Page 1

...... .... ..,

___

.

І'

СУБОТА,

рс81.

ГUПА IPIВAI'OWIIII

6

СІЧНЯ

РОКУ

1996

"" 2 (8682)

. . .01 ТА ,da181 ШІІ&РОІІІІ .,ТАТІ

фіа.'

ІЗ РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ, ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ! дить У цю потребу для того , щоб узяти П на Себе. Любов Ісуса Хрис­

та поширює межі його власного серця, щоб прийняти в нього Інших. ЦІ

4lншl~,

насамперед,

біднІ, хворІ і грІшні. То­ му ВІн так охоче буває , серед них. СвоІми брат­

тями 'Вlн 'називає най­ менших серед людей, зне­

Ми

завжди

з

великою

радІстю ЗУСТРІчаємо свя­ то Різдва Христового.

_

Для

нас,

має

християн,

винятково

значення ' і

воно

велике

полягає

в

то­

му. що Син Божий 'ЗІ ­ йшщ! на землю і з ' єднав Своє Божественне щиття з

нашим

людським

жит­

тям. Бог .так полюбив свІт, що дав Сина СJЮГО Єдинородного, щоб ко­ жен, хто вІрує в Нього, не

загинув ,

але

тя вlчне~ (Ін.

мав

жит­

3, 16).

долених,

тих,

нещастя

в

долею,

лІсти особливо піДкреслю­ ють його непохитну цІ­ леспрямованість творити ' волю Небесного Отця, як Своє завдання. В Своїх постійно

4СИіН

Христос

повторював :

Людський

відшукати

І

прийшов

спасти

за­

гибле~ (Лк . 19, 10) І «Я прийшов покликати не праведних,

до

13).

ддя

а

грішникІв

9,

покаяння» (Мф . «Син Людський не того прийшов, щоб

йому

служили,

послужити

і

а

щоб

вІддати

дY~

шу Свою на відкуплення багатьох» (Мф. 20, 28; МІ< . 10, 45).

ОеН,овою ' разу

Ісуса

дУховного

об-

Христа є

лю­

бов до людей . його лю­ бов це не просто вчення, а жщтя, дання

і

і

наВіть

~',MepTЬ

страж­

разом

з

людьми. lоус Христос не тільки бачить 'потребу !IЮДИНИ і думає :11{ 'т допомогти,

te,

про ' Нl,н ВХО-

для

тн

прикрашання

одягу

ви:

ки,

а

безпечцщ сіМей був подією рsдовою, У ЗВ'8З­ ку З рвнковlІМІІ переllDla­

ин, віри1mе IWК)"DI, про­

рахунок

визначенні

давно

курсу

Це

Моє тІЛО ,

ламається. яка

за

3

яке

Це

вас

за

Моя

проли­

БІдними

ВІн

з

помираючи­

ми розп'ятим , ВІн хо­ че приймати в Себе І в СоБІ нести все людське горе , бо ВІн один спро­ можний його подолати . В цьому спасениий под­ виг Ісу,са Христа, де

'Ного любов

до

грІШНОГО

спалахує,

ЯJК

Любов ВІДКУПИТеля. ВІтаючи вас, шановнІ брати І сестри, з великим

святом го, я моє

РІздва прошу

Христово­ прийняти

сердечне

лення

І

з

поздоров­

Новим,

1996

роком.

Складаючи , подяку Бо­ гоВі за його благодІяння, які були на нас в мину­ лому лІтІ благостІ Божої І в Новому рОЦІ , що на­ став,

випросимо

в

наших

щирих молитвах благо­ словення Боже на новІ тВОРЧІ подвиги для блага Святої Церкви і дальшо­ го всебіЧІНОГО розвитку нашої Богом бережено! України. Нехай Новий рІк , буде роком спокІЙнІ­ шого мирного нашого життя. Нехай кожен цень Нового року буде днем нашого

дУховного

зро­

стання в люБОВІ до Бога. Будемо частІше прислу­ ховуватися

до

голосу

на­

шої совІсті І до ближнІх. мир І бnаrocnОВIННЯ Боже 'нехай спочиває на КОЖНіЙ людИнІ, яка ро­ бить добро- (Рим . 2, 10). Христос рожда6тьcsl Cmudтe Rorol

lІ8СТОИеа цepDВ С..тв A8oao.1d8 Петра 1 п..... lIPOТ8iCPd OJJ8'airдp ЛЕВЧУК.

самим

.зелена

варІв

переплетІння,

з

рефор­

зиlмається. Але купува­ тн обладнання буквально

3у­

ПРОдУкцlJl І

з

кожним

стає

важче.

При­

важче

-

високІ ставки подат­ здорожчаН'Ня сирови-

всІм

І

мІсяцем

все

добре

вІдом1

вlдкрввавТЬ$8

ВУЛИЦJl))

до

Іноземноrо

ництва...

ОсІ>

скпадних

дитьCJI

стри­

порядку денного нами не

міцноІ rалузі. Іх

домінують

прв

допущеивив

тим

тити людину. Іжте І пий­

дорослнх

манlшl кольори. .отож, проблема придбання су­ часних машин з більши­ ми можливостями .жакар­ ДУ, тобто, створення рlз­ НОМа.к1Т'НИХ рисункІв за

перед

ЛИ ВІн потІм благосло­ вив хлІб і вино , в Ньому жила внутрІшня -потреба сприйняти в ' Овою Істо­ ту , В Своє життя І CM~ ' всю безлІЧ . людей, Іхиl грІхи й горе, щоб освя­

одяЗІ

тименту. Таким 1JJIВOM прндбаННJI трикотажвих обнов навіть до м8лоза­

КІВ,

пасхаль­

в

все-таки

дорожчав

почаТКQМ

бу­

готовлеиКJI ДRTJI'IOrO асор­

довго до своУх страждань,

ноУ трапези Щн, як слуга , як раб, схиляється перед ' ними на KOJiiHa, щоб омити їм ноги . І ко ­

дитя­

достатньо

ло пуститн яскравІ смуж­

чини

шуваним,

Єванге­

ОсоБJIIIВО

ми,

ПНШПОТЬСJl Підпрвсмства­ Гігантн, з коживм днем

--

виглядІ стає нашим дУхов­

Ісус

вва­

жає особисто ' йому вчи­ неним те, що зроблено найменшому' q його бра­ тІв (Мф. 25, 40) Неза­

вається.

Як же виявив Себе Ісус Христос як людина?

промовах

тому

хоче бути БІдним, з ' гна­ ними гнаним, зІ спо­ кушуваним бути споку­

чоловІк.

' державою.

нІше потреби у такому облаДІНаннІ не було, бо чого

мв , в1дбувавтьcs процес деградац1! ще ве так

кров ,

Ми вІРУЄМО , що Спаси~ теЛь наш Ісус Христос є Істинний Бог 1 істинний

поглядом?

Віон

раhш, в тому '!Ист і легка ПРОМИC1l0вість, кот­ ра традиційно дотувалаСJl

Іхиьою

людства

ним

життІ.

сво! часи

махами,

вас

броваРЧ8НИ!

В якому Він перед

зазнали

кращІ

усвІдомлює Себе внутрІш­ ньо ТіОНО зв'язаним з

те!

ДорогІ брати і сестри! ШановнІ

що

Не

переживав · економіка Ук­

в

KOJIeK-

АМЕ'ИКИ ни...

• Бротекс». 3

йоrо керів­ ИИRом Михайлом Б9РИС~­

все,

вИчем

мати, отримує І навІть трохи БІльше . І з кожним

корес­

ГОМЕ­

'ІУ, біJlЬш1сть бровар.ц, нааевио, і не п1дозрJOJOТЬ,

що У нп пt.ц боК08 ок­ рім вeJIIIICOro ТPJllCOТa1IC­ иоro 8Вробввцтва 118 .B~ 8іl !8pВ'Iopll yeпlшRо

Функц10НУ8

ще

одне, у

старій частввt міста.

режливості

та

врахуван­

ня своїх можливостей . ИеРlвництво тодІшньої фабрики по виготовленню верхнього

дитячого

розуміло ,

кинути нехаЙ обладнання но,

а

І

три­

що

ви­

застарlJ.lе

нераціональ­

розриватися

на

два

майданчики -.:. сил не ви­ стачило . До того ж зали­ шилася котрим

частина людей, не з руки було

добиратися на нове мІсце рОботи на - масивІ. Тому

' спочатку обладнання, при­ мІщення були переданІ в

що

днем

може

держава нас

3

зменшуються,

шуються

наШІ

отри­

змен­

можливос­

оренду ,

а

дещо

А в цей час КОВКУ­ PeD1'; особливо зарубіЖ­

-

ний; не ~"a•.•.

ну

І завозить в УкраІ­ масу дешевого ширпо­

требу.

На вигляд вІн І

милує око, але до першо­

го прання . Проте у людей

обмаль коштІв, І Ум дово­

-Поява на СВІт, .Бро­ текса'> результат бе­

котажу

Словом,

сІ .

Мц8ЙJIе БорисоВ&­

-

ПІзні­

ше, заробивши грошІ, мн зуміли rrpикупити додат­ кове обладнаиня. Це су­ часнІ овеРЛОЧНI машини H~MeЦЬKOГO виробництва, вишивальНі аатокати. Ра-

КУРС ОБМІНУ ВАЛlOТ (В.

куцим

котрІ ки

можливостям,

дає

нам

.джуваниЙ що

диться

нехтувати

добре·

'ВІдомою Істиною: <ми не настlлЬ'Ки багатІ, щоб ку.пувати

дешевІ

ми

успllIUfО

торговельними

споживчими навІть о~реми­

унІвермагами.

нашу

продукцІю вона

Беруть не

тому,

користується

Иоли ж об'єктивно диви­

витку

леDКОЇ

промисло­

востІ інших держав. Який же ВИХІд? Про закриття кордонІв І і'Нших ПОдіб­ них речей не може бути

мови. Вітчизняним ви­ робникам потрІбно дати

1

переВести дух: А для цього МІнІмально оБКJIа­

дати

податками

коштн

котрІ йдуть на заКУПІвлю обладнання,

впроваджен­

ня fiовихтеХИОЛОГіJl , на­ вчання людей. Шкода, що втрачається здобуте деСЯТИЛІттями . Адже наш тРикотаж прекрасний,

добротний, трохи

додається

?ЄВ8,

ЯК

йому

б І ще

Колористично!

ra-

ли

ж

om,

Дата

:n.12.1886

К,....

І,.

1Jpoм-

І&:)

р.

28.12

180 183

така сут­

ПО

кІлькох

малимн

шТук. }{о­

50

вони

розходяться

регІонах

Ук­

то вlроrlдиlсть зу­ кількох одиаково

до

жінок зводить­

нуля.

Щоправда, схилі почали

на небо­ З'ЯВЛЯТИСЯ

новІ

хмари

грозО'ВI

-

сертифІкаціЯ дитячого асортименту Зроблено це було настІльки поспІшно,

..

