Page 1

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КОМПАРТІІ УКРАІНИ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ · /{PAlН, ~ДНАИТВС1ІІ

І РАДГМІНІСТРІВ УКРАІНСЬКОІ РСР

1<1 31 (45151) П'ЯТНИЦЯ

Про підсумки соціаліСТичного змагання оdластей і раЙОНіВ респуОліки за зй;льшеННR внроОництва і продажу держаВі продуктІв тваринництва в 1977 році

24 ЛЮТОГО

18Т8 ЦІВа

..

2 _.

ЦК Компартії України і РаЛ8 Міністрів .УкраїНської РСР розглянули П1дсумки со·

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНА 1937 РОНУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМIТЕТУКОМУНlСТИЧНОI ПАРПI 7KPAIIIR

МІСЬКОІ І· Р АНОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJIICЬКОІ ОБJlАСТІ

'

Переможцем у соціалістич­

ВІТЧИ ЗНИ ВІРНІ СИНИ УРОЧИСТІ ЗБОРИ В КРЕМЛІВСЬКОМУ ШІстдесят років стоять му,

справи

миру

і

працІ

на

варті соціалІз­

славні

Збройні

Си- .

ПАЛАЦІ З'ІЗДІВ

рал~.ному сеКРЕ;!ареві ДК КПРС, Голові Пре­

ЗИДll

ВеРХОВНОІ

Ради СРСР,

Голові

Ради .

ли СРСР. Вони були створені на світанку Радянської влади партією комуністів, В. І. ЛенІним для захисту завоювань Великого Жовтня і з честю виконували і виконують

Оборони СРСР Маршалові Радянського Сою­ зу Л . І. Брежнєву. Учасники зборів вітають Леоніда Ілліча Брежнєва бурхлнвими трива­

ЦЮ

Товариш Л. І. Брежнєв оголосив привітан­ ня Центрального Комітету КПРС, ПреЗИДії ВеРХОВНОІ Ради СРСР і Ради MiHicTDiB СРСР воїнам доблесних Збройних Сил Ра­

історичну

місію.

У Кремлі,вському Палаці з'їздів 22 лютого вІдбулись урочисті збори представникjв тру­ дящих Москви і воїнів столичного гарнізо­ ну, присвячені вО-річчю Радянської Армії і Військово-Морського Флоту.

лими

оплесками.

дянського Союзу, яке було гаряче зустрінуте присутніми

в

воювань

Великого Жовтня»

Гарячі

поздоровлення

U.

ціалістичних

столнці

партІйних, радянських і громадських органі­ заЦІй. у президії зборів Генеральний <;екретар партН арабського соцІалістичного відроджен­

воїнам

перший

-

ш . МИШlіИ,

від

армій

секретар

імен:

ММК

представників

член

-

ВЛКСМ

ПОлітбюро

ПОРП, міністр Національної оборони генерал армії В, Ярузельський, Звучить лески

Респуб­

в

військовий

зал

пар!)дним

марш.

ПІд

кроком

ПНР

палкІ

входять

со­ ЦК

З великим піднесенням було прийнято ві­ тальний лнст Центральному КомІтетові КПРС , Президії Верховної Ради СРСР 1 Ра­ ді Міністрів СРСР від особового складу Ра­ дянської Армії 1 Військово-Морського ФлоТу.

ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Рад., Міністрів СРСР. У президії '- Перший секретар ЦК МНРП, Народного хуралу

У листі радянські воїни запевнили, що ва­ ни і далі пІд керівництвом КПРС разом 3 ар­

На зборах присутні військові делегації нрБ, УНР, СРВ, НДР, КНДР, РеспуБЛіКИ :Куба, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ, а та­ кож дружньої Фінляндії, які прибули на святкування вО-річчя Радянської АрмlI і ВіЙськово-Морського Флоту. УрочИСТі збори відкрив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар Московського міського комітету КПРС В. В. Гришии.

мІями братніх країн будуть пильно стояти на варті Історичних завоювань соцІалізму, від­

давати всі свої

сили підвищенню ефективна­

cll І яко~ті боD'tв6Го і політичного навчання,

наполегливо оволодівати сучасною зброєю і новою бойовою технікою. Вони поклялись бути завжди в постійній бойовій готовності, яка гарантує

Звучить Державний Гімн Радянського Со-

негайну

відсіч

будь-якому агресоро­

ві, поклялися захищати соцІалістичну ВІт­ чизну , справу миру та безпеки народів. (ТАРС).

юзу.

Товариш В. В. Гришин надає слово Гене-

ному змаган'ні серед областей визнано І(иївську область. Ій присуджено перехідний ЧеРВ0,

ний прапор ЦК Компартії Ук­ раїни і Ради Міністрів УРСР з видачею першої грошової премії в розмірі 15 тисяч кар­ бованці·в .

Переможцями у соціалістич­ ному змаганні серед раАоиів uизнано: Верхньодніпровський раАон ДніпропеТРОВСЬКGЇ об-' .іасті, Свердловський Воро­ шнловградської, Дергачів­ ський Харківської, Ніжин­ ський Чернігівської; По­ пельиянськиА /Китомир­ ської. Ім присуджено пе.рехідні Червоні прапори ЦК Компартії України і Ради l\1iHЇl'rpiB ~'PCP з видачею грошових премій. Відзначено, що високих по­ казників у соціалістичному змаганні досяг також ряд ін­

ших районів багатьох областей республіки.

Грошові

жені за

aKTIf1BHO

працею

нанню зань

по

що

підсумками

стїIЧНОГО змагання,

присуд­

соціалі­

розподіля­

ються для преміювання довикі.в КОЛГОСl1ни·кі,в,

пере­ пра-

вико­

зобов'я­

тваринництву.

ЦК Компартії J'країни і Ра­ да Міністрів УРСР закликали партійні , профспі.~кові і ком­ СОМOJJьські організації, радян­ ські та сідьськогосподарські ор­ гани у відповідь на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ партій­ ним,

радянським,

господар­

ським, ПРОфспі.1КОВИМ і ком­ СОМО .1ЬСЬКИМ організаціям, ТРУllЯЩИМ РаДЯНСЬКОFО Союзу «Про розгортання соціа.lістич­ ного змагання за виконанкя і перевиконання плану 1978 ро­ ку і посилення боротьби за піllвищення ефективності ви­ робництва і якості роботи » , ке­ руючись

го

рішеннями

р.)

(1977

груднево­

П.1енуму

ЦК

КПРС, мобідізувати колгосп­ ників, робітників радгоспів, усіх праців;ників сільського ГОС­ подарства на забезпечення ор­ ганізованого

проведення

зи­

мівлі худоби, піllвищення

про­

дуктивності премії .

сприяли

соціалістичних

тва,рин,

ня ВИРQбниuтва

яєць та більш

ними

іншої

збільшен­

м'яса, МО.1 0ка,

ПРОllукції

повного

длSJ

ЗЗllоводення

потреб населення.

(РАТАУ).

оп­

пред­

ставники всіх видів Збройних Сил .

ліки Х. Асад, який перебуває на запрошення

Голова Президії Великого МНР Ю. Цеденбал.

радянським

М. Г. Мячин, від імені комсомольців і молоді

чальннки, ветерани війни, вчені, представники

Арабської

член

у зв' язку з славним ювілеєм передали від трудящих Москви бригадир слюсарів автоза­ воду імені Лихачова, учасник Великої Віт­ чизняної війнн, Герой Соціалістичної Праці

у президії зборів заступники Голови Ради Міністрів СРСР, визначні . радянські воєна­

Президент Сірійської

виступив

ПОЛітбюро ЦК КПРС , міністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Д. Ф. Устинов.

О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Ку­ наєва, К. Т. Мазурова, А. Я. Пеnьше, М. А. Суслова, Д. Ф. Устннова, Г. А. Алієва, П. Н. ДеМlчева, В. В. Кузнецова, Б. М. Поно­ марьова, Ш. Р. Рашідова, М. С. Соломен­ цева, К. У. Черненка, В. І. Долгнх, М. В. 3ИМRИlиа, Я. П. Рябова, К. В. Русакова.

ня,

залі.

З доповіддю «Шістдесят років на варті за­

Бурхливими, тривалими оплесками зустрІ­ ли присутні товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, А. П. Кириленка,

ціалістичного змагання обла­ стей і районів республіки за збільшення виробництва і про­ дажу державі м'яса, молока та інших продуктів тваринни­ цтва в 1977 році.

цівників радгоспів, міжrоспо­ дарських підприємств і об'єд­ нань, спеціа_1істів сільського господарства і науково·дос.lід­ них установ, а так о ж працівни­ ків партійних, радянських, сі.lьськогосподарських органів, профспі.жових і КОМСОМО .1Ь­ ських організацій, які СБОЄЮ

Вручення керівникам Комуністичної партії іРадянсько'Ї держави IОвіnейlfJtх мвдаnей 22 лютого в Кремлі член Політбюро ЦК КПРС, мІністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Д. Ф. Устинов в урочистій обстановЦі вручив товаришам Л. І. Брежнєву, Ю. В. Андропову, В. В. Гришину, А. А. Громико, А. П. кириленку, О. М. Косигіну, Ф. Д. KYJlQKOBY, Д. А. Ку-

наєву, К Т. Мазурову, А. Я. П ельше, М . 'А . С ус лову ,

Пономарьову., Ш. Р. РашиМ. · С. СО,10менцеву. К. У . Черненку, В. І. Долгих, М. В. Зимяніну, Я. П. Рябову, К В. Русакову ІОвілейні медалІ «во років Збройних Сил CPCP~. Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії ВерховноІ Ради СРСР Л . І.

Jl.OBY,

Брежнєв

вручив

ювілейну,

медаль товаришеві

Д.

ф.

......................................... Г. А . .Алієву, П. Н.Демlче-

ву, В. В. Куанецову, Б, М.

УС'l'инову.

(ТАРС) •

,

ДОБЛЕСНІ ЗАХИСНИКИ БАТЬКІВЩИНИ УрочистІ збори в КиєвІ, присвячені 8O-Рl'lЧlO РаДIIRСЬКОі Армlі

1 ВІйськово-МерсьJCОІ'О ФJlМУ

Як велике, справді &Сенародне свято відзначають раДянсьКі люди вО-річчя доблесних Збройних Сил СРСР, якІ вписали яскраві сторінки в славну біографію соціалістичної Батьківщини.

