Page 1

. О РГ А НБР О В А Р С Ь'« О ГОМ І С Ь « О ГО І

МІСЬ«О.

Газета ВИХОДИТЬ

І

РААОННОІ

РАД

17 квітня НJЗ7 року.

3

« О м І ТЕТ У

НАРОДНИХ

ом 31 (6487)

« О МУН ІСТ И Ч Н О І

ДЕПУТАТІВ

Середа,

ПАР ТІ'

КИ'ВСЬКО'

лютого

23

У « Р А ІНИ,

ОБЛДСТІ

1983

року

Вітаємо

СьоrОДИI-День Радянської АрМІї і Військово-Морськоrо Фпоту

з наrородою Hanepeдoд<Нl ської

--------------------

зм.Lцненню оборони !Краї·ни. ще.нню бойової готовностІ Збройних Оил.

пІднесення, віддаючи ~1 сипи ВІП<О­ нан.ню рішень ХХУІ в'!здУ КПРС І

муністи'чна п.артЬя 1ІЮС1':\ЙНО дба,є про

листопадового

(1982

р.)

УСТЗІНІНої

Пленуму

роз ВИТОІК

армП

ДЯНськd ЗБРОЙНі

Дек.

рет про ,м.іЧ>. Наша партія 1 держа'ва рішуче виступили цроти вІйни 1 аіг­ ре.сш, на захист миру та безпеки на­

ПlДви­ наших

1

СилИ

флоту.

п:дт,р-Иlмуватнметься

ничого

ства

газового

Б . Я.

господар­

Щро.зуб. слю­

'сар-ремо.нтиик

досліДн.orо

екслеРШllен1\ЗJlЬНОГО

ду

Ра- ,

1 далІ одер­

іНа рівнІ

ВlйсЬіКОВО­

нарні К Д. Ващенко. слю­ сар міжрайонного 'ВИіроб­

Г.

О.

лікарі

заво­

ГОРОХО'ВСЬRИЙ,

районної

лікарні

П. М. Іва.ненко та І. П. Яремов, а!В т О с Л юса р ПМН-8 тресту «Брова­

жуватИ'МlYТЬ у необxlдНlй н.LлЬКQCТl най(j:л.ьш сучаснІ ВИДИ зброї, а Іх теXJJІчне оснащення І пl~готовк.а -

родів. . . і _, .. ~ ЛЮАСТ.во протягом ось уже м-аАже

рисільбуд!)

сучас­

П.

Люш­

ненкО' та

чотирьох десятирJ.ч не знає бід ново\: свІтової ВІІйни. Мир на планетІ всІ ЦІ ;роки бу,в забезпечений защця,кн ЗУСИЛJИМ ОРСР 1 ЙОГО СОlO3нИ'КІв,

ПОТУЖНі стратегІчнІ :ракетНІ КОМП­ ЛЄl!\IСИ ~Іжконтинентальної 1 серед­

нашому мІС'тІ наroроджено

32 ЧОловIJIШ.

за&ДЯl(и посТійно зростаючій еко.ноМl­ ц1Kpalв СЩlалІСТli'ЧlflоІ співдружнос­ ТІ, завдя;ки МОГУ1\НОСТ1 Іх оборонного

ефективнІ

оборони. доснон.аЛl лІтаки з в·ис<Жн­ МИ бойовими І льотними ха.раf\терис­ тика.ми. атоМНі nід'ВОJilПі човни. авlа­

ВІтаємо вас. товаРИШі фРQНIтовики, з ЦіЄЮ вlд-

...

ІНесучІ.

сlЮТОВOtГO

пакування

І

ПРОТIШОВ.lтря.ної

протичовн.оВі

ВапDнгто­ цротибор­

ства • • Воіна !DНJIючає в себе широке

ЛИСТОІІІадовому (1982 р . ) ПлеНУ'Мі ЦН НlПРС. наша могy-rнlсть пІдп 0-

коло · агресивних наста,нов

-вІд за­

рядкова'на

ВИJКЛЮЧНО

цlлЯ!М

.

р і 'І Н иц і

Зоройних Сил

тим • .і це знову було пlДf(реслено на

сл.рямована П,І>Оголошена ном стратеІ'lя СnРЯІМого

.

ПРИСВJI'Іено' .

ко­

ЗброfuН СиЛИ СРСР здатнІ вико­ нати будь - які завдан·ня. Разом з

США

медаллю в

знаJ(ОЮ!

раблі .

На ДOCJliГнен.ня воє:нної nе.реваги над радянсыtl:llм Союзам 1 встанов­ JLeННЯ

ракетні

товаришІ.

Всього Цією

ньо! дальност,l. сучас.н! ТИlIIИ танкЬв.

засоби

іНІШj

М.

них ВИІМОГ. НИ'Нl армІя І флОТ мають

союзу.

.'

наших

дня РадЯll­

1

городжена медаллю «В пам ' ять 1500,рlччя Ниє­ ва». Серед них фельдшер районної центральноІ лі­

по

ЗМЇЦНeJf.IfЯ оборонної Mo.ryтrнOCТl Ра­ ДЯ'НСЬКОї держави. вдосконалення І

ВІдомо, що першим декретом Ра­ влади був леніжЬкИІЙ

роботи

ВИКОНУЮЧИ ленінськІ за.повІти. Но­

Це:нтрал&ного Номltrету партіІ.

дяись.ко\:

ПОВІСЯltДен!НОЇ

Армії

MopcW<oгo Флоту 1 иа честь 65-р;ччя з ДНЯ <ство­ 'рення 'наших Збройних Си·л велика група ФРОНТОВИКів, яка брала учас.ть іВ оборо­ нІ Ниє,ва з 3 по 14 листо­ пада 1943 рону, була на­

НА ВАРТІ МИРУ І &Е3ПЕКИ НАРОДІВ

65-у рl'UfIІ'ЦЮ Рздя.нсь.коІ АрміІ і Ві#kьково,мОРСbJЩГО Флоту наш на­ .род, йаго сл3i8Н:l воІни зустрічають в обстаноlЩl полLтичного 1 трудового

Ціна 2 КОП.

СРСР

оборони.

у сlльсьхом,у

БУ'ДИНJ<У

подlяНiН:я масOlВCШlОГО першого ядерного удару до ведення «обмежених. і .ЗЗТЯЖНIf1X. ядерних воєн.

рцянсы<>l ЗбройНІ Сили невід' Є:wJа частина н.ашого ге.рої'чного народу. Іх MOГYTH:CrТ'Ь у кері.ВоНи­

бу,ли,ся урочисті збори. при­

Onроои новоя,вле1ШХ претендентів ва . CB~1'Oвe ООНУ&ЗННЯ ' Є абсолютно

цтві НОІМУ'U'істичної щрт:І. Шд її ви­

ДЯНСЬКО'Ї Армії і ВійсЬ'Ко­

беЗlllерооектив.ними. Але було б ве­ Л'И1іою !lIОІМИлк.ою .lГНОРУВЗІИ той

вони

фа'I<Т.

що

:мІІер:алlCтичні

мать CЬQГoд.н1

пробуваним

великий екон<»t:IЧННЙ

прапором

боРОЛИСЬ

стО'ЯТЬ на ваРТі · миру

альНість наших днів. Вона вима.гає подвоєноУ, потроєної 'пильностІ. без-

нзот.aIOТlЬ

до&гІ

зимові

му

(ФОТО""'рон;,к;;J.

чути, ІІК розлюче~ вітер тбу!р,1ЩЄ М

H~' носи~ біля нLрерки.

В;ІКОН ж.мymки J(ОЛЮЧОГО скрнnyють вІд морозу

Ря:бокри~ npиlЙiНяв п:Д ЛeНllжрадOlМ. ЯК

довкола

огортав

IІ'Уста

CHtгy.

Q.opoTa

темрява,

як

1

по­ все

важно

заснути фРОIiТОВН!J(овї;' Дають про себе знати старІ ра.н.и. ТоДі він гJ1'Ибoко вдихав nркуватНІЙ дим цигарки. вслуха­ вт&ся у 'зЗІІІИВcurня

його спогади. ..• Иол:и почал.ася

BI"l\PY.

І

обстYlIIаю:ть

Велика В1тчизня.на. B:Jtнa, ГригоріЮ ледве ВИllЮВНИЛОСЯ сім­ tJaДЦЯJ1'ь. ВєлШ<а і · дружна. родина Ря­ боJ!jpИС1в жила у Ниє&l. ГригорІй пра­ цював ІНа вLЙlCЬКОВOlМУ заводІ . у:чием 'слю­ саря. Па:м'ЯlІ'ає, ян нІмцІ почал.И б0.м6и­

ти завод}{ с.ЩJЩ>illJQIЩ~. ~ • ЧеРIjQНИЙ eНCJCaBarop.. а Ім було дано вказіВКу 8 КОРОWИВ стрО'}( евакуювати завод. ПрJDI.О в поЛІ, неподалІк Астрахані, 3УСНJUlЯ.МИ po6iTННK~ та мlоцевorо наceлeRНЯ було проведено монтаж обладнання, і завод' почав працюватн. Ре­ монтували

ТЗІН:КИ

L

знову

Всідщравляли

ІХ НА фронт. Працювали день 1 нJ.ч , без в!дnочн.JD(у'. по п'ЯlТНa,дjЦЯ1ГЬ годин на до­ (уу, 11УТ же, БІЛЯ вepcтaTJ.в . спали.

_ 1 вже зв.:'ДТ* ГригорLA Захаровича!­ шов на ФРОН1'. У 1943 році вступи.в у

комсомол. Ще і досІ гетеран вберlгає КОМСОМОJlЬCЬК:ИЙ lСВиток. SEКИЙ всю вlй-

Перше

бойове

хрещення

J<ишенl

гім­

кулеме'l"НИК

Я-СНО з6ер!rc.я в lПам'ятL ТОЙ день, }(·оли РЦЯН<СЬІКі вНlk:ька. IЦрорвавши нlльце олс~а;J.Н, ветynили у легендарне MhcTO, яке ~О&ГИІЙ час ~ло затиснy-rе в леща­ Tac.Vi·epTI. Іх зустрІчали ЗМУ'іе.БІ. але не CKopelt1 ,lе'нінградці. І солдати радо ;:\:,1И.1И '3 ІНИ-МИ навп!лс.вОі: 600-rраМОВі ;:\Собов~ лайки хлІба. Про ті події: нага­ дує ,в,етера,ну медаль «За оборону Ле-

.

н_ нграда».

