Page 1

ОРГАН

а_р.nв А Р с ь к

М}С·ЬКОІ

га.----

r

r

о м 1 с ь ко о РАйОННОІ РАД

g

І

17 квітня 1937 року •

.М 30 (6693)

кандидат

хачам про результати ро­

педагогічних наук, доцент

боти трудових колективів міста та району у 1983

виступила

ВищоІ партійної школи при ЦН Номпартії УкраІ­ ни Л. А. Завірюха. Із за-

ИАl!Д! Поаавчора

СуботQ,

J

зцюду

3

МОJОДІМ.І

будюшу міськкому

. cT()pr-

В. ХРИПУН, завідуючий кабіRетом політосвІти міськкому партії.

році, зосередив увагу присутніх на проблемах

~ив

.

партії•

nерший

маш• .іfдбупа.ся нарада мо- міськкому

KOMJBICt!MI У.краІни

.

бінату дове

ксжструщій сомолу М. Іванець.

' ·П. О. Оввщук, бриrадир У роботі наради взяли ню орган!заТ?рськоІ, пр.лt- тваринницькоХ ферми рад- участь керівники 1 секре­ mкq.-виховноі: роботи ее- 1'0C1W ~ГоголtвсьJ(ий• тарі партійних організа­ ред комсомольцІв 1 моло- в. м. Наааревко, · ·· бриrа- Цій РядУ· _црQJІВСЛО8ИХ і · р.)

виготовив вих

469

холодильних

камер,

що майже у nівтора раза

більше,

ніж випус:кав · ·хх

два-тр~ одних і

роки · тому на тих же виробни­

площах

при

однано­

вІй кількості робітниІ:Lів. Досягнуте;> також перших

у

штампувальної

во

вІДзначається у праці де

Добрим

словом

гади · верстатників, очолює комуніст .

Грицик.

Старанно

fІкій були пр~сутнl '1 сек- му ЦН Но~партlІ УкраІ-

голови

~тарі перJИtННих naprop- ни• виступив голова Місь- НиІвсf!кого обласного ко'ІJ.зацlй промислових кого. комітету народноrо · :мітету народного нонтро:дприємств та. радгоспів.

IZ ца~ошд.цю ..... ,. , · . ' оргаіlв~ ~ · · контролю

контрото

L

-

Ф . ~р....... п....

tfц nараді був присут-

ній·

t

вйстуnив

з

промо-

..... Г. І. Петровськоrо• • • до .ОДу новий · rо­ ловввй

склаДат.ввй

ков­

вейвр, на вому вврСІfі­ .ВІІІО'!ЬеJІ кукурудаоабв­ рат.ВІ . комбайви сХерео­ вець-:ЮО. 1 приставкв ППК-4 -дu· зервозбврапь­ ввх комбdВlа сНввu. ЗаВершено першу. чер­ rу

рековетрукцl'і

щ.дDРІJ­

вмства. Випуск потрlбввх трудІвІЩШm сlJІЬСькоrо rоеподарства машвв збі­ JІЬПІИ'І'ЬСJІ в~оє.

На авІмках: вгорІ водІJ-ввпробfва'Іі комбай­ Rlв .KOMCOМOJUAl С~~lй Храмцов 1 Василь ·С.nот-

81111еЬквй; вввзу ввй , складальвий йвр .. :щ.оду.

·rолов­ ковве­

лю

о

м . А . Смак-а v ...

лубЗвіт

про

лtковано.

нараду буде

розкрій

комсо­

пінопласту

преси сРадJІІІСька JТкраїна• 17 .шотоrо ц. р.

;.=~J.P~ Тfl!IPJI'i aaвo­ IOfl~~iDI мета-

•а!

аа as-

88{рі'NЯ

,...

~=

rадявськоІ

21.0

2,9

52.4

100.0

66.5

59,3

56,8 104.4

61,4 100,2.

:юо.о

10Q,O 93,9 .

автор

~а рахунок капlталовклqдень, у тоМу числі на 9()'єктах

101,9

НЕ 3УПІ·НІТИСІ, ІІІ

УкраІвв

Б. Попова •І причет­ нІеtь кожвоrо•. в ній

102.5

Введення ~ дІю основних. фоНДів

Обсяг роздРібного товар09бороту дерЖавної 1 ·хоореративноІ торгівлі. Обсяг реалlзаціІ' побутових послуг

биа: ~оещ, uomyк, uроб.ІІемв• статnо ceк-

102,5

за раху1,1он підвищення продун" тивностІ праці

виробничого призначення Введення в Дію житла

комбІнату.

І' даерка.JІі

ПРОМИСЛОВІСТЬ, БJТДІВНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ, ·ПОВУТ

Приріст :QРо.ми~ового виробництва

готує

деревооб­

Г. АНДРІЄНКО.

и1в AQ)JOJ;ДC,I ЖІШІІХ .Deal'mataтtв· (у IIIJOцeR.';IJU)~

Питома вага виробів вищої нате­ горН яності в загальному обсязі

СРСР

колектив

1:руди-

року одинадцятої п'ятирічки, трудіввики обох райо­

Ради

робиого

Змагаючись . м:І.ж собmо за дострокове ввкоІІ8ВвJі ШІанів і соц!ШJісТНЧІР!Х зобов'язань серцевнввоrо

товарнqї п.родукціІ

rролю міста І ~ну,. ЩІ. невого (1984 р.) Плену- участь заступник

яку м.

r.

&РОВАРИ-&АРИШІВКА

'У сере~ в райоищ>му за 1983 рік і Іх завдан- вою другий секретар мі­ будинку- культури . Щбу.- ИR, що випливають із рі- ськко:му Но:мпартіІ Укра'і­ лас.я нарада а активом шень грудневоrо (1983 р.) ни І. С. Ру.цак.

брав

слід ної

згадати і робітників бри- весь

Виконання плану реалізаЦії про­

у роботі наради

цехової

роботі на комбінаті майТрудовІ дарунки на же чвер!ГЬ віку. честь виборів до Верхов-

Пленуму ЦН кий• Герой Соціа.пlстичЗвіт про нараду буДе пленуму но'! Праці М. З. Пuиd, опубліковано. ·

хон- Пленуму ЦН НПРС і січ-

секретар

ветеран виробництва Т.С. для виготовлення промис­ Золотухіна,. яка віддала лових холодильних камер.

t XIII-ro

народного

дільниці,

СОUІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГ АННЯ1

Р.І.41!ЬСJІ ДОЗОРЦІ

н .. !!> «~.

тру­

промисJ:ю­

мислово'і продукції

Dрганів

____..._ _ __

за

тив цеху минулого місяця

д~ мІста й р,айону в світ- дир 1t$ОлочнотоварноІ фер- сtльсько~арських nІд­ лі вимог червневого ми радгоспу сРусанtзсь- приє:мств мІста 1 району. К.ПРС

ІИ&ОРАМ.

• Ціна 2 коп.

по­ очолювана В. Т. Матей- мольсько'і організації долання високих рубежів ко. 115-120 nроцентl:в- Сергій Ковальов, депу­ четвертого року ХІ-оІ такий показник виконан- тат міськоІ Ради народ­ п'ятиріЧки 1 гідну зустріч ня цим колективом норм них депутатів Ольга Ми­ виборів до Верховної на честь наступних вйбо- хайлівна Нозачухно. На Ради СРСР. Воно дає рів до найвищого органу цирку лярн!й пилі вона плІдні результати. Нолен­ державної влади. Особли- раціонально І якісно ве­

та

«Про завдання молодих ro кормСІЦобувного заrос завідуючого . ~ган!зацій­ комунtстlв, . якІ прщююrь ну заводу алюМІ.Нlєвих б~- ,ним .вlддlлом обкому ком-

(1983

розгорнулося

суперництво

металургії

Б. І. Попов

року

1984

J НИ,

економії ться сам бригадир, винонуючи норми на 120 проми цеху холодильних ка­ Приклад у роботі пока- центів. З пІДнесенням мер деревообробного ком­ зує компленсна бригада працюють і верстатник

цюють у WмсомолІ, з члеВ обговоренні доповІдІ Інші. . нами бюро міського комІ- взяли участь командир На нараді був присут­ тету nартИ. З доnовіддю комсомольсько-молодt~но- ній 1 вистуnив заступник

У комсомолІ.- по носилен- Дівельних

Аютого

МІж змінами, · бригада­ показників· ми, окремими ро~ітника­ матеріалів.

партіІ А. д. імені 60-рtч'ІЯ Радянсько І

;юди ко:м.уВ:Іtт!в, яш цРа- Фролов.

УК РА

ОБЛАСТІ

ІЕРШІ PESYI611~r1 РІДУЮ16

·

чих

висту- секретар парт.кому заводу

ещетар noponmoвor

18

ПАРТІІ

K~IBCbKOJ

НАЗУСТРІЧ

Днями у районному ·бу­ цlнавленням слухали при­ удосконалення ідеологічдинку ку ль тури від бу ло­ сутні го~ову районного ного забезпечення вико­ ся чергове заняття в шко­ народного судУ М. І. До­ нання народногосподарсь­ лі Ідеологічного активу. ровІна:, який проінформу­ ких планів та соціалістич­ про стан справ Із них зобо~j'язань 1984 роІдеологічні працівники вав міста та району розгля­ дотриманням законності ку. ну ли питання про поліп­ та правопорядку у Брова­ Потім відбулися сек­ шення Ідейно-морального рах та районі. ційні занятт-я пол11'інфор­ виховання трудящих у У роботі школи Ідеоло­ маторів, заступників сек­ ·активу ;взяв ретарів парторганізацій з світлІ вимог грудневого гічного (1983 р.) Пленуму ЦН участь секретар міськко­ іДеологічних питань, ви­ му Но:мпартl'і України хователів НПРС. гуртожитків, З лекцією по даній А. Г. Мутило. У своєму голів первинних організа­ проблемі перед · присутні­ вистуnі він розnовів слу­ Цій товариства «Знання'>.

