Page 1

Пр мгmtІРі

JClx

краін,

єjнаіітцяJ

Рік ••UІІВ8 ХХІ

СТЯХАИОВЕUЬ

Ne

зо

16

(1632)

день виборів

НЕДІЛJІІ

9 19t)8

1958

року­

Верховну Раду

у

Союзу

БЕРЕЗНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

березня

р.

партії України та районної РаАИ Аеnутатів труАящих Ціна

Київської області

коп.

15

ОДНОСТ_АЙНЕ СХВАЛЕННЯ

Сердечна подяка українського народу раїнського народу висловлюють сердечну подяку всім організаЦіям, установам, колективам трудящих і окремим особам, які надіслали поздоровлення і добрі побажання дальших успіхів у комуністичному будівництві в зв'язку

з нагородженням високими урядовими нагородами lO об­ ластей і великої групи передовиків сільського господар­ ства УРСР. ЦЕНТРАЛЬНИЯ

КОМІТЕТ

КОМУНІСТИЧНОІ

ПАРТІІ

УКРАІНИ ПРЕЗИДІЯ

ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬКОІ РСР

РАДА МІНІСТРІВ УКРАІНСЬКОІ РСР

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР*) ЄвдокІю Олександрівну

саниарку

-

Броварського

колгоспу

Ім.

Кірова

району.

БРЕДАКА Олександра Романо­

вича комбайнера Бобрицької МТС Броварського раіІІону. ВОЛКОВУ Устину Онуфріївну - завідуючу тваринницькою фер­ мою колгоспу ім. Кірова Бровар­ ського району. ГУЛЯНИЦЬКОГО Василя Ни­ каноровича

-

бригадира трактор­

ної бригади Бобрицької МТС Бро­ варського району. ДВОРОВОГО Антона Іларіоно­ вича секретаря Броварського райкому КП Украіни. ДЯЧЕНКО Ганну Андріївну доярку колгоспу ім. Жданова Броварського району. ЛИСЕНКО Марію Гаврилівну агронома коагоспу сБІаьwо­ внк• Броварського району.

МИКАЛ саниарку

Оксану

Ім.

купити На десятки

кілометрів

15

тракторів. Що­

Броварського району. МИЧАК Надію Іванівну -лан­ кову колгоспу «Більшовик• Бро­ варського району. ОПАНАСЕНКО Феодосію Іва­ нівну доярку колгоспу сЧер­ воннй прапор• Броварського ра­ йону. ОСТАПЦЯ Миколу Сндоровіtча - секретаря Броварського райко­ му КП Украіни. ПАВЛОВСЬКОГО Володимира Івановича голову колгоспу іме­ ні Щорса Броварського раііону.

колгоспного ладу і реорганізацію машинно-тракторних станцій»

року 7-8 комбайнів збирають широко обговорюються нашими врожай. Майже 80 процентів колгоспниками. В цих історичної всіх польових робіт виконують у ваги документах всі ми знаходинас дві тракторні бригади. І в мо новий вияв піклування Комуцей же час правління колгоспу ністичної nартії про дальше підмайже ніякого впливу не мало на несення сільського господарства, механізаторів, в належній мірі підвищення матеріального і кульне могло іх контролювати. Це турвого рівня життя трудящих.

Про те, що передача

техніки

ських робіт, цілорічно

викори-

стовувати трактори на різних роботах. Збільшуються можли­ вості поєднання професій механі­ заторів . У нас зараз чимало тяглової сили - конеи 1 волів. Зменшев­ ня іх кількості поліпшило б фуражний баланс колгоспу, а це в сnрияло б різкому підвищенню надоїв молока, виробництва м'яса .

У цьому році в колгоспі потрібно виконати 3600 гектарів нізацію МТС. Настав час, коли умовної оранки, зібрати комбайпотужна техніка, якою вдосталь нами 1170 гектарів зернових, з забезпечує нас рідна Радянська них роздільним способом - 600, держава, повинна мати одного скосити сіно на 350 гектарах і господаря колгосп. стягнути солому з 800 гектарів.

Передача техніки в колгоспи вимагає звернути більше уваги на збереження її. Для цього по­ трібво побудувати і обладнати зразкові польові стани, гаражі, навіси, майстерні - зробити все. щоб подво-іти експлуатаційний

Цілком правильно і вчасно Центральний Комітет нашої пар­

колгоспам життєво важлива і ко-

вати, оnеративніше виконувати весь комплекс сільськогосподар-

рисна сnрава, свідчать наші підрахунки і міркування.

сті робіт.

Ватутіна

Життєво важлива і корисна справа

про- Хрущова «Про дальший розвиток шини, зможе nравильно плану­

стяглися угіддя нашого колгоспу.

Іх обробляють

о

Постанова лютневого Пленуму Найголовніше те, що колгосп, ма­ ЦК КПРС і тези доповіді М. С. ючи в своєму розпорядженні ма-

машини

стання техніки та зниження яко­

Григорівну

колгоспу

Хоч сьогоднІ можемо

nризводило до неповного викори­

ОР ДЕRО.М "3ВАІі ПОШАВІІ" БІЛИЧ

о

о

Центральний Комітет КП України, Президія Верхов· ної Ради і Рада Міністрів Української РСР від імені ук­

тії поставив питання про реорга­

До цього

-

ми підготовлені

Для цього вам необхідно мати

свою чергу

61 період машини.

тракторів різних потужностей, 3 Щоб матеріально заохотити ме­ мічно сильним. Прибутки артілі зернових, 1 силосний і 1 картоn- ханізаторів, що разом з технікою у минулому році становили 5 лекомбайн. Крім того, не рахую- перейдуть в колгосп, очевидно мільйонів карбованців. 3 кожного чи борін, 31 одиницю різних встановимо на рік-два гаранrійн)· господарство

наше

стало

еконо­

центне­ причіпвих машин та інвентаря. оплату не нижчу, ніж була в картоnлі і Вартість усіх цих машин, врахо- . МТС. ПРИХОДЬКО Ольгу Степанів­ рів зернових, 100 вуючи і заоравочний інвентар, Одностайна думка наших кол­ ну доярку колгоспу с Перемо­ 150 центнерів овочів, на кожні га•

Броварського району.

гектара одержали по

12

бензотару,

становитиме приблиз­ госпників

така :

реоргані3ацію

геІtтарів угідь виробили по но 343 тисячі карбованців. Хоч :МТС потрібно nровести до виходу РЕДЬКО Лідію Семенівну доярку колгоспу сЧервонніі пра­ 212,4 центнера молока і по 33,7 наш колгосп вважається поки що в поле, що забезпечить з nерших пор• Броварського раііону. центнера м'яса. Середній удш в середняках, але таку суму ми днів весняних робіт активну бо­ САНКІНА Льва Яковича - ди­ молока на корову становив 3227 зможемо сплатити державі. Під­ ротьбу за виконання взятих зоМАРЧЕНКО Тетяну Василівну

ланкову колгоспу Ім. Калініна Броварського району. МИГАШКО Варвару Василівну · - саниарку колгоспу сДружба• Броварського раіІІону.

