Page 1

Пр~арі всіх краін, єднайтеся!

Яг тl rlШВИЛШС

j~ 31 (20и)!

lI:Ю!Ц,

гu -:;бору

ЧЕТВ~Р

НОRІНШ

]1 1941і р.

робогу

провели

агіТКО'Іективи сел

району в

Jliдготовці

і

проведеННі

ви­

тання,

ТИ У

що

всіх С :IЬСЬКОІ'ОСГІОJlарсью!х

і RI:рішаЛІJI1ИМ

I:JЗJlОl:і ,-

куш,тур є

0('-

ЗJВДnНШІМ партіїJlIИХ, раЛНI1і КС.!\­

М. С. ХРУШ()В.

Шна 15 коп. F

у Центральному Комітеті КП(б)У

Аrітацїйно-масова робота в полі Значну ПО.1ітичну і орга­

посі БНИХ

ГОСШJИЦЬ, роGЇII'IИІ{ЇВ МТС та радгоспів і С[JСІJіалії.1!В сіЛLСЬКvГО Г~)С[ЮДfiРСІва j.7 кра їни в 1946 році.

tt

нізаЦіЙНу

ДОВС€НRИХ

СЬКИХ і зеМЄJlЬНIJХ ,оРГііпіп. усіх КОJJгоr.пників

ІШJТНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬІ<()ГО РАЙКОМУ КП(б);\' ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ трудящих київської ОБJlДГ:ТJ

віЛ:Н(,RЛ('ННЯ

[IiДВИШt'ННЯ 13рожн.Йності і збшьшення

llDO ПОМИЛКИ, RОПVШ6ні DвдаКТОDОМ ОД8СЬКОї гаЗ8ТИ "БОЛЬШ8ВИGТGКОВ знамн lІ ТОВ. ЛіфШИЦВМ с. В.

МОЖУТЬ виникну-

колгоспникіR.

Ц!( КП(б)У, розглянувши

2. 26 березня 1(. р. В га ставленні до критики ('3наДIЙш.1И? зеті ~ Правда УкраИНЬІ" був МОІ<РИТИКИ і В небажанні

Не малЕ'" зна:ення В., про- матеріали, що Be:J,eHHl ДllЮВО[ аГlТан1ИНО -, про ПО.\ІИЛЮJ,

допущ~!н

надрукованиіі ОГЛЯ1.

"P~Cil

НЧИТИСЯ ПОЗИТИВНОГО

знамя"

питан

лок і

досв,­

борів до RеРХОВіЮЇ Ради М1СОВОЇ роботи відограюТl.> одеською обласною гязетою - "П~ред сеРЙО3ШI\1 ВИIlРО ду,-нетерпимі в IІракти~(і СРСР, IІРО&івши роз'яснен­ вапуск бойових .'1иСТ!{іВ, ВІІС ~БО.1ЬШl:.'вист(кое зна:vlя",від буваннн'і", В якому ІІоказ;:! І1раціІЗника біЛЬШОВНІІЬК<JЇ ня ВИборцям Сталінської ТУI1И агіткультбригад перед значив: ниil досвід обласної га3~ПI IІреси. !(О:lСТИТУlJі'f, виборчого 3і1- I~О.1!'оспниками на 110:Іі. І "ВіillНщь!{а ІІравда", і піДД:1 2. Вказати т. J1іфШИЦЮ П;JИкладо\\ хорошо'f ро50 1. Редактор Г<:lЗ:ТИ "БО'Іh- ні І'; ри гиці серйозні неДО.'lі- С. В. на необхідність ВИІІ­ кону, міжнародних подій. ти агіТКО.lективів, які усві- шевистское знамя тов. Лt:р ки І'азети "БОJlьшеВlІстское равлення допу щених ІlОМИ­ Приі'r'IЯТТЯ Верховною Ра дОЮ СРСР Закону про п'я­ тирічний ПЛ1Н ВідСіудови 11·'1 родного

гoc~oдapCTBa

РОКИ і ПОЧ1ТОК

1946 -1950

РО;{И МИРі!ОІ'О

ноТ роботи в час ро5іТ є

сел

робота

Заворичі,

агітацій ши!tЬ

польових агітаторів

КраСИJIіВКИ,

С. В.

поста.вився CTaT:~.

неправильно

до ~ пеl~еJ.f)Н~і

реСПУОЛlК3іIС',КОf о

П1РТ\ИНОГО органу.. ~

г::нe~1f

!lЯ

у

[JисвіТ.їенні

керіВrнщг~а

партійних

висувають перел:

ка\11lанії

агітатора

раїІОНУ

нові

ВІД

Б'J;:ЮТЬ')1 за ВІвонання ІН) в)го lІ'ilТ.lріч'!')го пла І)', і5) р:JІї,5j за внрощ~ння В,І(О

організацій сільським ГОСl10 си ~IlраВДЬІ УкраИНЬІ"

~ПЕ::­

дapCТHO~1.

