Page 1

Пролгrарf всіх краін, BaHaUr'CJI! ЧЕТВЕР

Партійні організації повинні очолитu все­

12

зростаюче вuробниче піднесення колгоспників і .механізаторів, ще ширше розгорнути соціа­

КВІТНЯ

1951 ом

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА Р АЙР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

р.

лістичне змагання

30 (725)

Ціна

15

лапах

І\ОЛГОСПУ

і

тракторних

бригад, ланок за од~ржання високих урожаїв

коп.

в

1951

році.

ПО НАШІЙ БА ТЬКІВЩИНІ

Рішуче піднести продуктивність тракторів На

рільничих

Трактори-на соціалістичне збереження

імепі да~и була налагоджен а .чіша, ладом.. знатного бригадир.а TP~K:

Молотова, ('" Г о г о лів, ПрlПЮЮТЬ СПlЛhна робота, що є В~РlшаЛl)- ТОРНОІ бригади МаЛОРОСІЙСЬКОІ дві тракторні UРllгади .Бровар- ною умовою в боротьбІ за ви- МТС, I~paCHoдapCЬKOГO краю, ської .мтс Іі . І\І1рісвського і рощення вис окого врожаю. Івана Б унєсва.

-

В. Сушка. На засиш_ у насіння в

сівалки у бригаді кого витрачают ь

Наведені нами факти з двох Що саме цінне у ДOCB~дi роІtирі(жь - тракторних бригад, які H~a- боти Івана БУН~(Jва? ВСІ. ~a­

!.

ІІІвтори

хви-

цюють на ланах колгоспу

ІМ.

ШИНИ тут

В~ЯТl

на

СОЦlа.ЛlС­

лини, а в брпгаді т. СУШІ\ а- Молотова, не поодинокі. Поруч тичне збереження, робота ор-, 26 ХВИЛИН. Ва заl1вих 24,5 з такими тракторними брига- г~нізована за. пого~инним: гра­ хвилин, що їх

вптрачают[,

в дами, ШL чолі яких стоять тт. фІКОИ,оргаюзоваш

бригс;,ді т. Сушка на засипку насіннн, тракторист 3 брига.Д и т. Кпрісвського встигає заСІЛти маftже дві треТН~IИ чуга. ,IІому така нсttМОВlрпа РlЗIш-

кирісвсы\йй К . , СомМ., Слуценко К . , де механізатори докладаЮТh всіх сил, щоб працювати за методом знатного бригадира _ Гtроя Соціалістичної

І\Я( .Чому така Н!lаька продук~ тившсть тракторІВ н бригаю Т'. СУШІ\а? BapT~ побут,:! у поЛІ, ІІобачит~, Ю~ ор!'аюзована заси~ка насшнл в. o~ox брига-

Праці Івана Бунєєва і робота організована за ПОГОn:ИННИМ графіком, у нас є ряд бригад, де робота організована не краще, піж у бригаді В. Сушка.

стаханов­

сьт{і маршрути !lересуваннл тракторних агрегатІВ. Вся. ро­ бота, тракторної бригади. ТІСНО повлзана, погоджена з ршьничиии бригадам~ . .

Ми Mo~eMO І ПОВИННІ ca~e так оргаНІзувати роботу по ВСІ.Х траКТОРНІІХ бригадах. в райош. Але для дього ПОТРІбно, ІІ,(об величезне значення ДОСВЩУ

д~x 1 все стане . ЦlЛl\О:1 ~розу- Лк в Броварській, так і Боб- РОБОТ~ Івана ?унєєва . глибоко

}ШlИМ. В. бригаДІ т. FiИ~IЄВСЬ- рицькій МТС є випадки, коли засвОІЛ.П не ТІЛЬКИ ВСІ тракто­ кого паСШRЛ в ~ЩІІ,КИ с~вал.ок трактори з-:!а техпі чних непола- рисш 1 бригадири ~paKTopH~X засип~ють на ходу з МІШКІВ. док та за всіляких інших причин, бри~ад, але дехто 1 з керІВ­

В брnгаду т. Сушка . зерно що залежать від бригадирів ріль- ниКІВ МТС, зокрема секретар прист~вляют~ У. безтаРЦl~поверх ничих бригад і кері'ВІшків кол- парторганізації Броварської два МІШКІІ 1 B.lДpO. IЦou. заси. . . МТС т. 3ахаров, якиtt недоо­

