Page 1

К О М V Н І СТ И Ч Н О І ПАРТ 11 УК РА І Н -Н, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКОТ ОБЛАСТІ

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV МІС.ЬКОТ І РАЯОННОТ РАД НАРОД.НИХ

Гаае"N ..ходn~а

t7 квітни t937 року

21

* N! 30 (7111~ *

П'ятниця, 21

КУJІЬ ТУРІ І СПОРТУ-ПАРТІІИУ Виконання nостанови ЦК КПРС сПро заходи

no

nоліпшенню

тання клубних закладів спортивних

споруд•

t

пo­

crrИmo ,rqJEjб)'IВaє в цент­ рІ уваги nа,ртІйнИІХ 1 ра­ дя:н!СЬіІСИІХ органів.

Досить

сказати.

що

тІльки останнІм часом пи ­ тання

удосконалення

ку льтосвІтньоУ та фІз­ кУЛЬтурно-масовоі роботи розглядалися на засІдан­ НІІХ бlQpo мІськкому

тtr.

nap-

виконкомів

районно!

мІськоІ

Рад

І

народних

деnутатІв. Цьому питанню бymt ПРИСВІІЧеНІ 1 раЙОН· НІ збори J18РТІЙНО·ГОСПО·

них умовах особливо зро­

стає

дальшого

розвитку й полІпшення матеріальноУ бази всьЬго соцІально-ку ль турного ее· редовища.

І

хоча

тут

є

позитивні зрушення , але всі можливості ще не реалІзованІ. зокрема в ефективностІ використан­ ня ресурсів, що видІЛяє держава, а також наявних

культурно-освІтнІх

заила­

д!в, театрів, музеїв. ста ­ дІонів, спортивних залІв•.

І свою базу ми теж ви­

~арського ~тиву.

Аналізуючи підсумки зробпе~ого в розвитку фІзкУ т.тури 1 сnорту за минулий pt,, зокрема _ п1с­ _пя виходу ,rазваноУ вище nостанови, ~лІД сказати.

ЩО В ЦІЙ cnraвt намІТИ!ІН· ся позитиви змtнн. Пере­ будували. ~ачно nолІп­ шили свою роботу майже всІ структурнІ )dського та

значення

пІдроздІли районного

користовуємо

не

повніс­

червоних

куточках

мнос П~ИіЄМС'І'В МИ

не

окре­

МіСяця­

проводяться

ніякі

заход-и. Іфім з6ор18

1

на­

рад. Вечорами нерІДко, ifiiPhм трьох-чоти:р.ьох чоло­ вік біля телевізора, нІко­ го не знайдеш в лен!цсь­ гуртожитків.

нагопос роб~tься на необ­

здав своІ

хідностІ ур~зноманІтнення ф9рм . І методІв роботи, 3алучення якнайширших

тив будинну ку ль тури за­ воду «Торгмаш• . хоча йо­ му

мас

не

в художній творчостІ. ор­ танlзац1І змістовного 1 цІ­ ~о доовІ.Лля.

·так, наnриклад,

напри­

кtицІ минулого року ра­ Й()Н'НІRМ КСК було введе­ но нову форму роботи нолентивІв художньоУ са­ модІяльностІ обміннІ

концерти.

Вони

активІзу­

вали дІяльнІсть всІх ху­ дожнІх колентивІв, госпо­ дарникІв 1 стали свого ро­ ду

репетиЦІєю

наnередод ­

кІмнатах

на

.КПРС.

За­

;монструвалн

масовостІ,

майстерноСтІ

зростання

виконавськоІ

аматорІв

сІльськоІ сцени. Більше того. за цей_ короткий час

були

створенІ колективи

художньоІ самодІяльностІ там. де Іх ранІше не бу· ло,

зокрема

ІменІ

гард•.

вали

в

радгосnах

МІчурІна.

Особливо

слухачІв

•Аван­

пораду­

самодІяль­

нІ артисти з ВеликоХ ди· меркн. Гоголева . Калити. На жаль, нижче своІх можливостей вистуnили колективи Русанова, Пло­ сного, Тре6ухова. УспІхом є й те, що змІстовнІше. цІкавІше трудІвники міста 1 сІл ра­

йону стали сеоє ~оовwя. тут

можна

проводити ПрикладІІв

навести

чима­

ло. Але, нритично оцІ­ нюючи зроблене, слід за­ значити.

танні

що

у

викорис­

матеріальної

бази

кУльтурно-освітнІх закла ­ дів, спортивних споруд є

істотні недолІки . У знач­ ній мірі це стосується на­ шого мІста. На необхІд· ностІ ти

цю

докорІнно справу

поліnши ­ наголосив

на XXVII з'ІздІ Комnар­ тІІ УкраІни товариш В. В. Щербицький: с У сучас-

дпя при­

15

кnаду розповІсти про робо­ ту кnубу 2ааоду nopowкo­

aoi

метаnурrІї. МатерІаnьна ІІа2а йоrо nосередня. Є :san на n'ятому nоверсІ :sa.вoдo­ ynpaвnJttня на 350 мІсц.. 1 необnаднакою дпя кон-

. цертних два

виступІв

кnаси

,!_УІА

сценою,

репетицІІ4.

одиtt tробочии кабІнет, а • wтатІ чотири чоnовІки. П·ри ЮІубІ ж nрац1010т.. 15 NОnективІв художн ..оі само­ дІяnьностІ J nюбитеnьськнх об'сднан.._ За -рІк тут про­ ведено nонад 200 масових :saxOJ'IB, крІfІІ nекцІй І доnовІдеи.

В самиtх.

з'Ізду

б~зу

мож.нг. она,ржиrгися .

І тут хотІnося

гаються,

XXVII

позиціУ колен­

матеріальну

піху

раз ЦІ з'1тн1 концерти за­ вершуються. Звіти nроде-

робітничих

З незрозумілих причин

нІ творчих звІтІв трудо­ ВІІ'JС ІКОЛеІО'ИВІВ, ЩО з.ма. nрисвячених

Значно більше можуть робити

поsнrннt музичні

ШІ«NJЯ., ЛИВО

бІбЛІОТЄЗ<И. Особ­

хочеться

звернутися

Д() б16лІі.оrrечних та .й до баrатьох .клубних црацtв­ юІКlв. Мало СJСЛа<:'І'И план,

nо,ставиrrи галоЧКу пра Ао.. ro В.ИНОНЗННІЯ. Щоб доби. тися бажаного. слІд в ноЖІНий заЦЦ ІВКпасти ТJУ­ шу·,

а

не

йти

шляхом_

М!ЬьК'ИЙ І рІйонний

в

nлексІв. При плануваннІ роботи. ма~ових заходІв

участІ

1

музики.

У чому ж заnорука ус­ заводсьного

клубу?

mодях,

С11ЗВЛе!f­

н1 Іх до сnрави.

Не можна не вІДзначи­ ти творчІсть в органІзаціІ ну льтурно-освtтньоІ . робо­ ти. дозвілля трудІвникІв селища І будинку нульту­ ри радгосnу-комбінату

•Иалитянськнй•. Тут пра­ цюють

десятки

колекти ­

вів художньої самодІяль­ ностІ. Бажаючі можуть

вибрати заняття за Інте ­ ресом. Однак є І суттєве

але ...

По суті , повноnрав­

нимй

госnодарями

ку

культурн

є

будин.

лише

пра ­

цІвники радгоспу-комбІна­ ту . Але ж у селищІ кілька трудових колекти­

вІв. Вони ж nочувають себе в будинку культури гостями

вІдомча дЗJВно

-

на

nерешкодІ

межа.

Очевидно .

настав

час

усунуrrи

УІ .

У постанові ЦК КПРС вназується на необхІд· ність антивІзувати t тех­ нічну творчіст.ь трудя ­ щих . особливо серед мо ­ лодІ. Поки що ж зрушень в uій сnрав І мало .

ПІдеумни минулого ро ну свІдчать, що в мІстІ і районІ створено ряд но­ вих ці'КЗВИХ 'НОЛ6КТИіВ1'В художньо! самодіяльностІ ,

любительських

об'єднань .

Але сьогодн І не може' не турбувати той факт , що в багатьох трудових ко-

ОІЩРУ.

Як vже ска.з.а-но вище,

ку.nь..

'11УІРН<ХПОі>ТИВИі комnлек­ си цр~ велину ува­ гу орrанt:зацlІ дOCJII.IJWI.

Црофа.:ма

сДозв!л:п.я•

до­

зволила nевн;ою мІ,рою СJІ­ стемаТІІЗуІВати 1 кониретк3УJВаТИ ранІше ро:wІ3ненt сили. А'ІЩентува.ТИ увагу сьосодн1 треба -на HEIЦ()Jllr

нах і дООиватщ:я Іх ви­ ІfІІРЗМеRІНя. Аналlз nрогра­ ми сДоовlurля• засвЩч:ує, що більше пОJІ.ОВинн наІСе­ леннІЯ міСІТа і сіл райооу .не бере учостt в тих чн ІІНшнх захqцах. Чому? То­ му, ЩО ІJ>ОЗУМНО ПіJ)ОВ~·ИТН

своє

д'О3в.І:тrя не

виtють .

Тож культосв1'11НЬ. 1 СІПОІР­ тзн:им п.рацІmІи.кам необ­ хtдно докласти 3УСИJJЬ, щоб броварчани були не п.аюИІВШІМК

-гпццачами.

аК'r.НІеІНН•МИ

виконаииJІ

плану

до

дпя ~я форуму к<r мун1сl1Ів :щ>аUіи прац1вни1(ІИ '11ВарнІІІІНИІЦЬІКОІ Га.JІіУЗі pawoony сБОбрицький•. Дtf;ве 'JW"дОІВе супе,рющт.

Вірні слову

в

духовоІ

rальноосвІтнІх

ких

до

розвитку

наЙ'М·е!НШОГО

І(уЛЬтурно-срортнвних ком­

трудящих

ремонтно-механІчному,

бІльшостІ будІвельних ор­ ганІзацІй. Майже всІ ко­ лективи безІнІцІативнІ в

за

двомІ.сЯІ'Іного

обладнання І

тю. Часто пустують сnор­ тивні 1 актовІ зали за­ шкіл,

АатІвно !ІК.ііючнл~я у

:ncaratDDR

автобазах Nl 2 1 N9 З, за· водах нестандартного· ко­ мунального

Цім Заа.

БУДЕ УСПІХ

лективах мІста немає нІ­ яних гурткІв, зокрема на

ТУРБОТУ

викорис­

*

лютого 1986 року

во за гІ:д,ну зу011РLч XXVII з"Івду КПРС сfJрніІмо 'l!PY-

Мех-ан!заrrори ра,дгоа~у с.АвангаІрд• ІиІ.цІ-а:горн ЗМ-З'Га'ННІі

за

\ltiiВШii!CЗN домоr.rю:.ІІ ваrо­ !Іі(ИХ yqrErje у црацt,. На сьогоднtuшІ!й день ~д

дос'І'РОКОDу

nостанозку техи.LКи на лt­

Юйку готовностІ. Вони зо6оtв ' m.аоЛНсь .до .дня в~­

коЖfІІОі корови;

оо

криrr.тя форуму .комун1СІ1в Jqра!НН ВІДреІМОІІ-туDаТИ всю

нШІВІНУ

у

ІКа,

лого

,nостаІВЛено

ремонт

ОбІух,

сnри.яло досяnкению

мих резу ЛЬ'ОО!І')В

ваго­

у праці

XXVII

по гІДній зустрІчі з'І~ КПРС.

А. КУЛІБАБА. І'ОJЮВІІІІЙ .Іmкевер pц­ roc.uy сААІІrард•.

,

І.

В. ЗВАИКО,

сеІРеtІр ~І 01'1'1вІtЦtІ pUI'4ICIIJ c&ef.

.ПОІЩрМЯІС.

n.

М.

Мохаи,

рІІЦNІІІ•.

.

.

КВАРТАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ­

ДО З'ІЗДУ ПАРТІІ

tXJIJбopo.

го суtПерющrва С. Ф. АJSа­ куrики, В. І. Розсоц Г. П . Пtячу,ка, все це

К.

