Page 1

ПРО.А.етаtJі всіх краІн,

ПЕРЕМОГА БЛОКУ КОМУНІСТІВ І БЕЗПАРТІЙНИХ

Рік видання ХХІV

єднайтеся!

ВVДІВНИК

ПРО

про резу.льтати виборів публікуються на підставі матеріалів, одержаних Президією Верховної Ради Української РСР від виконавчих комітеті .. обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих). Вибори до облаоних, районних, У.к'раї'ни, наСТУПНИIМ ХХІІ з'їздом кі.в, служ60вців, КOIJIгосл:ників, міських, сільсblКИХ і селищних КОМУ'ністичної партії РадяlНСЬКОГО громадських оргаlнізацій, това­ Рад депутаті.в 'ГРу'дящих Y~paїСоюзу. риств трудящих. військО<ВООлужни, Я'кі відбулися 5 березня 1961 У відпові'дності з ПОlllожеНIН'8іМ бовці,в. ро®у, проходили п.ри високій аіК- про вибори в' республ.іЦlі було Обра,но депутатів до 25 об.~ас­

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

ТИВlНості і ор.гаНlізоваllllOCТЇ вибор-

Лlтичного І TPYДQIВO,ГO П1днесеIllНЯ, І СІІ, до

Київської області

•Ікосмос-

Ціна 2 коп.

хованої, з

гея

ПРО ЗАПУСК У РАДЯНСЬНОМУ СОЮЗІ ЧЕТВЕРТОГО КОРАБЛЯ-СУПУТНИКА

q'" ><~ Загальне число

183,5

висотою перигея

кілометра, з

· ! ! і

! ! !

і

!

! !

ПУТJ1ика

! !

і

успішного

спуску

йОГо

з

орбіти

одержано

!

і

ра,~істю

29200921 99,97

19807639 99,98

12111237 99,94

5752855 99,94

17660621 99,97

29136709 99,78

19768854 99,80

12069450 99,65

5734192 99,68

17623679 99,79

64204 0,22

38774

41783 0,35

IА663

36931 0;21

дооутатів

8 3924

11 32855

числrі депут,атів-148.5б5 жі-

По

взяли

участь

у

голосува,нlНі У процентах Число голосів, пода­ них за кандида1'ів У процентах Число голооів, пода­

!

них

! !

проти

каlIJIДIИ­

дarгiB

і і

У процентах Число бюлетенів,

і

ВИЗНilНИХ недlі,ЙОНlИIМИ

0,20

~

!!

В

виборчих

15

ОІИіругах

! і

цінні

члеНllВ

І

каНДИlДа'!1I'В

у члени

31

лаці

КОЛГОСЛН\fJКами ()чолюваної брmrади lва'н Хатро. Адже не так да~ИfО посда'но, ,в наПРЯlМі Ве~е'ри

амомаТИ1fНУ міжпланетну с,танцію, створе'ну ра,щлнськИlМИ вчеНИlМИ. Наші серця СІП,оВ!Нюються гордіию за дю'бим'у БатьківЩИlну, яка першою п.рокла:да'є шдях в космос ДО інших плаlНет. "

«

••

гек­

тарів, КОЛГО'СJflfИ'КИ докладають всі,х з~,си~ь, щorб ЯКJlайшви;цше за'веv,ШIfТИ піwо,товку до веIСНИ.

•••

«

«

••••

••••••

«

••

,.

ві.:lrКрилася

Всесоюзна на-

му виборчому o~pyгy по виборах

РСР» відбудуться нові вибори.

і

Ра;дяНlСЬКО.го, ур.щцу.

товариш Ф. Р. KOI:mOtВ.

к]в.

З

Бурх.'!ивИіМИ, до'вг(} не стихаю-

чими

опле,с,к3.lМИ :Jустрі'чають де­

Д()[lовіддю

ВИlСТу\Пиrв

.....

IVвадрати

лише

l'рак"торист Іван Ма'рчеНliО. Зараз

він працює меха'ні:кClМ

'paдroooy імеfflі ТОіН'Н, про'те ТЄlШIИ вивеlзен:ня доб- вати КУКУ'РYlдзосіlвалки

Щорса :В OCHtJBHo.My дору,ченСІ мо- рив пЇід КУКУpryi,llJзу Ha~TO ПОlВі:ль-'

тарів по

". . .

relК- доста,вили лише

600

ТОН'Н. Якщо

КУК'Уру~за ПJ}ед' явить свій ра­ хун()к тILКоЖ і ,ке'рівникамвід· ДЇ[lKa, які ма.10 дбзють пр'о за­ готівлю місцевих ;{обрив. Зара~ І

Механvзаторами тут та'Кож ~OiМ<co-

що по'тр~б'на ,KL'IbKi,CTb J1Н'ОЮ а б о , ВТІШНОЮ.

Грmr'()рій 3ІНЧIШКСІ, машинrc'І'ОМ

3

ЯК О'ОСТОЯТЬ справи

куруд.:з'У.

' ИО'.ГО ВІ;щ10'В1>ДЬ

Пе'тро СаМСОІНенlКО та ко~пост;:в БУ',:{е внесена піlД ку-

u

скИІ~В,

Треоа

але цьorГo

ПОСИІ.1IfТИ

-

була

яка

не

БY'PL'{ЛИВИlМИ

раз

t)Пле!с­

ками, ВИСТYlIIWВ Першийсекре­ тар ЦК КПРС, Голова Рщ'.\и Мі­

HiCТIJiB СРСР М. С. Хрущо:в. 1'часники

наJ}а'ди

nІШ!ЙНJJЛИ

3вер;ненН'я до 'всіх трудівників сіЛЬСЬКОГОГО'СnOlДар,ства СИ!БUру.

З великим пі,~несе,нням о,щноста,йно будо при,йН'ЯJ о віта,'1ЬНИЙ

~~c;c. Центрально,му

!\омй,теТОlві

(ТАРС). ----о

0----

.,

не

н.едостагнь;,

заr01'1В,1Ю

з підтотов,к'ою машин до сівби, І РИВ.. u .

про'мовою,

Коли ж пташиний ПОСЛЇІД 6-7 авт,осамо-

_

запитанням

велико,ю

пе,реривала,ся

ві~ді.'lка. з ращгос,пу «Ри&не» та шгахофаб. рики ЩtJдня доста'вляють Г>НlИ І

я.ка &о~я за ні. З пдану 4500 тонн іНа площу ми зве,рнулися ~o т. МаРlчеlНJtЗ

50 цeHТrНepїB зеjlliа, ке- й надал[ та:к буде, то ніяк не рує ком'с.омол\ка Галина Бi1re'нrКО. мо'жна БУJИ впе1lненИіМИ в ТОІМУ

МОЛJЩі -

,' .

то і Схі,1НОГО Сибір:у. 'На закдючноlМу заС~ДМf'Нiі з

• ,--

ВumОЩYlван,ня КУIК'уру.Д'3И на . ні внести , ЇХ не менш як ло , 15 Ca~'e иU O~IY І' СІ"о,Р"'ІІе'.но, ВІ'I'111реrулю. . . , ". J '"

50

IГOOOlВa

Держа' вного к()мітету Рwди Мі­ ністрів СРСР 'ВСІправах б'}'1лів­ нИцтва І. О. Гриwманов .

.'1е'гати наради Пlmвув президії • • • • •• ••••••••••••••••

ге.ктарах точні

ПОТРЕБУЮТЬ допомоги

одержання 'на кожному з

Нарада передовиків сільського господаРСТ8а Сибіру

радяться

ралИlСЯ 2000 ПО1сmlІНцііВ ТРИіМїль- ве:ЛЬRикам З3Jчwrує член Прези..Щll ЙО'НіНОЇ а'р'мії МОЛОІДИХ буді;ООдЬНИ>- ЦК КПРС, секре;ар ЦК КПРС

лював агре'гат і ОіДержав !На 70

МОЛОДІ кухуру ДЗ0ВОДИ

.. ~.~~

не

заРe€СТРОВЗНОГО кащцидата. В усіх

стало рід:кorrо до.б'рива. ТОІМУ П]JО у на'с бу,вав, можливо, і не СТВОВони виоозди на поля п1'д куку­ затоті,влю її слід об'ов'язК1)Во. под­ РИЛО'ClЯ б так()Го НaJIIJ)уженOtГО етану з peM'()H'IOIМ теХ'lfіки. РУ:д'З'У по 30 і пj.~ карroплю по бати саме тепер. Сп 0,цї'в.а єм о СЯ, щО ГО'ЛОІВН~Й 20 ТtШН .мі'сщеlВИХ ДОlбрwв. Відбулися збори ланок, ЯlКі ви­ Реддюлегія багатотиражно'ї інже'НЄ'р прислу.хається до цих рощyrnатиМ'уть «,ко'рол:е~!у полilв». газети «Червоний прапор». еп'рwвelДЛИ!ВИХ заУ1важень j 3p'0~ На НИJХ МОІва йшла про квад­ с. Ротни. рати. TOIP~K lНаЙlкращевїl,Щрегу- БИ'!'ь пе'Юlі висноlЖИ. «

вибори

з вибуттям

palДa молодих БYlдiвель~ИlIdв, . ПриВ'ЇrrwнН:я. ЦeH~ДЬHOO'~ Ко­ У Нов'осибірськ'У зМtіН1fила с'кдикана за рішенням ЦК КПРС МІте'ту КО1Іу'ЮСТИЧНОl па~Тll Ра­ своюр()боту на.рада П~Р~ДО~ИlКів і Ради Міністрів СРСР. Тут зіб- і ДlЯнськ'аго СоЮ'зу моЛО'ДИІМ 6~: сільсЬіКОТО J'О'сшо~ар'ства 3ахїіДНО­

за БаТЬКіВщину

60

Ради

виборчих оюругзх по виборах до

Молоді будівельники

х'о'му зе'р'ні на rКОЖІНому з

діЛИ1'l>СЯ ДУіМками

сільської

О

і техні:ки, -

'"

до

КПРС або 45,79 процента, І .. . 212.509 безпартійних, або 54,21 селищниХ Ра:д ка,"~идати, ЯКІ цИХ виборчих округах у відповідг.роцента, 257.418 робі"НlliКін і ба\JIюrrу;ва.1ИСЯ, не ДІстали абсо- ності з «Положенням про вибори ка,.lгосп:никі,в, або 65,67 щюцента. л ютн ої білЬШОС1'і го.10(:ї,в і не бу- до облаених, районних, міських, Всі .обрані депутати €кандиб.' . П о о сільських і селищних Рад дедатами блоку КОМУ1ністів і безли о раНІ депутатами. о дlН - путатj,в трудящих Української пщ)'гіЙних.·

У ці дні в бригащі ВИСОке тру­ дове підне'се,ння. ЗО{)Оlв'яrза'вшись на честь ХХІІ з'їзду КПРС Оідержати ВИСО'ЮЕЙ врожай, зокреlМа по 60 центне:рів КУIК,УРУlдЗИ в С'У­

ло'''і. ЛаIНКОЮ,

по

у Ве.'!икому KpeMmвcыкІмуy па,. керівників Комуністичної партії

довідали­

11 302895

~ ІЮК,. або. 37,90 про,~ента, 179.5051 ви60рах до сільсь,ких Рад і по 3 відбулись у зв'яз,ку

ся ІК'І)ШОШНИКИ артілі ФБільшо­ ВИІК» про запуск четве'Р'1'ОГО ІКОраБЛЯ-<СуПУТНИІКа з метою ЩО,СліІЩже'!tНЯ космічного ПРОС'l'ОIР'У. - Чущво! Це ще одна блискуча пер~м(}Га ра,цяRСь.к'orї науки

дpyгoMyвїддi.тr.KY

0,32

4 37633 14707 Всього обра'но деп~татів до всіх місцевих Рад 392.014 чоловік Обра,ню

!

