Page 1

СУБОТА

~

11 січня

2003 р. N22 (9408)

Виходить 17 квітня 1937 року

3

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації великого НАПЕРЕДОДНІ та Різgва Христового,

Усі",

зрозуміло:

владна

структура, якої б ланки вона не була від обласної до сільської, повинна в своїй діяльності ви з начитися із пріоритетами. Тобто, ТЮІИ пи­ таннями, від вирішення яких залежить житгєдіяльність того чи іншого регіону, добробут його населення, До таких пріоритетів у роботі нашої райдержадміністрації з по­ вним

пра вом ~lОжна віднести

постійну увагу до питань роз­

витку піДПРИОlНицтва на Бро­ варщині , І то не випадково, бо ж ca~le ця сфера потребує постійної піДТРЮIКIІ з боку кеРІВlІиків І служб району процесів, що відбуваються на ~Іісцях. Ca~ le ЦИ~І і зумовлене було винесення на засідання ко­ легії при голові райдержадмі­ ністрації розгляду стану справ у підприємництві , Аналізуючи ситуацію, що склалася тут, на­ чальник управління еКОНО~lіки А.В, Деменко детально зупи­ нився не тільки на досягнутих результатах, але й назвав існу­ ючі пробле~lИ. Головне, під­ креслив він, малий бізнес у районі поступово перетво­ рюється в самостійний сектор еко номіки, що супєво впли­ ває на обсяги виробництва, формування доходної частини бюджетів усіх рівнів. Серед діючих платників податків "а ­ лий бізнес заЙ~lає майже по ­ лов/ІНУ і з кожним РОКО"І його частка ЗРОСТilЄ. Якщо в 1999 році на Броварщині налічува­ лося 181 ~taле підПРИОlCТВО, у 2000 - 203, 2001 - 240, то 2002 уже 290. І що відрадно, зна чна їх частка працює у сфері торгівлі та громадського харчування. Серед них є такі, як торговий комплекс "Кня­ жий двір" (Княжичі) , ТОВ

"Павл" (Калинівка), ПП "Вінко" (Велика Димерка) .. . Чимало підприємств (МП "Харчовик", ФГ "Журавушка". ТОВ "Шельф" та інші) зайняті виробництвом продуктів хар­ чування , ТОВ "Обрій" та 30 баз надають послуги. пов'я за ні

ще

зроблено,

процедури, До цих пір це пи­ тання не врегульовано. Не сприяє розвитку підприєм­ ництва видача ліцензій на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами об­ ласними

структурами,

жання аж у Ки єві дозволу на виготовлення печаток і шта,шів, складна система звітності. Кредитні ресурси банківських установ через ви­ сокі

кредитні

тільки райдержадміністрація, її віміли та служби. а й се­ лищні, сільські ради на У обговоренні доповіді вис­ тупили

приємств

пасажирських

50

зай няті

,raлих

під­

деревооб­

робкою та будівництвом спо­ руд різного призначення . Загалом же підприємствами малого

бізнесу досягнуто

об­

сягу виробленої продукції на су:чу майже 40 мільйонів гри­ вень ,

І що важливо: із кожним ро­ KO[l.'

зростає

внесок

малого

підприємництва у економіч­ ний потенціал району, Праців­ НИКЮІИ малих піДПРИОІСТВ за ­

роблена кожна десята гривня в районно",у бюджеті, Не ~,енш важливим є і той факт, що завдяки по стійн ій увазі та

підтримці підприємництва вдалося по~,'якшити проблему зайн ятості. Ось одна лише ци­ фра : сьогодні в цій сфері пра­ цює близько 7 тисяч чоловік. Тобто, показники факти свідчать самі за себе,

У той же час райдержадмі­ ністрація усвідомлює : не все

постійної

rOhOBa

комісії з питань інвестиційної

Божої ЛilСКИ

3

ЛУХОВНОІ'О

ХОВІІИХ

1І<)t.:тали

lJіЛIlОВЛСlllІЯ

і

КОШТИ

ІІИВ оt.:IНI'IРНЮI I\\lІОlІів і влаСllOРУЧ

бilllКУ

СВЯТИХ

illlоеголів

ІІIКЛ,Ш

ПI'РIІIОI Н" Р­

П еТРil

і

()ри.\1 ЛІОДН .\!,

І\оло-

:llІilК

ІЮNІКИ

ЯИНЕ

&J1ArOBICT

.-

Л.В

,,\,}ІЧ('ІІКУ,

булів­

К"Ж

ДОКЛilла-

ТИХ с і 1Іі1 і lllllИХ 'IlJТИРI.()х ВІ'Лl1КІ1Х

УКР,lіllИ

Л:ШОllах.

І \, ІХ

ництва ,

броваР'lilНИ

Т,l

JУСИЛЬ,

Н,lБЛИJИ Т И

той

день, коли відкриIОТl.t.:я враТіІ

XPil-

10'1'1.

ЩО()

У

новій

його

церкві,

ТilК,

11<1

ПОЖt'IУІ'ВИ lІіllllИХ :\(~ ~lляків славе'l'­

НИ~ІИ

ВОРОIН.·JI.кими

котрі

і

BMillllH

:1бере l'ЛИ :11І<l IО'І'I,t.:Я

1Іі1

ЖСllllіlllИЙ ЛИТ

20О КІ' дО

7

лені

до

Броварів

ЯКИЙ

надало

"Сilпсан" ,

КІ'. Вони були достав­

І\ОЛОДЮІИР,

КиіВt.:I,КИЙ

П()<l еТ()~I,

' 1'()іНlСПОРТОМ,

керіВНИІ\ТВО

11,1 ()t.:B}1 '11'11 11 і

3

ництва,

середнього

і

малого

А ІІЮllіll

"РI1lУТllі

г,"ЙК",

10.

РI'ліl'ЇI

()У:\Н

ІІ,ІІ)()ДІІИЙ

бізнесу районної ради м,к. Різаненко та депутат ра­ йонної ради 0.0 , Оснач, Вони наголосили : сьогодні реєстра­ ція суб'єктів підприємницької діяльності вже не є головною перешкодою

для

новостворе­

них

Новорі'/ні :ШВЖД И

.\lillit.:TP

У t.:пра ­

\lіl'Р,ІІ\іі Д.І\ . г,онда­

'1',1

душ

lІ,lІlІИХ

в іл

t.:ус ти

і

ХilЙ ()YN~ 'І',ІК , 1І0КИ ()УЛl' lІік()ли

і

lJt.:iCi УК РilіllИ :\ :\ ВСЛИ КІНо уро­ ОТО'Н'ІІ 11 і t.:BH II\eIlCTBil

дУlllі.

t.:квеРIІИ,

t.:ll iTY.

ХilИ ()уд<, ІЮМІ ТВ ОЯ,

Госпо ­

ДИ , ІІ,lвікl

Надія ГАМАЛІЙ ,

: \/\і Иt.:-

це

і

оріЄІІтувавсн ТllОР'ІИЙ

колектив та теХllі'lні праціВIІИ­ КИ МКЦ "Про:vt ете й", ГОТУІО'ІИ дитячі 1І0 вор і'lllі ранки,

ГОЛОВІІИЙ

ори І ' іІІ іІ Л І, 11 И И

Сl'ул іі плідно

навчання

аКТUРіl~IИ,

та

висвітлювати

ВАТ "Київоблгаз" і районі еле­ ктромереж доповіли їх керів­

ники В.М, Жебель та М.В. Шибіко, Вони відзначи­ ли, щО розгляд пропозицій, за­

яв і скарг здійснюється згідно з

вимогами

Закону

звернення

України

громадян" ,

надаються

пи­

сьмові відповіді щодо виправ­ лення

недоліків

у

роботі

служб, Жителі Броварщини до РЕМу звертаються в основ­ ному

з

питань

за;\,іни

електропередач,

ліній

електричних

лічильників, проведення пере­ рахунку

за

спожиту

електро­

енергію, неякісне електропос­ тачання, Загалом, питання, порушені у зверненнях зем­ ляків, вирішено на 87 відсотків.

З

інформацією

снення

жень

про

делегованих

здій­

режис ер

Ilікола Є IІКО

HiH il

підприємств. запропону­ вали започаткувати "Телефон довіри" для підприємців, ор­ ганізувати для них курси

інвестиційні програми малих підприємств у засобах масовоі інформації. Про роботу зі зверненнями громадян у Броварській філії

'10I'ОСI..

н е3В И'І il ЙІЮГО, казкового. Саме на

МКЦ

lІ,ll1ИС іlла С Ц е 11 іІ Р і й ,

керівник ЛОРОСЛОЇ теilтраЛl.ної

служби

IРИНіІ

ВilСИЛЯIlt.:I,ка зі t.:вої~IИ

lЮПР,lцювал<) група

1I0лб ал а

оформлеНШI

техні'lноі

IІрО

С I\l'НИ,

КіlЗКОВР

яскраву

різнокольорову І 'РУ СlJітла. 3ВУ­ корежисер Олег Ш евче llКО підготував

'1улове

~IУ3И'Іне

оформленнн ВИt.:тави, У ре зуль­

"г,і1рніIIOК",

таті ВИЙШЛil наАШИЧilЙl10 І\іка­

ДРіІ

ва,

теИ").

справлі

новоріЧІІ а

вистава

" Пригоди в королівстві " 30ЛОТil перлинка", де l 'олor\IІИ~IИ геро­ ями

були

ІІС якit.:1.. Ta~1

зако р­

донні

/'ерої на :\ ра :юк "Пок е­ MOllill" Тіl "АДіІмсів", а ll еРСО llilжі ГJже :\ІІаИО~lі і улюблені :1 i\ilВllix 'ІіІсів - Дід !\Іо­ ро з (О, БОНДilрчукl, ЧИЛ<l ПРИНl\е са (А. Голенко), дотеп­ ний

г,Л<l зе нь

(Н .

І (іКОЛ<lЄIІКО),

Кl'рівник ()лРКt.:аll­

Лl'II'IСIІК()

ЛИt.:Ь l'jючаі\іl ~lit.:T,I, г,Р ()JИ Р СI,ка ~lio.KiI

НС

І\ИХ колективіГJ, нкі

IІРОIlУt.:ТИлИ

АА.

Вайс­

фельдом ,

[ІУ, і ЇXlli~1 ба 'l'l..ка~l, котрі ЛОIIO­

МОІ'ЛИ

lІіДl'отувати 'I УЛІJВ і KOt.:ІІ ОРУЧ :І і С l\ої ~lИ

ТЮ~ІИ '1',) були

t\іП, .\IИ р е.\ l і l

Ніl

кожній

IН'ЛИКі l

радник голови

райдержадміністрацїі з питань внутрішньої політики.

1\I1СТ'lві. Ок­

1І0/\НКіl

і

Кl'ріВIІИ­

кам колективів ,

І

k

буле~1О 1l('РСКіІ : IУВ,IТ И СІО ­

НИ:

ЛИ за лійегвом і дорослі, і ~liI­

5ІКИ~1

К О lІкур сів

аll­

ЛСIІI,кі

'Талатея"

під

стежили,

lІіІ

СI \l'lІі

2

110 ()

але треба ()ул() ба'IИ­ :\аХОIlЛСI IШI~l

I'ЛЯЛіl чі . іІ

І

учаt.:ТI, у t.: l1ілкуваllllі

ри (дитнча ШКОЛіl мистецтв) та

~ІИ

I'l'fJOН~IИ

СI'ржи­

"РОСІ 'О

11('

брали

к ер іВI1ИI\ТВОМ Наталіі Лисохма­

,1Ктивну

:\

I 'ОЛО I I I1И­

зло .

