Page 1

ПролетарІ B~lx краТа, єдваАтеейl

О·

ЧЕТВЕР

13 КВІТШ!

змагання

1950 р •

.N! 30 (620)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП{б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ

Ціна

Подвоїти темпи весняної сівби • Пильно стежити за ЯКІСТЮ х сесія райради депутатів трудящих квітня в Броварах від­ булася Х сесія райради де­ путатів ТРУДЯЩИХ.

10

Сесія заслухала доповідь завідуючого раЙсIЛЬГ.Il СПВіД­ діЛОМ т. Кремця М. І ~пlв­ доповіді директора Еровар­ ськоІ МТС т.

Коцевольсько,

го О. та директора Бобриць· кої МТС т. Сан:{іна Л. про

виконання Постанови Ради МіНістріВ СРСР і иК ВКП(б) Про хід піл.готовки кол" госпів, мтс і радгосПlВ до весняної сі вби· , хІд вес­

.

няноl сівби

по

колгоспах

району. У обговоренні підготовки і ходу сівби взяли участь

КолгоспницІ перевиконують норми ка посадцІ картоплІ

47

тисяч кущІв на гектарІ

Торік наша ланка

взяла з

танню-пров'ялили. На відМіНу

на

ос­

**

МР(НЮ~І Н. Н'упрієнко.

:laJlliOlJa

С. B.-ДІІМl'jжа.

С. І'ОI'О.lїв.

тт. МІН'ІУК Я., СОМ М., Рус­ найкращий чумизи нулорlчної помилки К311ець Р., Гришко Г., Винар­ Де причина того, що Н8Ш Тракторна бригада Браський М., Стебакова О., /{И­ На вдосталь удобреній риченко Г., Шапран Ю., Тор­ ділянці, де торІк росли про­ колгосп ім. СталІна зібрав варської МТС, яку очолює гунський В .• Король Г., Ра­ сгпні культури, рядковою минулого року всього тіль- т. Кирій М., успішно підій­ тушний М. і началыІІ(( КиІв­ сІвалкою ського обласного земельно­

го управління т. Савченко Ф.

СесІя пройшла пІд знаком

гостроІ

закІнчили

чумизи.

Хоч

але

ки по 24

цеНТІІери .~

сіємо ~цю рудзи з гектара.

уперше

культуру,

сlвбу

розраховує­

критики

П

куку- має чисті пари. Один з Ha~l-

ричина

у тому, щ() порушили

,'кращих наших тракторисТІВ

новича та ім.

Ворошилова,

ім. Кm.Йнтсрна.

***

Мокрець.

могу партії і уряду про те, І ри, Павло Гіренко-20.

неприпустимі

факти

прос­

ЦlИне,

Бригада зобов'язалася до

тя чистих паріВ.

І. Шеверун.

Під

* ** урожай наступного

~. нас на кожних 3 гектари року колгосп Ім. 1-01 п'ятитарів

сидеріальних

парів.

чу- 55 гектарІв будуть посадже- ПІсля сlдняття всіеІ площІ

грунт добре підго-' собом

ПОСіяний на зелене добриво.

.

люпин

С. Спичак. І тоів тракторів, особливо У товлений. КО,1ГОСIl .~.п!~О;lетаР~ЬЮlіі Л.гроном М. Н'особлик. Лt-ронrщ П. Жигало. нічний час; окремі факти ІІІ,ІНХ , С. 3азнм Н. с. РусанІВ. с. 3аВОРllЧі. порушення агротехНіКИ. Так, ------~---------------------наприклад, бригадири трак­

торних бригад

тт.

ров

припустили

і

Хомич

ЗВЕДЕННЯ

Білозе­

веснооранку без передплуж­

никІв, бригадир тракторної бригади т. Таран припустив

районного віДlілу сільського господарства про хід сівби ярих зернобобових по колгоспах району станом на #0 квітня 1950 року (8 процентах) ~---

_ _ _ _..:к;,;у:.::л:.::ь;.:,т~ур

Назва села і колгоспу

мілку оранку вколгоспі ім. Молотова.

