Page 1

ПролетарІ всІх краін, 8,4иаlтеСJl!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

ruиа

•• ХОАВТ.

8

КОМІТЕТУ

МІС'ЬКОГО

РАПОННОІ

МІСЬКОІ

РАД

17 К8ітв.1937 року ф

НІ

НАРОДНИХ

П'ЯТНИЦЯ,

31 (4963)

ЦІВУВ!ТИ ХВИЛИНУ Beperтв

робочий час

кожного

стало

-

трудового

в епоху бурхлнвого розвитку на­ у80во-технlчного прогресу пІдви­ щується

з

кожннм

роком.

нулому

використовукwь

З

справився

України,

кандндат

у

часу

муму

затрати

док,

за

кожну

на

стки

хвилину

ботн

працІ

по

пІдприємства.

колектнв

чого часу

ють

Так,

Цими днями у Заворн­ чах· вІдбулася зустрІч ви­ борцІв з кандндатом у де· путати КиївськоУ облас­ ної Радн народннх депу· татІв по Заворицькому вн

Продуктнвностl

виконав

на

78,1

на

-

68,5. ПодІбне 1. на шн­

борчому округу .N9 109 завlдУЮЧНМ обласннм фІ

не

за

наНСОІІНМ вІддІлом П. Г. ЛІсовськнм. ДrJві рені особи кандида­ та голова 3аворицькаго

рік перевищу­

1979

680 тнсяч карбованцІв. Щоб

допустити

мннулорlчннх

про­

МОJlЬським

ім.

50-

відзначення

нагороджеН,ІЯ

колективу

радгоспу-ном"

б' чат,' перехіДНЮ1 ним прапором ЦН

Черво­ НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ. Мітинг відкрив ГОЛОН:і робітничого комітету ПРJфСПі.1КН Г. П. АніМон. Схви.'Іьованими були ви­

внсновки

організацІям

ступи

оператора

п.1емрепродукції

цеху

Н.

В.

l\IaKapeHKo.

цеху віДТВ')­ рення Л. Г. Шел('ст. цеху !Ідгодlвлі М. І. Мостового І

технолога

очисних

спо­

руд О. І. ДОЛГОПОЛОВОї. Вони відзначали високе

промовн

Генерального

СіЛЬВИКОНКО~1У В. Д. Дж~­ желій І вчитель 3ав()риць­

зидіІ ВерховноІ Ради СРСР това­ рнша Л. І. Брежиева та постанова ЦК КПРС, Радн МІнІстрІв СРСР І ВЦРПС «Про дальше зміциення

KrJЇ сєредньої школи В. 8. Власенко. секрет:1.р пар­ тійної органІзації радгос­ пу «3аIJлавний~ М. Ф. Натав, представник вибор· ців радгоспу «Вобрищ­ кий" В .П. Федоровський

трудовоУ дисциплlнн І скорочення ПЛИRПоr'r f I~aдplB у народиому гос­ подарстві~.

працІ

І

впевненІсть,

свиней 615 грамів. при­ бутни скла.1И 543] тис. крб.. що більше. ні',к передбалося в соціаЛіСТИ' 1них зобов'язаннях.

Щиро поздоровивши ко­ лектив

родою

висловилч

що у

1980

році

колентнв працювати­ ударно, по-ленінськи,

продасть державі

до дня

народження В. І. ЛенІна не менше як 3820 тонч м'яса. А колектив цеху П.'lемрепродукціІ взяв підвищене соціалІстичне зобов'язання завеРШIf­

1979

трудовІ

колективу

до­ в

роиl. ДержаВі ПРОдd

IИВах,

вий

-на

називали

кращих

оголосивши

телеграми.

ЩО

діЙщЛИ в Налиту

з

ві­ на­

цієІ

нр~щоУ

працІ

шальному ни,

в

роцІ

закликав

заве1)­

п'ятирlч­ докласти

всіх зусиль до бе3УМОВН:-І­ го виконання зобов'язань по продажу

13000

в

цьому

приріст

відгодівлі

велику

подяку

пар­

пічки комбінат завершm-ь по-ударr.аму, ПО-JIевінськи.

аt:ТИВНУ тру­

діЯЛь­

ВfI­ ви­ Г. ЛісовськиЙ. до обласноrо

органу влади розпов!в про

трудовІ здобутки колскТі­ вІв піДПРИf:МСТВ, закладІ,!, організацій Ниївщини?R. чотири рони десятої п'яти­ річни, наголосив на ціЛо-

Усний журнал 'у • Зазимському ('! %сьЖ>му нлубl вІдбувся ве­ "Іlр молодого виборця.

його назвали .Держ.вз і ми

•. Першу

журнзлу

тІ! та уряду за високу нагороду І запевнили, що завеРШIІЛЬНИЙ рІк п'яти­

про

гро;-,шдську

ступив П. Нандидат

роцІ

тонн м'яса.

І

н!сть кандидата. Тепло зустрінутий борцюш. на зустрічі

нагоди, В. П. Бородай пі~­ креслнв. що перехіДНИJ1 Червоний прапор вимаГ'JЄ вІд всІх робітників ще

вили

високі

липня

тонн м'яс~. середньодобf}·

що

І

наго­

значив

1

панує у виробничих колек­

піднесення.

високою

Директор радгоспу-ком· бінату В. П. Бородай вІд­

ти п'ятирІчку до 1980 року,

но 13506 одержано

трудове

тальнІ

з

Учасники мІтннгу одно­ стайно ухвалили надісл.:!­ ти вітального .nиста ЦІ{ КПРС, Раді МінІСТРАВ СРСР, особисто тов. Л. І. БреЖJlЄВУ, в якому висло-

сягнення

якІ

у

не"

1980

роцІ.

П. Г. Лісовськнй висло­ вив глибону вдячнІсть IJсіМ виборцям Завориць­ кого виборчого OKPYI~

~9

109

високе

за

виявлене йому

довір'я

учасників

І

запевни!'

зустрІчІ,

що

в

раз! обрання його депу­ татом обласної Ради, до-

ВІРНО СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ

потрІбно

секретаря ЦК КПРС, Голови Пре­

передовикІв виробництва 1 значення Іх досвІду ро­ бrJТИ. щиро дякували пар­ тіУ та уряду за високу вІд-

ме

питань,

вирІшити

Пленуму ЦК КПРС, положення І

зма-

знаку

рядІ

обхідно

..

.

Пройшла зустрІч

добре проаналІзувати стан справ на внробництвl, розробитн кон­ кретиl заходи, на якІ нацІлюють рІшення листопадового (1979 р.)

МІТИНГУ КОЛЕКТИВУ ПЕРЕМОЖЦЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЗМАГАННИ

.НалитянськиЙ"

му

рахункІв, керlвннкам пІдпрнємств, партІйним, профспІлковим І комсо­

ПО-ЛЕНІНОЬКОМУ

рІччя СРСР відбувся ур,)­ чистий мітинг з нагоди

Мнколаївну канди­

Ради народних депутатІв.

В цІпому ж по мІсту і району збнткн вІд у<;іх вндів втрат робо­

по-у ДАРНОМУ,

раДГОСПУ-НО:l-16інату

зареєструвала

112

Nt

Буру ЛІдІю

датом у депута тн НиІвської обласноУ

говорили

валІ

округу

ТОВ.

дову

в аКТОВО;\іУ

ВЛНСМ

Окружна виборча комІсІя виборчо­ го

норемоНJИОМУ заводІ. який Te,,~ не справився з внконанням плану.

~. О. Гавриленко та багато ІнErnRХ

лютого

член

депутатів.

ствиовнще СКЛaJIОСЯ торІк

З великим випередженням часу промисловнх пlдпрнємствах Броварщини труднться більше тн­ сячl виробничникІв. Триста Із них достроково завершили своі п'ятн­ рІчні плани. Серед них в'язаль­ ниця фабрикн верхнього дитячого трикотажу В. С. Павлюк, швачка Н. С. Гаврнлець, вишивальннця ЛІткlвської фабрнкн художніх ви­ роМв ІменІ Т. Г. Шевченка Г. І. Таран, швачка промкомбінату

19

М.

ВИборцІ Каnитянськоro ВИБОРЧОГО округу N9 112 висунули ЛідІю МинолаІвну Буру кандидатом у депутати КиІвської обласної Ради народних

за­

адмІнІстрацlІ.

росту

цlІ продукцІІ

на

3

Л.

громадсько-полІтичному житті. За­ ступиик секретаря КОМСомольськоУ організацІІ цеху.

процента, а рІчний пnан 3 реалlза­

стала

соцІалІстичного

всього

завдания

зmмarн з усlєІ обслуговуваної зо­ ни по 22 метрн І 30 сантиметрІв стрІчки. А це вдвоє БІльше галу­ зевоІ нормн. В цІлому за змІну почала виробляти по 11,5 . . . . . 12 ти­ сяч метрІв, що дало їй можли­ вІсть виконати особисту п'ятирІч­ ку за 2 роки І неповннх трн мІся­ цІ. Зараз вона вже працює в раху­ нок червня 1983 року.

ентузІастІв

Бура

1970 року. Бере актнвну участь в

но позначилося на результатах ро­

непола­

вона

Тов.

а

втрачено 1350 через вІдпу­

-

оператор дІльниці

бінату сКалитянськиЙ. Ім. 50-річчя СРСР, д. працює і нині.

