Page 1

Газета

Виходить

17 квітІUІ 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

NQ 2

(991

В)

Субе»тСІ,.

РІ3ДВRНИЙ ПОДАРVНОИ WИІПЬНИЙ ABTO&VC 7 січня

ц.р., на Різдво, у Літоч­ ках відбулася довгоочікувана подія о 12-й годині до сільради підїхав білий з червоною смугою автобус, на якому великими літерами напи­ сано 'Wкільний ·~ а з правого боку над кабіною водія видно слова: "Діти':

Його nризначення

- nеревезен­

ня дітей у школу в сусіднє село Літки. Ап.же в Літочках ані дитсад­ ка, ані школи немає. Тут налі­

чується 14 дітей дошкільного і ЗО - шкільного віку. Дотеnер їх вози­ ли в Літки рейсовим автобусом . Звісно, це дуже велика незруч­ ність. Керівники Броварського району разом із представниками бізнесу вирішили допомогти сіль­ раді розв'язати гостру, насущну проблему. Автобус куnив київсь­ кий nоліграфічний комбінат "Но­ вий друк". На церемонію святкового вру­ чення автомобіля nрибули голова Броварської райдержадміністрації М . Ф . Діденко, його застуnник В. Є . Шульга , генеральний директор nоліграфічного комбінату "Новий др у к" В. М . Клименко, деnутат Броварської міськради Д . Г. Рат­

швидкої допомоги,

напрямку

сильович

виконання

з

дорович Діденко подякував лю­ дям похилого віку за тяжку працю на полях і фермах колишніх кол­ госпів і радгосnів . "Ми маємо вже сього д ні, не відкладаючи на nотім, створити для них належні умо в и життя", - підкреслив М.Ф. Діденко. Броваршина багато чого робить у цьому напрямку. Ми завер­ шуємо газифікацію сіл району, зміцнюємо матеріально-технічну базу медичних закладів у селах району, закуnили туди 18 авто­ мобілів санітарної невідкладної

дякував

спонсо­

rривень".

Районна влада з д оп о могою спонсорів заздалегідL> придбала 7,5 тисячі подарункових наборів , щоб привітати з новорічними свя­ тами дітей дошкіл~.>ного і шкіль­ ного віку до 14 років. Святкова феєрія , розпочата 19 грудня , на день святого Миколая у Великііі Димерці, де була встановлена ра­ йонна новорічна ялинка, закінчи­ лася, як бачимо, в селі Літо•Іки. Керівники району разом із пра­ цівниками районного управління культури, міськрайонної орга­ нізації Товариства Червоного Хреста побували у всіх дошкіль ­

М . Ф . Діденко високо відгук­ нувся про співпрацю з бізнесови­ ми структурами, підкресливши , що за показниками надходження

інвестицій у район Броваршин а займає перше місце в Україні. На

понад

nрисутніх

щиро

рам за дорогий подарунок. Після офіційної частини броварських і київських гостей колядка\1и і щедрівка\1И вітав жіночий вокаль­ ний ансамбль Літківського будин­

ла.

усіх

програми

Президента України Віктора Ющенка "10 кроків назустріч лю­ дям", його Соціальних ініціатив. "Найдорожче у всіх нас - це, звичайно, діти, - наголосив Ми­ кола Федорович. - У поточном у році ми, думаю, зробимо для них більше, ніж у минулому . Торік на оздоровлення школярів бу л о виділено 6,5 мільйона гривен~.>. Uc майже бюджет Броварського району 2004 року. В цілому ж , крім бюджетних коштів, на розви­ ток громади у 2007 році було до­ датково направлено 117 мільйонів

одного жителя

Привітавши

Напередодні Нового року наш

Далі М . Ф . Діденко розповів про справи, які робить його команда, команда голови Київської облдер­ жадміністрацїі В. І . Ульянчснко у

логічних установок, будуємо най­ більшу в Київській області nолі­ клініку, куди вже вкладено 27 мільйонів гривень .

району

припадає

5 тисяч доларів США інвес­

тицій. Голова адміністрації назвав надцінним подарунок пол і гра­ фістів літочківським дітлахам, ви­ соко оцінив доброчинність керів­ ників поліграфічного комбінату, серед яких є й наші земляки В.М . Клименко, Д. Г. Ратніков. По-філософськи мудрим, по­ людськи гуманним, цікавим був виступ

генерального

директора

київського поліграфічного ком­ бінату "Новий друк" В. М. Кли­ менка. Він сказав, що сам ходив у школу за три кілометри, тому йо­ му зрозумілі незручності, пов'я­ зані з віддаленістю школи. Воло­ димир Михайлович побажавліточ-

ку культури " Молодиченьки'; .

Літочківс~.>ким подарунко\1 за­ вершилися новорічні і різдвяні відвідини школярів керівниками nрис\1них

20

днів nровела у

святкових

клоnотах

КО\1анда голоВІ! райдер ж ад мініст­ рації Миколи Федорови ч а Діден­ ка.

них

закладах району,

школах.

у

Мокрецько\1у дитячо\1у будинку "Надія", у Трсбухівському і Вели­ кодимерському соціально-реабі­ літаційних центрах " Сонячне світ­ ло" і "Свобода", у Гоголівському будинку сімейного типу Поплав­

об'єднаного міського військового

осінній nризов, тоді

комісаріату Володимиром Ана­

міста та району були nокликані

толійовичем Ноженком, котрий ua території міста і району реалізуються Закон Ук ­ раїни "Про військовий обов'язок і

виконувати свій обов'язок n е ред

розповів, як

військову службу", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про військовий

облік

військовозо­

бов 'язаних і

призовників·~ про проблеми, які сьогодні повинні вирішувати Збройні сили України. "У своєму повсякденному жит­ ті

військовий

комісаріат

зай­

мається плануванням та контро­

торіальної оборони відповідного району

на особливі

надзвичайні

випадки

ситуації ,

-

стихійні

лиха , аварії, воєнні конфлікти, вживає протидиверсійні заходи, в ра з і необхідності планує мобі­ лізаційне розгортання військ на території нашого міста і району.

пов ' язане із забезпеченням мобі­ лізаційними

ресурсами,

техні­

кою , особистим складом та інше .

Сьогодні

на

території

Бровар­

tщtни перебуває на обліку близь­

динку письменників України, відбула­ ся презентація антології поетів Київщини під назвою "... Ота сте­ жина в нашім краю·:

Основна мета створення цього збірника у понад 700 сторінок озна­ чена в анотації : "Як велика могутня ріка nочинасться з маленьких дже­ релець , струмків і річечок , так лю­

бов до Батьківщини починається з любові до села , містечка , міста, де вперше nобачив білий світ, почув материнську колискову . А у nоетів це ще й той край, де в серці за б ри ні в перший nоетичний рядок ... Видання, nрисвячене 75-річчю

Т.Г. Шевченка. Під час вручення антології також

вистуnили й упорядник Анатолій Гай, Павло Мовчан - поет і деnутат Верховної Ради від "Нашої Ук­ раїни". Першим збірник отримав один з найстарших авторів Київщини Віктор Луnейко (народився 7 люто­ го 1929 року). Є серед авторів антології "... Ота стежина в нашім краю" і nоети з Броварщини . У розділі "Із-за межі

У листоnаді

Україною. коли

Надія ГРИЦЬКОВА.

вічності" вміщено вірші постів, які уже відійшли за межу : Анатолія Лу­ uенка, Надії Приходько, Дмитра Чеnурного . У розділі "Освідчення в любові " вірші наших сучасників Марії Во­ робей, Варвари Гринько, Катерини

Мішук, Федор;~ Петрова, Лариси Петрової , Олекси Радомира (Ол ек­ сій Семинюченко) , Миколи Сома, Галини Тарасюк , Алли Тоnчій . Від імені усіх земляків хочу nривітати авторів антології з цією nрем' є рою "під одним дахом" і поба­ жати усім нових творчих успіхів. Прочитавши збірник, хочу також висловити nевний жаль , що не всі члени Національної Спілки пись­ менників , які мешкають на Бровар­ шині, nредставлені в uьому збірни­ ку . Отож картина дещо неповна. Але uc тільки мій смуток, бо , як за­ вершує свою передмову Віра Ульян­ ченко : "Антологія "Поети Київщи­ ни - рідному краю" дає змогу шанувальникам красного письмен­

ства під однією обкладинкою знай­ ти вірші улюблених авторів рі зних років дореволюційного та радянсь­ кого періодів, сучасних поетів на­ шого краю. Вона також стане у nри­ годі учня м шкіл Київщини на уроках народознавства та студентам

вузів при вивченні української л і те­ ратури . Це гідний дарунок поетів Київщини, упорядників видання та nоліграфістів до 75-річчя з дня на­ родження Київської області".

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

На

120 юнаків з

моє

чисельність

більшою

заnитання, nризовників

восени

чи

навесні ,

військовий комісар nояснив, що

восени, оскільки весною розnо­ чинається молодь,

встуnна

камnанія

вступивши до

і

вузу, от­

римує nраво на відстрочку . Сто­

совно ж стану здоров'я юнаків відnовідного віку- то воно бажає залишатись

кращим .

Медики

10 років то­

констатують, що іще

му молодих ;щорових хлоnців бу­

ло у

2 рази

Хвороби

більше, ніж сьогодні .

щ л ун ково- киш ково го

тракту, серцево-судинної систе­

ми,

викривлення хребта, п л ос­

костоnість , хвороби

-

шкірно-венеричні

д іагно з и, які досить

часто фіксуються лікарями . Як nравило , це результати відnовід­

ного сnособу життя та згубних звичок , цілий

які

тягнуть

клубок

тавники

за

собою

nробл ем .

сільського

Предс­

населення

здоровіші , ніж їх міські ровесни­

ко ЗО тисяч мешканців міста та

ки , і більш відnовідально став­ ляться до виконання свого свя­

мобілізованих в запас .

На кожному nідnриємстві, неза­

того обов ' язку, їм не nотрібно по

лежно від форм власності, реєст­

кілька разів вручати nовістку до

руються військовозобов ' язані". nояснює В . А . Ноженко. Протягом минулого року nра­

військком ату . строкову службу nротягом року в

цівниками

коміса­

межах України в nрикордонних,

ріату було nеревірено стан війсь­

внутрішніх військах, у Військо­

військового

Сьогодні солдати

nроходять

кового обліку в селищних і сіль­

во-морських силах та

ських радах району та стан бро­

служби безnеки України. Відбір

нювання за

військовозобов ' язаних

галузями

національної

еко­

номіки на nідnриємствах, в ор­

nроходить

шини.

У результаті було вста­

з

військах

урахуванням

стану

здоров' я, моральних та nсихоло­ гічних якостей молодих бійців .

ганізаціях та установах Бровар­

ських .