тепятиНЦ1

УсnІху ,цосяmуто з.ав­ д.яни .,ф~у сщtг.пІ.стич­ НОМ.у змагаккю, В.ИСО!сlА

'rPYIIt~

длJ1 'І'Варнн­

снота.РJІ· М. С. · POCJЛa'fa та

сдобре..

rrравофлангоеих

дороrо­

1

CTЗJJa

Іни-я КОрІІВ А. :І. ХНІКНJІК, М. д. Мик<>лаенко, т. Д.

кормо­

бів за .доручен.у справу. Зразки СЗІМОІІІ.ІJWІ,нОІ пра. ЦІ, ЗМІЗІЛЮЮЧИІЙ ІЦРИКлад

-моло­

.більше,

ЮіJО)В самовІдІjена п,рЗІЦІІ ~а.торІв MagutiUIOГO ~О·

н-а

з6и.рально« технІюІ.. КОМі­ сІя. ма nepeaipNIЗ ЯІІd.сть ремонту, оqІ.нкпа Aoro на

Вtщіl~ЗJJЬНОСТі

ООа'ЧКО

план,ува.nося.

ІВКЗЗОМ

лІJІ:Ійку готавиостІ вс~ груmоо6ро6н.і ~МеХаНізми, зерн061 JrоМбайнк. нJІІКІ, завершено

од~о

ю·mгра.кtв

Qptєm~

С1ІОГО дотр~­ 22 грудня м·ИІRУ­

РОІКУ

ЩО

НіЖ

господарст­

ві техн.Жу.

Олова ють: до

450

Вагомими

-

трущоеими

дося.г.Rеш~:ямн вус11>1ча.ють фqру:м Партl'І . ІJ>О(іLТНИІСИ

інструМЕІНТаJІЬІfОГО заводу

ЦеХу

nqpoouproвol мета­

~ Jмен1: 60-рlч.чя Ра­

\ФІНсt.іСоІ УІІфаУRи. Тщ у день ~.11 XXVII з'ІздУ КПРС фрезеру-

ІВаЛ!ЬНИК

токар л.

~ець.

0 . 0. Г.

Ф3d'fушний,

шJJ.іФ6'вапьник М. П. Сте­

ценхо,

panoprr:vu:r.имyть ІЮНаlfіНJІ

ІПІЛану

НВа.рl'іWІ}'

1986

· Ц1

troвaJIЬ . В.

М.

М.

М.

8И'·

,року.

ІдQ~JІ

стали

МОЖіЛИІВНМИ 3 оП~()ДОМ цеху па · (фига;дну ф()рм; ОІ!)'ГанJвщ!.І ІЦрщі. ~ .внrк~ання

ne~нs

меrодtв вю>обющт.ва. ~ нуванНJІ

кожноУ

г~и.

т,р)'\Ц<Іео!

. .

.'

В. ГРНrоРОЩІ'І.

.....

С1110СЗі'-ІJІС1ІРУМеи­

т~

про

nepWQI'9

fPOIIIIIIIICUd ..,.....

Шymn,

Сf!Меіен.ко

.

а.

УЧЗСlІИКЗltІН

всіх заходs.

Не можна обмину.ти nн­ таин·я ствqрення ЮІубу за Иrте\ресами. Капітальних за.собkв тут не JЮІІІР16RО, а можлшюстt є. С'І(рІзь. І яюцо в <ЩРем.их ЖЕКах зрушення є в цІй сnі>ЗІВL, то в І'УІРІ'ОЖ'ИТ.Ках JХ)боти

-- непочатн:й край. Та!<, тtІЛЬJСИ бlля JdiJrьiкox гурто. ЖFІТІ1К'Ів маштоваиJ: ти.вн;t ма-йдЗІН'ЧіИКи.

с-nор­

Якщо вже гОВQРити IJpO nлaJroмlpНy І<.VІ1ІЬТОСІІ1'1Uю. фJЗКультурно

роботу, то в леюrи:вах

-

щцоровчу

бага.n.ох JЮ­

вона

f'd.АМІКя­

Єтьоя п~енн~

дячн.нх змаrаm.. тут МОІКН.а

npynи

еп:tзо­

Що вже

І'С4q)НТИ п.ро

ЗІдоtРОВ' .я.

СЄІ4ЦІ.І

tpaдromи

сБоб~•.

!.мен~ ДоJСуЧавва,

.ра.Ас!JІІЬ.

rocnx!JМiiя,

т,рест

сБрова­

ІJ)Иq)ОМЖИІl'nООуд•.

......

Фотом. ее

cellrЛО­

теХІНІ'Ч1і'RЙ, :хом.б1нат ІrоИу­ нгльних

пJІqпрНємств

МОЛОДЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

І ЗОІ!СІМ дивно спостерІ­ гати ІJІУ'СТУ'Ю'ЧІ

СJІОРТШІИі

зали в школах,

плаваJlЬНзІ

бае€'й.н~. Чн не звІІЦси по­ ч.ооаютЬІСІЯ

nJ)Oipa.xyшm

в

фі:зІку-ІЛь.турно - ООДОІ)Оі!ЧІА · ро<Юті, ntдготовцt молодІ до nрщІ. елужби в Ра~

.дЯ'НСЬІКі'Й б.тіи:3<ьІко

Ap."t!ii? Дані, ЩО поло анни

не вміють маватк-. ріЯТЬ самІ за с~е.

ВНІОНО·!ЮІl<

має

дітей гово.

бУТИ

КОМСОМОЛЬСЬКИR ТЕЛЕТАRП

8

та

Інш і).

Вяк:тавка Н'LЧtг.і

86•

сНауково..тех­

'1'90-:рчІtть

стма

молодt-

6азаюю

llPOO~ЄIRIЛ

НЗ!роаДИ

для

З

пи~

ТGНЬ НауtКОВО-'І'е.ХН'і•ЧНО.ГО просросу. організооаяоІ

м'lськкм

ЛНСМУ .

ном

е том

В цьоому з.аході

ВЗМИ tуоЧЗСТЬ 'ГОЛОВИ рад МОJІ'()ІДИtХ опщ1ал:ІІСТ1.В, сек-

ІJtулшу,ркс...масо­ ва. фізІну.mьту.рн()о--ЩДqров­ ча робота вимагає нон­

.ре~ЗІр!

ІQретності,

га.нІзацій та ·ГОСJJодарств ,мі.СТа 1 району. Наnере-

ади!Н

д.ІдовнтостІ,

тЩ)rmть баАцужосrt

не

1 фор­

мал!~.

А. сеиретар

ТЕПЛЮК, .JikькJrollly

КомпартІІ УкраІвв.

лу,

НО'М·іТЄТі'В ;КОМСОМО..

l'()ІJЮШ!1

інженери

про.

МИІСJІ()ВИ.Х n~, ор·

n

дО\д'Ні на-ради vчасншrк ознайамилнся з ~­ К010 НоауtКQВО-ТехmчноІ творчОС'І1 молод1. JUCa 1)03-

мІіцена в К1Н~тр1 сПро. меrей• .

з ДОnооfМЮ

·

по

нтп

та участь в н~v юнакіВ L дівчаrr вик:туmtв перши.й СЄК!РЄІІ'-ЗІР м.tсьнкомv ком· СОІМОЛу К. ВорушИJ1141.

В ООrО'ВОрен.н-1 ВЗЯJUІ! учасrь М . Паном~о ­ нЗІЧальник

кстсті-·Укторсь­

·кого бюро нестан,цщrmоrо

~н ня ЗЗ!ВОд'У nорош. f<ОІВої метмур.пr, М. шу:к

-

Грн­

голова ради ТІІ()Jl'()­

дих сnецt:ал!стtв -м.tqra, А.

Н~

голова

,рЗІДК .МОЛОДИХ аnецІалlС'ГlВ

фабрНІКИ' ~рхнього J1И'l'Я· чого Т'рJtКО!І'ажу, В. Май­ борода - · Іtнженер:tr~о~

лог ~

буд-Івельних

О.

Ти:хОПJА

amoм!Ji-Jamx

~онструJЩІ~

-

дкРеК'1'ОР

стаІщ!У Ю'НІИХ технІиttв.

У

n~

~ло д:ано

наради

ре.комеида.ц!І

1roМ!тetrat\f КОМСОМОJ!tу, ра. .да/1\f МОЛОІЦ.ИІХ слецJ.аЛlСІТ!в по ЗІJ>;'ТИВІ3ац!1 V"fЗCT1 мо­ лодl в p(JGSИІtJCy н~.коео­ тех-н !~ноІ творчості.

В роботІ у.часть

і

наради

вистуnив

взяв

зсur!Ду­

ючий вt.дд !лом nромІtС.1О · 'ВОСТ! м!СЬ'Іі!КО'МУ Компар­ та України П. В . Гонта. рєв .

о. лосєв, Jlllcьao•J


*

2 стор.

сНОВЕ

21 лютого 1986 року

ЖИТТЯ•

·

І(УРС- НАУІ(ОВО-ТЕ:ХНІЧНИЯ ПРОГРЕС============================== \о

ВА ·ОЗБРОЄННЯ-ВСЕ ПРОГРЕСИВНЕ [Jj)щr.римавши

ооЧІtН

днJ.П}-·онетровсьних

баІйнобущІІвіпІІІd!В, ви

ІКОЛекІ"И•

ІJ'РОМИС'ЛОІВИХ

· GМІСТВ

мі1Ста

ном-

та

щювели атестацію

niJ)Jrrpи.

атестЗІЦІю,

району

по району

та

ра­

у

середньому

12, ВИІВ.JіJrьІНеJІО l l ВИІрОО•

Ян бачимо, бота викрила

з.атЗІЛЬ!ІЮї кlльІкості. Внаслідок цієї важли­

ТИІВНоагі :ви.ро6ШЩ'118а, по­ ЛіПШеННЯ ЙОГО організаціІ.

НИЧИ!Х

ПЛОЩ,

У!МОІВНО

'ВИ·

:вtльнено 129 робі'l'ІШКІ!в. ЧИІМашо зроблено no ра'­

ціон~І

робочих

.мосць.

_ Але,

вся ц.я ро­ !ВеЛИКі ре­

ІПІ;цІвнщеІіІн~

:неЗІВажаючи на ІІ активізацію,

.яку

зультати

пo:mrlk::riO

менrrальному комбІ!НОрмо­ ВОІМУ, на фабрИІЦі верХJН'ЬО.

ня

а

також

робочих

скорочен-

місць,

ми-

іменl

одержано

ro

еІrоі!ЮІМіЧНИ'Й ефеКТ 352 ТИСЯЧі ~аірбоваІЩJІВ. Пtд ча.с ЦlєУ !Кат.пtаніІ було

ті.

нулого

ро,ну

XXVI

nP<>

те,

поставилнея

А

ось

яка

.карт:и.на

~.я на промисл<JІВJU пlдприQМС'І1ВЗ.х .м1ІС'Га та

padtoнy з в:проваджеи.ивм nрооресивних форм орrа­

з'ІздУ КПРС,

ДИ'l1Я'ЮГ()

науаю­

ДQ ц1є1 важливо! . рООоти.

торrове,пь.

нJващ.І;І

Та

СТИМУ'JІЮВЗ.ПНЯ

пращі. Яюцо рJ:к ІdдьІdсть брИІГЗД з

екапери­

ТОІ1t\У оnла­

тою з.а :кінц-евими резуль­

татами СЮІ~а:л.а 24, то з~рао Іх 552, Ч!f 59,6

трикотажу,

зава добудtDНому

ли­

місця.,

.не вІ1дJпОВ!Да.ЛИ

несерйооно.

машИноб,удУВЗіННЯ

КаЛИІТцнському

ско.рочено

ІJ)Обочнх

Фancm с:відчаrrь

екоnе­

цього,

ного

rиро.ве-деи~

що у назвааих колеJmІІВах

На ~оснть НИЗЬJ(ОМУ pllaiН!l праведено атестащlю на завоtДЗІХ дООСJІ.ІІNІ<ГЄКС· рИІМеН'МJІЬНОМу

Імеtні 60-річч.я Р1:ЩЯ:НСЬІКОУ 'УІІфа·Уни, хлібозаводу,

робоо'а

ma1

іВОЛЬНЯТИ ще ае можуть.