держав­

заводобудlвного

дозволу

3

району • 1976 року -

В кІнцевому пІдсумку це негатив­

усунення

та Інших

коиструкцlй

в

N9 4 цеху вІдтворення радгоспу-ком­

свІтлотехнІчний,

рахуиок прогулІв люднио-днlв, 617

ткаля-тридпя­

часу

З

ие

збиткІв

розпочала

рІвського

комбlиату за мниулнй рІк лише за

тиверстатниця ГоголlвськоІ стрІч­ коткацької фабрики Катернна Іва­ нІвна Рогач. Скоротнвшн до мінІ­ обрнвlв пряжІ

пластмас,

них

Творчо пІдійшла до викорнстан­ І

чималих

дІяльнІсть

цlонера колгоспу Ім. Жданова -Мака­

КалитJlНСЬКНЙ комБІкормовий, де­ ревообробний комБІнат та ІншІ. ПримІром, на. заводІ залІзобетон­

замІсть двох муфелІв став обслу­ говуватн трн. Добнвшись рІзкого пІдвищення продуктивності працІ, вІн першим серед майстрІв вогня­ профеСії пІдприємства взяв ноІ руБІж особистоУ п·ятнрlчки. часу

зазнали

води

нєцов зумІв так ущlльннти кожну операцІю внробничого процесу, що

робочого

Трудову

1975 роцІ на посадІ З00техніка-селек;

ли прогули та вІдпустки з дозволу адмІнІстрацlІ. ВІд втрат робочого

де­

коп.

2

кІвського району НиУвськоІ області в сім'ї колгоспника.

колективІв

внконаниям

3

Ціна

ЛІдІя МиколаІвна Бура народила­ ся в 1955 роцІ в селІ Яцьки ВаСИJIЬ­

цІ, частІ простої технолоrIчного обладиаиня, слабка трудова І ви­ робнича дисциплІна. Особлвво Rлвкоl шкоди завда­

путатн Верховної Ради Україн­ ськоі РСР ВІктор Васнльовнч Куз­

ня

ряд

року ф

БУР А ЛІДІЯ МИКОЛАІВНА

ивх планІв. Осиовною причииою послужила низька органІзацІя пра­

мак­

симальною вІддачею, добиваються високоІ ефективностІ виробництва І полІпшення якостІ продукцІІ. Старшнй печовий заводу порошко­ воУ металург1і ІменІ ОО-рІччя Ра­ ДJlиськоі

роцІ

УКР А ТНИ,

11

ОБЛАСТІ

1980

ли б набагато кращими. Так, у ми­

У нашому мІстІ І районІ є чима­ JlO роБІтникІв-новаторІв, якІ кож­ ну хвилину

ЛЮТОГО

rавня за рацlонаJlЬие використав­ НJI робочого часу, І коли б усІ роБІтники на наших пІдприємствах так цІнували 'Іас, як правоф~нговl, результатн бу­

КOJIек-

Адже цІна робочо! хвиJIRНВ

11181.

22

КИІВСЬКОІ

Наші кандидати 8 депутати

, ..!

П ' Н · тир І Ч К И _80М

ПАР Т

КОМУНІСТИЧНОІ

ДЕПУТАТІВ

стор1нну усного розповІддю

про

найдемократичн1шу в свІ­ тІ раДЯВ'сьну виборчу си­ стему 8ЩНPJlла завІдуюча БІБлІотекою О. І. Галиць­ ка.

.Депутат

свого

кладе

максимум

зусилl,.

ти?:. хто го·

депутати

Ради

кан­ облас­

народних

першого

депу­

секретаря

київських обласних орга­ н!заиій А. Ф. НозачеНl'а з виборцями Центральн,)­ го виборчого округу

• • •

лися

виборцІ

І<ОГО

Троєщинсь­

виборчого

округу

всІх ком

виборцІв вІддати

Із

закди­

голосн

за

N9 119.

кандидатІв

.'10СУNтиме вперше, ГОІІО' ри.'1а НІна Загура, студентка. Завершився журиал сторінною-в1танням. З КОНцертом перед вИборцями ВRСТУnИJJН учні місцевої

З лекцІєю на тему: .Ра­ дянська в.'Іада вища форма дeMOKpaT!Ї~ виступив голова ВИКОНКО~If сІльської Ради Д. А. Рі­ заненно. А потім слово надали

шноли.

молодим виборцям Н. І_ Бондар та Л. І. Мороз.

А.

_AJЦИНІЮ.·

Дп. меnодмх ~

.и "орцl.

Бонн запевнили.

сІльської

що від­

дадуть свої голоси за дидатІв

Kari-

у депутати непо-

І безпартійних.

у Пухlвському Будинку

виконному

иароду.

рушного блону комуністів

відбувся веч!;) др зміст другої сто­ для молодих виборціВ, підрІнки журналу висвітлив готовлений партійною 0].1 у своєму внступl депутат ганізацІєю. працІвникам!'

Від іменІ

ної татів

в

щоб виправдати зван,.,я ом 35. народного обранця. вико Передвнборнl зустрІчІ нати вс! накази І ПРОПО­ кандндатІв у депутати об­ зииlї трудівникІв. Учасники передвиборної пасноУ Ради народних де­ :JустрічІ дали кандидаТОIJ! путатів 3 виборцями мІста І району завершилнся. накази: допомогти у ви­ Цей етап передвиборної рішенні пнтань Із споруд женням у 3аворнчах ап· кампаиll внлнвся в демон­ страцІю непорушноІ єднl)­ теки І благоустроєм насє­ стІ Лf!нІнського блоку ко­ леного пункту. мунІстІв І безпартІйних. Учасники зустрІчей ПaJIКО 3 кандндатом у деПУТtI­ схваJlИJlИ зовнІшню І ВНУ'т­ ти НИЇВСЬКОї обласної Ра· рlшню полІтику КПРС, ди народних д.enyтaTIB сен даJIR нахази тим, за Koro ретарем облвиконкому воив пІслязавтра голосу­ І. М. Скдоренном зустрl ватимуть, звернулися до

наро­ нультури

сІльської Ради. дирентор Шl<ОЛИ П. І. Нлишта.

дидата

Ради

народних депутатІв та Лl0теRИ; .

151'5_

ЗавІдуюча

бібліотекою

М. Олексенко зробила БІБліографІчний огляд 011т:,ратури на тему: «ДR3 світи - два способи жит­ тя

•.

К. ТИМЧЕНКО. с. I1fхlвка.


*

2 стор.

22 .'ІЮтого 1980 роц

НОВЕ

ЖИТТЯ

у мїс".о" 1.o..8I. . y .....~.lbto.i

....В8.1 РаА8 ва"АIІВХ р ....Мі • • сnіЛI<JJ",віввn•• · clл.сltкоrо rOC8oAapCTBa та .....КоМі АКС. Укра'••

Аепу!'а'!fв.

Наші

llанд uдаm.и

ПРАВОФЛАНГОВІ ЗМАГАННЯ

8 депутати

ПІдсумки соціалістичного змагання. колеl{тивів pl~ГO ::иІв і птахофабрик за 1979 рі"

ВКЛЮ1{ивmись у ВсеСоюзне COIIlll-

лlстичне змагаННІ!

державІ -

за дострокове

НІ! 13,~ процента,

Переможцем

виконання завдань четвертого рок\'

змаганнІ

у соцlалtс'I'JI"ПIОМУ

серед радгоспІв

району

десятоІ П'ЯТИРІчки, колективи раі- по внробництву І продажу державІ ГОСПІв І птаХОфаБРНк району ус- карtОПJtI визнати колеКТИ8 радгос­ пІшно справилися з доведеНИ.\lИПУ ІменІ Щорса (директорМ. С. завда~нями по виробництву MO.тr,)·. ; ЛдIМК08И'l, секретар парткому на, м яса, я~ць, зерна І J\вр,оtiлl.· . І; І. П~т., голова роБІТНичого ко-

Народногосподарський

пл,.н

мІтету О. Ф. Гладишко, секретар

1979 року по продажу державІ м,)л?ка виконано на 109,9 процент"!, мяса 111,1, яєць 109,7, зерна - 106,6, картоплІ - 100,2, ~ВОЧІВ - 63,8, фруктІв І ягід 5 процентів.

нер БІльше проти рIВН" 1978 року,

}(олективlв радгоспів і птахофабрич по збільшенню виробництва та продажу деРЖl!В! продуктІв тваРИНIIJ'цтва І рослинництва в 1979 роцІ,

дажу держа," внкоиаКt) ІІа 125,2 процента І реаJttзовано УІ пои\д завдання 807 токн. Переможцем у соц1шетlІЧІІОМУ

Розглянущпи

бюро

підсумки

мІськкому партІУ,

роботч

виконим

районної Ради народних депутатІв, президія райкому ПРОфСПІлки щ))_ ціВНИКів сі.1ЬСЬКОГО господаРСТВ1,

номсомольськоХ оргаНІзації О. К.

Тетя ....).

Радгосп виростив урожай кар­ топлl по 285 цеитнерlв на кожн,)­ му із 344 гектарІв, Щt) на вІ ценгСоціалістичнізоб.ОВ'1І38НКIІ пt) пр"­

змагаНJII

сере"

rоепОДlреt. РlЙо­

лограми

молона,

пташниць номареико

• Рудня. ),

(держn.1емптахозавод

яка одержала віД. кож­

ної курки-несучки яєць,

серед

дівлі

Галииу

onepaTopi!'l-

серед

Н8дlю СемеиlвlІУ По.

-

282

по

опер,.!Торів

великої

в1дго­

--

рога то! худоби

ГРИГОРіВНУ

ко (радгосп одержа.1а по

штуnи

по

Чередничен­

i~leHI

Кірова), Яz{3 грами cepeAHbJдобових приростІв великоХ рогат худоби на вІдгодівлі, серед опера­ торів по відгодівлі свиней НІну

842

)r ·

BiК'J'opiBHY Пархомець (радгоСоІ­ комбінат «НалитянськиЙ. іменІ 50-річчя СРСР), яка одержала по 638,1 грама середньодобових ПРа­

ростІв

свиней

на

Переможцям

вІдгодівлІ.

вручити

грамоти міськкому конкому

І

ціннІ

ПочеС!і1

парта,

райвн:­

подарунки.

