Page 1

Пр~арі всіх краін, єднайтеся!

Яг тl rlШВИЛШС

j~ 31 (20и)!

lI:Ю!Ц,

гu -:;бору

ЧЕТВ~Р

НОRІНШ

]1 1941і р.

робогу

провели

агіТКО'Іективи сел

району в

Jliдготовці

і

проведеННі

ви­

тання,

ТИ У

що

всіх С :IЬСЬКОІ'ОСГІОJlарсью!х

і RI:рішаЛІJI1ИМ

I:JЗJlОl:і ,-

куш,тур є

0('-

ЗJВДnНШІМ партіїJlIИХ, раЛНI1і КС.!\­

М. С. ХРУШ()В.

Шна 15 коп. F

у Центральному Комітеті КП(б)У

Аrітацїйно-масова робота в полі Значну ПО.1ітичну і орга­

посі БНИХ

ГОСШJИЦЬ, роGЇII'IИІ{ЇВ МТС та радгоспів і С[JСІJіалії.1!В сіЛLСЬКvГО Г~)С[ЮДfiРСІва j.7 кра їни в 1946 році.

tt

нізаЦіЙНу

ДОВС€НRИХ

СЬКИХ і зеМЄJlЬНIJХ ,оРГііпіп. усіх КОJJгоr.пників

ІШJТНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬІ<()ГО РАЙКОМУ КП(б);\' ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ трудящих київської ОБJlДГ:ТJ

віЛ:Н(,RЛ('ННЯ

[IiДВИШt'ННЯ 13рожн.Йності і збшьшення

llDO ПОМИЛКИ, RОПVШ6ні DвдаКТОDОМ ОД8СЬКОї гаЗ8ТИ "БОЛЬШ8ВИGТGКОВ знамн lІ ТОВ. ЛіфШИЦВМ с. В.

МОЖУТЬ виникну-

колгоспникіR.

Ц!( КП(б)У, розглянувши

2. 26 березня 1(. р. В га ставленні до критики ('3наДIЙш.1И? зеті ~ Правда УкраИНЬІ" був МОІ<РИТИКИ і В небажанні

Не малЕ'" зна:ення В., про- матеріали, що Be:J,eHHl ДllЮВО[ аГlТан1ИНО -, про ПО.\ІИЛЮJ,

допущ~!н

надрукованиіі ОГЛЯ1.

"P~Cil

НЧИТИСЯ ПОЗИТИВНОГО

знамя"

питан

лок і

досв,­

борів до RеРХОВіЮЇ Ради М1СОВОЇ роботи відограюТl.> одеською обласною гязетою - "П~ред сеРЙО3ШI\1 ВИIlРО ду,-нетерпимі в IІракти~(і СРСР, IІРО&івши роз'яснен­ вапуск бойових .'1иСТ!{іВ, ВІІС ~БО.1ЬШl:.'вист(кое зна:vlя",від буваннн'і", В якому ІІоказ;:! І1раціІЗника біЛЬШОВНІІЬК<JЇ ня ВИборцям Сталінської ТУI1И агіткультбригад перед значив: ниil досвід обласної га3~ПI IІреси. !(О:lСТИТУlJі'f, виборчого 3і1- I~О.1!'оспниками на 110:Іі. І "ВіillНщь!{а ІІравда", і піДД:1 2. Вказати т. J1іфШИЦЮ П;JИкладо\\ хорошо'f ро50 1. Редактор Г<:lЗ:ТИ "БО'Іh- ні І'; ри гиці серйозні неДО.'lі- С. В. на необхідність ВИІІ­ кону, міжнародних подій. ти агіТКО.lективів, які усві- шевистское знамя тов. Лt:р ки І'азети "БОJlьшеВlІстское равлення допу щених ІlОМИ­ Приі'r'IЯТТЯ Верховною Ра дОЮ СРСР Закону про п'я­ тирічний ПЛ1Н ВідСіудови 11·'1 родного

гoc~oдapCTBa

РОКИ і ПОЧ1ТОК

1946 -1950

РО;{И МИРі!ОІ'О

ноТ роботи в час ро5іТ є

сел

робота

Заворичі,

агітацій ши!tЬ

польових агітаторів

КраСИJIіВКИ,

С. В.

поста.вився CTaT:~.

неправильно

до ~ пеl~еJ.f)Н~і

реСПУОЛlК3іIС',КОf о

П1РТ\ИНОГО органу.. ~

г::нe~1f

!lЯ

у

[JисвіТ.їенні

керіВrнщг~а

партійних

висувають перел:

ка\11lанії

агітатора

раїІОНУ

нові

ВІД

Б'J;:ЮТЬ')1 за ВІвонання ІН) в)го lІ'ilТ.lріч'!')го пла І)', і5) р:JІї,5j за внрощ~ння В,І(О

організацій сільським ГОСl10 си ~IlраВДЬІ УкраИНЬІ"

~ПЕ::­

дapCТHO~1.