Намітивши конкретні

ходи і строки для

за­

усунен­

ня всіх недолікІв у

прове­

денні веснянОЇ сівби, Х се­ сія постановила:

На повний хід розгорну­ ти і до 20 квітня заКіНЧИТИ

посадку

картоплі,

розгорнути по

широко

всіх колгос­

пах району посадку

рудзи

добірним

ним насіНням

куку­

кондицій­

і

виключно

кукурудзосаджалками, посІв овочевих

культур,

посад­

ку ягідників. Сесія закликала всіх тру­

дящих

району

до

20

квітня повністю вивершити весняну сlвбу і ЦИМ

самим

забезпечити успішне

8НІ';0-

нання взятого

соціаліст ач­

ного зобов'язання.

1 2 3 4

\'ого.lів, ім. Комінтерна І'оголів, ім. Будьонного Жердова, ім. Леніна РУДНЯ, ім. 20-річчя Жовшн

5

Русанів. "Жовтень"

6 Русанів. ім. Сталіна 7 Гоголів, ім. Молотова 8 В.-дl!мерка, ім. 2-0Ї П'ятнрі'IЮI 9 Требухів, "ПереможсЦl," 10 І,роваРI!, ім. ІЛ.1іча 11 Жердова, "ПереДОВI!К" 12 Заворичі. ім. І-ої П'ятнрі'!!ш 13 Калита, "Псреможець" 14 Русанів, ім. l-го Травнн ]5 Княжичі, ім. lцорса 16 Княжичі. ім. Леніна 17 В.-Димерка, ім. Шевченка 18 Н.-Димсрка. ім. КОТОВСЬКОГО 19 Требухів, "Жовтень" 20 ГОГО,lів, "Червона Україна" 21 Зазим'я, "Пролет. ІІІ.ІИХ" 22 Бобрнк. ім. Сталіна 23 Свішльне, ім. Комінтерна 2·1 JIіпОІ, ім. Калініна 25 ЛіТКIІ. ім. 18-го партз'ЇЗДУ 26 B.-дШlерка, ім. Леніна 27 І)огданівка. ім. Леніна 2Н Tpl'nyxiB, ім. Ста.lіна 29 I:JOUPI'(;, "Шлях Леніна" зо РУДНІ!, ім. Ворошилова 31 Гоголів, ім. Петровського 32 3аворичі, ім. Юрова