ну по виробllllЦтву і вВteению ор. гаиlчннх добрив внзнати КОЛІктне радгоспу .ПлоскlвськНЙ. (дирек­

Майстрам машинного ДОЇННfl, котрІ одержали від кожно! КОРО1JИ більше 5000 кІлограмІв МО.10Ю\,

постановили:

організацir

пташницям-операторам, які одер­ жали вІд ножної курки-несучки

Переможцем у соцlалtстичному змаганнІ серед господарств по збlльшению виробиицтва І прод.!жу державІ м'яса !іизнати коле,,тнв радгє:спу-комбінату • Ка.1ИТЯ1lський. ІменІ 50-річчя СРСР (дчректор В. П. Бородай, ceKpeTau парткому М. І. КО8алець, ГОЛОd8 роБІтничого комітету Г. Т. АкІмов, ceKpeTar. комсомольськоУ ор-

ва робlТннчого комітету М. І. По­ горІлий, секретар КОМСОМОЛЬСЬК~ІЇ органІзацІІ О. Ф. Вакулюк). Ио.rтектнs радгоспу виконав В,И­ тІ зобов'ЯМННIІ ПО заготівлІ t)pr!:lнічних добрив ка 126. 9 ПРОl!еИТ8 і по внесенню Ух пІд урожай сІлt,­ ськогосподарських культур Н8 106 процеитlв. В розраХУRlСУ на ОДИ1l гекта!'- рІллІ Ух заготовлено ·по 29

ганізацlr В.

тонн, що

бюро міСьккому

ЛНСМ

УкраїНІ{

Омели)..

Радгосп-комБІнат успІшно викQнав взятІ зобов'язання по виро(j. ницrву та продажу державІ м'яса в 1979 роцІ. Понад наРОДНОГОСПJдарський план державІ npoAat!') його 506 тонн І більше проти досягнутого рІвня 197& року на 20'1 тонни.

СередньодоБОI!!ИЙ приріст ваги свиней на ВІДГОДіВЛі, становиrь 615 грамІв при . 3бб08 язаннl 61 \І

тор П. Ф. Волоха, секретар пар rП. В.

Онищенко,

сприяло

ГМО-

"';1-

ЗRВЧНОМУ

вищекню врожайностІ С!ЛЬСЬКОГ''С.·­ подарських культур (зернових "!~ 37.Н IIeHTHE'P;J. кормових корене­ плодів 1270, кукурудзи на С'і­ :юс І зе.llениЙ корм 558, баГIl­ торlчних трав на зелени!! корм ПО 527 центнерІв з кожного гектзра).

Нолективам-переможцям соцlалl-

стичного змаГilННЯ присуджено пе­ рехlдні ЧервонІ прапори мlськкому НомпартlУ України, виконкому РІ­

грамІв. Собlвартltтlо одного центнера приросту зменшилася порІ 13· няно з планом на 3 проценти І становить 89,83 карбованця.

йонної РilДИ народних депутатІ!з, райкому профспІлКи праulвникІв сІльського госпо:\арства міськк')му ЛНСМ Украї~И. '

Переможцем у соцІалІстичному змаганиl серед птахофабрик р'!-

В зв'язну з тим, що в 1979 р,,ці допущено зменшення валового

йоиу по збlльшению виробництва І виробництва молока. зерна, овочІ'!, продажу державІ яєць визнати· 80· ПРQдажу їх державІ І жодне гnrпr')· лектив Киівськоl птахофlfбрlUQf' дарство району не викон~ло ВЗIf· (директор А. І. Вербовиков, секретар парткому 1. 1. Штнволока, го-

оргаНlзац1r М. П. КирпІч).

ТlfX зобов'ЯЗilНЬ по зБІльшенню їх' виробництва та продажу деРЖflвl, перехІднІ ЧервонІ ПРilПОРИ С3і1 зБІльшення вироriництва І прод'!· жу державІ молока., «За пIДf;lf'

Иолектив птахофабрики ВИКОНdВ рІчне завдання по виробництну яєць на 107,8 процента і по npJ'

щення врожайностІ І валоеих зб' ,рІв зерна., «За зБІльшення виро('і­ ництва І продажу державІ овочІв.

дажу Хх державі

за

лова робітничого комІтету М. С. Сиlцарук, секретар комсомольськоУ

107,1

на

процеч-

та. ВІд кожної курки·несучки oд~p-

:жаН0 по

штук яєuь.

255

що

на

7 штук більше, нІж у 1978 роцІ І

на 5 штук БІльше проти взят\!х зобов'язань. Порівняно з 1978 pJком

виробництво

ся на

15,1

яєць

зБIЛЬШИЛl)'

процента і продаж їх

пІдсумками

ШfНУЛОГО

присуджувати.

Визнатн переможцем

соцІалІстичного

року

не

райониого

змагання

C('P~A

операторІв машииното ДОУИИЯ Євдn­ кlю Микоnаівну Кривець (Рil;І­ госп« ПЛОСКІВСЬКИЙ.), яка одерж,,·

ла від кожної корови по

6763

кl-

БІльше

255

би,

якІ

мІв

onepaTOpfl\i

штук яєць,

по вІдгодІвлі

великої

доби.1ИСЯ

рогатої худо­

800

бі.1ьше

середньодобо!'их

гра·

прнр()СТі

R

ї",

операторам по ВіДГОДіВЛІ свиней, які одержали БІльше 630 граМіВ

ДОВІР'Л

середньодобових прирОСТІВ їх, вру­ чити пам'ятнІ адреси мІськкому партlr І райвиконкому. ВІдзначити хорошу роботу в 1979 роцІ по виробництву І прода­ жу державІ сільськогосподаРСЬ}\l)І

R ИПУСННИНИ

жди ють. Одн!

ЯІщаЙКОРОТШИ:lI

продукції колективІв радгоспІв «ТРЕ.бухlвськиЙ., ІменІ КІрова, держплемптахозаводу «Рудня", БОГД8иівської птахофабрики.

.1еГШИ~f

KO:l11-

господарств

на

підвищенню

ну

продуктивнос ·;\

соціалістичних

щоб

успІшно

випускного

ба ІІУ

на

розширеиия

заводу

порошково!

пропозицlі на

металургll

ОО·рlччя Радянсько! УкраІни пІдприємства Броварщини. Про

Імені

во-

.ЧЕНКО.

За перІод ВІд мину­ лих виБОРіВ до BepXOBHO~ Ради Української РСР на

-

нашому

заводІ

введено

в

дію цІлий ряд об'єктІв. Здано другу чергу це"у N~ 5, реконструйовано 12 шахтних електропеч"й

цеху N~ 4, збудовано дру­ гий корпус та адмІнlСтрз· тивно - побутові примІ­ щення цього ж цеху. Вв!"­ деН0

в

експлуатаЦІю

новІ

80-тІ роки вим

етапом

рошковоІ

НО.1пгічних процесІв І 01ладнання для ПОРОШКОВ\lЇ металургії.

У

наступній

п'ятирlчr:!

МИ вестимемо будlвни, цтво двох цехІв метал')керамічних вирОБІв д.'tя випуску

HOHCTPYKUI!t·

них деталей складноІ фор­ МИ І електродноІ стрlчКl~, а також корпусІв дослІд ' ногО закладу, Цікаво. Щ,)

народного

пуску

Тому

господарствр.

проектними

проп')­

передбачається

так

званої

!.Іетал()·

ГilлаитереТ рІчним оБС1lГО:\1 3 мІльйонИ кр!'!. на рlц.

них ся

uехи

новий

порошнів.

цех

В.1аштуваТИI:Я

І

яногось

B~'

ПРО~fИслово;"

ЕСТИГЛЯ

доск()наЛLJ

НУВ1!ТИ

ти

не

лише

верстаТНИцl.

1!ле

принuип

всього

оп 1-

пр()ф.-­

й

po('j

І·

технологl',­

ного об.18днання. І з'!­ раз у меблевому цеху

заЛі~­

нормативних

rРУДОВJ1Й

НИЙ КО .1ектив БРОВ~іІ)­ ського деревообробногп ном6інату. 3а цей ч?с

немає

1'.1Я

та,

на

жодного ян()му

змогла

б

основне

лансованість навколиш­ нього середовища вІдпп·

до

в

...

впровадження обладнання, що забезпечуватиме .~б<l­

яідно

КОН';е

І оволоді­ ти саме Т,ІКою проф,'­ сlєю, яка б приноси.'!:! їй повну насолоду. Всього чотири rю­ ки минуло вlдтnдl, як Ліда влилася у цру'!{­

Виділяють'

lі~піТ:JЛ()ВIiл;ртення

у

підприємства

MeTa.'tOKe-

веРСТ;l­ вона

до

че

За

Ії

кухонних

наборІ,!.

!~!I'

пІдмІнити

бу4ь­

t

-

кого

з ТОll8ришl1l справиться з f'обо'tr)~ ((вІдмІннп". ПРІІІЦlO6

H;J

дІвчина з ПОВнn!О 81Д­ дачею на 118 - 1'20

npoueHTls

ЗМ!ю!1

А

й

виконуt

норми.

до

того

ЛІД/J

акТивІстка.

Як

!It@ члtl!JIf

иехnвnго

комІтету

cnмолу,

вlдпnвlДIJЄ

культмасовий

І

з

ПИМ

ється лn

кІ')М­

sa

C~KTnp.

З8ВДІІННІІІМ

cnpal!!nA-

КОМСОМ'Jлка

бе~доганнn,

емl-

opГi1HI~OBYЄ

~\11c-

товне дозвІлля. ВЛІтку молодІ вирnбничн". ки '1~CTn їздили НРІ ~IfC­

курсІї вої

І

по

МІсця"

трудnвnї

бп !! 1'1С.'ТІІ",І,

В.'Тl!штnвува.rrи

Ky.JТ .. T

походи у СТОJ1И"Н! атри та концертнІ

те­ ЗIі­

ли.

У працІ Н::jТХН~НИJА дІвчина ВИРОС .'1а І зМУЖНiJ'Іа, здобула ДОб­ ру

с.1і1ВУ

ЛИh'У

ТРУДОI!У,

шану

І

B~

високе

довІр·я. На пер~Д"н· ri()рних зборах колек­ тив

деревnобрn~нnrо

комбіН1!ТУ нa~p~", ЛIZI'tn ІванІвну Пвменно Свnїм

кяндидатом

до

ИИЇRСЬНОЇ 06 "'1аснnї Ра­ ди

ня Р(')дНИХ

дt'!ПУ1'~t!l!.

