броварах. років

і, в'

роботу

Працював

в

в

17

«Заготзерно»

році вийшов на

1962

пенсію».

... З впевненістю можна твердити:

хоч

і

Тепер

нелегкою,

а все ж щасливою була доля Володимира Олексі­ йовича. Боляче лишень

про

"К РІП И С Ь, ДІД УІ" Долі людСЬ1еі

Зате ран

ків,

гордиться

тим,

що

має

вете­ ону­

4

7 правнуків і ОДНОГО - трирічно­

праправнука

го

Серьожу,' який

часто

провідує старенького і завжди вигукує: «Нріпись,

Цього року Володи- НIИ в.іЙніІ, відбудову в по­ були бідними, різко впала діду, не хворіЙ!». А вже коли прощались, активним урожайність зернових, намир Олек'с.ійовИч Макєєв, воЄННі роки, багато зменшилося' худо- Володимир Олексійович учаlСН'ИК громадян:ської учасником яких був. поклав на стіл кра,сиво - 0-0-10, друзі, це 'бу­ би. війни, ветеран Великої Та поступово міЦніли оформлений папір.. мовВі!чИЗняної вЩни і пра­ ли надзвичайно тяжкі ро­ господарства. ляв, прочитайте: це було ветеран. кюлективні ці, відзначає своє дев'я- · ки, .- відповів - Мої батьки, що жили Тривалий час мені дове- Привітання ветерану від ностоліття. , і .. НапередоДНі Дня Ра- в до нських степах, не ма­ лось працювати заступнй- ЦН НПРС, ПрезидіЇ: Вер­ Ради СРСР 1 дянської Армії і Війсь­ ЛІН I'JlaBi'Tb своєї хати, жи­ ком ГОJllOВИ колгоспу, піз- ховної у Ради Міні,стрів СРСР з ково - MopCbK<;Jro Флоту ли н одиноких літніх лю­ ніше став за інженера а працювали в най­ машинно-тракторній стан-, нагоди 70-Річчя Великого ми зустрілися з ним в дей. його затишній теплlИ квартирі. Нааустріч встав Lз-за

столу

СТРУНКlИй,

порівняно

ще

~ремезний

чо­

ловік, невисокий на зріст, але MiцНlOЇ будови тіла Запросивши присіс­ ти,

він.

посміхаючись, на­

півжартома «Чим можу

промовив: бути корис­

ний?» ВідреКQмендувавшись,

ми щиро привітали Воло­ димира Олексійовича.' з наступаючим просили пам' ятні

святом

розповісти події часів

мадянської свою

кож

в

них,

по­ ПірО гро­

війни,

участь

у

і

про а

та­

Великій' Вітчизня-

мах

по

суті

за

шматок

хліба. Було в мене чоти­ ри брати Георгій, Ва­ силь, . Дмитрій і Степан. Та вони ПОМejl)ЛИ протя­ ГO~i одного місяця в ран­ ньому віці від скарлатини.

Батька

часто

заб.ирали

ції

Звідси

каний

на

і

був пок ли-

війну

тами в 1941

з

фашис-

році.

В01О,-

Жовтня.

В

ньому

є

такі

РlЯдIКИ:

ВІРНІСТЬ

'« ... Ви належите до то­

Зі скіль'Кох з~рвала біле

фати

Війна!

молодята

одному краЩі кала

ка·речених ме.рещи.во

Не

встигли

оказати

СЛOlВа, бій

з

одне

найніжніші,

ТОРіЮ Німеччини. «Прав,да., зав~ання це було не

як

най-

покли-

,віЙlНа.

на

кілька

11Ворів

менникі'в,

пись-

ДИВИЛИСЯ

ху-

дожні кіНОфіЛЬМИ про місто-герой, а бути в ньо­ му не ДОlВодилося. І от 'НЄ\давно ків

ГІРуші

нашого

пощастило

побувати

ВОЛГОІ1раді, секретар

-

т,рудівни­

господарства

-

у

,розповІла

друкарка

іГ.аопу «,цУХівський» дія Тимченко.

рад­

Лі­

Молоді сі,льські трудів­ ники

ВЇlддали

данину

гли­

бокої шани і поваги похо­ ванНlМ BOЇHaJJy!, ЯіНі СТОЯЛИ !У1Т

Ha~Mepть,

вшанували

він

та ,немає

- -ких фортець,

та-

щоб біль.

шови'ки взяти не могли». Всі віДIЧУlВали,

що ско­

З перших днів став до

ІРО, скоро кі,нець війнІ. І

щини і П'етро Заїчко. По-

щастя, таке ом,рtяне обо-

тяглися дні"

ЗДaJвалося

лав

заХИСНИіКів

розлуки.

серцю

Батьків-

м1сяці. роки,

lдор.оГі-дорогі

солдатські

люблячими

Ніlме,ччин\

серцями,

близь'ким.

Петро

вич

бу,в

щrй,

та

ру і надію. Вони, ніжні, щирі, ПРОЙНЯТІ турботою

бій! З легкою душею ішов в ата,кУ. За годину

і

душевним

дали

і

Вони вселяли вітеплом, не

погас нути

че'рез

десятки

шився

-

JF,iли-

І

знову

перед боєм 12 сі,ч:ня 1945 року

літ.

коханої,

Оці листи. Це все, що

Il.I8.aHe-

головне

ЖИ,ВИUVI.

коханню

.

,цд,руге

У

Ісак'о-

нич:ки полинули через фронти, черезсмер.ть і

п()жежt.

трикут-

ма

одержав

листа

якому

вІд

був' без-

межнора,дий,

про

що

за,лишилось у, Олени Самсон!в.ни ІВМ ч'олоВlка,

всти'г написати своїй ЛєНОЧЦі:

ЯlНИЙ об1ця-в повернутися. І один лише :раз У житті с,ка'зав неправду. Та ЖlLва пам'ять, живе кохаНІНІЯ і ,наді!:я. Вони ні-

« Одержав листа в такий час, коли необхідно було о.цержати. Тепер я знову з тобою. В бій піду теж з тобою!».

