Page 1

Сьоголні у МоснвІвілнривавтьсв XXV з'ізІ НПРС Плену:м цв ВПРС 20 nютоrо 1976 року вІдбувся Пnеиум Цент· ІtUьиоrо Комітету НомунІстичноі партІі Радян·

иІстичиоr nартІІ Ра.qянськоrо Союзу,

Пnенум розrnянув такоНІ nроект ІІОnовrд/ сОс·

акоrо Союзу.

Пnеиум розrnянув звіт Цвнтраnьноrо НомІтету НПРС XXV з'їздовІ Комуністичиоі партІі Радян·

са.коrо Союзу. З доповіддю в цьому nитаннІ ма ПІеиумІ виступив Гвнераnьниіі секретар ЦН МПРС ТОІ. &РЕЖНЄВ л. І.

ПJІІИУМ одногаnосно затвврдив

8f&

Цеитраnьноrо КомІтету

Звітну

XXV

110no·

з'ізІІDВІ Ному·

новнІ наnрями . розвитку народного

СРСР на

1976-1980

му nитаннІ

rосnодарстаа

роки». З доnовІддю в цr.о·

виступив

Гаnааа

Ради

МінІстрІв

СРСР тов. КОСИГІН D. М. Пnенум DIIHDronocнo затверди.• ІІОПDІІдr. HDІHI каnрАми розвитку І«ІРОІІНОrо

СРСР на

1976-1980

cDc·

'rосnодарства

роки». (ТАРС),

.,...:::=:=::::!!!!!=:==:: 0

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАІfТЕСЯІ

31 (4139)

ВІВТОРОК

24 лютого

1978 ЦІна

р.

2 &on.

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА

8 1935

РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

С~е,11вt в стотщt БатькІв·

811101 р!ІноІ

Москві розпочІІнає \)С)бету XXV з'їзд K011t)'IOC'J'II1JR01 партІї

11888 -

Ра.цuоаого Союзу. fioro ,11епеrатв заспухають t обrоворпь Звіт Цекt'J)&ІІЬВого КомІтету КПРС, звІт РевІзІйвоІ К0І"ІС11, rпбоко проаналІзують підсумки ро. 6orw а дu'пtй п'ятврІчцІ, доuцна обrово­

раn проект доповІдІ «ОсновнІ напрями роа· ВН!иу народного господарства СРСР на 1D78 -1980 роки•, оберуть новий сuад ЦК та Ре81а1йвоІ комІсІУ КПРС. ТрудJПЦ1 райоку, .ак І всІ радІІИСЬJІІ аюда, аустрІ•ають черговий з'їзд партІІ вепикц tрудовим пІАиесевВJІІІ, мово.пІтво зrуртованн· збаrачевими веnиким досвІдом боротьби аа побудову свІтnого комунІстичного cycпt~­ в нашІй краІнІ. Вони цШком 1 повВІстю аt.uримуют~о внутрІшню 1 зовнІшию по.пІтику

u, c:ru

рІдно! КомунІстнчвоІ партІУ, одностайно схва­ .nmть титанІчну дІяm.иІсть nекІнського. Цеит­ рuьиого Комітету КПРС, його ПоnІтбюро на 'lo.tl з Генеральвим секретарем ЦК тов. Л. І. Врежиєвим. Аналізуючи хід виконання Історичних РІ· mеІІЬ XXIV з'їзду партіІ, ми з особnввою гор­

,аІетю пtдбиваємо пІдсумки веnикоІ 'rВОрчоІ робети, проведеноУ за дев'.иту п'ятирічку. KoIQ'Jileти, всі трудящІ міста І району , працю­ ..'111 пІд безпосереднім керІвництвом партШ­ ІfІІХ організацій, накресnенНJІ минупоІ п'.ити· ptuи виконали набагато ранІше строку.

Копективн проМНСJІовнх підприємств пше wавц ман внпусткnи продукцІІ на CY!f 21 ІІІАйов карбованцІв . За роки дев 'ятоІ п JІІТИ· pt'ID обсяr промиСJІового виробиицтва в райо­ ні зріс ва 88 процентів, продуктивНість працІ - ІІа :58 процентІв, а виробнвцтво товарІв на· ророго споживання збіnьшмося в два Р-ази. Ваrато ,11обрих справ на рахуику будІвепь­ •х органІзацій, якІ за п'.итирІuу освоУ./ІВ 240 ІІіаІонІв карбованцІв капІтальних вмадеиь. НІDІе місто І cena району прикрасвпсь чис­ а8JІІІІІІІИ новобудовами. В розпоря.-жеии.и ТРУ·

145,8 тис.ичі квадратвих мет­ ра •итnа, збудовано 8 середніх шкІn, два бу­ аиаи куnьтури, 9 ДИТJІЧИХ С8ДКІВ·ЯСеJІ, ДИТЯ• "f •Ікар ню, приміщенНJІ побуткомбІнату, Ае· рщвх передано

еапв нових маrазннів, Ідалень,

бпзько НЮ

Іd.ІІометрІв дорІr Із твердим покриттям, вико­

ІІUО gмuo Іиmих робІт по бnаrоустрою міста І еІа району. СамовІддано працювІоІІВ над збІm.шеННJІм 8ІІJЮбнвцтва сіm.ськоrосподарськоІ продукціі роб!ТІПІКН радгоспІв 1 птахофабрик. За роки ІU'по1 п'.итирІчки nиme понад ШІав державІ 8po,IIRO 48,9 ТИСJІЧІ ТОИR MOJIOKa, 16,4 ТИСІІЧІ 10101 м'яса, 121,4 мІm.йова штук яєць. Знач­ а аревнконано також пnави виробнвцтва 1

IJN1.118Y

продувцlІ ростппощтва.

З.И.аІво, цих успtхІв досягнуто зuдякв мanoner.nвtй, суІU:іИR1й працІ парт1Івих орга· нїзаutІ, акі ростtйно спрямовують уваrу тру­ ~щнх на анконІВНJІ BemrDПІX вакресnею, пар­

ТіІ' в ІЮІІун1стичвому будtввицтвІ. ВІдрадно, шо nJІОІо:rворва JІІІВЦR ваших трудіввикІв ви­ СDІО &цІвена район у_ 1973, 1974 роках ВМХОІІІВ uеремС»ІЩем у Всесоюзиому соцІалІ· С:"І'НЧІtUІІІ.)' амаrаввt, а вещодuио прИІDша вt~tетє рцІсна 8В1стка JIIIO те, що район за Іо­

вн~нании

•athunnl"

му соцІалІстичному змаr~ за дострокове

Л. І. ПАВЛЕНКО, перПІRЙ секретар иіськкоІ!У KeМП~J'Tlt УкраУнн, деаеrат- XXV 3'Іа,11у КПРС

реа.~атІа

l Jlt,eco103110<

викоиаИJІ

тирІnи ваrороджеио праnором ЦК КПРС,

иародиоrос­

пода.р ського nпану и. а 1976 р1к 1 успtmие ааверщеННJІ дев'итоJ п 'я­

uерехіІІІ!НМ Червоним МtиІстрtв СРСР,

Pa,u

ІUРПС І ЦК ВЛКСМ.

nр\fЄМВо вІдзвачити, що цlsl авсокоІ наго­

роди в завершмьвому р()цІ

· п'JІІтирІuи

удо­

стоІлися 'rрудотобивІ дружнІ колективи рай­ побуткомбІвату, ордена ЖовтиевоУ Peaomoцtt рцrоспу •ПJІоєкІвськвй•, впородженt також Пам'ятними анаками ЦК КПРС, Ради МІи1· стрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ сЗа тру. ,11ову добпесть у ,~tев'ятІІ п'JІІтирІчцІ• та заве­ сені на всесоюзну Дошку пошани на ВДНГ

СРСР рад.госп-комб11Іат сКалнтявський• імевt SО•рІччя. СРСР та КиІвська птахофабрІЦСа.

За вайкращІ показники у соцІuістичиому амаrаннt на 11есть XXV з'Із,11у КПРС до Кииrв трудовоУ СJІавн на ВиставцІ досяrиеиь варод­ иоrо господарства УРСР закесевІ коnектива заво,11у пороmховоІ

Ні Кірова, ПДВП-2,

металургІІ,

передовІ

брнrади.

радгоспу

вехи,

Іме­

ферми,

Вмив{ І СКJІадвІ ЗUД8НИJІ СТОЯТЬ перед ТРУ·

дІвииками району в десятій п'ятирІчцІ. Коnек· тиви проМИСJІових п1,11приємств збІnьшаrь об­ сяr промнСJІового виробиицтва на 35 процеи·

тtв, про,JІувтнвиlсть працІ зросте на 30 про­ центІв. Sу,111вепьнвки осво.ить 270 мШьйовІв карбоваJЩІв капІтальних вкnадеиь. У наступ· ному році передбачено ввести в дІю першу черrу зuоду алюмІнІєвих будtве.nьвІЦ кон­

трукцtй. Значно роашнрятьс.и виробничІ мо­ щІ на заво,11ах пороmхової металургІІ, «Торг­ маш•, ааводобудІвиому комбІнатІ.