пати насіння BlДP0М: у СІВалки госшв, БІЛьше простоюють, ШЖ цінюе організуючої сили пого­ тракторист ЗУПИlIЯr. тра.ЕТОР і ви- праЦl~ЮТЬ .. Трактор з бр~гади динного графіка на тракторних чікуе поки l\е все заlіШЧИТЬСЯ. т.Лук Яllеш\.а,наПРИІtлаД,БІльше роботах. Чимало розмов про по-

ЗаПвс ДOBOДIIТ~ після І\І:ОГО, бу~в в дop~:~ з I1~~HO;O б~~~~~~~ Г?ДІІНІІ~Й графік і в Бобр~ць­

що в трю\торшl1 бригаДІ т. пj у д'рУ Сушка і ознаки п('має від ро3 усн.lа боти за ПОГОДІШНИМ

графіком, мим.и явищами

СЛІД

негайн? динним графіком

нема справжнього бойового со- покIПЧИТИ. Трактори піаліСТИЧІІОГО

змагання

свої

трактори і сІльськогосподарськІ машини.

На знімку: К. І. РОСИЧ (ліворуч) перевіряє

техніЧНllіі

стан

агрегата трактори с та,комсо~!Ольця Петра КОЛЧАНА.

Фото С. Хорошь:о (Преск.1іше РАТАУ).

Будови комунІзму-всенародна справа Вчені-у будівельників Каховської ГЕС

ХЕРСОН, (РАТАУ). ДО

Ка- тісний зв'язок діячів науки з

ховки приїхала група київсь- будівелЬНИІ\аМИ КаХОВСЬКОІ ГЕС ких учених - члени-кореспон- і Південно-У країнського кана­

КІП 1\11 С, але ПОКИЩО це тшь­ ~Іеприпу~ти- ки розмови, а робота за пого­ денти Академії архітектури Ук- лу, подати ііі практичну допо­

,

цими

Механізатори тракторної бригади Карпа Росича з Розд ільнян­ ської l\'lТC Оде ської області. прийняли на соціал істичн е з береж е ння

В

багатьох раїнськоХ РСР-директор Інсти- могу. Член-кореспондент

ПО~~ННІ бригадах не організована.

за ~раЦlOвати на ~OBHY потужНІСТЬ

Всі СИЛИ, творча думка

туту будівельної техніки тов. демії

Ака­ УРСР тов.

архітектури

ме­ М. С. Будніков, директор Інс- Будніков прочитав для дніпро­ титуту будівельних матеріалів будівців лекцію на тему «По­

стислі строки сівби, за повне І не менше, НІЖ 20 .ГОДИН на ханізаторів рапону ПОl!ичні бу-

тов. О. Д. Литвпнов, директор TOKOBO-РО:J,леповапий метод бу­ . . ти зараз упрямоваНl на РІ.шуче Інституту архітектури споруд дівельних робіт на споруджен­ пши, яка ДOВlpCHa бриг(\Д~ но дбати, як кеРІВНИІ\И МТС, піднесення ПРОДУКТИВНОСТІ трак тов . В. Д . 6лізаров. ні малих і багатоповерхових . jj' 3розу міло і те що правлІННЯ 1 бригадири тракторних бригад,

.

-

в~корисшнпя ДОРОГОІЩІНОІ Tex~

,

.

.

первинна парторгаlllзащя

кол-

добу. Про це повинНІ

невто)(-

'.

так

.

І

.

.

кеРІВНИКИ

ltOлг~сПlВ,

ТОрІВ ' Це . одне з

на ваЖЛИВІб _

госпу ім. Молотова не забез - рільничих бригад. Н~M СЛІД до- ших, .ВИРlшальних умов В о печили щоб між всіма ріль- битис л того, щоб ВСІ трактор- ротьбl трудящих району за ви­

ничими' і тракторними брига- ні бригади працювали за прик- рощеПIІЯ високого врожаю.