Люди ВПРRRрнl. шо, бv·

дучи

Ух

оБРі!НЦ~М,

Ц~

еqергlйна ( TPYAMj()· БИВ8 дlвчина:з ЧflС"/'!Q служитиме ківщинІ.

своїй

Бать­

А. КОЗАК. На фото: Л. І. П8lt.

завдання

AeTfI'Ii

необхІдностІ

може

працюваТ,I.

шлІфувати

ВІ!­

леико.

Фото

автора.

мог.

Велика увага звертається на соцІальний ро]­ виток колективу. Зокремг., щороку

тиме

держава

в

надавз­

розпорядження

пІдприємства приБЛИ~IIf) пІвтора мІльйона Kaprio· ванцІв на будІвництво житла.

НОВОСІЛЛЯ РОБІТНИКІВ 424

сім'У роБІтникІв та

Вlfробництва порпшкІв ! '.rродукції з них буде ви­ трачено понад 21 О мІль йонІв карБОВilнuів. Терil,­ торlя

чан

ЛИТИ,

що

то

узагальнювати с.'1lд пlдкре~­

на

ро~ширення

пlдпrmємства

стаНІ),

рОкІв ВЛНСМ

50

ш~вався

комБІнат

чудовий

на

I'~STa. пиtАчм/t

мІсць.

280

Таким чином, зараз у II~e практично та мають

вс! lIошкіJТJo"~ змогу "llI81~·.

службовцІв заводу ilлюмl­ вати садок чи ясла. A~'! нlєвих будівельних кон­ це питання не знlм~tмо • струкцІй одержнли кЛючІ вІд нових благоустроєни.'{ квартир. у першому Пlа­ рІччІ нинІшнього року намічено ввести ще ОДПtІ житловий будинок на 160 квартир. До послуг завод­

Яищо сказане.

розширення наш"­ Нрім того, ПJlВКується витиме 102 гекта ри. 01)· го пІдприємства. Важливо згодом створити ПОТУЖІИ· разно кажучи. в Бровар~х н.\ вІдзначити, що на Йог·) стІ по вироБНИцтву nего· виросте ще один завод 6аЗі БУДествореко наук()о ваних nорошкІв, збуду~а- порошкової металург1І.

споруджеННR

табору

п.)

металург1У є проВІДНИМ У цІй перспективнІй галу:.1

значне

пІонерського 320 МіСЦЬ.

Інститут

до першоУ черги вклю'!е­ но І цех товарів кароднз­ го споживання, який спе­ uіалlзуватиметься на ВIf­

роБІВ. У

ронІ

в

наго.10шено, що це MarlстральниА напрямок роб~ ти по eKOHQMlї металу В нраїнІ. Як відомо, Бровар­ ський завод ПОРОШКОl:!оl

зицlямп

минулому

металургl1

по·

Радянському СоюзІ. Н.! листопадовому ( 1979 р.) ПленумІ ЦН НПРС бул')

потужності по виробни цтву залІзних ПОРОШК~D цех металокерамІчних ви· завершено

стануть н('І­ розвитку

досЛІдний

розробцІ промислових тех­

розвитку нашому кореспонденту розповІдає началь­ ник вІддІлу капlтального будІвництва М. С. юр·

два

рамі ни,

во-виробниче об'tднан­ ня (НВО), до складу ЯНІ)­ го ввІйдуть завод І наук!>­

найкрупнІшог/} перспективу його

ДіВЧИНі

колектив

ЗРОСТАННЯ ше

дня

самостіЙНО\IV

RНR'ІТПИ ти

оди:)·

Но!!оБIfНljj.

першого

ЛИКОГО

соulа.1lстичнl зобов' я:зання 19НО року І п'ятирlчни В ulлому І ВНС' суть свІй трудовий ВК.1ад у гІдну зустріч XXVI з ' їзду НПРС.

ЗАВОД, РІВНИЙ ДВОМ Нещодавио затверджено проектнІ

СR()ЇМИ

роботу

сію

ПЕРСПЕКТИВИ

зІ

хотl .10СЯ

ТО:-('),

завдання

I1,С,1Я

житті.

птяхофа~

виконати

KOIНI

СFЮЄМУ

Keplt<·

І

Павл;:,н·

рnсяний черв­

свІтанок,

сонця

-зп'

номсомольськl органІзацІї, ники І спеulilЛlсти господарств, y~1 району зр()блять усе Д.1Я

фабрики.

ської середньої школи, що на ЧернІгІВЩИНі, йшла зустрічати схід

ни працІвникІв сІльського ГОСП')­ дарства, бюро МіС"ККО:'>IУ KOMCO~IO­ лу висловлюють впеRиенlсть у гn­ му. що партійнІ, пр()фспlлков] І

рик

чи

Лlда

класника~fИ

бов'язань. Бюро MICЬHKO~IY партІї, ВИ наН­ ном районної Ради народних ~епу­ татІв, президІя райкому ПРПфСП1Jf'

трудІвники радгоспів

св.),:;

невий

разом

бов'язати вжити конкретних захо· дІв по мобілІзації своїх колекТIf вІв ня бе~умовне В'Ик()няння ялан""­ І

і

v той

'·n

у

через прОХІД­

заводу

l\Ірlяла

невиконання взятих 'на 1979 рн{ соцІалІстичних зобов'язань І JO-

завдань

най· ПОд,)­

стежину

майбутнє

дійного стада. що сприяло змен­ шенню заготівлІ цих пр()дуктlв І

вих

І

Ш.1ЯХОМ

кл?сти

недостатню

роботу по пІдвищенню ур()жайнu, стІ та збі,1ьшенню валових зБОllів зерцових І кормових культур, 03')чlв,

мрІщ~)б

.1ати відстань вІд '10рогу рІдної шно.'1И д') сзіт.1ИХ аудиторій ву­ зу, ІнШІ прагнуть пр')­

Звернути увагу партійних тетів І бюро, керІвникІв І спеЦІа­ ЛістІв

за1і-

багато про те,

стане

ПО

ладу

Удаль­

денного.

За замовленням

388041

у мІстІ СПnРУДЖУЄТ~('А міська сер~дня ш"Q'n"

N2 9.

Поруч Із нею у "е­

цалркому

будуть ни,

Maltt'iYTHIooMV

збуцоsанl

магази.

пункти fIOбутовог~ обо.

слуговування.

ня.

Потурбувались приємствІ

порядку

і

роБНИЧНИК1В.

про

на пІд­

По

дітей

ВИ­

ву лиці

О. гОлова

ШОСТАК,

заводського

мітету профaWwl.

ко.


'НОВЕ

'1

• На теми дня ДОПОМОГА ОЗИМИНІ

"

МС~Нй МИНУЛОГО

року

хлібороб" більшості rocnoдарств вашогО району ва­

клалц добру

женість. Якщо кірка утри-

МУ6ТЬСЯ чотири ,цека,ци і більше, то при товщииі її корені І вуз;ти ку­

основу вро- вивс. ці«і ~IIMM се.ме такий рів покриву на гектарі да- зають

печення

утеплення

рос.'Іин

жання трьох центнерів зер- РОС;1ИНИ

виживають

кра­

роsmИIШ'О площі під висо- У радгоспах ",Гоголівсь- на. 3начно підвищується ще. Як показують Дос.1іДIІ, Rоврожайні сорти. Сівбу КИЙ», імені Кірова, «Тре- після ~ніГClЗатримання ефек- при за.1яганні притертої

господаРСТВі Р31ГОСПУ «Kp~­ сид.і·l!ськиА:о. З кожним ди~м

10 процентів рос­ .1ИН, при 11-12 мілімет­ рів 11-20 процентів. те,

пр6f1eдено в оптимальні бухівський» та інших про- тивність добрив, ЯІ\і вно- льодової кіРІ\И, ВІ\РИТОЇ ша- життєдіяльність строки з одночасним вне- водили снігозатримання за сяться під озимі І\J'ЛЬТУРИ PO~I снігу понад 1-5 санти- впдиває багато

що

трудіВНИКИ все ширше роз· гортають соша 1істи~}j~ з~,з·

гання за високі врожаї СІВ')· '1,В.

на

посівів факторів,

від

проведення

до-

тою в розрахунку

50-60

дова

кіркя. , r

яка

завдає декад. При

ШТ}'К на гектар. РозстаВ.1Я- значної шкоди посівам ози- загибе.1Jі

г.'I~дy за їх посівами. Про .'ІИ їХ У шаховому порядку мих. СТ)'пінь пошкодження чається. Аоltомогу

озимому

пмю впоп~рм

взимку }Ііськрайонна газета «Нозе життя»

паНJ"ЮЧИХ вітрів. РОС.'Іин

В окремих rо~подарствах ТОВЩИНИ,

розпові.~а.'lа нехтують

гру~ня 1979 року в ма'l'ершt\,,,,Зима і посіви». Цю тему продовжуємо. Відомо, що значної шко~и !iOciBa~1 озимини, особJtIlBO пшениці, у ма.'Іосніж-

5

ЗaJIежить

ЦЮІ

шару

від

ЇЇ

яку

моноліт

СУ~lіжних

рядків

льодової метрів і товщиною

15-20

ПРОВОДИТИ сантиметрів. Основні

но

дійним захисто)!

від

На- щитів. Такий односторонній ки)!и морозами. Це зучов- гектар)

цього,

підхід нічим

не

lІиправда- лено тим, що

дід

маііже (по

або

6-7

25

фОСфатшлаку дасть МОЖ.'Іивість оператив-

на снігоз!тримання. зу.1ьтаті значно знижується ліііна сі,'ІЬ. Посіви, вкриті Розрахунки показують, морозостійкість рослин. ДЬОДОВОЮ кіркою, треба обОднак, якщо в лід вмер- стежувати щодекади, щоб шаеті площ озимих встано- що кожні десять сантиметпокриву ВИСОТОЮ а 5 сантиметрів. На

10-

біль­

метра.

справи.lася

сидь

до

кінці

квітн!!