р. закінчився

2007

району ,

"Зараз в Збройних силах Ук­ раїни nроходить nроцес рефор­

новлено, що в цілому nерсональ­

мування,

но-первинний військовий облік

персхід на

нійськовозобов'язаних та

Адже через декілька років армія

ких радах

25 грудня 2007року 6столиці, в Бу­

відальних осіб за ведення війсь­ кового обліку та інше.

nри­

зовників у селищних та сільсь­

створення Київської області, вклю­ чає в себе nоетичні твори видатних земляків , класиків української літе­ ратури, а також членів Сnілки nись­ менників України, які народилися, жили та нині живуть і творять на Київщині" . Антологію уклав Анатолій Гай, а передмову "Духмяний коровай і по­ етичне слово" написала голова Київської облдержадміністрації Віра Ульянченко . Під час презе н­ тації збірника в Спілці письмен­ ників Віра Іванівна і вручила анто ­ логію майже 50 й авторам . У своєму вистуnі В.І. Ульян•1енко, зокрема, зазначила, що на нашій Київській землі народилися гетьман Іван Ма­ зепа , автор Державного гімну Ук­ раїни Павло Чубинський, Андрій Малишко , Ліна Костенко та ще півтори сотні авторів - членів Сnілки письменників України . Се­ ред них більше десяти видатних nо­ етів -лауреатів найвищої літератур­ ної відзнаки України - nремії імені

ре»ІІ<у

2008

кореспондент зустрілась з війсь­ ковим комісаром Броварського

л е м за виконанням планів тери­

* * *

району. Uілих

січня

2

Процес реформування тривае

ківським дітям вчитися добре, ска за в: "Може , цей автобус допо­ може виростити в середовищі літочківціn \Іайбутнього Прези­ дента, Прем'єр-міністра України чи голову райдержадміністрації" . В. М. Клименко урочисто передав ключі від нового автобуса сільсь­ кому голові О . В. Дасі ку. Олег Ва ­

ніков, депутати районної, Літоч­ ківської сільської рад, жителі се­

Різдвом Христовим, Микола Фе­

ІЗ стом ато­

-

манням

проводиться

з дотри­

вимог чинного

законо­

давства і знаходиться в задовіль­

ному стані. Найкраще ця робота nоставлена бухівській,

в Пухівській , Гоголівській ,

Тре­ Руд­

нянській та Плосківській сільсь­ ких радах. Стосовно броню­ вання військовозобов'язаних за галузями національної еконо­ міки - ці nитання на належному рівні вирішуються на ЗАТ "Го­ голівська стрічкаткацька фабри­ ка", ВАТ "Комбінат "Теnлич­ ний", в центральній районній лікарні. Основними недоліками, за

результатами

nеревірок,

є

такі: не в nовному обсязі ведуть­ ся журнали обліку nідnриємств та організацій,

які

свою діяльність

здійснюють

на

територіях

тієї чи іншої сільської ради, до­ сить часто не виявляються війсь­ ковозобов ' язані та nризовники, котрі тимчасово nроживають на територіях сільських рад . Траn­

триває

nовинна

ексnеримент

-

контрактну основу .

стати

nрофесійною.

Згідно з відnовідною nостано­ вою Кабінету Міністрів України в

2008

новому

всіх

році

категорій

зарплатня

військовослуж­

бовців та nенсійне забезnечення збільшаться.

Ue

nовинно стати

стимулом до військової служби .

Гідна зарnлатня та соціальний захист

-

nовинні

основні чинники , які nідняти

нелегкої навіть способу

nрестиж

не

-

життя" ,

цієї

nрофесії ,

а

розповідає

В.А. Ножснко . На сьоrоднішній день за контрактом можуть слу­

жити військовос л ужбовці , звіль­ нені в заnас , котрі не досягли

45-

річного віку, жінки. Особи, котрі не nроходили строкову службу в

Збройних силах

України ,

теж

мають nраво укладати контракт .

Тривалість nершого контракту

-

З роки . Відчувається nідтримка місце­ вої влади.

Наnриклад,

наnере­

деться nеревірка наявності не­

додні 16 річниці Збройних сил України голова Броварської рай­ держадміністрації М . Ф. Діденко

обхідних

військово-облікових

за фінансової nідтримки фонду

документів у військовозобов'яза­

"Відродження" вручив колективу

ляються

випадки,

коли

не

ве­

них та nризовників у разі nрий ­

Броварського об'єднаного місь­

няття їх на роботу чи навчання.

кого

Багато

ключі від новенького службово­

nідnриємств та

органі­

зацій не надають до військкома­ ту

інформації стосовно

відпо-

військового

комісаріату

го автомобіля "Шевроле".

Лариса ШАПКА.


Роз'нсненнн до 3аконv Vкраїни "Про Державний Ііюднсет" щодо nенсійноrо забезnечення на Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет" щодо

пенсійного забезпечення на 2008 рік та про внесення змін до деяких :о.аконодаь""::: актів Уі<раїни ви­ датки на виплату пенсій у 2008 році передбачені з урахуванням збільшення розміру мінімальної пенсії за віком, яке відповідно до законодавства

чинного

встанов­

люється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили

працездатність. У 2008 р. збіль­ шення мінімальної пенсії здійс­ нюється щоквартально:

з І січня - 470 грн.; з 1 квітня грн.; з І липня - 482 грн.; з І жовтня- 498 грн. Таким чином на кінець 2008 ро­ ку розмір мінімальної пенсійної виплати збільшиться порівняно з 2007 роком на 39,6% і становити­ ме в середньому 710 грн., а пенсії, які перевищували мінімальну

481

пенсію, збільшаться порівняно з

2007 р.

на

26,7 % і становитИмують

в середньому 1149 грн. Згідно зі статтею 42 Закону Ук­ раїни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а саме:

"у разі якщо застрахована особа після призначення fJенсії продов­ жувала

працювати,

провадиться

перерахунок пенсії з урахуванням не менше, ніж 24 місяців страхо­ вого стажу після призначення (по­ переднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Пе-

УТ·1 06.00 "Доброго ранку, Ук· 1 раіно " 06.00 Ранкова молитва

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 06.40, 07.20, 06.55 Глобус 07.55, 08.40

08.10 Спорт 08.15 Погода України Православний

календар

07. 1О Ера бізнесу 07.30 Ера здоров'я 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Профілактика 15.55 Погода 16.00 д/с "Цікава зоологія", 16.25 Ралі Дакар. 17.00 Новини міжнародні 17.10 Погода 17.20 д/Ф "Кельти" 18.20 Український вимір 18.55 Ситуація 19.00 Новини 19.20 Діловий світ

УТ·1

06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.55, 08.20 Православний календар

07. 1О Ера бізнесу 07.35 Будівельний майданчик 08.45 Ранкові поради 09.00, 11.00, 13.0\J, 15.00, 19.00 Новини 09.15 Новини міжнародні 09.25 Аграрна країна 09.30 Діловий світ 09.40 Погода 09.50 Зх4. Домашнє відео 10.15 Експерти дозвілля 10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11.10, 13.10, 15.15, 17.10 Погода 11.15 Життя триває 12.20 Ралі Дакар.

рерахунок :1енсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажан­ ням пенсіонера перерахунок :-Іенс:і'І :троsадиться lЗ заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати

раїна!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 15 Новини міжнародні Аграрна країна

09.30 Діловий світ 09.40 Прес-анонс 09.45 Погода nPr•тnn'~"v 09.55

працівників

в середньому

на одну застраховану особу в ціло­ му по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календар­ ний рік, що передує року перера­ хунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. У разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше, ніж 24 місяці страхового

стажу,

перерахунок

пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з ура­ хуванням страхового стажу після призначення (попереднього пере­ рахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попе­ редньо перераховано) пенсію. Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, дос­

татнього для призначення пенсії відповідно до частини першої

19.30 Громадська варта 19.45 Світ спорту 19.50 Погода 19.55 Далі буде ... 20.30 Відкрита зона 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.45 Погода 21.50 д/Ф "Початок. Ворог перший" 22.25 Ралі Дакар. 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 06.00 "Гаррі та Гендерсони" 06.30, 07.30 "Сніданок з 1+1" 07.00 Дісней! "Чіп і Дейл". 09.00 "Повернення Мухтара" 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька"

10.40 "Серцю не накажеш" 11.40 "Караоке на майдані" 12.35 "Янгол-охоронець· 13.30 Tjc "Атлантида" 14.30, 19.30 ·тсн· 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"

13.15 Наша пісня 14.00 Здорово. 14.45 Служба розшуку дітей 15.25 Індиго 15.55 д/с "Легенди Серед· земномор'я"

16.25 д/с "Біла межа" 17.00 Новини міжнародні 17.20 д/Ф "Кельти" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35, 21.25 Діловий світ 19.45, 21.35 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 Д/с "Весілля на мільйон доларів"

21.00 Новини 21.40 Ралі Дакар. Новини 21.45 Погода 2. 1.55 "Світське життя" 22. 15 Історія ресторану 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки 1+1 06.00 "Гаррі та Гендерсони' 06.30, 07.30 "Сніданок з 1+1" 07.00 Дісней! "Чіп і Дейл" 09.00 Т/с "Повернення Мух·

15.35 "Всі жінки · відьми" 16.30 "Судові справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.30 "Серцю не накажеш" 20.15 Tjc "Атлантида" 21.20 Т jc "Закон і порядок. Злочинний намір"

22.30 Tjc "Вторгнення" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.25 Новини 06.10 "Гід країнами світу". 07.10, 08.10 "Ранок з Інте· ром"

07.55 "Уроки тітоньки Сови". 08.40 "Доки всі вдома". 09.10 д/ф "Білий клоун". 10.05, 19.00 Т/с "Багата та кохана". 12.10 Х/ф "Ро·Бі-Гуд".

15.00 Х/Ф "Лісовик-2". 17.40 "Чекай на мене" 20.00 "Подробиці". 20.30 Т/с "Тетянин день". 21.30 Т/с "Хіромант". 22.30 д/ф "Куди падають зірки".

ІСТV

06.00 Служба розшуку дітей нянька"

нянька"

15.35 "Всі жінки · відьми" 16.30 "Судові справи' 17.25 "Янгол-охоронець" 18.30 'Серцю не накажеш' 19.30 "ТСН" 20.15 Т jc "Атлантида" 21.20 Т/с "Закон і порядок" 22.30 Т/с "Вторгнення" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.50 Новини 06.10, 13.50 Т/с "Угода" 07.10, 08.10 'Ранок з Інте· ром"

09.00, 16.55 Tjc "Чоловіча робота".

10.00, 20.30 Tjc їетянин день".

11.00, 19.00 Tjc "Багата та кохана".

