Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАГН, ЄДНАйТЕСЯ! --=:::==:::=::=::===:~:::;

··- - - ---

м зо

0

'~ '

(4138)

СУБОТА

!Непереможна і легендарна

21 Uіна

р.

!

коп.

2

. ;

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В

~

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО І ПАРТІІ УКР АJНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬНОІ ОБЛАСТІ

І

ПЕРШИМИ РАПОРТУВАЛИ КОМУНІСТИ ської

стрІчкотнацьноr

добився

успіхів

З

nочатку

тири

проценти,

r~ достроково

а

це

дадо

винонати

перед­

У ці передз'їздівські ! півтора-два плани на

з ІздІвське СDціалістичне зобо­ в'язання випустити надпла­ нової продуІщіУ на 20 тисяч 1\арбованців .

Найкращих успіхів добилися 1НЩіатори соціалістичного зма­ гання під девізом •XXV з'їзду

КПРС

-

25

ударних

декад!:о

деnутати районної Ради депута­ Тів трудящих комуністи Ольга

Іванівна Зінченко і Надія Іва­

нівна Литош та комсомолка Та­ мара Затворницька. Усі вони, виткавши по 80 тисяч метрів

стрічки, nершими про

дострокове

рапортували

виконання

осо­

бистих підвищених соціалістич­ них зобов'язань на честь від­ нриття XXV з'їзду КПРС . М. KPUJlb, директор ГогопівськоІ стрічкотRацької фабрики.

На автоnІдnриемстаІ 09034 комуніст СерrІАоаич Гончаренко пра­ цт аодІем nepшoro класу. Вже біль­ ше десяти років безаоrанно водить nасажирськІ автобуси на шJІяхах нa­ woro раАону. За сумпІнне виконання заадань дев'ятоr n ' ктнрічки удостоїа­ са високої уркдовоУ ІІаrородн ордена «Знак ПошанІІ•. З аепиким ентузіаз .. ом трудиться вІн І в ноаііІ n ' ятнрічuІ. Да8 СІІОВО ~О •IAKPHTTR XXV з'Тsду КПРС •иконатн двомісяч­ ний план nероеsеннк nасажирів. Як чJІен бюро nартІйноУ орrанІзаціТ паса­ жирської КОJІонн він Аокпада~ баrато sусиль длк nолІnшення роботи nаса­ Микола

жирськоrо

На

транспорту.

фото:

М.

С.

ГОНЧАРЕНКО. Фото Голована.

n.

тракторною лоnатою •ТЛ-3• Григорій Миколайович Перер­

господарських

ва.

шому

році

культур

десятої

у

пер·

п'ятиріч-

На

лу,

завдання

першого

вати на зекономлених матеріалах.

Крім того, прагнемо, щоб плано-

""'"~:~~:~~п:~~"' 1976

ве завдання

рамах

-

насіння над-

забито гноєм

Ударною,

-

натхненною

дуктивність молок а від кожної з

45

корів

своєї

групи

довів

до

5720 кілограмів . Тепер гот уюс ь до того, щоб у два з лишко\1 рази

центів

день приносить все більше тур-

збільшити

водій трактора ~МТЗ-50• Василь Васильович Вlтров. Без 3атримки вантажить добрива

бот хліборобам. Шириться фронт робіт . Т. ЛУЗАН.

юдькість

закріnлених

за мною тварин, а прод у ктивність їх довести до 5750 кі.1огра\1ів . (РАТАУ).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• У радгосп

ку

«П Jосківський >>~а

.

ДОСВІДОМ

За роки дев'ятої n'ятирічки ІСОnектив радгосnу «Плосків­ ський• добився непоганих по­ казників у рільництві і тварин­

ництві. Так, середньорічний урожай зернових становив 35,1 центнера. овочів 181 цент­ нер, кормових

1140,

а

НО)' ' : Jr :шо дів

кукурудзи

на

-::

зеленпи

норм і силос 265 цr· : тнерів а гектара. Навіть минулого ро-

воєн

вони з честю виправдали високе звання захисників со-

\ \

фалістичної Батьківщини. Наші Збройні Сили осна-

щені сучасним ракетно-ядер·

озброєнням, авіаційвійськово-морською,

бронетанковою, артилерійською та іншою бойовою

за

несприятливих

погодних

ти

досвід .

От і

декілька

;tнів

умов урожай зернових і зерно­ бобових зібрано по 35.3 центнера, кормових буряків

тому в радгосп Плосківський >> прибуло з кол го сnів Пол і ського

1160, зеленої маси кукурудзи - по 511 центнерів .

ловних агрономів, бригадИ'рів тракторних І нормодобувних

ЗмІЦнення кормової бази бу­ ло одним !з важливих факторів нарощування виробництва мо­

лока. Торік надоІ на корову становили 5226 кілограмів, а вихід

на сто

гектарів

-

1999

центнерів.

Такі більше тільки

високі

показники все

тваринників

нашого, а і

<<

району п'ятдесят чолnвін

увагу

не

і

рільників

сусідніх

районів .

Воии цриїздять, щоб запозичк·

-

Радянської

товці, у виконанні

підго­

соціал!­

етичних зобов'язань, у здійс­ ненні головного завдання, поставленого Комуністичною

партією Силами.

перед Збройними •Все, що створено

народом, треба надійно захищати•. - сназав У доповід! на XXIV з'їзді КПРС Генеральний секретар ЦН КПРС Л. І. Брежнєв. Захисники Батьківщини завжди пам'ятають ці слова . (ТАРС)

зр~;::~-.........- ......~- ......--~~- ...;_

ВДОСКОНАЛЮЮТЬ БОНОВУ МАНСТЕРНІСТЬ

(_

~~

врожаю

вирощування кормових

високого

культур,

зо­

крема нормових бурянів і куку­ рудзи,

них

використання

nасовищ

І.

Включи~<шись у

соціалістичне

змогапня за

XXV з'їзду КПРС, льотчuки-гвардійці

гідну зустріч

ескадрильї комуніста

.ІІ айора С. д . Скрипника добиваються відмінних показників у бо й овій . і політичні й під го товці. На фото (з ліва направо): льотчики-гвардійці офіцери з ескадрильї ,иа й ора С. Д. Скрипника П. С. Дегтяр, М. М. Лешукой, М. І. Пінчук і О. В . Лобано~ обговорюють резуль-

\

тати навчального польоту.

\

(Фотохроніка

ТАРС).

~,~~~~~$--~~~~~~~~~~~#~C##g~~~~~~·-

УД

AFHI

ТЕі\·ІПИ ТРАКТОРОБУ ДІRНИNІВ

Товариш! по

роботі радісно

нологічних операцій. У дні за­ сідань форуму комуністів Ук­ раїни колектив виконував нор­ му і за свого бригадира.

зустріли приїзд Героя СоЦіа­ лістичної Праці 1\1. І . t\алашни­ нова делегата XXV з'їзду І\о~шартії України. І кращтн1 по;~арунком д •lЯ бригадира ста­

їть

ла

ше більше підвищити

звістка

про

те ,

що

очолю­

ваний нин колектив ковалів· штампvвальників ковальського

цеху

Харківського тракторного

заводу

достроково

виконав

пе­

редз·їздівськІ соціалістичні зо· бов'язання. Додатково до зав· дання

з

печатну

року

лено ВО тонн гарячих

ви го тов

понnвок ,

які йдуть на виготовлення трак­ тора Т-150 К Ковалі застосували потоново­ швидкісний дяки

не І

якому

якісне

метод

праці,

досягається

винонання

зав­ швид­

всіх

Тепер

-

перед

нами сто­

відnовідальне

завдання:

ефектив­

ність виробництва. його якісні показники, сназав М. І . І\а­ лашников. Хвилюючі дні передз'їздівської І з'ї:цівськоІ

-

-

вахти

ознаменуємо

новю1и

сягненнями.

Бригада

винонувати

щодня

норми. мо

Ударні

протягом

до­

вирішила по

те;о.щи

усього

півтори

збереже­ року .

За

цей час зекономимо не менш як 20 тонн металу. Продукцію обЩяє..'Ію випускати тільки від­ мінноУ якості.

тех-

(РАТАУ).