ред серйозним

.ЦГЬ бесіди з

колгоспника-

тикувалися

сеРНОЗНl

ХІННІ

\ІИ, ВИ[]УСІ<аІОТh бойові лист У провецеННі веСН~llИХ ..

:1?

ІЗ газеті ~БОЛhшевисгское знамя" повністю. Проте, lІе реJ:рукоауючи, він проявив

шевистское знамя". 3. Попередити т. Ліфши­ lіЯ С. В., що при повторен­

:{Н, оргзніЗУВJЛИ ВИСТУ"И льових ~об~Т У Р?'Д1 pallOHIB ХУДОЖНЬОТ самодіяльності - Одесько) оолаСТl. CaMOBI1\JaBcrBO, пісні,

скоротивши

таШі!, декламувзння Заміст!> того, що:) РО1'яс ту частину огляiJ.У, де гово li'J'lliB, Il()стачовки коротень ни ІІІ і ДJвеСТIІ до (,I:,lOMO-': рИ.'lос:я !ІрО СіIIНИl(l)f:У газе"іх IHCItetllBOK і т. д. Нас­ са,\\им прихuвав ті керіВilикіl:l і КО,1l'О::,ІНИ ту, і ЦИМ І';НХ ста,l:НС:Ь;ОIХ врожа[в в Іі.J,КИ якісної агітаllїйно-мачита,;ів ~ Большег.и::т(ків цих районів необхі lfllCTb від 1CJ45 р:цj СКО.1И\:НУ.1і:1 ввесь созоТ ро50 ги по цих селах І{ОГО знамени" по:mТIІВНUЙ швидкого ВППР<1влеll:I\1 ДО!ІУ наш наро(, якиіі усвіДОМ.1е аала себе Зl!3ТИ і на вико­ досвід висвіТ.1ЄII!IЯ сІльсыо-1 щених хиб у "po[JeJ,~HHI B~C

ний в ТЩІ/. щ) ВИ,{ОJання ЩІХ 31'зда:·IЬ за6еЗ!lе t lИГЬ не був I:ІИ.и розквіт нзшої лю-

нанні Пlанів ПОСіВу ранніх няноТ СІвби, ВИКРИІИХ У Ні>'! !{О.10с:кових-так! села як статті-тов. ЛІфШr!Ц!, не І(!1ЯЖИ'Іі, Бровари, на 10

ЯКИЙ корисно

бимої Батьківщини.

юзігня закінчили їх посів, а

о)\еської

всіх

Haдp~­

випр06уваlі-

в

повідаJlьні завдання.

Вихід

заПРОllонувати

кувати повністю ОI'ЛЯД прс­

ГОГОlева, Броварів, КНЯЖиЧ . • Ilравда Украин~~. в:д 16 ое Цеіі огляд т. JlіфШИllh с.В. НЯМ" ,-Ilіддавши самокрити д,їігатори цих t'ел прово- ре,іНЯ ц.р , в Я~.1И p13i(0 K~] повинен буu ІlереДDу:,унати ці недоліКи газети " Б 0/11,6удіВНllцгва,

lІеіШІОЇ в;:>сняної

ми НdШ:ЯО

ни

до\IИ.1И ваЖ.1ИВСТЬ

КОJ1Госпннків останні закінчують Сівбу.

наДРУКУl:lав

11,

тим

саМИ\I,

об'єктивно ДОIlУСТИВ за І'ИСК І<РИТИКИ,

що

Є

нет~р"имим

го

ГОСl10дарства

на нього

ним ПОМИЛОІ<,

буде

накладеllе

партійне (тягнення.

4. Звернути увагу БЮJ~О Одесь;{ого обкому КП(б)J! на T'~. що помилки,

_ПРИIlУ­

щені газетою ~Большевист Об.13СI'і./ с:сое Зііамя" та Ії редакто­

було б вико-

\Jистати в пракпщl обласної

ні допущених

ром т. JIіфшицем

С.

В. є

роботи І результат недостатнього І'е

преси.

рівництва з боку бюро обко

ЦК КIl(б)У ухвалив:

МУ КП(б)У пресою.

в ПО.Іе на ПОСівну вимагає l{ультбригади сел Краси­ для праr(івника бlJlьшовааь від агіТКО.lепивів сел -пе- лівки та Заворичі, обслуго­ кої преси, яка 11:).(.ll1:<анз р~нести БІ_1ЬШУ чзстину агі вуючи свої КО,ІГОСПИ, виlз­ всіляко СIlРИilГИ pUjlUf-Il'dН таціііflO-:-.ІЗСОВС)ї роl50ГИ без- жають в інші села. Тзк за­ ню КРИТИКИ і самокритпкп, посередньо на 1І0ле. Саме ворицька агіткультБРИI'ада як засобу усунення хиб у туг, на 11О.lі, f3 бригадах і виїзжала в села Бобрик, роботі і бі.'1ЬШОВИЦЬКОГО лаак,н, ВНКОРИС:l'ОВУЮ'Ш ко Бервиця і Мокре,ЦЬ. виховання партійних орга

1, Роз'яснити редакторові га Запропонувати бюро Одесь зети "Бо.lьшеВИСТСІ<ое зна- КОГО обкому КП(б)У поси­

РОГКі

го органу, у зн~ваЖЛ\-lВОМУ І Юl(б)У.

