Page 1

ПролетарІ ,сlх 1Сраін. ЄOHaaT~cAI ЧЕТВЕР

Сільські

26

перших

БЕРЕЗНЯ р.

1953

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих, Київськоі областІ

Посилити партійне керівництво стінними газетами

ЗО

N!

OpraH Броварського районного комІтету Комунlстичноі

Ціна

(935) коп.

10

кореспонденти!

лавах

весняної

борців

сівби у

за

стислі

Будьте в проведення

строки і на

високому агротехнічному рівні!

Видання доповіді Г. М. МалеНl{ова на

ХІХ з'їзді партії

Державне видавництво ПОJі­ згуртована значна чаСТІша кра­ щих людей КО.:Ігоспнuго села. тичної літератури УРСР випус­ В складі реДКО..1егій 300 кому­ ТИ..10 повторним виданням YK~ ністів і Іtомсомольців, 390 КОд­ госп ників, 301 представник раїнською мовою брошуру ( Г. М. Маленков. Звітна доповіДІ) ХІ Х сільської інтелігенції. КО.lгоспів і сіл. Пjд кр:ріt1 ШЩПроте, як показала пара­ з'їзду партії про роботу Цен­ твом партіПної оргапїзації I~ОПll да, окремі реДJ{олнії працюють трального Ііомітету ВКЩ6)). спрпяють розгортанню соціаліс- останнього часу незадовільно, Тираж видання-800 тисяч ПІЧНОГО ЗМ:tгання, стають три- тому що послаб.1ено партійне примірників. Районна пара;J:а сільських кореспондентів, що відбулася цими ДНЯМІІ, показала дальше зміЦІІешІН ряду щоденних стінних газет, посилення їх ролі в грома;J:СІ>ко-поліТІІЧНОМУ іІштті

бунами ділової критики недоліків У роботі. Стінна газета «Механізатор», наприклад, вміщує соціалістичні

керівншІТВО НИМИ. ОСЬ прик­ лад. Близько двох років щодня безперебійно виходила в восьмп-десяти екземплярах стін­

sобов' яsапвя тракторНІ1Х брпгад, окремих траКТОРllстів. У січні й ЛЮТОМУ на її сторінках бу ли викриті факти пезадовіjЬЕОї органіЗ<lціІ праці, порушення тру· дової дисципліни. Все пе допомогло Броварській МТС успішно завеРШИТlJ ре)IОНТ тракторів і причіПІІОГО інвентаря.

па газета (СталінеЦf.) (колгосп імені Сталіна, с. Русанів). За оставнШ час, з вини новообра­ ного редактора т. Хамбира і, не в меншій мірі, секретаря парторганізаціУ тов. Нестроєво­ го, газета виходить 3 перебоя­ МИ і тільки в ОДНОМУ-ДВОХ екземплярах.

Редколегія стіпгазети «Вперед) (КОЛГОСП імені Леllіна, с. Жердова), яка вже виходить 740-м НО}lером, двічі організувала перевірку піпготовки до весНЯlIОЇ сівби. Наслідки сількоpiBC~KOГO рейду обговорені ва засіданні правління, і по НИХ вживаються конкретні заходи. Так, наприклад, по матеріалах газети притягнуті до відповідальності розкрадачі КОЛГОСПної власності, зня.то з посади обліковця Герасименка, .який зловживав своїи службови.t становищем. у лютому громадськість колгоспу імені Леніна, с. Плоске, відзначила ВІІхід МІО-го номера щоденноJ стінної газети «За комунізм». Секретар пар~органіsації тов. Рябов П. ВlДзнаlІИВ, ЩО В досягненнях КО.1госпу sa останній рік є також значна засл}та сількорів і стінноІ газети. По 40О-500 і більше номерів щодеНІІИХ стінних газет вже ви[]ущено в багатьох інших колгоспах раПону. Навколо них

