Page 1

Середа

8

квітня

1998 р. N230 (8922)

/

/

Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

Указ

Стратегія весняного поля

Президента України

ХліборQби. КСП "СеJІІ!иполківське" першими в раиоНІ почали с1вбу ярових культур

березня

р.

1998

м. Київ

"Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу в квітні-червні

року".

1998

З тривогою встуnив селянин у цьогорічну весну. Залишилися ІІевиоранимн на зяб та

Відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ПОСТАНОВЛЯЮ:

насіння. У кагатах зберігалося

300

тонн

бульб високоврожайних сортів, а саме:

nари значні nлощі. Під ярі культури не в

"лугівська",

nовній кількості внесені добрива. Усе більшу

Помічник брипщира Григорій Мудревський

"білорусь-З",

"невська".

1. Звільнити в запас із лав Збройних Сил України, Національної гвардії України,

загрозу несуть хвороби, шкідники та бур'яни,

зробив усе можливе, щоб якнайкраще

Служби безпеки України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ

зокрема баІ·аторі<ші. На ладан дише машинно­

nерезимував nосівний матеріал. У середині

Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільно"і оборони Міністерства

тракторний nарк. Не скрізь вистачає насіння

квітня тут nристуnля·п, до садіння картоnлі.

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від

високих реnродукцій.

наслідків

Чорнобильської

катастрофи

у

квітні-червні

Вже готова до роботи шестирядна саджалка,

на якій чимало років nідряд nрацює Григорій

року

Серйозне занеnокоєння викликає стан

військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової

озимини. На частині nлощ nшениця ввійшла

Василенко. Ї"і агрегатують з гусеничним

служби.

в зиму у фазі

трактором

1998

2. Призвати на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ

сходи

1-2 листків,

взагалі

а на окремих nолях

нікудишні.

Грудневими

морозами дещо nошкоджені nосіви озимшш.

ДТ-75,

за

кермом

якого

досвідчений хлібороб Василь Єрмолко. Ми

-

маємо

механізаторів,

--

золотий

колектив

каже головний агроном

України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної

За останні роки вкрай виснажено землю,

оборони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту

занедбано добривозаготівельне госnодарство.

Віктор Козаченко.- Вони готові в будь-яку

На таку ось "базу" здебільшого має

nогоду вдень і вночі nрацювати, якщо це

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в квітні-червні

1998

року

громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини

nотрібно для зага:шюго добра.

обіnертися селянин.

років і які не мають права на відстрочку, та громадян старшого

Але там, де керівником nрацює сnравжній

На наших очах укра"інське сеJю nереживає

призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову

госnодар, люди відчувають зміни на краще,

свою, nевне, найглибшу і, може, останню

службу.

добру ауру, nерсnективу. Кілька років тому

драму. Переживши ї"і, воно вже не буде

колектив КСП "Семнnолківське" очолив

таким, яю1м збері1·ається у nам'яті, в піснях,

молодий, енергійний Василь Кукшин. Хоч за

у віршах, романах.

18

виповнилося

Президент України

Л. КУЧМА.

спеціальністю

Ми звернулися до прокуратури Із 7 -ї години 26 квітня ц. р. на території Броварів, Броварського та Баришівського районів невідомими особами

Я. Б. Бардина. Причому в цих листівках не зазначалося ні прізвища автора, ні кількості накладу,

масово

фальшивок. Оскільки вони справили негативний вплив на

розповсюд­

компрометував депутата

волевиявлення виборців

депутати Верховної Ради

стосовно кандидатури Я. Б. Бардина, заяви про це

народного

jкраїни,

кандидата

в

За

Дійсно. З Наші

читачі

·

є е

·

о

що

в

окремих засобах масової інформації

ветеринарної

Нова, третя техні<Іна революція владно

медицини, та добре розуміється в усіх галузях

в'"іжджас в

наше село на

красивих

виробництва. Сnеціалісти кажуть, що їхній

nотужних,

здебіJІьшого

зарубіжних,

керівник і до всіх nрацівників, і до рослин, і

тракторах і комбайнах часом з екзотичною

до тварин ставиться nо-людськи, слів на вітер

назвою, nравильно nрочитати яку зуміє не

не кидає і обіцяти неможливе вважає за гріх.

кожний.

І

стають

уже

і

неnотрібними

трактористи, слюсарі, сторожі, комірники,

весняних nольових робіт. Тут своє<шсно

фуражири. Там, де працювана шістсот і

nодбали про ремонт техніки, nідготували

більше

високоякісне насіння ярових, з доnомогою

шістдесяти. Як жити

Т. ШЕВЧУК, помічник-консультант

райдержадміністрації, уnравління АПК

nрикласти руки?

народного депутата

добрив, засобів захисту росс1ин, nаливно­

КСП

мастильних матеріалів.

nоба<шли, як на nлантаціях без ПІШІСУ і шуму

Я. Б. Бардина.

аємо

подорожчав

французької

лікар

Госnодарство добре nідготувалося до

України

1 квітня телефон

цікавляться,

до

Броварських міської та районної, а також Баришівської районної прокуратур, які й ведуть їх розгляд.

ні навіть місця публікації цих

жувалися листівки, зміст яких

передано

він

фірми

залишається без змін

"Алькатель"

700

-

грн.

створили необхідІІИЙ заnас мінеральних

Як тільки сніг зійшов із землі, семиnолківські

Таку

'ІОловік,

згодом

вистачить

решті'' До

чого

розмову завсни зі мною хлібороби "СемиnолківСІ,ке".

за будь-якої

Адже

вони

nогоди nрацюють іноземні

механізатори вийшли в nоле. А разом з ними і

машини. ПісJІЯ них на nолі не JІШШІється ні

головний

корінця, ні колоска.

агроном

Віктор

Коза'Іенко,

Влезько. О

І кожна нова машина JІИLШІЄ бе3 роботи,

'Іетвертій годині ранку, коли ще село днвиться

без заробітку десятки й сотні тих, хто донині

головний інженер Микола

СІІІІ, хлібороби вже закривали вологу, вносили

на nримітивних диркунах, а то й nри сапі та

мінеральні добрива, 1·отували nлощі до сівбн

застуnові сяк-так заробляв собі на nрожитгя.

Мнкола Бойко, Василь

Зрозуміло, людей охоnлюс роз,шрування,

було повідомлено про зміни тарифів

Продовжує знижуватись абонплата

Волєвач, Віктор Гришко. Трьома агрегатами

зневіра, розnач. На їх обуренні ще якийсь час

ярових. Серед ІІІІХ

--

на послуги електрозв'язку. То чи

для народногосподарського сектора.

механізатори nідживили озимі культурн по

сnекулюватимуть

стосується це броварських власників

Так, з

мерзло-талому 1·рунту на nлощі

nіw..І.урюватимуть

одні

телефонів?

в розмірі

старих часів, інші

-

Ми

звернулися

до

квітня вона встановлюється

1

грн. при

13

17

грн. до цього.

начальника районного вузла електро­

Одночасно підвищується вона з

зв'язку В. А.

до

ГАЮКА з

проханням

Справді. З

квітня цього року

1

3,5

грн. для населення.

Змінюються тарифи на міжміські та

прокоментувати це повідомлення.

-

5

міжнародні телефонні розмови для

вводяться в дію зміни та доповнення

всіх

до Граничних тарифів

починаючи

на основні

категорій

з

споживачів.

квітня,

1

Так,

плата за

багаторічні трави-

Зі СХОДОМ СОНЦЯ ВИХОДЯТЬ у ПОНе орачі. Їм належить зорати І'рунт на nлощі

підприємств, установ і організацій.

11

та

22

коп. за

1 хвилину

серйозну

для

галузі

проблему

Плату за встановлення телефону для

використання квартирних телефонів

них зменшено на

як службових.

900

400

грн. {з

грн.) для бюджетних

1300 до - на 100

З

квітня

1

на

дві

години

головного

ходом сіють ярові культури. У госnодарстві 4200 гектарів сільгоспу1·ідь, із них - 3194

дотримання ш·ротехніки. Нині на 50-гектарну

гектари ріллі. Хлібороби nрагнуть засіяти

шющу, відведену nід картоnлю, механізатори

кожну ділянку. Разом із насінням ячменю,

за

споживачів -

останні

півтора

до

року

для

до

підприємств, установ і організацій

23.00

знизились у

також від

2,8

раза.

Крім того, меншими будуть тарифи

6.00

з

21.00

до

6.00

при

до цього. Зменшується

5 {Центральної та Північної

Європи) до

20

центів {Центральної

які

Азії та Близького Сходу) плата за одну

. .зраховуються залежно від плати за

хвилину розмови з країнами далекого

на

деякі

послуги

зв'язку,

встановлення телефону, і зокрема

зарубіжжя.

такі, як перестановка, переключення

Теперішні зміни та доповнення до

телефону, заміна номера телефону на

Граничних тарифів на основні послуги

прохання абонента тощо.

зв'язку мають своєю кінцевою метою

Слід підкреслити, що плата за встановлення

телефону

АТС-6

збільшення обсягів і якості надання послуг електрозв'язку споживачам.

-

по

центнерів з гектара. Заnорука

до країн СНД, для всіх категорій

250

Сьогодні в КСП "Семиnолківське" nовним

200-250 цьому -

неnогані врожа·і картоnлі

грн.). У цілому тарифи на цю послугу

грн. {з

тільки радість, щастя і світлу надію.

З року в рік у Семиnолках вирощують

80

50

грн.),

nіСJІЯЖНІІВІНІМИ

залишками, вирівнюються nлощі.

на телефонні розмови, що надаються

900

комп'ютер.