ві]ЩJЧИНЮI І{ОЛГОСІІНИ

Та не можна сказати

про

КіВ, 06іщю lepepby-·агі І'а- гзрну роботу агітколективів

нізаuіЙ.

то? ПОВНflен К,)РОТКОЮ і яс- сеЛі Jlіткн.Світильне, де ке­

КО.но;::пни;<зм важ

ва

робота ще

налагоджена-тому

якосгі обробіТКу грунту, ни

конання планів весняноІ по

користа.нн;{ корів

сівно}' тут відстає.

Нl оранці

то

ви

БОРОНУВСІнні ,fJOкритикува Весняна Сівб((-є бороть ти ві:J,СТ3,'!ИХ В роботі, 110 б І за ви:<онання значно! час j

КІ13 ги прик.вди кращих лю тини нового

д~й бригади ча ,ГJанки. Проводячи беСіди

з І<оа-

госпнию)\\и, al'iTaTOp повинен пам'ятати, що кожен J{О.lГОСIlНИК цікавиться і на-

Сталінського

п'ятирічного плану. Ось чо му всі засоби

партійно

11 квітня Тепер в

Uентраль ним

КОМ і тет

ярих

раННІХ

передОВИКіВ!

в роботі ріпнятись на

недостатньо

лнвість Пf>реВИI<ОН:1ННЯ НОР\\,

реСl1убліканського

ВивершуваТll сівбу

"Р:18:),О бесіда ю з ві .'~пові~- ріЗ'ІИКЮНI а І'і Іколективів т.т. НИМ!! факга.\1И, особистим Хоменко і Опанасенко. В сваТ\! пракла.J.ОМ в ро50Ті, цих селах агітаційно-масо­ понсниrи

ми" т . .І1іфШИЦЮ С. З., щО лити керівництво пресою і припущеНі ним ПОМИЛКИ, які про заходи, вжиті до поліІІ полягають у небажанні ви- шення роботи обласних і корасті!.ТИ ДОПО~lОгу збоку районних газет, понідомити

Борючись за стислі СТРОКИ і якісне прове-13аКI'НЧили СІ'ВПУ ОВННІ'Х U

дення веСШ1НИХ польових робіт, Cij[bC\,KOl'OCI1O\ дарська артіль ім. Петровського, с.

Гоголів,

вивершила сівбу ранніх .колоскових культур.

колгоспі

переводиться оранка для сівби

ніх зерно-бобових та [!Осадки К:1 РТОПJIі. ПеРШОСТі в

селі

біЛЬШОВИЦЬ­ ті.'1Ь домоглася В

по

закінченню весняно! сівби

наслідок доброї

ОРI'аlllзаціІ

. Ш~роко розгорнувши ~o

піз,

Цlа.'ІІСТИЧН~

змагання

МІЖ

строки проведення

вес

БFигадами І ланками за стис

ар- ЛІ

праці ВІ няних ~.ольових ~обjт, гого

кої агітаціТ і пропаганди по бригадах і ланках, IІР:l3И,'!ЬНОГО і раціона.1ЬНОГО ВИКО-І.'ІІВСЬКИИ К?ЛГОСП.ІМ. Петр~в винні бути поставлені на ристання тяглової СИ,lИ, УСПІх завойоваНИlі тому. що CbKO~O заюнчив С.lВбу ранНІХ службу виконання цього ТУТ висока трудова ДИСЦИlIліllа, кож~н КОЛГОСllllиr{ спав І ярих. ячменю, BIB~a та lН­

шо:-о пресою, що робиться почесного завда.ння. нений бажанням зоооити більше і краще, щоб вирости- ши~ КУЛЬТУР· КрІМ цього 110 нашій Б'І Гhl{іВЩИНі, які Посилюючи агітаційно-ма ти високий врожай, швидше відбудувати КОЛГОСlІне гос-tlIOСIЯНО по. 2 гектари столо НіJ:буваються події за кор- сову роботу на полі треба подарство, зруйноване Ні:VІецько-фашистськими розбійни І вих буряКІВ та МОРКВИ, п~

не забувати, а навпаки, ками. кожен агіта- пожвавити вечірню роботу Вивершили то[), ВНКОiJИСТОВУЮЧИ години клубів, хат-читалень, до партз'їзду T~ ДОІІОМ. д.1Я цього

В"ЧірllhОЇ підготовки до нас

ручивши цю ділянку

робо

TYI1HOї бесіди, 110ВИllен умі-І ти віДlІовідни~ .ТІО підібрати нікаві статті Саме через клуби