Труд.ищt одерЖать

150

тисяч

квадратних

метрІв жнтпа, буде закінчено будІвництво кІ· нотеатру на 800 мІсць, првміщеИИJІ ву3./Іа

зв'язку. В мІстІ І районІ буАе зведено З серед:·

Ні ІПХО./ІИ І ДВІ добудовано, 12 ДИТІІЧИХ Сад· кtв-ясеп. З метою nо.піпшенНJІ медичного об· слуrовуванИJІ

населения

споруджуватнметься

по.пІJиrіИІка на 600 вІдвідувань у день , стома-. тмоrІчиа пмІклІнІка, новий терапевти'ПІНЙ корІІ}'С на територЦ райnікарнІ.

На

основі

спецІаnІзаціУ

сІm.ськоrосподарського

А івтеисифІкацП

внробиицтва

Плакат художника

Новими тру11овнмн

Завдання

дев'ятої

ТНСJІЧІ ТОИR зерна, 92 ТИСЯЧІ ТОНИ кар­ ТОМІ, 70 тис.ич тоив овочів, одержати ва lUU гектарІв сІm.rоспугідь

245

центиерів

м ' яса ,

1000 цевтнерІв моnока, надоІти на фуражну корову 3400 кІnограмів ммока І одержати на

ку~-несучку

250

штук яєць.

Щоб успtПJВо справитися із ІаJІтвми ао· бов'язаииями І державивми манаq цього ро•

ку

1 п'JІІтирІ'ІКИ

в цtпому, партІйвим орrаиtза­

ціям, усІм трудІввинам району потрІбно А на• далІ змtциювати органІзованІсть, дисципnІиу,

забезпечити ритмІчну роботу кожного

кмек­

тиву, кожного трудІвника, використати баrа­ твй досвід, набутвА роки дев'ятої п'ятирtч.

КИ.

БІJІЬШ

R~Ж

r_

D ЯТИТ&СЯЧИИЙ

заrІи

КQ­

КОму&ІСТІВ району зробить все, щоб иапаJІегп­ во_, працею перетворити в життя ІМВЧF1 РІ·

шевна

XXV a'tau

КПРС,

n'ятирічки

виконано з усіх показник і в за чо­ тири роки. Торік у рахунок пер­ шого року 11еспоі п'ятирічки було

вироб.1ено

тонн

2507

зернових,

7381 тонну овочів , молока 5205 тонн. м'яса - 287 тонн . Про· д укти·вн і сть праці зросла на 53 nроценти .

За місяuь і Року надоєно

н~ корозу

23 дні нинішнього молока

- 674

бtльше порі11няно nеріод?М минулого тонни 1 на корову

681

тонну

кілограми,

що

з відповідним року на 84

65

П.

кілограмів.

BUJIOXA,

• • •

пер­

82,4

nеремогами

зустрічає XXV з'їзд КПРС колек· тнв ордена Жовтневої Рево ­ люціі р1дгосnу «Плосківський:о .

значно

шому роцІ дес.итоУ п'ятирічки, сіm.с~окоrоспо­ дарськІ ко.пективн зобов ' язалися виробити

(Фотохроt~іка РАТАУ).

ТРУДОВІ .РАПОРТИ

збШьшать виробиицтво продукцІІ нашІ радгос·

пи і птахофабрики. Уже в нІі1іІіuиьому,

Г•. Юги.

І!~!!!!!!~ -~ !!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!! І!! !І!!!!!!!!!!!!!! !!'!J_f!!!~ ~~ .~!!!!!!!!!!!!!І

Тваринники нашої

директор.

молочното ­

варної ферми N9 І довми в мину­ .,ій n ' ятирічці щорічний приріст молока 470 тонн . Понад план зда. ио йоrо '2130 тонн.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконком районної Ради Іt@ny-

У uьому році боремося за 4080 кілограмів ммока віл: кожної ко· рови. Д!jомісячне зобов'язання по надоях

ково .

40

молока

виконано

достро.

Пона.:~. план здано держа·вІ

ТОНН МОЛОКа .

М. 11ИЛ~ТНИ,

брнrцир радrоспу «Руса­ нівський•, Герой Сtщіалі·

стнчиоХ Праці.

• • •

КолеІ(тив за11оду порошкової ме.

талургіі широкв розгорнув

couia·

л t стичне змагання за nраво лідпи·

сати рапорт XXV з'їздові паотії і провів 25 Vllapииx декап. Завдяки наполеглиІІій граму

trpani

завершено

місяців. а план

виробничу про. за

1975

4

роки

року

і

8

- 25

грудня.

УспіШно ІІнкоиані зобов'язання,

взяті на честь XXV з'їзду КПРС; - більш як на 80 тисяч карбован­ uіІІ випущено про4укuіі додатково, Це наш тоуJІ.овий дарунок з'їздові партії.

В. МИЛhНИКUВ, секретар

парткому.

іІОВІДОМЛЕННЯ

Виконком міс~окоі PaJtи деnута~

татів rруд•щнх доводить до ІІІ· тів трудJІщих ІІ.ОІІоди.ть до відома ІІ.ома деnутатіІІ районно і Ради, деnутатів міської Ради, . що 25 лю­ WІІ 25 лютого 1976 року у nримf, тorft 1976 року в примjщениі ра­ щенні раіІІІикоикому (м. Бро11ари, йониого будинку культури відбу­ вутщw Гаrар1на, 15, третііі no· деться n'ята ~есІя міської Ради верх) відбудеться п'ята сесія pa-

Affl!иoi Ради

деnутатіІІ труд•щих "деnу.таТІІІ

(n~яrиадцят-оrо скликання). Початок о 14 годині. РаЬиконком~

т,ру.дRЩИХ (п'ятнадця•

ro~:o '=К.Uиканн~r:) . П·о'1fаrок о 15 rодИJІІ. МіtІіКВЦоИХ,Оа


'УСІ НАШІ ДОСЯrНЕНКJІ -

:РІі3'VЛЬТАТ

еАМО.

ВІДДАНОІ ПРАЦІ РО:SІТИИЧОГО KJ1AC'Y, ІrОЛГОСП· НОГО СЕЛЯНСТВА, ІИТЕЛІГЕНЦІІ, ТРУДJІЩИХ УСІХ СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК, ШИРОКО РОЗГОРНУТОrо ВСЕНАРОДНОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ. З НОВОЮ СИЛОЮ ПРОЯВИЛАСЬ КЕРІВНА І СПРЯ· МОВУЮЧА РОЛЬ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІJ Р АДЯН· СЬКОГО СОЮЗУ, (З nроекту ЦК КПРС до

КОМУНІСТИ В АВАНГАРДІ 8

усій роботі nартійної органі·

аації підприємства, сnрямованої на усnішне виконання народно· господарського плану, поліпшен· ня JІкості продукціі, підвищення ефективності виробництва, ІtЗЖЛН· ве місце займає діяльність парт· організації провідного цеху холо­ дильників . Досягнення цього ко· лективу вагомі п'ятирічна ВИ· робнича програма завершена до· строково, завдання по підвищеі!· ню продуктивності праці викона­ ні ще в 1973 році . Робітники з честю

В!Іnравдують

Jвання

ко­

лективу комуністичної праці. Партійна організааія об'єднує 15 ко~Іуністів . Ми розуміємо, що в згуртуванні трудівників, мобі· лізаuії іх на успішне виконання поставлених

завдань,

у

вихован­

ні комуністичного ставлення до nр.щі важ .1ива роль особистого nрикладу, високої відповідально­ сті кожного 33 зага.'Іьну справу . У передз'їздівсько~ІУ соціаліс.тичному змаганні добрих резуль·

татів досяг Олеr<с і іІ Гаврилович }(орнеев, кава.~ер ордена Трудово­ го Чepeor:oro Праnора. Зараз йо· го, як одР.ого робни'іників,

стр~щ но·о

з найкращих ВИ · nризначено май·

nи народного контролю. Під Аого керівництвом дозорці багато раб· лять

сто111р,

виявленню

до.11аткових

резервів виробництва, економії сировини і матеріалів, ліквідації недоліків, які ще керідко траn· ля ються.

Дві бригади нашого цеху 3.11РУ· жені, високоорганізовані, nрацьо· виті, борються за присвоєння

звання

імені

Першу

-

XXV

столярів

з'їзду ка

КПРС .

коквеАєрі

скJіадання щитів холодильних ка­ мер очолює Володимир Ва.сильо­

вич

Гр!іuан . Друга

трудиться

-

на складіі~ні кутових панелей (бригадир Віктор Дмитрович

Онуфрієв)' . Зобов 'язання, взяті на честь з'їзду, достроково виконані. Особливою турботою н2ших кому­ ністів е якість проJІукцІї. Адже саме десята п'ятирічка на:\:!DІJа

п'ятирічкою Зараз

якості,

повним

ефективності.