-

1ОО

ректора Бобрицької МТС Бровар­

ського раііону.

СУХОРУКОВА ловича МТС

-

Миколу

директора

Дани­

Броварської

Броварського району.

новича

-

Олександра

коанwнього

Степа-

секретаря

КРЕМЦЯ ча

-

Броварського райкому КП Украї-

му Броварської

ни.

депутатів

БУЧУ Костянтина Арсентійови­ ча голову колгоспу Ім. Сталі­ на Броварського району. ГНАТЕНКА Феодосія Петро­ вича бригадира городницької бригади коагоспу Ім. Жданова, Броварського раАону. КОВБАСИНСЬКОГО Івана Степановича

-

гоаову

колгоспу

сДружба• Броварського раІіону. КОНДРАТЕНКА Дмитра Гор­ дійовича бригадира рільничої бригади колгоспу Ім. Леніна Бро­ варського раАону.

анконко ­

районної

Ради

трудящих .

ЛИТВИНОВУ лівну-доgрку

Мотрону

колгоспу

Пав­

сЧервона

Україна• Броварського раііону. ОЛЕКСЕНКО Марію Іванівну - ланкову колгоспу ім. Щорса Броварського раііону.

ПРУДКОГО Романа Мойсейо­ вича садовода колгоспу імені Димитрова Броварського району. ФІЛАТОВА Георгія Фадейовича голову колгоспу ім. Ватутіна Броварського раАону.

-

ЧУДНОВСЬКОГО рисовича

Гаврнла Бо-

ГОЛQВУ

(* Продовжt>.ння . Початок див. «Червоний прапоР• сСтахановець» за 7/111 -1958 р. району.

5

карбованців грішми, по

1,7

кілограма хліба та інші продукти

рахунки свідчать,

колгоспу

Броварського

куnити у держави всі необхідні

колгоспу машини і знаряддя. Хо­ тілося б, щоб цей важливий за­ хід був nеретворений

у життя

якнайшвидше.

М. Винарський, Україна» .

бов'язань .

К. Буча, голова колгоспу ім. Ста.ліна.

ляться.

Але це тільки один бік справи.

с.

Бобрик.

СЛОВО ТРАКТОРИСТА Я еду Юt тракторе марки «ДТ», Могу управлять «КДП» и «КД»,

В семью единую артельного

Отлично уже изучил «Беларусь»

Трактор и я-неплохие друзья. До старости нам разлучаться

-

труда!

Любую машину вести я берусь!

Считали рабочим меня в МТС, Но ньше в колхозе великий

голова колгоспу «Червона с.

що не більш

як за один рік ці витрати окуп­

Ми спроможні хоч і сьогодні

МихаАла МатвІііовн-

заступника голови

по

На трудодень видано

і фураж.

.МЕДАЛЛЮ "3А ТРУ ДОБУ ДОБЛЕСТЬ" БОЯНЯКА

кілограмів.

прогресс,

И с радостью я возвращаюсь

Гоголів .

туда

-

нельзя.

МЬІ вспашем получше

побольше земли,

Чтоб урожаи на славу росли! Г. Смоnенчук, токар. Бобрицька МТС.

Передовики еtльеькоrо rосподаретва вamoro району, ваrороджевl орденом: девіва Зліва наnраво: ПИЛЬТЯЙ Марія Захарівна-Аоярка колгоспу ім. Сталіна,

с. Русанів, МУЗИЧЕНКО ФеАір Степанович-голова колгоспу ім. Калініна, с. Літ­ ••• ХАЗАН Михайло Львович-голова колгоспу ім. Сіталіна, с. Русанів, КОВБА­

СИНСЬКИЙ. Іван

М•хайлович-голова Jtолгоспу .Жовтень",

с. Требухів, ЮР­

ЧЕНКО ДоІІІJІа Миніана-Аоярка колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів.


rАЛИНА ЧАБАН

AriTATOP

Щоразу на бесіду, яку nрово­ на

десятихатці

учителька

Г. В. Чабан, збирається

багато

виборців. Вони з увагою слуха­ ють живе слово агітатора, і не­ рідко

розмова

затягується

до

ЗмІстовнІ dесіди

чезну роль МТС у створенні

і

обговорюємо

В дні підготовки до

виборів

зміцненні колгоспного ладу . До-

добре працює агітатор, вчителька

кладно зупиняється, чому саме зараз ЦК КПРС виніс на всена-

Поліна Ничипорівна Костенко. Часто буває вона на кутку

родне

«Шлях», на своїй десятихатці .

обговорення

реорганізацію

питання

про

машинно-трактор·

За останні півтора місяця, розповідає т. Чабан, - я провела з виборцями немало бесід каренко, А . Онопрієнко, М. ЛозиЛозицький на різні теми, вивчила, зокрема, цька, М. Шипта, П. з ними «Положення про вибори активно включаються в розмову, підтримудо Верховної Ради СРСР», «Звер­ одностайно вітають і нення ЦК КПРС до всіх вибор­ ють цей важливий захід Комунісців», а ось вже декілька днів тичної _партії, яки~ забезпечить І

-

-

Нещодавно П. Костенко JІрове-

раніше вона бесідувала з вибор­ цями на тему «Радянська демо­ кратія». Поліна Ничипорівна побувала в сім'ях колгоспників на своїй

Київ. сільські

десятиатці. Вона скрізь ще раз

рішення

населення .

«Про дальший розвиток колгосп­

Закінчуючи бесіду, Галина Василівна закликав nрисутніх поси­

с. І(няжичі.

лити

СеиІвар агІтаторІв

ного ладу і реорганізацію МТС». Це питання особливо привер-:­ тає увагу жердівчан, що зберег­ ли пам'ять про nерший на всю округу трактор, який з'явився в їхній комуні ще десь у 1923 році . Агітатор використала цей факт як вихідний під час своєї бесіди. Розповіла, як невпізнанно по велінню Комуністичної партії оснастилось сільське господарство найновішою технікою, про вели-

n но»ера в но­ стінгазета

«Червоний

пра­

голова

підготовку

до

весни ,

а

в

сільради.

СРСР одностайно віддати свої го­

підготовки

Остан ві nриrотуваІни

колегії

М.

до

в ід·

випущену

16

Г. 6уnавка,

Фото і текст Бушуєва.

В

повітрі пахне

все

весною.

Сонячними ранками пробують свої голоси жай воронки. На виго­ нах в затиш них місцях перша

тендітна

з 'явила­

зелень.

З кожним днем все кращими й кращими стають весняні ранки. Особливо в тих місцях, де видно, як

схо дить

сонце.

Гарно буває в цей час біля ферми на це нтр альній садибі колгоспу. На схід від неї простя­

глося безкр ає, як стеn, поле. Дів· чата доярки , йдучи на р оботу, люблять милуватися ним .

-

Хочеться

в ишс-R

вранці

витий

-

спі вати, на

блакитним

коли

ди·

ледь-ледь

опо­

серпанком

лан ,

нещодавно написала

в

своєму

листі до колгоспної багатотираж­ ки одна молода доярка, в недале·

кому минулому учен иця сільської школи, гарна дівчина з поетичним

прізвищем

Соловей.