гребнlІК, І, З. СОКОЛ0В, В, О, Сологуб, О. А. Титареико, В, В. Федорчук, І. О. Герасимов, В. Ю. Маланчук, Я. П. ПогребиllК. Разом з ними - члени ПрезидІї Верховної Радн і Ради Мініст-

.ві'Йськового округу генвраа армії І. О. ГераЄRМОВ. Сердечно поздоровили захисни.ків Батьківщини із знаменною датою ткаля Дарницького шовкового к()(МБІнату, лауреат Державно!

міськкому

винська,

22

ці

лютого

в

культури

Пала-

«Україна»

!llдбулися урочисті збори представниКі'В трудящих ІМ. Києва і воїнів столично-

рІв УРСР, бюро' киї·&Ських І

обкому

партії,

виконкомів мі,ської і обласної Рад народних депутатів, генерали, офіцери і солда-

r6 гарнізону, присвячені вО-ріЧЧЮ Радянської Армії 1 ВІйськово-МорськоГо Фло-

1 столичної

"У. У святково прикрашено-

член Пол:тбюро ЦК Компар-

му заЛІ ~ібралися трудівниlКи підприємств і будов, сол-

датн, сержанти, !Генерали,

офіцери І

ветерани

грома-

ідянської і Великої. Вітчизняно!

воєн,

колишНІ

парти-

еани і підпільники, діЯЧі нау,ки і культури, молодь.

У глибині сцени-скульп'1'урний портрет засновника

ти,

знатні труді&ники мі,ста

області,

науки і культури. УрочистІ

збори

діячІ

відкрив

тії України, перший секретар Київського міськкому

партії О. П. Ботвии. Звучать

Державні

Гімни

СРСР і Української РСР . У

зал

міста-героя

вносять Києва

нопрапорного

і

прапори ЧеРВ0-

Київського

П.

·r.

BoJIКo-

ланковий меха.ніЗD-

ваної ланки племзаводу сКолос» Переяслав-Хмельницького райопу Киї,вської області депутат Верховної Ра-

ди УРСР І. Л, Марченко, ВІд імені

гeHЦlї

на

C€KpeTap

творчо! Інтелl-

з60рах

виступнв

правління Спілки

пи~ьменникlв УкраїНИ, ла уреат Державної преміl

УРСР і.менl Т. Г. Шевче.нка, учасник

Великої Вітчизня-

ної війни О. С. Левада. УчасникІв

комсомольЦІ

зборl.в і

вітають

пІонери

сто-

лиці республіки , воїни. ДІти

військового округу. ПіД бурхливі, триваЛі оп-

вручають членам букети квітів.

ро ЦК КПРС на чолі з Ге-

ний лист Центральному Ко-

:КомуніСТИЧНОї партії і РаДЯ'НСЬКОї держави В. І. Ле-

лески обирається почесна президія у складі Політбю-

щІ золотом сяє цифра «во».

неральним

ніна, на червоному полотни-

премі! УРСР

мітетові

КПРС,

ПрезидП

вих прапорів чесній варті

стоять У попредставники

Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнєвим.

Міністрів СРСР, Генеральному секретарю ЦК КПРС,

1978

всіХ родів військ. Тепло зустрінуті присут-

З доповіддю «Могутній страж соціалістичної Вітчиз-

Голові Ради

Міщенко доклав багато

:мають товариші В. В. Щербицький, М. М. Борисенко, О. П. Ботвин, Г. І. Ващен-

дидат у члени ПолІтбюро ЦК КомпарТІї України, командуючий вІйськами Чер-

0

О.

U.

Л8ШJW, П. Л. По-

Президії

ни. на зборах виступив І<ан-

вонопрапор.ного

Київсьного

Верхов. ної Ради СРСР, Раді

Механізатора Миколу Івановuча Міщен!Ц! знають С пова­ жають у радгоспі «ПлосківськиЙ». Він відзначається сумлін­ ністю у праці, прагненням бути в постійному пошуку. Успішно завершивши завдання ювілейного року, nередовик виробництва взяв підвищені соціалістичні зобов'язання на

славою бойо-

президії зай-

Головою

ЦК

З великим піДН€сенням присутні прийняли вІталь-

БІля овіяних

німи, місця в

КПРС,

секретарем

президП

Л.

Президії ВеРХО9ноІ СРСР товаришевІ

І. Бр~жнєву.

Для учасників ЗборіВ було дано великий святковий КОНцерт.

РАТАУ

рі.с;..

Працюючи

ремонтній

майстерні

господарства, М.

зусиль до того, щоб

І.

техніка була

готова до виходу на весняне поле. Із цим завданням меха­ нізатори радгоспу сnравились успішно.

На фото: М

І. МІЩЕНКО

Фото М. Семииога .


Поліпшувати партійне керІвництво ИОМСОМОJОМ . Лк уже пов1домnяnос~, 18 moТorо дІ ТРУДіВНИИИ міста І районУ. СьогоднІ спортивний зал. На ~вl1'лотеxtrічвому CefcpetaP .~OMY Shо.цу ncрошковОI 1978 року відбувся черговиЙ пленум на пленумІ міськкому парті! ставимо заВОДі немає HaBI~ь будь-якого C1J()P'f'ИВ- Me'1'aJlYprll r. І. ЄРШ08 зlдзиачИJВ, що міськкому КомпартlІ УкраІни. Пленум обговорив питання .Про роботу мІсько! партійної організащ! по виконанню ріше нь ХХУ з'Ізду КПРС, постанови листопадового (1977 р.) Пленуму ЦК Компартії України про ПОЛіпшення ко-

мету проаналізувати, Як первинні партійні організаЩI виконують рішення ХХУ з'їзду КПРС І ХХУ з'Узду КомпартlІ України, рішення листопадового (1977 р.) Пленуму ЦК КомпартlI Укра-

ного майданчика. В райоб'sдна1lit1 .Сіn'rocnTe~iKa., зМішторз1, раЙJtжарИі, 8 радгоспі .Л!ТКіsськиЙ. slдeytal iНCТPYICтори по спорту. ПаРТійНі, комсомольськІ органlзаЦIІ, Іни з питань комуністичного виховання господарські керІвники зобов'язанІ біль-

муністичного ВНХОМННя молодІ 1 поси- молоді і партійного керівництва

лення партійного

кеРі!lиицтва

аа внодl праЦЮЄ переважно молоДІ.. Тому партком, партlЙка і комсомол.· еьиа орга.н1зацlІ, аДМІIН'1С'l'рацlЯ про во­ дять Ц1.necпрямовa!lУ роботу по УІ K~ .муffiети'Uому вихованню, розвитку п~

ліТlAИоl 1 трудової аКТИ'ВlнОСТі. Серед пІДГОТОВЦі підро- !МолодІ 650 ударників комуністичноХ

комсо- ше у,ваги приділ~и

КоМсо- молом, узагальнити нагромаджений ДО- стаючоro ПGНСіЛ~МJI до !фlщі, поповнен- .праЦі, З9О борються за це. звання, 47

молом.. свІд, визначити заходи по дальшому ню колективів ~Л~фі,КОВаними кадра-ю8И1" ! .дll1'чат є раЦl0нал:заторами 1 Доповідач перший секретар мlськко- поліпшенню цієІ роботи. ми, виховувати МОЛОДЬ в проц~СI трудо- еИКU1,ttИИКами. За три останні роки н8.t.fy КомпаРТIІ YKpaIltR л. І. П.мекко Аналіз поназує, що партійнІ органі- воУ діяльностІ. У постановІ ЦК КПРС ставникИ молодІ навчили роб!т,ничиМ

~казав, що трудящі міста 1 району, як заЦі!, міський комітет комсомолу

про- І Ради МіНіСТРі,в СРСР

сПро

дальше професІЯМ більше ЗОО робіТНИК;13. Удо­

і1 всі раДЯНСЬКі пюди, активно борються

водять цілеспрямовану роботу по кому- удосконалення навчання, вихова,иня У'І-

сконАЛЮЮЧИ

З~ виконання завдань третього року пятирічки. ці завдання визначені рішеннями ХХУ з'Узд'У КПРС, груднево-

ністичному вихованню молоді, розвитку її політичної 1 трудової активності. Як і вчив В. І. Ленін, на перший плаи

тійна органі,зація головну увагу ПРИД1ляє о.рган:,заційно-поЛітичн?му,. ;з..'\t:ЦН~Н­ ню КОl\loCомольських оргаю3аЦ:И,ПОЛШ­

нів загальноосв:тніх шкіл і П:ДГОТОВІ(И їх ДО праці. підкреслюється необхідність рішучого повороту школи У п1дго;

rстіo (1977 р.) Пленуму цtt КПРС, в Ли- ставиться завдання комуністичного виЦК КПРС, Ради МіНістрів СРСР,! ховання підростаючого покоління, оскlльВЦРПС і ЦК ВЛКСМ партійним,

ра- ки

дянським, господарським, профспіЛковим 1 комсомольським органІзаціям,

'l'рудящим Радянського Союзу про розгортання

соціалістичного

змагання

виконання І перевиконаНRIІ плану

за

1978

року і посилення боротьби за п1двищення ефективності виро6'ftИЦТlа 1 яко ст! роботи.

Високе трудом

І полІтичне

СРСР,

З

п

"IrJ8 О

~

складних

е

JZ

,.. , .

.6-.....

_

еконоМіч-

v' _

еТ

а р

відзначенням

магають

високої

освіченостІ,

Тісні шефські зв'язки з школами ПіД-

._ і о

'v

2"

еТ

підне- них і соціально-політичних завдань

сення, ЗИК.'1Икане прийняттям ново! Кон-

ституціІ

розв'язання

'ТОВЦі молоді до працІ в сферІ матерlал!>ного виробництва. '

;; ..., ..,

І

ного ювілею Великого Жовтня, дозволи_стати.

_

••

'Е8 Р а і

~

шен,ню якісного СКJ1аду кадрІв, піДIВИ­ щенню відповідальності комуніС7ів,

я;ким доручена робота з молоддю. Із

секретар:г половнна -

14

комсомольських орган;:за1Ilй члеНІ! партії, 24 комун!~ти

обра:но до ~кладу КQМсомольсм:их бюро.

'v'

еТ

Партком заводу щороку заслухо'вує мо-

муністів, відповідальних за роботу з мо-

лоДдю.

Сьогодні

-

.

lІе питання,

-

ми

обговорюємо важли-

сказав ус,воєму вистуПі

ви- ТРИМ:УЮТЬ, заВ9д ПОРОШКОlюі металургі!, "'иректор Київського об'єднання птахо-

глибокоІ

вО-річ- ідейної переконаності і моральної

О

.J8 .R .R

роботу в комсомолі, па~­

заводобудlВНИИ· комбінат

,.'