12.10 Т/с "Людина-амфібія'. 13.10 д/Ф "Куди падають

10.30 "Світське життя' 10.55, 12.55, 14.55, 18.55

20.00 Д/ф

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новини

11.10, 15.15, 17.10, 19.50 Погода 11.15 Життя триває 12.20 Ралі Дакар. 13.10 В ГОСТЯХ у Д.Гордона 14.00 Далі буде ... 15.25 Індиго 15.55 д/с 'Легенди Серед· земномор'я" 16.25 д/с "Біла межа' 17.00 Новини 17.20 Д/с 'Весілля на мільйон доларів" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35, 21.25 Діловий світ 21.35Світ 1

статті 28 цього Закону, то за зая­ вою пенсіонера провадиться від­ повідний перерахунок пенсії, не­ залежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуван­ ням заробітної плати, з якої приз­ начено (попередньо перерахова­ но) пенсію". Це дасть можливість пенсіоне­ рам перерахувати пенсії шляхом зарахування до страхового стажу у

встановленому Законом порядку період після 2004 року тривалістю менше 24 місяців. Крім цього передбачається пок­ ращення пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внас­ лідок Чорнобильської катастро­ фи. Це стосується питання обра­ хунку різних видів додаткових пенсійних виплат. Після проведе­ ного підвишення пенсій чорно­ бильцям постала необхідність у вирішенні питання про підвищен­ ня розміру додаткових пенсій за шкоду, заподіяну здоров'ю грома­ дянам, та щомісячної доплати сім'ям за втрату годувальника, ме­ ханізм обрахунку щсих та їх розмір не змінювався протягом п'яти ос­ танніх років. Тому передбачається, що такі пенсійні виплати визначатимуть­ ся у відповідних відсотках до про­ житкового мінімуму для непра­ цездатних осіб і збільшува­ тимуться із його ростом.

З метою реалізації статті

06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.00, 09.00, 19.10 Погода

06.35, 08.35 300 секjгод 06.40 М/с "Екшенмен" 07.00 Т/с "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.05 Спорт 08.05, 13.05 Каламбур 09.05 Х/Ф "Блакитноокий Міккі"

11.00 Х/Ф "Папарацці" 12.45 Факти. День 13.20 Х/Ф "Секретні

ма·

теріали"

15.30 Т/с "Агенція НЛС" • 16.20 Галілео 16.55, 20.20 Т/с "Батьків· щина чекає" 17.45 Т/с "Термінал" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів·4" 21.20 Т/с "Загублені" 22.20 Х/Ф "Буу" СТБ 06.00 Євген Мартинов. Ле· бедина пісня ЗІрки".

10.40 "Серцю не накажеш" 11.40 Т jc "Закон і порядок" 12.40 "Янгол ·охоронець", 13.35 Tjc "Атлантида" 14.30 їСН" 14.55, 20.10 "ТСН.Погода" 15.00 Т jc "Моя прекрасна

тара· З' 10.05 Т/с 'Моя прекрасна

Ситуація

06.00 "Доброго ранку, Ук·

2008 рік та npo внесення змін до деяких законодавчих актів України

'Весілля

на

мільйон доларів' 21.00 Новини 21.40 Погода 21.50 "Світське життя" 22.05 Історія ресторану 22.40 Прес-анонс 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 06.00 Т/с "Гаррі та Гендер· сони",

06.30, 07.30 "Сніданок з 1+1' 07.00 Дісней! "Чіп і Дейл" 09.00 Т/с 'Повернення Мух· тара· З' · 10.05 Tjc "Моя прекрасна нянька"

10.40 'Серцю не накажеш' 11.40 Т jc "Закон і порядок" 12.40

· 4.50 "Любов як любов". 15.55 "Знак якості". 18.05 "Ключовий момент". 20.00 "Подробиці". 21.30 Т/с "Хіромант". 22.30 д/Ф "Товариство з об· меженим безсмертям". ІСТV О6.С.1 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти

06.30, 08.00, 09.00, 19.10 Погода

06.35, 08.35 300 сек/год 06.40 М/с 'Екшенмен" 07.00, 10.10 Т/с 'Леся+Рома"

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.05 Спорт 08.05, 12.15, 14.00 Каламбур 09.05, 19.20 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-4"

10.55, 16.20 Галілео 11.25, 21.20 Т/с "Загублені" 12.45 Факти. День 13.00, 17.45 Tjc їермінал" 14.20 Х/ф "Пригоди на "По· сейдон і'

15.25 Т/с 'Агенція НЛС" 16.50 Tjc "Батьківщина че· ка є"

13.35 Т/с "Атлантида" 14.30 ·тсн· 14.55, 20.10 "ТСН. Погода' 15.00 Tjc "Моя прекрасна нянька" 15.35 "Всі жінки • відьми" 16.30 "Судові справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.30 "Серцю не накажеш" 19.30 "ТСН" 20.15 Tjc "Атлантида" 21.20 Т jc "Закон і порядок" 22.30 Т jc 'Вторгнення" ІНТЕР

06.10 Т/с "Угода" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте· ром"

09.00 Tjc 'Чоловіча робота" 10.00 Т/с 'Тетянин день" 19.00 Т 'Багата та 11.

підвищення співпадатиме з соці-1 альними ініціативами Президента України щодо покращення пен­ сійного забезпечення громадян. Ue суттєві та значимі заходи в покращенні пенсійного забезпе­ чення, які ~ададуть можливість збільшити основний розмір пенсії особам, розмір пенсії яких зале­ жав від розміру прожиткового мінімуму. Ue дозволить відійти від введеної раніше "зрівнялівки", ко­ ли пенсії основної маси пенсіо­ нерів встановлювалися на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Од­ ночасне збільшення заробітної

плати, з якої призначено пенсії, та збільшення вартості одного року страхового

стажу

дасть

можли­

вість осучаснити пенсійні випла­ ти, здійснити диференціацію пен­ сій та покращити соціальний статус пенсіонерів. При цьому повідомляємо, що для зручності громадянам району в управлінні ПФУ у Броварському районі запроваджено прийом гро­ мадян за попереднім записом. За­ пис здійснюється за телефоном

стажу, який застосовуватиметься

при обчисленні та перерахунку трудових пенсій. Із зміною вели­ чини оцінки одного року страхо­ вого стажу збільшиться і розмір підвищення за понаднормований

6-50-94. В управлінні ПФУ у Броварсь­ кому районі працює телефон "га­ рячої"" лінії: 6-50-95; 3-43-65.

стаж, яке розраховуватиметься як

Світлана РЕШЕТО ВА,

І відсоток пенсії за кожен рік та­ кого стажу. Здійснення цього

ПФУ у Броварському районі.

06.50, 08.00, 18.00 Вікна· Новини

07.00, 08.10 Бізнес плюс 07.05, 15.45 "1мо вдома" 08.15 Х/Ф "Коридори часу: прибульці 2" 11.35 Х/Ф 'Фото моєї дівчини' 13.40 "Дива у лоні матері" 18. 1О Х/Ф "Старий Новий рік" 21.30 "Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Нез'ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ 06.05 Т jc "Фірмова історія" 06.50, 07.25, 07.40, 08.15, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Дак Дод· жере"

07.20, 08.45, 19.15 Погода 07.35, 08.50 М/с "Том і Джеррі"

07.50, 15.30 Т/с "Як сказав Джим"

09.00 Х/ф "Влада вогню" 11.20, 20.20 Т/с "Кадети" 12.25, 21.20 Tjc "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mjc 'Злюки бобри" 14.30 Т/с "Ліззі МакГуайєр" 18.45 Факти. Вечір 20.20 Т/с "Батьківщина че­ кає" Фінальна серія 22.20 Бойовик "Адреналін" СТБ 06.00 "Бітлз" і наше життя' 06.50, 08.00, 18.00 Вікна· Новини 07.00, 08.10 Бізнес плюс 07.05 Прогноз погоди 07.05 "Леонід Єнгібаров" 08.15 Х/Ф "Старий Новий рік" 11.45 "Паралельний світ" 12.45, 21.30 Т/с "Кулагін та партнери" 14.00, 22.25 'Нез'ясовно, але факт"

15.00 "В пошуках ІСТИНИ. Щит Ахілла"

15.45 "Битва екстрасенсів" 16.50 "Навколо світу" 18.10 "Їмо вдома" 19.15 "Правила життя." 20.10 "Російські сенсаціІ' 22.00 Вікна-Новини НОВИЙ КАНАЛ 14.00, 19.00 Репортер 14.05 М/с "Дак Доджерс" 14.40 Tfc "Ліззі МакГуайєр' 15.05 Обшук і побачення кохана".

12.10 Т/с "Людина-амфібія" 13.10 д/ф "Зірки ефіру. Ва· лентина Леонтьєва"

13.50 Tfc "Угода" 14.50 Т/с 'Любов як любов" 15.55 "Знак якості". 16.55 Т/с "Чоловіча робота" 18.05 "Ключовий момент' 20.00 "Подробиці' 20.30 Т/с їетянин день' 21.30 Tjc "Хіромант" 22.30 д/Ф "В'язниця для музиканта"

ІСТV

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 1ї.50 Новини

6 Зако-

ну України "Про соціальний За­ хист дітей війни" щодо підвищен­ ня розміру пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги дітям війни, яка виплачується замість пенсії, проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" передбачено, що зазначене підвищення qтрима­ ють всі діти війни у розмірі над­ бавки, встановленої для учасників війни. Таким чином, у 2008 році кожен пенсіонер, який має статус "дити­ на війни" отримає підвищення до пенсії, розмір якого становитиме у січні 47 гривень. Так, запроваджується осучас­ нення пенсій, тобто здійснення перерахунку раніше призначених трудових пенсій із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у галузях еко­ номіки України за 2006 рік. Крім того, передбачається пое­ тапне (протягом року) підвищен­ ня з 1 до 1, 35 відсотка величини оцінки одного року страхового

06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 02.30 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.00, 09.00, 19.10 Погода

06.35, 08.40 300 секjгод . "Екшенмен" 06.40

15.00 Обшук і побачення 16.00 Т/с "Еврика" 17.00 Tjc "Відчайдушні до· мо господарки'

17.55, 22.20 Tjc "Щасливі разом' 19.1 О Спортрепортер 19.20 Tjc "Тайговий роман'

УКРАЇНА 06.30 Мультфільми 07.20, 16.00 Срібний апель· син

07.50 Т jc "Клон' 09.00 Tjc 'Безмовний свідок"

09.40, 18.15 Т/с "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Голубий вогник 14.00 Шоу "Льодовий період" 17.00, 20.00 ПоДІї 17.15, 20.25 Спортивні події 17.25, 20.35 Погода 17.40, 19.10 Щиросерде зізнання 20.45 Критична точка 21.10 Х/Ф 'Білий полон" 5 КАНАЛ 06.00 Програма переда~

