Page 1

Рік

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Країна ;закіIIЧУ~ сівбу

видання 26-й

.N2 31 (2298)

Останні

ЧЕТВЕР

10

•••

1965 2

ПОJlів sасіваються ярими

Колгоспи і радгоспи виконали вих культур на 100,7 процента.

ЧЕРВНЯ р.

Ціна

масиви

культурам~.

H~ p.aH~K

6 червня, за даними ЦСУ СРСР вони вже ~айняли IJ9 МІЛЬИОНІВ 535 тисяч гектарів, що становить 99 про.ценТlВ до пла~у. r: план СІвби зе~нових

І зернобоuо-

,

Триває сівба гречки, рису, льону-довгунця, конопель, овочів і садіння картоплі . Засіяно понад 10 мільйонів гектарів однорічними травами: 102 проценти плану. Майже на п'яти мільйонах гектарів розміщено

коп.

нові іюля багаторічних трав. В

Середній

Азії в розпалі

полив плантацій

бавовнику

і

цукро­

вих буряків.

У

Туркменії,

джану

Таджикистані, пора

настала

жнив.

на

У

півдні

засіки

Узбекистану надходить

і

Азербай­

зерно

нового

врожаю.

. До збирання ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ

трав

слідом

за

Закавказзя приступили Північний 'nоволжя, Молдавія і Україна.

КП УКРАІНИ ТА РАйонноr РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киrвськоr ОБЛАСТІ

респу5.1іками

Середньої

Кавказ, південні

Азії

райони Дону (ТАРС) . __ '!f

ПАРТІї - НАШІ ПЛАНИ

ПЛАНИ

не

8 чер,вняв ПРlf'міщеН:ffі р,а:йоНlНОГО Будинку_культури Вllдбувся че.prовий плеНJlМ раЙlКОМУ КП У,кра ІНИ. Пле­ ffYM оБЮВQРИ:В пита'НIНЯ «Про плани зр.ку,пак СІЛЬСІ>К~­ господа'ріСl:lJШХ проД<укт~в на 1965--1970 рр. та орга'НI­ за ц,і.ііJно-,гоопод,аро,к і заходи по забезпеченню ВIІ,К{)ІНlа,н­ ня поста.НОВ березнеsого (1965 р.) ПЛefl)'1МУ ЦК КПРС і квітневого Пленуму ЦК КП УJI<:Ра Ї,НІИ».

Пр ИСyтlН і

на

плеfrj'1М'і,

~P~M

~~eHi:в

у члени рай,кому, секреl1а,рІ пар.Т1И,НИХ оргаНlзаlЦ~И, . ди­ ректори підприємс11В, голови сіЛЬСЕ>Ки,х Рад, .спеЦJlаmсти сіЛЬСЕ>КОГО гоапода;Р,Сllва заслуха.nи доповІДЬ ГОЛО'ВИ Вlиконкому ра,йоНlНОЇ Ра.111 депутатів ТРУlQЯЩI1Х т . Білоконя П. П.

- Р,ішеНlН'Я берез.невого ПЛeJНj'1М'У ЦК КПРС та квіl1невого Пленj'1М-У ЦК КП Y~p.a ЇЮfПіРОЙНЯ'fі веЛИ'КОІ? турботою про наРОдJНIJIЙ доб~Y'f, зміщнен,ня еКОНО'ЛI'I­ КИ сіЛЬСbJКО,ГО гоапо;даРСllва, БІЛЬШ ПОВ.не задоволеНIIJЯ нсезростаЮЧIІ,Х ПО'fреб ТРУдJящи.х. Вани сп;рямова,ні _на

неухнлыеe піднесення HapOдJHOГO і підвищенlНЯ д,обробуту ·нарО!ду.

гоаПОдJЗ'РС11Ва

КІраН111

.

В ни,х перед!бач·ені .но,ві прин-ципи ЗЗlГОТІІвель, IІ!Ста­ ІЮВЛЮЄТ(,ЮЯ твеР'дll<Й незмінlННЙ пла,н заК'j'1ПОК зе,рна на 6 рокі,в, п,ідJвwщені з<l'кj'1l1івелыіi ці:IfИ, _на';(?еСЛ~НI захо­ ди по зміlJiненню маreріально-теХ.НIЧ,НОI ба'зи СІЛЬСЬКОГО ГОСlПодарcr,ва та інше. у >в ЇiL1JПОВЬД,Н'ОС,Ті з рішеНН5FМИ березневого Пле,нуму

ЦентраЛI>НИЙ КО:>1' ітет КПРС і Рад,,- Mi.H,icTriB СРСР п,РИЙ'n.Я,1И ряд поста,lІОВ, СПРЯ:~lОва,них ~a .ПIд:вищеIЖЯ :>1ат,е.ріаЛblНО·Ї

заіlнтересОВЗlНОСТI

у збільшеНJн,і

вироБНИ,Цllва

і

радJГОСПtв

продажу

І

~ОJ1lГОСПI.в

п'родук:'Гн~ зеМJlе­

робст,ва і Т!ва,РИIн.НlІlцт.в.а деРЖ'Зlві . 3гі-д:но ци-х постаlНОІВ раЙОIlУ доведено стабі,1.l>ні ГОС:ПQДа-Р,СI>l<JIliХ

ПРОДУ'КТІІВ

пла'НIІ по продажу сільсько­ держаВІ

на

всю

н,аступну

П'ЯТlІ,роіЧlКУ ДО 1970 року ВlКЛЮЧНО. Р,а ,ЙОIІ,на плаlно,ва к-ом!ї,"ія разом з ТР'еста'МИ J,воче­ :>10ЛОЦНИХ ра,дгосп~в та Киї<в-птаХОПРО':>1-У роз,роБИ,111 ПРОВКТІІ пла,ні,в заку, пок сільгссп,п,родукТІІВ по ВСІХ. Ka~~­ гор іях господ,аіРСТВ на 1965-,-1970 роки T~ о.ргаюзаЦIl1HO-'ГО'Сlюда'I)сJjі<і за.ходи по зз-без-печен!ню IХ.ВflконаIННЯ. Наш район і Ha~aдi заЙJ~lаТИ~llе важли,ве ~исце в об­ ,18сті по виробництву картопЛІ І ОВОЧІ'В. Держ,ав.НI за­ ку, mш картоплі, нащшкл.ад , 3'POC~Y'fb в настуіП;НОМУ П'Я'fиріЧЧlі ,н,а 7 П'РОЦ€JН·Т.В. QВОЧІ,В ДО'IЩДеться дещо

менше ВИ;РОЩУlВаТІІ у зв'язку з 'им~ що п:ах~аlбри.КIІ спеціал.ізува'fИIМУ-ГЬС-Я на вироoбlнИЦТІВІ яєць І мяса . , Виробництво проду:кті,в tba'!)I-LНIНІщтв,а ПРОТЯГО':>1 ,п я­ ти-річ,ки знач,но збільшиться. Т.а,к. наП'Рllкла,д, :>1 яс~

і МО.10ка на 75 ПРОЦеІнтів, яєць в 2,1 рава . . Щоо у-сп,ішно спра lВИТИСЯ з циlм ЗЗlвдаНIН:Я'М" треба І даЛІ пщ­ вищув.ати врожа,ЙIНість всіх культур, збl,,1ьшувати ~ало­ вий з6і.р в.рожаю. По~та. влено ~а~да'нНlЯ на КІнець п Я'fИ' річ.ки до,вести врожаИlН:ІСТЬ ВСІХ. зернових до 19 цент­ іНері,в з reK'f,a'pa, ОЗИ:>101 пшени,цJ до 22, .ка,рroпЛl -

до 110-120, овочіlВ до 14{}-150, КУКУРУLll:З-И на з~р ­ но до 50, КУКУрУ'ДЗИ' н,а силос д<>: 300 цeH:11~ep'IIB. Для ДОСЯI/1НelНIН, я цієї мети ми ПОВІІІН'Н'І значно бl:'!ьше загот()вляти ор,ганіЧіНИ;Х і М'іНelральни'х даБРИIВ. ПІДви ­ щення врожайності та,кож буде за,бе:J;Пече~е за

раху:нок впрс,ваtд:жен.н,я к.ращих районован",х СОРПВ,~ОЛllпшен­ ня культури землеРО'оства тощо. З:начно з,БIЛЬШIIoТЬС,Я Т1аіКОЖ маШИНIНIИ.Й па,рк, розширюваТИIМеться зрошува,не землеорОБСТ,во .

ЗростаНIІІЯ

.

виробництва

бу,де ДОС'Я,nНj1ТО за би,

зокрема

не

за

-

цтва.

ра,хунок

Тому їх

краще

ТВlари<нниц~в·а

рахYlНОК збільшеНlН,Я пог?лів'я xy~o·

корі'в,

ма,ми. Кормов,а вів пЇJ\!ВИЩffiНЯ

П;РОДУ:К;ТІВ

поліпшення

ПОВnЮГО

ПО!ЮДНОСlll, . а

забезпt;.чеНlНЯ

ГОЛО,В­

~удобlf

КОР­

база Одlllll. З наи,ва, ЖЛИ,I!ilШИ'Х резер­ ПРОідУ1Пи,sносТl rpOMaAcCI>KOH~ тваРИIН,НIИ­

тр·еба. буще

ВИКОРИСТОВj1Вати

м:а-~и

.1

ЛУКИ

В

доста-г.юи

К1ЛЬІКОСТІ,'

.

па<:овища.

Ва,жли,ву роль в зб1іл,,:шеН'Н:1 :виtpобнИ:Цl1ва І продажу державі

міЧІНОГО

сіЛЬГОСПf1РQДУКПВ

CTlfM-УЛЮlва ,НlНЯ.

в I.дIlГрають

ПОЧlІІн,а,?чи

з.аХО;Lи,

з .1

еконо­

тра~в'ня.

ЦЬОfО

року УРЯL!lОМ BCTa' H~B.1!eнi твеРДІ за,ГОfill3ЄЛЬН~ ЦІ,"И. З~ одну

TOНlHY

пшениЦІ

П,lзЧув.атиме ці:в.

наші

жита,

на'П'PlI1і<Л l а'Д,

дс\ржаlВа

ви

120 КЗlр.бова,н.ців, "речки, ---: 3Q() карбова'н­

Підрахов·ано.

що

господарства

OClВalН:цiB .

І

лише

за

додатково

-

-----

НЬОГО року борюТl,оя за вирощен,ня 16 це'Нl1нер· і,в зер,нових З геКl1а-ра, 105 - ка'ртопл,і, 140 - овочів, зобов'я,заЛIІС.Ь одержати по 405 цеНТ1нерЇів моло-к-а і по

. ~a'Н'~~lДaТlВ

і

реаmзащю

цих

культур

о,дер<ж,ать

140.000

кар-

.

Ф б

поспішають

витр·ача-НІНЯ

28 --'

:м':яса ·на 100 гектарі,в )'гі:дь.

Уап'іШlне ВИlКона,НlІ'Я цих зобов'.язаlНЬ ВИ':>1а,гає вели-

кої на'ПРУЖI:JНОЇ роботИІ. ПРlf6:11,НО в ідз;н,а чити, що райоlН

її

ви'кулл.'ЯТИ.

П.1іовки

Кожний

не

член

за

ие

\10же

пр из,ве,стIl

.:ІО

.

__

п,РlІзначеННЯЛI.

нашої

К G'мсомол.ЬСIЖО-МО.10ДIЖIl01

лан!Ки, оказала Д1J-Яlжа Се\1ИПО"Е~і,і>СI>КОЇ птахофабРИ'КИ т. Гузій, - зобов'язанся в OCTa,HHbCJi:>1\' pOllJi С(l\IIIріч'Ки Н'а,дої'fИ по 65 ТОН,Н :>10лока. Слова С,130ГО ми до-

тр И,ЛI УЄ:l1 , працює,мо завзято. У відповідь на пік.lуваl1:Н'Я

па'ртії про сільськи'х трудіВНI1'І('і,в \111 110СТ[1 01,ОВО ВІН,О-

нали n:іlВріЧlне заlвда.н,ня по над:оях молока. ГОЛО'вний

аГРОНО:>1

радгоспу

"т.ребухівськиЙ »

за ста,ном на 4 червня ВlІІконав пі,врїЧlНИ' Й план продажу молока . на 101 процент, м',яса - н· а 102,5 процен· та, яєць - на 100 проц·енті'в. Першість по продажу мо-

т. Холод розповіла про те , Я'К ро6іТНИКІІ господарства борються за ВИlрощення високого врожаю. Хоч і пізньою була веана, сказала вона , робіТоНІlЮI рад'ЮСПУ

,ни,ки пол.ів вч,асно за,кіН'ЧIІЛИ сї>вбу і тепер ПО·СИ.~е.но ПljJОВОДЯТЬ обробі;ток посівіІВ . В р· адго,<;пах «ВелиIКО,дИмерськи,й», «РУlСа,ніВСJjКИЙ», «БоБРІЩЬКIIЙ» для ДОГЛIЯ'Д~ за посі'ва:>1И залучене все ,населеНІНЯ. Однак часті ДОЩІ СП:РИЯЮТЬ БУIЙН~}М'У п-ророста'НIНЮ бур'я,ні'в, оа то,му не 'fреба заlQпокоюватись, а і далі вести ріШУ1щij наступ на них, щоб доБИіТІlС-Я високого врожаю. Одноча,оно ,не слід забj'1ваrrи і про ~биралыуy кам-

плануємо 'одер·жати не менше 20-25 центж,рі,в на геКТарі. Зараз на П-ОВJlіІІlЙ хі,д ГОТ УЄ\l·О збиральну техніку. ВI!С10ВЛЮЄ'МО свої веЛl1'кі преТ€lНJії до ра,йонно,го об'l:'д'на,ння «СіЛbJгосптехні,ка», яке пога,IЮ постачає Н3С зала' сними частинами. НаlllO:>1'У радгоспу вк'рай потр ібні зеРНО'ві с·Uва.mки ДЛ'Я сів'би озимих, за\IОВ.l ен.Ня нз які теж не ВИJ<ОНУЮТЬСЯ .