3

* *

осоБЛИВИ~1 lІ ете рпіllНЯМ, бо ще ДИТИНСТВil

'юрівністІ.. що

віримо

1І0воріЧІ10і

заду~ta l1і

IЮ'lі,

(),lЖillШЯ

одмінно здіЙсннтl..СЯ,

повіТІІіших ЛИ'І'ИIІС'I'[)а,

мрій,

Yt.:llixiB

у

~lИРУ

У

г,РОВilРЩI1I1И

не­

ilД~lінit.:траl\ЇI ніл

і

'Iat.:

3ЛіН'ОДИ

lІ іIЙ:\, I­

ІІ\,ІСЛИВОІ' О

у

11 і 11\ І ііІ 1111 і,

біlжав

['олова АА.

діТЮI

РіIИN' РЖ­ l3аl1с(I)l'ЛІ,Л

СННТіІ новоріЧIІОЇ НЛИІІ-

та

ЇЇ

ВI1КОllіllJlll1Й

~1it.:I.киЙ

I'ОЛОВ<1

Віктор АІІТОІІ('ІІКО,

Т(',

11\0

lІ і llll іl

1\ 11 t.:Ta 1\,1

луже

СІ І()ЛОU(ІЛ<ІС J..І I'Л>IЛ<)II()),I, свідча'l' l)

ІХІІі LXВ,IЛ I.,lІі віДl'УКИ : "'1УАОВО I ПР l' кр аl'l I" I", "Т,ІК<.> І'" в lIillllO\IY ~Iit.:'['i ще В,І

() УЛО " , ' Ї\іlllJа ВИСТіl­

11('

l ' іЛllil

t.:ЦРIІИ

ІІ,ІЛ,ІЦУ

"Ук­

Р,ІІІІ<І

11,1\1

дуж("

лоt.:я

IІРИС\IІIО ,

ЩО ПЛіI­

lІолаРУВilТИ

t.: IlРіШЖIІС

lІ ово рі'lIl('

дітям t.: ВЯТО,

,1

ЇХШІ ВИt.:"К,l ОІ\іIlК'1 lІillllОЇ праці 11 <ІДИ хаІ:

11,1

lІові

'І'ІЮР' lі

лоt.:Н! ' -

111'111151.

Анна ГОЛЕНКО, ~Іетолнст iV lКЦ " Прометей".

І Іморо-

:\лі Й СIІl' IІI1Н

та й усі ми, ДОlюt.:лі, ч е каоlO

Р,І,\,І,

KO~liTe'Г

ВI1t.:ТіIIJИ, ЛОIIOМіll'іl-

ансамбль

те,

Анатолій ЛЕМПЩЬКИЙ,

виеl'У­

'1'11, :\

дано доручення головою рай­

держадміністрації

ЖОДІІОІ ' О

с і'IІIН І\.р"

всеу краін сl..КИ Х самбль '/'ilНЦЮ

сололкі

УЧilСIІИКіІ~1

Безумовно, ок расою вистави стали хореографі1lllі кол е к'J'И­ та

і

XO'I(~MO ще Р,lЗ ІІОЛЯКУІІ<ІТИ Bt.:i~1

жІ'т казки, НКіl ИlІlЛil J\.ІКЦ "ПРОМl'тей" :\

міжнародних

королі Вt.:I,КОЇ НЛИ 11 КИ

IЮдilРУ"КИ, ІІ()() нкі 1І0турбува­

добра Фея (М. РilлчеllКО) і :1ла Фея (І , ВilСИЛННСhК,l),

лауреilТ

ЛОЮ Yt.:i~1 t.:ТilЛИ Ч,lріНllі IЮI'lII1КИ

lІіІl'ОДОIO,

виконко~юм

З розглянутих питань було прийнято розпорядження та

"ПрО\ю­

КОРИt.:ТУЮ'IИСЬ

Повнова­

Калинів ­ ської сільської ради виступив сільський голова Г ,М. Пузан ,

( J\. (КЦ

ХilЙ

РУЙllill\ії наші

11(' :\,1:\ 11,110'1'1,

мя дітей

CB5I'I'il

О'lіКУВilIІНН

'1'<1-

Дl'llyгaT

[J][j@!J!j][j це

ІІІЮ

I\Л,INI'ІІ1\1

І\іі АЛ . 1\,IИt.:ФI'ЛI,Д , \!іt.:ьКИИ I 'ОЛОВil

І\ ІИТРОІІО­

()ЛіН'О'lИIІШI

IІОДil­

: ІІ',ІДКУ

1\.0. ЛІІТ()ІІ<~ІІК" Т,І ЙоГ" : lіIСI'Уllllll­ Kfl, ,І Т,IК"Ж Il)('\I,I,\('I,Kicl'l, 'lіСТіІ. . \11111' У I Ю'НIt.:ПIИ г,Л,II'lJВіст, КЛИ'І(' дО t.: II,I Ci IlIlH, до О'll1щеНlІЯ

КОТРИИ

'1истісгю в БРОI\,1jКI.кОІ'О

фір~1И

На lІайбілыІІмуy з НИХ,

І Ю

І )('11 КО, І 'ОЛОІІ,І Р,І И,,\I~РЖilД\1 і II і стра­

ІІ,ІІ 'ОЛИ ціс'l 1l0ДЇІ і IІри(jув г,Л,I­

>5

І\IJ ЛОДЮІНР

11РНХОЖ,IІI,I\1

г,ЛіJ " ОСЛ( )нр 1111 >1 .\ 1.

ОРІІ,І­

ОСВН'J('1І0 І\ІІІОІІ И .

ТОllкощах АШОIІОЛИВ'1jJlIOЇ СПР<lВИ, відлито дсв'нТІ. Л:ШОllіlJ ВilI'ОЮ від 1

ТР"І\('ІІКУ,

lІіІ\(51ТIІУ lІ()діlIJ іКIJIІКl1

БЛіll 'О'IИIІIІИИ БР"В,IРt.:I.К"I 'О Р,ІЙО­ "У і І'( )/\IJВІІИЙ " :юдчий" X P,I~ I Y "IЮ­ 'І'оіср"й ()Л<,К('іIlIДР ,\('ІІ' ІУК , ()ул()

~1іІЙt.:тра~1И,

даВНИIlИ

3

УllікаЛl..ні

Р УВilВ

Пі t:МI t.:ШIТОЇ .'\іТУРI ' ії, НКУ "ровів Ніll"I'ОНТІ'ЛI. I\РIЖВИ Св , П('РІІІІ)В('Р­ ХОВІІИХ illlоt.:т()лів П етр" і П,Ш Лil

~IY і віруючі t.:ЛіIВИ'I'ИМУI'I. Спаt.:ите­ АН

О : \ЛО()ЛI<lС

IО . /\. Кі:\ьку ,

1< ).1\1 .

г,Л,IЖІ'lІl1іIIlИЙ

~lell'l'OB, III (' ІІ ЛІ'ТНІН> :\ ВI1II1'I'РilЛIІ"Ї ЛОJИ J 1 ' 1)()lІа~1И. :~о()раЖІ'IІШI ('ВН­

Д3ВОІІУ

mлові

" і\ II' ркурій"

() . г,. СІ'ПР"ВУ,

'1a t.: ТlII1Y

Н,l

орден и

-

I\ОР У "lи л іIl У .

h. .J\ I.

КШll ' Иllі ОЛІ.І'И. (IИЖIlIO

'1',1

І\ЛТ

І ІІ'"

П р (шюв еРХОВ IІИХ апостолів ПеТРil заВСР ШС/НIЮ

і

IJсліку, "РN'ІІ И " І'і:\дво ХРИСГО­

1\.1 .

НАД &РОВАРАМИ

і

п ереш коді

1\ (' lж овні

'i\l Il ),1 \ 10'1' И

IІР ,ІвліllllН

підні:-1і1-

КОllпів стає

ВРУ'ІИІJ

УПЦ: ІІ <,СТОР,І .\іТО IІИ Cl\Н

ДИ;\lИРіІ

Het.:Til'la

N)КЛ,ІЛИ зусиль і

11\0

lІill'ОJ>"ДИ

чаt.:И

благо­

Нладика

К""lтів ДО віДIН>ДЖ('IІIІН t.:lІятин і , і В

ЖУЮТI.ся душі наші. Важко і AOIJI'O lJідбудову єТl,t.:Н веЛИЧIІИЙ xpa~1 Св. Пil вла,

г,Л ,II'l)J)іег і

БРОВіIРЧ,IІІ,lЧ.

IІ"ДЯКУВіIВ lІаt.:ТШIТРЛIO xpa~IY і до­

П,lI1Л,I,

Св, ріВIlОіIlIO С I 'ОЛI, IІИХ КІІН : \}І

ІІ РРІІІИЙ

t.:ЛОВР ІІШI

ПС'l еРС I .кої Пр сt.:вя тої г,ОI 'ОIЮДИI\і ,

ЮТІ..ОІ З РУМОВИЩ храми і відрол­

діяльності, реформування еко­ номіки, підтримки підприєм­

"Про

До

зоБРіlЖСlІlІЯ

.ла знищена рухами більшовиків у часи мракобісся і руйнації. Тіl

ІІа

"Мрін", В ЛИВОВИЖІІ()Ї КIИLlI ОР"il­ МСIІТОВіlllИХ овалах - бilРІ~Л1.Єфll<'

місцях,

Заявникам

питання

не

ників ~,алого бізнесу . Тобто, поле для роботи в цій сфері ще залишається широки,!, і розв'язанням існую чих про­ блем повинні займатися не

вдяки малому бізнесу виріше­ но

ставки

завжди доступні для представ­

з відпочинко~,. Практично за­

перевезень ,

одер­

llИl'ОТОВЛСІІОМУ

ми­ ну.лої суботи, 4 січня 2003 роху У нашому місті ста.лася хвшюю­ ча і pagicHa g.ля усіх православ­ них христuян nоgiя - броварча­ ни nочу.ли перший tМaгoBicт нових gзвонів храму Св. Першо­ верховних anосто.лів Петра і Пав.ла. Свяmиня нашої зем.лі бу­

аби розширити

сферу впливу малого бізнесу, Що мається на ув а зі? Пі сля отримання реєстраційного свідо цтва підприємці з,,'ушені проходити післяреєстраційні

свя­

КI1,

влаlllТОl\аl10['О

райд ррж­

'lЛ\1іністрацісlO АЛЯ дітей-сиріт

'1',1

іІІв ал ілів

БУДИIІКУ також

у

К<lЛИllівському

КУЛІ.тури, :lіlll ро ІІІ РІІ і

кули

були

~1it.:I\CBi

t\іТЛilХИ .

(Закінчення на 2-й стор.).


11m #Е9/і ifiД кам на хустки. Валянці одні на двох. Ні підручників, ні зошитів. для писання ви­

тень

користовували

скільки

добрив.

У

мішки

голодні

все

з-під

навпіл з просяни'\! лушпин­ ня~! пекли '\!аторжаники. По солому для печі ходили у по­ сім

кіло~!етрів

близько

від

ставили,

щоб люди

села

скирт

їх

19

хіба

Кілька

вишитих

со­

робіт.