І І

go~ о

.!':: 5 . .: ~ ~ е ~~

Назва села І КQЛГОСПУ

~~~

46 ,ю

46 Фl

4.3 4З

4:3

4:2 42 42 42 4]

З:3 Г;огданівка, ім. Ста.Ііна :н Княжичі, ім. 17-1'0 паРТЗ'ЇЗ:lУ З;:) ){раСН.Іівка, "Нове ЖІІТТИ" 36 В.-Димсрка, ім. ВОРОШl!Jюва

Ка,шта "Червоний Жовтень" СеМIІПОЛКИ. ім. Лсніна

:3~) Жердова, ім. Шевченка 40 Свіпшьне, ім. Шевченка

41 4:2 4.3 44 4;:)

Мокрець. "Нове ЖИТТЯ" Требухів, ім. Леніна В.-Димсрка. ім. Петровсь"ого

·11

Опанасів, ім. Леніна КраСl!лівка, ім. Дl!мнтрова 4б В.-дllмерка, ім. Кірова

40

47

КУ:lаЖСlщі, "Зори"

·ю

'ІН Рожівка, ім. Молотова 4~) П:юске, ім. Лшіна 50 СеМIІПОЛJ(JІ. ім. l-го Травнн

41

40 '10

Красилівка. "Черв. прапор"

35

3:3 33 33 33 3:3

3:2 32 32

здебільшого

тьох

колгоспах

бага­

засипали

ЙОГО не просушуючи. Тим­ часом відомо, ЩО вологе

на.сіння значно знижує схо­ ЖІСТЬ і енергію

росту. Як­

плісНЯВіЄ, а частина не зій­ де зовсІм.

Щоб цього не допустити, всім

колгоспам

необхідно

старанно перевірити

якість

насіння і встановити, яку воно ММ схожість та воло­ гість.

Досліди Всесоюзного

lа­

сенка

коли

гістю прогрівати

днів

У

протягом'

спецІальному

приміщенні (сушарнях, хаті) при температурі 30-35 гра­ дусІв за ЦеJJьсlЄм, то таке насіння набагато Підвищує

схожість і енергію росту. Якщ().ж з будь-яких причин ПРОГРІвати насіння в примі­ щеннях

неможливо,

то

ко­

рисно прогріти ЙОГО ва сон­ ці, розстелюючи тонким ша­ ром на брезентах. г.ри цьо­ му неоБХідно часто йога перелапачувати.

Прогрівання насіння­ ефективний агрозахІд, що сприяє пІдвищенню врожай­ НОСТі, рекомендується про­ випадках,

а

не тільки тоді, коли пасІн­ О. Мусійко, ;І.()І'ТО!> l'і,ll,с(,J{()ГОСПО:ЩРСІ,І(IІХ наук.

;.....Q-o

ВиГідна культура Ми.нулого року ми впер­

підвищенню родючості грун­

;10 2') 2~)

;)3

54 55

26 2,1 2:3

бl Бервиця, "Новий ш;rях" 62 РОЖНlІ. "-;і:IЬШОВИК" 63 Погреби, ім. Юрова 64 Троєщина. ім. ІЗ-річчя Жовтни

що

:31 :31

З9

Пухівка, ім. 7-го з'їзду Ра;І. СвіТI!.lЬНС, ім. Кірова Ка;шта, ім. 17-рі 'І 'ІЯ ЖОВТ!ІЯ 5б Ссмипо;шн, ім. Ів. Франка 57 СВІІНОЇДН, ім. Jlеніна 58 РУДlш, ім. КаГаІЮВll'lа 59 ВигуріВЩlІна, ім. ВОРОШJ!.10ва БО БобрlШ, ім. Шевчснка

показали,

насіння з підвищеною воло­

ЗІ

39 39

35 35

ня кукурудзи

ше сшли 10 гектарів жов­ того безалкалоїдного люпи­ ну. Він має перевагу над синім, бо сприяє не тільки

;:)1

:36

збирання

було тоді вологе і в

ня ВОЛlJге.

~

[)2 Пухівка "Червоне село"

3б Зб

час

~ ~ ~~

:39

37

Торік під

вадити у всіх

:39

З9 З9 3Н

великою

врожаю в деяких областях

ge~;:,.Q

,::: ~ . .: о ~

37 38

кукурудзи

мірою залежить від якості HaciHHf., Проте, ще не скрізь це Враховують.

20 ктзітня закінчити пі)щят­ 3-5

місце м.иuзи. Насіння висококонди-\ ні квадратно-гніздовим спо- тут буде

Мають

Одержання високого вро­ жаю

-Павло Шеверун

Бригади колгоспу на всій є по кукурудзосаджаЛці. Всі ріЧКИ виорав перші 8 гек-

с. Рудня, Ім. Кірова, с. Свl­ • . тильне, "Нове життя", с. ПЛОЩІ закінчили СІвбу

насІння кукурудзи

тракто- ституту генетики і селекцif Ли­ ви-. ром ХТЗ дав вже 44 ге:кта­ ІменІ академіка Т. д.

