Page 1

СУ60ТА

21 квітня

2001

р.

N!ЗО

(9231)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацїІ.

Наказом Міністра Ук­ раїни з питань надзви­ чайних ситуацій та у

генної аваріі в місті Бро­ вари в квітні 2000 року, а також за активну робо­

справах захисту насе­

ту з

лення від наслідків Чор­

никнення надзвичайних ситуацій у місті Бро­

нобильської катастрофи В.В. Дурдинця від 17.01.2001 N26 за знач­ ний внесок в організацію ліквідаціі наслідків техно-

попередження

ви­

варський міський голова Іван Зосевич ПЕТРЕНКО нагороджений Почесною Відзнакою МНС України.

Хлібороби Броварщини непогано підготувалися до весняних польових робіт, які почалися із піджив­ лення

озимих

зернових

канні "мирного" атому . Народний депутат Ук­

vnuu'""'t.>LbKOЇ катаст­ . Перед присутніми учасниками ліквідації

аварії на ЧАЕС та потер­ пілими від трагедії висту­ пив міський голова І . З.Петренко, котрий роз­ повів про участь бровар ­ чан у ліквідації наслідків

аварії, про соціальний за­ хист чорнобильців та пе ­ реселенців, для яких дру­ гою домівкою. стали Бро­

вари. Іван Зосевич груnі дітей-інвалWв Чорнобиля вручив

грошову допомо­

гу.

З

великою увагою

хвилюванням

і

учасники

зібрання слухали спогади

раїни О.М. Іщенко зуnи­ нився на питаннях соці­ ального

захисту

чорно­

бильців, наголосивши на тому,

що

в

наступному

бюджетному році значна частина пільг та компен­ сацій цим категоріям на­ селення буде поновлена

відповідно до чинного за­ -конодавства.

Засторогою і ним

болем

виступи

сердеч­

прозвучали

головного

міністрації

паливно-мастильними ма­

теріалами, насінням . До

сіяно

ння

ння АПК району Василь Михайлович Дмитричен­ ко, посіви добре перези­ мували. І за дбайливого

ни.

тур та сприятливих кліма­

роботи в полі було підго­ товлено 277 тракторів. Агропромисловий ком­ плекс району отримав пільгові кредити, що дасть можливість прискорити

тичних

темпи

агропромислового

вське" - 1200 гектарів. У ВАТ Аrрокомбінат "Кали­ та" цю роботу виконано на площі 760 гектарів, ДПЗ "Плосківський" -

подальшого догляду куль­

умовах

буде зібрати

тонн зерна,

реально

39,6

а частину видали власникам земель­

них сертифікатів у рахунок оренд­ ної плати . Отож цього року ви­ рішили розширити площі на 10 гек­ тарів, довівши їх до 85 гектарів.

10,4

робіт. Одночасно механізато-

що на

сівби уже навіть дала сходи. По­

видавати

ки, редис, кріп. Добре почувається

овочі людям в рахунок орендної

ціально для того,

розсада огірків та помідорів, які бу­

плати. Нинішнього року краще под­

демо

бали про забезпечення насінням,

грунті. Додержання всіх агротех­

щоб

вирощувати

у

закритому

придбали його своєчасно і на всю

нічних вимог дасть змогу вирости­

площу посіву.

ти добрий урожай .

Грунт заправили

органічними і мінеральними добри­

Борис ВОВК,

вами. Так що є всі підстави очіку­ вати на добру від.\ачу. Зараз на май­

ТОВ "Красилівське" .

бутніх овочевих плантаціях у роз-

("Київська правда") .

і

головний агроном

колишньої працівниці

Чорнобильського райко­ Трудовий колектив ак­ ціонерів Гоголівської стрічкаткацької фабрики

не знаючи,

роботу з

Торік на підприємстві розроблено і втілено в життя

програму стабілі­

му цеху розпочато випуск

зації та економічного зро­

швейна-трикотажних ви­ робів на основі сировини броварського АТ "Софія". Отож, за сумлінну ро­ боту в минулому році правління відзначило гру­ пу трудівників Почесни­ ми грамотами і цінними

у

відсотках площ.

сіяно також моркву, столові буря­

Клоченок розповіла про

свою роботу

70

Причому на частині площі помідо­

ли свою буденну справу ,

Про

Інф. "Нового життя''.

ри та огірки будуть висіяні спе­

пуску товарної продукції.

гиблим і низький уклін живим!

картоплю на \8 гектарах. У ТОВ "Русанівське" і ДПЗ "Плосківський" ме­ ханізатори сіють цукрові буряки.

Рання капуста перших строків

облдержадмі ністрації Г.П.

неборстві поплатилися життям. Вічна пам'ять за­

Трудівники ТОВ "Украї­ на-агро" посадили ранню

палі сівба, яку вже ЗДІИСНИЛИ

на станції. Вони роби­

стром . На жаль, немало їхніх колег у цьому вог­

гектарів городи­

\56

більш як на

сприяє

що вступили

комп­

лексу весняних польових

тисячі тонн більше, ніж

ОСТАННІМ часом ви­ робництво та реалізація овочів у сільгосппідприємствах по­ мітно ускладнилися , що призвело до скорочення площ під городиною. Але ~шнулий рік переконав нас, що цими культурами займатися не­ обхідно. Вітамінну продукцію реа­ лізували на ринках Києва, прода­ вали тим організаціям, з якими маємо ділові партнерські стосунки,

проведення

тисячі

наслідків аварії на ЧАЕС

у двобій з атомним мон­

редиски, капусти, моркви,

рації, начальник управлі­

пожежі, що виник­

котрі

громадсько­

голови райдержадмініст­

Успіху сприяє подальше технологічне переозброє­ ння основних виробничих ділянок . Введено в дію лінію, де освоєно нову технологію фарбування. Помітно оновився асорти­ мент стрічок, а в швейно­

Бутрименка,

корм для

го тваринництва. Овочів­ ники внеівають насіння

Президента

ко . Заступник начальни­

першими прибули на га­

на

України О.Л. Євдоченка

му партії В.М . Каліні•Іен­

1.0.

ри сіють однорічні трави

сультанта-інспектора Ад­

м.

СВПЧ-2

Можливості для цього є. Селяни значно більше накопичили міне­ ральних добрив. Сільсько­ господарські виробники краще забезпечені також

кон­

Прип'яті А.А. Захарова,

пожежних

торік.

черської служби управлі­

площі 4840 гектарів. Най­ більше в ТОВ "Требухі­

хто брав участь у прибор­

гектарів. Площа ози­ мих культур на Бровар­ щині становить 10969 гек­ тарів, у тому числі озимої пшениці - 8033 гектари . Як повідомив заступник

столових буряків. Усього на полях району вже по­

культур і багаторічних трав. За даними диспет­

комплексу, на 17 квітня ц. р. озимі підживлено на

вірш, присвячений усім,

580

ка уnравління у справах захисту

населення

від

постраждалим

населенннм області .

Реквієм

пам'яті

про­

йшов у формі літератур· но-музичної композиції,

яку

підготували

і

май ­

стерно виконали аматори

сцени нашого міста.

зоні відчуження розповів підполковник міліції Г.В. Іванюк, котрий на закін­

СерІій ПРИС1УПКО,

••ення прочитав власний

ЧАЕС.

учасник ліквідаЩї

наслідків аварії на

конкретними

стання

справами

збільшенню ви­

промислового ви­

робництва. Тепер, підсу­ мовуючи зроблене у 2000

році, можна назвати деякі цифри. Так, у порівнянні з \999 роком обсяг про­ дукції зріс у 2,1 раза . Ва­ ловий прибуток склав 48 тис. грн. Надходження до бюджету становлять 427 тис. грн.

Кожна людина, виходячи з

подарунками: ткалю Гали­ ну Григорівну Канюк, фарбувальницю Галину Володимирівну Савелен-

ко, швачку Ірину Григо­

Різдвяних свят. Не відмов­

рівну Маркуцю, помічни­

ляє адміністрація й тим,

ка майстра Михайла Іва­

кому потрібен транспорт

новича Смирнова, столя­

для завезення палива, об­

ра Віктора Васильовича Лиеенка, водія Сергія Анатолійовича Ковтуна, головного інженера Гали­ ну Петрівну Майсак. У колективі велику ува­ гу приділено соціальному захисту ветеранів війни та праці. Так, колишнім пра­ цівникам, котрі перебува­

ють на пенсії, за рахунок підприємства неодноразо­ во надавалась матеріаль­ на

допомога,

вручались

продуктові набори до дня Перемоги, новорічних та

робітку городів, ритуаль­ них послуг. Отже, рада ве­ теранів війни та праці від імені усіх, хто віддав ба­ гато сил і здоров' я вироб­ ництву,

щиросердно

дя­

кує правлінню фабрики

та його керівнику М.Г. Та­ рану за постійну увагу і турботу.

fриrорій

МЕЛЬНИЧЕНКО, голова ради ветеранів с. Гоголів

погоди, зі знанням справи ви­

зрозумілим,

дому та рухаючись пішки чи

конують

року вони змушені встановлю­

будь-яким видом транспорту,

більше вражає недбайливе ставлення до цієї праці окре­ мих наших земляків . Зверніть

вати близько

нових так і відреставрованих . Повірте, це влітає в немалу ко­

узбіччя доріг.

увагу на цей фотознімок . Яку ж тут треба було проявити не­ повату, більше того жор­ стокість, щоб так знівечити покажчик населеного пункту! Це лише один конкретний, за­

пієчку державних коштів, тоб­ то наших з вами ... Найбільше

прописку і на ділянках шляхів Пухівка- Зазим'я, Бровари­ Зазим'я. Дивує, що прими­ ренську позицію тут займають і окремі сільські голови, керів­ ники місцевих організацій та господарств . І це навіть у той період. коли в місті та районі

розпочинає свій шлях з доро­

ги. І при цьому бажає пройти­ ся чи проїхати дбайливо догля­ нутими шляхами чи тротуара­

ми. А щоб усім нам було при­

свою

роботу.

Тим

чому протатом

400

знаків,

як

з

фіксований випадок. А скільки

лівечать дорожні знаки на ділянках автошляхів Бориспіль Гоголів Жердова- Шев­ ченкове Рудня. У році, продов­

твердим покриттям Бровар­

такого варварства можна поба­

жує Петро Антонович,

ського району обслуговує не­

чити на інших автошляхах Бро­ варщини, де дорожні знаки

неодноразово

ємно пересуватися наміченими

· маршрутами,

над цим сумлін­

но працюють шляховики. На­ приклад, дороги та вулиці

величкий колектив Бровар­ ського районного шляхово-ре­

просто зникають з бетонними

монтного будівельного управ­

стовпчиками чи асбестовими

ління, яке очолює Г.М . Косяк . Протяжність доріг, що перебу­ вають у зоні їхнього обслуго­ вування, складає 303 км, на

трубами! Хочеться нагадати всім учасникам дорожнього руху, і в першу чергу отаким невігласам, у що обходиться один лише такий дорожній знак шляховій організації. Це

яких встановлено \600 до­ рожніх та інформаційних

знаків. У цьому колективі пра­ цюють досвідчені

фахівці,

котрі, незважаючи на примхи

складає від 50-и до 150-и грн. Із розмови з головним інже­ нером П . А. Гаврилюком стає

-

2000

-

-

зверталися

ми до

правоохоронних органів райо­ ну з проханням допомоrти нам

у виявленні таких порушників, але справа практично з місця не зрушилася.

Не менш гострою і наболі­ лою проблемою стало засмі­ чення окремих територій, діля­ нок шляхів. Насамперед, це стосується автодороги Богда­ нівка - Шевченкове Боб­ рик, де мешканці навколишніх населених пунктів дуже легко

ориІінально вирішують тання щодо вивезення всіляких

побутових відходів просто на Стихійні сміт­

тєзвалища отримали постійну

інтенсивно проходять численні заходи з благоустрою .

Хочеться звернутися до всіх громадян, гостей нашої Бро­ варщини: давайте все ж таки навчимося

цінувати нелегку

працю шляховиків та інших служб, які все роблятьдля того, щоб наші дороги милували око і були безпечними для жнтrя тих, хто ними користується.

Микола ГРАБОВИЙ. Фото МиІtоли СЕМИНОfА.


Ne 30 (9231) ПОНЕдІЛОК,

22.20 Х/Ф .. несподіваний грім» 2З.55 т;с .. ставка більша, ніж житrя'', 15с.

квітня

23

УТ-1

б.О5 «Доброго ранку, Україно'" В. 55 Вічні істини 9.00 "7 ДНІВ» 10.05 д/Ф

21.04

14.05

7 канал Малий бізнес сьогодні

14.ЗО Телемагазин «Жила-була

Месопотамія~}

11.00 УТН - «Ранок" 11.15 Погода 11.20 Телемаркет 11.40 Концерн• Олімnи·.

14.З5 Муз. завод

15.ЗО Мовна вітальня. Урок

й

1б.ОО Телемагазин 1б.ЗО Ток-шоу .. в гостях у Енріко

Масіас

"Чорнобиль 19Вб-2001 хронІка подІй'' 12.45, 15.15, 1В.15.21.45Пого-

12.40

да

12.50, 17.55 Закон є закон 15.00 УТН- •день» 15.20 Телемаркет 15.45 Мультфільм 16. ОО Ексnедиція в родовід 16.20 «Студія «5» 17.00Тjс«Дотикянгола», 144с. 1В ОО УТН - .. вечір» 1В.20 «Саме Той" 1В.45 «Чорнобиль 19Вб-2001: хроніка подій'' 1В.50 Tjc ..таємне ім'я Бога», 1с.