го­

бригад та інших спеціалістів . Перед ними виступили голо~ ний агроном радгоспу А Т. Та­ расенко та бригадир f\Ор~юдо­ бувної бригади !VI . І . Топіха. Вони розповіли про нову техно­ логію

nривертають

... ~~;...;'~~с__:льне

пра­

850

норму

58-у річницю

Армії і Військово-Морського Флоту наші воїни зустрічають новими усnіхами в

громадянської бойовій і політичній

Вітчизняної

~

Л. ШАБИНСЬКИй, Герой Соціалістичної Праці, майстер машинного доїння радгоспу « Первухинський» Богодухівського району Харківської області

цію по 100 тонн гною при завданні 85. На 120-130 прозмінну

рам. З наближенням весни кожен

родний · авторитет.

ВИКОРИСТОВУЄМО РЕЗЕРВИ ~

тисячі тонн \10 .1ока, що на трети­ ну більше, ніж у 1971 році . Кілька слів про себе . В мину­ лій п ' ятнрічці середньорічну про ­

75

нашої

її міжна-

!

ться роботи також у парниновій бригаді. Тут уже висіяно насіння для вирощування розсади ранньої капусти у 100 ра-

виконує

Великої

можливості

держави, піднесе

року завершити

вивозять органічні добрива на поля. Високим виробітном відзначається водій трактора сТ-150Н• Андрій Якович Луч-

мах і

ронні

кварта­

му році десятої п'ятирічки. Тепер боре\юся за зразкове проведеннн зимівлі худоби, дальше зростання її продуктивності. Цього року зо ­ бов·язалися о.1ержати понад дnі

ранніх помідорів,

За останні роки

а в дні роботи з'їзду працю­

Анатолій Олександрович Яригін. Він щодня розкидав добрива на 20 гентарах і більше при завданні 15. Дружно й організовано веду-

nланта-

і

дні даємо

та інші спеціальні комбайни. у ці дні рільники сумnінно несуть трудову вахту на честь XXV з'їзду НПРС. Механізатори власними силами

овочеву

~ випробувань

виготовлен- '

цею відзначає ко.1ектив нашого радгоспу XXV з'їзд КПРС. У ми­ нулій п'ятирічці державі понад план продано 700 тонн мо.1ока . Всією душею ми сприйняли по­ станову ЦК КПРС, Ради Мініст­ рів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання Всесоюзного со­ ціалістичного змагання в першо­

майбутню

JІЛоснві поч-

Протягом усієї своєї слав-

' \

автобусного

мих культур і зябу у радгоспі проведено снігозатрнмання. Останнім часом всю озимину підживлено мінеральними добривами, що допоможе також ліквідувати на ній льодову кірку. Тут працювало три трактори з розкидачами. Приклад у змаганні показував тракторист

на

процентів. воїнів мають ви­ щу, середню 1 неnояну ее-

озброєння.

\ варті мирної nраці рідної \ Вітчизни. 'J дні найтяжчих

Праці,

ки основне завдання сьогоднішнього дня для трудівників села. І з ним успішно справляється колектив радгоспу сЖерд!вський•. Механізатори ще у січні повністю завершили ремонт сільгоспмашин та знарядь. поставили на лінійку готовності всі зернові, силосні

ников, який за день доставляє

лю­

КПРС бригада зобов'язалася ви­ конати

гектарах посівів ози-

800

в

58-а річниця Радянської Армії і Війсьr>овс-Морсько-

ні вузлів і деталей нового авто­ буса «ЛАЗ - 695-Н:о . Дбаємо і про підвищення якісних показників. ;'}' же п'яти нашим виробам при­ своєно заводський Знак якості. Теп~р добиваємося того, щоб усю продукuію бригади було ате­ стовано вищою категорією. До дня відкриття XXV з'їзду

В~\ХТ~ НЕС~ТЬ Х.JІІБОРОБН Підготовка до вирощування високого врожаю всіх с!льсько-

полягає

'

на нашому заводі. У бригаді елю- ~ технікою. Істотні зміни иідсарів, яку я очо .,юю, - одинадбулись і відбуваються в цять чо,10вік. Колектив дружний. усіх видах Збройних Сил.

змо­

Головне

якісно змінився і особовий склад. Тепер майже 100

значну подію уславляти успіхами в праці. Традицію цю шанують і

нинішнього

року продуктивність праці зрос­ JІа nроти плану більш як на чо­

Війсьново-

нашого народу, завоювань Ве.!!ююrо Жо!'тня.

- У нашого народу скла,,ася ' ним чудова тра;:щція - кожну ви- ~ ною,

з

могутюс т ь

~ ~

~

усіх техніко-економічних показ­

ників.

Львівського

бойову

Збройних Сил.

\ ної історії Радянські Збройні Сюrи пильно стояли на

заводу

фабрики

відрадних

М. МИ.r!ЯН, Соц:а.1істичної

і

:зує

Радян-

дях, від яких залежить ефективність використання грізної бойової техніки і

~

СЛОВА ДОДЕРЖИМО

слюсар

Армії

урочисто

~ не роботу XXV з'їзд І\ПРС.

РОЗПОВІДАЮТЬ ДЕЛЕГАТИ -------- - -

Взявши добрий старт у нову n'ятирічку, колектив Гоголів­

ської

День

це лише один що харак!ери­

~ ~~Pri:Ho :~~~~~~~~{їьс~~Е~.; ::~~иЯ::;:~~~~~~~~fч~І.знао~но~

* Герой

со ціалізму

~ Батьнівщнни -

1

*

країн

ливостей бік справи,

Збройбратніх

\ Морсьюч·о Флоту. Ось уже \ 58 років Рад.:нсь!\і .. Збройні \ Сили nи ,1ьно 1 над і ино сто' ять на варті тrорчої праці

S

г І дну зустрІч'

лютого весь радян- ня віськово-технічних маж-

23

ський народ, воїни них Сил, трудящі

відзначають

~

1935 РОЦІ

XXV З'ЇЗДУ КПРС -

Вjйсь.ко.во-Морсь.коrо Флоmу

j

~

лютого

1976

лмmо.rо-Дев:ь Рад•в:сь.коі" Ариjі

23

культур­

тощо.

.!VlИЛAИJlt:НJIO.

ВЧАТЬСЯ ПОЛІТІНФОРМАТОРИ На черговому занятті районного

семінару пол!тtнформато­

nартії України» виступила секретар

місьRого комітету партії

рів, яке відбулося недавно, з доповіддю <~Завдання політінфор­ маторів по nропагандt матеріаnів XXV з'їзду Комуністичної Л. І. Шелест.

Лекцію на тему <<АНТіІЕGі: lунізм та ідеологічні диверсії Імпе­ ріалізму проти СРСР і к р :йн соціаліз~1У >> прочитав nідпові­ дальний секретар обласного товарнетва <<Звання» В. І. Богачек. На секційних заняттях спухачі обмінялися досr:ідо~І роботи. Так, на секції з питань внутрішньої поп!тиRн KllPC прпсутнІ активно обговорювали політінформацію, з якою виступив lJi· женер заводу порошRової метапургП А. д. Усатеико.