Секретар парторганізаціІ колгоспу іиені Ватутіна, с. Пухів­ ка, т. Гиренко І. виsнав на вараді, що в незадовільній робо­ ті редколегії винен він сам, тому що не sдійснював конт­ роль її діяльності, не ставив звіт реда.ктора ва партійних зборах. Він запевнив, що з перших днів польови~ робіт газета виходитиме безперебіЙНQ. На нараді зовсім не були представлені редколегії по кол­ госпах сіл Княжичі, Погреби, Требухів, Калинjвка, а з Троє­ ЩИНll прибув лише один редактор тов . .мовчан. ие не випад­ ково. Тут щоденні стінгазети занедбані, а партійні організації миряться 3 цим. Забезпечення керівництва стінни~и газетами, як Toro ви­ магає Статут КПРС, - одна 3 важливих діллнок партійної роботи. Кожна газета повинна стати бойовим органо)( партійної opгaHi~aцiї. Вся Ії ділль­ ність повинна бути спря)(ована на успішне виконання завдань п'ятої сталінськоІ п'ятирічки.

----------------

Районна нарада сільських кореспондентів

22

березня відбулася районна ти (с. Семиполкп), Пазенок С.

нарада сількорів і активу редколегій стіннпх газет, у якій взяли участь понад 120 чоловік. З доповіддю про «Підсумки ХІХ 3 'їзду партіІ і завдавня сіЛЬСЬКlIХ кореспондентів та стінних газет» висrуrшв секретар райкому партії тов. КРПВОШЛИК В.

ГазифіJ{ація столиці

Й. В. СТАЛІН і О. М. ГОРЬКИЙ

Північної Осетії

(.10 85-річчя з ДНЯ народження О. М. Г()рького-28 березня

ІІІИРОКІІМ фронтом провадять- Вмер у 1936 р.).

СЯ роботи по

гаЗllфіка~і

міс- ~~~~~~~~~~--~--~------~~~~-~~

та Дзауяжікау. ПРОК.'Іадаються

*

-редактор щоденної

стінrазе· січень-травень

динків колгоспників сільгосп- ну.nось мальовниче село Мануй­ ження О. М. Горького. Сільсь­ артілі «КраснЬ1Й

животновод» лівка

(Полтавська область). кий драматичний гурток готує Горького «Діти Більш як півстоліття тому тут п'єсу О. М. жив і працював О. М. ГОРЬF.,чtt. сонця).

од;ержують газ.

ОСТАННІ ВІСТІ

року.

3

ВАЖЛИВА ДІЛЯНКА

КОЛГОСПІВ

ВЕСНЯНИХ РОБІТ

Підживлення посівів 500 колгоспників на*• •

Понад шої артілі імені Хрущова пра-

Дружно

(Огляд листів)

працювали в

У своєму соціалістичному ~o­ полі бов'язанні ва 1953 рік трудів­

цюють У полі. За перші два всі бригади колгоспу «Більшо­ дні підживлено 520 гектарів озимини і багаторічних трав. Внесено в грунт по 3-3,5 цент-

нера калійних і азотових добрив на КОЖНllЙ гектар. Пі~живлення продовжуємо в НІчний час, користуючись заморозками.

І. ИовбасинськиИ.

с. Требухів.

ники сільr,ького господарства району зобов'язалися цілком ВИК». За три дні підживлено зберегти посадки минулих років всю ПЛОЩУ посівів жита і ози­ і посадити нових 125 гектарів моІ пшениці, внесено по 3 цент­ лісосмуг Ї .1Іісів. В окремих кол­ нери иінеральних добрив на rоспах, проте, не організовано кожний гектар. збережеННJI лісопосадок і неза­ дові.lЬНО ведеться піДГОТОВК::t І М. Лисенко. до лісонасаджень. с. Рожни.

Яровизація картоплі у нашому колгосш Імені Сталіна розпочато масову пе­ ВИРОСТИТИ цього* року по 200 реб орку насінної картоплі. центнерів картоплі з гектара­ зобов'язання арті­ Всі ланки sобов'язалися вирос­ таке тити ПО одному гектару ран­ лі іиені Сталіна. Щоб вико­ ньої каРТОПJlі і діяльно готують­ нати взяте зобов'язання, вдос­ ся до цього-розпочали ярови­ таль вивезли )(ісцевих добрив зацію бу .1ьб. Першою заклала у поле, заготовлено міндобрива. картоплю на яровизацію ланка Розпочали перебирання: і ярови­ Н. Каплуновської. зацію насінної картоплі.

