Page 1

ОРГАН

&РО8ЛРСЬКОГО

'МІСЬКО'

Газета ВИХОДИТЬ З

МІСЬКОГО

РАНОННО'

17 KBITНJI 1937

РАД

*'

pOKf

КОМІТЕТ)'

КОМ)'НІСТИЧНОJ ПАРТ , ІІ )'КРАІН·И,

НАРОД'нИХ

*

ом зо (1317)

ДЕП)'Т,АТ'І

Вівторок,

КИJІСЬ КО,

ОБЛАСТІ.

*

24 лютого 1987 року

ЗЕРНО-НАШЕ . ВАГ4ТСТВО

Ціна 3 коп.

ПРА ВОФЛАНГОВІ

П'ЯТИРІЧКИ

13 3БОРІВ ПАРТIЙно.. говПОДАРОЬКОГО АКТИВУ РАІонного АГРОПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄДНАННЯ 21

лютого- ц.

р. в Бу­

динку ' культури

радгоспу­

гектара, а в с Літківсько­ му., С3аворицькому.­ всього по 11.

комбінату' .ТепличниЙ. вІдбулися збори партІйно­ господаРCf>квго

8іКтиву

вівса

аГо

питання • Про завдання партІйних, Мдянських, го­ сподарських оргак1в райо­ ну по зБІльшенню ви­ робництВа І закупІвель в

свІтлі

сорти

вимог

'

бригад по зерна,

го

уже

40-50

,ряд

ра. При забезпеченнІ від­

спецІалістІв

повідних умов в кожному господарствІ неоБХіДНО сі­ яти 1 гречку. Це дозво­ лить

ків.

агропромислового

Прикро. що

- ,

суть

особл~во

добрив

ка 20-25 процентІВ. А належкоІ віддачі. вІд

-

них чlТRО

нємее.

.!іовні

Невиправдано знизили урожайність зерНО8ИХ за OCTaн;lii роки радгоспи Ім. Мічурl,на, • ЛіткІвськИЙ., • Заплавинй •.

н.аЙбільш

лІвськиЙ.,

еЛітківський.,

.з.аеорнцькИЙ.; Ім. Доку­

чав~

площІ

ЗнaRно

то

посІву

УІ

ЗНИЗИЛИ.

Щодо ду,

в

сортового минулому

скла­ РОЦІ

найбіЛЬШУ площу в райо­ НІ зз.ймала .полlська-70 •. 11 урожайНіСТЬ виявилась найвищою 31,8 цент­ нера з гектара. ' на такому ж pLв1t1 була • білоцерківсьК&-47., а ось скиянка. дала ВСЬОго. 27,2, Q • МИРОНівська-

808. -

23,3

центнера з

гектара.

Друге місце по врожай­ НОСТі , займав кукурудза.

В Х-й П'Мltрі'lЦl 11 було зtбр.аано по 52, ХІ-й 35 і в, 1986 році -- по 29,8 центиера з гектара.

В

ва.

радг~сп~ ., Бобриць­

КИЙ., іМ. 6O-РI'lЧй. СРСР торІК ЗібрМИПОкад центнерів 'КУКурfдЗИ"

60 3,

викладеиі'

ос­

пуикти землеробст­

СпеЦі&ЛіСТз.м

РАПО

т.т. БоццареJ;lКУ, Талавl­ рl,А.ЮЙСі, яКі безпос~

редrиьо вІДповІДають за цю'

ста61Льний

ypo~ в ,районі дає ози­ ма пшениця 25-30 Цe.1l.тнерlв з гектара, про­ те в , радгоспах .Краси­

віД

ства, 1 Іх- найвАжЛИВішоУ ланни _'"'""' с~озм1н. на ХІІ п'ятиріЧку в р8ЙОS1 розроблен! цільо­ ві програми .ЗЄpau., • Корми., • Родючість •. В

'МІ~алЬoRНХ 'добрив на 25.:.-30 процентів, зaro­

цього

а також

тованих, систем землероб­

поставки

тівля орntнlчRНХ

ім.

хвороб і шкіднИків. Головиою ж причиною иестійКОСТі виробництва.' зериа є вкрай повільне освоєння науково обrpун­

роцІ

цей час' зросло в окремих ра:дгосna.х в 2-3 рази,

і

полів,

• 3оря., • Заво­

рицЬкиЙ.,

до ' 25,5 центнера з ге!<­ тара в 1986 роцІ. При цьому еиергооЗ6РОЄlНя за

зб1Льiuилнсь

від

,радгоспи

Мічуріна,

минулоХ п ятиptчки зросла урожайi:dсть

1981

господарства

забур'янеНОСТі

ється на одному RlвнI. " За в

райОВ1

гa.pнlfx. ВеЛИКі збитки не­

сятиріччя валовий зБІр зерна в районі залиша"

21,2

в

погано ще використову­ ються меліорованІ землі, а подекуди , урожаАНіС1Ь на них нижча, ніж на бо­

доповідач, пока­ що два останніх де­

-від

потр~

би хоч би сВОІх робітни­

об'єдНіЗIШЯ А. В. Бере­ зовсьВИЙ. - А'КЗJJ1із роботи гос­ подарств району" ска­

роки дещо

задовольнити

, ДіЛЯНку роботи,

,

Q також

roc·

головиим агрономам подаРСТ8 В01fJJ несуть персональну Blдno51-

-

дальнІсть

на МІсцях

ПОТРібно забезпечити проведЄlЩЯ ци" захоh1в у життя в установлеНІ СТРО- '

ки.

важливо

грамотно,

тобто науково вано

O(iгpYlrТO"

виквРИСТОВУвати

до­

брива, дотримуватцся оп­ тиМ&ль:них

FТРОЦІВ

Сівби,

забе3І1е"fНТИ належНlф до­ гляд за:JCультура;ми.

В зБІЛьшеННі

вироб-

аицтва ~рш! першоч,ерго­

ве :nJaCtення має добре оргаНізоване насінництво.

На жв!JIЬ, ДО 'цього важ­ ливого питання керівниЮl

!

спеЦіалісти иеасю.ци по

ставляться

- "госІіодар­

ськи. тож 1 трапляється так, що ел1~Jlе ' касіШlЯ згодовувт~ худобі· або ПОТp8ruJsє

кІлькість

,

в

загальну

зернофуражу.,

В Цілому до .:lJaCUmя с,nщ

очистки піДХОДИТff

б.1льшt:eрЙозно. Хоч посlвузалншаються

до лі·

r.

сГоголllі1С1!КИЙ.

·М. Гутвик.,

ІІерева­

-

ги прогресивно! т~оло­ гії, ян бачимо, очевидні. Та для їх , шнршого запро­

роком 3Рос:rає,

не вистачає добрив, технІ­

УІ з

вадження н!!має у'мов

коmним

а ст~оки

-

збирання не зменшують­ ся, що, звичайно, призво­

ки,

дить до втрат зе~

,ку в рік одержували низь-

Більше

,уваги

ВИСОКOhRlСНОГО

наСІН­

ня. Чому ~'р'аДГОСПі з ро­

кі врожаІ? Во

треба

рушували строки

технологію

ви­

зернових,

'проведення

основ­

них агротехнічних захо­ дів, мали ННЗЬКУ , якІсть

дворах, поставили техніку

ПОС1вного мат~рlалу, за зерновим клином не було

на тривале зберігани~ і в основному З{ікlичили ре­

боку

належноro

техн1ки,

а

також

зерно- і кормозбиральних 'Комбайнів. ОдНак в' радгоспі .ВеnикОДНJdерсь· кий. ще ,не готові до

боти

22

- '

Є

1'0-

по

14,іЛіт­

кою,

обприскувачами, ,lfe

вистачає тин,

окремих

а

запчас­

ремонтно-транс­

портне підприємство! рай­ агропроМ'постач (т.т. Во­

всі

піДстави

одержати

центнерів зерна з

:15

гектара,:

ЮвськомУ. -І 13.\Не все ще гаразд і з грунтооб­

робною і посІвною теЮIi~

з

І пар­ орrа:шзаЦlI , pa,l{Тепер 'зроблено

площІ вчасно· заС1ЯНі, ма­ ють хороші попередники.

трактори, ~ '.Го­

roлlвcмroмУ.

КОН'lропю

адміністрації

т1йноJ госпу, прав~'НІ висновки -вСІ

монт грун1'оо6рОбцоУ і посІвно!

,

- ,Н;іШ радгосп l{одимерсьнНЙ.. -

• Вели­

гово-

рив на зборах активу ме­ цього

xaHk3,aTop ства

М. Л.'

господар­

СllВЬКо,

-

одержав торіК надто низь­ кий урожай зернових культур. Кращі плоЩі

'

рона Г.· Г. 1 ДОJIЖ~ИКОВ М. Ф.) не .кaдalOТЬ рад­

були віДведені під овоче­

госпам· належноІ

дили

допом()­

ВІ го

ГИ.

В

збіJIьшеННівиробнlf.

цтвазерна

важливу

роль

відіграє широке 1 мотне застосування

тенсивних

гра-, іи­ технолог1іt об­

рОбітку зернових культур. ТорІк на таких площах ,одержано

-зо

врожай

процентів

на

20

вищий,

.ніж на загальних. Тому "а спеціальних заняттях з кер1вникa1tpf IІриД1JIено ве· ,пику , уіагу ,вивченню

особливостей технологій .

Інтенсивних

Наші УС:Пlхн ~ в пря­

мtй залЕ;.ЖНОСТl від стану перебудови,ЯJtaнвні про­

водИться в краІні, від, ,' РІГ

' боти КадР}В, на що 'особ"

ливу увагу звеРНУJ!~lчне­ вий ПлeGtyм ЦК иnrс.

Пепшим в ОбговореННІ

доповіді тор

виступив

рaдrоспу

дирек­

• Бобриць"

кий. І.І.С.,асюк. В ми­

нулому році господарство одержало порівняно НIfЗь.

кий урожай зернових, по валу недобрали до 400 тонн зерна. Причини ми знаємо~ а тому на " виро­

щуванS1 "зерн~вих задро­ вздJЩjr бригадний пtдряд.

~1fМа.пшениця на площі 51'f! гeKTap~B ,ПОСіяна по кращих

попередниках,

в

тому ЧИСЛі 300 гептарів за інтенсивною т,ехноло­ г1єю. Восени п'1дживиЛи поеіви мін~'ральними доб­ ризами. цей агрQзахlд

'

грубо по­

РОЩування

машин. Використовую­

ний порJtдок на машинних

' УРОЖ8ЙнІсть ,

те'Ч!OJJогією

госпу

го­

завез­

Ні, більш1<:ть господарств оо'єднаlfНЯ навели' належ­

за­

ЦЄН'l'HepiB з гекта.­

не

до

чи СПрИflТЛИВУ логоду осе­

в

які

ще

з 1Нтенсив

- по 40.5 центнера з гектара, - сказав бригадпр рад­ ною

ЛИ' з державних фонДІ!! .. Окремо слід , сказати про збираJU>НУ Irехніиу.