,НІЩа,nIНО перев,іРlКа показала, що далеко не в,сі вілре:>10нтова.llО І,о,мбай,ни" жаl1КИ та і'н,ші машини. Поси.~ьну ДОПС':>10Г'У в ре:>10нті тех'Н'і'КIІ поклИ'ка·ні надати сіль·

гсс п'ТеХНI" ~{а», до:повіlВ кер'уючий т. Санкін. В і,н, З(ЖjJС:>1а, ЗУ,ПИ,НИ,В<JЯ на TO~IY, що .надто lІеза'Дові .1Ь.НО ВlI1:КОри: ставуєть.ся техні'ка в госпо;да'рст,вах. Та к , ВIІ!юбіток

BClHIt будують в rOO~OiJ.,apC'frBaX силосні О~ОРУДІІ. Це ве-

170

лока і м'я'са держа,ві утримують ра,дгоспи «Бобри:цьІКИЙ», «К:р,аСИоlівський», «Требухі.ВСblКИЙ», "Руса,ні·ВСI>КИЙ», імені Щорса, Богданuвська П'fахофаБРИ'ка т,а і,н. Нез.важаючи на заl1ЯЖJНУ і холодну веClН У , l1руді,в-

па'нію . в- цій справі в ",а,с багато не.10,1і'ків. Про:веД€lна

СЬ.КИ:>1 труді'ВНИlк,ам

пі,Д П РИЄ· :>1СТ1ва-шеФIl . Зараз

наші

ЛlІк а і с ерііОЗJна справа, до ЯlКОЇ слц поста~шти'с(' з усією відJповrі .l.аЛI>!lістю. Спор.уджен,ня їх нео05хі,.1IНО закіНЧИТIІ ЯКО:>10га ШВІІДllIе, щоб I3ч·асно розпочат!и СI1,10су, ва'н,ня .

Рішення партії і уряду по під,неСelllllЮ сільського

ГО'сподарст,на СТВО'рИ _1И ВІІІНЯТК-ОВО СПРИЯ'fЛlІlві УМО'ВІІ ІІа

селі, ВС'НИ будять творчу ініціати,ву і еКОl/омічну ДУі Мку : кож.ного вироБНИ'ЧlНlІІка. За,в,д'ан.'IІIЯ тепер полягає в TO~I\'. щоб ПРИ'r>есТ111 в дію всі резеРВІІ, ПО:ВНlcrю

своєчак:rю закі,нчилlИ сівбу і тепер добре .:ІогдядаЮТI, зз посівами. На ці,й роБОl1і у нас запр оваджено іН:.1I! ' l3,ідуа.1ьно-ві,.щРЯс'\іНИ·Й спосіб, Я,КИЙ цілком себе fшправдов-ує. Хорuші насл і:дк", ДЛЯ РОЗ<JИТlКУ р ослин даJlО rтіджи,вле;НIfЯ, особ.1ИВО на 03llМltХ посівах. урожай ЯЮIХ

Про роботу, яку ПРОВQДИТЬ райоб'єднаllНЯ «Сі,ll,-

на комбай, н в ГЄіпарі,в,

1964

а

на

році в сере.1НЬОМУ cta,HOBI-В вси, го трактор _

400

г е:ПilР:I В .

Такий

ста,1! по:винен СХВIІ,lюваТIt керіВlникі,в ГОС!lО.1а,р' с'Гп, які баг·ато витрачають кошт і,в на п'ри'дбаifl,НЯ н е,вих м аl llИIІ і ма,ло ту.р·буютblCЯ за про.д УКТИllще ВlIІ'КОJJIIСТilНН,Я Н;ШВ -

ІІИ,Х . Через безконтрольні, сть і байдуже ст а'Н,l еil І'НЯ окре-

мпх робіl1НIІ'кі;JJ у !Іас ,нерід'ко траП ,lЯЮТI,СЯ ПО.10\I'КIІ, маши: ни пеРE'lJЧ'асно в IІХ'QoДЯ ТІ, з ладу , ТО\l; У не\lає З\ЮГ І І

заДОRОЛЬНИТИ всі потреби на ЗЗіпаані части:ни. В о б:,оВОlренні допов·і,.:Іі ЮЯ .1И участь Д'I!I;J екто р радГОспv «Зоря» т. Заліщук, наj'1КОВIІIЙ пр· ац і ВоНІlІК д с-с.1і.1-

ВIІ' КОРlі,статн Їх .'1.151 піднесЄlН,НЯ трудової а' ;.;.ти'в·ності мас, для досяпнен,ня ви{:окої ПР'ОД-У%ТИlВІ}юсті праці , що є на Й: І'ОЛ-ОВІН іШИI:>1 у далыам,уy РО'зшитку С·ІЛЬсь!югос'flодар<:ыкгоo вИ'робницт. ва. ПарТ'ій,ні організації, . керівни'ки гооподарств зобов'язані пол-і<Пшити ,оргаюза· ТО:Р-СЬ'КУ, політичну та вихов.ну робо'fУ серед ТРj'1J!IIВНіИ.: І\ ',в з ТИ:>1, шоб З честю ВИlконати на'креслен:н,я PIДHOI

КО\I,бі:н.ату т. Халецький, кеРУЮЧlfЙ Б о, р ІІС n і,%СЬКИ.':l1 спеціалізов,а,НИ:ll трестом т . Тесленко, ГОЛОВа СеМИПoQ'_l' КI;г,СI>КОЇ сільської РаlДИ т. Малій, cel,pe'fa,p па-рторга.!llзації радгоспу «ЛіllкrВСI:iКIІІЙ» т. Прокопенко. " Нал-ри'кіlнці пленуму з ~РОМ'(}130Ю в иступив перши!! секрета.р рай,ко\!'У КП У,країIНI1 т . КРИВОІІМИК В." О.

В обговореlflні ДОПОВІіді взяли а,ктнв.ну участь п,~исутні. ПеРШИ,:>1 !ВИСТj'1пає Ди.рактор ра, дгоспу «РусаI1IВ-

партій'ної та maco'bo-поліТИIЧІНОЇ p-о60ТИ с е ред трудшників, на р{)лі па:ртій:них організацій 13 успішному

партії.

,

сь,ки'й»

Хазан.

'1' .

1І0їста'н.ції т. Сі ненко, сек,рета,р па'рторга.н:і.зацїі б)'.1-

Ві,Н докладно З'УШ~НИ1ВСЯ на ПОCllлеНIНI o-рга'Нl з ащи'но-

виrкона<нні рішень береЗІневого П.lеНУL\1У ЦК K~.PC,. за-

ПлаНІ! па,ртії - це наші пла,НIІ', - сказав він . .Дл,я нас, сіЛ(,СbJКИ,Х llрудів.flИI ~і,в, рішеlННЯ бер,езневог~ Пленуму :>1ають наJ.;ЗIвичаЙ:но ·вели'ке Зlна,чення . ЧаС:'1

к,пи,ка:в довести рішена.!' Я 1ІлеН)'-:llУ до ГNlБОКОI СВI'дО:>10сті ши,рокиrX мас l1РУДЯЩI1,Х, перенести в,сю ВНХОІВІНУ роботу в ПО,lе, лі1'ні табори, тракторні бри!"а, ди." Кож-

А до чОГО flри,вhв би шт)'чний поділ па'ртій,них і радя, lf-

КПРС в ж.иtпя.

-

реор:га'ніз'ації. що мали :І1lсце. ра'Нlше, lІеп.рави.1ЬНИИ, суб'ЄIJ<ти,з,іСТСЬКlIЙ пїДХІДДО ВИР'lшен'НlЯ окре:>1И'Х . питань h-е~атиВіНО впли,ва.1И нароооту, стри'мували наШІ темпи. ських ор' га, ні,в на сіЛЬСI:ih"і і П:РО~lИслові..? ,тепер ми ось Р'аЗО:ll вирішуt:шо, я.к піД,ВIІЩИТИ врожаИ'Н'IСТЬ, я: к П1д!готувати теХ'Н'і: ку, домов-л·яємось про взаємозв'язки та інше. Наслідки своєї роботи :>1а-Е1\!О ВІДраДН'I. Ра.дгосп у, же має 110 310 цеНl1н.ері·в МО.юка на 100 геКТ1а-РIВ СІЛЬ-

~с<:пугUдь. ПіlВ'річ,ни'й плаіН по продажу моло,ка виконаНИЙ ,дострако,во. Перевершено буде пла,н І по вироб-

НІ-Щтву м'яса. Ра:ніше в нас лише oдJHa ДОЯРІка надою-

ва.1а по пуду молока від корови., тепер таКИIХ llPY~lHBниць 10. Труді.ВНН'КИ полі,в за'раз стараlН,НО проводять догляд за по'сі,вами, підживлюють картоплю, обробляють са~и. Па'рті'ЙlНа ор,га, н,і' заці,я, дирекція ра~:госпу роблять все МОЖ.JИI!ве, щоб мобіл:іЗYlвати людей на ви,конаIНJН~ пост·авле>IІИХ за,вдаіНЬ. O.!JlIJa'K в на<: є і CB(~,ї ТРУUlНОЩI . Ми

вважаємо

що

на ·:І1

доводять

нереалЬІН . и.и

пла , н

ЗРОС'fаI Н-

ня гос-по;а !)С1'ВЗ , яке інс вузьк·оспеціал-іЗ О<Бз,не, а багатога.1узеве .

га,разд

з

пи;таrн,Н. Я

В

на'С

не

ст:р:укту.рою ви, магають

вистачає

оп.лати

авто'Грансп~рту,

пра'~1

Після 06ювор.еН'ня допов іса. і учаСНIІIКИ П,l. е ау,,,,у ОДНОста, й ,но ПРІІ:Й,НЯЛИ. поста,нов~'.." оnrРЯ:l10вану на" піДінесеНilЯ l а 'вангаРДIНОI РОЛІ В' СІХ па.РТIИIНИХ ор,гаю з аЦlll В мобl ,11зації трудіВНИlків району 113 В ІІ'КОНа-НІІІя наl\реС.1еllЬ КомуніСТIІЧНОЇ па,ртії . •

П.1ену:v. роз.гл,я,н\,н також орга,нізаціЙlне питаН'IІЯ. Пленj'1М' зат.веРДИIВ завідуючим орга:нізаціЙ'НИ.~1 ві:ддіЛО \f раЙIКО:v1У КП У,країIНИ. т. Мог~.льного І. С., заВЩУ ЮЧИ \1

ві.д..:ІіЛО~1 пропага'нди І алтаЦlI

-

Т'. Яхна О. П., заВI-

дуючи\! промислово-т.раНСП'ОРllНИ!М Вlддl.ЮЛI _ т. Пав.1енка .Л . І. РеДі\IКТО;Ю:>1 раЙО~I'НО'Ї ГёЗСТIІ ? Нове Жlпта»

зат,вер,д. Же,;1О т. Федяя Є. Н.

t.. __..................................................... ;

~ і

;.:

не ' все

mexaiH-ІЗаТОРІ'В . ВИ 'j)IШЄ IНIНЯ . _

нега-и,ного

иl:.і ... :І1е'fЗJlJУР:Г11 :

Сек,рета:р паРllКОМУ за'воду пОРОШК(]IВОІ Поліщук доповів пленуяу. я,ку роботу ви<конує

П:Д·

і

«к,раСIІЛІ>ВСЬІКИИ».