**

*

1953

Пам'яті великого письменника

траншеї, укладаються труби. Трудящі наШОJ країни від- В центрі села-літературно-ме­ Горького. Скоро 1300 квартир одr,ржать значають 85-і роковини 3 дня моріальний музей газ. До кінця п'ятої П'ятирі'l- паРОДЖtННЯ . основоположника Найкрасивіша вулиця села, біб­ ки ~авершиться суцільна гази- радянської ЛІтератури? велико- ліотека, парк, нова школа-деся­ . . . го письменника ОлексІЯ Макси- тирічка названі ім'ям письмен­ фшаЦlЯ МІста. І иовича Горького. Геніальному ника. Це ім' я НОСИТЬ і колгосп, Не мають потреби в дровах художникові слова присвячу­ розташований в МануПлівці. lолгоспники, школярі, вчи­ трудівники колгоспного села ються літературні ч:итання, ветеІЇ готуються до знаменної В П 300 б чори, наукові сесії. ознесенське. онад уу вигпні ріки Псьол роз~- дати -85 роковин 3 дня народ­

-(голова виконкому райради депута.тів трудящих) та інші. Силами колективу районної газети «Стахановець» органі­ SOBaHa виставка стінних гa~eT; М. КОНОПЛЯ. проведено інструктаж по орга­ с. Бобрик. нізації сіЛЬКОрjвСького рейду під час веСIlЯНИХ польових роДО КІНЦЯ УСУНУТИ біт і нічного рейду по трактор­ Перевіряючи готовність кол­ . В обговоренні доповіді взяли них бригадах~ випуску блиска­ госпу до весняної сівби, ми вок і листків трудової слави по участь тт. Швачко І. -sаступ­ викрили ряд недоліків: не бу­ тракторних і рі.1ЬНИ'!ИХ брига­ вик редаі\тора щоденної стін­ ло закінчено прречистку посів­ дах, на тваринницьких фермах. газети (с. Жердова), Чесноков матеріалу, ремонт інвентаря, В.-заступник директора Бро­ не вистачало мішкотари, повіль­ варської МТС по політчастині, у квітні по всіх КОЛГОСП1Х, но вивозили гній на поля, не Те[JЛЮК А.-редактор щодеННОJ пі;J:ПРИЄ~Іствах, установах у організовано бу ло як слід ро­ стінгазети (с. Плоске),. Віро­ день, який повинні визначити боту на парниках. Матеріали зуб П. - редактор щоденної первинні партійні організації, рейду були обговорені на засі­ стінгазети (с. Богданівка), Ко­ відбудуться збори кореспонден­ данні правління, виробничих ливай Ф. -реда.ктор щоденної тів, ч:ленів редколегій, присвя­ нарадах. Більшість виявлених стін газети Бобрицької МТС, ч:ені підготовці до Дня преси. недоліків усунуті. Більшість,але Гиренко І. -секретар парторга­ 5 травня-виставка кращих но­ не всі. Повторна перевірка по­ нізації (с. Пухівка),Саливон М. иерів стінних газет в районі ~a казала, що парникове господар­

*

1868 р.

ство

досі

не

оrороджено.

3

Ф. КОСТИРЯ. с. Русанів.

ВИКРИТІ НЕДОЛІКИ

4500

тонн гною на по.пе виве­

~eHO тільки

2300.

На

ланах

сусідніх колгоспів розпочали підживлеНElЯ озииих посівів, а у вас до цього часу не завезе­

но ще з бази (СіJIьгосппостач» жодного центнера мінеральних добрив. Не підготовлені Зllепи борінок для закриття вологи. Рейдова бригада:

П. Яшник, І. Швачко, К. Хомич, Д. Кондратенко, І. Стасюк, Г. Петров.

3 14 Jlісоводів,ЩО є в колгос­ пах зони діяльності Бобрицької МТС, пише т. Шепеленко, при­ були на семінар по підвищен­ ню кваліфікаціІ кадрів тільки 5-3 сіл Бобрик, Рудня,: Жер­ Дова, Калита, Семи полки. По інших колгоспах не те що лі­ соводів немає, ал{' й лісівнип;ь­ кі ланки не утворені. Про факти кричущої безгос­ подарності сповіщає запідуючпй сільським клубом т. Білогуб: -М. Стовбуха - завідуючий свиноферкою колгоспу імені Сталіна, с. Бобрик, ІІОПІІJIЯВ усі груші-дички, що на колгоспній садибі, верби, які прикраШУЮТh шлях до села Світильного. Де­ кілька pa~iB говорили про це го­ лові колгоспу т. Куницько~у, секретарю парторганізації т. Лу­ Jtашенку, але вони заходів не вживають. Не звернули вони уваги і на пропозицію колгосп­ ника Івана Лукашенка, НІtий радив узятися за розчпстку мо­

лодих

гаїв.