ЗаПЗІМ 'ятався йому і біЙ за н.рас.не село. В:.н ТОЧИ'ВСЯ три дні і -r;ри ночі. :Gли~ько 600 НімцІвв'зяли там у полон. ПО'переду вже був ,fkKOB. 1 Ю31ітня

1944 року ГРИІГО'Р;'Я Захаровича Рябо­ !іри.са

ТstЖJ(О

п~р€бував

У

поранили. ДовгІ гоопіталях.

IІІОКИ

місяці знову

ЮІ:Г три'мати в ру.ках зброю. В1йну за­ Н:НЧИІВ у Н:меЧ'Чннl. А потІм була ;\tl<:.ньчж\урlя ...

Додому пове!рну~я у 1946. ПрИїхав у Дарницю. і не міг ml.знати НОЛИlll'Нlй К.Р'асень~НиЇіВ. Ишов безлюдними ран­ ковими

вулицями.

:нІчого

не

Ради

В.

С.

'

знаючи

про рІдн.их. За,Мil~ТЬ будин'ку побачив земл1tННУ . Від батьх1в І ДовіДався про те, щО' брат ЯКіВ загинув .при ви­ З80леНlН:1 ЛатрП.

П:~ЩІ

в:н.НИ

М:СЬНОГО .

'Зовсім

СІОЛИЧ'НОГО

се ."l Я'НИ:НО.'ІІ.

ЙОВИЙ

РАТАУ).

несподівано жите."rя

. VДРУЖИВІС Я,

він

3

став

:переїхав

у

Княжичі . )Jj:}ужина Тетяна НКі,вна пра­ I.J,КIв'ал,а в р.л.ьн,ичШ бри!Га;:\і. а віН пі­ шо'в на феР~1.У. В; льше тридцяти років трудиться 1'. ;j. РЯБОКРИС оператором по годІВЛі тва'рин. неодноразово ВИХОДИВ перемО'жцем соцlалlстиlЧНОГО З'магання.

На.

перший

погляд

здається

-

робота не ОІ<ладна. вмl'н.ня особливо­

го

не

потрroує.

вир06ітIКУ.

Немає

н1 процентів

тУ1'

нІ

БИJ{онання

норм п.ца­

ну. Та є ЇlНШИЙ. ДУ1же важливий показ­ нак, Vдержане молоко. І не віД однієї гру,пи. А в!:д кількох! Адже віІн несе ВІДIПО'в!даль.н;IСТЬ за год~влю 40О КotPіВ! 1 результати пра'Ц! операторів машин­ ного ДОЇIfНЯ В . tIенаже.н:но. Л. ХмаруіК. Г. ГаЙоВ!Ої. Г. 'І1ка.чеико •. я'кі надО'ЮЮТЬ зараз по 12 -1 tl КІлограмів МОЛОlfа .на

Н{)РОВУ. крас'ном.ов,но св:дча'l"Ь І про ро­ богу оператора. його робоw. l-'aдrocn імеНі Щорса в новому

роцІ

йде

зма­

в

авангардІ

соціалістичного

гання тварИННИКі,В раЙон~. 1 .)} ЦЬОМУ. Є також заслуга Г. З. Рябокриса.

... Несrщц!,ванО' ущух в';тер. Пов<олі у те,уIНОМУ небі ВИJМалюва.вся місяць. На землю , тихо-тихо ОІІІускались сніжишш.. j"стнлаючи її М'іЩШМ КИЛИІМОМ. Завтра

ГригорІй

ЗВИІЧНОЮ ШИМ

ЗахЗй)ОВИЧ

дорогою

ПРО,1(ладе

піДго­

тоВlКИ ~НОЛИ М , І. Но8ТУН РОЗПОВіВ про славний бо­

Плакат художиик,а С. Гринька.

(ТАРС) .

в

с:льської

ЯtКl

ВИ1<ОНКQ­

ДOnОВідаЧ-IВЧlfтель по­

І БУД1вницт'ва

ceplIjIJ.

Ра­

ФЛОТУ.

голова

чаТJ(ОВОї В , ЙСЬj!іОВОЇ

кому.ні.3му.

І

річниці

ПРУДRИЙ.

------------------------------

ночі.

65"й

ВJДНРИВ

Аороrи, що НЕ 3А&УВАIОТЬСI . Ном

<:. Т,ребухова вlд­

в?,Морського

І

ви,кон.уооть СВ:ІЙ ilJarrрlотнчни.й та ін­ тернац:онаJIWfИіЙ обов"Я30К , ПИЛJ>НО

поте!l'Цl.aЛ і 1П0тУЖНі зброй­ СИJLИ. Зar:poза в:йни CYBOrPa ре­

НЕ СТАРІЮТЬ ДУШЕЮ ВЕТЕРАНИ

МУOOllли.

овлче:ні

пере.магали. ЗLгріті ,пLклуванНJliМ пар­ тії І народу, радян.сь'Кl в'оїпи гІдно

J(раІни

1 ІВОЄНННІЙ f1'1

леН!НСlJI{IИМ

з.рост,али.

КУЛЬТУРИ

вийде

п:де

дО

стежину

на

за

ворота.

ферми,

пер­

заонlженlй

вулицІ.

Н. ГАМА,ЩИ.

Сил

шлях

Збройних

СРСР. беЗПРИlf(ЛЗДНі

п~в~~и Ів,ої.н.ів ;в роки ВіЙ­ ни. іХ будні ІЗ мирний час .

~'час'Ники

вечора

з

ве­

ликим інтересом прослу­ хали виступ учаюНИRа Ве­

лш<ої

А.

Т.

Ві1'ЧИЗНЯ:НОЇ

вІйни

орденами

меда­

Новбаси.

же.ного

на,город­ і

лями за мужц:оь і ;вІдва­ гу.

Секретар парткому рад­ roс.лу Г. Я. Нлєлко тел­ лов:тала BeTepaнd.B війни і

осіх

том, у

при.с:уrnlх

із

свя­

побажала їм у;спіхі·в

праЦі

і

Вона

щастя в

житті.

занли;кала

тру.ц ,вникlв докладати

конан.ня

ще

всіх

біЛьше

зу,силь

до

ВИ'знаlЧiених

ви­

XXV!

з''tЗДО!М НПРС завдань і тим сами,м зміцнювати обороноздатнІсть ріДної В;rrЧИ<ЗЮf. 3ворущливнми були ві­ тання

з

учасникЬв

ЗУСТР!Чі,

ЯJ\ИlМИвистудили

учні

місцевої ШRОЛИ. ДО пїд­ н1жжя na~'яmина В. І. ,

ЛенJ!ну

і

обеЛіоку за.гиб­

лИ'М односеЛfRЗШМ ПQКла­

дені

квІти.

Уча,онини

ХУ­

дожньої

саМОДІяльностt

виступили

перед

nPIfcУТ­

нІМІ! 3 нонце:ртом,

Н. КОЛЬЦОВА. громадський дект.

кореспок­


*

. 2 СТ9:Р'

23 ЛI9ТОГО lQ~3 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

--~----------------------------------------------

ГНЕПЕРЕИОЖНА~

r

Обов'язок

Іх ' СЕРЦЯ

Збройних

ВІДВАЖНІ

с'мл сРёР перед наро-

І І ЛЕ'. ЕНД А Р Н А І ::·"Цi~:i:~::Y ':::ч:: йовій готовності, яка гаІ

.

L-

Виповниnося

ну, бути в постійній бо-

І

рантує

_...1

65 рокІв з ДНЯ створення Радянськоі

АрмlІ І вIйсько!lо·морсы!.rоo флоту

Доля цих юнal<!!.в чи­ мось схожа. Обидва вони - і СергіЙ, 1 B!~TOp заскl.нчили 8 1Нл.а.сlв. А ~c­

негайну

ля

відсіч

ТОГО

!ІІРОДООЖУвали

нав,чанRЯ

в

технічних

училищах,

!ПрофесІйнО­ ЗДО­

бу.ваючи lCJIецІаЛ1ЬЮеть 1 середню осв,!ту. СергНl ПYJГач народИlВiCЯ в .селі. T·fu'd, у рІдних Вриг~нцях,

будь-якому агресору.

(Із Но"",и",," СРСР)

що

БоБРОВИЦbRОІГО

НУ,

ВІРНІ ВІЙСЬКОВІЙ ПРИСЯЗІ

проАпюв

райо­

трудову

:щколу. Ще J(ОЛИ ..БУJl ~oв­ chм хлопчаком, Дід брав його на ~осовицю. І тр 9же було С~'рАозне аа.вдания забезпечити до­ машнє r-oсподарство с1ном. Хоча був він веього­ Ha"вcwro

помlчИJli1(ОМ,

але й до нього гИМ<lГИ були .велшmМJI . ,Вл.аоне, у сl'М'У бул~ створена та­ j(a а1'llfоЩ>ера, що безді­ ЯЛЬННіЙ QIIосlб жи'М'я був ,ПРОСТО lІe1IWИЙНЯ'І'НИІЙ. А Н'OJIИ пІдрІс, ДOJIома­ J:'aв ба'тынвl,' мехаиliзато- '

POB~ ширOlК'orо

B~

1;І!Jif<и.ие~orо. Te:XН~­

_механізащ!ї

му

ГО

за -кермо ком­

байна 'Щ ,маШини. До реч:I, і в наВІЧ/іНнІ Серг!<й брав IПР~,Jl;;д з ба'J'bRа, ЯJКИЙ нав.ч~е~ !J те.хаЩу­ мі ЗОВС:П'!І ~E!!1l.абl!iГато ра­ H~e від сина.

;

~. ?Y'C'l'pi'.l за скруглим ..JCТО.ЛОМ.• , що :ВіД6mася у М1<:ьквійськко.маТl, БУЛА ' 'ПРи.с.вя­ чека 61?1Річч~ РадянськоУ AlpмlІ і Військо­

бу.ли . l(ом.у:нLcтцчна

партія

.

уряд.

ЦLка.вн-ми

~QРСЬКЩ'О Флоry. Корот1tи.м .встуJiIНИМ C~OBO~ Ц вLдкрив вlЙсЬRОВИЙ' комісар В. В. ПолІЩук.

були

роЗ:пОВіДl

звільнених

зamас Із пршюрдоннихвійськ

у

Сергія Пу­

,гач:а, Щ{ИЙ Іза проявлений героіз.м під час служби нагороджений орденО)! Червоної Щрки,атакож Віктора Ковальчука, який удостоівся медалі ~За ВіДвагу.. ~Y най­ Q}(ладніших ситущlях ми були 'віриі вій­ ськовій црисязі., заявили .вони. Стар­

Він Зaml·ачив, щО ГОЛОВНИМ заВ:"

МИНЯМ радянС'Ь}(ого народу є боротьба за

.ЩЙИ1А мир на землІ.