що

ми

пер

не

знаємо,

бути

із

як

тими

те­

запа­

сами, котрІ маємо на складах. Добротний то­ вар, а реалІзувати його

ваЖІКО. ЦИМ

3дав$Л0CJI б. що

кроком

дep~ ~

яв.nяє .турботу про спожи­ вача. Але поспіх не

кращий порадник.

-.:. І не 8ОЖУ об1Ітв yвaroJO таку qpобвеJl)', JIК взаємостосунки првватвоro

БАЧИТИІ

ІШаеввв1в

п1дпрв,.ства,

БІлЬшІсть вже

ця

броварча~

знає

в

про

IСНУваи~

Броварах

мІсЬкого

культурного

центру,

кот­

рий, використовуючи при­ мІщення кінотеатрів

«Прометей. та ІменІ Т. Г. LUевченка, допомагає зем­ лякам змlОТОВНО прово­ дити своє дозвІлля.

ОднІЄЮ з найпримІтнІ­ ших подІй останнього ча­ су

в

,культурному

житті

мІста став фестиваль РОК­ ансамблів,

як

мІсцевих,

так І запрошених. ' Протягом двох вечорІв вІдбулося прекрасне ДіЙ­ ство,

котре

коштувала

багато сил І здоров'я Ао­ го організаторам. АДже не виправдалися сподІ­ вання на спонсорськІ по­ жертви,

отож

дoвenося

викручуватися. І з цим завданням успішно спра­ вився

ОДИН

з

головних

органІзаторІв фестивалю, nрофе(2lЙНИЙ актор Юрась Ирасюк.

га

Правда , деяка була надана

колег по

допомо­ з боку

мистецькому це­

ху, музиканта Бориса Лнниика та його групи, котрІ

и8Д8JЦI

ИнІВСЬКОІ

апараТУРУ

cMera-шoУ ••

якІ 06JIаштувanи. світ. . .

ефекти

та

· так звaвиl

ет.уман. на сценІ. ~lДOMa у нашому мІстІ ФІРма

і' робl1'ВИldв. CпOBO~ ма­

«Адель. прикрасила зал · чудовими квіткО!ІИМИ композиція.\tи.

капітал.

ПраціВННКИ Броварсь­ коУ фІлІ! еМерк'юрі rлоб­

кстрих

ва

СЩ'Іна

І

предс~єте,

формула:

Поки що

«капІтал.

труд і

І 4ТРУД.,

мирно ужива­

ються. СподІватимемося, що так буде І надаЛІ . Лю­ дИ ж' ВІдчувають,

стойно

що

до­

оплачується

ух

праця . Адже В ХОд.1 не­ економІЧІНОГО розвитку не

було

сформовано бlльшо­

го

експлуататора ,

нІж

держава. У колективі лю­ ди знають, що навіть при

найменшІй можливостІ ке­ рmництво намагається по­ ЛІпшити Іх матерІальне ста:новище. І не '11IЛЬКИ шляхом

ти

-

виплати

зарпла­

надається

матерІ­

альна ються

допомоl'.а, вруча­ подарунки.. . Спо­

дІваюся,

тек<:. ним

ми

що

наш · еБро­

зробимо

солід­

ПІДПриємством.

(ДOJIAPН США) BPOВAPCьaoro

Вро..,., 6J2DoВ. 'неаав. .

І

випуск

партіями до

ПЕ ПОТРІ8НО

по­

крупними

ми

жumm.

вижива­

фІрмами , спІлками,

реЧІ.

тися на цей ПРОЦес, то мн СВІдомо сприяємо роз­

"УАьmурн.lJго

новонаро­

ринок,

ємо . Доводиться крутити­ ся . Так, ми встановили прямІ зв'язки Із . багатьма

ся

тиву малого пlдпривмства

наш

ВІть

одягнених

.і і і і і і і і і і і і і іі і ііііііііііііі; ііііііії і і і іі і і і і і і і і і іі і і і ЇЇ і іі і ііі.ііі.і .. і і і.

Микола

страшні.

все-таки, працюв­ те вн не на скпад, ва­ cк1Jtькв меш ВlдОВО, та І робlТВВКВ ~8IOТЬ при­ стойну заРlШату ... -4 Як би там важко не було; але завдяки на­

раІни, стрІЧІ

МИ НЕ ІІІІРИВІІИ пондент НЮК.

не

ХромІІСО

додати конкурен­

І

ви,

!!~!!!!!!!'!!II!ПIUI1ІІІІІІІI!"""IU'П!В'!!!!!!!!'!II!lПIНІІ!І

спlлкувтьCJI

нам

-

нІякІ

попитом у покупЦІв . До всіх споживЧих якостей, котрІ мають нашІ обн~

ДOB~

МОЛОЖАВИМ

тоді

перед,

таких

працюватв

і

що ми такІ меткІ . Насам­

~~

вироб­

умовах

переплетlнь

-

Юкрейн,> виroтовили рекламнІ щити . А місце­ вІ вІйськовІ поЗИЧdЛИ си­ ловий кабель для жив­ ле~ня

всlЄУ

апаратури .

ПереповІсти змІст фес­ тивалю

-

справа невдяч­

на . Все це потрІбно було бачити. Хто . ж ПРОІГНОРУ­ вав можливІСть за симво­ ЛIЧ'ну плату вlдпочитн, нехай нарікає сам насе­ бе . А втім, цю втрату

.

МОlЮlа

надолужити,

вий фестиваль.

І.

ВАСИЛЯНСЬКА,

директор мІськогО КУЛl.­ турного метеІ •.

центру

ВIДДШВIIIIJI ~-a).

28.12 180 183

бо

працівники центру навес­ нІ планують провести но­

80.•• 178 183

еПро­

,


••. ".~,Q~~~~9.,~ц~JLj

"."

12.35 Із ЖИТТЯ еміграції. Картинк~ З

ПЕРWИЙ КАНАп 'УТ

виставки.

7.35 Гімнастика 7.45 Світ за.вчора 8.00 СТУАlй .1+' •. Т,лесерім .Дмивсті•• 9.011 Світлиця. Українським коpollfl спі. 9.30 Мул.тфіn.м на 3амо ......... '0.30. Програма .Ку!. 1'.011 Док. теnефільм .БоЙки. 11.50 СвітлиЦІ!. Художник Р. Масаут08 12. ,О Феєрія Різдвяної ночі 14.25 П. Чайковський. 'ЛУСКУНЧНl< •• . Теnевнетава дитячої ШКОЛИ

13..15

Музична

програма

k,-каТИГрl"

17.011 НОВІ!ІНИ '7.20 с.рім ,С,крет тропікаики. 18.10 Година пік 18.35 агадай мелодію. Т елегра 19.011 Тема 19.45 "'іри. кана 20.00 ЧАС . 20.45 О. Сафоио.. і В. Сонміи у ее· . piM~ .3имо" .ИІІІИ... , сері. 2'.45 З Гафтом ПО _1Тю. Вечір в

МYIII-.'

т.,... ДOnOMaгall".

16.011 УТН 16.18 На зимових святах у Верховині '7. • •ІСТ....,.• •30110" курча •. ХУА. фlл.м .nOАаруиок н. іме .. ии ... 18.10 .МУIІ.ТФIл.м .~і3А"ниіі скар6 М....... 1 сеРІІІ 18.• Блок-Нот 19.011 УТН 19.15 .Classic·npeM·rp- у Славутичі 19.45 сту"іll .1+1 •. Теnесеріал .Ди· насті.. . 20.45 На д06раніч. діти! 21.011 УТН . . 21.45 Студі• • 1+1 •. Кращі фіn.м" І. &ерг.. ана .• Вечір 6.а]ні •• 23.20 Експрес·іllфарм 23.35 Т елегра .Лрограма передач на

.Сучаснику.

22.50 НОВИНИ 23.011 Рапі Париж 2~ ,О 10. Ше...ук

Гранада У .У'"

-

Дакар фlл.мі

С. СІІІ"ИО" .Ду.ів ".и ••

~ДРVrми КАНАп УТ 8.05 Вікна у CBn. Міжнародна про·

10.05 10.25 '0.30 ".30 11.40

Пі,сенний верні·

rPOМAДCbKI РОСІИСЬКЕ ТEJlЕI5АЧЕННЯ

6.30 TenepaНnK '.011 НОВИНИ 8.15 С.рl. . .Секрет тропіканк ... 9.05 Мул.тфlл... . 9.25 Різдвяна минка у Кре .. nі 10.20 Д. XaplnllH у .УА. фill.мі .з.: _ ~нніі,ФJfrОН •• 1 і2 ~ї_ fi~

Анонс,кnіп

·::~ ~~::O::aг=::

••

16.50 Музичний світ '7.05 Грані 17.35 М,.ьтсерian ДП. дітей .Кен"і •. 18.00 СІТ. НОВИНИ 18.15 У дні кані_уn. Муn.тсері... Ну. nострн ..ЙI •. 7 сері. 18.30 CNN. НОВИНИ і9.0ІІ СІТ. Спорт У сві"

19.10 Авторська програма 19.25 Худ. тe"ill~" .Санта-6ар6арао 20.20 Кажут..... 20.30 Вікна. НОВИНИ

2.D.50 Добрий

вечіе1

По4ІГu.Гoу -ёамот'нього холостяка

22.011 По діnу. Економічна програма 22.30 Вікна. НОВИНИ 22.45 С.іТО8 .. Й детект"в. .Ш,,,,,ок Хол ..с. 23.45 Одноаl(ТНИЙ баnет на музику 0.011 0.15

Ф. Сінатри .Блюз їі життя. ClТ - на грані доби ХУА. філ ... • Грішн"к.

7-й КАНАп

~3.45JоРГінфорМ.

,

. •. .....

.... ....

.

ТIJ1IКOМI1AНIIPТМ О.ОіН~зета .....

0.15

.Река Совок.

21.30 Телегазета 21.55 Нерухо.. ість 22.20 ХУА. філь... п'"'.....і.. 0.10 Програма телекомпанії.ТОНІС. .Джереna. . 0.40 Ху.. фіІІ.... По тоі 61к о.і_і.

..

Нiчtt іі кі_..: хїд._..

ТРК «rPABIC» (З5-й КАНАІІ)

Q6'сднанн. «YHIКA-1V»

7.05 МуЛ.тф!n".." . 7.25 Грації аід .Гpal~ ..... 7.45 Док. філь.. .6epii'MHI!.~ 8.10 "'"ьтфілliМlІ ..... .. 8.3t Світ jю.3вar .. . 9.00 ТорriнфOpм '. . .' .... . 11.05 Прихована -.ера вiA"Г~CY8 1• .20 Г~i( від .r~N;)'. . . t'АPbAв.tниЙ сііт

«ICТV. (Aii-a-n-BQ 7.011, 18.30 Дитячий клуб України 7.30 Мнстецький канал • Територія . А •• Хіт·парад . 8.00 Різдвяний хор 9.011 Телкеplал .Жорсток"Й c8lT., '70 со (Вене(JlJlа) 10.00 МисгЄЦbj(ИИ канал • Територія д. 10.30 Суєта суЄт 11.00 С торінlWIИ фести'IiIJIЮ • Таврій­ Cbl(i ігри •• Гурт .Ногу звеЛО •• ч. 2 11.30 Мистец"кий канал • Територія А •. Хіт·парад 12.011 Фігурне катання. Зірки на ЛI>OДУ 13.00 Софі nорен у ху". фlл.мі. .Xnопчик на Ам"іні•. 14.50 Магнати. Карл Лагерфеnl>Д 15.45 Шлягери .Червоної рути-9S. 16.15 Худ. фlл.м .Сніго ... Й скар6. 17.45 Мул.тсеріап .М..ен", nулу. 18.15 Му,..тсеріап .Томас і його АРУзі. 19.011 Кіножурнм .Єралаlll. 19.10 Новий день. Новини' економіч­

.

