Page 1

---------------'ПPOJ'IETAPf

БРОВАРСЬКОГО

ОРГ д Н

Газета виходить а

~вітвя

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

МІСЬІ<ОІ

року

1937

ВGtX ПАТ1f,

РАД

~

ЄПHAIIT'fCsrt

КОМІТЕТУ

31 (5377)

П А Р Т І

КОМУНІСТИЧНО1

КНІВСЬКОJ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Середа,

лютого

24

У ~ Р А

1

року

1982

В ЧОМУ · СИЛА РІШЕННЯ Рік,

що минув nісля

ХХ VI з'їаду

КПРС,

сум.~інне

ко.~ективах.

павлення

до

Ухиііі

пр;щі,

особистий

Позавчора

nриклад,

неnримиренність

до

ие­

cnpail.

Партінні організації тут nостійно nрацюють •~<~'1 поліпшенням сти,lю, методів своєї діяльності, добиsJ· ються поси.1ення їх вnливу на всі сторони життя тру­ дових кuлеt..тивів. Велику увагу в nарторганізаціІІх звертаю• ь на удоскона.~ення контро.~ю і перевірки ВІ<· конання рішень, ставлячи собі за мету якнайчіткіше вrі.lЮВ<Іти в життя ..1інію nартії. Для цьонJ використовуються рі.іноманітні форми: на засіданнях бюро і парн.омів, зборах зас.1уховують пи­ тання про дія.~ьність і розвиток трудових кодективіп, звіти господарських керівників, комуністів про вик•>­ нання ними своїх службових обов"яз~<ів, вимог ста.­ rуту КПРС та про виконання партійних ·доручень. І все ж відставання ОІ\ремих підприємств, радгоспів,

факти зривів n.1nнoвltx

завдань,

безгосподарності,

nри­

писок

є в значній мірі результатом незадовільної ор­ rаніJ<tції кон fiJOJІIO, низького рівня виконавської JІ.ИС· цип.~іни і відnовідальності кадрів. <.:аме 11ро такі упущення в роботі nарторганізаціі свідчать сnрави в радгосnі імені Мічуріна. Керівни~и rосподарствіІ забули про головний nринциn соціа;lізму - об.~ік і контроль. Тут занедбали первинний облік, бе.носnодарно ВИhористовують корми, великі збитки терлитh госnодарство віJІ. nадежу худоби, реа.~ізацІЇ

неякісного молока і худоби з низькою вгодованістю. РадІ ocn не спр;.~вля~:ться з планами виробництва і реа.1ізацїі тваринницької продукції. Парторt·ані.Іаціям ряду nідnри~:мств міста nотрібно випвити ми

бі,lьшу

заводів,

наqолегливість

фабрик

ряду

у

виконанні

програм

колектива­

комn.1ексного

nла11у

підвищення ефективності виробництва і якості роботи, особ.1иnо щодо використання виробничих потужностей,

підвнщеtmя ЯІ\Ості виробів, зІІиження їх матеріало- і енергомісткості. ЧимаІІо в цьому наnрямі nотрібно зробити на заводах 11.1астмас, ремонтно-механічно~~<у, заводuбудівному комбінаті. Приіінявшн рішення, говорив на ХХ УІ з'їзді nартії Генера.1ьний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж­ нєв, треба добитися неухи.1ьного його виконання в установ.1ений строк. Цьому і повинно доnомагати по­ си.1ення

контролю.

Контроль і неревірка виконання ·nовинні бути най­ важливішою складовою частиною повсякденно! органі­ заторської роботи nарторганізацій. Важливе значенt<я надається при цьому дія.1ьності комісій по здійсненню первинними нарторr анізаціями nрава контролю адмі­ ністраuії, ЯhИХ нині створено 149. Досвід

парторr·анізацій

заводу

nорошкової

мета-

лургії, деревообробного комбінату nоказує, що ycn•x приходить тоді, коли rtартіііці доводять сnраву до кіІІ­ ця. добиваються ді~:вості своїх рішень. Пєрш за все це досягапься ·визначенням конкретни11: строків і осіб, які відповідають за виконання наміqє­ ноrо в життя. Саме така чіткість дозволяє їм усnішно реа.1ізувати власні рішення, постійно тримати Ri,l. контролем головні ланки роботи. Така системніст!> nростежуєтьс. я і у виконанні nостанов Оhремих парт­ зборів,

і

при

редба'Іених

31!ійсненню Комnартії Велика

реалізації

довгострокових

організаційно-політичними

рішенh

завдань,

nе­

заходами

""

XXVI з'їзду КПРL і XXVI з ' їзJ!

Украіни. вщnuвідальність

за

стан

контроJІю

noкJtaдD­

єтьо1 безnосередньо на hерівників підnриемств і раJІ.­ госnів. І зовсім нетерnимо, коли керівник не рахуеть­ ся

з

думкою

hомуністів,

як

ue

трапилося

з

нача.~h­

ником УМБ тресту «Укррадгоспспецбуд» комунісн>м тов. Громом. За недооцінку, приниж.tння ролі nарто!)­ rанІзації в керівництві виробництвом, иедотримаН>І'1 rrартійної етики иа ньоr·о було наклалене партійче стягнення. Неnрипустимим є і те, що дехто з ке­ рівників nід час обговорення важливих питань бувае відсутнім на зборах з різних rtричин. Ми повинні nам'ятати: за с.~овом завжди

с~~іаsв<Іти

в!сть

напrпї

рн іnки

CIU&.

,,іло.

Саме

роботи.

виконання

11

їх

нерозрчвності

р~•у.~ьтативністh

nрийнятих

рішень.

повинн•J

поляга~: ді<­

контро.~ю В

иу

показаіІ,

до ,lіків справляють по .зитивний вплив на хід усіх

u.ьому

і

Ціно

коn.

2

1\ОІІФ.:РЕНЦІJІ

у

Н,

МЕТОДІІЧВ!

ЩQ під 1\ерівництвом партійних організацій трудя~і міста і району досяг.~и нових усніхів у комуністично­ му будівництві. ЗраJки відмінної праці демонструють п~редові Ію· .nекпtвн, удост()(;ні манередодні сдавної р1чннш пере­ хідних Червоних прапорів . ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК В.ЛКСМ, заяоду порошкової мета.1у1пії імені ІЮ-річчя Радянської України, каm!­ тянського· р~дгосну «дванt·ард:о, СемиподківсьІ\Оt пта­ хофаЩJИкІІ. Ко.•еhтив заводу до т01о ж занесено на Всесоюзну Дошhу nошани на ВДН СРСР. У цих успіхах велика частка nраці комуністів, які

!!рацюють

ОБЛАСТІ

nе­

їхня

в

Буди>t­

нультури

завоцу

~Торr:-оіаш" відбулася ~1етодична конферендtя nропагандисТІв

новими

з Постанова

ЦІ-<

1-<ПРС

«Про

60-у

СИЛАМИ ВИДіІІ

річницю утворення Союзу Радянських Соціа.1істичннх Респ.vбпін» це підсумок розвитку респуб.'!іН·rР.стер в r.диніИ сім·ї радянських народі в. ЦР тріумф ленінської національ · ної nолітини. 1-<ожний ~{ нас гордий

ного,

.

с\JrЬСЬКОГОСП()ДарсЬКО!

nродуК­

.:"Іовне

бага­

тонаціонального

наша

роб­

Jрутби і братерства радянсьюпс яа­ rо.:rів новюш трудовими з.:rобуткани.

Ба тьх і вщина.

У

цю

справу

ваго;о,шй

лять

і

ного

госnодарства.

трудівниюІ

ми ~-сnішно

по

внесок

нашого

За

орденонос­

мюrуJJий

вннона.1н дерїюІвні

nродажу

держав!

1•хтроковим

pir;

винонанням

ТІЛЬКИ

секретар

парткому

історичними

рішеннями

Н<1ПО .1€ Г,1ИЕО

ПраЦЮЮТЬ

над успішним ро:зв·язанням продо­ вольчої nрограми. /Цодня на мо .:~оно:Jавод

з

ХОДИТЬ

нашого

17

госnодарства

ТОНН

:1-!0.lOKa'

н<~'l ·

НіЛО·

521

грам -- стільки молока надоює що· доби від закріпленої груnи норів пе · редовий оператор машинного дпїння

Галина Сергіївна Минолаєюю. А С". е редньодобові на:tої становлять нині .21 кідограм молона на корову. і\Лай-

3<~

ПРріод.

що

та

~шнув·

госnо.1.а рст во

від

~1ин у :10rо

ро !і~-,

і

УспІхи

наших

· 87 3

А.

r.

і

МИКОЛАЄНКО.

ВІТАЄМО

З ПЕРЕМ ОГОІО!

XXVI БЄсl'ИНу роботу ПО В:!конанню постанови ЦК ЕПРС. Ради l\ІlністрJ.в СРСР ~про дсt.1ьше вд::>е·

ФЕСЮR, зоотехнік .

конааення

ховання

ВОДІЇ- БУДІВЕЛЬНИКАМ маt!данчини

автомобілісти

Перемо<t:цем в індивідуальному ~ uіа.тістнчному з~Іаrанні вийшов О .1ен · сандр Дмитрович Г.1ечик. Він де ПІ'тат місьної Ра;:~и народних депута·

центів .

Водії

велин _, ,

допqмогу

реможцями

ганні .

.NQ 5

пі;ZІІІТриоіства у

J\Q

7.

111

колективи

очплюють

rтро ·

пода.:rи

будівельникам.

соціа.rrістнчному

визнано

та

на

Пе· зма-

бригад

Оленсій

Пилиnович Смовж та Віктор Во.1оди мирович Банний. Ці бригади nерево · 3ИЛИ із ЗаВОдобу;J\РНОГО КОМбІнату за .rrlзобетонні конструкції на будівf:> .~ьні

Нові на.

вер«.е,тати

ІІО'І'Оt••

Бі,тої

міста,

Ниєв.а

та

Церкви.

т\в. nc,.J.ar. по роботі.

в

рош

1981

а·їзду

ПРИН.'!ад с воїм товарцша.о-1 Не віJстс;ють від нього і

Матвlєнио.

В. JЮВд.ЛЬ. Інженер-еконо!'!Іст автобази JIW 2 .

Волинсм;а область. Вн­ П~'ск

видів

37

освоєно кому

на

верстатів

Нововолинсь­

заводі

спеціального

• ~хно,'!оrІчноrо ;·анн~r.

устатку

Досягнуто

!fОЇ

потужності

Иоrо

черги.

nроект­ перщої

Сnоживачамн

продукції є нк наші, та~{ зарубіжні

підприємства.

На

слюсар,.

· Михай.1о

cK,)laдJl ,JJhHИIOI

Левикін чук

І

Микола

ведуть

';ой.

налаrодженпя

напівавтомата

ВС-ЗА д.ІJІ'І статорів

пнготовлення

С'.~сктродвпгунів.

Ф С> !')

Б.

B!fo

заrа.'1ЬНСІ­

-· рош XXVI - пе;rагогв:

1-іПРС

Б)Юварщинr1.

Бо .1оди~шр Іванович Ч і.1 нов. l\Інко.1я Григорович Нечипор~·к. Васи.1ь Усти ­ ,\ЮВИЧ

навчання,

учнів

освітніх шні.1 і nідгото&­ ии їх дп праці~ про~е . r!!

Добр€ працює к~.лектиf! автобази М 2. Так, nлан мину.rюм місяця

викона.rrи

нашого

O•J!i0:-.1V Українч

10

парннників

рІчниці

ЕУ JИHKV ПО• J-іИЇІ5СЬК;іХ

1-і":~-~партії А. Т. Го.цін.

його R71 тонну. що н;,~ 6:3 тонни біль­ ше . ні"; торік. Радуr. і те. що надої молона на корову н;:~ 62 кілограми перевншують мнну.юрічні і с.танов· .1ЯТЬ 692 Иі<10ГраМИ.

ri;rнJ.rй .J.ао~· нок перш.й з ізду 1-<ПРС.

нонфер€11!\011-

\'ЧаПЬ

м : сЬИ!<"ОМУ

nочаТl'У

ре;ц. ізува

ta

~Іарк­

.1Е'Н1НСЬК0ГJ

ре<')оті І!ІЗЯR

СУЛЬТа НТ .:ІіТОСВіТИ

тонни високоякісного MO.]OJ.:a. або на 7R тонн більше nроти відповідного псріоJу

за­

якості

СНСТСЬКО

і:Ншt.

вироби.:rо

р'Jбоrн по

резу.lЬТ<JТИВНОСТІ

У

Романінна

ВОНИ

безпечrнню

радrоспу.

тичну

року.

уJетод.ів

пропаган.:аІстів

ції

l\fинолаєнко

доnода.1ь-

Rдосr;она .1еНН'І

фор~І

УДАРНО!

партію зустріли річницю XXVI з·їзду НПРС тваринниюІ орде­ на Жовтневої Рев()люції радгоспу "Плосківсьиий ь.

конфер€Н-

навчан.н>~ в світ.1і ~я­ чоr \:\:\ТІ з'їзд:v 1-LПРС.,. сеr;ретар ~ricь;;1\0'vt.Y 1-іо~ша рт!Ї Укра~­ ни А Г. іІ!ути.1о.