:

цінах. На веЛИIКУ рогату ху~обу, ,наlП~иклад, над~аIВ~И до діюч.их ціlН IІ!СтаlНо<влеН'ї 3..5 процеНТI,В, на СВИlНеи бе· КОІІ!НИХ, жи'р;них і м'я,оних 33 проценти . Лише зав­

Ком'уністи З,Зlводу ра'зом з .:;'рj'1д!IІВНИlками. рада-о_спу на· креС.їИ,1И заходи по шефСI>ЮИ Р'ОБОТІ І j'1СПllllllЮ ІХ ВI1КО: нують. Вже відре\!ОНl'ували ~овальсыо-меха,нlчlни,ии

і ~

к.а,рбо.ваощ,.і,в. піJlJвиlщуютыся та,кож з аlКУП'uвеJlІ>НІ ЦІНИ

1еDі·али·,

3tначну

рlllКИ

ві'l1

на,дба'вку

реаліІЗації

одерж~ть

ПР()Д~l<JПВ

ра.1ГОСIПИ

І

т,ваРИIН,НИЦl1ва

пт,ахо

по

а

.

,нових

.L1:ЯlКИ цьо'му госпо·дарства одерж,аrrь дод:а-тково ~93.640 H~

МОЛОКО і разо,м з цим зменшується ~poцeHT базисно І жирності, що AaC'fb ВИI"ot1I:у рад~спам І птахофаБРlJJКа,м в cj'1Mi 203.825 карбаsЗlН.щв ,наРІК . . ції

ТаЮIМ чином, наші ГООПОідаРСl1ва ЛIl'l1!е ВІД реа.1lза­ ПРОdlj'1кті,в тваРИlН'НИЦТ1ва по нови,х ІОнах додаТJ<ОВО

одеРЖJать 697.465 l<JЗlрбоваlнці,в, а &сього -

838.465 кар·

боваін.ці,в. Це веЛИІка наJJJба,в.ка . У ві'дJПовідь на пі'клува!н,нlЯ держа·ви нам треба до­ кл,аст:и ма,К<:ИМіУМ з УСIJIJJ Ь, щоб з. честю в~конагги ~a­ креС,1ені партією завда:н,ня. Трj'1Дl1В1НI:IJКИ раиону НИНІШ-

т.

на П>арті'й,на орг а.llізаці,я ПОВИ,Нlна маТIІ КС'Jlкретнии пл а,н ОРГ<llНіза.ціЙIНОЇ і :llaCOBO-ПО,1;ТИЧНОЇ роботи , Яікі б забе з печили успішне переllво'ренnн,я РІшень ПЛ ЄliJ' УМУ ЦК

п:риємство

г" рес,

в

під,шефному

я,РОlвизатор;

н пmщю,

п;роваДIlТЬr.:я

радгосш

I вItДIЛ".ЛИ

ремоН'Т

lІ.еоБХIДlНI

~lаИlСтеРНI,

і

розпочато

: :

спорудження СИ,10СНИ, Х rраншеЙ. Тов. Поющj'1К ПQ<ВІJ.О:v1,1ЯЄ,

н'іх

,

що

за,вод

о-вочі:в

вчасно

виго~,аВfnВ

поліетиленову

ПJII:ВоКУ,

дл,я

але

ВИРОІ.цеНlН!~.

окреМІ

ра:н-

і

кеРІIВНИ'КlИ

: :

.............................~ .................... Q

: :

і

і

Миколаївська

область.

Колектив

:

ма-

Кам'яно-

:

:

мостівського машинобудівного заводу внготовляє

f

H~ фото: підготовка дощувальних установок

і

дощувальні установ~и «ДДН-45».

і

:~. . .до ВІдправки. ..................">4+~. . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vн •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f . . . .. . . .


.............

ПАРТІЙНЕ ЖИТТR

ХyUJ.ОЖ'НЬО оформленому щиту rroкааниаш, ~a які бореться ко­ лектив; «Вщ>обити иа кожні 100 reк'l"ap,iB уІІідь по 62 цент­ Н€pИ м ' яса і по 410 цеНlтнер<іВ

ня П()JсгаmИЛIІ ми перед сооою, СКЛlІкаючи радгооп,них J Вlіщщіл­ КОІВИХ секретарів паір,торгаиіза­

МОЛQ1ка»,

цій і п,аРТгр'Упоргівна чер'го­ вий КУЩО,ВИЙ семіиар. ВIІІ~іши­ ли иа цей раз ПРОl8ести його в радгоспі «БоQрицькиЙ». Ад­ же саме тут 'в ОСТЗJlIJн,і,й час паР11і:йн,а орга'Н,ізац:ія уопішио перебудовує свою рОіботу від­ повLщно до нових ви/мог, що по­ ЗИТИі~НО вitдбилось і на госпо­ да'РСI>КИХ

СГІіРаl8ах.

КіРЇіМ гоаПQДЗJрі'в, ,на семінар ,прибу.1JИ па,ртпраці,вни,ки РЗ\lI.'гооппв «ВелИКОДИ,М€iРСЬКИЙ» ,і «З аIВОРИЦь.ки Й». п,РИСУ1'ні об­ ГОЗОірили питання ВН'У"l'ріпар­ ті.іід:Іgl.Jюботи в пе:рзй:f[них 'вї.д­ ід.іЛIЮВИсХ

оргаlнізаціях та .пар;г­

nр)!lП а х.

OCТla,lIIlfi'M

пр И!lIlіu1ИЛ И

особ.1иmу увагу,

бо

вони

ЯТЬ,

на

пере.щньо­

як

ка ,жуть,

сто­

му краї БО1ро;гьБи зависокий ,в;рожа'Й, велике молоко. Учасники ceМ'~Hapy 3 У'ооroю слухали роопOtВlі,ді бобрича,и про те, Яlкво'Ни пзpтj,йну робо­ ту п'ідпорядкували основ'Ному заrlЩЗJНlНЮ

-

вико.//анню взятwх

зоБOtв'яз.аиь. Ось вистyrпає В, ХИ11рий парl1ГіруrюрlГ, л alНlKOBий меха.!сізованої ла,"­

ки . Розпов,ідає про ро,боту 'Ко­ M)IIlJ1ЇCTtB

своєї

г[)упи,

'Грудов:і

усп,іхи.

-: Ми 'вирощує,мо , гово­ рить він, иа 85 гекта,рах по 160 цеНТlfIері,в бульб. Поса:и.или їх за 8 робоЧИІХ днів, а тепер стаІраІн,но

ДQгл,ядаємо.

П'оЯть

раЗlі,в посіви боронували. На ПЛОЩlі :нема жодної бур'я:нини. Скоро почнемо мПЖ'l)lЯ.и.ниЙ 'об­ робі,ток . Колектив наш пезНИ", щовнсакийврожа'Й ,ви,боре .

Хаті_~ося

ва'ше

б

ГОСПQДЗрс11ВО,

ПОДИІВИТИСЯ

-

звертає­

ТЬіСЯ ОДИіН з кому.ніст'Ї<в до сек­ ретаря па;ртор·гаlНізаu.її радгос­ пу ~Бобриць.киЙ» В. ЧооеulИ. - Будь 'Л,аска. І от після д,іл,овоїрозіМОВИ огл,ядаємо ферми . В п РІІІМ і­ щеннях ЧИСТO'fа, порядок Хо­ роша ту,т наОЧіна агітаu,ія. На

читаємо

на

мол'оrка

КО·ЖJНoQЮ

я,кнх

Шlі,

я'ка

В>казЗJНО

роомір

кул І>ТУР а ,

не

так,

що

тому дирекція

це

результат

вчи­ днів

школи проводи­

ла підсумкові контрольні робо­ ти. Диктант 3 російської мови тринадцять учнів її класу на­ писали на «5», дванадцять на «4», і тільки Один одержав

«3»_ Думаю, що ці два факти пе­ реконливо свідчать навчально-виховної другому класі.

про

стан

ро.боти

в

ЯК учителька працює, як до­ сягла

таких

показників?

ГАЛИНА ПАВЛІВНА КЛИМАСЬ нянську

прийшла

вона

в

Руд­

восьмирічну

чо.тирнадцять

років

колись

школу

тому.

сама

Тут

'вчилась,

тут і навчає дітей. За сумлін­ ну роботу нагороджена знач­ ком «Відмін'ник народної осві­ ти». Районний відділ народної освіти обладнав стенд лро досвід її роботи, який вивчає­ ться багатьма вчителями з ін­ ших шкіл. Тут можна знайти хороші, продумані поурочні плани, замітки, кращі творчі роботи учнів. Голо.вне в діяльності учи-

нас

спра,вили поля. Відчу,вається висока КУЛЬТ1J'lра землеробства. Площі обора'ні, ВIВЮЧlКИ ·і про­ сі,ви на озимих і ярих культу­ рах підсі'ЯlНі . На кож,номrу ,по­ л,і ХУДОЖlНьо оформлеlН,і щити, іНа

І

пло­

прізвище

л аІККО вої і зоБQ1в'яза.ки!я. Не обійшлося і без заува­ ЖelНь. Сеюрещр відJJJіJl:IЮВОЇ паlprrorргаlН,ізЗl1!ЇЇ радгоспу «Ве­ ликодимерсыий» А. .Сидорен­ ко, димячись на рОООТу робігг­ ниць го'рo.u.ньої БРl\ІГади, ска­ за:в; «Не годиться, щоб npaЦlовали скопом. Краще БУ\1\О б, щоб ,КОЖIН·іЙ жіlНUsі ВИдJіЛ'И\1lИ ОІК­ 'рему ,площу для обробі'Гку

-

тельки

шукання

нового,

творчого. Під руко.ю У неї завжди журнал «Початкова

. школа»,

.газети.

Все краще, що

заслуговує

уваги,

ться

з року 18

в

неї

концентрує­

рік.

'

Основою основ у проведенні

уроку Галина .Павлівна вва­ жає різні види самостійних робіт. Проробляє ,вона, иаприк­

овочitв, 'і про.и.УКТИ'Вlність на­ бата'l"О б зросла, а тим біль­ ше я'кість». Це враХУ'в,али бобрИ!ЧаIНИ, випраl8ИЛИ иедо.лі:к . В ЦJілому ж учасники семі­ нару залишилиоя заДОI8OJ1ені.

лад,

тему

П'ять на ва

було

повторення

учні

Все краще, передовий дос,в,ід во.ни З<l1П1jЮООДЯТЬ В своіх рад­

«Ненаго.лошене

хвилин

слів

гоопах .

М. ОЛ EKCI€HKO, інструкто.р райкому КП Українн.

слова,

записували

їх

у

ник тощо. В кінці уроку учні не зробили жодної помилки в даних сло.вах під диктовку. На одно.му уроці діти виконали

0==============================

до

з

мов.

П PEДME~!",I YPOK~, УР~КИ: екскурс.. наИТЯЖЧI, І

о' :ес:::: ом : . в~~~~вести І нових

ма.д.сь.коro

цьому

за ,клаДIВ

харчу;вЗJН:Н,Я

році

в

гро­

ві дJWpигго

містах

ї

села,х

ВОЛИlні.

На ЦЬОМ'у фото ви бачите ро­ бї'11Н1ПЦЬ oдJН'ЇєЇ з передових в облacrі Гo.poxiIOCbIКOЇ чай'ної N2 2 Марію Бояркевич (лі'воруч) Ганну Ступачинську. в ОНИ

приходять

заrвЖДИ

ра-

Кnуб

зotм ,і сідають поруч . Від ни,х

МОЖJна чекl3ТИ найбільш ка,верзrної репліки, несподі,вЗJНОГО за,пита'~ня. І лекто.р, зустрі8lШИСЬ з :н.ИіМИ 'пог­ JrЯід.ОМ, IliРИlЙімаємовчЗ!ЗнИ\Й ви­

кли,к, Разом з тим, BilН ЗЗ'дOlВоле­ ни:й . «Опозиція» при:йшла зна­ чить будуть суперечки" 'веч~р обі­ ця.в

бути

l.Iiі~аВИ\.\І.

Читалась лекція про бі,бліоіffiі заповіщ,і. Старий ЖОМУН'ЇСТ, член това'р.и.с:тва «ЗнаНІНЯ» П. Черепе­ ніІН ПОБУДуа!а,в свій зистyrп !Не 18 формі довгої доповї,ді. Він взяоз з собою бібJJiію, чиrrа'в у'рIIJВКИ з неї, ·комеНТУ'ваIВ, !НІЗочно показую­

дnя

На ТlrrY.1bHoMY аркуші лась

лондонська

3IJIачи-1

вида 'ВНЮJа

фір-

наприклад,

пам'ятку що <Н'

:"

для

80НИ

ЩJItЙШОВ

РOЗlllОJ!lісти

тоді

мовчала .

як ,ВЧИНКИ

самих

підн.яrвся

OД\llH

святих

з

ТИ'Х,

сyrпе­

кого

атеїсти Ш3ІХ11ЗРСf:jКОГО Палацу культу.ри на3.ИlВають «опооlЩ~ЄЮ».