19.50 •Бізнес-nростір" 20.20 Телеслужба «Милосердя" 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.50 СвГт сnорту 22.00 «Футбол ЯК футбОЛ» 23.00 «Зірка України» 0.30Теnемаркет 0.35 НІчний канал телекомпаніІ «ЕРА»

Дмитра Гордона» 17.ЗО •·Бути жінкою»

18.00

Т/с

.. в

УТ-2

В.30 Сніданок з «1 + В.ОО "Городок• 9.20 Ток-шоу «Без табу» 10.05 Телемаркет

1"

10.25 «Хіт року» 10.30, 12.40 «Чорнобиль 19В62001: хроніка nодій• 10.35 Хроніка ХХ століття 11.15 Телемаркет 11.40 "ОлімnІйська галерея• 11.50 М. Врубель. Київський nеріод творчості

12.00 ЗІрки, на сцену! 12.30 МультфІЛьм 12.45 Нова колекція 12.55 Телемаркет 13.10 Діловий канал. Тиждень 13.55 «Хіт року» 14.00 ОсвітнІй канаn 15.00 Перерва 1б ОО, 19.30б 0.05 ТСН

1В.ЗО Музика на 7-му канаnі 19.00 «Один на один з ... " 19.45 Телемагазин 20.00 Інф. nрогр. «Наш час» 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ 20.50 «ДОбрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.20 «Казка лірника Сашка» 21.ЗО Зустрічі в nрямому ефірі 22.00 Салон «МіsегаЬІе» 22.45 .. моя зірка» 2З.ЗО Муз. завод 0.40 Телемагазин 1.10 Музика на 7-му канаnі 1.ЗО Нічний канал 1.45 Програма "Стрес" 1.50 Муз. програма

ICTV б.ОО Муз. ранок 7 .ОО ХГт-парад "Російські прки• 7 .ЗО Мультфільми 7.40 Погода 7.45 "Плюс/Мінус"

7.55

«Перехрестя»

141с.

11.З5 «В робочий полудень»

12.05 Х/Ф .. пістолет

з глушни-

1б.10 «ЛабІринт». Перший тур 1б.20 т;с »Кnарисса все пояснитью

1б.45 «Лабіринт». Другий тур 17.00Т/с «Підсонцем Сен-Тро­ nе», 129с.

17.55 Т/с

«Приватний детектив Маг нум-» 1В.45 «Факти»

21.10Х/ф «Фраккія проти Дра-

~<Табу~~

УТ-З часом

14.З5 Телемагазин

14.40 «Чорнобиль.

Післямова»

15.З5 Телемагазин 15.40 «Пульс» 1б.ОО Схуднення за методом

академіка Смєлова в ме­ дичному цеІПрі ссДовіра» 1б.10 «На ранковому nрийомі»

1б.45 т;с •Історія кохання», 167с.

17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 1В.ОО Новини. 1В.10 Т/с «Марія Селесте». 19.05 Т ;с «Кохання.ru•. 20.00 •Подробищ•- «Час». 20.50 Інтерсnорт. 21.00 Погода. 21.05 Tjc «Сезон nолювання». 22.10 Е. Радзинський. «Моє театраnuне життя''·

«Сентиментальні балади серйозних чоловіків~>. В. Писарєв. 2З.25 Т/с «Кохання.ru». 0.20 «Подробиці». Підсумки

22.55

дня

О.З5 Погода. Хjф

22.40 «Факти» 22.55 .. факти»

.. вечеря

в чотири

2З.О5 Спорт

2З.1 О Погода 2З.15 Т/с «Приватний детектив Магнум»

О .1 О "Плюс/Мінус" 0.20 ХГт-парад «Російські гірки»

НОВИЙ КАНАЛ б.ЗО Репортер

7.00 «Телепузики 2», Вс. 7.25 ПідЙОМ 7 .ЗО Репортер 7.45 Mjc «Злюки бобри»,

.

..т,.., 10.00 Парламентський 10.45 Х/Ф .. суворов" 12.30 Закон є закон

9.З5

вісник

12.З5 Телемагазин

12.45 .. познайомимося

зблизь­

ка'' 1З.15 Т/с «Тридцять виnадКІв

майора Земана", 2с.

14.00 Закон є закон 14.05 «Джаз-степ-танц-КЛАС'• 14.З5 .. паnацеві таємниці» 15.05 «За лаштунками»

«Попереднє

22.00 Репортер 22.15 Погода 22.20 Вєрка Сердючка в гостях у «Стерха»

22.25 Х/ф

«Нікуди бігти» О .ОО Репортер 0.10 Т/с «Корольок- пташка

співоча'', Зс. 0.55 Зона ночі 2.ЗО Х/ф "Нікуди бігти» 4.00 Tjc «ВІ'ІІІИЙ ПОКЛИК», бе. 5.20Т/с .. міледі", ВОс. СТБ

15.ЗО «Ім'я"

В.55 Телемагазин

9.05 Т/с «Аtпонелла". 10.00 «Вікна у світ»

1б.ЗО стн 1б.50 «Бард-салон» з Тризубим Стасом

17.15 17 .ЗО

«Все про податки»

«Таврійські ігри» пред·

ставляють ... ''·

7 ч.

1В ОО Телепресклуб

1В.50 Х/ф «Якщо можеш, прости

... »

Вечірня казка 20.ЗО стн 21.00 «Міські НОВИНИ» 21.З0 «Вісті ТИЖНЯ»

20.20

1с.

17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - .. вечір» 1В.15 Погода 1В.20 «Саме Той" 1В.45 .. хrт року"

65с.

10.ЗО Телемагазин

12.15 Телемагазин 12.55 Медіа-клуб 1З.40 «Ні nyxy ні пера'" 14.00 "Вікна. НОВИНИ» 14.15 Телемагазин 15.50 Телемагазин 16.50 Телемагазин 17.20 Телемагазин 17.ЗО

Т/с

таємниці•>,

Ім'я Бога»,

»Чорнобиль 19В6·2001:

ХрОНІКа ПОДІЙ»

20.00 Казна держави 20 ЗО Щоденник сесіі ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- »Панорама» 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 «Акцент» В. Лапікури 22.10 Х/Ф »Чорна Пантера

«Петербурзькі

41 с.

18.ЗО «ВІкна. Кримінал»

1В.40 Tjc "Антонелла», ббс.

ссМіСЬКі ІІОВИІІИ'> б.55 Мультфільм н8іСТі ТИЖНЯ» В.ОО Християнська програма в.зо стн 9.00 Tjc «Чорна перлина»

6.30

9.ЗО Закон є закон

в

мистецтвІ•'

11.ЗО Телемагазин

11.50 11.55

Закон є закон «Безсмертні скарби Ук·

раїни.,

12.25 «Моделі• 12.50 Т/с «Тридцять

випадків майора Земана•, Зс.

1З.З5 Телеенциклопедія

1З.55 Закон є закон 14.00 Експрес-інформ 14.10 Православний календар 14.20 Економічний вісник 14.50 «Сnоживач» 15.05 Х/Ф «Якщо можеш, про· сти ... ''

фойє»

19.00 19 ЗО

с(За лаштунками•>

Кращі концерти «ТЕТ». с• Машина часу•• 20.ЗО стн 20.45 КИ.ІВСЬКі ДілОВі НОВИНИ 21.00 «Міські НОВИНИ•> 21.20 Мультфільм 21.З0 "ВіСТІ>• 22.00 «Команда+ ТV» 22ЗО стн 22.40 Експрес-інформ

22.50 Х/Ф .. казино" 1.00 Молодіжна телеслужба 1.30 «Комn'ютер Х» 7 канал В. ОО Інф. прогр. »Наш час» В.15 Музика на каналі В.ЗО Мультфільми

11.З5 »Воістину Відверто». «По· датковий кодекс України''

і

БІЛИЙ Ведмідь•

23.ЗО Футбол. Огляд Ліги

12.00 ~~ностальгія по пісні'' 12.50 Кінозал мультфільмів 1З.40 ..дебют• 14.00 Х/Ф »Солдатка»

0.25 Погода

15.З5 «Ностальгія по пісні» 1б.ОО Хjф »Ві'ІІІе повернення»

О .ЗО »Хіт року»

17.55 «Шлягер» представляє. "

0.40 Телемаркет 0.45 Х/Ф «Оnерація

1В.40 »Дебют• 18 55 «Ескулаn» 19.25 «Хіт-базар»

«Контракт»

20.00 Інф. прогр. •Наш час• 2020 Нове в лікуванні хребта

7.00Сніданокз »1 + 1• 7.05 Телеслужба «Ситуація» 7.15 Сніданок з »1 + 1» В.ОО «Каламбур» В.З5Сніданокз »1 ~ 1»

»Кримінальна краУна».

9.00

«Шалене ЗОЛОТО•>,

2 Ч.

12.20 Модний 'tac 12.50 "Перехрестя» 1З.20 .. чорнобиль 19Вб-2001: 1З.25 Телемаркет 1З.40 БуД!ІІ 1З.55 «Хіт року" 14.00 Французька

година,

20.З5 Торгінформ 20 50 "Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.20 •·Казка лірника Сашка» 21.ЗО •Транспорт України»

21.50 •Калейдоскоп» 22.00 Х/Ф .. марабунта»

10.05 Телемаркет 10.25 «Хіт року»

14

вип.

15.00 Перерва 1б оо тсн 1б.15 Т/с "Район Сансет», З1бс. 17.10 Т/с »Друзі», З9с.

2З З5 Муз. програма 0.05Інф. прогр. «Наш час» 0.20 Х/Ф «Знамениті брати

Бейкер" ІСТV б.ОО Муз. ранок б.40 ХГт·nарад «Російські гірки• б.50 Хіт-парад »Гаряча сімка» 7.00 •·Факти• 7.2 М/с .. невгаІіІ\fі)ВНі» 7.25 Погода 7.30 ''Плюс/Мінус" 7.40 т;с «Під сонцем Сен·Тро­ пе". 129с. В.ОО, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14 ОО, 15 ОО, 1В.ОО «Факти'' В.35 Хjф »Манія Жизели»

17.40Tjc »Нові пригоди Супер­

10.05 Tjc »Лловізна», 142с. 10.50 Т/с »Вдова Бланка»,

мена», 2Вс. 1В.З5 Т/с »Район Беверлі ХіЛЛ З», 2В5с.

11 З5 .. в робочий полудень» 12.1 О Х/Ф »Король-Олень•

19.ЗОТСН 19.50 ..тсн. Проспорт» 20.00 Т/с »День народження Буржуя 11», 7с. 21.05 »Біла ворона»

Х/Ф .. в облозі 2» 2З.З5 Телеслужба »Ситуація» 2З.50ТСН

21.45

0.1 О Х/ф

"АгеІгrство злочинців» УТ-З

В.ОО, 9.00 Новини В.О5, 9.05Інтерспорт 9.10Погода В .З5, 9.15 «НОВИЙ день» 7.З5 т;с «ПовІтряні замки» 9.40 "Родина вІд А до Я» 9.50 »Вчасно• 10.05 т;с .. сезон полювання» 11.05 Т/с .. тінь»

7.00, 7.05, 7.10, 7 .15,

12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 т;с «Даллас» 1З.О5 За київським часом 1З.15 д/ф «Не ХОЧУ ЗГадуВаТИ» 14.00 »ХГт-базар" 14.40 Молодіжна телеслужба 15.10 Телемагазин 15.15 "Інтер ·єр» 15.45 Телемагазин 15.55 «ЩИТ» 16.1 О »Недільні зустрічІ» 1б.45 Т/с "ІсторІЯ кохання». 1бВс. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 1В.10 Т/с »Марія Селесте" 19.05 Т/с «Кохання.гu» 20.00 »Подробиці»- «Час» 20 50 Інтерспорт 21. ОО Погода 21.05 Tjc «Сезон полювання» 22.10Х/Ф "Зірка», 1с. 2З.О5 д/Ф «Червоний туман» 2З.35 Т/с •КохаІmя.гu" о .зо подробищ"

..

15.ЗО М/с »Сейлормун•, 117с. постривай'", 7с. 1б.ОО М/с «Злюки бобри», З5с. 1б.ЗО »Єралаш» 16.55 т;с .. простІІстини ІІ", 12с. 17.20 Т/с "Плем·я", З2с 17.50 М/с «Могильники», 4Вс. 1В.10 Т/с .. тарзаІІ•, Зс. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.ЗО Tjc «Нова жертва», ббс.

15.55 М/с .. ну.

9.20 »Шлягер» представляє 10.05 »ДебЮТ» 1О 20 Х/Ф »Ніч коротка"

14.З5 Телемагазин

7.00 Прогноз погоди 7.05 Астрологічний прогноз 7.10, 11.00, 14.З5, 1б.10, 17.00, 0.25 .. вІz-тv" В .15 БІзнес-студія

16.00 Телемагазин 1б.20 Закон є закон

проекти

»В огненНІ барабани»,

..таємне

14.00 Реnортер 14.10 Дом. фгrнес »Хауз фіт» 14.20J/C »ВІЧНИЙ ПОКЛИК», 7С.

1б.З0 Х/ф "Підземелля ВІДЬОМ» 17.55 «Земля і небо Києва» 1В ЗО .. таємницІ портрепюго

і МОЖЛИВОСТІ•> 1б.15 Час рІшень, часдій 1б.25 »СтудІЯ «5• 17.00 "Чорнобиль 19В6-2001:

19.25 Погода РОЗСЛІдУВЗІІІІЯ••

В.ОО Християнська nрограма В. ЗО СТН-тижневик 9.00 Православний календар 9.05 .. чорний квадрат»

хроніка подій•>

1З.20 Погода 1З.25 Закон є закон 15.00 УТН- »День» 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 "Об'єкт укриття:

хроніка подійn

В.ЗО Репортер В.З5 ПІДЙОМ 9.00 Київський репортер 9.05 ПідЙОМ 9.15 т ;с »Міледі», ВОс. 10.00 Аншлаг' Аншлаг' 10.45 Х/ф «Арлетт• 12.20 «Тетянин полудень» 12.50 Магазин на дивані 1З.1 О Т/с «Корольок - пташка співоча», Зс. 14.00 Репортер 14.1 О Дом. фітнес .. хауз фіт• 14.20 т;с .. вічний поклик", бе. 15.40 М/с «Сейлормун», 116с. 1б.ОО М/с «Ну, постривай!», бе. 1б.15 М/с «Злюки бобри», З4с. 1б.40 .. єралаш" 17.00 Т/с •Прості істини 11», 11с. 17.25 ~·Новий елемент•> 17.55 М/С «МОГИЛЬНИКИ», 47С. 1В.10 Т/с ..тарзан", 2с. 19.00 Репортер

Х/Ф

:

11.15д/ф »Чорнобиль. Тризна»

З4с.

