Page 1

СІЧНSI

'1

".

ГМЄТ$ Bn~ДIi'I'Ь 17 ulm2{ 1837 ~іЖу.

РОКУ.

1995

ГАЗЕТА 5РОВАРСЬИИХМІСЬКОТ ТА РАlоиноІ РАА ИАРОАИИХ ДЕПУТАТІВ

-----_.--------------------

3··

НlЩl СвлтаЦерпа радів І

дУховно святкує

Це ці"аво

Р1ЗАВО ВОI'OJlЮ'" Христа; Спасителя свІту. Поава Свна Вожоrо ІІа aeUI. Иоro варод_енна 6

ЛіТКівсьие Євангеnіе

..; Г ; ВЄіІНКИМ даром _бовІ. 1 1!iПfJl00ЄРNl Вожoro ДО

, .

нас, гріmШJX.Хриетос-Бor зiimos ва земJ1JO шо­ ДJfИОЮ, щобпае, :JЄмша, зробити небес1ШМВ, rplш­ ІШХ СВЯТИМИ, щоби нк;смертних, привести AQ безсмертя, ВИ38GJШТИ від рабсТва rpixa і' диявола,

зробити нас Синами Вожими й

S03вести На небо.

Дя" цього ГоспоДІ! :цекував

ва . земnl Церкву

Свою, Спо!

акій

ВJ)Y"JRВ

enаситеnьJl1

иебecilє,

TalВc'fВtl,

.

enаеительие

дав

СвоІх

}іа БроваРЩlПtі СВО!'О часу БУ1l0ВідJo;РИТО не.ма­ .'10 Цікавих і ЦіННИХ істо ричних іПам'ятник!в. Се­ ред них .- забуте . вже сьoroдИ! усіма Л!l'ніl1сьне Єва:nгєr.іє, рукописний па­ ім ' Я<ТJПtк ~lHЦiI ~YIC'Т}\' річчя. ВОНО мал(; 255 ар· кушів. В {.!снову ЛітиJв-­ ського ЄВЗНГЄ.lJіЯ буда по .

У'1еиНJI.

учителів

j

пасnq;Іа, ВВlрвв JtepіВJ!ИЦТВО ДО веба ClIOJtYTYBatlO\"0 JJЮДСТВа. То., mnnе в Церкві Хриєтовlй­ Святій С060pИlA AnccTOJfbebкUt Ю1'~

всІ,

ХРНСТОС.

ному

духовко

спасявсь!. спаса­

RaрОДКDCЯ

Не баl'ато CitOroдвt розум1JО'1Ь

І

воскр.ес

1 ПРJUlм8tOТЬ пре­

_Jl,

" ТакllllllИ ж будУТЬ

.ЛОДR безД)'МRОro ЖИття.

!

,

ЄвантеЛ1Я КИЇf!('hrЮГG ,!Ус}}.\' ну на ВолиНі. Як яважав д'''SCлід,НИI> ЛJТКіВСЬКОГО Єващ'еJ\іі1 О. Грузинеький, В Г)НО бу

.llio·

ло

на,r!исане 'в ЛУЦМtCJМУ Хрес'ТО - ВОЗЦВИЖЄЖ;ЬКО М1:1 братсм{омумонастирі

приб.'JИЗНО . В

всlєю6n8rOдаmo.

ронах,

дарованою наМ Стіо. БQЖIDf. ДЯJl ЦЬОІ'СІ Heooxtдна віра в Сава . Божою, в Єваиren1в, Rоroспаеи­ те.т.ие

У"ІeвJfЯ',

rpixax;

te'rиВJIЄ. DGК!1Ю1И$1 іВ

МНJIOC'J'нвя,

cтpaм8.'tJkrIt,

РОчalеть,

враВДввіеть,

ЧИСТОТа

ПРОСТОТа

122-го

іо

Різдвом

НО­

XPStTOBJmt 1

lІолtттям! Нехай а :КОЖ80Му вашомУ серці пвродж:у­ ється Христос,' що дарує МИР. радість

ЖlfттJi :І т!лееяі

Богом.

Нехай гс:н:nодь ТРУАИоЩ1

І

негаразди.

вaпit

ВІДДіЛ

бу ДlstЛЬНI-t't 'ИОНСТ·Р'Уі<ціЙ. фа6рw..:а t!epXHbOro дwгя­

засі:дан:ня м1сью:н·н<Онно ­ мУ , На .'НЬ(~\1"y роз:r.іТ Я:НУТО

'101"0

іІшдваждивн·)(

'Мі'СТ3

анал·flЗувалн R;Ч

виконкомі

Л~::~'НУ

'Винонан­

со.Цlаlo.rrьно-е.~о...

ном.!;qпOlrО розвитку. МіС'І1і па 11 :'>!і:сящt& 1994 рсшу І обl:G~С>Ріі::rн rюропе~ЩВ>t Ші 1995 ріК. ROfі~т:rщвано, що ено­

міської Ради

тан;·ї! 'P7~i1 t поз:!ачакУ!'Ь­ СЯ иа;itеаУJlЬТ3ТЗ;';:, Пада-с прс",",исл"sе 11 нро6НІЩ1'ВО. Пого о('..([;'г 8 поргвня!ші

за

11

гам

.Jftcma

.мIСJlцl~

neрсnєktntИJlі на 19fJS рі"

1994prжу

лося

ящ

з

n.ldc'M,,"

роботи

.~

,РОЗВИВ<>.

<::R'.'Із,W'!их

)і1мооах,

!'·.J1норюіrлыся

!.slдrrОВ~Д:НiJ;Я

zc.t

ос­

перІод(>м

19.93 j:}QIRY 8(М'еяшИі!КН на ~:l5,6 процента. Това:рін Ha~oгo 'О110ЖШ31Ні1Н

~ИРоблено

іМенщ~ -на 34

(sj!.'tCO'l1КИ.

НезваЖа1-~'ЧИ ча. 1'ру'д.. !ющ!', l1РС,:\·Ш(;JЮDt n4ЦnрН­ ЄМТ<..1ВЗ· 'у 1995 році ЇLі а­ Н'Є ·'ГJ.,1J;i!{И' -зутпmн­

·"vmb .

;Й.іЩ."";.Н!Нlt ~нро61И~~j 21 Й Н::Ірощ,rв!rи ЙqN. Це S П<"ї')f::fу "!t'P!'!. ~~а!ю:ДН СВіІ!'t'Л~}і<j)gі'{ .'. щfРоб~,

f<.t"la:t:тм.a\:, "ііі

хід

про·

'HOM~Ka '.' БРОВаірі9 . ПРО'!'Я­

Про

І

ЖИТТЯ'

Ч:lеНИ'JЩКОНКО[;1У

• у

д..1'fі

Ін!тань.

