Page 1

В Ми:коJ;йвсьІКій о·б.нсті бі .1ьш 13 ОС@БНОЮ ро'боrою ві~rО'ду,ооти

CTOXDПOBEUb * Субота,

ді,вни:ки ~села. Шофе·!)и pa)J;roc.пy «ВоrзІНеІСе'Н>СЬІКИЙ» 'ВЗіЯ•1WСЯ по·ряд

НАРОЩУВАТИ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ 4 :)І·ільйони:

На

ПОНаД

ПР•ОД}'ІКЦіЇ

ВИ<ГОТОВЛ€ІН0'

Іюан

та:кі .резу.1ьтати' ·р,ОІбо·rи

-

р.айояу

:підлриє~,ств.

пр•о~ИІс:Jо,вих

:в 1959 році. Натхнені шptlliW)IИ :КО ,lе'КТWБИ 'JЮбіТНИІЧі У'С:ПЇJ\аt)!И, році Се'МИfі.о·рю:ТЬ·СЯ В Дj}}1ГОІЧ річки• за те, Щ{)·б дати ·р,і.ЗІної ill.P·O· ду:кціЇ Ла 16.625 ТИ<СЯ<Ч Ка'ріОО­ ва:нців бі.1ьше, ніж тор<і,к.

!Юботи• дмх ·МkЯІЦів

Нас.lідІКи

-

:р•еа.1ьне,

·К{)·М

завданІНя

поІНад

nеревv.~кона~ний,

значно

п.п:н

і•н-

ПОІК~

НО

ПІРО

3Веде:НtН:Я

fl3lli'II'Я плаІНу за січень і лютий по ва . 1оsій ПJ)ОД}lІЩії ('в прюце·н­

На Украї•ні впe'j)lllle

і:~.

XIV

з'їзду КП{б)~1

ню

ap•ri,lЬ

ВИ•робів,

107

промарті.1ь

!О:з

На 19·59 ТИL't!И< зо>бо·в'ЛІ3ШНІНя:ми. р.~к на•рО~НОіГО>с:пода:р.сЬКИІМ ІПЛанОІМ вщю,бнwцтва Н1і!Мі,чався пpwpkr до рі<В·ня 1958 •роіку Jl'J}OД}liЩiЇ fіа 14,6 ІПІР.ОІЦе·нта, фа;КТИІЧіНО ж

що торік

JІІІІХ і

•будіmельний

2

·1 \0!If-

не

СІІ.Ї<сяців

>ВИрО,бНИІЧО!ГО ІП,1а•ну,

БИ:КО'І!!ували

від:стає лише

мі:сяІЦі

,раltСІПJОЖИВ.СІПіл:ка з <ВИІНИ ІКО·деІК· їй,

ТJ®ЇВ, nід,ві'ДООІЧИІХ

лро)І-

-

кюuбіІнтау і ,з:а.готконто• рІР. .Бi,Itpa')~HiJ що з початку

.

} . ..

ц:Ша, ·меха:нLЗацн та ІНШИХ 31liXOнев:пи·нно

прод}lКТИІВ·

З'Р·ОСrає

ні<сть rr.paцi. Та:к, 82,4 П!~'ОЦ<е:нта робітІНи.кі,в •кі::ІЬІКО·СТЇ заrаль·но-ї

П!ЇВ·1'0Ра і .білЬІШе ·раз пе•р.е:вИІконують но·рNИ, •j)·еШ'!'а

на

-

Ви·соІКоЇ

IFJIOЦem•iв.

100 про-

доби,ваються

ду;кти:вно·с·ті

wа 1ці

робі:rнкки,

бриrадw

і

в

ці.ТО)!J' ЛИ·

3а:БrОД}'\ ХО•'ІОДИ.lЬНИ•КЇБ,

-<>400

ЕШЕЛОНІВ ВУГІЛЛЯ ПОНАД

Ті<рюr.ки

ПЛАН

Ста ,1і,нсь: кої

видо•б·у~и з по,чаТJКу

Пда,н

.

Ш;ІJПJ)ИЄУ.СТІВ,

ОЧО·

~.

·

34

ВИЩИПИ

400

ТИtСЯ•Ч

·

М,JЛЬЩ):ДИ K{\!JJI1.10BM!Цl8

За

ження со·біІВ<ІІJ)!ТDІС.Ті

1

ЩО

ЛОtСЯ,

ТаІКОЮ

Пр<)Гр.еtСИІВІНО'ІО

ВИ'ПУ·С!!{

праці ІК0t.1'Г'ОСПНІШ{і'В.

обла· сті

рюку :по:над

ТОНН

Б·}'ІГіЛдЯ,

ра!Х~но:к

зни­

палим зеtк·о·

но·~·тено м·і.тьйлни ка·р-бов.аІЩіs. (РАТАУ}.

Героя

Соціалістич­

До 90-річчя з дня народження В. І. ЛЕНІНА

Я була запрошена на роботу в Раднарком по прийому делеrалистопада числах цій до товариша Леніна. Це було в перших

Біля йоrо дверей цілу добу чергував латиський

пору час був тривожний, і ми не раз чекали

стрілець. В ту

нападу на Смоль-

ний ...

вміщува·R письмовий к1'мната маленька Каб1'нет ЛенІ'на ~ стіл, зручне крісло для роботи .і кілька стільців. Спочатку підлоrа

була rола, потім її покрили килимом: у Смольному було холодно,

з nідлоrи дуже дуло. За дощаною переrород•кою стояв телефонЦе був час 11евтримноrо паломництва до Леніна...

..

..

З ~~йrлу~іших сілець Ря~анської, Курської і наві:ь Ки•вськоІ и на

І губерин nрИІжджали до ІлЛІча ходоки-селяни. зібрані нем

«миром»

копійки в столицю,

охоплену

ПрИІжджал

революцій·ним

воr­

...

Приrадую: одного разу приїхала rрупа селян, які задовrо до революції купили через Селянський банк частину поміщицької землі, що довело їх злиденний наділ до десятини на їдока.

На та·ких

були середняки-селяни ...

Після розмови 3 Леніним вони одержали на руки відношення

до місцевих rубернськнх властей.

-

Тепер знаємо, що нам робити!

-

говорили вони, прощаю-

чись зі мною.

Через місяць ці те, що під впливом ті І після приїзду в якій засіли .кур.кулі,

-

Тепер нас

нам

Вийшло до Леніна. селяни знову приїхали розмови з· Леніним вони набрались хороброс­ село взялись за перевибори Ради депутатів, в що прикривали крупних орендарів.

тільки

добрій

справі,

подякувати

-

сказали

Володимиру вони

з

Іллічу,

почуттям

що

поваrи

він до

·

Ілліча.

Коли я доповіла про їхній прихід Леніну, він сам вийшов з ка­ бінету і привітався з ними з простотою і дружелюбністю, що вра­ зила мене. Один з селян, перш ніж по~ороватнся з Леніним, вий­ ня.в з клунка велику буханку хліба і урочисто підніс її враженому Іллічу.

сказав селянин. Хліба у .вас невистачає тут, ШнроіКо розставивши руки, Ілліч взяв цей хліб і, Ніяково

-

сміхаючись,. сказав:

-

(РАТАУ).

ровити

Ця радісна Трохимівна. село. швидко облетіла

доярку

прийшли

представники

rромадськнх

поздо­ і

партійних

орrанізаціА,

подру­

ги.

- Сердечно дякую ріднІіі Ко­ муністичній партії І Радянському уряду

за

внеоку

наrороду,

-

заявнла Пелаrія Трохимівна. Торік st .на;доїла від кожної кО· рови по 6136 кІлоrрамів молока. Даю слово, що .в цьому році пе· ревершу ці

показники.

сім.'я орде­ Зростає колrоспна вже в чотирьох ноносців. Тепер колrоспннкі ·в, із них в трьох доя­ рок на гру~ях На зні.мку: П.

орден Леніна. Т. Безпала.

• • • • • І . . . •11•1 І • • І. о 1 .І . 11.1! • • І • • • • І І.! •••••• 0. . . . , , . 1 і . 0 І. і І . І,., 1 • • І." .І' • • • • '1•11•1 · · - І • • I · I I · ! J · : , . , • • " • • f •• 1.1!.11.1 І . . .

(ІЗ СПОГ /\ДІВ М. М. СКРИПНИК)

· <>

·

су•вання.

звістка Знатну

Селяни·хо.Цокв у Ілліча в Смольвому

J•' ••

сільrосІПма,іfжеЛ}'!ОЛіІКИ. аІВМіГр<Ошо.:ве и 3а:І1'роJидил aprгiLli в.сі

1 . о: • . о.' І. • ; . О О. І о·~ І.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ., І.ІІ.ІІ. ІІ.ІІ.ІІ.І І.І , .: І • • І .І , • • о .11 .І • . 1 а І • • І І еІ ! • • І .ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.І І.ІІ.І І.' І.ІІ • • ІеІ І.І: • •

навчив

ДО·С'!ІJЮКО.БО 'ВИ:КОНаІВШИІ С.Б<ОЄ річне

зобО'В'я:за'Нн:Я.

ОtІІла.ти Itp<IJцi ІВ

УІк·ра.ї,ни ПІфе- к·о.'!ІГОtСІпах. На ·сеМ1іна,рі віді1Нача-

ра.іішр•ОЯКО)!бінату в селян село днgилось як на власників і зазіхало на їх землю. Це

і ·рабітнwць

Цf'XIf

В минуло:му ·році nрошо·ві п:ри-~ гре,си'l!Іни.х фО'РІМ·

С.тід с>подіsатися, що- 1)обітни-/ б}'таш ко·лrо'с'пів. .кодеІКТИіВИ

ФОРМИ ОПJІАТИ ПРАЦІ В КОЛГОСПАХ

ний апарат.

роІКу

зав~ялш ,;0 C,Itoнa..l€'H•HIO ВИ/j)' обни-

-150

j

ПРОГРЕСИВНІ

1917 року (ст. стилю). ... У боковому крилі Смольноrо містилася велика .кімната се.креее- таріату ... Одні двері цієї кімнати вели в маленький кабінет Ілліча.

4 ПідJПР•Ио&'t!ств.а,

декі~1ЬtКа

бінат, •по

дl'В

1

(ТАРС).

17,8 прОІЦен·та. Я.к-

стано,в.ИІть

·

cw-

палшва,

100 Ле:н::на, ІЩ)ОЩуватИL'tІ}'ТЬ

Як бачиІ~ю, бі.1ЬІшrсть ко.ле,к.тиВЇ1В )'ІСІПЇ!ШНО ·С!ПраІВЛЯЄТЬІСЯ і:3 В·ЗЯ-

воїла з·вання

лаrія

продуІКції.

СеІ.\Іінар ,в У Киє,ві про:веде,но 100 прюдукцв, до.стр~о!Ково· з:а·вершать пе1редо100 кв~vта.1ьниІЙ :виро·б-ничий :п.лан по І питання~х. уз·а,гал:ьне:ння 1 ~ ІJ•C'lx по•ка·3НИІКа.х. в·Оіrо· д'о'с'вщу, ВіпрюІвадж~н:ня про-

ра ЙСПОЖИІВСJІіЛКа

Верховної

Сталіна, с. Русанів, Безnала Пе­

сотень ·тонн І к·роХLwа~1ю.

сілЬІго.с:nа'рІrі.дей дає ні'в. Вона ,вже з:а:с:rосо·ву~ТЬіСЯ ІОІ тиІЧ1не З)Іа,гання на честь 90~річ- бжа·ТІСшва ІБати оплату бідЬІШ ЯІК у 1000 ІКОщІГоспаос ре~судоск·онадю зІ~О•ГУ І. В. чя 3 дня на 1родже:ння

Заліський цегельний завод Районна друкарнЯ Артіль «Радянська Україна"

'Г'() за ці

в еІкс,п.lуатацію, І вм1ст цукру,

новоприд- вІ·н )'Же дав кі.1ь,ка

100

«Великое»

до-

7 березЗа•С!Г{)- ня 1960 року 253 жінкам прнсРади СРСР Указом від

lx .