ред серйозним

.ЦГЬ бесіди з

колгоспника-

тикувалися

сеРНОЗНl

ХІННІ

\ІИ, ВИ[]УСІ<аІОТh бойові лист У провецеННі веСН~llИХ ..

:1?

ІЗ газеті ~БОЛhшевисгское знамя" повністю. Проте, lІе реJ:рукоауючи, він проявив

шевистское знамя". 3. Попередити т. Ліфши­ lіЯ С. В., що при повторен­

:{Н, оргзніЗУВJЛИ ВИСТУ"И льових ~об~Т У Р?'Д1 pallOHIB ХУДОЖНЬОТ самодіяльності - Одесько) оолаСТl. CaMOBI1\JaBcrBO, пісні,

скоротивши

таШі!, декламувзння Заміст!> того, що:) РО1'яс ту частину огляiJ.У, де гово li'J'lliB, Il()стачовки коротень ни ІІІ і ДJвеСТIІ до (,I:,lOMO-': рИ.'lос:я !ІрО СіIIНИl(l)f:У газе"іх IHCItetllBOK і т. д. Нас­ са,\\им прихuвав ті керіВilикіl:l і КО,1l'О::,ІНИ ту, і ЦИМ І';НХ ста,l:НС:Ь;ОIХ врожа[в в Іі.J,КИ якісної агітаllїйно-мачита,;ів ~ Большег.и::т(ків цих районів необхі lfllCTb від 1CJ45 р:цj СКО.1И\:НУ.1і:1 ввесь созоТ ро50 ги по цих селах І{ОГО знамени" по:mТIІВНUЙ швидкого ВППР<1влеll:I\1 ДО!ІУ наш наро(, якиіі усвіДОМ.1е аала себе Зl!3ТИ і на вико­ досвід висвіТ.1ЄII!IЯ сІльсыо-1 щених хиб у "po[JeJ,~HHI B~C

ний в ТЩІ/. щ) ВИ,{ОJання ЩІХ 31'зда:·IЬ за6еЗ!lе t lИГЬ не був I:ІИ.и розквіт нзшої лю-

нанні Пlанів ПОСіВу ранніх няноТ СІвби, ВИКРИІИХ У Ні>'! !{О.10с:кових-так! села як статті-тов. ЛІфШr!Ц!, не І(!1ЯЖИ'Іі, Бровари, на 10

ЯКИЙ корисно

бимої Батьківщини.

юзігня закінчили їх посів, а

о)\еської

всіх

Haдp~­

випр06уваlі-

в

повідаJlьні завдання.

Вихід

заПРОllонувати

кувати повністю ОI'ЛЯД прс­

ГОГОlева, Броварів, КНЯЖиЧ . • Ilравда Украин~~. в:д 16 ое Цеіі огляд т. JlіфШИllh с.В. НЯМ" ,-Ilіддавши самокрити д,їігатори цих t'ел прово- ре,іНЯ ц.р , в Я~.1И p13i(0 K~] повинен буu ІlереДDу:,унати ці недоліКи газети " Б 0/11,6удіВНllцгва,

lІеіШІОЇ в;:>сняної

ми НdШ:ЯО

ни

до\IИ.1И ваЖ.1ИВСТЬ

КОJ1Госпннків останні закінчують Сівбу.

наДРУКУl:lав

11,

тим

саМИ\I,

об'єктивно ДОIlУСТИВ за І'ИСК І<РИТИКИ,

що

Є

нет~р"имим

го

ГОСl10дарства

на нього

ним ПОМИЛОІ<,

буде

накладеllе

партійне (тягнення.

4. Звернути увагу БЮJ~О Одесь;{ого обкому КП(б)J! на T'~. що помилки,

_ПРИIlУ­

щені газетою ~Большевист Об.13СI'і./ с:сое Зііамя" та Ії редакто­

було б вико-

\Jистати в пракпщl обласної

ні допущених

ром т. JIіфшицем

С.

В. є

роботи І результат недостатнього І'е

преси.

рівництва з боку бюро обко

ЦК КIl(б)У ухвалив:

МУ КП(б)У пресою.

в ПО.Іе на ПОСівну вимагає l{ультбригади сел Краси­ для праr(івника бlJlьшовааь від агіТКО.lепивів сел -пе- лівки та Заворичі, обслуго­ кої преси, яка 11:).(.ll1:<анз р~нести БІ_1ЬШУ чзстину агі вуючи свої КО,ІГОСПИ, виlз­ всіляко СIlРИilГИ pUjlUf-Il'dН таціііflO-:-.ІЗСОВС)ї роl50ГИ без- жають в інші села. Тзк за­ ню КРИТИКИ і самокритпкп, посередньо на 1І0ле. Саме ворицька агіткультБРИI'ада як засобу усунення хиб у туг, на 11О.lі, f3 бригадах і виїзжала в села Бобрик, роботі і бі.'1ЬШОВИЦЬКОГО лаак,н, ВНКОРИС:l'ОВУЮ'Ш ко Бервиця і Мокре,ЦЬ. виховання партійних орга

1, Роз'яснити редакторові га Запропонувати бюро Одесь зети "Бо.lьшеВИСТСІ<ое зна- КОГО обкому КП(б)У поси­

РОГКі

го органу, у зн~ваЖЛ\-lВОМУ І Юl(б)У.