Та в ці дн і не лише весна ра­

дує доярок.

6

березня, опівдні, на

просторому подв ір ' ї ферми можна

було бачити велику групу Майже

всі

цтва з

дільниці

працівники

N2

людей

тваринни ­

І

зібралися

тут. У кількох в руках - свіжий номер «К:иївської правди:. . В ньо· му опубліковано Указ родження

ряду

урядовими

праців ників

про

н аго·

нагородами

сільського

гос­

подарства області . Серед них

4-х русанівців: ну

Пильтяй,

-

Марію Захарів· Домну

Минівну

Юрченко, Михайла Львовича Ха· зана - орденом Лен іна, Володи · мира йосипов ича П етрука орденом Трудового Червоного Прапора,

Серед присутніх в цей час була Домна Минівна. Дівчата, переби­ ваючи

одна

одну,

почали

здоровляти її.

Швидко

Домна

закінчивши

Минівна Юрченко

по­

роботу, поспі·

шає додому. Ій, ясна річ, хочеть·

ся скоріше розповісти про радісну новину рідним і знайомим. Та зві­ стка про нагородження русанівці в випередила її. По дорозі Домну Минівну зуст· ріла група вчителів і колгоспни­ ків . Знову поздоровлення і поба· жання .

Один

дідок,

наприклад,

сказав:

-

Тепер

тобі , дочко,

недалеко

і до Героя Праці дорости , тільки старайся ще дужче. Марії Захарівни в цей день на

роботі не було. Вона у відпустці. Але її доярки і ще багато кол· госпників вирішили негайно по­ здоровити. Так і зробили. Доярок Марію Пильтяй

Ії

вечір

виступ

твариннюtів .

з великою

увагою

Домну Юрченко

-

знають

не

лише в нашому селі. Пам' ятаю, років два тому до нас приїжджа· ла делегація колгоспу сІ(олос:., Дмитровеького району, Московсь­ кої

області

ним

ми

змагає·

мось). Ретельно ознайомилась во·

на із станом справ на фермах, з організацією праці тваринників , зокрема

доярок.

А згодом з Дмитровеького ра­ Пильтяй одержала лис­

йону М.

та від своєї нової ньому Надія

подруги.

В

Ципльонкова, дояр­

ка а р тілі о:І(олос:., писала :

« Коли я була у вашому колrос­

пі ,

мені

особливо

сподобались

умови. в яких ви працюєте. Адже будови у вас - кращих в районі не знайти . Худооа у вас зразково з абезпечена

кормами,

зокрема

концентратами . І(орови високопро­

дуктивні:..

Але не лиuіе самі по собі хоро· ші умови роботи .· забевпечми ус· nix паших доярок. ~иве зна­ чення зіграла Т'fТ іх ••итково самовіддана пр8ІUІ.

Ось

.

уже 6ntliкo u'nи років,

беручи свіжий номер rааетв, зуст­

річаєш прізвнще Домив Минівни Юрченко.

І

завжди

радуєшся.

Доярка працює все краще А кра·

1954

3500

-

А наступного року д. Юрченко встановлт новий районний ре·

-

вона надоїла по

5005

кі·

молока.

Змагатись Цією

намагаємось

гово­

поки кол- завдань, що стоять зараз перед

самі прийдуть

до нас ,

наблизити

книгу

nроводили різні заходи: конференції читачів, літературні ве­

-

значить зростатьІ

формулою

госпо-

Про роботу nервинних комсо­

виражається

го·

і

Марії

Пиль·

тя й .

Торік між нимn розгорілася вперта трудова боротьба за пер ·

допомагає спе­

ціальною літературою. Так, лан­

молока.

Домна

Юрченко

не

набагато від неі відстала. Зараз змагання щюх доярок

посилюєть­

роботі роз­

комсомольських

-

Ми практично

навчилися

проводити свою роботу в тісно­

кова садовоі бригйди О. Д. Мен- му зв'язку з виробничим

жега цікавилася літературою

ПJ

садівництву. Бібліотека виділила для неі

8

книг по цьому питан­

було

тоди боротьби за високі надої молока. В своїй повсякденній роботі ми прагнемо донести дру­

коване слово до кожного хліборо­ шість. Перемогу одержала Марія ба, до кожної колгоспної сім'ї .

Захарівна. Вона надоїла від кожної корови майже по п'ять з половиною тисяч кілогра·

секретарі

ського району, розповіли про свій

колгосп­

підібрано бібліотечку книг про ме­

Юрченко

повіли

досвід роботи.

Багатьом

льності ще і ще раз переконуєш ­

ся, коли пригадуєш хід змагання

в культурно-масовій

колгоспників.

ню . Доярці О . Г. Менжезі

мів

сільського

дарства.

стала другом і порадником нашпх

ловна суть змагання . В її правн·

Домни

працівниками

чори, обговорення книг, голосні організацій т. Павлюк (с. Літки); читки, книжкові виставки. Пла­ т. Литовченко (с. Рудня), т. Кот­ ни роботи складаємо разом з ляренко (с. Бобрик). партійною організацією села. Наші сусіди, завідуючі клуба­ Ми робимо все, щоб книга ми і бібліотеками Вищедубечан­

никам бібліотека

.пока.

лограмів

-

чекаємо,

до колгоспних мас. Для цього ми мольських організацій, їх участь

ще. Вона стала гордістю нашого села. І не тільки села. В році Д. Юрченко надої­ ла від десяти корів по літрів молока. Вона завоювала першість в змаганні доярок району. Марія Пильтяй теж добилася високих на той час показників надоїла від кожної корови більш як по дві з половиною тисячі літр і в мо·

корд

Ми не

госпники

Доярки-орденоносці

ся

них вечорів поділилась завіду !і)­

і nроведено

Саме цьому і присвятила СВІИ

-

Броварська МТС.

дужче

кол­

подар ства.

а

й

правлінням

рить т. Чернявська, -

агітатор.

І.

дужче

і

У голосуванні. Відбулося засідан­ виступ завідуюча бібліотекою сс­ прослухали nрисутні. - Такі вечори , - вказал:t ня Дільничної виборчої комісії, .1а Красилівки, Броварського ра­ Ковалевська, - доnомагають на­ розподілено обов'язки. йону, тов. Чернявська Л. В . шим колгоспникам у виконанні

Гу.лі­

березень.

зустрІч

корисна

Нещодавно в районному

організаціям

··

зокрема молодих, що

-1385,

сті ннівку.