ходом

йде

рекои­

струкція цеху. Поряд з випуском старих ХОЛОДИЛЬНИКіВ ОСВОЮЄМО обладнання, технологію no внго· товленню нових виробів. У берез­ ні nовинні налагодити випуск nер­ ших ХОЛОДИЛЬНИКіВ. ЯКі ЗГОДО~ будуть nредстамені на присвоє~­ ня державного Знака якості.

В комуністів, в усіх робітників

лісопмьно - nрирізуваль­

-

пеху.

:Чикма

по

Іванович

Васько

НІІгороджений

орденом

Трудової С.'Іави першого ступе­ ня . Активіст громадського жиr­ тя, чмн заводського·- комітету профсnі.~ки, заступник секретаря nартортанізації цеху, rо.1ова гру-

nрагнення одне зробити яко· мога вагоміший вклад у виконан­ ня

народногосподарського

nершого

пла'!у

року

де~ятоі n'ІІтирічки. В. КОБИЛКО, секреар nартійної організа· ціj цеху ХОЛОДИЛІоНИКіВ дере• вообробного комбінату.

; 1 О КНИГИ тру.11.овоі слави на Виставці ' nосягнень народного ,....,. господарства України занесено колектив Броварс~окого nостій· водіючого будівельного поїзда J't 2 тресту «УкрелеватормJІинбуд•. Він удостоениА цієї честі за високі показники у соціалістичному змаганні за гідну ~устріч XXV з'ізду КПРС. Наш коресnондент

Світлана Ковбаса зустрілася з начальником управління цієТ булІ· вельноі організаціі М. М. НЕСТЕРЕНКОМ і мала з ним розмову.

Виробничу програму дев'ятої п'ятирічки, сказав Микола Микитович, - викона­ JІИ .а.остроковQ, 20 вересня 1975 року. Це означає, що об­

-

сяг будівельно-монтажних

ро­

біт виконали на 108,1 процен­ та . На3ву ще кілька цифр, які nереконливо свідчать про наші досягнення. Понад контро.~ьне завдання введено 11 дію еле­ ваторних емкостей на ЗІ ,5 ти­ сячі тонн. Тільки у завершаль­ ному році n ' ятирічки освоїm1 каnітальних вкладень на 70 тисяч карбованців більше, ніж На"ІЇЧІІЛОСІІ. - Будь ласка, коротко no· Інформуйте, завдяки чому до· сягJtи такого високого рубе· ж у.

-

Перш за все, за рахунок nоліnшеная організації соціа­ лістичного змагання за дальше nідвишення ефектнвності ви­ робництва. Боротьба за підви­ wенНІІ продуктивнесті nрані sабезпечила ритмічність роботи

UI.JIЯXOl\1

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

у

Чимало зробдено no комn. лексній механізації виробни­ чих процесів. Це вплинуло на nідвищення темпів будівкн· виконання

планових

зав­

JІань і соціалістичних зобов 'R· зань. Особливої уваги заслу­ говує nраці

нова форм а орган ізації бригадного підряду.

-

У минулс~.:у році було здано в експлуатацію першу чергу еле­ ватора в Бурині Сумської об· ласті, розширено Кагарлицh· кий елеватор. Зведено відгn· дівельний ко~шлекс для вели­ кої рогатоі худоби у Сінгурах

Житомирської області і поч~­ ли реконструкцію Бехівського комбікормового заводу.

- r.інколо Микитовичу, на~в1ть тих, хто особливо ві.!!.•

ська. Щоб заслужити іх, іноді nотрібно !!&трати­ ти довгі роки, сумлінно трудячись на обраній ді· лянці виробництва. Ось таким і видався шлях до визнаннІ! для

Ганни Антонівин Строкач. П'ятнадцятий рік nра­

цює вона на молочнотоварній .фермі радгоспу сПлосківський:. і стала за цей час nершокласним майстром машинного доїння корів. Тут прийня­ ли іі в члени КПРС.

- Лотрапила я в дружин~ і працелюбниА ко­ лектив, згадувала якось Ганна Антонівна. Він виховав у мене любов до професії тварин· ннка, жадобу :}нань. Першими моїми наставни· цями були досвідчені доярки Ганна Трохимівна Какун і Ольrа Іванівна Волоха . Успіх прийшов не зразу. Спочатку річний на­ діА молока ІІіJІ корови по групі молодої дО!Іt'КИ ке

nеревищував

трьох

тисяч

лограми мо;юка від корови, а торік

сягнень народного господарства СРСР. Рона член бюро радгоспної партійної організ:щіІ, бере активну участь в громадській роботі, вихо.:!ІІ"!іі

no 5226,

Радгосn нагороджено орденом Жовтневої Рева­

молодого поnовнення тваринників . -'- Про неі можу сказати тільки хороше, - ro~ ворить директор радгоспу Петро ФеодосійовиіІ Волоха . Вона всю , себе віддає роботі, а ку ра Г• но й сумлінно виконує будь-яке доручення. Д() речі, професія тваринника стала для неі сіщй­ tІОЮ, бо і чоловік її nрацює на фермі скотар~.

Пом.ітниА вклад у колективний з.ztобуток анесла

комунІстка Ганна Строкач. Вона nостійно л:оби­ валася підвищення nродуктивності худоби, BllOC· кона~ювала сво!? маистtрність . Так, у над1и

молока

ВІд

корови

її

групі

1971

році

становив

4?00 кі.~ограмів, у 1974-5400, а в 1975-714~ юлоrрами. Щ?б відnрави.ти одночасно всю вироб­

Разом з усім колективом комуністка Ганна Строкач несла трудову вахту на честь XXV з'їз· ' дУ КПРС. У січні надоїла по 614 кілограміВ,fЩ~

лену нею торІк продукщю, nотрібна була б ці.~а колона автоцистерн. Минулорічний надій вдвічі

перевищив надіА останнього року восьмої n'яти­

лака

РІЧКІІ.

"?

Ганн.а _:\нтонівна стала

від корови

З

радістю.

Передовиків

авитяг

і

очолила

змагання

доярок · ·ра·;

йону, а нині середньоденний надій по її групі nеревищує 20 кілограмів. Ганна Антонівна J!C:f свої помисли і всю енергію спрямовує на те, щоб

шанованою людиною

.сет, 11 . усnІхи широко відомі по всіА респуб­

ЛІЦІ. СумлІнну трудівницю нагороджено ордена.

і далі

ми Труд?вого Черв?но.го прапора і «Знак Поша­

nідвищувати

продуктивність худоби;- .А•

сягти ще вищого надою молока, ніж торік.

ни:., л.еншс~кою ювІлеи·ною медаллю, nвома сріб­

П. ТЕПЛЮК.

ними І однІєю бронзовою медалями Виставки дО·

Фото М. Семино·rа•

.............. ++++++++ ++++++++ до 50·річчSІ утворення Союзу

V нас баrато. 112 чоловік наго­ роджено

знаком

«Переможець

соціалістичного

дев'ятої

п'ятирічки:. .

цятьо!І!

змаганн я

Одинад­

nрисвоєно

не звання

n ' ятирічки:..

nочес­

«~'дарник

Крім

дев'ІІтоf

того,

два-

РСР. Вісім разів одержував пер~хідний Червоний nрапор МІНІстерства сІльського будів· иицтва СРСР і ВЦРПС, чоти­ ри

рази

-

перехідний

Черво­

ний прапор Міністерства сідЬ·

рядах правофлавrових надцять осіб нагороджено ор­ денами

і

медалями.

Переможцями у соціалістич­ но!І!у змаганні вийшли брига­ ди, Rкі 3авершили п'ІІтирічку ще у 1974 році. На сnоруд­ женні чергового об'єкта елеватора у Василькові, . який здано на рік раніше строку, відзначився колектив Володи· мира Васильовича Сіренка .

Серед

nравофлангових

бригади, які очолюють Михай­ ло Володимирович Павденко, Микола Миколаііавич Федо· ренко, Іван Федорович Бу­ дюк, Микола Петрович Ска­ чок, Микола Іванович Русаль.· чук і Олександр Володимира· вич Нирка.

Протягом наш

минулої

колектив

Печесного

п'ятнріч·

удостоєний

ювілейного

знака

Усі наші 1'-,гляди і помисли nривертає історична nодія в

розвитку

господарства СРСР 1980 роки:..

народчого

на

1976-

У цій великій nрограмі бу­ дівництва комунізму чітко ви­ значені рубежі і для металур. гів. Передбачено збільшити ви­ робництво високоякісних заліз­ них

порашків

і

виробів

локераміки. Це завдання

мета­

сто·

сується безпосередньо нас, майстрів вогняноі професії, людей міцного робітничого гарту і вмпкої сили волі. Ми, комсомольЦі, - надій­ ний резерв Комуністичної пар­ тії і її майбутнє. І нам, моло·

стор,

-

люції.

