Page 1

У

дев'яти

цех.ови~

KOMCO-jl!!РОПОЗИllJії

виступаючих.

А

патім, від

Федора

Дмитровича

мольських оргаНІзаЦІЯХ . заводу І. оаlМ бере слово . В~ступ t:COMY'I- ~лена ВЛКСМ торговельиого машинобудуван- н,lста інаЦ'IЛЮЄ учасниКІВ зба'Р~В на ня близько 130 членів ~роп'і11КУ, нас:шрливу роботу з

ВЛ КСМ. Це активніпомічни- кож:н,ич МО.lОДЮI робіllНИlкам . ки партійної організації у ви- У Інас є з ,каго брати 'при.

Сису€,в~

в дусі кому- !Клад,

рчвня'йте пІдприємства TOK,ap,ilВ

'каже т. Салод'КИЙ, ~ BCbOL\1Y МНОЖИТИ славні 1'ра,ди;ції МlО.Ла,дь на комсомольuів ЛеlНi.НСЬІКОГО ком COMO'n у. B'iiI<Тap'a Лахс/ва, Юрі61 А з яіким i:нrrep'eooM слухає мо-

комсомольсь- Фом' і,на,

ВолаДI1'МI~ра

бюро

націлює

окремі

форми

партійного

молом.

і

методи

1(ерівництва

комсо-

• . . . . • . • .

ВОЗЬЯ1на'ва , л,адь спогади

. . . • • • . .

C~eд тих, за ,paXY!lOK

кага

росте з а.водськ'а пЗ!ртіина аргані· зація, є ВlІхо'ВЗ!нці Лені'НСblкога

учаООИік:ів

ших Пlнань .кО'МСОМОЛЬІСька,Ї робо-

І щО' характерна : ста,вши KO~IY-

ти. І КОЖ:НOlГО разу кО',мсом,а.льськ.і ЗJКТИlВlі'сти одержують від стар-

ністами, ці roваРI!ші не ПQри: в ають ЗВ'Я3КііIВ з камсоМолО'м. Ка'н-

!

Великої ших то,варишів цінні поради .

ди'дат .партії

~_

. .. {:z

Михайла СеМelНаlВИЧ

! ~€~~~~:~~~~i:::~;&~

::~:~~~:;:;':y::~"~~~:::':~ 1······ 'к'. о' ЛИ ПпАоРр7'ZуЙчИЕк.;воим7'у7'Нн І с""'-·т·. ·и... ·••• про

МІЦНІ ЗВ'ЯЗКИ

1

Не р,аз слухалО' па'рті,й'не бюро рок . і'в в Иіl\.ШКа ла аКТlDВlНИ'Й аБМіі,н І сек:ре;l1аIРЯ кО'м'сомаЛЬІСbllЮГО комі- камw'молу. Одну з рекомендаЦIИ ДУ'МlКаIМИ, праJГнення з а,вж,ди і у тету А . ЛYlКашова з тих ЧИ ' .н- Їм да.в 'KQlm'i-rer ЛКСМУ.

нізму. Партійне

вміло

ПОРАДИ,

АКТИВНА ПlДТРИМКА

,ННlНI члена , кпрс. його розповІДЬ про діл,а камса,~юльців двадцятих

хованні МО.10ді

-

ЦІННІ

з 1924 ра!<у,

з

МОЛQЩ!l.Ю.

',' ,~. • • •

На

заClfданиі

комса~IOJIЬСЬКОГО

CtJKOro

заIВО'Д-

KOMireTY

часта моmна ба'ЧIГГИ члена

КПРС

." Віктора Пе'тровича Л ИІНІНіИlКа , кафрезеру,ва ,1ЬНftка Валерія Чук,а· Вітчизняної ВIJI,НІ1 М2IКСИ'~ Степа­ Це за пропозицією п, ариинClГО 1ли' шнього ка:l<lСО'МО'ЛЬСЬКОГО аКТIf НОІВа. У ни;х Є чому повчи'Тися. I1ОВllча Скиби, ВаСИ,lЯ ОлексіliоПРИRШЛИ КОМУНІСТИ бюро тут поца'",и . П'РО'ВОДИТИ lВ'іос·та. BUH 'і зараз ду'шею з ком3бори, ПРОВЄ'lдені за пора:дQЮ вича КИlСлова та багатьо,х іIНШИIХ! «день молодО'га РОбll1НIІ'ка», це СО'МоОлаl:\I .. . Черюві К'O~~caМO.1bCblKi збори у ДО

КОМСОМОЛЬЦІВ

мехаlнічному І'·,аЖЛИlве

цеху .

ОБГОВQРЮЄТblCЯ

-

пита,Н'ня

'ВИіх,ова,н-ня

молодих робі11ників. ЯК і заВЖідІІ, на зоар,а,х присутнІй хтось з ІЮ­ M.yIН>їcтiB. СьогО'дні тут секре­ тар цеховО'ї па'Рl1і,йнаї ор,J1Зjн,ізації Пе11РЮ Олекс.іЙ/ович Сол(}дкиЙ. Партійний lВажаlК не об\lежує ком,СОМЮЛЬСtJкоїініціа,тИlВИ. Він Y-В'ЗїЮНО

слухає

ВІІСТУПИ,

цехава'ї ПlаРl'іJiнаї оргаlнізації, до!J()МО'ГЛИ КОМIСОМЮЛЬСtJКОМУ бюра ще ближче отати до Ma\lloдJi.

ХЮСJ.I:ІТЬ

го

без

збори

чи

участ,і

вечори

. . б ' зо ов язання виростити в 1965 році урожай картоплі по 140 центнерів на площі 100 гектарів» _ такий напис

на

краси,во

о

Ф ормлено-

Семи-

артіина оргаНІзаЦІЯ U

. '

полківської птахофабрики своєчасно

потурБУ'валася

товлення

дійової,

доручили

Семену

наочної агітації.

Дікареву.

про

виго-

конкретної

Цю роботу Григоровичу

Комуніст

·

иа

.

відображені

ВСІХ

пл о-

т . Діка-

соціалістичні зо-

в завершальному році семиріч. , секретар партійної

с. Се\fИ,[ЮЛі<И.

організації.

Партійний

комітет

П'!Ш'ЙЮІІВ самоД~яльних ар. Г р 'ГИ'С'НВ - де,кламатора . l\О'Р-

зуна, Я:КИЙ про,читав ClВif)Ї ві:р«MO'C®Bl-1ге;рою»

КО'j)lДОIJI'l!ИlК»,

та

«При-

спгва'Ків

a'KO,мnaHeME;Н'Г

під

1ВчwrеШ"J;И

Г. Ба, оич, таШЦЮРИС11КУ д. МаРУ'шевсь~у.

На закінчен'ніЯ

агі'flкvльт' бриlГalдИ J

учаСlникам було

вруче-

НО кві'1'И. Гл'я:цачі гаряче дякували Г()lСТЯ~[ ві,Д!Почwно'к .

за

'Iі;УЛЬТУ:РIJИЙ

П.

КУ

кО'нцерт

дали

йогО' та'нці,

ПРClграм'і

ВИСТ'УП

х О' ру,

XY'ДO'GКHЄ читання у Іви­

конанн.і І В . Г. Більсы\оІго •. Хо­ роше

:враже,ная

crrравила

іНа

нас п()стаlfов:ка п'єси «Мати­ наИI:llИ'J1ка» у ви'кона;нн.і міецевих са. Мі()іді,яльних аj)'rистів. П()lоільше таких ВИ 1 С'1')lпів! 'Вільше п'єс у по' становці сільCM"OIГO' Д' ра..\lJГУР]I,а, З:ll'ЇСТОІВНИХ лetкцій на

більше ,рі,зні

І

ПОНОМАРЕНКО, О . ШЕВЧЕНКО, робітниці.

пе­

виробничих

Usією

бібліотеки

в

робітни,чому

ГJiРТQlЖIfТ'КУ і ВСТ2IН'О'ВЛенн,ям т,ам перехідногО'

планів та

якості

ним для в

і

повчаль-

j

вимпела

кращій

МІтету заводу порошко-

n

над

ді\lltJНИllJі

J_.=.

де

хід

кульrrармі'Йці

разпов'ідають

оільськогосподар,ських

" , СІклад pe.,'J)Кo- \

органlзатоірісы\І ~

П

ІЩДГОСНУ

\

е' тфа ,

КовальЧ}ч,а. 011ВО-!

А

висту-

пра

робіт,

сIлI>сы'оІгоo

апеЦlа-

Г()lСIП()ІдареТlВа,

'~~~~~~~НИ~И сільс.ької ї'HTe-!~ ГOlВо,рено

заключне слово ве.:І.У-

поп""

д?вики. ви:ро' ;ниu;rва,

ЛlСТИ

ЦИ:~ІИ ;\'Н'ЯіМИ ві,д6У.lась нарада peiJjKOUIeгiї. Всебічно 0;6-

весь

виконує

скла,д

пюню:

а,[1іт-

GюілЬІКИ б не співали,

поздораВЛЯЕМ!

пають, ВОНіИ

вмілу

за' са,дах,

=~~:ТItBHY базу. .

І ась -

чих.