ві]ЩJЧИНЮI І{ОЛГОСІІНИ

Та не можна сказати

про

КіВ, 06іщю lepepby-·агі І'а- гзрну роботу агітколективів

нізаuіЙ.

то? ПОВНflен К,)РОТКОЮ і яс- сеЛі Jlіткн.Світильне, де ке­

КО.но;::пни;<зм важ

ва

робота ще

налагоджена-тому

якосгі обробіТКу грунту, ни

конання планів весняноІ по

користа.нн;{ корів

сівно}' тут відстає.

Нl оранці

то

ви

БОРОНУВСІнні ,fJOкритикува Весняна Сівб((-є бороть ти ві:J,СТ3,'!ИХ В роботі, 110 б І за ви:<онання значно! час j

КІ13 ги прик.вди кращих лю тини нового

д~й бригади ча ,ГJанки. Проводячи беСіди

з І<оа-

госпнию)\\и, al'iTaTOp повинен пам'ятати, що кожен J{О.lГОСIlНИК цікавиться і на-

Сталінського

п'ятирічного плану. Ось чо му всі засоби

партійно

11 квітня Тепер в

Uентраль ним

КОМ і тет

ярих

раННІХ

передОВИКіВ!

в роботі ріпнятись на

недостатньо

лнвість Пf>реВИI<ОН:1ННЯ НОР\\,

реСl1убліканського

ВивершуваТll сівбу

"Р:18:),О бесіда ю з ві .'~пові~- ріЗ'ІИКЮНI а І'і Іколективів т.т. НИМ!! факга.\1И, особистим Хоменко і Опанасенко. В сваТ\! пракла.J.ОМ в ро50Ті, цих селах агітаційно-масо­ понсниrи

ми" т . .І1іфШИЦЮ С. З., щО лити керівництво пресою і припущеНі ним ПОМИЛКИ, які про заходи, вжиті до поліІІ полягають у небажанні ви- шення роботи обласних і корасті!.ТИ ДОПО~lОгу збоку районних газет, понідомити

Борючись за стислі СТРОКИ і якісне прове-13аКI'НЧили СІ'ВПУ ОВННІ'Х U

дення веСШ1НИХ польових робіт, Cij[bC\,KOl'OCI1O\ дарська артіль ім. Петровського, с.

Гоголів,

вивершила сівбу ранніх .колоскових культур.

колгоспі

переводиться оранка для сівби

ніх зерно-бобових та [!Осадки К:1 РТОПJIі. ПеРШОСТі в

селі

біЛЬШОВИЦЬ­ ті.'1Ь домоглася В

по

закінченню весняно! сівби

наслідок доброї

ОРI'аlllзаціІ

. Ш~роко розгорнувши ~o

піз,

Цlа.'ІІСТИЧН~

змагання

МІЖ

строки проведення

вес

БFигадами І ланками за стис

ар- ЛІ

праці ВІ няних ~.ольових ~обjт, гого

кої агітаціТ і пропаганди по бригадах і ланках, IІР:l3И,'!ЬНОГО і раціона.1ЬНОГО ВИКО-І.'ІІВСЬКИИ К?ЛГОСП.ІМ. Петр~в винні бути поставлені на ристання тяглової СИ,lИ, УСПІх завойоваНИlі тому. що CbKO~O заюнчив С.lВбу ранНІХ службу виконання цього ТУТ висока трудова ДИСЦИlIліllа, кож~н КОЛГОСllllиr{ спав І ярих. ячменю, BIB~a та lН­

шо:-о пресою, що робиться почесного завда.ння. нений бажанням зоооити більше і краще, щоб вирости- ши~ КУЛЬТУР· КрІМ цього 110 нашій Б'І Гhl{іВЩИНі, які Посилюючи агітаційно-ма ти високий врожай, швидше відбудувати КОЛГОСlІне гос-tlIOСIЯНО по. 2 гектари столо НіJ:буваються події за кор- сову роботу на полі треба подарство, зруйноване Ні:VІецько-фашистськими розбійни І вих буряКІВ та МОРКВИ, п~

не забувати, а навпаки, ками. кожен агіта- пожвавити вечірню роботу Вивершили то[), ВНКОiJИСТОВУЮЧИ години клубів, хат-читалень, до партз'їзду T~ ДОІІОМ. д.1Я цього

В"ЧірllhОЇ підготовки до нас

ручивши цю ділянку

робо

TYI1HOї бесіди, 110ВИllен умі-І ти віДlІовідни~ .ТІО підібрати нікаві статті Саме через клуби