ІІ'ОЛЇ'ПІШ}"Є .кориtені

·ріооо

СУ'Ба· НІНЯ

за

rромадську

І праЦІ 1 плодотворну відІЗІначаються діяльність Президія

оргшн:із:ація~ш, І np•O'l'И 12 иі'ЛЬІІ:'Рt:Іів у 1953 рщі. фо<рІмою є rар;штоmа,на. грошооа .1ені пар'rіЙІНи~ш на'РІІQ(J''ВМІНЯ '11РУдод­ 101 ще шир1ше РОЗ'ГОJІ'Н'Уl'Ь соціа.тіс- Швщ:,:ке з:рюстан·ня Г'J>'ОL\Іад·ського оrrдата бе-з

Ар'J)і..ль ім. 8-ro березня Буд!і>вельний комбінат Торфоnід!n•риємство

j)f!'Д

бу:дується пє_·рruи'Й у ·Нашій кр.аїні

прюшр:rr..:н, де J>о•во Е<Беде•ним

мa.repta.ll'Б,

ро·ВІ~ни,

ІО2j Чl.

!О!

І(П(б)'У

з'їзду

XIV

1

покоління,

високих показників у

сяrи~н~я

б р И В

0

Нові На Во-с:к,ре•сен,ському хіІУЇ'ЧН'О'МУ . (Мо<жо·ВІська об.та.сть) В•И!СОКО·Ю ефеІКТІfВ.НІСТЮ. ко.)r.б:·наті

103 / е.lе:Іі.т>роене,р:rії.

завод Завод холодильни~і.в А·ртіль імені

д

р Н И Х

0

молодоrо

жінОІК наrоро­ ~становище. Не м>ожна ми·риrгwся і і в Євр·о·пі цех борІНИ!Х до: бр•ИІВ. Б•Ла·СТИВО•СТі ІЮСЛИ'Н. у буІJ}я:КаХ, НОЇ Праці, 10.060і медалями. дила орденами соІІІНі що•р·о~у е і 3 тv,кюrи фа.кта·~и,. яІКі є в • Цех влпу•с<Каmu~ Серед наrородженнх орденом 3~ЛЬІШУ'Є'ГЬ<СЯ і в Гого;ІЇ'Б•СЬ· ТИІСЯЧ то,нн боJ)ІНИІХ ДО:6риІВ•. ча.ст- На!ПІРИКдад, 3НаЧІНО райпр'ОІ~!ІКО~Ібі• наті Леніна і доярка колrоспу імені xa.prroшii _ а. в

ТЬІСЯ за е-ІNJІJо•м:не. в~тр. ачання

Райпромкомбінат Молокозавод Ли,в-арно-прокатний

б

доб'РИІВ<І.

І 10 109 ди у на'с ··по-:сі11р<tвжнь~му борю-

Гоголівська текстидьна

Цех

ro•cno-

-

118 ба1ні ве,рстати, ма.шИІни. Не- ,в,сю-

ім. Панфіло.ва «Промлозодрев»

Ар"tіль Ар11іль

ЛО,СЇ<ВІНЇ П•10Щі

райпр·Ос\!ІКО)!Jбінат

•П.lа•СТ)І3СО>ВИХ

·пов:іш:н·о ~онт}·ю·ть·ся

,РОЖНЇІВСЬКе то;рфопЇ))Jnриємство

·Сі'ННЯ•~f<, .ВИ'Р{)Щ€-НИІМ у НОВИХ ІНа· ·рес­ ГОtПО:да'j)ІСТВ8•Х в цьо:му СЇ•Н'НИІЦ!ЖИХ

•[Jex·i керіЕ•НИКІІ, партійні і ПІроф- 1\)lКУ'РУдЗИ «ВІР-42» і «буІК'Оt!!ІtН­ під 'К}1КУJ)}1~з·ою подwюють:ся. На Н&МоЇЧе:НО 3НЯТИ 'спі;юко.ві орга;~Jізації щ .1о дбаю·ть сЬІКа-3» ЮІ сте·р·иш,;ній ос·но.ві. ПОЛИІВІНІ!ІХ 3е.~І'ЛЯ.Х 50-річчя ознаменування На Вп .. · дня жіночоrо ·мож.1и•· дає спо·сіб И'Й Н р.и. · ер- Міжна!fодноrо Стери.lЬ> ' культу, в ЦІЄl п.1ан ІБ·рожаl два про те, щоб ·Вшконувати участь активну н ·На:сі.н­ е вtдзначаюч н ібрид· r · <В-ідведено одєр•жати вість ІК}1КУ'Р•Уд3у nід на.прише оябінат, к Буд: и•)rенті. т n·сор. gpo- жінок Радянськоrо Союзу в Іщад, недодав значн.у <КЇ;lЬКіІС'ГЬ 1rя без вида< .lен.н·я воло.тей, .Тобто бі.шш ЯІК 5 ти:С,Я!Ч :rектарі,в будівництві та ~омуністнчному rЇ'J)СЬіКИ:Х у зе'Мt".1Ь і,'{ шув.альних .на за.1і:зобеташrих ·КОНСТІРJ"КЦЇ'Й, ар- , не витрачаючи ч:~су і си:~и Ра;дянсьперед заслуrи ІІх (ТАРС). ах. н р.айо· ш.вємни'Х обри,в·<шня. тu.1ь i·~r. Па· нфі.1ова вихованпо держа·вою кою

~кій текстиль,ній

тах до заІВдашня):

зи. Во:на п:ров.оди1:ься кв;rдр.а·rно­

rні3дович ~посО'ОО•У. :rібрwднИІм на­

піднриЄ')!СТ'Б рсці впrроваджуюп•ь•ся у вИJробни- ПУ'бдікИІ. Одншк, в роботі У ЦЬОі!Іfу р{)ІЦі є ще j)Яд kтотних недо.тіків. Ок- 1~тво маl'ерижЬІкі фо'Р•~ІИ rі·бvидів

вир,о:бле,но' то·варів на. 542 тисячі да'Р'СЬІкої вірьовки . ка•рб'()<ВІМІ:ці:в. fiop,o те, JІJК працю ваЗав.да'НН·Я за1ра·з· поJЯІrає .в то.1И КОЛе/КТИІВИ Пі~ПрИЄ~ІСі'В, ·НаОЧ· ,)fY, щоб нє:гайно ,випр.аr БИ>ТІІ це БИ:КІQ·

На пі.вдні Та.джшкиста;ну ·роз­ го·р•Н}\lа•ся JІ&со·в.а сі:~~tба :К}ІК)1Р·Уд­

Гібридна кукурудза на стерилььій основі

ших пі,щп·риє~rстл.

ці.1- sир·о.бі.в,

зобо•в'яза'!Ін~

що

с,в•ідчать,

та

завпду

вар.но-п·рщ;ат;ног~·

Масова сівба кукурудзи

ово·чінники, Ш{)фе<ри та інші тру-

* Ціна 15 ноп.

12 березня 1960 рон у.

(РАТАУ) .

<БІК;lючаютІ:ІСя

м'яса

'ІJ'О•бництва

Київської області

N! 3 J ( J938)

занся ві~годув.ати 200 rо.тів ве· .lИІКОЇ рогатої ху.до:би і вwро-стиПІ '2- ~ ТИ'rячі к·ро.1і'в.

У бо·р0'1'І:Ібу за збіJьШfІННЯ ВІ!·

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих

.

525

вє•.lИ'кої po.ra:roї х}·доби.

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

'

СІМ Я

орденоносцІв

бритада ГІJро•ДІня · свиней. ко-.-uго,с,пу і11н~ні ХХ з'і3.'1}" :ffiПPC ПеJ)во~айсt,к·ото району ;юбов'я­

бритц за тракrо· рrНИ'Х я1; 200 Рожка зо·бопр.:•r; .ндюІ О.1ексі•я в'я:залися о~но·час<но з .ведення:~ веіх по.1ьовиrх ро•бі·т відгодувати в цью1у році до 60 ти>еяч rюів

.

Зроста~

тракторних Оригад вІдгадовують худооу

200

краін. єднаіlтесл!

Пролетарі всіх

У мене і часу невистачить, щоб все це з'їсти.

по­

Буханка хліба опинилась на столі, і незабаром вся rрупа селян на чолі з Леніним сиділа за круrлнм столом і по-дружньому р·оз• мовляла.

Хліб у ті часи дійсно був найціннішим даром села. Цим ста•

родаанім з-вичаєм

селя.нн

вшанували

вождя

робітників

і селян ...

Пам'ятаю, одноrо разу прийшли селяни-ходоки з різних rубер­ ній. Вони хоті.1и захопити бурякові поля і rDворили, що «земля

з-під буряків дуже хороша» ...

- Ніяк нам без цієї землі не обійтись, будемо сіяти на ній все дозволить по пшеницю. Проведіть нас до Леніна, ·він нам

справедли·вості.

Я привела їх до Володимира Ілліча. Він сам відчинив двері хвилин і, подаючн руку ходокам, запросив їх до себе. Минуло

п'ятнадцять. Я авійшла в кабінет. Як звичайно на прийомі, Ілліч

,людини, опустивши зручно сидів у кріслі в позі відпочиваючої руки в кишені штанів. Селяни, nоклавши шапки на коліна, не по­ спішаючи і солідно розказували Іллічу про те, що робиться у них Примруживши одне ІІа селі. Очевидно, розмова була в розпалі.

око, Ленін допитли.во вдивлявся в обличчя селян. Я почула урив­ кн

йоrо слів:

Як же без цу,крових заводів ми обііі,демось? .. Нарешті ходоки вийшли. Вони бу,квально сп'яніли від розмови Так вони у розмовІ зі і спілкування з «rоловним більшDвиком».

-

мною назвали rлаву робітничо-селянської влади. Це були люди стримані, які звm<ли не довіряти місту і обережно ставилися rеть сила розуму і ду­ до всьоrо. Але на них непереборно вплинула ясну і Ця сила виражала ховна чарівність Володимира Ілліча. чітку пролетарёьку лінію І Aoro тверду свідомість І переконання в необхідності дружби робітників і селян. Я бачила, як вплинув Хо­ на селян дотик до живоrо джерела думки rеніальної людини. доки оточили мене і твердили:

-

Поїдемо на село

розтлумачив

нам,

як

є,

розкажемо,

-

що бачили

йоrо.

Все він

спра·ведливо.

... Один з ходоків несподівано спитав мене: - Скажіть ви нам, що ж, він всі справи

сам вирішує? Я відпааіла, що Володимир Ілліч всі державні справи вирішує з партією, у Центральному Комітеті більшовиків, що партія так само думає, як і Ленін ...

Я підмітила, що Ілліч був особливо привітний з селянами-хо­ доками. Якось особливо rостинио з ними здоровався при зустрічі. Судячи по тону йоrо, по простоті йоrо розмови з ними, я поміти­ ла, як він м'яко, обережно прuертаючи до себе, неnомітно для

самих селян наближав іх селянську мірку розуміння речей до про· летарськоі.


~2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!С~Т~А~Х~А~Н~О;В~Е~Ц~Ь~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12 березня

!І ~~ р::~~~\ ВСЯ МОЛОДЬ ПОВИННА ВЧИТИСЯ Бюро

~В'ЇТИІ 3ШВЇД}"ЮЧО•NІ

:JO

СОМ'О;l}"

ра;ЙJК()М'f па:ртії зао.;l}'ІХ<І·

j)(}ЗІJ'()бИТИ

п;да•Н на

'ВІЛд1оіЮ.М

м.а.є сер.едньої ое>віти, до навчан­

чі'J)Ін·ьої

ня

ді

і

Ру·сані~СЬІК(}Ї

.1оді тт .

що

мо­

Ра,Й'Відді.l за6е3Пе'ЧИТІ!'

наросвіти

)J!J•fi.orи

нЧ школи раЙОН}'.

та

та

ок·ретмих ІК.lаеів

ltЄІр-Їm'НИІІtЇ'В

Сі ,1·І>СЬ.'КОЇ тМ·О·,lОДі .