коли не J3!миралив її сер-

ці. Так і залишилася Олена Самсонівна солдаткою, вдовою. А з нею

оце

-

багатство. Чоловікові листи із фронту.

lНIRОЛИ ску-

Це був останній лист. 18 січня 1945 року, кО-

ли перемога була спраl3Ді

близькою, старwий ле'йте-

нант 3аї'ЧJ(0 за.гинув ..':

пі, написаніол\вцем на·спіХ,

на

кл,а'птщ{ClХ

папе.-

ру, під час КО,ротного пер,е,ПОЧИіНIКУ між боями, а

ЛИіСТ}і к'оханото! Як багат'о

Івоюr,

значили

в її

житті. В них стільки жи-вої, не'ЕМИРУЩОЇ сили,

то й каліграфічно. ЧОРНИ-

щовоннпримушу:вали

ЛQ,М,

жи:ти ,ВіСіц1 .роки, вони Гtl'-

:::Іви'чайною

уЧНіВСЬ-

кою ручнею на спеціально

ВЇідДРУіКС:і3аіНИХ

жетними

З

сю-

картинами

стандар'1'НИХ

бою

ар~ушах,

па-

ііли її ДУШЄ'ІіНі рани, BO~ ни

чопомагають

жити

їй,

саlМотній жінці, зараз, коли

МОЛС1дість

давно

вже

обов',нзново 'по:верну~ь!».

перє"ЧИТУЄ

У Варшаву ти, якою вона

го

покоління

радянських

в жор­ з' внут­

вання Жовтня, робило перші найважчі кроки на шляху будівництва соціалізму .. ,». Що не каЖіТЬ сут­ тєве доповнення до всьо­

ред ННХ: за прорив оборо-

го

сказаного.

Фото

Є. ФЕДЯЙ. М. Семинога.

«Бережи' себе,

чекай, я

Мужнів на полях битв

стаl]JШИЙ командир

.ти Петро НО. Бу'в O~ДЄlНaM

НИ

Від

ІІ

Л'ейтенант, стрілецькоУ ро-

kаlКОВИЧ Заїчнагороджений

Вітчиз'няної

ступєня. зеРЄIСНЯ

У

вІй-

листі

ДИНОil<,

у

якому

В

бу­

перші

д'ні боїв за мі,сто працю­ вали обком і міси(!{ом

81\1](6). -

Все

побачене

СХ:ВИ­

лювало іДО І1либини душі, вра:зило. Та,ке .не забу­ деТI>СЯ ніколи, сказа­ ла у нашій розмові ЛІ­ дія Тимченко. і

Пам'ятною

була

рож .1 для іншої МОJ10ДИХ '!1РУДі,В.ни'к.1В

госпу,

ЯІК!

то-герой

Захоплено

Г€'fJдарну

віДlв.!.дали

ле-

«Аврору».

Цікавою, -захоплюючою бу ла еКсс1<урсія так зва~о­ го ВИХідного ДНЯ для гру­ пи сільської молодІ до

lViі<ста.,героя Одеси. Сюда автобусом зробили' поїзд­ ку бі:л,ьше

30

мехаНlзато­

рі.В,·11вариннИlКJ.в та інших тру,щіВlникLв,

ГОСПОідарства.

Інша група в кількості' 20 чол,овlк, вІдві'дала мІс­ групи то СухумІ.

ві:rcвідали

ЛенІнград.

інтересом

подо-

рад­

м.1с­

про організацію подо­ рожей дбають ПРОфсПіЛ­ КОВИЙ коМітет, партійна ! комсомольська 9рган!за· фї, дирекція радгоспу «Пухівський» .

Г.

АНДРІЄНКО.

торкаюся

ке, н';Юи заглядаю в чужу душу, Пlре.красну і ч~ту. н~би

читаю

чужу

святу­

раптсм стає гаряче від неЕIМI'РУЩОГО кохання двох сердець ...

і бити будемо во­

щоб

HOM'YHk~

сна рядами

обережно

до них, читаю' і не мо,жу вLДфвати'ся, а ПQoчуття та-

ну писав: «Готуємось до !Вирішальних боїв. ЗнаХQДЖУСЬ бі,J]iЯ HopJдOHiB Східної Пруссії . Недале­

1944

пам'ятав

Віна­

ми».

і

Я

на столі і

знову.

святих таємницю, і рукам

рога,

КУ''лЯМИ

су рО'Z'Jма,дає

р{)_

21

в'ійиа,

кі:lОмет­

радянсьних

пише

-

ної БаТliківщини, потім- ства революцію. Польщу. Вночі вступили стокИх сутичках

Першому

НАДОВГО зали-. ШИТЬіся у моїй пам'~ті подорож до Волгограда,

рів !}QIЗ'КИНУВіСЯ в~довж бе­ регів ве'ликої Волги. Ми, МОЛ'0дd. читали багато

ле-ГІКИХ,·

,щружИНі,

кий той час, коли фашис­ ти ізрозуміють що таке '-

який

свій інтерна­ обов'язок. (РАТАУ).,

Білоруському фрОНТі" людей, яке здійснило най­ звільняв міста і села рід- величнішу в історії люд­

на

пограбованою. нькою .порався біля зем­ нованою, Тяжкими і, на жаль, лі. худоби. А коли під­ були ріс пішов ІЩ боротьбу з кровопролитними бандою Нечипора, яка бої на підступах до Берлютувала в наших степах. ліна. Як реліквію, ветеНемало їх тоді знищено, ран бережно показує В але і з нашого боку були подяк командира частини втрати. Пригадую смерть від імен1 Верховного Го­ комісара Попова -с- по­ ловнокомандуючого. Се­ робітничогокласу,

внконуючи .ціонаJlЬЮlЙ

минула... ЧитаНі:-перечитані. Вона 2Jнає УСі їх наП8іМ'Яlrь. Ал.е час від ча-

рядовим

рішніми і зовнішніми ва­ рогами відстояла завою­

сланця

ютьсJl' ЗУСТJічі по вшану­ ванню героїв - внзвоJПf­ телів. НlПlі часткою . меморіального комплексу стали і пам' ятн! знаки, відкриті на честь воїнів­ «афганців», що загЮlУЛИ,

перу .. ПИС31і:l. В ХQ,ЛО,дній землянці і у траншеї, прямо пі,д З'::JРЯ'НИМ небом.

вав

не передабула зруй-

до армії, Відпускали і знову забирали. Я. з не­

відзначається

Корсунь - Шевченювсь­ кого і сусідніх. п'ятu ра­ йонів, де проходили бої. Саме біля ІПІХ відбува-

дізнавшись

це ВІД того, що не повернув­ пишуть і говорять, що то ся з війни син Василь (на була помилка. Створені ЙОГО честь назвади онука наспіх колгоспи дійсно Василем, нині підполков­ ник Радянської Армії). ІІажитого.