Лісопосадки-важлива ділян­

Колгосп імені Леніна,

ка весняних робіт. Потрібпо всю підготовчу роботу заверши­

с. Жердова.

ТИ в найБJIижчі декіJlЬЮL днів.


СТА

ПАРТІАНЕ

Х

А

Н

О

й

Ё

nt

ЖИТТЯ

Високопродуктивна птахоферма ред нами, праЦІвникаМІІ тва- госп одержав курчат 8 інкуба­ ринництва, зокрема птахівниц, topho-птахіВНІІчоІ станції 4 бе­

сільського господарства Колектив співробіТНІІків рай- читають додаткову літературу, сільгоспвідділу проявляє гдибо- складають конспекти, актив киП інтерес до ОВО.10діння ні на заняттях.

марксистсько - ленінською тео· Щоб бути на рівні того Вl11ПО­ рією, до вивчення геdіальвого ві1lального завдання, що стоїть

твору П. В. Сталіна «Економічні переді мною ЯК пропагандис­

пробле~1И сопіаліЗМу в СРСР», TOV, я систематично, за індп, матеріалів ХІХ з'JздJ' партії. 3 ві1lуа.JIЬНИМ планом, ~ивчаю допомогою партійної організації твори клаСІІків марксизму­ кожен І\ОІІуніст і безпартійний .ІІрнінізиу. У даний час Вllвчаю

при

бібліотеці

і доповідь Г. М. Маленкова на партії.

ХІХ З'ї~ді партії; вивчають зараз промови

товаришів

Г.

райкому

.

.. (

Ма.ленкова, Л. П. Берія і В. М. наша паРТІйна оргаВlзаЦlIl сек-

Молотова на траурному мітив- ретар т. Дяченко О.) ще слабо гу 9 бере~ня на Кр:tсній П.'10- 3.Ltіttснює контроль над політич­ щі в MOCKBj. По КОіБній темі) HOIG самоосвітою коиуністів і

ЩО ВІІВЧИЛИ, провадимо пі1lСУМ- безпартійних спеціалістів сіль­ кові заняття, які сприяють гли- ського господарства. CaMOCTi~­ бокому засвоєнню матеріалу. но вивчаючими. ~вори к~асиКlВ Серед 16 слухачів гуртка І марксиз~у - леНlНl~МУ Лlчаться

відзначаютьс.я своєю старанною в нас 1~ тов~риmIВ, але баг~­

роботою

над

книгою

молода тьох

S

НИХ ~lДKO коли ~YCTPl­

спеціалістка сільського госпо- неш на ЛNЩШХ або теоретпч­

дарства-агромеліоратор т. ПТІІ' них співбесідах. Питання це дЛ Г., агроном т. ТвеР1l0мед К., н.е O~ГOBope~o H~ зборах пар·

ковтролер-реRі~ор т. Цвілій П., пАНОl оргаНlsаЦll. бухгалтер т. Онашко М. та РЯ1l Ф. Буяло, інших. По

кожній

темі

вони

пропага ндист.

ти птахІВНИЦТВО виеОI\Опрпбутковою галуззю КQ.1ГОСПНОГО

ку нрuрубують для неї спеціальui ОПО.10ПКП. Птиця бе~перебій-

ревиконавши розвитку,

Па.яьміро Тольятті-генеральний секретар Комуністичної партії Італії. (до БО-ріЧЧЯ з дня народження -2б березня 1893 р.)

Повинен, O;J;HaK, сказати, що

М.

резня, добре доглянув їх, і то­ "'у кури я1!ценосили протя­ 10М усієї осені. ВОДОП.1авпа пти­ ця тут користується цілий рік родяним вигулом, навіть взпм­

..