мюМF.imкх

Du:t:1II

трикотажу, . мебл€!!а

фабрика

. «ДруЖ'ба».

Д~

ре:аоооро6іrий 1юм.6LНат. Ро:звиuа-гиметЬСfi t со"

ЦіаЛ1~на

сфера.

Перед6а 'rioI5У:ДУ:ВаТИ l

чз€тьс'!

,,().го

фонду.

Надто

вели­

,/(1

розбtжностl а60 ДО ('!.1ЇШНОГО імаJ10Ю буда

ома'!" За oДeJl1\I орендоnа· нІ . 'l1рktмІЩе'Юf&, вІд ЧОГО втрачав бюджет. Тому ідИ­ !l(ОЮюм.проакад!;зува:вШIi

;tитуа.J~Ю.

!ВиріЩИD

при'

на 743· .!\·вартири .гурто­ ЖнтОН }lа 354 Mic,~q. te"!1-

('іТ .

.-

HP..xi'RCbKoro. ДОВЖИНОЮ g \ ,7 ІО.'10метра. АТС на 1 Ql'ИІ.:ЯЧ номеРіВ, ЗіВТО· Ті1раішrи'Й <1: Лj'С!/{ [fii j>.

В<;ьо!'о 1J

ноопєраnm

199-5

році

11

Mi;C1~ буде споруджувати­ ся 14 ЖИТJl()8ИХ буДffНlt(!'В

на

1787R1В&рТИ-!> 'тагур­

',ожm'QК ка 351!М·їеце. Також будуватИ!МетЬС<Jt Под·і!ЮіRі:кана .1'иоячу !1ЩtJl'Д)"Вань ~ ar.tiiJ:v', J(и-

1 ячНіЙ садr;ж на 280 Мt.'щь. ЩJ{()ла М 11,. ЦІ 06'~ttТИ

за проrнозом tща'l'И Б дію в Вшюн'Ком

НМбхl'fWО році, розrЛЯИУ8 НЗ'З'рlJIE; ·Il'ИiТМ)'#і npo~'J'ИDНЇ't"l'Ь нежилих

1996

йИК~ТJlgН;t ()'реІ~д'О!}аJ!ИХ

JlpИ'l\ШJЩ€НЬУ

ЗИpG-6ь"';що-

'Му

по

упраm,і11НИі

і{та1.tИ І

еЖ'л:rу­

та ремонту ЖН'Т.~l)-

МгННиУ.а: 'ВСе. що робить­ ·~'r!1CTI

11

UОіШННО

і).уін ВИіі!ДНО :мІсту. ТОМУ

за1<ве.рДжено с т зі В К И ореНДffоїплати, що ДО­

fil'В!НЮЄ

роорахуняовJй

біііартост!

со­

С'КС'плуа'Тацій­

них

затрат з l.квадрат­ lIoro метра :нежилоІ пло­ щ! з урахуванянrМ коеф1-

ц1Єlfта

зручностІ' '3

СJ'l!ЧЮtМ

щомl­

nерерахукко.м.

g.!fроб}{ичо~у УіІра.1tЛінню M~дaпo )1Іраво на. Розl');)'!1Зrrnя

ДОГОIfОРУЗ

дaтopa~Hi

т.ому

в

при

сплатІ

не­

оренд­

~iiд ЗИ"

3аИQ1tу

(:та'ТУё

.r<і'й'Ня,

rа.рзнт!,1

'УJ<:раІни

'l!Єl'ЄРЗіиl1і Ї;{

соЦі"

.мсіСТ!

.. '.81 H~"

'нюяч

БVR

({ ~Т6НIfЯ В Об·

ЩООї1ве HeC'1.'opa-Ле1'(')fI!!(" Ц,Н, те:'.!и 22·-23.

В. МЕЛЬНИК.

.

іІ1IЮіl;;'!'В3€

' ''(trj'

Н5

роб&Тf!ИК

<ВеТЕ'раНі'В

,війни

rLТIЗН

:nрофuгантики

рісд

ДOJ.1Ки.

в

НіЗО'ванє аптечне за6єзпе­ ч.ення, є праблеми в оргаf!-riзац!У безоплатного прох,-ЩУ авroмобіJIЬНWМ тран{щортом

та

способу

життя

населе.НRЯ. :vJ1-С'!l3

ІДО

коЖ

ми

на

року.

.2000

05говорен)

нан:{я

пе­

l'а,

Хі.rtВико­

з(щеЛЬНJуреф:}р­

в

'Н]

Т3іК, н~аВіЛ~О орга­

захво

формуваНl-lЯ

j

nалЗ<сь

Ветерани про це 3.1ta1OTb. Але 'все ж констатовано. що в роботl пр ди-.юнан­ ню аа«он.у є СУ1'тє>віне­

,ко,'V!'п.1еf{снu/t

рюва,нь

t3iдорmЩI'О

часом.

РОЗГЛ'Я!1У!!. і

зз'ГВєрдиt!

легшити Ух' життя. Особ­ ршво ЦЯ, робота ЗlI<ті!\В1Gу­ oe-rанн!1М

Броварсмюtt)

ВШtоН:lЮМ

1

праЦj. з 'них 1200 Y"facНИRШ бойш!Нх ДіЙ. У цей складНИЙ чаСIШКОft.!(ОМ багато робить, Щf'Ю по­

МісТі

ному

ззтнердже­

!

заХОIДИ

по

Іюм,плекс'

б.1:агIOУСТРОЮ

РОЗГЛЯНУТО

мІста.

l{;lдРОВі

литаlНИЯ.

ГlJ)ИJзнзчено

за-бе..'Jпе­

в

HOpгtДHy

чt"mя iBeтepail.iB ВіЙНИ ЖИТ:l ОМ. РайоннRЙ пу;зо.тІ 3В'ЯЗf<У не 'Виконує вимо-

переведеннн:

ГУ

доеіЙовича.

за.віДУЮЧЬго

іНформацlЙlІО

..

Закону

зації

і

ветераНів .

nо'сРіБНО

уц:ьому

сЬ'!юго

rti3iJ1!. ИЗМ

ним

nраЦЮВ<І'ГИ

ЧИМ

побуту,

Бага1ЬОМ ,иа

Хх

КОПУ ЩіО

тор­

сеЕТОРОМ,

Фе­

аНвJtіtиЧ-

~аВіДУю·

.__..

органJзац:ifНим

91Д­

ДіЛОМ:

грома'д­

харчувания,.