!

таки­

",СІ..

17665039

! ! ! !

Серце сповнюється гордістю велИІКОЮ

Результати

о '"

5756030

!

і ! новлено спостереження. ! : ...".11.".".".".".".".1 а

3

трудящих.

ха,ра'ктеРИ1УЮТЬСЯ

12118090

!

дані як щодо роботи конструкції корабля і його систем, так і щодо характеру впливу умов польоту на живі організми. Тепер пvовадяться вивчення і опрацювання одержаних даних. Над біологічними об'єктами, які зробили поЛІТ, вста-

!

виборів

19812150

! ! !

Бортова апаратура працювала в польоті нормально. Після виконання наміченої програми досліджень кора­ бель-супутник того ж дня, за командою, зробив посадку в заданому районі РаДЯlf(~ЬКОГО Союзу. Попереднє обслідування корабля, який приземлився, по­ казало, що піддослідна тварина почуває себе нормально, В результаті запуску четвертого радянського корабля-су­

і

депутатів

29210575

виборці,в

На кораблі-супутнику було встановлено кабіну з піддос­ лідною твариною собакою «Чернушка:о та іншими біо.ло­ гічними об'єктами, а також телеметричну і телевізійну систе­ ми, радіосистему для траєкторних вимірювань і апаратуру радіозв'язку.

604. районних, .342 міських, ра,ион;них у МІстах, 8.603 СІЛЬСЬКИХ 1 736 селищних Рад 7~

Число виборців, ЯКі

!

висотою апо­

входило

~редст~IВIНИ-

них,

ІОВ ВІД зага.1ЬНИХ збоРІв ро61ТIНИ- І ми да'ними;

"" '" '"о ~ q =

градуси 56 мінут до площини екватора. Основною метою запуску було даJlьше опрацювання кон­ струкції корабля-супутника і ,встановлених на ньому систем, що забезпечують необхідНі умови для польоту людини.

!

ЦК КП

,;,

64

•!

і

u

кілометра від поверхні Землі і нахиленням орбіти

248,8

Пленумі,в ЦК КПРС

'"'" .," '8~

Відповідно до плану робіт по дослідженню космічного про­ стору, 9 березня 1961 року в Радянському Союаі було ви­ ведено на орбіту навколо Землі четвертий корабель-супутник. Вага корабля-супутника 4.700 кілограмів без урахування ва­ І'И останнього ступеня ракети-носія. Корабель-супутник рухався по орбіті, близькій до розра­

!

складу яких

в'икли,каного рішенlНЯМИ січневих І С657-?57 чоловж -

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

,..,ем.lЯ-

І ,зем.lЯ !

*

Субота, 11 березня 1961 року.

і':}

!

утворено 431.562 терисгоріалынї великого' по- ок'ружні і дільничні виборчі комі. І '.

ців, в обcrаНОВl.\іі . .

партії України та районної Ради депутатів трудящих

*

СІЛЬСЬКИХ

(Дані

І'МУПП~ІV

.N! 31 (2092)

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ОБЛАСНИХ, РАйОННИХ, МІСЬКИХ. І СЕЛИЩНИХ РАд ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ УКРАІНСЬКОІ РАдянськоr СОЦІАЛІСТИЧН ОІ РЕСПУБЛІКИ

.

ХОРОШІ, пращь(}виПl

,'(0'0-

.1ЮДИ на

.:Іуже ~PYГOМ'Y ві;jlДЇЛКу радго,спу. Вir;щrо-

Маємо три КУіКУРУ,1;ЗО і сі'ва,'1-

ві'даючи

на історичні

ріше'ння

сіЧ'Нево:го ПлеН'уму ЦК КПРС ,во­

Пеmро Лобко. 20 роБІТlНИЦЬ, які Великої уваrи нщдають у на:с ки, - каж'е він. - Та, на ни зобов'язалися збільшити 'виввійшли AOOli;JJaI)~y КОМlIIлеюrnIО.ї а'мdачнШ в()ді. Якщо торік ІНею жаль, одна СПРаІВна. ДО ДВОХ ін- робнищво зерна, ЗОIIrре.иа, одер-

ланки, - мододі лющи. бул'о підживлено КУ1\УР'УДЗУ на СИlЛQС 3 качана- лише 10 гекта-

Рейд газети

ми модочн().,в()скQIВO-Ї етШ'л,ОІcтl ВИ- рів КУіКУ1)1"J!iЗИ, то

ШИІХ не вистачає жати по 50 це'Н11нерів сухО'і'О ззшасни!Х 1f а- зерна і по 400 це'Н'l1не;рів зеле'ної

етин. По тіЙ.же ма,си з качаlНам:и М'ОIJЮЧ'НО-\В(ЮКО, причині С'І'О'ЯТЬ вої СТИJГлості з гекта'ра. Т'реба 6вфросинія КиричeйИtо. На ма- році З3іпла'номно вне'сти їі на і декі:ль;ка 'І1Ра1і1ГОр'ів. Одням: дорожити даним СЛOlВОМ, все зропшнах тут працюватЮf'YТЬ Ми,- значно більщій ПЛOlЩі. ОД1!ак з СЛОВОМ, 3 peMQ.HTOM 'небда['ооолуч- бити для того, щоб ВИІК'онати взя-

рОЩУіБатиме БРИJГщца, Я!КУ очолює в хаЙU10 Духно, lва'н Павлешо.

На.ша рейдова &ригада ПЄІРЄ,ві-

"БудІвник комунlЗIlУ"

11

нин~щн ь О м У

до'С'таВІКОЮ 'води на <Вtдділок

гара:ц.

Зwоо,зен()

11

не-

но.

близЬJЮ

-

рила, як на віlд.ЩJiку ГОТ'УЮ'ТЬ'СЯ 20 тонн, що. нщщзвичаИно ма,ло. до. ВИХОіду В поле, зокрема до Де:х,то з меха'нізато'рів :paAwrb не ВИ:РОJЦy!ВaННЯ качаlН,WСГОЇ. ДіЛmI- дуже ту'рІУуватись про З3.ІВЧаrnIУ ка, на якій !К:У'Юуру~сіят-имY'J'Ь, ДOC'IaВlKY ВО.:lИ, мо<ВЛІЛВ, JiJраще і - ка'l!>ТOIПJIище. Два. роки підР'ЯД І вmrіlдніше її заво:зити бе'Зіюседо картоплі тут сіяли ЛЮіІІИН, ре\щньо з РТС на поле. ПРО~, ЯІК але торі:к добрив не да,вали. показав дО'евід MlfН'Y'JIO'I'O ІЮКУ,

1е :3'ОБОIВ'ЯJзан~я. У'СіПіх ЦЬQ.ТО за-

Хто .ж у ЦЬо.'!fY винен?

ffipа'силі'Вlці у веЛИ1КЇіЙ пpetГeНзії д() головного інжооера рад­ госпу т. КРУ1П'ЯJКa. - СкажЄІМО ,відве.рoro, в один гмое МJШШЯЮ/гЬ і керуючИІЙ в1щці'ЛКQ1М т. Хавро, і брRГ3І.дИР механізаторів т. Кирій, 'у

3гЩцrнюрозро'бле-них <lJ'PDТeхні"l\НИ!Х саме в гаРя<Іі дні, коли ПilдЖИВ-! т. ~у\П'яка 'не. лежить душа ДО 3<lхщіlВ, на коже~ гектар nОВИН-

лювали

'КУКУР}ЩЗУ,

на б3із'і не

нашого віщдіJIIКа. Коли б ча:стіmе

ле'.жатиме

мірі і 'від

в значшій

К ОЛЕКТИВ ду

Горького ти

в

Київського

верстаті,в-автома'1'ів

зобо'в'язаIВОЯ

підшефному

за,воімені

устаткува­

колгоспі

імені

КаЛ~Нlін.а Чорнобильського райо-

керівників раwоCrПу та ВіМілка.J ну механічну і СТОШІРIНIУ майстеl!: Ремова бригада: В.

Дорошенко,

щоденної

ненко,

газети,

р>о6іl1НИК,

бригадир.

редактО!р

М. Г.

КоноПашко,

О. Менжега, лан­

,ко,ва, М. Тищенко, від peдalК-

І.\іії

газети

IiїЗМУ».

«Буді'вник

КОМУ-

ІІІ, а також кузню. КолишнlІИ майстер кова.%СЬКОГО uеху,нИlН'Ї пеноі{)нер д. Ф. Павдуцм<и.й вwй­

шов на роботу, щоб із зеконом­ леl!iОГО мат.ері.алу виготовити iIН­ СТijJументи для ko-nгоспної кузні.

На

фото:

Д.

Ф.

ПаВJlуц&КиА

ВИГО1'ОВ.'lЯ€ інст'рументи госпної кузні.

д.~я

lКол­

(Фотохроніка РАТАУ)\


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Субота,

С.lОВО МО.lОДИХ

СИJlа соцlаJlістичного змагання

шо.б виконати ,взяті з(}бов'яза~ня

- на.доїтивід ко.жно.ї 'к'орови по. 2700 'Кi~1o.гpa'~JЇB мо.ло.;ка. МИ вирі­ шили

та,ко.;І;

боротис'.Я

звання ко..lеJШ!JВУ

за високе

К(}МYlнkтич:ної

праці. Цими сло.ваС\fИ закінчи:да СВFЙ виступ дояржа Ольга д.ячен­ ко .на КЮГСUМО.ТJЬСЬЮIJХ зб о. ра:1І: , які неЩljД1liВНо. вilдб,YlЛИlСЯ у KJ)a'cwmB-

І

СЬКОМУ

І

Щорса. KOМJcoмo'дьцi і ,молої\ь о.>ДН'ОC'l'ай­ но

СИЛЛЯМИ

товариша,

доБИіТltCя

то допоможи

загального

иому сшльнИіМИ зу­

піднесен'Ня.

Саме

та,к

розу­

напра'во):

передові

О.

казників

доярки

Пономаренко та

соціа.lістичного

ка.бінету

політичної

го

освіти

ЯІН'Вщ)ско,го

КПСС, Наші

ксж

доповіді

Хрущова

да,льшoro

роовитку

кни'жоlК

є

у

.

РОЦі

1961

Паливо. в на.роді влучно. НIliЗИ­

вають Є

(хліб(}м»

-

паливо

Заrальний видобуток ву­

про.М:ИJCЛовості.