В.ОО Підйом В.1 о єралаш" В.20 Підйом

20.20

ТЕТ 7.05 Мультфільми 7.ЗО «Розваги для вас»

«Чорнобиль 19В6· 2001

10.ЗО «Чорнобил" 19В6·2001: xpottiкa подій'' 1О.З5 Дитяча ліtня 10.50 Телемаркет

19.ЗО Т/с «Нова жертва», б5с.

РУКИ».

нобиль: медицина»

УТ-2

б.З5 ПІДЙОМ

14.05 За київським 14.15 «Крихітка»

11 .15 Погода 11.20 »Пригорща» 12.20 Телем ар кет 12.40 »Із болем у серці» ... чор­

чемпіонів УЄФА

О.ЗО ХГт-парад »Гаряча сімка»

2З.50 Телеслужба «Ситуація» 0.25 Х/ф «Богус•

0.40

Жизелі»

кули•>

2З.О5 Ток-шоу М. Вересня

УТ-1

12.20 «Тепшин полудень» 12.50 Магазин на диванІ 13.10 Tjc »Корольок- пташка співоча,,. 4с.

9.40 ..днк"' «Дорослі діти" 1О .50 Телемагазин 11. ОО »Академіки. Життя

б.О5 »Доброго ранку. УкраУно'" В.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.15 Нова колекція 9 .ЗО «Футбол як футбол" 10.З0 «Бути ЖіНКОЮ» 11.00 УТН - »Ранок»

1В.50 т;с 2с.

РУКИ»

7.05

ВІВТОРОК, 24 квітня

19.55

ком~~

1З. 20 Х/Ф «Корова і солдат» 15.20 М/с «Джед Марс» 15.45 м;с .. невгамовні»

17.10 Tjc «Нові nригоди Суnермена,>, 27с.

на

2З.20 д!Ф »Св гг не на продаж'• 2:).55 «Вікна. Опівночі» 0.50 Астрологічний прогноз

17.05 Т/с

в чотири

ТЕТ

каналі СТБ 22.50 .. вікна. Спорт»

1З.1 О

0.45 Погода 0.50 Х/ф »Ве•tеря 1.40 КЛІП

20.25 Т/с «Неш Бріджес» 21.25 «Вікна. Бізнес» 21.45 Футбольний вечір

хроніка подій•>

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1В.ОО «Факти» В.25 .. свобода слова» 9 .ЗО Муз. програма «М-файли» 10.00 Tjc «Лловізна», 141 с. 10.45 Т/с «Вдова Бланка»,

19.00 Х/Ф .. манія 20.45 .. факти" 21.05 Погода

1В.ОО Хjф «ЗвІльніть Віллі З»

Погода

1б.15 Т/с «Район Сансет», З15с.

19.50 «ТСН. Просnорт• 20.00 «0, щасливчик'" 21.00 «Каламбур• 21.40 «Кримінальна країна•. <<Шапене ЗОЛОТО,>, 2 Ч. 22.15 Tjc «Ворон-месник», 12с.

«Віющ. СтелищІ»

пошуках істини»,

в.оо,

7.00,

19.15

19.25 Т/С «АНТОнелла", ббс. 19.50 »Вікна. Новини". Спорт.

142с.

1З.20 Х/Ф »Фраккія проти Дра· КуЛИ>І

М/с »Чорний пірат» М/с «Невгамовні• 1б.10 «Лабіринт». Першийтур 1б.20 т;с »Кnарисса все пояс-

15.20 15.45

нить''

1б.45 •Лабіринт». Другий тур 17.00Т/с .. під сонцем Сен-Тро­ пе"

17.55 Т/с •·Приватний детектив Маг нум'' 1В.45 »ФакТИ»

19.00 Х/Ф •·Останній самурай» 20.45 »Факти» 21.05 Погода 21.10 Х/Ф .. облога ВенеціІ• 22 ЗО «Сnешальне розсліду· В(lНІІЯ•>

22.45 .. факти» 2З.00 »ФаКТИ» 2З.10 Спорт 2З.15 Погода

2З.20 Т/с »Приватний детектив Магнум'' 0.15 "ПЛЮС/Мінус" 0.25 ХІт-парад «РОСІйськІ прки» 0.35 Хіт-парад »Гаряча сімка" 0.45 «ТаврІйські ігри-2000", 7 ч

НОВИЙ КАНАЛ б.ЗО Репортер б.35 Підйом 7.00 .. телепузики 2», 9с. 7.25 Підйом 7.30 Репортер 7.45 Мjс «Злюки бобри", З5с. В.ОО ПідЙОМ 8. 1О »Єралаш» В.20 Підйом В.30 Реnортер В.З5 Підйом 9.00 КИівський репортер 9.05 Підйом 9.15 Т/С »МІледі», В1с. 10.00 т;с .. нова жертва", б5с. 10.45 Х/Ф .. попереднє розслідування"

20.20 Х/Ф »Його звали Ворон» 22.00 Репортер 22.15 Погода 22.20 Вєрка Сердю•1ка в гостях у «Стерха»

22.25 Х/ф «Де"" бабака» 0.15 Репортер 0.20 Tjc »Корольок - пташка співоча», 4с.

2.ЗО Х/Ф «День бабака» 4.10 Т/С »ВіЧНИЙ ПОКЛИК», 7с.

«Міледі", В1с.

СТБ 7 ОО «ВІкна. Столиця» 7.10 Прогноз погоди

7.15

1б.ООТСН 1б.15 Т/с ·•Район Сансет», З17с. 17 10Т/с "Друзі», 40с. 17.40Т/с »Нові пригоди Супер­ мена». 29с. 1В.З5 Т jc »Район БеверЛІ Хіллз», 2Вбс. 19.ЗОТСН 19.50 •ТСН. Проспорт»

20.00

Т/С »День ІІароджеНІІЯ

Буржуя

11»,

Вс.

21.05 ссКомедіЙІІИЙ квартет" 21.45 Х/Ф «Червоний СЛід» Футбол.

0.10

Франція

»BIZ-ТV»

В.ОО »Вікна. Бізнес» В.20 »BIZ·ТV»

ЖеЖІІИКИ»

21.45 »Штрихи до портрета» 22.00 •Міста і столиці свГту» 22.15 »ПреСТИЖ»

1.ЗО Інф. прогр. »Наш час»

1.45 »ХІт-базар»

зони

-

Португалія УТ-З

7.00, В.ОО, 9 ОО Новини 7.05, В.О5, 9.05Інтерспорт 7.10, 9.10 Погода 7.15, В.З5, 9.15 «Новий день» 9.З5 »Планета Здоров'я" 10.05 т;с .. сезон полювання" 11.00 »Історія одного шедевра»

11.10 Tjc »Тінь» 12.00 НОВИІІИ 12.101Іперспорт

12.15 Т/с «Даллас" 1З.О5 За київським часом 1З.15 Tjc »ІСТОрія КОХаННЯ•,

10.00 Т/с .. лловізІІа», 14Зс. 10.45 Т/с »Вдова Бланка», 14Зс. 11.З5 •В робочий полудень"

меди~rному uerпpi ~<Довіра»

14.00 «Вікна. НОВИНИ» 14.15 Телемагазин

16.10 »Київ діловий» 16.45 Tjc "Історія кохання•,

14.З5 »BIZ·ТV» 15.50 Телемагазин 1б.10 «BIZ-ТV» 1б.50 Телемагазин

1б9с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом

СЕРЕдА,

квітня

УТ-1

б.О5 »Доброго ранку. Україно'" В.55 Вічні істи11и 9.00 Телемаркет 9.15 Д. Россіні. •Венеціанська регата"

9.30 Казна держави 10.00Tjc «Союз адвокатів», 4с. 11.00 УТН - »РаІЮК» 11 .15 Погода 11.20 «Хіт року» 11.50 Х/Ф «Потяг до Брукліна» 1З.20 Телемаркет 1З.40 «Чорнобиль 19Вб-2001: хроніка подrй»

1З.45 Погода 1З.50 Закон є зако11 15.00 УТН- »День» 15. 15 Погода 15.20 Телемаркет 15.45 "Крок ДО ЗІрОК• 1б.20 »Студія "5" 17.00 .. чорнобиль 19Вб-2001: хроніка подій''

17.05 Т/с .. в огненні барабани», 2с. є закон 1В.ОО УТН- «Вечір•

17.55 Закон

1В.15 Погода 1В.20 »Саме Той» 1В.45 »Хіт року» 1В.50 Т/с »Таємне ім'я Бога», Зс. 19.50 »Серце матері•. Нарис· спогад про пожежника В. Правика

20.05

»Чорнобиль 19Вб-2001:

хроніка подrй~~

20.1 О

биль, 19Вб рік»

2З.З5 Т/с »Кохання.гu• О.ЗО «Подробиці». Підсумки дня

0.45 Погода 0.50 Tjc •·Незнайомці» ТЕТ с•МіСЬКі ІІОВИІІИ"

7 .ОО Мультфільм 7.25 •ВіСrІ• В.ОО Християнс"ка програма В.ЗО СТН 9.00 Т/с «Чорна перлина» 9.ЗО Православний кале11дар 9.З5 «Оnлески, оплески ... " 9.55 •Лакмус ЖИТТЯ»

16.З0, 1б.55 «ЛабірИНТ» 17.10Т/с«Долиналяльок•, 1с. 17.55 Т/С "ПриваТІІИЙ детекТИВ

20.ЗО Щоденник сесіІ ВРУ

биль»

2З.З5 Телемаркет 2З.40 Погода 2З.45 «Хіт року» 0.00 Ні'ІІІий канал УТ-2

7.00 Сніданок з »1 + 1» 7.05 Телеслужба »Ситуація» 7.15 Сніданокз»1 + 1" B.OOTjc »Район БеверліХіллз», 2В5с. 9.00 Т/с .. день народження Буржуя 11», 7с.

10.05 Телемаркет 10 25 «Чорнобиль

198б-2001:

хроніка подrй'' 10.30 Прогулянка з «Акцентом»

1не без моралі 10.45 Телемаркет 11.1 О д/Ф •Не хочу згадувати» 11.55 БІзнес-простір 12.25 Сільська година 1З.15 Вісник податкової служ· би України

1З.25 Телемаркет 1З.40 Будні 1З.55 »Чорнобиль 19Вб·2001:

2». 1Ос.

Буржуя

«Вітражі"

тей''

0.45 сеВіСТіІІ 1.15 Т/с »Ставка

білuша, нІж

1О.З5 Торгінформ 10.50 »Шлягер• представляє .. " 11.40 д!Ф »Льошчин луг», 5 ч. 12.05 •ХІт-базар" 1З.10 Торгінформ 1З.30 Новини Європи 14.00 »Золоті журавлі», 2 ч.

УТ-З

7 ОО, В.ОО, 9.00 Новини 7.05, В.О5, 9.05Інтерспорт 7.10, 9.10 Погода 7.15. В.З5, 9.15 .. новий день» 7.35 Т/с "Повітряш замки" 9.25 »Родина від А до Я» 9.З5 "Ел ка 1корєша• 9.45 т;с .. сезон полювання» 10.45 Клуб ><Золотий гусак» 11.15 Т/С »ТіНЬ» 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 т;с «Даллас» 1З 05 За ки·Івським часом 13.15 Тjс "Історія кохання», 1б9с.

В. ОО ><ВІкІІа. БізІІес»

14.00 1415

.. вІz-тv"

15.20 Телемагазин 15.25 .. тарара дарує

ни"

1В.10 Т/с «Марія Сеnесте"

19.05 Т/С «КохаІІНЯ.ГU» 20.00 .. подробиці»- .. час» 20.50 ІІІТерспорт 21 ОО Погода 21.05 т;с .. сезон полюванІІя» 22.1 О Т ;с .. паризький антиквар"

2З.О5 ТелевізійІІий центр моди 2З.З5 Т/с «Кохання.ru»

О.ЗО "ПодробицІ». Підсумкидня

«Вікна. Новини•. Спорт.

0.45 Погода 0.50 т;с «Джаз»

Погода

20.25, 21.45 Футбол. Югославія - Росія. 1-2 тайми 21.25 .. вікна. Бізнес» 22.45 Футбол. Італія - ПАР 0.25 Астрологі'Іний прогноз 0.30 »BIZ·ТV• ЧЕТВЕР,

26

квітня

УТ-1

б.О5 ..доброго ранку, Украіно'" В.55 ><Чорнобиль наш біль». Спецвиnуск 9.05 д/Ф «Чорнобильські по-

Т jc "ІСТОрія КОХаННЯ»,

17 25 Торговий ряд 17.ЗО За ки·Івським 'Іасом 1В ОО Новини

таємниці", 4Зс.

19.50

45

17Ос.

1б.ОО ><BIZ-ТV»

1В.30 ><Вікна. Кримінал»

надію»

1б ОО Телемагазин 1б 1О «ЗолотІ намисто Київщи­

16.50 Телемагазин 17.00 ><BIZ-ТV» 17.20 Телемагазин 17.ЗО Tjc ><Петербурз"кі 1В.40Т/с »Антонелла», бВс. 19.15 ><ВікІІа. Столиця» 19.25 т;с "АІІТОІІелла», бВс.