2u$. e-pIu .Мaplмар., со 61 :lf.88I:foвopiч1iМЙ А;lйджесі :lf.1ttоpriнформ. .....

21.25 Х,.. фіммtcllOкyCU . '. 2).2$

Музичні. IIQВиt114

....•..

23.45 ВоГОНЬ. ВOД~ і Miдl!i TP~·· .• · 0,011 Торгінформ' .... ЗО-Й КАНАІІ ТРК .Киlв

.. ·

_

7.00 РанкО8а інформаЦіЙно,.музична і. програма .. .TET-А.Тет" 8.05 ОТ-ЗО . . . 8.15·С1ВОРИ c~

'Ш'р"ок

них реформ

'2•• Свічадо 13.10 Музичний світ 13.15 Хрнетос РОЖдається 1~. У ....1 камІкуІІ. МУIІ.те.рian .Ну, nктри.ЙI. 6 с.рl. 13.50 Вікна. НОВИНИ 14.011' У Ані каніку•• Ху.. т....Iл.м .у nOlllyllU anітана rpaнтa. 6 с.

9.011 Телегазета 9.25 Муnьтфlл ... 9.35 Нерухо.. ість 10.011 XrA. фіn~...Легенда. 11.30 Бюро працевлаштування 11.40 Програма телеко.~панії «ТОНІС. .Кіноафіша тижня. теnекомпанії «ТОНІС.

Музи,*,ий світ

12.011 Програма

Дак. філ..... Віват. Артеку!.

.ПташиниЙ р'инок,

Вcenepeмагаючий ГQJIОС віруіочОГО

.

-

18.50 Нерухомість 19.15 Ху.. фільм .Шукачі приго". 20.50 Бюро працевлаштування 21.00 Проrрама телекомпанії. ТОНІС.

Холмс.

.

. 1ІІІЕ&АЧlННЯ

~ uo НОВИНИ

.. ,. . , 6.25 Анонс·сенс І 8.15 Сері. . .Секрет Tponi..--. 6.45 Доброго ранку. Україно! . 17.00 НОВіІ!riИ 7.45 Експрес·інформ ! 17.20 С.рlм .Се_рет TponiкaHK". 8.011 Гімнастика : , • .45 "'іРНIІ _ака . 8.10 Ст,.... НI •. Тlllесерlм .ДІІ- .20.00 ЧАС . НІСті.. . 20.45 с,plм .з- __ •. 2 с..... '.10 Доброго ва.. здоров'я . 21А5Тeлewoу .501150. 1.30 Ремьність неможливого : 22.50 МосICllil - Кремль Монітор. •23.10 НОВИНИ 10.10 Сту'" .НI •. Ко.,дl. 'СnO_іЙ і . 23:20 Ралі I1арнж-Гранада-Дакар . plAiс.... 2~30 C~M 'С. н.. ст_ ,I•• 12.011 УТН • СІІУ8І6а _Н)О 12.10 Полуден.. --====~.~:-:-::':':~~=-'2.55 СТУА- .НI •. КращІ фІа.м.. дрvrии КАНАІІ УТ І.&ергман,. еВечlр 6ІІані.. 8.. Прес-Навігатор t.t.4O - 15" Національна академія 8.18 ВікнІ. tЮВИНИ наук України. Електронна 1.25 шоу caмoTHIIOfO ІІОІІОСТЯІЦІ

'.sq

.r.

.

· Ху.. теll8фillьм .Ca~pa. і 20.20 Кажуть ...

. 23.35

Комn'ютерні технології Ху". т....lл... .В.. гі......й кои, трект •• 1 СІрів

OJIO СІТ -

на грані доби

.~~=7~-й КАНАІ1

к8Іnca надіТ.

1~05 .ПonелlOWка.. Балет С. Про­ коф't:ва • 14.8 - 15А Національна академія · наук України. Електронна комn'ютерна газета .Все всім •. Комп'ютерна інформа-

ція абонентам УТН

.3олоте КІрча •. Худ.

фlл.м .Гусі·лебеАі nеТIІТ..·

17.35 Вулик пана Савки 18.05 Усмішка 18.20 Новий день. Новини

еконо .. іч-

них рефор..

18.35 Телевізійний аукціон 18.50 Мікро Фон . 11.011 УТН 19.15 Таврійські ігри 11.35 Наш час 19.45 Студі •• 1+1 •• Теnесерім насті..

'.15 Серім .Секрет тропіканк... 17.00 НОВИНИ 17.20 С'рім .С.крет тродікан .... .18.10 ГOдllнa.niK . 18.35 КиїВCl>ка панорама 19••У пошуках втраченого. Діна .Дур6ін :11.45 "'Ірн. казка

20.00

11.50 М,IІ.тфlл.м 12.011 УТН 12.10 Живи. яnинко!

16.011 16~ 10 Наш час 16.15 ••СТИIilJlЬ

Телеранок НОВИНИ

.Д...

ЧАС

20.45 с.рім .3..мо. IМшн••. 3 сері. 21.50 Прес·клуб .' 22.45 НОВИНИ . '22.55 Ралі 'Париж-Г-ранада-Дакар 23.05 С.рian .Т. С. Н. (т.л••іаіЙна (ІІ,*,-Н_Н).

ДРVї"Ий КАНАІ1 УТ 8.10 ВікнІ. НОВИНИ' .25 ВітpUcі 1.10 Днт""а po3~Wla " ........ .Хочу щеl.

9.25 Вифnеє ..ське світло 10.05 Док. фільм .На семи коnьорах. 10.25 Ху.. тueфїIIМI .еанта-6ар6ара. ·11.20 МУЗІІЧНі _ _ 11 •• Бізнес-фо~ . 12.15 м,..те.рім ..... Аітей .КеНАI •. 52 CtJiя . 12•• Теll8СІpl. . .ЦарІ...... 16, 17 ч. 13.50 ВікнІ. НОВИНИ . 14.011 Ху.. філ... .3смот.. й lІанЧJOГ. 15.25 Теneанонс .

.(англійською

огляд

мовою)

23.30 Мистецький канаЛ • Територія А •. ХIТ,п~рм.

.Німець-

.д,u..нт....

7.00 Дитячий клуб Украіни 7.30 Мнстецький кам....Територія А •• Xit-nap;lA ДНПIOJiIOIIН"а'6_

.

... Новмни. Ен-Бі-Сі

UO діі-Ті-Ен.

MЇllCll8PfAНмii ОІ'ІІІІД'

У.раіНОМО8Н"

""*

І.• Т-.рім .ЖОрстоаі '71 с. (ВeнtCJtlll)

C8ire,

lo.~ Музична програма .Хмарочос.

11.011 Час зірок 11.30 Мисгецький канал 4ІТериторія А •. Хіт-парад . 17.45 3 ..,1І.тсерl8llу оСі..'. liapluтl. .Мамк..нй rвpoй. '8.15 МУIІ.тсерім .Томк І його .",. 11.

годи.

12.25

(ІТ·ЗО

ТРК .КИїВ.

12.30

Те...есеріilll 'ЗУХllJlі іі вродл"ві.

9.25 9.35 9.55 10.00

Муnьтфіл.м Нерухомість Муз. кліп ХУД. фіllЬ... Шукачі пригод •

.

. 'нОВИНИ ...... ТЦІКОМПАНІІРТМ . . Спорт у світі ·.19.10 Авторська програма 11.25 Ху.. Т8ІІефі... ьм .с.інта-6ірбара. 20.20 Кажут ..... ТРК «І"РАВІС» 20.30 Вікна. НОВИНИ (З5-Й КАНАІІ) 20.50 ХУА. теllесеріап .пос .. іWка йщірк... C)6f' ........ -VНfI(A-ТV» 21.40 На всі боки 7;011 AfIbiIC програм 22.00 Саундпарк ··7.oJ.БіСтро ..гPileіс. 22.30 Вікна. НОВИНИ паніДі"Jt.Atlrлїй­ 22.45 Сезон. Міжнародний туристмч, ··7.15 .«ШкоJiа аок. мова ДIta ~;'YPOKI9" н"й ОГЛЯД 7.25Гpliціі від «ГlЩїСу,.'-. . 23.05 Худ. T....ill~ .В .. гіАииіі _он· 7.45 .Итorit. з ЄвгеНом КМС:еllЬоенм тракт •. 2 с.рі. 9.05 БістРо .Гравіс.. . .. . 0.00 СІТ - на грані доби 1.15 ТоргінфОрм 19.00 дноНс прОі'рам 7-й КАНАІІ IIJ15 Біtтро .г ра.іс. .. .... '19.'$ Ху.. філ... • СIіІ....; с. "~~OII

18.30 Дитячий КпY«S України 19.00 Тenerpa.Вірю - не вірю• 19.30 від .Перехрестя. - до ycnixy 20.30 Т.IІ8С.рian .Жорстollill с.іт.. '72 с. (ВeIl8CyeJl.) 21.30 АЙ·Ті·Ен. Міжнародний огляд 22.00 .іn... і] серіі .611101.. rlл-стріт. .Вибачте, nO"IІІІ"ВС. номаро".

.23.00 АЙ·Ті·Ен.

огляд

18.00 Телегазета 18.25 мультфі..... 18.50 Нерухо .. ість 19.10 Муз. кліп 19.15 Худ. фill .... к,ктусовиЙ Джек. 20.45 Бюро працевлawтування 20;55 Програма телекомпанії. ТОНІС. ,Пташиний ринок.

21.15 Телегазета 21.35 Муз. кліп 21.40 Нерухомість 22.00 Муз. кліп 22.05 ХУА. філ....СІІ.оз .. "іА "още... 23.40 Спортивна nporpaMa .Бушидо. 0.40 Худ. фlл.м .Казіно РоЙап. «ICТV» (Ай-Сі-n-Bi) Дитячий клуб України 7.30.МистецькиЙ кa~n .Територія

7.00

.УКРЛОfТо ..: ~ЛОТ~ .а

. . npaмо,"уефірі)·. ...: .-. 20.35 (.рім еМ«ріМар., с.63·\

А

•.