значить но.рмально.

працюють ФwбрИЕИ і заводи. теп-

л(~ві

еЛЄ<КТl)ОC'l'а.нції,

Вони

є

'lJJ.аJЮlІо.рт·

г(}ловнии

Трохи більше місяця відділяє нас

rіпnя в краЇНі передба­ чається в розмірі 511,7 мlllьйона тонн, тобто приблизно на ріВНі 1960

епо.ЖШ!<lчем

року.

нафти, га.зу, вугіruLЯ. В 1961 р()ці здійснюватиметь­ ся l113ятиМ: ХХІ З'Ї3ДIУМ паP'riї курс

.. . ..

.

JGlітня

22

вождя

і

дня народ­

-

ВЧИТeJ1Я

CBi'l'080-

го пролетаріат,,! В. І. ЛеніІна. В ці дні ти~яqі трудящих Bi'ДBilдY­ ють музей В, І, Ле.ніна в Киє­ ві.

...... . . . .

ВИіДООуто.,к Ko.lVeiBHo.ro

від

ження

На фото: зею Ілліча,

загальний вигляд му­

різів, бу де

рік в СРСР наміча€ться видо.бути ті.

ладу дР'У'га черга шахти Котля­

_ нафТИ і газу. Планом на 1961 боти металуpriiної п}}Омиеловос-

нафТИ

164

тонн,

або на

центів

1960

У

..

3

переви­

. . . . _--_. ! ......~ ~

8и"обуток rазу 8 1961 році зросте на 34 пра­ центи порівняно 3 1960

і

роком.

l

Врезудиаті

випevе:джаю'lо.го

у

ро.звиток па-

про.мисло.во.,сті

СРСР У

ро.ці. Іх питома вага в паливно.-

ро.ки завдання семи­

річки по ВИДООУ'Г1tY p~Д«)гo. па­ .1ИОО на 8 мільйонів тонн.

вклад

ревськ,а М

му

балансі

рес-

:,

ро.ку

16 пptOТИ ці.

процеНШI

11,8

-

---

процента в

1960

ро-

:ІИI!Но.го.

ба.1анс}'

еконо.мічний о.АНієї

то.нни

дасть

ефект.

значний

Со.бівартість

yмo.BHQГo.

знизиться порівняно. 3 КОМ на 13 процентів.

палива

1958

ро.­

це

пере-дбачаєтьс:я се-

:: мирі'ШІИМ плаlНо.м, найважли-

-....1' вішо.ю

УМОІВо.ю

У 1961 році багато. но.ви;х 000.- ~Івmщтві, на тран<Ш~ і в сіль­ ЖИ1ва:ЧЇв о.держать шебеЛlШСШИ!Й CbKoo.ry І10<Шодwpстві.

і дашавський

газ.

другої

3мci1rчитьс.я нитки

газо.-

У

1961 році електро.енергетика

ровськ, буде ПРootл~но. BIДВ1:Д будівництва га130ПРОВОДУ ДашМ!а-Мінськ на станцій.

скоротиться. Зміна СТРУКТУРИ па­

як

неухильно.го. зростання продуктив­ нО<Сті праці в прюмиел OWC'l'i і бу-

рООництві палива у 1961 році C'l'ано.ви'шме по,над 42 проценти про.ти 31,8 про.цента в 1958 р(}­ ві,д'По.ві:цно

і дві в}Тдезба-

.до[ використай у бесідІ! і: буще

б}'1ДЇВНИЦТВО

в,угілля

біне1'Ї ПРОЧИТЮlо. ци;кл лекцій по

о.світи,

ськИІХ 'ЦИl'dи не

створені

зжа.дах.

на

гро:ма'д-

Споч1t11КУ

ка6інета,ми

зацда,НJНЯ:

перед

·стаВИJJOiСЬ

До'помога

щ-

пр,ооа-

роовиваТlflIеться висо.кИ1ІИ тe:мrJa­

Шооелинка-ДніПll>~пет- ми, в першу чеJ)ГУ

Здолбунів, по.чне~'ь'CJI

є

мате'ріалах

тут

в

необхіl~Ній

1\І0СІКо.вської

пре-Д1СТ1liВНИКЇв робі1'llИЧИХ

НaJjJWДИ

.ко.lIfунї'сТИ"fllИХ

паvIIЇJЙ;

і

про.до.·вжуєть­

rащцистам dслухачам гурткі,в 'Іа ,сеМ'інЗф'ї,всИJСТelМИ партііін()ї і КОЩО~IОЛЬСЬКо.Ї ос~ти у Зlliсвоен-

ся ро.бота по. П',JЮПМ'a'llді істо.­ РН1ЧlНих рішеlНЬ січне:В0О10 Плен'У­

ні ос.Іюв маРКJСИСТСЬіКо.-леншсь'ко.ї

К(}м,паРl1ЇЇ України.

му

ЦК

КПРС

та

Плену,му

ЦК

Teop.jї.

В першу че<ргу 'кабінеПочИ'наючи з минуло;го pOlКy, ти по.літично.ї освіти були зо- при кабінеті по.'чали Пlро.'Вадити.сь бов' Я'зані нада'вати консуль- семі'на'ри а1гітато.,рів. Є Т}"Г по.еГИf-

тащину ДОПОlМогу то.ваРИІШаlМ, ЯlКі пі!,щвищують Dві'Й ідейнюї ,рі-

но діючИІЙ мето.дичний ШУ'ГочOlК «На до.ПОМIJГУ агі1'ато,ру». Значна

вень, нМ'р'омаджувати і по.шиР'Ю-

ро.бота

вати

ліТИlЧноі

серед

ко..МУШС1"dЗ,

KO:МJCo.-

проведена ос:віти

ка,біне,тОІМ

по­

в пе<ріод пі~о.­

мольців і бе.З[1а,ptтilЙноlГо. 8JКшву но.lВИНКИ по.~ітlf'ШIо.ї літератури, матеріали з міl(щево.го. житгя.

то'вки і щювєдеНlНЯ вибо.рі,в ди мі.сцЄ'ІШХ Ра:д дооута'lів тр_­ щих, по 'ВЇдзначе'н,ню 1о О-J)ічч я

Але даді (вже в прощееі РОО'о.ти) рамки дтїялын.,стіi циlХ 'Кдбі'не-

з ДНЯ CMe~i Т. Г. Ше,вченка. ЯК бачи:мо, коло. питань цьо­

тів зна·чно. розширились. В pЄlЦaK- го. доо.vові.1ЬН(}ГО паjJlJ'ійно.го. за.к­ цію НalДИішлю J)ЯlД ЛИС'Іі:в про. їх ладу :mачно. J)о.і$ШИРИ1Ло.сь. Він, ро.боту, зокрема створених ЩJИ та", би МОВИТИ, став ЦЄfНTPiJIМ по паVТ1ИНИlХ о.'IJIГа'ніізаціяхко.JEГоcnів ко.ор~и'Нації BICJЇєї ma,co.bo-по.літWI­ «Бі.'1ЬШо.вик», «Чер.ВОІНа У'краї- но.Ї робо.ти, зо.креяа си,сте,Ми ;пар­ на» і J)aWО>С'П'У «ВеЛИКОДИіМерсь- тіино.ї і ко.МСОМОЛЬ'СI>КОЇ о.світи,

ЯJКі о.чолюють

:юо.~ніlC'l'И 'групи ч.1ені'в То.В.СЬРИС11Ва для ло.-

Зозуля, І. Кршс'нИ1ЦЬКИ1Й, Во.дИ'нко. Нещодавно, нап'рик,,1ад, на (}бсе,мі,нарі за в1дую чILX ка-

ме'т()ю

освіти, про.КП У,краї-

уаагальнен'Ня пе'j)-

ширення по.літичнИJХ і наyatOJlИХ знань, а.гі'l1RОЛе<КШВу. ПрИ!бюl13'НО в тако.му жнаl!IJ)Я!Мi про.ходить ро.lОота й інших

відіграти

ці

гa~дi

пив т. З()зУ'.'ІЯ. Він ро.;шо.'вlї,В, що.

редовorо.

кабінет

го.{шодар.стві,

К(}JШ'о.'спу

«Більшо.вик»

кабіне,ТЇів по.лі-

ТИlЧНОЇ оовіти. ВеЛИ'RУ рOJIЬ ~[о.жуть і повинні

шо.го П(;ЗИТИIВIНОІГо. до.'свіду, ВИСl'У-

~акла)Ди

еконо.'міЮIИl'{

в

про.па­

знань

та пе­

дос,вiJду а

в

сіЛІ>СММIУ

значить і

ВИ'RО-

став на ділі опо.РНИJм ПУІНIi:ГОllf партійної ,о.рганізщJї в проведенні вихо.вно.ї роБО'ІИ серед тру-

нан,ні завдань, пос'та'вленИ1Х Пленумом ЦК КПРС по. далмnому пLднесеН1ІПО всіх галуоой сільсь-

дящих.

Ko..ro.'CllIO.Цa'PCbKo.IГO

ОУДУ'6ТЬСЯ

діяль'Ні'сть

1!И!ро.lБНИlЦтва.

С'J1во.рення paдгoooilВ, Яlке щюве-

кабі'Нету? Перш за все ;вона дo.~

деН0 в octa'H'h-і роки в

стаТНІІО П.'ІаНУЄТІ>СЯ. Пла.ни затве'рщжує бюро. па.рторганіI 3(lЦії. В ікаобінеті о,бла)!на'ні етенди: «Життя і револ:юці\Йна ~іялынс'гьь В. І.

рай~ні, pkT і арганіooщ.jЙ'не зміц­ нення первИ'ННих па'ртііЙнИІХ ор­ ганізацій є 31liПЩ)lУКо.ю T~ГO, що. цЯ цінна фо.рма по.ліТlAНо.ї ро.­

нашо.,му

Леніна», «Істо.рі.я КПРС - марк- боти буде і далі ПОШИj)ЮваТIreЬ. CW3i.'d-л:енінізм у д'ії», «На ,щооо.- Органї'зу;взти кабі'нети ПО,'ІЇТИ"lНо.ї мо.lГУ ЄlКО'lIQ1мі'lній Qcm'Ilї кадр-ів»

оClВiти

на

гром~сьюlOC

381СЗ!дах

ни», «Ко.~'Гооп за 7 pOlКi~».

о.,ргаnаціїко.Jl\Го.спї'в і раwоепів раЙо.ну. В. денисенко.

«Се.мwрічниЙ план нашо.ї Вітчиз~ тепер мають можливі'сть всі парт­ «Більшовик»

-

плано.м

6

стане до.

го.спо.дарства,

А І' і тат оре,

проOOjЩy

чаJ('тка

1-2

1

п~лirки зpQCте на і ! КІнець

нарщ'.щClГО

їх пито.ма вага в за·гальном:у ви­

а

рекон'С'труйовано.

діючих шахт До.нбасу,

JЮЗвитку ВЩ~(lбутку нафти й гм}'

ці,

ної

В<С1ано,вл:ено.