КвІтневІ пари

Перша перемога в . боротьбі u

u

за високии

урожаи

Колгосп в стислі строки, за 4 місця, засипали його у сівал­ робочі дні закінчив сівбу ран­ ки на ходу. ніх колоскових культур. Вся Зразки ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ПJlоща засіяна високоврожаt! ­ ро б оти показували трактористи ним насінням. За цей час та· Василь 3аг линський і Микола кож посіяно 26 гсиарів кор· Петренко. На закритті вологи мових культур на зелений ЕОН­ ВОШІ виконували норми на

вепер, закритз волога па l'еІ\Тарах зябу.

1200 -140

130

процентів.

Рапо виїжджали у поле бо­ 3добутип успіх - ШLс лідок міц­ ронувальники Олександр Єро­ ної дружби м еханізаторів з феєв, Григорil1 Рябокрис, Гаври­ рільвичи}ш бригадами, широко ло І{уценко, Михайло Моска­ розгорнутого соціалістичного зма ленко і Борис Заглинський. гання 5а високий урожай. 3а­ Кожен з них боронував понад провадивши погодинниfi графік, норму 2-3 гектари . трактористи Дмитро М?зговий Механізатори і колгоспники і Петреш{о Петро з СІВачами борються зараз за дострокове за­ Григорівм Куценком і Василем вершення сівби пізніх зе~ІІО~ Куценком засівали по 50. гек­ бобових, поr,адку картопЛІ 1 тарів і більше нри НОрМІ 27 овочів. гектарів . .маШИПlI ІІі хвплшlИ Г. Кириченко, нl\ мали простою, підвозили па­ годова колгоспу i~l. Щорса . сіння заздалегідь в зазначені с. Княжичі.

* Вступаючи у соціалістичне змагання з рільничими БРІІГа­ даl4И, тракторна бригада т. Со­ ма М. (Броварська · МТС) зобо­ в'язалася в стислі строки, на високому агротеХllі чному рі вні проводити всі польові роботn , допомогти бригадам зібрати по

пудів зернових, 250 цент­ :иерів овочів і 3БО центнерів

120

>;<

П. Костюк, працюючи ~a пого­ динним: графіком, засівають на

1О -15

гектарів більше норми.

На підготовці грунту під квіт­ неві люпинові пари тракторис­

ти О . Овдієнко, М. Дем'янен­ ко, М. ДеМ'яненко виконують

норми на

120

О. Холод,

картоплі з кожного гектара.

СВ06 зобов'язання тракто­ ристи виконують. М. Uснач,

процентів і біль­

ше.

агроном

ім . с. Требухів.

колгоспу

ОДНО'IaСПО з сівбою ярих зернобобових культур, трактор­ на бригада ~ 11 (бригадир т. Дейко С.) пі діймає пари. Вже є ~5 гeKT~piB. Оранка продов­ жується. Іх буде підготовлено 320 гектарів. 3магаючись за високий ви­ робіток, трактористка Надія Теплюк виконує норми на 115 -120 процентів. Ф. Стріха. Колгосп ім. Андгеєва, с. Богдгнlвка.

"ф"---

-

ОСТАННІ ВІСТІ 3 КОЛГОСПІВ Змагаючись 11 колгоспом ім. Кірова, с. Погреби, колгосп « Шлях Ілліча » , с. 3азим:'я, В стислі строки :!акінчив сівбу ранніх колоскових і готує пло­ щу під пізні культури.

А. Суботовськиіі.

Мета їх приїзду - встановити будинків».

Шефство тракторобудівників

СТАЛІНГРАД. СталінградСЬКі дільниць заВОJ\У.

ського каналу.

Стахановці

для них

Малепкова, с. Світильне. Колгосп i~.

~. Проценко.

необхідну

взяли

кі.1ькість

сталеварники, :!апасних частин.

-

змагаючись з екіпажем крокую-,

Екіпажі підшефних екскава­

чого екскаватора Н!! 19, зобов' язалися проводити профіла~тичниtl і планово-запобіжний ремонт м:ашини. Цей приклад наслідували стахановці інших

торів висловили тракторобуд ів­ никам нодяку за нодану допо­ могу і зобов'язалися перевико­ нувати свої щоденні завдання. (ТАРС).

Почесні замовлення

ХЕРСОН, (РАТАУ). чезнии піднесенням

-

достроково

3 вели- мовлень сталіпсшої БУДОВИ,дні

колектив заводу ім .

працює передтравневої Baxтn відзнача­ Комінтер- ють великим перевиконанням

ну над виконанням

почесних виробничих планів.