же no ш втmош йоrо одерж.~--юrь З.ОJІ Всеволодівна Недашк і вська, О.'Іьrа

Натхнені

шоrо

державного

З nочуттям. е~.тtичезної rордості 3а радянсьний нарад,, за. рідну 1-<омуніс­

З ІЗду,

Bi;rкpr.rr;

цію і внсп·пив :з ві::~дю << Ш.1яхн

Г.тІУШАК,

R.

п.1анv.

партійному

!J

навчаннІ'->.

п.1ану.

найваж.'!ивіших

f{()~fС!)МОЛЬСЬНОГо

е!іоно:-.tічн·)ї осв і ти по те~н : ~Ре­ зvльтативність rо­

ЦІЇ.

за тє. що с!1іс1ьними :зусиллями міцніє

і

навчання,

У ВІдповідь на постанову робіт­ ники ор.:~ена «.Зна~> Пошани~ радгос­ п~- ІМені Юрова з новими силами бе · р~·rься за ви~>онання виробничих пла­ н і в другого року (цина;щятої п·яти­ І'ічки і своїх соціа .їістичних зобов'я­ .зань. щоfі ;-;устріти велине свято

народу

міста

району с-истеми парТій­

Нр!!.ШТ:'іJІ!І.

! Фотохроюка

РАТАУ}.

снено

ці.'1иИ

Нюш ряд

зп!~

заходів.,

спрЯ .\Іованнх на піJвищея.­

ня яr;ості навчання. іде.й­ но·nо . 1:rн•1ного і ~ІоралІ:r­ ноrо

вихn вання.

удоскон;..-­

.1ення фор:ч і метод!1J тру JовоІ ·о навчання . ~, иа­ се.1еннх пунктах райт1у бу.'1о відкрито новІ шно.1и.

о6.1а:~нано

десятюІ

навча.1ьних набІнетів. сrворєно хорошІ: матер.і­ а.1ьно-техн і 'ІНУ базу. Все це до;1в0.1И.Jо оС"Бі­ тянам ра Ион у ;J.осягти ва­ гомих успіхів у соціалі­

.1 .\otara нНІ

стичночу

педагогічних

реСІІ\"О .lі F;H.

C'Tf'PCTB~ прези.J.ія і

hО .lЄГіЯ

ОС БіТН UІ-;

праuівни!іів шко.1и

сере;х

!іолективtв

:ЛіНі·

СРСР

t

пр::>фспі.'1І:И

освіти.

наvкових

rroв ви;•н<~.lи· їх

вишоt vста~

перемож­

цями Всесоюзного

соц!а..

.ІJістичноrо змаrання се­ ред організацій І установ

системи

Міністерства

оо­

віти СРСР. ПеJ<ІГоrн

ЬроварщИ!r!! нагороджені перехі:tНЮІ ЧерБоню~ прапоро~І Мі.ні­ сТРJХТВа освіти СРСР І

LIH

профспі:тни

нів

ОСБ : Т11.

і

нау-кових

працівн;r­

RПШОЇ

ШНОJ11!

\"СТАН!)Т'.

.В. WЕВ ЧУ!t,


*

2 стор.

Н О В Е

.

.

д _ lBJC:EtB~CT:Ь

-_-

Ж И Т Т ~

сжваJZвво

ШКІJІА

ПРОФЕСІЙНОГО

3 КУЩОВИХ ПАРТІІІНИХ ЗБОРІВі---------------Нг кущо~;~і !1артійН1 збо­ ри, шо пр()хо:шли в Бупин. ку ку:ІІ>тури .-.амду .:Topr· маш», зібра.1ися комуністІ· з одинадияти Вони з \'saroк~

формаuіЮ.

орrанізаші"• с..-:vхали ·ір

щю ·

міськкNrу Компартії Ук раїни після ХХ\ 1 11} ~Іl\Ь'<">' партііінаі !(онференuії. з

ду

еТорпишР

І.

бюро заj!О·

Г

Ага­

ПО!"

За час. ~lO r!рс.йшов пі:­ .'!Я кон~сренuі!. говор~в доповід~ч. робота ~ticr.!(кo. мv партії була спрямоваrtа на вико11ання рішею!

паrнії

1 '"'Яс1\'.

му

При

,стійно

.1ювався

робо.ти

Тё

ся

~ІЄТО~ІJ

керівництву

<ІоМЇЧ\і.ИМ і ~иттям міста Міський

uьо­

вдескона­

СТИ.1Ь

по

еко.

культурїtЮ1 та !'айону

кn;tітет

суворого

Jобиваt<.

:~о-:-римання

,,.,,

нінських нар~! партійного жиrтя. поліпшення поб()рv. розстановки і виховання мадрів, зміuнения ГІартійн::>ї і державно\ дисu-иП.lіН!І. поси.1еиня комУНЇСТ>ІЧНІ/rо виховання .їюзей. Ui важ.1ІІві питання АШІ­ Т51 міської партійної oprn-

нізаuії

виріщvвались

в

об­

становці ді.1овитості. висо· кої вимогливості. приншІ­ повоі критики і самокрити­

ки.

!Jіс.1я

ХХУІІІ

, ~нізації Ці.1еспрямованс

:-JI'Jfio '·

якою ~11стутщ •цен мІськко~tу. · днректор

ренції зідбу.1ося 6 п.1ену · ІІів, провеzхенІ'І 5 зборів ак­ ПІJУ міськr:Jі партійної ор­

конфе·

бюро

>JP аuюза

міськко~І}

партії.

-_а \!f!HYJlИЙ ГІ?ріо;І ВЇ.lбу­ ЮСЯ 17 йоп• ~~сі:~ань, ка ~ких розrляJа.юсь біл;,ше tiO вІІЖ;lІІІ!ИХ rштань еrtrа­ ,ф;щійно-пар1іііної, іJ.еіінr:J­ анховної роботи. керівни­ ~па;;

нар.rииим

госrюдар­

пво~І і соuіа.1ьно-ку.1ьтуr­ '!НМ РСІЗВИП()~І ЧЇСТЗ і ра­ ііОН)'

ВіІЖ.lИВОЮ 1•.l?:;l,OIO prr· ·.'іотн ~rіськко~!у партії 6~·.10 BJf)CKOHa:1eHH~ КСрЇВНИUТВ<J Єl\ОНОЩКО:С ПРСІ­ \fИС.10ВИХ Пі.'І.ПрИОІСl В. бу1іВеЛЬНИХ і транспортних О{НанізаuіІі. сфери обс.1у­ говування.

~' ш1х

пнтаnнях

rrixи. так

і

пі:rсv-мками

!'!~-:

f

, .....

недо.1іки

Зз

~шну.1оrо

ро~у

"lромис.lовість ~Ііста 1 ра­ йону п,тан по вrmvcкy ва· .ювої про.1укuії внконал~ ;ra 101.9 проаеНlа Пон~J п.таіІ вироблено гrродукu;ї на 4,9 "1і,1ьйона карбr,ва•r нів. а реа.1ізовано її •ra 'і.9 ~1і.1ьйона карбованu.іе1

Обсяг

про-.1Иr.1овrо

Bi!P•Jil

і

в

заrа 1ьномv

робництва :~осягла 20 rt!'J-

HЄ3.1J.OR\,l~)HPЙ ._, 5уд!ВНJІU1'Бі

Ше ,·прав

СЯГ

жицьноі

.!llii

трудяться

ханlзаu'·І ІЦорса.

в

цеху

радгоспу внс•жою

ме­

імені ,-у~шіі1

ніс тю від:значаються l\1. l\1. Пампуха та Б. ;\І Чс мєрис. Праuюючп на вн· везенні :roбprrn п\:r ~-ро­ жзіІ ··cr:тoro nену о:хннад· цятої ;(ятнтчнн. вошІ ПостШно П~РСІ3ИКОН:-'!!1ТЬ

,ne:-;ai

ревозить '!о ни по;тпт.

22-- :.Н

яюr!І

тон ві;Істає

Не

віJ нього й інший народ­ ний обранець водііі

Б.

Ч ємєnис

:'11.

.1НЯ

.1я

ВіН

ню;

КожНо\11

J()СТRВШІЄ

пі::щогr'

тоrпm

О

органіч

\Іi."ltJi',O:Jif

т·:гпіта.l:.нно: ~р!шріше і-Н'

те.

і

є

.:;:.:

ПевНІ

ни

внесли

/i-\IfTln.

пrвн! r.пч!тrrРчі R ]Чн~Ю11 тра~r

-\р~-ШС'ННЯ

:т 1е

багато

кань

60!-\\'

нсtСr"':ІrІІНЯ

.-~

1\.1!\l,зЕ

rouo; ;:

змагання

•lіЩЮ,

у~иs

!lri

;:Jf;l()б\~i'HH\

.-..;-; 3

і

!),JГd ТО

lilf'

робnтІІ

з~

>разкову

ву·

зав

,)y;JI!HOf-'.

ОР·

Lі.lьра.:ЦІ

побп'

11\·;l\·t=.rr.cSl

~в'я:::;..:,·.

та.нь

R .1ія.1ьнnrті б~• в .1З.lhW!Iil

сі.lf.ськпгосподаf1сч.;ого

\1і")б0ТІІ

\\УІ

Я!\

·-·

.1Ї11

ГО.10Ва

-

ництва уваги

брапшеться і

ТР,

яку

бере

власюн;

ного

господі!рства

.1ізаш1

lНдивіJуR,lЬ­

:rєржаві

сільськогоспо

.:1с

,-часть

.:1

у

реа­

.1ишніt<

~-

ВЖ€'

багаІЬО\ 1•КЯі ІІУТО

;;-ra'li!ИX успі.\іА. інші .тна­ \О.1sпься FІ онії вирі-

ян­

:lІЄ'і!1ІЯ.

В

'16ГО:10[1РННі

тnг!~

І-~.1іЧЯГаВ

R<ІПІ'ПІІ.Ю

Г!

кnrc

Зпоб.l"·

пifl.

вони

Всі

допові І і KO'I\'HiCXBa.lbHO

ЯТh

- - - КОМСОМОЛЬСЬКЕ •.(ор:••гnю

11ар І Іііної

постіЇІНО

бУ:Іівс І"­

rono rv

\ІОГТlІ

з

ро.1ібратись

ТЯННЯ \f будіВНІІUТRJ .lОВОГО (іу.1ІfНІ\\', J,'!Я

С

Тисячню"1

.lІ;C'IJ~ О ~-СІІІ:<•ІІ Upгe~:i · 111 п :1а

с.

до:1во:шть

-

Бачурін.

повніше

р~:

по;rоження

по

до:хатнові заходн по збі.1r. Шенню

виробництва

сьноrоспоJарсьнnї

ції

в особистrІХ

господарствах

і

заиvпнтн І'

ci!ll• · про ду r;

пі,:хсобннх гро~rадян.,.

982 році R rr:Jro.'l'iнцiil :178 тонн ~то .10на. 127 TnHH м·яrа. 80 тисяч

штун

а р с ь к и х

І

яєuь

В.

nродуктів.

1·'·

lJ.l!r'.C•Q

r:OІ1C:J.IilJїbi!if; j101!i!."OR'JЇ ЧЄ

u .. ;•І,С<JІЦр

ні,!ІІ

в іf;ІІТПІ'•>.

K•JЖ'lІ'Ir, І~і

.:ar;o:J,. '

ryprii

по і.ч•.·

.rівt:н.

:завор:!'r.

соціа.JІстнчноч~-

І!~Я.

Цьllrn

pa.Jv ;JООРІІ r;:Jбv:tvтьc:I.

точІІіІ

--::r

:~енІеr:;яR \JЄ'Ht' Ь. ·Усн,;.

·f'рі\озна роз.чова ~ се.кре· і!ре:ч КО.\ТІТСТУ f>O\!C()\!:J-

І\' rocпO.\i1PCTRa •:тІ;інІ!\1. 'Сі

Т11

Н!!Х

н

О.

і.і

ПlfТі1ННЯ

Справд!.

;:Іrань.

ваіІ\.lНВісь

;ші

~rа:ш

nO,!CO:ІIO,'!bUi. •.}y.lo ІН"[JЕ'ОЦіНІfТИ. пєчора вони :Іta.lrl

гані:зовано труд-ове і проф-

Еnчсочо.1ьсьної

розr.1И·

'1\'ТІІ

ти

виховання

\rову

ції пr:J

ван;-

пре>

B3il\c:J) Цьоr<:J повес-

:;авданнR

оrгані·:за-

атеїстичнщrv

вr1хо-

СРСР

Свита жителів ПіВВО'Іі Мосив11.

Ве.ТJикі

БатьківщиИІІ, нальностей

nростори

нашо!

люди багатьох

иаціо­

дружно

живуть

1

працю-

ють у різних куточках країни. У ці

дНі на ВДНІ

СРСР

прохо-

днть огляд самодіяльних артистів на­

родів

Півночі.

Яскраві,

інтерес у москвичів І гостей стелиці. Кращі номери програми бу.JІИ записа­ ні на Центральному телебачениІ. побачать

самобутні

мільйони

--

яа

нраю

Іх

те.ТJеrлядачів.