Хіт,парад

Анrnомовний 6nок

m:~

8.011 Новини Ен·Бі,(і 8.30 АЙ-Ті-Ен. Міжнародний

огляд

Украіномовний 6nок

9.00 Т,nесеріап .ЖоретокнЙ с.іт., 172 с. (Венесуела) 10.00 Від «Перехрестя. - до успіху 11.011 Телегра .Вірю - не вірю. Н.30 Мисгецький канал .Територія А •. Хіт-параД 17.45 3. МУIІ~тсеріалу .КujI .. Зuеноro лісу ••Рам_.. у••змен"". 18.15 муяыtрімM • Томас і іого АРУЗЇ. 18.30 Дитячий клуб України , 19.00 Поп-авангард .Червоної pyrи-9S. 19.30 Баскетбол. .щотижневий огnяд НБд

Крок і lІо.. панія Тмесері.. .Жореток"Й Сlіт., 173 ~ (ВенесуІІіа) 21.30 АЙ·Ті·Ен. МіжнародllИЙ огляд 22.00 .1.... із серії «BYllllqi Сан-ФJI8II' Ц"с_о ••Смерть І и6~qI. ~.OO ДЙ·Ті·Ен. Міжнародний огмд (англійською мовою) 23.30 Мистецький канал • ТерИТОРІЯ

20.00 20.30

15.ЗD 8ceneремагаючий гоnoc віруlOlОГО

20.45 На д06раніч, Аітиl .17.011 Програма передач 21.011 УТН '17.05 Ос.ітніЙ кaнu ./іІІя школярів. Рід. 21.40 Наш час на мова. tOii.. дай. Боже.. Зару. 21.45 Чемпіонат України з баскетбо6іжна lІітература. .ПіСИІІ про Ропу. .Будівельнмк·Хорда. ланда. - франЦУЗЬКИЙ народ· • Київ·Баскет. н"й епос доби середньовіччя 23.45 Екcnрес·іНфоРМ'7.45 у дні каilіКУIІ .. МУЛ.JC.рl. . . Ну. ~OII Телегра .Програма пе~дач на' . пос,~,,~!•. 10ce~l_ . заВТDа.

npau.

Міжнародний

С8ІІІІі.

"=~=~~;~

6.45 Д~o ранку. Україно! 7.45 Експрес' інформ . '.011 Гімнастика 8.10 сту",_ .НI •. Т...серіал .Ди. НlСтl•• 9.10 Фінансовий огляд 9.25 Оранта 9.55 Спраан житейс"кі 10.30 у ....1 lСанlкул. .ПеplOЦlіт· ....

Ай· Ті·Ен.

0.1' Муз. кліп О. '5 Ху.. фіІІ...

...

1.25 Анонс.сенс

23.011

19.45 Бюро працевnаштування 19.55 Ху.. ф1л.- .Ч..ри. 21.30 Дитяча програма .Хочу щеl. 21.50 Телегазета 22.10 Муз. кліп 22.15 Нерухомість 22.35 Муз. міп 22.40 Х,.. фfII.м .Коам r:appI JyCТp/.

і 22.30 Вікна НОВИНИ : 22.45 Музичні новини : 23.05 ШIIіІIІ до ринку.

'1 " .. Св!'лИЦIL УкраїНСІ>Кий .ороемй

6. . АнОИС-tUIin 6.05 Світ за вчора 6.15 Агромагазин

Філ... і] серії .Wnя... • у IfOрно~lл .. х тона••

ка хвиля.

,"'Л.40 ВітР.ажі

..

. Cnl • 16•'5 "'-_T..II8Ii~ .3смоте курча •• Ху". 1.12.10 Му..таpl.. .ІІІ. "'тей 4IКeн"'t. філ ... 'ТІІІ"" '!І*"'..иу А,ІІІІ. '1 Q.35 .іІІ lІІСТ8. . .Наар СТОАСІІІ•• 17.35 Мул.тфІ••м .~I3AUИніі cup6 ІІА Му3ll'iнllЙ Сlіт . м....... 2 ce~l. І ІUO Вікна; tЮВИНИ 18.05 Щ~дрик-щеДРIIИИIІІІ- -ь у - ' ІІІІІ1-. Хоі. _....... У 18.25 І ТІльки музика -, -.. .... ' - • 18.45фінансовиЙ ОГЛЯД ~ _іт_ Г~. 7 с. 19.011 УТН' . 1$.15 Манстер по ~y . 19.15 .право •. Тenежурнап І 15.30 Вc~ .... голос .IPY~ 19.45 СТУАі •• 1+1 •• Телесері. . .ДІІ- І' 17.05 ОсI~ТНIИ ~ дNЯ ШІСО~р& Іс: ..астій. ТОPll!. УкраІНИ. Побут І ~I 20.45 На Ао6раиіч; АіТlІ1 YKpaI~1>ICOrO народу. ~ ВСІ ру21.00 УТН ки мамстер. Вироби з бlC!РУ 21.40 Наш час 17.45 Тел~ . 21.45 Сту.l• • 1+1 •. П. Селл,ре у . '7.50 У .....lкан!':'". Мул~таРI" .Ну, · фіАь.. і .Містер Хофф..ан. : постри ....... 8 сеРІ. 2345 Експрес-інформ :18.011 ClТ. НОВИНИ '. .• . 18.15 Му....тсеаіа. .Ну. постонваіі! •. 9 с.

(Великобританія)

22.00

18.25 Мультфі.... 18.50 Нерухо.. ість 19.15 Програма теnеканалу

:20.30 ВікнІ. НОВИНИ · ~ Добрий вечір!

комп'ютерна .газета .Все ... док. фі_ .БоЙКи. всім •• Відеоінформація' і рек1.35 Ж_о IUlllНкo! лама. КОМ... ·lОТерна інформа- і 1&25 Ху...........Chta-ІІр6арм ція абонентам . -: t t..21 ГраЮт. усі .

:1: ra~ час

19.30 Європа-2000 20.00 Сторінкам" фестивалю • Таврій· ські ігри •. Гурт .Ногу·звелО». ч. 3 20.30 Т...сеplм • Жорсток"й с.lт., 171 с. (ВемеСJl.а) 21.30 дй·Ті·Ен. Міжнародним огпяд

",18.00 Телегаз~та

бщт на MY~"KY

і i'fioмAдcЬKE,PoafIci.a

І

18.25.Мул.ТФ".м

21.1S·НугарськиМ монастир

1ЦО Т9РГінформ . 21.45 Ху";'фіітlіМ ." в6tat pac""I~.

-_.- -

.

Світов"Й. детектив.

•. ~~.f!I.I~,!'9F»~~ :.(.:_:·!·~1: . ПІРWИЙ КАНАІЇ УТ

тектура лыва

Ху.. ТIІІ"Iл .... Вечори иа .У' тарІ 6lлй Д..кам..... . Від Анастасії му;.мчний Сlіт Зимовим ранком Хореографічна композиція на "узику К. Сен-Санса .я хочу танцювати.

23.45

1.011

М. Равеnя .Боnеро •. фільм .ЇKpaЇH~bкa грхі·

16.20 Док.

грама

8.35

завтра.

УТН Ц.55 Наш час 0.011 Нічний канап. саж; 1 Ч.· '

туман..

14.011 НОВИНИ (з сурдоперекладом) 14.20 Зоряний час '4.55 му".тфІмом '5. ,О n. Ккаткіиа "f ком,,,1ї .Прибор-

мнетецтв

15.10 OдllH із тисячі уроків '5•• Му".тфІл.м .Як ІСоак..

.БузковиЙ

.

9.011 Телегазета 9.25 Мул.тФIл".. 9.35 Нерухомість 10.00 ХУД. фіllЬМ .Чвари.

А." Хіт-парад

.


ПЕРШИЙ КАНАІІ' УТ 8.10 СТ'Аі •• НI •.

тм.с.рі.,. .Ди.

8.15 с,ріал , 17.00 новини . 17.20 Серім .СІКрет 11.45 Вечірн. КІ3КІ 20.00 ЧДС

23;311 Ху... т."ефі".... ..lІгIАНllіі кон· ТраКТ •. 3 с.ріА тропіканкм.

,.:30 СIТ_ЗО:r'ЕТ ·A~ ТЕТ. .

насті.. . 9.10 .Право., ТеneжypНiIJI 9.45 І тілЬІІІ музмка . ~45 Серіал .ЗIІМОва BIIWIIR'. 4 серІ,,' 10.00 СТУАі. .1+1 •• ' П. СІІІЛІРС У 21.45 Чоловік і жінка фill~.. 1 .МісТlР Хоффман. 22.25 РiIJIі Париж~Гранада~Дакар 12.ао УТН . 22.35 Музо6оз . 12.10 Полудень 23.20 новини 12.55 Фант,лото .Надія. 23.30 Сері.,. .Т. С. Н. (тu••ізііінl 13.55 РеilJlьність неможnнвorо СІІ,.6а но"н), , t4AO - 15AIНaцioнan_ академі" .~~----:;===:::::~:::O::':-:-::-::~=-­ наук України. Електронна" '"' АРYrИИ КАНАІІ УТ комп'lОтерна газета .Все "8:fll- Вікна. новиtiи всім •• 8ідеоінформаціJl і рек8.25 І .тільки музика . лама. КомП'lОтерна інформа- 10.25 Х'ІІ- темфі,.,...СІита-&ар6lра. ція абонентам . 11.20 ПрограМа .М. . 16.00 УТН . 11.40 На всі боки · 16.10 Наш час 12.00 MY"~TClpiM. ІІІІ" Аітеіі .К'НАі •. 16.15 Дп. АітеЙ. Х,... тёлефill....гос· 5З сері" . т" 3 ..аіі6утн.ого •• t сері" 12.25Тмесері.,. .Царіана•• ЧІСТIlНИ 17.20 Лего-експрес . 18, 11 18.05 Імена. д. Марчук 13.35 ДОК. телефільм .Під святим Ку· 18.25 Футб9л плюс рилом .... 18.45 Фінансовий огляд 13.50 Вікна. новини 19.00 УТН 14.00 У Ані КІніК,IІ. М,л~тфіл~м 19.15 З перших B~T . .Ріцмні К1311118 11.45 СТУАі" .1+1 •• Тел.серіал .Ди. 15.15 Світлиця. Шпон, К/lей і фантазія • насті.. . '15.30 Всenepeмarаючий голос віруючого 20.45 НІ А06ран"', Аітн! 17.00 Програма передач · 21.IІО.УТН 17.05 Освітній канап дnя ШКОnЯРIВ. 21.40' Наш час Музика. Музнка і кіно. Німець· ,21.45 Сту_іll .1+1 •. КО"'Аіll .ІНАІІ· ка мова. Урок 19 ...... , ПаРlІмl. 17.50 У АнІ камlх,,,. Мjл.тс'рі.,. .Ну, 23.20 Експрес-інформ· nocтpнuiil. 11 серІ. 23.35 Телегра .Програма передач НІ tl.1ІО СІТ. новини завнтра. t8. 15 Мул~тс.рі.,. «Ну, nOCTpllвaii! •• 23.45 УТ 12 сеplA' 23.55 Наш час 18.30 CNN. новини _·=о.~ОО~Х,;.::",~фІІІ~... :;;;.;,;.,..;,:.;_~,::......_ _ 19.00 СІТ. СПОРТ у світі -= 19.10 дВТОрсЬка програма rPOМAA(bKE' РОСІИСЬКЕ 19.2$ ХУА. Т""ІІІ'" .Саита·Нр6lра. ТЕІІЕ"ЧЕННSI 20.20 Кажут~... . ,~ T!II!JI:!IIRI! "".0 'н" '''' .' "І 20.30 Вікна,. .новини

18.55

Нерухомість

;:!i!e~~~~~i.:' ~:::~ ~~;~ir~· .граф MOHТI·K~c·

O.~ СІТ ~ на грані доби

18.00 lЦ:iМelт ОО! " . : : . '.. 18.25t.мo~ (~ '.' '. . .: . ' :

20.45 20.55 21.05 21.25 21.30 21.50

.1&45 ЦеМI<iН08иltli

.'9,IІ,nO .тОЙ бік РеаІІbЩ)qі"Фїльм4

." . . •..:;... ~цiJtн'teJlЬ. .. ' "" .. ": ,

....