ну

зерно­

проса,

безпечують

виробництву

З доповіддю перед' при­ сутНіми виступив перший заступник голов.и рай­ виконкому, голова район­

зав зує,

сорти

К<mДИЦН\., Зиа,ч·

а на пл08llllх

приділяти технічнQМУ ста­

ви­

прс;щентlв посіву

посівних

,,

вих заЙМaJ<YJ:ь в район! КРУП'ЯНі культури­ просо. і гречка. Урожай­ юсть Іх надто низька. Є

районно! ланки.

ного

5

Всього

депутатів, механізованих

і

пшени~

жита!.

структурі

ВИ"Рад

мехаи1за·тори,

керівникІв

озимою

не доведена

Кількість

рощуванпо гороху, озимо­

сrreціалісти

, господарств, ro'лови конкомів сільських народних бригадири

з

ТорІк цаша бригада ви­ ростила з'ернових по 29.6.

ра'дгоспах

наСіння'

сподарства,

при

слід при.ц~лити уваги

орmнlзаціЙ,

керівники і

які

в

'ну кількІсть його ці

конвеЙєРі". ЗНВlЧНО більше

•.

В роботі зборів взяли у*ть секретарі партІй­ них, профспІлкових і ком-

сомольських

серед­

цею. Люпину І , вики тре­ ба мати стільки, щоб за­ безпечити підсltв ', зеленого

р.) Пленуму -ЦК КомпартlІ УкраІни \ Ки~ Івського обкому партП з питaшm

ячменю,

нарівні

грудневого

(1986

цього

в

І

віДІІовlдній зanравці груИ'l'У добривами здатнІ забезпечити, врожайНІСТІ;> '

ХХУІІ з'їзду КИРС, По­ станови

становить

.щкІ, , а

с3апла.внИЙ., сЗавориць­ кий., сЛ1тювський., ім. ДокучаєВЗ! , ще третина

lН1Ьому 18-20 центнерів з гектара. Щоправда, цІ культури , потре.бують, бlльшоІ уваги. Є хорошІ

РОПРОМИСЛQВого об'єдна.н­ ня •. на яких обговорено

зерна

Урожайн.lсть ячменю

,

чені

культури, ж

до по

сІвбу

проВ<>­

жов'NJJl,

до

стерньових

р'едииках.

hнні

жай-87 посІяно

На 'iba.tly знімку слюсар-наладчик Олександр Ковбасинськи(t. Трудова діяльність цього майстра вже багато років n,?в'язана із порутовою С,4ужбою, Нині ' йому доручено оослуговувати багато одиниць в'язальної

то­

технЦси в броварському ательє .:Мрія». І потрібно

попе­

пІд

уро­

l1uu

гек­

сказати,

тарів озимих, '11 тому чис­

ЛІ

400

teкTapiB за інтен­

сивною технологією (В минулому · роцІ иа одній з такихплощ

но по

47

що він. виконує свої обов'язки

Я1ЩайсуJoULi1Шіше, У наЙС/С/Іадніших ситуаціях Олександр вміє вдихнути життя машинам, які, здавалося б, неможливо відремонтувати. Тож і поважають у колективі О. Ковбасинського, за nрацьовитість" винахідливість і хорошу людську вдачу. . На фото: О, КОВБАСИНСЬКИй регулює в'язальну

оуло одержа­

центнерів зерна

. машuн.у.

з гектара). Попередник'­ багаторічні трави, куку­

Фото М. Семинога.

РУдза на СИЛОС ізеJIенни

корм. Восени внесли не-­

КВРВІУНОК

обх1Д~ nожнву і ОТРУТ0-

х1м1иати

проти

хвороо.

ПроведеНі заняття з меха­

у

нІзаторами, атестацІя їх, застосовано бригадний піДряд. Тому й впевненІ, що урожай буде щедріЩИМ.

копи

nlквlдацlі

'на

зборах головний агроном радгоспу В. Ю. Лисенко.

вирощують

зернові

куль­

насnlдиlв

евакуйованого

на

тури, РОЗПОВіЛИ бригадир тракторної бригади рад­ госпу еРусаНІВСЬКИЙ. І.

аварІнна

АЕС, иа до­

споруджуваnм

сою :врожаІзернових культур.' Дос:відом їх ви­

Про цікаві' практичні поради механізаторам, які

трапиnаСR

aBaplТ,

житnо

""Н

'Hacell~HHR.

Тепло ' дружби собі ой діти.

вJ.дчули ТисячІ

школярів міста і району вІлпочивали влітку в піо­

нерських таборах,. пансіО: натах, .на базах відпочин­ ку ГрузП, Азербайджану, Молдавії,

Інших

союзннХ'

рад­

реооублік. Т~пер Ж, е, коли ТРШ1Илося стихійне лихо в ГрузП, маленькі меш­ l;<аНці ' Броварщинн не, залишилщ:я байдужими . до БЩи. На мітингах, що пройшли в школах Брова­ ріВ і району, Іх учаснЮ<и

голова викоЮ(о­ му ' Красилівсько! clnьcь­

ність допомогти грузинсь­ ким: друзям.

r.

Гy~ та головний

інже­

нер радгоспу сЗоря. І. М. Ковтун.

В обговореНИі доповіді ' 1;alКОЖ

,тар

~y

J,lнступили

ceKp~

парторгаиізаqп

ім. Щорс~ - В.М.

Te,RJIJI1J, коУ

Ради 'народних депу­

11000700024

рону;

помогу трудlВlМІкам KMiBtWtни прмАwла8СН ира1tt4. Пр.дстаанкии рlзиих нацlo­ наnьностей браnи участь У

Радгосп ім. 60-ріЧЧЯ СРСР завжди збирає ви­

подІлився

минуnоro

Чорнобиnьськlй

'

рощування

квl'1'кl

,

висловили

свою

готов­

.

000700024

рахунок N2 за­ ,робленІ RОШТИ. РІзноманітними були товари на ярмарку солі­ даР!:lості в Калитянськ1й середній школі імені В. І. Леніна. Попитом користу­ валися і м'ЯКі іграшки, і в'язані речІ, і цукерки та пиріжки, зроблені руками Ді'l'еЙ. Виручені за про­ даж цих товарів кошти карбоваН!~~~~ма­ ленькі Ra:литянці перера­ хували у фОНД ДОПОМQГИ жи-rелям районів Грузії,

-

380

що постраждали хії.

Не. :відстали вихованців

від CВd'ix

і

Одержану за

від сти­

педагоги.

перемогу в

соціалістичному

змаганні

ІІІкіл області премію в су­

Мі близько ців

500

карбован­

вони також перераху­

ють у фонд допомоги.

'

Рlзнlсуми внесків робо nнть у цей фонд wKOnRpl

&роварщини

-

вІд

KlnbK~

"Так, учн! 9-Б класу ВеnикодимерськоІ серед­

до Аn.

ронь. Піонери і KOMCOМORIt­ цL розуміють: rop. сусІда - ,

довели Ім toспрозрахунко­

кому І. С. РУД8ІС. 3 oбro:ВQреногопитання збори прийняли резол~

ньоІ школи вирІшили по­ 'слати "в міеьквикоЮ(ом міста Кутаїсі посилку з теплим одягом. А учнІ, мІІСької восьмирічноУ шко­

ве завдан}JЯ.

цtю.

ЛІf

про/3єдемо і весною. Готу­

ємося

до сltвби'

ярих

культур, заготоВltли насІн-

ня, відреJdонтували теіні:

, І<У, З механізаторами про­ вели вtдп.овідні заняття,

татІв ~ Ф. Сибlга. На

;slfpax

з промовою

:вис;тyttIfS голова райвикон­

.N! 4

перерахували на

них

не

сотень карбованЦІВ. те, що нІхто 3

rOnOBH. не

ЧУЖ.

заnнwаЄТЬСR

осто­

торе.

Р: ШУЛЯК, комсорг

по

групі

. шкіл

Місьвкому ЛКСМУ.


* 24Л1Отого 1981 Дf)"~ ••••••••••••• .н о в Е

2 сmoр.

.пютоrо вlДб~ ПJlевуи 'JdCЬDОIІ)' K08COIlf0-

18

~y Украі!pl. На ньому з АОПОIМдIO

'сПро

якому

проеп

секретар

Ml~oМy' КОМСОМОЛУ . К. ВОРУШИЛІН. ПЛ~М також заc.nyxав Звіт, сПро ро6оту JtOВ1Тету

JOТЬ ,деталі, справою

мольці

lIieTO~ роботи. світлі рЬПевь ХХYlІ

1

з'Узду КПРС..

"

"

,

обліку протяrQМ 'PORY, мо·

зав доповідач, форму­ ється і утверджується но­

жуть бути зияті з обліку як ті, хто фактнчно .•тра­

' вий погляд иа місце , моло­

ді та її суспільно - полі· тичної організаціі в ЖИТ1іі країни. 'Винесений на Мговорец· ЩІ проект Статуту ВЛКСМ розроблений у .віДповіднос­ ті з рішеннями ХХУІІ з'їз­ дt ' КПРС, з ідея,ми редак­ ції Програми КПРС. В ньо­

нагромаджений

за

В

ході

octaH-t'і

реН1l'Я .

проекv

обгово­

мольських

.

К8А8СТР

СР,СР

деНІ у груднУ комсомольсь, кі збори.

Розв'язано завдання великоі народногоспо­ дарської ваги скла­ дений і вводнться в дію

сдержавний

. мїс!ить иеобхідні ві­

~

організації. Він,. зокрема, скаЗ/lВ, що комітет ' знай­ шов нові формн!Sоботн з

за-

з що

партія визначає

КОМСОМOJIУ

водобудівного

суть

Київської радгоспу

як суcnільно

політнчної

організаціі.

Та·

характернстика

rоловного

ось

Статуту

обробному

об'єднанні

Статуту

нує

передову

ять

дян.ської но, щоб лець

не

молоді. кожен

n

оа f!.fI,-

ОН9влення

ра­

словах,

відповідав

ню.

цьому

а

за

приділнти

виконанням

ських

сумлінного

необ­

комсомоль'

до

показатн

міськкому

У

шнрено

Статуту

права

po~­

комсомоль­

ськнх організацій. У цьому,­ зокрема , передбачено вирі­ шения пнтань по особистих справах комсомольців аж до

внкдючення

ВЛКСМ в

сомольських Ім

з

лав

первинннх

ком·

організаціях.

передані

й

пнтання

комсомольська

два

заводі

комбінату,

стягнеННlf

В..1КСМ

де

' стягнення

оголошено в Подібні

1979

нату тів

«Теплнчннй:"

tpec-

алістів Тов.

НІ СШ

ВІД оргаНІзаЦІІ є несвО­

в проекті

сф6рмульоllана істинно де· мократична

норма

хто

комсомольсь,

вибув з

-

ті,

КОїорганізації без ЗRЯТТЯЗ

'

ді

но-чар,

,

ну. Це і сfало

Иа

транс­

пл~нумl

міськкому

ЛКСМ ,Україии

було

тверджено

постіjlних

склад

за­

комісій міськкому,' комсо­ молу та штабу «КП:.. Групі . ' комсомольських активістів бу.по вручено

педзаго­

запорукою

Його успішної роботи. На· заводі створено 35 робочих місць для учиів, клас, у

-

.