На знімках: з.ТІіва Ііаровського справа

.1ї:цу. f\Г!ГС -

не

CiJЧf' н~ цє,\

ХВ3ЦЬІіП

ку.їі в :ry.\lІ

:JaUI!F!C!.lІI

старенького

6і:rьяр;.1а. У :J<J.1i -- r;і:rь­ Ка ;JifJЧaTOK·ШKo:rяpo;;

П)JUFIO;III.'IIf prпeTl!l!i!O. ГПтуючнсь кнступатн пср;>;І ОД!ЮСЄ:lЬЦЯ\ІfІ.

-- За ра;; ІІОRІІІJНі .,;. братися. :ІІІJВІІБ, Riтa•(•'ІІІСЬ.

ссІ>)J~'тар

і•П\lІТl' rY

на

-

посланцІ Ха­ ВДНГ

СРСР:

!ІІдкрнтті ог .1яд:v само;tі·

пІсні. raиnt рнбаІЮІ< і мис.1ив-ціІІ. вв­

я.'lьиих

СТУJЦІ ;pteaJiб.JrtB ВИК.1НИ810ТЬ JеJЦ[КJІЙ

вднr СРСР.

тягнеться

rючатоr;, R н~ .1бори обпя'я:н:ово будуть. СіJ:ІІ \·чора Й СЬ()ГП,1Ні :J\'·

артистів uароlІ.ІІІ Цівиочі

на

.І!ІІ

.\ІіlНа:тн

XBІI'JlJНa

:-.:нн.1шюю. а.1е за.1і

не

ііш.111

:t:l жJ.1О:Іі в

бі:1ьша.1о.

ll!ШЄ

ЕІ.1ька

Пр,l-

дівчат.

б:m ІЬКО J!l ГОДt:іІlІ О. Сапр!!ІііН G!ІГ.lЯН\'В \' фойс. Ti:1J1. бу:rл вже ;з ;.!С·

\\0.1!1

сятQl\ юнаків. Всього ж RilR

братніх

BlfXOBRHHIO НаГОрод

v

! фойє він нараху­ 17 nо\ІСО'\ІО.lЬдІв :1

ЯВЦі

збо­

3Hr:JBY

:~южна.

оула Ще OJHd ПРІ-І'!!ІНJ, яr>R

стпя.1а

pcwкtцi.

а'ьо.\ІV

на nef!ерсконани:!:

.Jаці!>авlсноі ро:шови на :Jборах Т2 !{ \ НЕ' ВПЙШ.10 б. Са:11 в;,ташок був явно че r·oтoвrrii .10 розг :rяду дBL>1t по

час бу.10 прщна•rєнn по·

-~а.їі

~рvж-

проводити

Tar;iJ'r

llPII

ПІП<JНh

Са:~- орі'Ііlr:сн :~ Er:J~!CO:Іio:rьцn-

ВИНОСЯТЬСЯ

·:Іні.

;ІІаrаНІІІ

_,~О 60-РІЧЧП УТВОРЕННЯ

У'Іасннк\R .'lr:<aliкv «r>Jweн-

ГОДl!На.

18

по .1 ітичної

ньоlо приводу Б .'11-\С.\1~- ра.1гос1у О. Ca,iІІісьнко.\Іі :!1tC.\IY була рш:ін. --- Тріше'!lіІІ ,J,{-

CC'f!Є';J iiO.\!C'l\!11 їiJCbl>IIX орІ·ані:Jа!lііі DjJ 1 JП<1PЩIIНi~ . 3 rtіі\тпють оСТіlННі позrщії.

орієнтаuіі'lне

-

3

1\расІІ

нІ;і

ри

поря;ІfіУ

і!'КИХ

він

:rснного,

\laB

долоr.і­

.lаТН. Crrpoбy&aR бу.l() О. Сапрнкін виправиги цеіі нсдо:ІІІ\ : підготува­ така

1l)JI!JЩl<Ja:I!!C'1

1

Почесною rpn ЦІ{ ,'Jf\C.\fY.

Звичайно.

тися

s;Jpyгe. Псршніі TI!JІ;JE'Hb ТО:ІІУ. 'іХ ;;:ІRC.'!CJ('~ ПC]JC'HC'CTl! чсрс. 1 Т' •:, 1 ;у лю;~1\О:І1СО\!О:!ь-

про-

радян-

плс-;,отворну prJ по інтернаціп

іЕ('Но :ІІОТО!Л

X.lOПUiB

ІІР'І'l<Ш~' r;r:c

нашу

!1а.:ІЬНОJ\ІУ ,\ТОЛОДі КЛу(\

l>O:IlCO~!O.lbCbEi nоrІІІ r>d;І.

'зай

співробі тн11;ц·тво І

За боту

чатон зборіR. у фойt.: Б,\-дІІ!ШУ І;у.тьтурІІ четверо

:>б Ор ~І.

ав- ·

Il{O

дUісніrть.

бу .. і

1; 11 1 /(~~~Іr!І~-;іІ:\:ь п~-:~~J\~у~~ rycaH,JFi<-1. rrьoro .]НЯ ТУТ ча:ІІІ відбутися радгоспні

l.IO-JJi'I'lii ГJ:Іянсьr; >": У:;раініІ. ордrна Зн~''· IloшaHtf ,, ІІ<!JГІJСІІ\ і\1С'І :;ipLJBa. ;Io't;y, 1а рівне' liпiium:Iocтi т~ СІІ>ТІІВНО• тt ч:тrнів спі:ІЕІІ " цііі ::енні тіс:і 'Ш іншої ,·пр~ щ СТОЯТЬ І/30і!ГаТ" НІ/і! 'lr. ПРО1С' ncf' ·," н< ІІо:: ,13 їх СТСІІ-:І!ТІІ "" пд: 1 : 1 ща6С.lЬ і:1 l:U.Il "''і .•. /І>J!;•

D''ГданівІ>ІІ.

~ro:ro;ji.

. ..

ІІі

.ІlІІ

r<;-,Jii\a:I!H

11

У Рvсанові нспо1·ано ор-

ДОСВІТНІН.

аІестацїі вінського !!!1 :'\XVI

bd

~Іісце

захоци.

пагують

І

в

BIIK<:JHRHHi.

Баа.;,·швс мають

XXVI

r~:p 1,\1; , 1 е пан оргаНJ· :J\"Іо'І'І.'l, , 1 Jре~ч r;о.ІЕ'1ПІІВУ.

'''"і ІІІ х <-ее- ~ іі•тrо 'І їС'іІІІ --- сп ра ва;-

пісні

СТИЛЬ РОБОТИ -----------------71. янІ стоять на облІку .

грn:~rа.1сько

Ці!'\

І!ос:тухаrн

---Ч~~СУ

тет

до

в\;.1віда ти ВИСТС!ВЮ!,

TO[JCЬKU:\1~·

· lli та іІІu<і rІrопознuіІ і

г,,

І:o,:r-·>\,n.l\'

пропонують

лІі;Іі народюти респуб:rік.

ЖИТТЯ:

nеред

ПCf!COHa.lЬHJ

ську

побажання, шо прозвv•1а 111 У JJI!ClYП~\. <оПІІТаlІl!Я.\, бу­ .1\'Тh Bl!R•JaTІІCh \' :-ІЇСЬІ(КО\Іі І\очпаrніі ~-Кf1ііЇни і •1'> НИ\ lІf!І!іі\ІіІТІО!рЬСЯ Ai.:trl0BЇ1Hi рішення.

звіти

анторІв

()[1ГaHll\'RiПii ЇХ робОТ\' так. Iuot1 ,:но.1Іf аі.;ий д<'ІІіJ б\·:111 за1іняті.

:vricьJ;irІ звітно-ви­ борнііі І;онфrрrнції. ПерсJбачіl:юся також пp~Jана.1і.1увапr підс\,'Ш\'f

'':І·іУ

----

постановки

мо.1одих

.'1-lЯ .10ПО~ІОП{ б\'дЇВЄ.lЬНІІ­ Ко\1. Ті не завжд-и "'ожу·,ь

ріспі:!l;ова робота. бага· ТЬО:\1 '!.lCHit\1 B.lHC\1 брз Іі\'С ІніlJіатнвності. Та r1 штаб орган: ~;.щїі ко:~Іі-

11 1 с r. 1· 1'

тематич­ диспути.

робіТНІ!Ка:ІШ і СТУі!ЄНТlіТВОМ. Яскраві афіші

на нrраuіонё:Іьне R!І· користання робочої са.1н. яку r:Jpr;шiJauiї на про.\ааня МіСЬКВИКОНl\0\1\' ВИді.1ЯЮТЬ

І\Ржо.чо.lМ'J,коі of-ІГ<JHi,Ja пії r~JГOC!l\' ,, РнанівсьЮ1іі, _, ;неІ руктп)''''l в'д J: 1о.· ''·"JІ:СІ:І!<І.lЬСhnІІХ ор· rі<т

І

зsсrНІ'В

ванню чо.1о.1і. обговорити ш.тяхи усунf'ння недо.1;. І\Ів. :J<J які русанівuі бу· -111 Піддані К[J!lТІІЦі Ні!

.• , ·-·

з

псредовrшюпr

Ве:шну популярність серед .1ьвів'ян мають

іШ·

ЖlП-

ветеранаМІf•

виробництва, ні вечори і

ДОП>J·

І)удjр.

з

воєн,

і!''·

:.;о.1сJді. :rіють ;;o:-.rcmro.1Ь· сьІ;о-жІ.їОJіЖНІ ко.1є1пиви. І в тоіі ;кl час Н<І ннзьііО\1_\' р: R!ii RЕ'.1СТЬСЯ RHYT·

ВИКОНКО~Іу

r.

партїі. КQ~Ісо:>.Іолу, ге· РОЯМ!! І'[JО~111;ЩНСЬ!\ОЇ і BC.l/JHOЇ R!ТЧ!ІЗНЯНРїІ

х~ 2 ' .\\. Ф. на

тут,

Cei'-

ІlJ\·.тсшко Rl\азува.1а .1о.;татню ~теїстичнУ і npoxa:1a ~ІіСЬККО~І

Є.

про;;о:rяться

зустрічі

orrnнi~auiї ·

діючого

ІІОІ о поїча

молодих

:~;ш­

БроБаРіF. :ro ГусаноБа об.чr>ІюЕчо:я .1\'\ІІ:а.І1ІІ :Іро .1•JcflГilrння jj прорСІ :-;yliiOf Б роб•Л і

ска-

станови ЦК НПРС і Ра ди l\Ііністрів СРСР ,. Про

с~·пер­

;\'країни.

!ІІІТRННЯХ

робнlІllТВа. ПЇ.1В111l!О!Н Я Й'1 · го єфектшнюсті · Яі\ОПі

JОПОЕНЄННЯ

Гоголева

пi:rr:y~шiF

-,~ict.:..:к.l­ [J03!11fT. •Е

~3 цн.ІІІІ с 10~ .~_,ІІі Ra;J;кQ ІІЄ ;І,JГOJ'lT!:C'I .liltC'!c! Р\'· CaHiBUi, 1/J .l\1.НІ' sr;.i

а,lізува ПІ

пі J;ОИПі

~зртїі

о~·І; :ють.

сі.1J:>Сьноі

Тетр, крі:І1 урахування дотрюr;шня санітар них вп~тг. норм соціа.1і етичного співrюптя. при

В інфор'ІRНійніІ\ .1l>fiOBi.!i r.1ибоко ана.тізуза,,нсь й інші егорони б ага ;огранно·і .іія.1ьності чі~ьКІ\r:JЧУ Ко;,.

нnВ:·І,'t

JlC'тap

триста

щ1йстрів літератури і :-.шстецтва. Серед Зі!-,. ХОі!іВ. Щ() постійно

rоі'іоп трансlіорг·: і на·­

,-в~гу

тис~ч тисячі

8() 22.1

10111;

•'\'Ч()СІ·ІІІі! i1\-.1jfH01\ 1!06\'Т\", Олrн·~ :> ·uентр;~. "·!!11:-: 1•1-

.ti:-:.-!f>HiCH•

вrнюююмо~1

сходки

ui

(Іасо:.і

оуд)іl Ь j1()3А'Н3ЯНі розш:; 11І(.:]JСІ-о '1~[1fiE3 Т~. ІС:ф<НІІІОГ<,

<І!•в.:ою OlliH!Ol

Гоrолівсьrщї

села

\.1е

на

;,J(:е,печнт;'

RІІробннuтво

пона:~

·;rнкo Гr:JFІПfJlfR, шо nr:тpit'i­ нo бі.1ЬШС' звсртатІІ Ува~._­ .1аr·о1НТ!: се\Іінаrськс 'l~ння І"-Іf1ТГР\'ПОJ1rія.

Р т У

Хорошою шнолою професійного гарту став Львівський місьніІй клуб творчої мо.1оді. яний об'єднав

~Ur~-

юштва якого відпnР.і.1ні n·J· 1·ані;аuії нє можуть знайrи ~C'\fC.lhiJOЇ J.і:1ЯНКИ.

•то 1ока в обсязі ТО/НІ. ~~·яса -

1R'я-:::­

нalf~\~IfiJ\liJІ'·~

P'~Лl;JJ;i~ '·

rанізованпго

rрома:хЯн

ПіІеТ(lЧ_~іЙ

pa:··fв~.---;.la

спужби

питання

і21.