людям. хати-

з

можли­

газег

TJ

журналів, деталь

читальні є

більше

саджено З гектари

ранньоТ

сівбу ранніх ЮIЯЖИЦhкі колгоспи ім. 17-го І картоплі. !м. Ле~іна, красилівський ім. Дi~liTpOBa, Високопродуктивно прасвиноІдськии ІМ. ЛеНІНа. ют Немає ні о . СТИС~і строки і нК!сне проведення сівби, висока орга: :~~гo ~о~~о~~'ника об н:

НlзоваНIСТЬ КОЛГОСПНИКІВ в час ПОЛЬОВИХ роБІТ ВИРlшу_1 викон вав НОРМИ ~ир~біТКУ ють долю високого врожаю. Однак. є кеР!ВНИЮI, що не

у

_

'

колгоспів: ім. а частина ІХ виробляють по но розібратись самому з ма востей розгорнути широку уБОЛівають за це. Головам ЛіТІ<івських теріала\IИ, щоб змогти дати, ПОllуляризацію ІІлану Ста­ Ка.'1ініна-тов. Шуру та ім. І8-го партз'Узду -ТОЕ, Різнику, І півтори норми. Орачі Семен вичерlІНУ віДlІовідь на пи- лінськоІ п'ятиріЧl<И. байдуже за те, що строки минають, а сівба раllНіХ ярих І Примач. Яків Шевель ТИ не закінчена. В пеРШіЙ артілі з плану 92

гектари

ран-І

.

'

ніх, бобових і олійних культур посіяно тіЛЬЮІ 50 гекта-І МIШ Д~peBeць, Кость Листо рів, а в другій артілі і того менше-ЗО гектарів RaMicTb І пад замість півгектара, вио-

На полях У КDаїНИ

80

гектарів по плану.

І рюють по

0,72

гектара.

Графік виконання щоденних завдань зірваний ТОМУ, в південних областях 71,2 проц., ХерсонськоТщо тут пізній вихід в поле. ~Обота ПРОДОВЖУЄТЬС~ до! Колгоспники прикладають України РОЗГОРНУ.1ИСЯ маС0 на 68,9 проц" Кам'янець ві ПОЛhові роботи. Ко.1ГОС Подільської - на 55,1 проц. Б-6 годин вечора. Серед ораЧІВ, боронувальниКІВ ВlДсут. СИЛ щоб до 25 квітня заl<іll нє соЦ'алістичне змаг:1ННЯ, Рідко коли бувають в полі І ' . б .. _ пи ОдеськоУ o(j_I:1CTi вже І. .

виконали план сівби ранніх: В ЦІЛОМУ по УкратНІ по агітатори. Тут на польових зернових ва 100,1 проц., сіяно З6 процентів ранніх ,\~нколаrвської об.13сті -на зернових.

87,8

проц., Вінницької-на І

І ЧИТИ

СІВ У

роботах не використовуються корови. І вих та Дивним стає те, що у бригаді т. Музиченка (КО.IJГОСП ім. топлю. І8-го партз'Іду) H~Maє сівачів, в наслідок чого Гlідготов І

(РАТАУ)

лений ГРУНТ

подекілька

днів буває не засіяний.

ПІзНІХ

посадити

зерно

кар-

Ю. ГОНЧАРІВСЬКИЙ.


Г1

-

НА

що

;.;І,ОПОМОГУ

будемо боротися

ми

квітня

1946

року

'_~:" ~~-.В!jiEf;,;,;;.ж-:ї59і6"fri'-:'НL.·~~~~~

е·

АГІТАТОРУ •

·u

НОВІИ

в

• t,

стаЛІНСЬКІИ

Перша Сесія Верховної Ра в 1950 році видобуток ву- нобудування даСТI, НClшій І ЄННlIМ рівнем, нпроGницпlO І 800 тисяч TOНlI ДИ СРСР Ilрийняла НОВИЙ ста гілля СІ<ладаТИ\4е 2050 міліО liромисловості устаткування ПИЛО~lатер.аліВ'-liа 14 про локна,

.ПіНСLКИЙ П'нтирIЧНИЙ план. нів тонн, В півтора раза ви в два рази більше, Радянський народ,

керова-

ще довоєнного рівнн.

ний більшовицькою партією,

а

194-9

році вже

ніж до 111~eHTiH'

віЙIIИ. ,,у1ашиноБУДіве.1ьні за

будуть

води ПОВlшні до КіНЩI [J';!ПІ

ЛЬОНУ-Вj­

. Зміліона 700 тисяч 1'0;1:1

ТОВАРИ

соняшника.