ший

з

T!'JГO,

урожай

шnб

В. КАДАНЦЕВА, начальннк районно! контрольно,насіннєвоІ стан· ціl.

ко та

Віра

YCTe l !-

Іванівна Сукг­

Всього в нинішньому

poul

огірки та помідори в тепли­ цях

господарства

вирощу­

ві.:шравнли в

магаз\!­

міста. наподегли'~О

такоЖ

до

вир('\­

щуваНІОI різної ГОРnДИНИ у вl.'1КРИТОМУ грунті. Неза61-

х

ром

вони

ви,рощуватимуть

розсаду овочів

жування

її

для

у

виса;J­

ві.lКРИТIІЇІ

грунт.

Урожайним був для ОМ­ чівників господа рства мин 1'-

BjA:xo~iB

лий рік. Незважаючи на H~­ сп'риятливі

оnераТОРО.1!

одержали по І 82 центнеРІ{ помідорів. на 50 гектарах­ nCl 333 центнери Kanycfli. Всього трудівники прода П;і державі 5889 тонн ово'l;3. Вони дади сдово У ниніш. ньnму році ВИРnСТИТ!1 їХ Щ~

на

усtlJНовці СЬ-/,5 Петро Пет­ P08U'l Юрченко. Тонни цін­ ного корму 8ідвантажують­ ся щодю! для гРО.llадського тваринництва.

установка

yMnB'f,

[!Огодні

!!ОНИ зібрали високі вр6ж,.~ всіх овочевих культур. Tal<, на кожному із 140 reKTaj1113

Jl радгоспі «Русанівський» ді/! цех по nерер06ці хар­ '/ових 8ідході8. Сумлінно

зніl!ках:

ква.1рат,

750

ДО.

рів їх

харчових

На

в

пе,­

ватимуть на площі 6ідьше чотирьох гектарів. ПеРШі1іі урожай ранніх овnчів уже зібрано. Бідьше 50 цeHTH~­

по переробці

працює

уже

ч~рМних nЛ)­

Трудівники

тут

311'-

них метр·ів уже висадили розсаду помідорів теnличнv.­

roтуються

Е

Успіш­ цим

зібрати

дів. На площі

НИ

ц

жиВIІ.1ЬНИХ

ці Мотрона Петрів,на

центнерів). Розсі- но вжити ТИХ ЧИ інших аг-

ний, оскі.'ІЬКИ нерідко гос- непроникливий Д.'Ія газів вають такі добрива тукови- розаходів, щоб одержати вияк показа.1И багаторічні до­ подар~тва иа переtі:ll за- (кисню і вп.1ецю) і ЦИ)! ми сівалкюш. Недоці.'ІЬНО сокий врожай головної зерслі... ення науковців, в гиблоі оаимиии витрачаlClть саМЮI перешкоджає нар- посипати .'Іід такими добри- нової культури.

Boto

в

теП,lИЦЯХ.

По·ударному ТРУ.lяться також тепличниці. зайняті на вирощуванні nOMi.lop!!I. Вони дОк.1З.1зюtь багато зу·

січня, 23 .'Іютого і 20 березня, додаткові піс.'ІЯ трива.1JИХ від.'ІИГ або значного зниження температ}"­ ри.

створення на полях сніго­ коштів значно більше, ніж Ma;1ЬHO~IY газообміну. В ре- ва~IИ як хлор-калій або І\а-

у

роз­

огірків,

данням і теП.1ИЧНИЦЯ Кате­ рина Харитnнівна Рогач.

а.1ЬНИХ ресурсів на виго- гового покриву посів!! по- на ній каїніту (з розраннРете.1ьне стеження за ні зими завдають різкі ко- товлення та розстановку шкоджуються навіть с.1аб- ку 4-5 центнерів на стано)! перезимівлі ОЗИМИНИ

J1ивання те)!ператури.

виростили

квадратного

стро­

посипання її по- ки ВЗJ1ТТЯ МОНО:Іітів -

дрі6неНЮІ торфом, перегноєм, попелом, сухою зем.1ею тощо. Стаючи пористою, знешlWДЖУЄТЬСЯ .'ІЬОдова І\ірка при розсіванні

і

О.!н;ею з перших справи· лася з виконанням цієї p::l. боти теП.1ИЧНИЦЯ Катериtlа Васи.lізна МаЙ.l0, яка торіх зі6ра.1а наАвищий у fOCllO· дарсТВі врожай огірків по 25 кі.lnграмів 3 ю~жного

розміРО~1 зо на зо санти-

cHiry, що кірки необхідно

трива.'Іості її залягання (суці.1ьна чи місця~ш) тощо. Помічено, наприклад, що при повно)!у Юlерзанні рослин у .1ід і відсутності сні-

вирубується

не Biд~Ii- з ДВОХ

Руйнування

простим і вкриває кірку, характеру і шляхом

надійним заСtlбом нагромадженн" та рівиоміРI!ОГО розподілу снігу на по.'lях, пояснюючи це певними ВИ-, тратами трудо'ВИХ і матері-

цього

цьо)!у значної

РОС.'ІИН

8l1са.1)1о. УЮТЬ

помідорів

ГОI,щеЧhах

під час відлиг ниці витримують майже 4 КУ відрощ)'вання озимин!! 1tYn!lTYP у значній мірі за- метра, та один метр висо- на пмях утворюється .1ЬО- декади, а жита - 5-6 моно.~ітним . способом. Для ~ежить

t30НИ

са.ду

метрів, посіви озимої пше- обов'язково проводять Б3ИМ-

сениям мінеральних добрив. допомогою спеціальних щи- навесні. Доля врожаю озимих Ti1l довжиною 1,2-1,5 Нерідко

-

Високе ТРУДОllе напружеd­ ня панує нині в тепличноМу

мі.'Ііметрів МClже за­

Враховуючи

З стор.

ВИСАДЖУЮТЬ РОЗСАДУ ОВОЧІВ

визначити можливу іх зрід­

жаю ОЗИ:оІИХ культур. 3нач- сrtЙКIfЙ ПОКРИВ. ють зоо тонн води, а цієї щіння, а надземна частина 1-1 О ну частину їх розміщено Для гаранtОI!aИt'JrО забез- ВClJІОГИ достатньо ддя одер- за.1ишаеться на повітрі, гинути на краще удобрених полях,

*

22 l.IЮТОГО 1980 року

ЖИТТЯ

6і.lьше.

в

r АВРИЛЕНКО,

А.

роботі; оператор П. П. ЮР­

громадськнй

ЧЕНКО. Фото М. Семинога.

кореспон·

дент.

НА ДОПОМОГУ ДОПОВІДАЧАМ, ПОЛІТІНФОРМАТОРАМ І АГІТАТОРАМ ЄДИНШf ДЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО

Ради

fнФо РМУВАН НЯ

раїна.,

В ОБЛАСТІ-

26

ол юrп гп

ЗМІЦНЮВАТИ ДИСЦИПЛІНУ ПРАЦ1,

ПOJiІПШУВАТИ

ВИКО

ТРУДОВИХ

РЕСУРСІВ

JYITepaTypa: ЛенІн В. І. Про дис· пиnлlну. К. ПолІтвидав Уl'фаїни. 1973. rт~6 110 У рІчницю 3 ,пня народження Володи мира ІллІча ст!!Мвз ЦН

Леніна. По НПРС. «Р,!·

ДJIIнсьна. Україна", Н3. F~УДНЯ. Про

дальше

Jlення

1979

ВДОСНОН<1·

господарського

M~'

:хаЯІ~МУ І завдання П!!!" тІйних І деРЖі!RНИХ ор!"'!'

нІв. Пnстанова иН КПРС сРадянсьна

1979.

Унраїна.,

2В лlтн".

nРОПOJ'rlпшення ману·

вання

І

посилення

rосподарського на пl;:tЄ,lIIJ1РННЯ

СРСР

"'Рі!дянська

1980, 12

fШЛИВУ

м~ханІзму ефекти?

нсстІ вUРЬбчицтва І якос тІ рnбоТ!!. ПССТі!НОВ1! ЦК }ШРС ~ Ради Мінlстр,н СРСР. ",P~j1RHC"K!I Укр,JЇ ИН, 1979, 29 липня. Про ДМЬП1е ~MIЦHeHH~ тру.ової ;:tИСlщплlни І ск') Р:lчfння ttлиннnстl каДр);; у If~РОДНО~IУ І'(lсподарст·

8і. ІІостанова Цп КПРС,

І

ук·

сІчня.

Про ПО.'Іlпшення

nMA:

РИСТАННЯ

МІнІстрІ.

ВUРПС.

роБОFil

ПО охоронІ праВОПОРЯДJiУ І посилеННJII боротьби з правопоруш@ннями. Пп.

стаl'lова ЦН КПРС. дАнська Україна., 11 вересня.

Брежнєв Л. на

ПленуМІ

І.

'" Р'!­

197D,

БИ~ТУJ

ЦеНТD3J1ЬНot ,)

КОМІтету КПРС 27 J1и~11')· пзда 1979 р. ПастаНI)В'І Пленуму ЦН НПРС. ПолитИ~.dа1, 1979.

М ..

Щербицький В. е. П~о пlдсумни

листопадовог')

( 1979

р.) Пленуму Цп КПРС І заВДIІИНJII naptltl· них 6рrа!tI:'Ш!IЙ . р@спуб:'!l­ ки,

що

виnлиВІІють

станови Пленуму І СТупу. Генер'lо'1ЬН6tn

ретаря риша (t

utt

Л.

Про

П·)­

8П СеК·

ІШРС 10М'

І.

БреЖНЄВJ.

РаДJIIНСЬКIt

1979, 12

з

'Укр!!їна-,

rрудll'Й.

ПІпсумки

листоп",

дозot6 (191t:1 р.) ПJ'!ену му ЦІ{ tШРС І Мf\n&нНя

партlttНJIХ ('JprAHI~*uIA p~c· RублІНИ. шо "ЧП.11КВIІЮ'!І>

з постанов" ПлеlfYМу І ВИСТУПУ Гe"e"iolll~"OГO сек,

сьна

УкраУна",

1979, 12

грудня.