-..:,

А ..\\

"Lсно наіібі.lІ•ШЄ ЗНИЖЄН'f~ 1\О.lОЧНОЇ П)JO.!j'K!liBHOCTi !\арів. У 1982 poui необх.ід:ю

гoc:·:t)JJ.PCTi--(J 0JIIi J!H~ !іlІ/Шl x.lOIІL'' та .Ііі''ІJТ3 R'IP шую;ь. !!]1•• 'ІlШІ ~]~-

змагання.

JEi!J,

Раіи. · ''чar:,JfiO{

A•f·

.\Tll-09:J31.

'Ізршр:·та:-; Є

Ч'lЄR~. i~-f~Hi .\~іЧ\'ріна. Т•:· Г ,. 1980-1'1R! rоках :~оп,-­

'1<1[1і-

(!С()б,-іІіІі!)

JO ку.

><Ве.1ІІКО.1:ІМ~рсьl,ІІЙ~. ~зп f1Я:>, «Красн:1ЇВСІ>Кі!1Ї:>. «Гoгo:llBCbl\l!Й:>. ічені Шоrса. "За rJ.тавнпй:о. імені Пок,.

rА•Jєчзr:Іо

.І~-, Тl• .10 То'·

сІльсьііої

Так є

в

СПІТіа.lіСТИЧНОГО

шо

ІІ~іі­

споrт,-.

Важливий стимуn yMODH

і,арбОАІ1ііUіН

sl,.І;i.1rНl,

ll::!E".TbCЯ

Хоч

1\АСЯН. ВИКОНІЮМV

Нняап'ПІ-РJЇ Ради.

достгв.1я10

!!О

добрІ!~

г.енретар

з Бнrурів-

На

гоеп<:Jдарс-тва

30--. :-и

Та;;. \Іех;нr:.затщ• М ..Ч. Памп\'Хг.

н~ Ф~rчах, с.нбка ко-.те­ тенlrія і uс3віпновіпа.11>­ ніпь окре;шх nраuівІ!ИКів. Таке иановнше в радгоспах

·нанрик.іа:: .

НЕ ВИСТАЧИЛО

щннн та Рожюв. при 3аЕ :ханні 17 тонн шо:хня пє

завдання

то~фсr:'''''п:у

і р-і;"юнУ ·т]

BHii011RIIO il!Шr на 8і. 7 IIP'JUf'HT J. НСДООСВГ\Є !i'l

4

'взрнннн-

рівень орга­ часово-по.lі· з .1юдь~1.~. СТІІН TPVllO·

яnї і вІІробннчої днсцип:rіни

рі;,

1()81

ЖИТТЯ РАД

;J,епvтапв Ння· сі:Jьської Рци.

Об-

ОК!JЄ~!ИХ

''

uтві є низький ні.чтnрської і тичної роботи l!f.lB.lOBi.lЬH!IЙ

r1 (.!}І

незапо-

ГЮбОТИ

r оспо.1аrсrв

б\·аіВС.lЬІі·~ · "11І1ЕТ а Жlі~іХ

rобіт :1n 11істv

причингчи

RІ.lьноі·

HciJ!Ii\

f!ltiK'fP •'ТР.{\

Сумnінність деnутатів Cepe::r

новнимп

віпгукну.тись про ооботу чіськко~Іу, відзначи.1и, що звіт був са\rокритичним. Внссн.тисf, rrrr)пoзиui!. "На Я!\l ПИТаНН? Hf''lt'iXiдHr:J 1ВЄ:J· li\'TI! І'ВЗГ\.

LW."93!\i 8&2 _ _ _W!I!!W. &!4tA!W&Lli

Щ$

...... - . - - - - ----

но· багато. а.1е поrрібноrо рівня ше не .'!осягнено Як показп аналіз. ое-

ви­

uентІв. А.1е. на жа.1ь .. 1иш~ il0.1Qi3ИH> ІІі.'ІПРИЕ'ІСїЄ 8.1 nycкaf' пpoJ,·кuirc ' поче~­ ~lЮІ П ЯТІІК'.'Т!І:ІКП'І. ~ t!.E'

'1\'

ниитва зріс в nорівнянні з 1980 роко'І1 на 6.5 процен r .1 На 'ІВа проценти зрос l:J питома вага про.1\'КU.Їі .< деІ"і!<авним Знакоч яке~r1

обся3і

не

нашвІщ1іуруч.

І!рактІІІ>а

нраносІиа

Jle

ще

а.1е

ніно>.!У

успіху.

ЗН<ІІО, H<t ЯІіС Ч!JC.lO

П}11f3HR'Il!Тl•

l;O:IliTCT (V<НЄ нтрстє:~) п роІJссш t;l1~1Cr:J·

:llO,lbCЬ!i[ :JбОріі. .\Io;rt./'1• во, не варто й поспішапr. .1/ІШЄ ПіСНІ ТОГО, КОІИ НСС' 0,\';ІС' ІІіДГОТ()Н.ї('fїJ. ЩJifiC вІІіітlІ справіJ;l!н po:J:ІIORcl. !1jJ!JfJIJЯTi IliC 1'1 Я!оОЇ piUJl'H!lЯ ;J.<ЦУТЬ Я!\· наіібі:1ьшу 1;ористь. .'\ от :Jасідання nO:Іliтerv 1;0 ІІ­

со:чо.їу радгосп:' потр fі­ ІІО ПJ10f3PCТ!J Haiiб.lНih'!lf .Іlf! ;ЩЛ:І!І!. І Тl'.llUIO )JQ.J.\lf).J!-{ на

вмиrу

)!<Jc

СНІП!

пове-­

:tін.ка оН[JСоШХ KQ'.1CC1:1JO.l!>· !!ів, і :юr:рєча R'lJiiв Б. :'\a!J'!::'Hl;~. СІІІЗІ'J·

n.

Ііа, В · Со:rон'п 111 і'іlІІІТХ, ~ Я!-іІІ\ 1-ЯRlТПН:Fі н;, 100рн

не

кор.

BHCTii'IIJ,lП

Ч<JС.І.

В. НЕБРАТ, (•Нового Jrшттл».


И О В Е

------------------~---------------

-----------------------

Картоплярі

:ЗА ВИСОКИИ УРОЖАR 1982.re

Вісімсот них частин нІв.

ro

року

картоплярі

радгоспу

І

імені

прсtфспілки

господарства

Щорса. Вони зІбраJІИ по 166 цент· нерів бульб ин. кожному гектарІ. Це найвищий урожай в районі. Госполарство

значно

перевиконало

ЛІто БЕ'.

ві~о:~ю.

бу:ю а:Іє

чину:1е

план

Наш

чалосприят.'!>І-

нанерекір

пр1ш-

ранню вже

міськком

ко~tсомолу

громадський

садитюІе:ІІ'J

иартоп.1ю.

: Jа!(.1а.1ІІ

в

ТО.ІІУ

яров11за·

r 20

І>і .1 щ· рачів

-

і

Rанні

:1ахід.

на

внрощу·

важ:rивої

про-

~300 тонн

1\артоп.lі.

я-н

відо:vю,

Цеrі

не

. Яfі

тіль ­

ки· апрняє прнс·норенн~' дозрівання урожаю. а й підвищує його на J0-15

r.1ядa.'tiJ fiapтon.1IO, під ч~с :1бирання не лопусN:ти наіі~1еншнх втрат.

процентів. На решту п,сюші пер~·іІ садінню1 І<артоп.rю ста-

ти

на

J.!'i

Які зобов'нзання на лруrий рік п'ятирІчки, ІІК

ранно перебиратИ\1е.Ію і ІІрогріватюtе.\ІО під п.1lв-

!!<'НТНСр<і Ні1'р0ф(ІС\". :Ю - 1() Кі.lОГ)1Ю1 і R С\­

:\О~о·

rотуєтесь до весни?

ка:~ш

1-\артоп:шрі

цrху

.1a,1;r c,lO;;o о.1срtкатн по 200 uентне­ р ів бу:rьб на коtкнО~ІУ ' рпс.: тншщтна

З"ї:ї

геюаріr>.

Заичайн-J ,

зпбrт·я:ІаІ!Ш1 КІІсОІ;е, а.1е }f~ІІ під си:rу зібрат:: t"a· }ШЙ _vpo}l(aii на всій ІJ:lО· ш:. R цьо:чу чи перЄ'К'J· н;І . lІ1СЯ

Ні!

cRi.li.

оскі.lЬ!іІі

~І. ЧХ

п : юшах

на

вже

під картоп.1ю

ОІ;рє­

одерту·

:\ІО<ІіНа

ВІІСО!ЮГО

Ні

розраховує~ю

тrн

на

гектар дати тонн

стап;у

rтв.

по

опганіюІ

в

:ІІ!нера:rьних

На

по .1я

вже

внрощ:-,;ванню

fі~1-

.li,

ЯКІ1М

до­

доб­

ні

вивез­

:\ІО;J;на

.lЄ

20 Тl1СЛЧ то;;н

о .~ну

урч;а/1. На всю n.1ощу :закаrа­ туп~.їН достатню кі:Jі:,­ r;ість насінневої картоплі.

пташшюrо

not:.~iдY

с<t;~п;а ,1кн.

,:]анна.

в

ще

l

ш;у

входять

р.1-

бітrнщі П. Ф. За:Jозна. О. Т. Куцен1;о, К О. Н у ­ ЦРННП. А. Т Ііупрі~::нко, !1. С. Стогній на •юлі ;з

!1.

А.

нn доглядає Н~Г~Т~І:\. ВОНІІ ЮТЬ

стар 0 'і·

ПаІІЧС'ІІКП,

6у.1ьби 11 ПС'РСВ\р1·

Т!'~ІПСрі-1 туру.

ЯКЩО

втJнннас необхідн іс ть лроRnдять вrнтн.1яц!ю

в

фонришин. Ту6МО З

-гnрнст·

господарство

воrо

курчат

т11

у

друго:ІІV

а·ятирічкн рсалізувн·

ІІтахофабрнка.ІІ

Ш ! І"

ту

та

rосподарствют

трес­

чан;,·

рок~·

їх

ВіJ:ІІіНІІО

КіНЦі

8

rpb

rобітниuл

Фt':tорівна

p2a-

утс

труДІ!ТЬСЯ курчат

сортуванні

статтю

а.

шіс rь :з пn­

,:tiЗORiJHO б.lИЗЬ];О l\Іі,lЬЙОІІіВ ШТуfі.

F

і+

"1\нїв-птахопро:ІІ ~,

т;";от насс:ІеІшю ;\Іі."ІьИонін курчат.

,

ви­

ОДНОДС11-

Rif>y. 1\о:Ісктив його

:1обов'я;;авсn

роц і

по

1Х 'іа :;а.

Євген<я

Висоцька.

як«

]:10h"Y

:\111ВУ.1ОГО

. nІlЇВС'ЬКОЇ

яю1й нрацює па « Юnовець-700•>

f'.

П.

Борrн:сн;и,

Дзюба

та

Roюr

їл

rс. !ІНЯ

пс.1,J!1ННУ

:\! .

С.

iJI"·

ІІ![

мінера.1ьні

да.1н

6ра.1а

участь

кансько'ІІУ

в

коакурсі

ьання

сор­

тє

ТОі\ і

внборо.1а

nри:юве

рода;сна

~1icue

і

наго­

;:{нл.lо~ю-.І

тього

ступеня

та

вою

Пре:ІІіЄЮ

В

тре·

Gі.ІьШ

тре-

ро:3~Іі ІJі

І;;;~рбованців.

80 3

Не:ІІеНШ!І~І

nрацюють

і

:;аБ~ШТТІJ-,1

r.З\І,

вісі:~t

просаnких внrотовили

в

Оrнгіна:1ьннй яfініі значно прrцуктивність

-

ханізаторів .

снівдружності

у~Іільцjв і

агрегат. підвищує праці ме­ результ а; м1сцевнх

вчеюrх Меліто­

по.lьс:ького інституту хаfІіJаuії сі:Jьськоrо

ме­ гос­

Г.

сорт·,'-

з

Ра ча зчеп, fj"ЄТЬСЯ

З

яка

a!pera-

TJ'aK?OJIOМ

r;0.\1\'

·п;СІНЕ'

рідного

прпзначення

агрегату,

Випуск новинки н.а.1агоджено з ;~;опомогою шефів колектив:в про·

слівдружності з f\O .lCНТ.v.во'І'! Старонра.чаторськоrо заводу і~1ені Орджонікід-

:нашинобудування

в

вання сіяfіу

Іх застосу- І ,дасть річну с·коно,тію

вдвоє прискарить' ІІі:Іьойна С'ОНЯШНННа 1 Іі~'НУ і ~ЗІІ~'!Нn

j

~-

l'ATAY.

І":.т

2,5

1;арбованці1. l'Іі(ірОТІfТЬСЯ ТН

ІІИТ: рав.

кіть :~~-.

r· ІІ::,

gi,1·

;:ають

С.:Трё.;І;;щє

НІНУ

не

1

н.ідІІовіч

СІ;і."ІЬ·};ІІ

В

ві;;р;J.

НаііШ0 Н\"ВС!іІh

н l ві.1Ві.1УR<1ЧіJ .ІІ. І!РІІНаі!­ ~Іні. бі.1ьше тисячі набе­ JJРТь<.:я.