-

завдаJШЯ

ввести

в дію по. країні нові ПОТУЖНQСті в ро.з'мірі 7,8 мільйо.на кіло.,ват. Ддя по.рівняння' С1 К8.ЖJемо, що за

ленінським планом ГОЕ.тІРО аа 1961ро.ці внесе РаДJlНСЬха Y~p.a_ гачувальні фабри'ltи. Якщо. паливо. «хліб» п,рю- 10-15 ро.ків намічалося ООУ!дУїна. Видобуток нафТИ в респубnі~ загальною ці становитиме 2,7 мільйона тонн, мисло.ВОС'ІЇ, то. електрика це вати електростанції потужністю 1.750 тисяч кіло.,ват. аб() на 29 щюцентів, а rазу «МУСКУ'ЛИ» машин. В но.во.МУ рощі дадуть стр'ум пер­ 21,5 мільярда кубометрів, або. на Електрифі",ація всіх галузей ші агре<гати найбільшо.ї в евіті 51 процент більше, ніж у 1960

про"

11

Це дасть мо.жливість

ко.на'1'И за

ЛИІВff.ої

міnьйони

більwе, ніНІ році.

Гідний

суиьта'Нти,

вутіллл

на ВШІереджаючий рroвито.к наlЙ- зросте в кіль.кості, необхідній більш еко.но.мічних видів палива ДЛІЯ забemIечення H(}pмaJlЬHOЇ ро.­

.!...... .

За графіХ(lМ ів кабінета іІІолJтич­ ної Оlооіти щоденно. чергують К'о.'Н­ кіЛІХКості в}дповї(щна література, заюк<Ди свіжі газети, жу.uна.'ІИ. тілыки за останн:ій ЧIliС в ка­

Я'К же

"ХJlіб" і "МУСИУ JlИ" ПРОМИСJlОВОСТі

ВИНИКЛИ

за в:да НlНЯ партійно.ї пропа,гащи в суча,сних умовах», осоБЛИlве місце заЙ'маюгь ка,біне11l політич-

ни з

Г_ Лугова, бі'бліотекаір.

сілЬСькО-

яКІ

бінетами по.літи'ШІо.Ї ве\.1еномУ' ОІОКОМ о.lМ

«ПOJIити­

СQlЦи.ализма».

цікавих

ро.'бо.ти,

пі'с.1Я постанови ЦК КПРС «Про

ласно.му

нещо,даВ'IІО

пиrr,а:н­

Уе буде 8

. Cepel~ !lОВШ фо.рм .M1lJCo.bo-по.- і Л'l' ТlfЧно.l

П. К.

ок­

нашому "а'бі,неті і на атеїстичні теми. (<<ГLротив ТЬМЬІ. Атеиorичес- І кая хрестомаIТИЯ.»; Л. Тексиль «3абаlвная 6и6.1ИЯ» тощо).

ик

Микити

по

ви'да,н'і

підруч;ниlК

"кономия

Ба~аrrо

год» тощо. віДl8lіДуіВачі зможуть та­

Сергійовича

нях

чоокая

НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

1 кий», я'кі

подасть

одержа.ниЙ

1961

прочиrга1'И

---о

брошурами.

ці аlЛЇЗ му

«Пocrаlновле­

Пленум а

І. Тетянич, іНС1іРУКТОР РК ЛКСМУ.

ВМИІКУ допомOlГУ саМ{)С1'j,йно ви,вчаючим економічну тещJ.iю СО­

Ілліча Леніна, «проІ1раммIныe до­ кументЬІ борьбЬІ за мир, демО!Юра­

ния

по.

геКТ1liPа.

Тростянецького_

ГОСПОіда1рства,

ремими

дійшло батаro ІЮВИХ, цікавих книжок Ми одержали «Избран­ ныe произведения» Володимира

и социали'зм»,

О.

зі'брати

60 центнерів зерна ІОу!КУІР'УД3И з

(злf'ва

КНИГИ

райкому па,ртії в оста.нніЙ час на­

тию

а,сти зобав'жзалися

змага,НІНЯ.

відділка

вирощу­

на Біленко., ТJ)aКТОРИСТ ГрИJГOр:ій 3інченко та інші мо.лоді ентузі­

Н. Леоненко біля дашки по­

змага'НlНЯ. Фото і текст

НОВІ До

соціалістИ'ЧІНОГО

РУДНmlСЬКОІГО

ПРИl~JIИЛИ

ванню КУ1курудзи. .тІанкова Га:ли­

бачи:ти ро;боту кожної доярки, СВИlНЗРКИ, тмЯ'Гииці за кож­ ну декаду і місяць протягом всього року. Крім цього, тут оформлені дошки показників 110 ферма,х, на яких обліков­ заlносятьрезульта1'И

Са,меоно.вої

Ба,гаФо. YlБаіГИ у 'своїх ШflС'І'ушах ко.м:сом,(}дьці

YB,aГlf НЗoQЧності та дійовості соціалістичного змагання. Ори­ гінальна форма іlн,цивitдуальних зобов'язаlНЬ дає можлив,іс.ть

фото:

сітІе.во.,го

гектара.

ба rarro інших. Ди,рекція радгоопу, партійна організація п:риділяють багато

щоденно

імені

бо.РЮТI>СЯ за те, щоб ви{юстити в цьо.му році по. 220 це нтнерї'в ПО'МііlДо.рів і ПО 500-к3іПУ,стиз

КПРС веде доцрка Н, Леоненко, ЯіКа за д:ва місяці нзщоїла по 403 кілограми МО_10ка від корови_ Добре працюють та­ кож ДОЯlрки С. Цьомка, О, Пономаренко, К. 3доровець та

На

схвалили J)iшЄlННЯ

чата з данки .тІюби

:dіють авій обав'язок тваРIШНИlКИ радГОСПУ «БогданіВСblКИЙ». Перед в соціа~lfcтичному змаганні на честь ХХІІ з'їзду

ці

ра~о.спу

Пленуму ЦК КПРС та ІХ плену­ му ЦК ВЛКСМ і ВЗЯЛИ пdJдвище­ ні зобо.в'язаніНЯ на 1961 р.Шt. ЩВ-

в ЕЛИКА СИЛА соцїалістИ"lНОГО змагаН'!IЯ. ЯКUfо CbO,ro~Hi ти випередив

ві;цілку

року.

1961

досвіду пропагандистської роботи

3

- Наша комсо.'Мо.ЛЬСЬКQ-ИОЛо.­ діжна данка ДI>КЛ3lде ве:іх 3У'СИЛЬ,

березня

11

тако.ж бу-

дівниЦ'І'ВО га'зоllP'О'В()lД1}' Шебелинка- По.J1ТаіВа-·Ки,jв. Потужно.сті вугільних IШLXТ' у

реCПJYбліці за рік збіnьwаться на

8,7 міяьйона тони. 3аве.pmить'С!Я . будівнИ'цтво 9 нових шахт і ро.з-

за рахуНІЖ

теплових

еле.кт}}О­

. . . . .--

.......- - - - -..... ---.о ПонаА 327 мільярдів кі­ nоват-rодин, або на 32 міnьярди

кіnоват-rодин

більwе, ніж у

1960 ро"

цІ,

пnан ви-

-

такий

робництва елеИТРО8нерrіі

. В ~p~~ на .1 ~~!. рік.

Браl'СЬКо.ї

ГЕС,

ПрибаЛ'ІЇlЙсько.і

районно.ї е.1ектростанції,. Уч-Ку,р­

ган.ської

ГЕС

і

Фрунзенсь'ко.ї

ТЕЦ у Киргизь:кїй РСР, по.вністю

стане до даду Березівська ДРЕС у Віл'орусії. У тьс:я

ряд

ростанщи

но.вих

великих

загальН'Ою

потужніетю

11,7

блlЮЬ:КО

_елект­

прооктно.ю

15,5

міль-

йона кіл(}ват. Серед них Конако.в-

міЛЬЯР:lа кі-

електро.енертії, що 10 раз біЛl>ше, ніж

її вирооляється в Пакистані, де

наліЧ1"6ТІІСЯ

мільйонів

87

на'Се­

,11енНІЯ.

На

У,країні

по.тужно,сті тепдо.­

вих еле!lt'І1JОіСта,нцій у 1961 р.оці зростуть більw як на 1,4 мільйо­ на кіnоват, а загальне вироблен­ ня

eneKTpoeHeprii

становитиме

60,3 мільярда - на 11,2

кіловат-rilДИН. Це про.цеН'М більше, ніж вироблялось у 1960 році, і біпьш як у lОО ра'з перевищить рівень 1913 ро.ку. Но.ві потужні агрегати буде встановлен,о на спорУ1ДЖУВаних

році спору~ув.атиме-

1961

буде внроолє-но ло.в:ат-«'Один приіблизно в

с,леlКТР!tетанціях

великJП

теПJIо.вILX

-

Прищніпро.в-

ській, .тІугажькіЙ,

Ста}}о.-Беші'в­

сь.кш, кіЙ.

3міївській і Дооротвірсь­

)' 1961

р,оці П&'lНе'l'Ь<СЯ спо.-

.

"

,сь,ка ТЕЦ у калінінсыtiй о.бласті рудженн.я КРИВОРІЗ~l ДРЕС ТашкеН'1ІСька ДРЕС на ПРИ:РQ<ДНО~ 1М2 потужнkтю 2,4 мідьЙо.на му газі, Кучур['аНIСЬка

ДРЕС у

ltiJIOBaT.

Мо.'лдаВ~~ій .:СР, llлявінсь'lta ГЕС І Планом пере.д1іачавтьс:я бущів­ у Латвшсьюи РСР, НУlрецька ГЕС на ріці Вахш у Та,джицькій РСР. У Казахсь:кій р<.;р по.'lнеть-

ництв(} 'більше 3 тис;яч хіло.мет­ рів но.'Вих ліній елеКТJ)'OilIередз.ч. Бу~ також продовже.IfО робо.ти

ся GудівнИlЦТВО наМільшо.ї в кра-

по.

іні Єрмако.вськоі теПJIОВо.ї елект. ростанції. Тут уже в 1961 ро.ці

дальш>О.Иу ОО'6~&ННЮ

оенов­

ни'Х енерге.'ІИ'ЧНИХ систем Радянської УIQраїни.


та,

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

11 береЗНІ! 1961 року.

з

ПО-БОЙОВОМУ ВИКОНАЄМО РІШЕННЯ СІЧНЕВИХ ПЛЕНУМІВ ЦК КПРС І ЦК КП УКРАЇНИ! "---"------- - - - - - - - - - - - - -

Ширше соціалістичне змагання НАПОЛЕГЛИВО ВПРОВАДЖУВАТИ ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ КУКУРУ дзи.