В П()СТі!JНОІВі .Ві·дзНаЧеtН(),

танм,

ЩО Jl

СеІК.рета:р;!В

.1mшилась рІУбота

ніоо.цііЙ

.к .1аеі·в ,

ЯІК

11'.1!',

ві]JІКа, тут є ки.

Ли!Ше

цих пикід по,каза,lа

і серйозні

проценІГів

і

ОХ(}П,lена

чі·рні:х

)І;ОЩ11ЦеІІО Н ІІІ3ЬІК ИІ~

'В'Ї.ДСі'В

ТllіК'ОЖ

за :ни:п а є-ться

В

щюц е·нт

ПСіlШО'ГО

мо .1оді,

ВКтКОНЗІН!НЯ:

вст.анов.lІ'!ння

с.короченосо

ЧОО'о() ДІНЯ

Ch"Q])OЧ~HOfO

або

для

Жінки нашого

а

ПОТС1'З·

В різних

рооо­

cena

гад}"ЗSІХ

БО.1екТИІВн

і

дарсьак'Оrо

ІКУІJ1ЬІІ'урН4)ГО бу-

!

,ці-внІЩ!J'Ва

жі·нкиJ!1РУдіmІнці

х.1ад.

ве"rі,р·

3ра.ююво

орrа-ніеу.ва.1а

Все ШІfІШІе J)ОСJГQргаGТЬтСЯ соціа.1ітС.ТИ"Ше зnuМІ'Н!В е~ред тваJРнnмн:пtіаІ . 3ЗІС;rужену ед а­ В)· за11оювали до.арІКи :М. Та­

Чf'НКО , П')JІО'ВОДІЯІТЬ У])ОІКИ' На НИJ3Ь· ШИ'ТИ ІІІЗІВЧа,lЬ!ІІО·ВИ•ХО·ВЩ' poOO'J'y КО~у науІКОВІУМ}' і ~етоДWЧНО'М'}' В Ш'КО.1а·х, iдeO.l'OrlЧHY poOOr)· рівні . Не . виІКонують·ся rюанw .ви·· се·р:ед учтнів та аrітаці.ЙіJіо-масо-ву

статнь·о пра;цю»ть над залуче!Іf- го виІМа.гає поота'!fооа .ЦК КПРС

рш, М. ЛН'І'ви:но.:ва, О. П'РИ· хо~о, н . дireef!IJICO, Хар­ че.нжо, ~ата .'Іан.ж, .ІКНІМ

ня.м гпrіІВ до .витотовлеІІІнл }"на· «Про завдання паqУГіЙіНої щю·па­

вже

очне~ння.

ТИ'Вів

хооної

ро' б·оти.

Вчите:~і недо-

Нея.кісно

гащи

.нuорато'J)ні l}О'боти.

Ди·реІ КТО'ІШ

r.

ро:боч· Ct>'J)eд населенІІІ.я, .l!ilt то·

ви.кnн}'10'І'ЬСЯ

в

суtЧаснwх

}"Мова.х ».

Вюро райкооr}·

КП Уафаіни

ра!Н• ІІІJ}ОіМІКО)ііОІ'Наrу ' ІJ.І~ажає за Не()обХіДіНе

JI!I)JreВOGНo

ав;mня

.комуші'Стичноі

кодf!К·

'11'J).ani

О'ХООИТИ

ни

наnо.1rо'.1иво

працюють,

·Кар<Ні,

ІІІІКіЛ СКО'J)ОЧеІІІО\ГО

з6і.1ЬШЄН.НJІ Jі.іrро6тництва.

І!"ІаТЬІСЯ.

Жінки'1І!Ра.ці.ввиці

J)OOOЧOf()' ДН.Я

освіти, ра~ком п~ршо:го 1\'BITHJJ .wо.тоді

Сnогади

жяття

малюють

і діяльності

ТJ)удтОО\И!.Х,

І. ЛеніІНа

що nр.(ІJЦЮЄ на rrі'дпрИQ\1·

боротьбу

Леніва

за

(}С'ВіТИ,

Та

)';J\()'\І',ІJJ!'ІКТ}"ВЗ.ТИ

сі'ІlК}' ве'Чі!J)ніх шткі.1 на

1960-

наІВЧадьниІі ріх.

1961

30'fЮв'ЯІЗаІ!fо

відділ проnа1"ащи

і агітації J}аАІкому па·р1'іі , ~@1 нартодІю і оовіти та р.аЙІКо~ ком-

СЛО'ВО

nовстаН•НЯ .

О. КОЛЛОНТАЯ. Ілліча . Автор

сnогадів

nростого,

ГО

ДО

З~JIO.'Ieii!В'JPl

~З)ЮВЇ:Д.Ца'!ІОЮ

С·ВО6Ю ~)ІJСЬІКОЮ д'ЇJІЛМІЇІС11ІО

nрацювала

nід

С.ЩІИJІіl'И )"ООЇПFНООІУ 81111tiJIU8H· ПЮ іВЗІІ'1'1ІХ аОООВ 'JІі88ВЬ.

скромного,

r.

уважІЮ·

аматор .

.~юдеіі.

СІМ'Я 'І'РеУ-ДІВНИЧА

Гнат Андрійович не без радос·

ri

показує

урядо&і

вrдЗнахи

nрацю

і

сво-

В центрі в·исочить двоnоверхова школа, незабаром з 2кінчиться будІівництво Буди·нку культури . Після створення ра;ц-оспу ще більш розгортається будівництво жи!J'лових, громадських та ВІtrроб-

під час громадя.нської ВІійни гоював проти денікФнців . З часу ут· ворення в селі колrоспу, а теnер .радгосnу п·раuював самовіддано . - Вже час і відnочити йому, - жартома говорить дружняа

ВІЯ МихаАmзна нагородЖена в 1947 році сМедаллю матерІІ'НСТ· Ва» І стуnеня, в 1951 році орденом с..І\1атеринська слава:. 11 стуnеня, в 1958 раці - орде­ ном «Материнська сл.вва:. І .сту­

иичих

ветерана nраці Парасков~я Л1ruxa·

nеня .

На

очах

зrрос-

тає і м·і.uдіє наш радгосn . Все це

сnрава

-

людей, які

рук наших борют1>1:я

за

•1удо.вих достро·

. кове виконання семирічкого nла· ну. Заш!ТТайте, хто в радгосnі веде перед v змаганні. і вам на· звуть десятки прізвищ, серед fІИХ і сім'ю Гната Андр·ійовича Гу"Зоія. Саме- ·до нього і ви.рішили

й.'rіівна

-

n ' ятдесятирічна

rійна ~інка .

енер-

Невимуше-на рОЗ)ІОВа про тру-

дові будні paдrrocny nродовжується. Скуnі слова цієї жінки, але скільки в них uщpocri і сердечності . Перед . нашими очиrма життя nростої жінки-трудівниці, я•ка на nротязі багатьох років

-

Діти у нас хороші.

І

нова сторінка

рнть глава сім'ї.

-

rово-

~иваєтьс.я

nеред нами. Старший із хлопці.в Микола після закінчення Киї·всь· кого реміаІи<~ого уЧИІJІища буду­ вав Московський стадіон в Луж­ никах. Три· роки служив в Ра­ дянській Армії. Комуністом ста,

обладнання

завод,;в

верстати

робітни1<d'В'; знизити

і

колектив

механ.ізми .

собіва ·ртість

се~q>етаря

Пов­

nродукції. Халецькиіі,

па,рторганізації .

На фото: робітниця будівельного комlіінату Л. Лелюшен,ко nід­ готовляє до фарбування бункери для

j

кукурудзокаJІібровочних за·

водів.

... ... ... ... .....,............ ... ...а

До

а

....... ... .................. ... .... .

21

квІтвя-нвартальвий план

Таке ообов'~~

юяв на ня коМ'}"ІІ'Lстичних .

Так, стод:ЯJ>,

се6е ко-:1~ aprrJJІJ «fі'РО'МдОЗ'О-1 депутат мkь.кої Ради А. Вє.жоо Д'J)е'В»

І . ~шшо йо-го ~иконує. ЩОДіІІJJ ВИІКОН}'G зміІІІне завдання

3а 2. ·3ІІІСJІЦІ ВИ·ГОТ~'І'*о ріен~ї на 150 ~ц~нті11 . Та.кі ж показ · м~еЛІ на

1725 ТJreJI!Ч ка·рбооаш- НИ'КИJ •Має і верстатниця О . Ііва·

ЦШІ, що ста.'НОВИІГЬ 109 Щ)'О-цен·- ющЬІКа .

'111в. тОсmооно і розпотчато

Меб.lЬОdJІИІІtИ

:м . 3а•яруm~ото. маеовое І . l'ВаХІНен,ка _

етаа~tерок, підста.'ВІО;К iJIЇ1JIUI'Ї.:.НRX .Вima~'f'OI1t

.......

дукщію тілЬІКи відмінІНої ЯІКоеті .

...... и 11 "'""·-....

км•н,.,.".,

~дя те.1~1Б .

ВИІКuнують ЮІ.і;нні

длн tКВіф, завдання на 180-166-150 ДЛЯ ОДЯІ/'у. 4])JЮ!Це1!ТЇВ, В>ИГОТОВЛІЯЮЧИі ПJ>О·

НезабЗІ)Юм ЗІртіль б}""Ле ВИf'Отов.1JІІІ'И ВЇІК""""І.

6риІГад

М. Доои·сен:ка та

ВИІГОІІ'О'В.lенюІ Н'ОJІ.ИІХ :віфО(ііrв _

""~

"'" ...ш,

НЗІпер.едоДІНі

R'J)'ащи:м

леніІНоСЬJКИтХ днів·

'JУО'бітниаtаУ,

.б:)>игада.м

У -соціаJkтично:мт зм..а.rа.нні на буде Іl'J)И~ІВОЄ'ІІО З'Ва·Н·НJІ }"Д/ІJJ)lіИІ!tЇ.В

чеость 90~Ч'ІН з дня народжен •

НЯ ІЮ.1ОДИІМІJJ>а sбі.лЬІІП'УmU

і RОТ,1М.'1'ИІВЇ11

1\ОМ'У'ІfісТИRІНОЇ .пра-

L1ліча Jleнiafa ~ .

tti;wкkrrь

бриrад,

З. Марковський,

удІl/Р'НИDtЇ'В, ЯІКЇ ООрЮТЬ.СЯ за sвaaf•

секретар

парторганізщії .

r ромадськість-велика &111їКа 'JІ'О•1ь у ам.іщвевві тру­ ~ІПІІІt&МИ

ХХІ

що . по/ІІj)Ііобон11

'ВJ!Ufl'И

ву у -oat'J)e.'tfИX !rpOO'l'}'IIIIКfB,

осіб

ЩО

будь-виос

31111\іЦІІЮ'І'Ь

ІШЩ!{И

це фі.lаtt!ГИІКа, :Вт<.оона робота_

своє

-

виконаю,

в'Іці

С. Хрущов суооілЬІСТВJ. Г'Оловне -

14.

Зобоа'язаккя

Nim~o

ва.1ежИ'І'Ь

На

КПРС ТО'М1ІИІП

-

ва~~.

сила

двсцишіви., е б~і 8 ~их захюдhв, ЯІКЇ· б заnоОО'ади, а П!УІjм 1 ЗО'І\.tЇІМ ВИІКЛ.ЮЧЗ.1И' П&Л •

діІ'ІЮі

ворІm> Віра. З кожним роком змінюється доnомагав ііому, був заарештов.а-І єї дружини. Указом Презии.Uі • Дві сес1РИ зОІВнішній вигляд нашого села. ний і 2 роки відси·д,і'в у тюрмі, В_ерховноі ~ади УРСР Параско­

при:міщень .

nлан .

механізовано.

випуску

П.

rроощ~еькості.