»ІСТОРІЯ ОДНіЄЇ карТИІІИ»

Телемагазин 14.20д/ф "Поле в ХХІ століття» 14.45 .. чорнобильський злам»

11.00 »BIZ-ТV" 11.50 «Імпреза» 12.20 Телемагазин 1З.ОО Tjc ><Неш Бріджес» 14.00 «ВікІІа. Новини" 14.15 Телемагазин 14.45 ><BIZ-ТV» 15.50 Телемагазин

14.ЗО »Мелодром»

1В.ОО Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ 1В.45 «СвГт здоровя- «Бі-Київ» 19.00 »Стимул• 19.15 Німецька мова •·AIIes Gute'"· 1З вип. 19.З5 Торгінформ 20.00 ІІІф. nро гр. »Наш час» 20.20 Нове в лікуванні хребта 20.З5 Торгінформ 20.50 «Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.20 .. казка ЛІрІІика Сашка»

t

21.45 Х/Ф «Вовки в зоні» 2З 20 Телеслужба «Ситуація 23 З5 тсн 2З.55 Х/ф .. жичині мемуари•

СТБ

15.00 Торгінформ 15.20 Х/Ф »Безприданниця" 16.40 с•Фі!іЗІ!СИСТ~> 17.00 Торгінформ 17.15 ГраціІ від »ГравІСУ» 17.З5 »М·СТИЛЬ»

меt ta'', ЗОс. 1В.З5 Т jc »Район Беверлі ХіЛЛЗ», 2В7с. 19.ЗО тсн 19.50 .. тсн. Просnорт» 20 ОО Т jc «День народження Буржуя 11», 9с. 21.05 «Схована камера»

7.00 ><ВІкІІа. Столиця» 7.15 .. вІz-тv"

10.ЗО Телемагазин

ого''

1б.ОО тсн 1б.15 Т/с "район Сансет», З1Вс. 17.10 Т/с «Друзі», 41с. 17.40 Т/с ><Нові пригоди Супер­

Вс.

В.ОО Вистава «За двома зайця-

»Саме Той• про себе 9.ЗО .. доживемо до понеДІлка» 10.00 Тележурнал "Тиждень" 10.15 "Університет права-

«Жовква» 1З.25 Телемаркет 1З.40 БудІІІ 13.55 .. чорнобиль 19Вб-2001: хронrка подrй" 14.00 Освітній канаn 15.00 Перерва

машнє відео

7 канал 7.05 ГраціІ ВІД .. гравісу» 7 .ЗО ..таврійськІ гри"

9.00

поруч''

12.55 У/Ф

Сієттл;,,

8.50 Астрологічний прогноз В. 55 Телемагазин 9.05 Т/с «АнтоІІелла», б7с. 10.00 t•Вікна. Опівночі''

1 ч.

до апокалІnсиса- Чорнобиль

0.15 Репортер 0.20 Т/с •Корольок - пташка співоча", Sc. 0.55 »З х4». Найкумед111ше до-

в.20

19Вб·2001:

хроніка подій''

Магазин на дивані

22.ЗО Х/Ф »Система »ніппел""

0.15 ''Крамниця старожитІІос-

Вс.

10.30 ><ХТО В ДОМі хаЗя'ІІІ?» 11.00 Телемаркет 11.25 «Крок до зірок» 11 .55 д/Ф .. наближення

Т /С «Корольок

1.25 Зона но•Іі 2.55 Х/ф «Міцний мужик» 4.00 Tjc «Вічний поклик», 5.10 т;с ><Міледі», В2с.

11»,

1О .{)5 Телемаркет 10.25 «Чорнобиль

М/с »Злюки бобри», Збс. В ОО Підйом В.1 О «Єралаш» В.20 ПідЙОМ В. ЗО Репортер В.З5 Підйом 9.00 КИІвський репортер 9.05 Підйом 9.15 т;с .. міледі", В2с 10.00 Tjc »Нова жертва", ббс. 10.40 Х/Ф .. день бабака» 12.25 «ТетяttVІІІ полудень"

7.45

12.55 1З.15

8

2Вбс. В.ЗО Сніданок з "1 + 1" Т/с »День 11ародженн

1б.З5 »Єралаш" 1б.55 Т/с »Прості істини 11", 1Зс. 17.20 Tjc »Плем'я", ЗЗс. 17.50 М/С «МОГИЛЬНИКИ», 49С. 1В.10 т;с ..тарзан". 4с. 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.ЗО т;с .. нова жертва", б7с. 20.40 Х/Ф .. мщний мужик» 22.00 Репортер 22.15 Погода 22 20 Вєрка Сердючка в гостях у .. стерха" 22.25 Х/Ф .. ті, що не сплять в

21.ЗО »Вісті»

УТ-2

7.00 Сніданок з ct1 .... 1)) 7.05 Телеслужба »Ситуація» 7.15 СtІіданок з с<1..,. 1'> В.ОО Т ;с .. район Беверлі Хіллз»,

9.00

1б.10 М/с »Злюки бобри», Збс.

1З.15 Т/с »Тридцят" випадкІв майора Земана», 4с. 14.00 «Балет- кохання моє" 14.30 »Український пацієнт» 14.45 Закон є закон 14.50 »Команда + тv" 15.20 Телемагазин 15.40 .. за лаштунками» 1б.О5 Телеенциклопедія 16.25 Закон є закон 1б.ЗО СТН 1б.50 «ЧОрІІий квадрат» 17.25 с•МИСТеЦТВО КОХЗІІНЯ'' 17.40 "Автомобіль - хіт століття'' 1В.О5 »СвГт. Укра1на. ки·,." 1В.ЗО Х/Ф «Гадюка" 20.20 Вечірня казка 20.ЗО стн 21.00 ••Міські НОВИНИ"

22.15Х/Ф "Розпад• 2З.55 Хокей. Перший тур ><Куб­ ка Стенлі') 0.25 Нічний канал

НОВИЙ КАНАЛ б ОО Підйом б.ЗО Репортер б.З5 Підйом 7.00 «Телепузики 7 25 ПІДЙОМ 7.ЗО Репортер

12.З5 Телемагазин ка»

біль» 20.ЗО Щоденник сесїі ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 22.00 Погода 22.05 «Акцент» В. Лапікури

детектив Магнум'' 1.10 "Плюс/Мінус" 1.20 ХГт-парад «Російські гірки» 1.ЗО Хіт-парад «РОСІйські гірк~"

12.45 «Познайомимося збпизь­

юридичний вуз майбутнь­

с•Нічний співрозмовник''

хро tttкa п одtй '' 19.05 Ток-ринг 19.40 У/Ф .. п·ята зміна» 20.10 "Чорнобиль- наш

0.05 Спорт 0.10 Погода 0.15 Tjc •Приватний

10.20 .. киянин» 10.55 Х/ф «Цирк» 12.30 Закон є закон

ми".

1В.15 Погода 1В.20 «Саме Той» 1В.45 ><Чорнобиль 19Вб-2001:

Магнум»

- пташка співоча", Sc. 14.00 Репортер 14.10 Дом. фГтнес .. хауз ФГт• 14.20 Т/С «ВіЧІІИЙ ПОКЛИК», Вс. 15.ЗО м;с .. сейлормуІІ•, 11Вс. 15.55 м;с «Ну, постривай'"· Вс.

ЖИТТЯ», 1бс.

»Експосвfт"

20.40 Укрспортлото 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН - Панорама 21.40 Питання дня 21.45 СвГт спорту 21.55 Погода 22.00 «Акцент» В. Лапікури 22.10 В/Ф ,на звязку Чорно23.10

1В.00 НОВИІІИ 1В.10 Т/с «Марія Селесте• 19.05 Т/С »КОХЗННЯ.ПІ• 19.55 Суперлото 20.00 »Подробиці•- .. час» 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 т;с »Сезон полювання" 22.05 Х/Ф «Зірка» 2З.ОО «Як це було». •Чорно-

22.00

хроніка подій" 15.45 Нова колекція 1б.20 »Студія ,.5" 17.00 Резонанс 17.20 "Кnасік-прем'єр» 17 .ЗО «Чорнобиль - наш бІЛЬ» 1В.ОО УТН - «Вечір»

12.10 Х/Ф »Пампушка» 1З.15 Х/Ф »Останній самурай» 15.25 М/с «Чорний пірат» 15.55 М/с »НевгамовнІ" 16.20 .. лабІринт•. Перший тур

2З.40 «ФакТИ» 2З.55 «Факти»

25

»Чорнобиль- ліс. Зона наДІ-і і суму'> 15.00 УТН- «День» 15.15 Погода 15.20 "За ГраІІНЮ МОЖЛИВОГО» 15.40 «Чорнобиль 19Вб-2001:

1В.45 «Факти»

вер"

біль»

14.ЗО "Кnасік-прем·єр»

14.45

"Факти'' В.З5 Х/Ф "Король-Олен""

15.ЗО •Люди і долі• 1б.ОО Ще раз про ожиріння в

»Чорнобиль 19Вб-2001:

хрошка подtй"

13.45 Погода 1З .50 Закон є закон 14.00 "Чорнобиль- наш

9.00, 11.00, 12.00, 1З ОО, 14.00. 15.00, 17.00, 1В.ОО

15.20 Телемагазин

6.40

Післямова'' 1З.10 «Кnасік-nрем·єр»

1З.40

пе"

11.00 «BIZ·ТV» 12.00 .. ви практично 12.20 Телемагазин

1В.40 Т jc »АІпонелла", б7с. 19.15 •Вікна. Столиця» 19.25 Т/С «АІІТОнелла», б7С. 19.50 «Вікна. Новини». Спорт. Погода 20.25 Т/С »Неш БріджеС» 21.25 "Вікна. Бізнес» 21.45 Х/ф «Черниці В бІГах» 2З .25 «Автостил"" 2З.45 »Вікна. Опівночі» 0.15 Астрологічний прогноз 0.20 «BIZ·ТV»

наш біль». Спецвипуск 12.1 О Т /Ф «Чорнобиль.

В ОО,

19.00 Х/Ф "Примадонна" 20.45 «ФакТИ» 21.05 Погода 21.10 Х/Ф «Пазур тигра» 22.40 "Світ. Україна. Чорнобиль'', 1 ~r.

таємниці», 42с. 1В.ЗО «ВІкна. Кримінал»

11.40 ><Чорнобиль-

ІСТV б.ОО Муз. ранок 6.40 Хіт-парад ссРосійсt..кі гірки'' б.50 Хіт-парад «Гаряча сімка" 7.00 •·ФакТИ» 7.2 М/с .. невгамовні" 7.25 Погода

14.00 Телемагазин 14.05 «Шлягер• представляє ... • 14.50 Телемагази11 14.55 «Чорнобиль. Чистий чет-

17.00 «BIZ-ТV» 17.20 Телемагазин 17 .ЗО Т jc .. петербурзькі

Tjc "Союз адвокатів", Sc. 10.30 .. не все так погано .. 11.00 УТН - "Ранок» 11.15 Погода 11.20 Екологія Чорнобильської

.. м"

В.50 АстролопчІІий пропюз В.55 Телемагазин 9.05 Tjc »Антонелла», ббс. 10.00 •Вюш. Опівночі» 1О.ЗО Телемагазин

1З.ОО т;с »Неш Бріджес•

9.ЗО

22.ЗО Програма УХРТ

2З.ОО Молодіжний канал 0.00 Торгінформ

»Чорнобиль наш біль».

Спецвипуск

7.40

1бВс.

здорові»

9.25

7.ЗО "Плюс/Мінус" т;с "Під сонцем СеІІ-Тро­

2З.З5 Телеслужба «Ситуація» 2З.50ТСН

7.З5 Т/с •ПовГтряні замки»

1.00 Зона ночі 5 20 т;с

21.ЗО Торгінформ

хрошка подІй''

14.00 Освітній канал 15.00 Перерва

ТЕТ

6.40 7.00 7.25 8.00

t•Міські ІІОВИНИ"

Мультфільм »Вісті» Християнська програма В.30 стн 9.00 Т ;с «Чорна перлина»

9.30 Закон є закон 9.35 Мультфільм 9.55 «Решето". Н. Сорокіна 1О. 15 Телемагазин 1О. 25 .. з стелі» 10.55 ><СтОЛmЯ РОСІЙСЬКОГО му-


21.04

Ng30(9231) 1З. 10 Т/с

.. корольок- nташка сnівоча'', бе.

зею»

11.25 «Вітражі» 11.55 Теnемагазин 12.15 .. моделі» 12.45 Закон є закон 12.50 Т(с «Тридцять

виnадкІв

майора Земана~~, 13.35 ссМЗГіЯ КіНQІІ

Sc.

14.00 Реnортер 14.1 О Дом. фітнес •Хауз фіт» 14.20 Т/с •Вічний ПОКЛИК», 9с. 15.25 М/с «Сейлормун», 119с. 15.50 М/с "Ну, постривай'"· 9с. 16.05 М/с «Злюки бобри". З7с.

1З.55 Закон є закон 14.00 Православний календар 14.05 Телепрессклуб 14.50 Х/ф «Гадюка"

16.55 Т/с .. nрості істини 11», 14с. 17.20 т;с .. nлем'я", З4с. 17.50 М/с •Могильники», 50с.

16.ЗО Х/ф «Система «ніппель•

1В.10 Т(с «Тарзан», 5с.

18.10 КраЩІконцерти «ТЕТ». О. МалінІн, 1 ч. 19.00 ..душа до душі» 19.15 с<ТЗЄМ~ІИці і СКЗІІДМИ 1 > 19.40 Мультфільм 19.55 .. зs хвилин джазу ..

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.ЗО т;с .. нова жертва .. , 68с. 20.ЗО Х/Ф .. кадриль.. 22.00 Реnортер 22.15 Погода 22.20 Вєрка Сердючка в гостях

20.ЗО стн КИЇВСЬКі ДілОВІ НОВИНИ «Міські fЮВИІІИ» 21.ЗО «Вісті» 22.00 «Палацеві таємниці• 22.ЗО стн 22.40 Ексnрес-інформ 22.50 «Зустрінемося ввечерІ»

20.45 21 .00

2З .15 Х/Ф •Примара» 0.50 «Комn'ютер х .. 1.05 ccPro-Art». ссМистецьке

Березілля"

1.15 «Pro-Art».

«Київ класичний»

1.З5 «Pгo-Art». «За лаштунками СЦеttИІІ

1.40 «PГO·Art». 1.50 •Pгo-Art». 2.00 «Pгo-Art».