~начних. УСШХІВ у розвитку tl.ПlДнесенні проду~тивно~ті пта· ~ІВництва з P~KY в, рІК доои~ається РОЖН1ВСЬКlltl ко~госп (БІЛЬШОВИК». В 1951 рощ, пе-

за.Ilежноеті від рівня підготов- му в СРСР» п. В. Сталіна.3а­ ки, форму навчання. слухав ло цьому питанню три л&кції, прочитав ряд пропаган­ дистських статей в центральній пресі, беру участь в теоретич­ них співбесідах, які організо­

T~a, поставлені в~ликі і почесю завдання - збlЛЬШIlТІІ пого.!Іів'я птиці }{о кінця П'ЯТОЇ п'ятпрічки в З-3,~) раза, ва.!Іовиtl збір яf.U?-В 6-7 разів, зроби-

вирОбництва.

ТОВdрИШ визначив для себе, в «Економічні проблеми соціаліз­

історпчну промову П. В. Сталіна вані

«... ЯКЩО оскаженілі ім­ періалісти втратять оста­ точно розум і ввергнуть людство в прірву війНІІ, то хай вони знають, що завдяки нашій сиді, завдл­

ЮІ силі робітничого класу і народів, які борються за свою свободу, завдЯІtи КО­ гутності СРСР і всього та­ бору миру вони дістануть

sаслужений урок. TOJ,i дійс­ но виникне єдність світу в справі побудови соціаліс­ тичного

суспільства).

Пальміро Тольятті.

Непримиренно ставитися до недоліків

ХРОНІКА

основні питання парті~НОГО і ліСТІІЧНОМУ змаганні . .як нас.' щеннях .c~pe~HЬO~ школи! клуб~ ІмеНІ

план лівці

ОJержав

на

СтаЛІНСЬКОl

в

Dтахарнику

-

СОЛОМІІ

ве- ні, в першу

чергу,

секретар

говорювали

.

основні

..

питання

.

зати-у них

притуплено

по-

О. Медведенко.

••* Батьківські збори,

настил

утеплену

з

ПОЛУШКУ.

T~K становив 22112 карбован- пен ко одержує високу оплату. ц!в або 41 карбованець 40 ко- Так, у 1952 році йому нара­ шйо~ на одну голову дорослої ховано 10ОО трудоднів, на які птищ.. він одержав 1 ~OO кілограмів

Ще краЩІ показники були зерна, зоuu кілограмів картоп­ ТОРІК. Д~ржавний план по пта- лі, .1500 кілограмів сіна та 4] ОО ХОПОГО.D18'Ю виконано на 1О4 карбованців грішми і, крім то­

п.роцент~. Грошовий пуИбут~к І го, 1387 яєць У рахунок до­

ВІД птиЦі - 55490 кароованЦlВ даткової ОПЛаТИ. ' -1 О процентів прибутку ві1l Цього року він :Jобов' язав­ усього тваринництва. Одержано ся повністю зберегти молодняк на кожну голову дорослої пти-

ці 67 карбованців прибутку.

У розвитку птахоферми знач-

на заслуга, насаиперед, майстра своєї спра.ви - птахаря Іллі Григоровича Карпенка. ОсвОївши зоотехиініиум по догляду за

птицею,

птиці, одержати на курку,не­

копiftок сушку 100 яєць, гуску -16 ЯЄЦЬ.

90

він старанно

3а високі показники в роз-

запро· виставці

1953

року.

В. Якнюнас

Поголів'я птахофер~ІИ укокп-

лектовано за рахунок

качку-80 і

витку птахівництва Іллю Гри­ горовпча Карпенка затвердже­ но кандидатом на участь у Все­ союзвій сільськогосподарській

зоотехнік іНКУбаторн~-

ранньо,

птахівничої станції.

ПЕ~ШИЙ ВИВОДОК КУРЧАТ 2~ березня інкубаторно-пта­ ТИСЯЧ голів молодняка

сміливitt і діловій критиці не- серед відсталих у підготовці Конституції і Червоному кутку хівнича станція відправил~ в в тоиу ЧИСJlі доліки в роботі, накреслюють до весняної сівби. контори сільського споживчого колгосп імені Кірова, с. 3аво­ плавної. ричі, 9:.Ю курчат першого визаходи для їх усунення. у всіх цих неП01l0бствах вин- товариства.