MQUAIНJCI,

нові

заступнИІК

'Щ)аЦЄЮ

на ДО'Рj'ІеНИХ ДЇJ1JШІК~ роботи,

Сnогади про

кері:вкиuтво~r~ В. І. Леніна. ВоШІ рrоnов.ідае npo Володимира ІллІ· ча,

00сд)'Ж)1ІТМІВІ

продукції,

ні:Рощенням

ку•курудІJсжалібровочних

~

~

з

якому вже з'явилися

nо.1егшити

НЯ.1И Зве-рн~нл: ЦК &ПРС до зсіх ~адЯІНІС~Н!Х жwок, .-али

СКJІІИкаинs

paдrocnax району і тне .має се'J)ЄД· кої nартії, nідготовку збр'ОАно­ НЬОЇ

виробничий n,роценті'В .

сякденна увага надається механізації, що дасть можливйсть значно

лро­

тру;фmищі НШІІОО'О се.1а оприі­

cJ181ax,' в }:ста,НіJ.1!ах, ко:nГ()mах та 11 з'їзду, с11Ворення більшооиць· го

за

за 11ЯХ{)ВШЩІ DЇА·

ІИ!'ЛЦИІІІ

3

ІКОІМІС(}МЮІ.'fУ ~о в еміграції 1902-1904 рр. і ло· П')Ю.Бе>СТИ\ ОО.'ІІІК верненкя його в Росію 111 1905 р.,

1

6й-]ІЮТЬІСJІ

ростаючо-rо ІЮКОЛЇ'ІШJІ .

ка<ртин~

В.

шпt0.1И

Д}11\ЦЇЇ, :юраще

М. ЕССЕН. Зустрічі з Леніи•м·

·ві,мі-л ІНароднюі

лромис-

.'ІОВJІХ а1)fІ'Ї.1ЄЙ, •КООоDераціі, .1і·

та надання дода11КОВИОС ВИХіД1ІИІХ. НОВІ книги ПРО в. І. nЕНІНА задо р.а:йосннИ!Й

і

ЯІКі ~ за це lll'PildiO. Во·

РТС тт. Ва.б·ицЬІІшй, CYJXOP·f· навчаJНІНЯ~'>І }" ІВечі.рІНіх та заочнRІХ ко.в 311 оді1ка.юrь вкк'й'нання: по- середніх учбових закладах )'tix стаІно.ви Ради Мініс'J1І)і'В СРСР комун'іетів, що не ма ють середпро .шедеІНІНя для }''Ч'Нів вечірні.х ньої оооіТІr. _ _ __

Вюрто раЙК()М·у партії зобов'я-

гоопо-

! с. ГО<rо.тЬв Іфа'&;1МЬ за ІІІРИ • !і

роОО·

го цеху. 11

! !

навчаються

Вчитt>льсикі

105

на

комбінату дОКJІадає ба:rато зусиль, щоб якнай­ швидше освоїти ВІІ'робннчі nлощі новозбудовано­

. ....................................... .,.•..•..•..•..••....!

НіХ ШКі;J 1ІОІВИ'Н'Ні ЗНа'ШІО ПОJіІІІ·

В. Гурі•н а,

готової

Поряд

IIO'OO'l'}· .на nарнИІКаос 6рІRГа· без від'РИІ&у від д.wJ>, де.пута.т теі.1ЬІСЬІКОЇ Ради вw.р;о.6нИІЦІТва в J.WKo(),lax .робітни... 1 Га.шна Фе;д'Оріаmа Ку.1іш . чої і сі .тьської :.."О.lОД.Ї » . но

нчите .1і,

Kooo.lMJ!B,

ХО.lІ"КТИ·

Пj)();ВеДt"НН10 J3Іідоо~

-

лют.неви·й

таження

ЧОГО ТИЖ:НЯ Д.l-JI осrб, ЯІКі '}'t-'ПіШ·

Ц!'·ІІТі· в. Ок·реNі

ус·

нови Ради ~Нністрtв ОЮР від 5 дИІс.'ЮПада 1959 рОІК}" «flІJI'O

.Ве-

poaty

відІВіідУтІNІ!ННЯ. Так, no Ру;са~н~в­ сЬІКітЙ ШКО:Jі Ві·Н .С• ТаоJІОВИТЬ 50, а по &р·о·варсм;і.й М 2 70 ТІІро·

Р.

і

ви·конання

оргаtrіза~ійно-техніч.ні з аходи, намі­ чені nартійною орга .нізацією, які і зараз nерет· вор_юються в життя . Чимало трудомkткиІХ про· цесш, особливо розвантаження сировини , на.ван·

надавати

ДО;;JОМОТУ

П'>

молоді

уч:ні"В .

117

ШКЇ.l

м,wої ~· боти серед

П•рот;~~~г()м

дострокове

УсnіШному з.д,»існенню зав<Qань сприяли. н а ­

Л 3'))ТО'РІ'а. •

зобов'язано

B(l;:,f

Ha.RЧi!JHIOL\f

шкодах.

ПЄ'J)ВИіННИХ

ІJ'ОВСЯ'К'ДСІНН}"

пере·

за

самперед ,

ращrо~:тпі·в,

та

нелолі.·

і}аЙО'ну, ЯІ!і.а ·не має сере-ДІНьої ое­ віти,

ПЇ-Д.ЩЖЄ~С'І1В

•ко:rrо-с-пьв

ць;ом;у на'Вча.1ьноwу рощі дещо :ОО·

зоюрема

JЮВ.ІІІНен

пе:ц.аrо•rічнИNИ• хадра.ю1 всі ве-чі'Р·

шкі.1

змагання

з?бов'язань. Несучи трудову вахrу на честь 90рІ•~я з дня народження В, І . .'lеніна, робітнІІ.ки

уКООІП.1Є!КТ}'!ВатН!НЯ

rt)J{J стан і заходи; до @.:І'іmпеlІ'НЯ

ро(ті 'І1НИ'ЧОЇ

соща.ІИстичне

не

усrпшно ВИ'Конали двомісячний

Ніколаєшка

сі.1ЬІСЬІКОЇ

Пеоч· е ·нЮІКа і

мододі,

вахті

З nерших дні·в .другого року семирічки кслек. ТИІВ_ б}уt~ве:rьного комбінату все ширше рОЗ>гортає

·р()КИ Д.lЯ ПО'ВІfОГО

3-4

за.l}"Че·ння всієї

мю;rо­

трудовій

Пf!))Сі!Іеu\ТИ/ВІНИЙ

на·родtкої іJ•С·Віти т. llpyea, а та­ кож диІр~к1чJ.рі· в Врова·рсЬІКоі ве· шк·о:Jит ·р()бі1'ІІИ'ЧОЇ

На ленінській

року.

1960

я

неод·

аnевне-но

го-

Ніна і Катя -

IIJPO·

JІартійні ~ цртофспіпкові opra-

ніsації !)}"д!НЛіНІСькоr~ вІддІЛІка радІГоопу « Бо.rдані'ВС·ЬJШЙ» і за­

доІІрКИ . Піс.rrя захінчення школи .1ЇООWЧНОоЇ -стаrнціі &6рИІК П'ОІСИ· Ніна 4 роки JWацю.вала на СВИ· .1И'<1ИІ тВИіХОdІТНУ wботу ееред ІІІа­

ноферІd, із них 2 роки 11J>имала селеаня.

П.рол81Га.ндисти,

черВОJІJІ·Й вн:маJел передовикJі . По-

агіта·

тім пiJWia на МТФ, де разом із N])И с:та,1111 чa.c'flime вистушти з сестрою

Катею

доярками·. В

аже три роки .'Іе&ЩЇІІmІИ і бесіД,ЗNи. 3апдаІІІО'Ва·

1958 році за високі но ІІ'ІЮ'ЧИІ'rати леtК.ції ІІІІЮ трУдО'ВУ

надої Ніна .0Дt1j>Жал.а

учаснm<а

СВЇДОЦ'ІІВ~ ДИІСЦИІІІJ..1•Ї!Ну,

ВGГВ.

НОрМИ ПW!Є'ДЇТІІІКИ

В

В житті Трьох сестер недавно ciN'i і гроо.м·адських м1сцях, liiJIO

аідбулась коли

вся

урочисто

дна

вони

радlісна наша

~одія:

краІна

аід;з.начитн

нароДження

nрийняті

го комсомолу.

до

В.

в дн.і, 1 ПR.іlЬНіІСfІ'Ь, радяшьку :}(Іrкоо·ніеть .

готується

90-рfччя

з

Почала

вихоДИfІ'ИІ

сатирmна

І. Леніна, газе-та «Гроза » . Ії редатує ч.аен

дав

денінсько-

това•рисЬІКО'ГО

суду

за·відуючий

ми зав~тати, бо знали, шо ком· всt своt сили, умrіння, е-нер•гію тепер nрацює в МоскІІІі. - Тепер, як комсомолка, бо· f'Ібо.оою чаrс.тwною ІІПКО.lИ т. Кусомольцям він може розпо:втісти відJ(авала і в і ддає загальнооарод· - А Олекс·ій, що Зараз cJfY· рюся за 4 тисячі літ,рів молока · В від коЖJІоі корgви, _ говорить дm. за.мі'J1Ка.х , ча~ті.nках, я·кі багато uі·кавого, повчальноrо . н ій справі . жи.ть в А•рміі, комсомолець, с}mроводжуються tщшка.туірами, Гнат Андріііович гостинно Працювала Параскавія Мшхай· розnовідає ПараскОВсія Ми·хаА· Ніна.

приймає нас. Якусь ми:ть сnосте- лівна в колгосnі з дня його за- лі1~на, І іі материнське cepue nе­ рігаємо доnитлиІІШЙ, nримруже.- снування і в польовтт брІІТ'аді, і реловюоється гордістю за д:ітей. ний nогляд і ледь nоси. віл:і кін-

дояркою .

чи. ки чорних вусів. Довідавши~ь про nричину нашого втізиту. wн

шлось потрудwrись на свН'Нофермі 17 років .вона була свинар·

немОІВ

nеrн;втілИІВСЯ

-

з'явилися теnлі ітскор.ки,

в

-

накбільше

n.риА·

час ск:ртінулн :на.цвіріі

-

Сім'я

у

нас

11радьовита .

ГІЮМЗ:ДІСЬІК'о-rо

літr, і я пї.ду на ферму, ще А піо·

гаютЬСJІ

прита-І р011і о:держала диnлом І сту•пе· nашуть здоров'ям. ГоміН'Кі, весе·

·нерів своіх заберу з собою . Се·

ЧfтЖО:Г~.

очах

-

кою. За високі показники ІВ \954

ня, а в 1955 році була учасни· ком ВСГВ і на.городжена медал-

лю. Натрудженими,

мозо.1истими

За 64 роки багато nережито. рукамн вона лаrідно гладить бі· ПрИІГадую молод,і літа свої до лsme волосся дочки Галинки, я•ка пригортається

до

неї .

В.ііІІ замисле-но nодивився у - Це у нас де&'ята, - з гор· вї.кио. і nродовтжував р0311овідь дістю говорить Па,расковія Миnро те. як в селі nідпільно діяв хайJРіІВна і додає: четверо ді'В· ревком, Я·К він, молодий юнак, чат і п'ятеро х,,оnціІІ .

вер.нулИ'Ся з ферми. РожевІ щоки

лі, вони внесли в діім життєра· дісність, молодечий заnал. Дmчата наперебій ро3nовіда· ють npo свої виробнИ'Ч'.і · сnрави. Найменша Віра д•ілиться вра·

рокО'Во і АмерІtКу доженемо. На

миr!чка ·- сnрам серАозна, робить внс,новок Гнат АндІРіііо · Довго

Багато

ще

бvло

жениями про роботу на фермі, як

відвертrеЇ; і

доглядає

ЛОІІН«.:

nоросят

і

свНІНоматок,

-

трива.ла

гу:мору

розмова.

і

теnлоти,

сердечності.

повчального

а

д.~я

гонас,

В. Моск.аич, я·кі є труднощІ, недоJІіхи і що ксvсомоJІЬnів. секретар комrомольської вона думає з.робнтн, щоб у ни­

нішньому році виростити по \8 nоросят &iJJ. кожноУ свиноматки.