«КіНОКОЛО»

«Вернісаж" «Ліри» 2.ЗО ,Pгo-Art». •НевЩоме про відоме>>

7

КАНАЛ

ГрацІі вЩ «Гравісу .. 7.ЗО .. хгт-базар»

7.05 8.1 О

Вистава «За двома зайцями•>, 2 ч. 9.10 «Шлягер» представляє ... » 10.00 •ДОМОВИК»

10.40 Торгінформ 11 .ОО "Саме Той» про себе 11 .ЗО «Сnравжнє коно» 11.45 «Штрихи до nортрета» 12.00 «Хіт-базар .. 1З 1О Торгінформ 1З.ЗО «ЖіНО'ІИЙ СВіт» 14.00 «ЗОЛОТІ журнали», 1 Ч. 40 Торгонформ ОО Фестиваль «МелодІя двох сердець»,

-

1 ч.

17.05 Торгінформ 17.20 Грацїt вЩ «Гравісу" 17.40 «100 чудес СВІТЛа» 18.00 Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ

18.45 "Світ здоров·я- "БІ·Ки.Ів" 19.00 .. стимул" 19.15 Німецька мова «AIIes Gu1e!», 14 виn. 19.З5 Торгінформ

20.00 Інф. nрогр. «Наш час» 20.20 Нове в лікуванні хребта

16.ЗО "Єралаш"

у «Стерха»

22.25 Х/ф •Вовк» О .40 ес Живий звук!) 1.1О Реnортер 1.15 Т/с «Корольок -

22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО «Хrт·базар .. 0.1 О Торгінформ 1.ЗО Інф. nрогр. «Наш •оас» 1.45 «Шлягер» представляє ..

ICTV 6.00 Муз. ранок 6.40 Хіт-парад .. Російські гірки» 6.50 Хіт-nарад .. гаряча сімка»

-

~1 "ФакТИ»

М/с с•Нев.rамОВtІР> О Мультфольми 5 Погода

8 ОО, 9.00, 10.00, 11 оо; 12.00, 1З.ОО, 15.00, 17.00, 18.00 r•ФакТИ•> 8.2 ·nлюс(Мінус" 8.10 Т(С «ДОЛИНа ЛЯЛЬОк», 1С. 8.50 т;с .. лловізна», 144с.

9.40 Т(с "Вдова Бланка», 144с. 1О.ЗО Зустрі•t солідарносто з дпьми Чорнобиля nри участі лапи Іоанна Павла 11. ТрансляцІя з Ватикана

12.ЗО Х/Ф «Я, слЩчий ... " 14.00 Х/ф •Примадонна» 15.55 М/с •·Невгамовні» 16.20 «Лабіринт». Перший тур 16.ЗО т;с .. кларисса все пояснить'>

16.55 .. лабіринт". Другий тур 17.10 Т/С «ДОЛИНа ЛЯЛЬОк», 2С. 17.55 т;с .. nриватний детектив Магнум''

18.45 "ФакТИ» 19.00 Х/ф "Бродячий автобус" 20.45 «ФакТИ» 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф .. nазур тигра 2» 22.З5 "Світ. Україна. Чорно-

биль", 2 ч. 2З.З5 «Факти» 2З.50 •·Факти" О ОО Спорт 0.05 Погода 0.10 Т/с «Приватний детектив Магнум'> 1.05 "Плюс/Мінус" 1.15 Хіт-парад ссРосійські гірки'> 1.25 ХІт-парад «Гаряча СІмка"

НОВИЙ КАНАЛ

6.00

Підйом

6.ЗО Репортер 6.З5 Підйом 7.00 .. телеnузики

7 25 Підйом 7.30 Репортер 7.45 М/с .. злюки 8.00 ПЩйом 8.10 •Єралаш" 8.20 ПЩйом 8.30 Реnортер

2",

11с.

бобри". 37с.

8.З5 Пщйом 9.00 ки·Івський репортер 9.05 Підйом 9 15 Т/с •Мілерj", 8Зс. 10.00 Т/с •Нова жертва", 67с. 10.З5 Х/Ф •ТІ, що не сnлять у Сіеттлі• 12.20 «Тетянин nолудень» 12.50 Магазин на диваон

Найкумедніше до-

2 .ЗО Зона ночі 4.10 Т/С «Вічний ПОКЛИК», 5.15 Т/с .. міледі", 8Зс.

9с.

"BIZ·ТV» с•Вік~Іа. Бізнес••

"BIZ·ТV» В.50 Астрологічний nрогноз В.55 Телемагазин 9.05 Т (с "Антонелла», 68с. 10.00 "BIZ·ТV» 1О.ЗО Телемагазин 11.00 "BIZ·ТV» 12.20 Телемагазин 1З.ОО •BIZ·ТV" 14.00 «Вікна. НОВИНИ»

14. 15 Теламагазин 14.45 "BIZ·ТV» 15.50 Телемагазин 16.00 «BIZ·ТV» 16.50 Телемагазин 17.00 "BIZ-ТV" 17.20 Телемагазин 17.ЗО Т/с .. nетербурзькі таємниці", 44с.

1В.ЗО «Вікна. Кримінал» 1В.40 Т/с «Аtпонеnла», 69с. 19.15 .. вікна. Столиця" 19.25 т;с "Антонелла•, 69с.

19.50 "Вікна. Новини». Сnорт. Погода

20.25 д/ф «Атомна сnадщина" 21.25 "Вікна. Бізнес• 21 .45 д/ф .. хибакуши» 22.1 О Х/Ф «Битва дракона" 2З.55 .. вікна. Оnівночі» 0.25 Астрологічний nрогноз О.ЗО "BIZ·ТV» П'ЯТНИЦЯ,

27

квітня

УТ-1

6.05 ..доброго ранку, Україно'" 8.55 Вічні істини 9.00 Телемаркет 9.15 В/Ф "Буковинське оно в· лення~~

9.45

Фестиваль

.. весняна

pancopjя", 1 ч. 1О.ЗО Мед тижневик "З6,6»

11 .ОО УТН - "Ранок" 11 .15 Погода 11 20 Х/Ф .. чорна Пантера і Білий ВедмЩь" 12.40 Теnемаркет 1З.ОО •Чорнобиль 19В6-2001: хроніка подій•• 13.05 Погода 1З. 1О Закон є закон 15.00 УТН - .. день" 15.15 Погода

15.20 Телемаркет 15.45 "Надзвичайна ситуащя" 16.20 .. студія ,.5" 17 .ОО .. концерт при свtчах" 17.20 "Чорнобиль 1986-2001: хроніка подій'' 17.25 "Надве<нр'я• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - .. вечір" 1В. 15 Погода 1В.20 «Саме Той» 1В.50 .. хіт року» 19.00 ·Створи себе" 19.25 .. золота фортуна" 20.ЗО Щоденник cecit ВРУ 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- .. nанорама" 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 "Акцент" В. Лаnікури 22.15 VII Міжнародний відкритий рейтиtІг с<Золота фортуна», 1 ч. 2З.15Телемаркет

23.20

"Без табу» "Вдача для СМІЛИВЦЇВІ>, 9С. 2З.50 Телеслужба •Ситуація•

0.05 тсн О .25 Х/Ф ..та хай воно горить'" УТ-З 7.00, В. ОО, 9.00 Новини 7.05, 8.05, 9.05Інтерспорт 7.10, 9.10 Погода 7. 15, В.З5, 9.15 .. новий день" 7.З5 Т(с «Повітряні замки" 9.ЗО .. смачно" з Б. Бурдою 10.00 т;с .. сезон полювання" 10.55 «Родина вЩ А до Я• 11 .05 Т (с «Паризький анти·

12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас• 1З.О5 За киівським часом 13.15 т;с •Історія кохання", 170с.

СТБ 7 .ОО «Вікна. Столиця» 7.1 О Прогноз погоди

20.З5 Торгінформ

20.50 "Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.20 «Казка лірника Сашка" 21 .ЗО Торгінформ 21 .45 «Сnравжнє кіно» 22.00 .. nрестиж" 22.15 «Міста і столиці свІТУ"

пташка

машнє відео

7.15 8.00 8.20

ліхтарів~~

22.10 Ток-шоу 22.55 Т(с

квар"

співоча», бе.

2 .ОО .. з х 4•.

в.оо, 9.00. 11.00, 12.00, 1З.ОО,

19.30ТСН

19.50 ..тсн. Проспорт• 20.00 .. nерший мільйон• 21 .ОО Т/с »Вулиці розбитих

Північноєвропейська

баскетбольtІа ліга

1.05 Погода 1.10 "ХІТ року» УТ-2

7.00 СнЩаоюк з", + 1• 7.05 Телеслужба .. ситуацІя" 7.15 СнЩанок з",+ 1• В.ОО Т/с •Район Беверлі Хіллз». 287с. Т/с .. день народження

9.00

Буржуя 11", 9с. 10.05 Телемаркет 10.25 "Чорнобиль

19В6-2001: хронІка подІй'' Мультфільм на замов-

1О.ЗО

лення

11 .25 Телемаркет 11.50 Зtрки, на сцену' 12.20 Відкриваємо Біблію 12.50 .. nраво» 1З.25 Телемаркет 1З.40 Будні «Чорнобиль 19В6-2001: хроніка подій»

1З.55

14.00 Освітній канал 15.00 Перерва 16.00 тсн 16.15 •Парк автомобільного nеріоду"

16.50 Т/с .. мисливець•, 20с. 17.45 Х/Ф "Король пригод•

14.ЗО Телемагазин

14.З5 "Крила• 15.05 •Конкурент• 15.35 •Естафета" 15.50 Телемагазин 15.55 •домашній лікар" 16.15 «Автографи• 16.45 т;с «Історія кохання", 171с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 18.15 "Еnка і корєша• 1В.25 Клуб .. золотий гусак» 19.10 •Чекай мене ... " 20.00 •Подробиці•- •Час» 20.50 Інтерсnорт 21 .ОО Погода 21.05 «Поле чудес» 22.05 Х/Ф .. мерія"

0.05 .. nодробиці». ПЩсумки дня 0.20 Х/ф "Без алібі" 1.55 Погода ТЕТ

11 .З5 .. в робочий nолудень• 12.05 Х/Ф "Бродячий автобус" 1З.45 Х/Ф "Ашик-Керіб» 15.25 М/с .. етарла- володар· ка каміtтя'' 15.55 М(с .. невгамовні» 16.20 ..лабіринт". Перший тур 16.ЗО Т(с •Кларисса все nояснить''

16.55 .. лабіринт». Другий тур 17.1 о т;с •долина ЛЯЛЬОК», Зс. 17.55 Т(с .. nриватний детектив Магнум~~

1В.45 •Факти"

19.00 Х/Ф .. колодязь» 20.45 •Факти» 21.05 Погода 21.10 Х(ф .. на останньому

В.ОО Християнська nрограма в.зо стн 9.00 т;с .. чорна перлина•

9.ЗО Православний календар 9.З5 Молорjжна телеслужба 10.05 д/ф «Атомна сnадщина". .. вщ першої особи" 1О.ЗО ..світ. Україна. Київ" 10.55 Х/Ф ..дівчина моєї мріі• 12.ЗО Закон є закон 12.35 Телемагазин 12.45 .. nознайомимося зблизь· ка••

1З.15 Т/с .. тридцять виnадюв майора Земана••, бе. "На одній

лініІ кохання~~

14.35 «Мій Ермітаж• 15.05 «Академіки.

Життя в мистецтві" 15.З5 •Таємниці і скандали"

16.05 Телемагазин 16.25 Закон є закон 16.ЗО стн 16.50 ..дитяче коло" 17. 15 Кіногороскоn 17.40 ..тік" 1В.О5 «Чорний квадрат" 1В.40 Х/Ф «Унікум» 20.20 Вечірня казка 20 зостн 21.00 «Міські ІЮВИНИ•• 21 .зо .. вісті" 22.00 Д(с «Хроніка надІй 1 ілюзій" 22.30 Х/ф ·МіНЯЛИ» 0.05 "Решето" 0.55 Т(С "Ставка більша, НІЖ ЖИТТЯ•, 17С.

7 канал В.ОО Інф. nрогр. •Наш час» В. 15 Кінозал мультфІльмів 9.05 .. шлягер" представляє .. " 9.50 ..дебют• 10.05 Кінозал мультфільмів 10.55 ..транспорт України» 11 .15 Х/ф .. солдатка .. 12.40 ..дебют• 12.55 "Воістину відверто». •По· датковий кодекс України»

1З.20 Муз. nрограма 1З.55 .. ностальгія за піснею" 14.25 .. хгт-базар" 15.00 .. шалом, Україно'" 15.35 т;с .. в пошуках tстини", 1С.

Музика на 7-му каналІ 16.ЗО Телемагазин

16.00

Муз завод

1В.ОО т;с •В пошуках Істини", 4с. 1В.ЗО Музика на 7-му каналІ 19.00 Телемагазин 19.1 О •Хіт року" 19.40 Телемагазин 19.50 Музика на 7-му каналі

20.00 Інф. про гр ... наш час• 20.20 Реклама 20.З5 Торгінформ 20.50 «ДОбрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.15 .. nогляд з Америки» 21 .ЗО Торгінформ

nо-

2З. 15 Т/с •Приватний детектив Магнумо

О. 10 "Плюс/Мінус" 0.20 Хіт-парад "Російські гірки" О.ЗО Хіт-nарад «Гаряча сімка»

НОВИЙ КАНАЛ 6.00 Підйом 6.ЗО Реnортер б.З5 Підйом 7.00 "Телепузики 2», 12с. 7.25 Підйом 7.ЗО Репортер 7.45 М/с «Злюки бобри", ЗВе. В. ОО ПЩйом а. 1о єралаш» В.20 ПЩйом В.ЗО Репортер В.З5 Підйом 9.00 Київський репортер 9.05 Підйом 9.20Т/с .. міледі", 84с. 10.00 т;с .. нова жертва», бВс. 10.55 Х/ф "Кадриль»

..

«Тетянин nолудень•

Магазин на дивані

1З.10 Т(с "Корольок- nташка співоча", 7с.