людям. хати-

з

можли­

газег

TJ

журналів, деталь

читальні є

більше

саджено З гектари

ранньоТ

сівбу ранніх ЮIЯЖИЦhкі колгоспи ім. 17-го І картоплі. !м. Ле~іна, красилівський ім. Дi~liTpOBa, Високопродуктивно прасвиноІдськии ІМ. ЛеНІНа. ют Немає ні о . СТИС~і строки і нК!сне проведення сівби, висока орга: :~~гo ~о~~о~~'ника об н:

НlзоваНIСТЬ КОЛГОСПНИКІВ в час ПОЛЬОВИХ роБІТ ВИРlшу_1 викон вав НОРМИ ~ир~біТКУ ють долю високого врожаю. Однак. є кеР!ВНИЮI, що не

у

_

'

колгоспів: ім. а частина ІХ виробляють по но розібратись самому з ма востей розгорнути широку уБОЛівають за це. Головам ЛіТІ<івських теріала\IИ, щоб змогти дати, ПОllуляризацію ІІлану Ста­ Ка.'1ініна-тов. Шуру та ім. І8-го партз'Узду -ТОЕ, Різнику, І півтори норми. Орачі Семен вичерlІНУ віДlІовідь на пи- лінськоІ п'ятиріЧl<И. байдуже за те, що строки минають, а сівба раllНіХ ярих І Примач. Яків Шевель ТИ не закінчена. В пеРШіЙ артілі з плану 92

гектари

ран-І

.

'

ніх, бобових і олійних культур посіяно тіЛЬЮІ 50 гекта-І МIШ Д~peBeць, Кость Листо рів, а в другій артілі і того менше-ЗО гектарів RaMicTb І пад замість півгектара, вио-

На полях У КDаїНИ

80

гектарів по плану.

І рюють по

0,72

гектара.

Графік виконання щоденних завдань зірваний ТОМУ, в південних областях 71,2 проц., ХерсонськоТщо тут пізній вихід в поле. ~Обота ПРОДОВЖУЄТЬС~ до! Колгоспники прикладають України РОЗГОРНУ.1ИСЯ маС0 на 68,9 проц" Кам'янець ві ПОЛhові роботи. Ко.1ГОС Подільської - на 55,1 проц. Б-6 годин вечора. Серед ораЧІВ, боронувальниКІВ ВlДсут. СИЛ щоб до 25 квітня заl<іll нє соЦ'алістичне змаг:1ННЯ, Рідко коли бувають в полі І ' . б .. _ пи ОдеськоУ o(j_I:1CTi вже І. .

виконали план сівби ранніх: В ЦІЛОМУ по УкратНІ по агітатори. Тут на польових зернових ва 100,1 проц., сіяно З6 процентів ранніх ,\~нколаrвської об.13сті -на зернових.

87,8

проц., Вінницької-на І

І ЧИТИ

СІВ У

роботах не використовуються корови. І вих та Дивним стає те, що у бригаді т. Музиченка (КО.IJГОСП ім. топлю. І8-го партз'Іду) H~Maє сівачів, в наслідок чого Гlідготов І

(РАТАУ)

лений ГРУНТ

подекілька

днів буває не засіяний.

ПІзНІХ

посадити

зерно

кар-

Ю. ГОНЧАРІВСЬКИЙ.


Г1

-

НА

що

;.;І,ОПОМОГУ

будемо боротися

ми

квітня

1946

року

'_~:" ~~-.В!jiEf;,;,;;.ж-:ї59і6"fri'-:'НL.·~~~~~

е·

АГІТАТОРУ •

·u

НОВІИ

в

• t,

стаЛІНСЬКІИ

Перша Сесія Верховної Ра в 1950 році видобуток ву- нобудування даСТI, НClшій І ЄННlIМ рівнем, нпроGницпlO І 800 тисяч TOНlI ДИ СРСР Ilрийняла НОВИЙ ста гілля СІ<ладаТИ\4е 2050 міліО liромисловості устаткування ПИЛО~lатер.аліВ'-liа 14 про локна,

.ПіНСLКИЙ П'нтирIЧНИЙ план. нів тонн, В півтора раза ви в два рази більше, Радянський народ,

керова-

ще довоєнного рівнн.

ний більшовицькою партією,

а

194-9

році вже

ніж до 111~eHTiH'

віЙIIИ. ,,у1ашиноБУДіве.1ьні за

будуть

води ПОВlшні до КіНЩI [J';!ПІ

ЛЬОНУ-Вj­

. Зміліона 700 тисяч 1'0;1:1

ТОВАРИ

соняшника.