15.40 Т/с 'Як сказав Джим" 16.10 Tjc "Еврика" 17.05 Т jc "Відчайдушні до· могосподарки"

18.00, 22.20 Т/с "Щасливі разом"

19.10 Спортрепортер 19.15 Погода 19.20 Tjc їайговий роман' 20.20 Т/с "Кадети' 21.20 Tjc "Колишня" УКРАЇНА 06.20 Мультфільм 06.30, 17.00, 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Спорт 07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний апель· син

07.50 Т/с "Клон" 09.00, 17.40 Т/с "Безмов· ний свідок"

09.40, 18.15 Т/с "Затьма· рення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.10 Щиросердне зізнання 12.30 Х/Ф "Білий полон' 14.50 Х/Ф 'У пошуках капітана Гранта' 20.45 Критична точка 21.10 Х/ф "Брат·

07.00, 07.45, 07.55, 08.05, 09.05,

10.40 "Леся+Рома" 08.45 Факти. Ранок 08.55, 19.05 Спорт 14.00 Каламбур 19.20 Tjc 'Вулиці

розбитих ліхтарів-4"

11.00, 16.20 Галілео 11.20, 21.20 Tfc 'Загублені' 12.45 Факти. День 13.00, 17.45 Т/с 'Термінал' 14.20 Х/ф 'Пригоди на "Посейдоні"

15.25 Т/с "Аrенція НЛС" 16.50 'Батьківщина чекає". 18.45 Факти. Вечір 20.20 Tjc 'Спецназ по· російськи" 22,20 Трилер їемна вода' СТБ 06.00 Віктор Чистяков геній парадіі 08.00, 18.00 Новини 06.

начальник управління

06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15 'Погода у світі"

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час' 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 'Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 23.00 "Час новин

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 'Погода на курор· тах"

07.50 "Автопілот-новини' 09.30 "Час· Тайм" 10.30, 11.30, 12.30, '13.30 "Прес·конференціІ~

14.30, 15.30 "5 елемент' 16.10, 17.10 'Майдан" 18.15 "Чорний квадрат" 19.00, 22.00 'Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час" 21.00 "Час

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час' 06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10. 15, 13.15, 16. 15 'Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час' 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15 "Погода в Україні' 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 23.00 "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час· Тайм" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференціІ~

14.30, 15.30 "5 елемент" 16.30 Програма "Арсенал" 17.30 Програма "Драйв" 18.15 їериторія закону" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15, 20.30 'Новий час"

22.25 'Час економіки" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.30 Квіти як диво 07.00 Чудернацькі світи 07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 18.55, 21.05 Програма "Погода'

08.20 Спецпроект 09.00 Сім чудес світу 10.00, 15.00 Життя-мрія 10.30 Людська натура 11.30 Кращі готелі світу 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.50 Замки Європи 14.00 Ток-шоу "Дві правди" 15.35 Світ природи 16.40 Чиста наука 18.30, 20.30 "24 години" 18.45. 21.00, 23.50, 03.15 "24 години. Спорт" 18.50 "24 години. Життя" 19.00 Розслщування Інтерполу 20.00 Неймовірні історіі 21.10 Шоу Опри Уінфрі 22.00 "Світські хроніки" 22.25 Парад дикої природи 21.00 "Час" 22.25 "Час економіки" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" 06.35, 15.40 Світ природи 07.30, 18.30, 20.30 "24 ГО· дини'

07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 18.50 "24 години. Життя"

08.30, 08.55, 18.55, 21.05 Програма "Погода"

09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00, 22.00 Програма "Світські хроніки"

10.20, 15.00 Життя-мрія 10.50 Світова двадцятка 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.40 Королі кухні 13.00 Школа ремонту 16.50, 21.10 Шоу О.Уінфрі 19.00 Розслідування Інтер· полу

20.00 Неймовірні історіі 22.25 Парад дикої природи

07.00, 08.10 Бізнес плюс 07.05 Прогноз погоди 07.05 Їмо вдома 12.45 'Док. детектив. Тво·

07.35, 08.50 Mjc "Том

рець президентів" 13.15 'Правила життя." 14.10 "Кулагін та партнери"

09.00 Х/Ф "Прелюдія

15.20 Tjc "Коломбо' 17.00 "Навколо світу" 18.10 Їмо вдома 19. 15 "Зіркове життя" 20.25 "Сл ідетво вели" 21.30 'Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Нез'ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Tjc 'Фірмова історія" 06.50, 07.25, 07.40, 08.15, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Дак Дод· жере

07.20, 08.45, 19.15 Погода

Джеррі"

07.50, 15.35 Т/с "Як Джим' поцілунку"

11.20, 20.20 Tjc 'Кадети" 12.25, 21.20 Tjc "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 Mjc "Злюки бобри" 14.35 Т/с "Ліззі МакГуайєр" 15.00 Обшук і побачення 16.05 Т/с "Баффі ниця вампірів 17.00 Tjc 'Від~айдушні до· мо господарки"

17.55, 22.20 Т /С разом'

19.10 Спортрепортер 19.20 Т jc їайговий ром УКРАЇНА 06.30, 17.00, 20.00 Подіі


~Ш@[pl::a@l::al::aill [3&1]' ~®ІЩ~~І::а!Е~ ОО® ШlІШІ~~ІЕІ}rв

@1Дl~~l::a~El7 IE®.!il~(!!ll::alli®U'® ~~[;> UІанс::»вні

ВІК.ПСІдник:и!

Відповідно до З а кону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України " для пове рнення знеціне них заощад­ жен ь Ощадба нку колишнього СРСР

Ощадного банку СРСР). У випадку звернення до установи ба нку довіреної особи вкладника ,

встановл е н а вимога шодо створен­

додатково до

ня інформаційно-аналітичної сис­ теми " Реєстр вкладників заощад­ жень громадян" (далі- Реєстр). При цьому підставою для включення вкладника до цього Реєстру є дані шодо ідентифікації особи вкладни­ проведення

паспорта , дату видачі та наймену­

ідентифікації

вання

- паспорт громадянина України та ксерокопії сторінок па спорта, які містять прізвише , ім'я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, дату видачі та наймену­ вання органу , шо його видав, відмітку про місце реєстрації , ві д мітк у про право здійснювати

син

" Безмовний свідок "

09.40 , 18.15

06.00

"Затьмарення"

"Доброго ранку, Ук­

раїно1 "

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06 . ЗО , 07.00, 08.00 Новини 06 .З 5 , 07.15,

08.10 Спорт 06.40 , 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус УкраІни 07. 1О Ера бізнесу 07.40 Ера якості 07.55, 08.20 Православний к а лендар

Ранкові поради Новини Новини міжнародні Аграрна країна 09 . ЗО Ділови й світ 09.40 Прес - анонс 09.45 Погода 09.55 історія ресторану 10 . ЗО Світське життя

08.45 09. 00 09.15 09.25

10.55, 12.55, 14.55, 16.50 , 18.55 Ситуація 11 .00, 1З . ОО , 15.00, 19.00 Новини

1З . 10 , 17.10, Погода 11 . 15 Життя триває 12.20 Ралі Дакар .

11 .1 0,

19.50

::~~~к~

УТ-1 ·доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва

06.00

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

Об . З5 , 07.15, 08.10 Спорт 06 .40, 07 .20, 08.1 5 Погода 06.55 Глобус України 07. 1О Ера бізнесу 07 . З5 Будівельний майданчик 07.45 Ера інвестицій 07.55, 08.40 Православний календар

08.20 Ера відпочинку 08.45 Ра нкові поради 09.00 Новини 09.15 Новини міжнародн і 09.25 Аграрна країна 09 . ЗО Діловий світ 09.40 Прес-анонс 09.45 Погода 09.55 Історія ресторану 10 . ЗО Світс ьке життя 10.55 Ситуація 11 .00 Новини 11.10 Погода 11 .15 Життя триває 12.20 Ралі Дакар . 12.55 Ситуація 1З.ОО Новини

J 1998

віку ,

громадян

не допускати

аж і отажу та ввічливість.

хвилини Щиросерде

1З . 15 Книга. ua 14.00 Хай щрстить 14.45 Служба розшуку дітей 15. 15 Індиго 15.45 Біатлон . Кубок світу . Спринт (жінки)

17.00 Новини 17.20 Д/ с

міжнародні " Вес і лля на мільйон доларів" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35 Діловий світ 19.45 Світ спорту 19.55 д/Ф ·у пошуках Атлантиди " 21.00 Новини 21 . ЗО Діловий світ 21 .40 Світ спорту 21.45 Ралі Дакар. Новини 21.50 Погода 22.00 "Світське життя " 22. 15 Історія ресторану 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 "Гаррі та Гендерсони " Об . ЗО, 07 . ЗО "Сніданок з 1+1 " 07.00 Дісней : "Чіп і Дейл"

06.00

" Повернення Мух-

тара- з ·

ТК "Метроград" , пл. Льва Толсто го , т. т.

Т/с "Моя прекрасна

що включає в себе страховий платіж та ціну послуг .

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач Об . 10, 18.45 " Київський час " 06.20, 09.20 "Огляд преси " 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16. 15 ·погода у світІ 06 . ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес - час·

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11 .15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07 . ЗО , 08.00, 08 . ЗО , 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З . ОО, 14.00,

нянька" "Серцю не накажеш" т;с "Закон і порядок" " Янгол-охоронець" 1З . 35 Т/с "Атлантида" 14. ЗО їСН"'

15.00 Т/с "Любов як любов" 16.00 "Знак якості"' 18.05 "Ключовий момент" 20.00 " Подробиці" 20.30 т;с їетянин день"

14.55, 20.10 їСН . Погода" 15.00 Tj c · моя пре красна нянька'" · 15 . З5 " Всі жінки - відьми "

22. ЗО Док. Хjф " Майор Ви­ хор . Правдива історія " ІСТV 06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.ЗО , 08.00, 09.00, 19.10 Погода 06.З5, 08 . З5 ЗОО секjгод 06.40 М/с "Екшенмен" 07.00, 10.10 ·леся+Рома · 07.45, 08.45 Факти . Ранок 07.55 , 08.55, 19.05 Спорт 08.05, 12.15, 14.00 Каламбур 09.05, 19.20 Tj c " Вулиці розбитих ліхтарів-4 • 10.50, 16.20 Галілео 11 .25, 21 .20 Т/с "З а гублені " 12.45 Факти . День 1З.ОО , 17.45 Tj c їермінал" 14.20 Х/Ф "Пригоди на " По сейдонІ 15.25 Т/с "Агенція НЛС" 16.50, 20.20 Tj c "Спецназ по-російськи " 18.45 Факти . Веч ір

10.40 11 .40 12.40

16. ЗО "Судові справи · 17.25 "Янгол -охоронець" 18 . ЗО "Серцю не накажеш" 19. ЗО їСН "

20.15 Т/с "Атлантида" 21 . 15 Т jc "Закон і порядок . · 22.15 · я так думаю· ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.50 Новини 06.10 т;с "Угода " 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром "

09.00, 16.55 Tj c

"Чоловіча

робота·

10.00 т;с їетянин день" 11.00, 19.00 Т ;с "Багата

та кохана" 12.10 Tj c "Людина-амфібія" 1З . 1О д/Ф "В'язниця для музиканта· 14.00 Т/с "Угода"

21 . ЗО Т j c "Хіромант".