P;rдrccn

ОІРТ'ані'3аnіі . сСеМІm()JП(івськиіІ}>.

Щ)И!МJфе<нну '4И

cy;t

за

рахун(}к

vазо.м ~ на­

дружа'Ною

громад.с·Ь.КОJ"О

сnекудЯ11-

і ті, ЩО НІЮІа·

ооживИТИJСя

Т·ооа·рwсЬІКий роДіІІ·ою

вич.

пор.ушнИІКи

порцку,

ТИ, наІКдtШНИіКИ

говорить Гнат Андрі.Иович .

революції. . .

Itd

3800 лJтрів,-додає неща"'но бичуються "

Сем~чний nлан 8 ихонаемо дост­

На віку, як на довгій нив-і,

Жовтневої

В

А я -

двері, і до хати заАшли троє діВ· чат. Це сестри. Вони щойно no·

манні літн·ім людям, я.кі nроіішли, не схІМяючись , тернисти·й шлях.

-

Але

-

Катя .

по

по')J<JІІДКУ

ох·ор~ні

веде

не­

боро~ь6у з щюяІВ-а·

П'O'J)'}"'IIeii:HJJ

3Мt01Ні11.

С. Горбенко, rолова

tт..ри

товариського

Руднянській

суду

сі.~ьраді.


Субота,

березнА

12

ll JІ]ІО6ПJІЦТВО

1960

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

JIIOЛ:ORa В RО.ПОСП3Х і радгосnах paitony аа стано111 на

10

.."' ":Іі

:.с: ~

~~а

~:-2

Заворичі, ім. Кірова Гоголів, «Червона Ук-раїна» .Ч<трець, ім. І-го Трав.ня

~-

cr:i r::::.: :І:="ІD

О :а::.>.

Рожни , «Шльшовик» Зазим'я, «Шлях Ілліча>> Требухuв, «Жоnтень» Погреби, ім. Кірова Пухrв:ка, rм . Ватутіна

"'"'

1' \з шщg npOTIO

.. ~~х

+

~":х

:183

бО

421 335 417 328 291 2:37 258 246 254

65 57 44 48 36 38 45 40

49,8 49,5 41,2 33,4 31,5 25,0 39,2

468 390 332 305 321 273 335

75 62 . 56 45 41 38 60

добрі

в

Під урожай нинішнього ро· ку

плануємо

заготовити

везти на поля

26000

ганічних добрив.

і

нера

ви·

тонн ор­

тому числі І 1500 тонн. ПАШКІВСЬКА,

.НІ>Ї з за.крlішеІНИ'Х КО'ІJЇІВ, rorry:вa. ТИ 1\О'j)'МИ, ЯІКИХ, ДО ·реЧ'і, (}б,'Jаі!Ь,

1,0

l 80

коnійок.

аде'])іЖати ,від

та

агрегат

бульдозером.

Цей полегшить

набаrато

***

Ю.

• *

СОЛОВЕП, колгосnник.

*

Садова бригада П . Тананая

паливом .

розпочала

За рахунок цього лише no нашій кормокухні за рік буде зекономлено 6840 карбованцІв, вивільнено одного кухаря, JІКому нараховувалось 480 трудоАиІв. СобІвартІст.. цент•

саду. Обрізку плодоносних де·

веснянІ

роботи

рев вже проведено на

тарах.

Н.

40

в

rек·

ІКо:JК'НОЇ

тМІ·нв ,місще. По надою \М'ОЛОІКа на ЦМ!ТJн•ра мо:rока?

по

3000

І му таІК

із rр~ими і ІКОр.ма:ми . Чо...

стад~СІJІ,

що

у тrриідес­

Rв.ече·рі, пі>с.тя 'ГJ}Удово•го ДІНЯ, сіна на труд1)ід1Ні кмrосІПнИІКаІМ,

·H"u сидИТ' . · .,.·Ся f анщ.

То'

JІ.до.м·а .

на л.о,спnшає на занятгл

роботу на заготівлі та виве­ зенні місцевих добрив.

Устаткування кормокухонь на всіх дільницях колгоспу сЧервона Україна», с. Гого· лів, переобладнуеться. ПІІді· грівати котли будемо рідким

в·о-

'IIDitQЛИ

а таrкож Н~б""'~ЖЛИІВе ~ ~~

та·ння з oceui. Р.еойдоІВа бригада

ВИІК{)""ИС· "'

пеvедо;вмо доевіду, а то до к.ч·­

пе-роеІВірила, ЯІК сьагод'н:і ;витрачаються НаJJ!В1Ні r'рубі :карІ..'d:ИІ. 3да(8алоея. б, нМі·

.ково Д'Об'єть,ся.

по·да'J)ІСІ:.ІКе ·ВWлра:чаН'Нл сі,на і с-о­ ЛОІМИ. СаJМе таІК і ])!ОІбл~ Д1)ІІ'ЛЯ·

В. Гончаренко,

дачЧ молоJnНЯК& • І. СаІJю, А. JІи·

робітниця.

агроном.

Колгосп «lliлu ІJІJІіча:.,

с. Зазх~·и.

~расІtJІІі.вський вІдділок

се'НІКО, І. Го'J)баоса. Сі,но Т)'Т д&&ре

радгосnу ім. Щорса.

ooep,ira6ti'Ь>CJ[

і

ЗГОДОВуєтьсJl

ХУ­

доtбі, у Щцходи. не іде жо.,п;но«J хіл001J)а.иа .

ПОСІВИ

.ПіджИ'Вишr 300 .геІКтар,ів за- І На 100 ГеtКтарів, ЯJКі ЗJаЙІме<м1) дюр.а ). Відзтачrn:шсь ко:~rоспниЛ}"Же'НИ!Х бо,10'ГНИ'Х З'ЄММЬ, де- З · nід .кар·rОІПЛею Та K ~J)IЩ)BJIO!II! КО•· <1\И' Р. ПrnндЮІра, А. Ми:кал,

осеі!і nосіяні бшгато·J)'ЇЧІНі тра,ви, І ·р>е:неі!Lтод~'d:ІІ!, в·нее.1И .по

5

це•н,т-

М.

озИ!М'і на зелеtяий К()})М хrдо>бі.І не·рt;,в пі'РИ'ТІНого ОІГа'РІІtУ. Р.оЗІСі.ЯJІИ! по 5-6 Це>н'N!ерів каПе-ршою закіІнчила цю 'Р'О'боту лійних д'О'&роо на ге'К'!'а.р. . брmгца М 3 (брИІГадир Д. Пин-

,..

•.с-

".,_. q . q : _,

."._,_.,.,.оО"#..::!"'.."....,. ....",...". .,..,..4'...,..."...,.<67~.,.

..

Розnоча.вс я іf!кубаційний сезон. ведені в

Станція nередала на вирощуван:

воді антибіотики (по

МИІКа.т.

Д, Сахно, агроном.

Колгосп с.

оО"# ...-чС"~

БІ.ІІЬШЕ ~ВЛГІІ ВПРОЩ~ВАІІІІЮ ПТІІЦІ

на Украї;на», с. Гоголів, радrосли

сБобрицькИ1Й»,

кий» та інші

ім.

В ату-гіна,

'J'іІ)ИіЧі на дwь, ·накладає в

ПухШа.

"..,.,. оС'оС' : . , . .q .,.. ....,..,...".., . . . . . ~

ГО'РНІ

утримання молодня,ка з а тим , щоб не було

загибелі.

П,риміщення

бута сухими, чистими..

слідкувати :випадків

ви·водимість

НИ В

<tCJHO'B!IOMY

ЗаВе'J)ШИJІК П.1аН

ЙОО'О з<lіготі-влі. На ILloщy >ВИlІІ~­

·~НJіН'І"}"ІВати хо?tІІбайни. Х(}'J)ОШі віІСТі йщу:гь з

6ршгад. У ПеJ)tІІІЇЙ, ЯJКу О•ЧОдЮЄ 11\ОмуІІіСТ

В. Калд.Ішник, ро:mо·ча :ш лі,!І;ЖИІВ­

ти ЯІКість я.ііця, що йде на

бацію, треба створити

умови

для

у-гримання

несучок. Давати

Інку

хороші курок-

ШИХ аtОЛЬОІВИІХ

чаються

гнізд через

.раз,

і З 4-<Х

.яс.ла

ГО.ДИ!Н ~Н.Jf ЙОГО

Дуже часто У нае . •рООNови

fi'IIO

в раціон такі тoetri одиnшці

ЗО хвилин, щоб

мають яйця, які н адход ять :~ ф ерм рад;госnу « Богданіоський»,

не охолоджувались , _ та на стелажах н а С\"ХІ·Й

і «Червон а Укра іна», с . Гоголів.

для того, щоб вони не з абруд-

складати і чистій

І.

Ka'j)IIIrom«J,.

Д1)RrоДМtО, П. :М~ед.

f.

ll'J)O

•И&·

J)ОЩjт"ІІІНІНJІ ~ІІЇJВ іВІИІВОЗltИ орга­ Н ЇІЧНИІХ ~ 'J)aJIIoqJ'I'y]OO'Ь і9 )II)j'·

roi, третьої та ГО'}){)Д1НW~ 6рма... ПІ()ря,д з ві~д.зна>rенИІМИ }'rоіоса­

мон'ГО'Вшно ЛИ!Ше дmа. Поwеб-fЮ'І'ь

:mиже'ННІЯ

вед6~ся CQ

ІІВа'j)-

ІtJІЩЦено 'P}'Gt ДО ЗІН&'ІНОЇ Ч&СТИІНИ ІQРіІбн{М'() Ї:НJВ.ООтаwr. Щ одell'НO про ­ С'ГО-ЮЄ ЧИІ.'<ІаЛО ТJПГЛОІ!<J Ї СИ'ЛИІ ЛІО­ Ше іJ3..;за ТOtro, що не .ц,ібра:ні ЇЩ1)·

JWІОД}'1Щіі . Між ві. Не затвемже·но

сів ·На фе<рУах. Що И О ВОГІ>

}'

нас у цій ва.ж.1И-

nр<ІІВлЇНІІітІ

ЧаІСТИНУ Ла•ІІJКО'ВИіХ.

Всі ці Не'ДО.lЇІКИІ М:)'1ТЬ )'ООіШНJсіі

Х~,і\ iВOC'IIJIIIIO-atQ­

.'IWIIИX .рООіТ, Яl\ЩО ЇХ Не ЛіІКtВі• Д)"Вати

завчасно .

Ре-йдова бригада :

.Яиц_я nер_ед вщ~равкою на ін- JЮООИЦ'11ВО JI'JIOД}ltтiв тварИІН'НИЦТ­

з

ро(іотЗІХ вЩ3Rа·

їздові

C{}l.10l'fll: та сіма лиш~ одИ'Н рWІО'НІІ'У диuО<ві ~О'РОНИ . Не rrри­

Отже, для того, щоб nідв~щи- 6і~тл •ВО.lів уже не побачити.

дати м а й.же вдвоє більше молод-

Так, дуже низьку

На:багато кращі c.:rrpaJВи у хлі· ДосrаJВИІВШИ на поля бІJПШЬІК•О 9 ТИС:ЯЧ TO:trн ГНОЮ, (80· ООІJ)О'бів.

