Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ)' KOMV· tt"ICTHЧHOI ПАРТІІ VКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОНИОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПVТА:tІВ КИІ8СЬКОІ ОБЛАСТІ

Гаsета ІНХОАИТ•

S

17

1937

КІіТН8

*

року

М ЗІ (7524)

*

*

.

ТИМ, ХТО БУДУЄ

СВІЙ ДІМ

ЦК JQПPC 1 Рада Мlнl­ стрІ.в ОРОР DрИЙ'НіІЛИ по­ станову сПро захо.ди що­ до

приаюрення

В

нІй

пос'l'авлевоrо

з'І:Jдом п~рт!І завзабезпечеlІня до

XXVII

дання

оодаJ)сьІкого способу рУІдЖення бУtдJtоНtКіВ.

·року кО'ЖН'ОІ радя:н-

сІм'І окремою квари.рою або l1Іі.ЦИВ1дуаm.ним

t.

З метою ·матерІат.но

бУІдИНКОм особливоrо зна­ чення набуває Істотне розwирения

·МОЖJІИІІІОСтей

Івдивlдуаль·

ноrо житлового бу:ДЬЖИ· цтва І nl;wнщення йоrо якостІ.

Тим

часом

у

уваrу

до

баrатьох

будівнJщ'NІа

будІвлями

в розмІрі

що

20

Зокрема,

в

ж розмІрі встановлюється ;кредит на купLвлю будин­

R!ІВ, якІ особистІй

перебувають в

. власностІ . ПІ.цnриемства.м 1

кlзацWuи

подавати

Іиди­

Пе­ що-

на·м

орга­

запропоновано

овоІм

працl:вніі"

допомогу

д.л.я

шенпя· 'К~диту в

пога­

охо­

того.

1

цідnриєм-

право

40

·

25

Р&JUІІІСЬІСОІ

й

бу,ди·нну

протя­

рЗ;Дf!іКські

трудові муть

в ра.цrос­

пах. Повервувс:JІ пІаа по­ равеІІІІJІ

·а

Афа'8111став1

1

ВстоДІUІІІр ТКаченко, оови баЧІІ'І'е ва цьову .· звlмку. · Трудову . дtат.­

.1

куди

новервувся

ІІЮЛЄ.КТІШJИ а.итmmу

пtеаа

о.цуас&ІDUІ. ПрІзв,вще .uев­

aapu

тромовтааарпrа

на­

зиВають в 'llleal кРащих роб1ТІІІІІС18

цьоrо

аtдпрв-

вмс:тва.

Фото М.

Ce101110ra.

органи,

орган1зац1І

І

ВІЗЬ­

:участ-ь

у

розвитку Індн·вlдуапьноrо житловоого _будівництва J тим

са.ми·м

внесуть

ваго­

мий в~лад у прискорення розв'я:зання житловоІ проблеми і підвищення добробуту радяна.'Кого ва­ роду.

НапередоднІ

черrовоІ хотІлося б звернути увагу працІв­ ників dІужб :міськвикои.

(ТАРС).

розмtрl

ОСОБЛИВИХ ЗУСИЛЬ НЕ ПОТРІ_БНО cecli . •міськради кому

на

НА ВАРТІ 1АВОЮВІ_ВЬ НАРОА V

неповне

викори­

стання можливостей рин­ ків Броварів. Новий ри.

Нееtмtльна

.

від

зJна М. В.. Язова д. Т ..

пере-

ВаІклаtІQВа О. Д.. Бірюко­

моги ІВедККоrо Жовт~ Історія · P~clfl«>I АрмІІ 1 ВUk:ЬІКово - Мора..коrо Фло . ту_ ОРСР. СІ•м десяти­

річ ::JDp~нl Сил.и gІии стоять на

~~опюційних на.роду. црацІ.

ву .

нашЬІ варті

tсож

заВ<>ІОВащ.

на. вavrt

.ОrворенІ

миру для

творчу

ра:дя.наь~оrо

за­

працю

народу.

з

,

трудящих

Радянсь·

ноІ АрміІ t ВІАськово­ М~оrо Флоту.

Оnлескамн

..

..

м. с.. Чебрккоц в. м Шевардиадое .Е . .А .• Яхов·

рєва

0. }14.,

МаедІОК<Sа

ДОJіГНХ

ro.

J,:i. 1.,

д.. Та:ІІК•.

КомІтет Верхов­ І Рада

МІнl.стрВ

иадlсла·

Флоту.

СРСР

цривLтания

воіиам

І

70

роtсІв

на вартІ соцІалІзму І ми­

ГОр-

бачова М. с ВQроtвиио­ аа J;J. 1.. ГромИ'Ко А. А., ЗАйков~ Л. · М .• Лигачова Є. К.. Янконова В. П., Рижкова М. 1.. елюнько­ ва М. ·М.. Со.поменцевц

Цеатральний КПРС. ПрезидІя ноІ Ради СРСР

з ДОІІО8JДЦю •

зус'І\Р_.ІЛ Іл••

.товаришtв

ВіАсько­

ветеранам Збройних Сип Ра,д~~~~ськоrо Союзу. Прн­ вLтанНя · ОГОЛОСИ8 член По­ л!Тбюро ЦК ЮІРС, сек­ ретар · ЦК КПРС. перший секретар ММК КПРС Л. М. Зайков.

МОС'КВи -ra воІнl:в столич­ иого гарнІ30ну. прие11-яче·

npиcym

ра;дянсьнІ

1

ли

ц1 з'І~ 22 лютого Вl:д· булись урочисті збори

ні 70-й рtчиИЦІ

визначнІ

во-М•ьного

У КремЛІвському Папа· ЦІ>ЕІЦставникtв

ДобрикІна

дянсJ>коІ Apмlt

честю виконують свІй сея:щениий обс.'яоок . пе­ ред БаrrЬІКІвщниою, cвut ІатеркацІональииА обо­ в'язсж.

'

п..

ВОЄНач~и. ветерани вІйни. вченІ . цредставни­ :ки ПЩ71'1Аних. радянських 1 rpOм~J організацІЙ . •Црисутиі вій<:ьковІ де­ леrаціІ соцІалІстичних 1ІІРЗІ11, JІК1 .прооули на СВ:ЯrІ'ІкуІІакия 70-.рlччя Ра­

І

хисту ревоnюцІІ КомунІ­ стичною nартією. В. І. Ле­ нtнкм. вони на.цІйно охо­ ронякm.

О.

А. Ф.. Лук'янова А. І., Мещведева В. А.. Кап·Іто­ .ноеа І. В , У . црезидІІ та­

РУ~~'

вистуnив

члени

·

кандидат

ПолІ'І'бюро

у

· ЦК

ІШРС, мІнІстр обороіfИ ОРСР генерал а.риіІ д. Т. Язав.

•••

С1~сятир1ччю · Ра.дян­ ськоІ АрмІІ 1 ВlйсЬ'КОВО­ Морського Флоту були присвячеві урочкстl збори

.

ro

р<Жlв у мІстах.

І\І)ОІМЗ!ДСЬ'КІ

1

пІдприємС'ІВU

ЦеятраJJЬНий КомІrrет КПРС 1 Рада МLнlстр.Ів СРСР висловили впевне­ .нlсть у тому. що nартІй­ нІ

80НВ

A.pldi,

еамовІддаво Щtацююn. .ва

вtсть вІв ПOUIIU ва до­

у сlльс.ЬІКій місцевості й менш !І!К 5О nроцентІв гом

ВQ'івв"іІn'ерІUЩІСІІВuk­

ВІдСJІ)'8ІІІЬDв в радах

СJdдвому аuо.ц~ •Фuu•,

· nроцентІв вартостІ бу­

вартосrt

тв.

на­

диІf'КУ П'рОТІН'ОМ 5О рОКІв

. не

Пос:Jdдо8ІІІІЬ . еаUІІІІх 1. 'fІ'1ДО8ВХ тра­ двцІІ C'l'apiiiOfo ПОВОJІ1ива

бойових

продавати

органІзацІям

оплатою ними не менш як

тисяч

·

освіти.

оооІ·м п;рацІаникам спо­ рудженІ ЖНJІІ буди.нни з

·-

будинкІв зб1льше,но · з З до 20 тисяч ка.рбованцІ.в І строк його погашення !! lО . до 25 рО!Ків. У та.кому

ПрИЙНІЯта постанGВа спрямована •На докоріину зміну ставлення до і.иди­ в~уаJІЬ1юго житлового бу­ діВнИЦТІВа. якнайшвидше за,доволення ·потреб сімей, якІ бажають спорудити ре'ІЮН'СТруювати

дається

Крім

гро­

двірними

кошти .

рони ~·я та · Інших бІQДЖЄ'МИХ органІзацІй.

но надавати

мІстах иредит на сnоруn­ ження щдивtдуальних

тилися.

црацівни;кам

С11Вам

забу,доеник.l'В.

продаж бУ\А1Вельн.нх в.tате­ .рІалІв. у результат.І чого його .обсяги значно скоро­

вІдуальний будинок ~ачаються заходв

.

ІНДІЦІ1Дуаль·

Щ>еднти

дозволяється

J.евалІда·м 1 учасникам Ве­ JІИКоІ !31ТЧИЗН!ЯНОJ ВLЙИИ,

них забудовникІв Ощадно­ му банну СРСР дозволе­

карбованцІв з. nомшен­ ням проrяrом 5О рОкІв. ЗНачно ,рооширено. nІльги в нреднтуваииІ мlсь.ких

державних ВJ(J]адевь,

~ серйозно ослаблено. дІють рІзні заборони. обмежено

або

спо­

розширення фінансових

.

мІсцевого бюджету для подання тахоІ допо.моги

иих жилих буДИJrКІв з на"

Jи:днвlдуальиого

жwrлавого

-

деnутатІ:в

вккористовувати

мадянам, якІ рроживають у сІльсЬІКІй · мІсцевостІ. на опоруджекн.я J.ндивlдуапь­

соІ03Них республіках 1 раАонах ІКраУІни, rолов,ннм чнном через орІєRrацІю на од~шиr кanlrram.ниx

житлово­

доІІі земельних .діпянсж. створЄІІІНІЯ rовариств і.н.ди­ вІЩаЛЬІИих за6удОВНИ'Кі:8, роЗвН'І'ІКу nІідрядного і гос­

ві:J@Начаєn.ся, що для ви­ ХОІИа•НІUІ

процентів заборго­ ваlfостl залежно від Іх став.пенІОІ J11J п·раці 1 ста­ жу роботи. Бикошеомам місцевих РВІД народних

го бмtвницт.ва. скасуван­ ая . необrруmОІВа.них обме­ жеkь у в~деннl І забу­

житлово­

бу.цІ&іицrr.ва• .·

І

індивідуального

розвИ'!'Х}'

ІндивІдуІЩЬНого

J11J 50

до поліnшення органІзаціІ

Ціна З коп.

nреjЦСТавникІІВ

трудящих

міста Києва І КиJесьноІ об.ластІ. воІнІВ Киtвс.ько­ го гаtрнІвОІНу, 4U<i .відбули­ ся 2.2 лютого в · ПалацІ

КУЛЬ.ТУРИ

сУ~аІна• .