14.ЗО їСН "

17.10 17.20

14.55, 20.10 "Погода" 15.00 Tj c "Моя прекрасна нянька ..

06.10, 03.55 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти Об . З5 , 08.00, 09.00, 19.10

15 . З5 "Всі жінки -відьми" 16.30 "Судові справи 17.25 "Без табу" 18. ЗО "Серцю не накажеш" 19. ЗО їСН" 20.15 Tj c "Атлантида" 21 .15 Х/ф "Жінка-кішка" ІНТЕР

Погода 06.40, 08.З5 ЗОО секjгод 06.50 М/с "Екшен-ме н" 07.05, 10.10 •Леся+Рома·

вимір

19.З5 Діловий світ

19.45 Світ спорту 19.50 Погода 19.55 д/Ф ·у пошуках

Ат-

лантиди "

Новини

21 . ЗО Діловий світ

21 .40 Світ спорту 21 .45 Погода 21.55 Оперативна частина 22.20 Екіпаж 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка , Кено

1+1 "Гаррі та Гендерсони" 06 . ЗО , 07. ЗО "Сніданок з 1+1 "

06.00

Олімпійські ридіани Украіни 07.55 "Оріфлейм"

07.25

08.15 Форсайт 08.35 Православний 09.00

1З.З5 Т/с "Атлантида"

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.50 Новини 06.10 т;с "Угода" . 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером"

09.00 " Чоловіча робота·. 10.00 т;с їетянин день" . 11 .00 "Багата та кохана ". 12.10 "Людина-амфібія ". 1З . 10 д/Ф "Зірки ефіру. Мав-

2З.ОО Підсумки

ме-

М ірь

рикієвна та Нікітічна" . 1З . 50 т;с "Угода" .

14.50 Т/с 09.05

"Любов як любов"

Хто в домі хазяїн?

09 . З5 Здорово 10.00 Вихідні по - українськи 10.15 "Світське життя" Історія ресторану 11 . ЗО дозвілля

10.55

N2101 , т. (044) 223-95-68; 40, т. (04463) 3-29·18.

•• Подробиці в салонах АВТОПЛАНу.

нянька"

лантиди

(044) 331-56-49; 23, т. (044) 222-62 -69; п роспект, 20 - Б , т. (044) 223-70-69;

www.autoplan.com.ua • Мінімальний щомісячний внесок на Славуту станом на грудень 2007 року,

взаємну

"ПодробицІ 20.ЗО Т/с їетянин день" 21 . ЗО "Свобода С.Шустера· іСТV 06.05 Служба розшуку дітей

18.20 Український 18.55 Ситуація 19.00 Новини 19.15 Точка зору

т.

СалонАВТОПЛАН, вул . К иї вськ и й шлях , 10-В , ринок " Зоряний ", п ав .

10.40 "Серцю не накажеш" 11 .40 Т /с "Закон і порядок" 12.40 "Янгол-охоронець"

д/Ф ·у пошуках Ат-

21,

БІЛА ЦЕРКВА: Торговий Центр, вул . Я . Мудрого,

надмірного

Новини Біатлон . Кубок світу. Спринт (чоловіки) 16.50 Ситуація 17.00 Новини міжнародні Погода

(044) 496-86-93;

ТРК "Плазма", Мос к овський

БОРИСПІЛЬ:

07.00 Дісней! " Чіп і Дейл " 09.00 " Повернення Мухтара" 10.05 Т/с " Моя прекрасна

15.00 15.15

(044) 247-57- 26;

ТЦ " Городок " , пр - т Московський ,

поважного

проявити

316, т. (044) 223-99-12;

ТК "Сільпо", вул . Драйзера,

1З . 10 Погода 1З . 15 ·ваш вихід" 14.00 "Надвечір 'я" 14.55 Ситуація

21.00

КИЇВ:

ТЦ "Магелан" , п р-т Академ і ка Глушкова . 13 - Б ,

шочерговому внесенню до Реєстру шодо

<;l.';> CHERY

Меrамаркет "Термінал " , фойє, вхід з боку Льодової арени, вул . Київська,

зверненні, до ува ги, сприяти пер­ даних

со->

LADA

БРОВАРИ:

соціальної м і сі ї банку, просимо прийняти інформацію, викладену у

20.45 Критична точка 21 .10 Х/Ф "Лицарі неба"

10.05

видав ,

компенсаційних виплат . Усвідомлюючи важливість ціє ї

зізнання 12 . ЗО Х/ф "Червоне сонце " Х / Ф · у пошука х капітана Гранта"

09.00 Tj c

його

певняє, шо фахівці банку забезпе­ чать належне обслуговування гро­ мадян впродовж всього термін у формування Реєстру та проведення

14.50 Т/с

шо

мера платника податків та їі ксеро­ копія . Керівництво ВАТ "Ощадбанк" за­

платежі без ідентифікаційІі.ОГО но ­ мера (за наявност і ) ; - довідку про при с воєння іден ­ тифікаційного номера та й ксеро­ копію (довідка не надаєтьс я у ви­ падку наявності в паспорті відм ітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера); - ощадні книжки по компен­ саційних рахунках , а за їх відсут­ ності - ошадні книжки за вкладами Ощадбанку колишнього СРСР; - цінні папери (облігації Держав-

07.50 т;с " Клон " 09.00, 17.40 , 2З . ОО

органу,

відмітку про місце реєстрації, відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного но­ мера (за наявності), довідка про присвоєння ідентифікаційного но­

ти :

11 .00 Грошові 12.00, 19. 10

від 264 rрн на місяць· 4,2 °/о річних··

України та ксерокопії сторінок , які містять прізвище , ім'я, по батькові, дату народження, серію та номер

вкладники повинні звернутися до установ банку за місцем знаходжен ­ ня вкладу , пред'явити такі докуме н­

07.00, 17.15, 20.25 Спорт 07.05, 17.25, 20 . З5 Погода 07.20, 16.00 Срібний апель-

переліч(tних доку­

ментів додаються довіреність вклад­ ника, оформлена належним чином , їі ксерокопія, паспорт громадянина

ка .

Для

Мрієш про власне авто?

ної ціл ьової безпроцентної позики 1990 року, державні ка значейські зобов ' язання СРСР, сертифікати

15.55 16.55 18.05 19.00 20.00

"Знак якостІ. "Чоловіча робота·. "Ключовий момент· "Багата та кохана·.

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.05 Спорт 08.05, 12.15 Каламбур 09.05 Tj c "Вулиці розбитих ліхтарів"

10.50 , 16.20 Галілео 11 .25 Т j c "Загублені" 12.45 Фа кти . День 13.00 їермінал " . 14.00 Каламбур 14.20 Х/Ф "Пригоди на

"По-

сейдоні".

ігри

1З.20 Ралі Дакар . 1З . 50 Кіно, ua 14.20 Чотири стіни 14.45

15.00 , 16.00 , 17.00, 18 ОО, 20.00, 2З . ОО · час новин "

07.20, 09.25, 12.20, 15.20 "Погода на курортах· 07.50 "Автопілот-новини"

09 . ЗО "Час-Тайм" 10 . ЗО , 11 . ЗО , 12. ЗО,

1З . ЗО

Х/ф "Останній кадр" СТБ

22.20

06.00 "Віленське гетто " 06.50, 08.00, 18.00 Вікна Новини

07.00, 08.10 Бізнес плюс 07.05 Прогноз погоди 07.05 їмо вдома 08. 15 "Дванадцять стільців ". Мюзікл

10.45 "Зіркове життя . • 11.45 · не з' я совно, але факт" 12,45, 20. 25 "Сл ідство вели " 1З . 45 "Кулагін та партнери "

15.00 Т/с "Коломбо" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Їмо вдома " 19.15 "Моя правда .

Юрій Айзеншпіс" 21 . ЗО "Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 " Паралельний світ"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "'Фірмова історія " 06.50, 07.25, 07.40, 08. 15, 08.55 " Підйом · 06.55, 1З . 55 м ;с "Дак Дод­ жере"

07.20, 08.45, 19.15 07 . З5 , 08.50 м;с

Погода їом і

Джеррі" 15 . З5 т;с "Як сказав

07.50,

СТБ Врятувати СРСР. Ідея Ботвінніка 06.50, 08.00, 18.00 Вікна-

06.00

новини

07.00, 08.10 Бізнес плюс 07.05 Прогноз погоди 07.05 Їмо вдома 08.15 "Дванадцять стільців" Мюзикл .

"Моя правда . Юрій Айзеншпіс " "Нез ' ясовно , але факт" 12.45 "Слідство вели " 1З . 45 "Кулагін та партнери " 15.00 Tj c "Коломбо" 16.45 " Навколо світу"

10.45

11 .45

18.10 "Їмо вдома" 19.15 Городок 20.00 Юрмал іна-200З 22.00 Вікна-Новини 22.20 Х/Ф "Геній "

05.З5 Служба розшуку дітей 05.40 Т/с "От якби" 06.05 Т/с "Пляжний сезон "

06.50, 07.25, 07.40, 08.1 5, 08.55 " Підйом " 06.55, 1З . 55 м ;с •Дак Дод­ жере "

07.20, 08.45, 19.15 07.З5 , 08.50 М/с 15.10 15.25 16.20

" Прес -конференціІ-

14 . ЗО , 15 . ЗО "5-й елемент" 1б . ЗО "Особливо н е безnечно" 17 . ЗО "Феєрія мандрів" 18.15 "Велика політика· 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15, 20 . ЗО "Новий час· "Час "

21 .00

Погода

Парламент Погода

1б . ЗО Біатлон . Кубок світу. Гон ка переслідування 17 . ЗО ua

·час економіки"

ТО НіС 14.00 Ток-шоу "Дві пра вди " 15.00 Життя - мрія 15.40 Світ природи 16.50, 21 .10 ШоуО .Уінфрі 17.50 Жіночій погляд 18 .ЗО, 20 . ЗО "24 години"

Т/с " Щасливі

20.45 Критична точка 21.15 д/с " Відважні 90 - тІ 21 .45 Ток-шоу "Дуель" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 " Київський час " 06.20, 09.20 "Огляд преси'' 06.25, 08.20, 10.15, 1З . 15 , 16. 15 ·погода у світІ 06 . ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 " Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40 · час