стовує д00рю'І1Ну соло-му. А во· від'ре>монту~али ДJJti старі сі'Ваmщ Л(}В'НИІК l·i б1Jиrади І. 3усИІК за­ а нові ан~ пе:ремяІНуті і нео зма­ мість того, щоб годувати волів ЩЄ'Ні . Lз 'на.ІІВНИ'Х 5 .плуrів il!li)U)e·

няка при умові, щоб яйця, які кубащю сJІІJд зберьгати nри тем. . . . • «Великодимерсь- надсилають колгосnи. і р адгос nи nерату,рі 6- 12 і вологості nовіт- ва є заnJ)ІОІВадже· НІНЯ KO·Шk.leq(eHO І господарства. на інкубацію, були якісними. ря 60-65 градусів; вн·б~рати їх МІ.'Ха.·Нізації Т.Р}"ІД. ОІМісТіК·И·Х .nтроце-~

Дуже важливо з nерших дді.в

розпочалися

3о~сЇім ін~mе с[J'J)ави у доІГля­ ми в ІРОботі 6ркгад в і 01t'j)oe!Мi не· ви:правда'l'И дача І. ІІLклжа. Сіно у худоон ,цо діж И'. Не МІОЖІН а невісво ПіД .НОО'а:МН', ;На Пi)JJCrrRЛIКY ЮJіКО1}И· тоrо, що механізатори

0,1 міліграма біоміци.ну і 0,2 мі - вітам.інні корми, як силос, про- ТИJМ ~1)<бі•варrгі.сть ценmе'j)а М'().11)ия 13800 курчат. Вже одержали л•іграма nеніuилі;ну). рощене З(\j)НО, готувати мі.шан' ·• , 101 бо· молод;ня·к радгоспи: «Богданівсь- Після годіІВлі влаштовувати ки. Не можна зловжи.вати м'яс- ·Ка Т{)ІJ)ІіК ,ста'НОІВИ:Іа ~~6 . кий:. · - 5000 голіІв, «Семи:nолкlі'В- кур чатам відnочинок 1_ 2 рази ниІМи відходами, бо це n:ризво- ва,н ещь, :мяса я,1оооrо · І ський» - 6000, імені Щорса - на день до однієї години. затем- дить до білкового отруєння і ѕ²!'НИН.И 1&2>6 ;карбооаІІЩіВ. 2800 го.>tів. Готуються до одер· нюючи вікна. негати.~но ВІПЛ~Іває на я.кість і·н·І НайефеІКтwвніш.и,~r . за.соОО.'\t в жання молодняка колгосrrи : Ін.кубаторна станція могла _6 куб:цІІtного яиц~ . сnр·а·ві ~Н.ИІЖ€'Н'НЯ за"ГраІІ' 111а ви«Жовтень», с . Требухів, «Черво-

Польові роботи

JеІІІНя ознмИІНИ та баrатор·і'ЧІНИХ бу 1На •РІ.Ше•rицію ХО'рОіІЮГ(} ry;prnкa. тр·ав. По 4 ценwе·рИІ іМіІНефаль· с~1а'В·Н а Ді'RЧИ<На, ІJ'()/ІЮ• ЮІlХ ДООРІШ }JIOOCЇJI!IIO на K~.Jim!O­ J)ЯТь І!1ро неі Р'Обіmни.ки ']>а,щго·с· ГОЛ~ІВ.н1шИІ.'\І За'J)аЗ 1ІОВИІН:ВО б}"І'И' !t!Y із 60 гектар.ів, На цих nt'P· суво·ре до'!1рИ!.'tІ8JНІН.Я 'J)aцiolriв, rос­ пу. Що 3аду>Має обов'яз­

ЯКОВЕНКО,

П1ДЖНВJІJ()6МО

ІЮці

}'1CTa111t )--:в.сшн.я

кіло.гр&"'іІВ ,молока. Під'С}'NіКИ від- нянськ~\1}' селі Р{)жнах невИІС<Та­ змrо -7 тwс.я:ч тонн тО'рфу і3 11 раДІНі - за 2 міrсяці і 10 д'Ні·в ча~ ... еІІНа;? В пе.ршу че·J)ІГу, це ТИ1С.Я:Ч то'Н ІL з-а п..1 сшом . Ме·хаіНізато,ри оо.ІКінчиди ·~енадОЄНО ПО 718 кі~lОГJ)<аtЧіВ ІМОwТО~ СЩД ПОЯІСНИТИ ТИМ, ЩО буЛИ ЛО­ ?.Ю:НТ TJ)alltTO'JJ' i · B , 'j)•ОІ31ІОЧа.1И ре· ка на :к·о·ров.у. щ:ще'Ні л01.-..rиЛJКи nри ])03П'Оділі

трактор «Беларусь~ з екскава­ тором

ПРЩЦІбав

'І'еКТЗJІ)Ї:в }lГіДЬ, МИ

ні·с гь, ІКОМІсо,молІКа іВМJа:ся в жене стд.Іновище цмNу р•оці дсІГдядатw 15 ІКО'І}ЇІВ і конце'Нтро·ваюrош

12

* * *

Калініна,

100

Вдо•rжо,налююІІJи свою майсте-р- го•сnі ство.ри·лося досить н.а:ТІ'J)у­

на

КОІІІГО<СП

то до нь01rо не то'j)Іка.є-ть:ся. Х~а. со·біваvгі'С'І1Ь сере!д ТРЬОХ ІКО;Ш'О;С'П~В JIOCLlИ ОС- Ж ТШК 'ЗНІІІЖУЮ'ГЬ

на ІtОЖ:Ні

та1к, щО<б тва·рИ'ни іх добре· Л()<Ї- КО1Ю'ВУ' іІ!Fде.таемо від своіх )!Ірудали•. Ко'ртш ма·ють Х'О'РОоШИЙ ІВИІ- ~~в на 50-80 КЇі.l(}гра.мі'В. Г.l.ЯД: ЧИJСТі j надОЇ HetiiO['aaJi _ В ЧОМУ Ж JJJj)WЧИ'Нa? 1О, 1 .кіло:граІМ·а на до•бу. На жаль, іВОІНа не одна . У .коа-

Цими днями колгосп імені Сталіна, с. Русанів, придбав

аг;роном .

Колгосn ім. с. Літки.

тиш, щоб .ви·ачиrги .приt'!!ІХИ ІКОЖ­

М. ЗОЗУЛЯ, за~ідуючий свwнофермою.

Вже вивезе·

Наш колгосп зщаrае-ться з ~о·

зал\іІNИлос·ь? Тшм, що 0:6.щц:нан· Ц~Н!ГНЄ'ра Уіслі·х 1іе 'ПіРИЙШ1)В С3•М ПО СО'Оі . ВИІІНJібИ'ВШИ Іfі'(} 20,1 н·я .1ежwrь , ПW.lOtM :rrpИJn~aє, ІНі·Х· Батато попрацюІВада Ганна на.д м'яеа і ло 45,7 цеаrтІІе<ра м~лОІКа

9,4 7.3 4,1 5,7 8,1 0,4

свинини знизиться

карбованців

но 18200 тонн, в за січень І лютиіі

А.

с т

l

Тваринники відстають вій сіІ@ЗІВ-і? У мкну,,О<му

д.тя е.1ВК11JН>д~іння, ІЮз'[}ахооане В труді, 'КІj}О.Пі'І1КОL'І!У .навча'Нні, )!а о·-сідні·ми а·РtТ'Ї"тя.~ш: 1м. Кw.тіІні­ на 100 ;к~рів . 3атрачено ІКошти, на, с. Лімw, та «Ш.1ях Ішліча» , ПЄ'РЄ'Й'fа'Н!Ні ЩОІ!ЖіД}' СТWРШИХ TOЩ>О'ГОЛОШено ЧИІ'!!•а<10 Ifj}O.М1)B . ІІІОІLад д'ва BЩtи'illOK по )J1)>6o'!'i ми:наJВ ча·с. І с. 3азwм'.я. Мwнро Доирки J·евід.омили, що ео.lеІКтро­ за·раз ·вж·е ніхто ·не дитуегься з міся;ці. Ш~веде.но підсУІ~И &'1<1д~і,ння П1)..1е>rІП}"Є mрщю, а ТОLЧ ІВоонати: TD'I10, що М'О·.lода дівЧИіНа заЙJНяла rмrня. Не можна -не rюча.ти І!І'рИіВЧ8ІГИ КОІРЇІВ до м~а­ ~·cooшrno і\'Р}1Ге місце в з~Іа:rа•н,ні дмрок похваш!11'И,сь •на~r, а нічного доЇ'НrІFЯ. А ЧІПІ це 1!1Се '11Ва'Р'І!'ННИІКа,м, Л{)ІКИІ що ~ні.чпм. район}-.

Назви радгоспів

Імені Щорса «БО~ИІlІ.ЬКИ'Й» о:Великоди.мерський» «Зоря » «Семиnолк,~вськІІЙ » «Богдан,іВСЬКІІЙ >> По раііону

ГадFнw Пруд-

конт ро.А.ь громадськості

Боротись за пвршість у змаганні

рішида бути ДQ.ЯJ)ІКОЮ.

5,8 7,3 10,2 6,0 8,1 10",0 15,6 3,4 10,2 3.6

55

Це питамня

,коі, с<lіма ж во·на бе-з ·ва,rань 'ВІІ­

61AьtUe менше

-"'"'

59,8 59,5 54,7 52,9 38,4 34,2 30,4 29,4 28,5 23,6

пlд

П'Ра.дювати пk.1я

Х!вm.ІJювало .под·ру:r

~~ и ну .101· о року

=

піти

закінче-н,ня rrnколи·?

8:1 ."

о:.:

~;::: ,.о ..

а..: А

Літки, ім. Ка .1ініна Русан~в. ім. Сталіна

~ >.~ •

~і::

ї:І

Куди

"'"'о

3а.с. "'..,о

Виконання соціаАістичних з обо• 'язаиь­

нові досягнення

"'"'"о с"""

CQ

оо.,

•• ......

;::.

.:,,., ......

.,.,,.,

о.:

}-\азои сіл і колгосnів

Нові імена,

березня

о

з

А. Довгодьио, І. Захарчен­ ко, М. Кабмш, Ф. Доа­ годько.

KoJIТocn с.

« Більшовик »,

Рожни.

повnн·ні колгосnі;в «Більшови·к », с. Рож,ни, соломі. .Яйця не · можна мити.

Іх слід

роз·nо.ді.лити на секцТі з таким .розрахунком, щоб в кожній nоміс-

тити по

Яйця ж , що надхздять з ферм ра~госпу «Вели:коди,мерськи.й», -

нювалис ь , треба слідк]Івати , щоб в гнізд ах завжди .була свіжа

250-300 голів. Під:rоту- лише 50 nроцентів виводимості . nідстилк а . При nеревезенні слід 50 го,тів одну корПричи;ною низ Ь>Кої . якосrі яєць, уник а ти с'q) ус ів, в ящиках яйця мушку і на 100-125 ку;рчат од- як nоказала nе,рев ір ка, є те, що n ер екдада ти nоша·р о во сод амою ну наnувалку. На nротязі 10 на вищезгаданих ферм ах nтицю а бо стр ужкою. Зд ав ати їх на в атn на коЖJні

дп•в темnература

nовинна

бути

28-29

nрим,іщенні

градусів

годують

неnовноцінними

к ор ма·

станцію

ми, не вив.одять на прогу.1Я'нку, диі .

n отрібно

через кож ні

З

теnда.

відсутній

Необхідно скласти в·іідПОВ·ідний раuіон і суворо ііQГо дотримуватись. В раціон ввести сухі крупи, nшоно, вологі розси1пч асrі міша.нкн, виготовлені на яйцях і свіжом•у сирі, дріжджах, nодрібяе.ній моркві. Давати курча-

На фермі радгосnу «Вели·ко- ходять к а чині яйця з р адгосnу димерський:. в новозбудованому «Се;о,шп олківський », колгоспу ім. nриміщеН1ні для nтиці брудно, з Сталі·на, с. Рус анів, а та кож гу­ гн·ізд nослід не вичищаеться. З а - с ячі з колгос-nу rм. 1 -го Тр авня. бруднені яйця nт ашнии:і nеред І с . Мокрець. Н а таких фермах, від.nрав·кою на інкубацію миють , r.-к кр ас ил·і,вс ька , де 600 качок, і яйця втр ачають якість. Корми з ази мс ька 400, .1іТJ<Іівська -

там вдосталь свіжокислого молочного nерегону в дерев' ~них

р озnорядок

дня .