йупьтур:И

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

ІДЕОІОГІЧВОГО АК!ІВJ

11

ми

КОМУНІСТИЧНОІ

КОМІТЕТУ

роботу

розІЮвідае

парткому

про

ПО

nІДвищенню nродуктив­ ності праці та знижен­ ню, собівартості про­ дУJЩіІ на пІдприємстві, про

tЦtяльнlсть

ського

загону

завод­ по.І4тін­

форма:rорlв, удоскона­ лення форм о,рганlзацtr npaцt, зонрема ·про за­ nровадження. бри·гад­ ни:х форм.

11.11

-------------ІНТЕРВ'Ю У НОМЕР--------------Про трудові цобу'тки

працІвввкІв

сtльськоrо ра:дrоспfв «Великодимер- nоказником приховуються ський'>, «Бобрицький~ОИІремі господарства, яні річки 1 uерсuектваи дальшого резвІІ'ІКУ еі.ІІЬСІ,ко­ Але треба ·нонстатува •. не справилися з доведе­ гоеводарськоrо .ввробВИЦТВа ва •хаввя реда!Щі, господарства вamoro району у третьому !МJЦІ ·u•ти­

розповідав 1'О.1ІОВа рци Р АПQ" ва'ПUЦоІІІІК райсідь rоспуправлtввя А. В. БЕ~ЕЗuВСЬКИИ.

Не вдаючись до детальних цифрових nоказників, с.лід відзначити, що, МИІНулий 1983 рік длЯ трудlвнИ:Н1в села був

ню овочів у ·закрито~ грунті колективи тепличного гоащцарства радгоспу .Іменt Щорса, яким керує П. · Ф. МаляреНІКо,

ти, що не. всі колеJtтиви нями завданнями, недода­ господqрств району по- ·ли державі багаrrо nро­

трудилися в

міру

своІх. дУ.Щії.

сил. Подекуди були долущенt окремі не.цолtии й nрорахунки, що обеР,Нулисn знаЧІНим недобором nродуКЦії рослинництва і

Перед тварининками району- нині стоїть відпо­

вlдальне завдання ус­ пІпnю за.верІПИ.'mІ зимівлю 'худоби. Слід. серйозніше дальшим кроком в усnіш- ·бриrади М. Ф. Гулого 1 тваринництва, не~ИRонан- За!Йматися питанням виро­ ному ,,виконанні Продо- Т. А. ДЯченко з радrос- ням 1}3ятих зобов язан.ь. · щування молодняка ма­

во.льчоl програми. Знач- пу «РусанІвський•. Вис.оВроЖайність зерновві точного поrолtв'я, на-сам­ них усnіхів досягнуто ба- ноякtсно'і rороднни з по- культур по району у ми-: nеред у нетельних Госпо­ гатьма .колективами у ви- лів

робни.цтвІ продукцl'і рос.линиицтва й ~варвнннцтва, ПО.ІJіпшеннІ П якості. Незв~чи ца uесцриятлИві nогодні умови ми-

найбільше

одержали нулоиу році nlдвищішас~ дарствах,

ово.;r:rівники радгосnів «Плоскlвський•. «Нрасилlвський», окремі бригади радгоспу «Літ~lвський•. Великого трудового ус-

-але до планового рІвня не Досягла. Усn·ішно справ:Нлися з доведеним~ завщанннми лише окремі Радгоспи .. «Нрасtrлівсь-

Ми стоїмо на nорозі весни четвертого року одинадцятої п'ятирІчни.

Незабаром виходити в по-

ле. Тож nотрібно скрізь нулого літа, У багатьох n1xy .цосягпи т~рік плос-. -кий•. ~Цлосківс;ьний•. найближчим часом зарадгоспах зyмLJm добити- кlвськL тваринншщ, впер- tиені 60-річчя СРСР. Річ- веріuити nідготовку тех­ ся пІдвищення врожайнос- ше одержавши по 6030 ні плани продажу Д.ержа- ніни, комплектувания над­

тІ зернових, KQJ>1t$OВИX та .кtлограІІfів .молока- на ко~ ві всІх в~ ' про~юрr. рів 1 ШІРОвадження в. усІх інших, куJ1Ьтур. Так, по рову 1 набагато nеревико- анкона~ ра,Дrоспи 1Mel:fl госrщца~С1;Вах 1 ви.робни­ врожайиостl нартоnлі най- навШІ! своє соцlалlсrи·~е Щорса, . «ПлоскІвськи~•· чих пІДрозділах бриrадно­ кращих поназникlв досяг- зобовязання. У вироб~и- «.КрасилJвсьJ(НЙ~. . го пІдрпду. B~l зуситщ ЛИ Радrосnи імені Щорса, ЦТ&l ЦієІ nрО~ІЩії иезаU(> виро6ництву й· п_w- труД!внинlц села . сліД «Літкtвський•. . <<Зоря•. перечних зрушень добили- д~жу ·державі мо-лока, сnр~муватц на успІшне

~Ї:Н~ 6~пр-ріачв;~,...<;яРС3Р.свУосі: сrя

(Фетохронtна ·РАТАУ).

тварtmники

бJ?Игади мяса, яєць торі~ наш ра- вшw~а&Нj! рішень ,грудне-

""".,.." ероя СоЦіалlстичноІ Пра- йон виконав своІ зобов'я- воtо (1983 р.) Пленуму МІJ соцlалlсти'П!ими . зобо- цl М. З. Пильтяй з рад- заиня. На жаль, за хоро- ЦН НПРС своІх соцtалііВ'nзанн.fWН uo вир_ощуван- rоспу с:Русанівсьний•. шим середньорайонним стиttн:их з~бов'язань.


2

*

стор.