_

Це

невФрна

б~блія,

піщтасо.­

ва:на безбоЖJНИlКами. ЛектOtр П'fдїЗІВав до себе OjLIIНoro з <<QIпозиціонер'~В». Чи11ЗЙ вголос.

2 НОВЕ 10

черlВНЯ

ЖИТТЯ 1965 року.

перемоги шах-

«безбОЖНИlкам»

даються

«ОПООlfЦія»,,я,к кажуть у tlас, В11ра'чає ПОЗlЩію. Уже є і жнві факти. О.щного ,рЗlЗУ в клуб при­ йшла моло.и.а. дівчина іПОПIРОСИ­ ла влашту.вати ЇЇн.а роботу. - Я пі'шла в.іод IJ1ИХ, ,сектанті,в,

з

ДОСВІДУ

А ТЕІстичноІ РОБОТИ по.\юглип.раців.ники !\.tед'ИlЧНОГО інститугу. Вик.п.atдачі Ю. Бабка і М. Морозо-в, пенс.іонер Г. Ільюще нко, 'гіриичий ма,йстер В . УдО>д,

дирек.тор Палацу культу,ри В. КомбарОіВ ПОЧliНали з малого. ОБЛЗUlJнали в Палraці культури ка-

бvнет атеїста, П'ідібрали' для нього літератYlРУ, відк:рили «стіл КОlІІСультаці,Й». 'хочу як і всі J\'рацювати. Але при.ходили в J{JIуб ·в ОСНО!!Валю ,маШТ)1В'али на роботу. У неї знайшлись хороші под:ру.и, ному люди неві,руючі . А ЯІК Itриразом ходять в к,іно, на заняття ,ва.БИIТИ віруючих? ЕlНтузіасти почали ходити на квартири ТИіХ, t са.модіялыогоo хору.

0*

••••

е._,_

ПР/} і

те,

т.

ус!х лені

,...~.

праЦІ

хоч

декому

дуже

~

справа.

предметів, на уроках

рають

зет

і

го

що.

Спо­

малюнки

по

темах

з

журналів протяго.м

га­

всьо.­

року.

Праця

стала

організатором

чатку учні дехі.'1ька раз про­ слухують пісню з грамзапису,

дитячого колективу. Учні вес­ ною посадили біля школи кві­

записують

ти,

слова,

коротеньку

проведенні

разу

ми

уроків.

вчителька

виготовляє

з

нао.чні

ники, не раз монструвалися

роковини

народження

Другокласники Завж.ди вихо­

учня­

,посіб­

Так

їх зразки де­ на районних

глибоко

продумана

що­

денна кро.пітка робота Галини ~ Павлівни

виставках, ставали надбанням інших шкіл. АЖЛИВУ роль в поглиб­

В

в

дять переможцями конкурсів за кращий зошит по. шко.лі, за кращу само.діяльність, за кра­ щі вироби на уроках праці.

Кожно.rо

разом

а

В. І. Леніна алею з 95 де­ рев і тепер до.глядають їх.

історію пісні_ Буває, що вони йдуть ,потім ,на ферму і вико­ нують для .тваринників вивче­ ну на уроці пісню. Унао.чнення Cfало системою

в

!

речі, вигото.в­ праці .з мета­

нями, куточок побуту, альбо.­ ми. Характерно, що. учні зби­

:

здається,

проста

пра­

досві­

І все це не іграшки, а наоч­ ність для сво.го або іІІШИХ класів. Тут же класна біб­ ліотечка, створена самими уч­

Цікаво проходять уроки спі­

це

класі

лу, дерева, паперу, пластиліну.

............. М .... М ..........

вів,

при її

передового.

якій розміщено роботи учнів з

д.

маSlКИ ; ~ педагогічної; : .:

.:

років

школа

Висока успішність учнів за­ безпечена і тим, що в класі навчання і виховання давно стало єдиним процесом. ОСЬ в класиій кімнаті сто.їть шафа, в

на

;

забезпечує

навчанні і майбутиіх нізму.

'ленні знаиь учнів відіграє

успіх

у

вихованні дітей будівників ко.му­ п. КУДlН,

те, що свої уроки Галина Пав­

заступник директора Руд­ нянської восьмирічно.ї шко­ ли по навчальній частині, член позаштатного відді­

лівна ілюструє місцевими прик­

ладами. Вона 'працює головою жіночої радн, агітатором і доб­ ре знає своє село і людей, бо часто буває серед них. Все це й стає додатковим матеріа­ лом на уроці.

лу культури і освіти ре­ дакції газети «Но.ве жит­ тя».

..· . . . . ._ •... _....• '..

ш----

СліАамв ва швх ввступів

«Скарга новоселів» У

лист,Ї

( .«НОІВе ц.

р.)

під

та:кою

н,аз,вою

від

травня

ЖИl1'ГЯ»

г,рупа

по'дв'ір'ї

я,ма

15

яка позБЗlВЛ;ЯЄ МОЖЛИlВOсті від ­ ЧИІНИТИ в.і 'КіНа у КВ'Зір,ти.рах і провіТРИТIІ 'кімнати,.

бро,варських НОI80-

селів з вулиці с,каrржилась на

!lJевче,JI;ка, 6 те, що на ЇХ

рОЗКрlІ:та

-

радгослу

ЗР'Зід:I"QОrту ,і,мені КіРОІВа ІН а­ д:і:й,шла віЩlOtвідь; заход!! вжи· то,наотрій :новос{>л'і:в \Не псу· ватиметься більше .

силоонrа

імені

КІі'рова,

ЗАХОДІВ По ~атеріал.ах СОМОЛЬСI>ЮilМ

ВЖИТО

переВlірки

«КОМ­

чи,х

ПРOlжектором»

тор.о­

вилраД,Я,lІІСblКОЇ торгівл'і зві.1Ь1НИТJI з роOOrи завідуючого чайною

велыихx п:ід)n.риємс,тв і по фак­ та,х , ВИlКIЛаденИlХ у фейлетон,і «Ли­ хиli ПОПУТЗJВ», що бу,вапубJlікова-

TOtBapHOt;B

за

порушення

пра­

Гоroлі,всЬІКОГО ра(ll;Госп.р06кооп'у Р6Йфман і буфетницю цієї чай­

буфетниць І'иli в газет'і «Нове житт,я» 18 ІЮЇ Стасюк, а також 1'раіВlНЯ цього року, п'ра,вл.іН'НЯ Семиполкіrвсь'КОІГО рад,rooп,робкоопу IраrйcrЮЖИlвсп,ілки вжило відповід­ 'в селі Калиті Бабко і дМИl1рен!ко. На заrвіLl\;УЮЧIfХ чаЙіними Семи.nол­ них заході!в. Голова 'правлїнrня р:айспожИ'в- .~iBcblкoro і Вели,КО.':l,Ifмерсьroого ра)!.­ ре­ ,госпро6коопів Ген'зон і Р,уба,нку на­ кладено ,аL1lJмінісl1раТИіВІНі стяг'Не:н­ .прOl8eдi€1НО поши<рене засід.аIillНЯ з ня. Tawi ж стя;nнення наклщдено і уча<YrЮ з a,BTOpf1!18 , с'Гаrрших бух'гал- на дея:ки'Х , інших праціrВlни:ків спо­ т.

ClJ1iJIIKH

даD\iUJію,

Tep'їlВ,

г.рінберг

що

по

повідомиrв

цьом'у

з'а.відуючих

ПИ'l'ЗJННЮ

чаЙіЮilМИ

ГОСlJ1роокоопіrв

.pa\ll.-

відпов,ї,далЬІНИХ

лр,ацііВlНИlКіrв

райспоживспілки.

ЗаГlропоновано

хто

до

відв.ідує

члені'в

го.ловам

спожи'в-

церк.ву,

релі<гі,йrllи.х

(3

пантелиКlУ,

лерекОll1ЗiНlНоЯ

стало

важче,

своєї

роботи

До і

роботи

лекторію

кінолюбите.lів .

3ІЗлу­

УчаIOНИ'КИ

чок

про

в,корінення

в

'побут ,гро-

у залd .

на

по

суті це вж~ були і перші успіхи. До

по­

але

похитнути

'присутніх

встанOtвили

силеннй КQlНТРОЛЬ за ДО'l'ри-ма'llIJlЯМ праlВИ'Л тор-гі'влі.

ма\ll.СЬКИ'Х оБРЯ:LJ.Ї'В. Одіна з НИ,Х В,Ї!дображає свято ОдlPужetНlНЯ в селwщному Палац.і щастя. У ~и­ "улому році більш я,.... зоо молодо· жоиіз віUlЗ!Начили тут цю урочис­ ту подію. Амат,ари зняли на ,плів­ ку обряди поовячення ІВ робі1'НlІ­ ки , ТОРЖес11Ва повноліття, свята

запро·

Вlfl{оростати

МОЖЛИlвість

райспоживсп,ілки

ра,дгоroроБКООlJl-ів

цієї К!ращо,ї 'в облaJCТі шахта'рсь.кої KiHOC11yUJ.iї уже 3ІНЯЛИ кіль.ка стрі­

шyrвали їх на овоївечори . .кР'ИlГа

лектора

товари.СТВ .

ПrpаrвлUIfН'Я

чено

приходили

сект ,

ЖИl8lЧИХ

теми.

була ,н.ачебто рушила. Саме тоді на лекці,ях і з ' я\В:илась «опозиція», ЯІка йшла сюди з мЕ"ГОЮ збити

Працювати

cьoгaДjнi

учнів

......................

Т,РМЦJЯТЬ ,рокі.в ві'СнИlКОoid у секті

речать релї!1іЙіним каIНОНЗJМ. В за­ л'і раз у .раз було ЧУ'ТИ сміх. І

чи,

Зрозуміло, такі 'l'арсь.ким

ІНа J{JIубнrим ДОllецЬІК:З', ід.е живуть г.іРIНИI<И 'і шах­

про темні д:іла КОЛИШlніх своїх ~бра'ТDВ у хресті» . Слова гн,івуі обурення СІВ'Учали тоді на lЗ.дресу сеКТЗIIf'Гm, і т·ільки «опозиція»

урок

робитимуть,

на,йменшу

А

го­

парниках. Тут учителька по­ буваоо декілька раз, домови­ лася з бригадиром, виробила

ВОІnНИІК атеїсти заltРОСИЛИКУЗЬМіУ тобудіm!.\ІіКИ. о.рганіз'У'ООТИ клуб до­ КЛОЧіКОІва. В~руюч'і знали його.. він 6у,в благо­ п'ятидеоятни~ів.

цює

віруючих і невіруючих

ма, а дa'To~aHa .кни,га 80-ми ро- не зразу . Але вони є . 1 :віДЧУ1'Ні. каlМИ ми'н~лого століття. Запитань Ось уже чотиrри роки діє клуб з далыноІ лави того вечора біль- атеїСТЇіВ при Палаці культури іме­ ше не було. ні ЖOtВ1)Невої :революції в районі

Через l<іль.l<Ja д,Н!і»

кілька

них.

п'ять самостійних робіт. У школі давно роблять опи­ си екскурсій, картин, але все це не збираJIОСЬ. А цього року 3 ініціати,ви Галинн Па:влівни в усіх класах завели альбоми, а в 5-8 класах і альбоми

е у

ду.

дош­

слов­

,1

,Ф,_.

пошуках

заздалегідЬо старанно.

«е».

ці, придумували слова, писали під диктовку, коментували

фе,

вона

тується

Потім

на

*.',

Галина Павлівна допомагає товаришам в роботі. Уже

самостійно добирали сло.­

до написаних

• ••••

їх так, щоб вони сприяли по­ глибленню знань учнів. А Га­ лина Павлівна успішно справ­ ляється з цим завдаllНЯМ, бо

затрачено

правила.

••••••

у

Ось,

великої, кропіткої роботи тельки. Лише декілька

доrЯіРК'ОЮ

на

дітей вчнться доповідає ,Га­

Але !всі присутні знають, що. це

. враження

усі

ників, аж страшно.

від заr*р,іплfIНОЇ "Рули І<о.рі'в, раціони ro,дiUв.л.і , рО3ПОроЯrдок дия тощО'. А в юі'Мlнаmі Відп,о­ чИlJtк:у, із смаком обuJа,дJна1lї'Й, біблimечка, га'зети, «Кале.н,дар l1РУДо.вої сл,аrВИ», ТeuJевізор і радіола. Тут агітатори ПІР 0810дять беCnди. Зірав.ко,во облад:наIНИ'Й !і літ­ ній табір дл,я худоби. ПоБУ'вали МИ і в п,аРIlIИІКО­ вому гoc[]oдapCТIВi. Під кар,ка­ сЗ'М1t з полі етиленової ПЛDВКИ у,же цвітуть ПОМlї!ДОРИ,ДОЗрії!ва­ ють огіlРКИ, за'в'язуетЬіСЯ ран­ ня каflУС'l'a . із з.а.к.р1fТ(}lI"Q грун­ ту здаlJЮ більше 170 цeHTHepїlВ

добре

учнів,

27

лнна Павлівна на яедраді. По­ тім до.дає: Багато відмін­

ньому.