так по,чи.нає овій ви, ступагітВИКОРИСТОІВУЮЧИ міоцевий мате· культБРff'га,да райО'Н'ног,а Будинку p,ialll ТО'ГО рщдгаС!lУ чи птахО'фаб·

культу'ри, я'ка обо.,lугавує l1рудів- 'РНІКИ,

І

роооти з..\lіцнено

моло,

ол ЯМИ

І ~ УОПііха'ми воі,х '

бригади

KaiLl'PЇB на громадських

просл,а,внть!

а",іт,культбри:гад,і,-

чи

ра'дяться про стварен.ня

BiTa€'M ва'с, радгоспні трударі, кульrr6Р'Иlгади

У БроваРСЬІКій

ЗМіСТУ

II

, . PNfO три черго'В~~ П ЯІЧ'РІК. И, диlх ' робіТlІJlШЮDВ, я-кі пі<:ля за'КІЇ'Ндо (жладу Я'Ких ВІm~шли пе:речення шк'і,л ПРИХОД'ЯТЬ ,на ~aBOД, ~ б . реНlНЯ

І труд Наlраду доблеснии

ра,ді-

\

мет.о,ю д:ал. ьшого п.,ол:іlпшеНI Н~ ~

_3_

кі,м-

!

бшгаl'отиражн'ої га'зети, КОМl),!ні,етИ'Ч'ну працю». ~

СЬКіі З'КТIIJВlї:сти радяться про ст.во· ~ ТIВ3!н()вича

ного будівництва. М. ПОЛ ІЩУК,

C~KpeTap партійного ко-

Н О ВИМ И

КИІМ. За<раз П, а,ртіЙ,Нlі і КQМСОМОЛЬ- ,'Плановика

паРТI·И· -

основ

,

л~~тшв~ ХУідоmНI:ЮЇ оаМ()\дііяльнас- \ леІ1ії. РЩJ;а'Кторо>М заТІВeIjJI;.tжено'

продукції.

партійних активістів

опан ув анн 'І

!

аКТИВІ' СТІ' В преси

ІГазети, Яlкі 'виишли і

за остаlННlі'Й ча,с, (жла:дено lІл.аlН ,рооО'1'И на ПО'ТОЧНИІЙ мі-

CJIIць.

Г

ОЛОRIfУ увагу звернуто

\ на ДОіГ.rnяд за поеі·ва.ми, пі!Д'гО'-

А кіlНча'fИ час,

.~ тавк;у

, В і'ншо",у радгоспі Вже чекають н,ас.

І в вас, і в нас хай буде гаразд,

Щаб ви і ми щаСЛlDв:і були .

до

ЖlНИJВ,J]lI!f)Д}1КТИ!В- ~

~HiiC'rb wа[JИlJIництва. А'ЮТИlвіС-, \ ти п,реси Д()І.М(іВИЛ1l1СЬ 11І"0 те, ~ " ~'

як юра ще ВИlOвітлЮ'вати па.рФ 'U

TI~He,

КООІіС{)'МОЛЬСblке,

прО'.-

І від ЩИРОІГО' се.рця вітаєм, пра тих, ХТО' сьогодні попереду. так переїжджають уч'аоники СіШJlIJюве ЖИІГТЯ, роБО'1'У ШКІ'Л, Щастя в,а,м у житті, Є в програ:м'і ,згі'l'культбрн,гади XYДO~' HbO-1 са'ма 'І'ЯЛL'Н'~~І' з одУ . . . б І ~ и U~" труДІ І В кохаННІ ажаєм.- и са,ТНРИЧJIII ЮрШI, гумореоки, я'Ю н'ого радгоспу в інший, з ферН з>н' у'Чать голоси ведучих . Іх . змі- читають Василь Чубук та І,ван ~ а в I:)IJДIJ1Iках пр'ацю'ВаТИ· Л ми в поле, в бри'гаду. е(, • • П К U

нює

п:іон'я

З'е, млю» :

ра,пи'ви«

РОРlДн.уИіТВИНОВ.

Ой ти, поле, ,без 'меж,

без краю,

У:к;р,аїно, pi,дJHa земля...

І зrНоОВУ голоси ведучих: Де ·І\ІЗЯТИ нам ТЗlки,х

Пїк:л'я

'Влучного

.1Иlне дзві"каталоса Р·ОЧКlf-ГОСlПодаrpО'Ч'ки»,

іН'УЮТЬ четверо

'",,'

!

муть

poIJIKo'])IIIB'cыiJI

сла,~а ч.итця Юf~Лі~~,. УчаСКУ~і~,,::~,іЙ,дIJJ~~л,яддуа.1:~ ~ тотир. ажп,ої пісня я :ку

«Доя-

'" В· ИlКа. ПОСtl\laМИ ' вони

побувають

д:~вч,ат, учаониць ращ.гоопах раЙо:ну.

канцерту. 'в ПРQl[1ра:м~ агіllКУЛЬ1'бри'гаіДИ велиlКИХ сл:ів, в !1jJ Wlі , ТЗlнці, уюра'ЇIИСl>юі і російправдивих і яскравиlХ, CblКli нзра'Д'ні та ліриЧ'н,і Пlіон.ї. Бе-

""Ш~",..

....

'.ЩО .К"""ОО,,.

Л. інспектор

тури,

в

усі,х

ГЕРАСИМЕНКО, райвідділу куль-

член

позаштатного

відділу культури

і

освіти

редакції газети «Нове жит-

"..

, Г

ОООl

пости

oalГa-

га,зети, а. в рад-

є Ра П'" пrra.т-

с'])во' рЮТЬ"",u>за;

,

ни~кО'реС>ПOlн.деIJlТСbJ!ШИ пун;кт \. ра'ИІІ'а,зети «НО'Ве ЖИТ'І'Я». \ Редколе'гі'я 3 нО'вими си~а- \

~

,..

ми ПРИlСТ}lІаЄ до Р()ООТИ.

!

, \

К. ДАВИДОВ.

Робкорівськиіі

\

~ пост райгазети ~

!

На

за'ВО;Іі

хо.1' f';{І1лыlкuв!!

СТВО'IРеІНО'

р(}бlко,рівський

райга3е'І!И

«Но'ве жи,rТJI». йо­

П()lСТ

ГО С'клад заmерджении П1liI!ТЇ'Й­

НИlм бюро в кількості

6

акти- ~

В"Ьст:1в пр,еоrи. Керувати ПU'СТ(Щ ~

дО})учено А. А. М,о[)гулI>ЦЮ.

секретар

заводу.

В.

, \ ,

РАДЗИВІЛ,

парторганізації

~

"I-..,....,..~...".....,......."......".....,.~

1:1.====== :

На фата : ку.1ЬтаіНlіііці Лі,дія Герасименко, Mapi~ Горбач, Ва­ ленти,на Муравська, та Г а.шна

Я.ковенко

2НОВЕ ЖИТТЯ 8 червня 1965 року.

погляд,

ЯІКИІМ

те)lИ.

О.

наш

паМIЧНИlКIВ.

~'ВЖДИ піД11РИlМ!УЄ КОМСОМОЛЬСI:.lКlУ ~легі'ї itніilliіатИlВУ . ТаlК було з оргаl н,іі3а«3а

Щоб wашу ПЗlР'J1ію, щаб ве.lИЧ сеЛ'ИIЙ слів ді,вчат lмі'нює Ylкраї:н-

ЦИіМИ днями ДЛЯ трущіlВlНlІ1кіlВ нашОІГО села УЧlні Се' )!ИПОJDк..ів-· сыкїв()сьми'р ічIf;о'її Шіколи. В

на

паІГ;р'і6на .. СИЛАМИ ., тут КО'М 'YlНIСТИ , не оол.ИJШаються осторонь ви·, П' U 6 ступають 'на c€lMiH.apax, вчать ак· ~ , а,РТП\1не ю р ? л~а';JiГ'()ІСПУ тиВІЇ,сті,в на власному дос.від:і. ~ « IВеЛИ:КОДИlмерсЬіКИИ» INГО'В()РИРаоом з тиlм лаРl'ійне бюро ло питанlНЯ про ро'боту редко-

КОНСТРУКЦlИ,

Він був корисним

Всі здорові, воі ЖИlві

Та,ких

робкор.

• • *

3~іIСТОВНИЙ

ІН

Д,

аlкти,віс:ти,

п, ЯКИ'И з u:exOBoro ста'в за' водсь- ~

нання

·1

І ми вас в!ід душі

ВОНИ ,

З

ПОJlіпшення

П С НЯ

ників сел,а.

П,Р(),І\І(}ДЯ- \

'Haf1\i, llа'к було і з створеНlН'ЯМ ка-

завітала

Х'і,,'\1ЮШ' Че'рвони'Й ПJ}апор, тел-

регуля, рно

д,іЙQВlа дО'помога .

залізобетон-

",:,д,:,ч:Й,~;:~:~:::~~~_.,:'О~.:::~_ • • • •

у ці СОІн,ячні діні

завсщі

. . роБІТНИКІВ на дострокове вико-

роботи», з якою виступив за-

п'юь МlilМцi'В завО'mвав п~ре-

ші

заво.ll.У

Нещодавно

Ми в,ам П'аlВlі 'да,ми,ти

і

у

~

M0..10дJЇ

партійного активу.