21.40 Свп сnорту 21.55 Погода 22.00 ..телефортуна» 22.40 Міжнародний вЩкритий рейтинг .. золота фортуна",

nрем'єр-лІГа

УТ-2

7 .ОО .. nарк

аетомобільного

nерюду"

7.З0 Т(с "ЛеССІ<>, 2Вс. 8.00 .. nерший мільйон• В.50

•Рецеnти

веселих

кулінарів"

9.25 .. nовне мамаду<> 10.05 Телемаркет 10.15 ссХіТ-fЮВИНИІJ 10.40 Резонанс 11 .ОО Модний час 11 .ЗО Публ. програма

"Чітко і

ЯСНО»

12.00 "Чорнобиль 1986·2001: хроніка подій~~

12.05 Надзвичайна ситуація 12.З5 Бізнес по правилах 13.10 Телеслужба •Милосер· ДЯ~>

1З.ЗО .. nам'яті

чорнобильців».

ВЩкритий чемпіонат Украі­ го спорту. Черкаси Блок сусnільного теле­

бачення

15.00 .. навколо свІту" 15.55 Т/с .. вулиці розбитих ліхтарів".

,,Страховий

варіант'' 17.00 Tjc "Прогулянки З ДИНО· заврами,~. 1с.

21.50

16.00 М/с .. злюки бобри", ЗВе. 16.ЗО •Єралаш»

17.00Т/с .. nрості істини 11", 15с. 17.20Т/с .. nлем'я", 35с. 17.50 М/с .. могильники», 51с. 18.10 т;с ..тарзан", бе. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Аншлаг! Аншлаг' 20.45 Х/Ф "Іронія долі, або З легкою парою!••

22.00 Реnортер 22.15 Погода 22.20 Вєрка Сердючка

в гостях у "Стерха» 22.25 Х/Ф .. Іронія долі, або З легкою парою!'' 0.40 Репортер 0.45 "Бівіс і Бадхед», 9 ч. 1.1 О Т (с •Корольок - nташка співоча••, 7с. 1.55 Зона ночІ З. 10 Т/С «Вічний ПОКЛИК», 1Ос. 4.20 Т/С «Міледі", В4с. СТБ

7.00 "Вікна. Столиця" 7. 1О Прогноз погоди 7.15 "BIZ·ТV» В.ОО В.20 В.50 В. 55

«Вікна. Бізнес" «BIZ·ТV<• Астролопчний nрогноз Телемагазин

9.05 Т(с "Антонелла", 69с. 10.00 «Вікна. Опіввочі" 10.ЗО Телемагазин

11 .ОО •BIZ·ТV» 12.20 Теnемагазин 1З.ОО "BIZ·ТV» 14.00 ес Вікна. Новини"

14.15 Телемагазин 14.З5 «BIZ·ТV»

15.50 Телемагазин 16.10 "BIZ·ТV• 16.50 Телемагазин 17.00 "BIZ·ТV" 17.20 Теnемагазин 17.З5 д/с "Підводна одіссея команди Кусто•, 20с. 1В.30 «Вікна. Кримінал" 18.40 Т (с "Антонелла", 70с 19.15 «Вікна. Столиця" 19.25 т;с "Антонелла», 70с. 19.50 .. вікна. Новини". Спорт. Погода

20.25 Х/Ф .. сталкер» 2З.25 "Музей ЛЮДИНИ»

2З.45 Астрологічний прогноз 2З.50 •BIZ·ТV•. Нічний каnриз СУБОТА, квітня

28

УТ-1 7.ЗО •доброго ранку, Україно!" В.50 Телемаркет 8.55 Вас вітає гуморист М. Риба

9.ЗО Естрадна nрем'єр-ліга

10.00 •Пригорща» 11. ОО Нова колекція 11 .ЗО •Телекрасуня» 11.45 Дитя•tа лінія 12.00 УТН- ..день" 12.10Погода

12.15 .. чорнобиль 1986·2001: хрошка подІй" муз. фестиваль

14.00

12.20 Дитячий

тисячоліть Класік-прем·єр із Т.

Миленіною 14.ЗО «Надвечір'я• 15.00 УТН - •день»

22.ЗО СТН 22.40 "Бард-салон• із Тризу­ бим Стасом 2З.О5 Х/Ф «Американський го­ тель»

0.45

"Київські мініатюри••

КАНАЛ В.О5 Телемагазин В.25 Музика на 7-му каналІ В.З5 "Свята США<> 9.05 Муз. завод 10.05 Молодіжна теnеслужба 10.З5 •Бути ЖіНКОЮ<> 11 .ОО Світ науки 11.15 Телемагазин 11 .ЗО .. шоу самотнього холос-

7

тяка"

12.00 Парк преси 1З.ОО Муз. завод 14.05 Телемагазин 14.З5 .. моя зірка<> 15.20 Музика на 7-му каналі 15.30 •Ностальгія по піснІ<> 16.00 Х/Ф «Ніч коротка• 17. 15 Мультфільми 1В.О5 .. здоров'я• 18.25 •Хіт-базар" 1В.55 ..дебют" 19.10 'Ескулаn<> 19.40 ..транспорт Украіни» 20.00 Інф. nрогр. 'Отже .. ·" 20.20 Реклама 20.35 Торгінформ 20.50 «Добрі НОВИНИ<> 21.00 СІТ 21.20 .. казка лірника Сашка" 21 .ЗО .. шалом, Укра'tна'" 22.00 Х/Ф .. вічне nовернення' 2З.55Інф. nрогр. •Отже ... " О. 10 Муз. nрограма 0.40 Х/Ф "улюблена Моллі<>

ни з nожежно-nрикладна·

14.00

15.ЗО М/с «Сейлормун•, 120с. М/с .. ну, nостривай!», 10с.

15.55

20.ЗО СТН

20.45 Художній салон •Киів<> 21.00 «Міські новини'' 21 .ЗО «Вісті" 22.00 •См іхс ностальгія•

1В.10 Музика на каналі

"Автоnригода" 19.20ТСН 20.00 КВК. 1/В фіналу. Перша

7.00 "Факти" 7.02 М/с •Невгамовні" 2с.

і не без моралі 19.40 Цикл •Герої України". С. Генеєвський 20.00 «Хіт року• 20.40 Вечірня казка 21 .ОО УТН- «Панорама<>

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес «Хауз Фіт• 14.20 Т/С "ВіЧНИЙ ПОКЛИК», 10с.

«Весню-tа рапсодія", 2 ч. 1З.ОО Мультфільм 1З. 1О Християнство на зламІ

7.З5 Погода

19.20 Прогулянка з •Акцентом"

диху•

ІСТV 6.00 Муз. ранок 6.40 Хіт-nарад •Російські гірки" 6.50 Хіт-nарад "Гаряча сімка"

7.40 "Плюс/Мінус" 7.50 Т/С «ДОлина ЛЯЛЬОК»,

баскетбольна ліга 1В.45 Вікно в Америку

2 ч.

9.00 "у гостях у Дрьоми»

21 .45 .. ваше здоров 'я" 22.00 "Штрихи до портрета" 22.10 .. мелодром• 22.40 МолодІжний канал .. м" 2З.40 ..тинди-ринди-•ювин.," 0.1 О Торгінформ 1.ЗО Інф. прогр. •Наш 'ІаС» 1.45 Х/Ф «Марабунта"

15.10 Погода 15.15 .. не все так nогано .. 15.45 Реліквії і храми України 15.50 с(Польова nошта пам'яті'' 16.25 Т/с «Палетт• 17.00 Північно-Європейська

2З.40 Погода 2З.45 .. хіт року" 2З.55 Футбол. Англійська

22.40 •Факти" 22.55 •Факти"

12.20 12.50

6.40 ~~Міські новини•• 7 .ОО Мультфільм 7.25 .. вісті"

17 .ОО

145с.

2З.О5 Сnорт 2З.10 Погода

14.00 Муз. час

14.00 Закон є закон 14.05 Ф. Кіркоров.

14.00. 15.00, 17.00, 18.00 І( Факти'' В.30 Х/Ф «Я, слідчий ... • 10.00 Т(с •Лловізна», 145с. 10.45 Т/с •Вдова Бланка",

17.40 Х/Ф

гра

Т(с

.. з

привітом із Шан·

хая<>, 12с. 22.50 Бокс. Б. Хоnкінс - К. Хол ме 2З.55 .. nарк автомобільного перІОдУ''

0.30 Х/Ф "Рік теляти<> 7.00, 8.00, 7.05, 8.05, 7.10, 9.10 Погода 7.15, В.З5, 9.15 .. новий день" 7.З5 т;с .. nовітрянІ замки" 9 25 Х/ф •Люди моря" 11.05 т;с •Тінь" 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 Т/с "Даллас• 1З.О5 За київським часом 1З.15 т;с "Історія кохання<>, 171с.

14.00 "Крихітка" 14.20 Телемагазин 14.25 «Шлягер" представляє ... " 15.10 Телемагазин 15.15 Док. фmьм 15.45 Телемагазин 15.55 "Усі про землю<> 16.1 О «Пульс<> 16.45 Т/с "Історія кохання<>, 172с. Торговий· ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини

17.25

1В. 15 Х/Ф .. магія цирку» 19.55 Суперлото 20.00 .. nодробиці" 20.20 "N·кілометр"

Урочиста

в.зо стн

9.00 .. створи себе· 9.20 Православний календар 9.25 Мультфmьм 9.35 Кращі концерти ..тЕТ" 1О.З5 Телеенциклоnедія 10.55 Телемагазин 11.00 .. я- nам'ятник Собі'" О. Волкова

"Безсмертні скарби Ук·

рЗЇ!ІИ>І

12.20 «Моделі" 12.50 д/с .. хроніка

надій і

ілЮЗІЙІІ

1З.25 .. nраво" 14.00 "Комп'ютерХ" 14.15 "Рго-Агt<> ... мистецьке Березілля»

«Pro-Art<> ... київ

класич­

ний•~

"Pгo·Art<• ... за лаштунка­ ми сцени''· Творчий вечір Р. Балаяна

14.45

15.05 "pГO·Art». "КіНОКОЛО<> 15.15 .. Pгo-Art•. •Вернісаж» 15.25 •·Pro-Ar1<>. "Без гриму» 15.З5 «Pгo-Art". "НевЩоме про

відоме'' ЕкономІчний вісник 16.ЗО Х/Ф «Сто днів після ди·

16.00

тинств а"

18.00 .. з

9.10Х/Ф "Ашик-Керіб• 10.ЗО Х/ф •Колодязь" 12.15 Х/Ф •Шайло• 1З.45 М/ф ·Красуня і чудовисько~~

14.40 Т(с "Банк кОМІкСіВ» 14.55 Т/с «Чаклун', 15с. 15.45 т;с •Ціна багатства». 15с. 16.З5 Погода 16.40 Х(ф ..дівчина твоє·, мріі<>

.. сюрприз для

паnа-

ШИ»

20.25 Погода 20.ЗО Х/Ф .. гравець" 22.ЗО «Насnраеді"

22.55 Х(ф •Померти заради" 0.40 Хіт-парад .. гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ Мультфільми 8.З5 М/с •Бридке каченя<>, 51 с. 9.00 Мультфільми 9.З5 т;с .. таємний світ Алекс Мак•, 11с. 10.00 Т(с ..таємничий острів", 1Вс. 10.ЗО 'З х4». Найкумеднішедо·

8.00

машнє вщео

10.55 Дом. фітнес «Хауз 11.1 О ~<Новий елемент" 11.40 М/Ф "Бременські

фіт<>

музи­

каtпи"

М/ф «Слtдами "Бре·

менських музикантів~~

12.25 Х/Ф .. на доnомогу, бра· тики!1>

1З.40 Репортер 14 ОО Футбол.

стелі<> 1В.ЗО •·Вечори з Веронікою Доліною". Передача 1-а 19.00 «Влада факту<> 19.15 Блеф-клуб 19.55 «За лаштунками» 20.20 Мультфільм

АнглІйська

прем·єр-ліга

14.50 ..динамо-ки·,в.

Створен·

НЯ НОВОЇ КОМаНДИ І>,

3 Ч.

15.00 Футбол. Англійська прем'єр-ліга

Створення нової команди", 4 ч. 16.20 Х/Ф ..чарівники" 19.00 Репортер

19.25 Х/Ф .. вірні друзі" 21 .20 Х/Ф "Близнюки-дракони• у "Стерха" 2З. 10 т;с "Едем<>, 4с. 2З.З5 Х/Ф .. грецька смоківниця» 1.05 Т/с «ГОЛОД<>, 4с.

1.35 "Б1віс і Бадхед", 9 ч. 2.00 Зона ночі З.40 Х(ф "ВірнІ друзІ<> Мультфільми для дорос·

5.20

лих

5.50 Х(ф "Близнюки-дракони<> 7.40 .. живий звуко СТБ В.О5 Астрологічний прогноз 8.10 "BIZ·ТV" 9.00 Новини для родини

10.00 .. ви практично здорові» 10.20 .. nодарунки з Ofltмny<> 10.ЗО Астрологічний прогноз

10.З5 "Музей ЛЮДИНИ<> одісея команди Кусто", 20с.

11 .ОО д/с .. пщводна

11.55 .. м-стиль<> 12.25 Телемагазин 12.З5 .. лабораторія малого бізнесу" д/Ф «Укра'Іна - ЦеБІТ Європейська перевірка'

12.50

1З.ОО Телемагазин

1З.20 "BIZ·ТV"

14.45 .. стерх» представляє .. 14.50 Телемагазин 15.30 "BIZ·ТV". Кращj хіти ХХ ТИСЯЧОЛІТТЯ

16.ЗО «ВІкна. Спорт<> 17.00 д/с .. на nерехрестях nла· нети Земля" 1В.ОО Сеанс одночасної гри 19.00 Х/Ф «Нові пригоди роди·

ни РобІнсоtt" Чемnіонат світу з хокею.