ПРА В О Ф ЛА Н Г О ВІ Соціалістичні зобов'язання кукурудзоводів району 'а" ... І Ланка Катерини Мичак 10 50 ~ ~.;..~ : ;= Ланка Мотрони Мехед 10 50 _ ~><", 'оо"' -~ -~ О,," ~ ~ " ..... ;: КОЛГОСП «ЖОВТЕНЬ», с. ТРЕБУХІВ .. " '" ~.~ ~ ~ Агрегат Андрія Бабича 125 60 127 350 і ~~ і ~~ ~ ~ Агрегат МИК6ЛИ Лук'яненка 153 45 90 350 І

І'

с::: (Ті.. УКРАІНА»,

КОЛГОСП "ЧЕРВОНА Агрегат Ланка Агрегат Агрегат

с. ГОГОЛІВ

Захара Тимка Тетяни Шевель Михайла Талаша Омеляна Іваницького

50 25 50 50

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, с. Агрегат Степаиа Божука Агрегат Данила Гулого

.

Ланка

Наталії

IЛliченко

ВИСТУПУ

АГРОНОМА

15

колгос.ПУ

ОЧОЛЮЕ тракторнст комсомолець М. Лук'я:ненко, другу

-

І. Грінчен­

ко.

Крім цього, догляд за качанистою доручено кожній з трьох бригад 5 ланкам. Наше зоБОВ'Я.Jання одержати з кожного гектара по 50 цент­ нерів зерна і п() 350 центнерів зеленої маси з кача·нами молочно­ восковоі стиглості. Зараз на ділянки під КУКУРУД3у вивозимо добрива. На кожен reKTap доставили іх по 10-12 тоин.

У НАС НЕБЛАГОПО.JІУЧНО

ВИСТУПУ

ДИРЕКТОРА РАДГОСПУ «БОБРИЦЬКИРІ» М. БАКУНА. Щоб виростити на 560 гектарах високий врожай кукурудзи, нам потрібно заготовити на цю площу близько 12 тисяч тонн органіч­ них добрив. Вивезли поки що не БІльше 2 тисяч тонн. Радгосп неготовий до виходу в ПQле. У нас не вистачає куку­ рудзосівалок. Маємо лише 3.. в той час як треба мати 7. Прикрим є і те, що майже третина наших тракторів без гусениць, які давио спрацьовані.

Необхідно,

щоб

РТС

допомогла

нам

в

завершенні

підготовки

машин.

ПРОСТО

І

ВИГІДНО

з ВИСТУПУ ДИРЕКТОРА РАДГОСПУ <ЗОРЯ» А. ЗАЛІЩУКА. Про сушікня КУКУРУД3И в качанах необхідно подумати вже сьогодні. Ми в себе робимо це так: виготовляємо ЛОЗ0ві щити, роз­

міри і

кількість яких залежать від об'єму

силосноі споруди, в

і

засипаємо

Після

цього

качани

кукурудзи.

l'рущве

торф.

За овоїми

біОollО'ГічнИlМИ

осо6ли­

К~У'РУi!LЗа

вим:агає

востями

застосування певних a,r:paтeXIНiq­ них ззході:в. Головним із них Є1lИ­ бір поперед·ни.кiJв, обробіток і під­ готовка грунту, ВІНесення доБРIІІВ, догляд за пооіва,ми, строки сіВ­ би.

ГРУНТ І ВИБІР ПОПЕРЕД­ НИКІВ. В н·ашому районі !1РУ'НТИ дерново-п,іідзолисті,

механіч­

ним складом супіщані та піакуsаl1і, мають перегною (гу­ мусу) ві,д 0,5 ДО 2 про-­ центів, тому вима,гають щоріч· ного

внесеНІНЯ

ОІрга·нічних

та

міllералы1f1хx добрив. По запла·вах річок ТрУ'біж та Деони асу­ шені, БOJIогно-то.рф'яні, на ЯКИХ добре росте КухуірУ'дза. НаЙКІра· щнм

вах

пonерВДнlІІК'ОМ

бу.дуть:

в

угноене

таких

умо­

КЗіРТОПЛlІІЩе,

Я:кщо

85-120.

рівень

пiJдгру:н­

ЮI!JИХ ВОд В період вегетадії бу­ де вищим за 80 caНТHMe'I1pilВ, вро­ жай зменшується наnоловИІН'У. На неокультурени.х тqрф'яниках ду­ же багато ДРОТЯIНJ:l;Ків, том·у перед посівом слід насіння протруїти, внести

у

ГР'}'1НТ

гексахлоран.

На основі пров·ещених нашИ'м інститутом дослі,дів рекомецдує­ тьсявиділяти постійні д;ілян.ки для

Вlllрощу;вання

КУ'ку,рУДЗИ.

ДОБРИВА. Найкращи'ми під кукурудзу добривами є гній, тОіР­ фо-ГНОООDі КОІм пости , які сл1:д да­ вати піід зяблеву аранку або весною вій; 20 до 40 TOНlH .на гек­ тар: ор,гано.мЩера,льні, торфо-аlмі­

ач·ні суміші (гум!їнооі доорlІІва)­ під культивацію до 10 тоон на гектар.

Мінера,льні добрива 8НООИТИ в дозах: азотні - 60 кілor.рамів, фосфорні 40-45, калійНі БО-ВО кіЛОГР3lмі·в діючої речо-

зернобобові.

За данНlМИ ра,іісільгоспі:нCJJекціі, вся 'КУ'Ку,ру.ц;за розм,іщається нині по зя,блевій оранці. Отже, не­ ДНIВJIячись

На

те,

що в

умовах ра­

йону середньорічна кількість опа­ дів стан()виrrь близько 550 мілі­ ме7р'Ьв і кукурудза віідНоеиться до пооухостійких кульТ}'1Р, ВСе ж OtдIIfим 3 головни.х захоДЇIВ є своєчасне

закриття

вологи

вес­

ною.

Щодо ви:рощув.а>ния цієї культу-

ВИіRлИItан~

рідної

партії.

я і мій чоловік г(}спники,

а.'Іе

і

хочеться

ВНClсти свою ча·стюу праці в загальну с.прашу. ВирішИIJIИви:ро.­ щу,ва.ти

юуІСУ,рудзу,

дали

слово

о.держ3lI'И по. 80 цеН11Н!J'PtВ сух.о.го зер>на на ко.ж,ному 3 3 гекта{)ів.

с.

«Більщовию>,

ВІІІНИ на гектар. Ка.mіЙН1і доqРИlВа краще да·ва,ти з осені пі.и, зябле-

ву

оранку або

рано

навесні

під

КУЛЬТlІВа:цію, а!3О'!1ні ра,но 'Н'авеоні та пі'д час першоl'Q пщжНіВ-

розташовано

у

верХ\Ньому

шаlрі гру:нту і воно бо'і.ться під­ ЗОс1У. Отже, ораlнка ПОВILНlна бу­ ти

на

ГJlибину

орного

шару.

На ТОРфOlвища,х з каліЙІНIІІХ доб­ рив

краще

вносити

каїні,т

,пі.и,

оранку в кількості 120 кілогра­ мів діючої речовини на гектар. Азотних доБРIІІВ горф'пни,кн не ПO'l1ребують.

Оргаlио-мі.неральні

суміші

(npa-

нули) та гранульо,ва:ннй C}'ll1'epфосфат вносяться О.!iJночасно 3

сі,вбою

кукурудзи

в

дозах

150-

200 кілограмів на гектар. Ам:іач­ ІНУ !Юду, сеЧУ, гноїаку слі,д да·ва­ ги під ча,с піДЖИВlленlНЯ. Амі&ч­ ної ВО,ЩИ до 200 кілограмів, гноІвки

і

сечі

-

5-8

тонн

на

гекта'р. я:юцо гру,нт водогий, моївку можна не рО.ЗВОДНІТИ. КО­ лн Ж це роблв,ть, то спі l ввід1НО­ шення водн і .!«Убрива повиюю бути З:І.

ПіДЖИ8.;lювати

КУ'куру.ц;зу міне·

ральними доБРИlВами з розра·~ун.­ ку: а!з011JfИХ О,8--0,б центнера,

фосфо.РНИХ -

1-1,5, каліАних _

1--1,2 центнера на гекта:р. Амі­

ачну ваду давати в перший пе­

ріод догляду, коли рослини мають

З-4 листочки, а мінераЛЬНlі доб­ РИіВа вносити у фазі 5-6 ,1ИСТОЧ­ кііВ.

Щоб запобігти пошкодженню м<модих корь!щів КУ'Ку,ру.ц;зи, ЯJкі

лення. дуже ~агують на мінера"'ьиі дооПриорювати аміаЧНі доБРИіва на І ри.ва, іх потрібно ВIІОСIflГИ на пев­ ГЛИlбину 15 caНIТIIIMemp>i:B. Це пояс- ній віДдалі від зерна, а гранули НlОЄться

тим,

ЩО

коріння

КУ'КУ---

нижче висіву насvння"

ввЯ.lася

рощування

300

за

важку

роботу

ви­

-

кукуру:цзи.

Тепер М. Бурда разом з то­ варишами

вивозить

добрива і

щоб добре

під.готуватись

до І І

На фото: М. М. Бурда.

ФОIJ'О

11

і текст О. Тростянецького.

'.11 • • 1.11.11 • • 1.1 ••• 1.1 . • • ' • • ' . ' , ••••

І

D

ДІВЧАТА

В(УНИ вирі­

ною

ко.!!FC{)молЬ'сько-·м~лО'~жну

дівчата'ми вирішили OIJ)IГаlНЇЗ}'lВaТИ

по.

виро.Щ}'ІВан.ню

ла!Нку

лаmtу

КУ:КУРУ~И

ЦУ,К:РОВИ:Х БYl!l~ів.

і

та

ВИРОЩ'}'іВати

іНШИl\fI4 «королеІВУ

п()W}ів» на 25ге.ктарах.

А хто. ж узявся 3а цю не

.rrer-

На

ВЇІ~едених

nло.щах

вже

КИПИТЬ :Іюбота. Осно.вну Ylоогу те­ пер лрw,щiляють ПМР'YlГИ заГQlГlі,в-

Оч()'Лює л'аJШУ КQlМсо.МОЛlка Та­ мара Г'1І3ЮКі:на, яка :раніше пра­ цю'ва'ла облtковцеіМ

6РlШ'а~.

Навр'й'ЦЬКИ~И

У трактарній

Для неспootіЙно.ї

вдачі

;Щвчпни ЦіН роботаб}'ІЛа

не д,о

вона

лі лООрив. На рщ~'оспні ЛIIJНИ во­ ни вже ВИІВеl3ЛИ

їх по

20-25

:re:Krap.

то.нн на ко.жнИЙ

Х{)j)Оші, праЦЬОВИ'І4 ,J;шча­ та У цій ЛlIJНці, гово:рить ceatК(IМСОМ.ОЛІ>сь~оі

pewp

ОріГаНЇі:зацnї

ptal301М 3 ві;t~ілка Катерина Ко.Ж'УХівська. Те'l'.!11IЮЮ МельнИІК, Галиною &1Н- -- Ми впеВНеІІ:І!і в тому, що. ВI3.Я­ цовою, се·страми На;дїєю та Ган- те на че.сть ХХП з 'ЇЗ,ДlУ IИLPС зо­ бов' язання ви.рОСТIИ"И ПО 60

Рожни.