Широко

на ЧеркаЩlПlі 45-річчя Корсунь - Шевченківсь­ кої битви. Поиад50 па­ м' ятншdв і меморіалів споруджено ,на" території

бу­

КУПИТи н'е дав друзів 'і приїхав

І'ільке однолемішний плуг, СІ й дво~лемішниЙ. Біт­ ше стало тяглової сили, іІ об'єднавшись сім'ями. .'Jюди 'fJридбавали моло­

у ПДМ'ЯТ'І НАРОДНІЙ

Не­ забаром повернувся до рІДної станиці в Нлебсь­

власників більше різнlО­ про те, що дружина з ~IaIIiтнoї живності. Хто дочкою переселилася на Іфаще вів ДОМ(іШНЄ гос­ Україну, погостюІіав у IІОдарство, той мав мож­ рідних, знайомих, прові­

.\'

РАДЯНСЬКОМУ

Заїчко уві-

йШОв 11'

число

першим

вступив

ТИХ, Хто

.на

терн-

Н.

ГАМАЛІй.

На фото: РЯДRН з фрон­ тов,ого

листа

леifтенанта

написаного

26.Х.

1944

старшого

П. І. 3аїЧRа, дружині

року.

Фото М. Семинога,


·n

JІЮТUНJ

нове

I!I~!I'POKY

життя

• \ 1.)!J:r1I.·

ВОЇНУ-ЗАХИСНИКУ І

ВІН нащадок ста­ . ровинного козацького ро­ : ду' відомого ще з XVI І століття (предків його знаходимо

Легкі ШJЯХИ­

КОЗАЦЬКОГО РОДУ

заснов­

ників ЗапоріЗької . Січі). Після відставки вони ее­ лилися на хуторах Укра­ їни та Білорусії. :Його ж

не ДЛЯ· солдата АРМІ:ЙСЬНА

серед

'

діди-прадіди

. ВИЙШО~D:IИ юлька зак

з

виконанням най- Г?:\lельському

снладніших

завдань. ВНО-. д~. <?лужб~

чі і вдень у будь,яких по-

B~ДMlНY

годних

ДІВ

умовах.

За два

роки

потрібно

ВІД

проходив

ово-

тоннощами

ме-

Валер~~

НЮІ

свідченням,

мав штангу вагою у ві­ сім пудів і щоранну, до сНіданну , долав десяти­ верстову відстань. Годи·

механіка-водія, став відміннином бойової і полі-

нами ньою

тич ної підготовни.

воїнів-танністів

Все

це прийшло до воїна не саме по собі, а завдяки старанному

до

зачитувався літературою,

службових

Валерій

чуйний,

не

МА:ЙЖЕ два

това-

шукає

Нористується він

гою і У старших

пова-

шів, і У керівництва.

він

нальний

обов'язок

вості.

За

нової

'добрий на­

молоді.

Майже

юнакам

вІн

до

об-'

працювати

висо­

грамоту,

й

і

пам'ять

про

са­

мим Міністром чорної ,\Іеталургії СРСР І. Ка­ занцем. йому присвоєно_ високе .звання «Заслуже­ ний ветера~заводу», на­ городжений А. С. Нозак і медаллю (, Ветеран пра­

складають

колег

ре

серед

неабиНІ'ШМИ

своїм

активну

товаришам

участь

мадському

тиву як

Сьомий рік очолює він бригаду слюсарівскладальників цеху ,N'Q 4. У бригаді сім роБІТНИКіВ, нотрі

виділяється

житті

член

-

чесні

за

грамоти

в

:УІаДСhКОГО

гро­

колек"

доБРОВіЛЬ­

ної народної Доказом тому досягнуті

в

дружини. ДВі по­ успіхи,

охороні

гро­

порядку

в

Тих.

хто

знає

та

.

Семенівною, стар­ lIlИМ економістом' Київсь, кого YlIpclВ.liHHH (,Сою~,· СlIортбуд». бувають на спектаклнх

атріН.

СТОЛИЧНИХ

На~ІагаЮТІ,С}1

тися

нові

стріЧI{И.

монструюТl,СЯ

~lіСI)КИХ

НСІ

T~

;(И13И' що

де­

er~pa НаХ

нінотеатрів.

rхній син :J<J,.-інчик l-;иів­ ський інстит,т народного господарства і\I('ні Корот­ ченка. ПРCll(ЮЄ ін;Г;С'НС'-

OAHO:l!Y

ром

в

них

інститутів

ваннІО

цій.

сталевих

:~

fJP°ehT-

110

:Jкарю·

конструк­

ВалеріЙ вес" Б баТhК<І рсзвинутиЙ. тру­

фізично

долюбивий. Heдap~!a

ЮІіТ"1ИН!fЙ. у

}f{

народі

На'

« коза ЦЬ~;О:f1 \'

жуп,:

нс"та

род.\·

переноду"

міс­

В.

ті.

деталі

.3

книг І

ланою

Семе·

виконаНІ норму без зайвої !Vlетушні. ЗМіННИЙ май­ стер .1. В. Зотов завжди задоволений роботою бригади. А ще А. С. Нозак бе·

Почесну

Ці».

світла

нович

своїх

псможе

спечених

підписану

Андрій

завжди знайде технічно грамотне вирішення і до­

залізно­

має

цеху

бібліотек\

мистецтвом. Майже що­ ~Ііснця З ДРУЖИНОЮ Світ­

машинобу­

здібностями і працелюб­ ністю. Яне б складне завдання не було. він

техноло­

порошку

він

.

промисло-

розробку

/

виробів

смертю

в

А

можна

відальність

об­

Цікавий

колек-

тивом».

НО1Исомолець Дем ура бt;.Pе антивну участь у

громадському житті. ваjJиші обрали його комітету

військової

заступнином

номсомольської зації підрозділу.

Тодо

комсо-

частини,

сенретаря

органі-

Валерій завжди готовий прийти на допомогу по-доброму

під-

груп.

де ін­

віку' за

.

Олександр ведемо з

Деркач. Ми 'ним мову

про сьогодення, ку,

в

якій'

оБСТal:ЮВ-

за

останній.