Іде

І

динку культури відбулась нара­

березня вперше братимуть участь

проглядають

щойно

сільськогосподарсько ю

госпів у виконанні завдань, по­ ча Зазимським сільським клубом Агітатори закінчили перевірку ставлених партією і урядом пе­ т. Ковалевська О. В. Вона розпо­ списків виборців дільниці ;N; 84 ред трудівниками сільського гос­ віла, як у них було організовано

повідальний ре· дактор К. Швачко (зліва) і член ред· вець

Цікава

Відбувся загальносільський се­

калитянеько­

в иборів. На знімку :

колектор систематично поповнює пол і тичною,

Бу­ стрування кінофільмів та прове­ дення інших культосвітніх захо­ мінар агітаторів, на якому обго­ да nартійних, комсомольських дів . Клуб - це місце, де зустрі­ лоси за вірних синів народу ворено хід підготовки до виборів працівників , завідуючих клу ба­ чається наша молодь. Тут зав'я­ кандидатів у депутати Михайла у Верховну Раду СРСР. Завідуючі юнаками і ми і бібліотеками Броварськог о зується дружба між Софроновича Синицю і Олега агітпунктами М~ Кроль, П. Веду­ вся робота в і Вищедубечанського районів. Ме­ дівчатами . І тому Костянтиновича Антонова. та та агітатори В. Безсмертна, тою наради було: обговорити клубах. повинна бути такою , що б І. Швачко, Л. Гладка, Л. Миненко обміняли­ агітатор. стан культурно-освітньої роботи допомагала нашій молоді духов­ ся досвідом своєї роботи. Заслу­ І(олгосп ім . Леніна, допомагала в селах районів та накреслити но, ідейно зростати, хали інструктивну доповідь про їм позбутись старих, некульгур­ с. Жердова. заходи для її nоліпшення. завершення підготовки до виборів. за нові , -СІ ====== Головну увагу на параді бу­ них звичаїв, боротись Г. Медвеаенко, ло звернуто на те, щоб вся ро­ дружні відносини , за зразковий агітатор. бота клубів і бібліотек була на­ побут. с. Гоголів. Досвідом проведення тематич­ правлена на допомогу партійним день виборів до Верховноі Ради

го колгоспу імені Сталіна висвітлює хід

бібліотечний художньою ,

-

r.

ді Микити Сергійовича Хрущова

Обласний бібліотеки

та іншою літературою. Тепер тут підбирають чергову партію лі те­ ратури для відправки в райони області. На фото : підбирання книг дл я сільських біблі отек області . На передньому плані комп.1ектувальниці комсомолки Л. Сміян (зл і · ва і Л . Волинець. (Фотохроні к а РАТАУ) . Фото К Шамшин а.

лютневого дальшин розвиток сшьського гос- нагадала про дату виборів. Пленуму ЦК КПРС і тези допові­ подарства, піднесення добробуту Кириченко,

пор~

року.

1958

них станцій. ла змістовну . бесіду на тему Не залишаються пасивними і «Всенародне обговорення тез до­ слухачі. Літні колгоспники Г. Ма- повіді М. С. Хрущова». Трохи

пізнього вечора.

З мер

березня

9

березня-день виборів до ВерховноЕ Ради СРСР

16 дить

Недіпя,

СТАХАНОВЕЦЬ

2

І

Заступник секретаря

ж ит­

тям колгоспу, з тими політични­ ми заходами, які проводяться в селі, говорить завідуючий бібліотекою с. Нова Дубечия тов. Шишко.-Важливою формою ма­ сової роботи бібліотеки в нас є конференції по питанню збіль­ шення врожайності різних куль­ тур.

В обговоренні постанленого пи­

партш- тання взяло

участь

16

чоловік.

виступили ної організації колгоспу «Біль­ В кінці обговорення тов. шовик » , с. Рожни, т. Пищай Г .. секретар РК ІШ Украіни розповіла про ту велику допомо-

Остапець і завідуючий

вщдшом

обкому КП України гу, яку подав партійна організа­ культури ся. Це пробуджує трудовнА енту· зіазм і в інших колгосn ниць, які ція клубу і бібліотеці в їх бага­ тов. Кравчук . працюють на фермі. З'являється тогранній роботі. Партійна орга­ Нарада дала дуже баГато цін­ все більше А біJІЬше бажаючих нізація налагодила роботу агіт­ ного для завідуючих клубамtІ і позмагатись за перше .місце . колективу, в якому працює бага­ бібліотеками, партійних і комt· о­ В наші А країні праця , спра­ то активістів клубу. Зараз агіт- мольських працівників обох ра­ ва честі, доблесті і геройства. Са· мовіддана праця скромних:. трудів· колектив проводить велику ро­ йонів. Присутні виявили бажан­ до виборів у ня, щоб такі зустрічі проводились ників відзначається найнищими боту по підготовці н агородами. Верховну Раду СРСР, колгоспни­ частіше. Вони будуть шко.1ою Про це нам знову і знову на­ ки вивчають Звернення ЦК КПРС творчого досвіду. гадуватимуть ордени Леніна на до всіх виборців. На закінчення наради-зус•rрічі грудях Марії Захарівни Пильтяй Цікаве питання підняла в був даний концерт силами учасі Домни Минівни Юрченко. самоді.іІльиос ri своєму виступі учасниця худож­ ників художньої А. Гулий, редактор, багатотиражної газети

сВnеред АО комунізму:.. І(олгосп ім. Сталіна, с. Русакіа.

ньої самодіяльності с. в.-Димер­ ;шох районів. В. Захарко,

ка Зоя Нізявва.

-

Клуб,

-

говорить вона ,

і не тільки місцем

для демон-

і нспектор

райвідділу культур и.


НеАІля,

береІня

g

1968

СТАХАНОВЕЦЬ

року.

Сі.Аькорівський рейд·n~р~вірка

з

зимівлі худоби

ДанІ про виробнпцтво м:'аса в колгоспах

та підготовк.и до сівби

району за · станом: на

НЕГАЙНО ЛІНВІДУ ВАТИ ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ В РОБОТІ

сіл

У бригадах, у ланках, на тва·

центів борін. Все це з вини кол­

ринішцьких фермах в ці дні ки­

госпних ковалів Григорія та йо­

пить напружена робота. У відпо­ відь на постанову лютневого

сипа Довгодьків.

Пленуму ЦК КПРС про дальший розвиток колгоспного ладу і ре­

Тут також виявили

Побували

:=

0

у стаию,

воловні.

І

неполадки.

~

тонн торфу. По півтори і більш{'

денних норми виконують

казники. Так, на 1 березня се­ редній надій від корови становив 360 кілограмів при зобов'язанні

480.

~Іолока надоєно на

~~= ~~~ 6,9 3,8 3,7

9,4 9,2

І ,З І ,О

14,3 2,0 2,9 4,6 3,8

Семиполки, ім. Леніна

8,9 8,3 8,2 7,9 7,8 6,8 6,6 6,0 5,5 4,5 4,4

Плоске,

4,І

к олгосп

вчасно очистив

. j Н . Івашко насш- зання.

ня ярих культур. На всю площу

забезпечили себе посадковою кар- цінникам свинотоварної топлею, яка добре перезимувала. Триває ського

ремонт

сільськогосподар-

Хоч в цілому по виконанню м'яса колгосп

планове

виконав,

інвентаря.

Людно зараз на парниках . Гноєм забито 700 рам, посіяно в 220. Пікірують розсаду.

державі

однак

лише

завдання

пере­

свинини

здано

1,4

центнера

на

кожні 100 гектарів орної землі при завданні 3,2. Є всі можли­ вості виправити це становище -

Рейдова бригада виявила і ряд прискорити відгодівлю недоліків. На полях повільно ком­ 288 свиней. постується гній із торфом. Міне­

ферми.