ЯІКИЙ пО' піtцсумках рО'боти за

..

за,вершен,ню ,навчаль-, ~

КQlМС()lМОЛЬСtJ!ШХ Qргані'заціЙ . Це- ~

взяли партійні активісти з

ємствах, на мобілізацію зусиль

та внутріпартійної

нових

порошковцями участь в заня1'-

навчанню

а.гjткульт6ригада З СемиполоlК. КОЛе'к' ти'В нашorовіміJИ\а,

На

сової роботи на цих підп ри-

прослухали

ВИівішу-

ться сеМ<іна,ри ceкpeTap:ilВ цехових ~

значення

сутніх активістів

Але

тарі і партгрупорги обміняли-

організаційної та політично-ма-

цехових партійних організацій і партгрупоргів. Понад 60 при-

ТОР:[1маші.вці,

УСПІШНОМУ

Семінар націлив ceKpe~apiB цехових партійних організацій і партгрупоргів на поліпшення

тут відбувся семінар секретарів

по.раДIІ-

HalГO 'paIКY.

БМУ-39,

надае

~юло.Діі

.

правильне

заводу

великого

тьс'я

шиноремонтного заводу.

порошкової мета.1УРГії

бюро

ведення і оформлення партій-

про

них промислових

п, , ПОВЧАЛЬНО

пар,"іЙ!ного

вати сп,иеки rrpo їх УСП1шність 'на і . Д. КАЦЕНЕЛЬСОН . ви,щНОІМУ Мlісці . Так і ;r.pю'блено. А зараз 80Я ува.га - екзаl",еиам, ;,-----~#_-----',

ті

НОРИС иО

нізаційної

Л{І

Вчарашні 'КОМСOlмолщ'ї, сьогад­ нішні ,КО~I'Ун,істи праJЗiі,_lJНI1КИ

ли: вета,новити Зв'ЯзО'К з школа- j>elКОНЛIІIВО' j:;ві,дчать пра спраlВЖНЮ ми і учбови,ми З, ЗJкладіами, де вча- :урбату паlртбl(~.!)<Q про сваїх бо­

ся досвідом роботи. Разом з

М МЕНЖЕГА

ки.

у цей неділь'ний день клуб рудlняlнсыоІгоo відділка був

перепО'внениЙ. Сюди

ЧЛЄІНИ

І ,ваном ОпаІНІа­

ної документації тощо. Секре-

. П Р ев успішно виконав партійне ДОПОВІДь « ро завдання . цехо. _• • _ • • • • • • • • • • вих партійних організацій і v І партгруп по поліпшенню орга-

ИУПЬТАРМІИЦІ _ тру ДІВНИИАМ СЕЛА

да

КП України І. С. Могильний. На семінарі обговорено питання про роботу з молодими комуністами,

бов'язаннЯ, взяті трудівниками

му щиті можна бачити на полі, де працює передовий механізатор. П

З араз

чів встановлено щити, на яких

СОЦІаЛІстичне

ува,гу

руху за КОМУНіїСТИЧНУ працю се- па,Рllі:й'ної ліlНlі'ї в комсомолі. На P€IД маЛОдІі. Тепер на заВО',J,і па- це їх націлює партій,не бюра.

D======================

щах каРТОПЛІ, кукурудзи, ово-

ка Миколи Микитовича взяла

каМСОМ{)l.1Ь·

па·СИЛlIiВ

Iliро-

Баlга,то к,орисного і повчально-, членом партбюро ПОЧУ,lИ КО".СО~lОльu:і і молодь COBI~eM РябllМ.

доручення.

«Механізована ланка Савчен-

комітет

КОІм,уНіС11ів.

В ПАРТІЙНИХ ОРГ АНІ3АЦІЯХ

НАОЧНУ АГІТАЦІЮ

парадою к,амуністі,в

СblfШЙ

леЧасто зустр'jчаютl>СЯ ко MCOMOVlь­ н,ад 50 юних KOM~Hap'iBЦiiв СП,равж• • • І І ц,і з ДИіреКіТОРО'М за'воду ОлексаlН'Д­ редови~і.в виробнИЦТ'ва, Ми роз,пО'віли ЛlFше ПІРО аlкре\I,ї п:рихClд>ЯТЬ вони до МОЛOiДJі не 5f.K po:l1' МИlКолайО'вичем Он уфр,ієвИІ'" , Н'іх маЙСllріа Своєї сп'ра,ви . . Вел НІка кількість мал О.;! і вчить- фор"'и пз.'Р'Гі,Й!нQlГО Ікеріil:!lни.цтва ОlТіIКУIІІИ, а як СТЗJрші тО'ва.риші, сеКіретз,рем паРТі.ЙНQЇ ор,ганізації аРГЗlн;їз:ац.іЄЮ . ХOjроші пор,аД'НlfКИ. ІваlНОМ МихаЙJlовичем Притулаю, ся без івід,риву Ві,Їід '8 lІ:робн ИЦТ,В а , к'а'мсомо,nьською

со,мО'льсьюі

=======================0

ВИГОТОВЛЕftО

за

І Тlаі< ЗЗlВЖДИ. Рідко кали КОМ - фРО;Нl'і.

СХівально

КIIВ3 .. Г;)_ЮООЮ, піДll;ШМУЮЧИ цін,Нlі

Мужність і в,іДВЗJГа ФРОН;ГОВlІ'оІ(Іі,в І(.~иче НlЗшу С.1<1ВНУ юнь на пат­ ріотиЧlНЇ опраlВИ на трудовому

вист.упають

пеРeJ1

тру­

Дlвннк,ами гародньої бригади рад­

гаспу

«Красилі:вськиЙ». Фото А .

Козака.


... . ' . . . ..................................... ' . . . . . . . ....... . І '

~ ~~~~;н~їНЯбаз~ат=~~~:~~?~

Ш

і радгоспів, підвищення вро-

жаю

і

піднесення проду,ктивтваринництва всеюt­

ності

родна справа. На це особливу увагу звернув березневий Пле­ нум

цк

рив

го

КПРС,

важливе

піднесення

подарства.

який

питання

рішеннях

нашої

ки .

Колективи

робітників

дівельників підприємств

ганізацій

і

бу­

промислових будівельних ор-

22 і

Броварів

весня!'ої сівби. Вонн для по­ треб радгоспів і птахофабрик виділили також значну кіль­ кість будівельних матеріалів, заліза, запасних частин до машин і механізмів.

завезли

На черзі дня будівни­ цтво силосних траншей. Сила­ ми шефів і сільських трудів­ ників їх треба спорудити біль­ ше 20 загальною ємкістю на 46 тисяч тонн соковитого кор­ му. Це дуже відповідальне завдання. Тим ,більше, що ро­ боту слід виконати в стислі рздгоспи ~A.

А

1

до

і оА

липня,

птахофабрики

Вони

кубометрів

100

земляні

цегельного

заводу,

ними

.

свою

дружбу

конкретнн-

а

ням.

і

дбають

,про

дальшого

жуть,

велику

силосну

Вони вже вклали в неї перші

НАШ

ниlХ цен'ГРів РОС'l1убліки ми ве­ демО' будівНИЦТВО' еЛеІВ'аторLв, потокових ліній та зав<Wiв ПО' переробці С' Ї'ЛIlСЬК()І1()CJпО'даIРСЬ­

сш:)<ру~.ження НОІвооБYJДО'IВИ БРИІГа­ да монтажНИlкm, ЯIrУ ОЧ,О'ЛЮЄ ШКТОР Паl}хом,енгкО'. Вана ус­ ПlішнО' оораВИЛWC:ІІ з ПООТ<l.вле­

кої ПРО':ІІ1УіlЩіі, окла.дів ДJI~ ~­

'НИМИ

р'ЇJГaН'Н1Я хл~ба. Тепер JI .нас

виеОК(УЯJl~і~нО' П:РОІВел'а мО'нтаж вс ilxм ~ ал О'к О' H<JТ·P·Y ІЩій і .з6іj}­

О~Н<УЧ<liCl!lО' з зведенням зерспоруд.жуемО' на Врова'рс. ь.кОІМУ бу:дFвелы:Іl.'\Іуy КОМJбї ' на'l1і ~УШИJlIКУ ІДЛЯ сушінІНЯ ЧОf}I:ІО'вихзаГGr()вок з лkО'­ матеріалу. А 'на 'вушщі Требу~івській, ІВ !l}айО'ні l3aBO'~y ТО:РГOlвелннОІГ.о, маШИlноб}'lдуваНIf,я, за ЮЇНЧУЄМ О'

НОІ1О' 3<WIЇзобeroну. Так самО' ~обре ПО''IlРУ'ДIIJ1ИСЯ бригади му­ лЯ'ріlВ МWКО'IJІИ Окал:і'я, а'Сфаль­ ТУ;вaJIьників дМИ'11Ра ДаЛіІіДИ. 3аlj}1Ю в КО'р()ст,ші здаємо в

піl~ГО'ГОВКУ д'О за;.кладання п'я­ 'IlИlпов.ерхOlВОГО буди'пку на 70 I\JB3Ip11I'p. На пе-ршО'·му ПQ:ве:рсі БУ')J;УТЬ П'j}iliЦЮв.ати ,два магази­ ІНИ. В БУДИltmу ЖИ'ТИМ)"ТЬ !На­

еЮCJплу.атацію новий зернOlОКЛЩ\ (JМiюїlcггю на 3'200 тО'пн. Бу,Ді)'Є­

ші б,уді'Вельнltки.