час намітилося потепління, про страшну трагедію

кожне

слово,

говорить

БЕНДИК, робr;ОР

Андрін

-

ВОМ. ставитимуть в принлад молодим воїнам.

ні бої з

О.

3АБАВІН,

частини.

Закінчив одержав

Потім веЧір

був

душ-

на

Після·

1'0.

ЩО' чимало

дого

то-

товаришів

пи

хліба.

відбув

Не ни

Ра­ в

він

моло­

У складі гру­

У склад обме­

контингенту

ДЯНС.ЬКИХ ністан.

військ

в

ра­

Афга-

J;JaXYBaB він,

разів

сніль­

доводилося

бронетранспортерах проводжувати

на

су­

автоколо,

і

десантом, в

висаджува·

щоб

одному,

місці

а

зни­ то

в

розлючених

які грабували вбивали дітей,

старинів.

.. ,Гаряче

афганське

сонце в зеніті, шерхнуть,

від спраги ц>іскаються

ДО нрові губи, а ноли ЗНімається страU1НИЙ ві­

подвигу,

за якиll

вІн

тер,

то

очі

засипає

'піс-

ком. Пам'ятає і ту зиму, ноли В наметі 'fулились до наміння, щоб хоч тро­ хи зігрітись, на годину заснути, бо

удостоТв­

а

горах

під

камін­

розповів

Олен­

сандр.

Під час запас

за

звільнення проявлені

в

смі­

ливість,

мужність,

витри·

валість.

сумлінне

вико·

нання

інтернаЦіонально­

го обов'язку Оленсандру було вручено медаль «За БОЙОВі заслуги». А скільНИ було радості в родині. коли

повернувся

я.кусь були

І

'

додому!

Потім на грудях «афган­ ЦЮ> з'явилася ще одна Сил

Зараз нач

СРСР».

Оленсандр . Дер·

працює

органі­

« ГОГОЛів-

налічує членів ВЛКСМ. НОМСОМОЛЬЦі трудяться В

126

усіх галузях виробництва.

Ще

радгоспного Це, наприк­

.цад, тракторист Олен­ сандр Гуть, ЯКИЙ зі сво­ їм батьном Миколою

Єгоровичем

за

сімейним

підрядом впродовж танніх ронів вирощує

рідний

урожай

ос­ до­

картоплі.

СуМлінно виконує

молодих

корів

Вона

переможцем

ліч.

що

бригада

номсомолу

висоті. Отже, майбутнє бага­

то. Та труднощів молець не . боїться. за ПJjечима ЙОГО .!{а

шнола

А.

комсо­ Адже вели­

життя.

ГАВРИЛI):НКО.

ційсно,

цьому

помітно

додалося.

злагоджена. я відразу . І ось

два

був

роки

відвер'

тому

на

випаДIЮВО

і

довго

тут

не

Це було тоді сьогоднішні

Радий,

-

затри­ l\'ІИСЛИН.

ОСЬ його

думкн'

що

прийшов

І саме у цей колектив, нас

людина

у

Бригадир у

принципова

справедлива, що, правда, не всім подобається, але без цих рис сьогодні не . можна. Завдяки цьому, думаю,

і

склалася

у

добра атмосфера.' А ба не приємно те, що на\1И.

нас

хі­ з

робіТНИ"ЮIИ T~ar,j:J

вони

підприємство

Він цим

без'

році

дружна і повірила

f цю бригаду

авторитет

В

а

І

ще не на планІв на

теІН·Р.

оренду.

НИНі в Оленсандра ба· гато турбот. Це і навчан·

же

І,ів

взяли

супеr,щщтва.

ня в сільськогосподарсь­ кій академії, і робота, яної непочатий край, ад­

складання

прислуха­

нашої думки. У :І!еблеви·

меблів, яку очолює Олек­ сандр Горбань, дійсно

муватися

виходила

рахуютьсн.

А

·виробниче 'Д~}JIеВО00РGбне об'єднання він. потрапив

май­

трудового

тепліють

ються і ;10 Проб.It'.\1

Анатолій.

Головата.

'раз

більше

очі ~OMYHiCTa Яроша. ко­ ли він розповідає "ро сво· їх товаришів по бригаді

тим:

доїння

Галина

не

колектив"

МІИ

чому.

обов'­

тваринниць

машинного

~

Добрі; . тепЛі очі. Привітна людина. Це про Анатолія Степановича, столяра цеху корпусних меблів виробничого деревооБРQБного об'єднання. йом ви і бачите на знімку.

сенретарем

зації. радгоспу СhКИЙ». Вона

.

"Це

років

«70

Збройних

стер

бандитів, ЮJшлани,

здlllснеиня

-

вертольотах

t..1ншому

45-рІччям

у

ням,

язни водія, Микола ДіІ­ кун. По праву вважаєть­ ся однією з передових

щити

СЯ високого звання. RІд ІменІ земnякlв учеи~ Лlткlвськоі се­ редньоТ іuкоnи ЮрІй Г ладиЦJКО вручив йому букет квІтІв. . Фото А. 1(9зака.

вали

ни наших ВlИСЬК і захи­ щати їх від нападу душ­ манських банд, бувати в Нічних засадах, літати на

тис.ь

Нещ()даАIIО КnЛИШlІій літківч:tнин, а ниtlі kИЯННtI, Герой Радянського Союзу Григорій Васильович Костенко брав участь у роботІ звІтно-виборноі конференцlі мlcькрайонноі органІза­ цІі Товариства охорони пам'яток ІсторІі та культури. Бровар­ чани щиро поздоровили lІого з 70-рlччям вІд дия иарод­

загинув.

НОМСОМОЛЬСЬКОЇ

курсу

бійця

женого

впали

в

прикордонних

підрозділів

ІЮ підрозділу, з якими воював, ділився останнім

lIшатном

з

біЛЬІ1l

.

Загинув і мій кра­ щий. бойовий друг з Bi~ менії Ільзар Шамшутді­ нов. який під час боїl3 з душманами був Іюране­ ний багатьма осколками ворожої міни. :Його похо·

ДlИсну

проходження

десант но-штурмової

усвідомлення

тех­

пам'ятний

проводів

уже

На все ЖИТТН запам'я­ таються бої за Толікан. коли їХНій бронетранс, портер, нкого вів Олек­ сандр Куліш. родом 3 Харківщини, підірвавсн на ворожій міні. Тоді всі біЙЦі, що їхали на боЙо· вій машині, заЛИIIlИЛИСН неушкодженими. а Саш­

медаль

одному

Від

успіш-.