А

розійшлося

не

лося

Ук­

району .

ДАВНІХ-ДАВЕН ogним

ли.

з BWft,\uвиX елемеlШ!ЇВ уе­

Завірюха,

хіття

вовки,

згадуючи

стра­

все

це,

коративно-ужиткового

Ніна Іванівна не може стри­

мистецтва

мати

є Hapogнa

ви­

сліз.

Жилося

дуже

у своїй роботі l

Намагається

робіт Н . І. Федірко. І началь­ ник Броварського райвімілу міліції

обласних, виставок.

до

її

жінка, яку знають gалеко за межами селища. Це та­ лановита

ви ш uвальни ЦЯ,

nеуaroг віу Бога, Bigмmник люgина щеgроі

у

року",

gуші Ніна Іванівна Феgiрко. Сьогоgнішня роз­ о nOBigь - про неі.

ким

її

вишиваних

її

жатою,

створюють

оселі,

серед

робіт ,

ат;\!Осферу

сала

хрещена мати, її тітка Дома­

продовженого дня. Виклада­

зворушливих

ха . Красу її вишивок, яки;\ш

ла й історію, працю, російську мову, хі'\!ію, гео­

рослих і дітей.

графію,

кодимерських школярів:

Ніна

пам'ятає

рирічного віку.

вся оселя, з

чоти­

назавжди

закарбувалося

співала в

У

в

Великій

вишивальниці.

корів.

Ніни

Іванівни

короткій публікації не'\!Ож­ ливо розповісти про в_се по­

У

килими,

чоловічі

Ні

Ска­

серветки, підризники, ікони,

порізала доч-

картини на пісенні мотиви,

ні

тертину мати

голки.

як

народ,

не

розчи­

нимося у людському загалі, коли

є у нас такі люди,

як

Н.І. Федірко, її учні, її онук Андрійко?

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

На Фото: н.І. Феgiрко; оу­ на з її робіт.

\.

до­

щось шукати, позичати. А пізньої осені всією сім'єю збирали капусту. Земельний наділ ста­ новив

36,5

гектара. Наступного року, зібрав­

ши врожай, змогли розрахуватися з боргами.

Навіть вдалося дещо прикупити із сільсько­ господарського знарямя.

І це стало правилом: вчасно погашати бор­ зміцнювати матеріi\Л.hно-технічну базу господарства. Сьогодні в Галагози є практич­ но все для того, щоб без сторонньої допоJloIO­ ги,

ги

вирощувати

стабільні врожаї

зернових і

овочевих культур. У його розпорядженні ра­ зом з орендованими в односельців земельни­ ми

паями

вже

300

гектарів

землі.

А

постійних працівників тут не так і багато . Це сам

-

Іван

Лаврентійович,

його

дружина,

тем, два племінники та ще з десяток працю­

-

ючих. Кожен має певну ділянку роботи. Во-

дім, як

ни

підтримують

жіночі

одного,

Прикупили теплиці,

в

картоплі

для

яких '

контракт на поставку

виготовлення

чипсів.

Вирощу­

ють тут чимало різних овочів, а також

І не хотілося уоуому...

:

допомагають, .

ханізувати тік. З німецькою фірмою "Крафт"

А 60 вмістилося. Сиgілu на nіg.лозі, На килимі OgнOMY. Дuвились вишuвaнкu

сорочки,

багато.

одне

у фермера укладено

"А хатка хоч маленька,

штори,

й син. Війна. Голод. Бідність. тканини,

і

ми,

ко,

чуте і побачене в її за­ тишній оселі. Рушники, скатертини,

ще

данчик для зберігання зерна . Є задум закла­ сти сад, облаштувати систему зрошення, :'оlе­

пасла

Згурівщині. У родині п'ятеро дітей. Чотири дочки

все

аби придбати перший трактор

5 клас). "Мій клас сидів з відкри­ тим роТом ..... (Тоня Гришко, 7 клас).

1961

стерність

пройшли у с. Красному на

не

причепом,

Юl\/ІЗ. Весь час доводилося щось продавати,

Ca~!e

її педагогічний талант і май­

Федірко

з

досить

року.

у

роки

!\!ОЖЛИВО,

досі згадує, як у перший рік самостійного хазяйнування вони продали власні "Жигулі"

Планів

власної бабусі, з якою разом Дитячі

шанує

Надійним помічником стала його дружина Надія Сергіївна, бухгалтер за освітою. Вона і

вирощують ранні овочі, заасфальтували май­

Іванівна

і

господарства. І нарізали її там, де, як кажуть,

дить людей ..... (Катя Рибал­

тут рік за роком розквітали

зокрема

І. Галагозі виділення землі для фермерського

музей. Багато до неї прихо­

у

вишивальниць,

з

вороже.

Недаремно тривалий час довелося чекати

Ніна

па,\!'яті. З тих пір вона поча­ учитися

до куркулів було нега­

можна сказати,

Ди'\!ерці

ла

придивлятися,

суспільній

два дорослих сини з невістками, дочка із зя­

"У Ніни Іванівни

хорі ...

не в хаті тітки зачарувало її,

!\ІО

сторінок вражень

не­

Ось деякі з відгуків вели­

народознавство.

Грала в оркестрі,

Все побаче­

кілька

живе

проте ба­

уже

каз­

ки і т.д.), вихователем групи

була прикрашена

і

творчість

які

ку. Із книги відгуків я випи­

була

хоч

онука

втрачено? Може, не зникне­

-

ковості і особливого затиш­

у їхньому селі

(танцювального ,

ТО,

робіт,

во­

ницею

гуртків

вишиваль­

радістю

CY1\lax,

тепер уроки відбуваються в

різних

схви­

непогано вишиває.

енер­

кального, художньої вишив­

Найкращою

...

якою

продовжує

вимірявши

довелося їй бути у житті: во­ керівником

А

бусину

на пенсії, але зв'язків зі школою не пориває. Просто

не

і

льованою залишала я її тиху

конкурсах

Офіційно Ніна Іванівна

'\!ОЛОД­

тільки

Просвітленою

в

за шкільними підручниками. І ставлення сіль­ ського пролетаріату тивне,

її невто'.шу працю.

нагородже­

відзначила їх цілющі власти­ вості.

учителька

за

Він

і

гетику

класів,

винагороди

Андрія.

участь

У 1960 році вступила до Київського педінституту. Хоч за дипломом і основним фахо'\! свого життя Н.І. Фе­ ших

їй

близько, у

брала

житті.

дірко

. освіти,

громадському

'\1ilтеріальної

виділення

одноразово

нашому

Кирієнко,

в

зом такого собі куркуля-глиті\Я, відомого нам

про

районі я вже й н е кажу. Не­

в

активною

Була

ману насолоду від виставки, оголосив

12-річного

розмаітому світі. Жuве у Великій Димерці

Вишивала

жила.

свідомості асоціювався не інакше, як з обра­

сво го

енергійною, життєрадісною,

де

фермера-приватника у ті часи

кувавши майстрині за отри­

водилося все з нуля.

Про

на ;\Іедаллю "За трудову до­ блесть" А біоенергетик Павлина

педучилища.

неnо­

Бондар, від імені колег подя­

це не злякало фермера. Хоч розпочинати до­

скрізь,

ту

на

повідала, вже на порозі, про

вторність, яка вирізняє нас з-поміж інших у цьому

створює

переходив

коли ще й ще раз вона роз­

перемагала

Прилуцького

демонстративно

інший бік вулиці. І це не дивно. Адже образ

Білій Церкві, запрошують у київські школи на уроки

"Учитель

тільки так могла вир­

зустрічах

подалі іпогірш. І\:!айже третину з виділених земель становили болото та чагарники.

вступила

сuвішим, gyxовнішим, а національний колорит

-

навіть перестали з ним вітатися, а дехто при

світилися очі Ніни Іванівни,

ватися з села, щоб учитися далі. Після С ЬО!'!ОГО класу

ною

Чимало його колег-спеціалістів господарства

у

вчителів

лять

кра­

Він на той час працював головним інжене­ ром тодішнього радгоспу "Красилівський".

удосконалення

подвижництво

життя

Миколайович

виявив бажання стати фермером. Це було понад десять років тому.

оселю.

ся

наше

Юрій

Іван Лаврентійович Галагоза один із пер­ ших у нашому районі

Знають її роботи в Інституті

київщинознавства.

актив­

віміл

дотримуватися традицій . Вчиться з книжок, жур­ налів. Вона учасниця ба­

тяжко, але дівчина старала­ була

Районний

культури і РБК організували

шuвка. BuгanтoBaнi gбай­ лuвими жіночими руками узори прикрашають і роб­

вчитися,

правоохоронців

для гостей велику виставку

І 'МАН' ЇЇ ДУWІ І 3

свято

різних технік вишив­

гатьох районних, республіканських

не кра-

грудня, на Миколая, на­

передодні Дня міліції, відбу­

ки використовує майстриня

180

ки в снігу, з гнилої картоплі

за

перелічиш?

раїною?

1946-47

роки ходили збирати колос­

ле

-

краватки, подушки...

ягоди,

лікарські рослини. Отож фермер Іван Лав­ рентійович Галагоза одним із перших у рай­ оні довів свою здатність бути справжнім господарем на землі.

"

(Учні 8-Б та 9-А ліцейних класів).

Галина ПОЛЯКОВА.

І в Пироrово «Родина» rOCTIOBalla При БРОlJilРСI>кmIУ Р,lЙОIІIІО,\IУ Gyдинку культури працюс фольклор­ ний гурт "['олина" (ХУЛОЖllій ке рівник гурту ТеТНllа СlжаЛI,). У ПIЮI'ріlмі концерту гурту - І'У­ ~ lOp, t:ilТИ(Jа, "атріОТИ'lні lliClli, щедріlJКИ,

КОЖ1 · IА

Н іщін,

============== пращурів,

КОЖСІІ

народ,

lІilвіп,

:3аВЛ<IIII1Н

фОР"УВ<lЛИСН

'llJлі :\

(jill,IП,ОХ

ОСВЯ'll'lІі віК,I.'IИ. В усіх ІІіІродів lІонір'н,

ЩО

ТОЙ,

хто

:\ilGy!\

fiaТl,Ki!\, K,lP,ICTI,t:H f)O I 'O~1 GЛУК<lС

.\1LJЖ('

сmліТІ, і

t:!\iTY іСIlУ С

3ВИ'lіIЇ

t:ВОЇХ

і ЛION ,,\IИ. Віll

110 світу, НК (jЛУЛIІИЙ С ИН, і ніл<' 111' coGi ІІРИХИСТКУ, бо віll 3il lyG-

: \IІ<lЙТИ

Л(~ІІИЙ ДЛ>І СВОІ'О ІІіІРОЛУ.

ІІІСІІІ.

IIРОДllора :нто

lІаlНИХ

(jYIl

що вт іЛIOЮТI, 1І<1I\іОIl<1Л1,ІІИЙ характер і t:віТОI 'ЛЯЛ II<lРОЛУ УКР,lіIlИ.

КОЖllіl СОI\ііIЛl,llіl I'РУllа\1і1С свої :\ВИ'I,lЇ, що

111)()Т}!ПJ~1

Ilit:lli

колялки,

літи і УКР<1ЇНt:ькі ЛІОЛИ t:ТОМИЛИСЬ віл модеРIІОВИХ ~lОтивів t:lliBY та ~IУ:\ИКИ, 60 з l'ли60КLJЮ УВ<1I'ОIO t:лухали лавно з абуті українські

і

РilЙОIІIIlJI'О

1\·/. 1\.1.