1 В ЄДИНІЙ ЕРАТЕРСЬКІЙ Cllti'Ї РОЗПОВІДЬ ПРО РОЗВИТОК

ЕКОНОМІКИ І КУЛЬТУРИ

~~~~~~~~~~~~~~,

Напередодні знаменвої подіі в житті нашоУ краІии з'їзду КПРС радянські JІЮДН nідеумовують зробле­

XXV

не за роки дев'втоі п'ятирічки, намІчають нові висоти.

УНРАrнськоr РСР,

Вагомий вклад у справу дальшого зміцнення нашої Віт­

ПІДНЕСЕННЯ ДО6РО6УТУ

'ПІЗВН,

виконання

поставлених

XXIV

з'їздом

партії

со­

ТРУДЯЩИХ ЗА ПЕРІОД

ціально-економічних завдань внеспи з допомогою всіх братніх республік трудящі Радвнеької Украіни.

МІЖ

Належну оціику досягнутому дав XXV з'їзд Компарт!У УкраІни, який нещодавно відбувся. rоповним у ці роки

XXIV

І

XXV

в діяльності партlАноІ організацІІ республіки, як вlдзиа-

З'fЗДАМИ КrІРС

чав у звІтній доп()відІ ЦК КомпартlІ України

для виконання розгорнутої програми будівництва кому· ністичного суспільства в десятій п ' ятирічці , наміченої в проекті ЦК КПРС до XXV з'їзду партії « Основні иапря-

\ \

успіхом.

Досягнуте

ми розвитку народного роки•.

нами

новЕ житrя

міцною

господарства СРСР ва

основою

1978-

~_"-....--......-........-.....-.......-.~---........-..--_,-.,-..,

Субота,

21

лютого

1976

~

\

І

є

1980

могутнІсть

стор.

·\ \ \

~

увінчалась

Індустріапьна

3

з'їздо-

чого класу, колгоспного сел.внства, трудової Інтелігенції

•~~~~

о

XXV

ві товариш В. В . Щербицький . буяо вирішення питань, зв'язаних з практичним здійсненням економічної політвки партії. Спрямована на це самовіддана прац.в робітни­

року


ТВОРЧИМ ШЛЯХОМ

4if У похід за економію і бережливість Трудові колективи нашого міста й району, широко розгорнувши соЦІалістичне

на честь XXV з'їзду НПРС, палко схвалили 4:0сновні напрями розвитну народного госпо­

дарства СРСР на напружені

строковому

соЦіалІстичні виконанню

зобов'язання

державних

по

в

до­

nланІв

на

році зменши.'!ись nроти

1975

1976

волу адмі ністрації на 6797 людино-днів . Огr~··•~n,.~чо пройшов огляд на деревооб·

радгоспах шириться боротьба за максимальне залучення в дію резервІв виробництва, підви­

робиому

посиленню

режиму економії і бережливості

у

викори­

станні сировини, матеріалів 1 енергети'!них ре­ сурсів однієї з найважливіших умов під­

ників.

вищення ефективності виробництва, усnішно­ го виконання завдань 1976 року ! активноr участі трудящих у Цій робот!,

інженерно-технічних

nрацівників

ресурсів, за виконанням складних заходІв по зниженню норм витрат сировини. матеріалів, палива, паливної і електричної енергії. впро­

1

вадженням прогресивних технологічних проце­

енергетичних ре­

сів, використанням ділових в ідходів і вторин­

СЬJШЙ огляд використання резервів економії

бережливості матеріальних

1

використання

У прийнятій з nриводу цього постанов! во­ ни зобов' язали профспілкові 1 комсомольські органи та їх організації на місцях , органи на­ родного контролю , преси 1 радіо забезпечити широку участ ь в громадському огляді робіт­ ників , колгос пник ів, Інженерно-технічних пра­ цівників, спеціаліс тів сільського господарства, а також передбачити прийняття колективами 1 кожним робітнином конкретних зобов'язань по посиленню режиму економії, раціонально­ му використанню сировини. матерІальних і енергетиqних ресурсів , використання фондІв потужн ост ей .

про завдання

і

орган ізацІй

міста і

району

економному

ми

контролю.

викла­

ганами

народного

контролю

в

Латвійській РСР• . З доповІддю по

цьому

питанню

виступив

секретар партбюро Г. О. Нолес­ ников.

матеріа­

ПізнІше з важливим партІй­ ним документом бул и ознайом·

Групам народного нонтрод ю разо м !з проф­

лені і цеховІ груnи народних дозорцІв. Після цього пройшло небагато '!асу, а в дІяльностІ

організацІями ,

Успішне проведення

У пе ріод огляду було впроваджено у

народного

органа­

дених у Постано ві ЦН НПРС << Про партійне кері вництво ор­

штабами

і

загона­

комуністів ! контролерів пом!т· ні зрушення на краще.

Звичайно, і раніше

масового

« сатиричн!

вкладом

у

дострок о ве

коЛектив ни,

контроп:ю

трудовий

про виявлені

практикувати

недолі­

повторні

nе­

ревірки . Заводська група .кант· ролерІв має постійн ий зв'язок Із цеховими дозорцями, партій­ ними організаціями.

Партбюро nідприємст ва з до· помагою цехових

парторганіза­

Цій турбується про те. щоб усІ дозорці брали активну уqасть в робот!, щоб бул а вона ефек­ тивною . Ос ь. п ри мі ром, на час рейду один tз член І в групи пра­ цює в нІчну зміну. або Інші об­

зав­

да нь І с оцІ алІстичних зобов'язань першого ро­ ку десятоr n'ятир!'!ки. І. ДВОРНИК, ron:oвa ~Іlського комІтету народ­ ного

випуски

прожектора•.

qаст!ше Інформувати

громадсько­

ви конання

листки•.

« Номсомольського

го огляду резервів економії І бережливості матерІальних 1 енергетичн их ресурсів буде ва­ гомим

дІєвІсть,

гласність контролю були в цент­ рі уваги. Але теnер з метою nІдвищення дІєвостІ контролю ви рішено більш ефективно ви­ користовувати «блискавки•.

огляд. необхідно на кожному підприємств! і органІзації створити оглядав! комІсії з числа передовиків . новаторів і спеціал істів виробни· цтва, представникІв профсп ілкових І ко мсо­ мольсьІШХ організаЦІй, груn народного конт­ ролю 1 затвердити наказами керівникІв ІІід­ nриємств 1 органІзацій.

вироб н ицт во 97 4 рацпропоз иці'і з економічним еф ектом понад 950 тисяч карбованців. У 1975 році міським к ом ітетом і груnами народного нонтролю на 22 промисло ви х nІд­ приє мствах міста ! райо ну провод и вся м асо­ вий огляд використа ння робо'!ого '!асу. В ході огл яду пос тупило 489 рацnроnозицІй . спря мо­ ва них на п олІпшення використання робочого

у свІтлі

по виконанню вказівок

Вже зараз, виходячи з умо в положення про

про­

зав д а н ня

контрол е р і в

Постанови комінту народного контролю УРСР «Про заходи

місці, у кожному виробничому п ідроздІлІ. вно­ сити конкретнІ пропозиції по їх результатах на розгляд адмінІстрації . зборів трудящих, наnолегл иво добиватися усун ення виявлених недолІків.

дукти в ності праЦі на кожно му робочому мІс­ ці, в якому взяло участь понад 12.8 тисячі робітни кі в 1 інженерно-технічних nрацІвник І в, в тому числ ! понад 3 ,5 тися чі народних конт­

роботу ,

сьогодення.

накрес л ило

народних

1 енергетичних ресурсів на кожному робоqому

наших nІдп риєм ст ва х 1 в організаціях у 1973 роЦі , а в 19 74 роЦі проводився громадський

про

питання

прикл ад.

резервІв економії і бережл и вості матері альних

огляд і в

зв і т

яке nотребує ши роко го обгово­ рення. Ост ан нє І з засідань , на·

важливостІ вишу­

використанню сировини.

питання :

туальне

енергетичних

ми «НП» , робс!лькорами . спец і алІстами. пере­ давиками ! новаторамн виробництва регуляр­ но проводити рейдові переві рки використання

по вишукуванню і мобіл і зацІї резе рвів вироб­ ництва д ля підвищення його ефективностІ . Та ки й м асовий огляд успішно пройшов на