:!амовлень для

будов ком:уніз-

му. Слідом зазем:лесосом, приз-

наченим: для будівництва ВолгоДонського каналу, на воду спущений другий землесо с для дніпровської будови. Колектив заводу будує також річкові трамваї. У KBiТlli закінчується спорудження кількох

ХАРКІВ,

'" * '"

(РАТАУ) .

Завод

шлакобеТОНІІИХ блоків одержав зам:овлення - виготовити 200 вагонів блоків для Цимлянсь­ кого гідровузла. Несучи передтравневу вахту, колектив підприємства :!обов'язався ви­ конати це почесне ~з,вдання

трамваїв, призначсних для достроково.

Каховської ГЕС і Києва. За короткий ча с для ЦІЄl Сотні робітників, зайнятих новобудови вже відвантажепо

.* ЯРОІ *" пшениЦІ. гектарІВ ВИІ{онанням відповідальних за- понад понад план посіяв колгосп ім:. 47

Вони

тракторобудівники подають до- шефство над екскаваторами помогу будівникам Волго-Дон- М 18 і Н!! 20 і виготовили

20

тисяч блоків.

Розвідники каналу випереджують графік

АШХАБАД. На трасі Голов- глибину В

106 метрів па п'ять Леніна почав ного туркменського каналу де- днів раніше строку. Достроко­ далі ширшого розмаху набира- во 1Іакінчив свою

роботу

на

садити картоплю. Посаджено ють гідрогеологічні і інженер- дільниці Ясхан-колодязь Дек-

перші 8 гектарів. К. Вікаренко. с. Семиполки. •

ногеологічні роботи. ча геознімальпий загін, кероРозвідники Туркменського ваний Глаголєвим. 'геологічного управління бу- 3начно випереджують графік

КОJlГОСП iM~ Жданова садить P~TЬ ~8 с.веР.дJl~ВИН н.а півден- геОЗ~і!lальн~х і топо:р.афі чних

ранню

картоплю.

12 гектарів.

Хрущова.

с. КрасилІвка.

Посаджено НІЙ

І

ПІВНІЧНІЙ

Дlльниця~. Д?СЛІДжень ~ pf'~Ta ВlШІ заго-

Бр~гада старшого майстра

В

• Р оrач.

BaJlI6Ba шепна

ХІ- ВІВ У ~аЙОН.І МІЖ

рапортувалаб про завер- Декча 1 'ІагІЛ. проходки уровоІ на

КОЛОДЯЗЯМИ (ТАРС).


СТА

2 ОГДЛД

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

12

ПРЕСII

тв·аринницьних фермах

Іиристали багато старого за.1іза і інвентар достроково, якісно був відре~ІОптованпfi. Перші дні польових роІііт, веСIІЯНОЇ сівби. В KO;t;HOMY 110госп у ім. Леніна, с. Плоске. мері щоденної стінгазеТ~І !Іа Під КОЖІІШІ маЛЮНКО~І 2--3 3 - 4 I\ОЛОlшах останш В1С-

3а прикладом передовиків, зокрема тваринників mашківського ра!10НУ, на фермах центральної еадиби колгоспу імені Хрущова з 21 :нотого запроваджепа двозмІнна робота. Цей важ.1ИВИЙ захід вже з перших

3агальновідомип маЛЮПОlt «Перець З мітлою» Ma!iil\e в КОilШОМУ з (j0 IІО\lсрів щоден­ ної стінгазети « За комунізм») ­ орган партіі1пої організщії 1.. 0.1-

виступів,

РОЗУМНИХ,

~ОСТРllХ

кат урп , які В.1УЧІІО б ' ють

I\О.1ГОСНПllХ

п.о l\раЩІ трактористи,

порушниках трудової ДJlСЦlIІІЛI~ ни,

ті;\

ланів.

ІІа

ПО ТІІх, хто

стаВІІТІ>

СВОІ

Бласні іптеІJеси пад іIlтереса~1И

НРПЧJПJlО-

к., Мищенко

С .,

НС J\баЮТh про впрощешш висо·

у

кого врожаю , розвDТ?К і піднс­

тваринництва,

куточІ\у

ІІа

своему

СОЛО}ІП­

Ки чистять корів, cTifiJa, а скотарі впвозять гпіtt з при­

худоба

з

того

на сніданок. О

ГОДlші під­

12 годин ДНЯ.