га~'ча

пора:

ДО' поча1'КУ жнив треба :Ю}'Іду­ вати і здати 'В екоолуarrацію

ЯlliJнайбільше мех~нiJ:ювaних СЮЛ1liдШ для прийма'н'Н'Я ХJlIіба НО'ВОГО' Ів~оокаю. В МWНУЛOlМ'У мjlcdl'ці 6У'~вельники здали В еюоплуа1'щію

ПO'l'}'жниИ:

склад

безт<1'РНОО'О зберirакня і відпус­ 'ІСУ 6(Jj)ошна хліБОЗ<1'оодам на

сховище

в

країні. П<Уді{;ні СІклади є тіль­

ки в Мос'юві і Ле.lfіlfгРаді

МО

в

по

два

вклали в

'нею

таких

Б(}РII'ClIIО'л'і

3alВдан.н.mми,

же

зби.раЛblНИХ

БерОО'а:нї.

ЕКШТУТ,

управління

"

Ч

ться

З

часом.

ЯК l1реба,

то треба. Б гаlРЯЧУ пору і ІТіс' Л71 роботи з:мишається .на го· ДИІН,у-другу_ Працює з душею. 3ІНає ІВСЮ TeXIН,iIКY», це слова ДI~peкTopa Іра·дгоспу Івана Мн­ хайловича ковбаси.нсыго.. По· тім ми .розмовляли з Басилем ТИХСІНовичем Івашком. Моло­ ДИ:Й :ЇHvкeIH'eip так Clка.за,в I1'РО за.Б1~дlУЮЧОro ремонтною май· стеРlllею:

ди

Хороший оргакізатор, лю· його поважають. Ніхто не

скаже

МИI<О.1З,

з

МикOJJЗ

жу сказати, що ,ві,н Ідобре роз­

бlfрається. А в дС>lК'ОМУ ,LtіЛlі­ На.І!lіть Кlpаше мене. ДоовlД ве· .~ИКІІІЙ має. СЛ'ОВО~I, майсreр на всі руки! В 06ір"ню перерву ми зуст· рілись З Миколою Теренті,Йо· вичем. Це окромна людина_ Бін нз&іть насто:рожено зустрів на­ M~P ,кореспондента написати

-

в

HbOro ЯlКось

про

мене

коли

вже

газеті.

неЗруtt!lО. МОЖ'на

у

в.ас

Що

писати?

таке

ру

ЦlЄI

важлива РlJ10а хара!кте­ ЛЮДЮІИ

працмюб­

-

Сl1ВО_ Любов до' техніки_ Почи­ flа'в B~H з того, щО ІВОЗИІВ У ди.· Тllнст&і воду до тракгqрі:в. Був ПРИ'tf~п'лювачем. Б apМfiї ра­ дистом. ПіСJlJЯ тракторних кур'

сьв робив в МТС

н,а «~ТЗ»,

«Y'Hli,bep-сал~», «На ті». Потім на всі,х JНOt&их маШИlнах праЦlооав. Б)'ІВ елеКТРИIКОМ, TOIКaper.t, МОТОРИСТОМ,

110

СЛlOOарем

'Гру-

пр и,чіn.них

в

ж Та

завда,нIНЯ,

то щоб небагато. Бо в житті знаєте, як бувае . Сьогюдні доб­ ре, а ~al811pa спіткнувся щесь ...

тує, в,дОСIКОlНалює . Разом з то· ва'риша,ми ІВИГОТОВЛЯЄ ріЗlн.і пристрої, щоб, ~e тільки ІМОЖ­ на, мех,аlнізу,вати ручну п;раlЦЮ .і екОІНОМИrг-и державну копійку, шоб СIТ,'JЮщувати і пол'і:nшу.ва­ ти' виробничі процеси_ Ра.ніше 6чку в'ьд сщюморіз­ ки до ,кормозапаРНИIК:ів доста,в­ ляли В'ручну. Бручну наван,т ·а­ ж.)"вали на п,і:д,воду і розван­

таЖj'вали. А чи не мож.на

доміСllКИХ

роботах.

Вlа,в зерноочисні

Ре~юнту­

і 1roрмо:nодрі.б ·

нюваЛblllі машини, ВО;ДOIlоста· чалЬіНУ систему, а'ВТОІІtОЇЛКИ, аlпа,ра,туру меХallfіЧIЮГО дої'ння, оБIlРИ~К}lвачі і обпилюв'ачj_ Ііна;J~ше ооа,жучи, lІІемає в гос­ ПОідаIРСТВ~ маши,IJИ, юсої 6 не ЗllІ'ав IМИlКола ТерентійовиlЧ _

-

ГЬри:йщенова Імашина_ Про­

ДIІIВЛIOCЬ,

-

пометикую

і

все

стає на OBO€ мkце. HaB,jTb за· прошують праЛЬіНі машини .1а­ годити. І швейні нових Mapo~c

Але

ви

цього

не

пишіть,

-

ПОСМ\Ї'Хlається майстер на всі РУ1КИ, бо ПОіЦумають, що це я на під,робі1'КИ ХО'дЖУ.

За що ж все-так!! хвалять т_ Гольця? За те, що, маючи глибокі знаНIН'Я і великиІЙ Пlр·а~· ТlІОч·ниЙ досвід роботи на,ми й механ,jзмами, час

ШУlКає

нове,

з м,аши· віlН весь

etкюпери:~!ен-

запарники.

ок,ребкОВНЙ

тра:нс'портерз

ГHO€'

ДОПОЖJгою

шес­

ЩРlНі ' був СПОЛУЧelНИЙ З голов­ ним транспортеРО'1\!. TaJ<!j. кон­

С1'р,укu!ї'я, ках

до

речі,

багатьох

в

корівіlИ­

господарст,в

білыщменшш

Ста,рі

жатки

і

об·

А НИlКИ

ОСЬ

що

майс'Грам

зрооили

м,аЙстерні.

Бони

відділом

Отже,

перша

:відповіlДЬ

й

то

при

наявності

запасних

чеР' ез ДІва-три

l1аразд

з

Та

л ОіоН'и.х

ком6айlНЇв_

веЛИIК!~Ми.

маши.на,ми_

д!ва

-

д:ругий

Одан

з

них

від!р,еМОНТOtваIНО,

в CT,alНi ремонту, решта

чекають ·на

нього.

Коли

він

-

на·

ди.рекція

поскvлилась.

шістдесят

«Ось

карбо'В,а,НIJJ'ї!в

за

ремонт!».

Тепер

стала

га,,Щк;овість

йому,

ЗРОЗУ\oJі.10Ю

BliJtnOBi~i

ХОрошому

і

за-

МаірчеНlк,а_

комбаЙінеру,

не

стане, неВIЇДОМIО . А чим пояснити те , шо жоден з ЧОТИірЬОХ зернових ко'мбаlЙIНlів

діУже хо'Гілося б, шоб газета висту!па.1а з критикою на адр·есу реМОН11НИlкіIВ.

на нинішній ДеІНЬ не ГОТОlJ!ИIЙ до роботи, хоч механізатори рооі6ра-

Решт:а діва 'Кіом'ба:й,ни в «СіЛЬІГоопсгеXlніці». Там кращі Y\oJo-

ли їх ще раlННЬОЮ весною? У \ ви для pe\oJo.Hrгy.· Але і ремо.нту l1ракторному стаlН1і ремонтується і МlаШИIНИ ВОЛОДИЮllра СаМСОНЕшка, два «СК-З». І наПРИlклад, теж не BIJ.ДIHO ~і'liЦlЯ.

ко.~и

-

ми

АJJiJд.рі:Йовичу?

Йо·го

-

ВИПУСТКМО'І Че,рез

запитує

рад.гоопу т. З,абія:ка кюмба,Йіна Ng 9.

_ мова

П_

НИЗblКУ

Vн,женер. 'ВИХОДИІВ

П. 'воді,я

БИIПУСТИ.в би деоято,го (,розця віlдбул,а,сь 4 Ч'еРВНIЯ), -

на

оллату

він

рідко

ро·боту .

ТаlКИIМ чином, є дві заПIЇІЗІн 'ілого pe\oJOHTY

ПIРИЧИIНИ зернових

КОМlбз,ЙlніIВ: перша це НИЗЬІка оргаlні:з,ація праці на ремонті. Про

І ві,ЩПОВіі'дає І. А . Марченко,

І

би запчастини_ Та валЬІНОІГО

жд.УХ:IЯ.