У президtІ• член По­ лh'бщро ЦК КПРС, пер­ шНІй

секретар

парТіІ

ЦК

У~Іни

Щербнцьний,

Ком­

В.

.В.

· нок на вулицІ Коропен­ ка аж нІяк не nриваблює ні тих. хто хоче реалІзу. вати

сіпьськогосподарську

nоодунцІю, НІ п-"ичииа цього транс110рт~е

'КИ.

респубпІ,

'

З дооовіддю . внетупив член Політбюро ЦК Ком­ партІІ УІНраіии. · rене.рал ЗtPMll І. О. Герасимов .

ШЛІЯХ,

СЛа&ІИЙ .

пр~~·Й

боАовнА

36.рОАн.н:мИ

Радян..

Сиnа­

МИ, :непоруцжу GДRk:тЬ армІІ І вароду говорили

на зборах ветерани війни та .праці, передовшен · вн-

робвищrва. цр~тавивки r:ромадсЬІСОСТІ. Црнсутнlх прнвlтаJ;Іи воІни Киtвсько­ rо гарні~. Для учасни­ ків зб~І.в було дано с8Я't­ ковий ионцерr.

Урочисrt

збор~.

цри­

~яченl 70-рІччю · Ра,дяи­ СЬІСОІ АрмІІ І В1йсЬІКОВО­ МqрсЬІК0го Фло.ту, вІДбу­ лися

також

автобусf по

вулиці Короленка немає можливості. А коли зро­ бити · Ух рух однобічним? Для цього не nотрІбно

зворотньому

напрямку

маршрут :може бути та. ким: вулиця років ВЛКСМ вулиця Гага.

ріпа

50 -

-

вулиця Київська.

-

якихось особливих з у­ снль. Варто тільки дещо

Довжина :маршруту не. збільшиться, а от дістати­ ся до ринку буде значно

змінити

nростіше.

маршрут

автобу.

са .N! З. Нехай він не по­ вертає з вулиці КиУвськоІ

Іще один :момент. Для більшості броварчан не

на вулицю Гагаріна, а, проіхаІtши трохи дапІ, по­ вертає на .вулицю Коро. ленка І зупиняєтьсsr не подапІк-. ринку:. А nотім по . вулицІ років

відомо, чи є в місті то . чильна майстерня . Нев. же для того. щоб нато­

..

ВЛКСМ пинки

чити

ніж,

треба

сапу,

їхати

50

до кінцевоУ зу. маршруту. А в

Як дІстатися до ,шкоJІи?

.

СЬІЮІІМИ

сполучення.

От І доводиться нести важкі сумки з продуІЩІ. єю чималу відстань або обирати місцем тoprlвnl ринки Києва. Колись у

життІ• писали,

в

лопату,

Київ?

А. ТРУХІНА, броварчаика.

керІаники

пaprlt та уряду

Про

ПОКУ·ПЦІВ . погане

....,.

сНовому

що пустити

Донецьку.

ДнІnропетровську. ЛьвовІ. містах-rероях ОдесІ, Сева­ стополІ І КерчІ. інших містах республіки.

(ТАРС-РАТАУ).

НабпнжеІUUІ

м е ш к а в ц

М

54

весни

1

. ми.

будинкІв

•а• І М

54

сб• по

вулицІ Короленка. чекаємо з острахом. Потечуть бе­ резневІ струмки. І знову ;кам не Jot())ИRa буде про­

йrі-и-проtхаТІИ, !дИ'Н'Ками

бо

мІж

утв(!)иться

бу­ озе-

Добрим був трудовий СТарТ у НОВОМ)' рОЦІ ІСО· , лективу заводУ атомІнІ· евих будІвет.иих иоqст­ рукцІА. За ёІчень ним ус •. пtшно виконано nлани з Усіх технІко - екоиомІч.

них ~азивкlв. Так, зав.

дання з виробництва про.

дукцІІ

перекрито

на

107

тисяч нарбоваицlв. Пере· винонано 1 такий важли­ вий показник. ян товарів иародноrо вання.

На

.

випуск спожи-

будмайданчики

ре­

спубJJіІЩ аtдправпеІіо •ай-

ро брудно! води. шим Ж'е дІт.ям до

зин, А на­ шко.пн

треба ходи'І'и. Щоб .п<nра­ ·ПИТИ

туди.

· Ьt

і

в

мусимо

доведеться

або обходити звалище бруду. або форсувати й9rо. Та й дорослим тана перепояа аж нІяк радостІ не додає, бо ж ~ в мага-

~ячий ходити

·

са;~.ок

щоденно.

Невже не знайдеться в :місті слуЖ'би, щоб допомогла нам nерепони?

позбутися

цієІ

МешканцІ будиику •б• по вулицІ Королевка ( 19 пІдпи­ сІв).

.N9 54

Віддача. буде більшою же які хнм

500

тони конструкцІй,

хористуються цопвтом.

Допомогла

вели.

гальванозахисних

виробничн~·

кам досягти успіху висо­ нопродунти.вна праця. До речІ, за сІчень УІ продун~ 'rивиtсть більша завдання · на 4,4 nроЦента. Переможцями соцІапІ­ стичиоrо

заготіВельного цеху М. І . Марченна та Із · цеху

змагання

nоирнт­

тів В. С. Царьова.

Із серпня мИнулого ро. ну роб~тнннн заводу пе­ реведенгна новІ тарифні ставки

сtчня

та

оклади ,

88 - го

.-

а

з

но-технІчні працІвники.

етапи

бригада пресувальникlв А. В. Ковбасиисьного,, к~мппекснІ бригади Із

Л. ТІМА.."СОВСЬКА. Інженер з орrаиізацlі СОЦЗМЗГІUІІUІ.

1

інженер·


2

сНОВЕ

сторінка.

ЖИТТjІ:.

JІЮТОГО

24

1988

·року

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ т р у д я щ и х м і с т а і р а й о .н у

н а·

19 8 8.

·р і ~

Втітоючн • аrнття рІшеННJІ XXVII .мІльйони 847 тиСJІІJ кІлова~годин елекз'Із.цу парт11, наступних ПленумІв ЦК троенергlІ, 9 мt.Jц>йо.нШ 927 г1гаиалар.Lй .КН.t'С, &ТИВНО ВКJІІОЧНВІJІІІСЬ f С:ОЦІапі· теплоонерrlІ, 49,5 rонни а.втобензниу. стнчне змаrа.RІІJІ на ІJесть 70-рІ"І"ІІІ Одержати не •мЄІНШе 75 nроцентів

зелений корм З20 центнерІв. БироУ соц1ааьн11 еферІ. Наполеrливо про. би'Nfі кормів з одного гектара сіяних водити nінtю · ва забезпечеини до 2000 кормових культур по 50 центнерів кор- року · иожноІ сtм'І окремою кварТирою. мових одиниць. Виробництво кормів до- ЗбудУвати 10 житлових буДJЩкІв на Bemncoro Жовтм, бtп:ьпdсть коп:е~в приросту потреб мате-ріа.ІП>іІих ресурсіВ вести до 401 тисячІ тонн кормових оди- 1064 квартири, полtпши,-и використаиВJІ крупнопанельного Міста І району успtmво ВІПЮнап:а пn:а­ за рахун<JІ( Іх еконо.міІ, зб1льmення ви- ниць , що становитиме 29 центнерів кор- потужностей заводу сировнии. ві\ЦХ:о- мових одинИць на умовну голову rpo- домобудУвання. Своєчасно ввести басейн вовt завдІШІUІ 1 зобов'JІЗІШІUІ 1007 _року користанк-я вторивноУ діВ

І двох років п'яТІфlІJКН з основвих тех­

З СОЦІаJІіСТНІJННМН зобов'Я38НВЯМВ ПО заверmевнJО нароАJЮrоспОдарсьВІІХ 3ав· давь двох рокlв ХІІ u' ятвр1чкв до юаі­

.17 пІдприємств, 140 Д1ІІЬВВЦЬ,

школи-інтернату, :м іський парк Пере;мо.

заці.й. Довести питому 'ваrу бригад, що процентів. Продати державі картоплі ви- тисячІ квадратних :метрів житла, 21 ні­ працюють ·на tU{ИНИ'Й наряд з оплатою соноцінних сортІв . до 75 процентів. ло.метр газових ~rtЩгІстралей, за6езпечи.

п:ею .)ь.овТИJІ успіmно справвтІСJІ коп:ек­

rоспlв,

мадського стада.

· 1 Заготовити .в цілому: сіна першого ги, нотепьну .Ni! , З, закІнчити ренонетПеревести на са.иофlна.нсува·ННЯ са- класу - 75 процентІв, сінажу - 70, рукцію стадіону, середньої школи .N.! 5. моокуnніс'11ь вісім пwrриємс'І'В 1 органі- силосу - 85, трав'яного борошна- 70 ·У сільській :місцевості ввеСти 14,З

Іdко-ековомtІJННх в,оказJОUdв.

тнвв

виробництва.

за к1ицевим результатом, .в nромислодовести надій молока на корову до ти освоєння коштів на спорудженні ди. вооrі до 73,2 цроцента, 13 загального З500 кілограмів. Середньодобовий при- тячих садкt.в у cenax Плоскому, Зази.