недоліків мо зібрати з кожного гек­ в реботі окремих КОЛГ.ОС~іВ, тара не менше, як по ::;0 щоб садити тіJlЬКИ квадрат-' МТС і районного ВідДІЛу центнеріВ. Обробітку при­ но-гніздовим способом і сільського господарства по ділимо якнайбільше уваги. тільки кукурудзосаджалкаКї.'1ька разів виполемо бур'я· організацІї сІвби. ми. НезадовіЛЬНі темпи сівби ни, підживимо чумизу. С. Грінченко, М~нулорічноі ПОМИЛІ(И по колгоспах ім. І-го Трав­ МИ більше не повторимо. 'ня, с. СеМИfJOJlКИ, ім. Шев, агроном ГОI'О,lіВСЬ!(ОI'О КО:ІГОСНУ

ченка, с. Бобрик, ім. Кага­

Прогрlвайте

Г. Гришко, що таке насіння передчас­ (;1І.їl'l)СПУ ім. ! !"ТІ)()в,·ькоm. но висіяти в непрогрітий . грунт, то воно швидко за­

Квітневий пар-·

3а високий урожай Не повторимо ми-

вчг::ного

під мину­ ~Ткраіни ЙШЛИ дощі. НаСіН­

лих рокІв, коли мали по 42-43 тисячі кущІв, садимо на кожному геюарі по 47 :І: тисяч кущів. Городня бригада колгоспу .Червона Після закінчення посадки розсіємо Украіна" закіНЧИJlа посадку рапньої кар­ по 4 центнери мlнера.'lЬНИХ добрив-су­ топлі сорту "Стахановець" • Вивершує посадку ранньої картоплі міш азотових з калійними і заборонує:мо. Наш досвід посадки картоплІ наслігородня бригада сусідньої артілі ім. Пет­

дує вся бригада,

ПОРАДИ

к()жного

гектара пи 36С центнерів картоплі. Зараз боремося за 500 на площі 6 гектарів. Площа у нас неоднакова-З гект~ри люпинового зябу і 3 гектари з під про­ саиних культур. На першу ділянку внес­ ли по 45, а на другу·-по 55 тонн гною. Виорали на глибину 20 сантиметрів. Роз· пушили кожну грудочку. На половину

с. Опанасів.

ровського.

честь

робіт

польових

Колгосп наш має посадити 053 ге«та­ ри картоплі 3 садінням раНАЬОЇ вже ппо­ рзлись. Посівматеріал-тільки яровизова­ ний іпров'ялениЙ. З перших )(нів КОЛГОСПRИІJ.і Ольга Дужик. Катерина Кукшин, Палажка Коб­ за, Галя ПОСRященна і ряд іНillИХ вико­ нують норми на 120-130 процентjв. площі картоплю прояровизували, П. Степанов, ГО.ІОва КО,1ГОСПУ ім, Леніна,

на

1-го Травня

коп.

15

• • СОЦІаЛІстичне

Ширше

'27 27

2:3 22 :21 21 20 20

18

16

ту, але і ЕІ добрим для худоби:

вона

кормом

бадилля

поїдає

його

повністю,

розмелене зерно-в

а

сумІші

з іншими концентратами.

Враховуючи переваги цlєі

нової для нас культури, ми

посіяли ЇІ зараз на

40

гек­

тарах.

А. Пашківська, al'pOHO~1 КО.110"П\' ім. 1~-гo ІІа ртз'ї:цу.

с. Jliпш.


-------------------------------СТА

2

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Сипа КОМСОМОnУ -В партійному керівництві Слово на комсомольських зборах взяв секретар парт­

Близько двох років пройш­

ло після

тих

зборів,

і зараз пам'ятаю,

як кому·

розподілити доручення, під­

Н

11 квіТllЯ Міністр Закор- ВаЛЬНИМИ

--------------------------------

еВЕ

ц

ь

13

зваками,

ШДГОТОВКА ДО це,

ви'

Вишинський прийняв посла Радянського Союзу на 21 США п. Керка і вруqив йо· кілометр. У зв'язку з тим, ти вогонь у вІдповІдь,

пlс­

му таку ноту:

що

на

Республік тись на

А

ІЗ

qoro

америкзнський

заглиблюва- так повернув у бік

близько

а е

вачів,

яка

зажадала

даним~ американського літака

концерт

моря і

до

першо­

свят.

ка

Радянський

від бого

і

травневих

Серед учасників дpalfГypT­ - найкращі стахановцl Уряд заяв­ А. Кобцева, С. Гаценко, М. протест Уря· СерГІєнко І інші, які що­