виробниче

".де·

І"

б

фабрик А. І. Вер овиков.

чи- ревообране . ?бu єдн~ння: ра~Г?СП-КО~UlНат ховання молоді -

Адже ви­

-

турбота

про наше

«КалИІЯНСЬКИИ» . IMeНl 50 Р"'Ічя CPC~, майбутнє. В допов:ді справедливо в:д­

ло дострсково виконати завдання і взя.1 це .!1P~POДHO. Адже в нашому мі- pa~гocn «Русанів~ькиЙ». ,. lIроте дe~Ka значено, що ми подаємо ще 'недостатню '1'і Соціалістичні зобов'язання 1977 pOKV. СТІ і раиою пол<?вина населен~я - мо-І частина ceг;peTap.~ парт.иних .орган.за- допомогу КОМСОМОJІЬСЬКИМ організаЦіям лодь.

r

Колективи промислових и ЛИ Щ е 27 грудн я в кона

За останю

підпpu:ємств підвищився

план по випус- Три

ну і реалізаціІ промислово! ПРОДУіЩ; 1 ВИГОТОВИЛИ Ії понад завдання на суму б,6 мільйона карбованців. Добре справиJIИСЬ з по.ставленими завданнями і сільC~Kl ТРУДІВНИКИ ..За ПідсумItами респубnlКaH~ЬKoгO СОЦІаЛіСТИЧНОГО зма~ання

роюв значно! ЦіЙ,

, ., . працшню .. в

МОЛОДИХ

кер~вники

шдприємств

госпо-

1

півень І дарств ще рідкі гості в школах

'" "'... ЬН •• ОЬ: Баш

., КО:Vlун.стичне.

. ставлення

.

l

,

ло'

"

я и

в залученНl неСШЩЮ.ВО,І мо, дІ в Р Д ВЛКСМ. ТІЛьки на КИlвсьюй птахофабі

р цює бл з }'О ~O робітниць КОМ-

мають середню а?о вищу O~ВlTY. ~aДHH- д? праЦl, ~llдвищу'Вати аюивн:сть моло- ри~олп С:КОГО B'~YЬ 'a~peMi комсомольц1

ською КОНСТИТУЦІЄЮ МОЛОДі надаю ши-

ДІ

в

розв язанн! соц:аЛЬjJО-ЄКОООМ: чиих

рокі політи"{ні права і свободи, реальні завдань _ один з голов!Інх напрямк:в можливості для безпосередньої у:часті роботи м;ської парr:йної орган~зац.ї. l\lи в управ.llННl справами держави. ТІЛЬКИ по праву гордимося вихованцями комв нашо~у районі і місті 509 моло- COMOjjY: делегатом ХУІІІ з'їзду ВЛКСМ,

за зБІЛьшення виробництва 1 заГОТІвель І дих

}(ормів для тваринництва В 1977

15-20

її загальноосвітній

' чверТl

працівників

обрано

депутатами пеЧО!Ш:VІ

році J:'ад, в тому числі 5 -- депутатами

заводу

порошкової

металургії

СО

ь

. ,".

H~ ~тоять ~a, об,Л~КУ, не на належному р.ВН.І і J!нутр.сп.~!{Оllа, робота. ПаРТl\ОМ пта~офа6рики, д peIIЦ.~ прац~ють H~~ ~о~и~ення~ ~l-.ТИВН~С~І член.В n;,rT'~, к. в.дпов.даю~ь за ,І,ОООТУ в комсо .. ОЛl.

об- Василем гусєвим, делегатами ХХІІІ з'Із- нихов,n: значе,'~Яг~,ають заходи, ЯКІ ми

району присуджено перехІдний Черво- ласної Ради народних депутатів. ду комсо;\!Uлу ~ краlНИ, ливарnицею за- провод мо в. гурru,j,И~К~~. Молодь з ІН­ ний пра~ор .ЦК КомпарtіУ України і ~истемою партійної і КОМСОМО,1ЬСЬКОЇ воду пластма.с Натал:єю Мельник, опе- T.~~~~CM C.1y~aє JlеIiЦ,I, бере ~l\tИВНУ

Р~ди MlНicTPIB 'УРСР та грошову пре- ОСВlти, економ,чного навчання охоплено Іратором раДГОСПУ-J(омошату .Калитян- J , ь в" диспутах. в ЗJсr~lча~ 3 ;МІЮ в розмірі 3,5 тисячі нарбованц!в. 11 тисяч юнаків і дівчат. Змістовно, на І ськии» імен; 5()-р:ччя CJ:'CJ:' Іваном ::::н- ПИ,~ьмеННИІ\ами" артис~а~IИ, ?Р,актик) ЄM~

За підсумками обласного змагання на високому теоретичному рівні проводять: чеНj{~~I, jlaY'pe,aTO~ облCt~НОЇ KOMCO~!;):iI>- ~~~~~~и се~?іоз:~СЦ~~аl.~И~ВРО~/л~~~~ОФ\_

честь вО-річчя Жовтня

району

вруче-

заняття

пропагаНДИСТIІ }(омсомольського

сько! преМll IMeНl

Боиченка, дояркою

зичному Зага т 'ванню мало і'

, Диреюор Р)СЬ!'Ої середДн' о" шноли му КомпарТіl ,України, облвиконком'" пластмас), Г. А. Бабина (шиноремо~т- Бець та багатьма іНШИМИ. Нон ад 2,0 ти- М 5 Л О П R ' '\ ,.~ ,1 •. ' . _ обласної ради профспілок і обкому ком- ний завоД), Е. Г. ЛЯНИН (СlЗlтлотехюч- снчі юнак:в і д;вчат, 117 коюсюlОЛЬ- Кі1адно' ЗУ~II':!.1~С~ в H~ O~~i ви~~j nІ ~Oy сомолу. . НИЙ") , Г. М. войницы1йй (дереВООБРОБ- Cbl\O-і\10.10Д:ЖНИХ І{олеюив:в, Юlагаю- н;с'tИ~Н '.' "a~'H~ КО,.Визнані переМОЖцtiми облв.с!tого со- ний комбінат) та багато іншИх. ; чись на че,:ть ОО'ріЧЧЯ Неликого Жовт- 363 ч~О пвихова~ня J чн;.всь.кOl моло·Ч· ціалістичного змагання ювілейного ро ху Разом з тим у цій справі ~ і певні ня, ДОСТРОlіОВО ВИНОЩlJ1И планові завдан- l'ИЧН~ Р'зе~~В~~и~~~м'СВ'~~ ;~~ЙНО-ПО~'l

но переХіДНИ.~ Червоний прапор

обко- політ навчання Т. }3. Махновська (завод радгоспу (,llлс-ск,.вСl,Ю!н" t:B,:(~",""J }'iJН-

1

колективй· заводу fit'рошковоІ металур- недоліки. Нерідко пропагандИстами І ня ДВCJХ РОК.В П·ЯТJIР:ЧКИ. ТИСЯЧі юна- пол'тосвrи О ' к ,1,:0, О,lЬСЬКО Гll, заводобудівного комбінату, ГОГОЛіВ- затверджуються некомпетентні товари- і ків і д;вчат беРУТІ, активну учасп, в во ~T я' . . ~~!! раз ~~ т~жденьп~cr СЬКОї стрічкоткацькоr фабриl<И, фабри- ші, допускається невиправ~ана заМІна русі «l1'ятир;чЦl ефектизн?ст: і ЯІ\ОС· Ta~ і Ь~Ta~~~I~~~?,~p;~a~Ц,l ;к учите·ч!\!и, ки верхнього ДиТячого трИкотажу, раД- пропагандистlВ на рем:онrно-мехаю:~ Уі - еIiТУJ;а'ь:1 і, творч~сть молодин, шеф'в _ б' ~ .~,a ш. а ДОП~:V~?!ОЮ госпу «ТребухіВСЬ!!ИЙ. і Київсьного ному заводі (секр,етар пар!оргаНlЗ8ЦІІ 22 Мu.10ДНХ роо:тники м;ста j рапОН'у І мета~л' гії p~ .ТНИКІВ заво~у :1~PO~hOВO~ вИробничого об'єднання птахОфабрик І А. Г. Нруновсьнии), фабриЦl верхнього наГОРОДА,ЄНі ордена~1И і мєда.'lНМИ. J:k-: для в~fовання ~~~~ре:оп в.;.\ПОВ~~Н~ ~азу

яким присуджені перехіДНі Червоні пра: пори обкому партіІ, оО.lВИКОНКОМУ, 06ласної ради профспіЛок і обкому комСОl\fОЛУ.

За ПідсуМI<ЙМИ роБQТИ

'Дитячого трикотажу (Г. Ф., -Бочечко), • ,ітківський сраБРИЦІ ХУДОЖНІХ виробlВ імеНі Шевченка (Є, Г. Ноза!t), в ~IOCTOпоїзді-814 (1. І. Щеголєв) та lНl1JИХ

8 1977 році партійних організ~Ці~Х.

колективу заводу порошкової металургії

На НИЗЬІЮМУ,

lДеино-м~'тодичн?му

ЛІІКU!{)- справою КОМСIJ:\:10ЛЬЦ:В є У'іdСТ;, в заШКі~ьннй ч

ударНG:'IУ

Оуд;вництв:. l\1:сн;а

.в, ().за~ро,Ч иПо­

КС;'ІСО- Н'Н'" ~иЙ-· бой'fв'6':і~ 'iW.T)~~l є ~".Tlll

,\lOльсь!;а ор; dн;зац;я виступила З ініц:а- .1ё~j~сьие стаЕлення тивою ВJН1'И шефсrьо над оуд." "';"J",II І а ~HCb!'O- --'0 " , "

тепличного комбінату

I1

1. си:I1всыи»..

радгосп! «і\ра- ~Р~ВОдИ'І'ЬС~' f;::~~ Ц.она.'lЬНNl

СРСР

1 ЦН

ПРОфСПlЛКИ

праЦІВників проводяТЬСЯ заняття

.ЧОРНОї металурГіІ.

Непоганих результа.ті. домor,nиСIІ коле~тиви побутового , обмуrОlуааиии: раИПОБУТКОМБІНат 8ийtnы

пtреМожцем

СОЦіаЛіСТИ'lНОГО змага!НIІ серед ПlДПРИ·

ЄМСТ8 MiHiCT~pc:rBa ltобутоlоrо nбслуговуваннл УРСР 1 нагороджений перехід-

ним Червоним прапором МіиіС'l'ерства і респуБЛІканського ftoMlTery профспілки.