вказзло

орга·

Сєрrlя

Приступиа

Нра­

напрямку_

еро60Т}.

р

те,:к'ІфО!fі­

сбслуговуванню

3В'ЯJ3lЮМ

ще

по

дorРWМУFМ';ЮТ

ЗiJ!ЬНогоз.ахиcrу". .

Літ·

Е:іваиге:1іН

- зб1рнину

Нехай

БроварІв

Н!GG:ЦіЯ!М

ОВГОВОРЕНО І{онан;нн

ОР(:ll­

ОДНoctОРОН­

nоряд1ftу

сВОЄ<lз,сН\Й ffOї плата,

4:ТІро

Тенст

му3'еЮ.

церкви м.

ОДМо!'озна­

Ч'~р­

ча'СТИНИ

npoтolepeAo, Ваtилlй Возний.

і8€'CТИf!iCедо

по ~у.rшцІ

е.lемента'V!и.

старший наУ1ЮВИЙ СПі:в­

;,'!JoeСТИ sЄк-cnлуата-цно шість іюtТlІО1ІИХ БУДIfНIl;;g

дО'Vi"р.ежу

церновиос:юв' ЯНСІ>КИ,

J;)Лаго'lJObDdt БроварськоУ Оlq)Уrп, пастоятеяь

СВЯ'fо-ТрОіцькоІ

у ПЕРЕДДЕНЬ Н')'8;:'ГО po~ < y Е!дбу.:тCfe:'! чеРГСНіе

на

ловНістюнаДРУ'КОВflшnі ' у

новий рі1С буде д.пя всІх вас 6лаrословєiППfМ!

ОФІЦІЙНИЙ

m'іВН·;СТЮ

!МИ

Ні'всьного

1 дУш~в.иі CВJ1I{ і в цей нелеrкJdi' ..ас допо­

Може IІОДМИТи ВсІ

Л(;ЛОВН!lа

Y1Rраї'НСh!ЮЇ

1 щаеличє

зМіЦНИТь

вміЩ{~НО

1561 'Роках. Друга ЛС.10В!lНа тексту Єва-НГ~ЛІН Луни іа :JjIТKi'R' смюга пам'mннка на·снче·

.Ісусу XPIreTY.

Серде1Jiю вІтаlО вас 3

146-й

-

Прuееемо ЦІ чесиОТ11 в дар народженому радв е:паеіиия

ПО

ідентична тексту Пере­ сопницыгоo eBihrrre:Il}i. що було :написане 8 15SH

І непо­

СерЦЯ,

п..того

,лн-стнах-

ЛУНЦ, причому ПЕ-рша ЙО

Нe:.J,IIоБJiивJсть

1

1595· -1600 1:1

На·

на'пи'сан:у украІн:ською М()0010 частину Єва'flГЄ:НЯ

епШКУ­

ваиня а MomrraO: ! таінеТ88Х Церnи, знання 1 1І..llИонаНИJI За1108ЩЄЙ Христових. необxl.ци1 чее1юти: ~вреииа,

церномю

С.'10В'Ю1СЬRареда:кц.1л

ДИltа. Що поnpа.ла БОЖІ дари, безрОзсуюю І :>ухва. ло втратить Іх.

ДороІі бра". 1 CeC'lpB! CItOFOдul треба сворвстаТJtCJI

"'.HaCh

Rдадена

мудрий БоЖif,й ПЛ8JI ИaDIоrо. с:пасlнни. Баrато хто ве npdll'lae дарованІ Boroм засОБУ дО свото еиасlЯUIІ. ми 6a1JJlМo, що еу'!асиа moдииа ДУХОВНО і !ВоралJdtо aaнenM8 , п!)в'ЯЗВJfавею себе ЖИТей­ cышмIf ПРВСТР3СТ8JIИ. і 80ЖадJIВВJlМН задоволе~Jf­ CnOТВop&1la .ораАек ж.иття, указaIOJЙ TBopцe~.

J.I,-1' · Л!>tfИJ(

Олеиу

Гріто·

:!<еРіВІІ;.і.

ріпну, РйДН,

!1амJЧННf\а I'О"10SИ заВіДУЮ4')Ю нід-

'HC'f-оЛіlilі'

д!Ло\{

реєстрації

з000а' л3а·но

JНIMOf

3;1'

BerepaHil.B,

і'ром.а;:щttсьногс

На .'1\.,

засЩЗ'ННі

раз.гл·:; нут,;

ВИКОННОй

~НШj

Т~JtНЛ

ПП! іі'

-'1!{Т;П

стану.

"0:+

ЛИ··


Субота. і сІчня 1995 року.

ПОНЕДІЛОК о

«1-.

О в Е

Ж И

t

тя.

.N2 2 (8590)

9 14.20 Творчий Ве«,РКОМП03ИТОра

УТ-1

16.00 .;nг-~""""'~--16.10 .Чар,в,*, кБітй" Знайомство з IailiJНОІІ"'ТИМI'І ДІтьми

17.55 Му_щм-"Від~рр-. 19.00УТН . 19.15 Твор"", об'ЄДtі3~R .Громада" представляє: -Добрий

О.lванова

15.00 МУ....тфUtwo 15.20 .Ваш 1114Хід. маестро!- ГУм0' 16:06

~.;'_ програма. Частина 2

..

.

16.50 У ці дні 50 років тому 17~ 15 Година пік' . 17.45 ХУ" фіІІ .... drpaш... (СЩА)

знак-. -Ближче до ДlЛil', 19.4j) .......... Ірна JCa3U -Маю право», .Ocтpiвдyuд. 20.00 -ЧАО» 20.1 О ДОІ<. телефільм 'СОфіїн д_. 20.40 Рап(Пармж-Гранада·Дакар 20.36 Поради телеР3діореклами 20.55 Зoщ:n14й овен 20.40 На добраніч, Ai1мI. 21.«5 Гол 22.20 Антonoriя гумору 21.00 УТН 21.35 Поради телерадіореклами 22.52 новини 21.40 Версія ~06 осНічна феєрія-. Розважалbl-Цl npoгpaмs (23.52 новини) 22.05 Усе про кіно '23.05 Вечір гумору. ПаВJЮ ГлаЗOSl4Й 0.10УТН П-2. п-з І к-.. «РОС"» 0.20 Кубок МХЛ. "Ссжіл--·1тiлJ,»

7.gpmgJ..· .,. . .