21.00

1.ЗО

19.15 Телепресклуб 20.00 .. киянин"

Астрологічний nрогноз НЕДІЛЯ, 29 квітня УТ-1

7.ЗО ..доброго ранку, Україно'" 8.50 Телемаркет 8.55 Укрспортлото 9.00 «Шоу самотнього холостя· КЗІ>

9.ЗО •Крок до зірок" 10.00 "Наше ВІЙСЬКО<>

1О.ЗО «Телефортуна<> 11.05 ~~хто в домІ хазяїн?~~ 11 .ЗО Мед. тижневик .. з6,6" 12 .ОО УТН - •день" 12. 1О Погода 12.15 Сільська година 1З.О5 .. саме Той• про себе 1З.З5 •Чорнобиль 1986-2001: хроніка подій"

13.40 Клуб Суnеркниги 14.00 Мультфільм за заявками 14.50 Формула-1. Гран-nр1 Ісnанії

17.00 "7 днів<>.

«Світ» 17.ЗО "Бути жінкою" 17.50 УТН - .. вечір" 1В.ОО Футбол ... шахтар<> .. кривбас". 2-й тайм 1В.45 Сьогодні - Всеукраїнсь· кий День футболу 19.00 Футбол. ЦСКА - .. динамо"

20.50 Вечірня казка 21 .ОО "7 днів<> 22.00 Погода 22.1 О Футбол. 20 лізі

VII Міжнародний вЩкритий рейтинг "Золота фортуна<>, З ч.

22.20

2З.20Хокей. 1/4"КубкаСтенлt" О.З5 Концерт в Олімnіі 1.35 Погода 1.40 «Хіт року"

К.

-

привітом ІЗ Шан·

хая", 12с. Т/С «ПрогуЛЯНКИ З ДИНО· заврами", 2с. 17.30 Х/Ф .. горбань<> 19.ЗО .. тсн- Еnіцентр"

16.55

20.05 Х/Ф "Коруnціонер" 22.05 т;с .. мамаду" 22.45 ..таємничІ історіі<> Д.

Ха·

ритонова

вершники"

15.З5 Хіт-новини

16.00 Телемагазин 16.ЗО Муз. завод

17.35 Парк преси 18.40 Телемагазин 19.00 "ВІКНО В Америку» 19.30 "Хіт року" 20.00 Інф. прогр ... отже ... » 20.20 Реклама 20.50 «ДобрІ НОВИНИ» 21.00 СІТ 21 .20 .. казка лірника Сашка» 21.30 Ток-шоу •·В гостях Дмитра Гордона»

у

В. Бор·

зо в

Час розваг

22.30

2З.ОО .. мая зірка» 2З.40 Аnтека для душі 0.20 Телемагазин 0.50 Музика на 7-му каналі

~·ФакТИ~> .. неблизький світ. Єруса· лим". Подорожі з А. Мос­

8.З5 М/Ф «Книга джунглів" 9.ЗО Муз. nрограма «М·файли" 10.00 Х/Ф "Сюрnриз для татуся»

11.40 .. в нерjльний полудень» 12.10 Х/ф .. дівчина твоєі мріt» 14.20 Т ;с .. ва·н, у золотому кімоно», Вс.

15.00 Т(с 15.20 Т/с

<>Банка комікСІВ» •·Чаклун», 16с. 16.10Т/С•·Цtнабагатства», 16с. 17.00 Погода

17.05 Х/Ф "Шарада" 19.00 .. свобода слова» 20.00 Х(ф .. кохання літньо'tлю· ДИНИ••

УТ-З

За киівським часом 7.ЗО .. золоте намисто Київщи·

7.00

21.15Погода 21.20 Х(ф •·Фамільні КОШТОВ· НОСТІ•)

22.55 т;с "Шериф з nекла"

ІІИ>І

8.00 Недольні

зустрІчі В.ЗО «Інтер'єр• Погода 9.10Дитяча nрограма <>Поклик

9.05

р;;«уІІГЛіВІІ

9.40 .. з бадьорим ранком'" 10.15 «Не час" 1О .З5 .. смак• 10.55 .. маски-шоу" ... маски 11.20 с<Музичний

ГІРКИР

НОВИЙ КАНАЛ В.ОО Мультфільми

В.З5 М/Ф «Бридке каченя", 52с. Мультфільми 9.З5 т;с .. таємний світ Алекс

в

КіОСК» А. Гон­

Х/ф·ДІТЯМ. «ЗаnОВІТ ту·

рецько го ап'>

13.20 .. вчасно" 1З.З5 .. життя тварин" 14.05 д/с .. світ сафарі" 15.00 т (с .. nодорож до центру Землі" т;с «Сnецпідрозділ ..nасифік". Історія nродав·

16.00

жується~'

16.50 .. с

легким паром<>. В гостях у М. Єедокимова

17.20 Х/Ф .. кодекс безчестя" 20.00 •Подробиці ТИЖНЯ<> 20.45 Погода 20.50 Х/Ф "Блек Джек<> 22.З5 «SV-2001 "· Розиграш квартири

22.40 Спорттайм 2З. 10 т;с "Місія здійснена<> 0.05 Х/Ф .. nродюсери" 1.45 МолодІжна програма ..nропаганда" 2.30 Погода ТЕТ

6.45 Мультфільм 7.05 "Вісті" 7.35 В. Шушкевич ... на

2З.40 Хіт-nарад "РОСІйські

9.00

лtкарш·~

11.50

7 канал В.ОО Інф. прогр ... отже ... » 8.20 .. шлягер" nредставляє ... " 9.05 Кtнозал мультфільмів 9.55 "Здоров• я" 10.00 "ДебЮТ» 1О. 15 .. транспорт України" 1О.З5 Мультфmьми 11 .25 "КалеЙДОСКОП» 11.З5 .. хгт-базар" 12.1 О Х/Ф .. ніч коротка» 1З.25 ..дебют" 1З.40 "Ескулаn" 14.1 О ~~ностальгія за пІснею" 15.00 Муз. nрограма

кальцем

Холмс

..дикі

Х/Ф .. чудовисько озера Кройтер" 0.00 Т/с «Ставка бtльша, НІЖ жиnяп, 18с.

22.40

В.О1

«Таврійське nерев_еслФ>

2З.20 Х/Ф

«Анатомія кохання"

ICTV 7 .ОО Хіт-nарад "Гаряча СІмка<> 7 .ЗО .. насправді" 7.55 Погода 8.00, 12 ОО, 1З ОО, 16.00, 1В.ОО

1З.ЗО «Таланти тво'І, Укра'tно•.

16.00 Т(с .. з

А.

Дяченко

22.1 О

1 .ЗО Інф. прогр ... отже·-'' 1.45 Муз. nрограма

7.00 Т/с .. мисливець", 20с. 8.00 с<Комедійний квартет" 8.35 <•Біла ворона'> 9.1 О «Лото-забава" 10.05 Телемаркет 10.15 "Реальний сектор" 10.45 •Золота фортуна<> 11 .45 .. клуб· 700» 12.15 Захист 12.35 ,,людина і закон" 1З.О5 Відкриваємо Біблію Бокс. Б. Хоnюне

21.00 .. український пацієнт" 21.15 .. я - nам'ятник Собі'"

20.З5 Торгонформ

тур

чемnіонатуУкраїни у вищjй

15.00

1В.ЗО Парламентський вісник

20.ЗО СТН-тижневик

чаренко

2З.О5 Вєрка Сердючка в гостях

ТЕТ

7 .ОО "Вісті" 7 .ЗО Мультфільм 7.40 "МІСЬКі НОВИНИ» 8 .ОО Християнська nрограма

14.ЗО

15.00, 19.00,

20.00 .. факти<>.

16.00 ..динамо-Київ.

церемОНІЯ

11.50

кімоtю", Вс. 9.00, 10 оо. 11.00, 1З.ОО. 16.00, 17.00, 1В.ОО,

12.00

17.50 .. споживач<> 18.00 "І прийшов час<>

УТ-2

7.ЗО Погода

7.35 М/Ф ..Хлоnчик-мізинчик" 8.30 Т/С "Воїн у золотому

1В.45 Х/Ф

УТ-З 9.00 Новини 9.05Інтерспорт

20.З5 .. час" 21 .05Інтерсnорт 21.10 Погода 21.15 Х(ф "Акули 2• 2З.ОО .. ніка-2001 •.

ІСТV

7.00 "Факти<> 7.05 .. nерехрестя"

США - Україна 2З.45 Х/Ф .. таємниця більярдної кімнати"

Мак", 12с. Т/с .. таємничий острІв», 19с.

10.00

10.30 .. з х Ф•.

Найкумеднtше до·

машнє вІдео

ПосміхнІться,

11.05

вас

знімають!

11.30

Світ Індійського кіно. 1с.

12.50 Запитаєте в доктора 1З.10 Світ ІІІДІйського кtно, 2с. 14.20 Репортер 14.З5 Х/Ф .. кубанські козаки" 16.30 Х/ф «Тінь» 1В.ОО Т/с "Горець" 19.00 Репортер

19.30 Х/Ф .. кавказька

полонян­

ка''

20.50 Х/Ф "Гудзонський яст· руб»

22.35

Вєрка Сердючка в гостях

у

.. стерха" 22.40 т;с .. голод", 5с. 23.1 О Спецрепортер 2З.ЗО

Футбол.

Англійська

премьєр-л1га

1.1 О Х(ф .. кубанські козаки» 2.50 Х/ф .. гудзонський яструб" 04.30 Х(ф "Тінь" 05.50 МультфІльми для дорос· лих

СТБ nочатку

було Слово" В.ОО Християнська програма

в зо стн

9.00 Ексnрес-інформ 9.1 О Православний календар 9.15 Мультфільм 9.25 ..дитяче коло" 9.50 Кіногороскоп 10.1 О д/Ф "Атомна спадщина<>. ,.за законами зони" 10.ЗО Х/Ф .. парі з чарtвttиuею"

11.45 д/с <>Індаба", 4с. 12.15 .. комn'ютерХ<> 12.ЗО .. nознайомимося зблизь­ ка11

1З.ОО "Ім'я" 1З.ЗО .. в фокусі<>. Як наймали •Швидку ДОПОМОГУ"

14.15 Телемагазин 14.ЗО ..людина і закон" 15.00 Телемагазин 15. 15 •дітвора<> 15.50 "35 хвилин джазу" 16.ЗО .. стн-спорт. Тижневик" 16.50 Екстремальний сnорт 17.00 .. зустрінемося ввечерІ" 17.25 .. лакмус життя"

8.05 Астролого•ІІІИй прогноз 8.10 "BIZ·ТV» 9.00 Новини для родини 10.00 д/Ф .. на перехрестях планети Землян

11 .ОО "Вікна у світ" 11 .ЗО "Імnреза» 12.00 .. лабораторія

малого

6ІЗІІеСу"

12.15 .. nеретворимо

ремонт у

задоволення••

12.ЗО Телемагазин 12.40 «BIZ·ТV» 14.10 .. стерх" nредставляє .. 14.15 Телемагазин 15.05 .. зелена зона" 15.25 Телемагазин 15.З5 «Стан neX1»

15.55 Італійський футбол. Серія д. Центральний матч туру

17.55 "АВТОСТИЛЬ» 18.15 Медш-клуб 1В 55 Х/Ф «Свій серед чужих, чужий серед своїх"

20.40 БІзнес-студІя 21.20 Астрологочний nрогноз 21.25 Італійський футбол. Серія д. "Рому»- ..лаціо" 2З.25 Х/ф "ГРІШНИКИ»


Nf30(923l)

21.04 ТРАВЕНЬ

·• т-s%'iim~~mt~! Ефективне господарю­

відомств поточного прий­

вання та управлінни, як і

няття публікуються в тр е­

захист різнобічних інте­

тьому виданні. Воно вдало

ресів підприємств та окре­

доповнює

мих громадян, неможливі

базу відомчими інструкці­

без знання законів. Серед багатьох ництв

і

Єревані (Вірменія) .

черговий

Хто ж вони, наші пере­ можці? Олена Нізамутдінова -

чемпіонат України з ушу. Тут взили участь одинадцить най­

майстер спорту міжнародного класу (МСМК), чемпіонка

канської школи олімпійського р езе рву

проходив

Європи

команду

Київської

області

пр едст авляли спортсмени вик­

лючно з Броварів та Бровар­ СІ.кого району. У запеклій бо­ ротьбі в за гальному командно­ ~'!]' заліку одержали такі резуль­ місце - м. Киї в -І; 2 місце Київська область, м. Брова­

1

-

ри; З місце

-

(Київ).

Серед

ловіків третю та другу сходин­

ку п'єдесталу зайнили кияни, а абсолютним чемпіоном став Андрій Коваль. Серед чоловіків у ваговій категорії до 56 кг чем­ піоном став теж броварчанин Вадим Вергелес. Усі три пере­

ПРИЗОВНИКИ ВЕСНИ

2001

РОКV!

Броварський

в

І

І

-в інженерному корnусі nриміщення під

І

кімнат , коридор,

І

І перший поверх з окремим виходом, підло-

га- паркет) . · І - в інженерному корпусі під офіси кімна-

-----

ти на 2-3 поверхах (nлоща кімнат від 18 до40м 2 ) . Тел.: 5-32-75; 5-21-34.

1

..

,.",.... ~•.-... ДАЧНА приватизована •""''""''"".. 6,7 сотки. Ніжинський напрямок електрички, ст. Заворичі. 20-30 хв. ходьби. ~<Врем'янка», свердловина, лінія плодові дерева,

смородина, малина. Недалеко ліс. Тел.: 5-36-05·новЕ

життя·

nопереджує,

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. Йн.t.екс 61285

виданни

систему, можна передпла­

бази

Верховної

точного

прийняття,

укомплектовані за окреми­ ми галузями. «Праця хист

населення»,

промисловий

Український

за­

01042

<<Агро­

комплекс.

....·... ~

E-rnail:

E~fi!:·~~~AJ!I,I

інформа­

312. (044) 268-22-

.. .·:. $.·.·~: ~~~6~c~k~*WJ~~i•.t:~т~·~W~J1i~я#т'i:~· ~·-·.·:

zzн@нipc.kiev.tia

раІі-Іській ПравославнійЦерквЦ. 199Щ ...