}8

ЛЮТОГО

~~~~~~~~---

.......

~-~~~~---~---'----""'

І

МА

спорту СРСР .1 . 185 кандидатів у міlй~

Важливе місце у вихованні радянсь­ ннх людей, особливо молоді, ~алежить фізичній культурі 1 сnорту. Баrа!І'огран­ ність духовних заnитів не МОЖІJа задо­ вольнити без міцноrо здоров' я. доброго

стри

спорту,

сnортсмени

402

розряду.

Зараз у црому кQМплексі діє

здоров' 11.

якІ

відвідують

45 груп 960 чоловік.

70

року nрийняли постанову <lПро дальше nіднесення касовості фізично!

Ва­

масовості до майстерності• на nрак­ тицІ · вт.tлюється в ~ття. Тана поста­ новка питання сприяє тему, що на пtд­ приєІ\ІСТJІі З»Остає nродуктивність інди­ відуапьІіоТ fa колективно! праці, підви­ щується стійкість ф~зичноУ 1 розумової nрацеа.Qтност:і, зн~ться трудові втрати, nов'яаавt а .ІВЩ>Обою. Спортив­

сіданнях бюро :міськкому парт1У, плену­ мах, сесіях. зборах трудових колективІв.

НІ успіхи, досягнення, зрозуміло, ра­ дують. Та, на_,ж'аль, у питанні дальшо­ го піднесення фізично! культури і сnор­

сnорту».

Пит~JІня. поділшення фlзкуль~уІ'но­ маtовот робОти у нашоМу ·місті ~і' районі

постійно

знаходя.ться...

п.tд

к. q~.rpo . лем

міськкому" партІУ, .ІЩКОНЩ\мів .а~НЬХ та

районноУ

Р$Д

:ttaPPAНIU

депутат.lв.

ни неодноразово О()говорювалися на за­

Місто

села району

1

для усnІшної

спортивну

басейнів

(шостий

база.

будуєть­

що

ся), 39 ~ігрових сnортивних залів, шість із яких спецtа.rіІзованІ, 18 стрІлецьних нмективах фізкультури

110

.rrярними

заняттями

рІзнН1tfН

регу­

видамн

ти,

на

І тіль1(И

те,

ІJОНИ

використовуються

не

з

. JJ JtіслПjочІІ~

хідно ЗалучатИ

рою

1

'!І.с.

До

ловною

.1'19 1,

DJIIЄ ПІІИЕСЕННІ 1

lмe.ttl 6Q.рlч-чя. СРСР,--

ВСІОДИ ПО·

бачН1~ лщ~уоІW.І! й n.naкatи з написа­ Ми с4 ~резня 1984 ро.ку -вибори

до Верхов.ноІ Іі>МИ~ СРСР•.

Нині ;~е седо готується до ц1вУ знаменноУ ·под!t .в жнтrt баrатонаціо­ нальноrо нароДу ищuоІ БатьЩ.вщини. На своїх п~діВИООраш зборах тру­ дЯПU обрапи до складу ~ичних виборчих комісІй авторитетних 1· ша­ нованщ людей: го.лоВІЮrо al":{{ISoмa

радгоспу в. ю.. Л~ІІJ:Щ onep.~ro~ машинноrо до)ниJІ~.~ ~ Г . ~ Рога~ тельну сер~~ ток, Інженера і11сіІ · · госпу МіСії

М.

ІІ.

сипали

·~

r.

В. 1Q&e ,ііезпе:ка ~

Фенюна та. Інших. длаНІИ

своє.І

і пристулили до роботи.

-

·

Ко­

дІяльності

,

Антивісти ~ передвиборної кам.па.нІІ, агі'rаТQри В. С. Прудкий, Р. П, <.:трельчеико, Р. І. Ковбасинська,

.13.

Н. Білоус.. О. О. Луцик~ в. І. ОJІ­ дІєнко nроводять бес)Аи, ~айомлять

в.иборцІв з бІо.rрафі;ами кавднда'l'ів

1

деnутати до ВерховноІ Ра.АИ СРСР: до Радн Со.юзу по І:Щєво.Святоwнн­ сhКому виборчому oJфyry, .N1I ~ 47 4 академіка Акад.еміУ науон СРСР. лауреата. ЛеніНської та ДераtаВИИх премій СРСР 1 УРСР Героu~ СоЦ1алІ.­ стич:ноІ Праці Олега Ностлнтиновнчl;І Антонова і до Ради НаЩ·.ональнос·

тей по Нцївському сtльськоtМу ЩІбор­ чому онругу .N1I ::s4 Героя СоЦ1а­ л1стичноІ І1рац1, лауреата Державної ЛJРЄМlї СРСР, оператора машинного доІння норів ІРЗJFоспу «Щ:пwrювсь­ иий~ .кищю-святошинськоrо району Антоніни ПрОJ$ОЛ1вни СолоJ.1Уб.

У хоДі n.і.дгоrовки до вибІОа'ів депу­ тати мІсцевих Рад народних депута­ тіВ звітують перед внбор~ми про СВОЮ Д1ЯЛЬНіС1.І'Ь, JSИROH8HWE ИаиаЗ!В

виборцІв. Це

-

депутати раойrівноt і

сtльськоУ Рад ~ на'родннх ~Щеuутатів л. С. Зl.Нченко, яка црац. водtа на

тварИНіНицwоому

сьноІ Ради

-

:комnп~.

члени НПРС

рнст

М. Ф.

Мельниченко

1

коибай­

наntтально

.

цю ПоJІЬQВу.

путати В~хов.ноІ. :Ради СРС!>. 'fРу­

дІлами:

ytJI1IuнO

пtдrотуватися

весияноІ сІвби четвертою року п'ятнр1чюr, все зробити для того, щоб ямаВбtльше виробити та ·реаnІ­ зувати тварШІннць.коІ :продукціІ дер­ жав'! 1 тим самим внести свою частку у виконання Продовольч<?І ЦІ)О("раки.

l1P

Тепер ме.хан.tза'rори paдrocny транс­

портують орган1'ЧНі добрива на n~>'nя

.. П1Д усі сІльсько~цодарськІ культу­ ри,

оосиленими

темnамн

ведУТЬ

ре­

мот тракторів та tншоІ техшни. Твариннини обох · номппексlв ~ організували стійлове утриманн.я: ху· доби з тим, щоб yttllшнo провести П зиювпю 1 створИІТи ВСІ передумови для виконання план:ів 1 соцtалtстич­ них зобов'язань четвертого рову ХІ"йї п'ятирічки. по збtльшен.ню :ви­ ро6ИиЦ"NІа· та реалlзаЦtt тваринниць­ но! про~І. Це буде вІдло!І.)JWо требухііщl.в на

·ЗвеРнеuня ЦН КПРС до всІх ввбор­ ~. rр6мадян І(раt:нн Рад, А.~ ГАВРИЛЕНКО. с. Требухів.

спорту,

rатор

трудових

фізкультурних

колективах,

працівню(lв

а

На аиtмку :завІд1JО'ІІІЙ l'fYПOIU rU,aeвoi IIQIIIOМ­

..oem..aot

щеьо, ~ у роаро8ці

роаповt,цаа

застJІІВІІК

ЩДЩ):вн1 вtдходи.

1

.

ре_rmя ко•Л..СУ вlДІІовtдного облад­ Щtt!ня. ЦФ .бил:на, екструзlй.на nl· Ш. для JІИrоtовлення труб, J><Щроб­ лена інститутом '«У·крНДmластмас•. Правда, ІІ наші 38'80дські умільці ;пр~тосували для потре6 нашоrо ви·

.робНІІЦ'rЗа. ТіпЬки

вІ.ц переробки

відходІв

ви­

~ва труб за 1982-1983 роки було дода'І'ково. внrотовлено продук­ ЦІІ 600 тони. Економічнцй ефект ста­ новить 90 тисяч карбованців. Не менш важливим для нас було nусти· тн у ДілО .вt,цхоцн стопової .клейонки.

Це у переважній бtльllJ{)cтl довrі вІд­ рІзни, я-Кl ми будемо nереробляти у технічний ІШІмат. А невеликІ шмат­ ки заново подрlбнюватиму.ться 1 ко­ ландруватJ{муться

у

плtвки

госпо­

дарсько-декоративного

цризначення.

Таким

переробляти­

мещ:>

·-'-

чином, ЯК

щорLчно

МіНІМум

80

ТОНН.

Не .менш В8JК.JІІІІІИМ ,ць

тиву ааво,цу

є ІRІВІІе

беавІАВоВІІRХ вt,цхо,цІв ...

-

..-.

викор~

На J3.іАМіну ~ід термоnласт.Jв, ця

група вtдход1в не вІДновлює

у процесі nерерОбІСи своїх властивостей.

тури,

тиску

Як правило, вони nІд дІєю теІІіrера· високоrо

стають

ча.йно тверди.ми. А .црн внкорисrSВІ

8Pu ·,-..cn емут.rатор.

•ВС·2•; Фото О. MaJWt08CWCOI'O. (Ф&rо~ка РАТАУ).

громадських

деtrоративво.rо

Наші розРQбКн

тут

коіІувіСт

ВІJ(Тор Мвкотd:ОJІІІ'І Гау­

різно.м<Цlітних для

ввдобуРІІІІJІ

нафти, иоаоАвІ

О. ІЩЕНКО, зааf.цуючвй вІддtпом uропаrаЦІІ 1 artтaцtt .tеьккому Компартії УкраУни.

qcm

~~ tJI.

.тц:свфЬсацtІ ,

робота

а кількістю тих, хто дІйсно здав норми ГПО, став спортсменом-розряднииом.

Щ•11110 ва .аан,цІ uacUІaC це.

рІдвва,

етаорем

му вафтоиереробиому за• во.ці.

оцІнювати~

~ повад 23 тоа )lil8lloiiQhllol евро~ Іа 11D ОІІВЗЬВО ~СА'Іі ІfOJIII ЙDШІ у ІІІро.-в. На CJoOroARi спуацtа АО­ корІИво ~а. Нашому арес·

-

час ІХ рем:оиу. П~ ве ввробввцтво сЕС-Ь есвовво 11а Дроrобнц.во­

фізич­

меться не за кількістю відnрацьованих годин і не «паперовими• спортсменами,

де-

АН

AUевер~ 88І'пупrе1811 ва

: .:

.