наявних

На молочно-товарній фермі є ще 1О непродуктивних корів та 16 ялівок. До того окремі доярки

дивши

її

орденом

«Знак

Поша·

На

в основпому до роботи

готовий. Між тим третина борін культиваторів відремонтовані неякісно, а в 3 бригаді првтор­ ного ремонту потребують 50 про-

комсомольської

та

організаціі,

А.

Довгодько,

Г.

Кабиш, колгоспниця .

бр и га д и р,

Колгосп «Більшовик», с. Рожни.

фото :

ланкова

колгоспу

ім. Калініна, с. Літки, Т. В. Марченко.

===<1

tl===

Змагання двох районів У газеті «Київська правда» від 7 березня надруковано зведення про надої молока в колгоспах об· ласті за станом на 1 березн11. Серед 35 районів Київщини Бро­ варський район посідає 6 місце. За 2 місяці нинішнього року одержано по 31 центнеру молока на 100 гектарів угідь (по області - по 23 центнери). Надоєно на корову по 354 кілограми (по об­ ласті 299 кілограмів).

від валового виробництва і заА­ має серед 35 районів області 33 місце. По виробництву м'яса колгоспи

І АГРОПОРАДА І Наука

рекомендує

Колгосп «Червон и й прапор »,

ганічні

11

с.

недоступні

бригадир.

Світильне.

істоти,

які

перетворюють

форми

мінеральних

сполук в доступні для споживан·

300

центиерів буряків буде

ня

По 283 центнери кормового На вивозці добрив відзначають­ буряка виростила торік кормодо­ ся їздові З. Пи саренко, П. Мар­ бувна бригада на кожному з 12 ченко, П . Дзюба . Кожен з них гектарів. Нинішнього року боре­ щоденно доставляє на діЩІнку по мося за 300 центнерів. На 10 6- 7 тонн. О. Різаненко; бригадир . гектарів вже вивезли 140 тонн К:олгосп ім. Ватутіна , гною та 40 центнерів пташиного посліду.

с. Пухівка.

2000

тонн добрив під овочі

Нинішнього року овочевий клин становитиме у нас 70 гек­

ли

тарів, з них ранніх

2000

на

14,5.

Наше

вирощуємо

зобов'язання

-

одержати іх з кожного гектара по

130

центнерів.

Щоб

добитися

цього, та

протягом вивезли

на

всю

заготови­ площу

тонн органічних добрив. А. Галицький, агроном.

Колгосп ім. Леніна,

с. В.·Димерка.

рослинами.

В пракпщі застосовуємо нітра· гін, азотобактерин та фосфоро · бактерин. Бактерії двох перших засвоюють з повітря азот, який рослинам безпосередньо недоступ· ний, б акте р і і фосфоробак· терпну

розкладають

недоступ·

ні форми фосфору в .доступні.

4,0

І ,О

3,9 3,7 3,9 І ,9 3,7 І,5 3,4 І,О 3,3 2,8

Світильне,

добробуту

цією метою з

1

2,3 і,7

І,4

2,8 3,3 3,0

3

на гектарі, що центнерам аміачної

І. Соловей, П. Семенюк вже про­

січ­

дали понад

ня 1958 року скасовані обов'язкові поставки сільськогосподар­

Васильківщини, яві виявили па­ тріотичний почин, зобов'язавтись продати державі по 500 літрів

Наші

200

літрів

молока

кожний, а Т. Соловей, Ф. Топіха,

Г. Топіха продали по

штук яєць. Іх приклад наслідують ін-

ських nродуктів державі госпо­ дарствами колгоспників, робітни­ ків і службовців.

500

ші колгоспники.

Et. секретар

Петрук,

nарторганізації.

К:олгqсп ім. Сталіна,

J

с.

Русанів .

розрахунки

Ми, свинарки, дали слово в ни- перейдуть у відгодівельну групу.

нішньому

році

виробити

750 Решту 300

центнерів свинини.

.НІtі наші розрахунки? Перехідне поголів'я свиней ста­

центнерів

свинини

виробимо за рахунок

молодняка

весняного та літнього опоросів.

Свинопоголів 'я забезпечено кор­

новило цього року 400 голів. Це - вдвоє більше, ніж торік. 47

мами. Незабаром

голів загальною вагою

нове приміщення для свиней. У ее

цент-

40

стане до

ладу

нерів вже зняли. Зара'з відгодо- це в значній мірі сприятиме ви­ копанню взятих зобов'язань.

Д. Тетянич, свинарка.

Колгосп ім. Щорса, с. Княжичі .

Ст.ворює.мо уиови ,І,Ла розвитку тваринництва

В нинішньому році просторий двір нашого колгоспу прикрасять иові тваринницькі споруди. Бу­

де побудовано

120

2

корівники

площадки та пташпика

площадку на 300 свиней та пта­ хаферму на 3000 голів птиці.

завезли

240 тонн шлаку та 65 тонн цементу.

на

голів кожний, відгодівельну

Споруджуватимемо

власними

силами. Для цього створили бу­

дівельну бригаду, якою керув до­

Вже придбали 300 кубічних свідчений майстер М. Андрух. метрів керамічних блоків, части­ П. Монастирський, ну

яких

доставлено

Для литих

стін

у

колгосп.

голова колгоспу ім. Кірова.

відгодівельної

с. Заворичі.

дорівнює селітри.

Бактерії фосфоробактерину

-

ша, ніж вартість одного центне-

ко зменшується. Однак, коли во­

жаю дає таку

органічну

ра мінера.пьннх, а добавку вро·

90

-І00 кілограмів фосфорноЇ КИСЛО· ти, що дорівнює 4- 5 центнерам суперфосфату.

Вартість однієї гектопорціі бак­

. теріальних добрив в 10 раз мен·

ж,

як і при

сенні 2-3 центнерів

вне -

міндобрив.

:ш знову потраплять у поживну

швидко

масу,

то

починають

розмножуватися.

Отже

З цього легко зробити відповід· невикористані бактеріальні добри· ний висновок. ва викидати не слід, а вносити їх

Не слід забувати, що бобові у торфо-гнойові компости по культури, особпиво люпин, наві"tЬ ІЗ пляшки на тонну.