Зат8JМ)'IВaШIlИ подих. CJI}'J(али представни· ки молодоro покоління хвцnю~ РQ3ПО­

-

Тахнм же шJIЯ,)tом У на roмy, щоб З,вільненІ в {Запас Ю,наJШ {),Ра- ­ ли aKn,SHY участь у роБОТі по IВЇЙСЬІКово­ 'ЖИТТі ЙШОВ і ВІктор Ко­ валь~. ,Пщ ~а1і(.lН'Чен­ патрі()ТИЧНОl'oJувиховаНJIЮ :молоді, B~TytДa­

.

ли в школах на урокаос му,жності.

На фото: учасники зусr;pічі «.за 'Круглим

. столом.:

цpaц1JаниlК 'МіСЬІКВliй<:ЬККІОм.ату'.нап!­

тан М. І. Голець, дапрИ'зовни,к А. ' Сндоров,

З1lіJIЬнені в запас В. Ковальчук і С. Пугач,

старший

сержант

В.

Гаврас,

'КОJlИШн!ій

ВJДЬ учасника Велико'і ЩТ'UlзиЯ1іОіВ\йни П1ДіПОJIКовниКа' запасу, навалера ордена Червоно! Зірки 1 багатьох медалей МИХЗ!Й­

ший сержант Олексаццр Гаврас І рядовий Володимир Бра,чев. які прибули на зустріч з однієї із .ВіЙськових частин КиївсЬІКОХ'О

старши,й сержант, ·а нині водLй ' PRlЙCіль­ гооптехніки С. ОблакеВВ'l, ,РЯДОВИЙ В. Бра­ чев і друrий секретар :м1CЬJeКOMY ЛКСМУ

JВИrи

молоді воїнн оволодівають бойовою І полі­

линої Вітчизняної в1J!:ни П1дrюmювни;К·а за­

військового округу, розповІли про Te~ як

JIa l.fаJ>ТН'!!OВНlЧа Дячи:шина Про ратні [УО­ радлнсЬКНХ

'воlИ1в

лlД

час

жqpсто­

ких 6оіВ З фamис~ськими окwxзнтами.

Го­

ТlfЧ!Ною підготовкою.

Другий секре'тар міськкому· комсомолу ОлеКІСандр Уснк ІІ1Д час бесіди наголосив

JlОВНИМИ натхненниками у боротьбі ,за пе­

peMory

ci~Q­

гoctlюдарства,еlда.в· І

caMocTU\!H.o

{" r

іІ,рофlЛЮ,

ІП Із нІше , п-ісля Із~шчен­

\l

вад лютим .ворогом, пІдкреслив віН,

О. Усик слухають розповІдь YJЧасника Ве­

пасу М. М. ДS'ІВDIИна (треТіЙ Irpa'IЩРУЧ).

Текст І фото А. K03A,~.

Бarато юиaвtв Із Броварщв­ ви . ВRКoRyIМЬ перед рtдвою

Ватькtвщввою

~оиствтyцJ.ЙВІІЙ передоднІ

65-1'

СВій' СВJlщевввй

обов'язок: На­

pl'1В11Цl РIЩJlВсь­

ко! Арма 1 'В1.Іськово-МорськоrO~Jloтy ред~я rаЗети одер­ .&ІІа з окремих військовlЦ час­ тии повlДОМJlЄIDIJI про те, JIК єnyжать иаnd зеМJIIІКВ у лавах

PaAJIВcЬKoI Арм1І. Иом.сомолець· ВіКтор Ігнатен­ ко (иа фото ліворуч) ще на ,пер­ П10МУ раці служби швидко і

досконало

опану.вав

опецlальН1сть,

вІйськову

доБИвся

вlДміН­

них успlxі'В з 6ойо~()У і lIоnітИіЧ­ ноІ пІдготовки. НинІ він сер­ жант,

командир ·віДДілення,

nOДіЄ

хороши!'fИ

во­

оргamзаторсь-

народу

авторитет воїна красномовно го­

.

ворить той факт, ЩО' йото обра­ но секретарем бюро ко.мсомоль­ сь.КОЇ органlзац!ї військового підрозділу.

Єфрetй1'ор Микола Б1гун (на фото вгорі) свої соціалІстичні зобов'я;зання на честь вО-рІччя утворення СРСР виконав на ~BlдмJ.ннO. і завоював звання «ВіДМіННИК РадянськоУ Ap.мLЇ)). За ' перІод військов()І служби 'вlд командування одержав 18 зао­

ходять 1IР:ШJІ роки Вели­ кої В;тчизн.я.ної вШни, величнlШИІМ

перед

. Щй

ф:.лlаЛ

площІ столицІ щини МОСКВИ.

нашої' Батьк:в­

Рядовий Володимир Ковален­ ко {на фото ВНІІЗУ) став відмІн­ ником бойовоІ і політично! пІд­ готовни. У ,в-lдділенн1 він старІіІ.иЙ стрІлець, на,городжений знаком «3а вІДзнаку на службі~ 11 стyпrеня. Згодом Яl( перемо­ жець

соціалістичного

змагання

на честь 60~рlчного ювІлею СРСР удостоївся знака ЦН ВЛКСМ «Молодий гвардієць ХІ п'ятирічки» І стуленя. У .вІЙськовому пІдрозділі бе­ ре

актиВ'Ну

участь

кому життІ,

над пlдвищеЮІЯМ

полі-тичного ня,

у

громадсь­

постійно

і

СВОГО

працює

ідейно­

культурногоріВ­

займається

.слортом,

доото­

магає опанувати

вІйськову спе­

ціаЛl>нІсть

молодшим

своїм

то­

)'ІЧили:ща

Проведе.на

СТJ',дентни

IHC1'kry:r~i

во­

l\ИЇ8СbJ(9,Q

Л.

С. lllJпак, шкІльною Н. ПанrчеН'ко про розгром

МОСJ<ВОЮ,

ний

ПОДВИil' на

ЦЬОГО ет обрав спеціаль­ нІсть !ПJlИ1'OЧ'Нlrn8. І хоч уже ЮЛІІхКа ,РОНІШ ВLfI ма­ де IПли'J!l!У, ~щщує ~ дня

. О.lЦ!~",~иі~у

у дef!Ь lIe.J)ЩЙІЙ не

'перестає

ся

ОВОЄЮ

.

А

ще

слорт.

ва Р9БQТУ,

пgrJIЯД

захоплювати­

епЕЩ1·a..тrьн!JC.1'ІО.

хJЮJЩi,' .тnoБJlЯТЬ

І лЮблsFrь ЙОГО з

дожн::й

РОЗІІІО~~Ц гІтлеРіlJiЦів

бе-зсМерт-

Лен~нrрада,

тему воїна

.1 І Teparry:p!»

СЛУЖИJlи

~1.

І

як'ра;з' 'T~ ЯiКlНaМlJIьш е Зlна.доБИJiаёь їМ JПO(SoВ дО

cm:o:pтy, фilзич.н.иЙ гарт, одержаний . до. служби. Адже вони значно 'JIегше, ніж lН!Ші, n:.дJ<ОРЮВ8J1И В€РШИіНИ ВОЇliськоl ІІЗІЙ­ стерності, леrше долали

РОЗІІІ9РJ1.ДJJЛв,ся так, що ,служити \Ім довеJЮCЯ маЙlЖе в одlИl час І мaйDIte поруч" на

1

КОРд.9.!Jti

Jj~И.

P!iWo\

~О6раз у ' xy~

.

ча.

Не

нордоК)'. туди

список'

ре­

МQ.же,

вим!ряти ' всіх ТИХ

ТРу'~но'щ!J1J

і

T()I~Y

небезНек і

служити '

С'4Орал.ЬRО

й

ЙДУІТ'Ь

ОСвlчеwl,

фilзwulО

за·

ВI:І/ЩКОДИЩіЩ·

lI'.llюван,l ЮНaIOf. А Сер­ Г:ІЙ і ВІктор. до .того ~.

ють

вl;два.жнlс~ЦІЯ .. Та­

:І-ІУ, к. о.1и. Ба'Т\ЬК}ВIІДН-IJа іЮ­ стаВJfilа.П!!іред

. ливе

I:I.HM~~-

аавдаркtI,

нон али з~ан.ня на . За ний

ції «ПОДІВИГ нар·оду­ безс..'\1ертнИЙ~, бібл!отека Оформила н.НIfЖi}(ОВУ . 'ви­ сгавну «Нел-ере:\10ж.на"Ї

-

ПРИІКОРДОННИ'І<а

гартощшl,

ГотУ16чись дО KO#~~H­

легендарна»,

обидва

РадЯнс.ь,к:Й

вдвІчІ, а ТО й BTp~1 ваЖ­

на таножзроБИЛ'а б:блlоFрафІчниlЙ огляд лІтера-

на

ПотJIм

GавLдуюча б:6лlотекою

Про ПОДІНІГ О. М'ат:ІЮ­ сова пов:-дала слуХа.чам завідуюча сільсЬІНОЮ біQ­ л:отекою Л. Ві-рич. - Во­

тури

н.авіть

Ф!лоненn<О,

Волзі.

р.аднн·сьного

5

'C~a .солда'ОС:ьна ае.ііег­ t(a, . ~l,~. .це. вІдомо. А

народного 'Г~­

пода'рства

ом

м. Києва. !Це·за.цовго до

?yeaI10QA. тру:д.нощl: . ROJi- . ДоJ,UJ;

читацьку

;ri ,Ng 1 .

битву

l<раСНIЙ

нарр­

біб.ii.L-ОТЄ8а­

с.

7

,Ng

Фере.нц:ю.

ступеня.

брав участь у

темі

на в овоч;вницькШ бри,га­

пІд

ДВіЧі

постає

rероl~ий

радяНІСЬКОro

присвятил·а

хочень, нагороджени.it знаком «За вІДзнаку на службі)) 11

вІйсьнових іПарадах' на

нами

подвиг

ду.

нічного .

в

ЧИМ далі в історію віД­

тнм

1\11c~KO'i

CaJМ на с.воєму :подвІр'ї ClnО.ру~ ~ро<:ТIшI С'І1о.рти~ rnropу:ди.

Подвиr

кими ЗДібностями, багато у,ваги I!LPHДї,.rmє навчанню і вихов!1іННЮ своІх :підлеглих, бере участь у художній самодіялькості. Про

ВОСЬ:ИН' кла.с1в

середщ,оУ. ІІШОЛИ Ni! 7 хлanещь ВСТ'У'ПНВ ' дО будl.­ велЬІНого IIItI?0фе~Шно,тех-.