ШИРОКОГО [3)КИТІСУ

За

lІ'нтиріччя

nOTr;(),~()

з ВеЛИКИМ піднесенням прис відбудовані всі вугільні шах річки давати 2.~00 ,~IЗГіСТ-1 Значно збільшиться внпуск збільшити IlOl'олів'я KO!kii тупає до виконання цього ти Донбасу. В Підмосков- рал~них ~I~P~BO~IB, 11<) :испч. товарів ШИРОІ<ОГ() ВЖИТКУ. на 46 процентІв, великої ";)

плану. Нам потрібно на про ному вугільному басейні за товарних. І.... 600 па~.а)!,~~с~ [д() КіНЦ.11 П'ятирічки

буде гатої худоби-на ~)9 ПРОЦt'іl

тязі п'яти років, з 19.46 по ll'нтирічку буде побудовано ких ваIО,l1В, БОО ТИlНЧ "вто ВlІготовлено:

тів, ?ВСЦЬ і кіз-на 705 IlРО1950 р., відбудувати потер- 66 НОВИХ шахт, в Кузбасі- ~О,бі:'Іі~~. велику l{іЛ~:.~С~Ь ме І 4 міліарди 686 мі.ліоаів цeH-:I~, свиней -;з ТР,І! раз!\ llі.'lі ІІід час війни райони, зо шахт, в Караганді - 17 lа,І~РlIИНО-,ГО .усга,ll'jі!UіІН5І'іметріВ баВОi:lіl:-І:НІХ ТКJНlІн,IПОР.IВ.:.I~НО з ]94~ P~KOM: , відоудувати ДОВОЄННИЙ рі- шахт, на УраЛі-49 шахт, ТУРОІН, МО,ОРІВ, CT,HlК.B, IlрН І 1,59 мі.'lіовіІ:! 400 ПіСЯЧ 1 ВІД())ДОНУЮТ~l~ ~яди І В,І вень промисловості і сільсь- в Середній АЗії~9 І?ахт, п.ілыlхx машин.. MeTr iu шеРСТЯI!ИХ тканин, кого господарства, а l!Отім н(! Правобережжі І ЗахІДНИХ Випуск тракторш, в пер 240 міліОНIН 11(j[) JI-ЩJЯІІОЙТИ далі, щоб перевершити областях України-ІЗ, на І шу чеРI у ДJlЯ~ сільськогu 1'0- \ го і 88,6 .\lіЛіона іlар I'УМClIЮ в Зilач'НlХ розмірах довоєн- ~аU;{~Зl- 10, на Далекому \ Ci~oдapCТBa, оуде ;~ОnЄ'Деl:? га юутта,

н?граднпr<и, Ч(!III!! І І.нпrусu

ВІ на.сядження .. В UІИ,ОЮР, рОЗlvllрах ор~аНlзуt;lЬСЯ 311J1O )~{.ення 1І0~ИХ сад![з, ЯГІД~І~-

ний [ївень. CXOДl~8 шахт.. . З чuго ж складаЄТhСЯ но . Бу~) ть ?CBOЄ~I HO~I ва п'ятирічка? Що дасть но ГlЛЬНl басеИ!!И

д,) 112 .тисяч в 1,,00 pOI,I . .'580 МІліоніВ пар паНЧіШIІ<~В, Ю~IОI,раДНИ~IВ в кол,~~ ву· Op.:.-аНІЗОВУЄТLСЯ M~COB(, H{J-llшаРllеткових виробіВ. пнх, р"дг?спах І на приса раиони в ВИРООНИЦТВО Т~3Iп()р1В З Виробництв) штучного ди6них ДІЛянках КО<1JГОСflНИ

1

на раДilНСЬКО\lУ народові? ~абаровсько~у крат, Ha,Д~- ДИ?Р.Лh\lоторамu І .г:з?~ене Ш~ВkУ виросте в 4,6 раза. І КІВ. . r ЯК перетворить вона ту чи ,ІеІ<ОМ,У .~XO.l,l, в К~заХСlаНI, ра І.ОРНИМИ yctall-,)в.(.а~IИ. За Н'ЯТl,lv іЧЧЯ ~1;іIOТЬ' бути [' ~ержава надає СІЛЬСЬКОМу

іншу реCllу6ліку, той чи ін БаШ~,IРІІ, КИРГИЗІ~ І роз~и- КрІМ двох Tpaктop!~~IX ~ЗЗО ІIОGУДОВіші і H~eдeHi ~ дію господарсгву .8~Л,ичезн~ дo~ ший район? рении Печорськии бассин, ДІВ, що ВlдБУДОl!у ЮТЬСЯ, бi-lRОВНЯlIі КОМОін(пи в Ново помагу. ДЛЯ ВІД JУДОВИ І рОl

МЕ~АЛ

вуГі.'1ьн,а

база для

пІвночі буде .заКінчено буд ГІ~j~jlJ~lЮ сибjрську,Астр(!хані, Груз!!,! ВИ.ТК,У

маШИННО-ТР3КТО~В~IХ

Раніш за все зупинимося європеИСЬІ<оІ часгини СРСР І трьох нових таких Жс .11~1, б(!ІЗОВJlянl фабрики в Л.наЙ \ C-:3НJій, наприклад, н(! п. Я и­

на металургійній промисло- і для ЛеНінграду.