ролерів .

1

ро·

1 мастил, електричної І

спілковими

л а ся робота по організаЦІї 1 nроведенню огля­ ду. До речі, nрофсnілкові і комсомольські ор­ гані зації, групи н арод ного контролю та Інші громадські організації nІд керІвництвом пар­ Тійних організаЦій уже набули певного досві­

огляд використання резервів nІдвищення

огляду

лів. палива , пального паливноr енерг!У .

розгорну­

ду в пров еденні масових громадських

1 мету

Інженерно-технічних

підсумки проведених рейдів чи результати повторної перевірки , їх виконання, вирішується ак­

кування додаткових резе рві в виробництва по

Вже те пер на переважній більшості пІдпри­

ємств

і

відnо відальност і

нІші

ної сировини для випуску продукції. Слід рі­ шуче боротися з фактами безгосподарності і марнотратства. з недоліками в збереженні ма­ теріальних цінностей, використанні устатку­ вання , виробничих потужносте й. Н еобхідно в кожному трудовому колектив! забезnе'!и ти широку роз ' яснювальну роботу

сурсів.

1

матерІальних

посиленню

бітників ,

лерів зас л ухо вує партбюро. На бюро виносяться найрізно м ан іт·

!

Ном!тет народного контролю УРСР, ЦК ЛНСМУ, редакцІя газети «Радянська Украї· на•. Держкомітет при Рад! МінІстрІв УРСР no телебаченню і радіомовл енню визнали за необхідне провести в 1976 роЦІ ресnублікан­

сприяла

перед, дві'!! на квартал контро­

службовців. Встановити масовий nостійний і дійовий контроль за своєчасним розглядом і вnровадженням у виробництво nроnозиЦій тру­ дящих. направлених на економне І бережливе

Унрпрофрада,

чому

Партійна організацІ я заводу зд J йснює повсякденний конт­ роль за діяльністю дозорців . І треба ска.зати , що комун І сти п ідприємства пІд ходять до цІєї важливої сnрави твор'!о . Насам­

мета·

Таким чином використовуючи набутий досвІд . груnам народного контролю з профсnілковимн 1 комсомольськими організацІями необхідно забезпечити в кожн ому трудовому колективІ широку участь в громадському огляд! робіт­

ти.

значення

порошкової

ніше закінчити робочи й день. До пропозиЦій конт ро.л ерів адміюстра­

1

ни~.

праЦівникІв за доруqену справу .

лург!ї, « Торгмаш•. електротехвиробів, хл ібо· заводі, Гоголівській стрІчкоткацQ.кій ф?бnч11

щення його ефективності, покращення не тіль­ ни якісних, але й кількісних nоказників робо­

Надаючи важливого

___ _,..ал

комбtн~'"'

Група

оqолювана

Група багато в

внутрІзмінних простоях і по відnустках !з д~­

рік, перший рік десятоr п'ятирічки. На nідnриємствах, будовах, в організаціях,

уважно ставляться

Шаповалов.

цП, господ арсько му викори. станню обладнання, nІдвищен­ ню ефективності виробництва .

рок у по

1974

Якович

в тому чи

Іншому заходІ. В такому ви nад­ ку йому дозв оляють відпрацю­ вати з Іншою зміною , або ж ра­

ц!я, 1 партійне бюро п ідп риєм­ інІЦІативна , дійо ва. Під керів­ ства, подають rм необхі дн~ до­ ництвом партійної організації помогу 1 підтри мку . І в ю нце­ пІдприємства народні контро­ вому результаті їх д і яльні сть лери проводять велику роботу позитивно впливає на ви но нан­ по поліпшенню якостІ продук­ ня виробн ичих завдань. ВзятІ1

тат! проведеного огляду втрати робочого '!асу на промислових nІдприємствах міста 1 району

1976-1980 роки• 1 беруть

може взяти участь

дозорців,

часу, з яких 344 рацпроnозицІї впроваджено в промислове виробництво з економічн им ефектом 394,9 тисячі карбова нців. У резуль­

змагання

У груп! народного нонтролю шиноремонтного заводу налічу· ється 21 чол овік , з них дев'ять - члени ІШРС. Нерує її робо­ тою начальник віддІлу збуту І постачання · комунІст Микола

ставини, через які

.

робІтник

хоча б таки й nриклад. У шино­ ремонтному цеху з року в р і к

обладнання фарб у валось кольо­ ром кому яким зю1 ан еться.

І ось на естетику цеху, робоч и х місць звернув ува~у к онт роле р,

слюсар

Во лодими р

І

наче

Пет рович

Шевченко. Пропозицію робітни­ ка nідтримала парторганіз аЦія. зараз

n осв і тліша ло

в

приміщеннІ ли ше вІд вд ал о nІ­ дібран и х фарб . А заод н о це зро­ било св і й вплив на п ід несення

настрою трудІвник ів , а в і дтак і на nІдв и щен ня п родук т ивн ості праці .

І так их при клад і в q нма­

ло. Рете льно стеж ать за як Істю шороху вання

шорохува л ьн~к

Ми кола Єр мола йови ч Босии, викор истання м електроенерг~ на своrй дільющ! -Іван Я кович Бо йко ,

кул ьтурою ви робни цтва

наqальник

зм ін и

ш ино-

ремонтного цеху Юрій І ва н ови ч Мітін, скрупул ьозно n еревіря є роботу їда л ьн і , бу фет у наqаль­

ник пл анового відділу Натерин а 1ванівна За йц ева... Це резул ь­ тат то го . що nартійне б юро nід­

nриємства nовсякд ен но ється

п ро

з мІЦн ення

турбу­

груп

ак­

т и вними, досвідченими роб ітни­ ками,

комунІстами ,

як

ви магає

цього постан ова п артії. У колектив! дозорців - чи­ мало кому н І стІв . як! своєю не­

втомною ним

працею,

ставленням

громадських

добросо віс­ до

вик он ання

доруче нь

пІдні­

мають в!дпов!дальн tсть за до ру­

чену справу у Інших, в едуть їх за собою . Це Рафаель Петров и ч

Тел е г!н. секретар парт бюро ши­ норемонтного

цеху,

голо ва

гру­

пи народного контролю: май­ стер транспортного це ху В оло­ димир Іван о вич Норо с т о в; бригадир Феді р Федоро в и'! М а­ ринич.

Є й невирІшені контрол ерів

пр облеми у

шиноре монт ного.

Не на належному р івн і наочна аr!тац!я, яка , звичайно . значно сприя л а б дієвості роботи до­ зорцІв . UЦоправда. це й недол і к зараз в иправляється. Мало у ва­ ги при д іл яється неви роб ннчіtt сфер! дІяльностІ підпри є мства. П еревірка побутових лод·их

робітн иків у

зали ш илась

партійного

пок и

умо в мо­ гуртож итку

що

бюро,

справою

адм ін і страції.

Потр ібно т акож посили ти ко нт­ роль за виконання м пропоз и цій і рекомендаа!й дозорці в. А.

не

БОРИМСЬКА.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Повідом.ляе

Істотне відставання

рейдова

на товстІй пІд стилцІ б ез прив ' яз-

пІдготовляються ,

лому рац! порівнян о з середньорайонн и м показником по надоях молока на ко рову од ержав його на 6 08 кілогр ам і в менше.

ним спос обом. Справд! . в сараї з безліччю підпірак стоять окремо табу нами би ч ки і т е лички . Догля ·

ся , зокрем а, січка. Не впро вад­ же на годІвлю корІв за Індиві­ дуаль ними 1 дрібногруnовими раціонами.

бою. :Мnлоко не охол одж у­ єтьс я навіть в цей з имо ний ч а с .

Різниця , як бачи мо. чимала . дають молодняк Г. Андрух, Пnнчин відставання багато. Ос· Н. Бригинець та У. Москален· новнt з них v госnодарств! ко. Вони й не думають вичи-

Лише торік у радгосп! по· справжньому звернули увагу на поліпш ення молочного ста­

е нер гі ї Т <Н<ОЖ н ега т ивно вnли­ ває на збільш е н н я вир обн и цн а молока, nі двІшtе ння !ю го я к ост і.

з ~1Щнювалася

матерІ ально-