19.10 Спортрепортер 19.20 т;с їайговий роман "

06.50, 08.50, 11 15, 14.15, 17. 15, 22.40 "Погода в

1З . З5 М/с " Злюки бобри " 14 . З5 Т/с "Л іззі МакГуайєр" Обшук і побачення Т/с "Баффі перемож- з·

15.00 16.05 17 . ОО

Т j c " Відчайдушні до­

могосподарки

17.55, 22.20 разом "

спорту

УКРАЇНА

06 .30, 07.00, 07.05, 07.20,

17.00, 20.00 Подіі 17.15, 20.25 Спорт 17.25, 20 . З5 Погода 16.00 Срібний апель-

син

Україні" 07.00, 07.ЗО,

08.00, 08 . ЗО , 09.00 , 10.00, 11 ОО , 12.00, 1З . ОО , 14.00, 15.00, 16.00 , 17. 00 , 18.00, 20.00, 2З . ОО "'Ч ас

07.50 Т j c " Клон " 09.00, 17.40 Т/с

"' Безмов­

07.20, 09.25, 12.20, 15.20

ний свідок" Т/с

"'Затьма­

"Погода на курортах " "Автопілот - новини " 09 . ЗО · ча с - Тайм ··

09.40 , 18. 15

новин

р е ння

11 .00 Грошові 12.00, 19.10

хвилини Щиросе рде

зізнання

1З ОО Х/Ф "Лицарі неба " Х/ ф ·у пошуках

14.50

ДжеррІ 15 . З5 Т/с " Як сказав Джим "

07.50,

09.00 Х/Ф " Консьєрж" 11.20, 20.20 Tj c " Кадети" 12.25, 21.20 Т/с "Колишня· 1 З. ЗО, 19.00 Репортер 1З . З5

Mj c

" Злюки бобри "

14.ЗО Т/с "Ліззі МакГуайєр " Обшук і побачення Т/с "Баффі перемож-

15.00 16.00

ниця вампірів"

Т/с " Відчайдушн і до­ могосnодарки " 17.55, 22.20 Т j c "Щасливі разом " 19.10 Спортрепортер 19.20 Т/с " Кордон . Тайго ­ вий роман"

17.00

УКРАЇНА 06 .ЗО , 17.00, 20.00 Подіі 07.00 , 17.15, 20.25 Спор­ тивні подіі

" Безмов­

т;с ·затьма­

11 .00 Грошові хвилини 12.00, 19.10 Щиросерде Погода Х/Ф "Курити заборо-

нено "

21 .00 21 . 15 21.25

зізнання 1З . ОО Х/Ф " Розмах крил " 15.00 Зірки гумору 20.45 "Умора " 5 КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час"' 06.20, 09.20 "Огляд прес и " 06.25, 08.20, 10.15, 1З . 15 , 16.15 " По года у св іті " 06.30, 07.10, 08.10, 09.50 , 19.45 " Бізнес-час · 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50, 08.50, 11 .15, 14. 15, 17.15, 22.40 " Погода в УкраїнІ

Новини Світ спорту

18.45, 21 .00 "Спорт" 18.50 ""24 години . Життя·· 18.55, 21 .05 " Погода" 19.00 Розслідування інтерполу

20.00 22.00 22.25

Неймовірні історіі "Світські хроніки""

Парад дикої природи

18.15 Програма "Арсенал · 19.00, 22.00 ·час новин 19.15, 20 .ЗО "Новий час· 21 .00 ·час · 22.25 "Час економіки " 06.00

ТОНІС Клуб "700"

06 . ЗО ,

07.50, 18.45 , 21 .00 "24 го дини . Сnорт·· 15.40 Світ природи 07 . ЗО , 18 . ЗО , 20 . ЗО "24 го06 . З5 ,

дини

07.55 Програма " Банкнота · 08.00 " Нерухомість · 08.20, 18. 50 "24 години . Життя "

08 . ЗО , 08.55, 18.55 , 21.05 .Програма " Погода " 09.00, 14.00 "'Дві пра вди "'

10.00 , 22 .00

"'Світ с ькі

х р о ніки "

10.20, 15.00 Життя - мрія 10.50 Світова двадцятка 11 .55 Служба ро зшуку дітей 12.00, 17.50 Жі н очий nо гляд 12.40 Королі к ух ні 1З.ОО Школа рем он ту 16.50, 21 .10 Шоу О .Уінфрі 19.00 Розслідува нн я Інтерполу

20.00 22.25

Неймовірні історіі Парад дикої природи

17 . ЗО "' Не перший погляд··

18. 15 "Особли во небезnечно"' 19.00, 22.00 · час новин " 19.15, 20 . ЗО "Новий час" 21 .00 "'Час · 22.25 "'Час економіки · 06.00

ТОНіС Клуб "700"

06.ЗО ,

07. 50, 18.45 , 21 .00 "24 години . Сn о рт" 06. З5 , 15.40 С віт природи 07 .З О , 18.ЗО , 20. ЗО , "24 го дини ·

07.55 Програма "Банкнота · 08.00 "'Не рухом ість" 08.20, 18.50, 03.20 "'24 го ­ дини . Життя"'

07.00, 07 . ЗО, 08.00, 08 . ЗО , 09.00 , 10.00, 11 .00 , 12.00, 1З . ОО , 14.00 , 15.00, 16.00 , 17.00 , 18.00, 20.00, 23.00 "Час 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор ­

08.25, 08.55, 18.55, 21 .05 " Погода "

08 . ЗО Цей дивовижний світ 09.00, 14.00 "Дві правди " 10.00, 22.35 "'Св н с ьк і хронік и""

10.20, 15.00 Життя· мрія 10.50 Світо ва двадцятка 12.00, 17.50 Жіночий nогляд

"Автопілот- новини " 09 . ЗО "Час- Тайм " 10 . ЗО , 11.ЗО, 12 . ЗО , 1З . ЗО "Прес-конференціІ' 14.20 "Страва від шефа" 14 . ЗО , 15. ЗО "5 елемент"' 16. ЗО Програма "Драйв"

12.40 Королі кух ні 1З . О5 Школа ремон ту 16.50 Шоу Опри Уінфрі 19.00 Таємниці великих 20.00 Спецnроект 21 .15 Сильні світу сього

21 . ЗО д/Ф "Пісня пам 'ятає все" . Софія Ротару 22.00 ·я тебя по-прежнему

2З . ОО Підсумки

07.50

ний свідок"

18.10 18.20

10 . ЗО , 11 . ЗО , 12 . ЗО , 1З . З О "Прес - к онференціІ' 14 . ЗО , 15 . ЗО "5 е лемент· 16 .З О " Велика політика" 17 . ЗО Програма "Мотор- ТV"

тах "

син

07.50 Tj c "Клон" 09.00, 17.40 Т/с 09.40, 18.15

07.50

новин "

07.05, 17.25, 20 . З5 Погода 07.20, 16.00 Срібний апель­

рення "

Погода їом і

22.25

капітана Гранта·

Джим

09.00 Х/Ф "Срібний яструб" 11 .20, 20.20 Tj c "Кадети" 12.25, 21 .20 Tj c "Колишня " 1З . ЗО , 19.00 Репортер

ниця вампірів

НОВИЙ КАНАЛ

15.25Tj c "Агенція НЛС " 16.50 Х/Ф "Перший постріл" 18.45 Факти . Вечір 19.20 Х/Ф "Кікбоксер" 21.20 Х/Ф "Дев'ята брама" 12.00 Богатирські 12.55 Екіпаж

Куnівля у групах

люблю" . Софія Ротару

22.45 22.50

Мегзлот

2

21 . ЗО Арх іви ФБР

1+1 Об . ЗО Т/с "Анімалія "

07.00 їоп Гір-2 " 08.05 Tjc "П овернення

Мух -


09.05 10.00 11.10

д/Ф "Приватне життя Олександра Маслякова"

"Хто там?" "Сніданок+"

12.35

М/ф " Маппети, підко-

13.45 КВК-2007. Вища ліга. 16. 15 Тородок 16.50 Х/Ф "Невірність" 18.40, 20.25 Шоу "Дві зірки" 20.00 "ПодробицІ 22.25 Х/Ф "Провокація"

ряють Нью-Йорк"

13.00 "Ключ від спокуси" 13.50 "Юрмаліна 15.00 "Хто в домі господар?" 15.35 "Найрозумніший" 17.15 Комедія " Близнюки" 19.30 "ТСН" 20 . 00 Х / Ф "Володар перснів:

ІНТЕР М/с "Люди Ікс : Ево­

постріл"

10.25, 13.55 Анекдоти з Росіі 11 .00 "Леся+Рома 11.45 Дитина-робот. 12.45 Факти . День 13.00 Клуб кол ишніх дружин 14.40 Х/ф "Кікбоксер"

люція " .

Програма "Свобода Савіка Шустера" 09 .55 :·картата nотата 10.40 "Квадратний метр" 11 .25 "Чекай на мене"

06.40

16.20 16.30

УТ-1

06.00 06.05 07.00

17.30 В гостях у Д. Гордона 18.25 "Діловий світ" 19.05 Х/Ф " Мсьє Батіньоль" 21.00 Новини 21 .10 Ралі Дакар. Новини 21 .15 Погода 21 .20 "Світс ьке життя" 22.15 Ралі Дакар. 22.55 "Трійка", "Кено" 23.00 Підсумки 1+1 06.10 М/ф "Суnеркнига" 07.00 "Бокс nо -сnравжньо ­ му: Рай Джонс - Фел ікс

08.00 Укравто контине н т 08.20 С іл ьс ь кий час 08.40 Капітал-шоу "Патріот" 09.00 Погода 09.05 Дрімляндія 09.25 Крок до зірок 09.55 "Вуличний футбол" 10.20 М/с "Горець" 10.45 3х4. Домашнє відео 11 . 15 Н ова армія 11 .45 Ра лі Дакар. 12.10 М уз . ua 12.35 "Щедр ий вечір" 13.15 АудІє нція 13.50 Погода 14.00 " Ваш вихід" 14.50 Благо віс ник 15.25 Біатло н. Кубок світу .