Я І; і

JIOJ(Іf\"1

TOHd-

Шii-

liOJJIICTYIOThl:JI ТJ()JilІTO~I.

ЯCri)J<J:JO

.1обробут 3 ріс 11<\СЕ'.:ІсННЛ. LC'pl'Д ІІІІХ HC'."JJif\OOб'orнi XO.lOДI.I.lb11111\JJ , ІіРІІШТа."Іl'Аі :ІЮ· н::дно,

Яfі

CT)JI!.

І,

і пра.1ьні , :І1аІJ.Ц~

рr ; нІа

1111,

CRiTI!.1blllifi

pi :JНj

шr.сііні

l'.lCr\-

ПОб\'Т()Ва·

трон'хНіІ\а. Їх 1 щ3 fіупоB,\!JOTh WRI!J,ГiO. 8!'."ІІіfі І Ііі І!ОІІІН j· " 1!:1 R·я :\ а. 1 ьні ~І<'ІІІІІІІ!fі!І. ·~ОІЮ·

ІІІІІЙ

(ТО:І'J!ІІІіі

ПОС.\",1.

ПО.lН ну

В

Ці .іО ІІV 11(0 ТрЄбR O;(H<'fi т:--т

'\ІІІ

~1 ' J·

ПJрО . )1\<J~:.\J().

rlfJ!\\:пнєr.i.

борг,· не ред :ІІІ і С."ІОБ і СТЬ. ;:{о речі, і

нс ."ІІІJ(О .ІІУ

\.

на.ІІІІ

про.

броннрсь;;і

ТІіДІПfJИО!СТІJа :ІІОГ.111 б значно розшнрип1 вІІро5Ішцтво TOBCІ.jJiA с.Іюа;пвання. У

!Jdj)OJIIOo' O

нас рідко побачиш. !ІdІ1Рі!І;."Іа,1. к!І· rюбн з \І8ПІ-іОІо світ.1отех­ нічного заводу.

Зрештою.

д\ \І аю,

!ІіJ:1)1ІІЄ~ІСТВі

RОЇТіІ

і

RІІГІУСК

:ІdПа."ІЬНИЧОfі п:нп,

яких

u~

01.: t'."ll'KTJJ'J·

:ІІОГ."ІІІ Д.їЯ

б

ГdіІОА:І'\

неч;;с

:.1ara-

в

JИНС!Х.

ІЮІ<Н що с1;ро~rн1Ііі. Однак ва<І;. 11180 но-глс:·:. 1 даРСЬІііІ ро:JпСJІJ;!::ІІТ!І~; 1

нкою

лою

б

не

внбір

m;ІІХ

а ; ПО!, ЩО СВ нас 3 · на ск.1аді. А 'іКС ~ІагазнtІ. '"'

подивнrн·

І

.:шво і радісно :;устрічали

шт ор.

у

що

чере~1

Ui-1

нестач~·

тран­

снорту, неуватність за­ нідуючнх відіІ·і:Іа.\111 , с.:тар ·

вне. ших

пrюді!Rl!ів

скажу ються перебої

як би ввіч-

на~

!Ja.Ji, 6.\'Вас.

u.aCTO

зараз

що,

ГРИГОРІВНУ

товара:~ш

:юпуска

v тоrгів.lі

;щстатньоги

мене не <~сортtшент~·. ~3" таf>і рє: nродавці, чі нас fіараютh, і та"і

лекраною

і

вда·

RІІПад.ки

чн

розІ"' Іядає,,,,

бу.'Іа · рек.11 ама н І;о.lеfішві лк <<ЧП>>.

(хоча важ.1ивість цього :• рахунку не скидаю), ко.

Для Існня

<Цl'рй:ус\rо

шІІршого задово поf>vпці:J 3 ашпів

rr.,_

rrрСJ·rьний

ІJОшо:;. Від uьoro чає:ч() RС:ІІІНІІЙ ЄКОНО\Іі'JНИЙ ВИ­ граш:

:1~1еншуютьrя

r.:ІІортні

витрати.

онєратнвно

аС.:ЩНІНІСНТ_\"

Jlo pl 11.

вершу '!СJ1І"У "''~Ш! І Ірс:r::и І ІІJТРL'о\ · ю-;ї, г,і;ц і.lІІ t'.ї<'1'1Іl'-'тrт:заріг;, фарб

відверто,

дирек­ мІськоrо

42

кварта.'Іі 1981 року.

lV

3аВО.1 а.lЮ~ІіІ!іЄВІІХ бу:і· !\ОНСТРУЮ!іЙ ~ІіГ б!! НН· роб:ІЯТН і RЇJ;ІJІJI1i K3J1Hil· :11 новнх :Jра:н-:ін ].lя

я'" прийнято .1 овлюватись.

М

Ко.'!ектив цього магазину бу.іІо

lll')JШ~' 'IL'jJГY в:J;Jl;jj'nd і: ііо.ІІ\" в.t<І;•;с• sl;~ШYІidJII JlOTpiГJ;,,\· рі•!, l·;pLIIC' l:Пj1dІІhПR\·с РL'J(:ІаІІа. Та і Н<\\І к.lоІют і в ;tодасть~!!.

tл, що пропону~; промнt;ювість нам, споЖИВ<1Ча~ 1 •

j

торгіваї

под!.'Іиrнся

постанови

магазину

ЇХ :ІІІ! ПрШІОН\'ПІО С ЬОГО."[­

!!d

ЯР.І!Щl":

nопросив

приводу

на­

трібні

ТЩІН­

.ІІR <Rl ~!!

одrрtкУЄ

по­

товари.

Бі.1ьш

чіпііі

відJі.lіВ жен<J

у

с-прияє нас

роботІ .Jапровад·

11артотека

ру.

Х'' ТОІJ<ІріЯ , Яfіа ,lОІІО .ЧаГаЄ 'І і ТІіО K0fiTJ1P."\IOБctT II ЇХ наявність У ~т<на:JІІні . віJ­ :rагодіІ;снІІі'І ~, нас і Щ'Хd' Ні:НІ О6.1іНу T;J ІІ)JІ!ЙОІіV TOHilpiB, BII)JOB<J;(;І"~Jia C;J· СТС'\1<\ 6С:\,1С'фl'І;тної 11jld • .ці. хороші ТjJЦІщії ci;:Ja·

·,l<Jються у Р\'Сі нacJa ~< нJ:­ ItT.нd. Баr::rто ІІjJаІ1ІПють ПО."Іі!ШІЄНШІ.\1

lld,l

:ІІаГ<І~ШІІу,

робОГІ{

oбt:.І~T!JR\'RdHHii

ТРУ.1ЯЩІ!Х :\<ІБі.:t.УЮ'Іі! су дно - ГОСІ!Пда P'JII'\1

П;J­ ~ід·

ді."Іо:~І .Т О. Гірпч, r,р .) да.­ веuь В. В . То.с1очко. стар­ швіі нродавець О. Н. Сараниева та інші. Як

-

ви ставитеся

практики

деяких

до

NІаr·азн·

иів, коли під кінець ~1 і сн­ ця

ддя

виконання

товарообороту кндають•

чІ

на

п.1nну

вони

<•ВR­

прилавон

ре.

підвищеного попиту'?

Прш;ро. <1.1с nr·'JlOнr я тпргів:Іі трап ІНстьrп ще 'І<Jсто. !Ісдар:ча і пра­ І;а:ІІ-;а

ІІ<J

p:u 11 .1

,,сперш~· сп .1яч1><1. т і .\І гаря•ІІі«>>. :\l І t

а с я

•>:

а по­ po·J І1'J·

;1!:1яє:~rо товарні .;аг:асн ріВІJО'ІІірно протягтщ '1 '· сяня. То:ІІ\' :1 рпr;у я р:к 1\l!f>OJI\'C:IIO .lOfJC';jf'Hi П 13·

Ні!. :(єГШС Tctfi І\ОНТРО1Ю• Ва"ГІІ

і

В11КОН<НІНЯ

.1сннх :шнії

.ІІІІ

графіr; l н

по

ро.•роб · реа . lі­

товарів.

В;ке ~а ра:.. нап І':н; >2.:!. rот:v·оюся .:Іо тоРГ<В .lі

ССЗОННЮІІ!

ТОВараМН.

ГfJО\13ДmуЄ.І!О

фі!рбн.

їх

чінера.lhНі

ТВ­

Jапаси:

:JО6Р '1 -

на, -· садоно-городній ІН· стру~rент. ІІа ПІІ ' ІіJТJ;у бере:зют Ftc:e не ппчнr' 1-iiJ· ристуватися

ве,1ІІЮІ:ІІ

по­

ІІІпо:ч.

C. li;Jf>YOIO і з~ робот ІІЮ сі у дів~.1ьників. Здаю1 ь будІІНКІ! На ,\!3ClfБi зН'1· ' іІ!ТЬ Требо J<JВЄ3Т!1 П -) ­

t)l.lЬШЄ пробіЙІІІІfііR .1"!11 :ш я не знаходжу в ~Іа· .J\Jіцнює'ю наші 3В.'язІ;r-: бетоннах стін: .Jюстrт. В1Ііа pmr.JiR, хо.10· газині потрібної речі, ви- 1 onroBIOІI! баJа \І і!. пі:І· ~;оннІІх агрегатів · ходжу З НЬОГО З КЄП- ІІРІІЕі\ІСТВа:ІІІr. Tar;i ПРЮ' ! ;jІІ.lЬНІІКіВ, noc~·.ly, ВР13-

весняних польовнх робіт ті.1ь1ш на одно:~1У заводі пла-нуиься внготовитн 200 беззливнової ·· про на тн~r

таких зчеп:в.

ІІ)НІ,l<tІJці

ходжу J' ваш Знаєте . .1юблю

Oд~">Pm.J·

об~шнаюсrан,

Екоп:ІуатаЦіл

!ТfІ\!і­

обсягах

рахую•ш

Jal~. Я діи""сно

створеного вчеюшн Всl"­ союзного НДІ :vІетащ•ргіІ\-

початку

ІІРВНО

R

ного

до

Т ' '·

H<JiipiJHtJ:ІialilT­ Hilit i ;><J,І:Ітаннл, пов'я:шні .1 тopriB.il'llJ, працюна ТІ! llct Ці К i:.!OIIli І!Ю1 С Г - \·'; все т і сі!Ішс. .\ це неба·

l!aCC',1CHH;{J

твватора.

Миколаєва.

;(о

та:;JІ.\

JІCJRiJi

що­

:1еного :v~ста.1у. чи проfіатнніі

nідпраємств зе.

ТО

прн

1'\'ІІЦі в.

вати а,1ю~1інієшrй .1ІІ ': т ній змонтовано 18 <.:енцій бе:~посередньо :1 розп :Іан-

~шслових

;jОСТУІІ

Торг :в."Іі, 1\і:ІЬКОСТі БіДвіЩ'lі а'ІіІJ, ct Лj)ОТЛГО.\1 днн .1111 00l',l\TOBV ~:.І10 в Cl'j)C';(I IbO.І,.\" Jo0 --.J Q() 'l ·J·

металу

з сівадон СПЧ-6:\І. що відсдужиди свій <.:трок.

,;а­

....

Т!І.l,І:

АНДРІЄНКО.

Кра~Іаторськ.

t'І()ГО

Сучас;Jа

JCl.'\OJ;JlTf'.

Прокат ...

рудзи.

поJІарспп.

І'J1і\І

<•Уніве;:>·

радосп

ТаІ;а;І;

в

Я)~ЩІJ НІ1 ЧаСТО ;jO HJC

.І: 1 .11,ЙОНів fiY\1ЧdT О,(· нодrнного віку.

майстернях ВєсеJІJUІів­ ДлJІІ міжряд.ного обробіт· ської райсільrосптехиІr.;y замість .11емешів до ра1\И МиколаУвської о6- мн кріпляться ножі куль.1асті. Кожен з ких мо-

lfie обробити за зміну І 80-100 гектарів.

ЧІU

] ,'j

т<t О.1ьrа Сергіївна J:іде,r­ ко. В госпо;щрстві тру­ щР-

R

ПОІ:упціа жнт.1овщ1у

п;Іl'J1;fictTII Н lljiOJdFЩЛ ;[>· J;.їiJ;j !· l.l" 11 i JHCJ","IbT<!IlliO ІІО J;OjJІJCT\їidHHю пенною рі·~·

роfіу буJс реа.1і3овvваr11 нrахівНІІ'ІШІ гослодарст­

сортува.їьнн­

ці f>урчат ;3а статтю Гз­ ,lина Михай.1івна 1\нсі,lЬ

дІнься

цІ,п:~rу

ОбуховськогQ.