військову службу ДЯНСЬКУ АРМіЮ.

розповідає

-

його

диплом

Оленсандр Дернач, С('РІ\е СТИСI,ається від б0 7

·.~Ю.

старший лейтенант, се­ нретар І\омітету комсо­

озвірілими

хлоп­

ніка-механіна.

Ще й зараз снять·

манами.'

сло-

реномендувала

но,

спочинку' дві .доби.

як

-

деяиий час дирек­

ва.

без

но

ця на навчання в Ніжин­ СЬКИЙ технікум механіза­ ції сільського господарст­

схвильовано.

хорошим

добрим

ція

не

ся мені обпалені сонцем афганські гори, смер:гель­

і

через

У Вірменії. Олександр ніби зважує

СРСР. Та таких, як він, ДOB~O БУД'у~ьзгадувати в ПІДРОЗДlЛl частини

lI.\.e

Григо-

рівна працює на фермі. Коли він закінчив вось­ мирічку (у Гоголеві є і середня школа), пішов працювати в ра~госп. А

напруже­

ну міжнародну

чить

в запас із Збройних Сил

вантаЖів·

ГОРИ АФГАНСЬКІ

В.

звільнення

кермом

мати НадІя

ЩЕ · СНЯТЬСЯ

поспішаючи. А коли за­ ходить мова про службу в армії, голос ЙОГО зву­

до

ки, а

співрозмовник

'назати, поділитися досвідом . роботи. Всього рІк залишилося Дем урІ

і' біль·

не повернуть·

ся на Батьнівщину, в от­ ЧИЙ дім. Рідні Олеl}сандра - по· томствені селяни. Батько Ностянтин Степанович ось уже майже . чверть

шим було не під силу:

викона­

перед

туди,

хоробрих

ше нінолй

контингенті

Іх посилали

по під­

ти будь-яке бой о в е завдання. Всі доручення виконує ТОЧНо і в строк. Почуває за собою відпо-

І

металургійної

го

Пока­

ті роки ~ дві почесні грамоти . НИЇВСЬКОЇ обл­ профради і туристична путівка до Болгарії. Про

IнтернаЦіо'

десантно-штурмових

полковнин В. М. ВороніН говорить: «З таким, як

ження

в нолегії Міністерст-

почесних

грамот.

у

літературою

власну

400 рідкісних

дування.

зна·

ва чорн'ої металургії СРСР та R Президії ЦК профспілни робітників

виробництва

Як

рони ви-

конував

меженому

товари-

заступник командира політичній частині

молу

Нозака

гії

кояКісно.

для себе легких шляхів,' радянських військ в Аф­ завжди там, де важче. ган/стані. був в однЩ З

друзям,

С.

освоєння

навчив

весе­

ли j

А.

За добросовісну працю А. С. Нозак має нілька

раної спеціальності. до­ ПОМіГ їм підвищити май­ стерність, а головне­

лим життєрад і СНИ М командиром.

напруже-

рисьний. Він

молу

за­

чання

Хі~lічного

(:llає

обов'язків,

ній праці.

складу

..:..

металур­

для

трудовий подвиг iHc:rPYK~ тора виробничого нав­

цікавитьсн

ІІІИ­ Він

ставленню

повсяіщенній

ВалеріЙ,

ось' уже

прищепив любов

худож­ у нолі

був

ХІМІЧ­

ОДИн запис

п'ятдесяти

вижи-

Демура служить у нашlИ війсьновій частині рік За цей час він досконало оволодів спеціальнІстю

І

порошкової

ставник

HOI~OM . З мщним ЗДО· ров ЯМ І силою. За .влас-

на

заводі

зав себе і як

предни,

нійt:I,' бу~ енерпини.м, . жвавим

кової справи.

Броварчанин

вод гії.

ГРІЗНОГО

лодіти бойовою технікою, танка. Ян. ~ иого уСіма

ЦНИЖЦі

СJ:часно-

хаю ком BOД.IЄ~l

НО­

слюсарем­

років у його трудовій

26

діДlв-праДl-

служби І му . «ст~лев?му KOНl:>

досконало

запас,

Андрій

НОГО волокна.

~PMll H~

на

роюв

трудився

Ниївському

paДlO.~.aBO­

в

в

інструментальником

донедавна

служба мешк.али на ЧеркаЩИНі ...

в усі .часи поєднувалася Св~й тр)"довий ШЛЯХ З труднощами" і негода- і АНДРІЙ Нозак поч~в на ми,

Сteмєновича. враЖі1<: рота його інтересів

зна~ить

уже

в

турбот

вирішив:

Illдприємством

з

ПО·

в' яже своє подальше if\JiT-

тя. А життя у HbOro на· сичене: А. С. Ярош член міськкому партії, член

ради

лективу

трудового

ко·

об' єднання.

...ДоБРі. теплі очі_ То­ дп, у KBiTHЄ~y ніч 86'1'0, вони бачили вибух на Чор­ нобильській АЕС (тут він працював). Тре­ ба

було операти.вно діяти.

І. він діяв. його

очі

Скільки потім

побачили

кого болю!' За участь

ЛЮДСЬ·

у ліквідації аварії, на чорноБильсы{й АЕС Анатолія Яроша на· городжено ордеНО:l1 Чер­ воної Зірки. С !-іОСМАЧ.


4

~

нове

сторінка.

ЖИТТЯ

Ще раз про пlJlьrи учасникам вІйни Учасники Великої Вітчизняиої війни, які є інваліда­ ми від загального за­

. - війсьновослущбовці, ЯНі стали Інвалідами вна­ слідон поранення, HOHTy-. зії, наліцтва, одержаних

хворювання,

при

.

при

винонанні

одночасно

ються

до

зверта­

редакції

запитаиням, них

не

чому

на

поширюються

пільги інвалідів чизняиої війии? пояснения воду

із

з

Віт­ Дати

цього

попросили

завідуючу

відділом

соцзабезпечення міськ­ виконкому В. І. КОС­ ТИНУ.