красу

в і ,'ІДі л У

Шl~ВЧ)() ,")

хуложніх

-

КУЛI ; I' У IJl1

РОЛІІОЇ архітектури Тіl РilїНИ" В t: . ПИj10f'lJl!О.

(lІіІ

ІІІКОЛУ,

Ле

по еТ И'IIІШ 'U

діТI,МИ

ДLJтеllflИЙ

ЗNЙ~1іlВ ДО

I'Y~10P

t:тслі

l3аt:иля

веt:елий

""""':%~ '"...;:-.... ..{]@Г;J (;l ~ fO\ f...:..) 2.J..J U \J

11,1

і

Рі ЗДВ Нllі

(jYB

: Ііl­

. Ilевтомним

tvlабуть,

. \J м fO\ W

.. ... ::<

ТН

ВОЛОlJИКіl

регіт.

Ук­

Ои,

ОТРИ~lали і подару"ки віл lІіlCТОНТСЛЯ ХРіІ­ ~IY Архистратига tvlИХilїла та t:IJHTe ПРИ'lаt:­

УКР<lїIlt:I,ка

Ilі с ня була t:IlРИЙIIНТіl ГУ'lIlИ~IИ Оllлеt:К<l~IИ, ,І

1I0(j YTY

IIРОIlI f' IІИЙ СІОЛИ 111Jl'Дt:ТilВNIТИ КИЇВІЦИІІУ . Колектив II<lГОРОЛЖ"IІИЙ I'Pil~IOTOIO, (ial'ilТl,­ ~I,I Д<lра~IИ ВДЯ'lIlИХ I·ОСllОларів . КОNІДІІИКИ

генін УКР<lїНt:ЬКUI'О IІ<lРUЛУ 1І,lщаДКЮІ. Т,ІК , Т 17 І ' РУЛІІЯ ЦРЙ колектив !\ідпіЛ<lВ іl-

pilt:iBCI,KY

"Родина"

t:Ш IТКИ ФОЛІ,КЛОРІІИЙ ІУРТ "І'оди на "

ЛОIll't:ТИ Iли(jИIlУ

витворів

гурт

У'l<lСflИК()~1 ліЙt:ТВ В "tvlу :н,ї lІіІ­

a~laTopilM

фОЛI,КЛО(JIІОI'О

0 \J fO\ СР

t:піву, керіВНИI\ТВУ райвімілу КУЛЬТУРИ, бу­ динку культури велика шана та зеМIІИЙ укліll від ДИІН~ КТОРil музею М.С Хо­ дйкіВСІ ,КО ГО.

Катерина ОЛЯНЕЦЬКА,

ЗіlLНО!!IІИК гурту "Родина". На фотQ: гурт броварчан вітає guрек­

тор музею М.с. Xogaкiвcькuu; "Poguнa" зустрічає Різgво у с. Пирогово.

г,ільше ДССНТИ рокі!! підтримуюп,ся побра-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,- I тимt:ькі зо'нзки між Броварами та амеРИКilНСЬКИМ р еО I ' рафі'IНИ~1

ДО IIОЧіlТКУ ГОЛОIJfю'і 1II)оI'Ріl~IИ ЗОО ХЛОІІчиків '1',1 діВ'lіІТОК, нкі IІри"іхали :\і свої~IИ Н(\t:l"<11НIИК,l~IИ, GаТЬК<l~IИ, I 'ОЛОВil~IИ селищних та сілыilд,' ~lали ~южливість ПОДИВИТИОІ улю(jЛСllі ~lультФіЛI,~1И, по!'р,пиt:я у веп~лі іl'РИ pa :IO~1 :І казковими герон~IИ біNI великої І-/оворічноі ялинки, встановленої у холі.

А поті~1 ІІа дітей чекала зустріч із

ДiДO~1 Морозом та Снігуронькою, хо-

ЛИІІIВСI,КlJl'О

колеКТИIJО~1 GУДИІІКУ

Ка-

\lИЙ аР'ГИt:Т України, оGдаРОВіlllИЙ ІЮ-

міиоч РокфОРДО~1 і релігіЙIІИ~1И общинами обох

КУЛІ,ТУРИ

К<lліt:Т КОЛОДИМИР "'lеРКО'l'а, котрий \ІР

міст. От і ЦЬOl'О рІОУ на Різлвнні t:BHTil ДО пристоЛИЧІЮІ'О ~lit:Ta Зilвітала ЛЄЛl'l'ація у СКЛilДі Майкл(\ Джо І Юl , Давила Клейна, Стіва Р(\льцю, [ріка ДжОIlС(\. Пони IJ:JЯЛИ учасТІ, у Різдвнному KOНl\erJТI ДЛЯ ліТ('Й-t:иріт, іІІвалідів та і:! малоза,?езпечени.~ сімей, який оргаllізовували у МКЦ Промете и члсни першої БРОВilрс[>ко"і l\еркви християн-бап-

"1()ніt:ТЬ" IКl~ (JіВIІИК Ніllа П С>t:Л5IК), НКИЙ вілра:IУ СІ"ІІОРИВ ilт~юс(IЮ(JУ С ШІ'1'(\, ВИКОНіll1ШИ танок ~lалеlll> КИХ t:ніжинок lІіl Кіl 3 КОВО l!РИКР,lш е llій 1І0воріЧllій с цені. А ще діти !Ю З llайомилися з високим мистеl\l1lОМ :J наних в YCЬO~IY t:BiTi ;\1итців УКРіt"tни, ЛilУIЮ-

лиш(' l"іlРНО t:llillaB, а й МіlЙСТЩJIIО ДО11О,\I(\Г(\[\ Діду iVlорозу ТіІ Сllіl'УIЮllьці Вl'СТИ t:IHITKOI3Y КОIІI\е ртну IIPOГP(\~IY. J lІ<lостанок t:олодкі поларунки від УЛIlJ(jленцн л ітl3О РИ Діла Мороз(\. ІІадворі ()уло ХОЛОДl-Ю, ЗИМНО. Та ма-

курсів, солістів, І'ітаристів, піаністів,

діти!

атів

чиt:лсн них

баяністів

-

l\1іжнаролних

КОІІ-

це t:уцвітгя прекрасних

виконавців при!!і :\ із t:толиці Заслуже-

Л('lІькі t:l'IJЦH зіl'рівала віра у добро. Збережіть цю l3іру 11.1 завжли, любі

Надія ГАМАЛІЙ.