щати гній,

технічна база . м'ало nриді ляло- дуже багато .

·

Eym н ароднсІ.« кон трО.?С!ІJО.« еідпоrшJа. zьна справа . П от ріб но 6у ти не тільки об'єюив ним, але

iJ

.досвід•с еНИ.ІІ

3Ha 6 t{ e,Іt

справи.

Са .ие таки.и и є н ародні контроле­ ри Броварс с,кого по бутко.чб ін аrу

кояун іс ти Над ія М усіївна ДРА . НА та Тама ра М аrж івн а ЯЛО ВІ ­ ЦИНА. Н а ц ь о.ну зні.tІ КУ ви ба­ чите їх п ід чос перев ірки якості швейних в иробів.

Фото М. Се мин о r а.

о

посуд п Ісл я викориспшня зб е­ рігаютьс я н е в о к r ' \1 і й кімнат і ,

Р ад госп «Заплавний» в мину-

не

якого

скупчилося

да . зав!зши

не запа рюєть­

лись великі на дії , ал е вон а й досі не працює. П о к и шо за­ проваджен о з вича йн е ма ш и н н е дої ння. Од нак а n ара тура ! вЕ> с ь

250 н етелі в чорно-

рябої породи, а в цьому

-

році

150.

с я уваги механІзацІї трудом !стк их робіт на ф ермах. поліпш е нню мол оqно го стада. ство-

Н е задовільний сан іт арний стан І в '! отирирядному п рим!щенні N2 1. Правда . в и ня то к

Однак , ще ба гато корІв, зок рема сименталок. н изько· уд ійних . Вели к ий проце нт яло­

рен ню мІцної кормової бази, nідготовці кормів до згодовування. Т! ,1 Ьі'І • !\о мплексне в ирі · ш е ння вс Іх ПІІІань могло забезп е qити успіх . На жаль, багато

становить робо'! е місце дояра В іктора Гера симе нка. Ус! за· крІпленІ за ним корови '! И СТ !. добре нагодованІ. Щ одобов І на дої ста новлят ь 15 - 16 н!логра·

з них залишилися не роз в'яза· ні . що не гативно в Ідбиваєт ься на з имівл і худоби . В цьому пе-

мІв молока на корову . С у млІнно трудиться снат ар Євдо кія Мирошниqенк о .

вост! одержа но в ід кожних ста к орів 64 теля т. Тому й не ди вн о . щu середн і надої на ко · рову тут н е перев ищують 4,5 - 4 .9 кІл огра ма мо.ІJо ка .

UЦо й гово рит и , ни з ькІ надої молока та і я кІс тю його не мо·

а

в

ко р івн ик ах

П ЩJН д

з

ху;<о­

Н е р егулярна п ода'!а еле к т ро­

Тва рин н и ки скарж а тьс я .

що п о

д е к і л ька раз ів н а т и ж д е нь . 1 с аме rіід '!аС Д ОЇННЯ, П D ІШ ": Н Я­ ЄТЬСЯ п одача ст руму . Зуn иня­ ються

rн о є тра н с портер и ,

во д о­

гі н, д оїл ьні а п а р ати. Дояоди 1 ь­ ся вс е роби ти в ру чн у . П ро це з нає кер івництво Б роварсЬІюго ра йо ну ел е ктро м ере ж, але захо­ д І в не вжи в ає .

І ще од и н н едолік . молочнотоварній

Дос І на

фе рмІ

друго го

Наявні корми ро з рь хован\ до

жуть по хвалитися. Рад госn « Заплавний • лише один у ра ·

відд Іл ка нема к імнати від ІJ о­ ч инку, де м ожна булQ б под и­

оглядаючи ферму . На другому 1 нінця ст ійлево го . утримання , відділку два сараї аварійні 1 складено графі~; їх витраqання

йоні в с ічні 1 лютому не здав жод н ого н ілограм а моло ка пер·

ви тися

т еле перед а ч у ,

газе ту.

жу рна л,

р еконуємся на кожному кроцІ,

давно вже списані. але в них досі три:-.л~ють худобу. Брига·

В ра~Іон входить двадцять к! :ю· . ши м сортом. а лише другим 1 rра~ІВ с~лосу 1 ст!льни ж б!· 16,2 nроцента несортави м,

д!! р фе рми в . н. Худолій повідає :

Р.яюв. п ятнад~ ят ь кІ .'!ог~а м ш с~на~у ! три _ю~ог~ами С І ч к:.

-

Тут

у нас

.

.

роз-

Субота,

21

moтoro

,

в тра т ивши на цьому знаqну су· :.1у п рибутку. UЦе минулого ро-

знаходяться швюлоrрама хвої, юлограм кон-~ ку на молочнотояарн!й

бички на в!дгод!ВЛ! і телички на вирощуваннІ.

1

Тримаємо їх

1976

року

центрат І в

на голову

1

трист;j

грамів на лІтр молока. ОдtН' К. корми

перед згада вуванвАм не

о

другого

вана

відд І лка була

доїльна

пул ьс-620• .

НОВЕ ЖИТТЯ

о

На

фермt

змонто-

установка

сІм­

неІ поклада·

поч и та т и

о зн а йомит ис я

хто с е ред дояро к. скота рів посі­

дає перш І с ть у зм аганн і .

Т.

КУЦІЄНКО

член

робс\лькорівського поста на фермі , М. ІВ АНИЦЬ­

КИП, Г. ПО ЛЯКОВ А працівники газети життя

о

•• З етор,

« Нове


.ztO ди• .PA,ЦSИCA.ROf .А.РИЖf

RtlШІJ,

Ж В.І'ЙСЬВОВО·.ИОРСЬВОrО ФJJ'OT7

У ТОЙ ПАМ'ЯТНИЙ 1941-й •••

t .eo

llT

ИоJкни.

t.IO 1(. У. ГІІ04ІІ&СТ8Ха дJІІ дІтеІ. 9.80 1(. Т. •&)'АИJІ.ІІНк-.

майна, щоб була МQЖЛИВІСТЬ рОЗ• · кількість боєМІСТИТ~ д?даткову nрипасІв 1 пального. На броні танків закріплювали ящики зі сна.

чаСТИН ДВОХ rirдepiІCitKHX армійських корпусів. Тут розгорнулись жорстокі боІ. Досить сказати, що населений пункт шість разів пе·

10.00 •CJІY.IIJ Р&АКІІtькому Союsу!,.. 11.00 К. У. •ІартоаІ nрироди• · ІІ.45 ЗусуРі• s деnегатами XXV s'Jsдy

рядами,

реходнв

12.~0 сСІо~ьська годин ...

nатрона!>ІИ

і

бочки

з

пальним. тут же розміщувався · · · Розгром груп армій ед." і сПів-~ десант автоматниКІв 1 мотостр1льдеиь.", ви!волення Пр.авобережної ці в.

~'країни Ставка Радянського Вер-

moтoro

tt

ПРОГrАМА

1

з

рук

у

руки.

Ворожі

контратаки слідували одна за од· б ною. Тільки в ніч на лютого нn дільниці нашої ІЗ-і гвардійської

Головнокомандування го корпусу

бу.1а для

мехбригади

було

гітлерівців контратак.

відбито

кпРс. к. т. сМуsичииА кіоск•.

18.30

ХУАО.ІІИІА

ф\.ІІЬМ

ПОНЕдІЛОК. 23 JІЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ

сІ(расиа

П.ІІО·

ІІІ.&•. 2 серІк. ІМО к. т. че 114 ntоиат СРСР а хокею: •Сnартак• - сТрактор•. (2, з

9.00 Новини. 9.10 К. т. ГІмнастика. 9_30 к. т. МуnьтфІл ьм

сМ\.ІьІок а мІ шку• . К. т. •У свІтІ тварин,..

nерІоди). to.oo 11.15 к. т. •МІжнародна nанорама•. li.OO к. т. cKnyll кІноnодорожеІ• 18.45 к. т. ПоJІоне3и Ф. Шуберта. 14.25 к. т. KiнonJ;:orpaмa сУ 6уааа nданувадІІ sдійснити протягом зи- \ nовною несподіванкою. сЗагубл е- Мозгового потрапив у оточеннІІ. 17.00 ч~мnІоиат €ароnн • JІеrкоУ атJІ~. · великих будоа•. МО1ІОЇ кампанії 1944 року . З цією 1. ний:. ворожою розвідкою два Тільки мужність і відвага сталінтики У ••критих nриміщеннях. 15.25 К. т. сПое•І•• · П~редача s Цекt• .< (Мюмх~н). рального муsrю ЗбройиІІz Cu метою малось на увазі nровести ' тижні тому, він упав, як сніг на градЦІВ допомогли виnти з воро- 17.30 к. т. Прем 'єра докумеитальноrо СРСР. кілька наступальних операці й. голову. жого кільця. тuефІJІьму •М,икоJІа Прихно• \3 І6 .оо ХудожиІА ф\nьм сОфІuори• . ., б · · Тяжкі бої тривали до 10 лютосор\Т •Героі n wтирІчки•. 17.30 к. т. сЗолота •і рочка Моск••'"· " першу чергу уло вирІшено І лютого корпус увІйшов У В б н· 18.80 ноамии. концерт дитячоі хуJІ.ожньоt самеро~ромити частwни і s'еднанн~ прорив . Гвардійці рушили впе- го . н~ших руках вже ули І· 18.15 К. т. МуJІьтфІnьм сНа nІсов\А дІnльностІ. 1 18 _00 Р-овини. в~роrа у раііоиах Кривого . Рогу_ 1 ред і вступили у «боротьбу» 3 кополь 1 крупний вузол зал1зничст••uІ•. НІкоподя, визволити багатІ залІз- бездоріжжям . Прос)•ваючись по них і шосейних шляхів рай- 18.25 к. т. Вnерше на екран\ цт ху- . 18.15 1:' т Прем'єра документur.во\'8 центр Апостолове. 20 лютого І дожм\А фІJІЬМ •SI - Шаnова- і ф;ль;..