орrанізацtй, рад­

брвrад., ІМІІІІЩ 10

обсягу будІ.вел.Ьно~оН'l'ажних робіт за ме:тодом брИІГадноrо п~ду - до 81 •7 ІІР?з~~:.rи втрати .робочОго часу на ,7,8 проц. ен.та. ~ИЩІfl'И :ритміЧІН. lсть Іфаці, 1я з.мtцнювати договІрну дисциnл У· Ocвo'fnl :в•~иищrво 122 нових видІв п.t""'-"""•

ріст на вирощуванні 1 відгодівлі великоХ м'І, Рожнах, реконструкціІ Калнтянсь­ рогатоІ худоби - 5ЗО грамів, свиней- коІ середньо! школи. ставню продуктвввості працІ переВІІВІО­ 470 грамів, ~ержати за рік від курки.НапОлегливо працю-вати вад виконан. нано ,ва 3,1 111роцента. Понад DJI8R ви­ пущено ІіроМВСJІОВОІ хqю.цукціІ ва суму несучки по 2 О яєць. .ням завдань коммекенох fІРОrра:ми роз. · Продати державІ: .м'яса --' ~7 тисяІJ вюку виробництва Т<)варі.в народиого о,7 мln:ьйова варбОвавцtв, одерzано тонн, молока - 95 тисяч тонн. яєць - споживання 1 сфери ПО"'""' на 1986-. 5,8 мtт.йова -варбовавців пов.а.црпво­ 320 І .. 1 -ч. м ЛЬnОН в штук. 2000 роки. Забезпечити випусК' понад ввх прибутків. Перевв:ковано ~ щанв по продУкціІ тварин- план товарів народного споживанВJІ на ввробввцтву й продажу дер.авl молока, nро.В~~итк Dp""''""'rtl вищоІ иатегор.lІ . ПолІпшити якість ~""'"'· ц1в ництва. Довести Продаж державі м'яса 1,2 мільйона каn«n...~ ..цІв, об"'"'реалl. м яса, явць. ~·- на 50,7 -мІsльйона кЗрбоІІан • Т()• у v б І .I'UVUCUl ....... ."..",.,. •• Інд великQ рогато. худо и вищо вгодовано- зацІ У платних noCJI.}Т .првести до , 17,27Одиостайво схваJіююІJН й Jd,цтpJIIIYIO" варlв полІmПеНОІ .ІІКОСТі з ексом стІ - до 75 процентів, .молока першого :мільйона карбоваІЩІв, що на 169 тиІJН новаторський курс парт1І .ва Jlldcнy сИ• на 27,4 мільйона карбованцІв. сорту - до 95 процентів, в тому числІ сяч карбованців б1льше планових зав перебудову всіх tфер сусп1п:ьиоrо 2ВІІТ­ Довести ·пИ"ЮМу вагу ~одук.ціІ вищо! охолодженого - до 90 процентів. дань. · ти, дtп:ом вІдповідаючи на plmeRRJІ ІJерв­ катеГQріІ SfКOCTi У зага:m.ному обсязі до На всіх тваринницьких фермах подостроково, 29 ' грудня, , виКонати аевоrо .(1987 р.) Пленуму ЦfС JШPt: 1 14,2 nроцента, товарІІв поліnшеноІ Я'КОС- nіпшити роботу по поновленню стада, _ план раздрібного . товарообороту, додат. праrвучн rlдно зустріти ХІХ Всес010зну ті з І.н1де'КСО.м сН:• в обсязІ. внробниц,тва якостІ вирощуванВJІ ремонтного поголі- ково продат.и товарів на 425 тисяч карпартlйну коифереЦоо, трудовІ колек­ нещюдовольчих таварІІв fІародноrоо спо- в'.я, зниженню загибелі м~лодняка, ус- бованці.в. · Ща міста 1 району беруть .а 1988 рІК ж~тап:ь~~~·~удtвввцтвІ , освоІтн пІшному зр.вершенню зиміj.ЛІ худоби. . В вести в д1ю в rмlcтl 1 районІ 4 ма. таіd соцІапіСТІІ'ПІІ зобов' я38НВJІ: "..італьних ВКJІ"'"""""' на 36,8 мільйона у господарствах району продовжувати гааІUІи, віДДіл сКулінарІя•. зt'!Ільшнти к..... ..,.......~ роб<пу по підвищенню культури земле- на З87 . хlлькість ПQсадковнх мІсць на У Промнсп:овостl ремізувати додат· ~адського , харqуван. каво до плану цр()дуuщіІ на 1 .мІJlьйон ка~ирова~~~икористовуючи ,колективний _роОСтва. рацІонально використовувати мІ- підприємствах ТВСJІЧ трудlввнкlв. ::Joбo8'ЯЗIUDUI ПО Зро­

не~льнІ добрива. Внести на кожеи. rекто.му числІ до ХІХ знизити собl!варТість будІІвельно- тар оранки по 20 тонн органІчних добна 0,45 м1пьйооа пІ,Др.яд. монтажних робJ.т П()НЩЦ nлан на 0.6 npoі ДОс.яrrИ ІЮНадпланов<>rо цента, підвищити .rтnn~нtсть працt рив, в тому чисп: на зрошуваних землях

карбованців, у пар1U(ОНференщ1І ха.рбованцl'В.

-

:JPOCTaюm nр<ЩУІКТИ:ВНо<:ті nраці на . 1.~

на 1 процент.

••r......,····-

-

по 21 тоннІ.

.

ВJІ, впровадити дві . !Меха~зо8анІ пото'І.

нІ лІнtІ.

Розширити мережу ательє,

' . За рахунок раціонального 1 бережлнПлан перевезенВJІ вантажІв JЩКОНати вого використання матеріально • · технtч- кій :місцевості _

nр(щеН'l'а і додаТІtавого зниж~. собі­

вартості на .(),6 процента. Весь приріст ·nромисловом внробІmЦl'Ва здLАап~и за

29 грудня 1988 року, збільшити паса- них ресuрсІв зеионо.мити в господарствах

жирообіг на 6,З nроцента У порІвнянн! району "і39 то.;'и бензину, З98 тонн ди-

.рахунок росту .цродуІІСfl'И2!lІОСТІ ~- Нь з ;минулим рокам. Охопити

майсте.

рень. дрий.маль~~~их і піюкатннх nунктІв на 14 одиниць, в 'fOAf.Y числt в сlпьсь.

ца 13.. одиниць.

В охоронІ здоров'я полІпшити етан

265 роб1тни- зельного палива, одиН .міnьйон 986 ти- здоров'я населення. Підвищити якісt~ ,. ~ u,8 nроцвата іІІІ!1Вищнти ма•новl тем.пи ків транспорту 1 271-підпрнємств зв'яз- сяч кіловат-годин електрренергІУ, 6965 проведевня профогпяд1в. Знизити -~ росту обсягу виробництва ІJІ,р()ду2ЩІІ при ку мет~.м бригадного пІ,црццу. гігакапорій теплоенергІІ, 938 . кубІчвнх хворювавІсть у випадках на 2 проц8... . 1 ОО-процентному виконаннІ дог_рворів rto у сІш.ськоrо.сподарському ввробввцтвІ метрІв лісоматерІалів. ти, в днях - на З проЦенти. скороти'fМ nоставках. . строки перебування на лІжку по цент. Випустити оонад п.ла.и 50 тонн алю­ працівники районного агропромислового. Постійно пІдвищувати професНtну .май- ральній районній лІкарнІ на О;З д,ни, по механізаторІв, тваринників, Дільничних лІкарнях _ 0;5 дВJІ, охОЩt- · мІ.н.ієвих будівельних хонструащій. 50 об'єднання, реалізуючи завдании Прод~ стерність тонн алюмінlввоrо товарного nрофілю, вольчоУ програми, широко запроваджу- працІвникІв росп:ниництва. ти диспансерним наглядом 82 процен­ 30 тисяч шту:к дит'Я'ЧQ:ГО трикотажу, 50 ючи науково-технічні досягнення для Довести до 65 процентІа (в загальН1й ти населення, знизити рівень інфекцій. · тонн ·кисламолочНо.Х nроД)І!ЩіІ, на 58 інте~~сивНlшрго розвитку всІх галузей кlJІЬкостІ) трактористІв-машиністІв, спе. них захворювань 8 районі на 2 проце~ти . .ТИСЯЧ ІКарбОіВ&НЦІІВ Т.о:рГОІВЄЛЬНоrо і сільського господарства, зобов'язуються ціалісТів 1-2 І<Ласtв. . · технtч.н()го · обладнання ,для торгі-влі 1 довести · виробиицтво валовоІ сільськогосподарськоІ продукцІУ до 190 мільйоЗапровадити . копективнІ ФОР'dи оргаВпровадиТи. в лікувальних за:кладах гро!Ма,доькОТО харчування, ·на 50 тисяч нів карбованців, підвищити ПР.Одуктив- нtзаца оплати праці у всіх виробничих району ЗО нових :методів обс;теження І карбованців тенстильноІ галантереІ, ність працІ на 14,7 процента ііЬрівняно пІдрозділах рослинництва і тваринницт- лікувания хворих, побудУвати фельд­ на 70 тисяч юфбованцlв комбІкор­ з середньорічНИм рІвне.м одинадцятоІ .ва, mиродо практикувати застсісуваиня шеР,сько . - акушерськІ пункти в селах мів, відремонтувати понад ПЛІNІ 2,5 _ти­ індивідУального , сІмейного, орендиого ШдлІссІ, Опанасові, поліклініку -в еесячІ штук автопокрищок. п'ятирІчки. підрядів. Перевести 12 господарств І лі ВеJіика Днмерк.а. Реалізуючи

заходи,

передбачені

цІ­

льQВими . :КОМПІJІеІQСІНИ.МИ иауково-тех.н1ч­ нимн програмами, досягти дальшого

пІдівІиїценнtя

еq7екти.вност1

промисл()вОГО

виробництва, в тому числі ввести в дію три комплексно механізовані І ав­

Широко запроваджуюІJИ

чити одержання з кожного гектара: зер- вания.

в народній ocвtrrl, зrідно з основни.

На нові у.мови

оплати

працІ

фесІйноІ

школи, охопити

навчанНям у

нових - ЗО центнерів, картоплі - 150, згІдно постанови . ЦК НІПРС і Ради Мі. перших · класах шкіл і дошкільних заовочів відкритого грунту - 155, фрук- пістрІв СРСР .Ni! 1115 церевести рад~ кладІ.В 1459 діrей шестирічного . вІку, тів і ягід ...:... 55 центнерів, що дозволить rоспи tменl 60-pJ~ СРСР, сРусанtв. групами подовженого дня -

томатизован'l дLльниці, АВ1 · .автоматизо­ виробити: зерна 4З тисячІ вані системи уnра&ЛІоння І обрабхн Ін- топлі -

50

тисяч тонн, кар- ський•.

іменІ

Щорса,

сЛітківський•. вів.

5620 уч-

тонн, овочІв - 65 сБобрицький•. сВеликодимерський•. Підготувати 720 ЮІмІфlкованих тисяч тонн, фруктів І ягід :..... 6,4 тисячІ радгосп • КО.&1бінат сТепличн-ий•, ре. бІтників у системі профтехосвіти.

·

формаціУ. д() хІінця раку

Інтенсивну пІдприємств сільськоГ9 господарства иа

технологію, досяГнення иауки. забез:пе- повний госпрозрахунок І самофІнансу- .ми напрямами .заrапьноосвІтньоr 1 про.

ро.