В;38 Митні НOtIМIIи.

ІСТРО. ра8ІС..... •

. ..... .

,

.

' . • С_I:1.З'" '. .~. ~I~'L ........ 11_._ І Н.екера . "'r.. .2135 . .Х'І'. .~ .........1 ..... 'HpIit8.a·W'!.8,.cМ!C.;2.rl., "". ~.. _.'.,iu~ . " - СВітські iCtopii' . -"""~ 21:15 . ....•.. 23.4$ j;:ItД!tJ~~': '.. ". . .....

0.00 б,ст/)<) .rP!l8i(;,.·, '. .0. IСПoprіНФC!Plot.· '.' .... -.. 30-й КАНАІІ

.. ' '.' ТЕТ А ТЕТ

о.ооЩоу"rji»6рЗбіЛі.JiрДУ4!оtюТі

·1.oSРі.~к~-~... ~Т\opaMIД&8' .' ' . ' .. , "L1sст.орйі:.оє~II' 1.00 X,~~"'~...l(e~"~~ї..ici

.r."...· T O . . . . . .

.~.'T_.,ll11.

.Геorрафія пристрастей.

_-.!!~,. (Ай-~-ТІ-19

7 оо Д' б • ИТЯЧии КI1У України 7.30 Мистецький каНiIJI • Територія А •. ~іт,naрад Анrnомовн"й 6nоІС 8.00 Н08ини Ен·Бі·Сі

мlнісм. 1ЦО Що?Де? ПoЧot4у? 2t.30 .1&;cii;-1І8 "ре_ставпяє .. ' n"et.

n ..... ''''' ...... " ......",'.-,.'

Муз. кnіп

0.00 ХУА. Фill,•• СІІЙ••.

2fJ15 Хрещаnti.l ' .

23.1S.Фінансиtт..: 23.)S.л.о....nорож·.. _____ ..."

Муз. кnіп

Нерухомість

!Юграма телекомпанії • ТОНІС.

.

.a~ c.~ ,М"",С;64 21 ~to ТоРгіНф6рм. 21.25 Ф"'~"t"it.·.С~ (Фран....)

Муn~тфill~.

22з1'4055 Хп,,,· фіll'" .ДРУМИ"І .'ІСН_КІ'

'19" ~II,TЬ . JClIilі!И1t И•. ~ІООМУ

19 t5 Ху, . .:....... сі ".' . ' 2·.МIСЦІ.· " . '. . . :2О:25ж..,,;.nrХХі:Т:! ~< •..•. . "9$CaiieJleKfto,,""X .рі)зiW. 2.О.3ОСIТ·зо.. . . . . 21J1O Бiqpo~ГРа,іі:. ......... . .' .... :. TP~ -киів..

Бюро праl\еВl1аШТУВі\ННЯ

Теnегазета

8.ЗО Ай-Ті-Ен. Між~ародний ОГI1ЯД УlСраїномовн"й 6nоІС

9.00 Телесеріал .ЖОРСТОКИЙ світ0 173 с. (Венесу.n.) , 10.00 СТОРІнками фести'валю .Мело-

ДІЯ. (телекомпанія .МістО)

.11.35. м,,....,. іі... . . 1 7 . 5 5 TOK-ІііОУ .• я Сilма,..~ЯзакоQ.. Ні55 ,. АІЦ JllllііІ...і.іс 1li4iа-... с......... /lllCЬ') чonо.іка. .' .~.. , -_'. ",";_ .. 18A.J:.......;6 .toTAP.~ х,';'фl/іМ

:11.0030 Кром і компа .. ія . Мистецьким каНiIJI • ТеРИТОРІЯ д •. Хlт.парад . 17.45 З мул_.тс.рі.,.у .KC?!M·HMwnop, КІІ •• KIMeц~ оneрІЦIІ .Таііф,и. 18.15 Муn.тсеріlll .То.ас і iioro Арузі, 18.30 Д~ТNЧИЙ кnуб Украіни 11.00 KIHO~YPН'" .Єралаw.

.• ..••........ .. 1~AO~ •• фj,A.t.=,.~і~~)·'

21.ЗО A~.TI-E~. Між.~ародниЙ щляд

"I.2ОІеатр ..на ДОIlO.ItАХ . "А$.До'мус' . 10.06.JMiCtpIlII.•hAIIJdмu. Н.ОО3Sх!ІЙІІннджазу.

. .

.

«ІОТАР»

і7.00 Дмт"'llifекplll.·· .Рї,."ііІ\ сlClfl6 ММ...... ' . • . . . . .

.

..

.... > : . .

.

~~."·L.ф~.~.···.•~.І.~~і'~і•.іtІ.i.I~~'13 . ~~~;;::::~::; .. ; . 14.~1'=~~9~~.~

•... -ТOНJC:.

,о.оох,,,,. фiIINI .~aYC08llii д.еК'

22.00

~11;:e l~о~::~н:~nШ права.

П'ЯТНИЦЯ ·12 .........,...-.:.~..;.: ..;.:.:._-:-~>

.........;...•...' ..;. .........;....: ..,....,.. ~............ , .....

;

ПЕРWМЙ КАНАІІ УТ.

rPC)МAACbKE РОСІЙСЬКЕ

9.10 фінансовий огnяд 9.25 Док. телефіnьм .Театр Пара. джанова.· •

18.10 КиїВСЬКІ naнopaмa . 18.35 I(римінanЬНІ""роніка тижня 18.55 Поле чудеС 19.0 ....ірн.хаlCl

наСТІ..

1'.'0.~HiIJI .Франс btтернасіОИilJlЬ. представnяє. Інтеграл. Стефан Ейгер .'

12.00 УТН

ТІІІЕ" "ЧЕН U4111

....

5.00 Tenej)aнoJC

"111І

.

8.00 ювини 8. 15 Сер/аІІ .сех"т тponllClНIСІІ. 17.00 НОВИНИ

20.00 ЧАС

2ОА5 с.,і.,. еДеТ'.ТlІвне lгентст.

22.10 ПерсОНІ 21.30 Вікна. НОВИНИ 22.45 Від днастасії • 23.05 МузичНІІЙ простір 0.00 СІТ - НІ грані АО6М 0.15 Ху... темфіІІ.......rIA"мй траа •• 4 с.,l.

!. ,,,..,.

20..115

• ТОНІС.

МОНТІ·Крlс·

Бюро ПРdцевлашrУRаllНЯ

ДІІТІІІІІ програма .Хочу ще!. Телегазета ~f.40 Нерухомість 22.05 Ху... філ ....д.ек Стрмбун.

20.55 . 21.15

-ом·

, 23..115

13.50

Муз. КI1;П

ХУА. фill~м .НовиЙ світ0

__ .

«ICТV» (АЙ,:,С},:, ~-I'l 7.00, 18.30 Дитячий К пу6 У<раїни 7.30, 11.30, 23.30 ми<.""",кий кан~л .tериторія д •. Х"""'рад Анrnомовний бnоlС

• .ао Новини Ен·Бі·Сі 8.30 АЙ·Ті-Ен. Міжнародни;' оrnяд . Україномовний 6nоІС 11.00 Тlл.серіал .ЖорстокиЙ світ0, 174 с. (Венесуеnа) 1О.ао Сторінками фе<;rивалю «Тавр,,,· . ські ігри •. Гурт ~oгy jа~Л(J',' 1 10.30 Кlно.,риал .Єралаw. 11.00 Поп-авангард .ЧеРВО)IЮЇ рути·95. • 17.45 МУntoтсеріал .Капітан Зе,ll. ' 18.15 М)льтсеріlll • Томас і ііОІО "рузі, 19.00 дОК. фільм .Я.IJР.·' lюзповідаL f1PO себе .. (теЛС-Кf)''''Нkllі'Я с.МІСТI)} 19.30 ВіЗ.I. ВідеомаНДРIltК;, 20.00 .Сrnр:нкс1МИ фЕ: ... ТИ(іr.,Лrf) • ТаВРіЙ' Cb~~ 11 pl4 •. Елеонор

Ma .. ~B",~1.

Ч,

,

20.30 Tellecepilll ,Жорстокий сві .. , 175 с. (Венесуела) 21.3Q Ай Ті-Ен. М'ЖlТаРОДниі< ()гляд 22.00 Фіn_м із серії .Вуnиці Сач· Франциско •• Лють. 23.00 АЙ·Ті·Ен. І>1,ЖlldРОДНИЙ огm.,.

.

::EC"':=~~ jf=:::-;~;~1t~~:~::~~rJ Н:!і ~2700~:O~~Cpoк~;;: ':;: ,:.~.,,r.f~ · . • о.~ :.~·.:t_.~АО:~ра.~.· l:._~:0:.1\'.·.·.·.'·.· ~.:.~!:i;..:~~:M::.~O.[н.I·~·.H.:::' !i~ ~!E::::~:~. . -L2' .• .

10.35 10 50 Cep;~11 .Живопис· вел . ;._ 1t:20'~J~::AeH' . икl ~Ha

Програма телеко"!.",,,, .Река СО80К.

1&00 ТелегаЗl\та 18.25 Мул~тф"'", f8.5O Нерухомість 19.15 ХУА. фill~• • Граф . то., с. 2 ..

8.05 Прес-наВігатор 8.10 Вікна. новини: 8.25 Музичний світ 8.35. Фешн·кnа6 8,55 ПрограМі .М. .' 9.15 Лю~на і. місто. Сllавутич,

1:: Смак ~iH:~* ~~~Ta

.

12.20

ПAD Бізнес-Форум

~:$.;~~ .~=. .......

10.35 11.00 Рід!!а мова 11.15 Чарівний промімь

fl.5O f2.ao

2О.a,QобрнЙ вечір!

17.20.Серіал .СеК"Т тропіlClНIСІІ.

м,.ьrфlll...

1О.ао Х,... фIIINI .Казино Р!)ііlll. БІОРО працееllаш:уа"""я Програма телеКОМ"іі"l' • ТОНІС. .ПташинмМ ринок.