у •Кроки ІсторІі•. ними І . ма_Рганцевими рудами ра - коліна в багнюці, радянські вої• 11оа т. п... 19 15 к т сьогоднІ - день rад•исv й_они, :'ІКВІдув~ти на ЛІвому бере- і ни буквально на руках переноси - корпус було nерекинуто. 11 раи~н 20.00 к. т. •Knyll кІноnодорожеА•. · к~У 'дрмІі І В\Аськово-Морс~ІІо\'8 аІ ДІІІПР8 НІкопольський плац-~ лв 8 тиле ію і міномети міни і Кривого Рогу, з якого птлерІВЦІВ 21.00 ІнформацІАна nрограма •Час•. Ф>:"ту. дарм rіт.,ерівців. Виконання цього Р Р .' . вибили 22 лютого. Тільки силамн 2І.ЗG К. т. •Заnрошу• концертна сту- 19.30 к. т. ЧемnІонат СРСР s sose':; .,., 1 снаряди позбавляючи НІМЦІВ осб дІ• а ОстанкІнІ•. ЦСКА - сДниамо• (Ркrа) . (21. вавдаИІ!'ІІ було покладено на ВІи· . •• ·_ нашого !_(Орпусу _у.'Іо. зи~ще~ о 23 .30 Ноа• ин. Іпформац\Ана nрогоама сЧаt• ). ська 3-ro і 4-ro Українських І таиньоІ надн утриматись на РУ понад ZЬОО солдат:!! 1 офщер1в, VT 22.05 к. т. Прем '•:~• ф\JІьму-коІІuерту фронтів. бежах оборони. У_ наших_ руках ! 22 танки, 504 автомашини, 78 ПРОГРАМА •8\тqи>нv r. оІJІІо• . По аакІнче•· нІ - ноаннн. 28 ciЧifJt ttомандир 4 ·ГО гвардІй- опинились ~ажливІ о_порНІ ~унк- гармат і мінометів, взято в по- t.45 к. т. тмефІ .. ьми сТермІти• . ськоrо Сталінградеького мехкор- ти, полоненІ, численнІ трофеІ. лон 1590 фашистів, захоnлено 1860 ІО.\8 Д~:раод'1~еА~исикU::~ерт ансамбnю ПРОГРАМЛ VT цусу одержав бойове завдання. Нічний наступ мехкорпусу по- азтомашин, 9 складів, ':.7 гармат. сСІ<Іорушка•. (ХаркІа). ІМО Програма передач. Корпус 'І!ав увііh-и у прор1!в у рушив всі п.1ани ворога. І-ІамічеЗа успішні бойові дії, за муж· 10.45 ~і. тУР~~~церт каnеnи бандурне- J~:~g ~::~o~"~t День Радtкt•коТ Ар. nолосі 4-ro стрілецького корпусу ний ним контрудар по правому ність і відвагу воїнів 4-і'І гвар- 11.35 сПартІТ 11\АцІ• . Теленарис про мІї 1 В\Аськово-Морс•~~аrо •JІе8-ої гвардійської армії і, нанося- флангу корпусу запізнився. Кор- дійський корпус було нагородже· JІ.еJІегата XXV • 'У3дУ КПРС ту. cCnaaa смJІ.атська•. чи ynap 3 району Назарівкн у пус відраз у оволодів Каменкою НО орденом Червоного Прапора, бригадира докер\а \.ІІлІчІвського 12.00 НазустрІч XXV a 'YSJІ.Y xnrc. -'· Ш ф • б nорту А. А. 'Sараноаокоrо. ( ОдесМ\сто.героІІ Киїа•. nівденному напрямку на Аnосто· 1 олоховим , орсував воднии а двом ригадам присвоЄН(J на. са) . 13 _00 Музична nрограма сМитuІ·аоf•

ховиого

Поява в раи"онІ nр·ориву нашо-

12.00

Батальйон

17

.

каштана

_

.пов<J і Шолохово, захоnити ці населені

пункти,

відрізати

ві·.дходу Нікопольського вання ворога,

шля хи

уrрупо·

рубіж і перерізав залізницю, яка зв 'язувала

Ні копольське угрупо-

вання з тилом . Гітлерівці у п ан ІцІ відступали.

ВСІ кол існІ 1 гусаничнt машини 4 лютого корпус перейшов у на.... іНаших частин І підрозділів були ступ на Перевизькі хутори. Це nовністю

звільнені

.від

зайвого

загрожувало

nовним

ймекування

«Ннжньодніпровсь-

ких».

·

Ч

т аким чином, 26 -а РІЧНИЦІ! ер· воно~. Армії стала для всіх нас

подвІнним

святом . ..

Д.

оточенням

КАЦЕНЕЛЬСОН,

пІдполковник

у

відставці.

тих nІр , АК ОJІексіА МихаАJІоанч Во.І­ коа nомІняв автомат на мирну профе­ сІю. Та грізні роки Ве11икої 8\тчІІsнк­ ноТ аіАни назавжди .ІІИШИІІИся а iloro nам ' ятІ . Сnочатку працювао у м . Коа· ровІ на скnаданнІ авіацІІІних куJІеме· тІв, а з року І до кінu• вІАни громив фашистських загарбникІа у скnад\ З·го УкраТиського фронту. що був вІд3иачениА урядовими наго­

1943

sa

родами .

на

ОJІексІА

заводі

Михайлович

•Торгмаш•.

труднтьс•

Протогом

деся­

ти років він о•ол- ІІригаду фанеру­ вальників. Самовідданою npaueю цеА колектн• анІс ааrомиА вхла.а у вико­ нання заадань дев'ятої n ' ятирІчки.

Нещодавно до 6оАових наrоро.11 О. М. Воnкова nриєднаJІась Іще одна. Пар­ тІя І уряд високо оцІниJІи уРудоаІ cnyrн кмишн•оrо фронтоаика : воного

-

орденом Праnора.

Ця нагорода, МнхаАnоаич,

-

с\11 вати

ще

-

Тру дового

lloro

Чер­

краще.

честю.

На

фото:

О.

М.

ВОЛКОВ

sa

роІІо­

тою.

Фото М.

Ceмflкnra.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

НА ПІДСТУПАХ ДО СТАЛІНГРАДА ~._.,.-~~....-.,

j

Давно вІдгримІnн бої Вели кої Вітчн3няноУ війни. Р І дішають ряди ветер а нів, живих свІдкІв бе зсме рт­ ного

подвигу

радянського

народу,

простих тру дівникІв в\Анн . В умо­ вах на дз вич адних труднощІв йшли вони, керовані рідною Ком у н істич­ ною партіею, до світлого д.ня Перемоrи. Тепер

на

молод ь.

змІну

старшим

Натхненно

ста&

пр оАмається

вона rероїкою боїв І nраці, жадіб· но вслухається в кожн у розnов\nь очєвн п. uя. д ок

вч и тує ться

ІсторІТ

подвигу .

в І

коже·н

нам.

ря ­

в ете ра­

нам, учасн ика м Великої ВІтчи з ня ної, nотрібно якомога бІльше за­

~

:~ишитн

/

не

молодому

nрАмин ут и

поколІнню,

жодного

nроnустити

жодної

не

е пі з оду,

«білої

пля-

ми•. Це наш nатр\отичниіІ обо- ~ - nередат и б езпосередньо

в 'язо к з

ру к

у

руки

ес т афету

покол і нь .

Одноrо разу менІ довелося слу­ л е кцію освідченоrо й квалі­ фікованого лек тора про боУ н а да­

хати

леких

пі дс ту п ах

до

твердині

ВолзІ . Він розnовідав, що вл Ітку року Сталінrрад ще був недо­ с татньо пі дго товлен ий до тривалих: оборонних боїв. Кожна година, кожна хвилина відігравали вирі­ шальн у роль дл я пІдвезе имя боє· приnасів. зведення оборонних рубе. жів . Пер едо в і ч аст ини ri 1'nep l вu i t. затримал н ея бі ля Цимлян сь кої пе·

ся.

Ні хвилини простою, гуркі т а ві а ц1иних моторів не стихав ні на мить. Своєрідний п.овітряний конвейєр н іс кару на голови за­ гарбникам від Котельняково до

До ди•

15.00

•Мu~о~~аиича .Іаіа).

15.30 16.30 11.00

не

дава л и

довж

во р огам

нО'Чі .

Лише

спокою

на

вnро·

світанку,

оговтав ши сь, Фашисти змогли до ­ вести переправ у до середини р іки .

наше команду. можливе дл я

Але

орrанізаuІї І укр іпл ення оборони. І в nам ' ятІ знову nостал и ті днІ .

-

) .....".-....,...-._.-.~......-.....-.~'"

новий

на.1і т радянських асів

і від переправи нічого не лиши.

лося .

У ли пні 1942 року 229-а а віа :щ :ві з і я базув а л ася н а Дону, в р а ііоні ст а ниці Скосирської. Т ан к ов і к.1ини н імців ш алено рв алися до

Тн~І ч асо '>І п о вітряна р оз в і дк а пов і домила , що в р а іі он і Ци млян ськuї фа шист и ска нuентрув а.1 и зна чні с н.1 и , там п очітн і скуп ч ен-

Другиіі день бої в був ще важчи:>~ . Гіт,1ерівц і підтя r.1 и зенітн у арт и ле рію, відкри"1и інтенсивн ий вого нь . Н е п ове р нуди ся з чер г о·

Во.1ги. E·opo·r н ав іть

ня бойової техн і ки . Ос обливу три-

ви х

заг рожу вав

нашим aepo.1pn~a\1 . Оскі ..1ьки зв ' я. зок з 4-ою повітряною армією бу-

.'!О втрачено, виріши.1и nеребазуватнея за Дон, на аерод ро ~ш Ко'fе.тьнИІюво.

во гу ви клика ~l О те . що В()РОГ роз· почав н аво:r нть п е р е п ра ву ч ерез

пол ь от ів

в і .1 в а жні