Грамоти Украін ...

ЦК

Комсомолу

розрахунку жителя

иа

скоро­

засобами дбати про під­ внщення 11 родючостІ. І це , враховуватнметься

в ' господарствах

та

їх

підрозділах: скільки; на­ приклад, було в грунті гумусу

ні

при

укладен­

госпрозрахункового

піДРIІДУ,

скільки

шилось

зали­

після збираННIІ

інтенснвного

врожаю.

Одночасно із складен­ иям «Державного зе­ мельноrо

кадастру

СРСР. учемі

ліСТd

й спеціа­

системи

Держаг­

ропрому СРСР розРоби­

секре­

З обговорених питань пленум прийняв відповідні

постанови.

Nt 2. д6

ремонтно

~a~

берегти землю-годуваль- · ннцю; всіма снламн і

'секретар

участь

.

тилаСIІ з 1,03 до 0,82 гектара. Висновок ціл­ КОlllочевидннй: необхід­ но ще більше, ніж досі,

виески,

портного підприємства В. Левченко, міського управ­ ління ,торгівлі О. /вчен"о, інспектор комісії в сrфавах неповнолітніх В. Ca-ЧОЙАен­ ко, головний · інж~иер мо­ локозаводу О. Лосєв. ,

працює формально. Супрун розповів

кандидатів

також

в

кожиого

заводу

О. Борсук, тресту «Брова­ РИПРОМЖИТjюбуд:. В. Ло­

Вдало 'підібрали на заво·

єчасне ' зняття і постановхц

землі

ли

тарі комітетів К6МСОМОЛУ радгоспу «Русанівськнй:,

науко­

масовнй сектор . Він також поділився досвідом роботи по _створенню секції мото­ кросу, яку віДljідують і уч·

«Броварипромжитло~

на облік. Тому

взяли

221

rаторіЧНі насаджеlJ~lІ. Зауважнмо, що за щ:: танню чверть Століття помітно збільшилнсь · те­ риторіі иаших міст і се­ лищ, а площа орної

Про проблемн шкільної мо..l0ді доповів уІІень місь­ кої середньої школн H~ 2 Ро-чан дОАженков. у обговоренні доповіді

'Мн

угідь. З них

мільйона гектарів -

комсомольців, де сво­

Щирсь"а.

Аого

мільйонів гектарів.,...... орна земля, понад4.t?

ємства, побуту, дозВілля, соціально-культурної сфери.

заАняті

про те, як на заводі орга­ нізоване дозвілля молоді. Актнвізував роботу культ­

буд:., ,«Броварисільбуд:.. Одннм З характерних по­ р}'ше~ь відри~у ~?мсомоль­ Щв

моло,

- технічноі творчості мо­ лоді . . Рада молодих спеці­

мають

комбі-

CT~OBHO

ких.

Групком­

сплачуються

агропромисрово­

комплексу. В

розпоряд>кеННі понад 558 мільйонів гектарів сїnьськогосподарсь-

комсомольсь.кої органіааціі тресту «Броварисільбуд:., rоворнла ,про необхідність залучення КОМсОмольців до розв'язання пнтань, ці ст~уються· жнття підпрИ·

во

.

-

комсомольці

зокрема

місце в комсомольських ор­

ганізаціях радгоспу

С.

Водночас ще існує чима· ло невирішен'нх проблем,

бу.10

фактн

-

~

там і Дl\сципліна на рівні,і комсомол~ська організація · боАовита , Аавторнтетна .

,

член,у

році.

єчасно

придбали технічні засоби навчання. І 'тепер заняття будуть проходнтн більш цікаво, змістовно .

по 3 і більше років, Та сво­ єрідний рекорд байдужості побнли в комсомольській · організації заводобудівно, гn

I<омсомольсы<o

ресурси

пластмас Ю. Вергун.· Практика показує: там, де наведений порядок в иав: чанні

'3'3,

Для прнкладу назве­ "о кілька цифр, які ВИ­ значають '. сьогоднішні

дій. Во­

комсомолу

динаміці

перспектнву.

сказав ceK!feTap ко-

-

мітету

членів ВЛКСМ тру­

в системі політосвіти.

торговельно­

машннобудування імені XXVI з'їзду КПРС 5 ком· мають

17

Всі

го

сомольців

дю,

\

створенню ше двох КМК

стягнення члену ВЛКСМ повннна заслухати його. А на

ХХУІ

1>атьківщнни,

активних

угід­

мельного фонду. вияв­ ляються тенденції на

.

сорг наВІТЬ не ВХОДIlТЬ до ' складу ради бригади. - Перебудова у KOMCQмолі це відхід від ста­ рих форм роботн З молод­

діжні колектнви. Звнчайно, це мало. Комітет комсомо­ лу' проводить роботу по

ор·

ганізація не пізніше як че· рез рік після оголошення

ось

імені

д.о

по

.

за · вико­

творчості молоді.

днться З особнстим клей­ мом якості, ' У нас працює,

у проекті Статуту вказа· що

рідної

сків;

прийому до комсомолу. но,

ком­

Дійове змагання розгорну­ лося у нас між комсомоль­ ськими організаціями цехів. · Один з основних по­ казників виконання З.ав­ дань. Та при підбитті під­ сумків його врахов)'ється виробнича і , ВНj/трісmлкова дисципліна, організованість у здачі комсомольськнх вне·

qлеии

комсомолу.

проекті

секретар

сказав він . У нас на заводі І!Рацює 298 членів ВЛКСМ.

обов'язків повинні в першу чергу

допові­

.

життя.

ступнв

го

Приклад

ставлення

Атн

3емлі

нянній

на . ознайомилася. з робо­ тою слюсарио ' зварю­ вального цеху, де працює комсомольсько " молодіж­ ннй колектнв. Члени його . - активиі учасники всіх справ, що вирішуються на заводі. Однак комсомоль­ ське бюро часто формаль­ нопідходить до роботи КМК, науково - технічної

О другому питанню ЩІ-

нобудувания

контролю

доручень.

сто­

кількіс­

' оцінки.

чверть століТТJI. Тим са­ .имвимальовує'!1>С_ каРТІІна змін, JПCi Bi~qy­ лнсь У використанні зе­

ність комсомольців і рере­

ска­

з'їзду КПРС Б. Супрун. Основне завдання кожно­ го комсомольця ' і молоді - чесно трудитися набла­

зван­

Особливу увагу

хідно

кість

час подолати пасивність, а інколн й безвідповідаль­

сомольської організації за­ воду торговельного маши­

А на ділі як можна повні· ше

завдання. що

його

якісні

АЯХ:', «Якість земельних угіАЬ:', «Показиики оцін­ КіІ земель:.. Відомості, ,ЩО наводяться по · краі­ иі й союзних республі­ ках, даються в порJв­

Одиак

контроль

та

У кадастрі .чотири роз­ ділн: «РеєстраціJl зєм­ лекорнстувань:., «Кіль­

виступі сказала, що настав

дач, вимагаютьиового під­ ходу до справи. Перебудо­ ву необхідно починати з себе, чітко визнаЧНВШR 'СВОЄ місце у' всенародній бо­ ротьбі за революційие

Необхід­ комсомо­

лишена

«Кра­

перед комсомолом,

зав на закінчення

(І.

частину

. Нові

.

9<~'

зано, ща комсомол

сутній

рах озиайомнлися з проек­ том.

спілки.

нанням прнЙнятих . рішень. Секретар . KOWЇTeтy комсомолу світлотехнічного З'аводу /1і Л е.бідь у своєму

QP-

нів ВЛКСМ лише на збо­

Нурбоєв), тресті ' «Бровари'сільбуд:. (колишній секре­ тар С . Тладишев) і досі панує бездіяльність.

проекті

'комсомольських

ганізацІях радгоспів

тар Г. По~вященннй), «Літ­

ківсь,КИЙ:' (А. Грановськнй), імені Мічуріна (Н. Колін­ ко), виробнич<UlУ деревu­

в

СНЛівськиЙ:., імені Мічуріна, Літківської . фабрикн ху­ дожніх виробів багато чле­

На жаль, розуміють це далеко не всі. У комсо­ мольських організаціях рад­ госпів «Авангард:. (секре­

у

ні

нашого

національного

багатства,

серйозним недоліком мож­ на вважаТI( те, що тут від­

кий:., міськвно та іншнх.· А

ке визІІачення е однією з коріН'Них відмінностей но­

вого проекту ВЛКСМ.

,

членамн

комбінату,

Основу

землю .

цифр. За кожною з ннх , той чи ІНШИЙ . показ­ ник обліку, та 'УІ інша

• МОЛОДІ

птахофабрики, «Великодимерсь­

-

основ

-

ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ КОМСОМОЛУ УКРАІНИ

11

про

в'

Цей державний доку­

бойовитість авторитет

Д МОСТІ

мент являє собою абір­ ник, в якому сотні таб· лиць і багато , тнсяч

Підвищувати і

зе.,ельНнЙ

кадастр СРСР:.. Краї­ :на ВП~іПе одержує фундаментальну працю,

єн"о, який був у скпаді ' комісії по перевірці р~оти .'згаданої комсомольської

в. комсо­

ОРГjlНlзаЦlЯХ

3ВI8J1ьниl

комсо­

Учасникн пленуму взИ .­ ли активну участь у обго­ воренні доrrовіді і звіту. Першим внступив, секре­ тар комсомольської органі­ зації заводу алюмінієвнх будконструкціА С. Сергі-

рення його надійшло уже· 80 пропозицій і зауважень. Цікаво проходнть обгово­

роки. Про велик~ Довір и молодіroворить !'tой факт,

вважають

, реконструкцІю Nt 20 в. 'МОІІодіжиr

буває ннні в пошуках но­ вих форм і ' методів робо­

виесені зміии, ДОПQвне}{ия, уточнення. ' З великим іитересом, за,­ зиачив далі доповідач, ВИ­ вчаЄТЬСIІ в nервиииих ор­ ганізаціях проект Статуту

ВЛКСМ.

му врахований досвід ком­ сомольського будівництва,

ФОТОРЕПОРТАЖ

Ваи.вою

тн .. По-новому , ~ули прове­

тив зв~язок з ВЛКСМ. Водночас в ряд положень доповідачем були

,

НОТАТКИ ОГJUlДAЧА

їд,льиі кафе «Зоряне:.. , Комітетltомсомолу пере­

'

у ХОДІ перебудови, CKa~

JI" .........................................., •••••••

У

.для

Qотрібні

аиробlllЩТВ8. .

КОМСОМОЛУ заводу тoproвem.вoro 8ашввОБУА1В8111111 iмeвiXXVI з~Узд1 КПРС ПО переБУАОВl 1 OВ08JI~и-

, ВЮ форм

навчаються.

майстернях май­ бут!!і. робітннки ВИГОТQ8JlЯ­

иовоі редакціі Ста'1'1"1 ВЛКСМ. 88Cf'yпJlВперmвl

,

вонн

. шкільнИJt

Ж НТ Т

8

універ-чазі уnравАіння торгіВАі ~іСЬІСвиІСОНIСО-ЧУ зав­

леННJI

Ці фотозні-чки зроблені наши-ч гро-чаdсь"и.tC "оргс­

TQI(, nрацівника.чи • прилавІСа

10

процентів.