10-•. УУсіх сіхс~я:fих ....·..•..........•.. •·····•·· ···········•······ .•· 17 свяtих Украінськс)і землі ··· 24 с Аr)остолІв варфо:n.оміЯ і Варнави ·

Юрій ЗРАЖЕВСЬКИЙ,

нормо­

директор Українського

творчість у конкретній га­

інформаційно-правового

лузі.

•·• ···• •··•·• ·•··•• '(*.фІ~ф~р~; .•

центру.

міністерств і

що

H!I:f,:;.r!І.JГПІ:.!J]~:;Q]Qt ;I;:I ;··' ,"..

,". ТЕРМІНОВО НЕДОРОГО ЦЕГЛЯНИЙ

Тел.:

+ 3а

ФІРМІ

ROTPISHI

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ПІД ЗАБУДО­

у будь-який час.

ВУ в с.Перемога Броварського району О, 17 га. Ціна договірна. Тел_: 9-88-86.

ІІА РОІіОТУ

w ПОГРІБ У ПІДВАЛІ БУДИНКУ. Охо­ роняється . Тел. 5-91-90.

водій зі свсіІ'м легковим

автомобілем, вантажник, комірник .

. · ФїРМі Ін•ІІІІ nlft.Іtм11Qifiн8 rІІJІоФІс ~ II'.~IIAP~l

Тел.:

6-'59-29;

.

ПРОДАМ або ПОМІНЯЮ кімнату в ке шосе) на однокімнатну в Броварах .

Т~.11.:

4-22-"61.

~ Загублений сертифікат на землю серії КВ

0276867, виданий КСП <<Бобрицьке» від 2.06.2000 року, зареєстрований під N9657 на ім'я ТИМКО Ганни Макарівни, вважати недійсним.

~ Втрачене посвідчення ветерана nраці серіі А-11

NQ152171

від

13.05.98

р ., видане Бровар­

ським управлінням соціального захисту населен­

ня на ім'я СОЛОВЕЙ Лідіі Федорівни, вважати недійсним. бульв. Незалежності,

2.

і

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

не завжди поділяє позицію автор/в.

точнІсть викладених факт/в в/дпов/д;и: автор.

з читачами - на сторІнках zазети. 3а змІст ре~ела.чи вІдповідальнІсть несе ре~еламодавець.

НОВИЙ МАrАЗИН ПРОПОНУЄ 3А НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ:

б-64-42.

2-кімнатній квартирі у Києві (Харківсь­

сільського госnоАарсmва 4-02-92; npoмuc~oвocmi

+ 1\истування +

6-12-06, 9-25-18

Редактор: 4-03-76. Засmуонuк редактора: 4-21-34.

+ РедакцІя

"'.

Якість і гарантія, за доступними цінами.

Кuівська обл~ м. Броварu,

лuсmів

сарай,

5-84-80

ГАРАЖ (без підвалу) в кооперативі «Залі­ зничний» (біля військкомату). Тел.: 6-37-14.

зробити за адресою: вул. Київська, 292, м. Бровари. Ми nриймаємо абонентів щодня, крім nонеділка, з 7 .00 до 20 .00, з 5 числа по 27 число кожного місяця.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Тел_:

(9.00-21.00).

вив пільгових документів у філії в р.р., nросима терміново це

numaнь,

15 соток, телефон,

вода, євронавіс .

-2000-2001

соuіальнuх

БУДИНОК У БРОВАРАХ з усіма зруч­

ностями. Город

газопостачання до

07400,

··· J 1

с . бОроків Віддн~ Вір.ОJ)ОМнОfОНапЗдуф~с .

· шистоької Ні,_,е~'fиН,и на . Радянський Сокр • ·( 1941 ·) : · ГіоЧатоіс: · ВеnVІкої · Вітчизн~ної· війни :····· ·.···· ·.·

16, 251-10-42

оперативно

відслідковувати

·5:i~~rд~~t іt!дrч~jf~.• пьа~д~Jиkа

нижчі.

м.Київ-42, а/с

Т еле фони

плативши потрібну серію, може

ЛаЙчука (194~"1987); українськогокінрзкrQра ;

ційно-правовий ц ен тр,

Земельні питання». Перед­ •штач

істотно

ни-tенко . (193J.}, ..у.кр.аїнr;:ької..спі. вачки ..•.... .•....•.. ...•. ...•·....·. · 15 - 60 рОІ<ЇЕj а ід д/iSJ народЖення · І. е .МИкф­

вою адресою:

Наприклад,

і соціальний

ціни

iiil~~i~~~~~t~~~i~1

центру,

тити у будь-якому пошто­

органів влади

....•... $ ..~ •..Всес$ітні!1 . День.. охорони. навкоЛ14шньщо. •

комп'ютерну

вирішує проблему комп­

будинків боржників буде nрипинено . Крім того, доводимо до вашого відома, що, згідно зі змінами до «За­ кону про Державний бюджет України на 2001 рік», внесено зміни щодо ко­ ристування nільгами. Усім громадя­ нам пільгових категорій, хто не поно­

і раuонна

Усі

включаючи

лектування законодавчої

актами

········· 9 •~·??Рё!~~· ~fА:Мя•fіЗр!)АЖ-еНнЯ . І<Jv1 . Qит~ика •• .. (J~Q}, УКР1)іНс~рго бщаНіІSа; фізjоvогарщ:пф •

комп'ютерних систем.

Саме це видання повністю

NQ2,

ВіААілu: paAu,

має

вий апарат серед подібних

од незалежності України.

що рішенням Броварської міської ради NQ32 від 10 . 04 . 01р. прийнято розnорядження про закінчення опа­ лювального сезону 2000-2001 р.р. з 10 . 04 . 01р . пом. Бровари . Рішенням районної державної адміністрації N!!131 від 10.04.01р. прийнято розnо­ рядження про закін'fення опалюваль­ ного сезону 2000-2001 р . р . з 11 .04.01 р . по Броварському району . Броварська філія газового госnо­ дарства нагадує своїм абонентам, що вони зобов'язані вчасно сплачувати за використаний природний газ. Бор­ жники терміново nовинні сплатити борги за газ. У разі несnлати їх філія

1if міська і раuонна

і

рішень Уряду за весь пері­

обласних змагань

ААРЕСА:

raзemu,

законів

(CD-ROM) . Система

СВОЇХ АІіОНЕНТІВ,

І

електропостачання,

найпотужніший пошуко­

хроно­

·.{·.·.·~~і~~:~~ь~ь:5~*~~t~л~·· і·•·м.~ФJ~іь·.· · · · · · · ·•

ЧЕРВЕНЬ . . •ІfМІJ!ІІТНІ;дАТІІ І ""ОДІ# . . . ····. 1 -МіЖнарЬДнИй день · заkисrу Дітей ··•· ·· ····· · · ·· · · · · ·.···· · ·

України» на компакт-дис­

ку

зводи

·.

законодавства

няття,

)····•······· ...•..... ·.. ··.. ·.· ····. ····•···········•··· •······.

, · Макарія, · свяrnтеnя ~священномученика . ·

.•... 22 • - . nеренесення · мощей святог.о . Миколи . . . .

ційно-довідкову систему <<Зібрання

Веnиком}'чени~а ЮРія (Георі-ія) · ЛОбідQ - ·

Кйівськоtо• .•·.·· .· · ····.······ .•. . ...•.... ..•. ·. ··:· .·.··:• · ·········:··.·.·.···.·.·.·.:.·.·..·•... ··•··.··· · ·.·· 2} ~ АІJо6т.ола. i . ~~~нcenicra Іаан~ .Еір~ослов~ ..•

ІіРОВАРСЬКА dJIJIIЯ rAЗOBOrO rOCПDAAPCTBA ПОВІАОМJІЯЕ

вании двІр, окремии вхrд);

.. __

серій­

Кабінету

Усі акти

1 стіни_ облицьовані Г!литкою , заасфальтоІ І

-

Міністрів поточного прий­ логічні

.·· 14

Центр пропонує інформа­

У ньому друкуються

також

носця

Тим, хто має комп'ютер,

Звертатиси слід за пошто­

2

(5

юриди•ших фірмах.

актів

відомств »,

які

харчоаих nродукті• та nід офіси:

м

ка

а

·rr{~ril:i~l1i..rJ1JTJJ · 6 -'

провідних

безпосередньо до центру,

2001 року << Прометей» о 13.30.

195

відомствах,

де

-у кулінарному комплекті площею 180м 1 (одноповерхова будівля, підлога мозаїчна,

офіс площею

Раді, судах, міністерствах,

законодавства», «Бібліоте­

по­

І nриміІЦеннІІ nід nромисnоае аиро6ницnо

І

летень систематизованого

постанови

~6-Деньrірацівників видавництв, по!Jіrрафії

ним

вищих

3авод 110Joprмaw" 3дас в оренду

І

що

данні друкуються акти всіх

·------------., І

сказати,

існування Оленою та Олегом Чукановими підготовлено чоти­ ри майстри спорту Міжнарод­ ного класу та дев'ять майстрів спорту України.

чисті nроводи до лав Збройних Сил Украї­ nриміщенні МКЦ

статньо

користуютьси у Верховній

і

• ,J2Qроків аіддня народженН$1 q.о . Богомольс •· ·· ЦЯ ( 18$ Ч 194$); українсьІСОfО патофі3іолоrа ·.····· . .

най­

нодавства України», «Бю­

Перше видання

На фото: на першій сходинці п'єдесталу - абсолютний чем­ піон України з YWY 2001 року, майстер спорту Міжнародного класу Андрій Коваль .

квітня

-

жаючі можуть звернутися

запрошують вас та ваших батьків на уро­

25

«Зібрання зако­

нормативних

.· ~~~te~~.~.~~~. я lc~кb:ih.Jc·~•мнФcri•J.Jri~~JиJ•

більш фахове видання. До­

У другому серійному ви­

міський об'єднаний військовий комісаріат

ни, які відбудуться

це

Ради і Кабінету Міністрів.

ВиконавчиС\ комітет міської ради і район­ на державна адміністрація,

провідних

спеціалістів,

не.

завідуючий вімілом фізичної культури та спорту міської ради .

Післи короткого відпочинку вони по•tинають підготовку до Ч емп іонату світу з ушу, який цього року буде проведений в

визнанням

рішує цю проблему .

«Кодекси України» .

Олександр ЧИГИРИН,

можці увійшли до складу збірної команди України з ушу.

-За

більш ніж вражаючі, бо за роки

результати

чо­

видання

України».

вому віміленні зв'изку за каталогом ДП «Преса». Ба­

віміленни УШУ в ДЮСШ

ли Олена Нізамутдінова, чем­ піонкою стала Оксана Сіль­

<<Кодекси

раїні, який комплексно ви­

-

·····22 c·.·1f!Q ··poicie· від · дня ·· J1ерепохЬва~:~ня ·•· ··· ·•······••••••···········••·· ··•·····tr.r. •·····• ····••·•

господарських пи­

Четверте

єдиний в Ук­

\!lii\

"Деньлам'sпі жертв депортації кримськ0 ,

·Tr1~:~t::::дr• (194f)••·

вирі­

цесах та управлінні .

міністерств

УШУ працює в Броварах більше семи років, відкрито

м. Харків.

В особистій першості серед жінок срібну медаль завоюва­

вестрова

2000

манди України (тренери Оле­ на та Олег Чуканови м. Брова­ ри) . Вадим Вергелес (КМС) учень ЗОШ NQ4 м. Бровари, (тренер 0.8. Чуканов). Київська обласна федерація

тати:

шенні

при

спеціалізованих . Українсь­

видань

державного

регіонів України. Змагання проходили у двох розділах: за програмою багатоборства та контактних поєдинІ'ів . Збірну

правовим

Серед його друкованих

року, студентка університету фізкультури, член збірної ко­ манди України, (тренери Оле­ на та Олег Чуканови м. Брова­ ри) . Андрій Коваль (МСМК), чемпіон Європи 2000 року, сту­ дент БВУФК, член збірної ко­

сильніших команд областей та

ристовується

кий інформаційно-право­

ДPVFOFO ТИСRЧОПІПR На базі Київської Республі­

що

тань, в арбітражних про­

-

·

лами тощо і активно вико­

інформуванним, є кілька

вий центр

ka~i~~:~:~§~t~~:&~~~a

законодавчу

ями, положеннями, прави­

видав­

організацій,

займаються

раткжа . 0931 ), укщtіІ'іськоrо співака } . .·.... •. ·•······· .....•. 9 " Д~ньЛеремоrи •·.····•······ ·.·.·······.·.··········•·········.·••...•. ··.·•· .).. . ····•· · 14 · · ·· 130років · від· дня · наро'дження · В ,С ~ · Gте- ·•· фаника (1871·1936); укр~·Іі~кЬrрnис~м~ннІІІ·

Емалі (ПФ-115, ПФ-1

33,

ПФ-266),

лаки (ПФ-170, ПФ-283, НЦ-218), роз­ чинники (646, 647), солвент та уайт­ сnирит, цемент (М-400, М-500), рубе­ ро·(ц, кахлі (Харків): 15х15, 20х25 для

стін (17 грн.jм 2 ), 20х20, 20х30 на nідло­ гу ( 18 грн.jм 2 ) Адреса: вул. Димитрова,

26.

Тел.:

4-11-77.

Районним управлінням юстиції зареєстровано:

13 квітня 2001 року за NQЗ/35 розпорядження го­ лови Броварської райдержадміністрації від 1О квіn~я ц. р. NQ131 «Про припинення опалювального сезо­ ну» .

З повним текстом цього документа можна ознайо­ митися в загальному відділі апарату райдержадмі­ ністрації за адресою: 07400, м.Бровари, вул. Гагарі­ на, 15. Арук Обсяг

oфcemнuu .

І друкованuu

аркуш .

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА дРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu

ma

інформації Кuівськоі облдержадміністрації .

Зам. Т

1619 2500

прим .

#30 2001