У мереж

,IlO

р.оrИЧНu~IУ парr!ll і

коМСО І СПjщ:а.l·Ч· В , аНТИВН:llJ~ ПРОПсігувати ;;.ос- тре"т

ле-

ДРУЖ(;И" В. Я,~И~

'паТ' ро\ю:а

присуджено перехідний Червоний пра- теоретичному РІВНЯХ, У ВЩРИВІ ВІД !!он-І l!аРТ_І,;іі';М орган:заЦ!НlI1 неоох:дно школяр'в у 1 пор lVli!'icTepcTBa чорної мет~лургії t:}JЄrних завдань трудових КОі1ектив!~ : біль~е .) ва.І! ПРИДіЛЯТІ! };"дa~1 МОДО;'ИХ - !іеРВИННі

-

ДОВОІ ,~лав'Й, 31 ДО .~риI'ОДИ, зал

;HTepn~

BH •• OQaHH;Q

орган;зац;І

СЬ ва. и " ІН" пеr::едовнк;в виробництва вел~к~ваУ~ ~. C_~~~:>',I. fjри~,ляюrь ревообро~ном~ оо'єднанн! (ceKpeTa~ в~:ляко u:дтримуеаш ІХ ) чс;с.ь У ь.ша: ню мvлl і ' [ п~~~кн.стичном.~." в;;х<;с:а.иn~рторгаНІзаЦіІ А. It. TeTep~H),...B) a~TO_ хідництві і раЦіоналізаторстві. Rраще ця р;вництв; но:V!сuмол~~Н~ gаР~..ЙНОГQ ~e: nIдприємстві 09034 (Л., І, 'РОМІ , ог cIItJaBa !,(;"аЕ.lена 1сi.ll, Д~ д."НЬ 1-""" ВИ . Л'Іст'опа ового ! Q 8~I І п~сrаli~ дані8СЬ~!й х,хтахофабри щ. (І. (~. IJ,erol~ap): насrаБНИ~,~В: 1 ак, на ;jаЗJД: IlUP()lli". ЦК h~мпар~ї У.кра!н v (7_ Р.J1 1.i"L';'J :"'У радгосш .ИрасиЛlВСЬКИИ. ., о меrа,lУРГ:І:З 82 наставнин:в 20-КСМУ- своєму виступі с'е И'. в дз~а!іИ;8, у д!єН!ю). , . н;сrи. кожен з них ВIiХОВсНl, да8 ;;'v"~, іІА. l.,i. l( Jt.~' І нретар 1,~1' ,,'''';11/ В умовах розвинутого СОЦlаЛІСТИЧ~~ГО І настанови в життя 7-11 ЮГіакіl:\l, Іі 10 ц(!{6вйх О г~e не ,випа~к,,_в.о. A~r.,e вирсьни~тва, HaYГ;CiBo-TeXH~ ;ного про. ренерідко парт;йні орган:зщії,. м:сыl· t:я. 2;';0 член.: BJ~~t~t HC1IP:~'~OO .',,1 й'

мольської поліТОСВІТИ У виробничому де- і в:д молодих

асобляво дсбре поt1рацюваЛIІ тр. удів- c~ потр:БНО посиленО П~<lЦювати, над ком ком,:омолу ВИПУСІ;<LІОТЬ 3 НUЛН зор)' йіvtьШіСТt. КОМСОМОЛЬЦіВ 'Аде I...~B,8~:I1~ НИИИ поЛіВ і ферм району. ПіДсумки шдви.ще~ням. загально?св.тнього p.BH~ PCO~TY по праООЕОМУ ВИХОЕанню МUЛQ;.(., гар,,!, СVЦ:.'!J1.сіИІ;ІНОГО 13:\1.... ан.

роботи тваринни!!ів

ЮНВЩИНІІ

високо юнак:в 1 д!вчат. ~OBa иде про працюю

О~J(jЛ~jВО так званих

«важних. п:;tл;Т' зуе зразки

високопроцукти~~",,' [1,::,'1

оЦінені у ВІТальних листах Генерально- чу. молодь. У веч.рн~х ШКОJl~Х ~.~~а"я~ к;в. Не на налеЖному P~BHi і аТеіСfliЧ· ,-,и наставники УКJlаJІИ го сенретаря ЦН ИПРС, Голови lIрези- раиону зара~ навчаєт,ЬСЯ по!! А

діі ВерховноІ

Ради. СРСР

J!. І. Брежнєва, L~ентральиuго n~MnapTiї Унраїни

Ради

1

'УРСР.

_ ~"

не вихованнн молод., зонрема

в рад-

і'оварliша ЧОЛОВ;К. Иер;вники, П.ДПРI!ЄМСІВ ЗОООВч:~ госпах «ВелииоДимерський», Імен; Щор'

дu,uн~1 J:lПР-:fc:

.\ljн:сtИ'іriоі ДРУі,,\JИ ' ,,1' "_ .,ннами. Партким t e~] М\.:JІ~~~ІИ P?~\J.:.

J{OIl1iTE!TY за ні СІвор~вати ВСІ ,~МОВИ ти~, ХТО В са, плємптаХОdаВJДl «<'YДH~i», ~e P;~H;, тетом КОМСОмолу !озрtБИ~И" • M~ Hc~. МіНіСТРіВ Tb~ У веч,рн/~'\t~ n~~fЧ;;tХр,~fнКоО~~Х~орис_ 'іИIfЮТ,Ь(;Н леНЦll на arelCT~':iH: темн, ц,аЛ_Сl'НЧНОI'О ЗМdГClННН, СПЛ .. !! Уьал~~ n~~ вихованн.,

',.,

"~

і

ц.лому

десятитисячна

м:ська

КОМ·

веденнл КОННУРСУ

.Кращ

.J

Переможцями у Всесоюзному СОц1а- TOBYBa;,~ ревоЛl~ЦlИНl, .боиовl,..1 T~YДOB_ сомольська ?'р,ан:зація зм:цніла, зр~с її с:вю., Вихованням Мf)ЛО ~~I ~ ,пр()qз~­

ЛіСТИЧНОМУ змаганні вийшли копеитиви традиц.l Иомун.СТИ~НОІ паР~І~сg~~~н радгоспів «І1ЛОСНіВСj,КИЙ. 1 сЗаIlОРИЦЬ- ?lKOrO Hapoдy~ ле1Н~7~ЬКО[~77 ОРОКіВ кий», яким присуджені перехІдні воні

прапори

ЦН

НПРС,

Радlt

J'5

Уер-. льк:r з; пвеt~~~ СД'допитів розшукали KOMCOM~ДЬЦ.. L.:ер~д

Міні-

стріВ СРСР ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ

,' . актив! нещодавно були підведені піДсумки соНа паРТІйно-господарському

ти 8 Ц 1'а"! "с чного змагання

. ЙОН'

р:!

1,

:Іере-

можцям ,вручеНі перехідні ЧеРІІоні пра-

пори

МІСЬККОМУ

НомпартlI

МіСЬкої і Рi:lйонноІ Рад

'України,

народних дeny~

татів, визначені завдання

та І:.JИЙНЯТl

на

,~eKp~T~p:B КОМСО.- рада молодих сиец,ал;сl':В, Б rI!(Y ВН': "шло 39 випускників вищих і І' навчальних закла' а середн.х

загон.'В

ер, . ". .. мольських орган;зац;и 52.3 процента 1700 учасник.В . ВеЛИНОl til!ЧИЗНЯН~l мають вищу і незакІнчену вищу освіТу В:ЙНИ, записали їх спогади, ц:наві еш- 56 чоловік обран: членами парт'йних KO~ зоди З фронтового життя. Результатом мітетів і бю о 79 ек " пошукової роботи ЧJ!енів клубу «По- KOMCOMOТIЬCЬ~';X орСган~зеатцаРй·1і єперлвинних . . .. 17 . , . ч енами ШУК. є В:ДНРИТТЯ 11 юмнат-музеIВ, і кандидатами в члени КПРС П'" _ куточків бойової слави. Добре ця робо- щення рівня па т:йного ке ·,вниlд.:и та поставлена в серенніх школах N2 6, кОМсомолом п~ре~бачає Д р. Ц ,ва КраСИЛівський, КалитянськиЙ. нення партійного ядра в КО~ЛС~~~ЛіЗМ'Ц' Немало зроблено по підготовЦі молоКерІвництво комсомолом " ді до служби в рядах Радянськоl Армії, силен;я дальшої уваги yдo~~~:г~є поїї фізичному зага.ртуванню, успішно стилю І методів оботи з бок а eHH~

со~!алістИ~ні аобо~'яза~ня на 1978 рік. ,1РУДЯЩІ МІСТ&. 1 раиону пра!нуть заНрШlI1'И трудовии ритм юsілеиного ро- впроваджується ку. I~ зусилля зос~реджені

\lвторитет. Бшьше 73 пр(;:~~нт:в НОВОІ'О займаються рада маЙСТРі: на J'o~.!В~И~~~ ~оповнення, Р,нд.в П~РТ;l становлять ловним Інженером тресту Г. К. Дєєви~

в

життя

колективів них партійних о!гані3аЦій С ~д перробвнн

п!дви- комплекс гпа. Заслуговує відзначення ти все, Щоб МОЛОДі т

ДIВ~ик л1

З

викори- лургії, пластмас, деревообробному ком- і ХХІІІ з'їзд комсомол

'Ук а:

Н

Н'

стр'чаєм

,д.В.

днан

ми ще зу-

• о, ~ep_дкo факти порушень H~PM СОЦlаЛ,СТИЧI:lОХ заКОННості молодЦ", елементи грубості пи" .. ні' Ф . ' nЦIDa. П ОДIбтом а~ти не роблять чеС~і ноJlективу,

)fОЛ~ артком разом з КОМІтетом камсо-

молод:::;илюватимуть виховну роботу К і' .

3

кри~мн~ар

міСЬНВІйськкома,ТУ Е. М. ВИСТ~ІIl заклика8 оргаюз~цlї, МІСЬККом НОМСОМа·

па ТіЬНl в в C~OЄMY.