Василь Кукшин, який nрагне будь-якою

200

населення- на

до

а1·ронома

ціною зберегти колек·п1в, нести людям

nлуги

вивозять місцеві добрива

1000

трактор, граблі на комбайн, рахівницю на

механізатори орють грунт по діагоналі. Не

збільшується час дії пільгових тарифів

гектарів.

або змагатися за своє nраво змінити сапу на

забиваються

для

грн.

nеред

Думаю, треба дякувати долі, що в

на

розмови. Це допоможе розв'язати

кожного

госnодарство nрийшов сnравжній господар

середньому

відповідно

ставить

торік вирощували кукурудзу,

споживачів буде єдина і становитиме

і

життя

на

вони

відсотків,

300

Цю роботу виконують шість тракторів. За

споживачів

14

новими nаритетами­

nріоритетами. А обставини, невблаганна

на з<н·ублений комбайном ка'ШН кукурудзи,

Остаnець.

nлощах, де

госпрозрахункових

Ще

вибором: або рюмсати на долю, надіючись

області та України для всіх категорій

особливо для

nолітики.

nоверненням до

логіка

насамперед,

в

,5

·-

Підвозив добрива без затримок водій Петро

електрозв'язку. Для різних категорій

зменшені

Вони внесли

різні

це1пнера фізичної ре<ювини аміачно"і селітри.

рекомендацією

зв'язку,

120 1·ектарів.

гектарів,

в грунт в середньому на кожен гектар по І

міжміські телефонні розмови у межах

послуги

450

-

в середньому по

тонн на кожен гектар. Киnить робота на

кагалюму nопі.

20 nрацівниць

вівса, інших культур вони засіватимуть ниву добром, вірою в завтрашній день.

рослишІІщько·і

ланки nеребирають картоnлю, готують

Гашша ПОЛЯКОВА.


Б

Майстер своє·і справи

Порадували ветеранів Своєрідним клубом пенсіонерів, а для декого

"Л ітература не мас точних формул, література- це життя,

міським методичним кабінетом Л. М. Василенко, вчителі

емоції, 1·либокі людські почутrя",- так говорить про свій

зарубіжної, української літератури з інших шкіл міста,

"рятівним

предмст вчителька зарубіжної та російської літератури

шкільні бібліотекарі.

обслуговування одиноких самотніх броварчан похилого

середньої школи N~

5 Олена

Інтегрований урок проводився у формі діалогу учителя і

Михайлівна Поліщук. Сутність

віку.

поясом"

У

став

територіальний

кошнuньому

дитсадку

центр тресту

"Броварипромжитлобуд" створено усі умови, щоб

діяльності їі- це творчий пошук. Олена Михайлівна вміє

учнів. Невимушена бесіда, де кожсІ-І

розбудити в учнів жагу пізнання, зацікавити їх, а потім вже

думку про характери і вчинки маленьких героїв, допомогла

навчити. Така "педагогіка співробітництва" єднає педагога

школярам відповісти на трепетливі запитання, що,

Завідуюча центром Г. П. Берегова, соціальні

безумовно, хвилюють їх: що таке справжня дружба? З чого

праціввики відділення обслуговування одиноких

і його вихованців, спрямовує на оволодіння скарбницею

міг висловити свою

старенькі могли зібратись, поспіJІкуватись.

знань, впливає ва думки і почуття, формус духовний світ

вона починається? Чи кожен гідІІІІЙ їС? Як має внетраждати

престарілих на дому (керівник В. Я. Багнюк) запрошують

людию1. Саме тому на базі досвіду Олени Михайліввн,

справжню свободу маленька люднва в собі самій?

своїх підопічних (а їх бш-ІЗІ>ко

вчительки вшцої категорії зі званням "старший учитель",

Інтелектуальні і1-ри, проведені ва уроці, ще більше пробудили

та безкоштовні обіди, які готують самотужки, роздають

лауреат конкурсу педагогічних досягнень,

допитливість у шсспІюшсшІків, їх природну винахідливістІ,

гуманітарну допомогу. А ще до послуг ветеранів

міським

чоловік) на концерти

350

методичним кабінстом відділу освіти було організовано

і фантазію, які з1·одом неодмінно псретворяп,ся на любов

бібліотечка, до фонду якої надійшли книп1 з бібліотек

роботу "майстер класів". Ця форма роботн себе виправдує.

до пізнання, на невичсрпннй інтерес до літературних фактів

міста та nриватних зібрань броварчан.

Бо Олена Михайлівна справді майстер своєї справи. Жоден

і подій. Безпосередніми, щирими, вигадливими бачили гості

урок їі не залишає байдужих, бо ж вчить вона школярів

учнів ОлеІНІ Михайлівни ва цьо~ІУ уроці. І, мабуть, у своєму

користується медичний кабінет. Його господиня,

спостерігати, порівнювати, помічати у звичайвих речах

подальшому житті ці малснІ,кі люди, в якнх розвинута

досвідчена медссетра-фельдшер із величезним стажем

цікаві деталі, розвиває образне мислення, примушує дітей

здатність мистпи, відчувати, співпереживати, ніколи не

Надія Андріївна Терещук, вміло зробить будь-яку

прислухатися до свого серця, створює ситуації

перетворяться в інфантильних, інертних, байдужих людей.

призначену лікарем процедуру

Велика заслуга в цьому досвід•ІеІюго вчителя, ентузіаста і

електрофарез, поміряє тиск тощо. Вона

високого професіонала Олени Михайлівни Поліщук.

пропагандист здорового

, кошІ

у•Ісвь

не може не взятися за перо.

Незабутнє враження справив на гостей один із таких уроків характеристика оповідань Д. Грінвуда "Маленький

Любов ГАЦЕНКО,

обірванець" і Б. Грінченка "Грицько". А зібралося їх на цей

заступник директора

25

з навчально-виховної роботи СШ N~

чоловік. Були на ньому присутні завідуюча

5.

... НЕСПОДІВАНИЙ сніг то1·о дня

композицій. Своерідне бачення світу у

Цим дітям пощастило. Вови мають

затьмарив весняну радість. Персхожі

Лесі Плакатіної. Вона тонко від•Іуває

талановитих учителів. Лише в таких

зимно куталися у теплі коміри пальт.

гармонію природи, добре володіє

педагогів діти талановиті, реалізовують

Здавалося, до весни ще далеко. Але це не так. Вона була тут-таки, поруч. ЗавітаІпс

до

вихованців

образотворчого

та

студ11

декоративно·

nрикладного мнстецтва "Орся" у міськііІ

СШ

N2

З

--

і всснянніІ настрій більше

не заJІІІШІІТь вас. Бо вн тут побачите

СТіЛЬКІІ краСІ! і ВССеЛКОВ!ІХ барв, ЩО.ВОІІІІ вам насняться, як мені: фантастичні дивоквітн Лесі прозорі

Плакатіної,

весняні

пейзажі

ніжні, Оленки

технікою графіки. Невдячна справа- розповідати про

художні роботи. Їх потрібно бачити. Тому

дуже

пощастило

глядачам

виставки "Броварська веселка", яка відкрилася напередодні

Березня в

8

Високу

управління культури В. Г. РоманчишИІJ.

філософською заглибленістю в усе сущс.

Зацікавилося роботами броварчан і

Цимбал.

Воістину творчий пошук

-

це такий

-

непередбачуваний, такий стрімКІJЙ політ душі, який ніколи не можна спрогнозувати,

затиснути

в

рамки

обласне телебачення, яке наступного дня показало репортаж з виставки.

Окрім

студії

"Орея",

були

зупинялися біля інкрустацій соломкою Алли Міщенко та Марини Умрихіної. А які цікаві тематичні мініатюри! Для

відвідувачі хотіли бачити творців щ,ого

жує вчителька.

-

Оля Полонська та

дива, щоб на власні вуха почути від них,

· що

ці

унікальні

художні

роботи

Ліля Корнійко люблять малювати

ВІІІ'ОТовлені із звичайного насіння

птахів, квіти. Їм характерні багатство

плодів, засушених листочків, квітів,

кольорової палітри, оригінальність

ка•щнів кукурудзи тощо.

Семінар

учителів

безпосереднім

Кафедра вчителів укра­

NQ 7,

органі-

міських та вісім

переможців

18

їнської мови

-

В. І. Мар­

затором якого став міський

цинкевич, В. І. Ілляшенко,

методичний кабінет та його

Л. О. Бугай, Г. К. Капелька,

завідуюча Л. М. Василенко.

В. А. Сулима, В. В. Калина,

активні

учасники

40

чоловік одержала

групи дитсадка

N2 12

(завідуюча

-

О. Ю. Чернова).

Музичний керівник Л. В. Ахлюстіна та її чарівні, дзвінкоголосі вихованці у гарних костюмах, зокрема

вокшІьІІІІЙ ансамбль "Горошинка", виконали пісні і про

Зимоньку-зиму, і про маму-сонечко, і жартівливі із відомих му ль тиків, а також танцювали і навіть показали

благодійники: МП "Катікс" (хліб), магазин "Добробут" (молокоnродукти, рис), БЗАБК (овочі). Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

--

конкурсів, фестивалів дІІТЯ'ЮЇтворчості. А роботи переможців конкурсу, що проводився

до

І О-ої

річниці

календарі.

. ..

У•штслька роздає чисті аркуші

паперу. Такі білі-білі, як сні1·. Дитячі

"Увага: мотоциклісти!" З кожним роком збільшується кількість дорожньо­ транспортних пригод з вини мотоциклістів. Тільки за

п'ять останніх років по Київській області з їх вини у дорожніх пригодах загинуло 250 і поранено 1500 чоловік.

Майже

в

тисячах

випадків

мотоциклісти

ба'ІУ, як спалахують Оливі оченята. Це

дорожнього руху, з яких більше чотирьох тисяч

вона

керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

сьогодні

ДИВОВИЖНОІ"О

впіймала

ПТаХа,

ЩО

того

Нарешті

розбудип, весну ...