.

МЕН КО дdnо-чагає no"уnцеl1і вибрати товар: а цим ХАOn­ чака.АС сподобались nіСТОАети нової "онструкціі:nрода­ вєць В, В. ЛАС/ЧННКза ОфОРМАеННЯJl вітриНи: за будь­ якої погоди поспішають ор 1/Hi,epJltJ211 І бро,арчанu, і гості.

би, пов'язані мою

гaAaнTєpetlнoгo віддіАу

На 3н~.чках: продавець відділу іграшо/( Л. В. /(ли­

вдоскона­

звітио-зем­ справи

У

країні. Незабаром служ­

давці яких ввічливо 06САуговують nQ"уnці" домагаються ви"онання планів по продажу товарів насе4енню. січневий nАан ви"онано на .· [02,7 процента, рtщ;tізовано то­ варів на 53,4 тисячі ІСар60ванціВ. Добре йдуть справи і у віддіАі іграшок, де місячний план також nврекрито ' на

Аля

всієї

левпорядиої

nонденто.ч !І віддіАах штучноl галантереї' таіграшоlС,nро­

ме­

документи, ~ що

иеобхідJti

жди багаТОАюдно. Щодня тут роБА"ТЬ nо"уn"и тися"і АЮ­ дей.

інструктивні . та

тоднчні

вою

.

з держав-

земельнокадастро-

kММГОЮ

(міста),

району

одержать

їх.

Уже відпраlfЛено на ' ба­ гато

адрес

щодо

класифікації

«Вказівки зе-,

Il~Ь:' і «Прнродио-сїnь­

С~ХО,тосподарське муваиня

paAo- ·

земельноrо

фонду СРСР•• д. СМИРНО8, ТАРСо

or.......


...........................•.........

•••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Н О В Е )К J( т т JI" .............. 24 лютого 1981 polty *:1 СІІ80р. НАДЗВ И Ч А

У

R

ма.

Н О

складному становиЩі

техради,

;sнаходиться сьогоднІ Р.М­

госп

.ПУх1вський •..

подарство

ло

пост1йно

у числі

минулий рік

ходи­

І

воно завер­

шило з борl'ОМУ 674 ти­ сячі ·карбоваНЦіВ. у той же

час

юсп!

у сусІДів

імеНі

--,

Кірова.

птахорепрgдукторl

Bapcld<OMY~

рад­

справ

радгоспі

охоплювала все

вона може давати. най­ біЛьші прибутки. Кожен день

.не

Нині Адемова про те.

на робо-,

.

кун.

бе

..щ з ~. Г. Трубою та О. І. Безсмертним.

крок у гос­

напрямку ·. ак­

тивізацП роботи керівного ЯдРа спеціалістів. Зокре-

з

хорош~І

тепер

вона

госпу

організувати

трудове

перництво.

Н.

І.

групи

Тнмчеино,

голова

народного

контро­

лю В. М.

Похил.

слідкують за ди

тваринам,

Вони

подачею вовидаленняft'l

г.ною. Якщо донедавна ще ТРalIIЛЯЛИСЬ

теХНОllОГП

поруш~ння

годівлі, · т.о

у

те­

пер поліпшилась структу­ ра . раЦіонІв, запровадже­ на ме~анізована роздача

концкормlв, тварини прий-

підрядом. Це якість управ­

якІ

торах,

п,ацювати­

буде

трак­

переглянуто

норми виробітку, бо вонн булн надто високими. На­

мічаєТься

·

будLвництво

на складні обставини, до­ билися у минулому роЦі

плановИх

.

ред

авторитетом

вирощування.

на

кормових

бичків.

Для

йідгодLвельникlв виділя­ ються кqрми і транспорт. -якнй ро~озить Ух.

Хоч в цілому проблема кадрІв у раДГОСПі ще за:

.

po~1

зобов'язався

ПОlністю

піДГОТОlnені

КОРОІИ.

Ао зиміlnі,

6рудні,

приБУТКИ. мо:

року дещо КРl!ще піДГОТУlаnИСI! до зими, є Сlоі корми. Проте і І ц"ому rOCnOA.p-

nіl'Я і НОІонароджених теnl!Т ПРИЗІОДИТ" дО ЗН.ЧНИХ ІТр.Т моnодняк. р.нн"ого li~ ку. Виникненню З.ХІОРЮІ.Н.. (диспенСіl!,

т. ІИРОЩУlанні теnят. У січні КОРОІИ не КОРИСТУІ.nИСЯ .,моціоном. У коріlНИК.Х бупа lеnнк •. Іоnогіст", брудно, маП0 місце

коnіб.ктеріОЗ т. ін.) серед НОІОН/lродже.них теnат СПРИI!Є .ОДНОМ/lнітн. і нез6аn.н-

"орушеННI! ".раметріl MiKpoкniM.Ty"oco6nИІО І· приМіщеннtlх· NgNg 4, 6, 8. У коріl-

При неДОСТI!ТН"ОМУ .60 нерегуnярному моціоні У тіn"них та сухС?.стіЙних коріl пору.wу!>т"ся 06мін реЧОІИН, що ПРИЗІОДИТ"

ПРИТQЧНІ! lеНТИnl!ція. ПР/lціlНИКИ Рl!ііОННОі lетn.бораторіі ІСТI!НОІИnИ, що Іміст .міl!ку І них переlИЩУЄ норму І 2-2,5 рАЗ. Іден.. і . ЗНІ!ЧНО біn .. wе вночі.

гічно неnОlноціннl теnят., а біоnогічні І! костІ МОnОЗИ'/І ЗНИЖУЮТ"СІ!. Холодні, брудні, 101l0ri приміщеННІ!, неСІОЄЧ/lсне "ерше ІИПОЮІ.ННЯ. МОnОЗИІ. .бо "остінне ІИПОЮ•• ННЯ теnят.м хоподного, Зl!брудненого МОnОЗИІ., переГОДОIУl/lННЯ Їх у "ерші

. дні життя-ці причини ІИКnИКI!ЮТ" заХІОРЮ·ІІ!ННЯ. Н/lіічастіwе Хlоріют" теnята при .ід-

сутності І rOCnOAl!pCTI/lX ТНПОIИХ родиn .. -

них lіддіnен" і профіnакторіїl, при групо-

вому УТРИМ/lнні іх різних .іКОВНI[ груп, не-

ЗЦОlіn"ній ОРГ/lніЗ/lціі "Р/lці .ТІl!ринників. У H.WOMY Р/lйоні протягом січня AOnY-

щено ЗН/lЧНИЙ П/lдіж теnят. Н.Й6іn.. wе _ у p/lArocnax імені Мічурін., імені ДОКУЧ8"Зоря»,

"ЖердіIС"КИЙ».

Зlеnо до ц .. ого?

Що

ж 'при-

. у Р/lдгоспі імені Мічурін. дійні, гnи60-

кОтіn"ні корови і нетеnі отрим·уют" ОДН8КОlі корми: сиnос, КОРМОІИЙ 6УРl!К і nише ДВ/І кіnограми сіН/І. Солом... І госпо-·

Прямо

скаже­

нелегке завдання сто­

В p/lArocni ' .ЗОРJl» • коріІниках 6рудно, піДlищен. 10noricT", len·~K. скупченіст" теnl!Т. В окремих групах доярок "ереБУ'/lnИ на ІИПОЮlанні по 10 і бln .. wе

теnят, ЯКИХ ІІОНИ не І змозі добре ДОГnl!нуr и . Щодня н • .2-3 груп.х lідсутніоперотори М/lШИННОГО доіння. Спеціалізо•• ні господаРСТ./І Сlоєчасно не з.бир.ют" теn"т із МОПОЧНИХ господаРСТІ.

На KOMnneKci p.Arocny ..ЖердіIС"КНЙ»

сухос.тіііні

КОРОІИУТРНМУЮТ"СI! І І!нтиса-

ніТ/lРНИХ УМОВ/lХ,. У

родил"не . ЇІіддіnеННI!

. підстиnку З.В03I1Т.. нерегуnярно. В р/lціо-

ні ТІІ!РИН' недостатня кіл"кіст" сіна, соnоІ!кі Н.ДХОДЯТ" н. ферму не510єчасно , у Н/lЗI.Н.ИХ rOCnOA/lpCTI/lX нем.є чергоДОI!РОК

жених

теnl!Т

ДnJl

ВИПОЮІ.ННІ!

ПрОТІІГОМ

НОІОН.РОД-

перwоігодини

іх

житТІІ І періо,ll між доїннями Т/І Іночі, . що т.кож ПРИЗІОДИТ .. до n.дежу. Керівникам і спеці.nіст.м rOCnOA.pCT.

n.

.IJC'rynHNIC rOllo.~oI'O ••,,,IIС8Р.

рРону.

І••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ПРИЧІП НА ЗМІН)'.. . пар1'1Ю . зручних 1 пракВІЗКУ

)'uypraк

(Намангансь-

ка область). В овочіВцИЦЬ,Кl rосподарства Узбекистану аідпраалено першу

оберталося

ТИ'ІНИХ прнчепів для без-

втратами

тарного

пи

транспортуваЮIЯ

томатів. Вони прийдуть на змІну саморобним віЗ-

кам, перевезення Q яки~

веЛИNИМИ:

плодів.

ііОВИНКУ

Створи-

працllJники

Учкурraнс:ького peMGНTItO­ ro заводу. (ТАРС).

На фОНі такої політики о;соблнво. !IIIIlадають у:

:

в ц;1 днІ У ВашlНГТОliСЬКНХ кабінетах впади по-:

.силено програються варіанти

Інститут

.:Заnоріжагро·

проект;,

Держагропрому

УРСР займається проекту­ ванням

житла.

об' єктів тов'ого

а

соціально

• Іі'о(5у­

призначення

с.іАЬСЬКОЇ

також

місцевості.

для Особ­

ливу. увагу його співробіТ­

ники

nрuдіЛJlЮ'ТЬ

ництву

нових

будів­

шкіл.

Одну

з них уже збудовано в се­

лі

Басань

Пологівського

району. у новому будинку розмістились

класні

нати, . в!!робничі зали-

ний.

кім­

майстерні.

актовий,

спортив­

сільгосптехніки і від­

ІСа Приморського району,

І. СПіllіДНРШ.ННI!. М/lТО .. Н.; "ОГОnіl'.1! 1.-

=

. • вІчі спробн рейгаНіВСЬКОї адМІНістрацІІ та ряду її: . : союзнинів дестабілізувати МІЖнародну обстановку, • • ще більше роздути гонку озброєнь, насаМlІеред у: : результаті . внведення Ії в космос. •

ціі орг.нізму, lін сп ри,!> піДlище»ню надоіl моnок. н. 300-400 кіnогр.мі8 lід кожноі КОрО_И, ДОРОШ,

""оду, noninweHHII lіДТІОРЮІl!n"ноі функ-

.

-

ник.х, переБУДОlаних з пт.wнииіl, lioЦCYTHI!

ІИХ

мислення, яке було б прнведене у ВіДІЮ-.