диткнства.СергіЙ

--------------------------------------------------~'-----.----------------------------

СЛУЖАТЬ ХЛОПЦІ-КОМСОМОЛЬЦІ

НlЯ

ВQ>ДН..

'!Щ-

hOГO, . $ вeJPQ'b радящь,щн:о вої, геррУам, ПРОЯJЩе­

при

;ви.к.онЩЩ1 ,за,р,

да·ния, СЕ:РГЩ'

Цущч Ha~

гор.о.джен. Itli· орде1Ю)'d чер.-

. ВОН?ї.

Зірки,

вальч)'п<

BIДBaГy~.

А

-

!Після

B;lkT-9.Р.

медаллю

..

.

НP~

~За

з~lнч8НІНЯ

сr(y1жби ~j:В . . .ЩJфp літератури прийняли вироБНjiчі 1(0" «Об,раз радянськorо " воі~ ЛЄ'КТlfви міста. СеРгІЙ нав художн:й літерату: . 'пр!щіоє ШтаМІПувальюt~ Н{)ІМЄlндованої

Р:'»,

тематичніполи'ч,ки,

. влаштувала

перегляд

лі­

тера7УРИ :

ком заводу буIZtLвмьНИ'.Х. ВIiктОР

. . . . .... А. Ц~tТ~jМ,- '._ '

ПМli-24...

в.аритам.

В. ВАСИЛЬЄВА.

а.~lн~єви.Х J{()ИСТР.Y'JЩlЙ, ллИточником


НОВЕ

ЖИТТЯ

23

ЛЮТОГО

*3

року

1983

сто-р.

ХРОНІНАІДЕОЛОГІЧНО' РОБОТИ ,

НАМІТИЛИ З Д В Д Д· Н Н Я

Мнкола Іванович Касян брн.,ади по виготовленню

ВІДбуЛОСЯ черго,ве заняття у школі і,цеОЛОГі'fНОГО

аитНJВУ.

Перед

присутніми

О.

М.

Іще1fl}{0.

Він

проаналі;зував

Досв'дчевий слюсар

стан

мІсьнкому

партІ!

О.

С.

Рачи.нсьн.а

ОДВВМ із перmвx опаиуВ81l

технологІю виroтовлеВВll иового ВИДУ верстаТіВ і ве­ де перед у соцІаліСтичному змагавн1.

Ідеолог\,ч:ноr, поліIJ'Иlю-вихов;ноr :роботи у пер,винних І1арторганl3Іщlях мІста І іРайону, визна"IИВ завдан­ НЯ, JtИі неОбхІДно J>03'в'ооати ближчим часом.

. Ле!Ктор

На фото: М. І. КАСЯН

у

ФОТО М, сЕМИНОГА.

своєму виступІ зосередила YJВaгy ІдеОЛОГіЧНИХ акти­

B1eTiIВ 'на

формах

бригадир комплеКСDО' peMOHTHG-техвологі'lВОІ'(

обладнання' на ДОCJIlдвому заводІ металОКORструкцll І технологі'lВОГО :DбладнаВВІІ.

ВИСТУJlIИВ завlду;ючИЙ

вlддlлOtrl пропаганди І агlтафr МіСЬИИОМ~ Компа, ртlї УкраІни

-

1 метод:ах дальшого полLnШення

уоиоІ політично! інформ,аЦіІ, роСОІИ поЛіТiliформа­ торІв, лекторІв, ДОПОВlдачЬв при партійних 'комlте­ ·т·ах,

Ціка.ву лекцію про буржуа,зНі фадqcИфlк'ацП со­ ціалІстичного способу ЖН''І'ТЯ прочитав присутнім внкладач Київськоro полL1'ех:ніч.ного інС1'ИТУТУ кан­ ,цИ'да1' фіЛОСофсЬНН,к наУ1< В . Л. Лукерен.ко. ПLcля лекцlI робота школи була ПРОДOlВжена на сенц!йн'"У, занЯ1'ТЯХ .

АДРЕСИ ДОСВІДУ Зробнтн індустрію мІс­ та доброю суСІДКОЮ лісІв,

ЗУСТРІЧ

водська.

Світловодськ місто молоДе. І, завдяки бага­ тій природІ, мальов­ ниче . Спочатку, коли у 1954 році в день святку­ вання возз'єднання Украї­

З ВЧИТЕЛЯМИ Вчителям

історії, ' суспіЛЬіСтво'знавствакожноro

ДНЯ доводиться вІДПОВlдатн на багато запитань со­ щ.~ьЦо-еКоНоМIЧ.ноro і культУ'РНОГО розвитку нашої краlНИ, мІЖнародного життя. БілЬШість із них є

амивними членами первинНих ор:га-Нізацій ТОlkl:РИ­ ства «Знання.. Вони часто 'ВИС1'}'lПaJЮТЬ з лекЦіЯ­ ми,

допов~дямивтрудових

колективах.

ТРУДЯЩИХ, особливо

молоді,

родне

становище,

яку

лекцію

прочитав

товаРliст,ва «Знання. М.

А.

том.

Місьного

стра.теГі,ї

erani •.

. IМfI

~Tl

запрошенІ

в

робоТі

паprrії

кОІІІференЦії

пропагандисти

КС>Ие(>М(ЩЬСhКorо

на

СНlC1'ЄіМИ

НЗІВ"Чаиня,

що

тев,ц61Щ1ї

,розвитку

ВіД,

ось

В

мІста

аг.рарНої

сіЛЬсьюіІМ

06r:-QВОpeщti. :винесених

ко.нфЩ>ЄJЩІЮ

пи.тань

на

брали

ClIоруди,

стало

під'ІІриємства

заРІ!.

завершити

СПО,руджуються

ку­

-

І.

В.

ПЄ1'ров,

активно ,дооомо,гає

роз­

ТОЧКИ в'іДnОЧИНКУ, агітмай­ в'язувати багато зarально­ міжгалу,з ев н х данчи.ни, YlпорЯДковується мlс~их, за'мань, знаходить ефек­ місто . Вистачає турбот у тивні форМИ дlЛQБоroспlв­ ради. Але осQблива ylta- РОбіТirniЦТва нолеКТНВів. У га -орган}звдії шефської тому, що два раЗи пІдряд. у першому 1 в ДругО­ ДОДОМОІГИ селу. Разом з ТРУДівниками n о л І в і му роцІ п'яти:р1Ч1tи, СвіТ­ ферм за два .РОКИ збудо­ ЛОВОДСь.н доБИJ3аєтвсявlі­

активно

зусиллями

-

обладнано овочеві ба­ виконкому

ку ,

Вона всіх

заВОДіВ,

допомагають Ао,МУ. ними

Спіль­

.вдалося

вано кілька десяТН'Їв

спорудження

спс­

СQКих успіхів у ВсеСоюз­

блока меха,ніЧНОї оч.нстки першої черги, ПО1)'ЖНІСТЬ

ДМ ство­ для lКооперативЬв тварюLНи.цьких вІд­ споруджуються і 'рекон­ ГОДіВельних комплекє1в 110 струюються котельRl і вирощуванню бичків І св;!-

литания,

водопро­ велось

цJлком

І

О"Чевид-

актуальні

Багаторічна

політИlКН

причиною

що

ВИJникн.еи.ня

по'

пра­

лий ряд таких видадкі;в трапився на території міс­ та і району останнl!М ча­

Тан , житель

В. І. ражі ті в лади.

пропагадиети

8. . ХРИПУН,

зав1дyJo'Щй кабl.иетом flо.а1тес:вПи МіСJoККОМУ

IOPOlВoгpaДCbKa

ду

керогази,

увl:мЮlуті

. та Калити

3убченко згорl,в са-

покрі,вля сараю.

.

рищ, комор, господарських но . Варто лише добре .па-

слоруд користуються. від- м ' ятати правила пож'еЖJJОЇ

крити'м вогнем . Це ,призве- б езпеки

і

ло до пожеж у ГОС:ПО\дар- муватись.

ствах

П.

П ЛавриlЩЯ з

об

хідно

чітко їх дотри-

oбn3JcтЬ.

іншl

Шд

примусй,

електроІ!1ЛИUCИ елентрon:pилади.

особливиМ

контро­

лем мають ,перебу,ватк ді-

ми,

керогазами,

приму-

роCJlИX.

Д6'tримання, цих та ін-

ших проти.nО>Rе.ЖН'иХ вимог

Насамперед не- !ДО, зволить запобігти поже­

sідремонтувати Ж2М,

вберетти

БРОltарів Рожнів, І. П. Шевченка з пічне опалення, очистИ\ти майно від во:гню.

Мазур 'залишив У га- селища Калити. без доглядУ уВіМКНУмережу електроприВ минулому році чимаФІнал самовпевнено -- ло ,пожеж трапилося і че-

його ,в'д сажІ, замІ:нити дерев'янІ ДИll!арі на цегляні або гончарні. Цими ж npaвилами суворо забороня-

стісу.мниЙ: у вогні згорі, в рез дитячі /пустощl з ВОГ- ється залишати без нагля-

Da&Wtt.

о. ПАЛАНТ, Кор. РАТАУ.

через те, що окреМі гро'У"никнути. лиха можна. сами та Іншими газовими мадяии для освітлення го- І досягти цього не склад- ,приладаМИ без наг.іщцу до­

Гоголева, Н. 3. Lвашко з

сом.

трудівникам.

У жительки

І.

-

вил цожежної безпеки. Ці­

інформаціЮ

ради.

1

у сіЛЬСЬКій Micцe~OCTi рсШ, а у Н. М , Нищенко ти . Ім не можна дозвом­ пожежі нерІдко виникають з села Великої Димерки' ти користуватисяёl:рника-

є чи-

елементарних

Г.

га ».

необереЖНі{;ТЬ, пору-

шення

нем.

гараж і автомашина «Вол­

статистика

св1Д"ЧИТЬ,

жежмайже завжди ясь

га

Нолективно рення

життя міста.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .z•·. .. .

переконливо

M~'М і району .

..

-

директо­

НЕ допустити ПОЖЕЖ

науково-'Тооретшшу

участь

близька

теплотраси,

курс

вавJдyJOТЮГО <сілысюогооподз;рськиии вl;Цдiлом. мilCьк­ кому ~Ц М. М. ЛЯJ1уна про шефсьиу дооомог,у коле.ктнвtв

ші

Сс­ міс­

сучасних пІдпри­

naрТійногота

о~ив Ц!>О,nага.ндист1-вз роботою ,arрan:роіМИСЛО­ вогехомrnлeнсу району; реалізацІєю Продовольчої проrр;жа ro~Ода~'11Вами об'єдНJaИНЯ.