13 серіІІ 19.25 ХУІІ- тueфiII....Саита-&ар6а.... 20.20 Кажуть... 20:30 Вікна. новини

1&.00 утн . 16.10 Наш час 1&.15 Дп. Аіt.й. ХУА. теit. .іл~... Гос; ТІІ 3 маіі6утІі.ого •• 2 сер;" місто 11.20 Новорічні .Вибрики, MOЄI ДОЛІ 18.20 Бnижче до діла :10.15 Музичний світ 18.50 МікроФон 10.25 Х,... теlltфiJt, ... с.ита-іар6врао 19.00 УТН' 11.20 Маски,шоу . 19.15 П'"тий кут 11.50 ХУА. теЛlсері.. .пос .. lwка 19.40 СТУАі•• IН •. Телес.рlм .ди· .щіркн. . НІСті.. 12.45 Гонки на ІНЖІІІІННЯ 20.45 НІ А06рані.., АіТIІ! 13.15 Т_ері.,. .Царlвн••• 20 сер"'21.00 УТН' 13.50 Вікна. новини 11.40 Наш час 14.00 Ху... фill.... ~K мcellOГO 21.45 СТУАЇІІ .1+1.. ПРIІГОІІНIІЦЬІСиіі 61с....тlІО TPllllep ~Cnlllla. (США) . 15.25 Музичний світ' . 23.25 Експрес'IНформ 15.30 ВсеneремагalCiчий голос віруЮчого 23.40 Теnегра .Програма передач НІ J7.oo Програма передач завтра. , .. 17.05 ОСВіт~ій каНiIJI дnя школярів. 23.50 СПОРТКУР єр YкpalHCbкa література. Остап . o.0.OOrH Вишня. .Вишневі усмішки •. а аш час Французька мова. Урок 19 · ",.~ ..........і.. Cr~Нta._ .. I8.OD.СП. новини . . • СУБО"А" 1'З .'.,. );і'• '(',,;.:й~: і:/;

:::: Доброго Еf~іи~~:~::Ні вам здоров'я

1.25

1.35 Нерухомість

nocтpнuiil..

. .МІ",'!Н' світло. .1~ 10 Карусеnь і капуста 21.45 ПоrnIIД 12.15 СТУАі •• 1+1 •• Сім'ЙНllіі .хран. 22.30 новини J(oмeA;" .IНАіанець У Пlримl. 22.40 РiIJIі Париж-ГраНlДl-Дакар 14.00 Богема 22.50 8. Стораро , фill.... і .ж"вопllC 14.40. -:- 15.40НaцiOНёlJlbнa академіJl . . ·св!ілом. . наук.• України. Електронна - .-АР=:::у':::rи~~И~КАН~''''АІІ.'''''''''''''ут'''''';'­ комп IОтерна rазета .Все·всі ..... КОМП'lОтерна іНФОl»lа-· ція абонентам

новини 19.ао СІТ. СПОРТУ світі 19.10 у АнІ ..".,л. М'Jл~тсеріlll .Ну,

18.30 CNN.

6.05 Світ за вчора 6.15 дгромагазин 6.25 Анонс-сенс &.45 Доброго ранку, Україноl 7.45 Експрес· інформ . 8.00 Гімнастика 8.10 СТУ"!" .1+1 •. ТІлесерІ.,. .Ди.

•• . . . . ' .Ctol.1\!. новини 2O.JI~i рОзваг.. ·,цля

доіХЮі~"

..

.

-:: Ма!іДРі-

..

1"".__,>: ·.,...... M.~ 'іІ r,h':',Jt вор Т.,.... I1_c • •,.:."~..;,;,~.· -·.··56 . ':··.'.·· . t.~1·Щ6ТнжНJI· .. О .... n15T~~ ......

15.00

ДЗЄРКал. Пр~,н~.никам ін"ійс_кого K'~C

i~~;:~: i~~~;єP:: ~!~.;чора~~ _lli;;: ~~~~1~~~~~=::::: ТІІ

сері.

3 ••ii61'H.oro •. 3 15.00 Єралаw 15.10 15.30 Суботній .МікроФон. 1&.00 16.10 Наш ча( 16.15 ЩОТИЖНЯ 1&.35 Артмайдан, Міжнароднии'

Карусеl1Ь і капуста

15.30

15.55 16,50 17.10

УТН

17.05 17.35

курс баnьни~ таНЦІВ Подіум .

М.,л~,,,.р,,рlС.' .ПоrонlІч· І' ~"М' •

HeAUl~HOГO раНКУ'

Ща~::::~·в~~::НІ серіl к"ЇlІСька панорама

7-й КАНМ

_ili.",,_" .. ~'- АНІЯ РТМ

НОВОDіч~а н,ч на Першому ка_ал;

Новий день. Новини р-кономічних реформ

~~:= ~~~н:~М'ЯТі київських меценатів

2МО !!!l~pН. ка3КІ 20 4 . 5 21.45 22.35 22.45 22.55

.

5,-.Й КАНAJI) 1t.do-.i~~ ·1~" 1. . ~~·єра ..····.··.rу.МQР..С'ТН~НОІ.•• 1·1'2!,..1'О •..~'«YНIkA ... ,'" -rv»::.· 1t;203<>DltHaкOВopї'iMIIAof)Ofa ...... rpм;qj,.rJ);i '8:JlЩІ<І>t'> .. ::. - І.....

-

..'8.00 f;фіраll1'оі-орr' ." 8. I~ Му"~тфіlibм t725CitpiM .Се\Ч'8'ItIIt!сI"~; c~ 18 СеріаІІ .ДетеlСти.не areHTCTВO 8.40 Te/leГ31eT" 17..5С. х,С.......5 (" фiJIЩ ..п~.itiВдеli_., ТРК ", .. _. .MiC.~He с..;тло_ . . ..• "·~AHe . "IІ.ИііА') ".• " Брей" ринr . Teпe6la't4iM'" УlСраіни, 18~40"ГP<lіlіі;'іА.Гра8іЦ. НО8Иkи·9.ао.1Itoд1l МІі'JiiOАЄ.іі •.. 1 8И11уск'9.'0О1~іеprnopт· . . Ралі Пар..)І(--Гранада~ДаКdР 9.3$.~Ну~і,llll~Т9~.Ittфopмa, 11.3j1 eiA;IiP.!rrJ .><ебеса. .як npalllDfi J .. ..

1~45 В

КОН-

. ~іРЩм ~ .. дeiill ьі ........'lл..... -

. ТРК "rPAВIC. ... (,3. ..

I~:~~~I: і К. ДeH~ комедіі

IІlи о-lt~mЦlo(:I''''1Q npor~

20;30 С!Т·.ЗО

.'

.' .

МУI1_тфіn"м .Фnеш

20.00 fop/:v.< 20.55 Т~л"газета 21.15 21.20 Програма телеКGмпан:" • те, ',,: .

13

Муз. кліп

.

"РО-

21.40 22.00 22.05 о.оо

".

ТРК' иКИ-!В..

~ 21.05 )I,!*J:aT".I<· 11;20 Шо?.де? По-щму?

1>.20

21~ ~..rфіл~...Доиаль,ll Дак..

.Кіноафіша тижня.

Нсруком;сть r~уз. к.,;n

Ху". філ"м .Ві"н.ні і hlliK' .i~iB' nРО"рома телекомпанії .ТОНІС. «Г~Оlрафія прнстрастеЙ.

Худ. фіl1_М .Срі6на стріл".