рудзи

ОЧО.1JOE,

шили ство:рИ1ТИ У се,6е в РЗJ.щ"о'спі

дУші. Ось чО'МУ

В. Купрій. Колrосп

«БотдаНlівськии» ,\\и­ Бурда. Ланка, яку він

ві.дпо:віда.1ЬНУ

г(}сщ;дар'с11ВУ

нумів нашо.ї пар'І1ЇЇ,

рО'бо·ту?

дами.

300 300

і

рад­

весняної сі'вби.

ку, але почесн'у

ще мало. ДOCBi~y у ВиРОЩУ1МіННі качанИ!стої, а тому '11РИІМаю по­ стійний зв' .!ІІЗGК З a;гj)O'Н~OIМ ар­ тілі, З00ртаюсь до. неї за пора­

госпу хайла

трактарист відділка

ВелИіІ\У ,К(}РІЮТЬ

виді;шв'lliИ <ЖpetI!у ~-

ЯКИІЙ працює їздо.вим, ВИІВООИІМ'О на неї місце1Jі д()6рИlВa.. У мене

працює

руднянського

ХОРОШІ, ПРАЦЬОВИТІ

3'араІЗ

ЧОЛ0і8іlJt.ОІМ,

Д ОБРЕ 400 400

на по,пя, ДОіКла\дає всіх зусиль, І

ЛЯНКУ,

3

300

..'·'..',·" ..,·:···,··,·······,,·,· .

наІЗYlстріч,

Я

450 500 450

ВіЩІшві,~аючи на рішення Пле-

Прав.1ЇННЯ КОJLГО~ПУ пішло нам і

300

приносить К>(Ijча~иста. І це вже дo.~pe зр·ооумі~'1И 1ЮЛОдd робіl1НИ1КИ і р(}бї1'ниці б Іювар·ськ()ІГО вkuіл­ ка рщ~госпу і,м. Кіро.ва.

прості lКол-

нам

450

Я,К показали обстеження, кис­ лих грунті,в У районі по'над 20 проценті,в,

на

які

дуже

«воронезьку»

25».

~БУК()ВИI;ІСЬКИЙ- І», та

частково

качЗ\нів -

«ВІР-25»

танню

«ВІР-

та

",ВІР-42», І

«адеську-lO».

бажано

Ос-

розміщати

ПlДГОТОВКА ГРУНТУ. Перша польовихробіт-.закриття

ло·ги у

Т. ВсеВОnОАОВ. або 6ОХ60 сантиметрів. Тому по.трібно пра,вильно відірегулювати сьвалки з таким розраХ'у:ІІКО!М, щаб

на

СЯТЬіСя

ІЮ-

зябу. ПереорюваlfИ

крайньому nиій

випадку, і

К'ОЛИ

.

СТРОКИ ,кyooyrРYlдЗу

з

СІВБИ. мо)Юна

КІВ

ІЮЛИ

Лру1НТ на г.'шбині 10 санТИlМетрів маТИМе 10-12 градусів теп.~а, починати у З-й декаді квітня і закі,нчити У першій дека­ ді травня. Сіяти тільки к·ва.драт­ но-гніздови\! способом 70Х70

-

4-5.

З-4

зернин,

перших двох .1иоточ-

-

це робити

не рекомендується,

бо боро~и в цей час загортають

землею

І

знищують

до

40

пра­

центів ма.lО..1ИХ росли.н. Друге боа

В неів ати

TO.!iJi,

менше

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ. Після

РС· ':'ува.mІЯ

оранкою.

на зерно у гнізда

не

СІ.вби зр.аlЗУ за60р·онувати. При поя-

&но­

ТOI]JфОilЮМПОСТИ.

одночасно

силос

його

Після закриття вологи зробити першу культивацію на 15-16 са'нтиметрів, пїід ЯlКу внести м,і;не­ j)'альні, орга.но-мі,нералі>ні а,бо гу­ м,і·нові добрИlВа. Після цього за­ боронуаати. Другу культиваЦlію П'роводити на 10-12 сантиметрів і пере.ЩПооїв,ну на г.'тибину внсів,у зejрНа .......на 6-8 сантиметріІВ. Котку в а НllFЯ перед пооі,ВОМ і післ.я обов'язк'ове. Кomувати грунт

при оівбі

випадало

на І B~ СХОДІВ

торф'Я'НИlках.

з

нають.

На СИЛОС У молочно.,вооковїЙ І на

стиглості

цеlнтнері,в зеле­ ВОІНИ з че'стю ВІШСо.­

400

негатИ'в-

но реагує КУ'КJ'рудза. Іх неабxii1tНO ваlПну!вати. НАСІННЯ. На :зерно вис/вати «стаРИIНСЬКу»,

центнерї,в зерна іКУ'Куруд;зи з геlК­

тара та по ної ма,си

(3 лекції, nрО'tитаної кандидато'ч' сільськогосподарських наук т. Безкровним) ри на торф'яни.ках, то слід вра­ ховYlватн рі,вень стояння пiLд!грynJ­ тових вод. Пі,д час сі&би ві>н не повинен перевищувати 50--60 санти.метрів, а в час вегетащї -

пин

іlнші

пі~не-сеIННЯ,

460 500

ТРЕБА ВСЕ РОБИТИ

ТАК

площі, де зі'браlЛН КУКYlрудзу, лю­ та

80

рішеннями січнев~го ІІЛClН)'lМУ ЦК КПРС і пі'д'Готавкою ДП ХХІІ l'їцу

50 100 400 50 100 400

=======================================================================================

з допомогою потуж­

ного вентилятора під НИ3 нагні­ чуємо гаряче повІтря. На паJlИВО для підігрівання використовуемо

а

н чудо.виЙ ча,с живеМQМИ. В країні панує Івелике лміТИЧJНе і

якій проводимо сушіння. Спочатку ЛОЗ0ві щити вкладаємо на дно споруди з таким Р03рахунком, щоб вони нещільно прилягали до нього. Потім щити

ставимо також до боків споруди

300 300 300 300

БУДЕ ПО

«ЖОВТЕНЬ»

Кукурудзу вирощуватимемо на 700 гектарах, з них 300 на зерно. У колгоспі створено дві механіЗ0вані ланки. Першу з них

з

ЛІТКИ

ЛАНОК

О. ХОЛОД.

З ТЕХНІКОЮ

30 40 105 400 10 45 55 400 30 50 20 10 50 8 25 50 30 11 50 11

;Ю 2Б

РАДГОСП «ЗОРЯ» 101 50 Агрегат Михайла Грома 120 Агрегат Дмитра Очеретька 105 Агрегат Івана Книша Агрегат Івана Юхименка 25 50 100 Агрегат Михайла Ткаченка РАДГОСП «БОГДАНІВСЬКИП» Агрегат Михайла Бурди 30 40 180 РАДГОСП «БОБРПЦЬКИП» Агрегат Петра Хитрого 15 50 50 Агрегат Миколи Бреуса 15 50 45 Агрегат Михайла Дяченка 10 50 80 РАДГОСП «ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИП» Агрегат Михайла Москаленка 115 Агрегат Петра Коваля 60 40 РАДГОСП «СЕМИПОЛКlВСЬКИП» Агрегат Петра Стріхи 20 40 50 Агрегат Миколи Андрlященка 20 40 62 РАДГОСП ім. КІРОВА Агрегат Федора Кирієнка 29 50 73 Агрегат Івана Марченка 50 40 92 Ланка Ольги Пилипенко Н 45 Ланка €вфросиНії Авраменко 11

40 40 40 40

Агрегат Олексія Добровольського Ланка €BДOKiї Марченко КОЛГОСП ім. ВАТУТІНА, с. ПУХІВКА Ланка Марії Овчар 10 40 КОЛГОСП ім. КІРОВА, с. ЗАВОРИЧІ Агрегат Миколи Коноплі 50 50 50 300 Ланка Меланії Блохи 25 50 - 25300 Ланка Уляни Бобко Ланка Ган.ии Ільченко - 25 300 КОЛГОСП «БІЛЬШОВИК», с. РОЖНИ Агрегат Івана Захарчеика 50 50 Ланка Надії ОнопрІєнко 10 50 -

КУКУРУДЗУ ВUРОЩJТВАТИМУТЬ З

РАДГОСП ім. ЩОРСА Агрегат Миколи Горбача Аlрегат Микити Павленка

u

РУСАНІВ

КОЛГОСП ім. КАЛІНІНА, с. Агрегат Івана Івченка

і

с::: с'1 ~ ~

тоді,

проводити

ко.1И

~iI! час ПОСІВІоВ

ту

опаде

на

саmиметрів,

rли.6I11НУ часно

"

між,рЯtдНОГО ОБРОБітку

перше

робrrти

не ЗРЗlжу, ро\:а.

а

6-7

розпушення

гли6и,ну

послідуючі

саНТIІІМЕ!'Грів.

проводнти

ГРУ'Н­

10-12 - 'на Одно­

міжря,днRЙ

о()­

робіток у двох напрямах не ре­ комендується.

Це

чаl1КУ вздовж,

а

-

впоперек

Дуже

рядної

ра'бити

через

посівів

важли,во

.!iJнiH

або наіВПIIJКИ.

під

культи.ва:ціі

спо­

4-5 час

між­

піджи.вити

раслини. Пра строки і норми вне­ сеlfНЯ добрив д<жл.аа\НО вказано у статті, надруковаlн:ій у «КиІ.scbllciА праlмі» від 24 ЛЮIfОГО.. В ній РОЗіроблені Миронівською дослї'д­ ною

СТaJнц,ією

агрозаходи

по

калгоспу і\!. Сталіна, СТЗfрченкЇіВ­ ськаго району, які МОЖна зас­ тосувати n \'\!овах БроеаРСЬКV'Г(1 раЙонv.


~~4~~~~~~~~~~. .~~~~~~__~~~~&~УА~I~8Н~И~Н~НО~М~У~Н~'3~МУ~~~~~~~~~~~~С~у:~:та~'~'~'~~:Р:8:3Н~Я~'~9~61~~:У~,~ ч СJIАВНИЙ СИП СОЦІАJIІстпчпоl Вісті д радгоспу iJn. Яірова І ЗлочинцІв Е

на лаву підсу дннх! Крива:ва

р(}зправа

;і\1lJВНПМИ

над

;Uячами

дер-

Реоспу6лї'ки

КО:НЗ'О, вчинена прибіЧНИlКами бельгійських кол(;нrзаторіlВ при пряиіlЙ

учаС'ТJ

рета.ря

ООН

гє'Нераль'НО'Го

с ек­

Х3Jммаршельда,

1!И­

кликала обу'рення ІВ )'\Сьому >світі. IКолектив Н3іШОl['о заВ(t~У гаря­

че сх.В1lJЛЮЄ ПО'С~aJН1fЯ М. С. Хрущова ПРЄоМ'ЄjНlінісТ})О'ві LIщіі Дж. Не])}"

а також главам дер­

І

ВеJlИКОМУ вчено.у присвячений

! f

Цей МОJIОДЇЖІНИИ

в

як()Му

ВИIКlJI:іДМIО

ШИРОКУ

1I'J>OOlI>a.1fY нормалізації стаН()ІВища

KQHro.