в

-

сЕС-З.

на основі ооІ

~. Місьний комtтет партії буде і надалі сnрияти 'роЗвиткові фtзку льТу{JИ 1 спо~ ту

вyrnexlldt

Серед оставвtх розро­ бок вмектвву ЄJІУ.&­

керівництву,

На-самщ:ред. ми лодбали про ство­

t

дтці на передвиборних нарадц .ви· рішнлн зустріти день виборJ.в у Вер­ ховну Рщцу СРСР вагомами .трудо­

і

по

JПШКНХ Те.пІlЧНИХ СТріЧОН.

~~!Т,.,.· :;н~~~·'І;n . мІв та . ~~ат, Jdd inє;;r:;&":' 1 Н>в1;

sнми

фізкультурі

комітету

Вони використо~у.ються у цехах ВІІ­ робющтва труб, С'І'Олов<>ї клейонК'И,

~

?КНТТ1· мимуть участь у виборах, дру~ю с.tи'єю црJІЙду'J'ь на .виборчі ДіЛЬНИці, щоб О.ІJУСТІПИ В урНИ бюле­ тені · з прІ,зввщаМ.И . каНдидат~ у., . де-

1111 та УРСР.

пpoelt'I)'Вatlнl

пластмас в

закладtu.

оф6рмлеJшя.

зацІкавили Шсти­

сДержпластnроект•. заводІов

Тепер

· по

d»"

nереробці

обов'язковому

передбачаТИіМщься

~ порІІДRу

вщювадженн~r

1

технолоrJй по nepepo(ЩJ. вtдход1В.

Ве8УJ,«&Іо, .все, що

зроблено JІе

Підnриєм.ствl, . сnрава рук moдtlt, як1 зацЖавлен1 у внсок.tй ефентJtв· ності виробннщ:rва·. Ііаприклад, по

цеху труб ба~то

Cnoчarrкy снл&"ІІН шженерно-техиtч­

реконстру·

. .·

Раціовальве ввкорнстаІtВJІ вафnІ й rазу одна з rоловІІІІХ проб.аем:, над JІКОІО прац1010'J'Ь У вЦ­ ~яеивІ .вафrо:ІЬІ11 IBC!IITY'fY ф18JDCO-Opraв1'11101 sl-

дtдготовну юна­

них црацtвникlв; рацtоналlзаторtв бу­ ло розрОблено технологІю переробки у продущtю віДновних відхоДів. Це в основпоJІ)' такt термоnластНІЧНі аш­ терlапн, як noлtcтнpo.rr, полtетилен.

газифІнувати вули·

~

місько_му

сmt наrро~алнса знищу.вапнся безвідновнІ

йовано будинок твар:инни.нlв 1 збу· довано те.тrтиин на 150 місць на компленсl М 1, Однак не все зроб­ лено :- nотрібно збудувати маrаеНІ:І

на ·виІздl з села,

на

У зв'язку з тим, що у nроект заводУ не булй' зан.оодено технологію переробки відхоДіВ, то на пtдприєм­

тж:яч нарбованцІ.в. З настан~ям весвін буде обеаджеюtй дерева•и. цим

сnрямовувати

-

. ни

з

пар­

партійнІй 1 профспілковій організаціям фабрики необхідно потурбуватися про

вовдевту

деІІ}'!І'ат ВерховноІ Ради УРСР ДИ· рентор радгоспу ·І. І. Рибка та бага­ то інших иародивх обраН:ЦІВ, Немало ними вже 3робJІе!ІО •. Зокрема, в цент­ рі села за навазами виборцІв 3будо­ вано ставбк, иа що затраЧено 113 Разом

9,

увагою

ва'ІаJІЬІUІКа техвІ:uоrо вІДДІЛу ЛJО,цмнла ГнатІвна ФЕДSШОВА.

нер А. І. Грнrорчу~t; депутат сільсь­ коІ Ради JЩJЮ.ЦИЩ депуrат!В, вJи же

Сіль­

тРJкто-

нІй

занЯттЯ 'сріЗкульту­

середІJІй школі М

і

сьогодні

$: J ·ш~tоляр1 Ії·· ~ необ­

~-------НАЗУСТРІЧ ВИ&ОРМ - - - - - - - -

-

що

спортом. У нас Б$Є $ певний ло­

в ЖЕR

майстри

поза

Із введенням в дію нового виробниц" тва фабрики верхнього дитячого трико­ тажу, збільшенням кількостt nрацюю­ чих потрібно подбати про створення хо­ рошоУ спортивної бази для розвитку жіно"чих видів спорту. Напевне, вже

зитивнd досвід роботи в цьому планІ

майстрів

знахо­

щини.

. Пот. ~. ·. · · . .цо себе.. _уваr.·

зично, ЩО Є ГОЛОВНИМ, • • <:RЮ'І'Ь спортs:меqами ІисокоІ квалtфtющіт. На­ nриклад. за 8. . років роботи сПQРОом­

за.rrишається

що

Це дитання,

кІв до служби в лавах Радянської АрмІї, на зміЦнення їх здоров'я 1 ви­ ховання характеру захисника Батьків­

пІсл~ роботи чи у виходні дНІ замІсть того, щоб вийти на спортивний майдан­ чик чи стадіон, с:идлть біля будинків 1 грають в ЮІ.рти, доміно.

нюють своє здоров'я, роз.І)І')СА фІ­

Де б ви с.І>ОЩИН1 .не nобували у Требухоm .в аr1тnуи.юах, тшх ДІв два; виКОюю.м1· сlJІЬС.ЬВОІ Ради народ­ них Аеn)'l.І'аТіВ,. . будаtЦСу иу:льтури, сІльсіООй бlбJttQ1:tЩ1, середній школІ. ~1страт~ будинку радгоспу

І;ІЯМ

спортивні працівники цьому nитанню придtляють мало уваги. Часто влітку можна бачнти картину, коли дорослі

нофізичноУ підготовки, nлавапьинй ба­ сейн. Тут трудівники не т!льни . зміЦ­

тих,

~ ки і спортсмени мІста та району. Особливої уваги вимагає спортивна роботи в шко.rrах. Ії потрІбно поєднува­ ти із військово-патрІотичним вихован­

nовну

через

та

міста.

вень nроПаганди спорту, для чого nла­ нується створити лекторську групу, у яку ввійдуть иращі спортивні працівни-

тивщl робота за місцем проживання. Вуд»нкові коиtтети, окремІ ЖЕНи,

Позитивний досвід щодо~ впроваджен­ ня фізичної нультури і~ спорту в nобут трудящих иагроl!Іаджено на заводі по­ рошкової металургt'і. СпQртивиий ком' пл екс «Металург» є nовноправвим це­ хом заводу. В ньому є Ігровий ·зал, за­ .rrи боротьби, важкої атлетнІUJ. загапь­

спорту міжнароДного класу,

не

жаль,

від

орга'JІlзацlй .. Тому необхІдно nідняти pl~

відда~ею. Ве.ІUfкою nроблемою у нас ще є спор­

антнв.

5 54

використовується

колективах

далеко

фіз·куль­ в малих

тійних, прqфслілкових і комсомольських

тут відсутня чітка організація їх робо:

них спортивних Прац1внин1в І широкий

цtаrотовлено

на

Це дуже добре. А бт погано те,

вона

народн9І освІти.

спорту. охоплено близько 50 тисяч чо­ ловІк. 3 ни:ми ведуть роботу 160 штат­

плексу щке

дяться

потужнІсть. Взяти, наприклад, басейни, які знаходяться . в Мікрорайоні заводу <<Торгмаm• і в школі М 8. Обидва во­ ни належать ДЮСШ міського вІддІлу

тирів.

У

трудових

У мІсті. 1 районі постійно змІцнюється ~ розЩІвається матеріальна спортивна

базу.

До послут трудівників, школярів є п'ять

nлавальних

Вннликає тривогу ведення турної 1 спортивної роботи

«Від

ту є ще. й своІ нерозв'язані проблеми.

мають достатню

роботи

девІз:

І

'шкоЛам, трудовим колеитивам.

берутр участь у

заводськІй сnартак!~. ·Іх

1981

і

nроцентів завоДчан

1

ревообробному номбінатt, де знайшли цікаві форми роботи з дітьми, вмІло використовуючи їх вільний час. Цей досвід необхідно вивчити· всім ЖЕRам,

першого

фізичного розви:rку. І не випадково_ ЦК ІШРС, Рада Міністрів СРСР у вересні

культури

__________

1984. pQky

цІ.Кавих

рацІонаm-

ЕКОНQМИТИ - - -

у ВЕЛИКОМУ І twiOМY

Не

n

ПИWНІ

иw ки

заторсьЮІХ ~Ій ~онувапи Богдан Яросл_~ ·~. Пётро

Григоро.вич БJiiJ НОВRЧ Рожко.

B!tnqt .1\мо- . ЦІІ:ІН1 пропо_.mу

.f tl!;

·,Unte

бу ли по цеху ~ etpt'io.ic т~ еtО­ ловоІ клейонки.-,

·. Тут · вt.$3наЧІіщІеи

ГеоргІй Марк.tявович Биков, Ta8PJ Вш:илtвна ~овська, В.tюор В.Іси·

льоВнч. Синій, Ва.п~, Ми:щJ-­ Мед,Бедєва,

~

О'JІеаса~

Рунов, Валерій ~ч Jnшенко.

.

-

JIJo~лo

n.rtввo,

· І'ОІІОРІІ"Ш

.

DPO. 3IIIJDI "У тeQNorti .ввроdі:вцтва,

DJдввщеJІІІа йоrо ....,..востt. веоІ­

Х!ЮІо.· . ~ ,~

........

..

f llld8ll У IIUISМO·

В ,першу

чергу це

~JJ У ~еин1 культури

в~ н~. ~ІСОJІВ· у нас