" 8та., «став кульмінацtAним моментом Форуму, він· . : відобразив новнй погляд на свІт, глобальний Під-: 8 хід ДО всІіх аспектів роз;виткумlжнародних вІдно-. :син •. Саме це створило платформу для висунення: • у воєнно-полl1кчнlй сфері радянської програми ліК- • . • вlдацП ядерноl ~бр\)ї до 2000 року, гаряче схвале-: : ної всією прогресивною світовою громадськістю .• • Протягом півтора року цей курс· ПІДкрІПЛЮЄТЬСЯ: : одностороннім мораторієм на ядерні вибухи т.а. .іншимн конкретннми справамн. • . • На основІ нового бачення .свіТу . радянське керlв-. : ннцтво .сформу люваЛQ t висуну ло на загальний роз·: • гляд концепцію мІЖнародної економіЧНОї безпеки._ • а· також внявнло нщ!нй пІдхІд до . rуманітарних : : проблем. •

"роцентіl до потре6и, no мінараn"них . реЧ08ИН.Х недост.тн"о к.n .. цію І . р.ціоні ....; 60 "роцентіl, фосфору - 43 проц.нти до потреби. 110руше/10 ЦУКРОІо-прот.іно-

СТ.НОІИТ"

=політичне

• відніСть З вимогами часу. Саме таким підходом бу-. : ла пройнята, на думку · зарубіЖНИХ спостерігачів,: • промова Генерального секретаря ЦК КПРС М. С .• .Горбачова на зустрічі з учасниками , форуму. Цей:

починку

проте іну

=

.

спід наГ/lДI!ТИ l1РО корист.. моціОНУ · Дnl! ТІ/І.РИН. Крім · кр.ЩОГО з6ережеННІ! ПРИ-

ПОЖИІністю, Н.I!.ніст"

Як зазначала и цьому зи'я:щу газета «Рейнlше : (ФРН) . • СР<.:Р -: l~e «не Імперія ЗJJа», як 8 • намагається зpfillfiЗИТИ йОГо Вашінгтон, а велика: : держава, яка~fWскає висловлювання протнлежних 8 : : думок 1 rOToB" і!й відкритих ДНскусіЙ.. • Інакше кажучи, газета зуміла ВИДіЛИТН. мабуть,· : головне, що неоБХіlдно тепер для гарантування все• осяжної систе,ми міжнародної безпеки, - нове: .посt»

І. ОЛЬХОВСЬКИП.

Д.РСТlі нем.є. Р.ціон не з6.n.НС.ОІI!НИіі 3.

58

=

хівчан у перетворенНі ви­ СОКНХ вимог партіІ. у нор­ му свого життя і праЦі.

СТlі , Допуск.ют"ся помиnки ~ри утрим.нні

ми,

· ··I···· . ·.·'."':',iii i i:!i :! !I ~.

.

принциповість пу­

'

не •

Нерідко nоруwення .терин.арних ІИ';' . МОГ т. зоогігієнічних умо_ годі_nі, утри-

д.. у т.ких коріl н.родЖуют"ся фізіоnо-

но підкреслюють, що широкий обмін думками знач­ ною мІрою сприяв РОЗУМіННЮ позицІй одне одного з найважливІших пнтань війни і миру.

йти з прориву і одержати

го",іlниці

AeJlKi

рин.

. РО~ІИТКУ гіпот.мінозі. і Hera't!4IHO IПЛИІ/lЄ НІ! ембріОНI!Л"'НИЙ РОЗІИТОК "nо-

биваючн підсумкц дис.кУСіЙ У радянській столиці, політичні ДіЯЧі та оглядаЧі. різних країн. одностай­

вн­

не не: ·

"оn.м.ні, ч.стин. н.пув.nок протік.є. ВоДО!:l,РОlід у: теnЯТН!4КУ з.мерз. У ' p/lArocni імені ДОКУЧ.ЄІ. нині.wн"ого

до

трак-

Колектив радгоспу сПупвсЬкиЙ. у нинІшньо­

му

=

.li!~~;;ц;.~===-~ . :виступ, відзначала польська газета сРіч посполи-.

YTenneHi.

СОlан. rOAilnl! тіn"них коріl т. натеnе",.

ремонтом

торів.

ШІ(ІЛ

ДОТРИМ.ННІІ- lетеРИНI!РНО - с.ніт.рних "Р.-

пого-

наставни­

цтва, КОМСОМОЛеЦЬ Анато­ лій Ан1пченко, Іван Тру­ ба, які сьогодні зайняті

ОСОБЛИВА УВАГА­ БУДІВНИЦТВУ

гони не IІдреМОН1'ОlаНI, СНІГ у них розчищениіі. Тlаринницькі примІщеННІ!

м.точного

КОРИСТУЄТЬСЯ

ста, . (

= =

газета .Гамбургер моргенпост. оцl-

= =

М. А. Висоць "пй, у якого

справ.

договори

!4.ЙВilЖnИlіwих З/lІД.Н" Прl!ціlникіl ферм. КеріlНИКИ і спеціаnісти rOC.nOAapCTI, ТІІ!-

ІИn може З/l6езпеЧИТjd охорону ферм lід з.несеННI! з6удників З/lРАЗНИХ хвороб ТІА-

Се-

таким

~lДrод1влю

укладаlOТЬСЯ

nикоі рогатоі худ06и . . перwій :ПОnОlині зиміlnі Н •. прогуnянки .не l.иаОf'ИnОСJl,. З8-

ринники ПОlинні ЗНІ!ТИ, щО тіn"ки СУlоре

прнростів.

механізаторів

буряків, на здачу молока,

Із жиТелями села

=XiдIJOHlмeЦЬKa =

• нила зустріч вІДомих світових діячів , яка відбулась. у столицІ нашо! краІни. Серед них були внзначні • представники наукових кіл, комерції, культури, • • релlrП - люди, яК'І додержуються різних полlтичННХ поглядів. Однак їх об'єднало одне щира. • й глибока тривога за долю людства і нашоІ планети. в ядерннй в1к. : Варто уваги, що перед початком форуму на За-: : • ходІ, і в першу чергу в Сполучених Штатах, зро-. : билн спроби оточитн зустріЧ завІсою мовчання або: • зобразити її як «прOnагандистський зах:ІД Москвн • . • : Прийом не новий, 1 він не спрацював. Тепер, пlд-·

незважаючи

Іть перед трудівннкамн. Але впевненість у вико­ нанні його вселяє некам­ пані!ЙСЬf(Н'Й підхід до вн­ рішеНf{Я усього комплексу

житла.

. : . МіЖНfiРОДНИЙ фору,м У Москві «За без'ядерний: • світ, за вижнвання людства. став однІєю з наЙ-. .більш вражаючих поД1.й останніх рокІв так за-·

приміром,

Загуру,· які,

складннм

гусеничних

на

...... на телятниць' О. К' Ви­

Ряд важливих заходІв намічено по виР1ш~нню ~роблеми кадрІв у радгос­ пі. Так, для підвищення заінтересованості механі­ на

·

рад­

соцьку, Г. С. Трубу, С. Д.

25-ріЧННЙ

. <?деРЖI!ННI! ТІ! ІИРОЩУІI!ННI! . ' ЗДОРОІИХ І СТІИКИХ дО З.Х'ОРЮІ/lfl" теnят одне з

СІ.,

дирекціЯ

покладаютьс'я

cy~

муть

що

сумлінннх труДівників. У

соцзмагання,

заторів,

·1

обо­

заступнинабрига­

МОЛОДНЯК

Т/І ІИРОЩУІ.ННЯ

виконує

ганізаціЯ,

дасть змогу

.

се­

сторонн,

. .ВаРТОВідзначити•.

ління ним~,

кому ніс- голов­ радгоспу

Ка­

при Віірішеннl тих чи іН­ ших питань партійна ор­

КРАЩЕ ЗБЕРІГАТИ

м.ння

Ларнса

зарекомендувала

в'ЯЗКН

якІ працфватимуть за ко­

нагороджу­

'lBapHH-

на ,

днра.

худобою. Раз 'у місяць Під6иваються підсумки

В. Д .. Колеснин, виконроб

.

ме на це й спря·мована зараз робота партій.ноІ організац1У, адмінІстрац.1.І .радгоспу віДПОВ~НО на чо­

в

прнйшла

комсомолка

по-

леитивним lJіДВИЩИТЬ

ням :lакpJ.плено тів. Серед них ний інжеl!ер

них не'поденщик, а госпо­

подарстві

НО

ницьку ферму принципова

колек- ·

ту. аналіЗУЄ1ЬСЯ те, хто як працював, доглядав за

вий період за кожним тваринницьким прим1щен­

кожен з

зроблено

ви­

ються переможЦі. Крім того, на зимовий стійло­

щоб' вселити пухівчанам в.1ру у можливість пози­ тивних змін і не словом, а конкретними діЛами да­

.важливий

контролюється

хід твариниикІв

помітних

дар на . своєму місці. Са-

намічено' пра­

вильнІ. Наприклад, недав­

наказом

закріплено

_~

. те­

·пlдМ1ННИх

шення УІ

стtйцих людей І. теХНіКу для обслуговування худо­ би. На нинішній рік пла­ нується з одиої бригади тварннннкІвутвори,ти дві,

дарстві придІляється тва­ ри.нНИЦЬК'іЙ галузі, адже

У

.від.6увалось.

Так, недавно

директора

.~

ад-

лятниць. але ШЛЯХИ вирІ­

тваринництві,

спец.1.алістІв, зм1нювались форми ор~анізацП та оп­

ти ВіДЧУТИ,· ЩО ·

.ЗоКрема,

в1Д!tритою,

не вистачає меха­

нізаторів,

.

ПЕРЕБУДОВА: ШЛЯХИ, ПРОБЛЕМИ

ку тут Зl{lінилося три ди­ ректори, півтора десятка

а

тиву.

лишається

. же. тут

ЩОБ ПОВІРИЛИ ЛЮДИ

біЛьше і більше сельчан, адже за минулу п'ятиріч­

зрушень

керівноі

Особлива увага в госпо-

Зневіра у по­

праці,

роботу

де

стану

п,ооитивних

було виявлено ряд прора-

ціативн.трудового

.Вро­

JIіпшення

лати

заслу­

ланки.

вражати те, що поруч за такий же обсяг ви}(онаної роботи люди одержують набагато більшу зарпла­ ту. Тому частина Ух пере­

виr1дкlше.

ЯkОМУ

зувало

nлем­

туди,

.на

хунків в організацІІ бри. гадного пІдРЯДУ, . наміче· но шляхц ВИRорlн'ення Іх, а також пІдвищення іні­

одержують

трудитись

маються у належно ЩЦro­ товлеНі · приміщения. На вБQрах твариинlЩШ·

засідання

спеціалістів. перевіряєть­ ся Ух виконакня. виставля­ ЄТЬСЯ коефіЦіЄНТ трудовоУ участі. Це значно активІ­

значні прибутки . Пухів­ чан ряд років не могло не

йшла

понеДілка

ховуюtься тижневі планИ

foc-

збиткових.

кожного

проводиться

з

зимовим

Таку.саму школу·

садом.