ШИРОКОГО [3)КИТІСУ

За

lІ'нтиріччя

nOTr;(),~()

з ВеЛИКИМ піднесенням прис відбудовані всі вугільні шах річки давати 2.~00 ,~IЗГіСТ-1 Значно збільшиться внпуск збільшити IlOl'олів'я KO!kii тупає до виконання цього ти Донбасу. В Підмосков- рал~них ~I~P~BO~IB, 11<) :испч. товарів ШИРОІ<ОГ() ВЖИТКУ. на 46 процентІв, великої ";)

плану. Нам потрібно на про ному вугільному басейні за товарних. І.... 600 па~.а)!,~~с~ [д() КіНЦ.11 П'ятирічки

буде гатої худоби-на ~)9 ПРОЦt'іl

тязі п'яти років, з 19.46 по ll'нтирічку буде побудовано ких ваIО,l1В, БОО ТИlНЧ "вто ВlІготовлено:

тів, ?ВСЦЬ і кіз-на 705 IlРО1950 р., відбудувати потер- 66 НОВИХ шахт, в Кузбасі- ~О,бі:'Іі~~. велику l{іЛ~:.~С~Ь ме І 4 міліарди 686 мі.ліоаів цeH-:I~, свиней -;з ТР,І! раз!\ llі.'lі ІІід час війни райони, зо шахт, в Караганді - 17 lа,І~РlIИНО-,ГО .усга,ll'jі!UіІН5І'іметріВ баВОi:lіl:-І:НІХ ТКJНlІн,IПОР.IВ.:.I~НО з ]94~ P~KOM: , відоудувати ДОВОЄННИЙ рі- шахт, на УраЛі-49 шахт, ТУРОІН, МО,ОРІВ, CT,HlК.B, IlрН І 1,59 мі.'lіовіІ:! 400 ПіСЯЧ 1 ВІД())ДОНУЮТ~l~ ~яди І В,І вень промисловості і сільсь- в Середній АЗії~9 І?ахт, п.ілыlхx машин.. MeTr iu шеРСТЯI!ИХ тканин, кого господарства, а l!Отім н(! Правобережжі І ЗахІДНИХ Випуск тракторш, в пер 240 міліОНIН 11(j[) JI-ЩJЯІІОЙТИ далі, щоб перевершити областях України-ІЗ, на І шу чеРI у ДJlЯ~ сільськогu 1'0- \ го і 88,6 .\lіЛіона іlар I'УМClIЮ в Зilач'НlХ розмірах довоєн- ~аU;{~Зl- 10, на Далекому \ Ci~oдapCТBa, оуде ;~ОnЄ'Деl:? га юутта,

н?граднпr<и, Ч(!III!! І І.нпrусu

ВІ на.сядження .. В UІИ,ОЮР, рОЗlvllрах ор~аНlзуt;lЬСЯ 311J1O )~{.ення 1І0~ИХ сад![з, ЯГІД~І~-

ний [ївень. CXOДl~8 шахт.. . З чuго ж складаЄТhСЯ но . Бу~) ть ?CBOЄ~I HO~I ва п'ятирічка? Що дасть но ГlЛЬНl басеИ!!И

д,) 112 .тисяч в 1,,00 pOI,I . .'580 МІліоніВ пар паНЧіШIІ<~В, Ю~IОI,раДНИ~IВ в кол,~~ ву· Op.:.-аНІЗОВУЄТLСЯ M~COB(, H{J-llшаРllеткових виробіВ. пнх, р"дг?спах І на приса раиони в ВИРООНИЦТВО Т~3Iп()р1В З Виробництв) штучного ди6них ДІЛянках КО<1JГОСflНИ

1

на раДilНСЬКО\lУ народові? ~абаровсько~у крат, Ha,Д~- ДИ?Р.Лh\lоторамu І .г:з?~ене Ш~ВkУ виросте в 4,6 раза. І КІВ. . r ЯК перетворить вона ту чи ,ІеІ<ОМ,У .~XO.l,l, в К~заХСlаНI, ра І.ОРНИМИ yctall-,)в.(.а~IИ. За Н'ЯТl,lv іЧЧЯ ~1;іIOТЬ' бути [' ~ержава надає СІЛЬСЬКОМу

іншу реCllу6ліку, той чи ін БаШ~,IРІІ, КИРГИЗІ~ І роз~и- КрІМ двох Tpaктop!~~IX ~ЗЗО ІIОGУДОВіші і H~eдeHi ~ дію господарсгву .8~Л,ичезн~ дo~ ший район? рении Печорськии бассин, ДІВ, що ВlдБУДОl!у ЮТЬСЯ, бi-lRОВНЯlIі КОМОін(пи в Ново помагу. ДЛЯ ВІД JУДОВИ І рОl

МЕ~АЛ

вуГі.'1ьн,а

база для

пІвночі буде .заКінчено буд ГІ~j~jlJ~lЮ сибjрську,Астр(!хані, Груз!!,! ВИ.ТК,У

маШИННО-ТР3КТО~В~IХ

Раніш за все зупинимося європеИСЬІ<оІ часгини СРСР І трьох нових таких Жс .11~1, б(!ІЗОВJlянl фабрики в Л.наЙ \ C-:3НJій, наприклад, н(! п. Я и­

на металургійній промисло- і для ЛеНінграду.