25 монтно-транспортне підприємство, на Створити районний . оборонно-спортив­ забеЗlІечити .мех;ш.lзо­ тонн. Продати державі: картоплІ 57 тисяІJ товн; оплату праці вІд валового доходу - ний табір для юнаиlв допризовного і 1 аз1\ОІМа'1'1И3QВаною працею 60,7 тисяч тонн, овочІв 5,3 тисячІ тони. радгоспи сКрасклівсЬ'КНй• І , сЗавориць. призовного вІку. . · процеm-а · робі"mикіІв. Перевести з.. руч­ фруктів І ягід -

·

ваною

ноІ пра.ц'l на мехакі30Ва!Ну 149 чоловік Одержати Щц реалІ9а.Ц1І науновtИех­ нічних захоодІв еконо.міч:ний ефект 2м!льйони 269 тисяч карбава.ицtв, від :впровадженІН.Я

вннах()ДІів

і

раціонал!за­

торСЬІКих :п:ропооІЩ!й 2 мільйони 255 тисяч харбоваЯЦLв . Ocвolrm напl.тальних вкладень 51,2 мl.m:.!йона карбованцІв, в Т()МУ числі 28,1 мІ:JІьй()Иа 'Карбова·нц1в иа реконст;рУJЩlю 1 техН1'<11Не переозбро­ ен·ия виробництва. Це в 2,6 більше, ніж минулого року.

Завдтm СRОрОО'ИТИ

атестац1У

59

·

pua

Забезпечити урожайність

гектара кормових культур:

з кожного кий•.

бурякІв ...:...

Удосконалювати

------------------------------------------------------------------ нань за інтересами. Підвищити

присВJІІJеиий 45-А

працюючих, одержати економічний ефеюr 1'\16,9 ТИОЯЧ1 'КарбованцІа.

режиму

у

на дальше Посилен­

еноиОМІІ

І

річниці визволення

міста і районьо вІд нl:мецько.фашистсь. кИх заrарбникІв. Продовжити соц1м1стнчне nаганвя а труДRЩКмв ЩоJUСОВСького .району, Мое. ковськоІ області, Слуцьноrо району М1ж:ько1 обп:астІ, Чориобаівськоrо раАо. ну Черкасько! oбnactl. · _ТруДJІЩІ :міста І мАону, гаряче схаа. люІОЧИ вироблений riaJ)'1'1f:ю курс на до.

_До~Jести . ноеф1цІвнrr ЗІМІІН·НСІСТІ робо'rи 1,6. На 101,7· процента Проводити курс

.

еереК'Тивнtсть використав.

прокату спортіивенrаря. Шдrотуваrи 4 майстрів спорту міжнародного класу, 8 майстрІв спо-р.rу СРСР. У вереснІ провести сВJІто День !МІста,

..

63

ня

КС

ня наявноУ спортивно] бази, ,розширити мережу абонементних груп, пуН1СТІS

1 рацlоналІЗацlІ

забезпечити :чюста.н:ня фонд<JВjдцачl порІвюшиі з 1987 роком.

хущ.турно.

створити

600 центнерів, кукурудзи на 1 силос і зе- проценти оо рівняпо з :.минуJІН:М роком, в селах Семипопках, ЛІтках, Богданів. лений корм ...,.. З50, багаторічних трав довести рентабельність виробництва до цl збІльшити кІлЬJdсть нолективів ху­ на сіно - 41, багаторічних трав на 30 процентів. дожньоІ са.модіялЬІності клубів, об'єд.

робе>чих м1СЦЬ, ВИВільНН'l'И

ОбJJаДнаиня ІJР

роботу

Знизити соб~вартІсть продунцlІ на З спортивних комплексів,

бережливОСТі .

ВrrрQВаднтк. п'ять ма.п:ОВ'Іщходних і ~

корінну

. вІдходних

'!'е:JІІНопогІй, :використати у ви~ · робН·ИЦТВІ. продуІЩІІ 23 ТИСJІІJІ TOIUI ВТQ:о ринноІ с.вровини, на 2,1 мlльйона иарбо­ еанцtв вир()биrrи промисловоІ пр6дуиц1І із вторвн.ноІ си:равини. ·за рахуіfОК П()­ лlnшення експлуатаціІ енергетич:ного 1 Te.XHOJ ІОrіЧНОГ() ()(ілащиання, .вnроваджен­

перебудову

управління

мІхою, здtйсиюючн рішення

зду КПРС

по

екоиомічиого

ехоно.

XXVII з'І•

прискоренню соцtап:ьно­

розвитку

ІфаУнн,

готую.

чи rІдну зустрІч XIfC ВсесО103НІА пар. тійній нонфереиц1У, зооов~язуютьс,:~~. з .че. стю виконати nлани 1 соціалісти.чнІ ао. Понад дві тисячі професlйввх шофе­ практJІ'DІНм :wuіттІІМ із Сергієм BlтaJd., бов' яваиВJІ 1988 року, НЯ р: щіонаJІЬІНИХ режиМІв І скорочення рів п1дrотував майстер . ВIIJ)045IDI'Ioro нa­ ІоВJІ'Іем Кобцf!м, JІКІІЙ капраменнА на В-Тра~ ЗеІСОНОІМИ:ТИ 815 ТОИІН пр<и<ату чор­ B'IUIIIJI з воЮННJІ автомобІJd.в · ДТСААФ стаціонарне нав'ІUІІІJІ· радrоспом ім.енІ. Соціuіс'І'ІІ'ЩІ зобов'нзанвя ' обrово. НИХ металІв, 90 ТОЮІ цементу. двІ тисячІ CeprUt Фqopo8J111 Пастухов. На цьому Кірова. ренІ І орнАнятІ в трудових воаевтв­ 1 693, нуб .-.щх .метри лісоматерІалІВ, 4 знімку ви бачите Aoro пере,Ц 11ерrоввм Фото М. Семнноrа. · вах міс.та 1 раІовr.

..

.~

.f'l!

~.а~~--88------~--------&5----~--8&~&&~~--~----~~----~~ --~~~-~--~-~~-~--~--~-~--~-~---~-~----~--~-~-~-~------~


24 JІЮТОГО 1988 року

«НОВЕ

ти в умовах госпрозрахун­

.ЕТІТЬ НА ВІТЕР,

fPOWI

ку

-

вІн

З

пОfСазникІв.

процехтІ:в а,зокрема

тн

На

nроти

цапоси

середній

тут

скоротн·

од·

бІов

механізаціІ

на

ваГони 2 тисячі

свtдnочива­ 344 години,

2,5

тобто кожвкй у раза більше, ніж передбачено

не

:По~друrе, ВИ1fН1 в цьо­ му иерівнн.ки nfАприємств. JІК1 !ВЧ8СВО не КОІП'рОЛІО-

неrативно позначається на

в~обничн·н.ка·

ЮТЬ

пОС'І'авОІК продуІщJ.І за

стан

справ.

Лрига.дует,ся,

·

•Погаио оргаиІзоваиц об­ робІса . ваrоиtв у !J)aйcno­ жнвcnLnцl. Вона виnпати­

доооворами.

Оrже, цmm>н. За мину­

ла т~Ік шrрафі.в.

'лнІt р!х 1'1льІКИ ПІідnрИЄМ•

. ствами

nро!ИВ'уЗJІа було затримано · 1919 ваrо­ R1в. Ось винуватЦІ цьо-

карбованці 'ІІР<>хи менше.

924

завод nлас-rмас (587 Baro!li-B), УВТН трес·

ту сБ:раварипромжитло­ бу~ (291), ДОСЛІДНО-еКС·

приємств ВННИ

перимеmат.вf!А завод бу·

та

JIIO!X

З8.ЩІадів,

слонили собою ДJm nрацівників

Нопи рІх rому в Боб­

- Ати

на

paдrocnpoбкoo­ вирlшено

1

ми організаціІ оплати nраці, особливого ентузі· азму в його праціВників

це не виклНІСало.

комірно, бо

на

R 1

n-nvrllм ~.,....,."-

ме

ролі

січня

vvnt'

голошено на необх.!Nfості

збИ'11(1В.

rопова

минулого

црамJ.нн.я

. внватrаже.иия

ху керІвини назвав госп-розрахунок. а звіІдси

-

nоліnшеRНЯ oбnta<y і конт­ ролю rопавним бухгалте­ ром Г. Ф. Байбарзою, своєчамk:ть всіх опера· цlй. ЯКі провСWІnа реві­ .тна r,pyna під керlвницт­ ао.м І. А. ДарШ'Зи , вистав· ки-nродажі товарів, а ос· повне самовlдцана ро­ бота кращих 3 кращих -

О. М . Андрущенко, Г. С.

ІІ.lццубноІ, П. Г. Балиць­ иоІ, Р . ДонеЦt., о .М. Зубж>, П . П. ПолооЮR . Саме вони найшвидше зу~ міли перебудувати свою роботу.

n.

.npare

ц1 успіхи не за-

на

анкету

•нового

некампетент.

nрацІ.в.ники.

Але

чи все залежить і

?

Здавалось

47.

би,

одним

дахом .

радіти

радості нам,

роботи,

Але

не до

тим . біль.

,t

обмінюватись досвlідом.. н об 1 " " 1 е х'І.Цnо також в дкрити

ше жителя· м масиву,

чеиковаму,

про дітей обернеться тим,

поки що

їх чекає

овочеВий маrазин у Шев; .матеріап'lв

а

картину:

в

спеку,

що

Турбота

протягом , дня на прийо:мах у лJ.карів фіЛіалу ,11& 1 в середньому буває

са:ме тей. І ся на жуть М 3

таха юлькість дідаремно сподlватн. те. що · всіх Іх змо­ обслужити автобус і !Маршрутне таксі .NV 10. АТП - 13200 пере. йшло на госпрозрахунок,

трактора

(на ~а

тОЖ

рахує кожну коmй-

1

1

а то по троє малят, не­ ріДко з невеликою різ­ ницею у віці. Прийом по.

чинається · з · 8-І ранку . В

нонує

своє

завдань

головне

на

з

ви.

n' .ятир. 1ЧК}'

колектив

вироб­

вичого об'є.днани.я сКи­ :ровсквй завод•. Тут Іде

з

екраном

теперdшній ситуації бать­ на .роботу.

А .як буде тоді? Закінчу. ються прийоми о 20-ій Взимку

цільна

темнота,

додому

з

-

це су. а

дорога

нездоровими

.дLтьми не близька.

Про те,

контакти

що буде під

в

автобус~х.

1

меться піШ:КИ.

Зараз до­

рога займає :максимум 15 хвилин, тоді близько години. · Виходить, куди не

кинь

-

всюди

.

клин

Але rоворимо ми це не для того. щоб розтри. вожитн людей. . Пропону­ ємо вихід Ів ситуаці.І, що

склалася.

діагоналі

no

61

І. В. Дуиас та І . Г. Москвець nроводять випробу­

В.

(Фотохроніка

Песлика.