лш\одииерського колгосп У імені парtійної організації т. Мельник Димитрова таких партittних збо- М. і комуніст-голова колгос­ рів, на ЯКИХ би комуністи об- пу т. Бобко І. Прямо слід ска·

корми:

кожну курку,несушку 8~ яйця, Птиця починає нестися в люто­ на качку-71,5 і ryc1ty-13 му. яєць. Тоді грошовпй прибу3а суилtНну працю т. Кар­

пеРtSИНІІОї партШної оргаНізаціІ. шість колгоспників не залу .. еПерші три телевІзори в с. На них комуністи обговорюють ні до активної участі в соціа- Гоголів устаНОВ.1ені в прпмі­

господарського життя, ПІДдають лідок-колгосп опинився зараз промаРТІЛІ

державний

колгосп

li~ ОJ,ержує вітамінні

ЛІТом-зелень і водорості, зи­ мою - чrрr:ОIlУ моркву. Щоб гуси і качки раніше починали нестися, т. Карпенко в зимовпй час робить на до­

ваjJ.ЖУЄ його на практиці.

Партійні Sбори-впщпtt орган бов'язань на 1953 рік. Біль- КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ

у партійній організації

року

1953

Історичними рішенняии ХІХ го, добре розвинутого молод­ з'їзд} Комуністи?ної партії пе- няка. Так, 1952 року КОД­

Ідейне виховання спеціалістів

Слухачі гуртка, яким керую, заІ\іНЧИЛll, згі1lНО 3 програмою, вивчення одинадцяти розділів Короткого курсу ir,TOpiї партії,

березня

26

птиці, тисяч-водо­

О. Дяченко,

Аиректор інкубаторно­ птахівннqої станції.

водку. Всього за сезон станція дасть колгоспам рапону 190

ПРИСВЯ­ чені підготовці до перевідних та випускних екзаменjв у шко­

47

Бровари

.

КОЛЮЧІ РЯДКИ

ДІЯЛЬНОСТІ парТІЙНОЇ opгaHi~aЦJЇ, чуття партійноl і державної окремих комуністів, стан справ ві1lповідальності за доручену лі віll.бу лися в с. Жердові. Після у колгоспі, фактично не було справу. Вони примиренськи зборів силами драмати чного

По сторіНІіах щоденних стінгазет

Тхір поТв.154 штуки птиці, КО .1Госпу, В. Півень вже друго­ гуртка поставлена п'єса «НаП­ в тому ЧИСЛІ 11 О курtй, 38 ка- го ДНЯ після зборів знову тор­ ставляться до проявів порушенчок, .3 гусей і 3 індиків. Ота- гував ~a ринку колгоспною борних партзборів. Будо за ос- ня партійної і трудовоl дисциплі- мичка» . за весь

час

після

звітно-ви-

TaHHin час двоє партзборів, зв' яsаних з виборчою кампанією до місцевих Рад, але проведені вони були без на.lежної підготовки, нашвидку, і значвої ролі в житті партІЙНОЇ організації

І. Швачко.

ни окремими комуністами. Так,

I~Y НlсеНІТНИЦЮ

вигадали

пра-

цівники птахоферми, а ротозії І наприклад, komyhict-БРИГіtдир • S правління колгоспу - пові01lнієї з найбільших рільничих рили ЇМ. День учителя для учителів бригад у колгоспі т. Кучеренсь­ Щоденна стінгазета кий часто ПОРУШУЄ трудову нашого району оргапіsував Ки­ "Соu.lаnlстнчна праця". дисципліну, а йому це все схо­ ївський обласниtl Будинок учите

Починаючи з ве-

. .

•••

виток громадського тваринниц-І НІ СУВОРІЙ критиЦІ. Найближ­ тва, підготовку до сівби.

Призве.lО це все до того, що КlЛ~КИ ~е~lВНИКИ пар~іЙно! ор­ вкрай занепаlIа вся внутріпар- гашзаЦll 1 КО.іІгоспу ІмеНІ Ди­ тійна і політично· масова робо-

давець

•••

ч~tt час п~винен показати, нас-

ському

В. Півень карбованців. зборів бу ло коротке

6350

Внставу«Порт-Артур»в Ки~в­ державному

ордена

колгоспу, ~~PC, рішення ХІХ з'їзду пар­ лю 15 березня понад 500 кол­

взятих

І. Кузнецов,

госпників району. С. Пчолін.