(А 2I-'=-~~з -Крах ін..еН г. ._._.~-ICТV»Й..,СІ-Тl-ІJ) .-

··Зеliinii·306;.····

~~~~t:.c...м .. _ ш!~ УТ ;~В;~:.· • . r~n.-· ' . : . . с · і ~ І . · ; . · М : . · е 6 ~ [ с & . · . · ~ ~ . ~ · ~. ==;7.=... ~~є~~:~~":~~~ r::: . І Штеnсеll••. 1 с.

~М'06раніч, Аі,н! . 21.40 Наш час 21.45 сту"і •• 1+1 •. С. Мартін ТІ М. "" TlpanYH""

23.40 0.35 0.45 0.55 1.00

Телесеріlll 8ІІ.іАНorо ДНІ .• &е.

'~~I "QМI1AИIЯРТМ

веРІІі·ХіІІ38 и~t~'і~j~ti3.... 9.45 БУДИllЬНИI(. 12.05 n '. .. "... ' .. . • ,0. 1~ Музичний світ . . ро,рама .РТ"'. . . 10. 15,-У"Aiit....~УІІ. М,lІЬfCеріал .Ну, 1ЦОJощ ~.ne~"'-Qra. 8.50

.

..

::::л' ~-::~ .~~:~=::. 11.20 1ОЛ х::.т:::::;~I~g~:.Бар6ара.'JI~.:.:~·<.· . ·.. · . " представляє. Концерт МСМ Саундпарк .'7,IO.r.po(p8og'.~iM~· ••. " Теnегра завтрао,.програма передач НІ

11.50 12.,0 Док.

Наш час

12.ЗО Світи, ще з.. и"ают'. ~ _

УТН

,

Hi~HMЇI KIНIIt. ХУІІ- фіll_•• Іроміll

АО"і, 160 З _rKMM nlpoмl. 1 с.

.ЩедриМ добр',й ве'''Р''.!.>' .1Z.UJ>KV~ ':.. фlllЬМвечір. .F"ЇaroC."Q6CH,,' 17,~5 ~ ~пEr.ueTa··· nьори.

lа.ЗО ХУА. телесеріал .&унтівниЙ .

10•••

ДІіл... 3. 13 сері.

",.

~__

. •. .• :;...•_с

..

.•

....

.7-.·.·,l',·.• .'.,•·.•·.·'·. . • .

".'.:

23,;10 23.35 fOj!!XKon 23." .мк'о . :

/

··.··"ТЕ1 ..д. ТЕТ...

30-й КАНМ

" ' , .•.. · ...ТЕТ"',;д.. Тет... .

.

H~I!Cpep.~ДH:

~:~~~е~:р1~з~:!іЧ"" •.• 31.' Спорт на ICТV

12.00 13.30 14.30 Ушsайя

~7;2$~=A>kа3)'~Ю6іле~J~~КСі~ ~~:: ~~~~с~~~щі ігри НХЛ

1а..50.".П~да.·ЧііД!".Яikі~.)~ ;,Др.~a liО.:· 17.ЗО ГIРСЬКО]1ижна ШКОl1а . миnк . ЦII~.' 18.ОО·Макс "'ут Кр.щі 'ігри НБ.д ".20IУі(.ш...Сі 18.ЗО Баrкетбоr;.

. .. ' .1~ ~~;"кс.vИЙКИі~·.. . . :.'. ТРК.НаРОА",.· '1:2SМТУВ~<;:іС~"",~I4ЧЧЯ . 21.1S.д.Рl:аФіwа" 'Р ...•• . Tene6a"e~HУ....paIHII. '" 21 .~ Х')'А. ф'III""HJ'" Р" (Н." І' . .... •. .. " ........ ···.9.00 CdМQ' .... ~o.Юd.... C,-PЦё'~ '8.оа.ЛlOд'і АлА.f,IQ,Ц~ •..1.i>lllyСК 9.20np,~/oIe~'~4·· Ц.30.НaWe діЛ!) . • .' . 10.20 .....

".Зі ~6с)іс:rину' (іідііер1t1":

ФІгурне КdТання. Зірки на І'ьс,ду

мyзwo.Н2-nrюrрам.. ~RedМIav. і'•. Ні1еніі рік .1 «TeT,a,re,. '.' ЮТАР . . . .• "» . .Р. :ropriЩj:oP.l'!. " 11JIO&4. __ 9Чt!~$І:Д;Ц"С·~·~.,с,.-·:. .

23,35Х)'А, фl"

Е1ряl'lа~f"....

.

19.ЗО ЩОТИ)l(h~. 1"формаціИh:)·Щ6.·-·

Ц'''ТИЧН:'' r,r'O'pJMa г,Р()тама .ХМаро·",," 20.00 Музич"а 21 оо Х . Б 6 .

уд. 4ІІ'I1"М« рудна іI1ИIНі',


Субота,

.. CTqP••

8 сfчия J996 року

•• ~~iдl~!:::!~

(

.7.00 Теnек.Н,,,

f1IItWИЙ КАНАІІ ~

9.25 .ІІоки 8СІ вдома 10.00 ~laHKo.a ЗІрка 10.50 З перших РУК 11.00 ЧАС зірок 11.30 Грай, гармонЬ! 12.00 Русский міРIl 12.25 Під знаком .Пі.

rімнаСТИКІ

7.35

7.а Сlіт ЗІ Ічора .... ДіІ. "lт.lІ. &м.ТИI l"еТIN .Ко·

".НТ".. К"ТlСкого ".РЖІІ·

8.•

9.30 9.50

ного "нт

...

ого МYJlllfHOfO "І''''

Меnодія·9S. 7 тур. 2 частина Сам собі мандріlНИК ДОК. теnефільм .lcторія Киє· ва •.

м ,!!Ірат".

13.25 Сміхопанорама 14." Київ-спорт 14.20 Вокзал мрії. Юрій Башмет 15.00 Клуб мандріlнмків 15.50 Хіт·парад у старий НОІИЙ рік 17.55 Проблема є 11.15 фu..." ф. Коппon.. .А"Оllмlп· с"с е.ого"нl. ' 21.00 НЕДІЛЯ 22." C.plaп .А"ІК'''ІН' ІГІН"'80

Вікторина ТОК'шоу ,Вибрики. 10.50 СЛУЖУ народу України! 11.20 ДJ'они Чорнобиnя 11.50 Єралаш 12.00 Бар .Чорний кіт.

10.20 Юнацьке

Концерт

nауреатів

конкурсу

'ТІОЯ зоря>

13.30 БnlOЗ J3.50 ,Горн)'сь до тебе. Укра'IНО. 14_05 Іскра Божа _ 14.35 Київські кожум'яки '5.00 Боге",а 15.30 Сеnо і "ЮДИ :6.00 утн 1'.10 Наш час 11.15 І. Білик: .Я.роЗКажу.... 17.45 Лего·експрес

19.30. 20.45 21.00 21.50 22.00

'8.15 .05 СВіДОК сторiчqя С10р1МIІ" С81т010ГО

23.55 0.05

УТН

9.45 10.15 10.40 11.00 11.20 11.30

РОС:Д"1t

ПtOМАДСЬКl IІОСIИёьКl ТIJIISAЧIННI .Сnoртnoто.

на

вва~ають,

для

і

під

яким

то

зважте на нашу інформа­ цію.

1996

рік минатиме під знаком ПАЦЮНА (чеРВ0' ної Миші). Мабугь, RОЖ' ному - буде цікаво дізна­ тись,

що

він

для

нас

го­

тує?

ПАЦЮНА

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996~ Економте про запас, цей рік сприят· ливий для консервів, ва­ реиня,

,купівлі

в

кредит,

він буде вдалим у фінан­ совому відношенні. В по­ літиці . несподіванки. Рік спр~ятливий для літера­ турноІ творчості. Якщо

Побажаємо

йому

ЗМІЯ (1929, 1953, 1965, 1977,

1941,

~989).

Цей рік не буде 'дуже сприятливим для неІ, але вона

розсудлива.

ЮНЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990). Поганий ПАЦЮН

рік для зробить

ньогО. все,

щоб

нашкодити

Слід

бути обережними як

справах,

НОНЮ.

так

і

в

кохан,_

ні.

НОЗА

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991).

Залишайтесь на місці, розраховуйте на рІдтрим. ку товариша, бо самій це зробит." важко.

МАВПА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992),

цей рік, вона буде щасли­

ПАЦЮК

особливо

народжена

ПАЦЮН

буде

-

щасливий як У справ.ах, так і в коханні; якщо на­

пишете

роман,

'060В'Я~ОВО протягом

треба

видати

його

року.

скористатися

цим

роком, щоб заощадити ГРОші. Цей рік буде йому сприятливий

у

всьому_

ТИГР (1926, 1938. 1950, 1962, 1974, 1986). Може

думати

майбутнє.

тіЛЬRИ

про

Цей- рік

буде.

спокійним і нІчого не при­ несе.

ЮТ

(1927, 1939. 1951, 196:{ 1975, 1987). Будь­

і не довіряйте своІм дру.

Цей

рік

м~же

бутн

ПІВЕНЬ (1933, 1961і1, 1981,

Обережніше

райоина

ця

у

Ради

7.оа

народннх

виходить з Дні внходу:

свою

по­

всі яй·

корзину.

Вклади не цікавлять_ Як. що не траіІиn.ся. найви, інтересу,

сумні

настануть

дні.

СВИНЯ (1935, 1947, 1959, 197'1, 1983, 1995). У неІ справи йтимуть як­ найкраще. Зможе зустрІ· ти кохання. Рік відчутно­ ного збагачення для неІ.

..

Кожен

вІн

...

певно,

11"""»

Броварські

депутаТі'В.

\і квітня ItЗ7 середа, субота.

та

Нilneptдодні;

.

........· ..·.....

~i~1C

0

о

11.00 Телегазета 11.20 Муз. кліп 11.25 Програма телекомпанії

.. '

хто

горо·

"IІIОКI має овоХ турботи при со· бі_ Живе сьогоденням, але завжди дбає про еконо-

три­

таланО8ИТИЙ

трІбне.

1

магається жити хитрістю,

ОВЕН: наполегливий, агресивний ПАЦЮК ТЕЛЕЦЬ: чарівливий

гає дечого в житті за ра· хунок інших_ Може бути політиком, артистом, ко-

hMiKKl·-Маусом. ~

ристуваrися авторитет м. Виконує кращероботу

завдяки

лише

ПАЦЮН,

нандом

дурницям.

компромІс

між

Бнком..

РОЗУМОВУ. Ні

в

Ф

аніж

чому не відмовляє

за

допомогою

собі_ Великодушний. Щас.

-"озваги ..

коштуватимуть

вплине на ПАЦЮНА, бу·

друзів. Але ПОТРібно осте. рігатися боргів. БЛИЗНЮНИ: мрійник,

де бе

ЛЕВ: дивний ПАЦЮН,

і

себе

у

шлюб:

не-

ла риит в жи тя.

ні стосунки з НОТОМІ у ПАЦЮНА _-о щасли.

зиться.

ве дитинство,'безтурботна

агресивність

дещо

СНОРПІОН: все

зни·

юність,

ПАЦЮН знищує

СТРІЛЕЦЬ: енергіЙний ПАЦЮК зможе зробити

Але,

шановні,

старість

ки

це

_теж,

залежить

від

Але

того,

щоб не

незалеж­

ком, вірте у своІ сили, здібності,

Та все ж, не лякайтесь пасток ПАЦЮНА, а твер·

вІсть,

зрештою

щасливу

зірку.

характеристику

пу людей

-

у

свою

до,

Друкуємо цього

лежить

Хай

урівнова­

які

мент

хо.пернісil.

тільки

не

прогнози,

збуваютьсJl

Любить

але

Те ..ефонн, - І,едактора

-

4-02.92:

~-04·61;

промис.10востl

року.

11 .е

-

4·03-76;

еfДПО81двльного

"нт." ••и поирт.емо.

І

Викоиавчий комІтет Калнтяиськоі селищної Радн народ. них депутатів з глибоким сумом сповіщае про, смерть колишиього голови І(алитииської сільської Ради ветераиа Вe.nнкої Вітчизняної вІйни

за·

і

висловлює

ГЛйОВОГО

щире

ні·

рС)І,актора.

-

lІетроан ..а

рідким

та

близьким

покій·

..

хай

В. о.

8I)1,Д\ЛУ

peA81t1'opa В. НЕБРАТ.

суспlльно·полlтичного

4-21·34; 81)1,)1,1.1118: сlльськorо соцlа.1lЬНИХ nHTallb, лнстlв \ масовоТ роботн ра)l,lоlнформацlї 5-13·91.

ГригорІя

співчуття

ного_

-

Броварська

ПРИВОД.~

Рlдиl М_ І. ЛагуновоІ.

найзаповітні­

:аступннка

секретар"

з

смерті дорогОї нам люди~~ ~apll

-

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари. вул. Київсьха, 154. жнття

др)'кария

а

хоронів. Земний вам уклін, люди добрil

ші ваші бажання І

збори. Нікому і нlКOJIи не

адміltіст~ації,