тут

щороку

додається

ніку. Для нех можна

по

rx

одній дільниці . Зараз уже 15. Будівництво ж 34- го :мtкрорайону· 'l'РИ­ ІВЗЄ, ТУТ ЖИТИМе .бЛИЗЬ:КО ЗО

.

тисяч

чоловік,

вина з них Якщо на районноУ

Програма-мінімум (ми реапісти і розуміємо, що не так швидко РQбИ1'ьс.я, .як мовиться): залишити в приміщенні філІалу М 1 сьогоднІінШі 15 дільниць.

діти! сПорудження

-

на

цьому масиві зараз не­ ІМає коштів, пропонувмо

А решту,

Програма мак-

Держбанку .

.як і планува.

перевести

в

нову

попіклlиІ.ку. Там. до речі. теж неширокі · коридори і не дуже багато кабінетів. До того ок потрібНі ІМіс.Ця

t дп.я свузьких• спеціа­ лістів, і дЛЯ дільничних педІаТрів.

Дитячу

стоматпопіклі­

нLку влаштує ініnе при. міщення поблизу, скажі ­ мо, трикЬмнатна кварти. ра

на

першому

ОДНОГО З адже їй

поверсі

НОВИХ будинків, треба і не так

баrато кабІнетів. На їх оке місці .розмістити набі. нети

для

здорових

дітей

(нині дп.я цієУ мети пла­

вІдкрити спеціальний ра . хунок в Броварському віД­

діленні

від­

вестн спеціально спроек­ тований перший поверх житлового будинку .

поло­

поліклlнLки

РАТАУ) .

будівництвом окремого приміщення під попікпі­

симум : масиву потрібна своя полік:лlніка. Л:дже

ВІРИТЬСЯ: ПРОВЛЕМІ ВИРІШИМО

виrо­

Hf

nepe•.

нується

виділити

щення

поліклініки

примі­

алу N.! реїзду).

1

філі.

після його пе­ Входи для здо.

ньоrо можна буде paxyвam кошти, заробле

рових і розділені.

ні

місці Gручно і мамам, і лікарям .

броварчанами

ботниках ,

на

Можуть допомогти в збо­ рі

коштІІВ

і

жіночі

Дуже

ради

вірити,

ня. Про відписки, відмо­ ви не може бути і :мови, адже дІти справді найдорожче , що в нас є . Давайте ж не на словах турбуватися

про

Іх

бла.

ГОІЮЛУЧЧЯ .

С. ЗАЄЦЬ, лІкар філіалу

старший

спрогупянка•

1

J1to 1

туди назад взимку при. несе не нористь, а шко­

кв.

дУ. Вооити дитину в ав. томобІ!nі :може не КОЖ· ний. \ МоЖливий ще один ва­

J)іаит~

хочеться

що наші ро:щуми стануть ПРИВ<>дом для серйозного і зацікавленого обговорен.

пlддриємств. Та А самі батьки не стоятимуть ос­ торонь доброУ справи. Було б добре заплаиу. .вати в цtй полLклінlці оздоровчий центр з фіз­ кабінетами , басейном для малят. Адже зараз фlз­ процед.ури ми майже не nрІЮначаємо. Знаємо, що двогодинна

хворих будуть І ~ все в одному

-

су.

недільниках.

якщо не виАде із

Та як ие nрииро. але антиrромадськІ lt антиза­ иоинІ ,цІt· М. Хижияка не

сфера

n

за.

КІвець "самогоннога цеху АІАа ІІаксиІа" ··

стосуваим, збІльшена по. тужність двнrуна, . nоліП­

_аначених

базова м()дет., на основі якоі

.

ДВТЯ'ІОІ nолl.клlв1.

Н. ЖRОВИЧ, С. ROBEHKO, ·Л. ОРНАТСЬКА, В. ЮХНЕНКО, ДІпьІІІІ'ІІІІ nедІатри;

характернетиками перевершув

розширена

Jleиlнrpaд. Усnішно ВИ·

433» -

телевізорИ

лося,

товтовану тепер модель: .

шено

ЕОМ. телеіГРQвнх приставок.

сантиметрів,

· Фото

в

вищеною тем~ратурою, А в баrатьох по двоє,

годині.

15 -тн про­

вання нових телевізорів.

дощ, заметіль мами тяг. нуть за руку ДІ.тей з під­

ки встиrають

не

На знімку: реrулювальннки радіоапаратури (злІва на­

Переохолодження пере­ втома .тих, хто добирати­

сНировец• К-'101 М знімку). Ця машина

67

право)

nроІІВС,ІІово­

одужуючих. Адже сьогодні

серІйномУ ен.

сЕлектрон-5ІТЦ і

~ахуtНО.К

НОВОГО

своУми

знають,

том с.масив - вулиця Юрова-. туди і назад курсу. ватимуть 400 хворих 1

ВОВИПК!. ТРАКТОРОВУДІВНИКІВ

значно

ку

яких

-

персональної

.виnускатиму,.ься

в

що щоденно за маршру.

девт.

по

сьогодні,

-'-· Заворичах,

J'РОІІ&дсuвІ вореспов-

ПУСКУ

це

час епідемій грипу (таких. скажімо , Як у цьому році), і думати не хочеть· ся. Додаткові вірусні

сприятиме успіху. П. КУДІН,

'РОбота

які

в най{)Лижчому

майбутньому.

будівеЛьних

краще oбcnyroвyВa-rg працtв:ннкJв ферм 1 полі.в. Словом, працювати є над чим,

не

нор­

.ку і ко2kний літр дефі. цитцоrо бензину . У них -свої проблеми. Залишається уявити та­

Бу.

треба: умови пол.Іnшать.ся. всі лікарі будуть під

шувати Ьо цредставни-

.перевищИ8

процеаrrи . Чи до­

4

якості,

Завдяки новим схемним рішенням і заст~уваиню новоі елементної бази зменшено габарити. вагу і матеріало· місткість телевізора, nідвищено його надійність, утричі знижена споживана nотужність.

дере­

':І'JNUІСDОртвоrо •ІДдlлу місьКІСОІІJ 'КОІІІІартlІ Украіни.

поліклініки

де тут великий сучасний комплекс.

...,.-

nідсумки

дитячо!

по вуп~щі Нlроц-,

клавіатури

О. ЛЕПІ'УКОВ,

питься в нове приміщен.

к,ре.ма з СемиnолкІівсЬІКим раw.....-nnбкоопом. Заnро-

заво­

доспJдно-експе­

ІвстрJВ'ІОр

залишилось· до літа. А nотім весь філ1ал пересе-

JЮНО на(іу\Ло дієвості, . зо-

на

му на

Це і кінескоn з самозведенням

·грам. У новому_ телеприймачі передбачено можливість підключення додаткових пристроїв відеомаrнітофона,

шиноре­ на

'властиві · такі

-

к ль- .

сжити-. нам в цих стінах

к~

мант.наму,

.запитаєте ви. Та томv. що

з стану формалізму, щоб

1 на

пластмас,

Ім

рова система настройки телевізора та внбQру

ремонтно-меха­

ВИ'JІИ СТЗІНQВИЩа

об'єднання покоління

променів, і система автоматичного баЛансу білого кольо­ РУ. яка сама виправить кольоровість зображення, і циф­

нічному заm<>ді. Не вШІра­

них.

соціалістичне · змагання врешті-решr слІд вивеС1'и

на

433».

мають іх попередники ,

с і

з :КЩІWЗІМН.

~

муЮ'І'ь

пцщ 50 рQКів . ВЛКСМ . І тісно тут, і санітарні умови далекі від ідеаль·

ня

сЕлектрон-51Щ

ванU;Я шrграфlв (з однієї тисmі 324 карбованц.lв в ЦілоМу по · сrанцЩ. Нож­ иий ~у.гий вагон затри­

що розташований ло ву.

Наго-

· З комвейєрів Львівського виробничого «Електрон» зійшли телевізори четвертого

"Іщрбо­

592,8

час перебяцови?

Але про ремонт поки що нема і мови. Чому,

П.ЛЗІН1в .

виппатнло

видні халатне стацnенн.я До СВОІХ обов'ЯЗJdв, не­ обов · Я'ЗК'О'ІІість, безrос.по­ дарність

rанізацlю змlстооіщго дозвілп.я прац1внкк1в, попіП-

риконують

1,4

Годи'НИ більше норми. У;ВТН т;ресту сБрова· рисіJІ'Ьб,уІд• у сІчні вже

· ки скарг ІВіД батьків на роботу нашого фLпіалу N2 1 дит.ячоІ попLклlнІ.ки,

)пошувалось .і иа тому, що

,

на

градусів

тільки ВІ,Д, лLкар в

тlвеЛНJнків, які · часто не

27,

«;>бробля- ·

ЄТІЬС.я у середньому иа

пусти·мо

1_

Справедливою була Щ)итика 1 на адресу заго-

тут

чи трохИ .нвжче? Ту:r оче·

Ні

шення ~ов праці, роботу

М.

Абакаров по.радував усіх звіС'І'Кою, що план товаро­ обороту :в ~уrому Р.ОЦ1 n'mцрічки ие тіла..Ки вико­ нано, а А 'перекрито на 27 1'ИСЯЧ ІКарбованцlв. Серед С:К.Лад.Ник.і:в успі­

копи

·нущ.

·. недбайливі,

тов~рІв, ор'-

затримапо

вагон

Прос-rО'ІО ~

зараз,

ливоrо. Хоча .в · нас, .ІJК 1 •В будь . .якШ іншій сфері, є майетри своєІ справи 1

заслуховування звітів тих. хцо відпо,~Ідає за ремонт магазИІ!lВ, меха.нlзацію

року,

А.

ус- ·

ченого. ~""""ема було на-

І ось нещодавно було nІІдбИ'І'О nіДсумки роботи по-новому. ДоповІдаючи n.po резулЬтати господа-

, рюваНЮІ

госпрозрахунку,

знQВу

одни

JqЖІl"ИІСЯ

носо · о()С,ІІугоВ~ани.я. Вважаємо нриrику н~ адресу медипів справед-

зрос'tанню

нів

ІВОобробному .комбінаті. Через це середній час

життя• про якість медич­

nІшному внкон~ю на·мі-

1987 рону на рахуииу орrанІВаціІ було не м~о й не багато 90 тисич

иарібоваІщів

дал.ьwому

.констатувати, що справи ' иа краще не змlнюю'Іь­ с.я. Те ж УВТН тресту сБроварИЩЮМЖИІТnоб у д. 1G 60 :рооваиrrажених ваго­

пад. икнй раптово почав­ ся• . . Чим же можна при­

чан

вирІшення иких · спрюrrи-

~о­

сх<>:­

НЕ ПРИХОВУЄМО: н·ам

про 38!Вдаиня,

пІдсуМІСами . 3МуШений

ри.мЄ'НІІ'альному,

на

лt.к.арям . неприємно було читати •відповіді бровар.