тр;};;д.овИіІ

тут

сЛУжБАО1

ТaJ<ОЖ

вИ'вчають

іитерес.&И ~JIY~JfИ пропагандисти

стало

уповільненими теМlJ1ЗМИ.

КПРС насу"Ч~ИОМУ етапі.· А голова ради агропро­ м.н-слового об єднаJВIЯ району А. В. Бере,зовськИ!Й

З

Нині

очисНі

сучаюиому

були

рада

руд для зберігання ЄИJЮ~ ному саціа.ї1сТичному зи.1су 1 сі,нажу. На початку гаНні і завойовує , іП~р.ехlД­ Але , як іноді ТРCliПля­ Рада ний Червоний прапо.р ЦІ< якої пер<щриває потреби 1982 року міська ється, в першу чергу тут Ради МІНістрів народних депутатІ'в . прий­ КПРС, СlIюрудж)"в,алися цехи, 'а M~CTa в два ,рази. ВЦРПС 1 ЦК Рада директорів допо­ няла .р1Шення про органі­ СРСР, будівництво таких загал!>­ трьох будІвелbRИХ ВЛКСМ. є чималц оо.слу­ номіс.ьких об'єктів, як магає вирішувати й l!НШі зац1ю

«Цg~ЛQJl9JЦflа щ>о;гра.ка СРСР •. Перед ПРКСУ'!'Н!J4И ВИС'ТУПИВ виклада.ч }{ИЇВСЬ4<ого Lнституту · ~6.п;ного :t"()сподаРС1\ва, кандидат екоио­ мІ"Чнюс lІау.к В. Ф. Задорожний. Він рОЗПОВіВ про оонош

ПРОМИСЛОВО.СТі. виросло,

ємств.

паАваж.лив1ша складова час.ти­

-

eKoк~l'lНoї

стала

розташуван~я-­

д.вадцяти

ГОВОРУШJ(О .

У будинку культури, заводу «Topr1МOOJ. цройшла иауково-теоретична l}(онф~е1ЩІIl цропагаНДНСТіВ . ІСи­ стеми екQЦ(Жїчної освіти за темою «Продовольча на

леми

світловодсь,ких

ви'ток

ВЧАТЬСЯ ПРС>.ПАГАНДИСТИ · програма СРСР

iПt>міЧНИ;КО і'\;

передбачало{;я

Jщще

про мl\Ж.на­

леreroр

..

різним B,IДOМCTB,alМ peiCIJ1ублl­ союзним, мІс­ поруч Дніпро , еле.ктро­ канським, ІНЩіа 'fОРОМ став ста/щія обумовило ВИ­ цевим . никненняі' швидкиlЙ роз­ завод чистих металІв. Ін­

П~реJ( Ю:lМИ з допоВі,мЮ Б.НІСту1ПЮ3 перший сенретар ми:ьКJ<ОМУ Компа;ртії України А. Д. Фролов. Педагог;и. також прослухали

Надійним

красна

БОЙ.1ерНі, прОКЛ8JДаІОться ней Усі основні роботи, теплотраси до нових Mi~­ контроль за Іх виконанням рорз.йон,і в. У стислі СТрОЮl взяла на себе рада ди;рек­ було реконструйовано ЛіТ­ торів. ній театр ,на півтори ти­ Наша рада директорів. сячі місць У місЬ}юму па:)­ гоВорить roлова міс.Ь:к-

міСЬКВИі\ОНКОМУ в розв'я­ занні цієї непростої лроб­ рів 'підприємств. об'єднала зусилля

вигІдне

нз!вчаєтыс •.

лна

НИМ, що треба ' те.рМіНОВО усувати ДlLСПРОПОРЦ1ю.

ни з Росією, ,закладали його перший ;каміНЬ, тут

зБYlдYlва ти

АІЛОМ

селеще енергетинів.. Однак підпорядкованих

Цю J(а~еroріюв"ЧитеЛі'В було защрошено в міськ­ ком паРТ1!, щоб nРОLнформуJXIIТИ їх з IJIИТань, що Ma~b велике знач:ння у Iдeй1l<НІІоліТичномуви.хо ­ BaнНl

Рада

паркІв, водойм допомогла рада директорІв СвІтло­

будІвлІ і

М. ЛУГОВИН,

голова райради AO(JpoB!JlЬВOГO проТВItо.еж­

вoro товаристп.

--------------------------------------------.'~---------

СЛfДАМИ ИЕИАДРУКОВАНИХ ЛИСТІВ ж.тель

Броварів П. Г.

МИРОВЧ8R скаРЖИВСIІ до . редакціУ, що в райОНі ву­ JJИЦI~'8ДJWЦ111 дуже баretlO бродячих ·собак. НаЧдЛЬ,}іИК Koм;~l!нaTY КОМy:шlл/tIИНх

П.

підприєм.ств

Васькович

.

вІдповів.

що 15;JЩ)ТОro 1983 року "'УІ цьому районІ був про­ ведений ' Ух

До

відлов,

* * * редакціl надійшов

лист без

пJДПИСУ

про не­

впорядкованІсть територіl біля асИУ'nовoro. буДВИJCУ

.NiI 31~A' по

вул. КиІ.

ській. З8JВlдУЮЧИЙ

міськвіддІ­

лом

номунального

дарства

Л.

люк відповІла, що . факти, року наведенІ у листі, во підтвердились. розглянута

му

* * *

'норм

Ух · з

.

рооширено­

ПР8JВJlїННЯ

Г.

Ф.

Яхно,

Буханько , М .

товарів

і

нава~тажен­

С.

А.

Г.

Му~ика,

Ю. 1\'1. Рябуха·, П. Г . Пе-rренко, ЯК! займалися ним,

були

вершені

1983

до

5

березня

року.

* * * Житель БроварІв М. И.

оштрафоваНі Щетнєв скаржився в сво­

радгоспр06- адмt!flюмtсl€Ю порушеlUlЯ виконкомі .

про~ажу

продаж

Перев:'ркою

1983 РОіНУ

при мІськ- єму листІ

27

на перебо!

освlтлеШlI сіЧ/ня вулицях

в

БУДИНRІв по Будьонного,

фанти вИ'l\о- Тельмана,

Кутузова;

нання ремонту а,втомобlНачаль~ин Броварсько­ громадянами Рябу- го райоиу електро.мереж вІ Т . 1, Лннкевич оrоло­ л:в хою, БухаНЬКОС'.1 та Му- В, П, Низсмюв,с.Ьких в!д­ шено сувору Догану. ПравлІння раДГОСlJIр06· зююю п!дтверди.'IИ'СЯ. Ма- пов\'в реда~щlї :

НЯМ

молодшом,у

прода,вце­

коолу зобов'Я'3ало торго­ вий вІддІл посили,ти кон­

терІали перевІрки будуть лереданl на розтляд ад·

« Часгкове В : ДЮІЮЧЄІН'НЯ електроенерг!У по ВУ.1И­

N~

3

за

ЗaJВе­

і його повся.кденною стернІ

роботою .

У

'ритмІчним

• • •

по

ремонту авто-

тузова

вlд,бувається

через систему 'ного для листі рІшитися Бр:Івар1в ЩlС8JDI побутового обслуговуван- піNIРИЄМСТВ

КОЛel(ТИВИОМУ

жі!'ТI!Ш про liезак01UПlЙ ремонт автомоБІлІв прnатRИМИ особами. За,вdдуiO'tИЙ мliCьки.м ФіиансовИіМ відділом П . С . Со6чук Bi~OB!B редакцЩ: «Б роварськ И'й м;ський ФінвІдділ провІв перевір­ ку ВНКJNlдених у листі

.

'

фа.ктів.

му колгоспІ ІменІ вО-річчя ВелвRог ЖоВтIR!ВО'і со­ Цlалlстнчно! революцlI Старобеmlііського pdoHY наблвжають спецlалІстн довець1Юго державного проектноrо Інстнтуту «Дондflipооргmахтобуд.. ВовИ

при

мобілІв, ЯКі є в користу- 'БведенНі графl.наав&рlЙ­ оонні ГРОУІадян, може ви- них обмежень, роз;робле­

НЯ».

* *

цій, що

оточуюТь

Мl' крораЙон.

*

розробилн проект забудови центрально{ садиби' гос­ подарства села Мар'lІН1вки Індустрlальвilli методом.. ТУТ уже почалося' cDоруджеііWl перliJsx веЛВRопанельннхкотеджlв з детале1і мlсьИwо домо­

промислових і органl,за-

. цей .11-

ОкремоУ

Жнтель с. Плоского нП для цього ,раЙо.ну не І. ЧерниППfН писав до ре- іонує І будувати її недо­ дакц1У, про те, що в селІ вже майже рік M:>B'lВТЬ

радІо.

ГОЛОRНИЙ

іНЖeuIер

рай-

цільно. ТаКі відключення елект,роенерГі,ї в цьому

та

іlНШИХ

проводяться

вузла зв'язну М . І. Шев- аваріях

в

районах мІста тІльки

при

енергосисте..~і~

ченко в:д;пО'Вів, що нині Роботи по ремонту лі­ Ремо.нт автом06і- в с. Ллоскому ведуться нії частини вулиді KyТIY­ IJIO відновленню зова будуть 'ВведенІ в Голова прааmінн,я рай- лів є забороненим про- роботи споживспІлки Т. В. Дра- м~лом. Щ)()ІІ'ягом 1982 радіол і ній, які будуть за- пла' н на 1984 рі.н .

Т. І. Лвнкевич.

Донецька область. РадІсть вовосlm. у пlдmёФнО;

;,>Іінкомісlї, цях Будьонного, ТельмаПи:гання відкриттЯ май- на І частинІ вушщ,і Ну­ ЗeRНЯМ 'товарІв у п;родмаг

троль

rоспо­

Жителі с. Плоскоrо писали АО редаlЩl.І про порушемва ПР8IIIIJI торгівлі про~вЦetJ .вроди.гу оМ · 3

засіданнІ

ГоголІвського корпу. 3а

О. Фесенко

B~W1oBla, що вnорядкування теРИ1'Орlї, зруйновано! ПіД час peMOH'11Y~ теплотра.си, буд& Мlконане -ск-лами Р Б У ~4-B ІІ кварталІ цьо.го року .

~a

ЧЗІС"l{О­ Скарга

'

будування, які поставляв донецький завод сБудде­ таль •. Програмою соціальногО розвитку. Мар'IПdвкв передбачено споруджевнв ста таких б~ВНIdв. На знімку (зліва направо): Інженер-будlвельвих колrоспу Б. М. Зайцев, голова КОлrоспу, ГероА

Соцlалlстнчноі Праці І. ~.Ломако, диреКТОр.інстн­ туту «ДОНДllIP()оргmахто~. С. С. МЄлексетов.