не·~.... ~!meнQ проблему.·· .перероб­ ни ·. тру.б; · .ва· tериторtІ ~ буJІН ·roиt вІДХодів. А зара-з картние _кар­ дwнащ;Во ~ ЗіІdвйлас.ІІ.

~СJІ

і

можуть заіІf-

ставлення. . [р()б.1тiDUdв- д9 .. ~~. . ,

ннти бага:rо .дефlциmнх матерІалів. Вже заВЕ!\РШенО розробку ВИR0рИСТ811НЯ їх у декораТивних гіпсових. пли­

nродуІІЦП. ІfавИ'Ь' те. Що. JІа' --..1 немає clfllrвmc1a<, · RYlQ!l.- ~ б

їх у будівництві вони

тах. Це д.vже красива nроду2(1Ція, яка

ааётооовунтиметьсЯ пр11 будівИ!Щ'rв1

яка ВЩ{аеться

ІІІ·~

~Іа

tJino

ІІ.И:КИну!m свlй ~к; ДJ~C:t~QmnhtyEJ JПО· Аей.·

Роам01у

м. rомвнюк:


сНОВ Є Пf'ОІОВОІІЬЧА ПРОГРАМА:

НАШ' ІІWІ

Ж ИТТЯ•

18

лютого

тужного

1

силадиого

робо1у по­

аварlІtност1 в них завдань За будr;.-яних безперебійно

елентрогоспО­

Гію.

1

Всього в r'О.сподарствl налічується е.1ектродвигуиlв загальною-· по­ туЖЕі1стю 1980 кіловат. Енергоозб­

вІДним

450

працюючого

трьОх

електроенерrіІ

мільйонів

зуnииОR

теплицям у

.

І

а

радгоспі

по:rужністю

них оДву

-

150

Вона

пичннх опромtнювачtв типу ОТЄ-400

цях

го

обов'язками,

виконує

Є у .нас можемо

~~втува­

Щf,

пускаЧl,

транспорт

Тому

матерtаJІИ,

електрикам

дати . багато сил

1

доа'Одю'Ьея

mс:r•

впасними

7

дома­

З цtєю :метою вже раз

. силами.

~ІІЮМе наІІ у цьо­

ntдойм у в.нр1шенн1

трудову дисциПліну готовку

щення cntд вале:ашоrо .

.·.... щор:а.

дами вJн з 11ашого по:мІч· ЩіЦ!dв, ян ЦЕ! було у селІ

. ма.зів. -

фtaиtrtв:

неухильно

дот:римуsатися

ками

an-

стях

Вона

правил ноуtиетуванвя taao- иана.JJИ І 'АІf!МО•ДІr: · утриму~ При недавиШ перевірці,

ен.ми лриладами.

огляду в

дорІг.

Транспорт,

Для

nереве­

Власники

автотран-

спорту повинні

вlдку

про

мати до-

медичноІ ком

лазер!ІОІ

допомоги,

аварійноУ

Вантажні

·

зна­

зупинки.

машини

.

- залишати бе~ н.аrлядУ працююЧІ · гаоов1 прилади або доручати догліІ· дати за ними ДІ.fяи; - спам 'У ~еваt. де знахо.цяться газоВі nри· .лади;

.

1 :веитнлJІцІІних кана~ У .

КООЛ~ИІІ-

'НИ)[, приватних буДІUJках за~ься житпово-екс· ruwaтaцlAнa К()Н'Юра .МІ 1 1 ~моуnравЛlНиq 1<і ~. а в сlльсьнШ Місцевості р е мо в ~ н о .... будІВельне У1ІІJ8ВЩН!ІЯ .м

. 4.

сакоаt.nьно иерено- . AfrfJt ~о­ сити DJIИ'fH; ROTJJИ, ВОДО· ХОАІВ J~,;";;.:. .....~"Ка·

'-

rрІйні КОЛОНКИ 3 OJtВOrQ НІф ·В~О ::::::::.._:.,У nримІЩення в Інше; ~реьне м_....".......е

-

вИJСОрнсrовува'І:'и

ta·

уираwпtиня

l'a3I()D()ro

roc-

ooвt ІІJів.ти для обігрІВу пода.рства. При Іх вt"І(qrnрІЩ:ІЩЕІПІЯ; · НОС!1 КОРІfСТУВ8ІІ:НJІ rа•н-

- роооаnювати Іх при в1ДС~Jt0с1'1 !JII'H.

:ми nрищап не .доаусІЩ· вtЬЄJJ.

нали

IOJ:. CJI!Ope

у rазифtиОваиих првмt• ВJАЬте · обе.рааd JІРІІ щеввп веитил.RЦJАнІ ка- кoprrc.тyaamu raac8 · '1\D-· nоМпні

бУТИ ПОЧR·

AOТPИIWIRS

щЕІПІі!ІІИ ! ·В'ЩJtриЬt:ми. а n~ rарантує безпечне. qac корисТування га- ~ІЩСТу!І'ВJІНЯ . гавовими

ntд

вом. rіотрІ6но ІСІаткрии.

В!дІq)НNТИ npJМ&Дa:a·-IUI..w~JCO

,.. ......-~

мототран-

номерний

1

списати

мото­

вживатися

заходи

ВJ'асникам

автотран­

сплати

суми

за

огляд

бованець), чену

у

а також опла-

винониомІ

сільсь-

державтоlнспекrтіУ

по

автотранспорт

не

вул.

будинон

J\1

з

до

16.00 боту -

з

години).

(}уде

naйnf·y

ОлімпійськІй.

З (у вівторок·

20.00. у су· 9.00 до 1::! no

в~ В'УЦЬКИП, старппdі державтоів­ спектор райвідділу вну· трІШВіх справ.

бітники 1 службовці, переведенІ на роботу Із одного пІДприємства на

мво заrибJрц nтащ, сМІІГТя, rаичtрки. А це' :могло також .Jфизв~ти до т}$гtчннх- наслJдJdв. . .НеоОхІ.дио. Ще раз наrа· :А'а'tИ. що з 1. сtчия цього

АерЖUНИХ,

мот:щикла.

яких

-------------------------------,.------------

еМи 3 QySв&oJO врацюв:мо у радrоеПl сJИтківськвІ• 3

25

червня

Інше,

можуть

одержати

стку до закінчення 11 пІсля переведення. Якщо

відnу·

місяціВ переве­

вtдауствв не одержали, оскІльки п1тв1

дений не одержав на поnередній роботі грошову компенсаціЮ за

ку др;8ВВа OЖepsua доnІJІ ва вІдпустку~ а и Ві. Чи права адміВІ­ трацЬ~ - ·88JІВТ8в І. М. Свдоревко.

невикористану відрустну, в стаж його роботи для одержання що­ річноУ відпустки на новому -мІсці

198~ рову. Дрейшо. рІК,

ue

аош.ов1 робО'QІ був у роапалІ. Перевесu ва зимоввІ 'Іас. т,_ ;взим­

·ще раз хочемо и~а- р()іу о.~кою димохоДІв

рОНЯЄТЬСЯ:

чи

в

адміністративного вnливу.

ноУ Ради квитанцію по­ для даткового збору. ок­ J3 тому ·випадку, якщо

nеревезення людей, рІм всього, слІд 'обладна-

(ТАРС).

дуть

nроходже.ння

вати Іх в чистоті .. Пам'я- що пjюво.диJІа.ся у бу.дин­

тн. що нaтeroJhfЧRo забо··

Особи,

медичного огляду, технlч- спорту можна nройти тех­ ний nаспорт, квитанцІю огляд у днІ nрийому в

тайте, nеред тим, як за· ках кооnератkВlІІ сЗор$D лалиrrи· газову плиту, во- та сВудtве.л.ьник-2•, у 8ІІВ· донаrр,І.вальну . нолонку, ти,пJЩійних . н~алах .~-

необхІдно обов'язково провtтрнтн: прн.м1щенн:Я.. Шсля тоrо, sm· ви зак1Нчи-ли роботу з газом,. крани газоnроводу необЦцно. закрити.

авто-· томобlля

розділі

зення людей, має бути (автомобіля 1 нарбоукомnлекТований засоба­ ванець 50 копійок. мотоми вогнегасіння, аптеч­ кою дЛя надання nершоІ цинла 1 причепа - 1 кар-

вагою два :кtлогра.мнІ Та­

веRІrиляцtйнІ

попередження

nризначений

~ухів, Де заnшула Jd BMИRl фІа.ніти д.а.цуть ciJI'a а 4 ~б. ~ - tелі :JМOrj розширити. можли-

1 ·

для

самосночування автомобі­ ля при зупинці й стоян­ ці, а також на нерівно­

створена 1 JІОчаJЩ ~яти у Всесоюаному . . інституті С'фуіІ[tв внсокоХ частоти. Тут одержано кристал

Щоб запобJтти оНеща<:·єЛlЩ! ВО~.СЬКОГО ВОСТ! бур>воІ, ним випадка~. nс;;ТРібно р. ону.·· • .. ПpJiirnwa - не- тех.н1ки.

день

автомоб1л1 й авто­ нонані ремонти. ВказуєПри ухиленні від цред­ мають бути забез­ ться також номер вета- ставлення транспорту на nечені уnорними башма­ новленого двигуна. техогляд до винних бу-

на noвepюrt СоицJІ, темп~ jратура в робочій камері новО! установки длл ви·

Г.аз вJдіrрає DeJUП(y ~ачемо . ваrадаtи, що ,ЮЛЬ В нашому noбy'ri. ИеrJ'уМННJІ .ЦJDIIt IIJ)OtfRАле при невміЛОму К()рис· мИ nравИJJЗми 11088 · DРИ· туваии1 Fа:!І08ІІКИ црнла- звести до т.раr!lJННх ви·

На

транспорту

буси

· РЕНОРДСМЕН JI~. Вища. нІж JПТУ':ІіНИХ

пІД­

привести до nочатку його енсnлуата- техпаспорт санітАрного цtІ, в роздІл наnітальних знак, щоб ремонтів занести ви- цикл.

Bct

ИРИСТАJІ.

рощуваНІНя

1

автотранспорту

до огляду. Ирlм того те· сТехогляди• технічцих сnорт не буде експлуатурнторію автопарку 1 слу­ nасnортlв нео.бхtдно ви- ватнея 1 вІДновлюватися, ЖОово-в~бвиЧl . примі· вести пробіг автомобіля з повиннІ мати при собі

О. ТВТІJІІИЧ,

ГАЗОМ·--ОБЕРЕЖНО