Ста1юм на 1 січня п1дприєІМ­ стваJХ ра!ЙО<Ну Іх рсщіона.­ л1зовЗІН'О 750. За рахУІНОК

1986 року на

ли­

ше на 10 з них. А .на ВИ· рООЮfІЧОІМУ деревооброб­

Вій <УРІГаІІ.!зацtІ nраці.

ЗЗідО­

пернмеНІrальнаму,

ця

З8ВОДUІ СВіТ JioQ'l'exRl'ЧНOIГO, пороШКОІВО'У мета.цу:ргіІ

.рацtона.лl:юва.Ні,

планОООІНих

д~ ре­

иомб'J.н.а­

процеlІ'І'а до за.гальноІ чи­ Се/ІЬіНJОІСІl'і робlтиJІКJІВ.

Та.к, на дО!СЛ.Ідио-е.нспе-

nооwацюВ3ЛИ й

цьому

ше три

ефек­

Добре

з

ИQІМУ ф'є,дианні миuуло.rо Р<JІКУ замість восьми за­

НИ!ЧНИІКlв.

зерви

завОДІ;

40 ро6оqи.х міщь, ЯКі м.а·

nи бутrи

Іх JtlІнІвlдовано

ці:она:лІ3аІЦJю робочи.х іІdсць. За даними на поча­ т~к 1986 року. їх атесто­ вано 64,9 процента від

вої·роботи скорочено 133 міJЮця, вmhль.нено 99 оди8ИІЦЬ облаідІНаккя, 370 нваtЦра11іих меrrрІ!в вироб­

риІМентrальному

nодано 1177 проаrооицІй. На .кожну тисячу рОбо­ чих МіІ.сць, ЯК! ЩІОЙШЛН

НЗІЦРЯМJ.

перІ!!dе.нта.льНJС}'Му

но~еКТИІВИ

корІМо:вому,

ЗовсІм мЗІЛо

за.раІЗ. М·ОЖ:На

в<>rо

саме таІМ,

все

ви­ ноое

flpQ Це !{е

~уtв:ати, щЦже ПЗ&Р­ Т'lєю ІІЖЗ.Н/l!Че!ПІ'Й курс на. ЦІ)Ж:Н()Іре'Н.ИЙ

РQВВИІ'ОJ(

г.музей ІНароІЦнОtrо ГОоС'ІіО.ДаjрСТ.Ва і ДО!Фрін.Не

sc.Jix

n<minul-e~ЩIJІ ЯКQсtі впрQб­ ЛЮІВаtНОІІ rJiPOдY'JЩ11, В. ГРИНЬ, промвс.пово­

маши.

інструктор

шИІНоремонтно­

КалиІтлнсьному

не-

nо•ата.­

смlі.л.ИІво

(!.,IJ.Vt

нобу~. ремОІ!rl'ІНо-ме­ му,

де

~ p;p0I1JH~Cf!.Вf!e.

е10СІІериментал:ь.

х.аІНJ.ЧІІЮМУ,

нd.кОJЩ'

!RОрИІстовується

розу.

торговельного

.я.к

працювати

роІМ у. Пр аJR"І'НІКЗ. nо.ка.з у є, що УJСnішно вирі:шуютьс:я дОtЛJ. виробничих завдаJНіЬ

М'lкm. nєреваrи брпrщцноІ формн орган1зац1У п;рацl. Сл.аОО ІІІІrрОІІ:ІіаЩЖують на заводах

'І!раиспортиоrо

екк:-

віддіпу

мІськкому партlІ.

У МІСТІ І РАЯОНІ ПРОХОДИТЬ МІСЯЧИНІ( ОБОРОННО-МАСОВОІ РОБОТИ

Як ЮДОІМО_, КПРС і Р.а­ уjЩЦ

ІПрндLJr.я.

зрозуміло,

адже

-

мета

тqдСЬЮІJМИ ми

1

Досяmен'Ню

но посла6иrrи ВПЛИІВ у:ра­ жаючих фаюарів сучах:. ноІ зброІ. Всеиаро"щн;tс.ть

ІUІІВІ.льноІ

оборони.

оборо;н.и зу·МDІВ­

трьох •ІсяцЬа ~

ці Володимир Rостиитивович

за /РОКИ

ОДН!иаДЦЯТОІ

а'Ізду КПРС.

На 13111мКу:

в~RсРвтти ХХVП

'IJI4!IIR

ин (зJdва иаправо)

Івавов

депУТаТСЬКО!

rpY·

депутап ':І.ер­

-

каськоІ мlськоІ Ради вародних депу­

П'Я'l'ІІ.Рі'ІКИ. (

тат8 ткала ІН. ,В, Шпак

1 В. К. Іва·

нов, депутат обласно! Ради народвих депутатІа ІІ'КМ. Н. ,в. Перфільвва.

тепер, у новому році, вів не збавJІJІе темпів роботи. Депутатська rpvпa

комбІиаrу, 'Шеном якоІ вів в, Висту­

Фото І. Волчкова.

пила Ііз ІЗаКJІвком: ІВИковати завд&ВІІJІ

неоподІІваниа. ЗrJІд.но оnис. ків, .які подають з мед18И11Верезника, пріЗІВнще

С~.\61 Калшnна ОІІИІНИJЮСь ее~ тих. чиІ !ІМена сТІа­ пи ГЗJНЬбою ДЛЯ RОМСQМО.

ПрИІВJrr,

так

бра;rок,

nочиналися

СергІя

-

листи

Сторожеюеа

до

свОІГо Щ>ащоrо товариша .1. одно.нласника Сергія Ка.Лі­

женка оорЩЮІВЗВ JИстиІнJеr самозбереження, але Що ЗМ}'ІСИ111G

говорити

непра.в.

ду його матір Т. Л. pomelfКQ,

яка

Cтo­

nращює

в

ма, ,регулярно перепис)113З·

жкв деревообробного ащ:мбlнаrrу? Вона., Д13Иа:в­

ЛИО.Я і тqдJі,

ШИІСь ІВЩД \ltl)yз!JВ сИІНа, що

н.Жа.

ВОІни дРужили

ЖеНІКО

вдо­

КОJІ'И ~ро.

СЛУ'ЖИІВ В

армШ.

Дружба П!родО!ВЖувал:ась 1 nІісл.я його повеrрненн.я зі служіби.. Все, здав·алось

бк,

ООВИНІНО

ЙТИ

ЯіКНай·

Кр.аще, mІби не ВШІЗІдОІК. Са.~е вІ.н ІВЩ::В1Т ЛИВ справ·

жиє єство

Cepr..\61

Сторо­

женка.

п.кт.анн.я

ін.спекто.ра-чері'О­

наоИІВ.аючн

цри. цьо­

му ЗІННЄТRі ,да!Ні СВОІГО .кра­ ЩО['() товаJриша С. КалІ:ніна. ~ знав точно :дату йо.rо нВJрОджеННІЯ, адресу,

мІсЦе Міс!ЩЯ

двіЧі.

з.иаходиrrьс.я в

робо,ти.. Це

Протяrом •ПОІВТОtрИЛОІСЯ

Д<mуІСТИМО, У С.

Cropo-

Медви·

'11Верезнику' прийшла його

ІВоИ;рУ'ЧЗТИ. Не ІМОрrнувши ОJЮІМ, ПОІВТОРИ.Ла Дащ.і Сер­

г.L.я КалііНJlн.а. Ій, матері, :nDІВИJНно бути сором:но no~JJй:нo як за сво.rо си. на, ТоаІК 1 за себе, що не зуміла виховми

Зовсім недавно, коли він вже працював водієм А'ІШ-31014, бУІВ ДОСТЗІВЛе­ НИІЙ n' янИІМ у мед:шwверез­ нн:н. ШІВНІ!{НО, не з~­ ючись, віДповідав він на воrо.

той

в НЬОІМ.У

та~~qу необхІдну лщдську :РИІСУ, я:к чеснJ.с'ІІЬ.

Але l1м не стадю со.роом­ но. Вже

на

другий день,

МDІВби нJ.чоrо не сталося, н.авІІдаВІС.я

Стороокеико

до

овоrо дРУіІ'З.. Ро:nювл.яючи з

КалJніним,

не

попере­

дНІВ натіп'Ь щю те, що ста­

лося, хоrч.а

1 ЗІШІВ про не­

'nРНІЄІМ:Ност.t. ЯН1 чекають на Сергія. Так воно і ви­ йшло. Доего КалІJНІ:н до­ ІВОдиІВ СІВОЮ НеІ&ИШііСТЬ В тру,дОВОМJУ .колективі, але

·пооер.Е!\Цу була

ще

одна

носел-еИІНя.

ЗЗ!ВД.аJНН.Я

лeimliO

цИІSІ.пьноІ

бл!НІзЬІ<і

Саtме

ПО

ПОІСИ·

оборони

зpooyмLJrl

1

ДЯНІСЬКИМ

JІІ()ДЯІМ,

ра­

нІ війни. зміцненні оборо­ ноздатності Країни Рад. Все це і зумовлює вtд­

pJlК

ВИ3Н'аєтьс.я

кращим

у

лу. Іх сНІСТем·атично кри~ 1J'НІКУЮТЬ в районному

мJJcт!J,

·С КОІМСОІМОlІЬСЬ'І«ЩУ про. ІЖект<JІРJ:•. Оnже, завдяки 'С'ВООМtу сдру1ГОІВJ.•, Катиі­

npmoвl міоц.я на рJ.зних змаганнях. У цьому nлані

нУ дОІВеЛось пережити ще qдjiJ.:V НоЄЩJ)ИЄМ'НlсТЬ.

авlд

0пІ:вр0ІбІrm:ИІКаІМ DOOorpaнcщopmoro ЩЦ:nриєм­ С'І!Ва, ·това,ришам CeprL.я Стороокенна ваорто за,дуІМа· rrиоя шчц на живе

з

НJ!il\rn.

тнм. яка 1 .працює

На

ЛЮІЦИо­ ооруч

цьоиу

при.

на

засл}'1І'ОВУє

тва.

по

стежКу

КеріВЮЩ''ПВУ,

6QPQ'11Ьбl з

необх.Wtо

мувань,

н\юrис.я вшс:оваJІИІЯм доУ людИіНИ.

Подібні випадки не пo­ q!tRtНoiO. Вони яехраво за. оаІ!Цчують неrаrгшmнй ІВПЛИв

а.п.когОJПО

на

люди­

ну. ТDІМУ кожен, X'l'o ще не ЩЦ,МооИІВс.я в~ ча.J»СИ, повин.еа зyпJmnrnreя і с.к.аооти собі: сДоснrrь, не ~ОЖ.у 1 не (JудУ ЖІJТИ ТЗІК ддm!•. Сказати, даки ще .не шано, доки не втраТИІВ сім'ю, друзів.

В. СУХЕНКО,

ОІЧОЛ:ЮЮТЬ

r. r.

з о.волоДі­ лише

1re

прDІГр<!ІМИ

включається

.кіНофlльм!ВІ. організовано цехах N2 2, ві.дД.іІЛах rо­

N2 9, N2 10, ло;в:ного

ен-ергетИІКа

та ви­

Р·ООНИЧОіЦИ<с.п•етче:рсьноrму. На:вчЗІНня 3.а1Водчан· у СИІСТЄ.."VІі ЦИІВ'іJлЬНОЇ оборо­ НИ

не

-

єдине

Л!ИТаJННЯ,

ЯJКе вн;рІішує ШТаlі.

.

У С1Ч-

ні на пlдпри:ємсwі nрове­ дено

оrля;ц

.стану

захж:­

них опоруд. Зар·ЗІЗ тут прО·Х{)~ІJІ'ТЬ ІtОИТJЮЛЬн:і 3ar ЯJІІ11ТЯ. Одним СJЮІВОМ, ВЖИ!ОО'ІОО'ЬС.Я

ІВСі

ЩоQб даТИ! ·ІЮрошкl!віцЯІМ ае­ обхіДні теоретичНі знан.ня, уз·аrаJІ'ЬІНИТИJ і вtдnрЗІЦІОІВа­

ти на. nрапmщі діІ nіід.І>оздІіліІв. Тобто

ІВС~ ро­

бИ!Тhся все мооктmе, щоб рL'ВЄ;ІLЬ

цн:вlльної

неухИJrЬно

'1'.