чоrо жкру, а з

їх

не nоїдають,

н <~

інкубацію

В они 320, радгосn «Зоря» втоптують n яйценосність птиці

-

над·

380. гусей, 3- 5 яєць в

що від І день, і на станцію вони не на;J.­

3000 несучок одержують 450 - ходять. А тому необхідно також 500 штук яєць. В цей же час 1 nоліnш·ити _догля;;t та годімю і

4 дня утри.мания при хорошому догляді nтl!fLIIi на кухонної 'солі. Корисно 2 рази ферм,і в кошоспі ім. Калінін а, на добу до !О-денного віку · до- с . Літки., одержують н а 1000 давати у вологу :.і.шанку рознесучок пон ад 600 яєць . -

.1ют ого

\ для несучок одноманітні.

або череn'яних коритцях. Не слід грязь. Тому не дивно,

забувати і про м~неральну nі!дгодівлю, вв-едення в раціон pwб'!t-

З

вод оnла вно1

nтищ.

зоотехнік м . Бровари.

Т. Ігнатенко. інкубаторію.

н а зи j м к у : роООflІІЦЯ Нікубаторної стаюІіЇ Тетяна nро11одить ~гову закл~ку яєць на іккубщію .

ме.. ьни~


СТАХАНОВЕЦЬ

4

М. С. ХРУЩОВА У ФРАНЦІЮ .

забезnечення

рссів

нашої

миру

к.раїни,

па·ртії

Жак

ни Азії ще раз продемонстру•вала

торжество радянської

-

китайської

«ЖеньміНІ,

ж:ібао>>,

хоrоший приклад

ПJIOТJFro.м

ком-

вітають

та

як важливий вклад у сnраву ослаблення між-

«показала

ЧИЮ. В

НЕДРУГІВ МИРУ

міжнародного спі-в. робітництва» і

була, як відзначає л-і-ва;нська га·

ша.хш' . За Ц"я

380

-..-·

ре.м-оrу, а

ПІДСТУПИ ЗАХІДНИХ

справЖJнього

" , "

зi:I"'1\JJoUO

п~"""ія,

..у.

""

n

З

TY'J)Hipi

Нинішня м·іжнародна обстанов-

·МеtНТЬЄІВ,

А зії>> . табору, а також nрогреси•&ні скТакі п.1одотворні результати ло- ли всіх країн прагнуть вико.рис· їздки знову нагадали всьому еві· тати цю обстанов~у _для забезnе:

оЧJКа. д.J>yre мі.с.це поеіа~ В. Опиридонов 13,5 ОоЧІК'З, тpe:rG А. П}'ІНЧеНіКО -

державними дФячами різ:них дер- ці.1і ста-влять собі

• 12 5 1. ,· __викона'В. 'НОРМУ A'P'Yrot

технічного

прогресу

тові, що особисті

жа'В

народів

зустрічі

сприяють

між

та

інші держави

ЄІМ'С11В і r.ста•Н()ІВ. 3вання чrorпі-ооа МІkта завоював А. Де-

соціалістичного

чення мирv на ВІЧНІ часи . IHWJ

nр.отианики

оздо.равленню миру на Заході . Не

Я!КИЙ

nри~шри_ти·ся з ослабл~нням між- 11 -гретьоі кате-гОорії з шахrв винародноІ наnруженостІ, _вони на- j! КІ)НЗ.1И І. Р.ождес'ІІВЄ'ІfСЬКИЙ, магають я п ернут в. т а · с ов · и с 1 до ч · І П. Строй і М. Лузи;н. сів «ХОЛОДНОЇ вііrНИ». 2

березня.

ЗііхщнонJмецью

який має віnбутнся

всередині І ~соб.1~ве завзяття _виявляють власn .

Не

без

Вис"vнаючи 11а мітишv в ;\\ос- відома США і Англії вони зак·

·ро.ка.:ІІи -бу.lа

і nровадять 3 поіздк•' 1 в країни Західної Німеччини 110:~6рнення · и~ Азії. товариш ;\\. с. Хрущов ска- з іспанськкм ди'Ктатором Франхо «Незаба·ром

мають

відбути-

переговори

про створення

на

держав-ними д· іячами

3

смуга

починається

важливих

15

переговарів

' . воєнних 6 аз . д ' ва захІднон:J.меuь-

на :~~~:·ста А. Де,ментьвва) і дві

-- · · НА-~ парт-11 зтв ·Е'НІЧИІЮ. шvроавшк 18 оЧJКіІD, т. .МИІкал зав.о·ю-

д еі н імеuької

березня поїздкоЮ мократичної Р&ІТубліки.

_\\. с. Х!рущова у Францію.

ПосиІЛено Нf!маrаються nротив ·

французькоrо народу nриїзду у мец~:~кої армії·. Про це свідчить, високого

радянського

м. с . Хрущов, створено «комі· зустрІЧІ»

з

п•редста:вникі· в

зок:ре!>!а, намар голо-внокомандую-

атлантичного блоку (НАТО) ге-

РІВ •Наrородже-нt

нерзла Норстеда створити в рам-

демократич-них організацій. Орга· ках НАТО, членом якого є і ни самоврядування різних мkт Захtдна Німеччина. військові си-

Франції доби·ваються честі прий· ли

«особливого

Я•КИЙ рідко зус-tрічав інозе!>Іної держави» .

глава

-

Французький

сх· валює

народ одностайно

n.ризначення:о.

наступний

візит .\\. С.

плантації,

скидаючи

на

голова

nружніх

доставив

В<ідносин

між

нашими

країнами . Переконливо

Перед

дом

бомби, а на початку березня ор-

ганізували в кубИ'нському • портуЙ Га·в.ані вибух на пароплавІ, яки

Б ельп1--

з

б

n

ЮІіХ

відносин».

економ·іч·

міжнародну

тури ков

:Іа~011:у.~0хс~~~~~; п:і~~~~о~~~ ІlЯ дружба і співробітництво noк.1и-кані

слv_ жити

СІlІ.раві

збере-

. ... ... ... !' . " • . ,. .. . ... . ,•

І

і:СТМ'Ні

те, що

цИ на еа·ніта•рІН·о-освітні ге:~~и чи­

ІІ'J)tаlВИ:Іьні

е!Кла:д

дИіІL10ІМЗL'.rИ

нець.

І. Вітер, делегат

ціі ва'!ІТ&ЖJНоОІГО JJ:ВO'PY, уста'\'!1\у-

ТОРФ'ЯНИКИ ВЧАТЬСЯ

Пе'))е'Д'О.ВИ'Х станцій ІКІІ>-ІІЇ4ІИ о•рrані-

Ук~а~і·ни з'іха.шся на наше піщ­ приmс'І\00 rорф'ЯІНИІК~, ЩО• б ' ПіА­ ВИЩИfІ"И свою · ·юва..,іф:ІКацію. На

ва'І!Тажну КQоНТОру.

ку,рсах

З}'Вати

при

«.М-іж.комооооуді»

В. Матновськм~. а

016,1а-сІНих

p·iZiJIИOC

3

на'Вчм:ться

залізничннк.

ст. Брова·ри.

усіх

3

Л.

еІІІеціаJЬІІІостеtй

ноІВу те-хніІКу,

Во-ни зн<~.ЙОІМ-

.'ІЯТЬСІЯ З ДООВідОІ\1 П~ІJ)ЄtЦОВИІКіаІ ІВИІ­

................................

))0'6тщ'І'ВЗ. Керує 1\f'рСаІМИІ офі­ цер за:па:су І. Лузаlf. Ведуrгь за.нят.rя :доевіцче-ні

ВИХО·

дОіJ!ІНИ'Й Ме'ХаtНЇІК

.виІКладачі:

:ro·

п. МуJІІJ)И'Й,

JWІtк О. Са~йкіІН, .голооrний же-нер Б. БіІ.ТJ:оус.

гурт·

іІн-

Н. Хорошун,

куль·

службовець.

ТорфопідІn.риємсгво

«Великое».

ДивІться телепередачІ -'

гурт·

Стеnа-

12 БЕРЕЗНЯ 11.00 - телевізійна хроfІІі,ка сНовнни д.ня»; 11.10 -

Фото

Субота:

До 100-річчя з дня

народжеtrня П. демуцькоrо --Q-

~-

1

. торфО'ІІ/}е-сті.в

5•5 -К}"Р'санІт·іІВ.

вшвчають

11

до 90-річчя з дня народження В. І. Леніна. «Вони знали Іллі·

!"•·:•···· .......".......... "....ІІ.•ІеІІеІІ+•І••••н••••

ча»; 11.30 -

«ТілЬІКи для миру».

~ау:~а0пі~~r:;ляр::ш~~ьм~а~~у5.~

ПРОПАГАНДИСТ НАРОДВОІ ПІСНІ

Наnрикінці 80-х рокі·в минулого

ко.нференції.

йоmі О1JІГЗІНЇІЗЗІЦі'і П<J'РУШИТИ ПИ'·

тання npo б}WІВІНИЩТІЮ 'На стан-

В. Полотняка.

сто.річчя в село Охматове на Ки· ження і змі-цнення ми.ру. о:Фран- івщнні прибув молодий лiJtap.

J)ЗІЙJКІQ'оf}'.

тащо.rо ст~-

В. Пиж· грнмірує

ка

обста·

фа~ультет

і

tWo

іноді праЦJQІВав 6е-3 пла­

новища. , Ви·ріш~но П'РОСИТИ· ра-

.• " . .. .. . .. . ... ........ . ... "· ·- · .. ... .. .... . . ...... .... ..... ... ... .. .... .. .................... ,,. 11 •

uv. зи і француженки, які дбають Закінчивши медич-ни·й

•СІВОЇ

ІН:1К, Вощдані'Вrка, fі)'ХіВІка, не СТВО'J)е'Н И·Й Сан іІJ'а:р!Н RЙ &'К1"И1!, Л е·1\ -

_

сuену .

учасницю

Дружба і співробітництво між новку і знову в-вергнути св.іт У СРСР і Ф,ранцією освячені бра- «холодну віі1ну:о. С. Герман. терство~t по З·брої і кров'ю си- ні:в

ра.йко·м

йш-.1а

MoiJ!a

райониото

Буди·носу

тав,рують ганьбою всіх, хто хоче

ускладнити

на

ка

1

дружбу між нашими народами і рення народів. Миролюбн•і люди розвнткові

З~іЦ'НИІВ

ВИІКJ)1И:ВЗJИСЬ

н~до-1і!Ки.

Керівник дра ·

висловив зброю, закуплені ці ІІастрої Андре Балле - одИ'н для захнсту революu.ії. В резульз профсnілкових працівників Па- таті катастрофи загинуло 94 . чор ижа. «Як і всі французьк-і тру· ловіка і. поранено 220 чолов-ік. · з ло б 111 виступи недрупв дящі. я переконаний, заявив миру він, - що цей візит змі·І.lНИть викликають дедалі більше обу-

сприятиме

де.1е:ГаТі·в

ТЗJКОІ наради є

ш.1яхІІ л~ у.с}"НеН1Іfя

райради Союзу

МЗТІІЧНОГО

· урядом Куби оєпри: аси

'ІІО\ІLТНО

вv.uJд'Ка Піп· ну, що ІВ таких се.1а·х, яч( Воб­

~ІОЖ.1ІtВkть знаАти

............................... а

них

Хрущова ~Францію, зв'язує з 1 ним надії на зміцнення миру і

сnортивних товариств.

вони чинили роз·бійницьюі нальоти на кубинські цукров.і заводи і

11

раЙІради Со100у СПО'jУІ'l!/ВІІИ!Х това•ри.ств. М. Яхно,

няти у себе главу уряду великої оснащені ядерною зброєю.