визнано кращим в об.1асті за підсумками ЗІІІІІ·

гання в

(l!l"\1.."11<! Cd:IIOOi"k,"l\" ГО !і.\" Іі<·ІІІІІЯ, .\JО;Іі."ІІІ ВІСТІ> с":. TO)Ji! Д.lЯ дів ... .1!0\І~' lltiбffpJTi! 11()1'\їІ];\",

~·ї ·-- 9j{

радпо:Іl

нотуrкниіі

;;люІ

на

Ііt,ІJ;jJ тІ ТІІіі

са.ї - 35» . Він буде зданІІІі в експ.1~·атаuію в трсТЬ•J­ .Іrу роІІі п'ятІ!річкн . Зав­

грошо-

про~ Першу партію ши· ДТ-74 або Т-150Н. рокозахватинх иапів­ ста за конструкцією , не~навlсиих зчепів для :~.Ійна в експлуатації. На роб~тку

станоНііТЬ

;jіючого інкубатора «Уні­ r>срса:І-fЮ». ЯЮJЙ BC.:T;JHOB.lei!IIЙ Ііі.lЬНа роt;ів Т'>11~'. ЛІОІП~'ЄТЬСЯ НОВІ·Ііі.

Вона

ВіtШНХ

туr,

TOjJГIH.їJI прапн~ GутrІ ;т,;. не:Іі1С!. f ~t;І\ 1 1l.' ;LO JJOJ-:\їJІtH. !((• !І І ЮСТС<Іі\"і : ТЬі.:!І і 1:1 НіІІt: • J.Іr~· .щrг<сJІІНі. Зві;t~ІІ ---

UJPT\"

пів УРСР на лrахоф<JG­ рнці «Південна>> в Нрн!V!у.

Створили умільці

сівби І міжрядного об­

Точністh

рl­

;HiHi:.U-

дивно, ~tіс­ ОСІ\Оі!ІІНіі J;OH-

po<:re, j

з

господарчого

ll;{jJ JH.

процентін.

в

В

C!\ . їiJB!JJII

ін ­

тува.1ьющь, котри!f пр·J­ ве:ІО :\Іініrтерство радн::,

Нині

і

кореспондент думками

ПЕТРЕНКО.

П O +~d..\HIII\d

оріснтуr;;,;т:І<.:я

СПС'Ц~R.lіСТН.

ва.1ьннць.

pecrryб:1i·

J~ ЬОГ П

ІІІП:ІХ. Іtр т rrН t JJ~ї.з ат н обс:-J. ІїІ j)t'<:."Іі:І<І!lЇі i!l'HHIIX ГfJ\il T011<tJi iB . .\,"ІЄ /t; і :ІІІ! tfC С!ЦІІІІО, }-;Q.il\\'JJ,, TrJ !І!-:

Ііа рто1:

. ра;:;осну

тора

.\l ctl"d ,l! !fl\.

!Lf'

ІJlO

.\,(ct\HifiF111Ч. ГП.l()Rfll!ii rюно11 \1. І. Стрнгун,

)>(•;;тор

НСНТЇR.

~аш

;ю­

нірІІrJ, 1JIO \" нас l."!i,liJ;(ctПI>ёJ! ві;Ц!О.СН<J 110 СТtіІНІІіі ІіОНТІ!НГ('ІІТ ні;(· Bi,l\"HJ'Iill. і НЮ! .'IL'Iїllr!

що

.liO. з іЧІІ!ІІ:\ радгоr.·:tів 1J<Jiioн~·. .rl('f>ЦiЇ ЧІ!ТіР Н ,(! І

НамАЗrtх. · !.:ki внко~sють норми на 113-J20.про-

І !)НІ

~Іасиві ...

~;)();r;аю

ваrющ•:ва ТШ1УТь

управління

жив~

J•ів. ~· ньо~1у в';1!1.1ІІ, У'!а;·п,

на

Jцнічі Гіі."Іl>ІІ!:.:. В ІІі TIJI:ilj)OOJOj)rJT

TIJHГCHT

і

садінні

·;ако;І-; ~тсханізаторrr·.

П. }1.

сво1ми

то

щt І1рове .1:r чо·тнр і r­ :'l'f!ІІ'<іі l'('\IIHiJU t;;iiJТOIIlЯ

ВЕСНІ НАЗУСТРІЧ

культур

:1орі.щпго

О.

тпшення торговельного обслуговування се.lеиня в нинішній п'ятнрічці.

pca : ІІ­

Hb0.\1.\" jJOili. Це і не

· Го7)"!11'ІНсh дп·· вІІ:т:tт\"

товариші.

на

на

\ІНн~·-

'\111

:1\'H<J,"llf T<JRapiв на !. '\t •. "lh· iior1 ""рГJоrІанаін. то н:І­ ні .Іа p\Ji :1111 ЩJG,1<JП·IO J:\

IH'pt';tд : J 1 1l 'Hf

каtJТf)ІІ.ї'.'

.\1ашнmr.

цеху

Нещодавно ЦК КПРС І ·Рада Міністрів СРСР прийнлJІи постанову, спрямовану на д~ •1ЬШе поліпшення розвитку торrів.~І ·І по­

lllfi! І,li;:J \ Ісtга~НІJ! .

~іО'ІСlТІ\~'

H<J

ІІ.ЯТІІj.J : ' ІС;і!

ста ~ ІНЛ

Пі,"(гnтnв.1СН<І

інші

і

poJB!: HiJCTb·

ї' r'''"' Cf\ .'! aa :..!.() .\Іі .lьііо~и·1 Jid рбо: -:а 1-1 1~і н: _:.tа : н)ІІtС :~ро-

б\r,1ьf5.

тра!псрl і во;:trї

пнаuюють

:JОї

сортувальниці

п . ](' І!П Тахорадгосп ~ Бро­ Fа рсьнніі» с.пеціа.l і зо­ веJСІІІ!Ю

т:н;о;r•

:\1. l\1. Памнуха. .'\\",lhn.

плащі

п ..юші

Здібні В<JІІ('

і

ШАІі;1!->іl·н~·

ІІі,lІІJJІ!t:.\Н.:ТВа:ІНІ

ЛІ\ІJt и

110·

я

в

частин.

&ЛИЖЧЕ ДО ПОКУПЦЯ

нJ()•r

.1а нцюго \І

С"Н ІІ~J:ІБІІ'ііlііНО H: : .:h _\ : P\!~) нан1

Но

іJІС'.'ТІ!рЯ;:н!

Г1удутh зайнят~

птахофабрик::. Добr>е тру­ ~яться на цій роботl траr;­

Rо.,ночас

'Jасrині

тор-

Ух TPC!HCIIO;J· ЙИ!"Уі'JВСl>НОГО

ТОрфовища

нагавх.

н~

і

внво.;н1т1І

ЧOTI!fJif

.1и 1\;льше

такиіі

П.

''

Є

Hfia

H<\l"(' ,: Іl' ll! !}l'\1.

картон

n.

керує

знімку;

--...,..ТОРГІВЛЯ СЬОГОДНІ І ;,АВТРА - - - ·

11i,ll l f1 11IOJC 'ІHa ЧИ ГР,V· !:)•>. ёі.їЬСЬf\ОГОСІІОД3[J·

СhІ;Н .ІІІІ

бн;;І->кнй. завершив fJ('\Іонт всієї ТС'ХНіf>ІІ. хоч tІ>пгод­

виший

Б~ л 1

ІІІ!

І!·J

ка ртоп.1і.

по

1"<1.1.\':Jh,

ІІіЖ

I IT:Шtl!!lrJ]"f)

НІ!­

50-

і

~llc\

i it'pt·дa н~:ІЬН І І.\І

Чи готова техніка роботи? :\І"Хані;юваннtі ;!<~Гін

до

ОСІ-ІО·

врожаю.

-- ~- не~~. сnеціа :rіст:~ ;,;lJГil1. li. ІіСіі ;iOK,V:O.ICHT Ні-!· r;.rІІfia<: Гіагато .1\·жж. Ha-

-

Адж~

вва;r;аТіІ,

на

ППрОІІJfі~'

хвороГ·т~ІІІ

прнді .lі1-

уваги.

гектар

чодо­

(Фотохрnніf>а РАТА~").

Г'озраховуєм·о ;:;;

"'';;;єн

праці,

п'ятдесяти

Фото

І~ОС:1!д~' і 110 8--10 1-іі ."ІІІ гра~ІіВ ~ІіДНоГО Н'(ІН'іН' С \'. Г.І(І.!Й :1rає. в достатку '~rіт; · рое:tемснт!в. Rін тано<І; добр1:іі засІб GорптnGІІ :1

добрив

:ІНІ

багато

ЦІ>,

ПО

кагатах .

Внесенню

ою

вrсни.

Кілька слів про ск· удобрекня.

стему

::.o- 60

в:1асном:v

на

На

І:<і<ІіІtІ1~' і 11 рr..~:"І під ча с са;(іння. Hr oG!ii;lPThCЛ ОЄ:J ЦЬОІ " О і На<.:Т\ї1НОЇ

:\'JВО.lьчої f>у:Іьтур;І, СадrІ ,lИ Ші RІІCOfiOBplJmaйн:j. .'І!І сортюш. старанно до-

Tyr

удар­

комуністичної

за.'Іьинх

R!І<)СІ01ІІ

npa!!l!.10,

с--

вік зобов'яза.~осh заnер. шити особисту п'ятирічку в .'Іютому 1984 року.

по

тор J ОО тонн бульб ран- 180 f>і:юграмів J(a . Iiiiнllx ніх сортів. Водночас п\;1 на І;о;І;rн гектар. Rнсt:ен · п.1і.вковюш навіса:~-ш бу· :rя м інера.1ьної ПОіІіИВ:J ,1!' яровизовуватнсь щf'' п:'СІJlіВ<І;vєтьс:я.

ціє.ї

ник

азоПІІІ:\.

фосфорннх

косарок

другий

Близько

.(обрІІRі-1. ~ ро:1р~хун1;~· ІІ•J

ха 11 Іюrп;щ на:~т в:щ .1осn вrrростити дорідннй ур')ж ай бу.1ь6. Це r>сзультн 3аnрова;щ;еннл псредовJУ

ііГротехніІ;ІІ

кожний

кореспондент

жииварок.

тисяч карбованців.

75

А. ГАВРИЛЕНКО в:зяв Інтерв'ю у агронома-І:артоп.тІевода В. І. ТКАЧЕНКА.

гектарах

60

і

тtІСJ111 pieam.. ,1.11я sомбай­

д"Івиики підприr.мства ма· ють. намір виготовити надnланової продукції па

сІльськоrо

внзна.1и радгосп перемо;;.щем І присудндп йому персхідний Червоний прапор.

nродажу к·артоплі державІ. МІськщt Бомітет партії, виконком райокної Ради народних депутатів, райком .Н"

hрацівиикІв

~ G~.

випускає Щодня сімфfро· ПО.1JЬСЬКИЙ завод ~СіЛЬ· госпдєталь>> Міністерства . .... !Р_актор_иого 1 _сільськоrос· подвреького машнноб~·ду· ванни. У цьому році тру·

rотуютьс1 до весн-и НаnоJІЄІ'JІИво потрудилися минуле.

*

24 ;oriO'I'cro. 1982 р~

Ж :Pr Т· Т Я

е.1епrпенср

Гll.

ІРАТАУ).

j

ським

настроєм.

Ваші почvттп

ТІІІІЄ!ІТ

і11Ві"1j1іБ.

c1;.:J~~rt· : . .>а насті:щш

ос1анні

зр1с,

що

\ІЄІJі

:зв'нзюІ

установи:тся

в

І ІІІХ

за.\ІJ(іВ

і

Т. ;J..

нас з !:fово:~юсІ;о~сьІіІЛІ H :юпiT.l JІR<J наша с:rуж­ <РОЗУ:VІі.lі. Одн.ак с1;аа;у 1руGню1 :1аводо:vт. 1-іер- ба. А.1е я її .rюб.'!ю. , Jl:h ІПО. Я трн;щяп, rюн• н 'ІСІlСЬ<;ІІ 11 .1аводюr щ•та.1о В.1аснr. бє:1 Іtьогп наш .У lljli\IJIOI() ~ торгіR ."Іі . . \cnp flтtponiR. J"'Ііі Іl()СТ<І'ІС!ЮТЬ рuбОТу j':JRІITII R~;j;];І). •

-

Тf)(сі)іІ

r'C'iifi я

н~-

11.-І~!

(':І~<l . ihORiJHIIIi

ІІОС\',і,

nо.бу'rовqї

~!мії

,;рS:Т.ІІ(>

во:~у

з

ВіНН1ЩЬІ;nго ·.зd·

Iн:r_ej)B ·ю прnвів

В.

ПРОСЯНОВ.


ЖИТТІ

JIOBE . - - - - - - - ДQ ОО-РІЧЧЯ---------..,.

І - ВСІ ПРАВА ГРОМАДЯНИНА

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К. О. ФЕДІНА ІІІ

ОС.ІrНЕННІ

НОВІ ДD цієї nодіі довго те.lьнn

ГОТ\'R~.1ися

cпi.lKИ 33RO.JІ' а.1Ю'-!іНі..-~І!Х .1: Re.11, 1111 Х J-;()f!CT[) \'КІtііі, жінпч~ r~;ti! підnrнємства,

n\'

nершим

ве.1иним

твором

молодого автора.

На т01\

час

радянсьному

вже

були

читачеві

відомі

тані

значні твори про револю­ Цію і rромадянсьну війну. ян <<3а<'Іізний потін~

О.

Серафимовича.

"Чапі!­

єв,. Д. Фур.'.1анова. «Се­ с-три» О. Толстого. Але ооман Федіна був незви­

Чайним для цього

рядУ,

виділяючись і харангепо-м головного героя. і фор­ мою ху::хожньої розповідІ. номпозицію яRої сам письменник яазвав ..-бен­ тежяою».