апа,рату

й

- ЯК- ~eK:pa(JHoIMoBHO .свідчить хоч би nазозваlРЮ- и те, що КО\1баИlнерн до цього

ні,як

не

д!і-

часу

не

І цюють

мають

помli ч'ннків

, саМОl1j'ЖI<И_

і

П'ра-

А друга -

Зовсім інше ві,Дпові,в I,BalН Atнд- f неХітува,НIНЯ кері,юшк;ачи рад:госпу

Рейдова бригада: М. КИ-

РІ А, механік об'єднання «Сільгосптехніка», Б . ПЛ Е­ ТЯ Н И А, інженер по техНІЦІ

нали 'Гра'Нспорте:ри, бо немає ПОТlреби в ТО'МУ, щоб обидва д'j'lI;IJИ в однн час. ПО-'друге, lКiOJI и т еп Е1Р otд IIJН З ,н И Х Ів ИlЙlд е з лад'у, 1'0 другий п.рацюватиме . КріЇім TOro, замJcть ,недовговіч· НН-Х

дерев'я,Н'.их

вони

праців­ роЗ'ед-

безпеки Бориспільського тресту, М. ГАБРIИЧУК, працівник редакції. ---а

~~---

вигото,

вили скребки з товстого. па· C<l, ск,ріПИIВШИ їх металевою оБШИІВКОЮ. Ц~ не поламаються не окоро зітруться_

СпеЦlіалісти маlЙ,стерні разом МИlКОЛОЮ Терентійовичем ви­ тра'НС!lортер

для

по­

дачі каЧ8ІНів >КУКУРУ'дзи в са­ петки, зробили n'РИС11рd'Й до l1РЬОХ тр.а·К11Ор.нИIХ б)"н'керlів для РОЗ1<ИД1l'НlНЯ міlll'добрив, спарили овочl"ВУ сівалку з гнoqюз·ки­ дачем, якиЙ подає в рядки пе· рenriЙ. Таки,й же ПРИІСТ9,і,й зроби.1И і до ка.рroплеса'джаль,

них

a·~peraTiB_

товляють

Слюса'Рlі

'ВИіГО­

ПОЛlliВаJlКИ.

ОдіН'IІМ словом, l1ільки за ми­ нулий Р1К майстерня, Я'КУ 00'10лює М. Т. Голець, зробила 42 пр.IlСТрО ї і :P~BH;i ВДОСКOlJlа· Л€IНІНЯ. Це дало чималу еконо· МJію КОllпів, вивіЛНііИЛО багато людсь.ких рук, отже й :щеше­

м'у п'р.ацмюбу раціоналіза­ тору М. Т. ГOJJьцю.

ко.рі,ВflИКУ

повинна

райкому КП України.

бл,а- Та

денІНО доводиться мmяти по кілька окребків_.. Мафна робо· _та і l'рата" держ.IІВНИХ коШ11ів .

на

l1РЗОС1l0ртерах деР(\8'яні і час­ то виходять з ладу. Б кож·

Н'ОМіУ

транспортним

юосар- Ч3lCТин, а друга -

що·

Ж, С:Кіребки

робота

Л. ПАВЛЕНКО, завідуючий промислово­

хліба-,

вило ВИРQблюоону В радгоспІ /JIро.дукцію. За це аДМj~нj.cТlра­ ц,іІЯ paiдIГOClJ'Y, партїіmа і проф· спіJIКОljа О:РіГанізації за,вдячу­

лаСl1і . До Toro

Ця важлива

бути ,виконана у визначені строки_ Партійні організаЦll шефських підприємств і рад­ госпів та птахофабрик повин­ ні взяти будівництво силосних rпоруд під свій контроль.

тили :краще. ЯІК не як, а машина скл а,Д,н а , обсяг роботи чи ,малиЙ.

ГОТОRИЛИ

КЄlр,шницт.вом Миколи Терен1'ійо'вича встаlllОВИ.ли бункер, вентилятоІР, т,!>убу, К8Jм,ери. Те­ пер сіЧІКа з-під січкаір!Н'і пря'мо в

соковитих

Зате, я'к показала переВЇpG{а готовності теXlН11<И до жнив, не осе

з

ПРАUЕлtOБ

Похилий

закладку

кормів, треба посилити темпи будівництва силосних споруд.

д~i. Н ·ічого собі. поп'раВl<а! Прот.е ВІД ІНШИХ меха:шзаторі.в ~Jlj почу­ ли і Тlа,ку відповідь: «Вони б дав­ но за'юіlНЧJ1.111 pe\oJOHT . Ca~li й ре­ ст,а,ВРУ1вали, шо треба, Яlкби ОПlла-

ме-

ха.нізувати цю ,роботу? Мож­ н,а! І р,обі11'оіИКИ майстернn під

поступає

почати

раДГООП1і І 10 чеР'ВIНЯ , тобто через тиждень.

Д;ва-rг, ри дні і _..

.Nr 5.

д ОПИТJIИВИЙ - -

Те­

реl!1"iйовиlЧ! НедаВІНО мн п.рий· 'НІЯЛИЙОГО В ка'ИДIМIIiТИ парт,ії_ Мико.~у ТерентJЙо.вича уже кілька раС3'ів обнрають депута· том аільсЬJ<ОЇ Ради. ВМ! ТJЗ,кож член шкільно,го батькі,вс.коro KOM~тeтy. Відносно техніки, 'МО­

про

Інша

> {

ва піднесення продуктивності тваринництва. UЦОб своєчасно

то

ПРО ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ УДОБА людИ'На! Не рахує·

авто­

рійОіВИЧ, колИl ми вдруге піtд·і- та'КИМ важливнм фа,ктором в ройшли до HbOrJ: БО'!1і з каі Д'рами, як матеріальний - Та тут небаг, ато роботи! СТИIМJyoll_

начальник будівельного

Іх

радгос­

ІОИ, так би мовнти, Н<І БОЙОВОоМIУ взводі. ТіЛblКИ «заряджай» НОЖlами ЇХ і ви:рушай в похід. G!lР,ЗlВні' та'кож ClКIllРТОКЛlади, гребки, ВОЛОlКуші та інший реманент .

нови!й,

1f()(жлаlлів

шефам,

птахофабрикам

го силосу в достатНlИ КІЛЬкості для худоби передумо-

У цьом' у г(юпOtдарстві є шіcrrь tи· ТOt6і

ПЛ{)lЩЩI~J{И для сушін'ня зерна.

Д.

і

.....

м,ашин

«І\Ірасил;вСblКИlЙ»

,ввe-дЄ'мО в ~ію до ' початку прwЙl.'lfанН'я хлеба НОВОГО' ,вро­ жаю. KpdlМ ЦЬ.QIГO, майже 'на BClїx хлі&ЩРИЙМ:іШ,ІНИХ пунктах КИЇІВЩИ,НИ будуємО' н(}ві

схоовища

ремонтом

ГOlПОЛУЧIНО.

Бровар­

БЕЗ НАПРУЖЕННЯ

РЕЙ Д И

З

• +. • ••

тє

І

осторонь

справи

Створення міцної кормової бази, заготівля внсок?які~но-

має

справ,

со­

транспортом.

«Гоголів­

конкретних

Ф

У свій час значну допомо­ гу в будівництВі зрошувальної системи подавав Семиполків­ ській птахофабриці завод залі­ зобетонних промислових кон­ струкцій. І за це сільські тру-

:&j}ОІВаФСIJКО'lrО' буд.іВ'eJlI>JЮГО' УіП­ Р3JвлінIНЯ. ;м 5 тресту «Укр­ елооаТOIj)млин, б:}ІЩ». Адже JI 3НiliЧ'пій юіЛlJкоС"Гі міет і ,!ХіНО'Н\­

перед

до

тонн

5000

стояти

допомогу

Шефи надіслали в радгосп бульдозер для копання тран­ шей, але він часто простоює. А будувати тут траншей треба

споруду.

ТР}'lДOlМlі, С'І1КИХ процесDв. Це тре­

БагатО' ста'рань

радгоспу

повинен

пам

не поспішає він

на

корму.

важливої

ти

щоб

завдан­

хоч

......

•• - •

ський аВ1'опарк. Він має пода-!

мало ще роблять. Так і з бу­ дівництвом силосних споруд.

мової бази для громадської худоби, шефи ,вирішили в під­ шефному господарстві збуду­ вати

Не

цієї

ський». Керівники шефської організації багаті і щедрі на обіцянки, а .коли дійде, як ка­

розвитку господарства, підви­ щення його рентабельності,

свО'єї .rIIраці 'ВНlОсить і К,ОЛ6КТИlВ

типу

Проте завод

будівництвом,

з

ніж

ковитого

шефи

виконають,

справитися

трудівники

сільські

шляхи

більше,

Чекають на допомогу ше­ фів будівельно-монтажного управління .Nr 2 тресту «Укр­ спецрадгоспбуд» і сільські

трудівники радгоспу «Літків­ ський». Як господарі, що

D' .

Т1\'кorо

вони

вчасно

кілька днів вони працювали на будівництві тваринницьких

чаtCГКУ

певну

договорі

у

, ••

споруди

всі можливості: певні запаси щебеню, залізобетонних плит та інших матеріалів.

машин

....,...

,

ки

д'р)'lГОМУ JOOМ!бінаті в Києв;. тут ШЩ)ОК'О' запроваджена M~­ Х'1\'нізаці,я 'і а:втома ТИlзація в.сіх

roШІодарства

У

визначилн строки, які саме ро­

МЕХАНІЗОВАНІ СКЛАДИ ДЛЯ НОВОГО ВРОЖАЮ У ~ce<H· apO'ДHY справу даль­ шогО' пЇ'днесеtLНЯ 'С]ЛЬСI>JООГО'

складеному

100

цен­

у.,

з

тонн кубометрів бетону. Робота організована в другу зміну.