овочів.

КЛАСІ

встигають. € вісім відмін­

ників, десятеро на «4» і «5», ,-

БіЛіЯ ,КОЖІНої групи ,корів в ра­ мочці під СКЛОМ ооцї'a.Jtїстичне зобов'язЗ1ННЯ доярки і її фаю. Пор~1Д щодеlННИЙ графЬк на­ дою

У

-

іЙ

"

Завжди

ДОХІДЛИВО, ПЕРЕКОНЛИВО Вчитись і вчиги на юращих зраз.ках па'ртїИlІЮЇ роботи, тіс­ но пов'5rза'НQЇ ЗВИ,КОИЗJн:ня,м rюстанови березневого ПЛ'f1lу­ му ЦК КПРС, ТЗlке за,вд,аlJl­

*,

+ ,-.

,ГРОМЗід.Ська

вулицях,

де

живуть

передови­

ки праці . ці фільми, є хорошою ілюст.раLl:ією до бесід атеїстів .

Alкти;вісти клубу для ~і'РУЮЧИХ palДa lКJIУ'бу 3ІЗлучила _ учаоникіВ і ,незі'руючих ЛОСl1ійно вчаться . саімо:и.і'ялыосl'і,' художників-люби'­ тe.nів. Шахта,рі жи:вописці до­ Понl3Д сто агітаторів відвіtLJ.ують іlOlМorли офqрмити темаТИЧіні ви­ оргакізоваlllИЙ при Палаці ІЮУЛЬ' ставки, а драм.атичниЙ колектИ'В l'у,р1l YlHIв.epcwreT HaYKO/ВQo~O атеїз­ пала.цу підіГОтyrва.в п'єсу Г . Сте­ М'У . .вони слухають ле'кції ,на ПРИ­ знайомля­ фаrновсЬІКО'ГО «Нечиста сила». Ії ро.ЩНичо-наукові теми, -ставили ,вже багато ра'з, і ,з а:вжди ться з иови,ми ці.к:З<вими фOlР\IЗ!\ІИ вона х'вилює глядачів, допамагає 'Роботи атеїстів інших міст к[)аї­ ЇМ побачити спра:вж'ню суть ре- ни. Двер'і )'Ініверситету відчинені для ·вс·іх. л<ігії . Хороше починан.ня гіР,lИків гід­ Нмазно при палаці с'Гворено атеkтич,ний кінолекторій. П ' ять­ не ЯКlна,йбі,л ьшоrо ПОШИ1реll'НЯ. І. ДЬЯЧКОВА, сім раз на М'іОfrЦЬ деМОНСТJ}УЮТЬЮЯ кор. РАТАУ. iHaYKOBO-ПОПУЛ-Я'j)ні та ХУ:ДОЖіllі м . Донець.к. .фіЛblМИ на ЛРИРОДНlІчо,нау'кові


березневого

Рішення :

I~opOTKi 11 І ПОВІдомлення і

і ~a .полях іВIДДІлка

Жердів-сь:кого і ма- :

ПРОВОДИТЬСЯ

і COB~ збираll~НЯ і ВіДЕl<lнта-1 і ж,ення ОВОЧІ!В

: К:иєва.

3

у магазини

Вже відпрatвлено

тисячі пучків

більше

редиски,

веню, а та~ож oriiplj{liiB, ви- і роще~'Их

У

з а'К;р<ИТом у і

ГРУНТІ.

В. ПЕТРОВ,

:

робкор.

: :

Радгосп« Гоголівський»,

піJI)lіСІ>кій бригаді тва­

і 'р и\нн'l1Iк'и М;икола І ЛЛ€JНІКО ,

і Іван ГУТЬ і ПеllРО Дейнеі ка догл'ядають 182 ,~aiд­ і rooпних Тмяrг. ОргаlН1ЗУ: ВaJВШИ ЗII)аЗ'lюве в'Ипаса'Н­ і ня їх, !робіrгнИ'ки добились і ЧИlмалих успіхів. 3а пі'вмі: С5!1l,IJЯ телята приба:ВІИЛИ У

і вазі 2 тонни 720 lКілогра1I\1i'B, 1'Об1'О щодобовий ПР'И­

іріІСТ ЖИlВої !В,а· ги КОЖl~ого І ітелятlИ СТalНQВИТЬ

І кіЛОJ1рам. : :

В

Підліссі

маиже

старанно

•• І І,

ЦЮ

і

I

обробІТОК

11, ПlДіЖ111ІВ-

сІлькор.

Радгосп

І

«краСИЛіВСЬ-1

і кий», Бригаід)а овочі'ВIНIИ'К.іlВ :МИlКОJllИ Пеllровича

Мос­

І кал~НlКі~З ДимиrгРОВСl:>КО- і

І

ro ВІ ,,щдlЛ'ка розпочала зда­ вати lIJBillHY калycrrу. Пер­ ші

кілограміlВ

150

ГlIра,влено

І

;від­

в магазин · Че-

рез Д~Hb-Д:Ba uПОЧlнуть з6и­ рalllИ

І

'звИ'чаину

ptаllf!НЮ

капусту .

І' Радгосп ·~p:::;~=~>·I: Т1вариН'иКіИ другого вkд-

і дi~'Ka. довели ~одоБОіВі на-:, і ДОІ

і

ІВІД

КОЖ!НОІ

корови

кілоl'Р ам ів

і ДОЯРІК'И

ГalН'Ha '

іМrupія Ві\рич

і Хамбір

др

м ОЛOlК1 а.

Костюк, І

та Марія

надоюють

в.ід

і КіШI<ІНОЇ КОРОВlИ по 13,5 lКі­ і ЛЮI!іраlма, а молода доярка І

: Га~IИlна Топіха від п~рвk­ і ток по 8 кілсmра.мів.

f .П. ,Т~ПИИ, і і ........,...~:.~;':~:.~ .. ::~::.~::"..,

ди

Намічені конкретні захо-

по

дальшому

ку імені

збільшенню

му

по

Петровського

вирощенню

фер-

-

телиць для

року

1970 150

гекта-

шення господарської діяльності

силосних за рахунок люпину і

продукції

радгоспу,

кукурудзи.

шенню

кажуть,

худоби, в тому

до

що багатьох показників дово-

гек-

передали

а

дилось добиватись, як

з

поповнення стада, на Кіровському зосередимо відгодівлю молодняка. До кінця 1970 року в господарстві буде на сто гектарів угідь 50 голів великої рогатої

земель,

по 30. Вже зараз зміцнюємо кормову базу. Підсіяли багаторічні трави на 170 гектарах, підживили луки мінеральними добривами, поліпшуємо 200 гектарів природних випасів . Збільшиться вихід зернофуражних культур, коренеплодів,

центнера

9,9

внробництва сільськогосподарської продукції і здачі її державі. Першочерговим завданням є збільшення корів за рахунок зменшення молодняка велнкої рогатої худоби. Вже

них

площу доведемо до

дарствам тресту 750 голів, а до кінця року відійде ще 1826. За рахунок цього різко збільшиться в стаді питома вага корів. Якщо торік вона становила 40 процентів, то в цьому році доведено її до 55. Цей захід спрямований на поліп-

по

тара, то торік 12,1, врожай картоплі збільшився на 15 центнерів. Валове виробництво молока за цей же час зросло на 954 тонни і становило минулого року по 387 центнерів на сто гектарів угідь. Але відверто треба сказати,

його

іншим

госпо-

поглиблення

його

на

спеці а-

за всяку ціну. Можна навести

лізації

такий приклад. Поголів'я великої рогатої худоби ЗIJОСЛО до 3524 голів, в тому числі корів до 1422. Та більше дба-

молока. Проводиться велика по поліпшенню стада Торік з Московської

виробництві

числі

корів

-

,

Плануємо збільшити до кін-

сприятиме

фінансової

радгоспу.

поліп-

діяльності

Плодівництво,

як

і

ця 1970 року площі під картоплею. Якщо нині ми посадили її 680 гектарів і плануємо зібрати на кожному з них по

всі галузі господарства, стане високорентабельним . В радгоспі «ВеликодимеIJський» успішно йде будівницт-

центнерів, то в 1970 матимемо 800 гектарів з

7

ли про кількість, ніж про якість. Нагромадження кормів

робота корів. облаеті завезли 200 телиць чорно-рябої породи, створена племінна

різко відставаЛ0 від росту по-

ферма. Через рік-два ми змо-

жайністю в 120 центнерів. Ва-

голів'я. Звідси і наслідки: надої на корову зни~ились з 2708 кілограмів до 1593 у минулому році. Сотні тонн молока було втрачено. Рішення Пленуму вказало на нові шляхи розв'язання цих важливих господарських пи-

жемо укомплектуватн все маточне стадо коровами чорнорябої і симентальської порід. ПереГJlЯНУЛИ також спеціалізацію відділків. Ферми по виРОбництву молока будуть створені на Ленінському і Шевченківському відділках, на відділ-

ловий вихід бульб збільшиться з 64600 центнерів до 96000. Площі під овочевими культурами не збільшуватимемо, а валовий вихід їх зростатиме за рахунок підвищення врожаЙності. Вводимо в експлуатацію 58 гектарів зрошуваль-

95

році вро-

во. За шість років споруджено житлових будинків для ро-

бітників і слубжовців і здано

в експлуатацію 28 квартнр, два гуртожитки на 150 чоловік, два дитячі садки, баню . Побудовано за типовими проектами 10 корівників на 2 тисячі голів, зерносховище на 1000 тонн, овочесховище, ЯIJовизатор, ремонтні майстерні, авто-

~."."."."."."."." . "." .".".".".".".".". ', ."." .".".".".".".".". " ." . ".".".,' .".".' ,."." ., .•,'."-,,.' .',., ' ' ·' '··' ·' '·'' ·' '·і ~~~а~~р~~едчееНр~у в ге:зС:~~fі~а~ IIЕIІНЕ ПІК . .JI , ""ИАННЯ ' доповністю кінця 1970 року село буде повсяк ~ .., .,. газифіковане. Зараз н ЕЛЕг.ю СWЯТЬ

НИЮJJМИ

леНJНЯЛ . БАРЛАНИЦЬКИИ, І

тань.

керівники,

рів. За найскромнішими підрахунками збиратимемо по 150 центнерів овочів. Валове виробництво їх збільшиться з 32240 центнерів до 42000 центнерів на кінець 1970 року . За п'ятиріччя різко збільшиться виробництво фруктів і ягід. Посаджено 374 гектари саду і 22 ягідників . 59 гектарів c~дy . і 14 гектарів ягідників плодоносять. Мине декілька років і будемо збирати фрукти вже з 275 reKTaIJiB, а ягоди з 40. Реалізація

і на догляді за КУКУРУДЗОЮ. І

І.нии

ми,

та і весь колектив нашого господарства в рішенні березневого Пленуму ЦК КПРС. Не можна сказати, що в останні роки ми тупцювали на місці . Якщо в 1958 році збирали зер-

праlЦЮЮТЬ і Імех.а.нізатори І

і КalРl'ОПЛЮ п'я'ГИй р'аз бо- . рО'~ують. l!оча~~ м~ж:ряд­

СИЛУ-НАСНАГУ,

черпаємо

нових

ІОНІН ц'ибулі, ре-і

2

життя!

Нам партія СИЛИ ВДИХНУ ла

1

і Радгосп «Бобрицький», і

КЛРС-в

цк

Плену,,"у

заВД3lt!lЯ перед

нашого

ня ми

тру юв­

в НJИlнішньому сіЛЬСЬКQГОС­ подаlРСЬК'ОМУ році по виро­ ЩУіваlНJНЮ овочів, картоплі

іВlИРОб.ництвУ

Що

ж

МИ

зроБИЛ I И

В

доставляли,

,меблі

в

llИХ, що заЙіняті

Ін али,

! \

\

.

!

жур­

\ \

наЙіваЖЛіиві-

ше для періоду весняних ~ і догляду

\

З<J посівами є забезпечен- ~

, 12======~ .~ \

жучи, неослабно дба€!мо про тих, Х1'О В полі, адже відн:их залежить ДОЛJl плаlні'в і зобов'язань, за я!кі бореться весь колек­

до

тиJв

ра:п;roс:rrу .

восьмиквартирні

житлові будинки, їдальню, кон­ тору,

пункт

для

переробки

фруктів.