СРСР

чи

нення,

інших обо·

тва,

'

нанНі нів в

роби,

взводах,

пов'язаної

з

пере·

ші періоди, а танож інва­ ліди з числа партизан громадянсьної війни: - особи командн<зго І рядового снладу органів Міністерства І внут­

передбачеНі

інваЛідам

Вітчизняної

'Положенням війни

про пільги

та 'сім'ям

загиблих

війсьновослужбовців, тверджені

за­

постановою

,Ради Міністрів СРСР ВІД 23.02.81 р. NQ 209. по­ ширюються

осіб,

танож

і

прирівняних

новленому

в

на

уста­

порядну

до

інвалідів Вітчизняної вій­ ни. До них належать:

ні

-

при

снлад

.

гонів

захисту

що діяли

січня гру дня

в

право. на

1 31

закладах

гову

та

опаленням,

в

БУ АЬ ТЕ ...

за користу­ водо­

газом,

електро­

ДJIJI

тих,' хто

будннках

центрального

КРАСИ.ВИМИ

без

опалеввя,

надається 50 процентів ЗНИЖки із вартості паJIВ­ ва, придбаиого в межах норм, установлених ДJIJI'

позачер­

госпітаJ11l.зацію;

користування

вання

мешкає

переваж­

на

плати

енергією.

такі пільги:

із встанов­

леиої

проводом,

ЧОЛОВІКИ!

знижка-

процентів

50

не обслуговування в ам­ булаторно - поліклінічних

року по року. на те-

1944 1951

ма'l'еріально-побуто-' умов учасників Ве­

на

при, виході

продажу

HiKOJIВ не DОВіР,Ю, нашим

чоловікам

не

що хо­

четься бути акуратНИМи і ДОГJIJIНутими. І тому, щоб . самим мати добрий на­

иаселению.

стрій, і,

звичайно,

щоб

радувати нас, жіиок. Тож

НК

І

ВСІ

люди.

ДРУЖИJIОЮ

кіЙного

ми

ченали

:СІ

спО­

'Відпочинку

на

Нlяні благання не допо­ могли

і

сказав,

після що

того,

-

я

ла:

КОЛИ

ра

без дІла всидіти не мо­ жу. став.громадським ін­ спеНТQРОМ

ніться

Я

j3ідразу

відчув.

що

комітету

на­

родного нонтролю Киівсь­ них оG.1асиих організацій і

установ.

роботі мальні ка

брав

Почесну

Не

за

що

нрадіжок

юнцями.

у

удар

За

«нагороду»

одержав

кастетом

обличчя

в

кістна

. черепа). Як

тільки

всюди

вигороджували

Ноли

відпала

ти

ця

з допомогою газе­

у

работ­

слідчому

відді­

Лі міліції була викрадена довідка про це.. Пішов на компроміс із хуліганом навіть вуличний комітет, давши йому позитивну

характеристину. харантеристику і нолишній

Тану

ж

дав йому директор

ПТУ-4. Коли ж справа дійшла уже вдруге до суду. і що б ви думали? він був ... виправданий. Лише після виступу «КИ:іВСЬНОЇ правди» з статтею «Ноні не,винні»

злочинець одер­

жав по заслузі. Та. ян кажуть. одне го­

ре в дім не приходить. березні

після мер

минулого

тяжної

наш

син,

В

року

хвороби

по­

залишивши

сирот'ами двох ~. учениць 2 і

го

дівчатон 3 нласів;

поставити

бюро

йому

каменю

па­

габро.

похоронно­

міськномунгоспу,

де нам відповіли.~ що та­ кий пам'ятнин коштува­

тиме Це нас

сказали: через місяць бу­ де пам'ятник, тільни "QШ­ туватиме дві з полови­ ною тисячі.

-

Та

це

назвали.

не

ша сленуляція, римо їм. Де

-

бачено!

500

карбованців. влаштовувало.

У

це

Але

п'ять

виру-

цього

звертались, поміг.

Не

"куди

ні,хто

не

«пlді

не

може­

з

ним

OДHOГQ,

третього

штабе.

-

полювання, щоб нагоду­ вати жінку та дітей, KOJIВ

, уJIЮбленець - телевізор

прийнято.,

«не

все

розванта.

Немає І

руками

-

комірник.

меЙств. не

Ви.

-

до­

від

ру, ян 11 сЬчня ц. р. заго­ ріВСЯ наш будинок, лри­

магазиз

моди

дах.

сІди

-

ки,

наділи

І

хлопцям 'з по­ вони діяли ян герої. . ж турбот і не­

виручили

вкрутили

тут

Через

від

газету

щирого

-

серця за

до·

в скрутну годину. UЦасли­ Ві, що живемо в їх ото­ ченні.

Дайте два метри ізо­

О. Г. МАКОГОН, В. І. МАКОГОН, вчителі-пен­

Та в нас його ~iKO'

сіонери.

мрій, надн­

з

«косме­

деяких

змушеНі

пи­

звер­

татися до лікаРЯ-lКосмето­

л,о'га

(догляд

шкіри

96-

личчя, лікування облисін­ ня, ЗНИLЦення татуІровок 110ЩО). Догляд за шкірою об­ личчя У чоловіків в OCHO~

простим

людям

весна-

слова

ХО,ча

тань 'вони

при­

броту і чуйиість, ГОТОВ­ ність прийти на допомогу

ви­

тика»,

будівницт­

допомогу

ПОЩЯнувати їм

льоваНіОго дроту'"

без

на

радянським

мога:

-

питаннях

даху

хочемо

гач­

чергова

допомог­

ромляться

енерго» .

ізолятори ...

же

Спасибі,

йшли вчителі школи М 3 (кол~шні і теперJшні), уч­ нЬ, сусІди, товариші по роботі з «Теплокомун­

су­

два

Ниє'ва.

зрозуміли,

В ва

Чого не прибили?­

tСпасибі,

На нашому бу­

-залишившись

В

бити.

5

Спасибі жежної. справжні Скільни

-

Ми не зобов'язан~ це ро.

домлення, а вже через хвилин вогонь був лона­ лише

там

до

горамн

" що

тпчного кабінету будннlСУ побуту «Ювілейний. Ал­ ла Григорівна РАЧИТЕ­ ЛЬНА: - ' Чоловіни чомусь со­

JШ.

вийшов.

-

сіда. Правда, пожежники· з'явилися на виклик че­ рез 10 хвилин після пові­

згорів

дався

продають,

віД'Повідь

КОмпетен­

ція". Махнув рукою і по­

дістаньте

рів, а вони до мене:

чИною стала пожежа в су­

лізований.