(Казань). З !1і?Р10Д

8.20

JJA. 1Wяеф __ .Печера .. 30-

1101'07 ТроІАІ,.... (Iтui,,). '12 со OCfAНКDtO 9 .• 15 nOeм'Єp;lhjcнi .. 7.45 мул ..1фillьм ..СІм ,,"ЇВ 3 MOf:r l ' .06 Ху.. фіІІ_tгарем Cтena~ • Г' . . сі •. філ...... 1-3 . 8.15 Різдвяний бал У Кремлі 12.40 9.15 Сюїта з балету П. Чa+jКОВСЬkQ· 13.«J ВІСТІ го .Спляча красуня. 13;20 хУ.. ,.......... «Цера. 10.00 Книжковий двір (IтUiII). '3tcepiR 10.35 КОХ'.l,о,ня З першого ПОГЛЯДУ. 14.10 MyмrtН"lJiJrt1м. Новор;чний ВИnУСі)ДІ1Я дітей 14.30 Футбопбез кордонів 11.15 фільмн нашої пам li'rі... Бо16.15 ШQCТе почуття рець і моун_ 15.45 СпасіННА 911 12.05 Зоряний час 13.45 «3><. путЬ-дорожl(.(l фронтовая .. " 16.40 Вустами маЛяти . 13.52 НОВИНИ (~сурдonерекладом) 17.10 Мym.тфія.,ми . 17.30 від 'Д-до .51». «·ТИСf<.'ениця1'4.00 Док ФI,1"" місто кушнірів-

~:питаЖ!l

19.05 Ві.зи"~а Катерина 30POhC~tКC 19.10 СІТ·З 19.15 МуI1ЬJфі".... 19.30CNN 20.00 ГО!:ЮСКОIl'liЮУ 20.25 Візитка 20.30 Саітоемм детек1М8. .ЕРКЮІІ .. Пуара" 21.30 ВІкна 22.00 Сьогодні на сьО(одні 22.10 ~M ('.об; М'!НАР'в"",к 22.30СIТ·З

22.45 Телегра .,5+1. 23.05 .ЗолЬті ворота- представЛSI' ют". "Любе.

23.55 Про-відео

7-tii КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЯ 9.10·XVA- фw"м-::', •.

10.40T~a .

17.45 Ai«JНcnporpaм 17.50 Телеггзете ...., .~I)().Л~ДnЯ~.lJ.Е!І1" B~

'10.20 Мул"тфільм «Іко -

0.00 д,,'ооий ВІСник :1.10 (').1;Я .Pyre>li••. Нічний кіно­ ил: чд. ~ ~ (фali· тастнка) . ..

подорож Віляі Фога*

18.50 біг Бен 18.55 Телегазета 19_10 Худ. фільм «Останннім IWlIIO :мкОханий.

7.05 МуJllo1фіll ..... 7.30 Граціі від-ГРаЩсу. . 7.50 .НамЕІДНИіо ~Леонідом пар-

20.05 Рекламне агентство - Тоніс20.10 ХУД.філ"м .. Джен Ейр. 21.90 Телеrазета 22.05 Рекламне агентство« Тоніс. 22.10 Х)'д. фiJltoМ «Дракуаа .., с. 17 22.35 Муз. програма' • 22.45 ХУД. фільм «Знuар - "УАО-

19"0=т':i~~~c.:::.

)9.30 "Итofи. ~Єёi'i!нOМ K~M 21.10 Реклама . 21.15 Бістро .rрв.;ю. 21.20 ХУД. фія. .·.t<pyті аіражі., 13 , серія (СЩД) ..•.. 22.:Ю ЄвроneЙа;.:иЙкЗлейД(х;коп 22.50 Бістро .гравіс- . . .. 22.55 Реклама.. '. 23.00 ·,ОбличчяМдообличчя-. ~ія

.

ТВОР-І!Ц'"

0.15 Муз К)1іп . 0.20 ХУД. фільм .. Мій дад"КО 3 Ам. pнotи., ч. 1 «ICТV" (Ай-Сі-Ті-Ві) ·-8-.1-5-B-IД"""e'-0~aHдpiвKa. r-..~алі АнТІЛЬ'

·Політика: що ми асаікемо СВО· jM д~. (ММЦ~IКrерН!>ЮС.>

CbКl сетрови

8.40 О,л",ля! 9.10 Худ. фільм .. Першим се3он 10.50 У &"р' моди .18.30 Мул.тсеріал ~Вол"трон -:м.

1U~~~····.·.·· 19.02H~Mi(;"b~· ....

.

19.12,.CIiQwfliри-і (~ді:ІеЛаджг) 19~ EфipQ6тоторг

відАжне

110wз»-,ч.1

18.00 Муllltтфільм .. НаВІСолосвіmя

хисник ВсесВІТУ"

.'

18.55 Мул"тсеріал «ТрансфорМерм. 19.20 АЙ·Т.·&!. Міжнародний огляд (Велико6Jjи,!3нія) . _ '19.35 Міжнарсджи екOttOМNНИИ ОГЛЯД

19;82 Телeraзета ':'. стУ,ntЯ ",ГРАВІС. 20:05 Бістро ',; rpailic'; 20.10 ТоpriнфОрм 20.20 .Намедни- зЛеонідом Пщ> феновим . 21.00 .Грації від Гравісу» 21.20 Бістро" Гравіс-

20.00Jкс,культура

2О.30'Теnecеріая .. Морена Клара.,

., 126 серія (Вeнecyella) 21.15 Ен·Бі·Сі Випуск новин '21.45 Телесеріал .. ПасЮнilPіА. квітка пристрасті.; 171 серія (BeHec~e,•• ~

.21.25Худ. фіІІ..м «Як CТВOpмtМ iдean.

23.10 Торгінформ

. BI~9~Q~~.}Q._,

УТ-1

8.00 УТН 8.10 Худ. телeфill"м «Дона Беііжа •• 37серія 9.05 Доброго вам ЗдОРОВ'я 9.35 Дnя маленької компанії 10.20 Худ. фu...м «I(oQlO. 11.05 .Зустріч без фонограм-. ПІД' полковник Гаденко

11.50 Му_щм- «Що nooeyяамеду3а» 12.00YfH 12.10 Усе про кіно 14.40 - 15.40Національна акаде· мія наук Украіни. Електрон",: комп'ютерна газета "Все­ всім •. Відеоі"формація і ре.­ лама. Комп'ютерна інформ"­ uія абонентам 16.00 УТН 16.1 О ОСВІтній канал ДnЯ ШКОЛЯРІВ Музика і кіно. Уроки фран• цузькаі ,юни. Урок 18 17.00 Господзрєм на земЛі 17.30 ТЕ'~ефIЛЬМ 17.40 '1аРIВНСІ oer ата. ФІнал. 1-ша гра

18.1 О .зН~iJ( ГІИ ,(1H~i'o.1

'