начальШlН вІдділу проектвого інституту О. В. Мі. нін І секретар парторгаи1аацll колrociJу Ю. І. Па. пa1tіи Обrоворюють план ' БУд1вввцтва.

Фото Л. Самсонова;

(Фотохрон1ка РАТАУ).


*

4 стор.

ЛЩQГО

23

1983

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

ОГЛЯД ЛИСТІВ

Не за графіком, а за обіЦRнками ... працюють автобуси АТП Цей ОГЛJIIД лист1в РОЗПО'ІНУ з роз-

поВіДі ко:

броJЩpча.н.ки

Н.

П.

«OAВoro разу я їхала

автобусом по

. ше вона. -

Ковален-

до Києва

маршруту,

121

пи-

-

~

ПРОСЯТЬ

залІ

ПИТ<1ЮіЯХ,

в

ємств,

В. І. Кузьменко. l"апroм одш із па-

Із серцем. Jsа.llеитииа

та спе- Б Е З

хофабрик. На . 'Н~й

іиже-

р

безпеки

руху,

осоБЛИВО' ·кол;'!. НеоБХ!;~О' регуmrp- ним. наведУ TW фанти.

З ШфорМ<ЩlЄюsистуПIfВ начальни.к державтоінопеКЦіІ управлІння .внутрlшніх справ ИиІвсьного оБJLВIШ<ОИКОМіУ Іван Степа-

що

питати з

-

Всі ці листи я попросила проко~

нович

меитувати иа'llШЬ1lJlКа авl'Отранспорт­

Бархоленко.

ЬНформував,

Він С'Dворити

XOМ·j,cll

пилося. А КОШІ в аптечці вод1а не зваЙШ.llа ПОТРібних ЛІКів, звернулася

Заради оораООДЛИВОСТl скажу, що Володимир Романович не зalIIеречив

дiї~

прllЙНИ.llа .ІІІКВ, lи става.llО все г.рше. Внрішили везти Жінку ДО.ll1-

всі вони були. Чому? Частково ух монан.а :ІІОЯСНwrи тим,

каРИІ,

що

неподаЛІк

«AOMCOMO.IIЬcькa..

ставці!

Так

і

метро

ну допомогу.

особ.ІІИВОГО

ие

зроtiИ.llа ВaJIеитина Кузьмеиио. Про-

сто БУ.llа lВажвою і '!Упою до па~ , сажирІВ~ А.ІІе ак вВж.llИВO, щоti щире CTaВileННJI, ДООРО3Jl1IЛИВіСТЬ,

Тан,

ЗЗJрае

вlІн

сПAsВtPоз.мОВ:НИlКОВі,

З віДо.мої првчини

роказни'ки, .

::J лютого інтервал

руху

ста:rювить дec~TЬ

ний ПОРJlДОК

час.

порту'І» •

роБОТі МicbKoro транс-

:s

Та.КиЙ же натегорmний

ЛИСТі lю!tеН'ера а.аводу Мfitталург:.У lV1ильниченка:

тон і у

IО,о§ Уч"""

IfI.:}/i, H.4fI

ВЖИ(l'ї за­

роботи

траи­

Jначно іІlОЛ:JIIJШИТ:ЬСЯ робота

Із

СЕРЕДА,

ЗJ'іІІИНіЦІ В Броварах, ЮНіЙ, вн!(он·У'ВІі-

Іпти З8 С.ІІУжбовим

J:lС1Й л.нП.

графіху

ВИJlКа.

маЮ'ІВ !ІІіМІР їхати до

мет-

ро. 'J.и~ часом Щ' iXa:S авТOtiус «1\аJldТа":"1\ИЇВ.. Метр1В

двaдЦIITЬ

доlжджаю'JИ до з)пники, самнм Пr:>казав

ие

ВОДІЙ тим

що

t)paTH пасажирів у ьроварах В1ІІ це XO'le. Нее ж KI.IIЬKa ЧUJJОВ1К поtiІГП, думаючв, що встиг-

вуть вскочитн.

АоІІе марІЮ.....

у ЗВ'Я3l(уз цим аюо:р запитує, чи

зоОов·ооани.ивод_1Й автооусу С~ЛЬСЬКО. РЩРУlУ ЗУІПИНЯJІИСЬ і орати

бира'ТИ' па·сажирl!В і на ~ИlВ і З Інша оорава, що графшом ~e бач~но зупинятися на кожній ці (1 тут ми, пасажири, не

.-ар.а". 12.20 ДОК. тмефl.ll~м

.ва

АНllа

кожного

за

ко .пасажир, .nередаВіШИ гроші на квиток 2:00 зОвсіМ не одержує його, а60 :~ меИJШУ

СУМУ, н~ж передав.

Залишається лише сказати, що авTO~C за ма,ршРУТО'М N2 1:.!;;! мав но-

Мер 26-50 :кхх.

С б

.

. ЖитеJ1lЬ Иулажинц1в

-

виконаИ'НJI

17.30 Пlеиl

будуть,

АТП».

cnOj\peM

-

хоч іШ

би

11.40 Шкlльин!t ська

не дати. І це

ие ПООДИНОКІ

сракти,

«·ска·рги були і працювалО'

І

сорав.

ехоll

•••

области.

:.'

-

(На

_ _Аа:

ат"в_х.

Адреса

редакції:

ООА.НТ_.

Е.

17

ФЕДЯА. аорели 1937 roАа.

ср ....а.

ПJlТНВllа.

суОClОТІ.

.

Актуаllыla камера. сВ цеl Аев. 40 рокІ. му ... ". 20.16 Пlcвl пам'втІ.

19.00 19.3'0

20.40 сНа

еЧас". Фlл~м

:lI.OO 11.30

Аобравlч,

«Балада

23.00

НА

І

ВУЛ.

11.

оро

БРОВАРИ

ПЕРЕДАЧІ

і

масовоі

роО,тн

-

1'·"-11.

сНа lІ.06равlч, АlтИI,. еЧас». Ракурси прнroАви ....аoro фІльму. Фlл.м .ПОАllИr роз.IАиика,.. Ik:ТУПIІе СІІОIO

20.4:1

НовІПІИ.

-

сЩо

ПереАа-

'"

ПРОГРАМА

.

КЩВСЬКОI

8.

ДимІва.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ЦТ

І

ПЕРЕдАЧІ

НА КИІВ ТА ОВnАСТЬ ДОЕ. телефlл~м змIIІИ".·

8.15

.Сlllьс.аі

8.35. 0.311 ФІзика. 8 п. 9.05. 12.40 Iсоа'ИС~КIL мова. 10.05 УЧНВ'м ПТV.· Сус:пfаIoCТВО-

знавство. КПРС партl8 р06lтвичotо КI1КУ, ae~OTCl paA.HC~KClГO варо"'. 10.35. 11.40 Фlзнка. 8 .а. 11.05 Наш сад. 12.10 ГеоrрафlR. 8 КI1. 13.10 д. ЛОВАОВ. СторІвки аат­ т. І Т8OJIчостl. 13.65 ФII1~" 1з субтнтрамн еСуаоре ЧD.1lОllче ЖВn.".

1'5.25

Но.ивн.

[8.ао Екрав

студент.-заочввка.

18.00 сПраUlfа" всІх". 18.30 На

руХу

....

":м.

ПереАача ІУ. .. Ik:ес.:вlтиlх _M08D

С:ТУАентськнх

Ітрах.

ДокумеRТал~виt прав. ВечlJ)НП казка. .Д.... ст~опа.. Пере..,.,..а 2. 20.15 6ес'Аа rOIlOBB P"A.ВC:~IIO­ rO комІтету заХЕТУ пру Ю. Жукова·.

19.00

20.00

:lI.OO

.Час,..

21.35

l:елефlа~м

.

СЛIOАИ

п

рІ­

ки».

ЗАПРОШУЄМО НА ВИСТАВНУ· ПРОДАЖ та 27 лютого Ц. р. райунївермаг райспоживспілки .провадить вистав~у­ продаж верхнього ж.іиочого одягу.

26

. 3а'ПРОШУ€МО 1l0КУПЦЇ1J З~I!~ітат» до p~­ ДирекцІя. А,ІІ,мШiclrра!illв. партlАиа. пр...... lо.а раАГОСПУ еПухlвськиА. глибоко cyМYIOТ. смерті

І

колишньоro

мехаВlзатора

opraBls&III1 3

ОРИВОАУ

ра,ll;l'OCОу

Во40Аимвра Михаl40ВВча МИХА НЛ Е Н КА BBCIlOUlOlOr~ eDl.ЧУТТR сІм" покlЙного.

ОБЛАСТІ.

154.

Телефони: редактор. 19·3-82: ,аСТУUНИИІ реАактора. 8іААlлу партlЙНОГО 19·4·47: відпов1А8",ЬИОГО секрета'рН. вlJl,Alllу e"'.e~IOTa rllCOOA8PCТВI кореспондента мlсцевога раАIОІІО.IІI!ВВ. 19-З-~: IlААiJIl1 I!J'Oмимовосrl.

-

РОР1ЦВ )'ІІР.'''IIOгg' ТlдtOач,...,

СОІІ-

КИІВ ТАО6.11АСТЬ J1eоrрафIR. 7 а. PocllC~lIa мо.а •

КИІВСЬКА.

tвlTII

циклу

17.+$ Екра'l!

18.00 Коркнl . пор.... 18.30 «СОIІВЧJrе коло,., 19.00 Актуальиа ІІамера, 19.30 Твов жиnева ООЗИЦIR. 20.15 І. Захарко. Ковцерт.

А!твl,..

ЗАГАЛЬНОСОJ,Q.3НА ЦТ

З

п

шого магазину.

НО8ВІІІІ.

И

ПРОГРАМА

уиlворситет

колектив".

.....

CRNeтpl8.

t

перша

еСОlІом'пнl aalворо. ВОК". Jlиа ..кО..IIІСТ....

._-~---~._----------.-----,

то-

8.35 9.35

206020.

народнЬІІ

украИНС1\ОIl

Редактор Га.ета 'ыоднтT с

УкравнЬІ, город. деоутатов Киев­ eЬ1KeJ.

-

.1'' ._'

18.30 Фlльм-ков","

еДва

маТІІ..