червня.

20

у

СИЛОСНІ

боти

мулярів обкладають стін­ траншеї цеглою. А раніше

будівництво

до

у-.

5-8

турбуються про зміцнення кор­

тральних ремонтних майсте­ рень і сільськими трудівника­ ми радгоспу «8еликодимер­ ський». Шефи підкріплюють з о.·

!виконали

у+,

..

У

роботи, виділивши для цього бульдозер, завезли 30 тисяч штук цеглн. Тепер щодня

щебеню, виготовили 72 залізо­ бетонні плити та інші деталі і тепер доставляють їх на _міс­ це роботи. Робітники будком­ бінату ом 2 і Ітрудівники фаб­ рики . зобов'язалися закінчити

ського

поч -

.

до

Міцніє ленінська змичка між колективами робітників Зал·і­

коли

..................

боти.

хових ництві силосної споруди на 1500 тонн корму на Пухів­ ській птахофабриці. Вже закін­ чено копання траншеї, шефи

міщень, підготовці те.ХНіКИ до

-

1750-1800

приміщень. Спільними турботами про будівництво силосних споруд живуть і шефи завод по ремонту будівельних та шля­

Місто-селу

робничники подалн значну до­ помогу сільським трудівникам в будівництві малої іригації, ремонті тваринницьких при-

строки

організа.іЙ

беруть

шефство над радгорпами , і птахофабриками району. Ви­

І

партійних

у

дівники щиро дякували ше­ фам. Тепер вони зобов'язали­ ся збудувати дві траншеї на 4000 тонн соковитого корму.

в

тонн соковитого корму і вже приступили до ро­

переважної більшості під­ приємств та будівельних орга­ нізацій зустрілися з керівни­ ками радгоспів та птахофаб­ рик і домовилися про успішне виконання спільного завдання. Добре ідуть роботи на буді в-

помоги міста селу, на зміцнен­ ня між ними ленінської змич­

зобов'язалися

силосних

будівництво

ретарі

партії звернуто особливу у,ва­ гу на поснлення шефської до­

ділами:

споруд видана відповідна до­ кументація. Керівники і сек­

На

гос­

ми

•• у

,

удувати

стислі строки збудувати в рад­ госпі силосну траншею на

обгово­

сільського

У

нуть заготовляти соковиті кор­ ми для худоби.

дальшо,

б

видmе

у

........

'·і

ють,

наса МП€rред,

ДОПИТЛIfВО­

М. СЛОБОДЯНЮк. Радгосп «ТребухіоськиЙ».

ВіННИЦl.ка область.

Механізато­

ри артілі імені Можайського Він­ ницького району готують сіль­ ськогосподарську

жнив.

Один

. за

техніку

одним

ляються з майстерень готовності комбайни . На О. О. ньому

до

відправ­

на

лінійку

фото: механізатор ДМИТРЕНКО (на перед­ плані) ремонтує комбайн.

НОВЕ 8

червня

ЖИТТЯ 1965

року_

3


Важлива партійна справа Газети і журнали-в кожну сім'ю

11

11

в АЖJ(О уявити в наш час r газети і журнали проводиться ус-, дильників, фабрики верхнього ди-, ські РОЗПОВСЮДЖУВilчі. і як наслі-, вельно-монтажних управлінь Н! 5 сім'ю, в яку не надходило б пішно. Характерний з цього при- І тячоro трикотажу та інших під- док, до цього часу продовжило і 16 39, змішторгу та інших. Яви­

кілька

газет і журналів. Таких воду приклад з заводу порошко-, приємств. Багато доклали зусиль підписку на друге півріччя всього І ще це недопустиме, ми не маємо 11

зараз майже немає. І це закономірно. Разом з постійним зростанням добробуту радянських

і по суті по.кlcтю справилися з підпискою на друге uівріччя Семиполківське відділення зв'язку

15,2 процента передплатників. Це і права залишити хоч одну сім'ю можна пояснити тільки иеО!Jгані- без газети чи журналу_ Люди з зованістю_ До людей ніхто не бажанням поновлять підписку,

людей 3 Р. остає їх культурний Рі-І виконане на 16,3 процента_ З при-

(начальник

звертався

розширюється

жега М. С_) та ІНШІ_

вень,

підвищує~ься

вої металургії. Майже до травня ця робота проводилась самопливом, завдання по підписці було

свідомість, ХОДОМ

СВІТОГЛЯД.

до

керівництва

секретаря

парткому

т_

П ОЛІ щу-

Лише по лінії нашого Бровар- ка М Ф стан справ різко поліп• . .

ського

раионного

агентства, шився.

На заводі

т_

Петренко

Т .. Г.),

щоб

продовжити

під-

HO~OГO Красилівське (н~чал.ьник т_ Мен- писку на' періодичні видання

була створена

Однак хоч часу до кінця під_ -

писки

на друге ПlВРIЧЧЯ

залиши-

якшо до них своєчасно звернути-

ся. Тому, не_ гаючи жодного ДH~,

Н.'·

_ треба аКТИВІзувати роботу КОМІеп к~ащи~. стан зф ПБIДПИ~КО(Ю І, сій сприяння розповсюдженню УХІВСЬКІИ птахо аРИЦІ секр ... І' б

на

ретар

парторганізації

т.

Висоць-' п еси, залу.чити

до

ЦІЄІ

о ОТИ

«Союздрук» щороку розповсю- рада по розповсюдженню преси лося надто мало (вона припи- кии.) _ П огано І комсомольЦІВ, оргаНІЗОВУЮТЬ цю . -кращих П . виробничджуються десятки тисяч екземпля- на чолі з комуністом т. Павлен- няється з 15 чер'~НЯ), в окре~их справу Плосківське відділення І ник!~, аК;И~IСТIВ: арТlИНl .0pгaНlрів газет, журналів та інших ви- КОМ І. В. Сумлінні люди взялися г~подарс~вах ЦІИ надто сериоз- зв'язку (начальник т. Давиден- заЦIІ зо овязаНl взя~и ПІД конu

дань. Зараз закінчується підпис- за справу і lЦ)отягом ТИЖНЯ НІИ спраВІ не надали важливого ко), Погребське (т Кузнецов) І троль .nр~веде~ня ПІ:,-ПИСКИ на . . значення. І винні в цьому перед- В ( .К ' друге ПlВРIЧЧЯ І за ДНІ, що залика на перІОДИЧНУ ЛІтературу на майже виконали піврічне зав_ .._ . еликодимерське т. ононенко ). шилися ДО кінця строку надолу .. Т б УСІМ секретаРІ паРТIИНИХ оргаНI. друге ПlВРIЧЧ~: . ре а с~аза.~и, що дання. . -,. І НезаДОВІЛЬНО заимаються пе- жити прогаяне. u

там, де парТlИНl оргаНІзаЦІІ при-

Організовано провели підписку заціЙ. В радгос,fJI

діляють цьому важливому питан- на газети ню

серйозну

увагу,

підписка

на

півріччя

і

~БО~.~ИЦЬКИИ

журнали на друге (секретар парторгаНІзаЦІІ т.

активісти

заводу

холо-

пела)

не

були

виділені

редплатою

'

секретарі

партійних

че-, організацій будкомбінату, мебльо-

громад-

вої

фабрики,

автопарку,

-

В. БУТНІКОВ,

начальник районного агент-

буді-

ства «Союздрук».

Iзшж~Т1Яl~роівйвАтиUіуріЗМ-ГКРАЄ:іНАВСТВО--~U---У;~;;;;-~~~:;~~;H~~~· ----І рідного К'раю є І СТОРІЯ невhд'єМlНОЮ складо'Вою частиною г€>роїчно.ї історії ,всієї

вихова'Ш1JЯ у дітей ращшського

казана. Т,а ІнаМільше бажа'н,н'я

,ності і КОМJу.ніСТИЧlніЙ партії, !ВИ-

край.

па11ріотИ'3~У,

беЗімежної

відд, а-

нашої БатыквщиJJи,' всебічне ВИlВчеlНlНЯ ового :кр,аю зна'чно

хова'lІІНЯ у них націо'наЛblНО·Ї 'ГOIPДOCТli засвою рідну В'іт-

ООРНlЯЄ

по,ліпшeJНlНЮ

на,вqа'н'Ня,

'дirrей -

краше

узнати

ЧИВНУ.