Підсумки

го

НПРС

І

листопадав,">·

р.) ПлеНУУIУ ЦН

(1979

завдання,

щО

Ві!'

пливають з рІшень Плену­ му І А!lСТупу Генерального

иН

КПРС.

зидії

на плену\!1 секретаnя

ГО.10ВИ

ПР'_'-

Верховної

Ра;Тll

СРСР товариша Брежнєв:!!. 30бри

Л. І. партіЙ­

ного аJiТИВУ області. ~ Кн їрська правда", 1979, 26, 27 грудня. l\laцboH лІна

А. Р. Дисцип·

працІ

в

умовах

Р');:!'

винутого соuіllлlзму. К, «3нання •. 1977. Сафронов Н., Умансь, кий А., Болиня Д. Унре:]· J1ение трудовой ДИСЦИПЛІt­ ИЬІ ~ проблема комг,­ ifенсная. ~Социалнстнчес­ кий Tpyд~, 1978. ~ 11. ВІрнІСТЬ слову. .Прав, да ", 1980. І 8 січня. З ЛенІним у серцІ.

«Правда.,

1980, 21

Січ·

ганізаuії змагання. "'3К!1' ІнІцІативІ НОМІІческая газета». І 98С>, підприємств 18 січня. провести І 9 Про дальше

ня.

ЗМІцнювати дисциплІну.

УкраїКА'>,

ТРУдОНУ «РаДЯНСЬІ;;;

І 980,

І 5 сІЧНІ!.

КаДри І вирnбництв~ «ЩНI'ilt!а,>, 19ВО, 22 сlчн~ К~пуСТlн Є., Рибlн U КрнтеРІУ Іпоказнин,! ефективностІ. «Зканами·

рального КомІтету Ko'~ українк. СРЗАЯIі'

.NV 4,

чt>с:,ая

rазетs", С.

11.

1980,

змІцнеНІІ'!

союзний

передових Моснви

квІтня

В:І':­

ленІнський

кому-

трудової дисuиплlни І СНІ)­

ністичний

рочення плин ності Кі)ДfjlВ народно:vrу господарст~!.

широку

пІдтримку.

«Ра·

дянська

Україна",

1980,

У

«Ра;:tянська 'Укра їна", 1980, 12 сІчня.

1980

Перетворимо у

рlн

ударної

рlц

ленlнськ'-'Ї

роботи (Про соцІалІстич чІ зобов'язання трудящих респуб.1іни, об.1астl, раЙL)' ну,

колективу). «Прама., 1980, 27 січня: «Прапор ко:vrунізму», 1980. 1 І -12 сІчня; «Ниївська правда", 1980, 24 сІчня. З

питань

мlжнародного

становища.

НепорушнІсть кого

СРСР.

ретаЮI! ЦН КПРС ТОІІ&· риша Л. І. ВреЖRf:В/!. Пг> станова П.'Іену~!у UI'IHT

naprlI

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА «Наука И ре.l'шrия,>, 19М, сІчня;. «Ниївська правд~"'~ ПОЛJТІНФОРМАЦІИ ,N'Q 1; «Советская' культу· 16, 23, 24 сІчня. З питань економічноr~ Р"", 1980, 11 сІчня. 'Урожай готувати сьогод­ жнття країни. сПравда., 1980, 23 ПРИМІРНА ТЕМАТИКА н1. сі чня, «Радянська УнраІ· БЕСІД ЛенІнськІ принципи ор­

зовнІшнього

«3а

ленІнсь,

Hyprv

рубеЖО~1»,

23

су50ТНИН

.

січня.

Ленінському року натхненну працю. «Изве·

стия.. 1980, 2З Сlчю': «Правда УкраИНЬІ., 1983,

18

1980, 17, 20, 22 сІ'і­

Резерви

пlдвищеЮl11

продуктивностІ

пра Ц

да",

1980. 12, 16

сІчня.

1.

«ТРУД., 1980, 19 січня. За дисциплІну увlдп.)­ Вlді кожний.

«Правда дянсьна

15 24

«Известия-,

УкраИНЬІ", Унраїна,>,

Січня;

сІчня.

«Труд",

«Р.І-

1980, 1980,

СуспІльнІ фондн спожи·

1ІаннЯ. «Правда., січня: «Київська пр~~· НІ сІЧНIІ. МІсто·герой,

1980,

Mlcto-tpy-

ДесятІй п'ЯТНРlчцlДI8НИК. (до 1500'РІчч'l ударний фІнІш. «ПравД~", Ниєв)) . • радянська Укр-\­ 1980, 27 січня; «Прапnі'

їнА., 1980. 19 сІчня; «Кн­ Уі!ська tфЗilда., 19М, 20 СI.ЧfjА; «ВечІрнІй НиУв~, І 980. 1~ СІчня. виконан· ВІдпоВІдІ Л. І. Брежн<:­

КО~lунlзму,>,

січня;

1980,

1980, 11,

1~

«НИЇВСЬJiЗ правда •. 24 сІчня.

ЩJO пІдсумки ня Державного плану eKCJ-

HO~11 чноtо

І

ва на з!!питання кореспоg­ сОцІа.і!!tНМО цента газеТИ .правда •.

роз витну СРСР у 19т «Правда.,. 19М, ІЗ, 14 роцІ. «Правд!!., 1980, :d6, СІчня; .Ра.l1ЯНСьк!! Укра,

ом 4. 27 сІчня. ВашIНГ10Н: ставна Юl Про додаТНО91 звходи ПП R\ЙСЬКОВУ силу. «Праяда", 1980. 12. 18 січня; «3.1 ' Підготовцl І проведенНІ;) весняних польових робі r рубежом». 1980, ,м. 4. З питань культури та У 198,0 роцІ. «РаДЯНСЬК,j Укр;;їна.. 1980. 20 січня ко~унlстичної моралІ. Соратники 1.)l.lіч~. «ArI! 3Юlівля тварин n€'· редній КРі!Й. «Правда У!{­ татар", 1980, ~ 2. Твое ~:!~!!,"! ~ ЖИН!. раИНЬІ'>, 1980 ,15, 19, 23

1980,

на,>,

ня.

їна.,

1980, 13

сІчня.

Нелегкl шляхи резолю­ ції (АфганІстан сьогодні).

«правда.,

1980,

t4

сІч­

ня.

П1внlчна Європа: змІц· нити зону миру. «Пра!\­ да". 1980, 15 січня: «Из,

вестия.,

1980, 24

с;ічня.


... 4 стор. *

НОВЕ

22 лютого 1980 рок,

СПАСІІВІ ПIЕФАlИ

прояв щироУ турботи дру­ зІв. Шефи замІнили де-

дбайливих

рев'яну огорожу дитсадка

наш

шефІв

дитячий

-

мн

на

2

садокМ

металеву

сІтку,

пере­

робили

електропроводку,

ке pemnhtho-будlвелыlp управлІння .

а

високоякІсно

Иого начальник В. І БІлик, секретар паотlЙН1 "J

ня . Роботами керують н ~-

рович

J.

«Веснянка.

Дарниць

-

рунки усІм дІтям на H'JворІчне свято це теж

зараз

про­

водять ремонт примlщен-

пості йнn

життям

ванців, СОМ

цІ ка влят,",

наших

виховним

У · дитячому

подають

могу

вих .)

в

проц,;.·

стІни

пастельнl

кІнчено,

ТОЩ() .

фар-

кІмнат

І в

. ПIСЛЯ ПЕРЕРВИ

ниць першостІ СРСР іЗ гандболу зІбралися в На · лlнІнградl. де вони про ДОВЖИJJИ боротьбу за Н:J городи чемпІонату.

шІсть

медалІ.

3 ;>

О. МИХДПЛЕННО, З8яlдуюча ДИТС8.Цком

то

команд

гандболlсто}(

грає Лев

детективу

чимало

np~ ·

Пригунов.

вдумливо

ІсторІю розумноУ ,

сюжетних

Пригунов замкнутий.

безпечні дІючих

зІткнення сил

вертають

увагу .

справжньому

тективи

ПРОТ'І'

завжди

не

при­

А

по·

хорошІ

тільки

мІчнІ , але ще не бездумнІ.

й

де·

дина­

далеііО

Якщо

ворять

про

його

болючІ для

-

у

його

І замполІт нlн (актор

... є

в

печних

7-8

5

кІло·

В. Плотников. А сере; дІвчат в гонцl на :3 кIЛI)­ метри першою фІнІшу ва-

духовне

ВІрить

газети

метрів впевнену перемогу одержав учень мIСЬК!1І середньої школи Ng ~

Особливо чек

приз

Серед юнаків класІв в гонцІ на

нелег'і\

яка

молодших

на

'Іе

колонії На 11\Петро Белья-

друзІв..

рІв

нашого

мІста.

трьох видІв

ЛИ винятком й

не· ництво Ю р І я, 3 І гр ав вlдо -

-

мешканець цих миn"

судової

помилки.

к

мІсць. Але й не жертв::! нунц. принципнІсть

І

Бе.з-

а то

р

Особливу

слабовl .'1- фІльмОвІ

ля зробили його спlвучас- вІн

Г рге

у

н

То

Громова

8

дера

УхнІм зу­ І

чемпІон .. ;!

закарпатських

«Металурга.

8

ганд­

забнтих м'ячІ".

Другого броварськІ

дня змагаflЬ гандболІстки зустрічалися зІ студентками ЗапорІзького Індv­ стрlального Інститут~. СуперНИцІ наших земля­ 'Іок виявилися сильнІши­ ми І добилися перрмоги

з рахунком

про-

-

16: 12

В. ШЕВЧУК.

надає те,

знятий

демонструється в атрl «Прометей..

змагаНdН

В.

Островська.

В

хлопчачих

шІсть

,Ng 3,

~a­

школ:

-

школі

ДИТЬ у залІк Спартакlади школярІв мІста. Пlс.,,, цих

учнІ

спортсмени

5-6

гонку

на

нласІв. три

П.