в

ХаммЗ/p.mельда

гайного

і

вимагавмо

!Не­

уоупення ЙОГО з поеа,ди

генерального ,секреll'д.])Я ООН.

ХаМlМаРШМliД -

f

rової

-

і

Ї

!

! ! !

! !

пері'оди>Чної СlІ'сreми Хl~ПЧНИ'Х елемен,-rв. ПРОВІДКРиrrтJI но­ вих хш.u' ЧНИХ еле,мЄ<нтів рQ:3IП(}­ віла Н. Cy60'IOВlCЬкa.

! ! ! ! ! !

.'IeкTWВНO

!

«д. І. МеНДЄдЄ6В».

На закінче:НІІІіЯ присутні ко-

І І І

діафіwrЬІМ

А. 8ащенно,_

XO'POWI"O гуртка

Прокляття катам Конго!

! ! !

І

і

в СУ'ЦМЬНИ1Й .сад, -

!

! ! ! ! t

! ї ! !

! і

!

35 !!

в склatДi

! !

т.ів.

ч~слі і офіцер Ян H~Ka (Реп­

!

! !

НазустрІч літньому

і

спортивно.у сезону ОПОР'ТClМени за'зИ1МСМ"ОТ{) 1!і'д-

на АфрИlКИ Патріса Лумумби і йо­ го бойових со.ратникі1!. О'ДИП за ОДІНИМ ВИСl}'ІПають р06ітнИ!Ки. В 'КОЖ1lОМУ ВИlСТ)'ІПl СЛО1!а гні'Ву і

ко)}атИВlНИ'Х Дерев. Хороша і'н,іціаТИlВа!

~y

,на

главу

за'КQННОі'О

КОНГОЛЄЗI>КО'1'о народу

і

В. HeroAa,

~

. 1'." •• 1•••• ;' •• '.1'.11 •• 1."..,.... '.1'.'1 •• '.".' •• ".'1 ••

,BЄlrЬ світ,

чен,ко

-

каже т. Юр­

таврує

ганьбою бан-

ду вБИ'іЩЬ на ЧО'лі 3 її

ПОКРОВ'К­

'І'едем

ПРQКJIЯТ-

ХаМNаршельдом.

у призначений

«

r # g g C ' . , q . . . ._ ....

В л и"'ое» е

·,.

во одержав методист з Киева

жодного слова. А лектор про-

т. Пащенко.

довжував

лекції

«Активний

Тепер учителі вже напружу-

ме-

печити

стійно

слухали

але

чим

його

дjiльше,

му етаПJ,

конливі

наводились

приклади,

наче

мирний

дого,вір

з

перетов.

Німеччи-

сія прИЙНЯ.1а рішення, які б ВІД-

що питання про ми' рний договір з Ні'меччиною - головне в ра-

щоб

~e-

повідали интересам ЗМІц,нення за-

гальнОГО МИРУ. ДОСЯ' гненню цієї ве.1 И:КОЇ мети спри' яютьвисунyrі нашою країоIІОЮ щюповиц:ії про

за.гальне і повне роззброєння, про рео.рга'Нізацію С'Г.ру:ктури викоНЗlВЧИХ орга,нів ООН, а також

Я,l{Інз.їішвидше

пеРе'/'ВQpенІНЯ

в

життя вже прий,нятої на нкні ш_.. ,ній сеоії до . 11 ,перерви декла·ра. . ції

про

ці

.1 і~ВlIiд1ЩIЮ

пигга,ння

КО.10Нl1аЛl3МУ .

!1Іривертають

до

себе найбільшу увагу всіх мир?тобних .,юд~й і ти,х

делегати!

сеоії , як·і заінтересова,ні в OЗJ1()tpОа!-

лен,ні

ани

'крума,

я;кии

виступив на сесії, ЗСЮУДІІ$ зло-

чини к().ЮНіїзаroрів і постаil!l!ІВ ви-

могу нормалізувати стаllЮВlИІ1е в

Koнro.

ПреДСТaIDНицтво

ООН

опу6ліжувало

СРСР

заяву,

в якій вказується на необхідність пита,ння

про

роззброення

тим, щоб виробlfГИ

3

ос.нови діЛЯ

ДОГОВО!ру про зcwaлЬ'Не і повне роззБРОЄJ[IНЯ . ЛіН1Я нашої деле-

(ФРН),

вважає,

дянсько-захііЩНОН1мецьких відноСИlнах. ВIЮJIОВЛЮЮЧИ ГОТОВНlість почати переговори з урядом

за.га·р6ни.ки

КJfИГОЮ.

гаряче

дякували

тов.

Пащенку за корисні поради.

Побільше таких лекціи"І

І. ВІКТОРОВ,

М' Їlльярдів

марок

і

С.аfр;аIlИ аеопуб.1llвовавих диет!в Робітник А. РущеШtо вatpи)

звернувся

листом,

в

дореда'кцН

якому

дИ'ректор

пропонує

комб~на'Гу КОU'\1наЛblНИ.х '''J

рoor.1ЯД,

надfсла. но на

повідомляє,

ЩО

ВЮ<ОН-

ком міCblWЇ Ради поставив п~ед

бан.ку пwrаlННЯ про вl\ІІ;КРНТТЯ прикаси

для

рос,

приАиятгя І1Р0-

президент БквадОіРУ

IБЗ!рра,

аСИГН'Ylва,ння на ПО'І'іРе6и всіх інших міністерств. Дії праlВЛЯЧИХ кіл ФРН cy:ne-

ряід політичних діячів Мексіки, Чіл( Широкий РУХ солідарності з куБИІНСЬКИМ Ha' J>OiдOM перешкод­

рються за мир, за загаm>lre і пов-

ЗГІРесивних П.'111iRів щодо Куби .

речaJТЬ зусиллям народів, я,кі бо-

не

роззброєння.

Життя

довело,

що той, Х'ГО не хоче миру і роззброєНІНЯ, tle хоче і с,вООоди нар()ців. У сцраs.eд.ливості цього

жає

здійснен,ню

а, мерЮ<анських

3ГУРТОВАНІСТЬ

Ha.poд.iJв, які

борються за своє npа:во на миtpН'У I1Ірацю і прогрес. найваЖ.1ивіша умова їх перемог.

ПDliiКла,д такої єдності показують народи соціаtJIiстични,х кра,ЇIН . Недавно в столиці НДР - Бер·ліні

підпишемо

діслз.в лаТlІноамерикз,нським країнам НОТУ, в ЯlКій ВИКіРивновии• план агреси'вни,х дій СШл. З а ЦИМ пл а!ном , проамерикаОСЬіКI.

мічноі

німецькими державами, мирний

Німецькою пуБЛl·.КОЮ

Демократичною

з

*U _. .. ИРИИИ ДОГОВІР

Ні-

на всій

першу

*Сесія ради еКОНОМl'чНОl взаємодопомоги

чергу

не ті'лЬ'ки

правлячі

Ні,меч'lИНИ.

чинять

ко-

Вони

уперти'й опір

співробіl'НИЩТВУ і зближe!llНЮ з НДР, але· й проводять що-

до не'l' ворожи· и· курс . В той же час "ра·nлаЧI· K~"a ФРН паси-

воднть радFнсыиії Союз. АКІ Ж ЦІЛІ лежать в ооно-

ливо добнваючж:ь атом,ної зброї. Загальні внтраrrи На оз6роєн:ня

,.

'"

Q.

"".

люють воєи:ні готува.ноня. наполеІ'-

Т ві за,клику нашої країни укла- в

1961

році дос.яnнуть у ФРН

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:t -

20

ться ТЗlКОЖ cыкго»

ду,

HiKaparya,

б'" ро",НІ

і

де

оз-

а.мери-

канською збро-

єю

куби:нські

КОН1W>еволю-

взаємодооомQГИ

(РЕВ) . crn·nne-

Член<І'МИ цієї організа·ції, ~,.. ної в 1949 році, є п,редсгавниlКИ Ра.дянського

Союзу

та

ЄВ'ропей-

ських країн народІНОЇ демщратії.

В раді беруть участь я'к СІІоотері г аlЧі лії,

посланці

Китаю,

Демократичноro

Корейської

МонГо-

В'Є11На'Му,

«КУ'БНlН-

дістаlВ

I\ОІ'.Н1ІУ

би

утря-

негайне

«допомогу»

Н ов·і аrреСИ'ВlІ,j заміри i:мnepia. . щодо К уби ВIiiКJlш<аля l"Иів Л1СТІВ . Н латшноамерНІКа.нСЬІКIfХ Ha'PQll;lB. а захист кубинського народу в!югу-

ПIfЛИ президеllТ Бразілії Куад-

гігієнічної П'МlнастиIКИ; урок аlНглі'йської мови.

Рада посоджує

ла

раlНIКОВОЇ

10.15(Для по ­

ч",mi'Вців): 11_00 урок англій­ cыкїї мови. (Продовження Куір­ оу); 13.00 для діreЙ. Телеmзій­ ниА журна<л «МалЯТКО:t; 13.30 «НезвичаАна подорож Мишки Стрекачова:t. ХУДОЖ;НЇ1Й фільм ;

15.00 - рішен'ня сіЧllевого Пде­ НУМУ ЦК КПРС у .аії. ШКО'о1а пе ­ редового

досвіду

сільському

1\

господарстві. «ЯК запобігти еро­ зіі грунту»; 17.00 - передача для воїнів РадЯІНської Арм.п . ТВQDЧИЙ 3В'іт сек. цїї військових письменників Спілки раідянсыІхx ПИСblмеи:никїв УкраїIНИ; 17.40«Якщо люБИШ:t. ХУДОЖІній фільм; 19.05 - коощерт солістки BeJlIfl(Oго театру СРСР Та.мари СOjXЖі­ но·і . (МОСК1ва); 19.30 І . ЛазУ' тін «Сержант міліції:t. Спек­ такль теат.ру Цеlf11Pальносо Оу. дишу

культУіРИ

заліЗНИЧНИіКі,в .

(МООКіВа) .

13

БЕРЕЗНЯ

Поnеділок: 11.00 - художній фільм «Проста річ»; 18.00«Прочитаli цю книжку:t. «Хто такий Ніце-Пеніце»; 18.30 рі­ шення сіtШiевого Пленуму ЦК КПРС

у

дії.

Передача

починають

життя»;

ножурнал;

19.00 -

Наро~но-ДеМОlКратИ't- -

ної РеслублїlКи.

ві Ану. ГLлаIНУЕ- на· більш успішlЮго ров.виmку.

створеннІ\"

12 БЕРЕЗНЯ 10.00 - YlIЮК

Неділя:

проходила ХІУ reciя ради екО!IО-

ці""''''''и, м а- наnпл'ногооподарські пда'IІИ ~"ia~~..",,,,,, '-""" ють Ha,МJЇp ого- лістичних держав в itlll'''''''''''X їх ЛОСlfГи IКубі Й ...,.,..-..

КОlfl1рреВQлюційного

яlкий

ВИЗНа<НJНЯ США.