оборони

!1tд;вищу:вався.

БУЛЬВІНСЬКИП,

·rромадсь.кий

СnІівробітник_и

лабора·

кореспон­

дент.

,'

ВХОДі і J!ИLЩЦІ

ПаІСажИІJ}1в

ВШІикаюrь елеttтро.імnуль. СИ, ЯКі НаJДХО:ЦІЯТЬ В елек­

саокирсмюго

а;втотран.с­

ТРОННИЙ бл;ан 1 ЗаJІІИJСуЮТЬ-

учеюmи

С.Я на маmітну стрічну. Повна оброібRа інформації і ви:цача рекомендацій займає не більІІІІе го,дин.и. Вже Н'Ш:ТуІ!ІН<>'ГО !ЦН.Я дРИ .роо.робщ графІ.ка можна врахуватm, на ЯІНій ділян­

ПQРІ'У

.ра:зом

з

автодорожно­

го !JнІституту LМені 60р'Lчч.я Ве.лш<оІ ЖОJВWеооУ соціалістичноУ

револЮЦіІ

створИІЛИ цри.стрій авrгома­ ТИІ'lІНОСО збиІрадшя МЩіІ

на

т,раm:ПQІРТі яккй

дає

інфор­

пасажирському

(ПАЗІПТ), змогу

кентролювати

.краще

п~ревезен­

вому аt,мІл1 8В)'ТРІ.шн1х справ.

а.пьнн:м

ІІІРис:rроям.

При

паевв­

Як повJ.цоми.па у вІдоо­

вtді ре,цакцІ.І ronoвa Мок­

рецьRОГО

сlльавкои:І

·В. .С. Острова, ІфВТВ матеріал обrоворево ва з&­ сІДаинl 'КОМkіІ по бороть­ бі з ПИJЩ'ПІОМ, а також у 1'рудовому ІЮпективі .·Рад­

зац11 контрото

за дотрв­

манввм

автналко­

ввм01r

тнві,

внкорінеивю

пи.ацт­

ва і uкoron:lзм:y.

((ДРІ БtІ ИЦІ, ЩО НUТРЕБУ ЮТЬ УВАГИ>> Як повідомв:в ~ТОр ппооли Jlll З М. Г. Rоба, · кpJmi'IJIJIЙ матеріал, надрукаваций

cepEWU>oi

сі'ІВJІ ц. р., відповідав дійсвості. ПнТ&ВІІJІ обnад. И&ИІІJІ ШВіЛЬВО.ГО roei!IJ• дарськоrо двору буде ВИ·

22

рlшеио вавесвl.

хоч лист І НЕ БУВ

НАДРУІ\ОВАНИЙ Жителька Т..м Фесешю

Броварів ваmrеала

..

в rа:зету цро везадовlпьие обслуговуі88ИВJІ JЮRупців

у маrазШІІ М -6 цродав­ цямв ill. Ф. Є горишевою та Г. ·л. Чу6. Вови часто оорушують форму одяrу,

1

хоч

працюють з продук­

тами харчуІВ8ИІІЯ. ПІд 'Іас приймання хлlбобуло'ІІПП вИробів заЧИІІJООТЬ маrа­ зви.

Нача.льн·JІІН rоргі'ВЛі А.

Г.

у,nравлlннЯ Горохоось·

ІЮ!іЙ З П!рИІВОДУ По0руШ€НИХ в лисmі nнrrаІНЬ повJдомИІВ:

« Наша:зоІМ no

~лішmо

ТОоріГЇІВJlі ~а СЗІМОЧИН'Не за· Щ)НІІ!Тя ма.га.зИJНу nі&д час

приймання хліба ІІІІ>Оlд.аІВ· дЯІМ п. Чуб та л. Ф.

r.

ЄгорИІІІІев:Ій було оголоше­

но до·г.а.ни. Вони позбавл~ Т<:ІКОЖ

Hl

ІJ!РЄМіЗЛЬНОІ

ДО·

nлаТНІ•.

торі'!: ДuШропе'І'рооськото обласного упраJВЛін:ня па­

Київського

зокрема,

ність у Цій справі проав­ JІJПОТЬ 'mеВВ · комісіІ ПО боротьбІ з ПІІJІЦ'ПІОМ црв виконкомі сlпьськоІ Ради ІІЩРодша депутаТІВ.

за.хоІЦИ,

ЕЛЕКТРОННИЙ ЕРУДИТ

ня на марщрутах у місті. Тепер флІ.аt пасаІЖиро­ потоку безІПосередньо на марщруті довірено спецt­

lнспЦrор-черrовкй ме,ц­ витверевВВКа ,црв мlсь­

знаннями

-

КОІМІіеІіІ

м.о.по­

SІІКі

ВЗІЮГЬ

.

иеаиправдану:

***

НОВИНИ МІСЬІ(ОГО ГОСПОДАРСТВА

1ІІИ\ІЩІ130М

зай­

до­

Е. м. Дерев'яюrо, Т.каче!ІІКОt, Г. С. СавчеІШ<о, В. Є. Муха, М. Я. БалЛ'О. ПІІц К·е:І>іВНИ.Ц'І100М наІЧа..ль-

nwщ­

серйовио

уtВаГУ

хі.В НОІ затодсьJЮІ лабора.то­ ріІ, а т а'f(ОІЖ іКращих ФОР­

ЧD.'І'И, ЮС ДеградуЄ ЛІqДИНа, на

на

з.айм.ає

pofum :колf!КТИвlІВ це­ м 2, .N'!I 4, центраІЛЬ­

ааладІ. м.ожна ТаіНОЖ nоба.­ СТЗІВШИ

а с.а:нітарн.а дружи­

неодно'РЗІЗ()ІВ()

керЇJІ3.ІІ1f!К1В

ІП~р&'Л•.яд Найкр.аще на'ВІч.а.н•ня в

зацікавленим у відвернен­

ходіІв з цнз.!ІnьноУ обороон иа 3.aSO\!U по:рошковоУ ме. та.лу.рr!І tменJ 60--річч.я Р~ЬІКОІІ УкраІни. Не ІВИІЦЦЦ.КОІВО З організащlІ ІІ Пі:дІnР-ИІЄМС111111) з JIOIRY в

нав­

едухачі

числа.

іЦО

КРО!В:НО

nоо!даІJІьніІеть, з я.кою пЩЦ­ ходть до реалЬзаціІ за­

(Фоrrох,ронtка РАТАУ).

НА ТЕМИ МОРАЛІ

усього

році

на заJВОІЦі, але й на район­ них та обласних І(урСаос. Окрему лро.граму ЗЗJаВОІО.. ють робtтюmи, lнжеи-ерно­ тех.ніІЧНl праці.ВнНІКИ т.а с.лужбовІЦі. Ян і paш.Jwe,

1ІІОІСер~.иьою уча.стю в них

Тому

навчав. ЦИ.!!іl.Ju>нОІ

1

У НОІВОІМУ

qальному

лен.а о-рrа.нJ.з.ацLйною будо­ ВОІЮ і З!ЦіЙОНенІОІМ ЗЗ!ХО­ ДlВ, ЩО ВЖИІВЗЮТЬС.Я, 6ез-

Десять pl'DIИX норм вВJСовав помtч­ ВЮt майстра Черкаського mовковоrо КQМбіиаТу ,Герой СоціалІСТВЧІІОІ Цра-

цієІ м.єrи

:цJ!Щ!юряднооано НИ В СИСТеІМі

мад<ІСИІМ3іЛJЬ­

ГQJІошувапоса,

що

маашй• зобов'язано ..wки­

ЛО JХ)6л.ять ДJІЯ ТО'ГО, ЩОО ,рtвеиь цИ!9ІільноІ оООрони оос·-rі!й:но пІщ:вищувавс.я.

Маtrерl&лЬІШ·

ресурсами,

вJпьау орrавізацJ.ю бо· ротьов в ІJl)ІJЩтвом:, ащю­ rо.пізмом і само~новарІ.В· ІІJІМ у teenl МОІQ)еЦЬ. На­

ти заходів д.л.я посІІJЩЩUІ виховноІ .роботи в кlthelt·

Ю. М. Бей та .tнш1 чИІМаr

П

ИИЙ матеріал про везадо­

бі З ПНJЩТВОМ ВІtазаво. Керівивків радrоспу сЗа­

шта6у ЦИІВ·LльноІ обо­ ])QНИ заводУ М. В. Боида.­ .р.я ІІ!ОІЩ, а, т.ако.ж І. О. Лисенхо, .В. П. Драmй,

на ви:п.а.цок війни за­ хистити ТИІЛ З уСіма· ЙОІІ'О

ПИЯКАМ>• Шд таким загопавком 19 листо~а апшулоrо роцу в сНоаому житті• бу пО оаубліJrова.Во крВТІІ'І­

І'()JІЬІІО['е • закоkода8С'ПІа rолові комtеіt 110 бороть­

· н~

ють неос.лабНN уваrу орга. н1ЗЩі!І ци:вlльноІ оборони в нашій краІн!. Та це й

ПОТУРАННЯ

госпу сЗамавнвй•. За РР· пущеиt велопtки в орrав1-

Сnрава всенародної значимості

Д.ЯНСЬКИЙ

((ЖОДІН)ГО

I'OICIJIP0'3pa.

хунJКО'.ВИХ бригад на заоо­ доІбудівооІМу та деревооб· робнщу ·н·омб1Натах, ви­ робнmоQму деревообррб.но­ му об'Єднанні.

так1 J<QІЛ.'еR'rИ!Ви, 27 - на зuодt алюМІ!.п4~ евих будl:Ве.льwх lf<!H• С'І1РУо!ЩШ. На жат., н·е иа :вс.ІОС ще

на

ному об'єднаннІ.

54

nІtдирНЕWІСтва.х

ІФ.Мбі­

також

виробннчаму дЄІІJеоооброб·

фабрJІІН .верхнього дитячо­ ГО' тршютажу і ГоrолL'В­ СЬІКоІ сrrр!RКОТКоаЦЬJЮ І. 132 брИJГаДИ СЬОГОДНі ·ГОІСІІІІроз,рахун:нав1. У ці­ лому ПО райо.ну Іх КіJІЬ· Юсть зростає. У них вже пращ:ює 2611 чо.пові:н. ТІ:ль,хи иа заводІ пo1pw!J<OJIOI металурrіІ сТВО­

рено

а

ці маршруту і. в .який час треба збіІльШИ!'rи кільІКість М.і!ЩИІН.

Автобуси, обладнаНі та, 1\ИІМИ ПрИлаДЗІМИ,, ПіРОЙШЛИ ВИІІJіробуванІІJЯ на ІВУWІИ!ЦЯ.Х Дніпроnетровська. С. ШВЕДУН,

:кор, РАТАУ.

У

ЛИСІті меmшuщt.в се­ ла Рожни йшлося про вставовлеивя павlльйоиу

на автобусиlй зупи:нці. На це!Й лИJcrr редаІ!Щі.я

о~держала ІВ.ідnо!Щць віД Н;аоча.льника районного шляхово-ремонтного буДі·

вельноrо уmрамLнн.я В; О. ГрЄІЧJНа. що

за

Ві:н

ЛDІВіІЦомив,

планом

ремо.н'І'ІІо­

бу.ді.В·ельних робіт на р1Н

3ааІJі;8!НОВ·ано

1986

rпроіВЄС·

ти роботи по благоустрою аmодороги Троєщи:на­ Лі/ТОч.ки. Зокрема, ВІІО• JJІЯДІКу:ваrги майданІЧик для СТОІЯН1КИ аІВІТО11РЗJІСЛОрtrу і ІВС~.а!:ІОІВИЛ'И СТЗІЛЄ:ВИ'Й па.

ві.ІІ'ЬЙОІ!і на ЗУ!ПИІНЩІ. с. Рож·

ни. Ці роботи буІдуть :ви­ 'КОНІМІі в ІІІ Н"ООJУІ'а.лі цьо.

ro

року.


с:НОВЕ

'D ІТЕР

зрива.'ВС.Я

Р сильніШИ!Й,

все

жбурлЯІВ

елеm1р0двиrун,

на стіни XE.rrи оберемки снігу, rверевіряв на. міцн.Jість ПОоІфJ/вЛЮ, гнув дере­

ШвИІДJЮ

ва..