Чимало зроблено, а ще біль­ ше потрібно буде зробити, щоб втілити в життя рішення Пле­ нуму . Виконанню цього важли­ вого завдання підпорядкована вся робота партійної організа­ цїі, дирекції радгоспу, всього колективу радгоспу «Велико­ димерський».

,

П РО

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

НАYlНОВIШI

неннlЯ

дО'сяг­

сі Jlьсь.кО'гО'с'Подарсь-

ксї науки рО'зповідають брошури серії «Сільське гослодa'pc'J1В()>>, щО' ЇХ випускає ІВИ­ даВlНlЩТВО' «Знание». х автори визначні радянські вчені. Вонн пишуть про те, як рО'зви­ вається за остан!н.іроки рО'с­

r

ЛН1Н,НИЦТВО'

ІІ<:УЛЬТУР'І!ИХ

які

чудО',ві

,росли . н

СОJyгИ

одерожують

селеКЦЇQНерн, яких уапіхів до­ СЯ'Г,~О' I'рунтО',знаIВС1'ВQ і насам­ пєwед такі йО'гО' галузі, як аг­ рохімія і агрО'фізика, я,Кlі ,нов'і науко'в.і роботи про;&адяться в галузі розведеНіН<Я і юдівлі

Відомо, щО' багато на ,у,к зай­ маються проблемою походжен­ ня життя на землі. В рО'зв' ,я­ ЗlЗJНlні цієї CTapoдaВIНbOЇ загащ­ ки п:рироJJ.И бере тепер участь і нО'ва, мО'лоща наука кібер­ нети'ка. Брошура nрофесО'ра лауреата Держа,в,1ЮЇ премії

В . Нестерова ,так і наЗИіваєть­ ся: «К;іООРіНети.ка і сільське

~

~

~ "

~ \

\

І

бурякі!в та і'НШIІХ ку.1ЬТУР у пивroра-,д;ва рази вищі, ніж У суОЇідікіх ГОСПОІдарствах і в се­ реД;НЬОМIУ

по

Дуже

цnка'ву

р&пубl71іц,і. -

тему

розроби!в

дійоннй член Всесою зної а'КадемІЇЇ сіЛЬСblкогосподаРСblКИХ н,аук імені В. І. Леніна І. ю .

МОзгов У к,нижц,і «ХJiміч.н,і кор­

ми» . Адже 3 давніх-давен ро­ билися спрО'би ВИlкористати різ ­ ні фармакологічні засоби дл'51 прискорен:н'я росту і в.ідгод,і'влі l1вар",н. Авто.р розпО'в,ідає ПрО' дО'сягнення

ра,д.,я;:CblКИХ

j.'ЧЄlНИХ

і нашої пр,актиlКИ в цій галузі .

гоопО'дарст,во» . З ЦІЄІ захоп­ ЛЮЮЧО'Ї ~НИЖІІШ читач дik~H,ae­ ться про те, як КlібернеТИіка захищає РОСЛИ1Н і "Гва!рИlН від

ШК>Ї(ДЛИ,ВИХ

ко'мах

ПРИРО'дОЮ,

як

і уп,раВJIIЯЄ

вона

допомагає

розви,nюві сі.1ь1сыlгоo господа'р­ С1'ва.

с. А. Во.роБЙоо у брошурі «ОіВОЗМlїlНlt і вро'жа'й» роопов.і­ дає

про

дови'х

те ,

як

методііВ

осв.оен,ня

пере­

аI'РО1'еXlніIКИ

з

ген·ети;ки,

що

вивчає

вість оргаillі З,'l іtВ

спадко­

рослин

і

тв а­

РИІН.

У,дО'сконаJl,еНIНЯ створення

існуючих

'нових

пор ід

і

веЛl!-

кої рогатої худоби -- най,в'аж­ ЛlІІві:wе завда,шн'5І зоотеXJн·ічlНОЇ науки. В роботі вчено,го

ВАСГНІЛ М. ф , PO'CTOJВцeBa «Промислове СХ'рещуваН1НЯ в

до,го о.рf<llНіЗ ~IУ тварин, від чо­ го заJlежить вихід високоя:к:с­

...На ·го

з

буряковому укра Їн.СЬКНХ

з',яtВились xo6i'f\КalMIf

жуки

полі одно' "ОЛЮС'П!Ї'В

З дов,ги,ми дOlв.ГОНОСИIКИ .

,ної

ПРОідYlКції.

Чи;rач діЗІНаєть-

ая ,

ЯК

З

один

ної

ПРО'ДіУКТIj,вності

кре1'ННіХ

ВИlватися,

поча-

k-олгос;піIВ

в'~риваtЮ-

Велика

ли

ж уки

ШВИlд,кО'

чись

то

рапто 'м

гинути ,

білою,

тО'

зеленою

П\", іан.яIВОЮ. Це результат біслО'г.іЧlНО'ГО MeTO:l\:y боротьби 3 шюі'дниками 'КУЛЬТУРНІІХ рос­ ЛИlН . В чО'му пол,ягає цей ме­ ТО'Д, хто ці дО'бр'і помічники землеро'ба? Від!повtдь на ці пи­ таІНІНЯ дає ка lН1ДИдат сільськю ­ господаtpCblКИХ наук І . І . ОМО'­

ЛblЯНlіlНОВ

У

захисники

ВИСОКИіХ урожаїв. На'l1ри-клаід , у колгоспах «'Маяк», «Вяца

читати

І<lнижці

«МФКlроби­

врожаю».

у брошурах можна бу,де прО'­ про

ці,ка ,ві

досдіди

']1ваРИIН,

прО'

РОСЛИНllшдтв,і

ви ,кО'рwста IН: Н ,Я

енергії

Б'jJOшура

в

атома;

худоби .

п06Уlдована ПР"К ЖlдdХ

і

з

радгос п ів

ува га

в

на

І'ОН­

nраIКТо""И

країНl1.

С)РО'ill}';>:lХ

I1tридіJIIЯЄТЬСЯ меха'l їзацїі, e.r;oН{)Мlіці і оргаНІізації праці R оільсько'му господаrстві .

Брошури

серії

гоопО'дарсl'ВО»

хто

цііКавип..с,я

"ою,

може

«СіЛЬСhl{С

розповсюджую­

ться по перед.плат:. ці є ю

провести

Кожниіі, темаНI­ р·іч.ну

або

піlВtрі:ЧIНУ пер еДП _lату і о !н~р жа­ ТІІ прямО' .lщдому l\і .1У б і бліо­ течку,

В. АНОХІН .

по

ВИlВelдe.liJНЮ морозостійких РІ)С­ ЛИІН, пО' штучному осі~lеніlНIНЮ

:І айцї'кавіших

методів пл емінної роботи сх, рещуваlННЯ порід СnіJIIЯЄ !lIі<дtВllщеннlО і МО,lO lJ 11 ої і м'яс­

Серйо>зна за'гроза нависла на,д урож,аєм Б YlРЯКЇJв . Та що це? За·м'ість 'Юг0, щоб рости J :рО'з­

заlСТОСYlВаlНlНЯМ р'аціо:надьних сі­ воз,~:jн впли,ває ,на одеРЖ<liНlНЯ

Ноуе», і меНlі К.,рова МолдаtВсь­ кої РСР, які освоіли с.івозмі­ ни, врожаї 3ej»!OiIllX, ЦУКРОВИХ

ПО'ЗlНай,ОМIНИСЯ з досяпнен;ню1И хі,мnчної наухи, яка допом,агає з,більшу,вати ВРОЖJlї.н.ість сіль­ СЬІКогооподарських КУ.lЬ:ТУ:Р і ПI Р'0'Д ]1КТИI&Ність т,ва РIIНlництва ; дізнатись про успіхи сучааної

CiКOT3"PCTHJ» РОЗПOlвідаєтьоя про вмnн,",я кер у.ва'l"И рО'стом моло­

Т1ва'РИlIt.

!! Іван ЖОВНОДІИ, якогов.И бачите на цьому знімку, після за­ кінчення школи вирішив стати механізатором . Дирекція радгоспу «Бобрицький» допомогла здійснити його бажання направила на навчання у Згурівське професійно-технічне училище. Через два РОКІІ юнак повернувся в рідне село і сів за кермо трактора. На обробітку посівів кукурудзи комсомолець щодня виконує норму на 110-115 процентів. Фото А. Козака

і

цей ПJРОДУІКТ. Коротше :ка­

на обро­

НАУКА -

~

тракторній

польових робіт

прид6а l ТИ

спорудити

.,.,,*

Х'УдіОЖlНЮ літераIТ'У-

Та ЧН не

можливість

люди мали

в кожному будинку сяють електролампочки. Прод.овжує­ тьСя будівництво шляхів. Зап­ лановано на трьох відділках

А. ГОНЧАРЕНКО, розташований на траКі1'О'Р­ П. ЧОБОТАРЬОВ, ди­ голова робітничого коміному стані (.а там, ДО ре­ ректор радгоспу, П. КО­ тету радгоспу імені чі, і автогаlраж, і ТlВаір'ИН­ ВАЛЬЧУК , агроном­ Щорса. НИЦblКіі пр,иміще.ння), коекономіст. .•,' _____ ,..,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,.,..,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'Ру. Перенесли ТУДИ це:Нl1Р овоєї 'РоБО1Ш і наші агітатори ·

-

доставляємо

Ми подбаЛ1И, щоб сумлінної праці

біllКУ міжря\lI.Ь. В ларьок,

БУдJЦі, rюфарбувал'И осередині. Туди МІН ДОСТaJВЛ'ЯЄ­ мо регул,я,рНlО пазеш,

а тепер

раз

ХЛlіб. Якось привезли в продма'Г біле борошно.

чо­

Цьому питаіНlНЮ МИ ПJри­ діляємо ВИ!Нlяткову .Уівагу. До кожного агрегата ми щоденно вивозим'о раір'ячі обіди : раніше до посівних

цьому напрЯіМКУ? По-л ерше, д06p~ обл а:д:наЛ1f тракторНlИЙ стан. ООООВИ-

ли

завдяк.и

жен

пол,і'Пшуєт'Ься .

тва'РИННИ­

ПО~ЧlИlНlКУ .

обідами ,

гарячи­

му ущіЛblНЮЄТЬСЯ робочий )J:eHb, та й якість робот.и

рад;гоопу

цЬіКОЇ продукції. Проте всі ВОНlИ реаЛЬіні і пoclилыі.. Прasда, 'при }'\Мові, якщо кері'ВНИЦllВО раЩf1ОС.гrу і профопіJDКіова орпанізсщія подбають про С:llворення людям добрих побутових та кулы1рнlихx УІМОВ під час праці і від­

механізаторіlВ

НОВЕ 10

червня

ЖИТТЯ 1965

року .

3


....................................................................................... ............... ....................................................................... ~

РЕСПУБЛІФ ЕДЕРАТИВНА КА НІМЕЧЧИНИ дедалі більше перетворюється в ущарну силу М1іЖНlа,рмного ім.періал.іЗіМУ. В I!ЬO~IY їй al\TIIBHO допомагають праlвляч.і к,ола західіНИХ каl!lіталісти.ЧJНИ:Х держав . \м,пер,іlалqсти (Ш,А, Ін апр Иlкла,д, майже зразу ж П lісля з аlК!і,нчеНlНlЯ другої світово! ві'ЙIНИ почаJlИ нзда:Вlати за:х'і дно-

німец ь;ким кошгг и.

реваJНШИJCтам

величезні

Пол,іти,ка західlНИХ

НА

держа,в

приз' се.1а до зри,ву в З,ахідній Ні­ r,;еччи,н,і

ПОl1CДaJМСI>КИХ

демі. ;,ітариваlц,і ї

і

угод

~

~

ська НАТО» ,

витратив на воєнні гот у - для армії доломагають rory6a ваНІНЯ 170 -міm.ярд і,в м>а рок. ти США . КЛЮЧOl!і пости. в збр ой­ Вели~еЗ'Н1і кошти виmрачаються них силах к;р аїIНИ займають ,КО.1ИШ­ н а придбаlННЯ найновішого і'мпорт- Н'і гітлерї&l>к і офіцери і генetрали , ного озброєнн,я. Монопол'істи я~і вчини\"и найтяжчі ЗіЛОЧИІ!1ІІ США продають З,а~іДНlі,й Ні, меччи- IІ'ро'Ги людств.а в роки ми:нулої 'н,і ракети , літаlКИ, 8ер т о'льоти,віЙни . Вони наса,джують у бун­ J<ірейсери, танки . З Аllilглїі сюди десвері порядки націстського вер ­ йдуть гармати, БРCl~еТ'Ранспор~- ма.хту, ВІІ.ХОВУЮТЬ eo.цarгiB у.. д уС'і ри, м,отори . Фра,нцузькі фа'брн- аlнтиком),н'ізму, ненаlвисті до на.ро­

POQ<,iB

МІЖНАРОДНІ

НОlfі,.\lt>цькі

заявляють заХ~Д- 1 ться

-

генерали.