допустили

порушення

правил

З метою активізацї~ роботи з питань профілактики та

попередження

правопорушень

на

автоматотранспорті з 25 березня по 25 квітня поточного року оголошено обласний рейд "Увага: мотоциклісти!".

Навроцька, Л.

Г.

час

проведення

цього

відповідального заходу працівники державної

найцікавішим заходом був

автоінспекції

літературний

гостей та виступили з

присвячений

творчим звітом. Високу

Кобзареві.

вечір, великому

приділяють

роз'яснювальній

роботі,

значну

увагу

кінцева мета якої

-

зменшити кількість правопорушень на вулицях нашого

міста.

На сьогоднішній день любителів швидкої їзди у

дістав

відкритий урок "Сорочка

Під

найсвятіший оберіг". Та

Катеруша радо зустріли

колег

десяти

голівки схиляються над партами. Я

Г. В. Кондратюк, Н. І. Горда,

оцінку

За традицією 1·остей запросили до пісного, але

різноманітних

Броварах досить багато. Своєю зухвалістю вони Ірина соломка.

-

перевершують

інколи

славнозвісного

героя

кінобойовиків Шварцнегера. Наприклад, мешканець

Останні старти лижників

ІїА,[.].іІ

Ще через два тижні група із

справжнє задоволення від концерту дітей з під1·отовчої

обласних олімпіад з

образотворчого мистецтва. Студійці

Надія ГАМАЛІЙ.

Л. А.

української мови пройшов у міській СШ

За п'ять років існування студії Г. Г.

Цимбал під1·отувала

Шульгіної надруковані у міжнародно~ІУ

глядачі

середності та щирості. Кожна дитина продов·

Київського театру "Діалог".

надзвичайно смачного обіду, продукти для якого надали

Плакапюї, Катерини Тарасюк та Ірини

Подовгу

природний матеріал. Тож недивно, що

-

Березня наші славні жінки-встерани

гуморесок і пісень, з якими до них у гості завітали артисти

з

Рулннська).

їх виготовлення діти використали

по-своєму,

олімпіади

студії "Конвалія" (керівник К. С.

безпо­

розкривається

переможцем

Чорнобильської катастрофи, Лесі

стільки

стільки

стала

представлені оригінальні, зрілі роботи

однієї техніки. Тому в роботах дітей фантазії,

8

образотворчого мнстсцтва.

111

Григорівна

Отож, ва

спінкувалися за часм і одержували насолоду від

• обласній держадміністрації.

Тарасюк

Галина

Як натхненно працює

справжня

енциклопедія корисних порад.

Рааість творчості вернісажу і начальник обласного

несподівані сюжети робіт студійців,­

природи очі світяться щастям, радістю

-

щодня пірнас у

гімнастичний епод (Аліночка Логвин). Юним артистам

дивовижний загадковІІіІ світ Катерини

зізнається керівник юних художників

Ц1шбал,

ополонку ва Гідропарку. Тобто, ця жінка

---

довго ашюдували, а потім вручили іграшки.

відзначив у своему виступі на відкритті

Знаєте, мене так само вражають

невтомний

-

життя,

шкільну студію зовсім недавно, а вже

Ольгн Полонеької та Лілі Корнійко,

-

Григорівни

способу

уколи. масаж,

Світлана Кисіль! Почала відвідувати

оцінку дістали дитячі роботи. Це

nритаманною

Галин11

Навіть у nочатківців

професійної художшщі, учительки від

творчості.

Смирнової, вигадлнві розписи по шовку

з

свій потсІщішІ, стають по-справжньому

щасливими.

--

обливається холодною водою, по вихідних

Олени Михайлівни в 6-Б класі з теми "Порівняльна

урок більше

Особливою популярністю у відвідувачів центру

міста Ігор Васильович Алпєєв полюбляє дратувати

працівників ДАІ своїм мотоциклом "Мінськ", який без

Весна спізнилася цього року. Та юні лижники лише

ковзанярського ходу, ставши кращою серед дівчат.

державних номерів. Сергій Анатолійович Юрченко взагалі "розгулює" на «Чезеті-З50» без посвідчення

раділи з цього. Неподалік озера, що на "Пекарні", вони

Зараз Яна навчається в Броварському училищі фізичної

організували на закінчення сезону змагання з лижних

культури, куди прийшла з СШ

гонок на першість Броварів серед учнів загальноосвітніх

підтримав сімейну традицію і як його молодша сестра

Григорій Миколайович Мишкоріз. Добре хильнувши

шкіл. У змаганнях взяли участь учні СШ

став чемпіоном міста. Серед хлопців 1985 р. н. кращим

"оковитої", сів за кермо свого МТ -1 О 21-66 КХБ і

NQNQ

З,

6, 7, 8,

NQ 9.

Іван Лосєв з СШ

NQ

З

водія. Своєрідний "подвиг" здійснив броварчанин

9. Наймолодшими чемпіонами міста стали юні спортсмени з СШ NQ З (1988 р. н.) Валерія Дьяконова

визнано Дмитра Назаренка з СШ

NQ 9.

На другому місці

причалив прямо до працівників міліції. Тепер його

-Василь Омельченко з СШ

а його товариш Євген

двохколісний друг поставлено на відпочинок аж на

та

Черняк став третім призером змагань.

Руслан Стоянов.

Серед молодших дівчаток

NQ 7,

Захоплюючою була дуель між товаришами по команді

абсолютно кращий результат показала учениця цієї

12 місяців. Хочеться сподіватися, що спільними зусиллями

школи Маша Лосєва (1987 р. н.). Запекла боротьба

СШ

З Дмитром Сухопаравим тв Ігорем Осадчим і

державної автоінспекції та громадськості міста під

розгорнулася серед дівчаток

1986 року народження. NQ 7 Таня Оксанич, на другому місці Наталя Сорокіна, на третьому - Оля

тільки фініш поставив усі крапки над "і" на користь Ігоря,

час проведення цього рейду досягнемо значногс

Тут перемогу здобула учениця СШ

який здобув титул чемпіона міста. Загалом місця

поліпшення дорожнього руху на вулицях Броварів.

Хитра.

-

Серед дівчат 1985 р. н. перемоги домоглася Маша Фудар з СШ

NQ 2,

а неперевершеною цього дня була

Яна Федоренко, яка показала красиву техніку

NQ

розподілилися так: на першому- СШ СШ

NQ 9

і на третьому

-

СШ

NQ

З, на другому

NQ 6.

Євген КОРНІЙКО, інспектор дізнання відділення ДАІ

Микола КУЗЬМУК, тренер ДЮСШ міськво

МВ ГУ МВС України в Київській області,

з лижних гонок.

старший лейтенант міліції.


JТ•І

ЧЕТВЕР

9

h:ВЇТІІЯ

ІТ•І 6.00 Анонс 6.05 Агромагазин б. 15 Доброго ранку, У~раІно! 8.45 Фінансовий огпяд 8.55 Національний хіт-парад 9.00 т;с •Ственфорти. ПивнІ барони•. 2 с. 9.55 Сто чудес світу 10.10 д/с ·Прое~т •Альфа•. 4. 5 сері\ 10.5(1 М/Ф 11.00 Один з тисячі уро~Ів 11.ЗО Національний хіт-парад. Шоу-ринг

12.00. 15.00, 18.00, 21.00, с.

11.05,

1З.25,

щина•

14.00, 15.00

18.50

Закон є закон

11.10

Спочатку було слово.

В.ЯворІвський 11.40 Освітній канал. Коч­

такт. (Людина. Сусnіль­ ство. Світ) 12.15 Моnода Галичина. Ч.1 13.30 Сnавутич-98 14.05 Авансцена

14.35 М/Ф 14.45 Комп'ютер Х 16.00 Т/с •ДмнастІІІ• 17 .ОО Т;с •НоаІ пригоди

поцІлун-

18.30 Містечко 19.30, 23.15 тсн 20.00 Х/Ф •Небе3печна

М/Ф Здрастуй, Веселаде!

лима•

ОО Національний хіт-парад представляє

20.40 Вечірня каз~ 21.50 Х/ф оПримадонна• 23.30 Фінансовий огпцц 23.55 Анонс 0.00 Пісенний вернісаж-97. п. 2

гарних блюзів•

ляду

8.45 Ситуація 8.55 Т/с •Фатальна щина•

О.Ромашин

серІІІ

8

11.10СFІ~.ХМ

•ПанІu ма КІрІІІ•:-іJТ t:

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -mt 12. 15 Хочу стати aiDiiDIO 12.41 Т/С •TJI.10f•. І . . 13.15 ДІІІО8ІdІ - -

13,55Во8-81:81 15.15 Анонс 15.20 М/ф 15.35 С8ІчІдо 16.25 Фант-nоrа ......

19.15-саме тоА

·

101оо1 C.тiAworo ОтцtІІD·

анна ПВІІІІ 11

СУБОТА

11

ю~іпш

ІО.ООТ....-..с " - • · 1о.а 1:1.11. 14.10

..... _.

за-

to.tor_,....~ 1, .оо 3 .1111&11'0 11.21 Op8rrl: Мистtч1.о Ук111/нсмоІ ЦІРІСІІІ. .....1'0111'4 соІІар

t1.мw..n••,.,.._.

ro PQIIP

12.11~r....... ч.2

.a&or.:. ' .. I.Ual8 IUIDyiJI8

15.00 д/.

ti.OOT/8•••• t?.IOT/8 ..... - - -

....... _......,,1 018*1

18.00 Анонс 11.01 Т/о ........... .....,..... 11.30 Ток-wоу •Я СІМІ• 18.30, 23.15 ТСН 11.00 Т/С ее-. 21.00д/t 12.00~~ 22.41, 23.30 т--.. ч.1, 2 0.00 Т/І ........ - ......,..