16.50 УТН 19.00 5зскетбол. Кубок Європи. ·,Київ-8аскет» - "Олімпі~дt-;, дчпб- (Франція). У nepepcli . ФІнансовий огляд'

15.00 8есеАі нотки 15.30 Між нами, дівчатами ... 15.52 новини 16.00 Джем . 16.20 МоІІоАЬкн"іі серіал .. Eneн І п!ДЯіnc"_

1 б.52 Світ cьoroднi 17.00 8еді 17.30 Загадка СБ 17.40 Докуменrn і долі 17.52 новини (зcypдonеpetUJaДOL1) 18.00 Година пік . 18.30 Теяесfl)іал «Днка Р03а>О 18.55 Тема 19.40 Вечірня ~.азка 20.00 .ЧАС· 20.40 :3 перших рук 20.50 ~алі Пар.,ж·Гранада·Дркар 21.10 до 51).рі.... " Перемorм. Кличу жнвих ... Худ. фільм ..Я родом здитннст..... 22.52 новини 23.05 Канал ілюзій 23.52 Прес· експрес УТ-2, УТ-З і канап «РОСІЯ"

7.00 BICtl 7.20 Зірки говорять 7.30 Між іншим 8.00 Мультфільм .Слідctво ведуть

• Колооки.

20.35 Поради теперадюреклам;; 20.40 На добраніч, діти! 21.00 УТН 21.35 Поради телерадіорекпами 21.40 Осінь політиків 22.15 Блок·Нот 22.35 Спорткур'єр 22.45 : зновуpuзoмзl»iною-Марією.1 ч. 23.50 УТН

10.20 ТОРГОВИЙ дім 10.35 Телегазеrа 10.40 Селянське питання 11.00 ВІСТІ 11.05 ДІлова Росія 13.00 ВІСТІ 13.20 ДJЛо83 РОСІЯ 13.45 СпаСІННЯ 9 ; 1 15.05 Там-там новини О-ОО КанGЛ "Франс !нтерн.:lсЮ~t.1nЬ" предстаВJlЯЄ: KOH,.J,epT МСМ 15.20 Свято кожного .c.H~ 15.30 "ОС1РіБ надіі .... Д('~. ОСТАНКІНО 16.00 ВІСТІ 5.30 РАНОК 16.. 10 пОБD [1jНIЯ 7.52 НОВИНИ 16.50 ~J1;П ·ант""т 8.00 Мультсеріап <'ТОП0 Джіджіо" 16.55 Гс;юси 8.25 ТелесеРІал (Дика Роза» 17.25 РеПОР1аЖt З ~_'I"':,llb 8.52 НОВИНИ (з сурдоперекл;щом'l '-.35 Н,ХI0 НіС з<>6', "'И 9.00 Що? Де" 1<.0;11" :09.52 HOal ''1И: 17.40 К,ноаф,,!j,j 14.52 НОі3ИНИ. 17.~.. Ваwе ~[)~oo

.

.]

'.~ ~._~~~~~-~.!_~.~":"::.: УТ-І

8.00 УТН 8.10 Фінансовий огляд 8.25 Худ. Теяефill_ «Дона Беіі­ жа •. З8серіА 9.20 Св;'х1ДО 10.05 Кqнал -д10.35 Худ. .еяефіІІ .... еДон Се3ар /Ije Ба3ан •• 1 серія 11.45 Муз. фільм .Гаю мій. гак»> 12.00УТН

12.10 Вервиця

12.45 Чарівний промін"

14.40 - 15.4OHaцioнan_ акаде· МІЯ наук Украіни. Електронна

комп'ютерна газета -Все­ вc...... 8~ipeк. яамв. Комп'ютерна інформа.

ція аоонeкrзм

14.00УТН 18.10 Оинтез 18.30 Свято Президентської благо· .giйної ялинки 17.ао щ... теАефільм 17.40 Чарівна регата. Фінал.2-га

1в.ао .з .урбою радість обнялася-.

18.осі ~фражук

19.10 АіІ пі КИів рекламує 18.15 реформи: зanмryйr8-IIiдnolIiДSЄМO

18.35 ФілЬМ'КОНЦеРт .Coкo~

2O.OS Дзвони Чорнобиля. про воду, ~п'ємо

.

20.35 ПОРаДИ телерадіореклами 20.40 На "о6ранІоІ, "Ьмl 20.55 АіІ пі Киів petcIIaмyє 21.00УТН 21.36 поради тenepaдiopeкnaми

21.40 .Укрлarrо-: РОЗИrPaUJ JIO~ 21.50 Бандурист Тарас кanwiiii .

22.05 АіІ пі Киів рецамує

22.10 КIIt<an.фpsнc~ 11(

23.55~)

ОС1"АНКIНО

5.30 РАНОК 7.52 новини

0.45

Про,вlДео

(~I-:bM

7.50 Телегазета '8.00 Ефtравтоторг 8.10 му" ..тфільми . 8.30 Нерухомість І(,но;ва 8.40 Телегазе13 8.50 Відеомузик;] 9.00 Ділов"й ВІС""'К 9.10 Худ. фІльм 10.40 ТелегазеТи 17.45 Анонс ПРОІ' рам 17.50 Телегазета 18.00 .Люди дnя людей". [Jечірн~

9.00 Ти па.. ·ятаєш. товаришу ... 9.30 Му_тфіІІ_ 9.52 НОВИНИ 14.52 новини 15.00 Подиаись. nocnyxaй 15.20 Відповіді 15.52 новини 16.00 ТIН,тонік 16.20 М~Ьосниіі серіал «Еми і niAяinCИ. 16.52 Світ сьогодні

9.10 Бістро .гравіс:о 19.05 бістро .Г~sю. 19.10 -Школа п~ Діани. (англій· ська мова ДnЯ малят). урок 4 t 9.25 Му"..tфіл ..... Л"печки-мап. та",5с.

19.50

.Миро Вавилов

17.52НОВИНИ(з~)

.....

ченком

20.45 Реклама 20.50 ХУД. фill_ «Мовчани. -

АсоціаціІІ телераАіомовників '<ПТ-А-ТЕТ»

8.05 Хочу щеl 8.25 Худ. фill"м .Данді на прізви,

чудес.

12.50 ХУД. фіА"м .C~ap6H Агрн, 15.30 Мультфільм «Апіса 8 Задзер­ капЛІ.)

,5.10

тер~~ью(;)

15.05 Там,та ... новини 15.20 СвЯlО кожнorо "ІН<> 15.30 СТУДІЯ ,Рост-

<J>in ...