соціалістичної держави . «Париж Поrі•ршують міжна.родну об· nри-готує ХіруЩ{)Ву такий nрийом, становк.у і підстуnи n.роти•вників - підкреслює газета «Парі-жур», незалежності Куби . В лютому

3ІІІітний -пе·

д-ещо полf.пшив с·вою

paitK()L\1

J)ОІ 60Т}",

.т wв зайняв Щ}УГе •Місце, вання тупиrкіІВ. ВислоІD.1е·на '"'. м· в n. · . ut'))еЩЗ1111Н - Tpe're. м 1 . Переможці ш_ахових Т}1рІні- І ка, щоб за ІфИІКЛаД(}М· багатьох

гостя. в усіх містах, які відвідає чоrо збройними си11ами Північнотети

щ-о за

М}"д­

та і·нші

ЖІ'В у 'ИЗ"' .u.o .n... e ІГЗ""""'"

.вав ЗІВан-ня .· ЧЄJ!ІІ.ПііІ'На ра!іону 3 шахів у 1960 •!Юді . ДемЄІН-

З великою симпатією та іюе· ни.ки ми•ру розчистити шлях до ресом чекають ши 1рокі верстви атом.ного озброєння західноніФранцію

В.

. . • _. . . _· _

те-

~ія~~~хии Сп~~.ш1нг~іі діер;Ра:;;;7»~ ~г=~~ту~~длг~т:~:и дв~=:~~· ~Р:;~ Ця

Медьrн~ж.

· · :- "'"' """ """"""' з,.,. -".. чо - тают~>ся ·p-i;JJКO. ~~ ro ста"""І:Я q Конф8})еtІЩі·я п.риііняла ріше:н· Впе,ВІнено прові"' :в.о.рь Т"""НІ.,Р І' а.сто не ВИJКонує ВШІ· "" "" '~" _ НЯ, В ЯКОІ~Іу -І!аІК'ІJ'ЄС.lе'НЇ 3ЗХ· ОДІІ' ПЄР.Ш'О<))ОЗ"рЯДіНИІК 3 с. ПУІХіDІtа ·1 наченоІ ІН •НОJІІ~И ло 'll'J)OCТOIO •І!аrr М Г'•НіВ. да.lЬІШ()ІГО .пі•дне'с~н,ня роботи Чер­ ••· и•ка.1 . Ві-н ВИГJ)а;В 17 naJ)- і " во,ноrо Хреста. Об·ра;но новий 'й ( · ·\ ШиJЮКИіА oб!lliff д~'І!d' К Зl"И ,а!.І ТІ •В ТО~)' ЧИС:.11 і у Че!ІІ!ПіО- І ' "'

Франції, з nрезидеатом де Голлем, ких міністри - Зеєбом і Хассель ч ехословаччини

. .

И.

ЗВ '.mки 3 П Є'ріІИіІННИі'4 11 О'ІJІГЗ'Н Ї:за · ціяс'Іrи•. Пор.яд з ЦИ!м. у •ВИІСТ}lпах

і молодь, ЯІКа І 1те_, що з :рюзв-а:нтаже-н,НЯі.'І ВаJНТ~-

показа:tа непогані J)""""'ЛЬТатw.

ся серйозні і важлив.і переговори риторії Іспанії заХJіднон-і•мецьких l'початку

р•і·од

на;шоа станції

Іривод~м до

раЙ·()НЯ-оі :Ко:н­

тОІвари-ства

дареНІКо,

дІ.'·ННО..,За.хід'ІІ'()Ї за.lkrниці . П

шо.с'ГОЇ

.рИЩ!jІ\J:lІЙ, П. Іrване-нко

3 ІІ'J)З.ЦЇІВІНІШЗJ,'ІИ' ванта,ж,ної служ,

Профі.1ак­

заХІво•рювань.

Ч~рво·ноrn Х·ре-ста і Че-r,воІНо-го ШВІ.'Іі-сЯІІ~.Я. Де:tеrати конфє·ре-н.ції О. Во,н­

Яш поліmuити робо·ту .станщіі?

Ту-р пору·ч з Д()!С-Ві:І\іЧЄ'НИNИ ilr- '

ковському Палаці спорту після ли-кають до перегляду кордонів

:1ав:

О ша.х~тЬв ·ВЗЯ.l~ ~аеть

у·ва:rи

ФЄІРе·нщіі

Питан'Н:Я, ЯJ(е о6rо001)Ювалося на

би та Кwів.СЬ.'КОІГО

зна-нь

Ці та і-нші пи·r~шня бу,1И в цен'Г· .рі

Корисна зустріч :нараді !lt.lieнтypw

по·те-рші,1И•'4.

·і.нrфекц~й:них

, відвначили,

'С:і

-(1

·\)03И!ГJ)-3Шq 'П~РШОСТІ pa'IJOoHY. :

}"

ДfШШоtо.rа rИІКа

досвідчені викладачі

бажаючи І !І катеrорн з шахІ:в. Н~аТИІІІИ

~І·іжнародної обстановю 1 і зміцненню сnрави миру. Ці ж благо· родні цілі лежать і в основі ВІ:шту .\\. с. Хрущова у Францію,

Поши•ре<ння санітар·них

'· •заняття ведуть

14,5

н~.r;...ЗІВ """JI

маси

с~р·ед на,се,1ения . Пе•рша .:~~е~ична

*КОНФЕРЕНЦІЯ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

на ЛІ!tрШіС'І'ь ·ра·

Й'ОІffНОІГО це-нтра OOJL1И' учаоМ'Ь 20 !Кращиос ігр:окьв з піри-

в

з шахІв

*Як поліпшити роботу станції?

26 закі:нЧИ.1И'СR в.ні-

зета «Ан-Ніда>>, «в найвищій М·і· ка, як вказав цими днями М. С. рі успішною д.~я зміц·нення миру Хрущо.в. сприятлива для збере. д".. я пр искорення,. еконоМІічного жеаня миру. Радянський Союз 1 ' ' . й

району

JІ!КИХ }' 2·!)4 sафіІКС'01Іано пе-

мирного співіснування:..

газети

чаWJіонати мk-

і .ра•ЙООІ"'

ЧЗС

Санітарні знання -

Першість

.січ-н.я-6ерезня

І!))ОО!Оtди·;нос·я

nолітики. народної нацруженості, У справу

мирного слів,іонування. Вона, за впразом

заявив

-

Дюкло,

380 партій

~нте-

секретар ЦК Французької

1сторичІІа по·Іздка глави нашо'\ с . Х рущова В краІ·- візит Хрущова, уряду " .

ГО

та

року.

МІСТУ

--по

про

1960

бере3ня

........

l' .. НАПЕРЕДОДНІ ПОЇЗДКИ

12

Субота,

України. Хто Ііе чу:в, наприклад, Худо.жній.

юінофільм; 18.30 -~

· для школярІВ mсень « Н а rщ>C>Jti верба рясна», музична І!ІІКторина .' . • 19 ОО юножурнал «Чор.номорець:о, сА ще сонце .не · ' . · • .19·20 - ле ·

за~одило:о,

«Г ей з-за гори туман І редача • ' п-рисвячена .

культу,рним ... ·

Київського університету, він зрік- І !!ого був лікар - Порфи-рій да· налягає»? Вnерше nрозвучали во- звязкам ~РСР 1 ФранщІ. Пере· ся обіцяної йому кар'є,ри в Пе- нилович ДемуцькиА. НИ' у викона-нні Охматі·вського дача з 1 \осквн. тербуrрзі

і

повернувся

в рідні

краї, .в середовище близьких йому людей.

З

"

апитувмо заворицьких , раАіофікаторів '

30 січня u. р. в лисТ1і -під та-

простих.

Любов Демуцькоrо до

ріод його життя .

.

народ- хору.

ної пісні в усій своііі повноті розкрилася в ох. маТ!івський neЗВІідси

.nішла

ІЗ

.

_Після Жовтневої рево.1юції П. д. Дему:цьашй nереїхав з сі·

БЕРЕЗНЯ

Неділя: 10.00 - урок сЗаіімайтесь фі:жультурою:о; 13.00 -

м'єю до Києва , де qрав актиВІНу

сНові

пригоди

Кота в чоботях:t .

Незабаром молодни ЛІКіllи став про нього слава як про визначно· участь в будівництві ·нової ра- Художній фільм; 14.30 - спор· відомий . _на вс~ окруту. Р?. ку го знавu-я А n.,ponara"'"m:тa му· дянської музично·, ку."ьтури. Ба· тИ'Вна передача; 16 .зо - передаоб не 1'\ІЛЬ ....... ,, популя,рн-:ІСТЬ ВІН . зд. ув · ~ зичної народної творчості, фольк· rато сил він віддавав художній ча для воїні,в Радянської Армії

~~~ ЯіК м~дІІІК_. Ро~повІ·дають, що · лQриста - e-morpaфa,

незтомного самодіяль.носrі, оРГанізовуюЧи хо- сСлІдами вої.нської славн:о; 17.00

КОК' назвою т. Бойко А. з ного кабі.не-rІ, к.рІм медичного об· організатора хорового самодіяль- ри в робітничих к.луба·х, доnома- - М. Носов - сПрнгоди Не­ е. Бервиця nИ'сав про те. що ра- ла\Іlнанн.я, за~ж~и можна 6 '4~~ ного мистецтва. . гаючи становленню таких холек- знаііки». Передача з Москви;

діовузол с. Заворичі не за.ажди бачити музичнІ

за-безnечує .

.

.

шю передач . РедаКЦІЮ ПОlИДОМИ· цен•

~нструмен:ги.

Слухача

нормальну т.рансля- сто сюди збирались молоДІ 11 літ· тів

недолІ:.К

m<i

охматівських

з нез'міінним

·

КОІЩе.р- тив·rв, як «Думка:., «Жінх{)раm:»,

усnіхом влаштовуючи

ні селяни доnізна лу. нали карод' т БІ-l.А ц • • • л' . ф' nроходили в аращІ, mn еркНІ ПІСНІ

І\ІКЗJ) !1рЗВ На

ІСГЗІРМо-

·

М

· маНІ,

0 десt,·

концертний

репер·

· онасткркщr,

у

19.00 -

народної nісні:о. Т

останні вісті

та·к звані «сеанси 19.20 _ ко·нце"рт тиста

... 0 х,маnоського · ра:диuн

СРСР

(Москва);

на·nодного а•р-

...

м. с. Гришка;

що внn.ра'ВЛено, .. б · ,. · ВІ, хо.ру в 19.55 «Увага! Ракети на . • . . · нн а о п.росив гостеn nрос-швати К · завжди вражала яскрава наш час блискуче розв.и,нув Дер- Рейні». Документальний фільм; б . . ИЄВІ, 1 зараз ра.д 10nере.дач1 тра·нслюю· . ться чітко . за програмою. о . .діНО·І що-~е удь 1 нову мелоДJІю тут сооєрідні:сть хорового колективу у·країm:ькиіі народний 20.2О - н . х ікме-r - " д амоклов . . же записував. .. ,. . жаsний ,. Г В часно у вr:д,повІДІ звертається ,.,ожли·во, що саме зав.дя.ки nого хор, керованиn . ерьов.кою . 1х меч:о. Спектакль Од&ького теат-

.111

ува·га

монтеu>і;в сс . МоКІрець j Бер·

Так уnворився один з nерших

майстерності

nереАмають багато

nрофеоіііних РУ ім. Іванова.

виця на· необхіІдНІість слідкувати І самодіяльних колекти·вів на Ук· туар ущ>аікськнх хорів збагатив-~ та . самод.іяльних колекгиві.в У-к·

за .~і-н-ією і своєчасно ремонтува- раїні -

т 11 її.

славнозвісний

Ох.матів· ся не одним десяt'Ком творів, я:кі раїни.

ський народІний хор. Засновником теnер відомі в кожному куто<жу

«СТ АХАНОВЕЦ»

-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А. Пархомен.ко,

музикознавець.

Редактор

орrан Броварскоrо раІікома КП УкраинЬІ и райсовета деnутатов трудящихся. Гор. -БроварЬІ

Адреса ре.~~акціі: м. Бровари, Киїаської області, аул. Київська, М 158. Броварська

paAoR'Ra

.

друкарня оfласноrе уnраапіН'І!я культури .

В. ПИНДЮРА.

Киевской области .

'

-----------------------------Зам. 13б:l-3J3tl

31 номер 1960 рік  

31 номер 1960 рік

31 номер 1960 рік  

31 номер 1960 рік

Advertisement