...........

6.30 Анонс 6.35 Пмнас:тмоrа 6.45 Лоод- на аемnІ 7.15, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.45 УТН 7.30 д/ф •Крила УІІІІ8fнм• 8.05 Му3ИІС8 Н8 ІСВН8111 8.20 ~ І іС8ПуС1'8 8.35 Коn~ ІІ&Р81'8НО 8.50 Х/Ф •К-а•ерм ..... Тас.....- •Чер•а•­ СОІ<О.nІ8а

9.20

Музика на канапІ

9.33

дІс •ПІдасWсиІІ С8Іт Кусrоо-

10.30См~-.

14.00 X:ro в даІІІ ..rн? 11.30 СІм'Я 12.15 Ліс-~ rІІІІ&м· НОfО~ 13.10 ФkіНСОІІМІІРЬ 1З.35 СВІчадо

14.05 ВІА!Фиааемо 61бniJo 14.З5 М/Ф Прес-кур'ср Ч8рІенмА ~ 15.40~CFI

14.45 15.15

...,._

;,17.З0 ТВЛВJІСУІІНВІІ •Мое•

'18.15 ВІкно • Америку 18.45 д/Ф •Планета ~·­ ЕкстреМІІІ-' CJnyiiЦio

111.10 Т/С •М..... . . . . 71 • 3 серіІІ . 20.10 Пnанета 1110даа 20.40 ВечіІ)Н1J каха 21.30 Уряд. Час дtА 21.50 ХІФ -Фат.,._.

...

Молодіжний канал ·М· ТоргінфОрм Дискусійний клуб Муз.програма ·В.Мар~ін• 15.00 В~риті небеса. •Кіно про кіно• 15.50 Еміль Коль - nіонер кіно 16.00 Муз.nрограма •Е.Фо­

12.30 13.30 13.50 14.30

кіtі•

Новосел

n.a

=

.no,.,.......

ЩМНІ•

10.00 ЖІночІ ІсТорІІ. І.Фuора11 10.10 .см.рn. .........

xt• xt•

U•

12.30 ВІтражІ 15.45 Анонс 14.110 .rорм АWІІІІІmооо.

2 ••

18.00 КмІвсwсІ новмни 18.05 ШлАгвр-97 111.420 ДомаwнІІІ nІкар 17 .оо Ябnучrо 17.10 Т/С ....._. iiCIPOfW 17.35 38 IIIIIICWOIM ЧІСОІІ 18.00 ІНТІРН01111181 18.10Т/О . . ., ............ щмма•

18.50 ГІо/18 Of'(_,.; 18.55, 20.30 llQQPOOIIцl 20.00 ЧІС 20.45 Інтерспорт 20.55 ВечJрня К83ІСІ 21.0ІХ!Ф·~1УІМН8 8&8стІа• 22.25 nодробицІ 23.30 СмтуацІА 22.40 Любов 3nepworo nornP.Дy

.....

13.20 Є8роІ'8Іаk ... ~ O.telhllr..,....lllllf-......_ Ton-10

-·-

23.15 Х/Ф •П'~ днІв• 1.15 Погода

'

Ktl.... , . . . .

8.00 Робота І НІІІЧІІННІІ

8.06 АеробІ• 8.015

1.00 АІІомQ

114 ... ?.ОО~........

t.81T/C4Jita••a-. ДОброго ренку, Іф8/МОІ 1о.оот..-

8.00

z.

--

1 18 УІр8Іна 8fP8pot8 12.45 &уАІJІІtDІС r c:rw. 13.15 ВІІбоРм-118 13.45 ~ ·700· 14.15 К.О..'ІІmІР х 14.30 ......... Plxr8p 14.45 CIIOf)Jue . . 18.08 І"ІІрк ~

,........

.., ......

11..30 nюс:t1СІРТ 17.00 lr1I088 80V -«1118'11 . . fLJDAIIoмQ

.......,

tІ.-т;с

...... -.......-

1t.JI, 2:1.11 ta-1

·-·~..._ _... 22.15 Т/С

....,_

•ЦІ8ам­

JN=

n.ao xt+·.o- а._..

8.00ЦепІІІ..., 8.30 38 JCМIICWON Ч8СОМ 11.00 ІнтІІрвноис

ри•. Ч.1 Сцена - Європа

9.20 9.50 Tutti 10.20 Зорепад 10.50 Телеексnрес 11.00 Телегазета. НерухомН;ть

11.15 11 .ЗО 11.40 12.00

Муз. програма Автоторг

М/ф Всеnеремагаючий го-

лос віруючого

-· -· ди

18.00 ІнТерно&ІоІNМ 18. 10 ГарнмІІ Н8СТJІІй 18.85 Х/ф .с.ат- rycapao 20.00 Час 21.00 ХІФ ·• пowrux

.,........,.

_ _ 'lt--

22.50 Сnорт-т8Ам 2з.ао Х/Ф . r o , . . . - 1110-

'

1.10

8.00

e.n..

Погода

IUUUU

1IIQQм дІІІІ

.

1110,Q8il

8.20 АдрІІСІJ дtnoeor удачІ 8.25 Голос •Перемоrм• 8.55 ВІдеомрмкв 9.00 Г&рНІІ ІІІсть 11.30 ЕфІравтоторг 11.40 Оаза оеред хаосу 10.10 ВІдеомузика 10.15 K.I.S.S. 10.35 А.аресм дtловоr удачІ 10.40 11JОди для nоодеІІ 11.00 Тук-тук 11.20 Адреси дІnовоІ удачі 11.25 Х/ф •3ахІд - СХО811•

мною

16.50 Телеекспрес 17.00 Автоrраф для вас 17.30 І не питайте! 17.40 Святідзвони 17.50 М/Ф 18.30 Зоряна старизна 18.50 Ракурс 19.00 Т/с оНа аІстрІ• 19.50 Телеексnрес 20.00 Телегазета. Нерухомість 20. 15 ВернісаJК 20.45 Автоторг

мість

23.15 Муз.кnіп 23.2!5 Х/ф •КоханнІІ

І

смерть•

38канtи 7.00 7.30 7.45 8.05 8.15 8.30 8.45 8.55

ЩО дІІІІ?•

18.55 •Еіона·дм•

-

nІдІюrн .

ХХІ СТОІІІТТR 19.00 Шапом, КмІІ 19.30 ААРвсм дІnоаоІ удачІ 19.35 МОАВ сьоrоднІ 19.50 ЕфІраетоторr 20.00 Haw час 20.25 Адреси дІ/10101 удачІ 20.30 Анонс nporpaм 20.35 ТоргІнформ 20.45 ГарнІ новмни 20.50 Новосеn 21.00 СІТ

Р*т•І наачання

21.20 21.25 21.30 21.40 22.10 22.30 22.40

Анонс СтопмцІ СІІІту КІІіwе ТорrІнформ Ноеосеп МооодЬкнмА канап •М•

Прес:таос 13.3С) Адреси дІ/Іо8оf удачі 13.35 М/Ф 13.55 Шалом, Кмfа 14.25 ТБ-оспуб •ХМ•

14.55 ЕфІра~~rоторr 15.05 Стимуn 15.20 Адресм дtnoeol удачі 15.25 ВІдеомузика 15.30 Робота І навчання 15.35 Єралаш 15.45 Анонс 15.50 М/ф 16.00 УсnЬс 17.00 д/Ф •Іран- автопортрет•

17.30 М/ф 17.40 Аноно 17.45 дІф •день

С8ІІТОІ'О Анд­

рія Первозванного•

18.10

•ТаврІйсьd Ігри• предс-

тавляють

18.40 18.45

1g.45 20.00 20.25 20.30 20.35

20.45

...

Работв І наачання Муз.3QреІІJІД

Но8ІІ в стоматоnоrп Проrрама оОтже ... • Адреси дtnoeor удачІ Анонс nporpeм Торгінформ Гарні Н<*ИІ Новосеn

20.50 21.00 СІТ 21.20 Роботе І наачаннs; 21.25 Анонс 21 .зо ЗустрІчІ з КИтаєм 22.30 Тинди-рмнди 23.30 ХІФ

~~ ІtаНІU 7.00 телеанонс 7.30 Святі дзвони 7.40 Х/Ф •Пуста/ІІІ Тарп­ рм•. Ч.2

І.Лієпа і зірки світового балету. Ч.2

20.ЗО СІТ

джеnеса•

UканаА

8n

А•. Хіт-парад

7.30 М/с ·Чокнутий• 8.00 Вечірні вісті 8.28, 17.58, 21.58, 22.58

Ми-

світ•

•АnЬФ• ·Невгамовні· 11.ЗО •Таврійські ігри-97•

-

7.00 Т81188НОНС 7.10 М/Ф 7.30 Т/с •НІІІстрІ• 8.15 Alrorpaф д11А вас 8.45 Зоряна ствризна 9.00 М/Ф 9.40 Т<Ж·WОУ оАрабески• 10.00 МІкс 10.50 Teneeкcnpec 11.00 Тапеrазета. Нерухомість 11.15 Муз.nроrрама 11.30 Автоторг 11.40 М/Ф 13.00 Teneeкcnpec 13.10 Кane4Wx:кon Європи 13.40 МІсто, яке зацди зІ МНОІО

13.50 М/Ф 14.10 І не nмтаІІтеІ 14.20 Оа. тобІ 11 маєшІ 14.50 ТеІІНІІСnрес 15.00 Теnеrазета. НерухомІсть 15.15 Муз.пауза 15.30 ХІ+ •КС8нІІІ• 16.30 Всеnеремаrаючиі! rолос вІруючого

17.00 Tenera38тa. Нвру,сомІсть 17.15 Муз.пауза 17.30 Автоторг 17.40 М/Ф 18.20 Х!Ф •ОстаннІ днІ

ПомnеІ• Телеанонс казка Домовичка л. м. Автандиnта хІт-пврад •УкраІнсwса десятка• 21.45 Рщрс 21.55 Діалоrи

n.