проблем торгівлі.

Але й за січня знову

шення

спИІСували

рахувати

ИОЖИИ.Й карбованець і ор­ Га'Н13уЮ'l"Ь ц1 роботи так. щоб не платити 1з своє! Юі'ШеНі щтраф\8 .

дах

тепер. копи @ІьШіс.-rь виробничих ко­ Лективів почала працюва-

заліз-

Обговорюючи колективний договір на третій рІк п'ятирічки ; .вони rоворили

пере-

прогресивні фор­

на­

. МожлН1Іо,

з

ПЕРЕВАГИ Г О С П Р О 3Р А Х У Н К у. рJЩЬКОМу nl було

як

.

ne-

ВИНИ:КаЮ1'Ь

pe.пpocrol рухомОІ'о

Зо·

торго­

сам{)фіНансуваин.я, навчаться

рівники пІдІЧ>иємств і ор­ ганізацій згадані пору­

термомеrІІІі

стаиоsИТtЬ Jx сума в уn­ рамінні торгtвпі 555 Rа.рбое8ІНЦ.Ів . До перерахава·них nІд­

·~

заводі

Прикінці позаминупоrо та на nочатку 87-го років ке·

ио.рма.ми.

везе'НJDІ вантажІв. Все це

,на

вельного машинобудувания lменl XXVI з 'Ізду КПРС . Тут обробка одного ваго­ на знижена на 0,77 годи­ ни. Вкладаються у норми і .робіrrники зааодобудІвно­ го комбінату .

Лк, иаприК:.Лад. в У;ВТК тресту сБровари­ промжитлобуд•, з вини

.яких пи•

хорошо!

орга'НізаціІ .цих робіт . кр~ма ,

ван­

rrажн~ажувальних

QАержує необхі:дUоІ кіль­ ·костl ваrонlв для пере·

~

Є прик.пади і

. роботах.

До речі, за це вони пла­ ТЯТІЬ значні ІDТ,Рафи, а на­

ми

и.я.

стаrrиє виворнстанн.я засо­

не допуска\Ли тривалі про­ сто! :ваrонm при наван-rа­ женні та розваюrажеині.

ІNІК'()На.енl

заводи ремонтно-ме­

·

Qднаи цей показник був би на6агато нращим, .мби ~деЯкl nlдприємства

господарство

1

перше. через ~ь~у ор­ гmrtзацію upaцl, недо­

иоrо ваrова.

родне

яичноrо складу. с:л1д та· ноок додати заводи алюмі­ нієвих бмtвельюfх ион· стру.нцій, свh'поrrеХІНlЧ'Ний, досл1дно- експерименталь­ ний. ШБУ-50, виробниче ~оо6робне об'єДнан­

хаіtічнкй та шнноремон.т­ иий. .Чому та:ке старос.я? nо­

8

:плану

nростій

КОНС'l'ру.кцІй

друl"ИА .ваrои). Допомогли

виконав завдання Те.хи.1КG-е:КОНОІМ1Ч·

yclx

них

\Іtівельнвх

тресту сВроварисільбуд• (ними затримано кожний

і

вони

КОЛИ ПРОСТОЮЮТЬ ВАГОНИ Минулий рІ.и АМ ко­ ленrнву залІ.зннчноІ . стаи· цlt був роком вдалим

З сторІна:а.

ЖИТТЯ»

умови

nJ)aцt

сНоВе життя•

меха.

ходять іВОдських

перевірку умовах.

у

за .

.

(Фотохроніка ТАРС­ !'АТАУ)

8

вІдало

Нlзатора, ТрактоJ) став економtчнuпим, знивилас~ його металомісткість. Тепер _ сНировцЬІ• про­

року иІсть

'

вересня

про

no

могону

вже

розпо­

мииупого

бурхливу

дІяпь­

виготовпеии10

сторожа

са­

асфальто-

бетониого ваводу райониого ШЛЯХОВ<;>ГО реМОИТИQ-будІвепьноrо управпІиия М . Л.

Хнжияка. Він гнав самогон иа .виробиіщтвІ nеред очима у иерІвиицтва. За таку без·

коитропьиІсть

посадовІ

осо­

би буnи nрИТЯГНуТІ ДО ВІД• nовІдальностІ . Не залишився без уваги адмІнІстративних органів І вчинок самоrои­ иика .

Вироком

народного

суДу М . Л . Хнжняка сvджено до З рокtв

збавпения

вопІ

з

аа­ по­

noceneн·

ням у .копонІі дпя осіб, що скоіпи навмиснІ зпочини, Із коифІскацІЄJО майна.

стали

уроком

дпя

окремих

жителІв мІста, икІ nродов­ ЖУJОТЬ звйматися самогоноварІнням . Тільки в с!ЮІІ ц. З2

_

р. в Броварах виявп.ено осередки внготовпеиия

сивушиого дурману. В са­ моrонннкІв виnуЧено І ани­ щено 55 пІтрІв rотовоІ спро-

. цукцІУ•,

800

майже пітРІв аа­ кваски, самогонвих аnа­ ратІв. Так, січня в гро-

16

23

мадинии Н . Є. Трохимець виявпено 80 . пІтрІв заквас­ ки ! · самогонний айарат. Ос-

кільки

nРотигом

rопьне

законодавство,

рІчІ

.

nорушувапа

вІдnовІдати

nоведеться

·

кладом ся

за

року · вона

&Jn'Налко­ то

скоєне

сповна.

За

Трохимець

R

tlt І

nри­

займала­

виrотовпенням

оковитоІ

пнвариици заводу атомІ­ нІєвнх бу,цконструкцІй М. І.

lt

Горбач. пІтри

закваски . ,сна

котра

самогону ВсІм .

гарячому•,

зберІгвпа І

40

З

пІтрІв

спІйманим

· також

до­

ведеться вІд~овІдІітн за своt вчнккн .

М.

KAJIJC.


4 ~торінка.

сНОІЕ

ЖИТТІ• 5О ІСІІ. ЧоаоаhаІ. ЧетвІр•.

0.35

BOCIC)Id. .

Новвив .

ДОІІІКОІИЙ ВІДДІЛ

НІАІІІІІ. 21 ІІІІОТОtО

І

'fJTІlP. 25 IIIOTOro

8.35 ТелефільІІІ 10.00 XV звмо81

'Wlltlll'll"~

«

lf,§R fJ20 ХВJІ/ПІІІ •• lfR .,.-епеф~ с:3ВІІІівтІ

•~~~tта•.

сСввта

.

м;r..

сt~шІ•. 17.5Р ·сВсІєю

·

І

rЛІІД

А)'шею ...

ГрузІ.ІІ.

менти•.

Спогади,

Док.

Jleи~Jt

Іrрв. Хокей. *тч команд

ТЕІІЕ&АЧЕННІІ

10.~ Совіs'І88

но

зустрІч&.

с~ВЙСіИІ

· 4).36 UJІCI'nioiDfй еіфіJ)І. 9 кл.

11.55 АfсmодЬкиа ~

Н-: ~~~ сПодвиr Одес •· 2 cep!Ji. 1~. . Новиіtи. .

13.25 16.30 16.40 17.00

.

1в.:ю Иов.,Іів1в ..ю С1рібний

·

дзвІночок.

олtмпІаАН.

~~р,а 3 Ісn. _. __,

ЖNіі..

'fайтеи,

17.-55

ГІль.

.

на ІоІіорапьиоrо :Ю.45 На· АО(SракJч, 21.00 сЧас•. ·

а1.~ Прожектор

.

дІти!

а1 . .mt~·n9"~"~ епдІ~ .

·

..

~"-

PIJ!І!ПttC'I'Iffla. Навчальна

nрограма.

.

.r~t, ._УІРІІР-поnу­ ••РІР8 фJльм.

8.~•.

fAOS

21.бQ ІИR.еОІUПІІІ. 1\Ь'авчна розважат.на програ1іа. 22.50 Новини. 23.10 ВечІр'&І меяодП.

·

9.35 МуаіІВа. 5 Іспащ:ьJЩ моu ..

иав,.нив.

ЦТ

ка.. 1 рІк

·

клас.

АнглІйська мова.

9.05·

Н8ВЧ8ІІІІІJІ.

1;().~5 • ~~мІ.ІІ Іf!'уи ро: e{Jt. .ft~P~QP

10..os ·УЧИRм

ltt,/1~ •lL'I~:::лor(JI. 7 КІf.

И.О5 АнrпійсІоК8 мова.

.