Аача

17.00

хокею. 22.25 Кубок СРСР 3 .,,60.lУ. ЦСКА У _ ое-_ _ _ 1/16 фІналу. ,_ _ _ _- _еСпа,ртак", _____ __ _ _ _ _...._ _

ок­

проrpама

УАарннl

-

18.45 CIoorOAHI у свІтІ. 19.00 Чемпlоват СРСР 3

Аата".

партив

Советов

цнпліRВ".

.

АЗ"'''"'!!'' І ІМО p~iI}1I41I1a!l'''A • qц. ..а~маf!lЧ"1І ІІІ'ІІОЛІІ. Ма,...

кlИОIlРИfика

І тавЦІ) Каllм.ц~коt

ПQillтиu.

.може ча І.

ФІІІ!!!IJ «1(0"11"" CB.~a,.. PlxТIIP ••• 22.40 CloOroll.BI 'І еll'" ПРОГРАМА VI(PAIHCbl(oro ТМЕ&АЧЕНІЦ

23.20

ЦТ

Вистуо ав,амблю ISІІІІ.)'ристок 6УАИИКУ пlонерll м. Зоаочева Ль.lвськоТ Oliлктl. 18.05 еВсе оочнвавтьсв :І Аис-

ФактазІв _а теив пfсевь Веа_коТ ВlтчИзlJввоJ ".ви.

А. УСЕНКО,

ортав Бро•• рс:кого roродекот'

.. к.о~муиветичеокоll

АвІ

17.55

кожвоrо.

17.50

і'"

райои'ного

allk:~Koвoro

17.20' ПРОАОВОIІ~ча

9.09

сновАя, жизнь,.

Червовопрапо'рвоro

КиУвського

з',явиться. ВисновОіК 1<з сказЗІНОго одИІН: цроб_

совоі роботи редакц1і r8зети.

комцте:rа

тавцlO

JJенlвський

мIJI~lовl..

руту.

МОЖЛИв1<:ТЬ

жений аllТобус.,

f:II.0rO .,.

17.25

'ІЩО ІІОЧ'Ш Оу'"

21.3:1

«61т аравзаIlУ", 15.35 Коицерт камервото хору м. Ростова-ва-Дову. 15.55 Моск.а І МОСПН'ІІ. 16.25 На 1k:ec.:.ITвlx ІНМО8ІІ!І 'СrУАевтсь.их l!'Рах. 16.55 ЦіаХОilа iliкoir'. ·KI1~ p~РRАКИU. .

'

ЗАОРОв!!",

211.00

фронт. HaYK08O-ІІОПУllарВI фІльми сМ'всва ХУА06а", еПроблеми маllНХ ферм,.,

ЛІ-

уЧиаище.

са. Для цього є БСІ можли,вості. Є І

завідУЮІІа віддши mlСТів Ім.­

.

п.

Пlснв в СОIІАатс.кому СТРОIO. 16.00 НовІМІН. 16.10 еСрlбний Аз.l_ок». 16.30 Ковцерт ансамблю шсвІ

го вирішення.

скаржаться кня-

О

. ••-

журкаllУ

11.10 Новивн. 14.30 Новии.и.

12.50

іНеВlШ{ористаНі можливості. ВзМИ, для прИКЛJaДУ, хоч би ма:ршрут,N9 4,

еНе· МrDжва вчасно виіхати з села у 'враи1ши1 roАВВИ '1еР8З переванта­

-

лІтература.

РУllем".

14.50 Твари,нвицтво

VІІР'Ф'-

нl,нськl читании. .Прр. .", О. Кори/йчука, тр ...оіі. М. ПОГОАlиа. 12.10 сВоереА. орантаІ,. КIfIIІС" ке CYBopOВC~Ke .IIC~K_

осоti.ІІИВоиа д1лаиц1 дорогн вІд Бро- леми траноо.ортнaro обслуговування B~piB до CeJIa. Бо впевнений, иІХто 3 зал.иllIJаютьоя і чек'ають невідкладно-

H~OrOJle спитав».

екраи.

ОРИ3

ва

самбlllO пІснІ «Тюльоаи. АРСР.

ЦРОГРАМА УІ.(РАІНСЬКОГ() 'tЕЛ'Е6Л"qЕН~Я .' 11.20 ТeJJ,ФIJl".~ ~". FOJ!~.1, I!I~КО".

тосоорту

8.45 ВIАгукиlтьс", сурмачll 9.3'0 Клуб маИА""I._II. 10.3'0 Коицерт держаноrо а.-

,1,81'11

оетввк"о. 2з.І~ c;!t9 rop,.BI у ~.I~~

Д?

Irpax.

ПРОГРАМА

211.00 еЧас". ' 21.35 Поезlв. К. Снмовов. Вечlр У Концертнll СТУАІІ

грубiJliНiJв. І,

ТaRЗ

ІІІ-

POAUТOP в. ФЕДВВ.

'TI/pl.p, 16.I~ еСр!~ни!l .

с,:ТУАевтеькнх

«За

Маршала РаАВНС.КОТО Союзу в. І(уllико.а. 19.26 Фlл~м еВесвввнl upизоа".

J(om-

П!!

21.00 еЧас". 21.35 Фln~м еЗlрка,.. 23.05 ДовіАкова служба. ЧЕТВЕР. 24 ЛЮТОГО І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Вllс~кОВО-МорС"КОro ІІОТУ. виетуп першоrо 'КТУОНН-

І1рафжа руху того ~И і1Шlorо автооу.

12,1-,му)

ШКОЛRрlв 11

IЩрТЦІ$УОI,

20.00 Вечіри" казка., 20.1'5 Bce'OI03I1I ,маrаив•. ,

ка МlвlСТРIL оборовн СРСР,

І, з~чайно ж, необ)l:іДlІО' налагоди­ ти ч1ткий KOtНTpO.'1Ь за ВИКОН,аНlНЯ~

боти на

ДАІ IІЩЩf QfТP1IIIIU CIJD8.!I. М1сr.юmкою.о1ll1. !!!-~.!!!!!!!!!!!!!!!_=!II~~~~

16.00 "OBI!!lJI.

IlРО

вавв".

Героем Ра,цll'llськOfO СОlO3У геиералом армlТ ло П. 61лоБОРОАО.ИМ. 18.45 C~oro""BI у. с8lтl. 19.1f1i Девь РаАlІис~коt А&МIі І

о оль пр~ Він недоцільний 1 н~jiе.нтабельНИІЙ, І довжує дУМЕУ С. М. Лисенка дро х і якщо зараз роз.вантажити автобуси ПУ1Г за .кермом автобуса: «ttеРlдlЮ на ИНЯJжичі у години «.пl.к~ немає в Нашому автобусІ «J\.ИlВ-.h.улаж~ можливості, то з л~~дaцlЄЮ марш­ Ці. ТР8П.llЯЮТЬСJl такі випадкн •. Дав pyтy.N9 4 (при YMOBL бездогаИНОІ ,ро­ '(и КОП1.йОК шосреру, а ВUI тобі кв.иТОК ва оо 'ІВ 4U. А може. й ЗОВСІМ

nQ.

О. ДA8J(ДOB, И!:\'Іlщьgq IIМmgp

".2'5ТIIOJII.. І. ~".o..

оlв-

3

ТРОМВА"кькоІ

18.00 ЗустрІч

дорученО1

не

сТачавка

ви.

нарешт.і, 1Пора покінчити з тНІМ благо­

ДУ'ш~им

TOg8.-

РpGВQДЩ'П

Р"'ІІ -

1111 •

Ij

18.50 сЧес.:т~ plABOro мlста-. 19.30 На ~ec"Т1IIx анмоац

Всесаlтиlх sвмоаих CTYAeBТC~KHX Ітрах. 16.45 ХХУ[ З'Т3А КПРС про комувlcтичве вихо.аIlВ..

справи (згадайте, аВІ?буси виЙШJ.[и з ладу. чере.з недбал_,сть), н~рпи­

до Ш)РУШНИК,В,

10·

Цeвтp&JJ~HOMY

ФIІО1')'.

АИВ".

маемо

ImМ'ОГЛИlЮстl

дООров.:n:ьнoro

ркства автО'мотО'дюБПТел1в Мнха1\ло' Гри.гОРО!t1fЧ .,'\бз" кумов. - А.д7Ке це, ~ правило, кращ! водlУ, ша­ новані ЛЮДИ у СlЮtх ttQлe.wrивах. Цp9'f~ t з П~'\1fl

.13....

М.25 Екраи С:ТУАе1Іта.заОЧІІ""а. 11.2$ ЗустрІч » ромltllсОМ, 18.00 сП'рааНllа руху Аn. кl"., ПереАа'lа ІН. 18.20 'І'lІlІlо"ат с.е, IJ 1111.·

16.15 На

T~B'! Т.а. в тому, ЩО в аВТОТI?ЗlНСПO}JТ­ ному JидпtPИЄіМоСТl?і не CTBOPeJJ'1j. 96-

~Oac~~p~B у рр ова'Рах , чи М'і:іЄ праІВО МОСТІ з ПИНJIIІИСЬ не на ЗУllИ:НЦП І ще одH~. }tкЩо коли 1 вдасться сіс1ИВ таКИЙ 8:В'l'обус, додає ав'ТОіР, то неріД-

C~Koro

То в ~o~y ж основна причина 3'ри­ B:~ граф~l'В руху ..~TO~YCJ;в, нечем­ ної повеДІНКіИ BOД:lВ 1 KORдy:J<1 0piB,

ВИСОКОІ

а

14.30 Новнви. 14.50 Фlл~

обов ,язкову ! б~зУ'МОВНУ видачу квн'!'­ Ків на ту чи НішУ СУМУ.

ста·нова<а

ПТУ,

MY'H!I~,

15.20 "0IlИIl8.

театрІ РаА"JIe"КО' АрмlІ, орка"чевий ДВІО РаА.llе... коУ Арм" й ВІЙСЬІІОВО-МОР·

КИWJ8. іПеред· зу,пии­

держаВlНИ~

.НІС

mOnOAict..-.