прпємств

і

ОРГJІІі1~"'1НИіІ І СЬІЮ\іУ КрСії і

Г!іВlJіЧНІ)М

і р~ччя аспг~о.ву~тьс~ 8 МIЛlар

вості. Метал-це основа ос ~ Разом з T~oM ПJlан. перед- B~.IJYCI{ тракторІВ в Ь,.roру: Кззахстані, другу чергу n~ І дІ.В 8ИО 1.1l.11ОН18. карбо~ан­ нов ГОСlJодарства країни.Без оачає даЛЬНІише збlльшен- Сll. Два заводи, що 8ИI(0ІIУ І вовняного КО\IОіНі1ТУ

нього нема машин для

про-

ня виробництва

механізмів

вали раніше

МИС.10вості і сільського гос ДЛЯ шахт, ЩО набагато по- МОВЛеННЯ,

СIIСlI1а.l__ИН,1

llepeBO,J.iJjJ.AH

:,а

V

Схід І Ц~B. Всьог? за І1 Я1Ь ~(Jюв

ньому СиБІРУ. Буае ~гакож' о?сяг

каПIТ~ЛЬНИХ. ,~OO.IT в

Шl. закінчС'но бvдіВIІИ[(їВО ба \ CIJIbCbKOMY 1 ОСП~JI.аРСТ~1 ви-

11OДnРСТВЗ, без нього немож легшить роботу гірняків і тракторобудування. , і ВОВIІЯllИХ КО~І.біllатjв в Таш р?зиться. в ~YMI 1: МІЛІарна будувати, бе1 нього не- lnlЛЬШИТЬ продуктитністьІх ВіДnУДI)ВУЮТІ,С5І Д:'В ЯГІ, І І.:саті, Сга;І;llі.О,ці, Ф.::о,аВI1 ДІВ 900 МІЛlОНlR ЮI[ЮОВ?НЦ1Н. можна З"lіllнюва ги o6upoflO- IIpa~i. заводів по виробництву СІ.% і nЗВОННЯ;IfjХ фJБРIІК в' Уфі І Колгоспи і раДГ(!СIІИ ОЛЄ:;J здатаіСТЬ держави.Ось чому НАФТА ськогосподарських МJ1ШІіl: іі Че.'lябінсь!,у. жат~ на') ПРОТЯЗІ 1946-19'J~ наш уряд, lІаша більшовицьДРУГИЙ дуже важливий ?удуть введеНІ в л.а,:J.,. Я.К,' rн lбудовуюп,ся взутт"ві І роКІВ 3",,5 тисяч траКТОРІВ І ка парТІЯ IlрИдїля;огь,так ба вид палива _ це нафта. В оудуються тепер, ІІ \J І о 3,1 фзБРИКIl В J!еніllгрзді і Рос І СІльськогосподарських ма­ гаго уваги вирооництву ме 1940 році видобуток нафти ВОДІВ сіЛЬСЬКОГО(!ІОД:1f1 С1 -.- тові, ОстаШ({ОRСЬІшіі li!кірза І Ш.НІ! на чотири 3 половин~ю Т.ІЛУ. . В нашій країні складав ЗІ ких машин і один ::аJLIД !<,O~I НОД, Київсr,киіі і Кіціllінсь-І МІЛlарди .І<арбоваНЦI~П. 3а НапереД~ДНI ВІІІllИ, в ]94~ IМіЛіОН тон'н, в 1950 році баЙнів. КИЙ заводи П'ДОШОВІІО! гу-І п'ять рок.в буде пооудоварОЦІ, в Ра . . . янському СОІОЗІ він виросте дО З5 міліонів В lУ50 році ПРО\lис.lОвіСТь ми В'lебс . Ф ~ 110 950 нових машинно-тракбуло ВИП'_vщено 15 мlлlO- 400 тисяч ТОІІН вип\тстить: . ,І ьк[} Ш!НЧlшна . 3СІ- тарних станцій. J рш,а, Полтавська ІІРЯДІДЬ. ніз тонн чавун~~Це-маї1~ке Видобування'і переробка 110 тисяч траКТОРНlIХ ПЛ\, Н:! фаб. ри"а. Нові Ш1llчішві ТРАНСП.ОРТ І ЗВ'ЯЗОК в ч~тири р~зи ОIJlьше, HI~ нафги будуть широко роз· гів, фабрики .будуюТh~Я в СБерд В 1948 році повинно бути в 191~ РО.ЦІ, 1I~~epeдoдНl виватися на Уралі, в Баш82 тисячі тракторних І-:У.II, ловську І Т<1мбовt. закінчено капітаJlьне відбу'0

l1

перш?! CBITOB~T ВlИ,:IИ. А на кіріІ, ПОВОЛЖЖі, на Сахалі тиваторів,

1900·и РІК Н~МI4еНИIІ ВИПУСК ні, в ТуркменіІ, Узбекіста8З тисячі тракторних .. іва І м1д ОНІВа тонн чавуну, Ні, Казахстані, Україні. лок.