напрями

2

па

У напруженій nраці, щоденних турботах спли­

свою роботу великиА форум комуністів, який обrоворюва· тиме nроект ЦК КПРС до XXV з'їзду nартії «Основні

о

хоч

вав рік за роком. Так минуло три п'ятирічки. Не вnізнати тепер плосківську ферму тут внрuс­ ли нові капітальні тваринницькі nриміщення, кормаnереробний цех, всі трудомісткі процесп механізовано. Колектив досяг чудових виробни­ чих успіхів: у 1974 році він одержав по 5003 кі­

житті nартії і на~оJІІ;. Адже у Палаці з'їздів розпочюrає

...

кілограмів,

той час він вважався досить високим . До того ж механізації на фермі майже ніякої не було .

ки

значився.

-

.

сходинки ДО ВИЗНАПНЯ

ського будівництва УРСР і Украінського республікансько· го комітету nрофспілок, а ne· рехідний Червоний nрапор сво­ rо тресту п'ятнадцять ра­ зів . - Розкажіть, які плани на­ К:реслипи

на

першиА рік деся­

тоt п'ятирічки. - До кінця року здамо в експлуатацію дев'ять споруд. Тобто, два елеватори, комбі· кормовий завод, другий рекон· струюємо, третій розширимо,

сільську школу у Житомирсь­ кій області та житдовий буди· нок у Броварах . Взяли курс на скорочення строків введення іх у дію-на місяць раніше . І, звичайно, високмкісне вико­ наннІ! всіх робіт. Вирішили також докорінно змінити стосунки з nостачаль·

llИM, комунізм

будувати.

никами, щоб nідводили.

вони

До

ніколи

ке

.Як же саме? Укладаємо з ними JtOr«>-: вір. Зокрема пропонуємо ви• rотовляти за сумісним rра­

-

фіком залізобетонні, металевІ й дерев'яні конструкції, а мИ не nовинні запізнюватися з монтажем. Передбачено, щоб проектувальники

уеіх бузіемьних nідрозJІілів.

цтва,

!КОМУНІСТИ СІМДЕСЯТНJf

Нмегко здобуваються авторитет і повага люд·

з'їзду nартії),

XXV

++++++++ ++++++· ++

переглядали

застарілі типи проектів. ПрИ цьому враховується думка й будівельників. Особлива YJa~ га

звертається

вальиі

на

опорядЖу•

роботи.

Отже, у вашому

-

ко.пех•

тиві постійнодіючого будівелІо~ ного поТзда соціалістичне :Jма~ гання стало дійовиN

рактором

комуністичного виховання тру· дящих.

- Так, Нестеренко .

nідтвердив М. М. Передз'їздів~ ські зобов'язання виконано . У день відкриття XXV з'із4у КПРС з гордістю рапортуємо: план двох місяців завершили достроково . В авангарпі йдуть колективи, очолюаані комуністами Володимиром Са· мійловичем Плоскіним, Ми· хайлом Володимировичем Пав· , ленком і Володимиром Івано•

вичем Авраменком.

досягнень народного госnоДар•

uiei

ства Українськоі РСР. Колектив у нас невеликий, але дружний і завзятий. Живе· мо і трудимося за принципамІf

дев'!іта n'ятирічка. За весь періо.а. І~'> разів виходили пере­ можцями соціалістичного зма­ гання і BІ!naJІw понад план

комунізму. Олександр Дячен· ко, Микола Загорулько, брати Валерій і Володимир Бєлови та Іван Рябчун - ударники комуністичної праці, а Борис

мети йдемо шляхом тру­ дових звитяг. Особливо вели­ кою школою робітничого гарту була ДЛЯ НаШОЇ КОМСОМОЛ!о· сько молодіжної бригади

майже

100

тонн залізного

по­

рошку.

З надзвичайно великчм зав­ зяттям наші nечові неслн тру­ дову вахту nід девізом «XXV

з'їзду КПРС 25 ударних дека.а.!:.. За .а.осяrнуті успіхи в соціалістичному змаганні одержали

високу

оцінку.

За

рішенням ЦК Компартії Укра­ іни, Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради колектив нашої бригади занесено до Книrи трудової

слави

на

Виставці

морального кодексу будівників

Альохін та лер

-

Володимир

виборюють

Сат­

це почесне

звання.

В. ГУСЄВ, бригадир комсомольсько­ молодіжної бригади nечових завод·У пороwковоі

·

металургії.

На фото: П. 6. Стадніенко, М. І. Левченко, В. С. ГусІІ, М. О. Загорулько, Б. fl. &е­

лов, І. В.

Рябчук,

В.

П.

Бе..,

лов.

Фото М. Семннога.


ІЗ UІЄЮ жінкою ціО каво розмовляти.

тут. А придбана випад· ково спеціальність ста,,а

він виконав ще в жовтнІ минулого .року. Пона::~

ваажа~ себе незамінною і ке вірить, що робітники

боти, знизить простої, забезпечитІJ надійність,

водилося гов·орити nро спорт чи м у зику , яка

Склада.1ьний цех. йодоля тісно nерепліталась із сторінками її

ців, nродуктивність праці досягла 107.6 процента . Вміє вона згурту-

Просто nереконана, що вона особисто відпові-

поліпшиться. Та естетика виробництва У нас ще незадовільна.

Незчуєшся, як і час ми· нає. Та про що б не до· міцно ввійШла в її сім'ю, Антон і на

nовертається

Іванівна

всього

біографії. З

ним

вона

зростала . У цьому колек-

щоденних турбот всього того, що зв'язує

КПРС. Тут знайшл! іі noвara, велика, робітни-

колективу,

її з nідприє:~~ством. Невисока на зріст, по-

жіночо:~~у тендітна. Про-

никливий ПОГдЯд, стр ім-

тиві

Завод

-

.ІІій!

-

ІІа·

на .мить у світлих r OІtax. Погляд знову ковзнув

туди, де гуркотіли тер.мопластові авто.мати. Вся любов тут .моя, на

заводі цьому.

Ue справді так. Адже

стіл ьки праці вкладено в його зростан н я, змужніння. І сnрава зовсі.м не в то~rу, шо завжди робітниця мада високі вироб-

ничі досягнення, та й не

головне це. Важливо те,

що вона зу міла переко-

нати в

необхідності та к

працювати всіх, nовести

за собою, заданий ритм зробити нормою.

Антоніна Іванівна Круп'як прийшла на за-

вод е.1ектротехн і чних в~р обів

трина;щять роКІв

nрийняли

ча. Нині

о

ка хода. Висловлюється відверто й щиро. хопленість, схвильованість, гордість відбились

nдан виnущено nродукції на 75,5 тисячі карбован·

ro

свого

робітничого

до

теnер справою життя.

стер

в члени

вона

б

со

дільниці

ву.

робіт-

ІіО. Дільниця

тами кожноrо · і не втом.1юватися від цієї ноші.

nластмас

Антоніна

релічує,

наша ви·

равлик:.,

які

випуска-

«Зобов'язалися до дня відкриття XXV з'їзду

КПРС виконати

тримаємо. Вкрай необ· хідні товари культурно-

ються з державнu./.С Зна·

побутового

- Ох і важко було спершу, - згадує Антаніна Іванівна. - Ніяк

ц ію заводських комуністів. І пропагандист вона чудовий. За відданість інтере. сам виробництва, актив-

освітлення шкільних do· шок. Користуються вони широки.м попиТО./.С і за рубеже.м. То.му якість першочергова турбота. У

міє велику відповідальність за доручену справу і сnриймає поставлене завдання як необхідне. Із завзяттям працюють

пуск

Антоніні Іванівні вруче-

му комсомольсько-молод і жному .

не .могли налагодити ви-

ну

світильників куль-

турно-побутового призначення. Здавалось, біда чекала на кожному кроці. Та труднощі по-' долали. Дівчата ж у нас

хороші. І

ко.мсорг той

Пенькова.

Працьовита і

що

треба.

дального це.ху Євфроси-

ко.м якості; торшери, а також світильники для

роботу

ських cпpatJ. Та це лише на .мить. Адже іІіакше -' не зможу. І як тільки

ми.

ських турбот... Ой, ні, нІ заспокоюсь. Це ж го-

.мене гро.мад-

від

J!різно.маІіітнюємо

Коли

завоd-

Матяш,

лентин а

Зоя Зінченко, Галина Крнвобок, Софія Харченко, Віра Різаненко, які значно перевикоиують змінні норми»,

фор-

Поnрощалась

ніною

в

ввrу

рацію виробництва тваринницької продукції, nереводити

їі на nро­

мислову основу . Розширювати бу­ дівництво державних, колгоспних і міжгосnодарських тваринниць ­

ких ко:~~плексів. вість розв'язати

дасть можлІі­ і таке важливе питання, як піднесення продук­ тивності х у доби . Добитися такого рівня nродук­

тивності

в

nрактично

Ue

широких неможливо

спрямованого

масштабах без

ці,lе­

вирощування

нете­

лей чорнорябої породи д.1я госпо­

дарств усього району. сnраву

і

доручили

Саме цю колективу

племреnродуктора радгосnу «Тре­ бухівський» . На реконструкцію старих nримішень і будівництво нових вже затрачено більше 2,5 мільйона карбованців . У настуn­ ному році всі роботи закінчаться.