1(рівлеоо,

Маа>Lя

маркі:ВІНа ІЮ­

ХаtІЩЄМ: довечеряла і З'Но­ ву ВНІСІІЮЧ:ИЛа у веч.І;рmо

дУlМаІJІа

-

Бажала

лише

КІіJІОМЄІІ!РН,

n

о.цноrо:

[ІО'ДОJІати

ЩО

два

віДДLлЯЮТЬ

xarry від тептщь. Б<> пtд 'час cwrьнoro сніговію т~ wtокучого морозу ма­ ло що

статися ...

може

теn.лИ!'ШЮ:го

.ре,д:И'Ну, жмути

К0ли робітнJІІЦЯ добігла до

госп<Jідар.

ства; то nобачи.ІЩ: вели. чез:н~ теІ!LЛ'.нця, у я:кЬй ТLлЬіІtИ СЬОІ'ОіЦНі П!іlфу'ВаЛа ро.Зсаду, стояла час'!1Ково оіГОJ.Іена. Сходила ІППаІГат,

нинулася

все·

nосміхається теn·

-

ЛИІЧНИ!ЦЯ М. М. Кобко. -

1

Янюсь

почала

палИіТИ

nooarropl!К

А 1'у'І' 1 брmади.р при. бі'І1Ла З ~O.ЛOOiJKOrM і діТЬ· ми, з'ЯІВИJІися сnеціаrл!сги рщдгоапу.

секрета~р

оргаІНLзаці>У, зі:ГріІвали

ГУJР'ТОМ

рятутали

narp·т.

тост.

РазО'М

розсащу. лагоди­

u;я.ть

з

-

них

-

ла П, .яІК мо:гла. прнв'язу­ вала

ремоІНrгуІвали

...

·веде за со­

бою: і'НШУ; кажуть у .наро.

ді. Ще ие встИІГда Марія Ма.р!1rJІвна~-· Нобко повністю заифН.ТИ ТеnnНіЦЮ, ЯІК ЗНИІК• ЛО ОВі'І'<ІЮ, ЗуЛНІНІШ!СЯ

·елеасгрол1ніІ

·

Раніше всіх

ми... ДоЩому ЙТИ бу·ЛО ще раІНО, але вже знал:и:

.шщю.

село

засЯЯІЛо вогня­

сщцу на площі patl1НJIJc метрІlв

роз­

КБЗІЦ· ~.fІЛ1QВЗ.·

600

но ...

За!В!Ца!Н'Ь розсади.

nрийде, коок­

ну рослину вважає іН\дL.т.rю

і все

теnлич­

:вwрощуіБ.анн.я

~.

вання овочІІв; що не дОІВО­

диться їй нічОго ntдка:зу­ вати.

Тому й резуJ'Іьтаrrи ра. дують. ВИІКОІНаJLа З813;Ц:ан­

НЯ п'ятирі'Ч!Ки на

120 IIJPO"

.ро61тн1ЩJ.

Не

всі мОІЛ'Оді, на жалть. УJП)н. ЖИІВ8іЮТЬС:Я' В RОЛеІК'І'иві. ЧастИІНа з молОід<>rо no· ІJЮІБІНЄ'ННЯ ІНе зрозуМіла н,р.з.сv nрофосІіУ, niшJI.a в

но•му .Іюмбінаті. Довгий час доручають їй одне з наЙСЮІ·щд:ні!ших

аор.

'fr 3

Вана на-стіJІЬІІ{ІИ тоаnко знає технолоrJю вирощу­

свід юн,і

ро.зса·

у

року

1986

центіІВ. од~ЖЗІЛа торІ.х з ІК<Jmн<Jго метра. IJIO 18 1<J.. .лограмів OII'jpld.в цри зо­ боо'язІЗІН:ні 15. Переймають у неІ до­

В О~QЧЇ'ВНИІЦТ:Ві ВО!На nрацює білЬше трьо·х де­ сяткLв р01кі~. Дев'ятнащ­

ру годин зітхнули nоле!Г­ шено, •KOrJIR електрики в1д­

Одна б!Іда

отЗІR

дl':{ ...

СОЛОІМИ.

r. r.

б.Рш'.адИІJ>

-

ВсЯRОГО буває V ро­

боті,

ли Тffі'ЛІЩЮ. Аж ЧЕWЄЗ да­

лО'ВЙutа nлJів!Ку. JWИТЯГува­

у січні

БУ ДНІ ТЕПЛИЧНИЦІ

пОІГОІДа

не д~uаала cnooroю.

nО'ШВН\дше

закіІНчИІла з nо-

це

МИНУІЛО'ГО рО!Ку.

ПРО ЛЮДЕІt ХОРОШИХ----------:

пLтьму. 3оІВС1М недаано ВО'НЗ. nрН'ЙШЛЗ. ДQДОМу З теnлиЧІЮrо КСJІМбmату рЗІд­ rООІіу ·Імені 60-річчя СРСР. але про вІЩ>nочн­ НQіК :не

Тр.8і!Іилося

перестало

н.а.дхоtдиrи nіІд плІlвtку теп­ ле хювітря. А нЗІдво,рі дв,адІЦЯти:г.рад,vсний мороз!

.ІІС)ТОrо

21

ЖИТТЯ~t

д'о.гляне.

обтЯЖЛИІВнм: навJ,датися в

Не в теп-

1

.

-Все у Ма;рі'і МаркЇ!В'Ни за:вжди зроблено вчасно 1 бездоса!ННО, l'O'ВQiJIRТЬ

.ІJНше мІсце.

- Пра:цьО'ІШ'l'ОС.'Г1 ае ви. СТаІЧИІЛО, ~ Ма.. ~я МаJрк!ІВНа. Але ж робоrти леmюї не буває. Втlім, nіІзніше в розмові &ОІНа 3аІуБ8.ЖИЛа, ЩО ЯіКбН вч21сно в pмrooni nодба­ ли rupo мехЗІНіз.ацію Ае­ ЯІКИІХ фіЗНІЧН'ИіХ ро61Т У теплИІЦ.ях:,

то

ЗаJЛИШЗ.ЛОСЯ

молоді ТУ'1'

6

61..1Dьше.

ВОІСТ,ЗІННЄ ОІГЛЯЩШО СJВ1'1'· лий, чистий. зел€ІШЙ сцех• МаІІJИ Марнtвнн, бажЕ.Ю U1 1 П ІКОЛЄКТИВУ ІЮДЗІЛЬІШИ1Х успlІхів.

1В. ГОНЧАРУК.

ТВАРИННИЦТВО ~ УДАРНИЯ ФРОНТ

Надої зростають ПроtЦу:ктmність. стщца, яне · обслуговує нзша тва. рюrнІІЩ1>Ка брИІга~да, щор<>r­ ку пі(Цвищує·ться. Цротя­ го;м минулої п'srгнрічки рd:ЧННІЙ надій •молока .на. ко~ ~ріс на ТОЮІV 1 сrаноШІ!В то,рJJН 3204 кJло. 11РаюІ.

Л'РОІдОіВЖуЄ тис.я

Чериіrlвська область. На папефу

способом .ком·плекс

Корюківсь.кій фабрИЦІ

СJІОіРуджувться

господарським

>виробництву пшалер. Здаво в еJQСШІуатацію ,першу 13 трьох його черr цех ВИООSОІ'О друку. rBlн роораХОІВаіНІІЙ ва 25,1 мiJJJo. йова умОІВІних кусків шпалер ІНа рlк.

m

Вийшовши ,на nовну ІJЮтужнlсrь, комплекс випускатиме щороку пона,д 78 мJльйонш умовних кускІ.в шпалер.

На зніМку (3Jllвa ІНаораво): ІІ'ОЛОІ!mНЙ інженер фабрики Є. А. Барсу1110в, Шжевер-хімlк Т. М. Ли­ сенко 1 худотншс В. П. Ісавнко обrоворюють ВІdсть ІВВГОтовлюваноІ rцродуіІЩіІ.

Фото

Ю.

(Фотох,роніка

Ол!йника.

тва­

_сJльсьmrо кафе Світлана Савеленко . .Вона з Кращих пр8Ц}ІВИНrКfв цього заrкладу.

добу

ПО

від

одержують з·а

кожно'(

короrвн

ТНІВу ДОJІІОма.гає добІmаrrИ­ ся ус.пtхіВ у соціалістич­ ному змаган:ші? З~ова­ нtсть. міцна '11РУд.ОtВа дис­

У nобутових ..црИІМl!щтr­ н.ях СТВО!Р>еІНО всі УМОВИ

На

'КОрОВУ

nрИ

195.

Н,ра.щнми СЬОГО!д;Ні 1 В б,рІИrг.аді, і в р.ад:гос:nі є ОПеірсі:ТО\РИ МІаШИІК'НО['() до­ іінНІЯ О. А. Семиног та Є. М. МаrгкJJвс:ька. ',ГоrріІК вони од~ржали по 4170 .кілограмів молока в~д ІКО­ ~}ОrВИ при зобоІВ'язанн.і 3385. Нині с·ере,дньодобо­ в·wй на,діій у Ух г;рулі ко­

рів сrrа:но:вІНТь

11.6 RiJIIO·

гра;м,а,, Це на rКLлОІГ,рам більше, ІНІІЖ тор~к у цей час. На nере;довИІКів р1в­ няютьсІЯ В. С. ЄвІтушен­

,корів було ВІВедено нетелей. Дооом:агає ~раще ІВНЯІВИТИ СВОІЇ ЗДіб­

НОСТі ДО,~·КаІМ на організація

ДВО31МіJн• праці.

1

длЯ тоrо. щоб '!1РУ'дівнИІКИ

Музична.

шнол.а

N2 1

назв·ЗІНИІХ 1Joc'!'PYмeнrrtв во­ о~щціють вИJХ.О!ВаІНці ШІКО.ЛЯ,

які бу JІН заnрошені на ,кОRЦерт уtJН!в і ГО!rl'В WКОЛ'И.

лк1

Як

с-казала

wко.лн С.

сюди педа­

ди:рен-rор

в.

1'имченІКо,,

цією зусrрlччю розпочав. ся цmш і\Іонце.ртів, nІ.і!U'О­ тоашенн.х

музИІКаІНтами

до

з'І~v НПРС. РомаІІІСом Д. Ш.оrстоою­ ВЯІ'Іа з кlнофіІЛЬМу •ОвІід•

З:МО!Гу

І«JІІЩЕUJІТ

ЦДЄІНЬ ЇІМ

ЧЗ!!ІШ\у

чаЮ,

з2ІБООНТЬОЯ гаря­

ЧИЙ обіІд. У ленJJН'СЬКііІЙ !КtМІНатt моЖІНа . nодивити­ ся

тел,еві·зор,

nеремя.нуrn

свіжі газ•ети, сшщьальноІ

бібліотеч;ну Jtітературн.

Тут не раз ГОСТИІННО зу• СТІРіЧаЛІИ аІГі'ГQриrа.щу СіЛЬ­ СЬК'ОГО буДИІНКУ культури. В. ШЕВЧУК, бриrадир радrоспу сВе­ тоwдимерський•.

ОдШіІМ або й ЮJІІЬІІЮма. з

І'ОСТИІНІНО В:і:!tЧ:ИНИІЛа двері ветера.на.м: війни 1 пра.ці,

ферІМИІ v ві<льни.й в1д робо. ти час моrЛІИ добре вiдno­ чwmr. Вранці вони мають ВІИ'П.ИТИ

Семииоrа.

дnя ветеранів

рООПО­

100 28

о~а

Концерт

цИІПл.ІJНа. На ФtW-Mi ус1 су­ Іюро ~0'17J)ІИІМУКУГЬСЯ

ми

МОЛОІКа

Фото М.

КWІ0111Ра.МІІів МОЛОІКа. Що трущ.івНІИкам: колен.

11

РІJ!ІдКУ ДНЯ, Чі11КО за гра• фіКОІМ ЗЗІВ03ЯТЬСЯ Н~МИ. Оа'щц.о mасно поnоІВнюєть­ ся rrер:віст.ками. ToІIJJJК на

но, В. М. Ла.ха;дЇІН<JІВа, М. О. Пщрубець та Шшl

РАТАУ).