не

до міськви­

У

чую: <l:Не 'наша

Лише через тиждень знайшов того «гусака". Виклинав елентромонте­

тан званого другого уда­

динну

Знову іду конному.

"

питаю.

нах

ме­

не.

Де ж ЙОГО дістати?

-

з

біm.ше,

Правда, не обlйтнся їм і тут без наlJlОЇ ненав'Яз­ ливоl жіночої допомоги. ,ОсоБJI!ВВО професійної. Сьогодні із задоволеВНJIМ звертається до чоловіків лікар - косметологкосме­

І 1.f.авибирав такого, що ПОСМІЯЛИСЬ

за

Тим

'Іас надій 1 яка теж, упевнена, хає чоловіків.

розвіlJ

же, що пІдберете, вказу. ючи на якісь відходи.

під­

сім'ї

їм зо~м ввглвдом і ім, нашим головам сі­

КОНТрОу

«будиночки,> ...

щене",

кожної

-набJJВ3ИВ до нас чимало цікавих захо­ дів, є час зайнятися сво'

одні еТI(.

особливим

-

Під.

до

«не

лем",

шматком

мовляв,

«гусана»

не

«Старт", «Арктина", «Ро­ машка",

«Свежесть,>

оденолоном

чи

«Шипр».

що

легно

роздратовується,

На шкіру,

добре

діють

нреми'

«Лотос.,

«Увлажня~щий»,

«Ро­

маШка".

Для тих, У1<ОГО шкіра дуже. чутлива,

а

волосся

вному

зводиться,

жінок, до П пом'яншення

1

ЯН

1. У

очищення, захисту

від шкLдiливЬго ~ппиву. Застосовуючи носметичRl засоби після гоління, чоло­ вІки обов'язково повинні цраховувати властивості своєІ шкіри. Наприклаs, нормальну і. суху шнlру слід змазу-

процедурою,

може

пііСля

з' явитися

по­

дразнення. . Перед го­ Лінн.ям старайтеСя добре намилити обличчя LЦiT­ кою,

змоченою

у

гаРЯЧіЙ

воді. Для Цього нористуй­ теся

мильним

нремом

і

ПОРОllIiКами.

На намилеНу шкіру слщ зробити гарячий компрес, при цьому ц<>­

м'якшувальна

дІя

мнп!і

посилюєт;ься.

ПочервонінНІЯ і свер­ бlнн.я після 'гоління мож­ на позбавитися тепловими компресами з відвару KBi~

т.ів ромашки і листя м' я­ ТИ чи компресом ,з 2-3процентиоГQ

воднЬго

чину борної

кислоти.

роз­

ЯJ<щО ДIKipq дуже ха,

перед

голінням

3-4

сно нанести на лини тепловий

компрес

су­ ~ори­

хви­ масляний

(кунурудзяна,

tоняшникова чи оливко­ ва олія) або один з ПО­ живних

кремів.

Після гоління не.рідко .залишаЮться порізи. Іх ,слід

змазати

брильянтової перенисом

розчином

зелені

чи

водню.

Хотілося б

дати чоло­

вікам 'ще кілька космети­

чних порад. Але про них

наступного разу. Головне,

nм, жінкам; дуже хочеть­ ся, щоб чоловіки теж бу ли привабливіШИМИ. Поздоровляємо вас з святом і бажаємо завждн бути здоровимн і красн­ ВНМИ.

З поВагою Броварина Андріївна.

газу і тепла, без світла i ........~................................................................................................ зв'язку.

Обрізали

елек-

Колектив

тродроти, відключили газ, телефон. Ось тут ми 1 зіткнулись впритул зі справжнім бюрократиз­ мом у різних інстанціях

·нинів.

поставити

лись,

давно

опаМ'ilтались

з

їІ

лосьйонів

якої

теслярі

виклик

з

ючою

кетки:

алюмІнієвого дроту. ПіД­ ~лючити світло вІдмови­

разів

буде

пілЬгОВу

на

одним

Ж у вас

ПРОТРіть

Що ж, зараз, KOJЦI '10ловікам не треба йти на

завlJДуючоrо

л,1соматеріалу,

другого,

Електрики ж з'явились

Якщо

ЛВЧRry.

до

лю деревини

телефон

«Утро».

жирна шкіра,

нувся

Щ() біля залізничної стан­ ції у Броварах. Той НІа-

за­

Довелося

«После

«ПИНГВИН»

«Лель» , «БархатнЬІЙ" чи

і купувати собі' 9еми та дезодоранти.

"ремами

ділу мlськвин()нкому звер-

ходимо

із

бритья»,

на .обличчі густе і жорст­ ке, . гоління стає утрущія­

правив до комІрника.

хоч

вljти

навіть для його парфюме­ рії видіJlВТН у шафі цо­

складом

ключили.

дорожче, ніж у державній організації.

Після

монтери,

пІзненням,

гово­ тане

міста. Та найбільше їх ВИЯВИЩі в нижчих сфе­ рах -,,' секретарші нерів­

325-ю. На

чили

найжорстокі­

А ноли звернулись до майстра цієї дільницІ, , той відповів: ваща черга чергу

їх

став заходити в універмаг

бирайте з оцих купок, мо.

ШИ{lИ

до

рай­

«08».

не сподівались,'

'

Радію 3 цьоro приводу і за свого чоловіка: 'з недавніх пір він сам

З ЛИстом планового від­

.НА ПЕНСІІ ...

ною,

Звернулись

начальника

зв'язку та служба навіть прізвищ сво­

знай­

сильної статі.

реду.

••

згод зазнали ми з дружи­

з

секретар

вузла

не

що більш складніші «про_ блеми" чекали нас попе­

поріг.

Тяганину влаштували і

до­

Ми з дружиною. вчитель­ ною-пенсіонеркою, вирі­

м'ятник

переСТУПИ8

не

«версія,>

«Медицинсний

ник».

я

БІльше

Ми й

відразу,

злочинця!

Мене звинуватили в тому. що я був У нетверезому

стані.

мене

НОТРI

носова

щь тим дІУ ...

І ОСЬ МИ,

ёправу коне:

«розважались».

(псребита

там

прийом­

Уже через 2-3 години газ був підилючениЙ.

кооперативу

Може.