19 5 ':'

значно БІЛЬШ,-, ніж в 1940 РОЦІ. . СтаЛІ в остаИf.IЬОМУ певип P eДBOЄНlIOMY {)ОЦІ бvло J

ШВИДКИМИ те\lпами буде 18 тисяч складних молота відновлюватися видобуток в рок. Баку, Грозному і КрасноXI\JiI51.

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

дування заліЗниць в Донбасі і

3а п'ЯТlIрічним планом по трібно буде відбудувати 92 ЦУКРОВИХ, 24 консервних, 144 спиртових заводів і 68 б З аново буде хлі озаводів. О побудовано 1 цукрових, 9 консервних і 7 спиртових . З9'~ 36 завоД!в, ХЛ\Qозпводів,

Криворізькому

му басейні, а також

рудно

заJlіз-

ниць, які зв'язують Москву з Донбасом, ЛеНінградом,

даРІ'. П РОДУК\LІЯ ." о'}' IlрО К(!ВКЯЗОМ, протяХШІЧН ,.~ 1- загальним . . ЗОО За П'ЯТИРI'чку має бути по МИСЛОВОСТІ повинна в 1~c.10 ГO~I В ,,) тисяч КІломеТрІВ. На протязі п'ятирічки бу ТilСЯЧ ТОНН, В чотири з 110.10 будовано 4 нафтопереробні році збільшитися R IРВТОРі] де побудовано 72ЗО кіломег . виною рази більше, ніж в заводи І. 16 на Ф топерероб, . о з ДОВJЄН[jИ~1 раза ПОРІВНЯВ ріВ залізничних колій і елек 191,3 рац. А на 19 50-й ріК Д' , :8 них установок. ля поста- РІвнем. м ЯСОКОМО.інаТіВ, 4 молоч- трифіl<Овано 5З25 кідометрів на~lічено ВИIIУС[{ 205 міліонів Ф в' ЬНИІ( доІ) ІЗ чання на топро Д у к там и ипуск МІнерал. них заВОДІВ, . молочно,кон заЛІ'ЗНИЧНІIХ шляхів. Має бу 400 ТИСЯЧ тонн сталі, ЩО бз. 5 .. в 100 . Сільськогосподарських і про рив досягне MI:110~11 , се.рВf'I:ИХ заВОДІВ, 1200 ме.ха-,ти відбудовано і побудова1 1 ВО гато вищ~ довогнного іоівня. мислових " 1 1 І н ВIІР()()НIll б раионів івдня тисяч ТО н. '1Іlзованих маслоро них І си, но 1500 вокзалів. . ПРОТЯГО.\І lІ'ятиріЧК11 буде від б УДО8УЮТЬСЯ три насрто' Ф ас Ф атних добрив 'зросте '" . РОРОlJНИ'Х заВОДіВ.. . І В(!нтажообіГ ріЧКОВОГО

.1авлеІ!О

Міліонів

18

f

відбудовано

і

побудовано

45 доменних і 165 маргенів-

б переро ни)( заводи.

СЬКІІХ І!ечеЙ. Буде також в

о 'ОГО пеРІОДУ В б І проти ДОВ ЄНІ иро нича П.ОТУЖНІСТЬ Пlдl транспорту порівняно з дои n 18 б 8 два рази, азотн х - " , П'риємс~в, ЯКІ дО YBalOT~ ВОЄННИМ часом зросте на

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

ОСНОВНОМУ завершено будів

І раза і калійних

добрнв-в СІ.ЛЬ, ЗОІЛЬШИТЬ.СЯ на 1,4 МІ 38 ПРОІ'евТів, а

морського

В 1950 рОі і б е б 1З ' L уд виро , раза. ЛІОна ТОНІІ. в РІК.. • траllСПОРТУ-В <)_,2 раза. НІЩТВО Н. - Тагі.ll>СЬКОГО і 70 . б' Д лево на пр?центlВ lльше, БУДІВЕЛЬНІ МАТFРІАЛІл ОВОЄНН1 рОЗ1.lІрИ вилову Робітникам зв'язку в чис Ч~лябіНСЬІ{ОГО маталургійе І' 1940' '1. '" б б ел ~TpoeHepГl , НІЖ В І ЛІС І перер. ооки ри и УДУП.' ДО лі інших робіт дано завдан них

заводів,

ІІрОДОВЖИТИ

РОРІ

, .

будівництво чотирьох нових ВІ'дбудовуються 6 ГІ'дро Гітлерівські розбійники заводів на УраЛІ і В Сибіру, електростаНЦI"?І в тому чис - заподіяли нашій країні rзе

,,

п06удуваги завод в

.

-

Грузії, лі Дніпрогес. Буде закінче JJичезні

lIРИСТУіlИТИ до будівництва но

будіВНИЦТВО

заВОДІВ в Казахстані і в ра електростанцій, йоні Ленінграду.

дію перша

ЗО

руйнування.