Г у сєв, Сил.оре н ко, фільєв, Сар кисян .

авіатори

Волков.

Пер·

Дон. І ue всього за 80 кілометрів Але й ворог зазнав чима"1 их від І\оте.1 ьниково. втрат. протя го м двох діб його К о ман дуван ня дивізії при йняло спроби пе репр авитися на лівий

Стало ві:rо,мо, шо н а зал ізнич - ОІі.тн ве р і ш е н н я: вступити в б ій, бе рег дон у не мали усп іху. А rti.l них ко.ті я х скуп ч и.10ся багато н а- атакувати ф а шист і в із пов ітр я . к ін еuь д ня п ідій ш.1а стрі.1ецька ши х еше.1онів. Негайн о б у.то п ід- Еска.'lрн.lья за есІ<а.'lрильєю бр а.,и ди в із і я і за іІ няпа оборону на півня:то в пов ітр я: чергові л а н к и ви- л ітаки курс н а за хід, ск и дали ден ному берез і р і ки. НИШ\.' Ва чів для п рикриття від во- бомби та пристрої із за nалюв а.1ьВ Неве.1икий епіз од в історн ерожих бо~Ібардувальників.

Нас

вр азила

ни:.~и а мпу.нм и і з нову поверта.1и -

організованість і ся з а боєnри п аса ми .

Пок и підв і- ликої Еітчизняної війни, О!ІИН із

витрю1ка зал ізничників. Усі були ш у ва.1и бо~1би до бойов их машин, тисячі подвигів, з яких ск.1ада.1асІІ на своїх мі сц ях, без паніки . з.lа- льотчики встиг а.lи тро шки nерепо- Пере~юга , які прослави.1 н непего.1жено роби.ти с вою сnр аву. Од- чити, п ідкр і п ити ся. 1 з нову - в ре м ожну міць Р адянських Зброй· r.> азу оuі нив ш и обста новку, п оча - по в ітр я , в са ~І е п екло бою. ли пі дтяг увати до <

аеродрому ва -

в

·

н и з у все пал а.1о, ворожІ с апе-

гон и з необхідни ми ва нтажами, в ри :>~ета.1 нся в паніці, заб у вши про

першу чергу з боєприпаса ми.

переправу.

Не відкрив а.1и

них

довго

с

ил.

І

«НОВАЯ жизнь. - орган Броварского rоркома

І(оммунист ичес кой партни УкраинЬІ. городекого в ра йонного

Советов депутатов ТРУJІ.ящихся КиевскоІІ области. Газета вь1ходит на украниеком язЬІ ке.

І

НАША

61964. Броварська .ІІ.РУКарня

Київського

AllPECA:

255020. к, БРОВАРИ. вул, Київська. 154,

облуправлінІІ и

:Україна,..

<О.ІІаат• .

редача.

ІнформацІАна nporp aмa сВ\сті•. КІнофестиааиь документальних філ ь.мІа сЧас амнких звершень•: сПродовженно буде•, •Батумські

мафтоаикн•, на•.

с Н еобхІдна

радянської

3'Узду

XXV

МІtто-героА Київ. По нІ аеч\ри\ НОВИНИ.

-

ПРОГРАМА

НА

nюди.

ОБЛАСТЬ

S

.

13.00 13.45 •

23.20

9.30 9.55 11.05 11.45

11.10

2

17.40 18.10

19.10

ня,..

(М.).

К. т. Таншое народна РРФСР Л. Осиnенко.

артпстка (ЛенІн­

rраJІ) .

К.

т.

ВечІрио

кuка .

сКазка

про

saAІt••· (М . ). с КІІІІСhКІ nанорама•. ХудожнІ/І теnеф\JІЬМ ворІ• . (М . ).

а!Іс•·

•Коли

Penop.

Оголошеии•.

сnівають

Otap.

соJІJІ.ати•.

ків) .

Інформаu\Ана nоограма с81стІ•. К. т. На3устр\q XXV a'fSA)' КПРС. сТtJІеестафета сJ(СІмсо· МОJ/ЬСЬКl 301!\• . •На аоІІран\q , АІти!• . Проrрама

•Час•.

(М . ) .

К. т. .!І.окументuьниІІ ф\.1•11 •Шлкх sверше111о•. К. т. МуsнчниА ф\.ІІьм сМаІІtт ІІН мнетеотв VкІІвіин•.

Веч ІрнІ

новини.

Програма

ne11..

сСтриІІок

06J1ACTI>· 7 u. ЗOO~Dtll. J &8tтІ JІТІ•

НА

І 10.40 ДJІа учнІа «Сезонні ЯІНЩІ хІв•. (М.) . •Літератури\ (М.). Пер едач\

г\кн .

sустр\чІ•.

з

К.

nсихмогІУ

с Інтерес

до

І

••аfк. nеJІ.аrе­

ШКОJІИ• .

12.40

10

(М . ).

І Для учиІа кJІ. І еереа• иІх сnецІаnьних учІІоаих дів . Хімія. сПобудааа І uactк•

saua•

...

13.35

вост\ вуглеводІв (М.). МузичинА фІльм •Концерт 11411стрів мистецтв Харкоаа•. Доку ментальний теnофІn•м сВоr­ ненні роки Керчі•. для учнів кл. Зoonorl• . •Хиаf

14.00

Для

12.10 13.05

7

птахи• .

(М.).

учнів

сь коrо

14..30 17.20 17.25

зок•.

9 К.ІІ .

-

раа••· сЗ·а:кІІt'І'

священикА

оІІоа 'І•

(М.).

Для учнів 9 К.ІІ. !сторІ• . сВ. 1. Ленін вождь В еnикоУ Жоатие• вої соцІ ал і стичної реамюцІl•. (М.). Проrрама

Екран

передач.

студента-•аочиІІІІ.

Вища

матоматнка .

18.30

Дnя

\9.00

Документальний

19.30

•Сnужу

школярІв.

РИ.ІІО•. вІ

20.30

К.

К.

ТележурнаJІ ф\JІЬМ

ус nІ ху•.

т.

(М.).

сВІ'r­

Вечірня

«СuаJІ.о­

Co10sy• .

Радянському каsка

едиІМв

фІ.. •мв.

(М . ) .

Художн\11 хІд•.

ІІУІІе.

докумонта.,ьнІ

теня•.

т.

2

(ЛеиІнгра.ІІ).

(М.).

20.45 21.30 22.45 23.30

Осиоав

законод авства .

ВІ тчизни

-

14.40

20.30 21 .30

22.30

закІнчен-

аас, батьки•. (М.). К. т . •Народна творчІсть•. (М . ). К. т. Музична nрограма сРан к о. аа nошта•. (М.). К. т. •Шахова школа • . (М.) . К . т. Зус трІч юнкорІа теnестуд\ї с0рJІЯ• Ч.ІІеИОМ•КОресnондеНТОМ АН СРСР М. М. МоІІсеєвнм (М.). К. т. Конuерт Д ержавного ПІв­ нічноrо росІйськоrо хору. (М.). Вуяицо. Трансnорт. ПІшохІд•. (М.). 14.00 К. т. ЧемnІонат СРСР s хокею: «Сnартак• с Трактор• . (М.) . К. т. До дна Радянськоі Арм\Т І ВіАськово.М орського Ф.1оту. КІноnрограма. (М . ). 1~.40 •Наука сьоrодиІ• . ЧемnІонат €вропи з .11егкоТ атJІе­ тикн а закритих nриміщеннях. (МІDихен). Екран сту дента-3аочника. курс . АиrnІАська мова. •СкладнІ rерун­ діаJІьнІ 3ІОротн•. Н\меuька мова. •дІєnрикметники а рм\ о3начен­ ня. § 28. •. 27•. Концерт А. БоАко, л ауреата МІж ­ народиого конкурсу Ім. П. Чай· ковсько rо . (Одеса) . К. т . сОчевнJІ.не -неІІмовірне•. (М . ). сФіJІа.ІІеJІьфІя: мннуnе І сьогоден­

20.11

20.45 21.00 21.30

таж. Рtклама.

ПРОГРАМА

КПРС.

9.55 сДJІя

19.40

19.00 19.30

Одеськоrо

ковоrо округу. (Одеса). сТрудовІ раnорти a 'JsJІ.p.

дач .

10.28 11.10 11.48 12.11

17.15 18.00 18.30

nісні .

сНа JІобранІч, діти! ПроrJІама «Час• . (М . ).

21.30 На3устрІч

вонопраnоJ!ноrо

(Мико-

До Дна Радкаської АрмП І Військоао-Морс•кого Фnоту . Кон· церт-аітаниа сСмдат заажди

20.1~ Концерт

20.45

п . Jl. rtAyJІaиoaa.

Вій·

фІn•м

сНебеtвІІА

...

ткzе­

(М.) .

Фільм-конuер.,

сПІtн•

ааа•а• а

анnусв

•д•••

вами•.

Ін форм ацІАRнА

І&

днем• .

на

Редактор Є. ФЕДЯR.

................................. . 1

: Броварському шиноремоит· : ному 3аводу : НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: : слюсарі КВПіА, s стикувалt.н икн в ШРЦ, :оператори в цех «l3on», : началt.ник відділу матерІальt ного постачання І збуту •• продукцt'і. : Звертатися на адресу: : м. Бровари, пром вузол, шино:ремонтний завод. : Заво.а має базу відnочинку : «ФеодосіІІ• н а березі Чорного

s :......... ......................._ ~1

: : : : : : :

: Броварському t : деревообробному комбІнату t S НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ t : ПОТРІБНІ: t :слюсарі по ремонту обл&JІ• І : нання, І : слюсарі-сантехніки, : верстатники по деревообробцІ : ': •:машиніст козлового крана • теслярі, ' : :муляри. 1 : Одинаки забезnечуютье. ! :гуртожитком. : А І І І • : дм Н страц •· І ................ .. v СПРАВАХ <;;.і до ГА3І!ТИ дЗВОНІТЬ

!:

• : :: • : : ••s моря, Київського моря, Десни, ••• t дитІІчий садок. :

•................................. t

........

no ТЕЛЕФОНV IW.IL

'Р#'ооО"• ...";:--..". ..... .,...,......,..., .,_."..,.,..,.,.:""."...,.,....,..;r-..,.."-O'..:t>#I'...:"~#~#:O'~._.C'oC'"IІCd::O'W