Потім різні

часу при ОДНИХ і тнх же раці 0- готовка кормів для наступної нах l\Ормів помітно прибави- даванки худобk Не ПРОДОВЖУИh­

Литовченко

С. і ря!{ інших. І НОРУЧ 3 H~MI~

кілограма

вищення продуктивності всього ГОДИНІІ працівникп фер~п ідуТ!.

вачі, їздові, городники тт. Мищепко П. , Малога П., ВОЛОХа

колгоспу, державп, по тих, ЩО

і півтора

сі чки. Все змочується тсплою водою. П'ють корови з автопої­ ЛОК.Після 8 гощнп-прогулян­ ка корів. В Hett же час дояр­

днів позитпвно ВlIливае Шl під- міщень у ГНОЯРJ\ІІ. і3 9 до

ДОТСПlIllХ кари­ :~ошц! !Іошапи, ОДИI! за О~НllМ,

1-2

'ОКІ.

1951

Двозмінна робота на

ПОДОРОЖі "Колгоспного перця"

КОРОТl\их:

квітня

ла у вазі.

20

МІСЦІ

;<Rолгоснни!l перець }) . В OДHO~IY

реходом на

ПАК ДЕН АЙ-

ся ДО

лютого-за день перед пе- господарські роботи в

від кожuої

двозмінну

примі­

роботу щенні.

діпної корови

за

Друга зміна заступа(; на ро­

~Iicцi він побачив, що Мш\о.1а лауреат міжнародноТ Сталін- добу в ссрсдньому 110 фермі боту в годпну ДНЯ, і зразу по­ напризволящс ІІО- ськоТ премі' миру, голова одержано було 4,ti літра моло­ чинається ДОЇIIШI. Шсля Hhoro':'" І\ОГО тваринництва, по любпте­ СТРОІ\а'l ЛЯХ ПОil\ПВИТІІСЯ КОЛГОСПlIIIМ І\ІІІІУВ закріП.1ені за НЮІ ВОJИ, Демократичноі жіночоТ спілки ка, а зараз 7,9 літра. Від 15 годівля. І\ожна корова в серсд­ сення ПРOJl}'l\ТИВНОСТl громадсь·

в другому місці на лезо перчанськогопсра взяв брпгади-

добром.

"ЛИСТ ХВОРОМУ" Вельминешаиовниil Даиило Іва­

и'~вич Лях!

Діllшла

до

меие

звістка, що ви сильно занеду­ жали. Після того, як внпили

пляшку сорокаградусиої, У

вас

КореТ

ра 2-0Ї бригади І . ДавидеІша. ЛЕКЦІЯ ПРО МІЖНА"Ви кого, питаю

я вас,

пос-

лухали І посіяли рижlil по иезабороиоваlllll ріллІ. Пам'ятаilте, я бракоробів ие потерплю і пе-

передостанпitl день надоєно ДНЯ.

в

РОДНЕ СТАНОВИЩЕ 78,4 літра молока, а тепер пр Позавчора в раfiпарткабінеті двозміllпitl роботі удШ підви-

до

3 3

т.овка корму

нення

годип

5

-

миття

підго­

-

і

подріб­

І\Орснеплодів,

аапарю­

прав- ві,lбулася лекція «Про міжна- щився до 115 літрів. В цілому вапня січкп. Потім Го:tівлн. 2 родне становпще» . дектору І,и- по фериі одержано тепер на години-з 5 до 7 ГОДИНИ ДI)З­ градусІв І скільки є сипи ви на бо­ су иогу вдарили гопака, що вже ВіІ,е 3-П місяць роБІІТЬ свою ївського лекціпного бюро т. 6.620 літрів молока більше, вілля для доярок. В спеціаль­ декІлька диів на роботу ие ви­ подорож « Ііолгоспний перець» Мальцеву було нодано ряд запи- ніж за таки!t же період минупіП кімнаті Д.1Я доярок газети, температура

піднялась

до

77

вен, що ие ліиия".