~

фІ.n~.

~~~»oтmr

.; --,

it

R·~

~~-~·•· . їі · сСТарша•.сеет~

~·~-;:.0~_;~

IAt

!1:. т

до

еф~ сІJ!tрЩІ ра- · серІв.

•· 2

·

ІЬ'ІІЧАІ кt~. §.·е Док. тепёфШьм. ; . XV аJІІІІІОВІ ОJЩІпІйс,wІ Ігрі. Хоией. Matn номанА

, фіІЩІ~ИОі 18.20 Uоа~tнв. 18.35 НародІ(! !8.50 ltІ&Щ:трв

.n.

~-

В&вІовІс.

меподІі. •нс:теqтв.

~.оо в.ЧlРИR каана.

· '

2ІЦ5 РіtИ.ІІ8118.

~-f!!)

ro.

IJ!a.ll

~Іх І МИ · RС8ВО·

.

21.00 Час. IJ-4P~R ~AQ88.. 21.50 XV аимовІ Oldllautcьld ·· Іrри .......~_нвА q~орТ. 20 км

23.20

........... .

док.

фІл,.м.

П'R'fНІЩІІ.

cпnr. Вететвчне а:ВХовавн11. · 1().35, И.ЗS Муавха. 7 кл. На8Ч8И!ІІІ.·

1~-05 сСвІт

твоJх

.......

t fІоАД.Ь.~О~~НА О-~ с120 хв~ии•.

2 рік

аахоtJ-

аень•. Док. фІ.ІІьми. 12.85 СІ.ІІьсьиа rодниа. Новивв.

· 13.55

14.00. ТемфІ.nь• сПершt ра-

сВІд

20.35 20.45

на ~обраиіч, діти!

·

.

ю.

:н.оu 2І ..СО

першоІ

сЧас•. . ПрожеК'І'Qр

ФІ.ІІІ>М •РОСИ'І'ІПІЧе лище•. 1 cep.\JI. ~.~ ВечІрнІй ~СІUІІІ.

.21,50

8.00 8.15.

l'Імва~ка.

12.30

сдУІІКа•.

. '

спІр.

12.30

етюдн•.

..

ва

Ф14ЬІІ с3 'I'OdoJO мене РВАУС свІт•. СЧССРІ. 23.05 ФІ.пьм-ковцеsnо cC.JJOao в СІІО80•• 23.30 НоІІІіВJІ.

21.50

•І'рай,

P8.Q"Pi 1.

ЦТ

6.30 с120 ХВJІJІІІВ•8.35 КАицерт. 9.10 ctforo І чo•:v'l• Пере­

дача АоІІЯ J(Ітей. 9.40 . Док. оrепеФІ.nьм.

10.05 Рух: CSea иебеаnеив. 10.35 ФестНJІ8ЛЬ Imdl в . СР(:Р. T. .QJ08 Субрам-

кІ

r&РІІІІОНЬ•.

аимовІ

Іrрв.

иалькоr

-

rpynв. ·у

Іrрв.

РосІйсьиа _,Жива

пІталу•. фt.Qr.м.

88ПІІ'І'аВRІІ

ОлІмпtйсr.­

ГІрсЬКО.ІІІРВИВЙ

.

. с•ке местеЦтао. 18.55 Док: фІJ!ьм. 17.15 сГрd, rармоиь•. . реда... 2.

18.:Ю

ФІJІ-.м

Пе­

cJI~вt фІал·

ІСВ•.

ВечІрИІІ ~. сМ&ІІІОRКИ ,доетоевсr.коrо•. Науково-пов. фІJ!І>м. Ів ЦRIUIY cBtr'1111181111 рІднІ Імена•. 20.35 Р.еклама. 00.40 МІжнародинІ феств­

20.00 20.1S

·

'1'8ЛепроІ'І)&ІІ

ва­

роJUІоІ '1'80РчостІ сВесеа­

перебудо.

CJIOJ)'l,

фрезерува.ІІьники 4-5 розрядів, газоепектрозваринкв ·3-5 розрців, слюсарі-веретатинки 4-5 розрядів. мулярн-облнцtовальникн, малярИ-штукатури,

ка•.

21.00 сЧас•. . 21.40 ФІ.ІІІ>м cPoedyдlflo · хіна•. · 23.00 Ноанив.

МУ·

......t nо. .нІ 8111111 · .lu1anв •

.

·

столяр,

слюсар-савтехвік,

Управління розnочинає

будівництво жит­

лового будинку.

Звертатися в бЮро по працевіJаurтуванн•.

·

~міиістрацНІ.

УnравлінJІІО торrІвлІ· 6роварськоrо Міt•ЦJІІШНКОМу

"

,.

НА ЦОСТІRНУ РОБОТУ ПОТРІ&НІ: водії ·в гараж, · п~давці в магазин сГосптов•рН», експедитор.

З питань тРУдОВ.ІІаштуванни звертатися за адр~ою: вул~wа І<нівська,.

139.

Відділ кадрів.

моN. дУша сКа-

..

аимовІ

Іrрв.

ааль

ОпІмаІІс..

майстр.в на дільницю мапоі мехаиіЗаціі,

RаУІСОво-поп.

КОВ88ИJІ1)СІ>ІСНЙ СПОРІ'. 1500 1111. ЖІики. JІнжие деоборсоrао. С'І'РІІ~кв 8 'і-рамnпІна;. Хокей. Матч И8ІІІІ8ид ФІнал•ІіоІ rpynв. 2 І з nІфІоди. 15.55 ТелевІаІАВJІй мn аСІоне-нт: Пр() ВІІІСОІІІUІ­

Jle-

пе­

Т~РМІНОВО ПОТРІБНІ:

--

НауКа: '1'8opta, ·експе­ римент. nраІСТІіка. 11.55 tЯкщо ваtі пІсм ..••. кІ

ВечІрна

JipQЙ

.

Пу-

cnoJ)'l. Слалом. ,Чщю8Іки.

ан.

к1

.

коментарІ.

12.40 XV

1С&81Са.

21.50 Дон. · ФІ.ІІІ!ІІІІ. 22.35 XV аиІІІІОВі

СоцІологІJІ:

.

ГІрсWІQDІІІІЖНВА

21.00 · сЧас•. 21.40 · ПРОИІеК'fОР

&.50

'

11.2S

ОаІмаІйСІt­

18.40

МаІінна школа, сПортрети•. І.

10.30 11.05

спорт. Спал•м. ЖІІІJQІ. Хокей. llan: коІІІіІJд ФІ· рервІ

8.20 8.50 І

.

Інств'І')І'І'/в. Р8мама.

·

сДумка».

ІІІ. . 14.00 ФІ.nьм сПередчуrrа . ко:хавкn•. 15.05 КВН-88. 3УС'ІРІ'І команд Іваиовсьхоrо мe­ JUAiiOi'o І . БаШНІІРСWСОІ'О Сі.ІІЬСЬІСQІ"ОСDОдаІ)СЬИ О r О

16.30 XV

СУІОТА, 27 .RIOТoro І 3ArAJІbHOC:OI03HA

се­

О'іеввдие иеІhІо· вІрне. 1З,ЗU дав вас. aвтomo&rre·

17.10 17.15

н-

ПРОFРАІІА'ЦТ . 8.00 На зарядиу ставай! 8.:Ю. 11.55 Проrрама

Шек­

сrампет•.

ЖИР.· ЗеІіае.

на ~

nya~AnbHOCOIOЗRA

'rе&'І'Ма·

•й абонемент. В.

9.45

МупьТФІ.ІІ•м

тресту

е.пектрос,пюсар. 1

сВра'І'8рст-

ІІІІОІUІеІПUІ.

•Пер·

10.~ ~о.роа•а.

Програма

щии.

210.00

В!іч1рва каака. аимовt· ОлІмпійські Іі'рв. ГІрсіькотuвивй . сп.. fігаІІТсЬІСJІй аа­ • пом. ЧолОJЩсв. 21.00 сЧас• . 31.40 ~ор аеребуАо-

18.00

Проrрама

спектвва•.· tІ.St,i Тепев18ІйИІІА

.1111•

19.00 АиТУ8JІЬВа камера. 18.35 сатКрв'ІВВІ .об'8К'І'ІІа. 20.00 Перnики АУЩІ на· PQAJJOI. 20.45 на добранІч, аtтиІ 21.00 сЧас•. · 21.40 ФІJ!ьм сРоСSІТИВ'І8 а,_ ІІІПЦе•. 2 cep!Ji. . · 22.45 Веч!рнІй вІсиии. 23.10 'о1І!ОбитеJІІІІІ джuовоr

ЦТ

сТеяеоrлц •

8.15

ва

во•.

11 ЗАrАІІЬНОСОІОЗИА ,JІParP,AIIA

проrрама

стuін: І'ЛІІД8ЧІВ. Село І ПІОАІІссnава сопда'І'СJ,ка•.

15.00 15.30 17.00

·

Ц.~ J ·~· 12.uu ~І'~ ДомащRІІ ака.І(емІіJ.

20.15 XV

аи-а

oepeCS:rдo·

.

ви.

·

формацІІІ). . . . 14.30 •Ви нам писапв•. •У·

0е06&•.

Ще~; Реклама.

дощІ•. 3 cepUr. · 18.00 Новивв. 18.10 'V саі'ІІ 'fВI!J)RИ. . 14Ц111 1J' 11;, М••ЩІ~. fЛІріІ!f-

nPorPAМA

~-~ Ио8ІІІІИ.

1 рІк

Івсwса 11110• в ДІІТІІЧІІХ до~ільввх 8акладц. сПолІтвидав• іІРОПоИУ•· Погода (еисuрес-ІН-

14.26

.

18.35

НOJЩeJ)'l•.

рет.

Іни•. ИJіоись.с& исвао­ rраф!Jі. 19.00 Антуепьиа камера.

11 ЗАrАІІЬИОСОІОЗИА

}(амерВІІА

Управ.tіин10 механізаціt автотрансnорту

13.2S Ноанвв. 13.40 сЖвве ао~. УКР•

15.55 СnадщІПІа. ІІОаІ.ІІr.сьиt 8іаерУІІКJІ. . 17.00 СуОотві вycwj)i'IJ. ДІІ· · rІІЧа книга; Ика вова7· 18.30. JІІричнІ •епОдІІ. 18.45 сСк~ му.е1в УКР•·

nеребудо-

ГІмнастика. Неммьва. nporpaмa. •Сnаане мІсоrо НОВrороА•. Наухоао .- попуuрввй фІлЬіІІ. 1 ' 8.35, 9.35 К: ІJаустовсьивІ. сМещерська j:ТОроиа•. 8

·

ФІ.ІІі."' • 'clЬnala ХІІІпЬ•• Теп8фІіd:м -сКОІш'ю-

РСР.

8.00 8.15

11 ~Jf('flltA · 8.00 8.15

ризику. ЮпІ

ПРОrРАМА

овини.

23.20

.

ви.

Но&Qв.

.

.роасевна.

Одинокі забезПечуються гуртожитком. Наша адреса: м. Бровари, вул. Київська, 292, відділ кадрів. Звертатися в бюро ·по пр.ацевлаштуванІію.

ресоуб.tіuвськаrо сnеці&JІіsованоrо сУкрсі.Іинерrомоитаи»

•Паша АнrевЬІа. Сто­ рІВив ЖІІ'І"І'а•. До 75-рІч• 'ІІІ 8 AU на~ВВІJ. 12.30 . СтудеитсьКІІА DОР'І'-

тер_ Jj.nll В{ІІv. . 15.05 :концер'І' J~айстрІs 11118· С1'еЦТ8 ВtаорусиоІ

19.00 .~JА'УВЛЬН• ІС&ІІ.ера. 19.35 спр.іі}dІй ЗJІ'яаок•. Зо-

прогресу.·

аеребудо-

13.10 13.25 14.45

=

r. ·

11.~0

..

·

маляри-штукатури.

моІ УРСР ІМ. т. евчеика. 'J'воа­ ЧІсm. хуаоаЬаоса. 11. Coro•

11.45

в' а• BIДnoallj на 8IUIR· rанRІІ тепеrщща'ІіІІ.

RІІ иаселеJІІfІІ Vf>CP А. Я.