при достатньому забезпеченні по·

~ивними ~ечовинами, дають низь· ю врожаІ, якщо не зар~зити

2-

Бактеріальні добрива вносять

за день до посіву насіння. В та ­ ком у разі насіння слід протрую­

грунт клубеньк?вими бактерІями. вати гранозаном за 20 днів до по· Тут також . ВИРІJ?альну роль гр а· сіву. Коли ж воно протр юється ють бактерІальнІ добрива. • У Бактер ії

Азотобактери живі організ · ми ...,.... за вегет аційний період на ­ копичують близько І20 кілограмів азоту

зими

4,0 2,3

Сміпиво застосовуйте Оактеріальнt доОрива

застосовува·

ти так звані бактеріальні добри­ ва. Вони являють собою живі · ор­

ранніх овочів - в десять раз біль­ ше, ніж одержали торік. Зараз в

По

3

нуємо знову 255 свиней, які через півтора-два місяці будуть від­ правлені на м'ясокомбінат. Ра­ зом це складе 300 центнерів . Наш район, здавши 41 процент Є у нас 100 голів молодняка від валового виробництва, займає осіннього опоросу, які незабаром 28 місце (по обnасті здано 51

Вирощувмо ранні овочі в парииках ду ЯКИХ РОЗПІКІРУЄМО В 320 , рамах . П. Максименко,

== .... ~~: IQ:z:

2,9 «Червоний nрапор» 2,9 4, І Красилівка, ім. Жданова 2,7 3,3 В.-Димерка, ім. Кірова 2,0 2, І, По Бобрицькііі МТС 6,5 2,0 По Броварській МТС 5,8 І ,О П о ра А он у 6,2

Наслідуючи приклад трудящих

Готуючись до весни, посилено Особливу увагу надаємо угно­ нашого району за станом на 1 вивозимо добрива на поле. У єнню площ під кукурудзу. Ми­ березня зайняли 15 місце, виро­ першій та другій бригадах на цій нулого року її мали 180 гектарів, бивши на 100 гектарів угідь по5,9 роботі щодня зайнято 35 підвід нинішнього буде 200. Сіятимемо центнера (по області вироблено 5,8 центнера). Торік на цю дату і 2 гусеничних трактори. За два кукурудзу виключно гібридним район був на 30 місці. · місяці вивезено 1200 тонн гною насінням «ВІР-42», яким повнісКиєво-СвятошииськиА район на та 3000 тонн торфу. У 3 і 4 тю забезпечені. А. Теплюк, кожні 100 гектарів угідь виробив агітатор. бригадах щодня трактQраии виво­ по 3,9 центнера м'яса і посів 31 Колгосп ім. Леніна , місце. Торік на цю дату він був зять на площу по 80-90 тонн на 32 місці. с. Плоске. добрив. І

рамах посіяли огірки, розса-

матеріального

процент). Києво-Святошикський район здав моnока 35 процентів

Вивозимо добрива пІдводами І тракторамп

Цього року запланували виро­ стити у парпиках 120 центнерів

щення

трудящих.

НИ».

ральних добрив завезли лише 50 процентів до плану, до того і зберігаються вони не по-госпо­ доглядають худобу погано. Неза­ дарськи, не вкриті. Необхідно довільно налагоджена племінна Києво-Святошикський район, з виготовити 1 мільйон торфо-пе­ робота . Пункт штучного осіменін­ яким змагаємось, заАмає І-ше мі­ регнійних горшечків, а маємо 100 ня корів не обладнаний. Жирнос­ сце. На 100 гектарів угідь вироб­ тисяч. Іх зараз слід виготовляти ті молока від кожної корови не лено молока по 53 центнери. На­ у дві зміни. Невистачає 30 ко­ доєно на корову по 458 кілогра­ визначають. мів. робів. Досі не обгороджена тернРейдова бригада: В газеті за 8 березня надруко­ торія парників. Г. ПищаА, редактор колгосп­ вано два зведенн11: про здачу мо­ У 1, 2, 4 та 5 бригадах вва­ ної багатотиражної газети, лока державі і виробництво м'яса жають, що сільськогосподарський І. Захарченко, с ек р ет а р колгоспами області. інвентар

• ,::z: о

Партія і уряд проявляють по- молока і по 1ОО штук яєць, на­ Радянський уряд високо оцінив всякденне піклування про підви­ ші колгоспники Г. Соловей, роботу Т. В . Марченко, ІІагоро·

виконали сво1 зо6ов я-

Нема чим похвалитися і пра­

Леніна

"'•"' ~·n

Продаж продуктІв твариниицтва державі

му році.

28 доя-

рок, проте лише двІ-С._.Нчник.та

ім.

'с:­

'""'"

=-::~

~=8 ~=~ c.u- 8.11()

Гоголів, «Червона Україна» В. -Димерка, ім. Димитрова Мокрець, ім. І-го Травня Гоголів, «Перемога» Ру дня, і м. 40-річчя Жовтня Кулаженці, сЗоря» К:алита, ім. Сталіна

6,І

~

~~~ u: • r::r ~

сіл і колгоспів

111 ..

І3,7 І2,2 ІІ,І

За 700 центнерів з ко}!{ного гек· тара бореться ланка у нинішньо·

їздові грамів менше, ніж на цю дату в

І. Ячник, й. Мехед, В. Захарчен- минулому році. У п_ас -

ко та в. Івашко.

кіло-

25

гектарів закріпленої ллощі одер· жана по 660 центнерів помідорів .

f!

~.g ~r::r~ a.u- &.~ ~

Літки, ім. Калініна Заворичі, ім. Кірова Русанів, ім . Сталіна Рожни, «Більшовик» Погреби, ім. Кірова Зазнм'я, «Шлях Ілліча:. Требухів «Жовтень» Жердова, ім. Леніна • Троєщина, «Дружба:. Пухівка, ім. Ватутіна

березна

g-:;

~~~ ..=~і u;. ~ ~-.; Назви

колгоспів

Доглядачі І. Мехед, П. Довгодько, не виконують організацію МТС люди працюють П. Зусик часто розпорядку дня, волів вдень не з подвоєною енергією. На поля артілі вивезли близь­ напувають. Конюхи тт. Карпенко ко 23 тисяч тонн місцевих доб­ та Макаренко не чистять коней. Лічені дні залишилися до весрив із 20 за пЛаном. Із них за­ . В.-Димерка, ім. Шевченка компостували 6030 тонн. Городня ни, тому виявлені недоліки по­ Боr~аВіJЬ[а, «Комунар» бригада доставила на свої площі трібно негайно.· ліквідувати. До~ре попрацювала у минуло- J}~a, ім. Леніна Тваринники колгоспу поки що 4121 тонну добрив - по 49 му році ланка, якою керує досвід~- .~, , ім. Сталіна тонн на гектар . На полях першої працюють набагато нижче своїх чений овочевод Тетяна Василівна 'Юі&ичі, ім. Щорса можливостей. Про це свідчать по­ Марченко. На кожному рільничої бригади вже заготовле­ з трьох но 5600 тонн з плану 5000. Тяглом та трактором «ДТ-54» тут щодня вивозять по 150-200

І

1

дуже

відчутні

на ор ·

за

день до

посіву,

тоді

кожну

ганічиї речовини, які ім необхідні

юрцію нітрагіну або будь-якого

для побудов и

іншого

бактеріальні

свого тіла.

добрива

в

Тому

першу

чергу слід вносити на площу, де під культури

внесено гній.

К:ожна гектопорція У свіжому стані має в собі 20-25 мільйонів клітин гати

живих істот. довше,

пляшках,

Я:кщо збері ·

ніж

вказано

на

кількість

бак1ері й

різ-

бактеріального

мішують з двома землі. Бактеріальні

добрива

кілограмами

добрива

можна

· р идбати на базі сСільгосппоста· чу».

Л. Харченко, агрохімік. Бобрицька МТС.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Неаіпя,

бареаня

8

РІЖУ.