буде

збудовано у селі Маринів­ На 3HiM~!I: головний t;ne. ціаліст ' архітечурно - бу­ дівельного вlддіJlУ інститу­ ту В. М. Мартинею,о і технік • архітектор· Л. о.

Шеsчу" біАЯ .чакеr(J ново[ ШКОАU.

Фо1'О . О. I<.PaCO'Cb/(O~O, (ФоrоJtРОНЇlСа РАТ А.У).

: • : • • : • : : •

чення

ПРО і

«широкого.

раДSlнсько-амери'Канського

'lлуха_.

договору щодо

paHHboro' ВИ!ІІр06ування СИСтем

=

космfrшого­

базування. Ось чому в столнцях заХіДНИХ краІн з а особдивою увагою поставилися до позиції, ВИRладе- .

ної

рад.янським

.керівнико.м

на.

московсько.му:

форумІ. Про намір «якнайретельнІше вивчити. про- 8 мову

М.

С.

Горбачова заявнлн офІЦійНі представ-.

ни,ки урядІв Великобританії, ФРН, АвстралН.

: . ОБІЦяла да тн вІдповІдь на цей виступ американ.· :

сь!Ка адміністрацІя. У

=тІльки •

зв' язку з цим

залишається.

спод~ватися. що БІлий дім нарешТІ приведе:

міжнародне спiJIкування І повеДlНну у відповіднІсть.

• : • : : • : • : • :

з реальностямн ядерного вІку. Бо. як відзначалося: на , форумІ, або політнчне мислення пр·иЙде у вІдпо-.

вІднІсть З вимогами часу. або цивілІзація 1 саме· · життя на зеll1JU можуть зникнути. : СвІтова преса з ВИНЯ11Ковим Інтересом стежила: за· московським ДІалог.

Експерт

визнаючи.

парламентської

зустрІчІ,

звернувся

Егон Бар. який брав

що

вІн

ви- :

фракцІї

участь у ЦІй

СДПН­

міжнародній :

до уряду ФРН Із

закликом.

провести аналогtчний форум у ЗахІдній НімеЧЧині.:

=Було

• : • : : • : •

форумом,

лився в . серйозний, жвавий, хоча ІноДі й нелегкий .•

б добре,. заявив ' Вар, щоб вІн не став пооди-:

ноким явищем. Цей

строї переважноУ радянсь.кіЙ

заклик, який Відображає на-:

більшостІ учасників . зустрічі в •

1:ТОЛИl(I,Є свідченням

стаЛ[l дуже великим· нроком У

сь!ного руху за людства.

~"'."

без'ядерний

,ТОГО, що вона.

розвитку громад-:

світ. за

виживання: •

·В. ЧУКСЄЄВ. (ТАРС).

: •

••"" ••' ••"."'.I'.' •• "'." •• ~• р

'~AaKMp Є. Ф ЄАЯ я.


* 24

Істор. ВІВТОРОК, І

люmoго

24 лютqrо

турна

7.00

Ранко!!а

В.10 <Рільм

, нанта 9.35 ·.По етюд.

9.45

Шснl СРСР.

.Правда

І

ВІІкщmвЦів

18.25

бути здо'

проекrУ

державие

а;цмl·

10.35

Шкlльннй екран. 'Фізика.

Фільм

.

,

'

во

'121.35 13:35

сСтажист •.

НовJI1IИ.

10.10'КонцерТ

>

Танцювальні

І1рограма

ритми.

сБретерст-'

студія

сГарт •. 15.35 Новинн. > 16.4() , СРlбннй .цзвlночок. 17.00 Культура росlйсько{ мови. . 17.30 АтеІстнчнІ ;цІалоhl. 18.00 НароднІ талантн. .

ві,

10.50 11.20

'

•.

Письменник О. БИnlнов. 12.05 ТелефІльм ' сМуж-

•. 5

•.

во • .' ' МолодІжна

олон~елІстlв. Село І ЛЮ,ІЩ. .Сторlнки творчостІ

нІсть

.

сВратерст,

14.005.

ансамблю

'

Історія.

~2.05 Ifporpaмa

СьогоднІ у cBITL Док. фІльм.

10.00

кп.

11.0т5 У свІтІ чарlвиих ~ело. 'ДІЙ. КонцеРт. ШкІльний екрав. 7 кп.

'сГенера,

2.. '

9

11.40

ПРОГРАМА YKPAIHCbKOrO ТEnЕ&АЧЕННIІ

бути

у свІтІ. Наука І життя. сНо· ватори І консерватори •. 19.35 Док. фІльм сГенера­ , ли •. ФІльм 1. 21,00 Час. 21.40 По концеРТI!Х фе·

ровим.

ворення

хоч6ш

18.40 18.50

18.40 СьогоднІ у. світІ. 18.50 .прискорення.. Обго­ про

Якщо

здоровнм. СьогоднІ

·КlНООГЛЯД. 1В.15 Мультфільм.

Якщо хqчещ

•.

18.15

10.15 НОВИНН . . ' ' 16.15 .перебудова: досвlА 1 · проблеl>\И.. Док. фІльми. 16.55 Мамина школа. 1'7.25 Новини. 17.30 .Днl І ночІ Кувейта •. 18.25

ли •. ФІльм Час.

211.00 '21.40 23.10 23.25

сВони були першими Говорять деЛегати ХУІll 'з'УздУ ПрофспІлок СРСР.

танцІ, HapO;цlB

'

Док. ,фІльм

19,.10

18.05

КIИО-

дІяльнІстю

,СРСР.

народних

ІнСтрументах. ' сМ,нкола Баумаи. Про. фесlя революцІонер •. Док. фільм Із ЦnKnY

лейте­

•.

на

за

нІстраЦІІ.

·Новвик. Виступ молодих вико, навцlв народноІ пІснІ І

,

МосквІ..

ЗУ.

18.ЗО Док. фІльм. 18.50 Сьогодиl У ,свІті. . 19.00 Говорять ' делегати ХУІІІ з'Узду профспілок

17.40 17.45

Музика.

Климова

для

творамн о.

ПушкІна.

зарядка.

МультфІльм. Час.

"('.30

Вlнторина

шкоЛярІв за

ЗАГАльнОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

..................................................

1987 po,,~ ................ "Н О В Е Ж И Т Т я-

'серІя.

18.ЗО Олlвець-малювецЬ. Актуальна камера. сТеМIІ •. ТелерадІопере· клик з проблем науково' техиlчного прогресу.

19:00 19.315

.lJa

1'4атч за

стивалю

·

ПРОГРАМА

YKPA'HCbKOrq

ФІльм

10.10

концерт

-

'зика продовжується мультипаНорама.

10.35 11.40

10.00 , 10.10 10:35

тура

•.

в'я..

ЛІки

ва",

І

ти.

здоро­

11.40

самолlку­

Екран

урср.

держав""

УРСР

Ім.

В.

того.

16.30 16.40 17.00

'

'Гt>KapЄB.

16.30 новини. 16.40 СрІбний дзвІночок. 17.00 СКQльоровl сни •. Ест-

Перромайський

,маши­

нОбуДIВНИЙ завод Імені ~.о.Рlччя СРСР. 18.ОО .Наука І час.. про до­ BOJЦ>'Ia програма: пщuyk резервІв.

lВ.ЗО Сонячне

сА.

Актуальиа камера. Майстрн гумору. сПерцЮ. 60. 20.45 На добранІч; дlтиl ?'l.OO Час.

ТелефІльм

.Бlль

земннЙ".

мІй,

22.і5 .У концертних залах · VираІни.. Виступають ".,лектИВИ художньоУ са· 1оіQДiяль:ност\ профспІло,:, , УРСР. 23.55 Актуальна каМера. Ве'

. випуск.

чІрнlй

ЗАГ~I:tНОСОIOЗНА

ПРОГР~1IotА ЦТ )lА ,КИІ. ТА

J

Малишко

поет-

Передача

'

для .сташокласнинlв.

,

18.00 сМода І час.. • 18.30 Любителям YKpaYHC~, кого

19.00 19.35

фолькnору.

Актуальна камера. сЧас рІшень, час ;цій••

Бар' єри на шляху бригадного пІдряду. сХвнлюючl образи пласТJiКИ., Скульптор Д.

20,05

коло.

19,00' 19.40

Новини: СрІбний дзвІночок. На допомогу школІ.

. ПI~НЯр.· 17.25 сТовариш..

радний коццерТ. 17.25,.ДержаВtlе приймання , ПР9дукціІ: курс-якlс.ть •.

11

літерату­

Футбол. Матч за су­ перкуБОк .сСтяуа. (Буха­ рест) еДинамо. (КиУв). ВІдеоповтор вІд 24 лю­

молодих.

премlУ

БІль

РосІйська

8

12.10

Т. Г. Шевченка ,1987 р. Н4gi)дний художник

21.45

екран.

ра.

lЗ.25 НоІіини. 13.40 На здобуття

ноУ

ШкІльний

кл.

ваиня.

1:2.40

10

11.05

.. ,

.ДОБРОГО

Новини.

Камерний концерт. Шкільний екраИ. КЛ. Основи Інформатнки та' обчислювальuоУ тех· нlхи. Грають юнІ музИкан·

сМу­

ШкІльний екран. '10 клас. Украунська лlтера-'

12.10

УКРА'НСЬКОГО'

ТЕІІЕ&АЧЕННR

ТEnЕ~АЧЕННIІ

.

1(}.ОО Новини.

вечо­

ри., сСвІт романтизму •. за участю народного а р,­ тиста СРСР С. РіХтера. 23.05 Cbot<ijtHI у свІтІ. 2з.2~ СвІт' І молодь. '

су­

перкубок.· .Стяуа. (Бу­ харест) - ' .Д'инамо. (Ки­ УВ). У перервІ 23.0q Сьогодн! у свІтІ:

ПРОГРАМА

сГрудневl

ПЕРЕДАЧІ О&ААСТЬ

'

Крвавич.

20.,45 211.00 31.40

,

на дОбранІч, діти! Час. Телефільм сМуж-

5

ність..

22.45

.

серІя.

Актуальна камера. ВечІрній випуск.

. Н ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ 'НА І(И'. Т~ О&ЛАСtЬ

життя.

8.00 ГІмнастика.' 8.15 no.t. <jJ,дь.d. В.35, 9.35 Іcrторlя. 10 кл. 9.05, 13.50 Французька мо' ва. . . , 9.35 .Долина.. Науково'

10.35,' 11.40 Музика. 7 кл, 11.05 Шахоаа ШНО}1li. _ подумаємо •. 12.10 сДавай

9.55

lВ.15 За безпеку руху. 18.20 СlлЬСЬИjl годииа. 19.20 док. телефілЬМ.

популярн~ фІльм. Учиям ОПТУ. Ес:тетич-, не

внховання.

10.35, 11.35 ІсторІя. 6 кл. 11.00 РосІйська м.ова. 12.00 Фільм .НlжниЙ BI1f•. 13.20 Екран' - учителК;. Л. Толстой. сВlйна і мир•. IсторlJl

9

ну.

14.20 18.00

створення кл.

рома­

Новини. Новини. ~B.15 Музичний кІоск. lВ.45 сДО iulстнадцяти

•.