яка

вирощує

дев:ятимісячного віку.

до

методи

роботи.

Із

знанням справи працюють телят-

ре·

Я поверта-

пішла до своєї несnокій-

турбот, за які вона, ~омуністка, особисто ВІД·

д

nовідальна .

гін пі го-

А БОРИМСЬКА.

О. А. Бабич, 1· ншІ

ере ець та U ентральниn'·

·

·

готовить

високое~удова.

пагандистів. Нещодавно на райОf!~ ній конференції пропагандистиJ відзначено її реферат, як кращий.

соціально - культурному

за дострокове цтву, подіпшенню

будівни•

добробуту ро•

КПРС.

Радісно

усвідомлювати, плану на 1975 рік і ,УСПіlІ;JНЄ

що у втіденні І ЖИТТІ! них иакрес.,ень XXIV

життя МІСЬ•

СРСР

бдаго у строєних

удинках.

м «Калитяи- КВUПРРСП,С 1!'allдK ВЛКСсм.І~ішенням.' у селищі є ч удовий будинок СРСР. М культури, поліклініка, аптек_ а, су• розnочато UK Компартії Украіни, Ради І· УРСР . у ф часне nриміщення . середн.ьоІ. шк о·

50-річчя

будівництво комплексу,

розрахо-

ваного на nромисловій основі ви -

строки завдання внкщІано.

Перша черга

· ·

.

радгоспу-комбінату імені

у м овам

з'їзду шому колективу nрисуджено пере- лексу живуть у багатоnоверхових колективу хідний Червоний прапор UK б

КПРС вагомий вклад

ський:.

за- ступаються

веЛИЧ· вершеннІІ дев'ятої nятирІЧКИ на. кого наседен ня. Працівники комп•

кістрів

(сектор

І

крnро ради ко-

лектив занесено Д

на ресnублікан-

ошку пошани.

нас радує і зобов'ІІзує

краще nрацювати.

1д'е

ли, дитячий комбшат, бІблютека. ф зал, ка е, . продовольчі і nро~поварНІ

ль , мага-

сnортивний

готе

Включившись зини.

Сьогодні майже всі nрацівники

відтво-

в нашому господарстві мають ви-

Р. В. сени 1972 року. а друга черга (сектор відгодівлі) весною

висококваліфікованих спец1а.11· стів. Кожна ро;щна виnисує газе-

1973 року. У четвертому кварта.,і

• що досягла нанкращих по-

'· У соша!Істич,_ному · ·· казниКІв змаганш на честь х з Ізду КПРС • · • К занІсши иого до ниги трудово •1 слави на 8 иставш· досягнень на • родного господарства урср· о ГРЕБЕЛЬНИК · ' rоловниА зоотехнік.

.

ніз.му,

ІЇ відкриІається XXV з'їзд ІИКонання народногосnодарського бітників. Іх умови життя не .но-

к омІтет К ом пар · цього року 1 же було здано дер.. у краІНИ, р ада м ІНІ · ·с Т р"в тн І УРСР . ЖаJІІ. СВИНИНИ 669 ТОНН ПрИ планf і "J кр про ф рада високо оцшилн 100. у 1974 роцІ 3 радгосnу-комбіро б оту колективу б ригади с · є · нату надійшло 10500 тонн м'яса Б абич

на виховує молоде покоління в ду_~

до ро Фото М . Семинога . 5 1 1 А8а._..н1 1а111нн_..я,-..111111РІІ~ІіІ·._.w_...,.·....,.І!-----~~•••••••••••••••••••••

ниці В. П. Ковбасинська, О. Є. рення) здана Р експлуатацію во- Пам' ЯТ Н J•

Трофімова, ж б

комсоо~tольцtв,

них атеїстів. Ії прогресивю .мето• ди навчання наслідує чимало про•

кінці зміни.

Сумлінно рощувати і відгодовуватн щорок~ ську 108 тисяч голів свиней. У коротКІ Ue

і наnолегливо вnроваджувала во-

на nередові

дев'ять

ної роботи - щоденної, коnіткої, до нових сnрав,

кінцеtJо.му

Чи.м якісніше 6 д

теличок

чається

зультаті кількісні показники. Зараз викликає.мо

. Велика заслуга в цьому колек- rr а.& ·•ять роКІв том у було

бич

щи.м пропагандистом району . . де• кілька років вона .11ає це вtdп~ відальне партійІіе доручення. На• дія Павлівна веде гурток: «qсно· ви наукового атеїзму,., де нию на.в•

сі вірності ідея.м марксизму-лею•

ранку й до шзньоrо веА

тиву бригади Софії Єгорівни Ба-

Павлівна

лась до редакції. А вона

s.магання ./.СІЖ

з.магатися колектив від· діАу головного .механіка.

.. чотири тисячі теличок n'ятнадцятруД0В01 СЛаВИ тиденного віку. 2812 телиць віком 15-17 місяців і вагою 315-330 У проекті UK КПРС до XXV к!.лограмІ·в, придбаних раніше, буа'ізду партії наголошується на ли осіменені . Передано радгосnам тому, щоб і надалі всемірно роз­ району 2329 нетелей. вивати спеціалізацію і концент­

Анто-

Надія

робітницями, враховува-

ловне в .моє.му житті. І знову Антоніна Іва·

ки в господарство було завезено

1

Ко.муністка

Матвєєва по праву вважається кра-

Маючи великий досвід роботи, во<!

лись в

підбивали~ь

··~ і К У завершальному році п'ятиріч- СЬОГОДНІ • зореносній Моск- етичному змаганні

!~_

Ва-

Ковбасинська,

Іванівною наnри-

підсумки

нівна там, на . заводі. 3

Ляник.

Людмила

сте.ма бездефектної sда-

чі продукції. давно переконалися, що з./.Сагання, творче, дійове, стало хорошою під.могою У вирішенні цього питання.

призначення

nокуnці одержать вчасно. Адже кожний розу-

стадії впровадження си-

но знак «Переможець соціа .1істичного зма·гання 1975 року». - Здається інкоАи, що вже вичерпані всі сиАи.

заспокоюсь

тар nарторган ізації ск.1аГригор:вна

громадську

Досить з

Людмила

організатор зdібний. - Тоня nерейшла у відстаючу бригаду і створи .1а ударний колектив, - розповідає секренія

1

Антоніни . А трохи раніше очолювала орrаніза-

5 , ;-.т~о~~~~У~-~Т;а~к~і_.з~а;.,~и~ш~и~.~,а~с~ь~..Р~іч~н~е;._.~за~в~д;а~н~н~я~~19~7~-~го~~ч~о;р~а·~~л~е~н~еQІІ~т~о~м~у~,~щ~о;..~т~у є~о

оавесев

двоМІ·

сячний nлан. Слова ДО·

віJІ.

заготівельного цеху . А думка·ми ще там, у своє-

nрийняла

ne·

необхідно

ефективності виробництва . А згодом nродовжує:

в Ід по в Ід а л ь на

НІСТІВ

Іванівна

що

зробити для підвищення

готовляє деtалі до евітиль,..иків «Кгант:., «Жу-

Естафету ватажка кuму-

ист о

cnpa -

Майстро.м я неdав-

-

ниць. Вміє жити турбо-

май-

-

дальна за заrальиу

вати ко .1екти•в, добитися

взаємО'J)озум і ння

ти.м 1 більшою буде наша віддача. Отже, і якість

виконають ту чи iнuty роботу кваліфіковано.

v

~········································

р

nри nлан 1· 7100 І зобов' язанні 8ти. сяч тонн. Господарство дострокnвd виконало завданнІ! .аев'ятоі п'ятирічки народноrосnодарський пJІан по здачі м'яса на 135 nроцентів, а соціалістичне зобо1'язання на 115.

У завершальному році п'ятирічкн колектив виконав соціалістичні зобов'ІІзания з основних показдіяльності ників госnодарськоі і здав державі ' 12069 тонн м'яса nри зобов'язанні 12 тисяч тонн . Продуктивність свиней порівняна з 1974 роком збільшилась на 28 nроцентів, у тому числі на відгодівлі - на 8,4 nроцента. Витрата кормів на центнер nриросту знизилася на 8,1 nроцента. а затрата nраці - на двадцять і станови.1и, ві.аnовідно, 4,61 цент·

к

о

·

и

щу або середню освіту. Ба;ат?

ти, журнали та іншу пе. ріодичну літературу . Вже почав дІяти. бмедnрофілакторій, в цьому 8 рош уде

споруджено п'ять будИНКіВ, два

· у Всесоюзне

соціаJІіс:тнчне

4 -квартирни_х: б

nдавадЬІІИХ

ни, бази відnочинку

на

д

асе.ІІ·.