:\fо:юдий автор зосере­ д:ив свою увагу на образі розгубл\іного інтелігента

Андрія

Старцева

дини. яна <~не nоряднува ти

змогла пі;:х­ особисте

життя

суворим,

лики:>!

завданням

тим

ppиpeh'.'Ja

rибель.

а.:Уе

на

літерат~·ри

стичного

і

1а­

історії

худоJFчього

ризму

ве­

співвіднесе­

ність людини й

й

часу».

себе

Ця

основа

.'!Ю­

істn­

соціалі­

-

реа.1ізму

ВИХідНИМ

-

ста­

МОМеНТ(.)М

В

осмис1енні письмениином рево.:rюЦії. Вона ста,lа за­

коном і всієї його шої творчості.

.:.аль­

І-\оr.тя:нтин Олехсандро­ вич Федін народивс.я 24

неписани~

.lircparyp>i.

сназ<Ітн

слово,

але

сна за ти

добре».

3 у

го.:10вою

снла:tні

.'!еми

розвитну,

так

можна

cn·

;Jрn.з~·мітн

ньоrо

. .J"

минулогп

r-rан­

.lіІJзної тс-чн Rr.lІІЕпї :t\овтневr1і сопіРІ.lіrтнчн"ї рево.'!юпії. .-ТР,!РІ іс-мрії, - писав Фе,Jін, -rщ­

m;

с~·н~·вшись

розстаАІІ.1R

кому дr ()~·ти. вr-r.-r::~

після

ня яноrо для

занінчен­

•прантики

в

.мові''

поїхав v Німеччи­ ну. Т:п. у НЮрнберзі. йо­ го

заста.1а

перша

еві тов а

війна. Федін був інтерно­ ваний і як циві.1!ьний по­

лонений. часто майже без засобів до існування. про· Ві'Б на ч~·жині чотири тяжю!х рохи. Тут він і зустрів рево.1юцію.

Браження тих років від :косноrо. шовіністично на­ ~троєного Ні.\!еUЬНОГО бюр­

ГЄрС!'Ва :з його ненавис­ тю до рево.:тюційної Росії

знайшли своє відображен­ н-я

в

першому

po~faHi

мо­

лодого автора. А.1е пов­ ністю. до хінця осмисли­

ти Жовтнев~' рево.'!юціЮ Федlн тот не зумів. Це вда..тюr:я

йому

більш

R

nіеніх творах:

Не випад-

ково через б ага то копи

роніFІ,

rотува.1ося

з1брання

nи~ь-менних від nропозищі рома-я.

повне

його

творів,

відмовивrя переробити

:заявивши,

що

те·

пер написав би про рево­ люЦію по-іншому. але це

бу:І!а б уже інша книга. Положення про те. шо :rmсьменнин мен

на

доЖІНю

ням

сютадає

соціа:·:'Іьну

зрі.1ість

образу

ен.-~а­ і

ху_­

створен­

головного

іНІПІІХ

1'-Cipa

романі

Г.1ибоно

НУ

і

повт-т

Фс.1іНУ

РагрзІн

і

не

Нануленна

вІрається

•!СТь

роз-!1"­

про

радянсьних

mльнин!в

у

роки

1-\rrnи.ryo

На

муж­

п!д­

Ве-

Hi!po.ry-

Зі1Ві.1\"Ю'!іІ

З -\ГС

.1юдми . 1а

Фрn.1nва.

ni I"!Ha~-<v

чіпн()Ї

;LрІ·;кЄ,и і г.1иііокпі поваги R<'H~ прпснт;, б;нhків ,\\riкn­

_,,. .\Інкn.l~ііоRІІЧа

т~

Га.~т!­

Н\' ГрrІІ·,,rівнІ' Гrаі'іqаків ПРrР.1іПИ .1іН'Й Н<1 [)\.КИ H~­ :JR<Jf!ИЧ іі<JтькіІм. По,1rужжя підпис~ми ств<'рджую,·ь ,111СТ про паrо.1ЖСННЯ діТ~Й -- стзрнн)і Ті!ві та бтп­ нят Ірюrки і О.1і. Став.,ять

ЯК

гро-

Радянських

Сrщіа.ІіСТІі'ІННХ

Ресn\'б.1ік.

·

.тІунає

RЄ'..1ИЧНЗ

І'і\Н;у.

Jl. Є.

~е.:tодія

ФprJ.~ПRa

НН

l>aThKH\1 зірnчhи

ЗГ~дК\'

·"ітей,

оеяяати

11l~C.'lHBy

ма:rюкіR.

Друзі,

ютп

дnньnк:

подружжя

заводу

будконстrукцііі

роеструють

обри,цовий

а.•юмініевих

0. П. Шостак; сьогодні трь"х

Таню,

Олю

хор.

за.1н входить

наступна

Іру;

...

Того дня імРна своїм І<Іа-­ .11оhам да.1и Люоов Іванів­ на та 1\остянтнн Олександ­ рони•r оондарt::ви, Ва<1ентн­ на Грнгорінна та Адо.,ьф Андрійович М.нхай.1ови. Всьогn іЗ сімей.

І

й

хпча

не

чалюки

розуміють

nіжи

ІЦО

нічого,

!IJte 1\апки Р'•зкажуть їм про цей щас.1ивий день. Пі-зні­ ше, кnли вони nідростуть, самі нерсконаються, як ·ба­ І'ато робить Батьківщина для своїх наймолодших грn­ мадян. Незабаром буде за­ сеJІсно 250-к:Вартирний бу-

А

Н'>'УІ­

позrщійннм цrнтром твп­ ру. Впни -- <ІКТІНШі уч'Іr­ нихи гrnдій. ТFІорпі істо· рії. яні tтовrяr;час П"рrно­ rять

в

С\'Часніrтп

ни майб\·тнпогп.

]t\ .•"'I с7 ІІАС а ІОJІ~КТМВІ•. Вп.рова:а,ження на~·кови" розробок на київському вм·

'Іаr·точ·

нпни

[\r

визначаЮть дomn Ганнrгч1-Ш

ПараG~·хіної, яr-;а

шла

ш.1ях:

дівчинхи

від

з

знаменитої

робничоМ)'

затуркан<гї

ніч.1іжни ннтриси.

до

діялпність

НіШе

рОЗЕР!!ІJаr,

СЕРЕДА.

r;o-

24

.Зд.! .д. ..'ІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT RЛО с:Час•. 8.45 Фі.1ьм «Ба~1ада про со~11І.а­ та».

К.1уб

10.211

кІноnодорожеі!.

1;_f .і

Рf)сtін:ька.

Пепек1R.1Е'На

І 1.4і

М.

tfi.OO Tr .1~Hd.f1HC

мов

на

світу.

бартп

еу.;nані~ована.

BH.la;:j а

її

Haury

В

rо1nвні гєrюї зСІйн;r­ M!r!IP А r.'Ii\RH!/j

.'ІИ CEn" галереї

кn~н-ніr·тг в.

ЖИТТЄБГ·:\!У

на

П]')Иf>m'Ід!

ВИХОБУЄТЬСЯ СЬНа

.1іТРТJіНУР';.

НаШа

ЯН!ІХ РRЦЯН­

кандидат

СРСР

tї.nІ

17.31

тивІв · Х.,ні.1Р(Jвсь.,;f1rо ГР'Н ькnі

1 1-".ПО

іКІПТЯ

nбо1асті.

вас

1.1ав~

кя

n.1tнії.

тн

\Х\'1

Прп

і.

~хто

v

ci~~rt'ї:'».

Вті 1ю:оч~t

R

жнття

І'nвпрять

, ..,,д,·

рtшен~

Пt'.lera·

КПРС.

щн 'ів-тПиаришів.

~1.(1{)

.r.1fнc ».

21.,1;

к.

Кі­

Ст.:Фінки

твор.

:.іл f1 1 І-річчя 1 11ня на­

n.-,

J1<"ЩХ\('ВІІSІ.

Сьт nл ні

~

]aKiRЧeRffi

-

світі.

Щl Лkl)'il.lhH<t кнмера. ІО.~; «Від.Іt<Ініс'ть cnnaвi:..

подвигу

на­

ших людей рі.зних П')­ но.1інь. си.1у і стій­ кість народу, без'vrеж­ в

,,юfіові

рідній

і

зе~І­

нікі •1:~с

ті

С.

Пn.ІтсівськnІ пам

ІLІкі.'1hНІні

~·к)lаїн~ьf\<'1 І.

('Jо:.ран.

R.

Jlrнiн;t

~o;iit

драматургії.

12.11) « 1 fеrнюнr~ 16.00 lfi.IO

9

кдас.

в

Об­

радяисh·

шаnочка•. Ля:ль­

1\ИCTrtRЗ.

Нn•нни.

•Срібний

дзвіночоІ<~.

реJІактора

хорово.~;». камера.

в:f~

НО».

Док.

фі.•ьм

t-lii

Курорти

!(ри-

11.о6раІІІч,

«РанковиА "б~f.!». 'акіич~ІІнІ Новnин.

ЗАГА.1ЬНОСОІ03НА ПРnГРдМ.О, UT І ПЕРЕдАЧІ'

НА КИІВ ТА ·".00 Гі'\>tнастика. о.20 Док. фі.•ьм.

S.J,;, 12 .І n 11.03 І

ОЬЛАСТЬ

дл.я вас, Ні'оІеuька Г•оrрафія.

ял.;.

o.:s.;

~·ччя'Uf

ПТУ.

батЬІ<и. мова. 7 кл.

Естtтичне

Зага.тьна

Природознавство.

н.:и

Історія.

&JІ.

1.1 ..ї.і

Гепграфія.

14.2.)

На ,·кпвn-поп,-,,ярниtt

І

кл.

Г"оОотИ

« ..-., ic.ue

-

dt!.,ьм

19-3-82;

sаст.

IS. 19.00

1~.11

Мо.

1~.1-і

rтудента-~аочимк.а. Ф1.3НКА.

ВС'чфня

ка,ка.

cЧaptf!Htti:t

Чемnіпчат

19.3fl

«Динамо•

ne~o· (м. n~ріо.ІІ.и.

'ZІ.nn

СРСР

3 хокею: ( Мосюн~) - «TopГорький). % І 3

Тr.тефІ,1ьм І серія . '??.МІ Ловідкова

21 ..1;

22.,~0 Любитtлям

Нокожи

еобІ•.

t.1vжба.

оП~ретк.

25

JІЮТОГО

І

3:\ГАЛhНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ ~оо •Час•. ~.4'> ВідгукнІtаr.я·, сурма"'! 9.15 Те.1ефІ.тьм «БезtІІ<ертsа nісня•.

р.-JІактора,

унівеtк,итет

в!JІ.ІІ'":У

nap-rfllиo•-o

•СnівJІру&-

оО-ріЧЧЯ утвореН<ІЯ Фі~1вм сСnната НRД

Державноrо ~и­ rамб,•ю народно!' пІснІ А танцю « Ш.1ьонськ1' (ПНР} в Uентра,,ьному

кnнцертному

.за.:rі.

7~.20 Сьогодні

у

ПРОГРАМА

с:Ріка.

;rю­

УКРАІНСЬКОГО

ТLЛЕБА•·JЕНН\1 Акт,а.н.на

Локумента.'Іьна юнацт,.а..

кі­

ОріЕRтир.

11=i.fto t-1ОВІ-ІНИ. Ю ч Срібшні д.звіночnк,. Іn.:з; Рf'сn\б.lі~анська фtзико -

lt'.

матика

17.1()

еМи

і

-

шкпла.

Мате~

симетрія. робітничий

R.:tac•.

кінопрогра~

,.ta. 17.3() «Сонячне ко ..1о». !8.30 .\кт~·а.1\>НЗ камера. НаХІІі з'їзді

профспІ.•ок

Концерт

ХІІІ

з''і>JІУ

Украінн.

для

11.е~1еrатіп

профспі.•ок

''-v

раїни. Транс~1яuія з Па~1а ..t ку.1ьтури «~'краЇИ<t». 2~.45 • На JІ,nбраніч, діти!•

:!CnO сЧас». 21.40 Пр•м"•r• д<Jк. то,,ефі.,ьм'· clto RІ!",...ШИНИ"'. Студія с:)'·кр­ те.н·фі.nьм».

«Новая

жизнь~

-

орган

nрnмис.,овості,

1\ие•скоА

І

масовот

tюботи

19-4-67.

!'ЧІ.ННЬІ

броварська J,Pyк~pu ~i~Іtoro рб.1!1Оліграфвидаву.

11.

телефІ ..ьм

•. 12.00

Наш

9.о.;,

ІІ.о.;

Іспанська

9.~.=1. 1fі.>І;

Зага ..1ьна

.

roгn.1('Knro и Г"~Й(')А'НО .... О Ftаrюлньrх

о6.1асти.

мова..

бi.oJІorfs.

к.1.

111

Io.n;

«ІІо\ЖУ"

саJІ..

~'чням

ПТ~'.

Щrдрін.

М.

Ка:'~ КИ.

Салтнков­

ro-

с Пани

JIOBJibOBИ~.