,,Ми 3 ва" .. десь

~сrРіЧалIfCЬ~'

ШУКШИН У філ"мі "Оленка.

~

1.00

X~Д. ті,,,;ь,,, ,~, ДаНД; на 11P;)E!t4· ce.~.O 1-(~t<.оl\ил-2.·

23.00 .

,

2З.~'~ 1.VLL фJ:іlo)..~ ,.в....~a.u.I('.)іі:{' ~(.. XdHHH>,

8.15 МіжнароджЙекономж..Й.огЛSIД 8.40 Ікс куnьтура 9.10 Телесеріал .Морена Клара•. 126 серія (Венесуела) 10.00 Те~серіал «ПаС!ОНilPія - . . КВІТка npмcrpacTlo. 171 сер!Я

КУ., 14с.

19.30 El<cnрас·інформ 19.45 Т АН (Т еі1евіЗlйне агентство

,10.50

нерухомості) Мультфільми

19.55 20.15 ПреС-СНС>ІС 20.30 Телес"" .

23.45

0.05

~';()8И;':I!': ';r--і!АР (НI4Р( 1~'\.-s;..,n):(j(}

[1\'0

~:):~ '! . '11::1'

.rf_'~H~':t~\·

-::f

nоша·:-, ч.

2

127 CP9'Q (Венесуела) f_H·t ·,'~I :.~v,:1УП, !·or:Н.Н1

;'1 .4...~ Телесеріал (,Пасіона.рія

,;

22.30

.,,;вітк.а присrll:іС:-; (Венесуела) CТ:'11.1HCt)t:.v1~· ~

23.00

A~;-TI-EH

TOIil.~

~~ ЗО ХУ,":, фl.1t":).' \.ОстанніЙ палко J<'tt\О1l.а,ниl.':", (. 1 Н:.,:О муіlьтфіnы-'l

Виб,р У жиn. Медичний огляд ДІ~щ.ний стиль ЖИ7'<, Форми ДОЮ~~,--~: _.·.II,еНUС}1

21.15

9.00' 9.15 Мv""1ф;,·,ьм,.Ну,~ивай!".( ~\.'

301·

хисник ВсесвІТУ» Муnьтсеріал .Трансформери. АЙ·ТІ·Е, •. ~''''''''~РОДЧl1і:; ОГJ1ЯД t8eГl~~t',"':' ·:,~ ..i! :;і-ня і

20.30 Те/lе: ~Г :'ІЛ (·.Морена Клара».

.. ТОНІС .. "С·- ..

q 25

(Венесуепа) Мовою джазу. Музика, інтер· в'ю, інформація

18.30 Мультсеріал <~Вольтрон -

18.55 2ЦЮ Teпecepian«Нanopo3iНOfi •• I29c. 19.20 21.30 НОВИНИ УНІАР 21.55 Худ. філ ... "Ко"оса.оьннЙ про-.. 19.35 ект Форбін» 20.00

'hGi<.::J С і'::;лIIНI :.~)L·;"" C''-It~jl~Ю'іЬ: !ЗР;:-.!:l~·,

18.30 Худ. філ ... "НаИгіршг. .ідьма"

Україномовний 6лок

1б.45 ПОСТ -музичні t-\ОВИНИ

17.00 • !ОТаР". Добрий вечір 17.05 Худ. філ..м 18.45 .ЮТаР •. Добрий вечір 18.50 Телесеріал «Післе 2000-10 ра­

'";.0.00 i":Uf.,

20.(<() ЧаРІвне f..\.::epi(~J~':'" 20.30 ,,-'1)()). k\'·~iUMt~~J :~р'-}Гр; .. r.."""l с-; .:~.'),.

МУЛЬтфіл_ «Наlilcaltосвітня

('\;':'0 - НlдsaЖНt:

-

'). 172 серія

,\~!;:..о,їt,1Рl1ilНИ~1 С, ,!q:~

(iJt~Гf1lЙСЬ~..:!\.. r.. 1{)!~GЮ)

2З.2~

t-:OO! C)<'H~~;1 і'!": ~~:'::'-<.l'. ~ •..! qQ~tLJI<.

подорож Ві",,; Фога.

руючого

18.45 КиівСЬка панорама 19.05 ВЧ:J,·д. до _Ям. з історіі

МІСТа

19.35 Худ. rмeфiIIwo ~ 20.30 .Нсжаут. Cnoprиена пporpaма 21.00 Крим~!аЛЬна хроніка 21.15 .Хіала- nponонує 22.10 Міс ·YKpaiha-95 22.25 Баскетбол. Жінки. Кубок єв­ ponl!i'1СЬІ(ИІС ч-.ісінів. -Дина·

.- сВynneрТЗllb>

:1~ Ko.PLU~ ЦНАІІ ..

;.і··

18.00 Мультфільм .НаВІСОllосвіmя подорож Віляі Фога., с. 5,6 18.50 Муз. клlП \8.55 Біг Бен 19.00 Тє;легазета 19.15 Худ. філ.,м .Скарб_"ка., с. 1 20.25 Ре""амне агентство. ТОНІС' 20.30 Худ. філ.,м .Знедолені., с. 1 21.55 Рекламне агентство· Тоніс. 22.00 Телегазета 22.15 ХУД. філ ..м «Дракула., с. 19 22.40 Муз. кліп 22.50 ХУД. філ_ .. Проща....., _ . .0.15 Муз. пауза 0.20 ХУД. фіІІ ..м .Ммнат., ч. t «ICIV~ (Ай-Сі-Ті-Ві)

7.2S

(Ні·

23.15 Ху,," ф'- «Км.....

ралі Пармж·Гранада·Д;lкар

Худ.

18.00

4.00 «lОТаР», Добрliй ранок подорож 8іляі Фora. 4.05 Худ. фiлwt. •. 18.50 Програма телеканалу .Н.· 5.45 Телеаііт .' - мецька хвиля-: Європейський 6.05 Аеробіка калейдоскоп 6.20 НОВИНИУНtАР 19.20 Телегазета .6.40.• ЮТаf>,.. Добрий paнQK 19.35 БІГ Бен в;<$5.Ранкова зірка. 19.40 Худ. фillьм «Останній naяко. 6.55 Музика в ефірі.·' . 3акоханиЙ., с. 2 7.15 ЕкСпрес-інфорМ 21.00 PeкnaмнeaгeHTcтвo-Toнic7.30 Мультфільми 21.05 Телегазета 7.45 Телесвrт 21 .20 Худ. філ"м .СвіЙ хрест.. 8.05 Худ. фillьм _КояосаяьнмМ про­ 23.50 Муз. кліп ект Фор6ін» 23.55 Худ. філ"м «Дракула., с. 18 9.55 МУIІ..тфillьми 0.20 ХУД.фіА"м «Мій W'AbКO З Аме­ 10.20 Британія зсередини рнки.,ч.2 10.50. Музика в ефірі 12.00 .Чергова атека-. 6 С. 12.30 Жах.. Стівена КlHra 13.00 Кїнтеа1р Т" .БіІІі одежі,., 1 (о. .' Днгломовний 6noК 14.25 Музика і преса. «Акули пера-. 7.30 Ен·бі·Сі. Випуск новин НічНІ клуби Москви 800 ДЙ··Т;·Ен. Міжнародний огляд 15.10 Кінотеатр Т&6. Е. Гарін і В.