ДОя;рю!І. Дві Пf!pwl, на.црИ­ іНІЛЩЦ,, нин.і

рн.н 1 НІШІ. Т~, В СіЧІНі СЩ>еДНЬОДОООВИrЙ нащ!й в.jД 'КОQІW:О•Ї н01ро:ви зрі-с на 1.3 Ri.JIOIJPa.мa. Ннн;і з:а добу Шl!ДОЮЄІМО 8,2 Юлограма. мОtЛока. Це найк:Ращий nоІКаrзник у іІJа,дгоспі. Всьо• го трущі/mmни брmа;ци одержали по 243 нLлог.ра­ зобоrв'ІНJЗанні техні'ІІЮІ'о

пlдівшцуБа·

дродуКТНІвність

СмачнІ страви rО'l'уІОТЬ майстри rромадсьвоrо харчування села Гоголева. На цьому ввіМRУ: кухар

XXVII

розnоО'Чав

ЗІН.

са!Мбль СІІфНІІ.аJJЁJВ у c•WI.a~ Ді в. Воловнmюоої, Л. Г. Нушн~ренко та

r.

м. І. ПарХО'.МО.ВСЬІКО!!'О. Народна музи.ка,

в.ик:туnи.ли

тоrо

вечо­

ра, В. Ті:ніЯ, О. Му. рая, І. Но,рнійко. В. Піх­ новський, М. ДехтJЦ>·еJQ(О, н. ЖуІКО:ВСЬіІ\а, В. во.ро­ Wн. Ю. B<11CИiJiffifJIO, о. Боігдаrн, Я. Ма.т:!!'Іов-ська, Т. Черн.еюю. М. YlliИip, .М. Хмел.е'ВС.ЬrКа, О. Po·ro-

cma. Це вОІНН ра:юм зі своУ­ ми

nедаІГО.Га!МН

.ЛИ

31VІ~СТО:ВНУ,

гра;му

пJЩтотува~

ЦЇJКШ!іу

цро.

концерту.

Црооалн всім до дУШі rв.истУІПИ вокалістів АліІни та ІваІНв. Осна'ЧІlв. Особливо 300рушлИІВО І. Оонач виконав ІНову

t

твори

НІЛ,асИІКіІв 1 СУЧаСJНИJС КОМ• пооо:торl!в ІІJІ)ІОзвучалн у ВІmОІНаІН'Н1 на різних 1Н· ~руменrrах ОJСрНІЩі, ~іОІJІОНЧЄЛі, rіТ.З.рі, Дo.Joq>l,

n.1іе:ню

н,аших

землякtв

М. .Мельниче.н:ІКа Сома сДуіма про

ба.лаJJаІЙ!Ці, фортепіаііо, б<rЯІКі, RJІарнет1. соnілках.

та М. ветера-

в. rлннич.

ПОВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА

nОЛОВУ ОБМЕЛИ ·І ... ЗАЛИШИЛИ НЕ В УСІХ ГОСПОДАРСТВАХ РАЯОНУ ЗаJВІЧЗІСІНО 1 ЯІК1сно пол.а­ ГОДНJІИ nру:нтообробнJ ЗІНа­

далими мLська-го Lнформа­ ційн.о - обчислювалwо· г о

рrяІдІЦя та по·сіІвlнl машНІНИ JМібор.оби ІtJ·aдrorcny «Аван­ гщ;::Ід•. Ощршшо цьоІМу

Ц·ЄІНТІРУ

В/ІІ'J)ОІВаІЦЖенНЯ

ИОЛЄіК'І'ИІВНО­

агрегатного·

Іtlідряду,

меrrоду ремо.нт,у. Своєча-с­ но nюставИІЛи воІНИ· на лі­ нійкv ГО'ЮВ!Н,ОІСТі зерНОз6Нр<1!ЛЬ.Ні НОІ:УІбаЙ.НИ, ЗаКіrн•ЧУІОТЬ ремонтувати 'l'раІRТОі)И, В СТ'аДіЇ ПЇ\ДГО­ 'І'JІЕ•Юі кормозаготіветна, ка.рт·сІП.'ІЄ:зrби;р,альна техні.

Ra·, ДОІЩУІВ·а.ЛЬІН'і устаНО'В!КИ. До. Цієї робоІТИ залуче­ ні '!1р;И л.аНКИ ,реМОІНТНИІКіБ, Н<О'Ле!КТИІВН

ЯНИІХ ОЧОЛЮЮТЬ

доові:Дчен.і мехЗІНізаторн М. В. І'рИІЦу!Н, І. М. Анд­ рtящеRІКо та П. М. Tarrap.

чук. До них

mlйшло

40

ЧОJLОІВ1К. На с.ьогоД1Іі в ГО'СПО\д ЩР'С'І'Ві ГОТОІІ.і ДО ·РО· бО'J1И 90 1Цр0Цеm.tв гусе­ .ниrч;них 1 колісних тра:нто­ рdВ.

Інша кЗ.)!ГНІНа в. ра.цта.с­ .Пі Lмені дщучаєвг.. За.

д-е,ржст.атистИІКи,

грунт.ооб,робну

і

посtвну

техні.н:у тут пола;годили вча;сІно. а насцраJВ,Ді члени

реІЙдо~ої бригщци цри nе­ рєІВ~Рцl ветан.оDИІЛ'И, що із

;ЛJІуІГа

21

спра.вн.і

Не ВіІдремоrнтовані

19. також

щин ,культивюор tз 35 1 одна сіваJ]ка. Із 58 'Dран. 'ГС!Рів crrrparerнi 48. Не під­ го·ювлооі і nр.остоююrь у ГОСПСЦсфС1'Ві В е>Б' ЯІЗКу З в.і'д-сут.ні.стю

запасних

ча•с­

ти:н

на базі ,райсіЛ'Ьrосn­ теJШ1іки трактори 1 два МТЗ-80. На пу'Н'Кт! техніч­ ного

доглядУ

ласниос

частин

В€\дення

нeJVraє для

рємо:нrу

за­ n,ро­

о·сноrв.

сhвба чи нас.та;валн жнива, nо•чи:н а.л.а-с я

і

по<Сі.вша

оказ8іН·О

ТаJК, наmrр!Шtлад, сіrвало•к

nросто

ОООНЯНИ.Х

робіт і в

nО.ЛЬОВІИХ

~11r1

сЗа-

дво•х

мruши:нно-траІн:торному

д·ВОІРі і · зернозбиральні но·мбаЙНІИ. На них механ,і. за:тори обмели Т·ільки по· лову.

пращювала

реQІ<юнтувати.

-

rово.

рить мехЗJнІіК Г. О. Я,ре­ менко. Дешевше обій­ для

Поки що

го.спощарс11в.а.

на

1:з

ne;pe.

бо•ями. Наша

n<JЛЬОВИХ ро6іТ. дарсизі

ми

піІдгото;вці

весни

в

рад.

госпі зайня:то лише діВа слюсарі. Газо.3Вар.нНІК В. І. ДоrВІГосrr.ол трудиться ТуrІ' за СУ'М~ОНИЦ'rn!ОМ. І торі!К у rосnодг.рс.тв1

не

У ГОСПО• nобачили

лр~афLна ремонту теХІН'іки. Машини ІНе забезпечені заnасншvги

--Будемо оноУми сила­ ми

ШИІН

части.на ма­

Ма>оlо rнєtцо,л.1н:іІв у nlдго­ ТОІВП/і т·е.хнtки до весняних

ІВІіД мннулорічно•ї Неполагод.женими на

В результаті

сііВби. стоять

із

обмели

штурІМІівщrин а.

за.лишки

.гучно.

механі:аатори

техніни до

ДО

ВіІд­

З!!<ОІЛі~аJІН З ре-М ОіНТОІМ TeJC• ні1ки. тож ноли nідхо:дила

ре~ава ~иг<ІІДа побуmала· і в сусlІЦJНьому paLЦ;rorcn.J. «3аJВорищьКНіЙ•. Тут таrкож виявила чи­

надто

рнста:н,ня трато,рtв і

ІКИ

технLка

ремонто.вана. Та при пе. ревфці ІВ'ИЯВИЛОСЯ, ЩО С'Л'О'ВО <<'ВЇ(ДрЕ-МО!НТОНаНа.

деть,ся

ко,м­

СТАВЛЯТЬСЯ ДО

на

нwх машин у nолі. Для виюJ.коефективно.го вИІКо· ба;йн:ІВ не ІВІистаrчає меха •. н lІЗ.arroJP.iJВ. По:п.:бний стан nLдготов­

ВІДПОВІДАЛЬНО

плаІЕ'НИLЙ». За сло,вами го­ лсІв.ного !LнженЄІра О. А. Хар,пана, вся грунтооброб­

nеріод ПЛан

частинами

.сівби. •nОІКИ

ЩО

на

Робочкй В

СТаДіІ

роGр.обки. BkZ!:cy'DHi захо~

РЕМОНТУ ТЕХНІНИ ми по дві

буй

у

надріІВ.

_ЯJ<

рmи

ріІв о6ГОВСІ]JІЮБаЛ<JСЯ Н:а за• сіщанні

nа:рт.кQМу.

діата ІВ

СПТУ, а

занрtппювати мехаюзатора..

танож

Д!Ю<Х слухаrчіrв на чотИі!JИМі­ сячн.і 'К,урси rмеханіза.то­

р~в.

Ор;гаа11зо.вано навчан­

ня на ,МJ:сці. Та.н:, що.ВІіІВ­ торка. беЗ!по.середньо, в маг­ ШИІННО>-"І'ршкто.рному

nарку

ПІІЮвод.яrrІЬ.ся заняття май. же зі В1сLма механі.заrго,ра..

ми. З леrnщіЯІМИ

:В.О подбаІJ'И

дО!ВОІдЯІться за деюш:ми

Госnо­

да!ІJІСТВО ІНЩраБНЛО СТИ[ІеН·

заторіІВ,- каже гоrЛовний ~нженер О. П. ЧебаІН, -

1

гічне налагоІдІЖення r:І>УІН­ то,о.бробних 1 nосівних ЗІНСІ-

юр р.а,д:госnу В. М. Мазе­ па. nиrraІНHfi нестачі кщц­

женер.,

От

зув<>.ти щюЄ!рІЩНє теХІНоло.

рщь.

У нашLй Т:РЗJКТОіІЖі:Й брИr.аДі nр-ацює 37 rмехані­

40.

цІJв слІщ повс~о О!Ргані­

;ро3ІТОІВ1в чле.н.ам рейщооо'І QІ>игади . ди:рек.

МІН

а 'Щ)анто.рtв -

Сnро­

полаrоtЦи:ти

теХініJКу, <Коли не в-истачає

по економії nалюІІ!ю-маІС­ тиІл.ьних мат~ріал:і!В.

-

машини.

с·трон

ne:peCI, ІНИ­

rВ•ИІСТу!ІІаЮТЬ

спеціалісти:

ГОЛОВІНі

а.г,рОІНом,

ін·

економі:ст.

У Ці ЗИ'МОІВі д'Ні важлн­

npo

те,

щоб

На ве·СІН!ЯНО>МV ПOJti тех.ні­ Rа драJЦЮвала з максн­ мальною цроду;КТИІВJііс.тю.

За ПіРІООІЩЦОІМ 8ІВЗ1Нl'Іі!РДІІВ-

СпеціалЬНі

nо:винні

коміс1І

старанно

.кооюrу

переві-

машину,

:!{'().

жен механі:3М. Необхі'дно також забезnечити внго· ТО<WІення

nрн>СУГро,)4в,

яtких

не вистач,а€,

nереоол.ащна.

ТfИ

д:.тrя

маlІШни

tванІН Я

П рОСЗJІLН ИХ

С11!)іа.льною, за

ВИJрощу­

з:а

Ї1Н ду·

а зер!Нових­

іІнТеНС'ИіВНО·Ю

Т€JСІЮЛОГ1·

ямн.