тисгів. Гості серлечно привітали присутніх, передали щирі вітання l3ід мера міста Рокфорда Дога CKOn'(\, а також вручили подарунки.

~~~~~~~~~~~~~


N!!2 (9408) ПОНЕДІЛОК, 13 січня

слу­

хання

17.00, 18.30

За

київським

часом

17.15 Конкурент 17.35 Наодинці з музикою 18.05 Карусель 19.00 Новини 19.10 Вікно в Америку 19.30 Діловий світ 19.35 Саме той 19.55 Вечірня казка

20.05

Т/с "Жінка-поліцейсь-

кий"

20.55 "Кено" 21.00 Новини 21.35 Ситуація 21.45 Питання дня 21.50 Світ спорту 22.00 Ток-ринг 22.30 Еготера 22.50 Служба розшуку дітей 23.00 Підсумки 23.15 Пенсійна реформа 23.30 Фінансова погода 23.35 АвтоГід 23.40 Новорічні поздоровлення

0.25 Новорічне караоке 1.20 Служба розшуку дітей Х/Ф "У тринадцять ночей" 2.45 Т/с "Магія любові"

1.25

УТ-2 Сніданок з "1+1"

7.00 7.02, 8.35, 17.45, 23.45 ТСН

19.30,

7.ЗО Новорічне "Побачення наосліп" 8.30 Сніданок з "1+1"

Прихована камера 10.10 Д/~ "Подорож Ма-

9.10

ланки

10.50

Духовність

нашого

народу

11.15 Хроніка ХХ ст. 12.00 Духовний вісник 12.30 Від сузір'я до сузір'я 13.00 Муз. програма "З Новим роком!"

13.35 Служба розшуку дітей 13.45 Ситуація Т/с "Красуня Джек, красунчик Джілл" 14.50 МІс "Русалонька" 15.05 Медовий місяць 15.55 Крісло 16.45 Х/Ф "Мушкетер" 18.30 Т/С "Ті, що співають в тернику" 19.30,23.45 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.1 О Аншлаг' Аншлаг' Ста­ рий Новий рік 23.45 Х/Ф "Голосувати "за'"

14.00

ут-з

Великі романи 4.55 МІФ дЛЯ дорослих 5.1 О Велике прання

4.05

600,700,800,900, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00 Но­ вини

Бадьорого ранку' Всесвітня історія в "Гу­ саках" 7.10 Т/с "Дружна сімейка" 8.20, 23.50 Народна платформа 8.25 Х/Ф "Старий Новий рік"

6.05 6.35

10.55 МІФ 11.05 Т/С "Злодійка" 12.15 Т/с "В ім'я твоєї

любові" 13.00 Т/с "Дружна сімейка" 13.50 Телефортуна 14.15 МІс "Покемон", "Каспер" 15.20 Х/Ф "К-9" 17.10 Х/Ф "Лавина" 19.05 Моя родина 20.00 Подробиці 20.30 Ян Табачник "Честь маю запросити" 0.00 Подробиці. Підсумки дня

0.25 Концерт "Ringo Starr & His Аіі Staг Band"

1.55

Святкова про­ грама "Новорічне теле­ бачення", ч. 1,2 21.10 Каламбур 0.00 Т/с "Квантовий стри­ бок" 1.25 Т Іс "Під сонцем Сен­ Тропе-2" 2.45 Х/Ф "Аеропорт"

19.15, 22.15

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно' 6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.30 Новини останньо', доби 6.35, 7.05, 8.05 Погода 6.40 Прес-огляд 6.45, 7.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Економні поради 700, 8.00 Новини 7.10,8.10 Спорт 7.15, 8.15 Фінансова погода 7.50 Економіст

8.20 Hi-tech 8.50 Смачний ранок 14.00 Парламентські

11.01

Х/Ф "Старий Новий рік"

ICТV 5.00 Ранкова музика 5.55 Т/с "Династія" 6.50 Служба розшуку дітей 6.55, 15.10 МІс "Воїн Ред-

СТБ 7.00 Прогноз погоди 7.05 РанОК 8.40 Ви практично здорові 9.30 імпреза 10.00 На перший погляд. Пунктиром по Європі 10.25 Живе кіно 10.45 Х/Ф "Трьох треба прибрати" 12.30 Х/Ф "Потоп", с. 1 14.00 "Вікна". Новини 14.40 ДеньОК 16.30 Наш герой 17.00 "Вікна". Кримінал 17.15 ус "Багаті і знамеНИТІ

Т/с "Асуль-Текіла" "Вікна". Столиця 18.25 Т/с "Асуль-Текіла" 19.00 "Вікна". Новини 19.30 Х/Ф "Робокоп", с. 1 21.10 "Вікна". Бізнес 21.30 італійський футбол. Огляд матчів туру 22.40 Ні пуху, ні пера' 23.00 Автостиль 23.20 "Вікна" опівночі 23.40 Прогноз погоди 23.45 Х/Ф "Онассіс - найба­ гатша людина у світі", с.

17.50

18.1;;

1 0.45

НОВИЙ КАНАЛ 6.25 Підйом 6.30 Репортер 6.35 Підйом МІс "Норман Нормал"

7.25 Підйом 7.30 Репортер бізнес 7.35 Підйом 7.50 мультфільм 8.05 Підйом 8.30 Репортер 8.35 Підйом 9 .00 Київський репортер 9.15 Єралаш 9.40 Принцип Доміно

13.15 14.45 15.10 15.30

завантаження"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 800, 8.55, 19.05, 22.05 По­ года

Т/с "Повне мамаду" 9.00, 0.55 Т/с "Справи Кепських" 9.45 Т/С "Прикрий мене"

8.10

1000, 11.00, 12.00, 1400, 17.00, 18.00 Факти. Га­ рячі новини 10.45 Т/С "У полоні пристрастей" 11.45 Т/С "Тропіканка"

13.00 Х/Ф "Повітряні пірати" 14.35 МІФ 15.35 МІс "Фантометка" 16.20 Т/С "Знаменитий Джет Джексон"

16.50 Т/С "Під сонцем Сен­ Тропе-2" 17.50 Т/С "Пляж. Рятуваль­ ники Малібу"

Т/с "Магія любові"

1

14.35 Абетка безпеки 14.45, 16.55 Закон є закон Т/с "Академія танцю" 16.35 Резонанс 17.00, 18.30 За київським

15.35

Шевченківський

ра-

йон СТОЛИЦІ Автографи

17.50 19.10 19.30 19.35 19.55

Скарбниця держави Діловий світ

Саме той Вечірня казка 20.05 Т/с "Жінка-поліцейський" 20.55 "Кено" 21.45 Питання дня 21.50 Світ спорту 22.10 Щоденник сесії ВР Уфаїни 23.00 Підсумки 23.25 Фінансова погода 23.30 Х/Ф "Непередбачені обставини" 1.30 Т/С "Магія любові" УТ-2

7.00 Сніданок з "1+1" 7.02, 8.35, 19.30, 21.45, 0.00 ТСН Т/с "Ті, що співають в

7.30

тернику" 8.30 Сніданок з

"1+1"

Т/с "Детективне агент­ ство "Місячне світло" День уряду у Вер­ ховній Раді України (пряма трансляція) 14.00 т/с "Красуня Джек, красунчик Джілл" 14.50 Х/Ф "Гіпноз" 15.30 Аншлаг' Аншлаг' Ста­ рий Новий рік 18.30 Т/с "Ті, що співають в

9.10

тель"

МІс "Завойовник Зим" 16.30 МІс "Пригоди Диги­ манів"

17.00 Єралаш 17.25 Т/с "Малькольм

у

центрі уваги"

Т/с "Медикоптери"

Подвійний доказ Т/с "Повернення "Ти­

таніка"

0.20 О .25

Служба розшуку дітей Остання барикада ут-з

4.50

5.45

Великі злочини МІФ дЛЯ дорослих

6.00,7.00,8.00,900,1200, 15.00, 17.00, 18.00 Но­ вини

Мелорама Великі романи Т/с "Дружна сімейка" 8.20, 23.30 Народна платформа 8.25 Моя родина

6.05 6.30

7.10

19.00 Репортер 19.20 Погода

9.25

19.ЗО Т/с "Комісар Рекс"

Родина ВідАдо Я 11.05 Т/с "Злодійка" 12.15 Т Іс "В ім'я твоєї любові" 13.00 Т/с "Дружна сімейка" 13.45 Телефортуна 14.10 МІс "Покеман", "Кас­ пер" 14.55 Т/с "Фарскейп" 15.50 Х/Ф "Артистка з Грибова" 17.10 Т/с "ізабелла" 18.05 Велике прання 18.55 Т Іс "Світські хроніки" 20.00 Подробиці 20.30 Новорічний "Блакит­

Шоу "Вікна" Х/Ф "Біле сонце пустелі" 23.15 Репортер 23.35 Погода 23.40 Старий Новий рік по-

20.20

21.30

новому

0.40 Служба розшуку дітей 0.45 "3х4" 1.15 Спецрепортер ТЕТ

7.05 Антресолька 7.25 BiZ-ТV 8.00 Християнська програма

8.30 СТН. Щотижневик 8.55 Глобальні поради 9.00 Чорний квадрат 9.30 Поради лікаря Пелеха 9.35 Один у кубі 10.00 Телепрес-клуб 10.45 Х/Ф "Ель-Сід", с. 2 12.30, 16.00, 16.20 Закон є закон

12.40, 16.05 Телемагазин 13.00 BiZ-ТV МІФ 15.30 Клуб "Здоров'я" 16.30,20.30 СТН 16.50 Снігурка-2003 18.20 Х/Ф "Місіс Браун" 20.10 Дозвольте запитати 20.25 Новини з вітрини 20.50 "5 хвилин з В. За-

15.00

М3НGЬКИМ

20.55 Глобальні поради 21.00,0.15 BiZ-ТV 21.25, 21.55 Погода 21.30 Вісті 22.00 і. Понаровська. "Жінка завжди права" 22.40 Старий Новий рік-

2003

T/,~

"Надзвичайна

ПОД'Я

10.20

ний вогник", ч.

23.40

1

Подробиці. Підсумки

дня

Новорічний "Блакитний вогник", ч. 2 2.10 Х/Ф "Битва за космос"

0.05

3.45 Х/Ф "Артистка з Грибо­ ва"

ICТV 5.00 Ранкова музика 6.00 Т/с "Династія" 6.55, 15.1 О МІс "Воїн Ред­ волла" 7.20, 15.55 МІс "Повторне завантаження"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 800, 8.55, 1905, 22.05 По­ года

Т/с "Комедійний квар­ тет" 9.00, 0.45 Т/с "Справи

8.10

Кепських'

9.45 Т/с "Прикрий мене" 1000, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Га­ рячі новини Т/с "У полоні пристрастей" 11.45 Т/с "Тропіканка" 13.00 Х/Ф "Лосеня" 14.50 МІФ 15.35 М/с "Фантометка" 16.20 Т/С "Знаменитий Джет Джексон" 16.50 Т/с "Під сонцем Сен­ Тропе-2" 17.50 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу" 19.15 Х/Ф "Звільнення"

10.45

ВІВТОРОК, 14 січня УТ-1

6.00 Доброго

ранку, Україно' 6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.30 Новини останньої доби 6.35,7.05, 8.05 Погода 6.40 Прес-огляд 6.50,8.40 Економні поради 700,8.00 Новини 7.10,8.10 Спорт 7.15, 8.15 Фінансова погода 7.40 Нафтокомпас 7.50 Економіст 8.20 Ранок із зіркою 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.35 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.30, 12.15, 15.15 Для тих, хто вдома

9.45 Т Іс

"Маленькі

Ейн­

штейни"

10.25 Дитячий

фестиваль "Первоцвіт", ч. 1

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини

"Вікна". Новини

ДеньОК Наш герой "Вікна". Кримінал Т/с "Багаті і знаме-

Т/с "Асуль-Текіла" "Вікна". Столиця 18.25 Т/с "Асуль-Текіла" 19.00 "Вікна". Новини 19.30 Х/Ф "Робокоп", с. 2 21.10 "Вікна". Бізнес 21.30 Х/Ф "Смертельне захоплення" 23.30 "Вікна" опівночі 23.50 Прогноз погоди 23.55 Х/Ф "Онассіс - найба­ гатша людина у світі", с.

17.50 18.15

2 0.55

"Вікна". Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ

6.25 Підйом 6.30 Репортер 6.35 Підйом 6.55 М/с "Норман Нормал" 7.25 Підйом 7.30 Репортер бізнес 7.35 Підйом 7.50 мультфільм 8.05 Підйом 8.30 Репортер 8.35 Підйом 9.00 Київський репортер 9.15 Єралаш 9.40 Принцип Доміно 11.15 Х/Ф "Біле сонце пустелі"

13.00 Репортер 13.15 Шоу "Вікна" 14.05 Т/с "Дикий ангел. Повернення"

14.50 15.15

15.40

..

22.00 23.05

14.00 14.40 16.00 17.00 17.15

ниті"

часом

17.15

та куля

Репортер Х/Ф "Обійняті жахом" МІс "Норман Нормал" МІс "Світ Боббі" МІс "Денніс-мучи-

Болла"

7.20, 15.55 МІс "Повторне

12.45

9.25 Т Іс "Секретний агент" 10.15 Х/Ф "Робакоп" , с. 1 11.50 Х/Ф "Потоп", с. 2 13.05 Х/Ф "Онассіс - найбагатша людина у світі", с.

ТСН ПРОСПОРТ 20.10 Т/с "Сімейні таємницІ' 21.00 Т Іс ~гeHTcTBO "Золо­

15.55

18.00

Муз. фільм "Співають

гори"

тернику"

манс"

13.00

11.50

19.30, 0.00 20.00 ТСН.

Х/Ф "Залізничний ро-

11.05

Мороз" "Мелодії

Маріїнського палацу"

10.00

"Вікна". Кримінал

6.55

11.10 Х/Ф "Дід 11.40 Д/Ф

21.10 Кримінальні історії 22.15 Х/Ф "Тварини з безодні" 23.55 Т/с "Квантовий стри­ бок" 1.15 Т/с "Під сонцем Сен­ Тропе-2" 3.35 Х/Ф "Тварини з бе­ зодні"

СТБ "Вікна" опівночі Прогноз погоди РанОК "Вікна". Бізнес

7.00 7.20 7.25 8.00 8.20 Прогноз погоди 8.45 "Вікна". Столиця

М/с "Норман Нормал" М/с "Світ Боббі" МІс "Денніс-мучи-

тель"

16.05

М/с

"Завойовник

Зим"

Міс "Сейолормун" 17.05 Єралаш 17.20 Т/с "Малькольм центрі уваги" 17.55 Т/с "Медикоптери" 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.30 Т/с "Комісар Рекс" 20.20 Шоу "Вікна" 21.30 Х/Ф "Хитрий злодій" 23.15 Репортер 23.35 Погода 23.40 Зона ночі 23.45 Х/Ф "Вакуум" 1.20 Зона ночі 1.40 Принцип Доміно 2.40 Зона ночі 2.45 Х/Ф "Вакуум" 4.15 Зона ночі 4.20 Т/с "Медикоптери" 5.05 Зона ночі 5.10 Т/с "Дикий ангел. По­ вернення" 5.50 М/с "Сейолормун"

16.35

ТЕТ

6.45 BiZ-ТV 7.05 Антресолька 7.25, 7.55 Погода 7.30 Вісті 8.00 Християнська хвилин

з

За

17.00, 18.30

київським

часом

17.15 Музичні історії 17.30 Люди і долі 18.05 Київ діловий '19.10 Експосвіт 19.25 Діловий світ 19.30 Саме той 19.50 Вечірня казка 20.00 Т/с "Жінка-поліцейський"

"Суперлото", "Кено" Питання дня Світ спорту Щоденник сесії ВР України 23.00 Розиграш лотереї

20.50 21.45 21.50 22.10

"Мегалот"

Підсумки Фінансова погода Авто Гід 2З.35 Х/Ф "Жити, як королі" 1.30 Т /с "Магія люБОВІ

23.05 23.25 23.30

УТ-2 Сніданок з "1+1"

7.00 7.02, 8.35, 17.00, 19.ЗО, 2130,23.50 ТСН 7.30 Т /с "Ті, що співають в тернику"

8.30 Сніданок з "1 + І" 9.05 Т/с "Агентство "Золота куля"

Щоденник сесії ВР України 11.10 Грані пізнання 11.30 Дитяча лінія 11.40 Нащадкам на пам'ять 11.45 Скарби Прикарпаття 11.50 Подорож у дитинство 12.00 Єгипетські таємниці 12.15 Перехрестя 12.45 Сільська година 1З.40 Служба розшуку дітей 13.50 Ситуація 14.00 Т/с "Красуня Джек, красунчик Джілл" 14.50 Т /с "Обережно, мо­ дерн" 15.15 Х/Ф "Голосувати "за'" 15.50 Т /с "Район Беверлі­ Хіллз" 16.40 Т/с "Пристрасті по­ італійському" 17.40, 20.10 Т/с "Сімейні таємниці" 18.30 Т/с "Ті, що співають в

10.00

тернику"

19.30,23.50 ТСН 20.00 ТСН ПРОСПОРТ 21.00 Т/с "Агентство "Золота куля"

Без табу Т/с "Повернення "Ти­

таніка"

0.10 Служба розшуку дітей 0.15 Остання барикада Х/Ф "Артистка з Грибо­

ва"

програ­

В.

За-

манським"

закон

9.35 Планета Боулінг 10.00 IDЕЕА-студіо 10.30 BiZ-ТV 12.30 і. Понаровська. "Жінка завжди права"

13.00 М/Ф 13.15, 13.40 Телемагазин 14.00 Експрес-інформ 14.15 Рецептик від Проні Прокопівни 14.30 Х/Ф "Місіс Браун" 16.25 Без дієт і рецептів 16.30,18.00 BiZ-ТV 18.50 Столичний експрес 19.00 Т/с "Літо нашої таємниці"

20.00 Правовий всеобуч 20.30 СТН 20.50 "5 хвилин з В. Заманським"