~~~~gg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~

ІНДЕКС

М. ПОЛІЩУК,

полковник У вІдставцІ.

_,~..,-.q,.,-.,.~~,##оІІ"чС'.,. _.."....? ....... ~"~#':С'=О'~о4".С#4'#.:"

с0.1датс~ка•.

АрмІі І

ХудожнІІІ ФІn•м •Чаnа•в•. МуІІьтфІnьми сТяв І Гав•, сЩо на що схоже?,., •Здрастуйте, ТІоОТІО JІнсице •. \8.30 К. т. •СузІр ' я•. Літературна ne-

19.00 19.30

nартії

( КІ рово rрад ). с•коао-Морського Флоту. cCJiaaa 16.15 Концерт nухового оркесуРу Черо Радамеької

18.40

Під кінець дня з числа кращих льотчиків бул о організовано л а н ­ ки нічних б омбардувальників, які

1942

реправи . Тнм'І асо м вання робило в се

вогню й зе>Іітники фашисти не чекали на паду з nовітря . С ам е цим і необхідно було скористати·

ЦиМд ЯНСЬК<JЇ.

на

ни•.

ronocи•.

кому

14.00

говорить Ояек­ аобоа ' я3уо nрацю·

І можна вІрити, що І цю n'ятирічку бригада 0. М. Во.ІІК08& JИКОІІаІ з

•ШахтарськІ

Концерт

13.45 Художи\А фІльм •В б\1 Іауn. тІльки старики•. 12.25 к . т. Д.1я дІтей. сОnІаеuь-маяю- 15.15 Коюхерт радяненоУ nltиl. аець•. 15.50 Проrрама nередач. І2.М •Екран моJІодих• . сТаііІ комсо- 15.55 сПартії 11\Aul•. Теnенарнс 11110 ммьськніІ квиток•. делеrата XXV s 'У3ду КПРС nep. 13.30 Програма •Здоров'я•. (ДнІnрошоrо сtкр•т~рк до~ииськоrо раІ· (Донецьк).

sa- 21.00

нагороджено

та.аантІа• .

ансамІІ.. ІD

nетроас~к) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• БІл•ше трьох десятиІІІть мину.Іо s

НинІ

11.55 сЩе.ІІрІст•

І

ТЕЛЕФОНИ: l)e.DІKTOPJ - 10-S-82: ІІСТVПІІІка реnактора

19-4-471 І

ІІ.І!nоа\дал .. моrо секретарІ. ІІUІ.ІІУ сІльс•коrо rоеnо.аарства . коресnои•

.ІІемта

иlcueaoro РІ.аІомоJ.ІІtІІІІІ - 10·S-18: Іlu\JIIa - 10.4.87,

аромясповостІ.

масовоТ роботІІ. фотокорес:nои.ІІеІІТІ

...~·-~·,··~~~~~~,~~--

r•аетІ IUOA~

'· ІІІТОІІОа. 88ІІІU. ~.-~!я8r" 11::8 1Ф~~ rа 5 ет 11

сПрае.а••·

~ ~·c~ccg,~~-~~-•~~~---.

• сnравах вндавииuтв, полІграфІІ І киижкоаоІ тoprlul, вуJІ, Киів<:ька, 154.

Зам. 1046- 10.8~

І

#30 1976  
#30 1976  
Advertisement