прпємств

і

ОРГJІІі1~"'1НИіІ І СЬІЮ\іУ КрСії і

Г!іВlJіЧНІ)М

і р~ччя аспг~о.ву~тьс~ 8 МIЛlар

вості. Метал-це основа ос ~ Разом з T~oM ПJlан. перед- B~.IJYCI{ тракторІВ в Ь,.roру: Кззахстані, другу чергу n~ І дІ.В 8ИО 1.1l.11ОН18. карбо~ан­ нов ГОСlJодарства країни.Без оачає даЛЬНІише збlльшен- Сll. Два заводи, що 8ИI(0ІIУ І вовняного КО\IОіНі1ТУ

нього нема машин для

про-

ня виробництва

механізмів

вали раніше

МИС.10вості і сільського гос ДЛЯ шахт, ЩО набагато по- МОВЛеННЯ,

СIIСlI1а.l__ИН,1

llepeBO,J.iJjJ.AH

:,а

V

Схід І Ц~B. Всьог? за І1 Я1Ь ~(Jюв

ньому СиБІРУ. Буае ~гакож' о?сяг

каПIТ~ЛЬНИХ. ,~OO.IT в

Шl. закінчС'но бvдіВIІИ[(їВО ба \ CIJIbCbKOMY 1 ОСП~JI.аРСТ~1 ви-

11OДnРСТВЗ, без нього немож легшить роботу гірняків і тракторобудування. , і ВОВIІЯllИХ КО~І.біllатjв в Таш р?зиться. в ~YMI 1: МІЛІарна будувати, бе1 нього не- lnlЛЬШИТЬ продуктитністьІх ВіДnУДI)ВУЮТІ,С5І Д:'В ЯГІ, І І.:саті, Сга;І;llі.О,ці, Ф.::о,аВI1 ДІВ 900 МІЛlОНlR ЮI[ЮОВ?НЦ1Н. можна З"lіllнюва ги o6upoflO- IIpa~i. заводів по виробництву СІ.% і nЗВОННЯ;IfjХ фJБРIІК в' Уфі І Колгоспи і раДГ(!СIІИ ОЛЄ:;J здатаіСТЬ держави.Ось чому НАФТА ськогосподарських МJ1ШІіl: іі Че.'lябінсь!,у. жат~ на') ПРОТЯЗІ 1946-19'J~ наш уряд, lІаша більшовицьДРУГИЙ дуже важливий ?удуть введеНІ в л.а,:J.,. Я.К,' rн lбудовуюп,ся взутт"ві І роКІВ 3",,5 тисяч траКТОРІВ І ка парТІЯ IlрИдїля;огь,так ба вид палива _ це нафта. В оудуються тепер, ІІ \J І о 3,1 фзБРИКIl В J!еніllгрзді і Рос І СІльськогосподарських ма­ гаго уваги вирооництву ме 1940 році видобуток нафти ВОДІВ сіЛЬСЬКОГО(!ІОД:1f1 С1 -.- тові, ОстаШ({ОRСЬІшіі li!кірза І Ш.НІ! на чотири 3 половин~ю Т.ІЛУ. . В нашій країні складав ЗІ ких машин і один ::аJLIД !<,O~I НОД, Київсr,киіі і Кіціllінсь-І МІЛlарди .І<арбоваНЦI~П. 3а НапереД~ДНI ВІІІllИ, в ]94~ IМіЛіОН тон'н, в 1950 році баЙнів. КИЙ заводи П'ДОШОВІІО! гу-І п'ять рок.в буде пооудоварОЦІ, в Ра . . . янському СОІОЗІ він виросте дО З5 міліонів В lУ50 році ПРО\lис.lОвіСТь ми В'lебс . Ф ~ 110 950 нових машинно-тракбуло ВИП'_vщено 15 мlлlO- 400 тисяч ТОІІН вип\тстить: . ,І ьк[} Ш!НЧlшна . 3СІ- тарних станцій. J рш,а, Полтавська ІІРЯДІДЬ. ніз тонн чавун~~Це-маї1~ке Видобування'і переробка 110 тисяч траКТОРНlIХ ПЛ\, Н:! фаб. ри"а. Нові Ш1llчішві ТРАНСП.ОРТ І ЗВ'ЯЗОК в ч~тири р~зи ОIJlьше, HI~ нафги будуть широко роз· гів, фабрики .будуюТh~Я в СБерд В 1948 році повинно бути в 191~ РО.ЦІ, 1I~~epeдoдНl виватися на Уралі, в Баш82 тисячі тракторних І-:У.II, ловську І Т<1мбовt. закінчено капітаJlьне відбу'0

l1

перш?! CBITOB~T ВlИ,:IИ. А на кіріІ, ПОВОЛЖЖі, на Сахалі тиваторів,

1900·и РІК Н~МI4еНИIІ ВИПУСК ні, в ТуркменіІ, Узбекіста8З тисячі тракторних .. іва І м1д ОНІВа тонн чавуну, Ні, Казахстані, Україні. лок.