луР 61

мол ~ьше ПРИДlЛяти

уваги ПідготовцІ

щенНl ефеН:.~ВНОСТl виробництва і ЯКО· ця робота на заводах порошкової мета- зуст'ріли черговий x~iII з'їз и ~i~<gM APM~~ ~o служби в ряда~ Ра~янськоІ сті прОДУКЦll, максималІоНОМУ

станю ВНУТРlгосподарських резервів, до- бінаті, сягненні

найвищих

результаТіВ

радгосп:-комбінаТі

ванн'

.Калитянсь- надалі все потрібно ро~ити РДЛ: И ' л ам 1 а n

при кий» імені 50-річчя СРСР. Дивно, що го поліп.шення комуністичного

BД:X:B~~~

я

ро посилення ПРil!J()~OlО вихо­

молоді, більш

рІШУ'lОІ БОРотьБи

во l:В~апорушеНIiЯМИ неповнолІТНіх ro-

найменших затратах. Посильний. вклад не надають належного значення цій ро· ня молоді, всезростаючоУ рол! і авторм- П!ЛТ8ве пленумі ПРОJ{урор Міста Ю. N.

у виконання народногосподарських nла- боті назаводоБУДіВНОМУ комбінаті, де тету ЛеНінського комсомолу Нів і взятих зсбоВ'Jiзань зносЯТЬ моло- прO'rяі'ом кількох РОКів не ремонтується ВиступаlOЧИ а обговоренНі о

2 стор.

О

О

НОВЕ життя

О

----------------------------------~----~----

__

По ооць· дonовl*l, ПРИ"ИІІ" ГіОВО!'IНОМУ

'"

....

П'ативц., 24 JIJOТON 1878 _

питанн!о

в дпv. дку пОСТанову.

~==~~~~~r~-J--------

QлеllУИ

____

~O~_


З.:иі:вл:ЕО худоби-під -еосла6в.Й ВОВТРОЛ:6 ПО

ПРОДУRТИВНОСТІ

_олочно!

худоби

Причнною низьких надоІв

радгосп

Молока у радгоспі

СЗеликодимерськиЙ. посідає одие- 3 останніх МіСЦЬ у ра­ ЙОНІ, з року в рІк не вико­ нує своїх соцІалІстичних зо­ бов'язань. Торік, наприклад,

2426 кілограмІв молока вІд корови

при

зобов'язанні

1Цоправда, валове ~и­

РОбиицтво

продуКЦІІ

~IJtЬш як на

зросло

6 тисяч цеит-

Надої •

в

1

Д

РОЗРАХУНКИ

незадо­

ПозиайомИ1Ішись 1з молока за

зведенням

про

надІй

., ГоголІвсь­

лютого по радгоспу

15

кий., МЙ звернули увагу на те, що вІн надто строкатий по окремих відДІлках. Так, тварин­ ННКИ третього вІддІлка одержали його за цей

день по 12,5 кІлограма від кожноІкорови, бригади М 1 першого вІЩ{lлка 9,9, брнга­ ди М 2 8,2 кІлограма. Значно нижча

залежать

продуктивнІсть дІйного стада на молочното­ варних фермах четвертого й другого вІддІлкІв - 6,8 і 6,3 кІлограма. В цілому по госпо­

і в л і

го д

дарству надІй становив 8,5 кілограма при завданнІ 8,8. у чому ж причина такоУ нерівномірно! про­ ,дУктивностl худоби?

нері. порІвняно

нім

1976

з поперед­

нуто цього було за рахунок 1JПnих факторІВ.

центровані корми в рацІон тільки з

Не помітно ЯЮIХось з!!ач­

у раціонІ,

вих змІн на фермах госrю­ І на ПО'lатку нинlш­ вого року. Продуктивність

одного

JtapCTIIa

бов'язань, а й планових зав­

дань. Так, молока вироблено иа 15 тонн менше завдан­ !ІІІ, по середньодоБОБОМУ на­

року

молока

в

Jtlлnгuамlв БІльше, його

тонни,

42

все

18

а

нІшнього

tta

радгосп

у

JlЯМ

По

продажу

~варинництва

продукції

державІ.

~oдaHO 4 тонни 2,5 тонии м'яса.

Не­

молока

ОстаннІми

1

госпі

анЯженням

дальшим

ПРОДУКТИВНОСТі

)[удоби. СередньодОБОвий на­ ·ДlЙ молока вІд корови ста­ ВОВИВ 5.4 кІлограма при зав­

ленІнському

-

вІдДІЛку

МОЛQка

4,8

~низились

3

9

лютого,

господарство

почало

раЦіОН~ЛЬНlше Іх стовувати. ОСобливо

мІНУСУВАТИ не тl.'ІЬКІ! до де­

1

рl:.8Я МИНУДQ~Q,року,

незва·

сується ферми

еавка

надою

ний

JcaJllloro

ЗАвдання,

А й

до

иайliиЖ'l1

ЩО

темпи . росту

кілогра­ про те, продуктив­

..

-

руди.

псмlnUlУЮТЬ її

ДоданІ

"кІсть,

до

рІдкої

надають

сталІ,

вони

nl,цвищенОі

мlц­

_остІ та Інших цІнних 8ластивостеА. Надпотужна піч, продукція якої допоможе n.JlellapaM щороку «облагороДжуватн:, більше .ІІЄСІІТИ мільйонів тонн металу, відкриває другу ІІІРГУ найбільшого в світі феросплавного цеху.

~ кннішній п'ятирічці до чотирьох дІючих агре­

taTiB

'.

додадуться ще три

герметизовані

яких небувалої потужності.

печі. дві

Вже тепер більше

f!ол()вkни всієї сталі в кр аїні випускається З ви1СористаНН!lМ продукціі НікопольськогО фе ро­ сnл иого.

••

ТРАКТОРИСТУ ДОПОМОЖ! ПНЕВМАТИКА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЯ.

БудllНИЦТІО

lиробничого

koptl) _у ПО випуску nнеlмокомпресоріl ДJlЙ коліс­ IІ!lХ тракторів почалос. на за80,ll.І тракторних аг­

регатів.

Проектна потужніст.. цеху

-

420

тисяч

8Иробlв на рік, а здати ilого І експлуатацію намІ­ ченО у завершальноМу році п'ятирІчки.

-•

П'ІІТПЦІІ, :ом DmN'O

по

кілограмів

кормІв

І пІдготовки

з

основних

і це є,

причин

того,

надою

молока

не

на

корову,

а

за

Іх на­ що

денне

виконується.

першу

190

половину

лютого дениий валовий надІй зріС усього на

245

кІлограмІв.

Rеруюча

шетняк

вlддlлком ·· Тамара

пояснює

низьку

ВасиЛ.Івна

продунтивюсть

Ре­ ста­

да малОЮ кІлькІСтю розтелів, МОБЛЯВ, корови

почали телитися лише,. останнІми днями, май­ же третина їх перебуває у запуСКУ. Але нам ~дається, що це не основна причина. Просто тут ще не досягли потрібного виробничого

не

Молочна ферма на другому відділку БІль­ ша, тут утримується майже 600 корів, з яких 350 - чорно-рябої породи. Здавалося б, про­ дуктивність Іх повинна бути вищою. спостерігається зворотне явище

-

На жаль, на цій

фермі надоюють за день на півкі.l0грама мен­ ше молока від норови, Н і Ж У сусідів (:wайже

на

кілограми менше завдання). А переваги

2

перед

зорянцями

тут

-

явні

доярок

виста­

чає, є необхідна кількість підмінних, працює нормопереробний цех, у якn~'l:V готують пійло з концентратів і змішують С()ЛО~!'ЯIIУ СіЧІ{У з силосом.

у

чому

ж

колективу

тоді

успішно

справа?

Що

виконувати

перешкоджав доведені

зав­

дання? Доречно нагадати, що відста13ання його спостерігається давно. Торік бригада не до­ тримала даного слова, надоївши по 2830 кі­ лограмів молока на корову при зспов'язаннl 3000. Особливо низькою була ПРОДУl\Тивність худоби взимну: у січні надій новив усього 4,4 кілограма,

5,3. -

НашІ

від кuрови в лютому

ста­

- ;

тваринники 'прагнуть швидше

по­

долати відставання. розповідає керуючий віддІлком Володимир Нестерович Мороз. Зараз надоюємо на один нілограм більше молона від корови порівняно з відповІдним перІодом минулого року. Попереду в змаг~н­

ні йде доярка Галина ВаСИЛівна Мельник, яна одержує щодня по 12 кілограмів на кожну корову своєї групи. Однак

на

фермІ

ще

не

використали

наяв­

них можливостей для зБІльшення ВИРОБНИ­ цтва продукції. Доярки в один голос заявля­ ють, що корови недогодовуються. Вини.кає сумнІв: чи одержують вони те, що в раЦІОНі записано? Даються взнаки і пізнІ розтели, й Інші недолІКи~ Тут також відсутня необхідна наочна агітація, рено належних людям

навІть

для тваринників не нультурно-п?бутових

пере одягтися

ство­ умов,

юде.

Rерівнинам радгоспу слід звернути сер­ йозну увагу на цІ двІ ферми, щоб колеииви Іх змогли швидше подолати вІдставання.

Рейдова бригада: п. САВЕЛЕНКО

про­

rОЛ08а rрупи HapoAHoro контролю радrоспу, Г. ЦАРИК доврка дру­

Робота на ферМІ до певко! МІри йде само-

гого вІдділка, П. ТЕПЛЮК кореспондент rазети .Нове життв!}.

ритму, що забезпечував би пІдвищення дуктивностl худоби.

--

1'lливом. СоцІалІстичні зобов'язання колективу

,.,~~ .... .,...,..,.........,.~."..~.c-c.coC'~"""""""#~'~"#"~~~"';?":-#"''''''''''''~' ЩоАН'

3

l:и",18С.КНЙ'

молока

пl8ТОРИ

господарСТві.

НІ!!

ді.. на Мltцевому феросп.nавному заВО,ll.I. На OpCltko-Хаtlll,nовськніІ метаtllургіilниА комБІнат вІд­ пр ....ено її продукцію сплави, одержуванІ 3

.....рг.ицевоі

надої

В СТРОЮ

храtиl rермеТИЗ0вана РУДОfllДнОвна піч flведена

для

у СічнІ його було одержано менш як по

теплиць радrоспу .• КРI­ надходить

тонни

з),си",.

raTO

ючи

вр()жаll

У

зелеНIІХ

магазини

08ечl..

докладают.,

цибулІ,

Ва­

.иr,ощ)'­

р()б тииц\

Г. Т. ЯКУI!iОВСЬКА І М. 3. яко­ _ЕНКО

clm.-

однІєю

завдання

старший З00техиlк ра· Йониого упраВJlIИIІJl ського гОсподарства.