10.50 МУЛ.tфільм «НаВІСолосвітия

16.00ВIСТI 1б.05 Нова ЛІНІЯ 16.45 Будні 17.15 Репортажі з МІСЦЬ 17.25 ДНlмaTeкa 17.55 .За Віфлеємq,кою зорею" 18.15 Вceneремагаючи;;і ГОJЮс вl-

(КИїв} меччина)

зо-

яото_ (Фра.щія) 22.35 ТВІЙ C1W1b 23.00 Бrстро • Гравіс. 23.05 Ре.лама 23. !о Світ Жака Куртенса ~J.~s5 Крзйн<> Азія. ч 2

20.20 СlаЛIНУ:З л,,->3'-~fj'oQ (MMi..~ 'Н

..о-

ЕКШlОмічна nporpaMa .ПараграФ- (MMЦ·IRТepHbloc)

20.20 Грації від - Г равісу.

,0.10 СВ''''Иl:lа , ·0.40 Худ. філ"м .Т""а планета~ 12.15 мул..тфіл"м .Апіса 8 Краі;'і

Тлумача

18.00 Година пік 18.30 Тuecepіал «д-а 18.55 .сілЬсьоса година- 3 Ю. Черни·

Програма переда... Atюнс

Англомовним 6Аок

7.30 Eh-Бі·Сі. Випуск ІІОВИН 8.00 Nit·T.·Eн. МiJкнароднмйогляд Украі_вн"й 6110« 8.15 Вибір У житті. Медичний огляд 8.40 діяльний C1W1b ЖИТТЯ. Форми ділової активності

21.05 Вік _Іно. Х".. фіам «Aнru 6 ..