20.55 Глобальні поради 21.00 Команда + ТV 21.30, 22.00 Погода 21.35 Вісті 22.1 О Київський регіон 22.30 СТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Експрес-інформ 23.00 Київ класичний 2З.ЗО Життя, осяяне красою

0.00 Х/Ф "Ганин" СЕРЕДА, 15 січня УТ-1 ранку, Україно' 6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.ЗО Новини останньої доби 6.35, 705, 8.05 Погода 6.40 Прес-огляд 6.45, 7.45 АвтоГід 6.50, 8.40 Економні поради 7.00, 8.00 Новини 7.10,8.10 Спорт 7.15, 8.15 Фінансова погода 7.50 Економіст

6.00 Доброго

8.20 Hi-tech 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.35 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.30, 12.10 Для тих, хто вдома

"Маленькі Ейн­ штейни" 10.15,22.45 Служба розшу-

5.05 Великі злочини 6.00,700,8.00,9.00,1200, 15.00, 17.00, 18.00 Но­ вини

605 Хто крайній? 6.30 Великі романи 7.10 Т/с "Дружна сімейка" 8.20, 23.45 Народна платформа

8.25 Т/С "Світські хроніки" 9.30 Т/с "Надзвичайна подія"

Уік-енд Т/с "Злодійка" Т/с "В ім'я твоєї любові" 13.00 Т/с "Дружна сімейка" 13.50 Телефортуна 14.15 М/с "Покемон", "Кас­

10.25 11.05 12.15

пер"

14.55 Т/с "Фарскейп" 15.50 Х/Ф "Артистка з Грибова"

17.1 О 18.05 18.55 20.00 20.30

Т /с "ізабелла" Велике прання Т/с "Світські хроніки" Подробиці Новорічний мюзикл "Попелюшка" 22.50 Фільм про фільм "По­ пелюшка за кадром" 23.15 Камера сміху 23.55 Подробиці. Підсумки дня

0.20

Х/Ф

"Місце

битви

-

Земля"

2.30

Х/Ф

"Викрадення

чемпіона"

ICТV Ранкова музика Т/с "Династія" Служба розшуку дітей М/с "Воїн Редволла" М/с "Повторне завантаження" 7.45 Факти 7.55 Погода 12.45, 18.45,21.45 Факти 13.00 Х/Ф "Звільнення" 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі новини 14.45 М/Ф 15.10 МІс "Воїн Редволла" 15.35 М/с "Фантометка" 15.55 М/с "Повторне завантаження" 16.20 Т/с "Знаменитий Джет Джексон" 16.50 Т/С "Під сонцем Сен­ Тропе-2" 17.50 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу" 19.05,22.05 Погода 19.15 Х/Ф "Близнюк" 21.10 Каламбур 22.15 Х/Ф "Долина тіней"

5.00 5.55 6.50 6.55 7.20

"Квантовий

стри­

1.00 Т/с "Справи Кепських' 1.25 Т/с "Під сонцем Сен­ Тропе-2" З.25 Х/Ф "Долина тіней"

СТБ

гатша людина у світі", с.

2 14.00 14.40 17.00 17.15

"Вікна". Новини ДеньОК "Вікна". Кримінал

Т/с

"Багаті і знаме-

ниТІ"

17.50 Т/с "Асуль-Текіла" 18.15 "Вікна". Столиця 18.25 Т/с "Асуль-Текіла" 19.00 "Вікна". Новини 19.30 Х/Ф "Робакоп", с 3 21.1 О "Вікна". Бізнес Х/Ф "Місто удачі" "Вікна" опівночі Прогноз погоди Х/Ф "Онассіс - найба­ гатша людина у світі", с.

21.30

23.30 23.50 23.55

3 "Вікна". Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 6.ЗО Репортер 6.З5 Підйом 6.55 М/с "Норман Нормал" 7.25 Підйом 7.30 Репортер бізнес 7.35 Підйом

6.25

7.50 М/Ф 8.05 Підйом

вернення"

14.50 М/с "Норман Нормал" 15.15 М/с "Світ Боббі" 15.40 М/с "Денніс-мучитель" М/с "Завойовник Зим", с. З МІс "Сейолормун" 17.05 Єралаш 17.20 Т/с "Малькольм центрі уваги" 17.55 Т/с "Медикоптери" 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.30 Т/с "Комісар Рекс" 20.20 Шоу "Вікна" 21.30 Х/Ф "Злісні порушники" 23.15 Репортер 23.35 Погода 2З.40 Зона ночі 23.45 Х/Ф "Будинок страху" 1.15 Служба розшуку дітей 1.25 Зона ночі 1.45 Принцип Доміно 2.45 Зона ночі 2.50 Х/Ф "Будинок страху" 4.15 Зона ночі 4.20 Т/с "Медикоптери" 5.05 Зона ночі 5.10 Т/с "Ди~ий Ангел. По­

16.05

1635

М/с "Сейолормун"

з

В.

За-

МІФ

1230, 14.25, 16.25

Закон є

закон

12.35, 16.10 Телемагазин 12.50 BiZ- ТУ МІФ "Снігова короле-

ва"

15.35 Команда + ТУ 16.30,20.30 СТН 16.50 Без дієт і рецептів 17.00 Молодіжна телеслужба

17.35 Шлях до успіху 17.50 Х/Ф "Розслідування" 19.45 Місто мого життя 20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.50 "5 хвилин з В. Заманським"

20.55 Глобальні поради 21.00 Прибуття потяга 21.30, 21.55 Погода 21.35 Вісті 22.00 Nota Ьепе 22.40 Х/Ф "Смертельна по­ гоня"

BIZ-ТV

6.00

Д/Ф "Смутна щаслива історія про любов" 11.40 Д/Ф "Яворівські забави"

12.50 Співає К. Огневий 12.25 Т/с "Магія любові" 13.15, 16.55 Закон є закон 15.30 Т /с "Академія танцю" 16.25 Крок до зірок 17.00, 18.30 За київським часом

17.15 17.50 18.05 19.10 19.25 19.35 19.55 20.05

Світ авіації і туризму Ліки майбутнього

Оплески, оплески Енергетичне поле Діловий світ Саме той Вечірня казка Т/с "Жінка-поліцейсь-

кий"

20.55 21.45 21.50 22.00

"Кено"

УТ-1 Доброго ранку,

раїно'

6.05 Околиця 6.20 Сьогодні 6.30 Новини останньої доби 6.35, 7.05, 8.05 Погода 6.40 Прес-огляд 6.50, 8.40 Економні поради 7.00,8.00 Новини 7.10,8.10 Спорт

Т /с "Під сонцем Сен­

1.15

Тропе-2"

Х/Ф "Штурмовик"

3.35

СТБ

7.00 "Вікна" опівночі 7.20 Прогноз погоди 7.20 РанОК 8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.45 "Вікна". Столиця 9.25 Т/с "Секретний агент" 10.15 Х/Ф "Робакоп", с. 3 11.50 Х/Ф "Потоп", с. 4 13.05 Х/Ф "Онассіс - найбагатша людина у світі", с.

3 "Вікна". Новини ДеньОК "Вікна". Кримінал Т /с "Багаті і зна мениті" 17.15 Т/с "Асуль-Текіла" 18.15 "Вікна". Столиця 18.25 Т/с "Асуль-Текіла" 19.00 "Вікна". Новини

14.00 14.40 17.00 17.15

19.30 21.10 21.30

Х/Ф "Робакоп", с. "Вікна". Бізнес Х/Ф

4

"Прекрасна да-

ма"

23.00 Підсумки 23.25 Фінансова погода

1.00

23.ЗО Погляд 0.35 Music бокс

7.00 Сніданок з "1+1" 7.02, 8.35, 17.10, 19.30, 21.30, 0.00 ТСН Т/с "Ті, що співають в тернику" 8.30 Сніданок з "1+1"

9.05

Т /с .... Агентство "Золота

куля

Щоденник сесії України Бути жінкою

10.00

ВР

10.40 11.10 11.40 12.05 12.10

Грані пізнання Не хлібом єдиним Вихід поруч "Легенди Синевиру. Синь і вир", ч. 2 12.15 Зірки, на сцену' 12.50 Модна лінія 13.20 Абетка безпеки 13.30 Служба розшуку дітей 13.40 Ситуація 14.00 Т/с "Красуня Джек, красунчик Джілл" 14.45 Т/с "Обережно, мо­ дерн"

Т/С "Район Бе­ верлі-Хіллз" 16.45 Т/с "Пристрасті по­ італійському" 17.40, 20.1 О Т/с "Сімейні таємниці" 18.30 Т/с "Ті, що співають в тернику" 19.ЗО, 0.00 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСГЮРТ 21.00 Т /с "~гeHTCTBO "Золо-

15.10, 15.55

та куля

22.00 22.50

Я так думаю

Т/с .... Повернення "Ти­

таНlка

0.20 0.25

Служба розшуку дітей Остання барикада УТ-3

Народна

плат-

форма

8.25 Т/с "Світські хроніки" 9.30 Т/с "Надзвичайна подія"

Родина від А до Я Т/с "Злодійка" Т/с "В ім'я твоєї лю­ бові" 13.00 Т/с "Дружна сімейка" 13.50 М/с "Покеман", "Каспер" 14.45 Т/С "Фарскейп" 15.40 Х/Ф "Тридцять три" 17.10 Т/с "ізабелла" 18.05 Велике прання 18.55 Т/С "Світські хроніки" 20.00 Подробиці 20.ЗО Х/Ф "Літаком, потя­ гом, автомобілем" 22.15 Міс Європа-2002

10.20 11.05 12.15

0.10

Подробиці.

Підсумки

дня

0.35

Великі злочини ICТV

5.00 Ранкова музика 6.00 Т/с "Династія" 6.55, 15.10 М/с "Воїн

Ред­

волла"

М/с "Повторне завантаження"

7.20, 15.55

7.45, 8.45, 12.45, 18,45, 21.45 Факти 800,8.55, 1905,22.05 По­ года

8.10,21.10 Каламбур 900, 0.45 Т/с "Справи Кепських'

9.45 Т/с "Прикрий мене" 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Га­ •

11.45 Т/с "Тропіканка" 13.00 Х/Ф "Близнюк" 15.00 М/Ф

15.35 16.20

МІс "Фантометка" Т /с "Знаме,нитий

Джет Джексон"

16.50 Т/с "Під сонцем Сен­ Тропе-2" Т /с "Пляж. Рятуваль­ ники Малібу" 19.15 Х/Ф "Опівнічна люди-

17.50

4 "Вікна". кримінал

НОВИЙ КАНАЛ

УТ-2

растей"

Ук-

Х/Ф "Штурмовик"

2З.55 Т/с "Квантовий стри­ бок"

23.З5 "Вікна" опівночі 23.55 Прогноз погоди 0.00 Х/Ф "Онассіс - найба­ гатша людина у світі", с.

10.45

січня

на"

22.15

Питання дня Світ спорту Щоденник сесії ВР України 22.30 У світі єдиноборств

рячі новини Т/с "У полоні прист-

ЧЕТВЕР,

16

Новини

11.1 О

8.20, 0.00 програ­

8.55 Глобальні поради 9.00 Т/с "Міледі" 9.30 Київ класичний 10.00 Золоті торгові марки2002 10.50 Музика 11.00 Споживач

0.30

11.00, 1500, 1900, 21.00

Смачно з Б. Бурдою 6.ЗО Великі романи 7.10 Т/с "Дружна сімейка"

манським"

14.30

Дитячий фестиваль "Первоцвіт", ч. 2

10.25

6.05

ма

11.20

Ейн­

вини

ТЕТ

6.45 BiZ- ТV 7.05 Антресолька 7.25, 7.55 Погода 7.30 Вісті 8.00 Християнська хвилин

"Маленькі

штейни"

6.00,700,800,9.00, 12.00, 15.00, 1700, 18.00 Но­

вернення

8.30 СТН 8.50 "5

Т/с

9.45

7.30

8.ЗО Репортер

8.35 Підйом 9.00 Київський репортер 915 Єралаш 9.40 Принцип Доміно 11.20 Х/Ф "Хитрий злодій" 13.00 Репортер 13.15 Шоу "Вікна" 14.05 Т/с "Дикий ангел. По-

5.50

7.15, 8.15 Фінансова погода 7.50 Економіст 8.50 Смачний ранок 9.05, 21.35 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.30, 12.10, 15.15 Для тих, хто вдома

7.00 "Вікна" опівночі 7.20 Прогноз погоди 7.20 РанОК 8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.45 "Вікна". Столиця 9.25 Т/с "Секретний агент" 10.15 Х/Ф "Робокоп", с. 2 11.50 Х/Ф "Потоп", с. 3 13.05 Х/Ф "Онассіс - найба-

0.55

ут-з

8.55 Глобальні поради 9.00 Т/с "Міледі" 9.30, 13.10, 13.35 Закон є

9.45 Т/с

хання

4.00

ма

8.30 СТН 8.50 "5

Новини Вундеркінди Зустріч з Н. Наум Муз фільм "Андрій Курган. Без протоколу" 12.25 Т/с "Магія любові" 1З .15 Абетка безпеки 13.20 Закон є закон 15.1 О Парламентські слу­

11.1 О 11.30 11.40

22.00 22.50

Т /с бок"

0.05

ку дітей

10.25 Т/с "Академія танцю" 11.00, 15.00, 19.00, 21.00

6.25 Підйом 6.30 Репортер 6.35 Підйом 6.55 М/с "Норман Нормал" 7.25 Підйом 7 .30 Репортер бізнес 7.35 Підйом 7.50 М/Ф 8.05 Підйом 8.30 Репортер 8.35 Підйом 9.00 Київський репортер 9.15 Єралаш 9.40 Принцип Доміно 11.25 Х/Ф "Злісні порушники"

Репортер Шоу "Вікна" Т/с "Дикий ангел. Повернення" 14.50 М/с "Норман Нормал" 15.15 М/с "Світ Боббі" 15.40 М/с "Денніс-мучитель" 16.05 М/с "Завойовник Зим", с. З

13.00 13.15 14.05

16.35 М/с "Сейолормун" 17.05 Єралаш 17.20 Т/с "Малькольм центрі уваги"

17.55 Т/с "Медикоптери" 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.30 Т/с "Комісар Рекс" 20.20 Шоу "Вікна" 21.30 Х/Ф "Трущеби Беверлі Хілз"

23.15 23.35 23.40 23.45 23.50

Репортер

Швидкий гол Погода Зона ночі Х/Ф "Улюблена жінка механіка Гаврилова" 1.15 Зона ночі 1.35 ДО 1 Королі рингу 2.05 Зона ночі 2.10 Принцип Доміно 3.15 Зона ночі 3.20 Х/Ф "Улюблена жінка механіка Гаврилова" 4.35 Зона ночі 4.40 Т/с "Медикоптери" 5.25 Т/с "Дикий Ангел. Повернення

6.05

М/С "Сейолормун" ТЕТ

6,45 BiZ-ТV 7.05 Антресолька 7.25, 7.55 Погода 7.30 Вісті 8.00 Християнська

програ­

ма

8.30 СТН 8.50 "5 хвилин з В. Заманським

Глобальні поради Т/с "Міледі" 9.30, 10.00, 13.55 Закон є

8.55

9.00

закон

9.35 М/Ф 10.05 Старий альбом, п, 14 11.50, 13.35 Телемагазин 12.10 Це модно! 12.30 IDЕЕА-студіо 13.00 Джаз-степ, танц-клас' 13.50 М/Ф 14.00 Експре~;-інформ 14.15 Місто мого життя 14.25 Музика 14.35 Х/ф "Розслідування" 16.25 Без дієт і рецептів 16.30 BiZ-ТУ 18.00 Душу до душі 18.25 "35 хвилин джазу" 19.00 Т/с "Літо нашої таємниці"

20.00 М/Ф 20.10 Епоха. ХХ! століття 20.30 СТН 20.50 "5 хвилин з В. Заманським"

20.55 Глобальні поради 21.00 Міські новини 21.25,21.55 Погода 21.30 Вісті 22.00 Клуб "Здоров'я" 22.30 СТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Експрес-інформ 22.55 Зустрінемося ввечері 23.25 Чорний квадрат 23.55 Поради лікаря Пелеха 0.00 Х/Ф "Кров з молоком"


····?;·l!J·:i·~f2·1'i71їfiJJ:·····

ж Зима на:

цьогорічна

стовпчик

непередбачува­

термометра

то

озерах,

ставках досить

покриття,

на

сталого льо­

яке

одразу

поспішили любителі зи~ювої рибал­

населеному пункті та ділянки річки Десна, загальна площа яких на Бро­

варщині складає понад 200 гек­ тарів, специфічні, то стан льоду, йо­ го товщина :\-юже бути різною. Додайте до цього місця можливих промоїн, присипаних снігом неза­ морожених лунок, і стане зро­ зумілим, яку небезпеку таїть у собі кожен крок на льодовій поверхні. Статистика попередніх років пере­ конливо свідчить, що без жертв не обходиться жодна зима. Ось чому любителям і рибалки, і розваг на льоду слід чітко пам'ятати і дотри­ муватися обов'язкових правил по­ ведінки.

никові

..

колишньому районного

відділів

внутрішніх

рий віддав

"

понад

та

справ,

кот­

міліцейській службі

чверть

століття,

дуже

приємно було напередодні Дня міліЦЇI отримати подяку за бага­

4!

торічну

службу

зміцнення

в

справі

законності

на

Бро­

варщині. Приємно усвідомлювати: рай­ онна державна адміністрація та

ЇІ голова Л.А. Вайсфельд, міська

=10

влада на чолі з В.О, Антоненком

пам'ятають нас,

турбуються

ветеранів

внутрішніх

І

і

справ,

про

органів

оцінюють їх

них органів

OjI,

І

органів внутрішніх справ, І зараз

:

усіляко

люди

могли

без

..

з повагою -

ветеран міліції

'"

Микола НАЛ/С.