Інструктор райкому

30-

КП України.

Реrулярне

у сільсы{муy леl{торіі

сільсько­

голева. Днями

в

клубі

пром-

тав Д.1Я

членів

артілі лекцію:

стІнгазета.

КО.1Госпу

.

Колгосп імені Кірова, с. Погреби.

------

Слідами наших виступів На відкритих партзборах БРО-І Партійні збори зобов'язали сек­ варської МТС обговорено вміще- ретаря парторганізації т. Чесно­ ний у газеті "Стахановець" від кова і голову робіткому т. Григоренка забезпечити безперебійний вихід стінної газети, широко розгорнути · на CTopIHK;tx стінгазети,

Партійні збори визнали огляд робітничих зборах критику недо-

. . м олото- цілком пірним; прийняли до відо- лІків у роботі МТС і ПИ.'1ЬНО сте­ Імеш ма заяву дирекції МТС, що викри- жити з~ тим, uщоб викри!і недолів

хуторі ті в газеті

Підлісся. КО .lГОСПНllКИ ВИСЛОВІІ-

виробничі

недоліки, ки були негаино УСУНУТІ.

факти безвідповfда.'1ЬНОГО ставлен­

Д

І. Карпець.

О. Строкач.

щенні

цих

серйозних

СУВОР<' попередженІ.

Адреса редакцІї: м. Бровари, Київської області. вул. КІрова

01444

"КlровеЦЬ"-щоденна

(Великі б~·дови на ріках Вол~і і ли за це подяку кіноиеха.ні- ня до збер~ження соціалістичної ніпрі". ку М. Перерві. Вlїасності УСУlІуті, і винні в допу­

------------------------------------------БИ

Не в міру випив наш бух­ галтер Іван Гринько, і до того не в міру, що вже чотири дні

і цілком

демонстрування організації Броварської МТС).

будови комуніЗ11У сиетемати'шо титуції т. Медвелевко Г. прочи- ва, що розташована

го лекторія для трудящих с. Го·

•••

не видно його на роботі. Дар­ ма, що це вже деltілька разів розтратив повторюється, а правління не Рішення помічає цього.

1-го березня огляд стінної газети "Мехаllізатор· (орган партійної

кінофІльмів налагоджено в 4-Їtl

оне· p~гaДl Ле t1'ло ЦІ' 1v про веЛИКі' стаЛІ' НСЬКl' аРТІ'ЛІ' l' М еВІ' СтаЛІ'нс Ьл.иої Кб'

читаютьсSI лекторами

с. Бобрик.

Це все про акт, а '1епер-про Леніна академічному українсь­ роботу, кому драматичному театріімеві факт. 3 легкої руки правління

мптрова по-справжньому взяли­

стінна газета не виходить. Мож- ТН. на обійти колгосп від краю до краю і Hjne не побачити зак­ JIИКУ до виконання

Колгосп lмеН1 СтаЛІна.

вірне - розтратника ' до суду.

та. Лекції, бесіди, які інко- ся перебудувати свою ли провадяться, відірвані від так, як того вимагають Статут Івз.на Франка' відвідало в неді­

виробничого життя

.СтаnlнеЦЬ"-щодеННIl .. .СТінгазета.

Кодгосп імені Маленкова.

ля. Понад триста педагогів, які с. Світи.lьне. були там присутні, заслухали говорено па партзборах ЖОДНОНа парТІЙНИХ зборах, ЯКІ .BlД~ цікаву доповідь про запровад­ Акт і факт. В акті ревізійго ПlIтання про авангардну роль бу JlИС~ тут ЦИИИ .ІІня~и? B~l ЦІ ження політехнізації в m~олі. ної комісії записано, що про­ комуністів на виробництві, роз· Н~ДОЛІКи. були ВИКУИТl І Illлда­ К. Олексієва. не відіграли.

реснSlМИНУЛОГО року, тут не об- дить з py~.

ПРОДУКЦІGЮ.

недоліків

Редактор

С. ПОГРЕБlнськиА.

----------------------------------

БроваРСЬkl районна друкарня Київського обласного управління в справах поліграфії та видавництва

Зам. 501-ШО

30 номер 1953 рік  

30 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you