важлива

ceсвоєчасній 1

го nочатку на профооіл­ бtну водія. ЗахИсна будка власники зобов'язані з'я­ кових зборах при участі nовинна жорстко кріпи- витися особисто з назва­ вод1Ів 1 ремонтникІв об­ тнея до платформи кузо- ною вище документаЦІєю говорити питання про ва 1 освітлюватись. 1 номерними знаками ав-

·~ -pre'ЬIR рцмеау

3

сщд

дисципліни

вод1Ів,

Pef{

ни, рІІіrень XXVI з'Jз.цу пaprU 1 rруд­ неВ<Іго (1983 р.) :плеиуму ЦП ИПРС.

~Jiomtx

господарствах

----

доброюdспШ mдготовц! ти звуновою або свІтло- представлений на техоr­ aaroТJ)a~cnopтy, до ormr- вою снгнал1зац1Єіо з ку- ляд з технlчноІ неспра­ ll.Y. Реl(Омен:дуемо до й:о­ зово·захисноІ будки В ка- ВНоСТі ЧИ з ІІІШИХ причин,

завдав-. ПродовольчоІ програми краІ­

nотопо­

у

спортно!

ранІше, придtмтимуть серйозну ува­ rу ·е..еtстрифtкацlІ. адже вона є од­

- - - - ПОРАВИ CniiJfamCТA

у

СемввQrа.

к а м· пан і я

за­

здІйснити органlзацlйно­ технtчнt заходи, які спри­ SІЛИ б зміцненню тран­

тому. що Вро.арСЬJЩа район

ніЄю 3 rо.ловни'

rосаодар­

С'І'Ва 'f& J.ІWІВІюІUІьвп: вJIJICIIRВt8.

ставу.

нина ПЩ>етворюєrься. ворога.

М.

Технічний огпяд­

Шо­

автотранспорту

варо~оrо

му пиtаsнt. ГаДа~о. що 1 днрекцtя paдtodiy та партІйний ·коютет. як 1

вІ&Ь!нs. щоб не яо~

щще~ДJКуВа.tn.-нu:х ре•О'l!'Н.);

всьоrо

nроблеми, яні ми не

· внрІшиrи

еле~мереж

nустити простоІв . вакуJ.мнасосtв. транспортерів: дробарок на мрин­ ющь!dй фермі, вентнлято_рlв у , теп· лиця%. У електриків виройаткя не­ обХ1ДН1 професійні навН'JИИ, роОlтни· "ІІа кіrtтливlсть.

Високоякtсве про~-

1 сво!

16

тоrо DрОВО,ЦВТЬСJІ рІЧ· ввІ тепt'ІІІJІІ oruд

но-1 емр.щ на вершу категорію елек­ rроuосtачанвя. Внсловпюваtо , вnевне­

cбel'lf·

Не завжди :маємь запасні двиrу

Г. П. Жов­

ЧЕРВОНЕ, ЖОВТЕ, ЗЕЛЕНЕ

,..----

рdавкоВКОІІf в ва­

ШОІІf. pdoвt а

Наври~. ощм з· таких rо.ловинх ~авдан~ е nерев~дення коло~отовар­

лозн~й та 8. il. rоробей. ВсЮДИ ПО· тр!бно nІДтримувати· JtaдiRцy роботу

ти.

І

замеtrИ.

В. д. За­

rоВуВ$ТИ.. _нцаrощйувати.

У ІІІдвовІдвОС'rі а рІ· шеввямв об.пввковкому

ос·

лlфІ!rацп:, всt слухачі складають ек­

вІ ео&в' яаавня. Првипад у aмarЩUd

електрообладнаннЯ. ~спо

додаткове

диться навчання по nІдвнщешuо ква­

.вьо­

і перевн!Ю·

r .. Б()рнсенко.

використовується

робітники постійно . nоповню­ ·ІО'l'ІЬ C80t .ІВ8ННІ&, ВДОС~~!_ІалІОІОТЬ JJPQ~tйнy майстер,нtсть. щороКу nрQво­

нує n.naнoвt завдання та соцtалlСТІІЧ·

показують І.

семи розвіДнИХ тепли­

· Hawt

Щтентив нашого спецlалізо~оrо n!д})9здtлу невелиt<ий, налічує всього 12 електромонтерів. Але він успішно на

в

~. ОТІ-400.

дизeJUd.IOt

покладеними

Фото

в1тлевня ртутно-люмІнесцентними ла.та.ц. Там Встановлено 1400 теn­

едектростанІЩ.

з

На зНімку: водій.

·

ня розсади

Gyn&б створюєтьсЯ перес.увний сорту­

сnравляється

'

вої працt.

роздь!П. .Напр!ПUU'ІД; дпя вирощуван­

зdнрання

баз!

показує

високопродуктив-

в цьому роцІ.

картоnлІ

вальний liOMnneкt на

стаВі.

чи то ва

завжди

зразКи

з

ебСпуговуваннsщ цих В:Н}:ІОбвичих nlд­

У період

-

рив,

встанов­

використовується на вирощуваннІ ранніх овоч1в. ремонті сІльськогоспо­ дарських маШин, обробці дере-ва й металу, проведеннІ технолоrt"ІНИХ оnерацій .у тваринництві, сушІнні й очистЦІ зерна. рlзаниі й сортуваин!

.тощо.

рій Павлович -

в

кіловат.

у відмін­

жвввах, Чи ва доставці кормів, чи вивезеив1 доб­

електростанцtІ за­

гальною

зввжди

техВічвому

Де б не працював Гриrо­

nрацювали

апарати.

· •ГАЗ-53•,

досвідчений

Енерrослужба: cn1JWIO з службамн мехаmкtв теплИчного господарства і Молочно~рноІ ферми ~аймається

досягло

кІловат-годин.

без

лено три дизельні

стано-­

вит-. 16.2 юнськох сили. у тому чис Jii мектроозброєність 3.9. Річне споживання

вому

роботі одне з основ­ енергослужби радгоспу. обставин ми зобов'язані постачати електроенер­

:машини

r.

керує

шофер,

тепJінчному rосподарстві ~ цілодо­ бово. Длв rаранrувавня nостачання струму молочнотоварній фермІ 1 роз­

і в теfипtоаому цеху, -н~ токах І в майсrериt· % в ІнІіhІх · місцях.

одн()rо

щоб

електричні

століття тру­ радгосПі •Боб­ П. ЖовводІй.

АвтомобіЛЬ

яким

електроустановок і забезnечення 6ез­

дарства? Над цим нам доводиться задумуватись що~я. Адже таке •·ос­ подарствЕ> nіДрозділ своєрІдний. У нашому радГО!Ші ЙОГО ДіЛЬНИЦі Мі­ СТИТЬСЯ. Jia .З'ВjРІІіfННЦЬRІЙ фермі,

роєність

Чверть диться у рицький•

'

Ян краще організувати

З стор.

. ._ _ __

ЗДОВ'УТВИ ."1 ПРОВЛЕХИ ВІаРГ:ВТИВ:ІВ .

*

року

1984

У статтІ 7 4 Кодексу законів рро працю УРСР говориться, що Jсlм робітника-. 1 службовцям надаються віДnустки lз збережеnням

мІсця р<?боти (nо.сади) rо

заробітку.

1

середньо-

Збереження

за

ро-

РанІше, тобто до надцяти місяців пустка може бути сьбою працІвнина

нах,

вом.

закІнчення оди­ (авансом), вlд­ надана за про­ лише у виnад­ nередбач~них законодавст­

бітниками 1 службовцями піД час Згідно з ст. 180 Иодексу зако­ _в!дпуС'l'JОJ роботи (посади) 1 ее- нІВ про працю УРСР нерівники реднього зар6.біт.иу . є важливою піДприємств, устацов зобов'язан! УКОІ!ОЮ для реального внкористан·

ня ними щорічноІ віДпустки.

надавати в~гІтним 'жінкам

заявою

щорІчну

за

Ух

вІдnустку, при-

На основі c'l'. 79 Иодексу зако-. єднуючи n до віДпустки у зв'яз­ нів npo працю УРСР оплачувана ну із вагітністю 1 родами (перед

щорічна віДпустца для відпочинку

аа nepJUНR рік роботи кожноМу робІтниКу 1

цією

відпусткою

чи

віДразу

ж

надається rtlcля неІ), незалеж1ш від триваслужбовцю ро6 nід одни раз на рІк nісля 11 МІсяціВ пості оти на цьо~ приємбезперервноІ. роботи на ц.,ому nІд- стві. Згідно зі ст; 1 5 цього ж приаr.·ствt (vетаuові, організацІІ), Иодексу щорічні в1ДпуQ1'.ки робіт" винам і службовцям молодше 18 'I'O&ro· протяrом l~го мІсsця. Від- років надаються ·у лІтній час, не·пуtТІС& нцц~я не за календарннй,

а

за

робочий рІк. Робочий

рік обчислюється не з

1 січня, а з ваного часу.

тоrо двя. кол:я nреців,.ик прийшов

на

роботу

на

це

залежно вІд фантично пропрацьо­

п!JІариемство.

Иоденсом

'Yf'CP

повинен входити чцс,

про

uрацю

таJСож встаиовяено~ що ро··

який не

ся авансом за ·перший рІк роботи на новому міоцl. Робочий. рік у цьоМу випадку обчислюється Із дня ·переходу на нове місце.

ВІДПустка

за другий

1

наступні

роки роботи може надаватися в будь-який час відnовіДного робо­ чого

ро :ку,

згJдно

надання відпусток

Заміна нина,

який

із

1

не

черговістю

Графіком.

відnусток

компенсацією нрім випадків

г'Рошовою

не доnускається, звільнення прац1в­

винористав

своєІ