торії

Н АМАГ АЮЧI1СЬ зав,олодіти. . атОІМIНОЮ збраєю, генерали .и І

Ні: меЧоЧИНИ.

В ФРН відродили,:ь і швидк о зміlщілн М'ОІнополkтиЧ'ні об'Єдlна,н­

р ивень пром и~ловото ви­

1960 pO:J.i

елек:"'рон.не

ycrаткува;ння.

раль-аlнцейгер», ФРН зрі!\ЗІНЯЛИ~Я

гynністю ГOНlKa

вермахту

озБРJЄJНЬ

л кmаггиlСь.

Ось

Піро ~овжує

дВ'і

ідеї

посТ'ів у кер іlВНИХ органах НАТО .

Вани вже стали

АИЖЕ

Але

по{;и :

П'ЇIВ'м, ільйоtlна

пома,гаkп ь

повновладни,ми НАТО.

цент,р

ріlвнем

бо,йО!Вої

і

може РОЗIВ'51313fl1Нlі

п~дгатоВJ<И

партнера~м

по

НАТО

оп еці,а ліс l'іlВ ,

ас ганн'Ї десять

зокрема

' ' 'I І Е ~.3 А М ;: Н И В и:.-.Н......О_л__А _Х_..

..

'~"''''''''_''''''_''''''_''''''_ _ _ _

.0, •

Звіт перед Оа.тЬkїВІЦИНОЮ

ЯІК

і

,,, , , \

~ ~

всі

СОЮ3lн,і

ВlіЙ·

IраЙОНIНОГО БУДI(НlКУ неріlВ п,рацЮ€ три РОI\И,. ти,р,н а1дlUЯТЬ

юних

ВИІ!Jушено

ше

п,іоЧа-

~ \ , ~

,

~

«5»

і

«4».

Б е а

стра-

"ц'IIНlка".ми ПГ'ра,тг,vB~ ИС'''''И~lИ ," " , ' v "/';'

'ВИК()Ін,али

вали вчИ"Т~лі'В і батьків учні стwршиlХ класі'в жер;IJі>всыоїї

1!о0сьмирічної школи . На ~КI3a~ M~Hax, SБNі пройшли, не було . -

з"ють

• ВИС()lкі

о

ж ()ІДІНО І ~ВJИ!КИ.

П'J!'Гикла,С;НИlКИ дюба Ка'КУll

'fa

НО»

Н1\Іпи,сали ДИ'J."Тмrr з у;к_

Д

шо~тиос

Кl.laoiB

.

оціН'ки

з

ЛІИ І

облаон'і

ЛlI

Бре'l."С. •

Б. ЛЕОНЕНКО_

Читачами нашої сільсыоїї бібJJJiоте;ки Пе'!1РО Федо'рооич Бооко і Петро Ми,хаwювич Не'РУШ стали щеl'О,,1,1,К, ОДИ 6у­ ли учнями. За1 ра;з ' вони меха­

пере:il:ОВИlкивироб­

НИЦl'ва.

З поqа'l\КlУРОКУ Петро БЄ/б­ ко Пі рочита'в 43 КНИГИ, а Пет­ ро Неруш-60. Серед прочи­ таних ними КНИ'Г: «Тро:н.ка» О. Гончара, «'Серце на ~ОЛ'О-­ ні» І . Ш&~Яlюіна, «Артем f1\lPмаш» А. fол(}вка, «Карпати» С. СкляреlН!J,а та інші. П()ряд 3 художньою ліrге­ раl');РОЮ ці книголюби цiKa'B~

лятьея літе,раl'УРОЮ

ДОВИП

в

вперше

ГО'СІП()даРСТlВі,

зО'к;ре:.rа

у

У ти

в

облаоної БДНlна

ра,кети

стаlноції

з

КУЩОВИI)(

на

п,і сля

Вітя

вій,ни ,

Шес:тИlКЛас,ник

Олек-

сіЛЬСI<КО'Г(}(JПОД1llРСЬКОЇ тех ні­ і\И » , «Барці проти rе:llРЯВИ»,

«Beceды о

Вселеннои }).

Наші книголюби " - акrив­ , ні пропаган:дИ'С'І"И КНИlГИ . ВОНИ ПР'ОІЮДЯТЬ беС'і,.Щ про прочита-

:fI\i

Н_ завідуюча

МОТУЗКА,

Богданівською

сільською

бібліотекою.

<НОВАЯ ЖИЗНЬ»

з ма га'нн'я,

ГОТ У ЮТI.ся

ГУ іНі( \ ' ,

лі'стів .

авіаl М<Лд.еліЗI).! й

раЙо'ну.

На

\ \

~

, Б. ЛЕОНЕНКО.

\ \

керівннк авіамодельного гуртка районного Будин-

11

~

ку піонерів.

Луна дек і'.11,ка

пuчаткових

днів

Цей

'ВОСЬМlllрі<tНОЇ

БО_lОб ан

та

РУlобаб:а

вже

війни перебуває

к .1 а сів

і

Вітя

Ij

лVкарні .

нещас!ний

ще

випад о !,

р а з ;н,агадує всі).!

першу

чергу

ще

нам,

баТJ.,ка~1

і

в

вчl!­

те.1ЯМ, про ,неабхі,J,Нlіс'fЬ ЛОСТ!!І­

~Ю РОЗ ' ЯСНЮВart"Н діТЯ:IJ, я,к обе­ режно

тр,еба

поводитись

з

не­

знайо'мими

р е чами. Г. ПРОЦЕНКО, завідуюча сільською

н,і.коли

бібліотекою.

-.н._._

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ ЧЕТВЕР, 10 ЧЕРВНЯ Перша програма_ 11.00 - «Уні-

П'ЯТНИЦЯ, 1\ ЧЕРВНЯ Перша програма. 11,00-Х'УдОЖ­

,вер{;итет відlкрива.:: двері» . Лекція ній ,!].лЯ тих, ХТО' всту.пає у в ІІІЩ і уч-

бові

х'і,мії.

331КЛ>а~ДИ.

Що

«О{)ноені

та,ке

, .

поняття

.

Хl~'IЧ!НI.

та ЯlК заlПисутвати

.-

реаl<ЦІІ

ІХ РІВняння».

фі .~I>М

Наша

«Анафем,а» .

афіша.

17.00 -

ДJJЯ дітей та юнаЦmlа. f!етІ>СЯ

ВИСТУПО.\\

ШJ<О.lИ

N2 2.

16.55 _ п.ра1грама

ВОН,а поч­

у'!!!і,в

Юних

музи'ч'ної

любнrгелів

17.25 Наша афіша . 17 . ЗО Для .дошкіЛI>НИI~ів і малодши. х спорту ми запрашуємана занят­ тя в «Ш:колу П.lа,ваНIІІЯ» . Малята . У . . (М .) . ПQДИIВЛ,ЯТI>СЯ м у.1 ЬТ И пл і,к;з,ці'Йн и'й шкаЛЯ'РIIВ . «МІЛІ РУКИ» . Перекоти-поле», 18.00 - Телевізій,ні вісті. 18.20- фільм «СтаРltк YKPAJНCbKOro ~ішеllНЯ бере3lНевого Пленуму ПРОГРАМА ЦК ~ПРС . - у .жи'ГТ~! «З\ЗХИСТИ- ТЕЛЕБАЧЕННЯ. 18,00 - НОВИІНИ МО поля ВІД шкшнкк!,в». 18.50 УJ<!ра'ЇIНИ , 18. ЗО «Будівничі са­ «·Бlliu; ·вor,нен'нorо фронту ». Кі'нонЯ'ч'Ного Mi~Ta» . 19.20 Зустріч наIРИС. 19.00 Першість Єврапи з Цllrrрою. КО!Н'церт з Лl>вова, з важкої атлетики. (Передача з 20.10 «Телевізійний К.1уб мо­ Софії) . 19.45 «Естафета но- лоді». (Перetдача з Сімферопо­ ТелевіІ3іЙ'Ні НОВІ\ІНИ . вин». (М . ) . 21 .00 Першість ЛІЯ). 21.30 Є~р,опи з ба'скетба.1а . Фіна.1 . (М,) . (М.) . 22.00 -- «За за,явка '\lИ сі.1Ь ­ Друга п!)ограма . 18.30 Теле­ 'в ізіiiJния спартив.ниЙ декад,ник

фіЛI>\І нів» .

19,00 -

«Біля

20.30 -

ХYlдожні'Й

французьких «На

камі-

СЬІКИ'Х

д:іТIІ!».

орган Брова'рскога райанног~' І

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

і

-

4·57.

За/\І.

Редактор

Концерт.

І

3440-3355.

€.

ФЕДЯП.

Хівренко Марія Трохимівна, Яlка живе в м, Броварах , Київ­ СI>КОЇ об.1асті, вул. 8-га з''jзду

Рад,

•• , ••••••• . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...,. •• ~ . .. . . . .

Те.lефон

'ІІруща'рі'в» .

Друга програма. І9.()().......ю . Ед­ ліс. «Аргон3!Вти». Спекта'К,lЬ Київ­ ськorа інституту театрального ми.стецтва ;м . Ка рпеfllка-Карого.

добраніч,

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, віДДІЛІВ партіАкого життя, масової роботи, сіль­ сь"огосподарського, промислового та BiA'10BiA8J1bKOro секретаря :.... 4-67_

158.

М'їста

І без КОЛСКТІІОУ юних ав,іамо,Дс-

І

Київськаї області,ву.l_ .київська,

РОЗШИ;В1ати

шка.1ах

оа-

-каМIІ,тета КП УкраинЬІ и районного Совета депутаТОВІ трудящихся KнeBCК"lA области.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IІі'?

йо~о

~

це

Коля

«Старт-б5» .

твари.

стаТІ!

І ПОТР:'бао, ш06 в наНіО\lУ р а ра-І йон'і не б)'I,10 ж с,.1'НОЇ ШК О.111

-.Н

nlpalLi Г}IР1'Ківців БycrиlНКУ п,іо-

\ . сандр Петренко з Броварської

мріють

........ .........

Т

ріЧIНОЇ

уч,нів

не піде да шкали, а Коля Бо­ .10'бан з тяжкими п аіра ,неl\lНЯМИ

з' маган'нях ,

наlПОЛегливої

гато

у

анаряд, Принесли йаго додому, шоб довідатись , «шо там усе­ редин-і» , ОН а 'Р6ІД р о зір.ва'вся .. ,

~ю­

трав:иі наші авіамоделі<с.рали учаcrь ' в .дваона,ддяти,х

'не.рі,в .

" . ' 5 8• К Иlвська,

друкарня.

па Jlіям

Полковник Б. ПЄСТРОВ, Герай РадянськогО' Союзу.

І більше

Рудобаба знаЙШ .1И у ,1.ісосмузі

юних

я,к;з

Уч,ні

шкаЛІ!

б

'.rIіД!КИ

НАША АДРЕСА:

Бро.варс:,ка

,агр есії!».

~

СвіТИlІІl>нівської

ретє призо' ве місце і ЧО<ТI!1р1l ДИIllJJО.МИ - такі н'ас-

вwкорwстан:ня

61964_

СlІла, м

нова п,рацюють та:к,і ГУРТКlі. А

аВlа~lОде.1IЛЮМУ

TO\l)'.

бу­

дви.гу.ном

чемп'іо-

в'ідбуmlСЯ

ТРЗ l пн.lОСI,

Ки­

абла~ті

пали,ві ,

З)'\ГІьтати.

~

ІНДЕКС

відсіч

помнляє­ дати ни­

СПОРТИ'ВНИЙ

пrl!ГОДА

лі . Вони П()ІКазали непorаlН,і ре -

Mexa~

М. БРОВАРИ

в

() .. ..."...",.....".....,.......,...~~..:--~.?..,...,...."....."...,....,.,....,.."....."...".~..,.....,.....,.,...."...-

авіа~юде­

в

'

учень

і К-ОРНСІ: Ю ,llpaЦlOBa TI! І

Uil\aBO В

З'~lа-

грамотою

і

.................. .................................."""............. ,........................................................."............, вул.

прагненн,ях

гов а риться

-

І жаль , лише в трьох ~1 'і С LКИХ та середній ШКО:Jі с ела Руса-

юнацький

ня.

ща про:во,дились в м . Чарнаби-

ко і Не'р}'ш прочитали та.К·ОЖ: « Гер()й хле6нО'го ДО.lа » , «Пе­

і

ВИ Н ИlЩу,вал

ми,ролюбни'Х

держа, ви,

БОIНIНСI>КИIМ

зби/раю-

.10 л'іТlніх о бласних З~lагань , я кі ПРОВ ;)ДI\іТИМУі ТЬСЯ в кінці чеjJВ-

іст!'}·

брали в ,них у,часть і

с-блаоних

МУ, на ha'Y'KOBO-<ПСіпулЯ"рна те­ ми_ За останній час ТІ'. Б06-

Ме1'()!ди

нову

ГY~laMOTOp'HIIIX Ім прнсво€но

А теп ер ГУРllкі'вці

кала ВМИJ<IІ,й інтерес в учасннк,іlВ змаlга,нь.