ЄеромІосс

11.55 ТОІІ~ -Арабески• 10.20 л.п.м. 10.50 т-сnрес 11.00 Теnеrазета. НерухоІоІість 11.15 Муз.пауза 11.30 Автоторг 11.40 Х/Ф •Л~на-оркастр•

Телеекспрес Карr-бnанш Автандип та хіт-nарад •УкраІнс~ десятка•

13.00 13.10 13.40 14.35 14.50 15.00

Діалоги

Телеексnрес

Блага вість з РІком Рен-

нером

15.30 Вернісаж 111.00 Теnванонс 16.10 М/ф 16.40 Святі дзвони 16.50 Телеексnрес 17.00 Чомучка 17.45 І не питайте! 17.55 Сцена- Євроnа 18.25 Анеощот-асорті 18.50 Ракурс

1g.oo т;с

.н. аІс:трІ• Телеексnрес Теnеrазета. Нерухомість Світ людей. Медицина Автоторг

19.50 20.00 20.15 20.45 20.55 Х/Ф ооДІu МарІя• 22.55 Теnвгазета. Нерухомість 23.10 Мир вам 23.40 Х/Ф •Куди IWtw?•

представляють ... 12.00 Разом з вами 13.00 Т/с •Блисuвка• 14.00 Т/с •WпиrунськІ

пристрастІ•

14.30 Т/С •ЗеленІ гектари• 15.00 Люди 16.30 Фабрика снів 17.00 М/С •Невгамовні• 17.27 М/С •Бабуся і дідусь• 17.30 М/С •Чокнутий• 17.55, 19.56, 22.55 Головні

.ltQHIU

завтра

as

11.

СІТ Міські новини

Антресопька

Джазова ретроспектива 8.ЗО Хрещатик 8.45 Що? Де? Почім?

KQIItu

--

18.00 Анонс програм 18.05, 21.10. 0.00 Торгін­ форм

ГраціІ від •Гравісу• Муз.nроrрама. Кріс

Норман

19.00 Міста і стопиці світу 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Гuдenyne• 20.20 Граці! від •ГравІсу• 20.50 На добраніч, діти! 21.25 Гарні новини 21.ЗО Ток-шоу •Саме той•

22.00 Х/Ф •РІка надІ!• 23.00 д/с •Мафія• 23.30 Посмішки вІд •Арт-об­ стрілу• Домабуд

23.40

17 7.00 7.10 7.30 7.55 8.00 8.15 8.45 9.00 9.1 О 9.30

KtiHtu

Новини Експрес-інформ Вернісаж Діловий вісник •ЦЕПТЕР•-ревю Арт-афіша М/Ф Новини Уроки nостмодерну Ток-шоу А.Круnеніна

·Чоnовічи й клуб•

nодіі дня

18.00

10.30

18.30 Пані. Стиль життя 19.00 т;с •ВІдкриааІDЧи

11.ЗО Муз.зореnад

Родом з Украіни. Євген Матвєєв

свІт•

22.10 телеексnрес 22.20 Х/Ф •ПустеnІІ Тарта·

Шоу !.Демидова

·Обоз•

12.20 Х/Ф •НескоренІ• 17.00 Світ шоу 0.00 Комn'ютер Х 0.15 Привіт ... завтра

рм•. Ч.2

23.50 Телеексnрес 0.00 Х/ф •сади у ФІнсІ·Кон· тІнІ•

~~ KQHQA

"'"

6.30, 15.30, 0.00 • ТериторІя

• 7.00 7.20 7.25 7.40 8.00 8.15 8.30 8.45 9.00

KtiHIU

:1.

СІТ даА п'ять МІськІ новини Антресолька ВернІсаж Музика на канапі • ТЕТ. Хрещатик Гарні новини В.Щербачов представ­ ляє

...

9.30 Х/Ф •ТаємницІ Лос-Ан· д*еnеса•

11.45 Концерт І.Понаровськоі. Ч.1

12.30 Медичний тижневик 13.00 Т/С •Померти двІчІ• 13.50 М/Ф 14.00 Т/с •СенсацІя• 14.50 ВІзитха 15.00 Концерт Л.Успенськоі 16.00 А ми самі з вусами 18.30 Концерт Сергія і Тетяни НІкІтіних. Ч.2

17 .ЗО Світ електронних розваr 18.05 СвІт Аліси 18.35 ТV-won 18.45 Т/С •Зимова ВИWНА•. 3 серІя 19.50 Це- Ми! 20.30 СІТ 20.50 дай n'ять 21.00 Антресоnька 21.15 МІські новини 21.30 Що? Де? Почім? 21.45 Хрещатик 22.00 ХІФ •донуса• 23.30 Чорний квадрат 9.00 Комп'ютер Х 9.15 Арт-афіша 9.45 Зоряне меню 10.15 Х/Ф ооДонуса• 11.45 Муnьт~онцерт 12.05 Посмішка. А.Демчук 12.20 Муз.nауза 12.ЗО Світ людини. Медицина Пол-стоn Безсмертні скарби Ук-

13.00 13.30

раіни

14.00 Світ електронних розваr 14.35 М/Ф 14.45 Х/Ф •Аатопрмгоди• 16.30 •Бона Деа•- nІдлоги ХХІ стоnі тт я Хрещатик

16.30 16.45 17 .ЗО

Нон-стоп рандеву

Муз.nауза Міжнародна редакція nредс­ тавляє

17.40 18.10

Киів. Україна. Світ

Я не можу назвати себе

зІркою. О.Розенбаум

18.50 19. ОО 19.20 19.50 20.00 20.15

Муnьтконцерт Кіно~оnо Кіногороскоn Муз.nауза Казка у нічника Хрещатик

20.ЗО СІТ 20.50 Міські новини

21.05 Х/Ф •Wepnooc Холмс. Пригода на водосnадІ ВІкторІв•. 2 серія 22.45 Стиль вІд •Ельзи• 23.15 Х/Ф •д..Ф.К.- Пос­

U

канал

А•. Хіт-nарад

7.30 М/С •Чокнутий• 8.00 Вечірні вісті 8.28, 17.58, 21.58, 22.58 Миколина nогода

8.30 Неймовірна реальність 9.00 Т/с •Внхор сеІтІв• 10.00 Т/С •ВІдосрнваJОЧМ свІт•

10.30 Т/с •Апьф• 11.00 М/С •Невгамовні• 11.30 Родом з Украіни. Євген Матвєєв

12.00 Шлягер, бо шлягер 13.00 Т/с •Ренегат• 14.00 ftc оШnмrунсьхІ nристрастІ•

14.30 Т/с •ЗеnенІ rектарм• 15.00 Пані. Стиль життя 16.30 Візит. Амстердам, Словенія

17.00 М/с •Невгамовні• 17.27 мtс ·Бабуся І дідусь• 17 .ЗО М/с •Чокнутий• 17.55, 19.56, 22.55 Головні nодіі дня

18.00 Дерев'яна архітектура Трускавця

18.30 Ще ·Остання адреса• 19.00 Т/с •ВІдкриваJОЧм СВІТ•

19.30 Т/с •АпЬФ• 20.00 Т/с •Вихор світІв• 20.56 Кліn дня від •Мюзих-РадІо 101 FM• 21.00 Т/С •Шпигунські nрнстрастІ•

21.30 Вечірні вісті 8.ЗО Крила

НайкумеднІшв домашнє

9.00

відео ·З х 4· 9.30 Єралаш 10.00 ПанІ. Стиль життя 10.30 Модний час

11.00 т;с •Ва•иnон-5· 12.00 Сnортивна атака 12.ЗО Супербал 1З.ОО В.Ще_рбачов nредставляє

...

Тижневий огпцц НБА

13.30 14.00 14.30

Кольори світу

Дерев'яна архітектура

Трускавця

15.00 16.00

Кращі Ігри НБА НБА-Джем

1б.ЗО Сnортивний тижневик ·Таврійські ігри-97•

17.30

nредставляють

17.55 18.25 18.55

...

Неймовірна реальність Модний час

Формула-1. Кваліфіка-

ційні заІзди

Фабри~ снів

20.00 20.30 21_.00

Люди Найкумедніше домашнє

відео •З х

21 .ЗО

4•

Х/Ф •КороnІвстао слІ-

nих•

тріпи в ДапласІ•

7.00 7.25 7.40 7.55

2З.30 НБА-Джем 1.00 Програма передач на

18.20 18.40

б.ЗО, 15.ЗО, 0.00 •ТерИторія

1111

g,2Q

три­

10.30 Т/с 11.00 М/с

13.00 т;с •Померти двІчІ• 13.50 ТV-шоn 14.05 Театр на долонях

20.00 20.05 20.20 20.50

розваг

9.00 Т/с •Вихор свІтів• 10.00 Т/С •ВІдІ<риВІІІОЧИ

Що? Де? Почім? Щоденник вистав~и ·Світ Агро• 9.10 Комn'ютер Х 9.25 Хfф •СаІІТО печеноІ картопnІ• 11.05 НевІдомий Париж 11.30 Суnербабусі 11.50 Муз.nауза 12.00 Чорний квадрат 12.30 Душа до душі

lttllfiU

22.00 Т/С •Ренегат• 23.00 В.Щербачов nредстав­ ляє ...