НІКОПОЛЬ. ДнІпропетровської областІ. Перша

переробни

вІддача не покриває затрат. Доведене

В. nРУДКИR,

ностІ худ.оби нині нижчі, ніж ~УЛН торІк.

НАДПОТУЖНА

~

Янівни

кожно! доярки зокрема не оформленІ, нlД' видно нІякнх засобів наочноІ агітації­ лозунгів, плакатІв, панно, транспарантІв. У. примІщеннях брудно 1 вогно, внаслідок того, що дахи не утепленІ, в них відбувається велика конденсацІя випарів, зі стелі постійно капає. Rорови дуже забрудненІ, Іх рідко чистять. Rажуть, що тирси для підстІлки не вистачає. Вдень між доїнням у корІвни­ ках He~aє чергових доярок, І це, мабуть, s основною причиною забруднення тварин. Роз­ давання кормів не механІзовано. ПідмІНІШХ доярок на фермі зовсІм немає.

1

ЛенІнського

дорівнює 85,......100 МАМ. Це Г080РИТЬ

але

Проте

певне,

викори­ це сто­

вІддІлка, де є кормопереро6цех,

Ганни

до згодовування не організовано,

по

жаючи на те, ' що добова до­

по ваЛОБОМУ

ву.

рад­

заходи

Божко,

сінажу, 5 солом'яної сІчки , по 300 грамІв концентратІв на кілограм надоє­ ного молона 1 по одному кІлограму на голо­

Провадиться також загоТІвля

І\1ровському

Особливо

5,1.

.адОІ коли

на

вживаютьсn

у

продукції.

9 -

лосу,

концентратІв. Проте, без­ перечно, цих разових заходІ., 6y,ne недостатньо для .VСПіш­ ного заверIl1ення зиміВЛі ху­ доби і поміТного пІдвищення проду1tТИJIIностl дійного ста­ да. ПотрІбно придІЛИТи БІЛЬ­ ше узаги пІдготовці корМІв

даннІ 6,2. А на окре:мих фермах він ЩЕпшжчltlt' -на

Itі.т:ограма,

голо­

полІпшенню годІВЛІ худоБЯ. Днрекція закупила 1 ооо тони соковнтих кормІв У ін­ ш"х господарствах . район

Перша декада лютого ха­ рактеризується

днями

торІк

На вІддІлку є достатнІй запас КОРМіВ

тивностІ корів є незадовІль­ на кормо.а база, вІдсутність переробки корМів та пlдго­ ТОВ ни Ух ДО згодовування.

)ІННУ лому мІсяцІ і з завдан­

радгоспІ,

худоби. Тварини одержують непоганий ра­ цІон, розрахований принаймнІ на одержання 8 кІлограмІв молока вІд корови. Ім дають по 20 кІлограмів кормових бурянІв, 15 си­

перевищить

43

чимало

рок RлавдlІ Єгор ів ни }{олесниновоl.

Таким чином, головною причиною низькоУ продук­

грамІв.

справився

декаді

ви.

аавдання по надою на норо­ ІУ недовиконано на 7 к1ло­

Не

року

торішній рівень на

ж місячне

у

У нинішньому році ми зобов'язалися досягти вищої продуктивності діЙного стада - надоїти по 3200 кілограмІв молона вІд корови, говорить бригадир ферми Олен­ сій Парфенович Rачанов. Про реальність цих зобов'язань свідчать показники роботи багатьох тваринникІв. Ни­ Ні, наприклад, дояр Микола Васильович На­ люк одержує щодня майже по 12 нІлограмів молона на кожну з 25 корів закріпленої групи. Не набагато нижчі поназники у доя­

лів у першому кварталі ни­

ззлове

зросло

передовим

-

ства отелилося на кІлька де­

1977

на

зараховано

сятків корів 1 нете~ей біль­ ше проти вІдповІдного періо­ ду минулого року. Як СВіД­ чить аналІз, кІлькІсть оте­

господарстві

надоєно від корови

ВИробництво

У січнІ І першій

І стано:­

Хоч порівняно з сІчнем

мі­

лютого на фермах господар­

кІлограма.

5,3

концентро­ голову,

лись.

дою його .на корову допуще110 недоБІр на 0,2 кілограма. всього

на

вважається

вІн завоював перехІдний Червоний прапор, надоївши по 3154 нІлограми молока від но­ рови при зобоn'язаннl 2950. І жирність мо­ лока була вища базисної, за що додатково

ститься 8,4 кілограма кормо­ вих одиннць і 678 грамів протеїну. Розрахованнй вІн на одержання 6 кІлограмІв молока вІд корови. У перші ж днІ цього мІсяця кон­ центратІв не було, внаслІдок чого надої швидко знизн­

НИКИ не виконали не ли­ ше взятих соціалістичних зо­

!Нн надто ttизький

ми

3 врахуванням

кормІв

четвертого Зорі. Тут

утримується близько 400 корІв сименталь­ ськоІ породи. Rолектив тваринників цієї фер­

включили 6 лютого.

кілограма

ваних

дІйного стада залишається низькою. За січень тварин­

.ить

Ідемо на ферму вІддаленого вІдділка, розташованого в селІ

сІнажу 1 З кlлorРIl1lfИ со­ лом'яноІ СіЧі(Й. До речі, КОН­

роком, але досяг­

ХОРОШІ,

А ЯКЕ Іх ЗДІЙСНЕННЯ?

взагалі не одержували КОИ­ центратІв. у лютому На кожну голову Іх дають по одному кілограму І по 2\" грамІв на кІлограм надоєно­ го моло~а, по 15 кІлограМІв силосу І стІльки ж кормо­ ВИХ буряКІв, 8 I<lлогрВМlв

тут було надоєно всього по

2900.

в

вІльна годІвля коріВ. Нормо­ вий рацІон Ух дуже БІдний. Протягом тижня '1'йзрнни

(на

ІЦ' о.,нl).

nілпри@мстві

nнеВМОКОМІіресорів.

вже

фото

-

к.

ОРГ8ні,!ОI!IІИО

для

пере.кьо-

ФОfО М. Семикоt ••

тракторів

І!ИПУСХ

МТЗ·ВО

МТЗ-82, 3аВДllкIt їх застосуванню поліПШИЛОСІІ багато техиіко-еко"омічних показннків сталевих орачів, nолегшено працю механізаторів. Тракто­ рист діста!! можливість безпосеред.!іЬО з кабіни керувати одним 'Ін кількома причепами, легко маневрувати

тракторним

поїздом.

КРАЩІ ТОВАРИ

РАХУНОК МАЯСТРІВ ЕКОНОМІІ КИІВ. БІльше мlльАоиа кlловаТ-ГОАИИ зберегли

за першнА мІсяць року • {Кладних зимових умо­ вах елеКТРОВ08нl бригади ПІвденно-ЗахІдної за­

лlзницl. Зроблеио внесок ЗОбов'язань

110

у 1ІиконаНИІІ

економії

високих

паливно-енергетичних

pecypcll. Вміло використовують МОЖЛИВОСті локомоtн­ lІів і враховують профіль колії машиністи де· ПО Гречани Б. П. Постовенюк і А. Ф. Польовий, які водять поїзАи з перевищеllИIІМ ваговоі ItOр­ МИ і кожний рейс завершують 3 економією пали­ ва. Десятки велtlковаГО8ИХ составів і тисичі збе­ режених

кіловат-годин

електроенергії

ку знатного машиніСТІ депо

КОЗИТIfН,

на

рахун­

заслуже­

ного працівника транспорту УРСР Н. І. Порхуна . у майстрів економії запозичають досвід багато

трудіВНlІків магістралІ.

1878 POXf

(РАТАУ).

ВОВЕ ЖJrrТЯ

-

у відповідь на Лист ПК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВUРПС і

ТВАРИННИКАМ виїздів безпосередньо місця .

ПК ВЛКСМ працівники Гoгo.~iB-

на

робочІ

І треба сказати, що працівники

ського радгоспробкоопу взяли радгоспробкоопу твердо дотриму­ підвищені соціалістичні зобов'я- ють свого слова. За січень во­ зання на 1978 рік, у яких перед- ни реалізували населенню про­ бачено річний план роздрібногО мислоt!Их і продовольчих товарів товарообороту виконати до 25 иа 426 тисяч карбованців.

rрудня. Протягом місяця праціВННКIІ . На відміну від попередніх p~- прилавка зробили 17 виіздів на КІВ осоБЛ!іВО велику увагу ПРИДl- тваРИljНицькі ферми і прода,111

лено полшшенню обслуговування тваринників. Зокрема кооперато· І взут:я, го;ового одя~у, трикотаж­

ри

зобов'язалися

варів

підвищеного

продати попиту

ім иа

ТО- ; иих І. ш.веиних вирОБІВ. посуду та

36

і Г!реП'-lеТ1В

тисяч карбованців. Для цього Об-І ладнано а~ТОJ(раМНИilЮ і дві кінні розвозки, розроблено графік

о

шир~кого

1528 карбованшв.

вжитку

на

Г. МЕДВЕДЕНКО, громадський кореспондент

о

8

етор.

о

-


до &l5nIDТEЧКИ ДРУЖИННИКА

./

.

"Оперативний загін так

п'ятниця,

діє"

називається

нещодавно

книга

жур­

видавництво

«Мо­

лода гвардія». Вона присвячена одній із цікавих форм участі мо­ лоді в боротьбі з правопорушен­ нями, діяльності оперативних КОМ С ОМо.тІьських

загонів

ників ," їх правам

і

дружин­

обов'язкам,

форма~1 і методам роБОТlІ' Голов­ на

з

них

-

попередження

вопорушень

серед

пра­

неповнолітніх

і молоді .

Книга адресована членам ком­ сомольських

оперативних

заго­

нів, молодим дружинникам, ком­ сомольськомуактиву, ВмістІ f раАоні в лютому успішно проАшла дека.да полі тичної Пропагандисти системи парт і йної, економічної та ком (о чол ьської

лектори .

політінформатори

Ум сприяли кннг

прац і вники

в будинках

На фото:

придбалн

КНИЖКОвих

культури.

на

вибирають потрібну

нову

пол ітичну

магазинів ,

піДПРИЕмствах.

літературу

міста і району.

які

л іте ратуру .

влаштовували

учасникн

активу Фото

ЧИ

НЕ

найкращий

відпочинок

взимку

новзанах,

нах.