06.00

05.30 Х/ф "Проект Х" 07.25 Т/с "Альф" 07.50 Х/ф "Плащ і кинджал" 09.40 Хвилина слави 11.50 Квартирне питання 12.45 Факти . День 13.00 Х/Ф "Венді Ву" 14.40 Х/Ф "Три плюс два" 16. 15 Х/ф "Шостий день· 18.45 Факти тижня 19.20 Х/Ф "Останній бойс­

ІНТЕР М/с "Люди Ікс: Ево-

07.10 "Квадратн ий метр 07.55 Тородок 08.30 "Шиканемо 1 " 09.45 "Все для тебе" 10.30 "Доки всі вдома" 11.15 Х/Ф "Найчарівніша

09.05 "Лото-Забава" 10.00 Сніданок +" 11 .00 " Караоке на майдані" 11 .55 Х/Ф "Робін та Меріан" 14.15 "Катастрофи"

удачі: невідома версія " 11.50 Х/Ф "Джентльмени удачі" 13.45 " В nошуках істини" 14.20 "Слідство вели"

тої квітки"

ІСТV

05.10 Факти 05.25, 07.20

Погода

22.40 "Погода в Укра інІ 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 , 10.00 , 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 , 18.00, 21.00, 23.00 "Час

пер·

"Погода на курортах"

08.45 "Туристичний nутівник 09.30 "Вікно в Амери ку" 10.10, 11.10 "5 копійок" 12.20 "Феєрія мандрів" 12.45 "Страва від шефа" 13.15 "Світ нерухомості" 13.30 П ро грама "Мотор" 14.20 Програма "Арсенал" 14.45 Програма "Зодчий" 15.30 "Час за Гринвічем " 16.15 "Не nе рший nогляд" 16.40 Програма Тра долі" 17.30 "Код життя" 17.45 "Хроніка тижня· 18.20 "Тема ти жня" 18.30 "Велика політика" 19.00, 22.00 "Час новин"

КАНАЛ

06.00 Програма nередач 06.10 "Київс ький час " 06.20 "Огляд п реси" 06.25, 08.20, 13.10, 16.10 "Погода у св ітІ

06.30, 07.10, 08.10, 09.15, 21 .50 " Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

ПодіІ

06.50, 07.50, 14.15, 17.10,

. . . . . 3ІИЧАі HAIIIOfO НА,ОАУ

ТО НІС

06.00 Палітра 06.35 Королі кухні 07.00 Вогонь над Єрусалимом 07.40 Безглузді винаходи 08.1О Чарівність тварин 08.40 Няня йде на допомогу 09.40 Парад дикоі природи 10.40 Найсмішніша реклама 11 .15 Програма "Диваки" 11 .50 Школа ремонту 12.40 Хто швидше nостаріє 13. 10 Практична археологія 13.50 Квіти я к диво 14.20 Планета розкоші 15.00 Замки Європи 15.30 Кра щі готелі світу 16.00 Чудернацькі світи 17.00 Сім чудес світу 18.00 Чиста наука 19.00 Людська натура 20.00 Х/ф "Гуд бай, Ле н ін ' " 22.20 Х/Ф "Під замко м"

новин

Подіі тижня Х/ф "Щурячі перегони"

5

19.15 То к -шоу "Майдан" 21. 15 "Час інтерв'ю" 22.15 "Особливо небезпечно"

07.20, 09.25, 12.15, 15.20

"Льодовий n еріод"

УКРАЇНА

06.30, 09.00

07.00 Спортивні подІІ 07.10, 09.40 Погода 07.20 Х/ф "Повість про

20.00 22.00

,.·дра Червоненко 14.:>0 Х/ф "Чорний лицар" 17.00 Т/с " Крок за кро ком" 18.00 Хто розумн іший за п'sпикласника? 19.00 Х/Ф "Любов зла" 21 . 15 Х/Ф "Ангел.и ЧарлІ

09.00 "імо вдома" 10.50 "Джентльмени

06.00 Палітра 06.30 Програма "Погода" 06.35 "24 години . Сnорт" 06.40 "24 години . Життя" 06.50 Уявляючи Біблію 07.25 Віва 08.00 М едичні новинки 08.30 Подіумна колекція 09.20 Королі кухні 09.50 Шлях до успіху

ше кохан ня"

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ 06 .30 Одиночне катання . Смерть фігуристки 07.10 У пошуках пригод 07.55 "Навколо світу"

08.45 "Туристичний путівник 09.30 "Код життя" 09.50 "Погода в УкраїнІ 10.30 "Не nерший погляд 11 .15 "Авто nілот-тест" 11 .30 "Час купувати" 11 .45 "Ви nра ктично здорові" 12.25 "Страва від шефа" 12.40 Програма Тра долі" 13.15 "Новобудова"

09.30 ПодJЇ с порт 09.50 Срібний апельсин 10.30 М/с "Качині історіГ 11 .00 Х/Ф "Скажені перегони" 13.00 Х/Ф "Відьми-близнюки" 15.00 Вечір з М . Галкіним 18.00 Зір ки гумору 19.00, 20.30 Л ьодове шоу

07.45 ·церква Христова 08.00 Запитайте у л ікаря 08.50 Х/Ф "На гребені хвилі" 11.25 Розіграш 12.55 Шоуманія 13.30 Ексклюзив 14.10 Аналіз крові. Олекса·

Х/Ф "Екзорцист: По­ чаток"

та

Паст-

ка для капітана"

16.00 "Правила життя" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралел ьний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/ф "Доглядальниця" 22.00 "Російс ькі сенсації" 23.00 "Тварини в утробі"

каут

найпривабливіша"

" Пове рнен н я Мух -

15.25 •Док .детектив.

21.45

13.00 Х/ф ·квартет на даох" 15.00 Шоу "Дв і зірки" 18.00 Х/Ф "Велика любов" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/ф "Жи ви й " 22.50 Х/Ф "Прокляття золо­

тара"

"Погода у світі"

06.30, 07. 10, 08.10, 09.20, 21 .50 "Бізнес-час 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

Погода

ТО НІС

"Погода на курортах"

06.25, 08.20, 10.15, 16.10

07.05, 09.40, 20.35

люція "

Тринідад"

08.05 Т/с

удачі:

14.55 "Хто в домі госnодар ?" 15.30 Х/Ф "Донька мого боса" 17.20 "Криве дзеркало" 19.30 "ТСН" 20.15 Х/Ф "Ігри в солдати ки" 22.30 Бойовик "Легіонер"

Масстарт (чоловіки)

Ранкова молитва

Кабачок "13 стільців" д/фlсторія ООН і їі генсекретар ів 07.30 П'ять вечорі в у Парижі .

УКРАЇНА

тивні nодіі

"Дже нтльмен

новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 17.45 "Київський час" 06.20, 05.45 "Огляд nреси"

10.15 Світ прирqди 11.20 Врятовані види 11 .55 П'ятий вимір 12.30 Недоторкана природа 13.00 Чарівність тварин 13.30 Квіти як диво 14.00 Няня йде на допомогу 15.00 Хто швидше постаріє 15.30 Парад дикої nрироди 16.35 Школа ремонту 17.30 Сnецnроект 18.00 Сильні світу сього 18.20 Безглузді винаходи 18.50 Планета розкоші 19.25 Практична археологія 19.55 Автолегенди 20.30 Цей дивови жний світ 21 .00 Т/с "Мегре" 22.55 Програма "Диваки "

13.30 Програма "Драйв" 14.30, 18.30 "Хроніка тижня" 15.30 "З верни увагу" 16.15 "Арсенал" 16.35 "Бістро-ТВ" 17.15 "Час за Гринвічем" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "5 копійок" 21.15 "Час : важливо" 22.15 "Територія закону"

"Час спорту"

06.50, 07.50, 14.15, 18.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 , 10.00, 11 .00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.06 , 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00 "Час

5

06.30, 09.00, 20.00 ПодіІ 07.00, 09.30, 20.30 Сnор­

удачі"

Погода Біатлон . Кубок світу .

Юрій

07.10 Х/ф "Конан -варвар" 09.35 Корисна площа 10.30 Нешенл джеографік 11.05 Жертва моди 11.45 Алла, гараж! 12.25 Х/Ф "На гребені хвилі" 14.55 Х/Ф "Оnтом дешевше" 17.00 Т/с "Крок за кроком" 18.10 Х/Ф "Чорний лицар" 20.10 Х/Ф "Утікач" 22.55 Комеді клаб

Америці"

21.00

правда.

НОВИЙ КАНАЛ

18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/ф "Джентльмени

Масстарт (жінки)

ttЕдЩЯ

•··...·. 2Осі"Іня .. .

"Моя

07.20 Х/Ф "Червона шапочка" 09.50 Срібний апельсин 10.30 М/с "Качині історіІ11.00 Кулінарний дозор 11 .30 Зірки гумору 13.00 Х/Ф "Скажені скачки" 15.00 COSMOPOLITAN. 15.30 "Умора" 17.00 Вечір з М . Галкіним 20.40 "Сплачено смертю" 22.30 Щиросерде зізнання 23.00 Autonews

Айзеншпіс"

СТБ

ІСТV

Повернення

невідома версія" "Зіркове життя"

22.00 23.00

06.20 Життя Мао Цзе-дуна 07.00 У nошуках nригод 07.45 "Навколо світу 09.00 "імо вдома" 10.10 Вусалапохвіст 10.50 Еники-бенйки 11.35 М/ф "Ну, погоди! " 13.20 Городок 14.05 Юрмаліна-2003 16.00 Х/Ф "Прибульці в

06.10 Факти 06.25, 07.55 Погода 06.30 Х/ф "Ненсі Дрю" 08.00 Автопарк. 08.35 Х / Ф "Останній

ко роля "

06.00

16.30 Хвилина слави . 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирне питання 20.00 Бойовик "Час пік- 2" 21 .55 Х/Ф "Шостий день"

НАМ nИІІІУТІt

Подарунок на Різдво ми

Алін а Анатоліївна Да ни­

-

л с вич та Олен а Ан атол іївна Че­ ч у га. Вони дістал и костюм и, до­ по м огли з ірку ,

в игото в ити

з а грим у в ати

Рі зд вян у юни х

ак­

торів -вертспникі в . А тато Гн ата Олександр Сергійович мобільно і швидко доставляв колядників автомобіле м за адреса ми . Починали хлопці колядувати зі своїх рідни х і друз і в, а потім ,

за їх ре ком ендація ми (допоміг тел ефонний зв'язок),

відвідал и

вже їхніх зн ай оми х та родич ів. Ось так усім припали до душі різдвя ні

привіта ння

хл опці в.

Оста нньою адресо ю, де побува ­

ли юні колядники , було кафе "Ч еле н та но" :

В есел о і н е без пев ної користі дл я себе вирішили в ідсвятку вати

Рі здво учні

4-6

класі в бро варс ь­

ки х ш к іл Гнат Д а нилевич, Оле ксі й Ч ечу га, Ол е ксій Пти ­ цин та Ігор Ха мб ір. Підготува­ т и ся до нього їм доп о могл и ма-

с юди

в т о мле ні

хлопці завітал и п ідкріп ити ся . А по т ім

в они

п е р е одягл и ся

і

13

січн я, на­

р исть

по ст а вле но

новорічн о · ·

р ІЗдвя ни х с вят хлопш в ирtшил и

б

купити собі мо іл ки.