11.1.5, 12.40 Зоо,qоrІя. 7. І!JІ. 12.Jt1 «Будівництво І архІтеа;т.,.. 1-З.О'і Фізика. 6 1.1.3.'; І еографІя.

14.05

Фі.1ьм

.>

із

c:t\'Ж:V

кл.

субтитрами

на

..Я

кордоні",

15.~0 НоВнн~І.

1fi.2:;

а;л.

Кінопрограма

«Міста

І .11~

ди».

t7.1ІІ

Екран

J

курс.

І•.rо Дn

студента·:!аочник.а..

Хімія.

1.'<\n.річчя

.1ейне

м.

Києм..

реnортаж.

вбр11ння

«ІОВі"'

мн·та::..

с:Я б~ду вірно С.1\'ЖИТІІ nартії і нарпдовІ». ФІльм. ІlfНfСsяч~ний nt"ремозі Лют•

1".:30

(1~48

р.)

Іq.Q{) lltJяiлкnna

революції

J

Jfl.f,;

Вечірня

J0.3o

ЧемпІонат

казка.

11 СК А -

-..:t.no

і

с.1ужба.

СРСР

3

хок.-ю:

( 1\-\ ( ЛенІнrра•).

перІ'Іди.

:J

с: Час».

21.~=і Те,1ефі.1ьм 2 серія.

сНакаж" rоб1•.

22.40 ФідьМ-КОНЦЄJ?Т

сДуmІ мое!

ц;t.риці•.

ПеZІ.аrоrічкнfі Броварської

ко.'ІеІ:ТІіВ

середньоі

Шh.о­

,1и .!\h 1 nис.1ОВ.1ЮЕ гдибоке сnІВЧУТТЯ вчи:те.1ьuі А. Г.

БоАнЯк

~трати

з

-

привод\

('.Ме11Ті

НАТАЛІ[

Уї

тяжкоТ чатері

ЯКІВНИ.

Редактор Є. ФЕДЯй.

6po-

~а:.~=~~~ст:~~~:~~огоnаркт~~;нт~:~ Сов{>тnв

Док.

~ .зс..

та

2

матем<ітична

Гімнастика.

r-..00 8.20

ІJехос.1оиа ччині.

нпnрпrрама.

J.1.~·ю Д.1я:

!ІІа )'~

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРА~\.-\ UT І ПЕРЕД.:\ 1!1 НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

нPRn'i

1\.амера.

tо.:н Фі.1Ьм «д~'1еrро з воrн~м». 12.no .:(nосіб життя радRнСІ.киИ".

новин.

профспІ,.ок

1\Н'іВІ..'ЬКИ~{

світі.

док. те.тtt>фільм бові нашої•.

22 ..1'j

життя 19~4 .. 47; еіnповІJJ.а.ТJьного секJ)етар•. вil!.Afny cl.,&e1.•oro rt~ertt)І nз 1l'DCT8a. коресnондента М І cneвoro 1)3.)1 І ()M08Л~RHR ~ • JD о; 8 І··І~. ...".. n• JІнстІв

ХІІІ ]їздІ ра'(ни.

ра».

світІ.

'!

ТележурнаJІ

21.00 • Час>. 21.3.<; Конuерт

19.0f1

ф ЧЕТВЕР,

.в.нІ•.

км.

Дnк\'Мента.lьиа

Час».

і

озером•.

Рf'мес.,о.

Еk.ран 1\У('С.

2

10

х

ність». 19.2-і До СРСР.

tОЛП

Іб.4n те ... фі.1ЬМ «ЧетвеРо з Чор­ са нгу~. 2 серія. 1i . ..J.) Ш.:вр.: .rtn х.,іба. Ака.І,емік

5

мі ..ьиnнів. •держава і пtюФ­

кос.Моt ».

Новини.

11.2n

4

сnі.п.н•. !5 LьoroJІHi

бІолоrія.

кл.

&

:J .-.ижно_ Чf'~"Іовікм. Еста­

спорту.

rn

911-

K.l.

J.J.10

ТбілІсь-

руставцІ:~t,

« k \ вr-И.т. Стfм:іття 16.55 Lilaxnвa ШkO.la. 17 .2t> Чr.мnіонат світу

хпвання.

11.-in. 12.111

"Ми

1~.lfi Л енінськиИ

сЧас~.

9.33. 10.0:)

Новини.

-

те.1сфі.1ЬМИ

студії

фета

.аІти!•.

22.00 Сn•цвипуск

Ro

..:Піросмані». t.) ..j.) Дn націона~1ьноrо CВR.'t& Кувейту. Док. те.1ефіаьм

21.1і Фі.'JЬ,.t

По

c~c­

гімнас:тнка.

•Сі.1ьrькиИ етюд•. 1:;.~;; (. Насіzне. Симф()яія

му»,

~о но с:

Jдор()в'я.

:Іiтrf'aTyt"a.

J'З:'\

І<nпа

об.1а~ ..

Лнтnнця.

('. n

Л.обрm

tJ .0.) t 1.411

ТЕЛЕФОНИ:

25102Q,- М. БРОВАРИ, t//M•f..,.bKa, 154, • ~,.. n gv

Тео1е·

н;ннtс пrо .1.с.1еrата XVII з"іlJІ.У nrnфcni.1nк СРСР. ro.l()R\ кп.нnСП\' іМ. Of'HtЖ'J•

В!JТR.1-

«Ф"Р"У ....

•Закарnатс~о-

t>t\paн•.

1n

вій­

фіJ!ЬМ

фіАьм

Актуаль-на

R.

ФЄ'1ІН.

кnї

доk. фільм. Те.1еоr."Іяд сЗнІмаетьt:w

20 ..1n

н:;о Дnк.

на.,о;І~.

доо.

~

науК~!.

J"'i. t·) C13or r,дні \' сві1 J:!.nn д<~.,.. тС'.1r-"фі .1ьм 19.:Іо

краю

ПРОГР-\.\1 \ ~ КР~іНГ.І>КОГО ТЕЛ!сі>.\Чf.НІІЯ

В!тчизняноУ

ві;:tданісrь лі.

Утурозе).

·1 х -~

чості.

вірність

учите~я

світу 3 ..1НА<Жінки. Ecтa­ ·h.M. ВідЕ~htІіться с~рмач:f~ ВІн·т,·n \.\J.nмніх ко .'!еk-

фrrtt

(РАТАУ).

ну

н~родноrп

нокnнцЄ'rт.

фі;ІО,'Іоr:чиих

ве.1ич

«: Ва.1Ьt~. ~Форм~.1а ж:~т­

Ж.

tq,01) 19.-10 19 ..')0

Rщюбнн·~а

3акінченні

c.БJm, ..

Vк:-раТио•.

Ts()T,

fl

16.-іі) IJf'мninн.-:т ипго спорт,·.

:?o.n;

наук.

рює

мова.

Pa&f'.lЬ.

fnpn

т~~

1\.!()ЛО,'ІЬ.

Л. АЛЕRСАНДРОВА.

С ra ІІТИ

21.1}0 філh ..

ми.

rp11.1oriя Героя СnпіR.1істично'і Пр:щі. акRдЕ''\ІіХR

АН СРСР 1-\nстянтню Федіна внеr.1<1 гі;щий

По

1.-ІкіtІ•tєнні Новини. H.:1rJ Новнни. 14. :;о Н аукпвn-ппnулярнt

всі її багатства, сприя>:: внроб.1rнню ні.lh­ ногn х~nантер:--. rhon:.-тYє rармон'і\Н\" r>rо"інrтість.

MYHiCTa.

1і -~О 18.00

кий

,ТJЮТОГО

І

наі1пnа ТІШУ

с:Та.1анти

18.30 Муз.

ве .. ИІ<ИА

TtT. 10.-~іІ

11.

17.00

, - спіху».

дnпо·

магають знайти сrшавжнс:: ~!ЇСЦЕ' R ;ЕИТТі ПJ!СhМРННИ­ НОВі П<~стухов~- й н кторпві Цвєт~·хіну. Рrвп.-тю-

ційна

об'Е.ананні

ШОВИК».

ІПJОЙ

Глінка.

10.Zo .'11.

депутатов

І ТЕЛЕФОНИ_:__________________________~------~--------------------------------

та

Фото

.

До обрядової пара

:~: ~И~~~'ІёVйнти~ Г~::::м Г~::::~

··орОГ'' J

Є.

Jl.

Фролова: від імоні адміністріt-

вони

віта-

Прово,о;ить

Броварським

ЗАГСу

І(ЇЇ заводу вітає молодих баrь-

будуть .u.

народин.

завідуюча

місhКвідділом

завкому

рідні

щас.1ивс

обряду

його

вручає

імеННі

які

ro

І.<R~'"ов

rт<Іють

НАША

:АДРЕСА

пі.1.1і.1о'1 Єnгrнііnн~

ни.

Btx-

ra.11-1

~1iC'hK()J

.1<'ПУТіІТі11,

;н-'·

Н<Іроду

(окнv

М. АНДРІАЧУІ(. фото: ві,о; час урочис-rо-

На

ре:-І.'Ті ·

· я.1?лося

простп

.rrnнoi

}'1\раІнм.­

письменника

~ітає

рндянськrн·о

мадяни

таІ\ору.

3\'ВаТН 1\Ю ТРМУ hОf'ТЯНТИ­

Пись:~-~енних У

(nНЬКИ.

діти

Г('­

ПОВІ КНИГИ "ДНІПР!" ![І(W'О

Ч!!

rостrй

го

шо

)ЮЇR .1ЮДЕ'Н. :іЧісНІМ життя яких nYnп мСІйn~·т­ нІ': нашnї нрнїни. і'і~·:т<~ бо­ ротhба за peвn.liOl!iiO>>.

ге-

· Jl. Вакуленхо. !\о; нІхто не тобив.

СННіІ

сrнС'р.JжІ·.;ться,

сі\І"і Грабчакіа віднині вриііняті у вє.1ику сім'ю

13<->на поста­

ПОПС'рr;~_V

тут

інституту,

від,'1і­

v

линок заводу, заверше110 б\'дівництво ше одного дитячоrо садка, піонерсько-

Гf'!10RH'J.,

сковсьного

Мо­

часто

В ЖИТТЯ-----------------

нпв>'Х

лютого 1 892 роху в Са­ ратові. в сім'ї дрібного торговпя. На вимогу бать­ номерційного

Ce-

ОБРЯДИ

своі nідии~и названі бal'hKH. Державним актом ~'РСР

чіс­ героїв. перерозпrці­ їх ~-вагу і ппкнсJ;J.lіJ,

цях ли,1а

по

ісr·орико-х\' дожній тp~f.l(}­ riї •Перші Pa;toЩt». «Не· звнчайнР .lіто•> і ., Rогни­ ше». h<)М\'Ністи -. ПРТрІJ

на юнак вступив до

П\'ТаІ

ТЇ.1ЬЮ1

ціальний смисл дійснnсті. Це ЗНОВУ Й ЗHORV ЗАРрТа­ .1() йоrп лп подііІ н<>.lаR­

нaii\1n.1n.1mr-­

ТУТ ЧОЖfІіІ бя­ 11\l!ІRiTRHH<J 1 НіІ\10.1-

HH\

пись­

ЩО

І

.Jоrогих

прихоJячи

:JO ВИСНОВКу,

Щ.>

СП\lіІІШ

HL'\il'

Жf'ННЯ\1

менник вн.пючнв їх у· :іа· гальннй пп ті х історичного

rокіА

'1'1Т!!

проо­

час;·.

RHПR.1K()fiO. .1r\t'i[)OЇ

,о.н·ктнn

.lіІХ

поринувши

свпго

1-f('

2.')

вміюТh

rоціа.1ьні

Hilf"J:lHH.

nnf1н.1

rn ni·Lnrmп1cTnil містя. \l~lнiii RiK JІГ'іJТІЮЮЧНХ

своr.

яні

""·"е;;тивнn пр"J1'\lО'ІНСТНЙ

С'ТіІR

v

nпrрше

но.lннrя

:!іІ'І!!НіІТr.І~\1

Бачив ~· цьому своє зав­ .1ання і 1-\остянтин Федіfr. послідовно нні'і.'!Иm~ючис-J, до цьогn обр<Jзу fІ{'Є' жнт­ тя. <>RiH 3 ТИХ, FІі:]ЗНі1· чав Горький. яні Н" поспішають

.\.<же

Fipoвar~'

Є>ПОХИ-НО~ІУНJСТа. СТа­

ЛО своєрі~ни~ захоном нашої

спів­

Ri.1.1i.1V ЗАГС;-, TRK і ко'-1ітет nroir--

nньки... роя

як

rобітники . Ч іСІ>КОС n

РЕВОЛЮQІЇ Роман Ностянтина Фе­ діна <.<Міста і рони•. щп з'явився у 1924 році. був

ре-

Газета

середу.

вихо.:1ить

,.

п.. ятниuю ·та Іялекс

вІвтn-ом~

суб-:tту.

5!964..

-------------

Бровари, ауд, ~нівсwtа, 1.54. Друх високий, 06сяr І .;tрукованнй аркуш. Тираж 11.900, Зам. 762.

31 номер 1982 рік  

31 номер 1982 рік

31 номер 1982 рік  

31 номер 1982 рік

Advertisement