вІдпустки.

Отже, адм1н1страцlя радгоспу •Л1тк1всь~й~. не надавши відnу­ стки І. М. Сидоренку, nорушила законодавство.

законІв

за

винористана віДпустка на попе· редньому мlсцl. Але при цьому вважається, що віДпустка надаєть­

М. БРОУН, юрист.


* 18

стор.

4

люtоrо

1'98.4 poty

_ _._

&ЕСІІА НА МІЖНАNІНІ JЕІМь.· '

~,. 11.20 сНаш ·с·CНJIR, ,JРнопроrра ' 12.00 Слава 'І'СЬІЕ8f" 13.00 Н08ИНИ. 13.1 О :Мупь'І'СhІ.ІІs.мн JШ.ІІ _

ЧИ БУТИ •нr

тей.

13.45 Наш ~ ,8111L. 14.40 сРезоканс~- Щв~ 15.40 сНаст~,МА _... ф~ 15.55 сЖиН~" 16.40 Правила без вИИJП'JСІа 17.10 На едобутта Дepauui.

"в.аерною и Почате ЗахJднІй

розМІЩення в США безконтроm.но ха­ НІ!Меччин1 аме- зяІQВUv·· в ШвнічнОат-

ркканс.ьRИХ

ro

удару

раиеr першозаrо<;трнло

nеречност1

•МИ KOJUUШ· негативно

такого

1

крону.

цього

~Wif!OHi· .

б1ль­ яке

ставиться

винятково

печного ня

ФРН

. населенвя.

шkтю п

1

&Wк пра.влячи­

-

до

небез·

Св]Д'Чен

результаТІ

опитІв громадсько:.: думки яК! проводяться в краLнІ

вистуnи кер1вни·~Ів оnозн· ~~~ii~Fill

цІ.йнІц партій соцlалдемократичвоr 1 парт1У ~зелених•, а також рlз- ли них громадських органtза· т.аті

-rсправа

1

цІй з гострою криnпсою обернулась · •аферою Вер­ мазування Бонна перед нера•. . ГромадськІсть і ВаnrІаІrтоном. Го.nоси про· опозицlйиі · nартіУ поста­

тесту прот-и реальноІ за- вили грози

nеретвореJІІНя

вимогу

хlДНих . н1мЦІВ .в ядерних навіть . загроза

ааnоЖ!НИК1в

Вашlнгтоиа кризи.

звучать на численних де- довелось

монстрацІ.ях 1 м,trинга.х У нових Місцях ,розміщення нових м'яти

америхаш:ьких ракет.

дал.

15~30 На- XIV іІкмо!і8х ОnІJІоІ-о. пійсь~

про , 11ІД·

за- ставку МіНістра .

КоJію

крайній авантюризм Пен· який

заходів. щоб за· неприємний снан­

· 18.5Р Кnуб :маидрІІІІОПфІ, 20.00 На XIV вимоІАQt · Qщм:

у . .КІсл1нга попроси·

ядерноІ вІйни, не єдина афера в рейнсь­

самовбнвчої для густона- ній столиці. Гостру криНі тину у ФРН викликає з ахІДноІ меччи· негІДна дІяльність ряду

-

селеної

ни, викликають не тІльки

протести

мадськост-і,

широноІ

а й

гро· мІністрів,

а

проти міні·

певну стра господарства Ламбс­

тривогу в захtднанІмець· дорфа відомого члена хи·х вІйськових колах. боннського кабІнету -

"б Це внайшпо. вJдо р~ження в так званій ссправ1 РеНерала К1сл1нга•, який повинен буде достроново піти У Щсtавку з

давно вже

йде

иоrо

ФІгУрне

катання. ПоказовІ виступи.

Ііе" 12.00 . А. ВеіЩІІер. А. 111111&·

рІв..

сЗащіІа

слІдство

за обВJшуваченням· у ха­ барництвІ. Він, як і iнml діячі з табору правn.ячих nартій Хд9/ХСС і . ВДП, одержував вели­

жба• .

Виступ ·

сом. Юсл.lиг,

ну

й

лауреата

РусІ~> . Ф!Jіьм З~

.з .

трудовимИ nеремоrам~и.

Немало людей · диtуюtь лЩарвм те, ~о · вон~ повер~.trи ім ~д()jюе'_я.

УсІ добрt цоба)КаН'Qя, поздоровлення і слова подЯки .ви можете Опублікувати у довідковому відділі нащоі газет~.

т1ло.ся· б справлятІl · хоч талу, І! той же час нех­ деякийСЬ вппив на фОрму· тує інтересами Ч~Уд.ЯЩНХ,

вання воєн.иоІ стратегії скорочує соцІальні про­ НАТО. Зах!днонlмецький грами, нічого не робить генерал, ЗQКрема. не схва· для зменшення масового заnодІJШ· цього

· Украrисьаа .nfтература: 12.19 Новини. . ·

1».JO.,Ср1ф~ий дзвІне)"JІ)к.

f::~ ~~=~ат

І6.~· ВОВІUІИ.

За довіДІКами звертатися пе тепефону: 19-3~18.

результаті

.

.

.

.я.цериоІ

1

двох

йонів.

з

на

берегах

бюро подоьожеіі

Х1:м1ЧНО1 З()рОl.. .н.н ов н~= Рейну дедалі гучніше лу­ мо, НашіШТОН .вперт нають вимоги: еРоботу­ маrавться перетворmи П замість ранетІ• «Не дов щрЩlйну доктрину • НАТО ПозицІЮ ІО.слі'Нга nустити перетворення · . ФРН у я,церну колонІю у Ьа.щ1Н.ГТОН1 ВИGНали· по- США!•. свrа.нияк

.на

У

CWA

(ТАРС).

Киів

·. •МХ•,

Яремча

nрмйннто рІwеннн

про ро~ортаннн 100 но8мх мІжконтмнентапьнмх aaJII· етичних

~рних

що іх

rnндac

нк

удару.

Ноаа

·

ракет

Пентаrон

3CSpo10

PD3-

nepworo

ракетна

систе­

ма, ·аартІсть нкоі м ОФІчІА· ними,

данммм

нано

мнмженнмм,

26

стамоаІn'Име

мпрд. дотарІа, мас стати рр

ІІаду АО КІМЦJІ

1181

року.

На 3НІмку: · скаадаМІІІІ ра­ •МХ• на :.а..,.. УіпмІнrтОнІ (wтат Массачус,-rс). .. . (ФотохронІка ТАРС ­ РАТАУ).

.кети

Брест

12.03.84

-

Киів з

28.02.84

р . по

4.03.84

ввечері, приїзд

ЗаЯвкн лр .. ймаються інд'ИвідуlілЬиі і кОлек­

-

готівкою і перерахУІНІком.

ська З, Пуща:-аодицьке б~qро екскурсій. Тел .. 31 .'72-63~ .

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

-

орrав Вровереного городеко­

Дщ1

вІоІХода: вторюnс, ореда, · патнкца, cyQCJoтa.

Радинеьtrому

·

·

20.J.5 . родна 21.00 ~-.ао•.

*i.4S ' Фіа~о~м ·

.

.·_• JІакааІ'. J3;05 НоІІВВJІ;

ra

ве.рхнього· одиrу

·

панорама.

сВат:ьнfвеький

· ,

26), поttпtттЯ

ко-жухів .

10-15'

днів. Тут же реионтУІРtься фотоапараrи . та

Шктообрит~ц. ПЬо"ваДцтЬСя іх терміно­

вни рем~ит.

· ·.

.ДирекЦія.

J;.. .._....,;.~----­

перерахунку: кошt?р.исів паrірібні

no

сумк:ництву

на

кошторис­

н·ИКІІ.

А.Ір~а майстерні: м. Бро~ ари, вул. Гаrа:рі­

на,

·2?

_Арміністрація.

ДО ВІДОА{А ЖИТЕЛІВ

МІСТІ\

З метою безпеКи руху тран~порту та .пішо·

ходів з 5 люто'rо ц. р. зупинка автОбусів сРоз­ внлка» по вул. КИівській в напрямку м. Ки­ єва ліквідуєтьсЯ, . а з nротилежного боку в на­

прямку жилмасиву цереноснться на

.50

метрів

ближче - до пІдземноrо пішохідн-ого цереходу. Міакаомуtио.сn.

Довідки за ад~ресою: КІНів-75, Червонофпот­

подороже~ т:З·

БроварсьtіА Арук•рні

НА ПОСТіННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ друкарі високого друку.

го комитета - КоІUІунистическо8 партии УкРаивЬІ, rородского в районного СОветов вародиЬІХ депу­ татов . КвевскоІ области. (Ва УJСР8Инском иаwке). Редактор Е. ФВ:дт'І. ::-азеrа вЬІХоднт о 17 апреп.ІІ 1937 годе.

вранці.

Ваганн спалІ:dІі, по двоЄ в . купе.-

т-ивні, оплата

COюert

р;.

р.

Києва

У

20.00. IТJ!:au казка.

. Строк 8икW.М. :за:~енни -

для

- Львів - Ужгород - Мук;іч~ - ЧерІІіІЩі ."..... _Київ. з -. 6.03,84 р- .цо

ВнІзд з

10.00 СnУжу

с

ПРИ и MAIOJ'ЬCJt ЗАМО ВЛ EHJf.Я il!a ~ dл118ічо.Ь і ж&ючого

тиича,~ву .роботу

ек.скуьс:іІІr

Киї~ ..,-- Мінськ . --: .ІІільнюо-, Калініаrрад

-

.......,

.

май~:. 8ttc08,SIIOJ'O Державвоrо npoetтr~oro . Іqеtитуту споруд закрІІ.1'9f'О фунtу сДІІІJЮоромтемвцSІ»

прОпонує на час вІвпусrк• та кан-.. *tlв'lt на т)1JІІО'fажи:

В, СЄРОВ.

•nраво•

ra

··сrі•--ю.

.

вtr

Вроаар~кіІ . спецluізованііі щ»оектвііі

nущд.;водицькЕ

nоловиною міль-

Тому

80деJІІп:ь..

У м_ іському будинку_ по6-уту «Ювілей·

кількість , ~зайвих

го Аоrовору 10 застосував· центів і наближається до .. •