терито· звик.

з

су

лl-

Шта. розташованого аеродрому ляє рішучий ланка радянських винищу- дові США проти цього гру-

мерики тк.

За. перевіреними

Гуртки художньої само­ діЯЛЬНОСТі колгоспу "Чер­ нищувач був змушений да· вона Україна- готують п'є­

літак ля

радянську

вважає необхідним заявити рію, піднялася

ті

який ІЛітаках. Зважаючи

територію передовий

американсь.киЙ

~Уряд Союзу Радянських продовжував СоціаЛіСТичних

КОру

1950

ПЕРШОТР АВНЕВИХ СВЯТ на

А. Я. заглибився

квітня

ЛИСТИ ДО РЕДАКШЇ

радянський

донних Справ СРСР

але Урядові Сполучених

ністи допомогли мені склас· ти перший план роботи,

А

ПРОТЕСТ РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ УРЯДОВІ США

органІзаціі. Він порадив збо· рам обрати мене секретарем

Х

порушення

ле- канським вІйськовим

8 КВlТНЯ ц, р. О 17 ГОДИНІ тіти за нею ДЛ!І посадки на ком радянського З9 хвилин на південь від' ,

двя

америліта-

норми

В. Гаценко.

кордону,

u готовити і провести збори, Лібави був помічениil чо- а~рuдром,. Американс.ькии що є разом 3' тим організувати навчання. ЯК твримоторний військовий ЛІтак не ТІЛьки не Пlдко, ним порушенням

перевиконують

из сІвбі. С. ГОГО.1ів.

нечува-

-<>-

елемен­

ЗМАГАННЯ ШЛЯХОВИКІВ

і ранІше, так і зараз секре· д тар парторганїзаціі т. Дов· літак 5·29 (Літаюча кріпость) рився ній вимозі, але вї -, тарних норм міжнародного Шляхові бригади колгос­ з американськими розпізнакрив вогонь по радянських права". годько В., комуністи тт. Ме· пів району вступили у c~ц­

хед В., Горбаха ,М"

Пищай

не питання.

П

При активній допомозі І

пу т. Мехеда В.

' І ам ят

колгос-

в

нам вда-,

ГромадськіСть села вІюна-

му виробництвl-16 членіп на- найвидатнішого

Все

смерті

поета

ра-

на кий 14 і 15 квітня

Василя Захарченка "Володимир

першою

закрила

вологу.

дні посіяла раННі колоскові.

ряд інш~х.

шкільної

газети,

норми

на

по-

, ;Lllрl'''ЮР ('I~\lllpi'III"Ї .{il311М ,'І,

с.

льових роботах. Все більше зростав активніСть комсомольців у

что

.'. '

керує парторганlЗ8ція.

комсомолка М, Сахно, В. Захарченко, який став Ініціа­ тором

проведення

в

1

цІєю виступив

"""'==""'= "'""'"0= =

села.

("

плохо", про

в

Їх не

Америка,

зорить

о

ЗБУДОВАНО МЛИН видІли-

бібліотечки з

творів В. В.

Маяковського

Відремонтували старий дви­ гун,

4

О

СИГНАЛ СЕЛЬКОРА

американським мІрилом.

ДОПОМІГ

спокусить

По сигналу селькора т. Бутка була перевірені І ви­ лучені ваги на молокопунк­

на

ті ~2

всю

людську

силу

ведуть безперервну

І

роботу. (П~РСI\.1а;J, М, СажаІІа),

* * *

С

по

.

лучені Штати не займають на-

піймали-теж".

• ••

Ч "исто на головних вулиц~х." Там "уди розвозять БІЛЬ.

.

'б·

і'

За останні дні вона

Мабуть ТОМУ. щО

CTOllТb ящики Із

4 чені Штати взяли силою, дред- кістки

.•

Що Ж до американської пре-

.

сенсаЦlRМИ,

ВСІЛЯКИМИ але якби їх не було, це

ЗОВСІМ

було

же~рак~ б убивством для амеРИКI:НСЬ­

об ІДеНІ кої преси. Американські жур­

шма!ки. Стигн~ть налісти на внгляд не такі про-

ноутами й доларами, наганяю- смеР_Н?ЧI каJlЮЖI і

СЬОГОДНІШ- дажні. як французькі •. але

це