'{ик

кІломеТРІ!

Бурлаєнко.

чат

А

переможцем

у

Це

дІя·

що на

дІвчата

j

на

трикілометр<:-

вІй дистанцП. Впевнену перемогу одержала учеНlIця середньоУ школи ом з А. Рябуха . На другому j

Khote-1 третьому Л. Баран (шк<,ла .N2 7) та О. BOpO\ieHkO

майдаll­

зБІрНІ

ганд·

колективи

буде

7,

шкіл.

черговий, етап

Спартакlади.

дво-

в

а

дерій

(школа

БІгу на 5 кlло~tетрів . П~. реможцем став учень школи ,Ng 6 В . Юхи . Друге й третє мІсця заtl · няли смени

відповІдно Із школи

стали

ньої

та М . .Пере­ .Nv 2). А 11 командному

та М

П!СіIЯ

6.

змагань

лlдероч

школи ом

сере:!­

7.

Шановні товариші! до дня Радянської ~pMiї і Військово-Морського Флоту Бровар­ ський коопуніверм ат пропону€ святкові пода­ рунки сувеніри та інші вироби 3 олімпій­ ською символікою, подарункові набори, на­ ручні, настільні, настіниі годинники, електро­

бритви сучасних конструкцій, транзистор~і радіоприймачі, набори авторучок, портфе.lІ. приємних кольорів сорочки та запонки J.o них,

краватки, зажими до

краваток, одеколо­

ІН, портсигари, запальнички

•• •

пос.1УТ · «БРОВАРЧАНКА».

водll роботи

Тут 'ви зможете замовити різні послуги по урочистому проведенню сімейних свят, поздо­ ровити рідних, друзів зі святом. Згідно з ва­ шими заявками ми вручимо подарунки, квіти.

Броварськнй коопунівермаг, УКООПТОРГРЕКЛДМД.

ням,

кату . Тут ви можете замовити великий вибір

посуду, тенти, холодильники, пральні машини,

8 СПРАВАХ О!і'IВ 113ВОНІТЬ 110 РЕДАКUlІ ПО ТЕЛ";­

і

.

. . . . ~~~q4'~..#,...:1"'O-

«НОВАЯ жизнь.

-

."~"~'#""',.:1*~~."...,.....,,.

."I'8В 1SJМ!88pent'e

КОlІlІУИИСТВQескоlІ п.ртии VK"'8RIiI. I"8"'JlСКО'" СовеТО8 В8редиьrх

.. c.nla"YTT8

J1enyтaТ08 KBe.~lIolI

..р..... •

p.'~

о&8СТ11.

r8seт8 8ьrхоАИТ в. 1rК".ПСКОIІ 83rп.,

..

~

НАША АlIРЄClА!

lМIrJO.

11.

'УІІ .

sров"ри. К.Іас....

1114

друк lІисокиА ,

.,.~#~~~..:r"-..I?''O-.?~~~.,..~,. ... .,......".....".,..,c..,. -04'~""'''

.. ".

,.... І

Конкт" з ... lс ••_ а.,. ••• "oro •• "11І1.1"8'11 ..nco-

... саааУ Обсяг

2

".CJI"ІСЬ"ІІ'ІІ

0 .. 1.. 1111! "•.

..

Бі.т о". км .

Степ.нlО..

поле..

«Коміс

• .,.,-

ЛlтеР.ТУ"ИIІ.

15.35 ТоБІ . СО"'А,те. н.... тс ••. Му3 .... ". п~реА ..... 18.05 €AH'HH8 nOKMiH~ зу.т,t. .етер.ні" В.".НllОТ 8IТ"85".· ноУ "І.н. з мОЛоАIІМ ••ІІУ"" 17.20 Ю . BHHorpaJ1o•.••••",,8_ ток. . Внета.. С ••• ТтОПIl...• CIIkoro Араматмчиоrо т.,тру ЧIІIІ"Оlllор ... коrо ."011' І•. 11І11 .

Б.

19.10

18.50

Ла.реньо.,.

",кту.".н.

KaM~p

Все<оюзнн.

Н.

,ОС80аарета.

r...бо.е

•.

турнір

...

(Мо."

(КнУ.)

•• ).

добрані.. .

8

-

хе­

.А.­

2 "еріllА.

Аітнl.

"lIorp8M •• Час •. Все'ОlOзннІ турнІр а .... "еЮ : .Сокl ... (КиТ.) - .д •• и.мо. (Мо<к•• ). З "~plo •. 22.05 Впtрше н. екр,нl ),T~,. J10жніА фl"ЬМ «в sOHi oceflли.оУ

У8аги~.

ПРОГРАМА

0.00

НА

ОБЛАСТЬ

Документ.льнl

Дн.

P.J1.HC~KoT

9.55 10.55

IР.25 Жнтт.

А"ІІІ"

•. •. nporp.M'

Н.УК

Му,нчна

КОВІ

18 .t ... ІІТУ.

фl,",МIІ

Віllс"коао-Морс,,_о,о Ш'ХО". школ

.,...

пошта-.

12.40 До"ум.нт.""н.. те....I",... . .Яр"е Пме •. 13.00 Росіllськ. мо••. ІЗ.ЗО ФI".м - концерт «ПIСК8 а.ц тебе •. 14.15 Екран ' ctyaeHT.-.'О'І.IІ"L І . 2 курси. А.,.. I.сьц"", ••. 2 КурС. Н Імеа ... а "11.'. 18.15 ДOKYMeHT."~II,,1I тие.і..... .М" "есеМIІ ...... ІІ"У eJlY.· бу •. " .35 Концерт Оренбу"s ....оrо ,.. clllc,,"oro H."OIl.BOТl) хору. 17.05 TeJleIКYPH... .З.lsа.,,·. 17.50 8. ЧИ"ІІО.. .ЦІ lІеС"УХIІ'· иl

СНІІІІ..

СТ.Н.

Т ...... llст....

cnl."yт.

Allpe"TIlllY І. N. " ••• ,,rry5 "РIl80.lУ "81К"IІУ 8ТJI.T. - смерті hТl) м.терl -

Переа....

.п

20.15

Ч ..

І.

Ве"іРН8

Є.ФРОСИНІ'

_~_

вIДП08I •• льво,. еекреТ.Р8, Ае.т.

sимо.нх

ir"ax. х 7.5

4

.ЗJ1I1JМ!8'

••. .."' ••

... ' 8ТIІ.ІІ "О."'У·' ...s....

н. ХІІІ SIIIIIO ••II 0",11І.1'" с.. анх І,р"'. Л."нІ С1МР'. flНlall. 50 "м . 11.00 С.Мфоlll'!lІl М. fJII..

"811".

1111. 11.30 дОКУlllеІІт Н"1 І",ьм .Н. береr.х

2І." ХУАІІ.ІІІ. .lр'8..

"

..... ,..... A.. ~,. Tue4tl..... «А...

t ceplТ,

a.n.

pe~8II'ropa В. ДОВГИч.

АН.ІІРІІ.НИ.

.... ..._.......:"... ....,.,...._,...._...... .._______......___............._______..... реА'КТОР' - 11-3_ мoтrn.... ,....,.,. - ......,./

~..,..."...,...,~

ТЕЛЕФОНИ:

ХІІІ

ДOIIYMeHT."~"".

-

.

і танцю Ч~Р80НОПР.nllf'"8,о При_,рп,тськоrо .1.'~"8-

18.40

•• ио... _

)'Т

80ro OKpyry. 11.00 Д... J1ITell. XYJ10IllHI. т.",е· фl"ьм .В.ршннки •. 1 c~"I,. 12.05 .'J1pec. АОС81АУ - 111І •• '" Ж08тне.оТ Pt80J11OulT р.,. ro,n «П,,0<мі8'ЬКIІА. К"Т.­ ,ькоТ об.. а .. l. 12;35 ФI"hм , концерт .Гр •• II'~ .нА орк"тр •. 12.50 Bne~J1. 1І1І .. 8т.1 Пе.,88 ,,,.pJ1iA'hK. бр.rаА' ... _ . рі. ІІІ. Кн.... .

10.00

т.

"іJ1ИНМ і б".з~IІИМ покlЙвоУ

ПРОГРАМА

10.00 Н08НН". 10.20 Л.r~НА,РН. • H~ne".IIIO.· ••. Концерт .НС.lllб.. 1О пlс.'

.

М І • •CJlClR.llIОIОТ~ І cкl.,!},n. • ...тце.1

••

pIIII'IIlHO'" BIAJ1I",y

М.'"

.нн" .

ПеА.'IІ,I".IІ. ". ,..1If.- І с.к". кмеКТІІ.. сереАНЬОТ ~

М. 8. РМУ....ІІІІУ • ""IІ80АУ ТНIКKoT 8ТJI.Т1I сме"тІ 10'11 б.,,~ •• 8АСИЛ !ДО'ОВИЧL

Ко",еКТIІ. КУ"ЬТУР" Т. !!уIlЬ". освіт"і nр.цI8Н"КИ р.Аону '.11l1БОllО СУМУІОТ" S nРИ80АУ смертІ ветерана "Р.ІІІ, КО""I11"ьоТ за"IJ1УЮ"ОТ Берв"ц.­

rpVnIl.

Хок...

18.51

ВІIlOoll. ,,,"бо,,е

АдмlнlcтрацlJl.

І ВИCJI08:l!ЮЮТh

19_5·18.

ФОНУ

Звертайтеся до нас, друзі. ие вигідно і зручно. Праuівники «Броварчанки:. завжди готові допомогти вам.

к .. убом ТЕПЛЮК Н.та іТ Т."ОфlrВни

надається

в гуртожитку.

Ухати автобусами ом 4 І ом 120 до зупинки «Ре­ МОІІтио-механlчиий II~ 8ОД ••

В салоні «Броварчанка» працю€ пункт про­

електропилососи, підлоготери й інші речі до­ машнього вжитку, весільні П.1аття і фату, ру­ кавички для нареченої. А в літній період для відпочинку палатки, спальні мішки, рюк­ заки й інші необхідні речі.