~~~~ММ~~~~~

ФІРМІ НА ПОСТІЙНУ РО&ОП ПОТРІ&НІ: - нач. виробничого май­ -

санча­

почав

бігти,

а

відходьте

від

Звісно, місцеві жителі краще зна­ ють небезпечні ділянки на водой­ мищах. А от для приїжджих

варто

було б обладнати інформаційні щи­ ти із зазначенням місць, небезпеч­ них як для рибалки, так і катання

кують

на ковзанах.

І наостанок. У зимовий період особливе завдання постає перед пе­ дагогічними-колективами шкіл. Са­ ме вчителі повинні повсякденно на­

іще одну вимогу: йдучи на підлідний ПРOl\lисел - прихопіть довгу міцну мотузку і приєднайтеся до надійно­ го гурту колег. І ні в якому раці не вживайте під час риболовлі спирт­ них напоїв, бо ж втрачається пильність, а, значить, зростає й не­ безпека втрапити в халепу, а то й

гадувати своїм вихованцям правила поведінки на льоду. А. може, й про­ сто посприяти облаштуванню штуч­ них ковзанок.

чи

внолітні вдати

грозу

районною державною

адміністрацією 27.12.1993 р., розпоряд­ ження "·338 (юридична адреса - Бро­ варський район, с. Літки, вул. Леніна, 90); (;'] - Рішенням господарського суду Київської області від 23.10.2002 р.

Ng242/14-02

скасовано державну реєстрацію ТзОВ "Грейт", зареєстрова­ ного виконкомом Броварської міської ра­ ди народних депутатів 9.11.1995 р., реєстраційний Ng1859 (юридична адреса - м. Бровари, вул. Лагунової 15/6, кв.3); (;'] Рішенням господарського суду Київської області від 23.10.2002 р. Ng243/14-02 скасовано державну реєстрацію ТзОВ "Хімеко". зареєстрова­ ного Броварською районною державною

адміністрацією 12.12.1997 р .. реєстраційний N21547-ю (юридична ад­ реса - Броварський район, с. Калинівка, ВАТ "Комбінат "Тепличний"); (;'] Рішенням господарського суду Київської області від 23.10.2002 р. Ng258/14-02 скасовано державну реєстрацію ТзОВ "Еверест", зареєстро­ ваного виконкомом Броварської районної ради народних депутатів 24.03.1992 р., реєстраційний Ng59 (юридична адреса -

Броварський район, с. Плоске, ДПЗ "Плосківський"); (;'] Рішенням господарського суду Киівської області від 5.10.2002 р. Ng224/2-02 скасовано державну реєстрацію ТзОВ "Атланта", зареєстро­ ваного Броварською райдер­ жадміністрацією 03.09.1996 р., реєстраційний Ng1179 (юридична адреса - Броварський район, в/ч Семиполки); (;'] Рішенням господарського суду області від 5.10.2002 р. Ng225/2-02 скасовано державну реєстрацію ПП "Багаття", зареєстровано­ го Броварською райдержадміністрацією 18.02.1997 р., реєстраційний Ng1233 (юридична адреса - Броварський район, с. Русанів).