корів, яких доглядалп по-різ- ньому одержуе 1О l{ілограМів ну ДОЯРI\И ~Іарія Солодка і силосу, а після грубі Kop~la. Марія Бут - l'аслайм, було I~e продовжусТl.ся до 3 годин

потерпить і

Від щирого серця

1\0 твариннпцьких ферма.х, пе- тань, зокрема про події в Ко- лого року. I~c СПРИЯЛО тому,

Виписую вам мікстуру. У куточку .Перця" Оцю карикатуру".

часои заглядаt;

ходите.

в комору, І':ОН-

дошкулыlпn ("міх, яки!t.виК­ тору, іноді в клуб, медпункт, ликав «t1ист ХВОРОМР З ВІДПО­ цікавnться ходом виконаНІІН віщою карикаТfl}ОЮ і піД~ІІСОМ . . під нсю

« Гоп-топ)}

радіо. З

7

до

9

годПlШ вечора

ревіря(; наСltіЛЬКІІ ПИЛЬНО стоять реІ, попередню нараду заступ- що колгосп :шачпо раніше, -БІІчищашІЯ I\ОРМУlllОК, }'lЮР­ 11<1 варті Бартові, ПОj!,еil\lШІШ, ників міністрів закордонних достроково виконав п~аIl пер- ка приміщення, а з ЦhОГО ча­

не юг не

справ

4 nep;t;aB.

шого кварталу

М. Маньчев.

молокопостаВОІ\ су до

державі. Прп двозміннііі роботі

1О годин 30 ХВІІЛИН доїння. Через півгодини-дача знач- корму і підготовка ВСЬОГО до здачі ніЧНИАr СI,:отаРЮІ. В 11

обов'язковпх поставок, фінан- HAЗYCTPI~ 1 і ТРАВНЯ но поліпшилась якість роботи, сових платеЖІВ

держаВІ .

Де

забезпсчується кращий догляд

годин вечора ДОЯРІ':П ідуть

до­

ВПЛІІНУТП на Данила Ляха. Він тільки у цьому є потреба обоГотується до тра~невих свят худоби, годівля ЇЇ, утрииання. дому. визнав свою помилку. в'язково пгиперчить, мітлою духовиlt оркестр колгоспу ім. Якщо при роботі в одну зміну 3дійснюючи постанову РаДІІ Молотова. Нову виставу гля- кожна доярка обслужувала Міністрів Української РСР і Але не. перевелися ще такі, проПдеться. що (визнають свою

помилку,

а після того знову

продовжу­

ють «(

3

своє.

Іtолгоспииіі

такими

перець)}

вже

розмов­

Вночі з З иа 4 квітия я зно- дачам дасть гурток художньої 8-9 корів і трпм.ала їх під ву" під час своєУ подорожІ зас- самодіяльності, CBoi~1 наглядом прпблизно 16 тав у сушарц! иа печІ Пилипа KOMCOMOJbui піонери і учні годип на добу, то при двозиінВолоху, що Лlчиться вартовим. ' r PaHlloM побачив, що Івга Топlха середньот .школи упор~дков} ~ ній роботі обслуговуr. 16-18

иапувае Te";JIT грязним молоком". Попало за цей час «на гоЩ Е РАЗ З ПРИВІТОМ!" ".. Пробачте меиl вельмииешанов- ріхи}) і дeKO~IY з Ч,lеllів правзавідуючому фермою, на Наталка КОРСУН, щО я ще ління, раз до вас з привІтом. Ви, як всім, хто тілыш в ТОП ЧІІ іня бачу, зиову таки, пробачте, шifi мірі стає на перешкоді,

ЛЯЄ більш суворо і навіть деко­ го ще собі ІІа допомогу просить.

збрехали.

21

березня ви

прися­

гали меиі, що більше ие буд~те

порушувати трудову дисципПlИ~, а 22 ви і близько до поля ие ПІ­

дlilшли, коли озимину

під'!<ив­

лювали. Другого дия ВИ

З бригадиих зборів, иародом почали

УТІКЛН

коли

вас

соромити

на

Ро:шад підготовкп до сівби, а кузня відстає з ремонтом ін,

вентаря.

;~аl3ітав сюди

госпниП перець

.. -Чого

так

liол­

{) . повільио

ремон­

туєте, Митрофаи ФадlilОВИЧ? -ЗалІза, бачиш, не вистачає! -Неправда ваша, МИТ~Офаи Фадіllович! ЗалІза в КОМОРІ,

подвір'У, в маllстернl . та иавколо

вас, у

КУЗИІ,

на

і тут

чимало.