.."...,.~.,...,.

одинакам

мІсце

фіН."hИОТ

:~:~ fo~~~:~ ~:~:~ •.

РемонтнІ робlтннки ІІа · безпечуються одноразовим безкоштовним харчуваlf·

нового помешкання : навісить карнизи, оббити двері дерматином, вставити замок, дверне

сlЛhСЬКНМ

бе.,.

пеки,

с:Броварчанки:, допоможуть вам в об.1аднанні

ким

ав·

1:екретар-друкарка.

око.

Наш універмаг до ваших послуг.

АПН юr:sЄЛЬRJП а.

томобlлвх, CJlюсарі по реМttиту томобlJllв, Інженер 3 тепr1JC8

Замовити естрадний оркестр, повчитись на Kvpcax «КРОЮ та ПОШИТТЯ», праuівники

O.. IMnl!!·

19.45 CЬONlJlHi - Д.и~ P.JI.,,· ськоУ ",рм" І Blllc~.o.(to MopchKoro Ф .. пту. IIIIrry8 .аступник. Міністр. обо"о... С РС Р rеи.р.... .рМіУ С . К. Кур.откlн •. 20.00 С.ат_оанlІ .eQip у КIІ8· · цертиlll <ТУ lІіТ OrT.HKI1tIl. 21.00 Проrрам •• Ч.с' . 21.ЗО На ХІІІ 3Rмо.и"0,,,1 ..-.. nIIlCh.HX І,р.х . 21.45 ПРОJ1I1.Ж."Н. С . . . . .08ll.8 .... ор •. ПО ,.кllІ".IІ,,1 - ...

".nn 2і .ЗО

1-2 KJlaclB

'нмоwих

і'рах.

у".синкі.

20.45

БроварськІй uтобul }ІА 2 ПОТРІБНІ НА ПОСТІИН}' РОБОТУ:

у Броварах по вулиuі 50 років ВЛКСМ, гостинно відкрито двері бюро добрих

ХІІІ

кtю: .Сокі

С. CKOTftPJ.,OB. директор дюсш.

N9 7

с~ких

н.мо.

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.И~~~~~~~~~~~~!

ПОДАРУНКИ ДО СВЯТА

н.

те.тр.

спортсмени

спортМ 3

t

серіУ .

17.50

15.0.~ Б .

-

;JИ1t:1-1НХ

і4.45 ХУJ10жніА фl"ьм .Ж ••І' м.рт.і.. з. ОJ1иоllмеин." романом к. Снмоно.. . 1.

СЬІІНХ

залІку переможцем ста-:а школа .N2 3, на другому It третьому мІсцІ шко­

1

ЦТ

8.00 Про'рам •• Час •. 9.00 На ХІІІ зимо.их 0"'1"111" сhких i~.x. 9.20 • Н.с 80J111... Mo"oJ1kr~ ..... Пісні ,pOMaJ1.MchK"Y .1.11., 9.50 Д... .ас, бат~ки. іО.2О P.J18HC~KIA АрміУ "!ІІІС •• "У.ТЬС. . Вірші . 10.50 н. "ІІІ ,ММО.llх о .. ім"іl­ Сh.ИХ і,р.х. Хо •• IІ . М." у ... <ии.і. фін ... ~иоУ rpvn •. 12.45 Тир.. ,Спортлото •. і3.00 • Пер.можцl. . К .. уб ф"м­ тових J1Py.I.. 3устрі. _?е­ р.ні. 18-У .рмІТ. 14.30 Новини .

ве

загальному

Юнаки змагалися в за­ ли ом>

лютого

23

ПРОГРАМА

фета

є

О. Озерчук

(школа Ng 5). В загально· командному залІку пер·

СУБОТА,

IЗ. ЗО На

Спартакіада школярів три

ЕКРАНАХ

перше

на

вийдуть

больнl

N9 5

на

на

Б березнІ

Тут

виграв учень школи

змагань

мІсце виЙш.1а школа ом друге школа М 5. .

ПотІм на старт ВИЙШЛIi молодші

Ш}(ОЛ8 ом 7, у хлопчи­ - школа ом 5.

Розиграш призу газети «Пионерская правда. по-

пер·

присуджено

дІвчачих

кІв

заліку

команд

Ng 7.

В командному залІку ЮІ перших мІсцях у дІвчат

здобули лижню'l вийшло близько 130 школи .N2 3. На другому старшокласникІв. ПершJ.j · І третьому мІсцях сере;!. -ми в боротьбу вступили нІ ,Ng 1 та М 7.

достовІрнІсть

повнІстю

}(\ломеТРОВIIt гонцІ стала О. Ярова (школа.No 2).

лижникІВ, на старт яких шІсть

-

ником тяжкого злочину. територlУ одного Із ви· А тут, в колонlУ, через правних закладів. цю ж безхарактерНІСТЬ. ФІльм ЗRJIТО студІєю боягузство він заплуту, .Мосфlльм.. Зараз вІн ється остаточно . Роль Юрія

м'ячІ!).

6роварчанкам

Вони першими болісток

гальнокомандному

Пlс.1Я

му .

типовиn"

да

змагань лl-

дерство захопили середnl школи,N9 5 І .N2 7. Не ('іу.

Г ромов

авангардlвок

Другу половину зустрІчІ

ГОСТРА боротьба три­ ває на Ciaptal-i1нпі \і '. 1 Я

ся у виправно-трудовJI! Роль злочинця Лорда, колонІ! особливого реЖI!' що бере пІд своє заступ-

.. Ю рІ"

завдяки

О .1lмпіЙська

вІдкрили рахунок , а потІм

«Метз, гравцІ

учнІв.

нього спогазн

наречену,

вірить

Громо!:,

фІльм Володимира Шам · мlнов) . J він прагне вlдlшурІна «НебезпеЧНІ дру-. рвати ЮрІя вІд «небеа-

з1 , . Д lя його розгортаєть·

t3

«Пионерская правда. з! ­ брали рекордну кІлькІсть учасникІв БЛИЗЬКf) 200

стриманий І Лише очІ го·

переживання. про

Змагання школярІв

почут гя

гІдностІ.

вІдродження .

ВсІма цими достоїнсr · :вами вІдзначений І новий

БроварІв.

«Нолоса.

Ар­

людини

втратила

власно!

І

атаками

ГР:1

НА ГОЛУБИХ

вІдповІдно

стріМким.tI Л. Задирака . В активІ лІ­

ПРИ 3 "Пионерской правдЬІ"

ІнтелІгентнп!.

що

IJ\~­

Саме

н А

дослlдж:v о::

падІння

хильникІв. НапружеНIСГЬ драматургії . раптовІсть поворnтlв,

КО,1ективів.

розпочалася

БРОНЗО8J

-

яких

закинутих

5

ФІЛЬМ

тист

у

нlших

ко

решта

Д р у з І

що

І

І

силлям

намагатимуть~я завдяки точним <кидкам

НЕБЕЗПЕЧНІ

ЗагальновІдомо ,

рахунку

7

шl землячки спорг нашІ землячки І закlнчн. сменки броварського «M~· ли перший тайм на СВОI<' талурга. грали проти користь 8 : 6.

Nv 2.

ЦЕП

вели реаул1tтативнlше. У воротах сКолоса. побува­ .10 ще 13 м'ячів. Осо6ли­ ІЮ вдало дІяли О. Тихо­ ненко та О . Портна, РК

зберегти своє мІсце у B~'" довели рІзницю в рахунку щlй лІзІ. до двох м'ячІв _ 3: 1 у перший день туру на · Захопивши ІнІцІатив! .

(Берегово).

ПО~.ИJ3ІТЬСЯ

Якщ о

найсильнІших

золотІ, ср І бнІ

оновлеНfI;!

СПОРТ _ _ ~. _ _С_IИJlllТ __

новище, то закарпатськ о вдалося довести матч ІІІ') команда переслІдує Іншу переможного кІнця :Іо!оу - за всяку цІну ут 21 : 13. У суперниць наА­ р иматися серед наЙсиль, . результативнІше зlгра,Jd

у, лективlв змагатимуться з "

го щасливІ господарІ.

дитя· Пода·

1

кольор.f .

садок знову пnийдуть йl)-

Нещодавно у маЛЮКІВ з'явилися нові іграшкР.. На одну тисячу карбnван . цlв придбали їх чому садку шефи .

Юрченко

дняJl!и ремонт /'іудІ'

свят.

ремонту

М.

м ' якІ,

допо ­

оргnнlзацlї

прnведенн!

В.

бують

заклад'

практичну

П . Y('Te~ffn. Л. Ф . Ша ·

де,

СПОРТ

ПІсля невеJJИКО! перер· лург. намагається полlл ви всІ 12 команд - учас· шити своє турнІрне ст;,)

чальник дІльницІ В . Н органІзації Н. І. Норякl. Петюк І бригадир Н . М. на , голова БУІІКnМV Омельченко. А досвlдче управлІння Ю. І. Фак го іl маляри .0 . Ф. наДіЖКО. , ся

СПОРТ

ЖИТТ"

..lclle8llrll

~~

et.nc.a8re

IIJI.II.. ,

р • .ІІо ...... е •••

.,,~

-

.,.lІІІт.. фeroКОjI8CII08JIUТ8

_

''''·11; 1t-4~,

JNIe88..aP8na.

lIAIJ,II8

...,...... !L

=-•••

......

....,.. ..~

" •

al8МрО8, . , . . " lInI8tUO • .......

ПОЛОСІ! формату Ае.

.::C'''''I'~''''''''''''''''''''" r~ 1-wC'''''I'~l-vI"'''# 'wC'"..:'I'.,q"q::O':C',~ooC""'..:"".

шекс 61964. Броварська друкари K.I8CUoro oб.Irynpcuiаl І СЩ)а8аz 8адаaaшrrа, ao&Irраф!1 І ІІІІ.ІІ&8)801 ТOPrfaII.

##",..,.'.

ar",X8IION. * " I u . lU4-11.Щ

#31 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you