ес.ш 1

зма-

Дніnрі . Соціальні і культурНІ п.е-

ганн11, колектив зобов ' язався ви-

ретворення nобуту наших труд.tв-

робити і здати . державі в першо-

ників

му році 11есятоі д n'ятирічки 12700 тонн м'яса. о дня відкриття XXV з'їзду КПРС є 1800 тонн,

продуктивності nраці, зб ільшення виробництва nродукціі, зниження її собівартості.

істотно

впливають

на

рІст

як і nередбача.10ся . Ui показники досягнуті завдяки сумлінній nраці бі.-ьшості трудівників. Серед них - делегат XXV з'їзду Комnартії Украіни оператор Н . Ф. Буйвол, яка нагород· жена орденом Трудового Червоного Праnора, оператор А. Д . Берnека - нагороджений медадлю «За трудову добдесть». Нині в нашому колективі nрацюе 53 ударники комуністичної праці, а також nереможці Всесоюзного соціалістичного 3магання оnератор нера кормових одиннщ. і 2,69 лю- А. І. Барсен і ресnубліканського дино - годин. Чистий прибуток - оnератор Н . В . Баклан.

Починаючи з нинішнього року. наш колектив nереходить на вироб­ иицтво свинини підвище н ої яко• сті-бекону. Така nродукція вже е на комбінаті. Посилили роботу по збільшенню в11робництва nра­ дущі ї, еконо:~~ному витрачанню кормів, газу, електроенергії і во· ди, шо дає можливість nідвищи­ ти рентабельн і сть і nрибуток . Як і весь радянський народ, колектив радгосnу-ком6інату зробить усе нео6хідве, щоб на­ креслені р убежі першого року

nроцента nри nлані 55.

Вітцизни.

десятої n ' ятирічки були усnішно взяті, щоб n'ятирічка стала n ' яти­ склав торік 7913 тисяч карбованВирішуючи nитаннІ! дальшоrо річкою ефекти в ності, як ості в ців nри плані 6498 тисячі кар6о- розвнтку сільсь.коrосподарсько- ім ' я дальшого nідвищення добро­ ванців, а рентабмьність - 68.8 го виробництва на промисловій буту народу, nроцвітання рідноІ За досІІrнення

иаfІвищих

зультатів у Всесою.!ному

ре-

соціалі-

основі, як і передбачено

проек-

том

з'їзду

UK

КПРС

до

XXV

І. КдПШТИК,

партії, велика увага прнАіляеться

директор.

ПUІШІІПІUІІПІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІПІІІПJІІІІІІІІІІІППІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІШПІІШПШПІПІПІППІШІІІІІІІІІІІІІІІІ11111111110

НАКРЕСЛЕННЯ ПАРТІІ ВИКОНАЄМО! На заводі торговельного маши­ иобудуваннІІ працюю маіІже з перших днів його створення з 1961. Спочатку слюсарем, nізніше оволодіІ спеціальністю газо:Jвар-

ника. Великі вимоги стоять перел нашою комnлексною бригадою по складанню технологічного

облад­

нання. На першому плані всього

..

по-ударному несуть трудову вахту на честь XXV 3'1зду кn РС пра.цІвнн · ки мопочнотоварноі ферми племптахозаJоду сРудня•. J\?ЖНОІ декади ту1 nІдвоДяться пІдсумки соцІалІстичного 3Маrання. НаАбІльшоІ прибавки молока досяrJІа доярка Катерина ЧупахІиа, sa що їА nрисуджено nерехІдинА Чер­ аоинА

вимпел.

на фото: директ.ор олемnтахозаводу АОярцІ \(. ЧУПАХІН\fІ,

о

В,

М.

Вівторок!

СЕМЕНА вручае внмпе.11 Фото М. Семииоrа.

24

moтoro

1876

року

колективу якість виконуваних робіт. Вимоги ж до якості зварю­ вання особливі. 1 зрозуміло чому. До того ж слід nродукція, над

nрацюємо,

врахувати, що виnуском якої

оновлюється.

о

Розши-

рюється

асортимент,

ся кількість нових наприклад,

!більшуєть­

виробів.

стали

Ось,

лектив раnортував про дострокове до

плану

ни

для

XXV

додат­

виготовлено

повітроохододЖувачі

виготовляти

котли «НИИСТУ-100», а зовсім нещодавно nовітnо.охододжува­ чі . Виявилось, ш. й досвіду не вистачало . Потрібн•• 1\уло не тіль­

-

виконання зобов'язань ково

три

і 2 цистер­

квасовозів .

з'їзд

nартії

накреслить

величні плани перед всією

. краі­

іІою, nеред нами, манІино6удінни­ ками,

зокрема .

В к ляд

комунісrів'

учи­

в усnішне здіІіснення іх має 6у­ ти найвагомішим. 1 я внаж;"о гак

Зараз ' ці труднощі подолали Робота йде р•1тмічно . Готуючи

бимо достроково. до того ж від­

ки

ударно працюв~, и,

але

А

тися .

трудові

дарунки

КПРС, бригада,

XXV

з'їздові

яку очол~ дu­

свідчениіІ робітник І . Ю. Бут-Гу­ саїм, взяла nідвищені соціалістич­ ні зобов'язання. Нещодавно ко-

новЕ житrя

о

-

все що накреrлить r1яртія, зро­

мінн·ої якості. думка

Така

робітників

член КПРС,

одностаіІІІа

заводу

д.

БРЕУС,

вІдмінник

спо­

живчої коопераціі.

о

З стор.

о


~,ПАРТІJІ , Читацька конференцІя

ВЕДЕ"

•ПартІя веде•,

присвячена

XXV

8 Узду КПРС, відбупась недавно в рdоиному будІПІJСу кут.ту.

ри.

•КПРС - керІвна 1 спрямовуюча сила радянського народу в боротьбІ за комунізм• - тема виступу завідуючого вІддШом П}fопаrандн й агітації мІськкому партіІ М. К. Козlя. 4Соціально-політнчннй розвиток радянського суспlпьства• І •Програму миру в дІІ• - ці теми глибоко розкрJ.Dн на коифе­

ревцІІ учнтет. історІІ міськоІ середньо! mкoJІR ,N, в в. о. Во­

рова та директор Броварської середньої школи робlтІІJІ1ІоІ мопо­ дІ .М 1 М. П. Мироненко.

Тепло зустріли присутнІ пнсьмевникlв Володимира

танського та АндрІя М'ясткlвського, котрІ 'ІІП'алн присвяченІ рідній партії.

Забаш­

сво! твори,

На закІнчення внкпадачl музично! шtсоли вистУПRJІИ а кон-

цертом.

Л. ЛІСОВА.

ГОТОВІ ДО ВИХОДУ В ПОЛЕ Ще у вересні минулого року, ззявши

високІ

зобов'язання

в

соцІалІстичному змаганнІ на честь XXV з'їзду КПРС 1 XXV

з'їзду НомунІетичної nартії України, механІзатори нашого радгосnу розгорнули nідготов­ ну техніки до весняних nольо­

вих робіт у nершому роцt де­ сятої n'ятирІчки. Тоді на збо­ рах вони дали слово вІдремон­ тувати всІ грунтообробні, nосІв­

ні 1 садильні машини та знаряд­ дя до 25 грудня, збиральнІ ма­

-

Іl!~ни

XXV

до дня вІдкриття

з їзду НомnартІї України, а ре­ .монт

тракторів

іРОчатку

XXV

завершити

до

з'їзду КПРС.

НашІ зобов'язання були роз­

глянутІ

1

схваленІ колегІєю Мі­

ністерства радгоспІв УРСР та nрезидією Українського ресnуб­ .nіканського комітету nрофеnіл­ ни робІтникІв 1 службовЦІв сіль­ ського

госnодарства

й заготІ­

вель.

. І ось теnер з

радістю і гор­

дІстю раnортуємо: соЦіалістичнІ

зобов'язання виконано ново, даного

слова

з

достро­

честю до­

тримано! Весь сІльськогосnо­ дарський Інвентар готовий хоч сьогодні вийти в nоле. Зернові, нартоnлезбиральнІ, силоснІ та ІншІ сnеціальнІ комбайни й зна­ ряддя

nолагоджені

раніше

на

місяць

наміченого строку,

тоб­

то до 1О січня. А ще через де­ сять днів було nовністю викона­ но

nлан

ремонту

тракторІв.

У чому секрет успіху наших механізаторів?

По-nерше, nартІйний комІтет

Ін­ на

трактористІв І так велике, а до того

за кожним

з

них

десятка

закріn­

лено

до

шин.

І вІдnустки Ім надаються

nереважно

в

сІльгосnма­

ненаnружений

зи­

мовий час.

ВідnовІдь на це nитання ми

знайшли ще в ках. Створили

ро­ ланку з шести

1973-1974

слюсарів-наладчиків, в обов ' яз­ ки якої в осінньо-зимовий nе­ ріод входить ремонт всІх сІль­ машин,

застосовувались

моральне

1

ма­

теріальне заqхочення, гласність соціалістичного змагання . ТІль­ ки на nреміювання

механізато­

рів; зайнятих на ремонті, ад­ мінІстрацІя видІлила 1850 кар­ бованців.