20.50 дай n'ять 21.00 Антресоnька 21.15 Т/С •Чорниnо• 21.45 Міські новини 22.00 Х/Ф •Таємниці Лос-Ан0.20 Світ електронних 0.50 Вернісаж 1.05 Х/Ф •ТаємницІІ

18.30 Т/с •АnЬФ• 20.00 т;с •Вихор свІтів• 20.56 Кліn днв вІд •МюзикРадіо 101 FM• 21.00 т;с •Wпиryнcwd прмстрІІСтІ• 21.ЗО Вечірні вісті

18.40 Казка у нічника 18.50 Т/С •СенсацІІІ• 19.45 Зроби себе 20.15 Хрещатик

колина nогода

Це- Ми! Антресопька СІТ дай п'ять Міські новини Хрещатик

Військовий вісник Доброта врятує світ КІногороскоп

8.ЗО Крила

23.40 ТоргІнформ 0.00 Новосеn 0.10 МоnодЬкнмІІканап •М• 1.10 ТоргІнформ

8.30 д/ф •ІРВН СЬОГОДНІ• 8.00 ~taaplllcwcllrpм• nредсТ81111110ТІоо. .. 8.30 МІФ 10.00 Муа.аорвпед 11.00 РобоТІ І НІІ'ІІННR 11.05 Анонс 11.10Х/ф 12.35 Анонс 12,40 Єpanaw 12.50 М/Ф 13.00 Робота І НІІЧаннк 13.05 УсnІх 14.05 д/Ф •ТаємницІ космосу• 15.30 ЛІОдИ .аnя 11t0ДВІІ 15.50 Адреси дІnОІОІ удачІ 15.55 ЕфІравтоторr 16.05 Оаза серед 'UIIJCY 18.35 ВоІстину вІдверто 16.50 Адресн дІnоІоІ удачІ 18.55 ВІQІомузика 17.05 йоrо ІІІІІМЧНk:ТІо ІІСТОР 17.25 Здороа'а 17.50 А.Qресм дІ11010І удачІ 17.55 B\AIOФI1Wt •СмерТІо, а

16.45 17.00 17.15 17.45

надцпоrо аа,-она•

21.00 Час ·Ч· 21.30 Х/ф •Восковий жах• 23.00 Телегазета. Нерухо-

8.25 Анонс

13. 1о

.nотІа. Н.Коро.._.

М/Ф

ДіалОги Телеекспрес Телеанонс М/Ф Місто, Р•е зав:>~~ди зі

14.З5 Творчий вечір М.Пписецькоі 15.55 Атпетик-ревю 16.30 Хрещатик

КаММСІур 10.31~nowтa 11.05а1 1.25 Горище. Шоу братІа ПІ-

11.55 Фан-оспуб 12.15 ЖмmІ серед :ІІППТR 12.45 ВІтрьd 13.15 Футбоn. ОrІІІ\д чемnіо­ нату Awnll 14.00 Те~А центр мо­

14.10 14.35 14.50 16.00 16.10 16.40

12.ЗО М/ф 13.00 Телеекспрес 1З.10 Неnотрібна кров 13.З5 Муз.кузня

ХХІ стоnІтnІІ

1е.ое Х/Ф oof'plwнl - - -

t

Тарта-

Щ8В8.........

14.U Х/. оМ- - К8ссі·

- -

KQHtu

13.06 •Бона-Д..- ПWІоrм

іtІ*ио. TO«-JIIOW' оАоацhцІі•. Му3.

....

IS

7.00 Телеанонс 7.10 МІФ 7.30 Святі дзвони 7.40 Х/ф •ПустеЛІІ

І'ІоrодІІ

1О.ОІ, 14.40 38JIDN • 10;'10 ~ ...... Мр: •

2З.20 новосеn 2З.ЗО Програма УХРТ 0.00 Муз.nрограма •Скрябін•

11.11~ . . . Т/С •'flpQAI8•

10.00

n. 3

т.__

ставляють

t.ao Т/с

1.01 nо.и8188рмІаа-87,

16.10

Метав• Новосеn Домабуд Вес11яні ластівки •Таврійські ігри• пред-

1.11 Т/8

t+t

•1 + 1• І.оtт~=,_.

С.ПеІІwІІо 1•• 15 УІрІІнІ CWJrOAНI 116.415 КОWІ'ІОТ8Р Х

18.40 Т/с •ІІІд.....,..... 20.35 НацІонапІоНмІІ хlт·ІІІІРU 20.40 ВечІрня ІС83КІ 21.50 ФінансовнА or~ 22.00 Музика на І8Н8Іі 22.15 •Хреска Дарсnо І ІtМ381 nUI ~ТМоОf·

Телевистава •Не боюся сірого вовка•. Ч.2. Е.Олбі с.

7.00 .с.wм- І

.8 СІІсNтІу a,no 011080.

16.55 НацІDН8/ІWІІІІ хІт·. . . . 17.ОО КІІрусеІІІt І ІС8fІУСТІІ 17. 15 КоІІ!о0р0118 IIIP8'f8NO 17.30 Т/С •ТІІ-101•. ,~, . . 18.15 Т/С •СтмІІ.орrи. ПманІ6ар81818.40811111

Світ nІдводної фОтогра­

7.00 СоНRWНМКІІ 8.00 ІНТ8рмо81181 8.10 ПоrоАІ 8.·15 ДuнтІІІоМІІІ-wоу 8.45 СмтуацІІІ 8.88 Т/о ....,..,.... ,_..

lono·

10.15 Кпасмк·nРІU'tО

Граці! вІд ·Гравісу•

16.15

·~ 1.25 Аноно

6.00 Анонс 6.&5 АrРQМІІ'Uмн 6.15 Доброrо РІНІСУ. YJq)IJNol 8.45 ФІнІНСОІІІІ Of'IIIIA 8.55 НацІоttаІМІІІ XIN._ 8.00 Т/С оСтІІІІtІІЯИ• .....

Анонс nрограм

9.00 Х/Ф •РІка надІ!•. 4 10.00 Торгінформ 10.20 Муз.nроrрама •Кай

к~ УІрІИІ. оДІммо• -

11-2

а оер~~~

Міста і стоnиці світу Новосеn Світ пІдводно І фотографіі 22.40 Клятва Гіппократа 2З.ОО Торгінформ

21.50 22.00 22. 1О

KQHQA

7.00 7.05 7. ЗО

1/4 .......

квітня

&apot81•.

спад-

9.30 Т/с •Полуничка• 10.00 Ці цікаві тварини 10.30 Х/ф •д>осеІІн Ейр• 12.25 Я- пам·ятни~ собі ...

П'ЯТНИЦЯ

н1

21.З5 Торгінформ

23.15 Х/Ф оДІВІІ• 1.10 Погода

10.40 10.50 11. 1О 12.00

Теперанок Інтерновини Погода Любов з першого пог­

7.00 8.00 8.10 8. 15

21.40 Фrr&м.

9.55 д/с •Проект ооАnІ.ф8оо.

2З.ОО ПодРОбицІ 23.05 Ситуація

8.00

21.45 П'ятий кут 22.15 Т /С •Район Мелроу:ао 23.30 Муз.фільм •Більше

серіІІ

Т/С •Стеенфорти. ПивнІ барони•. З серІІІ 19.15 Саме той 19.40 д/ф •Нотат~и з Єруса­

10

рова

16.25 Фінансист 16.45 Комп'ютер Х 17.00 Граці\ вІд •ГравІсу• 17.25 Торгінформ 17.40 Новосеn 18.00 Програма УХРТ 18.30 nп-Топ 19.00 ТоргінфОрм 19.15 100 чудес світу 19.;!0 ТоргінфОрм 19.50 Новосеп 20.00 Наш час 20 25 Адреси діnовоr удачІ 20.30 Анонс програм 20.35 ТоргінфОрм 20.45 Гарні новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.20 Робота і навчання 21.25 Анонс 21.30 Анонс програм

фіі

професІІІ•

16.З5 Чарівний промінь 16.55 Національний хіт-парад 17.00 Хочу стати зір~ою 17.30 т;с •ТБ-101•-

3 18.15

Жіночі історіі. !.Федо-

19.25 Джентльмен-шоу 19.55, 20.30 Подробиці 20.00 Час 20.45 Інтерспорт 20.55 Вечірня каЗІ<S 21 .05 Х/Ф •Професіонал•

'

ки•

Ч.І

20

КІІас. А. Чехов в Ялті

17.30 Хіт-фабрика 18.00 Анонс 18.05 Т/с •ПерwІ

1З.55 Все- всом 15.15 Анонс

15.20 15.40

7.00 Снідано~ з •1 1• 8.00 Т/с •Район Menpoy:ao 9.15 Т/с •МарІІІ• 10.00 Телеанонс 10.05 Співає Карина Плай 10.35 Освітній канал. Всесвітня література. 1О

Робін Гуда•

2З.40 УТН

12.15 Село і люди 12.45 Т/с •ТБ-101•. 2 1З. 15 Діловий ~анал

••• +

15.40 Анонс 14.45 Х/Ф •Гори диМЛІІn•. 1 СерІІІ 1б. ОО Київські новини 16.05 М/Ф ·Карnик Ніс• 16.30 Шарм 16.55 Олімnія 17.10 Т/с •МилиіІІІОрОІ'• 17.35 За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.10 т;с •Фат•ло.на спад­

8a'l't

б.ЗО По сторінках фестивалю •Мелодія• 7.30 Родом з Украіни 8.00 ВечІрні вісті 8.28 Миколина nогода

23.10 Хмарочос 0.00 Х/Ф •Нічний легіон• 1.30 Програма nеr>едач на завтра

u

KQHQ.f

М.

10.00 10.05 10.30 11.00

Анонс програм Грації від •Гравісу•

15.30

Анонс nрограм

М/с ·Горець•. 1 серія Відкриті небеса. Енциклоnедія танцю. Ч.3 12.00 Сто чудес світу 12.15, 18.00, 0.00 Торгінформ


IN=

11. t1 Т/С .................. . .. серІІІ

НЕДІЛЯ

12ііВЇТІШ

..