19 5 ':'

значно БІЛЬШ,-, ніж в 1940 РОЦІ. . СтаЛІ в остаИf.IЬОМУ певип P eДBOЄНlIOMY {)ОЦІ бvло J

ШВИДКИМИ те\lпами буде 18 тисяч складних молота відновлюватися видобуток в рок. Баку, Грозному і КрасноXI\JiI51.

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

дування заліЗниць в Донбасі і

3а п'ЯТlIрічним планом по трібно буде відбудувати 92 ЦУКРОВИХ, 24 консервних, 144 спиртових заводів і 68 б З аново буде хлі озаводів. О побудовано 1 цукрових, 9 консервних і 7 спиртових . З9'~ 36 завоД!в, ХЛ\Qозпводів,

Криворізькому

му басейні, а також

рудно

заJlіз-

ниць, які зв'язують Москву з Донбасом, ЛеНінградом,

даРІ'. П РОДУК\LІЯ ." о'}' IlрО К(!ВКЯЗОМ, протяХШІЧН ,.~ 1- загальним . . ЗОО За П'ЯТИРI'чку має бути по МИСЛОВОСТІ повинна в 1~c.10 ГO~I В ,,) тисяч КІломеТрІВ. На протязі п'ятирічки бу ТilСЯЧ ТОНН, В чотири з 110.10 будовано 4 нафтопереробні році збільшитися R IРВТОРі] де побудовано 72ЗО кіломег . виною рази більше, ніж в заводи І. 16 на Ф топерероб, . о з ДОВJЄН[jИ~1 раза ПОРІВНЯВ ріВ залізничних колій і елек 191,3 рац. А на 19 50-й ріК Д' , :8 них установок. ля поста- РІвнем. м ЯСОКОМО.інаТіВ, 4 молоч- трифіl<Овано 5З25 кідометрів на~lічено ВИIIУС[{ 205 міліонів Ф в' ЬНИІ( доІ) ІЗ чання на топро Д у к там и ипуск МІнерал. них заВОДІВ, . молочно,кон заЛІ'ЗНИЧНІIХ шляхів. Має бу 400 ТИСЯЧ тонн сталі, ЩО бз. 5 .. в 100 . Сільськогосподарських і про рив досягне MI:110~11 , се.рВf'I:ИХ заВОДІВ, 1200 ме.ха-,ти відбудовано і побудова1 1 ВО гато вищ~ довогнного іоівня. мислових " 1 1 І н ВIІР()()НIll б раионів івдня тисяч ТО н. '1Іlзованих маслоро них І си, но 1500 вокзалів. . ПРОТЯГО.\І lІ'ятиріЧК11 буде від б УДО8УЮТЬСЯ три насрто' Ф ас Ф атних добрив 'зросте '" . РОРОlJНИ'Х заВОДіВ.. . І В(!нтажообіГ ріЧКОВОГО

.1авлеІ!О

Міліонів

18

f

відбудовано

і

побудовано

45 доменних і 165 маргенів-

б переро ни)( заводи.

СЬКІІХ І!ечеЙ. Буде також в

о 'ОГО пеРІОДУ В б І проти ДОВ ЄНІ иро нича П.ОТУЖНІСТЬ Пlдl транспорту порівняно з дои n 18 б 8 два рази, азотн х - " , П'риємс~в, ЯКІ дО YBalOT~ ВОЄННИМ часом зросте на

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

ОСНОВНОМУ завершено будів

І раза і калійних

добрнв-в СІ.ЛЬ, ЗОІЛЬШИТЬ.СЯ на 1,4 МІ 38 ПРОІ'евТів, а

морського

В 1950 рОі і б е б 1З ' L уд виро , раза. ЛІОна ТОНІІ. в РІК.. • траllСПОРТУ-В <)_,2 раза. НІЩТВО Н. - Тагі.ll>СЬКОГО і 70 . б' Д лево на пр?центlВ lльше, БУДІВЕЛЬНІ МАТFРІАЛІл ОВОЄНН1 рОЗ1.lІрИ вилову Робітникам зв'язку в чис Ч~лябіНСЬІ{ОГО маталургійе І' 1940' '1. '" б б ел ~TpoeHepГl , НІЖ В І ЛІС І перер. ооки ри и УДУП.' ДО лі інших робіт дано завдан них

заводів,

ІІрОДОВЖИТИ

РОРІ

, .

будівництво чотирьох нових ВІ'дбудовуються 6 ГІ'дро Гітлерівські розбійники заводів на УраЛІ і В Сибіру, електростаНЦI"?І в тому чис - заподіяли нашій країні rзе

,,

п06удуваги завод в

.

-

Грузії, лі Дніпрогес. Буде закінче JJичезні

lIРИСТУіlИТИ до будівництва но

будіВНИЦТВО

заВОДІВ в Казахстані і в ра електростанцій, йоні Ленінграду.

дію перша

ЗО

руйнування.

гідро- зв'зку з ЦИМ

ІЗ

виробництво

сягнеН1 вже в

СіЛЬСЬКЕ

-

1947

~

І

..