КИ,ЇІВСЬЮУ

ТУРИС1'сьаю-краєзнаlвч.а робота в ТРОЄЩИJНСЬКИ,Х першій і

хо,д,И в с. Калинівку місця. Юні Т;УРИСТИ

ної діїЯЛblност,і. Ту'рис~·сько-к.раєзнавча робот,а є о,дннм з найб!"ьш цікаlВИХ

другій вось~;и,річних, 3аII!ОРНЦЬJкі·Й серед:н;і,й, БОІ1дЗ'Н'ЇВСl>к.jЙ ВОСЬJмирічній та інших школах

CbIКoї школи N~ 2 зд:іЙСН'ИЛIІ кіЛЬІка похо,діlВ БИіХ,і,дlНОГО 'діН:Я, 150-'КlіломеllРОIВ,иJi похід JВЗдОВЖ

НІЯМИ. Походи ПО рідному \Краю. ПОХОI,Д;lI-еКСWУ'р'сії ІІа підіПРИ-

~істю. На 'КClн'кретних 'П'РИlкл,адах уЧ>ні перекоНlУЮТЬСЯ, що

Ту.рис;тк всіх шкіл ра,йону з Є'нсуз:іавмОІМ готуютьоя до ра-

ємства,В бу'tдОВIІ -

lНау'ка збільшує владу ЛЮДИ'НИ ЙОНІНОГО туристського зльоту, над приро,дою іне залишає я\кий відбущеться 13 чер'ВНЯ в місця реJllіnійни,М' виг~кам с. Т,роєщин,і на березі ета'РОГО про наДП'РИРОдіні СИЛИ.рУ'сл,а доони. Тут ВО:НИ П'РодеНастає 'довгождаlне lП·і'онерМ'Qнструють свої ДООЯlГ.нен,НlЯ в с!>Ке' літо. Безліч р'і:з.номаніllНИ,х ТУРИСТСblКОГО ба,[)атобоpcnва, поплані'в і 'Над,ій ncжлад,ають на кажуть свої експонати. К'ращі нього уч!Ні. Батьки бажають ко~а:нди завоюють Пр:ЗlВО взяВИКОРlгстати лі'г.ні каlfі:кули дЛЯ ТІІ участь 'В обл,ас.НО~IУ З.1ьоті. зміцнення .ЗДОРОІВ'Я своїх ДJЇТей. РО3ІВИ1ТОК туризму школя'ріJВ

......

ращгоспи, на новонеВllчерпне джерело

спо

Р

,...... .

Т

ПЕРЕмоrли СИЛЬНІШІ Cmїiдo.M

за

сере'lІ/нїu\lИ

(ш(}р­

тивиу майстерніC'fЬ ЦИlМИ дня­

ми

СПЗJj)та:К'іа,ді

у КОС\ІІПЛМ;С:Н'О, ~ІУ залфКlУ міс­ ця РO\ЗlПощ;ілені та.К:

перше

ВеЛИlко~меРСІ>ка,

ДР')'іГе-

третє

-

Рожн,ів-

СІ>Кд.

ВИ'х()ванці

ВеЛИКl}ди,мер-

СІ>КОЇВО'СЬ~lИрічної

перші місця

за:ВЮ-ІОвали

ШКОЛИ

заЛняли

пе'р­

ше мі'сде з ·баскетб(ща ,cepeJД.

дівчат і др}'ге-з л, enкої атле-· ТИlКИ. ОООРТClмени РожнЬвСІ>К(}Ї школи зайняли трет'Є міосце 3 легкої

атлетики,-

3 ба'Clке'Гбола серед ЮCllшЮЇ'В на ~рУ'Г(ШУ місці -

школа-'ЇJН­

те'рнат, ce'Pe~ дівчат І>ИІЦІ>ка.

Во,б­

ДрУ'ге

місце 3 на­ теніс а завоюваЛ'а

стільноlJ'О

,KOMall\дa

мі'сь!Кої

в()сьмwріЧ1НОЇ

3.

ВіUJjзна;чились К())Іанди 'l1J}ОЄ­ ЩИlн,сЬtКо-ї

1.

М

Ба<ОКеrol}лkrг­

'ки і шахісти вибороли перші мilоц.я. Д'РYlГе місце 3 ба, окетбола ceJ}eIД ді'вчат зайняла 'К()Імав:да РУД\НЯНlС!>К(}Ї школи. Оюремі

ОПО:РТ(l"ени

ПOlJaJJ3а­

ли на C\Ilа;РТЗіК'іаді ХО1юші ре­ З'УІльта-ги. 3 бil1y на 60 MeтpilВ ; В!і~значили'сь Н. f-ри.шко та Н. Рубанка 3 ВелИІК(}Ї Димер­ ки,

,на

300

сереlД ЮНalків А. СаIВЧ~Н'КО 3 БОІІ1Да­ 'Ні1JiКИ, с.еред дівчат - В. Ков­

Роокні'в, серед юнактв- А. ОК­ сюта 3 MkbКoї школи ;м 4, а В.

Сl1ри6ках

Мен;жега

у

_

\Висоту

3 СемИПМОК та

В. Сабенко 3 РУlдні. М. ЯХНО, голова

РaJЙOlНlНийв'іlд:діл народної осВlі:ти МІУСИТЬ допа~огтн ї~ в ЦbOМlY питаНіні . По-г.ріlб,но IBci-'1'ЯІКО розвиваТIІ туризм і краєзнав,ство в ШКО-

подорожей, до ві,ДIКРИТЬ. Іх ма-

л,а:х.

ЮНЬ

життя,

приховаlНе

за

TeMHO~IY л,ісі, рибалка, по-своє­ смач,не

,ва,рево

з

пох:і,д:но-го

сокими

райради

спортивних

Союзу

товариств

організацій. • • • • • • • • • • • • • R • • • IllI1Ii1 • • • • • • • " • • • t. ••••• aI •• ,

було

по­

них

ВІВТОРОК, 8 ЧЕРВНЯ Перша програма. 11.00 -

стрі'ЧJЮI філЬІМ

ОДИІН

Адже

по

В-ОНИ.

ЖИlВ'У

Я

...

Перед ТИМ, як іти ДОДОМУ, юний фотогра'Ф Вітя Строй ефо­ ТО!1раФYlВаIВ моїх юних друзів. д'ЗlМН про діЯ.1ьн-ість БРО'ва'РСI>КОТО Кожен з них бажав .бути поруч зі

p-eВJKOM'Y ·

А

закінчив

свою

Р'JЗПDвідь

за­

КЛ'Нlком:

дЗІВ аііте. даІвайте,

друж.ити! даваите,

почу­ лас я ба;[)атоголоса в:іДПОlвідь. НезабаРQМ до мене додому nрwйшли 30 Х"ОПЧИК~Бі дівчаток - вихова'НЦ'і,в 3 «А» класу. -

Наша д.ружба

Дirrи на.ші успiJшно заверши,­ ли н:з,вчаЛblНИЙ pilК. На наших о.чах 'ООНІІ з POIКY В р,і,к стають все РОЗ\ВИlненіші, наБУВlають

БесЇіда

кладає

до

праЦіі цього

і

зуси.ль

вчительюа

до· на­

ної ОСІвіти.

ГРУПА БАТЬКІВ. с. Требухів.

і

:

І

НАША АДРЕСА:

«НОВАЯ

БРОВАРИ

М. к

вул.

ИІ вська,

1'58

ЖИЗНЬ,. -

;на

атеї,стичну Te~IY.

«дау.га'ва З Дніпром РОЗЗа,кри1'ТЯ

ТIfIЮН'Я

латись-

з

СЕРЕДА,

ДІН'Я

9 ЧЕРВНЯ

Перша програма.

афіша.

І 7.'YJ -

Наша

17.25 -

Для

ШIКОЛJlрів.

..., •• ".'Іе" •••• ' .• "."4101'.11.' І.' І.' І.' ,., •• ".1 1.1 1.1 І.".

ЗАВОДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ

(5--6

розряду),

електрозварники,

різноробочі

і

учні

IJ механ'ічний цех, які досяг-! ли 18-річ,ного віку, !

токарі, бухгалтер :РОЗірахункового

!

відділу.

ЗВf>ртатися на адресу: Бро-!

~ ва'рИ, ПеРШО1)равневий виселок. і

і

ДИРЕКЦІЯ.

~

... 1.'1 •• 1. 1.1 1.... ·•• 11.".11. ".1 1•. ,•• ,.1,. "., '.'1." . ' 1<1 !

Телев\­

Тел,еВIЗI~н.1 :новини .

(М.). -Програ-

~a ,YKpaIIНCbКOTO _телебаче~н,я . КОІН: церт

.ХУДОЖНЬОI

оа~о,ДlЯЛЬНОСТ\

палацу

культури

Друга програма. 11.00 Ро­ д!,гаст. .«Не уби'й». Телевізійний апекта:IМЬ. :18.30 В. Шекспnр. «Ма'!)ні ЗУ:СИЛЛJЯ ;кoxaHH~». .спек­ т,а,кль ЦеНl1ра-'1ЬНОro телебачення.

Редактор

ФЕДЯП_

€_

Гал кіна . Олександра Миколаїв­ на, яка жи,ве в м. Бро'взрах, КН­ ЇВCI>KOЇ облаlст:і, пров. дИlмшгро,ва. 16, пар,у-шує справу про роз.лучеи­ НІЯ з Галкіним Володимиром Олександровичем, я,ки'й живе в м. Сум,гаїт, Азе.рбаЙджаIНСЬКОЇ РСР, вул. Пушкіна, 17, кв. 16.

жаве там

же.

СПlрава бу.:tе слухатися в суді Броварського РаЙОНУ.

нар­

Карандюк Марія Андріївна, я,ка живе в сел.і ,ВеЛИіКій Димерці, по­ рушує

спра~у

про

:ро-злучення

З

КарандІОКОМ Григорієм Гаврило­ вичем, я,кий Жи,ве Ta ·~ же .