стахановців. На- 'ІИ страх на сусідні республіки нього І позавчорашнього дощу. тому, що американсьКІ газети

дійшли

заяви

с_._Б~р~о_в_ар~!_!.

____________________"В___А_м_е_Р_И_Ц_і__ ба_й_д_у_ж_е_,~я_к_и_м__ к_у,

юнаків,

БИ

"

01488

ще

від

д. fорячев.

4 і колонН",

* * *

квІвсыa

064.,

для моло­

ряд інших.

; вбивствами І т. )І. Вбивства, до . ! реч., там трапляються щодня.

право на- покидьками, з яки~

прий- зивати себе Америкою Сполу· вибирають не

вяла до лав комсомолу

молодих

(лівши". І

б'в І си. то вона живе

Нещодавно була утворе· -відібрали , привласнили І вміс- -грязь...

гирі

1.

* * *

\

віть всю Північну-а от Ma€Tel ШІСТЬ ро ІТИИК В І СJlУЖ ОВЦІ

на комсомольська оргаНlза- тили назву всіх Америк.

с. Гоголева. (Газета

копунктlв сс. Плоске, Сві­ тильне, Русанів, Пlдлlсся і

буржуазної жав проценти з поеl\!.И, яка ро- дила,-люди валились у трам, зіl%шnаСя,-бізнес, оБІкрав, не, ваї і тут же засинали, знеси.

Центральна і Південна. . П ·ІВН і.А чно MepHKaHCbКl

2

вСтахановець· від зо береЗНJI). ПІсля цього, за на­ казом директора "Раймоло­ ко" т. Лю6імова придбали нові ваги і

р,

"Може статися, що сполуче- \ шляхом ви здобули ваші мі.1Ь·

"Америк ц.лих три: Північна,

жорна.

с. ЖеР,1.0ва.

роки!

В. В. Маяковський-про Америку ми безнадІйної справи, .."

встаТІ{унали

Млин працює на славу. ~'ЧlІте.1" І. Швачко.

одержуємо заяв про вступ ні Штати спільно стануть ос· йони. Все-"бізнес" справа, " .•• Я дивився біля фордівсьДО комсомолу. Г. Пищай, танніми збройними захисника- все, що ростить долар. Одер· ких воріт на змІну, яка ВИІО.

заводі.

Давво вже набридло кол­ госпникам артілІ ім. Леніна їздити по чужих млинах. Вирішили побудувати влас­ ний. За справу взялися кол­ госпні майстри тт. Коваль, Толочко, Комаровський -

і вони

звідки'(

святом--

(" TpeG\'\iB.

ні злото,

предипнї?

великим

Травня. А. Буряк,

ні долар,

ПарторгаНfзація звернула плани' й строки. нашу увагу на недостатнІЙ Пофанrазували про якусь п'ятирічку ... [92<)

ція ва ВУЛИКОВGМУ

1

IO:lOIJa Сі:IІ,Рд;Іll,

ла пересувнІ

ладять

КОМСОМОЛ

паючим

не зміряти

закІнчимо ннвчання за прог- Лазять по будовах,

-.МОЛОДЬ ВСТУПАЄ В

лякаві і його товаришам, у якому вlтао.lО іх з насту­

В. Музиченко.

А тепер виконують за Таких

навшпиньки ставши,

про своі

лективного листа своєму зем

Американці дивуються

очі с«нарl,

пише

ній пІдготовці. Днями ми відправили ко­

кr.убі. для сс. Вигурівщини, СвиП. Рогач. ноУди. Т. Золотуха.

в СРСР

рамою.

с. РОЖНІ!.

ВІн також

"9тз

моря

наш земляк-воТи Ра­

успіхи ІЗ бойовій І політич­

(Уривок)

вперши

боротьбі за

взятого соцlаліс­

дянсько): Армії т Гайовий Г.

--------.------------------------

В. В. МАЯКОВСЬНИЙ

успішно

секретар ко~I сщIo .1ь(ы(іi організації I(О.lГОСПУ "БіЛЬШОВI:I,".

ради

Париж,

** Райбібліотека

ського в сІльському

(" КраСIІ.lівка,

ж ('[1;(() ва.

правити ряд недоліків і те-

ріст комсомольсько! оргаві· заціі. Посиливши роботу се­ ред неспіЛКQВОЇ молоді, ми за останній час все більше

в

>.:

вечір пам'яті В. В. Маякuв,

т.

Строкач.

школи т. Сахно М. заслуха- не блимаючи, ли на бюро пеРВИННОІ партв рогові окуляри. оргаНізаціі, допомогли ви- ІД0 це за люди