оазз

наШОl

Не

РIO~ться.

кра ни F-.

vуде

поши

потре

б

и

возити "tетал іздалека, ска;кіма, з УкраІни на К(!вказ

або з УI-'З~lУ В

во

5

ЦіїI.

BemJКe

дИ, машинно-тракторні стан-

П'ятирічний план наМічає,ЦП і І:;.адгоспи.

В

селах

б

у-

нових 8 дограє тепер особливо вели ?-ІИЙ розвиток зеШІер?бстна вих

електростан-

'

.

ПЯТИРІЧНИМ

.

планом.

місце

раионах,

що зазнали HIMel~bI<O

В··.. ипуск цементу

в

І

скла

цн,

а

також

n

е

І

УДІвель *для * *

Такий

окупа

далеко

ний перелік того,

ревищення

ПОШТ.

не

пов-

ЩО

ПОТ-

відводить збільшується в 1950 році ДОВОЄННОГО ріВНЯ сільсько- рібно нашому наооду зро в 1,8 раза, шифера-вдва господарського виробництва бити на про.тязі .п'ятиріЧК.И. Т ЛеСI~!lград. кації залізничного транспор рази, черепиці-в чотири ра в llілому ПО СРСР. рудове 1 ПОЛІтичне Пlдuп'ятирічний план електрофі

Це здешевить варТіСГЬ про ту і сільського господарст- зи.

дукції, СКОРОТИТЬ залізничні lIереrзозки і створить спри ят:шві У\!ОВІ1 дЛЯ районів,де пу !(УТЬ зБУДОВ311і меl'алур гіііні піДПРИЕМСТВіІ.

ВУПJІЛЯ

В е.'lике

районні центри, сільські ра-

,L-J,

введена В будівельних матеріалів ві- !lОВНУ відбудову і дальній- де п~оудовано 5 тисяч но-

черга

великих

НЯ повністю телефонізувати

ГОСПО ТlAP-

СТВО

Таким ЧИІЮ~І, металургій- станцій і почато будівницт- ке значення. Це враховано І тваринництва на

рОЦІ.

значення Д:ІЯ

на-

ва. ПРИЙНЯТИЙ Сесією ВерСтворюється нова галузь ХОВНОї Ради СРСР Закон промисловості - фабрично про п'ятирічку пропонує заводське ВИРОбницгво збір, забезпечити масове буді в- них житлових бу динк в:

ПродукціЯ всього Ci.ТJЬCb- несення, з я.ким радя,НСЬК~И

1

кого ГОСlIодарства краІIІИ до народ ЗУСТрІВ нову ПЯТИРІЧ кінця п'ятирічки підвищить-\КУ, ~ запор,укою T~Г~, що ся на 27 процентів поріRНЯ- ~талIНСЬКИИ план ВlДоудови но з 1940 роком. Річний збір І розвитку народного госпо . і . . дарства СРСР на 1946-1950 НИЦТВО в сІльських місце- І стандартних чаСТИIІ з дере' зерна визначено в рОЗ'.llрl .. . востях невеликих ;ідроелек ва гіпсу, азбоцементу і ін ,1127 міЛіонів тонн при Серед Р·Р·. буде виконании УСП1ШІ' " . . о. 12 но І ~наша краТна стане ще тростанцій вітростанцій і f ших матери-IJIІВ. НlИ врожаиносТІ центне-. . u

родного ГОС:llОдаlJства має І теплових ~лекгростаНЦіЙ з\ ВідповідальнІ завдання ріВ з гектара. ~ОГУТН1ш.а, ще СИЛЬНІша, ще В):~іЛЛЯ ... ~ ] 940 році в н(!-! локомобіЛЬНИМlI і газоге~е- о~ержить.і лісова ПРО~IИСJIО Ми Г.IО.винні одержати: оагатша_I__ к_р_а_Щ_а_._____ ШІИ краllll було видобуто раторними двигунами. ВІСТЬ, ВИВІЗ деревини, .що 26 МіЛ!О~IВ тонн ЦУКРОIб6 мі.lіонів 1'01111 вугіЛ,lЯ, йдедляпро\IИСЛО-ВИХ потреб, вих буряКІВ, Т. в. о. відповідального ІЗ п'ять з ГIO::овпно:о разів МАШИНОБУДУВАННЯ виросте в 1950 році на 59 З м!ліона 100 тисяч тонн редактора В. РУДЕНКО. більше, ніж в 191:3 рОпі. А, В KiH!ti п'ятирічки маши- процентів порівняно з ДОВО бавовни-сирцю,

--~~~.----~~--------,----~--~~----.,Стахановець и • Телефон-редакція 2 ДЗВ. Тираж 1525.

БИ 0,5222 м. Броварі, КиївськоІ обл. вул. Юрова. Друкарня райгазети

31 номер 1946 рік  
31 номер 1946 рік  

31 номер 1946 рік

Advertisement