старшІ Ритм1чна

19.30 20.00 20.15

ВечІрня

І.

rlмнастика.

казка.

Док. т~л.!'фIЛЬМ. :Ю.25 Із скароницІ свlтовоІ музичноІ культури. . Ф. Юст. COHa'l'a сІ мІ1;ІОР У виконаннІ лауреата УІІ МІжнародного

Ім.

·п.

Дрнох-оу

конкурсу

(Веnикобритаиlя).

:~li~ 't\';;bM сДорога

моя

'

людина..

23.25

N.

Чайковського

ПРОГРАМА

7.30 8.05

Час.

фІльм

вер

9.10 9.30

•.

ЦТ

зарядка.

МультфІльм.

сНовий

ГулІ·

мІІ Ленінського комсо, молу. Москов,ського хору МQлодl студентІв Говорять делегатн

..

10.00 ~~M:'. з~rзду ПРОФf ПlЛОК 16.00 Говорять делегати

ХVЩ з'Узду профспІлок СРСР. 16.15сАвтограф.. ЛІтера·

•новАЯ

життя.

20.00 20.15

ВечІрня казка. Док. фІльм с .. .1 зно­ ву pl!Зом.. Про гастролі' Ф. Щаляпlна в КаунасІ в 1934 році. 20.25 ВиІзна -I1РИЙМальНЯ програми сДJIй всІх І для кожного. на ВДНГ

,

СРСР;

21.00 2,1.40

Час.

ФІльм

принц

23.20

счорний.

•.

Новини.

ЧЕТВЕР,

26

JlЮТ-ОГО

(І, З::ОW~іО'8~НА' 7.00

Раииоаа "Івс.

.

Музииа.

радко сим онlчиого оркестру сГолу І крила. БУдИнку культури аеро­ 'порТу сВнуково ВlдгУкнlться, сурмачll Концерт росlйськоr пІснІ І романсу. Говорять делегати

•.

8.35 9.05

ХVІИ з'Уаду ПрофспІлок СРСР. 16.00 Говор,ять' \ делегати ХVЮ 3' rз,ц)' , профспілок СРСР. 16.15. НарОднІ мелодlУ. 16.30 Сучасний свІт І ро­

. бlтничий рух. 17.00 Новини. 17.05 с ... До шістнадцяти c.:rарщl •. 17 .5(} МультфІльм. 18.00 За словом ДІло. сПриписка..

хідНlсть

'

1&.00

Концерт оркестру на. родних ІнструментІв укс рalнського теле~чення І радІо.

сГоловна ланка •. ,Обго­

18.30

ворюємопР.,оект

закоНу

СрСР про державне пІд­

приємство (об'єдивиня). 18.46 сМелодl! Гlрського краю •. Муз. фільм . . 19.00 Актуальиа камера.

сЗ

19.315

n1сиею в

серцІ•.

Музична програма.

20.1.5

сРедакцlя глядач ... Додаток до тецеперекnи~ ку .Темп •. 20.45 На добранІч. дІтнl аl.00 Час. 21:40 МОlIодlжна студІя

, сГарт•. 23.10 АКтуальна

камера,

ЗАГАЛЬНОСOJQЗНА

11

"РОГРАМА ЦТ І ПЕР~ЧІ , НА 'НЮВ ТА О&nАСn'

8.00 8.15

Гlмнас7ИJCL . «Жива пустеля..

На­ фільМ-.

уКово,популярний

8..35. 9.35 З6гальна 010110: ГІЯ. 10 кл. . 9.05. 13.20 Іспанська мова. 10.05 РаАЯиська поезія. ' М. Дудlн. . 10.35, 11.45 ЗоологІя. 7 кп: 11.00 РаАЯнське 06рвзотвор­ 'te мистецтво. ЛІтопис

Про

контролю

жизнь.-~ Вpo~'~~­

го комитета КеммуRИ'CТИЧесноА па.ртии Укр8ІІІІІЬІ, roРОДО!«)'ГО и pa~ C08e'I'oIIS' кapoдвых депу­ 'l'aroB Китевской оБІІасти. (H~ _~ Jl8WК6). Peд8К'rop Е. ФEДJIИ. ..

rueтa ВЬІХОДИТ с і 7 aOPeIIIIt 1937 roдa. Дии выхдІ\:: вториви. ОРеда. JJJrI'IКИца. с)'ббo'rа.

иеоб­

сзни-

.20.35 ВечІрня гІмнастика. 20.45 на добранІч, дlтиl 21.00 Час. 21:40 УкраУнськl вlзеруиии. . Музична програма. 22,45 Актуальна камера. Ве­ чІрнІй

ВИПуСR.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ПРОГРАМА ЦТІ ПЕРЕААЧІ НА КИІВ ТА O&.!lACTb

8.00 ГArнасТика. 8.15 Док. 'l'елефlльм. В:3!?,..9.35

К.

ПрогРама

12.10

lЗ.БО Основи

ІнформатlЩИ

обчислювальної

'

І

техніКи.

10 кл. 118.00 Новини. 18.15 Кny6 мандрІвиииІв. НН'5 Баскетбол.

.

'. чемпІонІв. сЖалЬГlрlС. фlпnlПС. (Іта.

ропейських

ЧоловІки.

'сТрейсер лІя).

ВечІрня ка:пеа.

20.00

:Ю.15 Реклама. 20.20 Хокей. ЧемпІонат , СРСР. ЦСКА - .Саар·

7.1.00 21.40

1

перІОд.

Час.

Хокей. ЧемпІонат СРСР. ЦСКА сспар­ так.. 2 І З перlодк. 212.50 Новнни.

П'RТНИ~, І

поЛітику ІШ,РС на сучас-·

етапІ. ' 10.35, 11.35 Музика. 4 кл. 11.05 Наш сад. • 12.1()/ ФІльм' сВlд Вугу до , ВlСЛИІ'. 18.00 НОвинн; 18.15 сСПlвдрУжнlсть., теле" журнал.

18."5 СпорТивна

зустрІч делегатІв ХУІІІ ' з'УздУ профспІлок СрСр з спортсменами. Хокей, м'ячем. ЧемпІонат СРСР. сЗоркнЙ. сЄнlсеЙ.~ Хокей. Чемпl()нат СРСР. сКрила Рад. еДина: мо. (Москва). ВсесвІтнІ

зимовl

студентськІ

ЖІнкн. В перервІ

212.415

Говорять делегати З'ЇЗдУ профспІлок СРСР. ФІльм с3агублена фо­ тографlЯ Новини ХУІіІ

'

Моцарт.

для

Концерт

фортеn1ано

18.00

з

.

Агропром: CЬOгoдкl І завтра. Вро проблеми се­

лекцlУ

зернових

культур.

Сьогодиl у свІтІ.. Концерт для делегатів ХVШ 'з'Узду про~пlлок

18.45 19.00

СРСР.

ТрансляцІя

з

КремлІвського ' Палацу з'Уздlв. 21.00 Час. 21.40 КІнопанорама. 23.:Ю сьогоднІ у свІті.

23.35

на феСТJJБалI

коІ

пІснІ

в

Ітanlйсь­

Сан-Рем0.

ПРОГРАМА YKPAIHCЬKOГQ ТUI&АЧЕНН"

10.00 10.10 10..:Ю

Новини. ВИРОбнича гl.-настнка. Телепост на ренонструкцlІ Виn'щького

ДОКу.

20.00

Воро-

.

·дІн.

щина..... Пlснl КОндирвва.

Говорять делегати ХУНІ з'Узду ПРофСПілок

СРСР. 10.10 СпІвав' І танцюв моло· дlсть. 10.210 Вони малюють АФганІ·

c)lKI'

тепепе.

" 3eMJpr.. Все-

фІльм

сУлоф

Пальме. чому? .... 13.25 ТелефІльм' сСВЯ1'О •. ,14.00 сСпІвдружнlсть •.. Теле·

14~У~::Ин.

14.50

Для всІх І ДJIJI кожно-

ГО.

'

no

15.20 ювlnею ВeJtнкoгo , Жовтня. сlсторlІ немерк­ нучІ ряДки •. Фtnьм, СРО· мантики.. . 1&40 ііІ Всесоюзний фести­ валь народноУ творчостІ. Познвнl фестивалю.

17.1(1) 17.15 18.15 19.15 19.45

Новнни.

Жива' природа. 8-а стr.дlя. . Муль:rФlльми.

Говорять делегати . ХУІ:ІІ з'Узду профспІлок

СрСР. • ' 19.55 ТелефілЬМ еДо р.озслl­ . дування приступити •. .ВерсIяІ'. 1 серІя. ' 21.00 Час. 21.40 СИПУТНИК телеглядача. 2Q.10 На фестивалІ Італійсь-

коі

пІснІ -в

Саи-Ремо.

23.35 Новинн. 23.40 Фlльм·балет , . танго, І Бах..

.

сДев'ять і

ПPQГІ'>А,..А YKPAIHCbKOrQ ТDlЕ&АЧЕННIІ

10.00 10.10 10.40

Вовини.

.'

'гуморис7ItЧІ,

РИТМlчиа гІмнастика. сНа хаиnl дружби., Виступав opкec:rP ;' иар'ОД-

'15.45 15.50

Новиии.

В гостях у казки. Фільм сПоки б'j! годкн­ НИК." 17.15 Це вн можете. 18.00 МІжнародна панорама. 18.45 Роздуми ленlнградсь'

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ' МІСТА

16.25 17.00

Світ І молодь. ,БаскетБОл, ЧемпІонат

19.05

МультфІЛьми,

запо(Игтн

очистнтн

СИ1г

З

и~айно даХІВ

В

місцях приєднання цектро-,

мережі. При цьому слід 'Дотримуватись првпил без­ ,пеки і пам'ятати, що на: І блнження і

торкання до

проводів небезпечно. Якщо неможлнво виконати робо· ти без цього, треба пого­ дити в РЕМ відключення

електромережі.

'

Прн виявленні обірваних проводів оповзнями не під·

ходьте до них' близько, ор­

ганізуйте іх охоро'У І по­ відомте

про

це диспетчера

РЕМ по телефонах 4~03-82. &Р08арс..

5-44-41; ,аАом

е.КТРНІІИНХ' мереис.

Із

ЦСКА-

'

науково . популярний фІльм сХудожник Ворн, Щербаков.. "

20.00 ВечІрня 'казка. :20.15 Реилама. 20.20 Із скарбницІ

свlтовоІ

музичноУ культури. І. СтравІнсьниЙ., сВесlл· ЛЯЧКО Виконув Мосно&­ ський К!lмерннй хор пІд керуванням В" М4нІна. Час.

•.,

211.00 21.40

На екранІ медІя. .ЗаЙчик •..

кІноко­

Товариства рятування. на водІ

обривам

~Tpe~a

запрошує •.

програма

БроваР~ЬІ,а

'відгалужеиь елект~ичноі мережі. Особливо в тих місцях. де ~OIfК приєднанІ під скат даху. Щоб

Адам

СРСР.. ЧОловІхи.. с~льгlрlс." 18.415 Док.. фІлЬм.