сан­

чи ігрового

май­

Для

натка

на

лижах,

обладнання

вуваТ!І де

ний .

на Не

ють

основнІ

поверхня ку

вкривається

(ловля

ким

шаром

нриття

замерзлих

доймищ,

3 них

во­

ріК .

настанням

стій-

морозів батьки, вожаті зобо­

педагоги,

в'язані допомогти ді­ тям вибрати безпечні ділянки льоду на міл­

лад) . Ділянку рану для

нож

ПОТРібно

врахувати,

товщина

льоду

не меншою за

та­ щоб

була

25

сан­

тиметрів .

При обладнанні кат­ нів необхІдно пам ' ята­ ти, що їх не можна робити там, де із дна водоймищ б'ють дже­ рельні води, з силь­ ною течією води, яка

підмиває лід . Створю­ ють небезпеку 1 ті нрижані ділянки, де поблизу берега вмерз­ ли трави, різноманіт­

ні

предмети.

менями

Шд

сонця

провони

швидко прогрівають· ся 1 відтають, внаслІ­ док можливі відриви великих шматків кри­ ги вІд берега. Небезпечно влашто-

наприк­

обачності .

МУ

льоду , об­ обладнання

В

цей

води

катка ,

потрібно

пов­

час

Та­

переправлятися

ривши

міцність

І

вим

рахунками

віхами.

а

також

Підступи

до

катка мають бути віль­

Багаторічним

но,

го

що

чергування

вершника

ходами

нен

великими

ної машини

до

талин,

тріщин,

лонок ,

не

до

не

про­ опо-

спускалися

з крутих берегів тонкий лід.

на

при

~енший Переїзд

товщині

льоду

сантиметрів,

12-13 для

пови­

допускаєть­

ся

групами,

пІшо­

також

дорослих . Вони повин­ ні стежити за тим, щоб діти не збиралися наближалися

роз­

можли­

інтервал між

переправи

-

вантаж­

25-55

сантиметрів .

Переходити лід

треба

через

лише

зволених

у

місцях.

не­

ж

Із

провалилися

ж

вами

БІда

ви

-

у

воду,

розведІть

ру­

допомогу,

при

цьо­

му намагайтеся обіпер­

поодиноко­

б у'rИ не 5-6 метрІв .

катках

Якщо трапилася

на

вий при товщині льа­ ду не менше п'яти сантиметрів . При цьо­ му

до

ки в сторони, щоб утримати себе на по­ верхнІ . Потім кличте

встановле­

рух

до

ополо­

призвести

зразу

досвІдом

пішохода

близько

щастя.

че­

льоду.

математичними

ні. Якщо необхідно, з крутого берега прокла­ дають дерев'яний трап . Для організації без­ печного відпочинку ді­ тей необхідно також передбачити постійне на

же

тон­

криги.

до­ Не

тися на край льоду І самостійно вибратися Із небезпечного мІсця . Для тих, хто прийде на допомогу потерпіло­ му. слІд знати такІ правила: наближатися до мІсця пролому льо­

ду

необхІдно

тІльки

повзком, потІм потерпілому

мотузку тягнути

подати дошку,

І обережно до берега.

Після цього доставте його приміщення

негайно в тепл~

1

пере­

одягніть в сухий одяг. ЯI\JIЦО необхідно, ви­ кличте 4: Швидку до­

ЛИСТ ВІДПОВІДАЄ КЕРІВНИК На JIИСТ мешканцlll ВУJIИ­

цІ Радгоспної ню

напругу

про недостат­ в

електромере­

жі начальннк Броварського району електромереж І. Г. Шкавро вІдповІв: .Шдстанцlя .N2 285, вІд

~~~""----Броварській СПМК-580 тресту

.Укрелеватормлннмонтаж.

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

ПОТРІБНІ:

електромонтажникн,

сарl-монтажники,

слю-

газоелек-

трозварннки, слюсарі-сантехніки, слюсарl-вентиляційннки (всі 3-6 розрядів). Наша адреса : вул . Машинобудівна , 16, СПМН-580. Ухати автобусами.NQ 121, NQ 3, NQ 6 до зупинки «3авод «Торгмаш~.

.

АдмІністрація.

якої

отримують

А. КУЧЕРЕВСЬКИЯ, голова міськрайонної ря­

в районі Bynнцl Новооболон­ ськоІ. Строки роботи зри·

електра­

енергІю вулицІ Радгоспна, КОККlиаКі, Щорса, Новообо­ лонська,

ваються через стовпового тсу

перенавантажеиІ.

Для доведення рівия напру· ги до норми необхІдно побу­ дувати ЛЕП напругою 10 кІ­ ловольт

та

трансформаторну

Bнmyкyє можливостІ для цих

роБІт в

підстанцІю

1978

першому

року ••

кварталІ

3 метою кращого торговельного обслуговування населення 25 лютого 1978 року об 11 годині в селах ПЛОСНОМУ , ННЯЖИЧАХ, ЛІТНАХ, ВЕЛИЮИ ДИМЕРЦІ,

а також В м . БРОВАРАХ біля унІвермагу райспожи'В-

сп і лки про.водитимуться ярмарки по npодажу n-ромислових, господарчих та продовольчих товарів.

у ярмарках віЗьмуть участь піДПРИЄМС1'ва торгівлІ та

громадського харчування системи раЙСПОЖИВ'СПіЛКИ. На ярмарках буде представлено широкий асортимент швейних та трикотажних виробl,В, галантереУ, взуття, господарчих товарІв , кулінарних, нондитерсь'НИХ вироБІв і нап:вфабрикатlв . ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ЯРМАРНИ! Правління Броварськоl рalспожввсшJIКR.

~~~

....~::.=.~......~.~.=............ ...................................

І

вІдсутнІсть комплекс­

1

ноУ травсформат.орвоІ під· cTaнцlY. Наша органlзацlя

комплексну

Броварському молокозаводу НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

І

токар 5-го р.озряду, електрослюсар 5-го розряду. Оплата праЦІ почасов~.

3вертатися на адресу,. м. Бровари, A~~iHfc~~=:r:'

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО

5,

.•...~.~~~~?~~~~~;., ......... ,........... ",., .. ",.,., ..~_____ :.1111.1.1.

r АЗЕТИ

СЬКО8а

епохи»

К.

т.

ШкільниА

10

екран .

.•

таЕМНИUSl».

14.50.У світІ тварин». Тираж .Спортлото».

15.50 16.00

Програма телебачени. вацькоУ СоціалісrичноУ

Чехec.t" Pe~

ІІИ Ао ЗО-річчя пере"огн ВІРО1801 демократіТ.

17.15 'Лю"нна. 3е.. ля. 8сес.lт•• 18.00 Новини. 18.15 МУЛhтфlЛhМИ .Раз. два - ..".. НО>, .Хоробрець -IІОЛО.8.ец.>. 18.45 .9-а студі ... 19.45 ПреМ'Ера багатосерlйиоге .,.. дожиього Софії>. І Програма Чемпіоиат

21 .00 21 .30

ПРОГРАМА УТ «Глобус». т. Новинн. 11.10 ., . т. «Хроніка наших днів:.. Роз .. повідь про новиА документальниА фільм ,Розум. честь і совість

ту .

телефільму сШлях серія . .Час>. свІту з 8ИІІ{НОГО

Стрнбкн

а

ra...

трампліна.

22.ОО.З

піснею

ПО

життю>.

(.1••

8сесо_,

ниА телеконкурс IІОJlО.8.ИХ ._1100 навців. По закінченнІ нО

-

ПРОГРАМА

клас.

.....

УТ

10.00

.Школа пере.8.0ВОГО .8.ос.I.8.У>. 10.ЗО К. т. Наші прем'єри церт дітеА спос lшкн Арте­

. •1,11... ·110•• )/,8" .. 12.10 ниА прогрес> . К. т. Новнни. 12.40 К . т. .Телеслужба хорошого · иа· 11.00 11.15 К. т . Телепрограма сЛ.темобl­ ліст». 16.25 • П'ятирічка ефективності І яко- 12.00 К. т. 3маганн_ ко.зан_рl. СРС, сті>. Харківський промнсловнй та НДР . комплекс тракторобудування. 14.00 .Cr60THiA репортаж>. 16.55 К . т . Для Школярів . • ПаРОJlЬ - 14.20 .Доброго вам здоро.'Я>. .Дружба>. 15.00 К . т. .Комсомо"ьськв тра.8.цl ••• 17.ЗО Республіканська фіЗИlІо-матемаКОМСОМОJlьська організаці. К_' тнчна школа .• Інтеграл та Аого ського внробничого об'&Ава••• застосування>. Передача 2. «ХіМ80ЛОКНО». 18.00 .На шкільних широтах>. 16.00 К. Т"Сатирнчний об '.тив>. . 18.ЗО .Велична програма звершен. 16.25 Для дітеА . Мультфіл... сllк 11, у дії>. Говорять делегати XXV Васько І третІА IІJlас переАшо••• з'їзду КПРС. 16 . З5 .Пісні юностІ>. АнтологІя МО_ 19.00 К . т. Інформаційна програма діжиої пісні. Випуск 7. .Вlcті>. 17.00 К. т. ЧемпІонат СРСР з баск_ 19.30 К . т. Новинн кіиоекрана. болу: .Будlвельннк> (К_Т.)'" 20.40 К. т .• На добраніч. дітиІ>. 'Калев> (Талліи) . 21.00 Програма .Час>. (М.) . 18.50 До ЗО-ріqчя IсторнчноТ переМor. Ку>.

..

21.ЗО ХудожніА

22.55

фільм

.МедовиА

мі­

трудящих реакцlЕЮ.

сяць».

Співає народний € . Червонюк. По к.

т.

артист СРСР закінченнІ

Новини.

ПРОГРАМА

НА

19.00

ОБЛАСТЬ

ЧеХОСJlоваччини " наА Виступ Генер иеrо консула ЧССР у Киє.1 ОJl.8.Р.НЦ Могельського. К. т. Iнфор ацlАна nporpaм ..

....

..

"ВістІ>.