не

добре, що зараз новввв парфюмерll цiкaвmr'lJ> і багатьох представввк1в

ли не оуло, а на попели­

маю

оточуючого,

У

коли

Пішли з дружиною до нооперативу. Там відразу

байдужим

всьоl'O

НИМИ

«Граніт».

зрозумів

ПОМОЖУТЬ.

грамоту.

Сі)удучи

втрутився

це

в

громадсьної прий­ газети« Радянсь'

освіта».

ДО

участь

до

сьогодні

інжене­

ний день». Правда, Воло­ димир Едуардович Нуц

ветеран

Війни і праці, блИзьно 50 років перебуваю в рядах НПРС. Ні! заявив гріз-' ний начальнин. звер­

пенсії. ДО<jекались. Та чи на радість?

«У ГОЛО5\НОГО

«ГоголівСЬКИЙ.

щасливого життя, велИКих усПіхів У праці на благо рідної Батьківщини.

житлова площа (8 межах нормн,' передбаче­ них діючим закоиодавст­

також

ПРОфспіJJRова та ком­

радгоспу

Арміl і Військово-Морського Флоту, бажаlOТЬ Ім міцного здоров'я, бадьорості, довгих рокІВ мирного

по

-

поліпшен­

партійна,

організаціІ

щиро вітають ветеранів Велико! Вітчнзняиоі війни та воїнів-інтернаціоналістів з Днем Радянськоі

безкоштов­

ється

-

народу,

на

дальшому

ються лиШе

Адміністрація, СОМОЛЬСЬКа

іншимн

не одержання ліків рецептах лікарів; .

які

ВІТАННЯ

ортопедичиимв

·внроба.мн,

Великої

війии,

та

..протезно -

загонах.

ликої Вітчизняної війни та сімей загиблих війсь­ ковослужбовців. поширю­

і за­

період з

протезами

СОВRЧНІ

порядку

вом) оплачується иими IJ розмірі 50 процентів квартирно! плати. Нада­

ню вих

обов'ЯЗf\ів; номандний

взводів

установленому

КПРС та Радою Мініст­ рів СРСР від 26.07.84 р. .N2 812 «ПрQ заходи по

винищува./ІЬНИХ

батальйонів,

вико­

службових обов'яз­ цих батальйонах,

Вітчизняиої

виконан­

службових бійці і

каліц­

одночасно є інвалідами від загального захворю­ ваиня, Постановою ЦК

мітету державної безпени СРСР, які стали інвалі­ дами внаслідок поранен­ ня, нонтуз!ї чи каліцтва, едержаних

чи при

На учасииків

ріШНіХ справ СРСР і Ко­

Пільги,

контузії

о,\ержаних

в'язнів військової служ­ би, або ж внаслідок хво­ буванням' на фРОНТі в ін·

при-

ми

захисті

. . . ".,....--

ч

на, пенсію поліклІніками, до. яких були прикрiПJIе­ ні в період роботн, без­ коштовне виготовлення 1 ремонт зубних протезів (за винятцом протезів із дорогоцінних металів), а також на забезпеченн}{ в

риторіях України, Біло­ русії та прибалтійських республІк, і які стали ін­ валідами внаСЛідок пора-'

..

22, 'лютого 1989 роі<у

В

управ.1Іінні

мо, на це є віДПОl}ідна ін­

господарства,

струнція.

миловидна

ду

"

і висловлює

Колектив сумує

і

райвиконкому

смерті

старшого

глибоко сумує

іиженера

районної

з приво.

архІтек­

АдМіністраціЯ.

з

нізації

ПАЗИЧ Катерини Василівни щире співчуття сім'ї покіЙиої.

працівників

віддІлу

районної

архітектури

приводу

висловщоє

передчасної смерті старшого ПАЗИЧ Катерини ВасилІвни співчуття сім'ї покійної.

і

газового

ві~ПОВі-

весь

партійна', проФспілкова, комсомольська орга"

колектив

Броварського

шиноремонтного

заводу

глибоко СУМУЮТЬ 3 ПРИВQДУ передчасної смерті роБІтника за­ воду. :Jлена КПРС, ветерана працІ,' ДЗЮБИ A"дpl. ФеJl,осlАовича і висловлююТЬ Г.1lИ60ке співчуття СіМ.'ї І близькнм покійного.

глибоко

інжеиера

Колектив працівників радгоспу «Гоголівський. висловЛЮЄ щире співчуття заступнику бухгалтера ГАІ'ІДАК Наталії Гри· горівні з приводу передчасиої смерті її батька ГАЯДАКА ГригорІ. Івановича.

наприклад,

жінка

працівників

передчасної

тури

Редактор А. 80ЛОШИНЕНКО. t

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

-

«Новая жизнь. орга:\ ВРО&аРСIOOГО городско_ к{)митета коммунистич"сной партии УкраинЬІ. и район:нюго Советов НlароднЬІХ депу­ ТаІ.І'ОВ Киевской области. (На ,Уliiраинском ЯЗЬІке)

го

ТеllефОНИ:

городснюго

n-

Ре,АаКТОР А. IІ.!іІХО4ИТ· с ~ ~

I"ueta

-

ВОЛОШИНЕНКО. апреJlЯ 1937 года. сред/І.. wn'l;ІіИда,. суббота.

17

ВРо8арс.,.

IIIP)'JfaPВII

КИіівсьного

4-04-61:

редактора

ПРОМИСlІовостl

роботи

-

4-04-11;

І

заСТУПНИJiа

секретаря,

соцlаllЬНИХ

8іддlllУ

YDравтнвя

Київська Область, М. Бровари, вул. Київська,

4-03-76:

вlдповlдanьиого

ВіддіllУ

обласного

255020, -

оу

вlддіllУ

питан"

раДlоінфОРМllЦіі с;правах

~ce І;)уиарвl: KId8Cbкa oOп~cть.

".

редактора,

видаВНIRЦТJ!і

Вроаарк.

.:vn

сіllltCЬКОГО

4-02-92; 5·13-91.

.-

-

відАіllУ

партІАнorо

господарства 81ДД1ІІУ

П()JЩ'раф1J

lІистІв

-

Індекс

.154.

життя

.... 23-26;. І. маСО80і

Друк

ДРу1Соsаний

16.052

61285.

ОфСе'І'ииЙ.

примІрники.

Замовления І

lCaїас",ка. Ін.

КНИЖН0801

торгИln1.

Обсяг

аркуш., Тираж нt

1422.

#31 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you