осел і, адже коза

-

це символ ро­

Якшо ж зра ноч ку, у пон еді ­

ня ми . В н ароді здавна вважал ося,

лок, на Василя , у ва ші двер і пас ­

шо ворожінн я " на Ва силя" (тоб ­

тука ють хл опці та пар убки , за п­

то під Стари й Но ви й рік) най­

рос іть їх до

- nроаІанніі

сnоміоnІст

центру

соціальної служби для діте й ,

сім 'і та

адже

ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс та . Стаж роботи за

фахом не менше 3-х років.

вон и

Зве ртатися за адресою: м. Брова­

дить Ілля н а В асил я , нос ить

Отож якщо на Щедри й веч ір

з ж ита ! С і й с я - род ися, жи то ­ пш ени ця і всяка п ашни ця, ко­

ла нка ( за традиціє ю , їі рол ь ви ­

ноплі

льон

-

по

конує п е реодя гнений хл опець) ,

колін а , шоб у вас , хреше них, го­

коза ,

лова не бол іла ! ... "

тр и цар і , ц и ган та і н ші персо ­

зам овл е нн я л і кі в, продукт і в і н ш их необхідн их речей .

Бро ва рські міська і районна радИ , районна де ржадміністрація . Свідоцтво лор деожавну реєстоаиію

··.·.

КІ N! 259 вЩ 10. ·. 12. 1997 р. ,. : Індекс 35064, • > дліі &U!омчоr nередпла~ ~ 6 12JJS;ЧE)

>:\,

та

м . п. оглєзнєв , Л .А. ОГЛЄЗН Є ВА.

Валентина КОВАJІ ІВСЬКА.

АДРЕСА:

Управління земельних ресурсів у

3 1

Бnоварсько.му районі Київської r д

noca

Гагаріна ,

В-а. Довідки за

6·04- 13.

роботи не менше трьох років. Із заявою звертати ся за адре ­

сою: м. Бровари, вул. М .Лаrу­ новоі,

6, тел . 5-04-30.

D]0 ~GJU'Ш GJCll~0CШ~[})EIШ ВАТ "&роварський 3аВОА 6уАівеnьннх конструкцій" Т ов а риств о з обм е ж е ною в і дп овідальністю "Пром те к 2000" продовжує купівлю а кці й в ідкритого акціон ерного това­ р и с т в а "Бро ва р ський за вод буді вельних кон струкцій " . Цін а

07400,

однієї а кції- 100 гривень. Бажа­ ючих

продати

з ве рт ат и с я

акції

до

·'::.: •.,~-'~~;~:: ..,~~~U -~~::·ll/.lvtfiв~~e__~~~P{"': ,_,,:;/ ~~i9;f ~'

rрн.

Ja

ка.м •

Продам червону цеглу марки М-1 ОО з доставкою. Низькі ціни. Тел.: 8-097-292-14-02.

1

~ Втрачений патент серія ПАЕ NQ 56911 9 від 21.12.07 р. , виданий Броварською ОДПІ на ім ' я Шевченко Тетяни ВалеріІвни, вважати неді й·

сн и м .

~ Втраче ний сертифікат на земельну частку

(пай) серія КВ 0282727, виданий Жердівською

· сільською радою на ім'я Захарче нко Олександри Петрівни , вважати недійсним.

r!<' Втрачений Державний акт на земельну частку (пай) серІя КВ NQ293273, видан и и Бо гданівською сільською радою на і м'я Цьо мки Тетяни Василівни, вважати недійсним . ~ Втрачене свідоцтво про пра во власності на житло , видане Фондом комунального майна 26.08.2003 р. , згідно наказу NQ421 на ім'я Ко цюбняк Маріі Івані вни, вважати недійсним . ;оі. Втрачене свідоцтво про право власності на

житло,

видане Фондом комунального ма йна

10.11.99 р. згідно з розпорядженням NQ973 на

просимо

ім'я Гоца Миколи І вановича, вважати недійсним.

:::: Вч>ачене посвідчення "Ветеран пра ці" серія АА NQ537231, видане Управлінням праці та соціально го захисту населення м . Бровари 10.09.2003 р. на ім'я Калюти Якова Федоровича , вважати недійсним.

(050)352-35-33. 2.

Редактор: 4-03-76. Від,ціпи: громадсько-nОJітичного життя 4 -21·34; промисловості і соціальних питань, відповідального DеІфетаря 4 -04-81 ; листів і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія,лр;1ЙО!оІ qrолошень 4-23, 26.. ·, ..: .. e -mall: . пewl!fe(ii)m.ta .ua • ·. · .· .·· , ·. · .. · Ре~..Щі• ііе 3нЖ/ііr nqд/n~ пОзицію el{rйpill.

:;·: ;~;;~#~~ ....·. •.·. . ..

2,21

д ир ек тор а

"Промте к- 2000 " Сєркіна О. М . за телефонами (044)417 - 13-00,

Київська обл . , м . Бровари, бульв. Незалежності,

року

тариф Ja оnаnенн• • р03ра"нку

nровіаноrо сnечіаnіста.

ня геодезичних програм; стаж

2008

Семиnоnки ааодит~ос• ноаий

ronoвнoro сnечіаnіста та

освіта вища, знанням ПК, знан ­

ІІІОТОrо

у аійс~окоаому містечку

Друк офсетн и й .

V

СП І ВЗАСНОВНИ КИ · колекти в редакціі газети , •·

<.• ' ,

вул.

nyry

до вас зав ітає весела ватага: Ма­

стел ю ,

відділу

Квалjфікаиjйнj вимоги : освіта вища

бажаєте, обо в'язково збудеться.

пі д

сnомІаnІст

відповідного професійного спрямуван­

ри,

райо нної де ржавної адмін істрації.

ном е р с вого дом а ш­

Сі м м іся ці в ми жил~ безтелсфо-

Вимоги: громадянин України;

nроа!аннjі

Держав ного реєстру виборців.

та м жи то уродить ,

хати ,

бухгалтер Центру соціал ьної служб и

тел .

газета Б ро варських

на дал а нам

нього і мобіл ьного телефо нів , і м и за вжди має мо можл и вість зробити

для дітей, сі м \ та м олоді;

обсіють вас, промовля ючи ось

-

ну. У нашом у старом у будинку був телефон . Ал е стару хату ми зму­ ше ні бул и nродати , бо не в змозі , за станом здоров'я їі обсл уговува­ ти . Але н а квартиру, шо м и купи ­ ли, п ере вести телефо н з техні ч н их причин бул о н ем ожл и во . А н ам він (телефон) ж иттєво необхідний н е тільки дл я спілкування з близь­ кими і зн а йомими , а н а йваж­ ли в іше , шоб ви кл и кати л і каря та ш в ид ку доп о м огу. І от К атерина Трох им івн а бук вально за де к іл ь ка днів добилася, шоб на м п оставил и раді отелеф о н . За це м и ш и росерд­ н о дякує мо uі й чудов і й жінці . Во ­

оплату ко м унал ьн их п осл уг .

• замІщення вакантних

такі (або ін ші) віншуванн я : "Хо­

ЖИ1ТИ•

спл ачує за н аш им и квитанціями за св ітло, газ , воду , оп але ння , квартплату, офор м ила п ільги на

райдержадміністрації: .. ronoaннji сnоміоnІст .. головни й

б ільш точн е , адже цієї ночі н ебе­

· U06f:

хи мі в н а при н осить нам замо вле ні nродукт и та речі . Вон а завжди усміхн е на, nри в ітн а я к сон я чни й п ром ін чи к . П о цікавиться н а ши м здоров'я м, настроє м , роз п ов і сть мі с ькі новини , поздоровить зі с вя­ том , днем н ародже ння. Вон а ви­ писал а н ам газет и , шомі с яц я

області оголошує конкурс на

с а в ідкриті і все, шо в и собі за ­

м іс ької та район ної рад .

н а: уважна , ч у йн а, приємн а . Двічі н а ти жде н ь Катерина Тро­

посад державних службовців в

-

вом , з воді нням коз и, з ворож ін ­

обо в' я зково впустіть їх до

в и гід н ий

молоді;

А де н е б уває - там все виля гає .

-

та

конкурс на заміщення вакантних

-

к и , або М аланки . Святкують йо­ го весело - з верте пн и м ді йст­

н аж і

гроші

бізнес. Н а н ас, л юдей пох илого віку, дивляться те п е р я к н а см іття, тягар, зне важа ють і в маршрутках, і в лікарні чи де інде . І кол и до н ас

адміністрація з 11 січня по 11 лютого 2008 року оголошує

у дн і

Де коза походить

пасту ш ки,

принцип ом:

Броварська районна державна

кошти

дючості, ба гатства:

янгол,

за

л е ні ·

П рсподоб н ої М елан ії Римлян ­

смерть ,

де ржави

" с п е рш у дума й про Батькі вшину, а потім про себе " ("Прежде думай о Родине , а п ото м о себе"). Ос­ та нніми ж ро ками н а перше м і с це

ста влятьсяся з п овагою, ввічливо , ми це дуже цін ує мо . Як одино ким пен сіонерам п о ­ хил ого в іку , нам від Те риторі аль ­ но го це нтру з обслуговува ння н а ­ сел е ння призн а чили с оці ал ьного пра ц івни ка Кате рин у Трохим і вн у Урбанську . З того часу ми як на світ народил и ся . Це чудова л юди­

пішли святкувати день народ- ~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~

пе редодн і Старо го Н о вого року

-

р ічни м трудов им стажем, інвалід пе ршої групи Ми ха йло П а вл о вич Оглєз нє в та його дружи на - уч ас­ ниця Великої Вітчизняної війни , ветеран праці з 42-річним трудо­ вим стаже м, п е рсональний п е н­ сіонер , Засл ужена вчителька Ук­ раїни Лідія Ав ксе нтіївн а Оглєз­ нєва (Ту п ал ова ) . Усе життя ми п ра цю вал и н а ко ­

ження Гната. А на чесно зароб-

"Добрий вечір, щедрий вечір" С в ята тривають.

До редакції газсти "Нове ж иття" пишуть пе нсіоне ри - ветера ни Ве ­ ликої Вітчизн ян ої в ійни , уч асн ик бой ови х ді й, ветеран праці з 55-

Обсяг

:~ .; :іТІІВ . ~;3 · · · · Дні

вИход у :

середа. субота.

1

друковани й аркуш .

Віддруковано в ЗАТ

, "Броварська

друкарня " .

.;) .;,' Зам; · ·.·.· 4··.

І!Ра~ ;,!gБ§.Q, .(lРИМ,

#2 2008  
#2 2008  
Advertisement