· Jdnь,

ІІ»Й» lвуд. fuaJ»нa,

ня оревективного удару людей_• У храіні за мину­ .по дерщавах ,І:Sарwавсько- лий РlИ зросла на 5 nро­ ням звичанної

p~t,•.

.

------ ;лnPowie- ;ю.в~єнн-;н:-___,1_

з дuем народженuя, ·весіллям, пароджен!Н.Яfі дитин,и, іові.леем, . -а . та·к~

нааських ядерних раКет. розМіщення · ядерних ра­ Але йому, як 1 взасалі нет, уряд Коля, який діє rіевиим колам у ФРМ. хо- на догоду ве.11икому нq,пі­

передоачає

~

поздорОвити зі знаменною под~~~ в: ~

озброєнь все нові вигІДні зрозуміло, не воєнні замовлення, а Ва·

JІИВ доктрину нентаrоиу, безробіття. В

neтpt•. сПоrода на вавт-

Ф._ 18 25, .. . -уа; ......м: 17.10 'І'МефШЬм сАх, воде-

11:4о ШкіпЬJіи . й екр•_...' ·!J·, _кл. ....

·жаtтт_і -

висrупав проти розмtщен· шінгтону захід н о н і­ ня у ФРН нових амери- мецьну територію для

яка

11 ~25 Маленький' нонцерr.

1Drilaдtelle ' Муиа~.

У кожного з вас є рідні і бщюькі, дру-

Іншим ВИробникам

" По Со­

бІІ,n8д&~>. -10.00 новвви. \4.35 · Естетичне виховання. n...o...._-· --~ адо·ров•.;, техвІчна есrетвиа. 10_2() :.·_.....,.,..... ·спро ... 15 os и 141ДОжКеркана~веп~~-'..,- . - 10.~~ - Jt~a,. •ЗустрІч з 15:55· А:=~епефІпьм сАй-

зі; товариші по роботі, яких ви бажаєте )

Надаючи цьому нонцер·

сЯ пишу . фрОТІ'. сторінках творІв л. 'бо.!Івва.

ФІльм-~

ШАНОВНІ ЧІ:ІТАЧl!

церну надавапись подаrкові пільги, йНІ станови· ли один .мільярд марок.

13.05

14~00 МупЬтФІЯьм

.- •lfaCiPol•.

зб,ройни· .ка. В обмІн на . це нон·

ми силами НАТО в Євро·

.ІІай. ираІйо воРвиаІ••

ПРОГРАМА · VHPAIHtlt~OrO ТМUАЧІННJІ .

1 .40 Теnефtпьм ~По81!18 ~ро нил~. · . ТЕJІUАЧІННІІ 40ro iQ!!ellocxo~- 16.50, .t.a_.~ Цех i*:nyO~ во. З oept,a. . . ·пІЮІ•; м.JсІІВі:ький · 1'Р1· 10.00 Ноаиви. 18.00 ·СRІІІІW ЗаР. 3 доп:v,DВобomiAP2htй · :.вод. , 10.20 Загартуйте .антвву. ва. · Пере. . .а · . · · 17::ю ФІJUоМ·ЩІН· Плавати ранІШе. иJж х:о- 18.55 Де~· PoCI8ct.:qерт. двти. киJt JІІУаd. ~JW• 17,40 ~ІUWC'f~ч . В.ЮР&v. 10.50 КоцеРТИИА зап diPY~ мистец'fІ\0 · СtародаQЬ!)І · кпуе · ІІІdІорЦІв . - - . .

rоловиокомандУючо~ німецьного · концерну Фпі·

пі. Сцравжн.ьою nричиною йоrо вВlльнення с.тали не· згоди М1Ж Щслtнгом 1 , йо· ro шефОм - аме,ринанським генералом Роджер-

ЦТ

-.---r· 11.40 ·

поста зacтymuuca верхов· чезні хабарі вІд захlдно­

го об'єднаRНІМІf

ПРОГРАМА

.iS'

21.00 сЧас~>. 21.30 Продовження покіtво· _ОВQ!tрт cR....,...aoiQIOFO вих виступів . а фІrурко-. .. КаРСІХ-.сь_ІJDrе го катання · ·· .~~у ...........чення 1 . ~о. 22.00 Урсічвсте' ааJІРИ'f!'я 14.35" Кпуб фронтовтt · дР~ XIV аимевих ОЛЬmІІс:ьаІв. · . .· . . · ких Ігор. 16,10. РоЗПQ,ІІfдаІDіt:Ь- нашt.- 119· 23.00 Новини. респонде!t'І'и. . _.... , ПРОГРАМА УКР.АІНСИСОrО . 16·-&5 'І'еп_.ІJrьм •A&'10'Nilir

nлани ,розв'яауван.ня соб· ністром оборони аж ніяк

меженої~

пІйських lrpa'X.

.

А вrlм, скандал з r.U· ·

виношує

фІвЩкоІ

r.

17.45 НароднІ .меаQДІІ. 18.00 ~ІжнароДн~ Панорама. 18.45 МультфІльм. 11.0~=д=~о~~ 22.5~ СьогоднІ у · r.аІтІ.

термі·

Характери(), що непе- ли пробачення за <<згань'Редбачуван!сть політики блену честь•. а Вернер ад6111НІстраці'і Рейгана, залишився мІністром. таrону,

~ОЩ~Йj

lrpax.

групи. ..у перервах · ~ rl~ СІоНОпнаrиий . tiiOP'I'. Cna~ лом. ЧоnовІкJІ.

урядової:

~живати

.

Матч коман,ц

Виникла

Канцперу

-•о Cln

15:оо Му:~~::й го=::

ПОНЕДІnОК, 20 nІОТОГО І 3NAII ..HOCOI03HA

20.15 Перлини 1 дУШ1 народноt. · 20 ..45 На . добранІч, дІтвІ Шевченка ·19М ІЮJСУ. о.оо· .·но...n.. 21.00. сЧас~>. Пoeafll М. ВІвrраиОвс~оио• ..,..... го. . 8~20 Орпма ~;~чать~ пі_та~ 18.20 сПlсня скликав JU>Y· ти. · Висnоп ВелиНОгО :ди" 21.45! Вперше .ва тепеекраи1 фІJІЬм с ...икого тобили aJa.. · т11чого · хору_ цт І ВР, іІсІ~>. . 19.00. АІст.уал:ьиа каМер&. 8.50 Теп~фІпьм сВзІІти жи, 22.55 Нозвии. 11~.зо в. -·. ИоростЕ, с. ВИМ~>. 1 cepta:. 11 3Аr'АІІьносо.0ЗнА ШаJJЬТJ]ІІс. .. _. юс.-вt. ·9.55 'У свІтІ тварин. · ПlроСМанІ... ~> Ви .. ua. . 10,55. Новвив: . ·· ПРОІ"РоЧІА І&Т І nЕРЕААЧІ 20.35 МузичНий ~кт. · .14.50 Док; . фІпьми сДопІ . НА КИІВ. ТА OIUtACТit 20.45 На добраніч; дtтвІ людс:ькіІ', сТор()rіов на 8.00 гtІ\Інастииа. зв'иаку~>. · · 21.00 сЧас~>. 15.35 ФІпWІ.новІІ(ерт с:Маес.т- 8.15 Док. 'І'еJІефІпьм сТаєм­ , ницІ ю>евнtх печер~>. 21.30 ПроД&аЖення виС'tави .. · ро каІНІВD, · 8.35, .·.9.35 ПрвродознавстІо. · вt...... · · 16.05 .Новини. с п~ . • mpo~ 3 клас. 2:.~.35 оввив. . · 16.10. ВІдrу.кнітьси, сурмачlІ н,УИоао • поnулярний 22.55 ЧеМПІонат СРСР а бас· 16.55 Док. тепефІпьм сНІва. 8.55. ФІпьм сХоподие. свІт• Jee'l'(kюy; ЧопоІШІВ.. . с-Ву, · parya: · .· piПJJUdcn mwe· , КРИС'f&П&І'. . дІвеn...,..... · (КвІ'! - 'УаІ· м9rrJP. · . 9.05 Російська мова. вереит.т tташке!f.r.). 17.55 Народні меподtr. 9.55 ДІп~ державві - дІпа і8:1о Шахтарськай х:аракнародні. · ІІЗАr'АІІІtНОСОІОЗИ.А . -р ·Пе..,.-ча 1· 10.25 Науиово • попушrрний ПJІОГР·=-(; t&.T І· ::~І !B. C~J у сВ.,.І. ФІп:ьм .сКоJІеС(І t- груНТІ'. ~· · . 8 fA . Q . АСТІІ 19.00 ДJда 1 Лю~. . c3e1of,IJJI 10.35, . 14.05 Ісnанська Мова. свбІрс•ка•, 8.00 1'1ІаuІс'Івва. 1" зо Ф'-м сТрu то · ••.....-. ·11.05 Наука 1 ааття. 8.20 с:f>Ікв JспаиП•. Тепева- ..,, · _., •• · сПоJШІІJfаІІВа•. тепема. . рао. . . 21.00 сЧас~>. !;1.00 РосІйоІіRа МОІІL 21.:45 ІСОІщерт 3 , )'ЧаС'І'ІО ар- . ·ри_с ~ нароАJІDго ....,. -· . ц Cl,"CP Ю. ·Червеmсо. 9.30ефс.Ц..Іп · . ІВ&ІІD•._док. , ~е- · тистів Респуолtки Ку6в n ьм. в. КоJЩерrному 8an1 Ім. 12.10 Зoonorl.ll. 7 · ~q~. 12,35 Icтopllt, · 4 ІаІ:• . сВета. 10.00 Концерт в творів роП. Чайковського. ноt премІІ 'УРСР ім.. Т.

союзІ. З до"

су·

на-

м.ьunо . 'fP~

Дtфе.Щ..

·19-3-05; ·

{ol

кв.

м.J.

першва

«JJCCD' друкова. ІJ!декс· 61':288. дРук виСОJС88...,..За _ м._ 713. 1. 256020,

.·. ИиA-'1fPJU'ID_• 1'11~ Щ582•

.

Тепефоки; редантора- 19-3-82;. вест)'ПВІІJС& ре~ра. IIIЛJd./Jy парtІйкоrо життІІ 19~-47: вlАПОв~ьиоrо c:e~Jm. ~lny сtпьёі.ісого госпо~р-

ства 19-3-18; норесповдwнта ·~880ТО· радtомовпеаня промиспо110сТІ, пист111 1 масовеJ роf16Тв 19-4-87. ·

~рrиру

~~С& -· 88 a)IReOf# . ~. Вро_~и, вуп:. ···ГпШки• 46. ·

Адреса рецІСЦІІ: :;)85020~ 111. ВРОВАРИ КВПСЬІСОJ ·ОМАСТІ,

КІПВ. СЬІСА . 1 ,.,_" в"Л ' · . • ..,.. .

·.

nоверх, е всі . .ко~t. 'fіручності, телефон, . rареж, сарав;- поrрІб у 'llitert ' Но!ІО'Іерк8ську Poe-roвcwcor об· nac'fl на КВ8Р'І'ИР.У в ВJЮеарех чи навЩJ.u:ІІІЩІІ~ . сеаах.

вtддІDІ8

1

Брова~ JU)УІЩРНЯ _ .. обпа~го yпpe.вJtiRd ~ у ·сnравах в*$181'11Щt'8, поn1rр8фП і ~ - 1'0prІ811l. Мрееа друкарІІі:

м. ~іІїRцІвськоt областІ. вул. КИївська, Телефон 19-+37.

1Q4,

#30 1984  
Advertisement