172

значили: у досягиеннях, яких

колгосп У підготовцІ і в

домігся

не

я

забу· вже.

повІрте, за вас не забуду, щод­ ия до вас завітаю".

тисячі карбованців.

дні весняиоТ сІвби, є значна за- жали виграшів по всіх слуга щодениоУ стlигаз~ти

.За

комунІзм·. під впливом здоровоУ ках критики,

яка розгориута

шпальтах,уСУ.ИУТО ряд

Jlі.1ЬЙОНИ

серllоз- виграш в

ла трудова дисциплlиа, посили-

лась охороиа громадськоТ власиості". ПартзБО]lИ відзначили задоредколегії

змінних

2

на УТ КLtрбованців, в

иих недолікІв в роботІ, змlциl-

рівників

су,

праЦЮБали

з

якиfi вони ВИКО~ИСТОБУ!ОТЬ

3а останпіх п'ять післявоєн- для

культурного

першІ них років трудящі району одер- підвищення

дактор т. Тенлюк А. ),зокр~ма ке-

А

РСР Б

1\)51

році » ,

тваришш­

ки Іtолгоспу борються за ство­ рення иіl\1І0Ї кориової бази для худоби. Зараз ідс підго­ товка

літпє

до

переведсння

Ії

стійлово-табірнс

па

утри­

рів жита і

гектарів

84

коню­

колгоспників був обговорений зик Відбудова і РОЗВИТІtу па- з годи нп дня. UТЖС. тваринни- живлені мінеральними доБРІІ­ звіт редколегії . Па,ртзбори від- родного господарства СРСР ки мають чимало ВІЛЬНОГО ча- вами та забороновані, посіяно

вільну роботу

здорові і

IiOl'iB і прщ!-).'; 8 годин. двозмінній і'оботі обидві дояр. ки однаково ві;J,повідають за стан коріБ, їх продуктивність, викопаюш плану надою МОЛОка, одержаНlIЛ приплоду і виРDщуваllНЯ телят.

йону ВИШІатила виграшів тіль- минулого тижня

те по-господарському.

Буваllте

збільшення

заважає всій масі чесних код- ВИПЛАТА ВИГРАШІВ ЩОТІІЖНЯ в суботу, як ;J,ОЯР- мання, кормодобувна брпrа;J,а ГОСПІІиків успішно боротися за у МИНУJlОМУ місяці броварсь- ки, так і іпші ДОГ.lядачі худо­ сіс кормові 1\1' льтури на зе.1е­ виконання ВЗЯ~ИХ зобов'язапь. l\а раПощадкаса ТРУДЯЩllИ ра- би міняються змінами. Ті, що пий конвеЙср. Крім 30 гекта­

Позбираllте це все І використаil­ ваllте моє'( поради.

f) -

і

шинп, що відведені для цього тifiних зборах з участю багатьох тьої і Четвертої державнпх по- то наступного тижня працюють ще з иину лого року і які під­

за це. Ну, раз вже так Наталко, то ие гиіваllсь,приilмаil мою "овlс чергове засідаиия правліННЯ".

--'-

иових культур

виробництва кормів у колгос­ При пах і радгоспах Української

3 квітня на відкрптпх пар- ки по останпіх тиражах Тре- 5 ГОДПН ранку до години ДНЯ,

всІм

точку пеР'lанську і приходь

ють братНІ ІІОГИЛИ геро1В, ЯКІ загинули під час Великої ВітЧИЗНЯНОї віПни проти фашистських загарБНІІків. Г. Медведенко. с. ГОГО.1ів.

ЦІ\ RЩб)У {Про захо,Щ до підвищення урожаtїllості кор­

числі

1

Н

а

Ф

. ерlrll

евоеї

С. Боrуславська.

-, . ВИСТУП

(ТРШОК) тт. Міщепка М., СТРО-

а

01

АГІТКУ ЛЬ Т _

БРИГ АДИ

гектари БИКО-1Iішанки . Сів­

- куку­ осо­ рудзи, чумизи, ІІроса та інших буде проведено в кілька

заведено

журнал, ків і в такій

в якому заносяться ПОІ~азпики зелену масу

50 тисяч карбованців, УД9Ю за кожну дой~у в!д KO~­ 4 по 25.000, 10 по 10.000, НОІ коров. И, за ЗМІНу І В щ­ 16 по 5000 і 321 виграш по лому СК1ЛЬК.И надоює кожна 1000 карбованців. доярка за МІСЯЦІ;-. Виходячи з

(ре-

редколегій

тому

SHaHb, .