.. • .. 8.10 Науково,популярнl фільми. (М.) . alla.8.eMi!lH(Iro 8.40, 9.40 3 кл . Природознавство. «Природа пустель> . (М.). 9.00. 10.00 Haykobo-популярннА фlл.м . 20.20 (М . ). 9.10, 11.10, 14.ЗО М . Ісаковський. сДу­ 20.45 «На добранІч. дІтиІ». ма про Леніна> . (М.). 21 .00 Програма .Час>. (М.). 10.10, IЗ . ОО АнгліЙС&J<а мова. (М.) . вистави сОсТ .... 10.40. 11.40 10 кл. Загальна біОJlогія. 21.ЗО ..Продовжения Іто>. В перервІ к. т. Но.па. .Селекція рослин» . (М.) . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 12.10 Студентам·заочникам . Ра.8.ЯИСhllе 8.10 Студентам -заочникам. .Ізи&а. • право . .Дисцнпліна праці. Мате­

19 . ЗО К . Снмонов. сОстанне Іто>. става Харківського російського .8.раllатнчного Te&19j ім. О . С . Пушкіна. Концерт артистів украТВА:.&Ot естради.

курс.

ріальна відповідальність робітни. ків і службовцІІ>. (М.). лікарю. .Ожирlння діабет>. (М.).

15.00

Для тнх. хто Математнка.

функціУ. '1х

9.25

(М.) .

І

ренціал

к;;>.

15.00

Газета ВЬІходит на украинском ЯЗЬІке.

м. БРОВАРИ, вул. Київська. 154.

!'fI""..,...... ..:-#~-.?'~ ... "~#~~~~.D",.~.,,..,.оС'с~.;t'.....:!"'#оО' •

••

11.11

&омуи~.

pe,w.

Cbllo-ленінськоУ етнки. cMop....вf основи шлюбу І сім'У>. (М.). Для тих. хто вступа, .уаl РосіАська мова. сТнпи цроства

.8.0

•.

(М.).

16.15 ХудожиlА фІльм Із субт.,,~ , _ПОЛКІІВИИІІ 'і.. .вIАставцl». (М.). 17.55 Екран стуАе'nа·3tОЧИИllа. , КУРСо Англіllська мова. СМО.8.а"ЬВі CJlова з Iнфінlтнвом». RlМе.... мова. " 19.00 Чемпіонат світу з J1И_ВОГО ~ (~інл~~~f:). на 20 01. ЖI~р. 20.15 Вечlрн. казка. (М.). 20.30 .Клуб IІlноподорожеl>. (М.).• 21.30 .Екраи аарубіжного tl .. wcya.

.1.-

ХУ.8.0жніЙ

то>.

телефlл.м

(ЧССР).

"П!а..

...~

(М.).

Рцatn'ор є. ФЕlUIR.

.-

j

рону, об l1-й годинІ об'єд-

громадського харчу-

проводити ви-

кулінарних ,:

лютого увіверми

райспоживспілки ПРО'О,pn ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ товарів,

де представлено асортимент ВЗУТТJI,

м. Броварах (біля універма-

гу), в селах Плоскому, Нняжичах, Великій ДимеРЦі, Рожнах. До ваших n-ослуг широ-, кий асортимент КУЛlнаРНИХ'1 кондитерських вироБІв, тістечок, тортів. Ласкаво просимо вlдвіда-

,

.

25, 28

промнслових

та нондитерських вироБІв в

го одягу,

БІв тощо .

де

бу.

широкий BepXJlЬO.

трикотажних

upo-

Шановні товаришІ! Ласка.

во просимо відвідати ВНСТ.'­ ну-продаж. Широкий асор­ тимент

промислових

дозволить

Т08а1»l.

підібрати вам

110-

купку до вподоби.

ти виставку-продаж.

Aдм1HlcTpaц1Jr універмагу.

j

........................................... :

пи,

.Держа.. і ОСН08И маркса.,..

речень>. (М . ) . 1~.ЗО СпортивниА IІлас.

-

ДирекцІя об'єднання.

'111.20· - ·trаУIlПИЙ

14.10

..···В.. ·с..у·б..о·т..у·,.. ·2·5.. ·л..ю··т··0·г·0·.. ·1·9··7..8··1 ставки-продажl

....

І

Cl8hCIoKOrO r_ • ••

·В. І. Леніи. J1юція>.

19.45 .Пам'ять боАових дорІг». Кои. церт . (Ленінград) . 20.15 Вечірня казка . (М . ). 20.ЗО • КИТІська орбіта». 21 .00 К. т. Співає лауреат Всесоюзно. го КОНКУРСУ внконавців ра.8.ЯН­ CblloT піснІ В. Турець. 21.35 Програма КОРОТlІометражинх ху­ дожніх телефільмів: .Подlлись теплом> .• С~БОТНіА вечір> •• Тер· мометр>. сТрн карбоваиці> . (М.). 23.00 ДовІдкова CJlужба.

вання буде

Похl1'нl

.

МіжнароднІ змагання а ХОllею 3 м'ячем на приз газети «Совет· ская Россня> збірна СРС Р збlриа НорвегlУ. тайм. (Кеме·

нання

фуикцlТ.

eK~ номія соцІалІзму. ПЛ8ИомljlН Рo:lllИТ9К ~оціалістнчноТ еllоиомl.

ТОЧКИ».

2

....Ое . 10.2' •••

за КОJlективізацію подарства> 12 . ЗО полІтична

мі випадки руху точки. Методика розв'язанни задач з кінематики

:

елеIlТР.'І8~

ренціали вищих пор" ,ІІІ.>. істор І я КПРС . .БОРОТhба партіУ

похІдні>.

15.30 ДраматургІя І театр . О. Остров­ ський .• Гроза> . (М . ). 18.15-4 кл.К. ПауС"?овськиЙ .• Мещер­ ська сторона>. (М.). 16.50 ДокументальнІ телефільми сЗмі. на>. сМеханізатори> . 17.20 Екран студеита - заОЧНИllа. 2 курс. Теоретична механlКІ .• Окре­ 19.00

В

Енеprlя елеllТРИ'lНОro ПОе

ля>. Філософія. сСуспl економічиа формацІ.» ща математика. І курс. "Н

вступає до вузів. .Тр"гонометричНі

графіки

с ПРОВі.8."ИIІИ

му полі.

-

IЗ.30 Екран

j

Броварській госпрозрахунковій ремонтно.

І

технік·будlвельник на посаду кошторисника.

І

будІвельнІй дlJlЬHнцl ТЕРМІНОВО ПОТРІБНИИ

!

~_ ~~:- :др_е~:..в~л~е~~~~~.

f#:о::~~~~fи~~~-:~~::::~~~;~Е:::~к:Га:o:o-~I..~~~;isJжР~~~-I~7,~~~~::::::~~~~і~::=~~и~:~::::~Е~:IЕ~~'167:~~~,__ __ CosemB народнЬІХ депутатов Киевской области.

АО

ляидія).

Російська література М . Остров­ ськнА . «Як rартувалася сталь». .lнформація та науково-технlч­

ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

та».

К.

рово).

НА

ЦТ

10.00 ,. К ;нот·кt1мпзнія

nOMOГY~·

ради Товариства тування на водІ.

ЛЮТОГО

солдату».

11.40

ЦТ

8.00 Програма сЧас>. 8.35 ГімнаСТНllа. 8.55 .Умlлі РУІІИ> . 9.ЗО .Для вас, баrhКН>. 10.00 Музична програма сРанке.. ве.. 10.30 ,Розповlді про ХУАО.В.IliР, д. ЖилінськиА. 11.00 .Це ви можете>. 11.45 .МузичниА абоие ..еит>. 12.25 Програма .з.8.0ров· .. . 13.10 .Народні мелодіТ>. Ковцерт. 13.25 ХудожиіА фільм ДJlA .а.lтеl с81"

8.00 Програма .Час> . 8.З5 Гімнастика . 8.55 .Відгукніться. сурмачІ!> . 9.25 ХудожніА фі.,ьм .Офlцери>. 10.55 МузичниА телефІльм .Мис:теЦТ80 14.30 .ТвіЙ труд - ТВОЯ висока» . Про. грама документальних фільмів. 15.50 фільм-концерт .Співа€ народниА артнст СРСР Т. Куузlк>. 16.30 .Вlд 14 до 18> . (Ленінгра.8.). 17.00 .Москва і москвичі>. 17.З5 Кантата М. ПЕскова .Клят •• БатьківщинІ> . 18.00 Новини. 18.15 До річницІ XXV з ' Узду КПРС. 19.05 Концерт артнстів балету. 19.45 • На екрані - кінокомедІя». Ху. цожніJi фі"ьм .Актриса>. 21.00 Програма .Час>. 21 .30 «Кінопанорама>. 23.05 • Мелодії друзів>. Естрадна про' грама . По з акіиченні НОІИНИ. 11.00

JllOТore

JI

ПРОГРАМА

СТРОЮ».

нок 1 проталин. дІля­ нок битого льоду, не стрибайте з одного на Інший шматон один небезпечний крок мо­

рез водоймища слІд лише ретельно пере вl-

ністю очистити від сні­ гу і обгородити сн і го­ валиком,

пІдходьте

спочат­

БУДЬ ТЕ ОБЕРЕЖНИМИ НА ЛЬОДУ

ному місці водойми­ ща , де глибина не пе­ ревищує 90-120 сан­

тиметрів .

риби,

в

проявів

неогороджених

правила

тих місцях, де прово­ дяться якісь роботи

по­

антигромадських

В. БЕРЕЖНИИ.

товують

і

правопору­

серед неповнолітніх і молоді.

можна

льодове

шень,

Семинога.

данчика часто викорис­

ковзатися

бере ак­

попередження

В період льодоставу

ніж місці.

хто

ві -

нерідко трапляються нещаснІ випадки і з до­ рослими, якІ порушу­

Тут він міцнішає

повІльніше, відкритому

продаж

працівннків

М.

всім,

працівни­

тивну уЧасть у благородній спра­

цьому

там,

і

дуже

книги. освіти,

міліції,

засніже­

катки

ЛІД

В

кам

24

ПРОГРАМА

наліста М. Вєтрова; яку випусти­ ло

*@'Щ?l,а

еУВОТА.

дента місцевого радіомов.~еіНЯ _ 19.3.18; відділів масової роботи. фотокореспондента _ 19·4.67.

.,...,.&!",.:-#,,,..,.оС'~..:tI'..,..r-'ОСI.,.,....:"".....?..,.-4'~.,~

...

промисловості,

oC" ... ..,. . . . ..,..,I'"..,..,,#.,.,,~_

IN.geK<: 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах 8IiДUНИЦТВ, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська. 154.

п ятницю І суботу. ~~~~~ ~~ ~Bia~8ТY Р

..:...

~'-З:м~9З5~1.;sO; ·

31 номер 1978 рік  

31 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you