нJitJаЦІ1, П, ро Герої,в Сщіа.ліс­ ТИ'Ч'н(}ї Праці, з питань атеїз-

редові

в

3верн'еНlні Цент, рзльн,ого Комітету КПРС, ПрезИід,ії Верховної РaJ.И СРСР і У,РЯоіУ РаДЯіН'СI>КОГО Сою­ зу д о уря..!І:ів , па'рла~lентів і на­ ро;сіlВ у6х к<раїIН з наroди ABa;J.цяти.річчя з дня Перем о,ги над фаШIOCТСI>КО Ю Ні'меЧЧIІІНОЮ . Але

Il'TaXOJJ baTi'B

йо}!/ні авіа~lОдельні

орrа,ні'З'оваllа

нагораджеНlі

І

N2

маделей

розряд. НешодаlВ НО

fl'і·дJtяття в наЙlВ'ИЩУ TO~KY автомати'tно РОЗl{,риває КРlюа і ЗНИЖ'Ується- Я'К пла,нер, була , зБУДОlІ'а,на уч;нем 9 класу Бро­ ,ваІреької CepeдJHbOЇ ШКО .1,И

про переоіЛIiСЬКЮfУ

кл,а,оу

-гр ет ій

~

,

шка.1И

п'Я110ГО

та фюзеляж~их моде.пеЙ «В-І» .

.1іто

було

тве.рщс'му

у юр, аї'нсь'l\О'Ї

Cepetд;НbOЇ

з

Бlро'ваРсЬКі

ївськ о ї

шк,оли_

жодної ДlВНtки.

ВОНИ

Лазаренко стали

р,а'кетомодельні

техніlків.

пока-

У'''С''''ГОІВ, Василь v '<'

І тут -

BOEHllfi об'єкти

,на,ми

"' ..."......."...... .,., ................................................................................

КНИГОЛЮБИ

ні,за' l'ОРИ,

заочної

Шість учнів

ш··~·····

Київшииі

.1,істи

літераl1УРИ ()держали Микола Г 5 Г 1" А ар у, за" аЛИІНа l1.еуш, Інато-

. Доонід ПmЮ3100tна «18:i~~H-

pailIICIIIWЇ ма.ви. оО'ре- СПРШВИлись з робот'ою вихованці

у'ші

в

нашої

щівну

талій

1"-1« 5». т.,,· са- L N2 І ЄВlгeHOM Пи'ндюрою , Вана " " , ' Інзвдала CТlаРТІУвала і викли-

прwклад

ЇІН.

р,ії розвитку авіамоделіЗ~IУ на Г3lН1НЯ.

мо і у СЬОМОМУ класі. ХорошИ'и

сац.іалізм у ,

людство

ться

цих Ім,ін. БОНlНСЬіКі

12 кві, rnя цьо,го року, в д ет,

дель

двійок

працю

вверг ­ 1>ну віЙ'н),. АЛ(' зробити це тепер не та,к п'росто . Агрсси.о, ни.м і~l!Пе­ ріа~~і,стични, м кола~1 протистоїт ь бойова ма:гутн"їсть співдружності соціа.rrістиЧ'ннх ,країн, МОГ)'ТIНlій ,ВОЕJН.НИ'Й потенц і.ал Ра,Д Я'НСblКОГО Саюзу . «Ха 'й ніхто не с)',м, ні,оає­ НУТИ

країІ }!

гє;нерали

Мllр'Н)'

IІ'РИlКОРДQlН'НИХ з НДР ра'йонах . в ха'й водночас н-іхто не умовах М<.Jжливого в И:К'ОРИС l13:НJНЯ ться щодо ЇЇ .ріши,мості

моде.1'і стів

у поле .

! \

них одержали

дос.1ідж ень».

гiT.1ep~В<CbKi

пор у шити

на'род;,в

свО'ю

ми'ну.1Сір :ічнаї

- най6і.1ы1l lО,а 'пружен иlЙ час З ~lагааl Ь та па­ nejJeдilii,x "'рену,ва .1 ЬНИ/Х виходів ДОIВ, го,ж.дане

коомона,втики ,

3

по

Браварс ької І Ч .1снами. А.1е щоб заДПВОЛl,НlI­ ВОСl>ми.ріЧIНОЇ школи N2 3 АнаІ ТІ! ,всіх бажаючих, потрібно

,веон!!, а зараз в н ьо'му ,нав: чаютьс.я п·sпна.1ЦЯТЬ уч/нів 56 класі,в м.їських шк·іл,

!, На фото : ученИ'lJ!і І І «оБ» класу Таі маlра Іванова і Лі,дія Коцюба ПIlШУТЬ тві'р з уткраїнськаї літератури. Фото А . Ка3l3Iка,.

кра ї НІ!

АВІАМОДЕЛІЗМ - ЗАХОПЛЮЮЧА СПРАВА А ВІАМОДЕЛЬНИИгуртаlК

Весь рі'К чЛєни гуртка IlaOlaлеглив о ова.10д~оа .~и майстер­ ністю будіннн.цтва моделей р'Ь­ НИХ конструкцій, вивчали тео­ р'ію, І ось, нарешті, прийшло

шість

інші

«ТОВ31[>иства

, '"..."."""'..."....",.....,.....,.~....",.....,..,.'..,'..,....."~,...,....,.~~.".....,...,..".,..".,;,...".'...,...".,. . . ,..",.,..,,,..,..,......,...#;

у житті одинадцятикласників зараз найбільш відповідальна пора. 73 юнаків і дівчат Броварської середиьої школи N! І звіту­ ють 'перед ріднаю Вітчизною. Під час перших екзаменів з україн­ ської літератури та геометрії учні виявили глибокі знання. Біль­

та

У РаДЯIНIСЬК.о м у Союзі є ЧЮІ Мlілітаристи дабились для своїх ві'йськоВItХ пі'дразді .1;Ї.В прибор'Кати і привести до пам'яті аваlнтюrисті,в. що стосую- права перебутвати на TaНlKOДPQlMax, і'Мlпер.іа'jJ' Їcrични. х це Ів,арто б па ~\І ' ятати і aePQ.LllpoMax і пс.,іг'}н,ах л,нглії, Пра «Бундесвер

пита,нь,

ІР а KeТlH Иlків , сфе~ТИIВlНО,

атаМ' НI\Х

ЖJз 'дають

цифРІ!. П~діготовка другої світової ;сіяти ЯІК у 3ВlІ'чай'Ній, так ів ТЬІОЯ Яl!І.ерної зброї. Фр'а,нції, Галланді,ї, Б~ьrії , Італії, ві:й.ни обі-йшлась фаШИСТСI:ІКJій Ні­ повинен бутп озбраєний та'к caIМa ТуреччИlНИ, КанаІДИ та іНШIL'( кра· меЧЧИlНі в 90 М іЛЬilрдіlВ маррІ!<. а ТО'МІНій вій,ні . Ка.а.ри війсЬІКОВИХ А Бо'нlН т,ільки за

США

Стrю"ено

Не;юБИl'і

тегію «вИ'сутнутих влеред р ,убеЖ!іIВ» . Зах,іднонімецькі міл,ітаристи ви­ каристовують усі засоби Д"J<Я ті)­ го, шоб збільшувати напруже­ H'Їc:rb в европі Зокрема, вони роз­ раБИ\,1И П'РОВlOlК,а·uіЙIННЙ плаlН за,кла­ даlllllЯ В3,.J;ВОЖ кордонів із содіа­ ' ліеТИ!~НIІI МIf краї·н.аIМИ смертоно()сІн,о,га rюяса ат о ~\:Ни' х мі,н . Б УlНде · евер уже ПРОВО:ДІІВ ма,н е.ври в

к\Зд,рова

'оон ащеНlНіЯ'М , ВОЄННОЮ ~Х'lfuкаю

кр а·оноMOВIНІ

Португа .lії.

господарям'и в півн-ічній ЗОlні бло- пє ,рерабці ЯД Є'!'Н О ГО палива», На к у і ВЗЯЛІІ під свій К ОІнтро.,ь ви- території Західної НімеЧЧI\НIІ ІНІ­ ~llічено раз м,і СТИТI! «єIІJlропейсы\йй

рева.НШНЗМIУ.

Спираючись на оваю економ,іЧJНУ і військову могутність, БОНІНСblК1 міл-ітasрисгги невтрим,но р,вуться до ядеptЮЇ з6рої . ВажлквНlМ крокам на цьому шл,яху, за Їх розра 'хунКaJМИ, Мlає бути а'Кти'вна участь ЗaJх:ідJНОЇ НімеЧЧIІІНИ в ба'гаrroсroронніх ЯідеpttfllХ силах НАТО (ПівIНlічноатла,нтИ1~НОГО блок,у). Уряд ФРН, за'ЯВIliВlШИ пра ГOТQIВ,H1CТb взя,ти на себе 40 проиентіlВ усіх

тери-

ІІ ОВНИМ ходом ід.уть в ФРН і власн'і дослідні робо­

ТЕМИ

,ВИ'l1pат по утри.маlНlНЮ ба,гатосто ,Р'ОНІН'Ї>Х ядеорних сил НАТО , lІ'і,дк.риМ та З3'Жalда;в, щоб вitд.повідна до а'рм, ія ФРН вже тепер за ЦbOlго фuнаlНСОВ~ro вкладу ВИ'3lНасвоєю аріГа'ніза'Uіitною СТ,рytКТ'YlPОЮ, чалась і BalГoM'ЇcТb '; го.лосу при

збраЙIН'Ї сили з бойовою іМо­

Г,ітлера.

П'Ропаil'j'ЮТЬ

Іспанії та

на

в галузі ато,IН О Ї зброї . 1 о голаВНИХlllЬОМ У ба,Н!;J,С I:JКlIМ .реВ3'НШИСТа\1 .10-

ня , я,кі й раll~і,ше були ооновою ні­ к;а/нти продають ФРН транслортні дів Рад.я.НСl>Каго Саюзу та інших ходи з БаЛl1ійського МQlРЯ, Ко,манмецl>кОгО~I ,іJ1іта,ри,з~t,y . Вже в літа,ки, ПРОТlІтз:нкові ракетн, соці,аЛ'ЮТИ;Ч:НllХ краін, посилено дування БУ\llдесвер у нао'я з ує ро'б,шц-г.в,а КJраї'ни в 2,8 раза пере­ Наби,рає TeM,[];DB і BO€HIHa іюtуСТБИЩИlВ ДОВОб!і.НИЙ рі,веиь фашист­ рі,я ФРН. Місцеві заводи виробСЬКОЇ н,і.меччиIНИ . А СЬОГОДІні BOJНa ЛЯЮТЬ реаКТИ1ВНJі л,іroки , аIВ'fОЦЮвийшла в Капіталlicти.trНОМУ CBli'fi Нleтанкову TeXlHi'~y, а'РТИЛЕ.''j>іЙСbl<Она друге м;ЇСце Пlіел,я США. стрілецьку зброю, 'в і Йськов.і кора'бН ЖИТl1і Федеративної РесТJ1)'б­ л'і , ГО-ГУЮТІ>СЯ тут до буtд41ВНИЦ11Ва ліки дetдалі різкіше й виразн:іше roР3lблі,в-р,акетОНОСLIJів. Налагодпроглядають риси, ХЗJрактерн.і ж~ться ви,робницreа різних радл~ НімеччИ'ни ,на,переДОД;Нlі дру­ кет, ЯIК,івипроБQlВУЮТЬСЯ на 111І)гої С\ЗІіroвої ;в.і.Йни. Тепер, я.к за.я­ mГOll\lax OCl1pOBa Са'рдінія, «люВИІВ генеральний lі,нспекrгoр бун­ б'язно» нада,ни,х італ'іЙСЬКИІМ j'РЯ- ' дооверу T'pel1Hep у га.зеті «Гене­ ДО М .

,.,акож

аДМІрали бутндесllеру КірОК за І<'ро- ти

ком пробираютl>СЯ до

БОНН ОЗБРОЮЄТЬСЯ

шодо

демокр а тизаuії

РОЗ~І істити

31,

ПО!JУШУЄ

спраlВУ

про

розл'учення з Хівr>еиком Олек­ сандром Веиодійовичем , я,кий ЖlІІВе в м. Каневі, Черк,аської облас.ті, вул. Гайдара, 39. Спра.ва суді

\І .

С.1уха'ТИ; \І,етьоя Ка, нев,а.

в

н а р-

31 номер 1965 рік  

31 номер 1965 рік

Advertisement