По-друге, усnіхові сnрияв твердий графік ремонту кожно­ го виду машин, розроблений по декадах І дн~х і доведений до виконавЦІв.

По-третє , важливу роль відІ­ грала організаЦІя ремонтних ро­

біт . Радгосnна майстерня nра­ цювала весь цей nеріод у nів­ тори ЗМІНИ.

МеханІзатори

ремонтували

тут закріnлені за

ними тракто­

ри

в

основному

власними сила·

шин 1 знарядь на агрегати, Іх наладка й ре гу лювання, підго­ товка до роботи наступного дня, технІчне обслуговування 1 ремонт сільгосnмашин, що від­ nрацювали визначений строк.

А вивільнення трактористів вІд ремонту Інвентаря дало їм мож­

ливість

більше

часу

nридІляти

доглядовІ за тракторами, рацІо­

нальніше

бочий день.

використовувати ро­

nеречно,

належить

нашим

тру­

ри

nрацювали

нально

соц!алІстич·

Всі

механізато­

сумлінно,

використовуючи

раЦІо­ час,

добиваючись високого виробіт­ ку . Приклад у роботі показу­

машин

до

роботи.

силосо-

І

Ре­ кар­

тоnлезбиральних

комбайнів та

жаток

також

вим

nровадився

методом.

вузло­

закатували

фаШИСТИ ЮНУ

патріОТ·

ку за зв'язок

з чехо­

словацьким за

nІдпІллям.

допомогу

nартиза·

нам. Тепер УІ ім'я но­ сить

піонерська

жина

школи,

дру­

матерІа­

ли про їІ nодвиг бе­ режно зберігаються в піонерськІй кІмнаті. А для Наталtr Владисла­ вІвни вони не просто ІсторІя, а ч и с т а

nам'ять

про молодшу

сестру.

ського

педінституту

Імені Н. К. Крупської, двадцятирІчна Натал­ ка

опинилася

подругамн

-

разом

з

однокурс­

ницями вІдрізаною від мІста. вІд гуртожитку.

де зберігався нехитрий студенте ь к и й скарб: одяг , взуття, книги. Кругом ішли боУ, то там, то тут фашисти nроривали

Д1вча1ІІ упер·

комсомолу

на

проситися

фронт.

наnравили

а Ради. І якщо зважити.

·'іу Чорноморського ф,1оту, дали роботу в штабній друкарні. Не

вчилася в Київському nедінститутІ. то цІлком пчевидно, що зайвого

освІтою. пІдвищува· ти усnішність і гро­ мадську активність уч· нlв. Секретар партор· ганізації nодає сама F

про

часу

цьому

таке

шта·

мріяла

дІв-

що

вчителька

в неї

заочно

не було.

'Інна, хотІлося в саму гущу бою, nросилася на курси радистІв . Але здоров'я.. . І наказ, який не обговорюють.

Згодом у школі з'я· вився ще один кому­ нІст директор А. А. 1\Іовчан (вІн І зараз, хоч на nенсІї, а рідно-

ськоУ

ває,

Для

Наталки

рІк

1945

~

СвІрбув

го колективу не забу­ вчителює.

Поруч

KOM)'Hlt.:'J'И СІМДЕСЯТИХ!!!!!!!!!!!!!!!

І ОБО В' JI30K,

І ПОКЛИКАПНЯ

року

був

nранофлан

говим, за що вlдзна'Іе

ний

nоїздкою

гограда,

лини

самозасnокоєння.

ні дня розслаблення. Тн комуніст 1 му­ сиш там,

бути де

nопереду,

важче.

Одразу.

ян

тільки

поверну ла ся в рідний Бобрик, зайшла . до ШКОЛИ,

ПОПр()(:ИЛаСЯ

вчителювати. Дали мо­ лодшІ к.ла<:и. А що ко­ мунІстІв на той -час в селі було негусто, од­ разу

взялася

до

пар­

тІйноУ роботи . Разом з членами КПРС О. С. Ходосом, І. Н. Коноп­ лею, Д. В. Сндорен­ ком обходили щяу за одною

хати:

помагали,

в

мІ nросили

кому

до­

декого

са·

доnомоги.

Вели велину агітацій­ ну робоtу а бригадах, в лайках. безnоиред­ ньо на ПОЛІ.

Молодого й енергій­ ного комуніста, П од· разу обрали секрета· рем колгоспноУ nартій· ноУ організацІУ, де· nутатом сільсьн о І

Bo.n

до

семикласии

ки і в цьому році І.И знані кращим учнtа ським

колентиаом

школи . Комуністки А. М . Дараган. П. М. Байбарза, А. А. Mt~a· чан, З. Л. Круnник. Ф. г. ФедорОВСЬ!(ИЙ теж служать за взt· рець для вчитеJtіа 1 учнів.

Тридцять nодвІйно радісний: все· народною радІстю Пе­ ремоги І особистою її nрийняли в . члени НомуністичноІ nарт!І. З тих nІр ні хви­

npll

хороший

клад: її клас минулоrс

'!

рокІв

з ним його син: в. А.

школі. Сотні

гуртували

гачений новим змістом.

Мовчан _ застуnник директора по навчальній частині). Разом колектив.

змІЦнювали

навчальну

базу.

Тепер

школу

не

ників, тисячі урокІв .• ~ Ножен не схожий иа nоnередній, кожен зба• І максимально

колишніми

стари-

ми хатами. Нове тиnо-

ве приміщення, обладнан! кабІнети. технічні засоби навчання ... Закладали

роботи

її в час

з'їзду

XXIV

зІбра•

ний математика неточності не любить.

зрівняти з тими чотирма

випуск•

Кожен згадує

тики

випускнии

уроки

Наталії

матема•

Влади•

славівни з вдячн1ст10. І не тільки П у'ІеннціІ Валентина Бlлоrуб

(після закінчення ШКОоt

.'1и

бу.'1а

nlонервожа•

КПРС . І це особливо знаменно : школа, яка

тою, теnер виклада& фізику в БІлІй Цер,..

мала давати середню освІту молоді, уже во-

своїх

вІ), а й вихователька дитсадка Валентина Маланова, І вlйськов·ий

З кожним

лікар Микола Луговий,

сени

nрийняла

вихованцІв~ роком

nоповнюються

і

студентки.-медики

їІ кабінети, розширюються можливості для вдосконалення навчально-виховного про-

Надія та Віра Гутин• ки, І нинішній П коле• га - вчителька ІсторіІ Т. Д. Хижняк... І ба•

А в НаталІІ Владиславівин нові турботи. Партійна організацІя,

Комуніст на свмму вІдnовідальному ІЮ­ сту, лЮдина, якій до­

цесу.

яку вона очолює вnро-

довж майже цілого десятирІччя, поставила своїм завданням добитися nовного охоnлення

молоді

середньою

гато-багато Інших.

ручено

виховання

f10ot

ноління майбутаьо­ го. Це 1 покликаниІІ. t обов'язок Натал!У B.Jta• диславівви Свірськсt. Микола ПОЛІЩУК.

•••••• • • • • • • •••••••••••••

карів Р. М. ЗІня, В . І. Гулого, трантористІв П . М. Юрченка,

Н. П. ТопІхи , братів М. та І. Хамбірів, Г. Т. Солов'я, Д. Т. Вірича, комбайнерів братІв В. і П. Рябих та Інших. Зараз нашІ механІзатори, по­ ставивши на лІнІйку готовностІ трактори й сІльгосnмашини, розв'язують завдання макси­ мальної механізації трудоміст­ ких nроцесІв у рІльництвІ й

тваринництвІ.

Вони

вже

виго­

товили один завантажувач сІва­

лок, використавши сnисаний зернозбиральний комбайн, і nо­ чали готувати другий . Переоб­ ладнуються також комбайн для збирання кормових буряків, розкидачІ мІнеральних добрив, машини для внесення гербІЦи­

дів

1

аміачної

води.

Закінчу­

в

зернових,

Олени Григорівни. Мати А дочка вихо­ вали багатьох бобри­ чан . Не виключено, що й молодша ..._ На· тя теж була б учи· телькою. Тільки не су­

ТІ

розnорядження

Солов'я, зварювальників П. С. Середи, В. І. Недайборща, то·

nолагодженІ

монт

та лІ­ матерІ

до евакогоспіталю, по­ тім пішли в райком

змаганнІ.

кормоцеху для механІзованого nриготування кормових сум!­

готовку

раїнськоІ мови тератури її

ному

nередз'їздІвському

вузли

сnецІалІзованих

чують Наталп Влади­ славІвнІ; ТІ, ХТО ВЧИВ· СЯ ДО ВІЙНИ, ДО ЦИХ Пір nам'ятають уроки ук­

то пробивалися на схід. до своУх. В Де­ бальцево приєдналися

товувались

майстернях «Сільгосптехніки)) . А це значно nрискорювало nід­

завдя­

дІвнинам, якІ не шкодували сил І часу, щоб дотримати слова в

ється

агрегати,

математики

Але головна роль у здобут­ Ті цієУ великої перемоги. без­ фронт.