20.115 П'ІІМІ r.yr

20.45 . . . . . ІС8ХІ

9.00 Інтеранонс

21.007-

0.05

11.10~

....... Т8n-

7.00 Т/С......,..- nрм8Т• 1.00 М/С .Д....С·nроІІІ:JІМ«•.

13.00 д/С •ПІдводна одІссеІІ

~· ·-~

.... ___....

."..

7.ЗОАионс 7.35 ГіwІасТМка

7.45, 12.00. 15.00, 18.00. 0.30 УТН

8.00 УкраІнсwе сnортІІОТО 8.05 Нвцlottanwtldl ІІіт-NІСІІд 8.15 д/Ф •ГаrарІн, • ІІ8С nобила• 9.10 МІФ

9.20 АвІаwоу •НевІдомІ ІІІтІКІІ СВ\1у•

9.55 УІфІІІНСЬІd народнІ інс:\ру.

менти. Цммбаnм 10.10 д/Ф •СеІт дІІІМІІ .,...._ 10.40 Шоу самотна.оrо 80/ІОС· ТАка

11 .ОО Clflf*Y народоІІІ УкраІнмІ 11.ЗО ДомаwнІА l1k8p 12.15 АгрономІка 12.30 Село І ІU0ДІІ 13.00 ПІІСІІІІІІоН8 ПО3ДОРОІІ· ~ СвятІІІwого Onall !dІІнна nІWІІ 11 І Anoc-

т6hw:wre E>nlr~ ДІ!Я \ICioOfO. с:аІтУ

13.48 і!то чудес C8hy

14.00 'ЮІасмк-прем'ср 1S.15 Аюмс 15.110 f1ІФ •Обрані ЧІІСОМ•

1!1.55 lй/Ф

11.55 НацІоН8/1WІІІІІІ ІІІт-~ 17 .ОО' Секрети liЧitDC1t 17.зо Н&Qвеоар'• 18.15 8Ід •Перекрес"nІо - ycnilly 18.45 д/ф •ПІІ8НІn8 •!Ьrо­ ІJІА•

13.35 СмІхопанорема 14.00 Кпуб мандрІенмкІв

.

1.00 доаРОrо рему, краІно! 10.00 T8М8tCittC 10.05 т .r.to~-

14.35 Х/Ф

10.35. 11.25 з.ом

1 f; 10 ВІдІІІІn'8 ... 11'.30 . . .nDIIII8 .

футболу в програмІ •Ку­ бок свПу-98• 16.35 Брейн-рмнг 17.35 Вікенд 18.05 ГарниІІ насrрИІ

12.00 ~канаn.

18.1 О Х/Ф оАмеркuнсІоU

ttyiQtlt. м-ст-.. МvІ-подІІІ 14.00 К0мп'ІОТ8Р х

20.00 ПодробицІ 20.45 Х/Ф •M\Qall ро-

16.05 ПпеІІда зІрок cвtroвoro

npo-

noeWo

КМІе-Т1188П. СІМІІй8

14,115

яад

lnвlllnll8 НОТІ•

..

-не•

__

22.30 Меnорама 23.00 НІчнмА бу~ІtІС 23.40 Фyt&n. Прем'єр-nІг8. •Манчестер ІОнаІ\ТІІд• -

14.45 Cnap1181111 1811811 11.00 М/С •ТОМ І д.РрІо

II.IOT/c•n..pe-..1 • ._.

......... ' ... -·-'ІІІ

•Отроае у 8сес-

8ІтІ•

•....,.,..,. . .• 8IIDII

10.40,..... ~

ti.OO АноІІс: 1LWT/Coof"........:re-

............... ...... .......

•Ліеерnуль-

1.20 Погода

..

.".

21,00 МесІаІ-~ - М8С8М І nor.~.ч.z

w--.

к•иtu

8.00

Робота І НUІ8ІІНІІ

1.155 АнонС

ІL•ТІС .....• • - -

10.30

nин•

7.10 М/Ф

сторіччі до нашої

вивчений і перекладений майже на усі мови світу.

21.40 ЦеМИновинм 22.10 Телегазета. НерухомІсть 22.115 Х/Ф 0.10 Муз.клІпм

склянку отриманої рідини, розчиніть у ній ложку меду і

випийте. Зробіть це на ніч. Ні їсти, ні пити після цього не

порушенням

можна.

вимог

правил,

до

Вранці підігрійте рідину, яка залишилася, на пару і також

буn.Wевченка,lОЗ кв.S

257000

Адреса

Організація

лимонним соком.

Зібрані народними цілителями. сніданкам дуже корисні.

4-5

8n

лопедія танцю

12.20 Тіп-Топ 12.50. 18.00, 0.30 Торгінформ 15.30 Анонс програм 15.35 Грації від ·Гравісу• 16.00 ВІдкриті небеса. •Пер-

розрядів.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Будьонного,

14а. Тел.:

4-13-74,

5-59-69

(крім вихідних).

Пропонуємо nилометаріали і дошку необрізну за доступними цінами. Тел.:

5-42-83.

,-----------------,

одержувача:

За скоєннЯ вбивства гр. Ларіна В. В. Броварським

РВ ГУ МВС УКраїни в Київській області розшукуються два молоді хлопці віком 18-20 років, на зріст 170-180 см., середньої статури, які були одягнені в довгі темні куртки, (один з них в комуфляжні штани та чобітки військового зразка), у руках тримали сумку темного кольору та два поліетилевові пакети. Невідомі злочинці 6.0 1. 1998 року близько 13 год. 45 хв. на автостанції «Дарниця» в м. Києві сіли в а/м ВАЗ 2104 блакитного кольору, державний знак Т 53-

nроnонує

ваги торгові, гирі

в

97 КИ, яким керував громадянин Ларін В. В .. Цього ж дня о 15 годині труп В. В. Лавріна з вогнепальним пораненням було виявлено в с. Красилівка Броварського району. 7.01.1998 року угнаний автомобіль було виявлено в с. Перемога Баришівського району Київської області. Карний розшук Броварського РВ буде вдячним всім, хто надасть інформацію стосовно цього злочину.

Виявляйте стриманість у їжі.

Активно цікавтесь тим, що відбувається навколо вас і у світі загалом. Приймайте якнайменше ліків. Намагайтеся не залежати ні від кого. Не паліть. Пийте якомога більше рідини, особливо свіжу воду.

АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО tсБРОВАРИАВТО» РЕАЛІЗУЄ: - нові автомобілі ДЕУ всіх моделей у кредит або за повну вартість; - нові автомобілі ВАЗ всіх моделей;

У вас повинно бути цікаве захоплення. Щодня з'їдайте одне яблуко, А ще краще- банан. Якнайбільше ходіть пішки та не уникайте фізичної праці.

вантажні автомобілі «Мерседес 508Д» вантажопідйомністю 3,5 тонн, які були у

-

Чай та каву пийте не дуже міцними. Щодня приймайте теплі ванни.

користуванні та пройшли відновлювальний ремонт

Не обов"язково йти спати вчасно. Лягайте у ліжко тоді,

на нашому підприємстві.

коли хочеться спати.

за адресою: м. Бровари, вул. Чкалова, 7-Б або за тел.: 5-61-58, 6-68-84, 5-62-09.

Займайтесь спортом. Більше смійтеся.

Не відмовляйте собі у задоволеннях сексу.

Загублене посвідчення учасника бойових дій АА N2 320476, видане 25.07.1997 р. Броварським ОМВК на ім'я Л ЯН НІКА Володимира Олексійовича, вважати недійсним.

1"1

Народіть дитину до 40 років. Любіть життя.

1"1 Загублені книга-2 обліку прибутків та товарно-касова

За матеріалами вітчизняної та зарубіжної преси

книга, видані Броварським міськвиконкомом на ім'я БАБЕНКО Катерини Сергіївни, вважати недійсними.

nідготувала О.ДУБАНІНА.

ААРЕСА:

255020, Кuївська обА., м. Броварu,

а РеАакmор:

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; прuuом оголошень

і

4·02·92;

nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

Свідоцтво про державну

Контактні телефони:

212-31-13,4-04-80,5-43-79.

~

8-1 N2 015315, ~-----------------"'

1'1

Загублене свідоцтво учасника війни

серії

видане Броварським міським військкоматом на ім'я КОМИШАНА Павла Федоровича, вважати недійсним.

1~1

Загублене nосвідчення "Ветеран nраці» А lV N2 176161 від р., видане Броварським відцілом соціального захисту

05. 1996

населення на ім'я КОТ Анни Григорівни, вважати недійсним. директору ЛАЗАРЕНКУ Олексію Івановичу з nриводу тяжкої втрати

-

смерті його дружини -Лідії Петрівни.

Колектив автобази

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачамн - на сторінках газети.

4~04-81;

N2 2

(ветерани та співробітники)

висловлюють щире співчуття колишньому директору

автобази N2 2 ЛАЗАРЕНКУ Івану Олексійовичу з приводу тяжкої втрати - смерті його дружини Лідії Петрівни. Друзі, сусіди, близькі висловлюють щире співчуття ЛАЗАРЕНКУ Івану Олексійовичу з nриводу тяжкої втрати

-

смерті його дружини Лідіі Петрівни. Друк офсстннй.

буАьв. НезаАежносmі,

4-03-76. ВіАПОВЇАальнuй секретар: 4-21-34.

ВіААілu: сільського госпоАарсmва і

.._

Колектив фірми «АЛАН» висловлює щире сnівчуття

за більш детальною інформацією завертайтеся

Дуже важливо мати гарних друзів та приятелів.

ІнАекс 61285

.....

пиломатеріали.