1 Травня

такое

В. В. МаЯКОВСLКИЙ ( , JiiTI\II, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

учитель

А.

по

ТИЧНО('О зо60в'язаННЯ,-·пише

го зараз читають повад 50 колгоспників і службовців

1I11,O.lIf,

чле- Аж задубіВШИ, нами редколегіІ стІнгазети. з далекого берега,

пер до

виконання

Твори В. В. Маяковсько-

2 комсомольцІ ()браві

ника комсомольської полІт­

нашого села в

буфф·.

му КOJігоспі "Дня бригади",

ти також бойовІ листки. У .'Іютому мене і керів­

таланови-

про маяк" п'єсу .Мистерия

наиlO­

Вонн почали зараз випуска­

З радістю я дІзнався

ін- радіо про успіхи l(олгоспів

По клубах І БІБлІотеках району

Се- Швачко.

ред найкращих агітаторів-

поета

книжка моя

* громадсько - політичному 11 клуБІ відбувся вечір, J 3 ініцІативи*комсомольсьжитті колгоспу і села. 7 присвячениіі пам'нті поета комсомольців входять до В. В. МаЯ«ОВСЬІЮГО. З лек· кої організацir пІдготовлено складу агітколективу, яким

ЛИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯКІВ

Мексику, Сполучені Штати Америки, А. КостеНКО-ВІр ші: о Что такое хорошо в

11

спеUlальнии

колгоспників

поїздку

ЛеНіН",:

М. Івашко, В. присвячений пам'ятІ поета. І. Довгодько, Г. І'ермашенко,

М. Ячник систематично пе· рев~конують

j

Випущено

КомсомольцІ І. Захарченко, номер П. Мехед, Приходько,

Ілліч

вірші"Хорошо", "СовеТСКИJl

заборонувала озимі і за 3 паспорт"

--8-

ченко читає зараз збірку, у СВО6МУ ЛИСТі на Ім'я сіль­ в яку ввІйшли вірші про

г.рочи·

сІвБІ комсомольцІ стали ІНІ' тає лекціУ про життя і твор' цlаторами соцІалістичного чу діяльніСТЬ поета, на конзмагання. Бригада КОМСО- церті учні прочитають поему мольця

О. Хоменко,

того поета В. В. Маяковсь, кого. Колгоспник В. Сав-

бригадиром, І-агрономом, клубі 1 шкот вчитель Миl-обдіковцем. кола Іванович СуБОТОВСЬ'

і

Ш .1Я\ОВ!fі\ маіістер,

зростає

терес до творІв

шоІ оргаНlзацt'і працюють дянської епохи В: В. J""аяна рядових роботах, 1- КОВСЬК,ого. ~ СІЛЬСЬКОМУ Під час підготовки і

більше

серед

ви­

ремонту

озеленення шляхів.

колrоспникlв

комсомольців у колгоспно- чає 20·річЧЯ з дня

плану

Любимий поет

еликоrо

поета

лося правильно розставити

за дострокове

конання

НАЙТАЛАНОВИТІШОГО ПОЕТА РАДЯНСЬКОЇ ЕПОХИ

правильно вирішувати кож-

комунІста-голови

змагання

ЗАВТРА-2('-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ В. В. МАЯКОВСЬКОГО

В. бувають на комсомоль­ ських зборах, дС\помагають

Папір і гниль валяютьс!! по І продаються цІлком, разом із

кісточку-не образно по кісточ- своїмн хазяями, раз

Відповідальний

ТРУШИІІ. редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. Райком l<П(б)У і викон­ ком Райради депутатів тру­ дящих з глибоким сумом спuвіщають про трагІчну смерть члена ВI<П(б). го­ лови колгоспу ім. ЛенІна с. СеМИПОJlОК

БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ПАЦЮКА і висловлюють глибоке співчуття сім'Ї небіжчика.

і назавж,

__~д~и_·_.______________________________________________

а )lійсно, нав~_п~р_а_в_ж_к_и_".

М. Бровар., ВУ". Кірова. ДРУlаРВ8 раlrазет.

.CTua.OBeu8

З.

147-2500

30 номер 1950 рік  
30 номер 1950 рік  

30 номер 1950 рік

Advertisement