Іванівни Лагунової і допомогли в організаЦії її по·

нас.

збудуться

державної

лили наше горе, висловили співчуття

на

-

від

та районної

тяжкої втрати

наполегливо

де у нашому житті

чи впізнаєте

-

виконкому

минайте їх. Скільки їх бу·

ти·

себе? ПАЦЮК'

мужньо,

СВОЄ двох

також трудовим колективам Броварщини, яю розді­

паст­

народилися і пІд яким зна­

власні кмітли­

коли

потрапит~ в

(сараА, дl.пянка

Висловлюємо щиру вдячність керівництву міськ,

все

КИ, яких буде багато його шляху.

но від того, в який рік ви

те.пефо.

91·474.

бурхли­ спокій· наскіЛь·

можливо.

роз·

мlсицlв з дни ODуб.пІкуваННJI. Те.п.: 290-43-23.

ЛЮАина народилась: вліт­ ку чи ваимку_ Якщо вліт­ ку, треба захищатись,

зб'ереження.

'" •

на,

коо.ПЕРАТИВ .АЛЬФА. ого.пошує про а8КрЦrтJl. Претензll приймаються протягом

частина

життя може бути вою. А третя -

на

своєму Шляху.

...

друга

РОБОТУ

Калита продаюТЬСJl приватизована

дGВОНИТИ по те.п.

ВОГНЮ (1966). Небажа.

ТЕРЕЗИ:примиренняось так житимуть вони;

уІдливий,

у смт.

ЮНЬ

-

НА

иІаована З-к1l11Иатиа квартира та' будинок гараж, ПQrplб, мо.подИЙ сад, присадибиа 0,30 га).

чоловік-

ПАЦЮН і жінка

механІка·на.паrоджувальиика,

Наша адреса: м. Бровари, ву.п. БУДЬОННQГО, :.15 а, (прНМіщенИJI РСПМК-4), ІІІ поверх. ЗвертаТИС8 а 10-1 до 12-1 годинн, окрім вихІдних.

зпец.

фою

т

до 19.ое по

крІЙника. оп.пата договірна.

головне в МАВПА заворожить протиріЧЧЯ-ЙОГО, а от від НОНЯ тре­ ба тікати. Буде катастро·

ДІВАс знайде вихіД Із

бl

від'іувати і

11.00

ЗАПРОШУЄ

mвей_мотористок,

ливим буде' з ДРАНО. НОМ Б,ин Ій '#' заспок ливо

дорого.

дЛЯ

ОРГАНІЗАЦШ

ізичну.

становище

ПОСЛУГИ

ПРОДАЄТЬСЯ АВТОМОБІЛЬ VW·syncro (фольвсвareн-сИВХРО) AJIЦIП 4 Х 4, 1993 року випуску, ко.пІр сннlй пер.памутр. Те.п:.5-З7·2U, 5-19-39.

о

Р АНИ поліпшать своє

обмеженість життІ, будуть самого в собі.

давтьси rapalJТlи. Звертатвсь 3 те.п.:5-4З-75 ..

а не працею, тому ідоея.

і «Фер.

ПРОПОНУЄ

заміна кfнєскопlв в телевІзорах 2-5 покол. (к1нещсопи виробництва: M~квa" Панев~жнс, Воро_ неж, Samsung); . встаиов.пЄННJI ДУ, _оду.пів pAL/SecamB тuевізори 3-5 поко.пІнь; .. ' встаиов.пеННJI б.пок1В СНД, п1ДJUU01JeВIUI в1ДеOllП­ тофона. Всі пouуrи ИаДа1ОТЬСЯ ва 1(0111 У 38J108I1J1JCa. На·

Будь.якиЙ ПАЦЮН на-

вою, може робити все, але

рейокий смндром. Музична програма ,Хмарочос»

мешканців міста Броварн та Броварського району: ремоит чорно-білих та кольоровнх телевІзорІв 2-5 поколінь; ,

м1ю, щоб забезп~чити ее. бе на старІсть. ЖІнка ПАЦЮН буде скуповув.а· тн все, можливо, 1 не по·

письменник.

23_00

ПІДПРИЄМСТВО

довіряє, стриманий

РИБА: ПАЦЮК а уя·

«ТОНІС.

.Кіноафіша тижня.

СКОРПІОН чи хтось ін· шиА... В кожного У рІк ПАЦЮНА своя доля.

КОЗЕРІГ: трудолюбивий, суворий ПАЦЮК ВОДОЛІЯ: Інтелектуал!>иий, MOryтH1A ПАЦЮН.

18.30 Теnесеріlll .Непокірни~., с. 17 19_30 Суєта суєт 20.00 >ериторія А_ Мистецький канал 20.30 у вирі моди 21_00 Ху,.. філ,м .Все ЧУАово,'а60 (в­

скопом: ТЕЛЕЦЬ, РИБА,

жений і весе.пиЙ. Темпера­

знає,

за зодІакanьии.М

міської

.

"TET-р,·fП.

'.115 Ст80РI!І c.O(06n~II··...'

8.15

фінансові

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994).

щого

Док, фільм .Ламбада дnя хі"ері.о 16.1О-.Пташеня. у студії 16_30 Яворів розповідає про себе (те· "екомпанія .Місто) 17.00 Час зірок 17.30 Сторінками фестивалю .Мело· ДІЯ' (трлекомпанія .Місто)

ТРК -киІВ-

P/illl(0811 інформацінН<і;!І1у:JИЧl'а

..

ІІН_ла:tевих Ф._тl. 81.В08I •• .1ІЬНість l'Іесе птор.- Лнсту•• вв. тlль.н н. сторІнках г.~eтн.· .' Рсдакцlи ве з .........и Ii~'-'.. воsицllO .._..-орІв пуб.. lаацll. РукописІв

3.1 TO'IIIllIII'h

30-й КАНАЛ

"рОrpaIoIlІ'

СОБАНА

В. о. peдa~a В·IIeБJ:·"·'. Газета

стосовно

ганих справ, У' нього буде

.

і

1945, 1993).

1957,

сна жиtТSI» гa~eTa Броварських райоиної Рад народних депутатів. . .ЗJСНОННИКИ колектнв ред.8хціі газетн. ",c,,~a

в

неІ, вона буде наRщасли· вішою ВіД усіх МАВП.

те обережними в справах зям.

закохається

тенденція класти

ВИН (1925, 1937,1949, 1961, 1973, 1985). Не· обхідно

-

11.30 Крок і компАні" 12.00 Ролонда шоу 13.00 Пані_ Все дnя жінок 13.30 Тижневик Ен·Бі·Сі 14.30 На замовлetiня глядаЧІВ,

Дрт·афіша ..••..... Щi!j)6ачов"редстамяє _о.оа дми самі з .усамИ

ваша дитина народилася в

вліТRУ.

терфn.й.

'.00 . 9.30 8.

Чудови~ рік для неІ. Все буде гаразд. Якщо якийсь

вою,

«ІСТУ» (Ай-СІ-Тl-ВІ)

8.4$ Хрещатик

роком -зради.

Худ. фln,м .НІ на6еРІжніЙ.

8.30 муIІ~тфlnы'4 .Транеформери. 9.30 Природа речей 10.00 Худ. фіnьм .ПО8ерненн. 5ат'

кохання.

у

Рік

1.00

ТРК·.;ки•• · .' .8.~ Що? Де1По~1 ..•..•.••... " •.••ТБ-с;"!rііО n~'ij.л~Д:; M~r,

Рік буде сприятливим для ньоl'О. Тр_ебаним СКОр'и­ статисSl, щоб зробити

,вклади.

••

ну •.• О"ьга Каnашникова і гру­ па • Кабачок. , ТК ,Дон·ТР., м,

.' . .

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, ~988).

знаком

знаком певної тварини,

Вас

Муn,тфіn~м ТІЛ'Сlріал «5ранка кохаННА., е. 22 (МІкемка) Час Зірок Галерея Худ. фlll_М .л 13ИМКУ. Телегазета Муз_ клоп НеНХОМІСТЬ Мvз. кnіп Муз, забави Х)д. фіn,м .Рі3Д80 І Коннекти­ кутІ. У променях .Бархатного сезо·

Ростов,нз-Дону

ДРАНОН

життєдіяльність

вона народилася. Отже, хто ви за С"lДНИМ горо­ скопом? Якщо не . відки· даєте аСТРОЛОГіtfнl проро­ кування 1 знаєте, що в межах 12-річного ЦItКЛУ кожен рік проходить під

18.10 18.40 19.25 21.35 21.55 22.00 22.20 22.25 22.55 0.30

НЕ 61'ТЕ"

ЛІ~)ДИНИ впливає те, якого року

0.15 Нічн)!lіі ItIIl,ЩlU II'~ фlA~, '.

Россіні. .8енеціанська ре·

АсmРОАог11l для всіх

,Пташиний ринок. Худ. фіn,м .Приrоди НАН і, що приходит..

17.10 17.20

.•

ТРК «І'РАВІС» (35-й КАНАІІ)

15.01 Житуя серед ж\tТТя 15. . Ітanійськнй футбоJi 16.30 Альтернатива 17.00 Яхад 17.30 СІТ. НОВИНИ 17.50 Свічадо 18.20 Кажуть... 18•• CNN. НОВИНИ

..,н, а6о 3/1IГІСІІ. nlро.l. 2 е. "у".тфlдw.11 ДІІ. АО­

Астрологи

15.30

ТІЛ.КОМПАНІ. Р1М·

цl.1

нмй огnяд

Худ. фІя... «ІронІ.

1.30 !1por,...1

що

. - ....

.

.. іс.·

,

13.05 Бюро ~раце8-nаштування 13.1S-XYA. фlл,м .Рим"кі какlкуnи, 15.10 Програма теnекомпанії • ТОНІС.

.

.

OJlO'I'l!JItr.3eTa .'

12.00 Недіnьна ранкова проповідь 12.30 С8ЯТО новорічної яnинки 14.40 Сезон. Міжнародний турист~ч,

Завтра.

'.50 Тираж

рОзваг

23.40 f opPCoton 23.45 Торпнформ

гата.

,

_.

2'. tO Сlіт

н."IА.мого РIНКУ. Док_ телефільм ,Мов зерна. Фітнес Наукоео-поп. фільм .Врубель у Києві. Акваторія Музичний світ _ Док. теnефільм • Та неоднаково

, 11.50 Дж_

2 (8692)

Нерухомість Муз. кnіп . Мул_тфlл,м .Д"надцяа

чll'

" '.

22.45 ropocltO!\' ..... 22.50 ПPor~ ,М •. )

мені ....

Теnегра .Програма передач на

Н"'н ••

11.45 12.05 12.10

,.

кІно; ху". ....0,. 'І

філ." .Су60,н.ого

бачення eТYIII•• 1+10_ .е .. іханічні пр.. го-11" .Тарапун,к. і Wтl~cen ••. 2 с. На А06ранl.. , Аlтиl УТН Наш час СТУАі • • 1+1._ До IОО·рі ..... В. 5раУНІ .• Мм ••••

СПОРТКУР'ЕР

17

Н •• , со

ТорГінфОрм

Д'Yl'ИИ КАНАІІ УТ

УТН Монітор, Те"е6а,еttня про теле·

23.35 23.45

23.00 2120

Трамвай бажань СІТ. НОВИНИ ТІЛ.Сlрім вихідного "ИІІ .•1.· ІIJlllі·Хlnз. СІТ. Тиждень СГI)ЛИЦI ХУА. фln,м .Остання IHAYII.r8H·

Ху", фln.м ,.Кор"""" КО.ІМ·

21.20

n." 21.10 Вечірній ДJlIII

.Мlс."н, свl,,,о. НОВИНИ Рмі Париж-Гранада-Дакар КохаННА з nepworo погляду

23." 23.10 23.20

18.30 М,()бсеРlаторія 19.00 19.15

19.00 rpaoqTb усі 19.20 ,Горнусь до тебе, YKpaї~o •. . Співає Назарій Яремчук 11.35 ПРМГОІІнмц.кмА серlм .01ll"Hro. 20.30 Вікна у С8іт. Міжнародна про21.00 21.30 22.10

....

грам.а

12.55 Пре.' ера. П""ГО"НIЩ'IІ .. іІ с.рІ·

2 серія

10."

12.30

.ПідЙомl,.. (01.00

НОВИНИ)

7•• Анонс·кліп

ЖИТТ' • •

-1108.

господарства

4-04·81:

-

вІ)І,)І,І.1ІУ

І

Свідоцтво страцію

I(иТIІС"lа об".I:Т".

м.

про Х.

державну

61285.

Індекс

ЗаМОRЛt"Н""

У

Бро•• ри. BY.1l.

справах

реє·

17_

Друк офсетний_ аркуш_ кованніІ примірннків

l(иї8С"_ОГО об.1lасиого уQP .... lния ПО.1llграфlі І КНЮkК080і торгІвлІ_

Адрес. )l,РV"Lриl:

кl

Обсяг і Тнраж

.~.

:!

ви •• вництв,

I(иJас .. "а,

154.

дру.

5814

#2 1996