1958

МІЖ/fАРОДНИЙ ОГЛЯД

З редакційної ПОШТИ

НОВИЙ КРОК ДО ОСЛАБЛЕННЯ

Новий фільм

ІІІЖНАРОДНО І

бао», зводить нанівець усі викрути західних держав, які зв'язують нараду глав урядів з

З цікавістю дивилися бровар­ КОЛЬОРGВИЙ фіЛЬМ НАПРУЖЕНОСТІ нарадою міністрів закордонних «Вулиця повна несподіванок», Радянський Союз зробив новий справ». «Поставлено нову віху на який кілька днів демонструвався важливий крок, спрямований на шляху до наради у верхах», в райониому кінотеатрі. Він роз­ ослаблення міжнародної напруже­ пише про нову радянську пропо­ повідав про важливу і відпові­ ності і врегулюваннх найважли­ зицію французька газета «Попю­ Д&JІЬИУ · повсякденну роооту мілі­ віших питань . сучасності. Йдучи лер де Парі». чани НОВИЙ

ціонерів ського

охоронників громад­ назустріч побажанням

порядку.

зарубіжна

Заіт про роботJ куо~ьтосвітвіх закладів

В листі міністра закордонних справ СРСР А. А. Громико, вруче­ ному 1 березня міністрові закор­

мовки,

Цими днями у нашому селі пе­

донних

скликання наради глав урядів.

Кінофільм користується успіхом в глядачів.

В.

&оровмк.

ред населенням звітували завіду­

ючий клубом і завідуюча бібліо­ текою. Обговорення звітів прой­ шло активнG. Зроблено ряд цінних зауважень про поліпшення культ­ освітньої роботи.

Не встигнеш переступити поріг броварського дитячого садка, як, випереджаючи

один одного, діти

стілець, запрошують сідати.

чемно пропонують

Колектив садка

відвідувачеві

надає велику

увагу

естетичному вихованню дітей та підготовці іх до вступу в школу.

Малюків вчать розказувати вірші, малювати, старшеньких

і

читати.

Організовуються

співати,

інтересні

сити правління артілі прискорити

ек­

будівництво клубу.

скурсії .

Н а

з н і м ку:

вихователька

Анастасія

Іванівна

гОJІова сільради.

Фото і текст В. ОолотнІІка.

Недавно

в

Будинку

не демонструються фільми, бо не

кінобудка, відбувся збір піонерської дружи­ обладнана відповідно бухгалтерія колгоспу ни Русанівської середньої школи, до того PlЗHl конторські присвячений · 40-м роковина~ збер'ігає там книги та інше канцелярське май­ Збройних Сил Союзу РСР.

пронизують звуки горна. Шонери виносять свій прапор. Після цьо­ го групи піонерів одна за одною виступають з привітаннями.

Декілька разів зверталися ми

Після урочистої частини від­ бувся цікавий концерт, в якому взяли участь учні молодших кла­

сів

піонери.

-

Збір пройшов під знаком даль­

шого згуртування піонерів і шко­ лярів навколо мудрої Комуністич­ ної партії Радянського Союзу. старша пtонервожата .

КНИЖКОВА І nOЛ11U)1

воного кутка на молочно-товарній

піддано

нах

--

і

журнали,

радіоприймач.

плакати,

книги,

На сті·

діаграми,

дошка

показників щоденних надоїв, со· ціалістичні зобов'язання доярок, щомісячний бюлетень змагання тваринників району. Але заслу­ говує на увагу цей куточок тією агітаційно-масовою роботою, що

тут провадиться. К:. Бузиновський детально розповідає про одну із бесід, яка відбулася в червоному

кутку. Вів іі зоотехнік І. Громо­ вий.

Спершу

союзну

він

говорив

про

Все·

сільськогосподарську

прав·

вне·

ні

розпорядку

індивідуальні

цього

дня,

раціони

годівлі . Обговорення цього питан· принеСJІо

велику

користь

д.ля

доярок.

Для

сільських

агітаторів

ціка·

риться

про

досвід

де

гово·

планування

політмасової роботи на фермі. Крім виробничих нарад, кожної декади і кожного місяця на мо· лочно-товарній фермі в червоно·

му кутку агітатор проводить бесі· ду про підсумки змагання тварин·

ників колгоспу і району. У пев· ні, заздалегідь визначені дні, проводяться колективні читки га· зет і журналів. Але якщо десь з'являється

цікава

стаття

про

досвід передових тваринників, агі· татор читає її дояркам,

як

ний

тваринництво

колгоспу ім. Сталіна. І, нарешті, підвів слухачів до такого коикрет· ного питання:

--

Чому Марія Загорулько

останню

п'ятиденку

надоїла

за

фермі

для

голосиого читання.

«Такі читки,

--

вказує секретар

партійної організаціі,

ють

жваві

--

обговорення.

виклика·

досвіду

в

умовах

свого

кОJІгоспу. Агітатори допомагають виявляти дояркам недоліки,якіє ще на фермі . Вони доводять свої розмови до відома членів прав· ління і допомагають виправити виявлені недоліки:.. В червоному кутку проходить навчання доярок, обговорюються нові цікаві книги, читаються лек· ці і.

що можна

використати

з

Адреса редакції:

ністрів закордонних

справ,

яка

розробила б порядок денний і ви­

Заходу в

повсякдеиними

дисципліни,

Радянський до

порядку

уряд

денного

наради

розгортанню

змаган·

План агітаційної роботи в чер· кутку

партзборах.

затверджується

В

ньому

на

завжди

є

такі три розділи: бесіди і лекції, обговорення підсумків змаганоя, культурно-освітня робота. його виконання

систематично

контро·

люється.

Розповідь зразкового

що глав

урядів повинні бути включені тільки такі питання, які готові обговорювати всі учасники наради

і щодо яких в якась впевненість Природно,

що

угоди.

обговорення

про

досвід

червоного

про ного

дальший ладу

розвиток

та

колгосп­

реорганізацію

шинно-тракторних

ма­

станцій

ви­

кликали великий інтерес за рубе­

жами нашої Батьківщини. В цих документах багато органів закор­ донної преси бачать важливий крок

на

шляху

дальшого

розвит­

ку соціалістичного сільського гос­

подарства СРСР і створення до­ статку

продовольства

для

насе­

лення. «Створення умов для зміц-

пи­

тань, на взаємоприйнятне розв'я­

шляху до того, щоб наздогнати і випередити США по виробництву •' масла, молока і м'яса на душу Практичне здійснення історич­ ного рішення лютневого Пленуму ЦК КПРС забезпечить дальший розквіт життя радянського селян­ ства. Відмічаючи це, віце-прези­ дент Чехословацької академії сільськогосподарських

наук

ака­

демік І. Котяко заявив, що «реор­ ганізація МТС, як і ряд інших

зання яких тепер не можна роз­ заходів по раховувати в зв'язку з великими СРСР, в

застосування

розвитку

економіки

зразком

творчого

ленінізму».

Юго­

на

фермі безперечно зацікавить ба· гатьох секретарів колгоспних парторганізацій, агітаторів.