пози- бистої робо.тп.

тисячі

884

22

ВІДпочинку, бу кормових культур

кількості, їх

иожна

стро­

щоб було

давати худобі безперебійно про­ тягом всього літа осені.

до

.глибокої

3 1 травня вся громадська цьог? пр~ця дояро~ опла:уєть- худоба буде переведена на ся ВІДПОВІДНО до К1лькош на- літнє стійло во-табірне vтримання доєного молока . 3 того ж часу запроваджуємо Якиft же зараз

розпорядок роздоювання корів, ряд з них

ДНЯ на фермі? ДОЯРКИ, які

доїтимуть п'нть разів на добу.

кача М., ~fалюгу В., АвдеічеВ 5-П бригаді укрупненого працюють в першу зміну, Крім зеленої маси, ПКОї вида­ ва В., Солов'я 1.1І., .lJaYTa В., колгоспу ім. Сталіна створена приступають до роботи о 5 го- ватиметься для КОЖНОЇ тварини ПослухаЛІІ І\овалі, та і агіткультбригада в складі 12 дині ранку. 20 хвилин ВОНИ 50-60 кілограмів, l\Орів літом .Митрофап Фадіltови'!, пора­ Бориспольця М., Волоху І. ЦіJJtО~І заслужена оГ\інка. чоловік : яка вже дала два кон- витрачають па підчистч стан­ випасатимуть - Б жаркі дні ду щоденної стінгазети, вицерти ДlЯ колгоспників, що ків. Потім-доїння.3а доїнням буде запроваджено нічне nи­ працюють в полі. Агітатори -годівля корів. Кожна з них пасання. НОВІ ЩОДЕННІ СТІНГАЗЕТИ КУКШИН В. і Швачко Л. про- поїдає за першиП раз в суміІ. Карпець, вели бесіди. А. ЛУЗА, ті 4 кілограми llО;"!рібненого ділыllчнllfI зоотеХllік. ПЕРШІ НОМЕРИ щодеииоТ стlи­ :~ * * ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНА ::тіигазета зав. клуБОм. буряка, 700 грамів концкормів с. Требухів. газети wЧервоииil ткач" виllшли в промисловіll артілІ ім. СталlнськоТ opгaHI~OBaHa в С. Погреби. Конституц/У, с. Гоголів.

П. ГОРБАТОВСЬКИЙ.

семирlчнllІ школі В. НЕГОДА.

:~

:::

с. ОпанаСіВ.

-ф-

В РЛЙБІБЛІОТЕЦІ

:;:

ЗБІЛЬШЕНО ТИРАЖ щодениоУ квітня, увечері, Б раttбіб­ стін газети "За сталlиськиll уро­ жаll"-оргаи парторгаиіаацlУ кол­ ліотеці .відбудеться бібліогра­ госпу Ім. Леиlиа. с. Велика Димер­ фічниП огляд КНИГИ В .ftfiHae-

14

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНА стінгазета органІзована в середнlіІ школі с. ЛіТl(И.

П . ДРААцун.

ка. ПІд час сІвби газета виходить в 9 примІрииках.

Р. КУЛИНИЧ.

.

ва «Аllерикансыre гестапо».

Т. 30nОТУ ха.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

В газетІ "стахаиовець· вІд 1,nовоДиться з здавцями сільсько­

квlтия в одному з дописІв пІд аа- господарських продуктів, пиячить.

головком • КОНlCретиl запитаиия·

Щило Г. зиято а роботи.

пиоалося~~.е. ІІТ раАуповмlизагу по С. . Шило Г. грубо Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

----~-----------------------------------------------------------------

Адрес редакції; м. БроваРІІ. КИЇlІ.Ської області. вул. Кірова

рИ

07785

БРОJарська районна друкарня Київського обласного управnшвя в с.рави полІграфії та видавннцтва

З ....

371-2510

30 номер 1951 рік  

30 номер 1951 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you