Рейдова бригада: Г. СМОЛЕНЧУН - го­ ловний іНспектор держ·

сlльrехиаrлн,ду; В. МАР·

ТИНІОН -

старший tн­

жен~-теuолог райсіJІь. rосптехнtки; О. ·ГОН­

ЧАРЕВИЧ-чпен

кого

штабу

Мольського

місь­

сКомоо·

прожекто­

ра•, Г. ПОЛЯКОВА коресоондеит

clfoвe житrа• •

-

rазетв


* · 21 mтoro t9a6 року

стор.

4

сНОВЕ

)І(ИТТЯ:.

З

1

СІЧНЯ по

груд­

31

ПРОВОДИТЬСЯ К~НКУРС

НЯ ·НІИН1Umьоrо Р<ЖУ в Мrlc­ T1i pa.Aoot оголошено tЮН­ ІКУІРС .на КраЩу

НА КРАJЦУ ПЕРВИННУ ОРГАНІЗАЦІІО

11ф.ВИННу

oprafrtзaц1ю

ТОБЩ>ИІСt1'8Іl

рЯ'1',уЗЗНН1я на

оо,.ф.

ТОВАРИСТВА РЯТУВАННЯ НА ВОДІ

Цей

.8 роботу первин.нl Оrргані.

ОІР~УЄТЬСЯ

J(Ofi!CYPC

заціІ защцІІІІ

з метою &Іt'ГИВіз.ац,ІІ робо­

тн

nрофLпактицt

no

мerr31Jtyprr1Y,

fle.

буДІвельних

ЩЩШХ ВНІПЗ!ЦJdв з пюдь. ми на вод~ 1 на JІЬО\Цу.

nе:рв:ишоІ сrворено

НЕЗА6АРОМ-АЕНЬ .ПТАХІВ У ФІООІІU

Іkжує велк­

·П·l!Дбюn.Іі

збоку (ні в як~ разІ не

чЄЗІНа IJd.JП,adlcТь иаА,рlЗІЮ·

:шноу).

НИ!Х npJilroemь JIIOIЦ.JUI(, .Jmп1

вепь т,рrеба СТЗ!ВІІІ'ИІСrЯ теж

каІІІІ!11ІJІІІІИ КОМU. QАв1 І

wко.ци.

До ~.я rнЬпІ­

JСОІ)ВСі1'Ь ЗацQ,аІОТЬ

Иомахи-шкWUНІ

шене

так.

стІІНRа

що

передня

;нахилена

ПО'ГОМСrВС) одн;tєІ noneм. ц,1 &иІЖИІВ&JЮ, то nротяrом рсжу ВОІНЬ (Q'!Ці'JІЬИНІМ IJJ8io

Пе ДОІl"ИІКЗJlНСЯ

АО пе;рЕІЦ­

НЬОІ СТІ.ІІнюІ, iн.aJaue в mЩzto бу:де леrно fQ)О'Н1ІІК­ н.уm ВQРОІГЗМ і\тuJв (.кіШ­ ці тощо).

ром 1ЩРИЛО б земну ху· 01же. ие :дІИІВНО, що J<ам·ахи можуть майже

mo.

nоон:1Іс.тю ·9ІfіІИІІЦІІТИ иа ве.

Найн,ращнй

m!ІНИ!Х ·nлощах ~аІ чи дуже ПОІ.UНОДИТіИ д1.ЛІЯНЮt лісу. Ирім агротехнічних, иеханНrИ:х та ~ засобІа бор<m.би з хома­ .х.ами~иа<ами. UІИіРОІКо застосооуtrься й бiOJIOrl.ч. инй. П~Ім зи:корис.

укрІплення гнІзд

реІІ()

rrгаоdв

женщr де~ та кущls та.

таких

ІЩJІ~ать

кож С1"180!РЮІОТЬ оцрн·лrли­

сиюtцl,

за n.e;pJ.oд

внrодоеуВания

n'NІШЕІНRr

пара

В1 у.мови_

··

Qциим lt3

тисяч ко.

НЗІВЧНіЛИІСЬ

ДОІІО'М......" 9 бо-

Дба.Іtливе став.ления до

nтахІВ,

()ІСОбnиво

Іх гиtзд;

охорона

ІЦрІІЕІQДИть

анЗЮІоrо

.рJІВ (в

nieax),

ще;

ПЛОІЦОВИХ

у

можна. ви.

-

садах

на висотІ. 4-6 дР 8 мет­ рІВ. СИІН'WlНкки 8 n1cax ві'шаЮ'r.ь на . .висОТ! 4-8

иефів,

у

сащах

-

2 1

вище.

ЗІІtо.ров'я і

-

наших

rтром.щд,я.Н.

ОподІВаЄІМОСЯ, ЩО ОГОЛО­ ШеІm!Й . .ко.н~ре сцрия:mме за.лУ'ЧенІНЮ

широких

~РІСТВ ІНЗСе.Jlе!ІНЯ до роз'· яснювапьноІ

роботи.

мІчаються

ИJІ ва водІ.

на

час

прове-

А. САФРОНОВ,

ціі Товариства ратував­

ІЮ3!Ца ,

особливо синичники.

Іtраще ІНа ві;Астанl .МеІ'р1!в

lUna:ки

О!дНН

най·

50-80

Від

ОДНОЮ.

mlЩ.In'ЬC.R J<ОЛО·

·Н'ІІІІми. "l''fiiY шпа.ківН1 Т(>Є• ба !рооІВІ.шуrватн бтшько одна вІ.д одноІ. ane не б.пюкче З мет.рІВ. День m'axiS nроаодить. СЯ В другій ПОJІОВНН! бе­

оке~ном

різ-нщ

вндtв

JJ.epeлllrнl nтахи· іЮвЕІРТа· Ю'І'ЬСя ор~о в таrкІ. С'ІРОНИ: шпа~m. ІПDЛЬ<>ВІ ЖЗІЙВОJ)()ІН'lІІІ 1 беревня

wrrЗIIdmя і сиНJАНШ< оо. ВНЮІІt буrrн ЩJІJІцно n.Jдl~

лнновки. б1m rtJlИCКН 1 о береіЗН'Я 5 tml'ni.ІІ; ~РИХВіІС'11ЮІІ-1-20 Н/811'1'­

поширеним

є пmакІІвН.R та син'ичник. Т:Реба мати аа увазІ. що

й

mam,

щоб не було IlfPOII'Rr1:в У будинку, бо птах

ТЗІМ ~ ІПОСеЛИТЬСJІ. :крJм тОго, льоток по.винеи бути

ваним. З

nJ.Щда

диктУ

ірОбИТіИ

не

~t

мож.на.

Дно нeoбxiJ,IUfo еставтrrи ІВ середину та црибиваtrн

1 ІК81тш; ~. ма­

-

НЯ;

ЛастівJсіи, Жовті

ПJDIIC·

5-25 ІСВі.т.н.я; с1р1 мухоловки 1-15 т,рав,

101 -

простягJІася не•

снгkал.

неждано

-

Вона

го було

вас

не

лення розглядали

познайоми­

Решта

тане

-

вона

бана .

збли­

за.:~и­

вало це не донго. Бажан­ ня

~ Так, так ...

m

Отже.

мати .

підійшли . І взяти апельсин ни.

у них

ПОІ(УШТ)'В&ТИ

не

вистачило

запаси .

З тнх пір •збіг ло ба~ато

років . Але зустріч на до· рогах Африки і досІ в

nам ' яті.

М. ГОВОРУШКО.

шапася на місці. Але три.

пе­

реnJІтали ми.

шофер

сімейства

підІйшла

Малята близько так t не

смІливості. Довелося ин­ дати. Знову і знову. Поки не закінчилися всі наші

зька.

жають..

-

ri

машини

з рук, як робили це бать­

ном, усІ ми не без захоп­

сХотІв з

З предками?

черговим

син цей неоціненний делікатес-невдовзі пере­ бороло нерішучість . До

і

мавпи

новина. І - nоки

пасувала

ти. та вони чомусь не ба­

-

банан .

його

видно. що

частування для

віщо? Адже ніхто не за· ваЖаєІ•. не втримався хто~ь із нас. Шофер м'я­ nредками

мавпі

nочнетяла

з'Ула, не поспішаючи . По· тім позирнула ще. З усьо­

І знову просиrналив. сНа·

· усмІхнувся:

як

опинився

'rерпіння твари­

ни, подали

жодного ав­

томобіля, крім нашого. ВоДІй раптово зупинився

ко

миттю

бовуючн

обірвав

нІ спереду,

Ane

нІ nозаду

зуnинитися,

ватажок

на машянІ і дІловито за­ глядав у салон . Не випро·

· йоІ'dиJІІи J<раєвидамн. НашІ

дуr.іки

встигли

На фото: КаиеЦІ> ПРСІСВ1rІІ

~.-

розповів , як

на сигнал машини до лю­

дей із джунглів вибіга­ ють мавпи . щоб поласува­ тн чим-небудь смачнень­ ким. Диких мавп. що жи­ вут~ на волі, ніхто з нас

нІнQли не бачив. І всі по· шкодували,

що

така

('тріч

не. вІдбулася .

нолн

поверталися

зу­

Тож.

попросили

назад,

явилося

шофера

зайвим:

rJ .,.

с"-,_

прО­

мавпи,

~

'Lnг:

Ремитор Є. ФцІІИ.

~тr:

r'·· \

·-r~ ~ .

. _ .;, __,.",

~===;;=;-~ н-і-!1

-(~~~ :t~.

ІІ

ВІТАНВЯІJ

ня.

дУDКе МЗЩе'НЬМ() BWUniфo.

за-

61.пьш1сть

Ш'ІУ'ffіІІІМ І1КІздом З дощок

Най6Іи1Ьш

.....

.DОІ3аІшуєтьсл

на дороrах Африки

широна сМуга лісу. Ххапн мовчни. милуЮчись незна-

maxm Треба .~ pi3ftl · гн:k31Ца.

nEPUy чергу

ЗУСТРІЧ

Мо­

ноІ nоІздки. Чорною змІА­ кою дорога бІгла вздовж узбережжя. Між нею І

І

Роо:аІwувати

столицІ

-

замбіку піД час туристи'!·

збившись у куnку, вже чекали нас. Іх було . п'я· теро, очевидно. сім'я. Не . - ""1~

иаАб1nьш

11

жнrгтя

rолова ·мІськоІ 101РГавІ3а­

в

mkщ. У иаиuй .м.Іцевост1

вею.. Ддя

трииує Іх на гніздування nоблизу rод.tв.ющь. Н~сащ·

ЛЮДИНА І

за6еЗІІІе.

ЗІКТИ'В'Нісr~

найдорожче

тому всІм членам То;ва. рис,тва необхІдІно б,раrгн у·часть у з'а:хQЩах, що на­

околиnІ

сигnалити ще. Та це ви­

до

1

встав меною

роо,81mують 6~7 до 10 мет­

Маnуту

вона

на

~. Саме в цей час І

\ІtО%ЮММаЄ пе,ре-

тЯІЖІНІИ.Іt DЕІ>іод ,ро.Ку

псуеrьо~~.

АфрицІ,

ПІJІаЮ.·

ЗасобІІв .црИВіа.блюВЗІНИЯ Є чимвло. ЗНІМове nwo.цo-

mахаи

не

ВІДБУЛАСЯ

з 'Роовішувсштям

·~ г~я в . 'ІІІ!Х Мі.сцях, де Ух мало.

жи.ти

справи

м.асоо!ІСТь,

КОЖН'ОІГО члена То.ва.рис'l'Ва ряrгування на воді. СаІме

атнвно вІWlЮчипися

maxtв

нlлЬІКОСТі nтJІ.xls. ЗЗІВІЦаН· tм 'ІС()ОІ(ІІо1 .пюДИІІИ не

ВУ!ВЗJНМ

чує

ті п~иннн.х орrан:іnаіцІіА. З перших днів цього

День

за'Я33ІНJJJЙ 8

збІ.льшеиия

тJ:пьки охорокти, а. ~и -mахІв

nредки

0

1'1JР&ди.цІєю

зу:НаІМИ ~а дІстає в)jд

тrrьоя r.рн.зуGІа.ми.

nерших та­

наш.1

ru>ивабпюваrrи

ЛЗВИО

36

~·~

жив-

\

ма.х. ~ llJПCШ(. Ось ЧОМ!У

~~ з wкJд:лИDИ!МИ ФИarraxlв, яЮ

1

д.о сооЬ: с811tИ6 ДJІЯ ВННИІщуваюrя ~ Jro.