19.00 Aatry&nьиa камера. 1В.35 сТемп~. ТелерадІопеРІІКІІИІС з npoCSneм науио­

21.~ Проюентор

Про

чІв 8ІдnовІДав мJІіІстр · qoCSyroвoro оСSспуrовуаан­

l~:r~.f~~~і;1J1~ПІ~~ иа вce"1if~.s •. На Добраиіч, Час. .

·пlaвaJuul.

І

.

сРоапІмоІ• ~ .

газоелектрозварники,

8.00 і НоВИВІL 8.20 . Plrrмlчu rІ11118аствка. 8.50 JІитІАВІ кІНотеатр. · дАІ~ 10.30да kІиоекраи. (еиспрес-ІsформацІа . 10.35 На.утт• .-де ·

На ·ІWІІІХ&Х респубпі­ кв. .Поrода · (ексnрес-hІформ&ЩІf). · · 10.4\J , .11/1. :КvпІш. сКом:rиа в степ~. вистава. 1\l.4Q сДоброго ..М адоро·

18.'"·

клубу сПромІнь• · ДиІпро­ n~~кого пеЦУЧили-

20.45 21.00

І'р&иІ

мрІІ

ЧетвІрки.

по монтажу сталевих і зап ізо-

електрозварники ручної зв~рки, бетонники,

двобор­

OnJмnlйc... Хокей. Маоr.!І

Іrрн.

·Воеkтей.

острІв•.

МультфІ.ІІь•.

10.25 10.35

.монтажники

бетоннИх конструкцІй,

ПРОFРАМА YKPAIHCt.мoro ТЕІІІМЧЕННІІ .

.

сСлов'авськвй

•ЖИВУ• J с-рТВ:Уіt 80А)'. C'l'qe)'fi'I'ЬCJI КОJКНОІ'О. На аапвтаНВJІ тепеrЛІІД8-

~081141}

дOC-niW JІOif~

во-техиІчкоrо 26.35 Реклама:

.

старшомаснвкІв. І ncиxonorl.ll сJ­

мейвоrо ~·17.30 Фtяьм-конЦероr

W"tд!УJІКи тк.-:атем.==r

кІ

'f.. r,

СрІбuй .118ВІночок.

ДіІв сЕтниа

~1-Qll_P==!f!!К~ .ФІаи~

J..7.3g

Новини. НО~ИJ!·

......

КОІІІІаид ФІН8JІЬВОІ rpyuil;

rJрас:твка. На . адОСSУ'І+а · • .lІе~ПЦВ· воІ преІІІІ УРСР Ім. Ш.e~t'J!IIm.CI, JІ~ rор­ лач. Роман у ВІРІІІ&Х

9.00 9.50

ЛІІ8UІе

ство. 15 км. 21.00 сЧас•. · 21.40 XV 8RIIIIOBI

Но~. Рвтмt-а

8.00

·

crapor•. ·

Істсір!Jі.

(США).

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: муляри,

панора•

.

кІ Іrри.

dереС5УдО-

.

._ІЖНародиа

ИІНQРОКУ. ' ао.оо XV а11110•І Ол1мпІ8с•·

ПРОrРАІіА УКРАІНСІІКОfО . TEIJDAЧIНIUI

RО.ІІО.

111.25 ТепесІ)ЩІ>.

ВНІ:'І'ава дпв дітей. · Q.25 УкраІиськІ расmвв.

l

YltPAIHCWCOra

9.00 Нощr"JІ9.16 Грас &UІалайка. 9..40 Все про кtно.

кор~~ апа•,

...

ввечері. Те· аевІаІйве авааомство. в. Євствrваа. 23.05 Иовавв. · 23.15 KOJІ~e))'f Х: lh./Jicla·

21.50 'V cyOory

фІиальноУ ,.РУпв.

ПРоrРАІІА

ПрожеК'fОР

вв.

~МУ-35""1)еСТ)' «6рснаар'ІЩрОІІ&ИТJІОбуд.»

М.45 сІІетерІІІІІВІІ. · аСІо ~ спраев у кІно•. ПtдсумМіІ

cCм)'Jihca нескошених ІUІКИХ квІтm. сЧас•.

нізації.

.

грама.

18.00

19.25 ФІлЬм

21.00 21.40

За доJід~ами звертатиси на адресу: є. Кня­ жичі Броварського району, управління меха­

КарсWвв•. '. О.ІІІJІІІІІСІ?І­ кt Іrрв. ФJ!"урне иат&Іt• RІІ. Ж1иІаІ. ДовІ.ІІ•ва nро-

'І'В&РJІН. иародНJІХ ІН· стр'умеИТІв. 16.10 XV". а8ІовІ о_.ь.пtйсь­ кІ Іrри. Хокей. Матч команд фІиальиdІ rpynи. 18.10 МультфІ.ІІьм. 18.2S 9-а студtв. ·

Перебудо­

альносrеІ: сантехніки; - мулярі; - теслярі.

17 .ОО XV . . . . .

14.30 Новини. 14.40 'V свІтІ 15.40 Голоси

ОІІhпіІйськІ ВіатМн. ЕстафеТа

потрібні ва постійну робоТу в с. І<аливівка

..,.,....

.

ного.

(Ка­

тресту сr.,п.tицатехмоита.»

Броварського раІову робітинки таких спеці·

13.00 СІ.ІІr.ська. rодииа. 14.00 ·Здоров·.в. 14.45 ІІуuЧИІІЙ кІоск. 15.15 Х8впвкн поеаІІ. 15.30 . Дв'fІІ'ІВЙ ГуМОр&СТВ'І• ІUІй журвал сЄрапаш. •· 15.30 в roctax у ІС88ІСІІ • ФІ.ІІІ>М сСрі6в& . lli)JWII

сВе­

сьиі Іrрв, КовзаВІІРсьuа спОрт. 1000 ~ ЖJикв. 13.25 c'V кр&ІиаХ соцІапІа­ м~. Тележурнал. ІЗ.$5 ДІІІІ всІх 1 апа кож-

4·х 7,5 им. 213 .оо J.ктepCIII'JaJJ. . 23.30 XV зимО..І Оп1ІІПІАськІ

перебуАО-

ТЕІІЕІІ;АЧЕНИR

fOc'rplil

Прож~'"М»

ІГри.

УКРАІИСІІКоrО

Ноовини.

·

ан. · 21.50 XV 81111081

еДиректор театру•. ОАНоактна комІчна опера В.-А. М#Jцарта.

Jt. ._.

сЧас• . .

21.0U 31.40

23.25

Q.OO

сеnка•.

'· ТІІОРЧОС'І'І

12.50 ХІПШВВJІ 1108811. 12.55 XV ІІІІІІІовІ OяiiiUdA·

сТме-

Картером.

ка•.

дону­

ТелефІ.nьм сВІнторІJі•. СьогоднІ у свІтІ.

qporp,ЦA

родиоІ

На ~ __, кІвоко­ мед!Jі. сЦІахантоаа ру­

18.25

Іrри. Хокей. Матч команд фlиа,пьиоі групи. 21.00 Час. вн.

а

.

вах.

пвсьмевввка.

.

Твреж сСпортлО'fО•. 9.:Ю Вудкnьвик. . IU.IIO. ~;умtу РJЯІІИСЬІСО.. У СоюауТ 11.00 Раикова пошта. 11.30 сц"ребУдова: про&іе11118 І ptweвu•. Школа І

12.~ МІжІЩ.ОАИJ(І фес'І'ІІ­ валь тепепроrрІІм иа­

Сьоrо~1 ~.У . Clll'rl.

19.05

І

Сьогодиі у свІтІ. 1~.00 XV ЗІІІЮВІ ОnІкпІйськІ

21.50 23.15

Слово

аесІДа вада).

фІльм.

ПІрожентор

сПо-

Жур&ІШ

ек')•.

18.55

18.«1

211.40

аrро-

lJBPBI'8Н'1'8•;

анань.

Ри-

ЦІ.40 ~11111111. 1§ ..6/1 -~і.ІІЬІІІІИ. 1'f .OiS f ...До . ІІІІС'ІЦДЦІІТИ

.-урбоп

ЦТ

8.15

НОІІІІ І перебудоu. Про lдосконаленu JJOOo'l'8 доиецьиоf П&ІWІАноІ ор­ гаиІаацІІ в НОІ8ІХ у•о-

18.35 ІІоІЇІПІВ. 16.40 Програма Горьковськоі . _с:тудІІ тenefia'181U81. 17.40 сЧоrо І ЧоІQ1•. П•ре­ . дача д1111 дІтей. 18.10 МультфІ.nьм. 18.25 Основи еиовомІчввх

скарбниЦІІ.

·РвспІгІ.

р.

І

Н/АВУСТРІЧ ХІХ dceco· юанІЯ коифереицП ІШРС. сРоамова по сутІ•. п~

.

UI.06 ФІ.nьм-ковцерт

Тепеиарвс.

Музи'І.на

16.10

ДІаа

аНЬІІМ;

'

ПРОТРАІІА

мовкни. ti.J5 · )'нтІdчва гІ-.ас'І'ІІJС8. ІІ.АЮ Хочу все 8И8ТИ.

11.00

спорт.

прому. Док. тепефІІІьм.

XV ЗJDІОВІ ОлІмпІйськІ рИ. Хокей. Матч команд фІнапькоі rJJyпи. 2 І З nеРІоди. ГІрськоnижиий спорт . . ГІгантський cnaЛQif•. ЖІики. . Н.50'Новиии. 15.30 Новиии. !q.i«) f-ТрквОЖНІ буди! Ку-

§.

Нови-.

15.30 1.5.45

·

СтудекІй•.

сВІк'ЮрІІІ•. ОлІмпUk:ьІd

lrPJІ. ЛliжJUd 20 км. ЖІнки. 1.1.30 Ноаіfвв.

)'врu.аІвІІІ8 ме:ХаиЬацІі

3ArAIIWIOC0103ИA

8.~

С8ОІХ пІд.имІDІХ схованок.

МОСТОЗАГОНУ .М

112

а ЗІ'uку Ь абІльшениJІм o~cJІry буАівництІа f nотрібнІ: муляри,

штука~ури, теслярі

3-5

розрядів

.цля роботи в місті Броварах та місті Києві.

Робітники забезпечуютьси гуртожнrком. Наша адреса: м. Бровари, вул. Щолк.ов-w

ська,

2.

Віддід кадрів.

Звертатися в . бюро по працевлаштуванню.

В Кнівському арАева ТруАовоrо Червоного Прапара І ...енерно-буд.ІвеJІьному ІнстИтутІ оргаіІі~вана

rапузева

науково-доспідниць~

ка лабораторія технології і механізації мои· таж.иих і спеціальних робіт з диспокацією в

м. Бровари JІа базі тресту

сТеппнцятехмои­

таж:..

ЗаnрошуІОТ~• А.ІJІ роботи такі спецІалІсти: старший Ііауковий сnівробітинк

(кандидат

·

технічних ва ук),

молодші наукові співробітники, старші інженери (іиженер-буді,ве.пьинк, ін-

·

жеиер~мехавік), іижеиери-тех14іки.

Довідц по телефону; · 5-33-87~

ЗвертатнсJІ в бюро по працевлаштуванню.

-

Друк

Іцек

81186.

офсетІПІІ.

.-рувоваІІІІJ

арІСуІІІ.

Oбc:Jrr

ПРІРІІРВВкІ8. Вамомевкп 16 1180.

15.380

І

ТВР818

#31 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you