Перу,

окопалися

R

*Нова змова проти Куби

.несуть

Захіщної

Д н

Гвате -

ма_1И,

з НI.еч-

ЧИНОIO-на ч е р з І

пооначає-

за це

уряди

ВІДНОВИ.JIА РОБОТУ

до-

обст' а.НОВЦІ. в с_. . В -=,РОПІ . шну

ла

Рес-

UИМИ ДНЯМИ уряд Куби на-

XV СЕС І.п: о О н

меччи:ною згуб-

ться

з

,,===""='==>=:====:=~======ё

протягом майже 16 років

'н о

ми

(НДР).

Bi~CYJ1HiCТb

МИірНОГ()

то

договір

теАепередачі

з

впо-

підприємств т. КулажlllН Ф . , Я:К<>-

му цей ЛИІСТ було

Дuвіться

(м. Б:ро-

рw.кувати справу спла'Ги ГlPОІШей за КОРИСТYlВання елекl1роенергїєю, тиlм самим дати можливість трудящнм зна,чно економнтн час.

пианої

перевищать

На маЛЮНІках : зверху еулиім. Я. Недепки у м. Овручі ; Cnlра,ва могила Героя; злї'ва БУ'ДИlНОК, в ЯlКому народився Я. Нелert!Ка у ЧеХOCJJоваччині (зроблений 3 фото, який екопо­ ЦЯ

••

Брова'РСblШМ віщці.лен!НЯМ Держ-

учитель Мокрецької

зв'ЯЗdiНИХ з і-м'ям Я. Нелепки.

••

висновку переконує позиція ~мперіа' лістичних кі.'І США щодо Куби.

гації на сесії ООН ВИШJIII,в,ає з полі'ТИКИ миру і ослаблеНіНЯ між-

HalPOдHOЇ напружен.ocri, Ніку про-

гітлерівські

ФРН, наша країна вказує, що кми не вдасться У'клаС'Ги МІІ\РНИЙ договір з обома ни,ні існуючими

продовжиrrи обroВQРення на се- .в сії

Нї,м,еччи,ни

мі жнГаlРОДИ оїН oбcrrа'Новки.• гО'ВОру

Президент

при

ки

t

КОсlИ

...... ~ ___~~:::к~:.r#,.~:;~;:~::~;:л;:_

ною. РЗlдsmСblКИЙ Ylряд, цк вЇдЗн.ачається в його паМ'Я11НІЙ записці УРЯДОВі Федеративної Республі-

вимаrають,

над

А коли лекцїJI закінчилась,

g.g.~~,.",..:>'OOOo4'.go4'., • • 0 . ~4

СТИ

працювати

слухачі

двоміся''ІНОЇ перерви віJJ,новила ро6оту ХУ сесія Генер. алЬ/ної Аса,мблеї ООН. У ці дні всі люди волі

твор-

б а Йдуже,

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

доброї

забез-

чОГо навчання, домогтися того, щоб кожен учень т. ворчо працював на кожному уроці, як навчити його думати, само-

ня шкіл _на даному історично-

БЕРЕЗНЯ в Нью-йо;рку після

як метод

тод роботи з УЧНЯМИ:t. Почав лектор з розповіді про свою роботу і досвід учителів, уроки яких він відвідував. Спо-

торія. Мова йшла про завдан-

7

радити,

активний

ра-

напали на 'нашу БаrrькіВЩИIІУ, Ян одним 3 перших взяв у руки зброю, щоб разом з своїми бра- І кується .У моісцевому краєзнаlВЧО­ тами-слов'янами ~ромнти ОКYll1З1НМУ музеї).

урlЖю(.

вали слух, щоб не пропустити

тим уважнішою ставала ауди-

.

на

повнили відведений клас. Сло-

чатку присутні

робіl1НИJК.

нас

з

кого ЮІ<РОДУ...

Пащенко вже не раз побував у

Кому

і

І

лу і разом з її ВЧИтeJlями за~

Тема

К. ХОРОШУН,

. ~MC Т орфоп IДпри~ тво

час прибули

Я

НЕЛЕПКА!

дянських лкщей ·неві.до,мо ім'я цього мавного сина чехословаць-

,ellellell • •,ellell.II •• I-'-' . ..............11." ..... '•• 1.'...

ми у 3аворицьку середию шко-

тя гад3iJМ K<tHro! - Геть .коло,н,іалі'зм! Сво601дУ КОНГО і всій Африці! така одноС'Та.Йна думка ,всіх уча.сників 360p~B .

e. ••

С. Барбон,

член ВЛКСМ.

у своєму а.1",ООмі зарисов,ки Мlісць.

Н

ХОРОША ЛЕКЦІЯ

У'РЯlдУ

Па1'ріса

дУМ}"Мібу.

-

дepЄIВ.

член ВЛКСМ.

йому присlЮЄНО 3іВаIННЯ

-

Броварського заводу холоди~ьНИlК і,в М. МаЮllревич. В ін зробив

тити у цьому році тисячу де- J)03Ілочнеrгься будівництво ета- ~

! !

тому

НешодавlНО у м. Оаручі, Жиrro­

!

діОіНУ, навколо ЯJIroГО БУіде по,саджено 300 де.коратИDНИХ

бійці

мирської області , де особ.~ИJ!lО B~\Q­ зна ,чи·вся і загинув ЯН Нелепка, побував у відпустц:і робі11НИК

го :ві~ділка. літньогосєзОО1'У. Тут С'1'ВОре'На Вони 30 б ов'Яl3<WIИС ь BWpoe- футБОЛЬ'на КОІМаll'да. НезаЮаром t

ного героя Конго, великого еи­

в

Героя Рад,янського Союзу .

!

ШИ.'ІИ к'()м'сом ольці погреб,сько- ділка активно ТОТУЮТblСЯ до ~

не: нависті до тих. ХТО підняв ру­

чизною

і

! ! Кл,уо пі'д'Іl'ри<ем:ства пеРЄІП(}В!lе­ ! ний. Тут іlДУТЬ збори В зв'.я:mу !! 3 злочиннимвБИіВСТВОМ HaцiOHa.ilb­ ! !

воюва.lИ

частИНИ

КІН). Не ра·з у ЖОрсІОІКих сутич­ чах з ворогом він пока'зував зр·аз­ ки геройства і мужності . Ра:дя'Н· ський :r1РЯД ВИСОКО оці!Нив заслу­ ги т. Нелепки перед !Нашою Віт­

!

!

організації .

Ca'мoBiддatНo

чехословацЬ'кої

!

секрет.ар комсомольської

'І1Ш вИ]>і-

И

!

значення 1ОО-річчя 3 дня смерті Т. Г. ШeJВ'ЧЄ'Ніка_ Г. Юрчен,но,

Пєре.твори:мо наше сеrЛО

-

R

!

ЧМОВЇіК в1,щбудеться в .щпі ВЇIД­

і ІнІцІатива КОМСОІОnЬltlв

А

Ч Ч П

!

На 6ро'ва'рсы!ilиуy віщ,ціЛКУ створе'ні ТYJYl1КИ ХУДОЖІНь'о-і оса­ мщі.я.лЬІНості . ПершиМ ВИСТ}'IJI

клубом.

І

м . Бровари .

~ ~ ! !

НовІ гуртІСИ ХУДОЖНЬОЇ саМОАіяnьностl

зав·ідуюча сільсыlиімM

f !

за,вод,

дивились

Г()l1'увала вечі'Р і КЄJYY100ла ним вчителыкa Г. Мootрymи:на.

і

РОбітни'ки трубного цеху . Лива,РНlO-.nракат:ниЙ

!

І)

л о в

f

T~piK кролівниця 3<lJ3И1мськ()го віl,щі1іжа СОфtя Барбон

ГОРДОС11 росі!Йської і сві­ ВИIJ)ОСТJМа 1024 крот. У НЮнауки. дOlПові'дачами 'нішньOlМy році ,ВО'на :юбов'Я'за-

.'І66ВИ'М пе}}іоди'ЧІНОГО за'КOtН'У, В. ГалИJЦькИ1Й СТВОpelН'НЮ

! !

і

М. Щербан, С. ПотаП8J1НО, М. ФеАОРУН,

і

-

на , вечорі були учні стаJ)ilIIИІХ лаlСЯ 'ВИ])О'СТИ'l'И 1500 Ш'r}1\. кла'СЇ'в 3аЗlf..\fСЬк,ої СЄоре,цньої дil.lа у Софії йдуть добре ШJКj}.'Іи. Т. ffiра~че1і'КО II!IHIICВJI- вона ~ciЦ'H,() тримає с.во6 тив с.віИ ВИСТ}'ІП жИ'М'ю і ді­ CJroВО. А. 3еnінсьний, секретар КОМСОМОЛЬСЬIЮЇ яльн~сті вчено'го, М. ПootИ\ЦЬ­ організаціі. ко врритrю Д. І. Мен:де-

!

'l!6ИJВЦiЯ!

вечір of1В

ПРИС1ВJIче!Нwй д. І . Ме.ндеЛ66ВУ

і

Ми тавруем,о ганьбою 3ЛОЧИПИ

У СОфії Барбон міцне слово

!

жав або ур.Яlдівкраїн Азії, Афри­ ~! ки, 6вропи і ЛаіННСЬКОЇ Амери­ ! ки,

Х О

По сторІнках багатотиражноJ газети ,,3а соціалІстичну працю" І

«OcтaHHi:t.

кого

театру

М.

Лесі

кі­

Горький

Спектакль

ім .

В Зtll11ракті ля

«Машини

18.50 -

Київсь ­

УкРаїНІКИ .

«Новини дня:t, Піс­

спектаlКЛЮ

-

«Спортивний

тиждеиЬ:t.

БерJIі.нська сесія РЕВ l1ІРийняважливу

програ,му

p03ВlfТКIY

хімічної ЦРОМИСЛОВОСТі J<paї.н членів ради на період до 1965 року. ПРOl1Pа,ма передбачає, зо-

Р8Аактор В. ПИНДЮРА. Романенко

Ольга

Мш<итівна,

крема ' коопер'"ваlН1lЯ та " ~eцl a J' ... лізац4ю СОЦI·а·.."l·СТ~·НИХ КІра-ІН У' П~' . ,

яка живе в м. Б,рова"'и

дonомагає ~paiїIН· aM, що входять в неї, будУ1\а.ти нове ЖИТГЯ.

~"'j;;' І'вановичем. Справа слухаТИIМегься

вул. Че-

, JIIоскіна, 59, порушує ,,..справу про випуску хімічної продукціі. РЕВ IVv.!.лучення З Романенком Мю<о-

д. Касаткін.

СЬКОМУ обласному суді. у КИ,j,В·

орми БРQварско!..о ра.Акома КП У!<раинl,:l и раAcoeerа депутатов трудящиXCJI, Гор. Броеарw, Киевской обпасти. Адреса редакцш м. Бровари, КИlllCЬКОl області, вуn. Киівська, М 158. Броварська раЙ0llilf8 друкария оБЛ801ЮГО ynр.а,ui.кия куm.ТУР ••

Зам .

1221-3250,

31 номер 1961 рік  

31 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you