понаІЦ 7500 :х.рущ!в та Іх

ХИІЖИІХ

xlrs,

мах. Одна пара шпаків за

---··•

жиrrтя

ШJ'УТ"І!НИІХ гнr:щ.

синиць

..~.... і т....."... же пер од винищує ЛИіЧНІЖЖ. В" nu.v...

~

mІЗДуваик.ІІ mахІв. Та найбільш ефективним засобом nриваблювакня: tІ1Тахlв є ;р00в1шуващtя

ЦРRНОСИ!І'Ь mашеиятам не мевше дecsrrи

з~І!м

на внеоті

сво-

шnаюt, ·ласт1mси, rори· ~ТRИ. f!WXOJJ08КИ, ~ ·ПИВ' .ІІНІКІК. вJsча:рики. вчен1! ~ . rцо

nри­

ШпаІdвrl

та nJc.y. JЗІ.nьшісrь птахіВ ЖНІВНТЬС.Я · кома.ха.мщ ннм.и

До

-

JІККЙ тре()а .п1Дюlасти де­ .рев· ЯНt \ІrоІJІОДІКИ ЗЗІВТОВШ· m 3-4 сан.тнметри. щоб JІ.!:и Н:ІіЦе не ТQІЖавси до at~ доб.Ре розвtщува. ~~ана r~ ~де­

бl за збережения ~рожаІв

Хх nташекят.

сп~І.б

в'.ІІВУNІІНя Іх АРО'J'О'М, пі'д

і

ТО"ВуЮТЬІСSt mах.и иай· ІІС'ращl nОІМі'ЧН'НКИ .в бороть.

виrо.цовуюrІ>

назащ,

воно не заседя~я. Роо­ в1шуЮчи шпакІвнІ, треба стежити, щоб rtлки д~рев

жуюп,ц н.адавичаАно WІВИДКО. Так, КОЛИ б усе

вови

ІЮНа

середнІ-х

та іНШИХ ~Lв.

Ycmx

q>ax~aтiOtte заrаJ1Ь'НИй PEGYЛЬ'l'all' З ycJ,X ОСНОВ· них показнНІКm д1ЯЛ1:4fос­

року

ного випад•ку на вод! і на льоду, СІІДЖе Й.ДЄТЬС.ІІ про

атомІЮєВИDt

YNJIQIO. ЯІнщо 11НШ!/tО по:в1·

с~~ос~арських иульту:р та nJcy pOSМffO'

ж

п!tдс}'МІdв

W!CIJJ1

Слід не

КОоНст.рукцІй.

'І[ребу~ІІвськоІ

о,рrа.нlзвц!І ном1с!ю. При

конкурсу.

допускати жодного нещас­

ІР~.у~ко~бІ.нату сRа­ nитJІІНСьаmй•. міськох Nl6.

' · Дм визнаЧЄІІІНJЯ кращоt

дення

ІЮІРОШКОrВОІ

Биковком БобрІЩЬкоІ сІnьс:І>коІ Ради- иароА-

RиУІвЩИІіі

ШПаrн.ІІВн! 11реба роовkитн не nІіЗЮШе ~х чисел березня.

І

них депутаrtв поздороВJІJІє депутата, rоловво-

'з 5().р!чвим ювілеєм, бажає Ій мІцвого здоро-

:1

жевоrо пікаря УРСР

'М. НОСАЧ.

І І

СПРАВА

І

го пікари БобрІЩЬкоІ медамбу.паторІІ, Заслу-

Hemo

Іваиlвиу ПІДІРRО

І

в'я, щастя, праці. 11, _ _успІхів _ _ _ _у_благородВій _______ _ _,.. _ ... _ .. _ _ _ _.....

1ііііі8іііі8;;;о;;;м;;;о

' 11

ЗА КАЛЕНДАРЕМ ~ОЛГОСПНОГО ФЕНОЛОГ А., oO!Цttt на rurraянз lljJ)O ЦІ ТЗЄіМНИ!Ц1 Дk:'raS ЩА Ч~ К818'1&1Uі'Я 8 ~ ШJ(ІО.

Уманоня з~еrІ!АЬ вн­ знЗRsmt 8фО'ІІеХіН1ЧНіі .1 'l'eX30JI'OO'i"'IJ1 црнАоми alllt· riOa!dЛIIO до nогодних умов,

m,

як вІдомо; завжди забез­ nечує ycmx у з~

стнтуті.

му

no.

rодУ? В ~~ ·•Зоря JI,OMyiO.Gмy• ~Ь'ІС«О

шим.н і8чеюп

тоеtУЮrь

.~омеид.щіямк }'1QП1ШВо викорж:­

1.

OJC.naJteн1 за на.

У товстому зошиті. в який Ярослав Миколайович ро­ бить заnнен ось уже бага­ то років , можна почерп­ нути відомостІ про nого·

111»"

сtльсЬ4ЧJf'(ЮОО.АаJР­

сьасих наух Я. М, Л-есІВа.. НЗ/рОІЦІНИМ ка.іІендарем 8".11 захоаtиВС.ІІ ще в ДІmІІН­ ствt, сnостерІrаюч.и на

ду в регіоні nротягом ос­ таннІх двох століть.

ЛQH3Jt двадця:ть ронІtв Фенолог щОщ.ен.но веде І

na-

cLцi за !! ООЄДІН.К<:! Ю 6дж.Ьп. іншwх жн:вих сбаро.мет­

вла!С'Ні

рLвс,•.

нова

ro

ПершІ

науЮ)Ві

в.ІД·

оnостереже.ІОLЯ .

т,рНіІІоое,рхо.в а

сНОВАЯ ЖНЗНЬ•-О'Рrак Врова.рсноrо rородсиокомнrет41

Ко~ес:коІ

nартии

Украннw,

rородоноrо н. рМІ:он.иоrо советов иа.роднwх деnу. тмов

Киевской

обnасти.

(На

ін·

почав за·

авІря:в з оовtдомлеи.н.ями с.иіRОІFГНІКJs, rщ:rrаючв ста­ ,1)1 пІ;щuИВки raзer та жур. іНЗІЛtlІВ, чих:леннJ. на.пе:нд:аtР

rnoeи влзаtоrо . феиолоrа - roJJOJ!!И правлІІния. КЗІІr·

дццв.та

Потім

3Іf.МН• . ОвІRJення земпmdв

з найн<81·

•J)ОІЦ,ШІІМИ ЦJ)'ИІІ!М~И

зооветеринарному

ПНІСуВа.ТИ ,розnавід1 старо­ ЖИД)в ·· цро ~жа.йн1 .роJСИ Й ІПОС}'ХК, СJІЬО1'у .Й сн1жн1

с:г.ві. A!.ne ОСІ> <WU'Чlla цро.. блема: ЯІК ІJЄРЕІдба.ЧИІt'И

райОfіУ по.рJІІА

а 3ГОіЦОМ у ЛЬВІ8с:Ь1СО'

~!І<ННСКОМ

яаwне) .

. Гавета ~~~~:~Р 1 ~· ~~8 · 1937 rода

Дик вwх<>Аа: В'І'Оринк, с:реда, rurrкJЩa, с~а.

І

cn().py-

да контори .кom'OClliY '1t'QМyfllalrly~

P'.fl

ЄТЬrМ а1Д

В!Др.ШНЯ•

типових

еепь аежею

• 30-

иад

бущі­ дахом.

Тут роотS:w01881На нееелич­ ка мereqpcuroc-i'Чнa стаиАLя

3

ЧУТl'mІІВJІІМИ

П:}:ІІИJіаДUІИ.

А n~ nооелнли rолуnоsедШшса m<ax таt<ож

618.

піДказує можливу зкіну 'ІЮГОДН. А ще ентузіаст уважно с:лі,Цкує за noei· \ІtОМ'ЛеІі'ІІоJІІМИ СИНООТакі:в у газетах сусІ!цкtх з нашою ссщlа.лkти,чннх ІфаІн. ЯІКІ nocrtйяo перЕЩУІЛачує. В

йоrо Д()МЗ1[JК1ІЙ

б1бл1отеці

ЧНМ&JЮ ЮНИ' З аС"фОІЮИLJ,

ф13ни.и. матеиатиюr.

Щоб оп,рац!ОВЗ!ГИ 316ра­ ЮІЙ матерІJаЛ, Я . М. Ле­ сІВ

звернувся

за

допомо.

гою до слlвробітниЮв

Ін·

стит.уту rrрИІКладних nроб­ лем механІЖ.и і

мат еrмати .

АДРЕСА РЕДАНЦН:

І

ки АН УРСР. За дoncnto­ ·1'010 е.пеюроИ!:J~ЧНСЛЮ­

І І І

ІВа•ЛWІОt машини .ІІіІf&•лося визначити , що через n1в·

НіЧИ1 П~ір'я ~~t.e ,po:na.wOIUfU J'ООП<)І,Аарс!І'Ва,

ма1Іже

45

.Иа,рпат, уnмя

ЧЕРез

35

Jt.oж.

С:пеціаJl'Іеrа.м ІКМrОСnу ~

довvдн-rься

ХОВУІВаТИ ТОЙ

орн1

земл1

постlйно І!РЗ· Іt

1

фаJ<ТОр; ЩО ~

луаrи

rocno- 11

ДЗJрС'І'Ва ЗЗІЙМ"аЮТЬ узr!р'Я. .І

6е~rи та вн.стоІ

замаву норо. ~

гірськоІ

С11РИІЙ. Оrож.

~OJUi

·рі"НІ і\

тут . І 1

навчИJІ1ІІС.Я передбаrча'l'ІИ, скажімо, великі повені .

R.

ЧАВАГА,

Дирекція.

ПеАІrоr~чннА к011ектнв Каnкн/всь\4оf- сереАН..оТ wнопн rn~ сумус :а nрнвQАу nередчаснот

смерtІ nрацІвницІ .wкопн . ВІри ПрокоnІанн ПОГРЕ&НОJ І ансnомюс щмре ІСnІвч"уrтR рІдним та nсжІйноl.

І

!

СІnм:аькмм

Коnектна техн.Ічккх nрацІаннкІв .каnннІвсьноt середнІІОі wкопн rnкСІоно сумус а nрИВОдУ nеред­ часної. смертІ nр..чІвннці ІІІкоnи ВІри Прокоnіанн ПОГРЕ&НОJ І амспоапюс щhре сnІвчуТТR ріАИкм та СІnн:аьннм nокІннот.

су

УчнІасьний та <батьківськнtІ нопектнвм 5-А нnа­ КапннІвсьної середньої wнопн · енсповпюють та

щнре сnІвчуття у,.невІ Вітапію ПОГРЕ&НОМУ А ого рідним ·. :а nриводу nередчасної втрати смертІ

-

м атерr,

255020, Ниівська обnа сть, м. Бровари, вуn. Ниівсьна, 154.

Теnефонм: редактора -

універмазі paйcnoжJfB·

сорочок . До ваших пос луг в широкоІІtу асор­ тиаtенті ·різноманітні за кольором і фасоном сорочки . Ви зможете підібрати собі пануnну

І

го1·уватНІСЯ до них стали І заздалегідь. 1

кор. РАТАУ.

в

І

1

рокІв nогода no~rro. 11 рюєn.с.я. 11

Jf.li 28

лютого

сnілки nров одиться виставJ<а .nродаж чоловІчнх

до вnодоби.

ЦІ>ОХQЩНrІ'Ь

ЦJШ<ЛОН!ів і

антиціІКJJОtіJВ,

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

22 -ra 23

1-03-76; вІддІІІ у nартІйного жнт"NІ - 1-04-61: е і дnоеідаІІьноrо секретарtІ, вІдАІІІу сІпьс:ьноrо госnодарстІІа 1·02-92; норесnендента місцевого радІомоаІІеннІІ ·- 1·02-71; аастуnнмка редактора, віддіІІіа nромнсІІоеостІ, nнстІв І масоаоі роОотм 1-04-81.

Друп

Індекс

друкоаа.ний

13 .800

61285.

офсетний.

Обсяг

аркуш.

nримІрнИ'КІв.

З ВІМовпеиня

М

1

Тwраж

946.

#30 1986  
Advertisement