ми. При цьому широко викорис­ й

Небагато знайдеть ся у Бобрику родин. в яких не було б Іх вихованцІв. Повоєнні nоколІння знаннями з

крім

дирекцІя, nроф­ вали комунІсти. Хочеться особ­ відзначити старанність сnІлкова І комсомольська орга­ ливо НІзацІї з усІєю серйознІстю 1 слюсарів І. М. Солов'я, М. Я. увагою nоставились до їх nочи­

доб·

ре знають у селі.

ВІйна. Вона 1 Уй по­ спецІальних комбайнів, поста­ руйнувала юність. новка їх на зберІгання, а навес· Лише закІнчивши ні 1 влітку видача цих ма­ перший курс Херсон· ськогосnодарських

госnодарства,

ну. Була nроведена велика ор­ ГанІзаторська і nолітико-вихов­ на робота . з людьми, широко

С ВІРСЬКИХ

дилося:

Як же організувати nідготов­ ну сІльськогосподарського вентаря? Навантаження

• • • • • • • ••• •• • • • • •• • •• •• • •

монтаж

устаткування

у

щей на 100 голів великої рога­ тої худоби. Вирішуються й Ін­ шІ питання комплекс.ної меха­ нізацІї сільськогосnодарського виробництва . М. ВОРОНЕЦЬКИИ, гоповний Інженер радгоспу

1~.05 К. т. Концерт маАс:трІа бuету.

18.45 К. т. СимфонІчнІ мІнІаТІОРИ ра. JІ.янс:~кнх

комnоsнторІа.

17.15 К. т. Інс:туn танц10 Ім.

анс:амб.110 nІснІ І В. JІоктева МоскОІС:Ь•

НІ\ РІ\ДІСТЬ людям Микула п ' ятирічка лля праuів· ників райоккого побуткомбінату знаменна тим, що ми 11.вічі ви­

додержали-сьогодні, в день від· криття великого форуму комуністів, ми рапортуємо про виконання виробничої програми. Трудящим міста надали послуг більш, як на ЗО тисяч карбованців .

З

початку

року

ми

виконали

більіие чотирьох тисяч замов.1ень му соціалістwчному змаганні . Роз ­ на пошитт11 жіночого і чоловічого одягу. І найбільший вклал зробигортаючи соціалістичне змаганІ'ІІІ за гілну зустріч XXV з'їзду Кому- ли наші краші майстри кравецької сnрави закрійники Ліді~ Сильве· ністичної партії Ралянського Сою ­ стрівна Мироненко. Роберт Микизу, ко.~екти.в нашого будинку по- тович Баграмян, Ніна Петрівна слуг зобов'я·зався ло 24 лютого ви­ Назаренко, які працюють під девіконати двомісячний план. І СJІбІІа зом сП'ятирічці якості - робіткийшли

nереможц~rми

у

Еосесоюзио­

ПРОГРАМА УТ

9.50 К. т. ВІАКРИТТЯ XXV s'T!JІ.)' КомунІстнчноі

nартІі

Co10sy. ТранСІІа цІ я s

Рцансьаоrо

КремІІІІсЬ· коrо Па.Іацу s'YSJІ.Ia. (М.).

, чу

гарантію:.. Така форма змаrаІІ• ня вже принес.1а в і драдні резу.іt .. тати. Стало надходити більш · по. дяк за високоякісне виготовленнІІ замовмнь . Дарувати люлям ра• дість наше постійне n_рагнениІІj

В. ЦАРЕНКО,

завідуюча будинком пос.пуr. На знімку: nереможці пере.!(• з'їздІвського соціалtстичноrtt змагання закрійник Василь . Іва· нович Шпак та швачки Н. Н. Лоnата, Н. І. Писана, Е. Ф. Ковапьчук, Г. В. Суботовсwс.. В. О. Бlбова, Е. С. Власевхо~ Фото М. Семивога.

20.45 •На JІ.обранІ•, JІ.Ітн!а, 19.00 МузичинА фІльм сАнс.амб•• 21.00 Проrрама •Час:а. На XXV а'ТsдІ КВО• . КПРС. (М.). По закІнченнІ 19.10 ДокументаІІьниА фІІІьм сСUІІ.Іt! ІІонцерт-ІІтанна дuеrатам XXV миру а. s'TsAy КПРС, ве•ІРИІ ВОВІІНИ, 19.30 К. т. ДокументuьнІ ф(ІІЬМВ,

коrо Па.11а:~у nІонерІв І ШКОІІІІ• 17.10 1(\нофес:тнва..~ до·кумента 11 •ннх nporpaмa nередач. (М.). 20 · 15 К. т. ВечІрна Ка3КІ, (М.). ВІВТОРОК, 24 JІЮТОГО рІв. фІІІ~мІв сЧас: Jе.ІІнкнх sаерwень•. ПРОГРАМА НА O&JJACTЬ ПРОГРАМА ЦТ 18.00 К. т. сЩоденнна XXV a'JsJІ.y Те.ІІефІJІьмн •В стеnу niJІ. ОАе· 9;50 К. т. ІІJІ.крнтта XXV s'isдy Ко- 20.30 •РобІтнича с:овІс:тьа . Тменарие. t.OO Новини. КПРС•. со10•, c&eper .ІІІанА, береr npa· мунІстнчноі nартІі Раданс:ькоrо 21·00 Проrрама «Час:•. На XXV a'Ts.d 9.10 к. т. м. МасковськнА . СимфонІя 18.30 К. т. Концерт Вмнкоrо .снмфовиАа. Co10sy. ТраниацІа 8 КремІІІас:~КПРС. (М.). По sакІн•еввІ ,м 5. нІчноrо оркестру Центра..ь11оrо 18.00 Д.111 дІтеІ. •Сурмач• . (Доиецьк'J , коrо Пuацу s'Ysдla. (М.). т. ЧемnІонат СРСР а хокеіІІа t.S.O К . т. ВІдкриття XXV s 'T3AY Кому· тмебачення І Bc:eco10sнoro РадІСІ. 18.30 ТмефІ.ІІ~М с3драс:туІ, saJтpaa. 17.10 Проrрама nередач. •і<РИІІа РаJІ.• - «динамо• · (·Ме.. нІстичноУ nартІТ Ра.11янс:ькоrо 19.35 К. т. сНаша &АРеса - РаJІ.авсь- 19.00 ІнформацІІІна nporpaмa сВІс:тІ•. 17.55 Екран с:туJІ.tнта·sаочннка. І курс. скаа). З nерІод; Іиформао.ІІввІ Со103у. ТрансляцІя з Крем.ІІІвсь• кнІ Co10sa. · i9.SO ДокумевтuьннА · фІІІЬМ •У краТВища математика. •ОсновнІ тео· анnус:к «День аа днем а. коrо Палацу s'isдla. 21.00 К. т. ІнформацІАна nporpaмa на-75». реми про rраннцІ nос:JІ"ІJІ.овнос:тІ. 14.25 К. т. •По рІдкІА краТнІ», КІно«Час:•. на XXV a'Jsдl .КПРС. По 20.00 к. т. Концерт .ІІержuноrо ан· ЧнСІІо та натурuьнІ JІоrарнф· Ре".'"-ор Є. ФЕдяиr: nporpaмa. sакІнченнІ концерт, сам6.1110 таво,10 УРСР. ·ми•. ""-~ п.

І-~::::~:~::'f::~=у::~~р~:::~~~=:::.~І~;;шР~~·с·І:::{~~::.::~~Еі:с.=::~::~·І~с.7Ь~,~J-со.ето· деnутатов труищпс.а КнеsсКСІІ обласп. Газета ІІЬІХО.ІІВТ на )'ІфІВВСІІОІІ ІІSІІЦ"

•• БРОВАРИ. trne Kиfac.u, lllf.

...".., r,oь,.~..::-..:--.:-.cr-41'_,:6'=C,...:"':C"~4J1"CQ~~~iCP'Vo..._",COO':O':C"~I

аевта кІео.еаоrо ра.аІСІкоuеnв ІІІССІ80f

,.. IN-18J atul.al8 pol5on.. ФOfOI!CIPtCDOUntl - Jt-4.87,

~ ·с.._....411# -~ •.с-.сас-·:'.о-#2

48 r:O' • ..".·r:e

aoosaauOIIOOtl;

f)бcJrr 0.1 Ф~~ raserw ІПрав.аа•,

•.

.

·:·g;-p-·~. .C"# •"".:t&.c' •411і8'

ІНдЕКС 61~, !).о,оварська іРУК~Н ~1.0 o6Jiynpuoldaн І cnpuц аquикuта. nQJtlrpaфU . I кии:пІ»~І тoprluf, аул, Кal•ewt.,!S4.,

іа·~~

10571!!!!!4.1{).89d, .

#31 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you