}f зв'язку 3 інтенснвним випадаlUlЯМ СJllгу C~PH­ ./Jacb загроза оповзнів з дахів будииків на П~ОВОАИ

секретар"• • IААlnу cln~C';'Koro ~C:nOAapCT'" 4-02-'2; кореспондента мlСЦ880r0 ра­ дlОМ08,..НН .. - 5~13·I1: :sacтynH"нa рe,qaитора, IllдAlІІІ8 "РОМНCJlо8ОСТ\, ІІнстl. І маС0-

...0......

сТео

Концертна НДР.

райміськрада

ТА РАІІОНУ

ПРОllодів,

'

15.10

19.40

журнал.

АДРЕСА \ РЕДАКЦIJ: 255020, J(иік"ка область, м. &ровари, ,ВУ". Киівська, 154., Теn~ни: редаитора - 4-03.76;' 81ААlnу партlАноro'ЖИТТR -- "'04-6.1; .IАпо.IАал~нorо .01 роботн -

сЄра-

телеконкурс .Товариш пІСНЯ., • .ПОкликання.. Теле-

10.00

ГОСПОAQрl?

'

15.15

АВВГДейка; ~15 сПалl'І'Ра~., Тележурнал.

Розмова п() сутІ.

делввва.

Музичний кІоск. lЗ.ОО СІльська година.

на вІршІ

стан.

ратура. О" ПуIШdИ. сЄв, генІй ОНєгІн... ЛІтера­ турні етИlДК. 13.10 КВН-67. ЗустрІч 'за ви­ , хІд ~ пІвфІнал.. Учас'l'ь, беруть командк: МОСКОВ­ сько"о Інженерно-будІ­ вельного Інституту Ім. В. Куйбишева, Севастополь­ ського приладОбудІвного ІНС'l'итутуl МХТІ Ім. Мен­

14.00: Здоров·я. 14.45 Всесоюзний

сЛю'Оов нщпа" Ватькlв.

11. 8.45

10.50 Пр,ограма ЛенІнград· . ськоУ студіУ телебачення. 12.10' Св.1това художня '1IIМ­

Раккова пошта. КіноафІша.

•. _

Актуальна камера,

фанськоr в Желязоаlй во-'

ка

кІножурнал

.

серія.

лІ (ПІНР).

8.30

Дитячий

На добранІч, дlтиl Час. ТелефілЬМ сМужнlсть.,

8.00 На зарядкУ ставаАl 8.20 ТелефІльм сЗдрастvйте. Гульнора Рахімівна•. 9.26 Шснl краУни Наlрl, 9.00 РосІйська мова. 10.20 Концерт Г. Черни-Ст.. >

&ЕРЕ3НIІ

І Н. Че'канова (гуслІ). РитмІЧна. гімнастика .. IН5 Тираж сСпортлото •.. , 9.30 Будкльнви. Pa,цJIHCЬKOМY 10.00 Служу

.весняна елеrlяІ'.

11 ЗАГ'nЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА' ЦТ І ПUЕААЧІ НА ,КИ,. ТА О&ЛАСtЬ

12.30

,~.05 ДoK~ телефільм.

Док.

хору

7.00 Равиова зарядка. . мультфІльм. Музика. 7.30 Час. 8.05 ГраЮтьВ. Городовсь·

nаш

Ра.,кова зарirдка.

11.00

.

замов-

лективи nИlпропетровсь· кої областІ,

20.45 21.00 21.40 7 22.45

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГI'>АМА ЦТ

,ннй

МультфІльм. Музика. 7.30 Час.' .

8:20

1

'

на

ФІльм-концерт. lе.ОО Актуа,льна камера. 19.35 .Сонячнl кларнети •. СамодІяльні художнІ ко·

НЕДІЛЯ,

12.15

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА' ПРОГРАМА ЦТ

18:415

спорт. СТРИбки з трамп­ лІна. 17.,55 Творчнй вечІр поета Г. Blєp~ 19.ЗО ВсесвІтнІ зимовІ сту­ . деитськl Ігри. ГlРСЬКI)лнжний спорт. 20.00 ВечІрня казка. 20.1'5 Здоров'я, 21.00 Час . 21.40 ФІльм сСлужачи ВІт·

МультфІльм

лення.

17.25 ВсесвІтнІ зимовІ C',I'Y, деитськl, Ігри. Лижний

11.30

СУВОТА! 2а ЛЮТОГО

У братidй Латвlf.

17.415

ВР,

чизиt •.

пр'ограма.

Слава солдатська. До 70-рlччяВеликого ЖОвтня. сЖиве слово •.

вlдиика О, С. Пушкlиа в Михайловському С. С. Гейченком у КОнцертнІй студlІ Остаикlно. 16.35 сРадlсть ,- це пІсня•. " 'ФІльм-концерт З8 ~астю

11.00

на

16.00 17.00

10;.юФlльм 'сПриватне жито.

.днтячого

'

Літературна карта Украіни. Наш Пушкlи. 15.00 сСело І люди•. 15.30 сlмпровlзацlя.. Естрад­

тя.. . 12.20 Док. телефілЬМ сГри. , . гол Абашlдзе.. 12.40 ФІльм сТітка Маруся•. 1 І 2 серlУ. 14,50 .зустріч з директором , Державиого м:узею-запо­

І

балету.

.свято.

лорне

ГІмнастика. Док. телефільм.

ЦТ

гімнастика,

Любителям

1'5.15

8.30 РитМІчна гімнастика. 9.00 Ранкова пошта. 9.30 К. ФедІн. сторlиии . творчостІ. " , .

Великого

НовинИ . РнтиІчна

ТелефІльм сМужнlСть., серІя. сСпlвають срІблястІ 'сурми.. Муз. фільм., 12.45сДо джерел краси •. репортаж про І Респуб­ лІканське ДИТRче фольк·

О&nАC'tЬ

Союзуl

Новини.

13.10

16.00

13

-

ВечІрня казка. 21.00 Час. . 21:40 КомпознторО.

12'~I~.юДКна..

сРсР.

В.-А.

Ігр•.

ГІрськолижний сцорт. БІ­ атлон. Чемпlоиатсвlту.

~Смерtчка..

7.ЗО Час.

оркестром.

пРограма:

1~.30 виступаисамблю

7.00 Ранкова зарядка. . МультфілЬМ, Музика.

НІ

СуспІль­

ХХУІІ з'Узд' економІчну

ному

ми

•. ..

сп:nr.

мо·

рєкnик.

27 ЛЮТОГО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

17.30 17.35

Англійська

ствознавство. JCII.рС про

7.00

Кубок' вв-

4 . ,

сторона..

клас,

9.05. 14.20 , ва. 10.05 Учням

КааавсьІСОУ

телебачення.

ПаустОвськиЙ.

. см.ещер~ьКа

подвигу.

16.15

зарядка.

Мультфільм.

Полон­ Хмеяь· Г. Яко-

8.05 ФІЛЬм сСтажист•. 9.35 _СвІт І молодь. 10.10 гово)?ять делегати' . ХУІІІ з їзду профспlлоlС

10.05·

Музика.

Лок. телефІльм. }(онцерт лауреата пре·.

1

норма

.:...

1.

вишнн.

,так..

-

І ,зАГАлЬНОСОЮЗНА Ранкоа

''l'верезlсть'

КЛ,,

В.05 Виступ Hapo~oгo ~T-

СЕРЕДА, 25 ІІЮТОГО

7.00

19.30

7.30

Новини.

популярний

12.35. 13.35 ФІзика. 9, 18.8'0 Новини. ,

маАстер-сировар ського сираавоДУ НИЦЬКОі областІ'

студії

8.00 Гlмкастииа. 8.15 Дон. ФІльмн. , 8.35, 9.35 tеографlЯ. 7 кл. 9.05, 13.05 НІмецька мова. 10.05 Учиям СПТУ. Етика 'І / психологія .сІмейного

Науково фільм.

13.25. сЗалежить вІд нас., .Анатомlя , скарги. 16.30 Новини. '16.40 СрІбний дзвІночок. 17.00 'l"елефlлЬм сМlсто на білому пагорБІ •. 17.20 ФортепІанна музика. 17.45 Екран пошани Укра­ Інського , телебачення.

•.

ТЕІІІ&АЧЕННІІ

10.00 10.10 10.40 1 ЦЮ 6 12.26

серія.

8.00

приступнтн

ПРОГРАМА УКРА'"СЬКОГО

18.45 сСкарби музеІв УкраІ· ни.. Ю. Пlменов. c~. аит.. ., 19.00 АКтуальна камера. 19.30 Новини кІноекрана, 20..50 На 'добранІч. діти, 211.00 Час. 21.40 'rелефlлЬм сМужнlсть •.

КИІВ ТА

лІтератури

сВерсlя.. 2 серія. 21.00 Час., 21.40 Концерт Ж. Бичевсь, коУ І ансамблю .Спlрl· туел.. (ЧССР). 22.20 Вас запрошують май. стрн ФіГУРного Щіта,иня, 2З.30 Новини. ,23.35 Баскетбольний orляд.

r,

8.20

Пlсеннlй вулиці., 'Коицєрт хору росlйсь­ коУ Вlснl ЦТ І ВР.

Футбол.

дУВання

ноУ премlі УРСР Ім. Т. Шевченка. Л. Костен­ ко. сМаруся ЧураА •.

НА

учителя

Є. ІльУна над ·ЛИС'l'ами те· , легnядачlв. 19.415 Новини. 19.55 телефlлытl. сД'О розслІ­

~.45 Актуальна камера. Ве­ чІрнІй виlIYСК. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕААЧІ

ство (об'єднання). До ювІлею Великого Жовтня. .ІсторlУ немерк­ нучІ рядки.. ФІльм • Зустрl'tНИЙ •. 'Ч.ОО·Час.· ,

22.15

кого

. тя., . 13.55 Фtльм·бaJIет.сЗодlви•. 15.00 СуботнІ зустрічі. 16.30 Естрадкl мелодlr; 16.415 Сатиричний об'fiк'1'нв. 17.15 на здобуття Держав-

в

Закону

пІдприєм­

19.20

21.45

них lистр~еJrrlв Турк­ М4.,иськоІ РСР, 11.20 сТеатр 1 час.. ВоJlИИ­ ський МУЗRЧRо-драматич­ ний театр. 12.15 lитeрюіуб. lЗ.15 Доброго вам здоров'я. , ТверезІсть - НОрМа жит-

УРСР НАБИРАЄ НА КУРСИ ~y,IJ.HOBoдiiB телІв та ВО,ll.іів'

-

-

люби­

мотористів.

Початок занять з березня

1987

1

pQKY..

Закінчення курсів дає право

упраВЛЯ~1:І

тор ними

човнами

иD­ 'по­

'l'ужністю двигуна віД.

50,

до

кінських СІ:ІЛ.

70

За ДОВідками~ звер­ татися

на

адресу:

м. Бровари, вул. Гага­

ріна,'

15,

Телефон

·кімната227 ..

5-22-21,

міськрада

рай­

То~ариства

рятування на воді. ."",екс 81285• ~yк ,~. . Обмr 1 дP~ аркуш. ТИРМС.

14.$43

прцмlриики.

Замо~.иия НІ М7 '.

#30 1987  
#30 1987  
Advertisement