12.~ Ковцерт

~ ·:на передбаче.них - ~YДЬT~ ЛОС'ка­ Ю, ви.конуlЙ'Те свій о6ов 'Я'30К НaJIеж· НИМ, ЧИ!іОМ .. Не. Кtaжучи вже про

ними

ЛЮТОГО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 11,50 сНеоереМОЖllа І lI.re.-

прав>а вимагати від них цього), алв

привл&снення

23

І

«'1'оргмашу». І не ДrЗчекався, ДОllело. Щодо роботи 1'ранспортни;кlв на СJI добиратися попутним траиспортом.с~льських марщрyrах, "то Ty-r В. Р. ;)8РКЗ У ножиому НО.llеК'!·ИІ;!1 по-сер- Максименко ра3'вІв безпорадно p~a1I0~HOMy став.llятьея до вирІШення :\І·и. ИОНТРОЛIOOМО, ПЄtPеВіряємо, МОВ­ Шlтавня ЗМіlJ,НеИШІ 'TPYДr:>BOЇ дисци- .1ЯВ, але мало. Гово~ив і п~о те, що ПЛ1Ии.· Про му ж ДИСЦИПЛІну автО- шофери цих аоо:обусJВ зо?ов nзa.иJ.. за­

л cwоварчЗІНИН С. М. Лисен.ко зачJпає дещо іНШУ 1Прot>лему. «идно.о ДНЯ, ГОВ>Qй}ИlЬСЯ В ЙОГО листі. ){ C'iOJIВ на автооуСН11і ЗУПИИЦ1 «1'оз-

MlcЬR,paa­

ради

2I.oq сЧщ;., 21.35 ~II.

ІМО СJlI/IІС/

в-:тано~еиням телефону на кінцевій

ти aJlTotJyca 121 маршруту, щоб до_РО.ЛЮВ~ТИ доrpнмання

Корж.

сказав гол~а

11.01 ДIJІІ "с, ClaTIrI!~ . 12.10 АстрономІ". ПllаВ"IІ, 12.40 ПРНРОА03I1аветао. а п. 13.00 с Поuнкаиіі.,.. Тмеварис. 13.30 !іI!У!lОI ~ 1111І'''''; .

"OI!Y"'' p' ' .

спорту в rоДИНИ ,перезмінОК, и1ч.н:ий,

«Бша Діброва., не в змозІ nPOКОНТ­

написо.в до 'редакфї 1 житель м:ста

uane2IQIT~

бlнer~ (5e'З1J1~КН руху. ВСІ' дІІ аких до TOro Ж чао(,)ТQ.

роки.

ц. р. мені довелоси двІ ГОДІ1ни чека-

транClЮртВИИів тут можна говорити.. Я:ро порушення графJ:ків рУХіВ автоЬу,сів на маршрутах .NiJ 1~1 і .Ni! 3

транс.пО.Р1'1

мостІ до 'ПОРУШНИ'R\JВ .nІШ· Я!R! ДQщtОДfl'!OТl! П~~ОО'ЗН. ЦИІІІлlни, iIlЩвИЩити. роль ти Д1тей на техщltЩо поу циt Ва>К,IЩIВI;й МРЗІВі lКа- с:пра.вних автобусах, &О-

порошкової тиме роль.контрс>лера, ос.к.~и єди­ «11 сі'ІВИ' на . Диспетчерська, що на зу:пИlRЦl

завданням до

па- на

ІПРИ&МICТIJ потрібно СТРО' .НЮ бotро't'J>6у :і !lАМ!Щ' рити обстанOIJI<У П~ТЩ>ПК. страцl.lm'п rQI)ПОД'liРСТВ,

abto()y-СJJI

х.вИЛИІН,

ходи ДЛЯ ПОJМJшення

иаведе-

. . . _ ДО лю.дськнх щеJ)'r~.f!атп УХ цpa~8, • обо~'~3 • метою У'Сун~нЯі ава Чщ:то iJfР~IUIЩЦЩ1оМ ДЛІ ни ~ ПОМ~'ЩlЩі.р автор.й :нер1.р,иЩЦіІИ ~~0П1Л' ДОВОДЩ'1>іСn tJестп фраtJЩ. lНОЩ$'"ЧФ'J.

ВИНЯТКОм

н.1Ж У попереДН1

штурмом брати двері аВТОбу.са. ХОбуде

Лен1нградській, ТРИJМ~нням правпл

ткненНSiз ~OI~'014Bi.к і мобілІ.. Лише щаедq8, ~H- пО'трібно

це не

жений.

ноли

у

~Г~и.т:Е~:~:::~nИ' ЦM{\PB!~Te H~ IПiPПЗвМ~ ст~йну робоТу, РОЗ·nCНIQ.

працlil3lНи.ка.

став січень. Але, незважаючи ва n,рИlКрі факТоИ, у винішНьому січнІ ми мали иа,б~ато вищівирООничі

запитати:

ДО

слуЖlбов'ИJt обов'вз­

3аПf!tPечити

ПОВіДального

«Я користуюсь автобусом ... 21 маршруту, пише В'lИТeJIЬКа шволи ом 1 д. С. Koraн. ЩОДИJI иа

'1етьеи

uq

ставлення

зВ'~льнен~з роботи, але вІдкладемо це у іІІам ~Ti - , через недбалість: .. Bi~CYТНlCT'Ь п яти машин на ЛіНЙ ВІдчутний уда1Р. по якості обслу­

п'ять автоБУСіВ че~ недбалість віД-

стів.

'боти, І ось кожиого разу ДОВОДИТЬСJl

ТQlке

'''ттnикп<>.n vолu"тu~й p);ЦЬiК~ Так, 1f.l!Щ>lЩдад, Н·."'...... , •.....,.. ., ,....... _ !!ОДЙ авroбу:с~ радщпу голова 13а.РИШівсьпоІ рщt_ «Гоголl~ЬіIЦl~.. .{\, М. слоЖJt.во~л.пи Г. І. Л~тви МИlшкор~з fla ~тошпlP(r яець внїХаоа авто...Qбщ~м l)ИЇВ-ЦРИЛ')'l(fI lШ~а~ ·на «ЖигуЛІ. на переtзд Ц~H ;подосу '~У'І!т.р~'Чп()lГO рухуза~ороняючн" Clfrna.,1lia~ 1 зlткнуВіСЯ ~ аJТобусом, св~тлофора. Вп.аCJJ~(Щ З! ПОIЩtOДЖ!!,НQ QБИДl!а aIJTQ.

що у сilчні. (а ВІС! скарги ЦРШІадають

Не ВИlILаДJКОВО почала аналLз ли- _ може служи.ll'~ .ВИlПравд.анНJIIМ, та й СТів про обслуговування пасажирів не тільки в С1ЧlНl доводиться мати саме з цьOtГo. Хоча, на IJДpШИІЙ по- справу з ТaJКИМИ листами, а отже 1 глцц, вІн 1 не характерний, до того .фактами. І .зн<>І1У чую У BiДnoBiДЬ ж єдиинй У редащійНіЙ iIIOWТl. Реш- зааюкійливе. , та ж ПОВlНa протилежн:сть наве- Py~ а.втобус:ш, зокрема па мар­ деном·увище. Та іІІОВ~Немося до ли- шрутl .N2 121, ~1JЛЬШ'1Менш RaЛагод­

.зуlLlfllКy в райоНі стадlоиу' приходжу аа 4U-5() XВИJiИИ до ПО'lаt'Ry ро_

прИlЙ-

ПсковськІй, !tlРQВОГРЗА- шоі\1.У районі, оказав громаPGЬRЦ,м ~Вто\НС'П~СЬ}(іЙ }{И'!вськІй обд.ас- старшиД. держа~о!щ:п~- тор.ц,м, оощ:аЛЩ9Вa.ншv1 тях ., ,. . . . 'тор Bj)(TOP lB~ иароднн'М діружilНШ,---

ЧУЙи1стьговування паса~ир1В. Але ж, пробую

оточували .llЮде1і: Повсюди».

paдroc-

на' перевезен- К1'8 ,назвати не lI!ожна •. ня правил є жертво ~peд НІ людей. ....., ВеДИJКа роль у ПО, цасажир:в автобуеLв, во-;- Не все гаразд з до- передженнl .аварlйНОСТl

зробпи.ЯК;Ра.з на цей мlСЯJЦЬ) вийшл,и з ладУ

Jl1Kapl вчасно пода.ІІИ хворій медичЗдавться, нІ'ІОГО'

ВИіКладених фактіВ.

1

ЩО останн1М 'ЮlТиз,алжн У .БодІІв, які своІх

ЧаіООМ вваслlДок .порушен- працюють

симеика.

жодного з

водlі

водГ1в. здilЙ1CнюваТИ по- [I~B «ЖердlВІС.ЬІКИЙ. та стійний КОН'l'1РОЛЬ за до- «Вели:кодимерсь.к,ий. neтри.ма,НН1ЯМ правил py~.' ревозили д:тей на 'ТеХіН1ЧИерlВНJШам автогоспо- но несправних автoбjyс:ах . дарств 1'реба негайно Ін.а;н:ше, нІж злочинн:им,

Horo Idдпpивмства 08014 В. Р. МіВ­

дrt) пасажирІВ. llроте, ХО'lа Ж1ИКа і

них ДОК"""'енТів з дозво. .1""

1,

о~глядалося В першу черГУ. тІ, що про- JШючою категорlєю еД._ про iIIJ:двищеиня ХОДЯТІЬ через залlаиич.нl Щоб не бути ['олослl1в­

l.IIЛlВна піДІ-

ЙШ.llа до неІ, поЦtК8ВИЛася, що тра-

мqpшрy-rи густо не мають ~O'BlД-

повинні БY'l'И О'бстежеНі

на залtзниЧ'НИХ переІздах. но - проводити lН1Структаж Нещодавно

пJ,д­

:ІЮРУШНIШ{Lв, а ЗlВТO'l'pанспортпи,кам

Р У Х

"ЕБЕЗПЕКИ

автопідпри-

roловних

нерів радroспlв та пта- пасажирсЬКі

:КОИдУктором тут була' lПе~йти від об~ОR до діла.

СlUКИpoк, ЛlтиlЙ жінці, СТІШО погцо

З А

вІдбулася иара-

цlалlстlв

наголошують,

Нlaстала пора вимогливtше

актовому

автопідприємства

питання

розібрати.с.ь

В

да нерlВИИНів

09014

:rлtИбо:ко

Довми

09014

ЖИЧЗІНИ. Автори цього і іНшmt листів

НЯТИХ

ЧЕРВОНЕ, ЖОВТЕ, ЗЕЛЕНЕ

ЖНТТR

19'3'/'8:

IIHcтJB

І

Iн",,'КС 61004. Друк .И~О."n. OCkR' І I1РУIlO. _аииА аркуш. Тираж 1:!.fI.40 "РИМlрнвкIR. З8111. 7911. Бро".рська ~руК,р,'Я Киівськоrо об",асиаrо ( праалlИин ) CIIP'B~. dидаНIІНЦfВ Rа.lll,рвфП квижконоІ rop,IBoIIl. Aдp~1 аРУК8рнl: 2З5О~. м. Бровари I(ИТ.С~kоl о«l1l4сТI. вул. киr_nп, 154. Теllефов 19·4-37.

#31 1983  
#31 1983  
Advertisement