гідро- зв'зку з ЦИМ

ІЗ

виробництво

сягнеН1 вже в

СіЛЬСЬКЕ

-

1947

~

І

..

оазз

наШОl

Не

РIO~ться.

кра ни F-.

vуде

поши

потре

б

и

возити "tетал іздалека, ска;кіма, з УкраІни на К(!вказ

або з УI-'З~lУ В

во

5

ЦіїI.

BemJКe

дИ, машинно-тракторні стан-

П'ятирічний план наМічає,ЦП і І:;.адгоспи.

В

селах

б

у-

нових 8 дограє тепер особливо вели ?-ІИЙ розвиток зеШІер?бстна вих

електростан-

'

.

ПЯТИРІЧНИМ

.

планом.

місце

раионах,

що зазнали HIMel~bI<O

В··.. ипуск цементу

в

І

скла

цн,

а

також

n

е

І

УДІвель *для * *

Такий

окупа

далеко

ний перелік того,

ревищення

ПОШТ.

не

пов-

ЩО

ПОТ-

відводить збільшується в 1950 році ДОВОЄННОГО ріВНЯ сільсько- рібно нашому наооду зро в 1,8 раза, шифера-вдва господарського виробництва бити на про.тязі .п'ятиріЧК.И. Т ЛеСI~!lград. кації залізничного транспор рази, черепиці-в чотири ра в llілому ПО СРСР. рудове 1 ПОЛІтичне Пlдuп'ятирічний план електрофі

Це здешевить варТіСГЬ про ту і сільського господарст- зи.

дукції, СКОРОТИТЬ залізничні lIереrзозки і створить спри ят:шві У\!ОВІ1 дЛЯ районів,де пу !(УТЬ зБУДОВ311і меl'алур гіііні піДПРИЕМСТВіІ.

ВУПJІЛЯ

В е.'lике

районні центри, сільські ра-

,L-J,

введена В будівельних матеріалів ві- !lОВНУ відбудову і дальній- де п~оудовано 5 тисяч но-

черга

великих

НЯ повністю телефонізувати

ГОСПО ТlAP-

СТВО

Таким ЧИІЮ~І, металургій- станцій і почато будівницт- ке значення. Це враховано І тваринництва на

рОЦІ.

значення Д:ІЯ

на-

ва. ПРИЙНЯТИЙ Сесією ВерСтворюється нова галузь ХОВНОї Ради СРСР Закон промисловості - фабрично про п'ятирічку пропонує заводське ВИРОбницгво збір, забезпечити масове буді в- них житлових бу динк в:

ПродукціЯ всього Ci.ТJЬCb- несення, з я.ким радя,НСЬК~И

1

кого ГОСlIодарства краІIІИ до народ ЗУСТрІВ нову ПЯТИРІЧ кінця п'ятирічки підвищить-\КУ, ~ запор,укою T~Г~, що ся на 27 процентів поріRНЯ- ~талIНСЬКИИ план ВlДоудови но з 1940 роком. Річний збір І розвитку народного госпо . і . . дарства СРСР на 1946-1950 НИЦТВО в сІльських місце- І стандартних чаСТИIІ з дере' зерна визначено в рОЗ'.llрl .. . востях невеликих ;ідроелек ва гіпсу, азбоцементу і ін ,1127 міЛіонів тонн при Серед Р·Р·. буде виконании УСП1ШІ' " . . о. 12 но І ~наша краТна стане ще тростанцій вітростанцій і f ших матери-IJIІВ. НlИ врожаиносТІ центне-. . u

родного ГОС:llОдаlJства має І теплових ~лекгростаНЦіЙ з\ ВідповідальнІ завдання ріВ з гектара. ~ОГУТН1ш.а, ще СИЛЬНІша, ще В):~іЛЛЯ ... ~ ] 940 році в н(!-! локомобіЛЬНИМlI і газоге~е- о~ержить.і лісова ПРО~IИСJIО Ми Г.IО.винні одержати: оагатша_I__ к_р_а_Щ_а_._____ ШІИ краllll було видобуто раторними двигунами. ВІСТЬ, ВИВІЗ деревини, .що 26 МіЛ!О~IВ тонн ЦУКРОIб6 мі.lіонів 1'01111 вугіЛ,lЯ, йдедляпро\IИСЛО-ВИХ потреб, вих буряКІВ, Т. в. о. відповідального ІЗ п'ять з ГIO::овпно:о разів МАШИНОБУДУВАННЯ виросте в 1950 році на 59 З м!ліона 100 тисяч тонн редактора В. РУДЕНКО. більше, ніж в 191:3 рОпі. А, В KiH!ti п'ятирічки маши- процентів порівняно з ДОВО бавовни-сирцю,

--~~~.----~~--------,----~--~~----.,Стахановець и • Телефон-редакція 2 ДЗВ. Тираж 1525.

БИ 0,5222 м. Броварі, КиївськоІ обл. вул. Юрова. Друкарня райгазети

31 номер 1946 рік  

31 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you