СПРЗlв:а слухатиметься в Інарсуді

['

орган Брова,рского районного

трудящихся КиеВСКI)Й области.

_

і

І:

І

3-82, відділів партійного життя, масової роботи, сільпромислового та BiA'1oaill.aJlbHOtO секретаря - 4-67.

:

і

i....... I.......II~~~~~ .. ?~~~I~:I ... III ..~~~~:I~.~~~IYo,~lі~~?р~~~.:;.~~~I~II~~..~;.~?J.-...........,III ... III ....,.. J Бро.ва,рс~а друкаркя,

Програl~а ук­

телебачення.

Козлова Зоя Іванівна, я,ка ж\f· ве :в М. БРО'ВJарах, В'УЛ. Головна, 43, кв. 61, по'р'ушує Clпра,ву п'ро розлучення з Козловим Володимиром Володимировичем, яки,й

слюсар-жерстяник

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

сь"огосподарського,

К;1'~онарис. 18.30 -

(М.) .

18.20-

Оправа слухати~Є'Ться в нарсуді Броварського району .

ВИРОБІВ .на постійну роботу ПОТРІБНІ: слюсарі-інструментальники (~ р~'Яду),

KOMwгeтa КП УкраиНl,z и .районного Совета депутаТОВІ'

.

Те."евізіЙні вісті.

17.25-' ра,llНСЬКОГО

. . . . . . . . . . . . . .~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!) . . . . . . . . . . . . ,

1

Козака.

екранах

18.00 -

Друга програма. 18.30--1. Шв.е­ ДОВ . «ПОВlнов,а.ІЮНИ:Й !1р~~стаіВ;НИlК». GпектаlКJlЬ ~иЇ:ВСЬК'')гО теаl'РУ і,м . Ів. ФраlНка.

подяка

піJC~В в ЖИl'ri і на 'ни'ві на'род­

ших дітей Ніна IBaнliвKa Зау­ ГОЛЬНИКОІва. Ми добре знаємо: ,нелегко 'ВОСТИ ,початкооі IКласи, ,а:ле почес'llО. Бути першою на-

ХУДО,ІЮН'іIЙ

Корчагін».

EtКЗЮn€lрі». (До 65..річчя народжеиня). (М . ).

МУЗИКА,

ста.8НИЦ~Ю хлооч.mі,в і ,щuвча­ ТС,К СПіраlва складІна і разом з тим бла,гщюд.на. Ми, ,б ат !>К ИІ, ві:д ДУШі lВIдJяч­ Іні Нпні I I'ваlН:ЇіВні за Івсе те, що 80на зробила для наших ді­ тей, бажаємо їй велюшх ус­

3HaIН ь.

Багато

МИІНУЛІІ'Х літ.

«Павло

випуск­

І «Сто витівок ДВ-ОХ друзів».

Юно-

Телооі,~іЙlніНQВИlНI!. (М.). 22.00 Літера:т:урний ,вівторок . «ПИIСЬ~енHHlk-аlНтифашwст Антуа:н де Сент

пенсіонер, перший голова Броварського ревкому.

Батьківська нов их

Пе;JШИЙ

ДОРО'ГИІМ

міцніє! .. Ф.

на

Віра ТАРАН.

кої літер,а1'УРИ на У,краї'иі. 21.15- ЖОRт,невого Знайомтесь: lІІова п.їс'Н'я. 21,3{)- м. Києва.

м ·ною.

У боргу не залишусь. в'рожай фруктів і ягід. шефа-м з 3 «А»!

успіхів

18.10- «'Овіт СЬОГОЛІні». ,(М.). 20.00. - ТелевізійНIІ<Й ~а'РИС «Be~: 18.50 - «Через 20 років». (Пере- H~ 'РhКИ». 20.20 Но~ии художнш ДЗЧJa З ЛеніUн[)рада). I9.~B \ді- фІЛЬМ «ДО'ІКа .ст,раТlОна» . 21.30лах х.:/роши.х - 'б~см€!ртя ЛIQ.:\ІІ- ТелеВI~іЗ~'~IН~ ,НОВИІІІИ . (М.). 22.00-

А я, Сl1РИМУЮЧИ х.вилюва-н.н.я. ело­ ними.

по-

3

Наша а,qJїша. 17.30-МУЛЬТИlплLка- зійни'й ,Ж!)'рнал «Нау:ка -:- :вироб­ ціЙ/ний фільм. «Чарів-на 'К'РWНІЩЯ». НИЦl'ву». . 19.00 «'~есІДИ бlЛSl (М . ). 17.50 Телев-із,і'й'н, і в;СТ'і. :РОЯ'Л'Я». , (с. PaxMlaHIНOIB). (М,).

Q;щржаlВШИ сапки і ножики, мої юн'і друзі пристY'llИЛИ до роботи. за

vчениці

екзаменах!

На голубих

свяче.ніЙ дJНЮ наJЮд.жеНIІЯ піонер­ ської оргаlнізації імені В. І. Ле­ н,і,на. Мене запр'осили до юних лен;іIНlЦ~В м.ісblКОЇ во'сыlllрічJJоїї ШКОЛИ N~ 3. Я з заДlO:волеll'ЮНЯМ РО3П<ХВ UB ді l1ЯМ про те, АІК ст,во­ рювались пеРШlі П'іоне.рсьКJi загони у нашому місті, ПОдJі:швся ооо'га­

стеріїа,в

ж

Фото А.

roапода,рству,

заЯ'вили

практи­

досягненнями.

На фото:

K.lal.'l~IIO на урочистій лі-н'ійці, I1р8>'

-

виробничою

якнайкращих

МОВЛЯЄ».

Г1ри'йшли вам ДОПОМОГТИ

-

ро­

поєднуючи

лум'яним комсомольським се!Jцем

ДРУЖБА З ДІТЬМИ \д'ру.жбі

з

Побажаємо

19.35 -

цій

,навчального

вміло

кою. Кілька років підряд у Гого­ лівській середній школі очолюва­ ла учнівську виробничу бригаду, яка ела вилась на весь район ви­

НИ"'.

Ло,чаток

усього

наполегливо,

навчання

Є. ЦИБУЛЬСЬКИЙ, заступник директора Тро­ єщинської восьмирічної школи 16 2 по навчальній частині

СИ­

ньою димкою горю'ОНегу, ночі, ,Пlроведен,і в пал,атці десь у му

протягом

КУ

ОС1'ра.

eKCKyplCi~x, в таборах. ДУХ ро~аІНТИIКИ, зага'Д!Ковості, здавалось би, в най<СИльш БУlдеНlНО'М'У хвилює ди,тяtrі сер-ця. ЗВЩСИ їХ ТЯЖlіlНlНJЯ ,ДО

,метрї'в

ТУ'Н. УСТ,РlftЖах 'в ДС;ВЖWН'У­ серед дШвчат Н. OrашеНIКО 3

в

велопо-

та іlнші Троєшин-

3 баокетuола се­

ред юна:к~ів, настільного тен'Ї>сУ та ле/1КОЇ атлeтиJКИ, ~PY'reMj.c­ це 3 шахі, в. П-реlдстarвНИlIШ П-у­ xi,вcbIКOЇ

·і

ність належнOlГО ТУРИС11СI>КQ;ГО аПОір,ядженlНЯ в більшасті шк:hn ,району (nалаrюк, 'РЮКіЗз,ків).

і

шкіл .•

м.

піші

до деяко-ї міри гальмує Вii!lloYT-

участь

22

ДеСни, до

ГЕС,

спланува"и

'взяли

опортсмени віщ

Пухї!вська,

шкіл

раИ()lН­

'ВИ'Х 001 а нді

восьмИ'річ:ниJ<. ' шкіл.

802

Кері;вІНИКИ

В

деМ'О'ffiC'fj)},вали

ifій

КОРИСТУЄТЬСя веЛІІІКОЮ ПОПУЛІЯ'Р-

таlКОЖ роботу на .,іто, щоб КJaн:іwу,1И п,ро,йшли цікаво. щоб УЧIН,і оздqРQВИЛИСЯ в П охощ ах

Урочисто відлунав останНlИ дзвоник. Зараз Віра Таран скла­ дає екзамени на атестат зрілос­ ті. І ді.вчина впевнена, що складе їх успішно. Адже вчилась Віра

З учня;ми ТРОЄЩІІНСЬКИХ шкі.l вже проведено €>KCКJypciї на

ко~'у.ltіIСТИЧJН()ГО виховаНІНЯ та пі'ДГОТ06КИ учніlВ до праІКТИЧ-

і КОРИQНИХ I!ИoдJilВ роботи з УЧ-

~

свій

Київської області, вул. Киі8СblКа, 158. Телефон....., 4-57

Зам. 3389-3355.

Б.роваlРСI>Кoro району. Велієв Інглав Мамедович, який ЖИlве в м. БР'ОВlЗJрах, вуд. Чка:ю­ ва, 3, ПОРУШУЄ с.Пlраву про роз-

лучен,ня з Велієвою Тамарою Са­ веліївною, СПРЗlва

д.і

я,ка живе та,м слухатиметься

Брова.рСI>КОГО

району.

же. в

н,арсу­

30 номер 1965 рік  

30 номер 1965 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you