радянського

сільського господар­

Світова громадськість розцінює ства - це велика подія, яка під­ новий миролюбний крок Радянсь­ несе на ще вищий рівень все гос­ подарське життя Радянського Союзу. Албанська газета «Вакші­ РУ і безпеки народів·. «Згода Ра­ мі» підJtреслює: «Чим могутніший дянського уряду на скликання буде Радянський Союз, тим силь­ найближчим часом наради мініст­ нішим стане соціалістичний табір, рів закордонних справ, пише тим міцнішим буде мир у всьому С. Герман. китайська газета «Женьміньжі- світі».

кого уряду, як великий вклад у

справу зміцнення загального ми­

ХРОНІКА Відповідно до Указу Президії пам, установам і організаціям», Верховноі Ради СРСР від 11 ве­ Президія Верховної Ради Украінресня 1957 року «Про впоряд­ кування справи присвоєння імен

державних і громадських діячів краям, областям, районам, а та­ кож містам та іншим населеним

ської РСР Указом від

1958

5

березня

року перейменувала Воро­

шиловградську область на Луган­

ську область і місто Ворошилов.-

пу~ктам, підприємствам, колгос- град на місто Луганськ.

Програма радіопередач. Неділя

роботи

кутка

8.30 Пісні на слова Т. Шевчен· Т. Шевченко <Назар Стодоля:.. ка . 9.30 А. Малишко. Вірші. 12.20 16.00 Концерт на замовлення ра· Передача «Край наш любимий». діослухачів. 20.00 Концерт, при· 14.00 Театр перед мікрофоном -- свячений пам'яті Т. Шевченка .

Г. Музика, службовець.

Т. в. о. редактора м, ІВАНИЦЬКИЯ.

м. БроварІ!.

м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

N2 138.

Броварська районна друкарня Київського обласного уnравління культури.

·

нення і розвитку в СРСР колгосп­ ної власності, пише китайська газета «Бейцзінжібао»,

населення .

вважає,

у можливості досягнення

Постанова Пленуму ЦК КПРС

і тези доповіді тов. М. С. Хрущова

Фран­ прискорить рух радянського су­ а з бо­ спільства до комунізму». Радян­ Чехос­ ський Союз, відмічає суданська пропо­ газета «Ар-Рай Аль-Амм», на

угруповань.

невідкладни·

ня.

воному

нарадах

які не входять до існуючих воєн­ но-політичних

8сі ці заходи тісно nов'язуЮть·

Доярки

висловлюють свої думки, визнача·

по \ ють,

проведен­

тільки ускладнило б хід наради.

ми практичними справами. Це ж сприяє підвищенню свідомості тваринників, зміцненню трудової

Бузиновського,

згоду на

на невизначений час

наприклад, в питаннях про об'є,!!­ славська газета «Ворба» пи­ нання двох частин Німеччини, ше, що нові заходи в розвитку

віді

К.

свою

відмінностями в поглядах держав,

ся з

не чека· ючи, поки прийде день, призначе·

розвивається

збори,

во буде почитати те місце розпо·

Марії Плахотник. Потім розповів,

тавку, про методи роботи доярки

відбулися

зобов'язання.

на

ви? Тут же в бесіді з доярками ви· явилося, що Є. Плаксій не завжди

порушує

бригаді

на яких ланки взяли соціалістич·

куток

додержується

словлює

нує також домовитися про участь

лочно-товарніІі фермі; в І·й комп­ лексній

кілограмів молока, а Євдокія Плаксій -- лише по 27· кілогра· мів? Хіба не однакові у них умо·

ня

газети,

КОJІишнє

40

всіх

--

критиці

кання наради керівних діячів держав на високому рівні, ви­

намагаючись не допустити

відтягти

СВІДЧЕННЯ МОГУТНОСТІ КОЛГОСПНОГО ЛАдУ

скли­

у нараді додатково деяких краін,

дарський інвентар ремонтується; садоsодом призначено Р. Пруд· кого, який приступив до обрізки дерев, збору зимуючої гусені; ав· топоїлки відремонтовані на мо·

артілі за те, що недостат· ньо приділяло уваги зимівлі ху· доби, підготовці до весняної сів· би, роботам в саду, культмасовій

не виділяється від інших: на сто·

патефон

n.

Пухівка.

Писаренко, МмхайІІІНКО.

стаття обговорена на засіданні правління. Критика правильна. Вжито заходи до усунення недо· ліків, відмічених в сількорівсько· му рейді-перевірці. Вози, парни· кові рами, дрібний сільськогоспо·

ління

фермі. Зовні він нічим особливим лах

під

таким заголовком у газеті сСтаха· новець:. від 12 лютого була вмі· щена стаття рейдової бригади, яка зробила перевірку стану зи· мівлі худоби і готовності до вес· няноі сівби у великодимерському колгоспі ім. Димитрова. В статті

Червоний

Держполітвидав УРСР випус· тнв серію брошур сЗ досвіду ма· сово-політичної роботи:.. В одній з них вміщено розповідь К. Бу· зиновського -- секретаря партій· ної організаціі колгоспу ім. Ста­ піна, Тростянецького району, Він· ницької області, про роботу чер·

Г.

і

домов­

брали участь, наприклад, ція, США, Англія та Італія, ку Сходу-СРСР, Польща, ловаччина і Румунія. СРСР

с.

роботі. Новообраний голова колгоспу т. Прима повідомив редакцію, що

Г. Харченко,

І

--

досягнення

щоб з боку

С.ЛІАМ(И НАШИХ ВИСТУПІВ еРоботи иепочатиА краА•

до

госпу вплине на нього.

О. Кабиw, •. ВисОЦІtКИЙ,

но.

онерська лінійка. Урочисту тишу

прагнучи

леності про якнайшвидше

міщення, але він не зважає на

шевського, щоб звільнив це при­

повідомлень,· вишукують нові від­

говориться, що Радянський уряд,

прохання. Може, правління кол­

Майже місяць у нашому клубі до головного бухгалтера т. Ма­

Сяє червоними галстуками пі­

Піно,

в квітні в Женеві з тим, щоб на­ рада глав урядів відбулася в червні цього року. Радянський уряд вважає, що склад учасників обох нарад повинен бути визна­ чений на рівних началах, тобто,

B к1пебудц1-копторсьв1 квиrи

культури

К.

ського уряду, міністрам закордон­ них справ слід було б зібратися

с. Требухів.

tl.!-------

УРОЧИСТИЙ ПІОНЕ,СЬКИЙ ЗБІР

Франції

значила б склад учасників нара­ ди глав урядів. На думку Радян­

П. Ковбасмнськмй,

Коноваленко

проводить з дітьми заняття по малюванню.

-----tl

справ

Загальні збори вирішили про­ ня найближчим часом наради мі­

танцювати, а

прогулянки,

Схвалюючи радянську позицію, громадськість наполя­ дився на проведення наради мі­ гає на якнайшвидшій зустрічі ке­ Заходу. ністрів закордонних справ з ме­ рівників краін Сходу і тою підготовки· зустрічі глав уря­ Незважаючи на це, правлячі кола на Заході, як видно з останніх дів держав Сходу і Заходу. західних

держав, уряд нашої країни пого­

Зам. І :l46 -2500

30 номер 1958 рік  

30 номер 1958 рік

Advertisement