тел.\факс: (04494) 4-04-42 тел.: (04494) 4-11-55.

Не лежіть довго вранці. Ранкові прогулянки перед

N 259 від 10. 12. 1997 р.

KQHQ/1

та дверні блоки, наличник, "вагонку", дошку для підлоги,

асортименті. Здійснює ремонт ваг. За довідками звертайтесь за адресою: м. Бровари, вул. Вінниченка, 4

кожний день натщесерце випивала півсклянки горілки з

реєстрацію кІ

31

10.00 Анонс програм 10.05 Грації від •Гравісу• 10.30 МІс •Горець•. 2 серія 11.00 Клятва Гіnпократа 11.20 Відкриті небеса. Енцик-

Реалізуємо населенню за доступними цінами віконні

буn.Перова,15 кв.45

центральній площі Ліми. Своє довголіття та відмінне

СПІВЗЛСНОВІІИКИ: колектив редакції газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація.

завтра

6.30 Хмарочос 7.30 д/с ·Остання адреса• 8.00 М/с •Подорож у минуле• 8.30 Фабрика снІв 9.00 Найкумедніше домашнє відео ·З х 4• 9.30 М/с •Нові пригоди ВІннІ­

столяри

252039 Київ

здоров'я вона пояснює тим, що протягом усього життя

Аержавної аАмінісmраuії.

Найкумедніше домашнє відео ·З х 4· 21.30 ВістІ тижня 22.20 Т/с •СnІд кріа чес• 23.15 Разом з вами 0.10 Х/Ф •Торнадо Ран• 1.40 Програма передач на

БРОВАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КОМФОРТ" терміново потрібні на роботу висококваліфіковані

СергіА іванович іщенко

вона виконала запальний старовинний народний танок на

raзema

Аргентини

21.00

Пуха•

Черкаси,Україна

Найстаріша перуанка Пастора дель Ієрро, на прізвисько бабуся Перу відзначила своє 11 О-річчя. На святі на їі честь

-

день

18.00 Т/с •дотик ангела• 18.55 Формула-1. Гран-прі

D

Віктор Петрович Петров

поліпшується. Організм звільняється від жирових та вапнякових відкладень. Кровоносні судини стають еластичними, відступають склероз, інфаркт, гіпертонія, поновлюється зір. Через 5 років весь курс слід повторити. Передані нам 11 О-річною перуанкою.

ma раЇІонної pilA, раЇІонної

17.ЗО •Територія А•. Муз.тиж·

ня Украіни

16.00 Поїхали 16.30 Ім'я. В.Глаголева 17.30 Телегра •Відомості по· · киіеськи• 17.55 ХІФ •ОсІннІй мара-

пересилки

Адреса відправника:

Результат перевищує усі сподівання. Обмін речовин різко

"НОВЕЖІІТТЯ"

ні-Пуха•

16.00 Х/Ф оТам, серед nа­ горбІв•. 2 серІІІ 17.00 Так і живемо

прийматись не будуть. Зразок написання адреси:

розчиніть в ній ложку меду. Приймайте за 15-20 хвилин до сніданку. Так щодня, поки суміш не закінчиться.

міської

•Надія•

15.00 М/Ф 15.30 М/с •Нові пригоди Він·

ХХІ століття

KDHtlA

Відеофільм •Клуб nри·

хильників 'ІаЮ• 14.30 По сторінках фестивалю

14.00 Громадське телебачен·

0.20Х/ф

ім'я, по батькові та прізвище адресата, вулиця, N!! будинку, квартира, населений пункт, район, область; - адреса відправника розміщується у лівому верхньому кутку в такій же послідовності. З 01.07.1998 року відправлення, оформлені з

Візьміть по 1ОО грамів ромашки, звіробою, безсмертника, березових бруньок, подрібніть і накрийте кришкою. Ввечері одну ложку суміші залийте окропом (0,5 літра) на 20 хвилин, процідіть через тканину і відіжміть. Налийте

ританія. Ч.1

14.00

19.40 Блеф·клуб 20.30 СІТ. Відлуння тижня 20.50 Спати пора 21.05 Ноїв ковчег 21.30 Що? Де? По'Іім? 21.45 Хрещатик 22.00 Х/ф •МодІпьІні• 23.45 Комп'ютер Х 0.00 Привіт ... завтра

21.ЗО Автоторr

пересилаються в межах України: - адреса одержувача розміщується у правому нижньому кутку відправлення в такій послідовності:

до нашої ери, був знайдений експедицією ЮНЕСКО в тібецькому монастирі у1971 році. Зараз він дуже добре

10.45 Вернісаж 11.00 Єралаш 11.30 • Таврійські іrри-97• представпяють ... 12.00 Час ·Ч• 12.30 Шлягер, бо шлягер 13.30 Візит. Багами. Великоб-

ЛАЄ. •Люфтваффе•

~~

Х/Ф оТам, серед ПІ-

горбІ•·· 1 серІя

11.50 Російські цвяхи 12.20 Вогні цирка 13.20 ЧІЗ 13.50 ·Бона Деа•- підnоги

НерухомІсть

по·слугами поштового зв'язку", встановлено новий порядок написання адреси на відправленнях, які

сторіччі

10.00

:1-

7.30 МіськІ новини 7.45 Антресоnька 8.30 Хрещатик 8.45 Мультконцерт 9.00 ВІкно у світ 9.30 М/ф 10.00 Сnортивне сузір'я 10.30 Подорож з •ЯНОЮ• 10.45 Це- Ми! 11.15 Д.Харитонов представ·

Ток-шоу •Тема• 20.50 Teneeкcnpec

21.00 Телегазета. 21.15 Муз.пауза

KQHtlA

фон•

17.10 М/Ф 17 .зо Духоена бесІда 17.40 Дивовм-ий свІт 18.10 Телеекспрес 18.20 Ток-wоу •Арабески• 18.50 кохання І зірки 10.00 Т/С •НІ вІСТрІ• 19.45 ДІалоги 20.00 Пам'ятІ ~I\IUIII Лістьєва.

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ! Броварський районний вузол зв'язку повідомляє, що згідно з вимогами «Правил користування

ери.

lV

«••tu

7.00 ТІІІІ88НОНС

~І хІт-парм

Р eцenmu 6ічн.оі' .м.о.л.одосmі Документ цей, написаний на глиняній дошці у

0~00 М/Ф •диІd ІІІбедІ• 10.00 3роСІм оебе

9.00 Чомучка 9.45 Зоряна старизна 10.00 М/Ф 10.20 КЛІІтва flnnoкpaтa 10.50 телеексnрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз.пауза 11.20 Автоторг 11.30 Гарнізон 12. ОО Жипя у словІ 13.00 теnеекспрес 13.10 Анекдот-асортІ 13.30 Сцена- Європа 14.00 І не питаАте! 14.10 Телескоп 14.40 Анекдоти вІд Зуєва 14.50 Телеекспрес 15.00 Х/Ф •Принцеса Пвв16.ЗО веа про nодатки 17.00 Телеанонс

...-

1.25ДрІІе

22.30 ПІсмR ра&у 23.115 тсн- оса&ІІІСІfІВnІ8011181111МА .....

/V

Ші місцІ НОрвегіі• Ддреси ДІлово! )д;:чі Стимул ЕфІраетоторr Мом сьоrоднІ Проrрама •Ontte ... • Адреси дІловоІ уд~~чІ Анонс nporpaм ТорrІнформ Гарні новини Ноеосел СІТ Робота І Н88Ч8ННІІ Анонс 21.ЗО ЛІОДИ ДІІА mодеІ\ 22.00 Адреси д\110801 У.ІUІЧЇ 22.05 Будьте ~оровІ 22.30 Престиж 22.50 ДДресм дІлоеоІ удачІ 22.55 •Бона·Д8а• - ПІд/ІоrІt ХХІ СТо/ІІтТІІ 23.00 ВІдеофільм аСмерть, а щодалі?• 0.00 Т6-клуб •ХМ•

19.10 19.20 19.35 19.45 20.00 20.25 20.30 20.35 20.45 20.50 21.00 21.20 21.25

8.06 АеробІка

· · · . . : : . ............... -818r

Написані на глиняній дошці у

15.00ДраАв

15.30 ДаІІджест КмІвмІсw\буду 15.50 Адреси ділової удачі 15.55 Гарна вІсть 16.25 ЕфІравтоторr 16.30 Ое3а серед хаосу 17.00 ВІдеомузика 17.10 ЧІтttО І RСНО . 17.40 Адреси дІлово! удачІ 17.50 М/Ф 18.10 ВІдеофільм •Н811чарІвнІ·

~Кусто•

1.80 Т/С .......... _ .188 . 0188•

8.~0 СвятІ дзвони

14.40 д/Ф ·СнІгова лю.r»~на•

наІ

1 серІІІ

..,..

11.ЗО Робота І навчання 11.35 Анонс 11.40 Муз.зорепад 12.40 М/Ф

Погода

1.10 Т/с •ЧеродІІ• 9..40 на перwМй nоt'ляд ~Q,QO r}RQ~~ І. СП!/!аА 10.30 ДОІСМ ІСІ дома 11.05 Ранкоеа зІрка 11.35 Куховарня 11.50 nп-та здоров'• 12.30 ГраІ\, rармонІе уІІІОбле­

0.00 0.45АІос

7.30 Т/С •НІ еІс:трІ• 8.20 Мікс

•УкраІнсwса десятка•

11.20 Єpanaw

Обсн І друкованІІіі аркуш.

k~~~~~:~с):~1 1<(~~~:алівсrька

Віддруковано в ЗАТ "БІ'ОВЛІ'СІ,КА ДІ'УКАІ'ІІЯ" КиївсІ,коІ·о обласного комітету інформації.

Зам. 1564 Тнраж 2476 прим.

#30 1998  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you