данчика 3 переробки металобрухту, газорізальники, водій з власним легковим автомобілем.

за

телефонами:

4-02-95. 4-03-97. 4-06-14. 4-23-19. Тоді ми

зможемо

так:их

неповнолітніх

повер­

нути

до

батьків

направити альних

чи

спеці­

дитячих

Олександр

за­

в

до

кладів.

своєму

ГОНЧАРЕНКО,

цю

надзвичайних ситуацій та

(;'] Рішенням господарського суду КИlвськоі області від 23.10.2002 р. Ng244/14-02 скасовано державну реєсграцію КСП "Дойна", зареєстровано­

служби міста і райо­ ну

непо­

навіть

життю

сімей

домляючи в соціальні

ан­

року. Засоби масової інформації повідо­ мляють про подібні

райдержадміністрації.

получних

непо­

неблаго­

лиха, своєчасно пові­

зможуть за­

шкоди

зусиллями

внолітніх із

спо­

зимову холодну пору

цивільного захисту населення

ми

застережемо

сіб життя. Адже, перебуваючи на вулиці, ночуючи у підвалах, на горищах, теПЛО~Іережах,

випадки.

Тож давайте спільни­

на­

ведуть

тигромадський

здоров'ю,

Василь ПРУДКИЙ,

Броварською

проханням:

начальник вімілу з питань

загинути.

го

з

трагічні

начальник служби у справах

неповнолітніх

міської ради.

І Втрачене посвідчення учасника ліквідаціі аваріі на ЧАЕС

I1 категорії серія А

Ng204842,

видане Київською облдержадміністрацією на ім'я КРИВО3УБОВА Миколи Григоро.вича, вва­ жати недійсним.

І Втрачене посвідчення члена сім", загибло­

го

під

серія АВ

час

проходження

Ng002457

від

військової служби

30.11.99

р., видане Бро­

варським міськвійськкоматом на ім'я ВАРИ Іва­ на Харитоновича, вважати недійсним.

Киівської

іІ

Втрачене

свідоцтво

Ng41023

підприємця

від

приватного

13.03.97р.,

видане

Броварським міськвиконкомом на ім'я ІВАНО­

ВОЇ Лариси Василівни, вважати недійсним. ііі Рішенням зборів учасників оголошується про ліквідацію СТаВ "Красилівське". Претензії кредиторів

приймаються

і

розглядаються

двомісячний строк з дня розміщення оголо­

свідоцтва

шення в газеті.

про державну реєстрацію,

печатки і штампи.

Засновникам необхідно здійснити заходи з ліквідації підприємств у відповідності з чинним законодавст­ вом.

За необхідними роз'ясненнями звертатись до Броварської ОДПІ (тел.

4-01-18),

І

Втрачене

свідоцтво

Ng6970

підприємця

від

приватного

08.05.2001

р., видане

Броварським міськвиконкомом на ім'я МА3Е­ ПИ Василя Дмитровича, вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво про пррво власності на Ng090897, видане 15.09.1998 року

землю ІІ-КВ

відцілом

(Закінчення у наступному номері).

земельних

ресурсів

Броварського

міськвиконкому на ім'я БАДАЛОВА А.С., вважа­

І!І ЖБК "Маяк" реорганізовано в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ма­

- за Ng1/55 від 2 січня 2003 року роз­ порядження голови Броварської рай­ онної державної адміністрації від 28 грудня 2002 року Ng624 "Про зняття карантинних обмежень по туберкульо­ зу великої рогатої худоби в ДПЗ "Плосківський"; -

за

Ng2/56

від

2 січня 2003

року роз­

порядження голови Броварської рай­ онної державно'l адміністрації від 28 грудня 2002 року Ng625 "Про зняття карантинних обмежень по туберкульо· зу великої рогатої худоби з ТОВ "Ук­ раїна-Агро".

З повним текстом цих документів зацікавлені особи можуть ознайоми­ тися в загальному відділі апарату адміністрації за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,

як".

І!І Втрачене посвідчення інваліда війни, серія

Броварський fiазовий міськрайцентр зайнятості orOIlOWYE:

КОНКУРС НА ПОСАДУ ДЕРЖАвноrо CJlУЖ&ОВЦI

-

~бl ~ [&J~~ ~ ~ ~ІІШ юmшw 1llimiJ[J]1Ш!), Посада тимчасова, на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до досягнення нею З-річного віку. Вимоги: громадянин України, освіта вища економічна, досвід роботи, вміння працювати на комп'ютері, вільне володіння дер­ жавною мовою.

Заяви подавати протягом місяця з дня опублікування оголо­ шення в газеті за адресою: м. Бровари, вул. Кірова, 92, теле­ фОН для довідок: 6-63-35.

15.

ПРИЙМАЕМО

Б

Ng374187,

видане Бріоварським міським уп­

равлінням

праці

14.06.2001

року на ім'я ЛЕ3НЕРА Валерія Во­

та

соцзахисту

населення

лодимировича, вважати недійсним. І Втрачене посвідчення потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи

В-П за

Ng287706,

категорії

4

серli

видане на ім'я ШАРАФАН

3інаїди Дмитрівни, вважати недійсним.

6 січня 2003 року пішов з життя ДдРДд Дмитро Миколайович. учас­ ник бойових дій, інвалід війни, голова первинної організації ветеранів за місцем проживання, котрий звільняв місто Бровари, м. Київ та Україну від німецьких загарбників. За бойові за­ слуги він нагороджений орденом Спави, більш ніж 25 орденами і меда­ лями.

Броварська організація ветеранів війни, праці та Збройних сил вислов­ лює співчуття сім'ї та близьким покійного. Ми збережемо пам'ять про Дми­ тра Миколайовича в своїх серцях і будемо пам'ятати про нього як про активного борця за згуртування

МЕТАІІО&РУХТ ЧОРНИХ METAnIB. Адреса: м. Бровари, вул. Київська, 290. Довідки за тел.: 6-22-99, 6-58-43. Ліцензія Міністерства пром ислової політики України серія АА Ng317124.

ветеранського руху.

Броварську міськрайонну rазету ((Нове ЖИТТІ" віднині можна читати в еnектронному виrnllді на сайті компаніі ((6равопорт" www.brovary.kiev.ua. де можна знайти інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомnень із ЖИ1Т1І 6роварщини. Надсипайте ваші nисти на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua .

Інтернет-провайдер IlіРАВОПОРІ)) надае поспvrи 3 підкпюqен­ нн до мережі Інтернет 3 різноманітними ваРіантами оliпікv .н

О В Е

Ж И Т Т Я

газеmа

Броварськuх міської ma раионної раА, районної Аержавної aAMiHicmpauiї.

спІВЗАСНОВНИКИ.

колектuв

реАакиії газетu. Броварські міська і

pauoHHa

раАи.

pauoHHa

АержаАміНістраціЯ.

Сиідоцmво про дсржаUIІУ

реєстрацію кі N 259 иід 10_ 12. 1997р. індекс

61285

в

у зв'язку з ліквідацією юридичних осіб вважати недійсними їх статути,

ти недійсним.

~ годення і майбуття

I~

ковзанах,

лід

наl\Іагайтеся

Районннм ynpaBnїHHAM IОстнцїї зареестровано:

остраху

жити й працювати, творити сьо-

~_

на

Рішенням господарського суду області від 23.10.2002 р. Ng236/14-02 скасовано державну реєстрацію ТзОВ "Ізіда". зареєстровано· го Броварською районною державною адміністрацією 22.02.1994 р., свідоцтво Ng573 (юридична адреса - Броварський район, с. Калинівка, вул. Жовтнева, 4, кв.2); (;'] Рішенням господарського суду Київської області від 23.10.2002 р. Ng237/14-02 скасовано державну реєстрацію дочірнього підприємства "Укрсадвинторг", зареєстрованого Бро­ варською районною державною адміністрацією 14.12.1994 р., реєстра­ ційний Ng11 03 (юридична адреса - Бро­ варський район, с. Требухів, вул. Проле­ тарська. 64); (;'] Рішенням господарського суду Ки'IВСЬКОЇ області від 23.10.2002 р. Ng238/14-02 скасовано державну реєстрацію ТзОВ "Маяк". зареєстровано­ го Броварською районною державною

сприятимемо тому, аби

наШІ

катається

потрапили,

ветерани

~

.

хто

тах, грає в хокей. Рибалка~І же слід пам'ятати

26.01.1996 р., свідоцтво (юридична адреса Броварський район. с. Русанів, вул. Лені­ на. 1);

у розбудові держами,

давайте нам своєчас­ ну інформацію про місцезнаходження неповнолітніх, які са­ мостійно залишили своє постійне місце проживання, жебра­

Ng23575418

" ви. Давши в МОЛОДОСТІ клятву на ВІрність ВІтчизні,

'JИ ступні ніг від поверхні.

адміністрацією

значимість і роль правоохорон­

Шановні жителі міста й району! Пра­ цівники нашої служ­ би звертаються до вас

Іі']

міського

так, що на на яку ви тріщати, не

цього місця повільно, не відриваю­

Київської

співробіт­

сталося

го відтінку товщиною не менше 7 сантиметрів, для влаштуванн~ ков­ занки 12-25 сантиметрів. Идучи

nOBIAOМIIRE:

щиру подяку'

вже

ділянці річки чи озера,

&pOBa~C"Ka ОДПІ

Прийміть

Якщо

хто вирушає на зимовий відпочи­ нок, що для одного пішохода без­ печним вважається лід зеленувато­

до i\fісця рибалки, слід обирати вже прокладені іншими стежки по сніговому покриттю водоймища. Це допоможе обійти промоїни і тріЩИ­ ни на льодовій поверхні. Фаталь­ ним може стати й надмірне скуп­ чення багатьох людей на маленькій площі лід просто не витримає. Це стосується як рибалок, так і тих,

ж

ки та юні ковзанярі, хокеїсти. Але оскільки водоймища у кожному

Мені,

liудьмо уважними!

о

Насамперед, слід знати КОЖНО~ІУ,

сягне

:чайже 20-градусної мі!'fYСОВОЇ по­ значки, то підніметься ледь не до нуля градусів за ЦельсіОІ. Грудневі морози сприяли появі на річках, дового

н

ААРЕСА:

11 і

07400,

KUЇBcbKa обл., 1'1, Броварu,

8іААілu:

сільського rocnoAapcmBa 4-02·92;

соціальнuх

numaHb,

лuсmів

і

2.

промцсловосmі

масової робоmu

4·04·81;

4·23·26.

~ухгалmерія; прцОом оголошень

• • • •

бульв. НезаАежносmі,

PeAaKmop: 4-03-76. 3асmупнuк peAaKmopa: 4-21-34.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

Аистування з читачами

-

на сторІнках zазети.

За змІст реклами вІдповІдальність несе рекламодавець_

Тел. для довідок:

8-85-21

.l'.l.рук офсетнuU. Обсяг 1 ApYKoBaHuu аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у справах пресu

та інформаuїі Кuївської ОблдержадМіНістраuїі.

Зам. Тираж

3 2150

прим.

#2 2003  
#2 2003  
Advertisement