;:т··

~~~~J;-

о.зо я

7.зо ·Ит~ 3 Євгеном КИседЬОВИМ

СЬКО !(роКОДИ,,"

20.40 Б;р..:а неР,>I.""";СТI 20.50 А1юп,,, з Євге>1ОМ Кисс.г, , .,<,: •. 22.35 5,0РО "ГравіС" 22.40 Б,р",,, "ep,XOMOCТl 22.50 ТОІ" ,",tЮf'М 23.0\1 Худ. фІльм "Тропі,,,. ~"н.o . 23.50 1 ор! 1~(~:JO:у.., 0.00 1l!п0Е.".;' r,!t'~-i~1"

дом).

17.00 Телерадіокомпанія 17.40 Погода 17.45 Хто є хто. хх вік. М.

7.05 Бістро .ГраВіс7 .10 ГраЦІЇ від .гравіеу. .

2О.40 Бістро .Гравіс»

7-й КОМЕРЦІЙНИЙ КАНАЛ

18.52 Діпови;;' ВІСн". 19.02 НеРУХОМІСТЬ К",єва 19.12 YXF'T 19.42 Еф;равтоторг 19.52 Теllег~;зет,1 . СТУ.l\IЯ "ГРДВІС" 20.05 Б,стро ". Р,І3'С" 20,10 Торгінф<>рм

';:'".:':;'.,

... ЗаСПВаЮ

9.10 Теяесеріал «Морена t<яapa •• 127cepiA(~ 10.00 Тuecеріал .ПкlOIЩNa­ !C8ЇТU "pмcтpкti •• 172 серіА ~)

...

0.52 НОВИНИ

.~>-

;.:.'

'~):''', ~~ОВOlOд*8Зу •. Музика. інтер·

і' ОО, ІнформаЦІЯ . '" rlрограма передач на вечір

П-2 І IUIНIUI «РОСИІIt 7.00 ВІСТІ 7.20 зір«и rOeOPIm. _ _

;. i.Z;; перереа 1!:.25 ~ передач на вечір.

8.00 Кopa-S--M ху",

18.30 Му....тсеріая ,,;В-трон -

"

7.30МіІК

8.25C~

8$MYIII>~

8.15 ~eкCl1pOМ'r 9.30 Ху., ІІІ ......... cCaнr~

aWвPneмA3liaвypoм : ~ 10.20r~дN МХІ1. оСсжіІІ- - ЦСКА' .Tapmaтa-. Зycr·

23.10

22.30СIТ-З Зворотний зв 'язок 23.00 ХУД. фillьм на .... wi замовпен, '.• 0.4ОС!Т-З

22.40

.ТРК ..rpAВIC» (З5-Й КАНАІІ)

...

ILOO MYAbTcepiu сТ01'10 Джі,tllldo. 8.25 Темсеріал СДМКа Po3iU8.52 НОВИНИ (3 сурдonерекла-

20.50

зіИний ОГЛЯД

20.20 .Приват·ТБ- представляє 21.35 Вікна 21.40 8ізитка 21.45 8183Т. король '

11.00 ХУД. фіІІ.... «Джек Еіір.

«ЮТаР-ПJUOC»

прОгJ.-. 1.Ма

19.40 ........ oc;ua 20.00 .ЧдС20.30 Пoroдa 20.40 Мoнoлor

.18.10 ~трвдний ~epT

18.15 Всеперемагаючий го1юс вІ' руючого . 18.45 Київська панорама 19.05 Візитка. Оксана Марченко 19.10 Тележурнал .Янус» 19.30CNN 20.00 Візитка 20.05 Сезон. МіжнаРОДНИЙ теЩ:ВI'

10.35 ТеnenJЗe'fа 10.40 сеJ;Iянcысe питання 11.00 ВІСТІ

11.06 Ділова Росія

13.00 ВІСТІ 13.20 ділова Росія 13.45 .Сrosщь-. Док. фільм

'.

,..·~~Т!>Кмєвa.

;19.12{1р0('РеМг..з п8pwмx ~ $.tI2~ЦiTopr· .'. .

18~'Т~~щ.> .• "

2cioo~~~·

20.015 БіС:1:Р.О .ГраВіі:>о ... ,~.10T~.· 2О.2ОГ

-·.п

.

а

.'

.20AO~(~IНт~) 21.10 Х,ІІ. фІА..... «в..ра,.е_. 22.45 БіСТРО .Гравіс. 22.50 Тopriнф)pм

:МО ~ВcecaiТY. 18.55 MyaYCepiu «Трансформерм. 19.20 М· т Ен. Міжнародний огJiяд /8елИ1<ОбриТЗН1Я) 19.35 tележурнan &!·Si-Ci 20.30 ТмесеріаІ! cМopetta Клара •• І28,.сері. (Вемсуеяа) 21.15 Ен-бі-Сі. ВИПУСК IІО8ИН

..

2f.45 Телесеріал «ПасіонарIR піт... пристрасті •• 173 сері. (Венесуела)

22.30 Прихована камера. Жарт·шоу 23.00 дiIt-lї·Eн. МIЖН(lРОДНИЙ огllЯД , (англійською МОВОЮ! 23.25 Програма передач на ран,,,


•.

ж и т т Я,.

«Н О В Е

Субота, 7 сі,,!р

.JVt 2 (8590)

.------- -- - - - - - - . -

-~~---

--.-

і JH5 РІ,:,' .

--•• _ _ _ ,.....,"'..,.,,:::o.~. -.-_ _ _'_,,,,..

~P·12.

'.

N ·• ~.

8.00 УТН

8.10 Худ. ~ЬМ .Дона Беіі­ _ •.

39с:еpill

9.05 Фант·лото .Наді<о». ФінаЛЬ­ ний ВOtnyo< 199411.. 1 частина 10.06 ХУА- тueфiIt.... Дон Се.р,.. &ац•. 2с:ерill

1t.10~Ч~

17.00)(т{і ЗахИСТИТЬ споживача . 17.30 Еники-бенИКИ 18.00 Му...1фіАм .Самсон і СaJlnі. 19.ООУТН

111.15 Фінансовий orля,ц 19.30 Відеофільм ,B,Д)(pmм -дойче мессе.

світ

19.40 lелeжypнal1 .Право»

20.35 Пора.аи телерадіореклами 20.40 На добраніч. Аirиl

9.10

21.ООУТН 21.35 Поради телepaдiopeкnaми 21.40 Док. фinbм .ПарадЖЗНОВ: .я ЗНlМ8jO генianьний фільм»

10.00

22.15 Пре .. єра 6агатосеJIIЙнoro

18.30

ХУіі. теneфi_му «Дона 6ей­

_ •. 41

серія

19.55 19.20

23.05 Спорткур'ср 23.15 МОЛОДІЖна студіА .• Гарт» 0.15 УТН 0.251 знову разом з днною-Ма­ . рією. 2 частина

.

«ICТV» (Ай-Сі-Ті·: Tenecepiaio.-мopeH~' . ·F· 128 серія (Венесуела) . Теnecеріал «Пас,он"р'" .- . квітка прж;tрасті •• 173 сер'" (8енесуеna) му....тсеріan ~BOnЬTpo .. -'- за­ хисник ВсеСВІТУ'" Муnьтсеріі1Л .Трансформ€ри» Ай- ТІ-Ен М""НдРОДНИЙ (Я лч;:

fВеnикобритан~)

19.35 за лашту""""'и факту 20.00 Тижневий ас Л'ІД НБд 20.30 Тenecерjan .Морена KnaPd'"

129 серія (8енесуеnа) 21.15 Єн-Б,·Сі. Випус~ нови" 21.45 Теneсеріі1Л .nаСіонарія кві11(а пристрасті •. 174 ес,,;' (Ве ..есуеда\

.'

з.оо:"

!) '~МУ:':і."'!'ф;nЬМ ,.XiV?')

·....:;;;..·-1

,-1 в.ОО .сорока'"

.

18.50 нixto не зaqrrмм

_ _~.,.-_Yf:..:..•..:.'_ _ _ _ _ , в.25 ТемарІм.д... ром. 8.ООУТН 8.10 Фінанооеиііі ОГJl1Щ 8.20 Ху.. ~ _Дона 6d-

8.52 новини (зcypдonepeltlllW) 9.00 Город цілИЙ рік 9.30 МумтфiJt_ _ •• ес.ріа 9.52 НОВИНИ 8.15 ФвНf-оо1О .Надія-. ФіналЬ14.52 НОВИНИ ний ВИ!1)ІСК 1994 р. 2 -частина 15.00 'ДеСЬ на f:млому світі10.15 м,,.,.-.. cJlaмaНДCIo&IIC&3- 15.52 НОВИНИ . .... 16.00 ~иіі худ..-м 11.ао .ПoCrcкpиnтум» (телекомna. сСYбata і неаім. НіА aГP!lIlїC» 18.20 PoK-ypotC 11.10 Тeлeфinbм. 18.52 Світ сьогодні ~ УТН 17.00 ЛlQAИна і закон \2.10 МоЛОАіжна студіА- .Гарт» 17.38 У ці дні 50 років тому 13.1QАртистичнеказино 17.45 Погода 14.40-15.40націоНЗnЬНаакаде17.52 НОВИНИ (зcypдonepeo<Jl3l:Pol) міянаукУкраіни. Enектронна 18.00 Бомонд комп'lСПерн8 газета.асе 20 т • ~ n_. ром. всім-. B'n~'aцiA і рек_ 18. 'емеер_ .......... ~18.50 Поле qyдєc _ . КoмIfютерна інформа- 19.40 8ечірн. U3U UIA абotietneм 20.00 .ЧАС» 18.00УТН 16.10 ~ cC8IIfO ~ 20.30 Погода ної .....100. 20.40 Лкщина тижня 17.15 МonQдiжнa студія .• Містер Х» 21.00 У ІІІІ'" AЄ1etCnt'" Tuecepi· аІІ••1<UН •• 1 еері. (ФputЦЇ8) Л 17.45 Бог__ Tepa-.урно-М4С22.00 Panі Пar-ItJOt-f"ран;wa-Д;Ікар 18.30== 22.10 Є~дублЬ(22.52НОВИНИ) 10.00 УТН 23.25 Теneшoy .5Qx50» (23.52 Прес10_10 AiIt пі Киів peкnaмyє експрес) 18.15 -Нlщвeчip'я» . 2 Yf'. і --20.05 Cnop1Ивнітанці. МiJOtнapoднl Yf. І ..... I(~ зма~ . 7.00 ВІСТІ ГІорІщитenepaдiopeкna7.20 Зірки говорАТЬ 20.40 Нa,.o6paнiol. дirи! 7.30 MiJOt іншим 20.55 АА пі Киів peкnaмyє 8.00 МУllЬтфiJt_ 21.00 УТН 8.20 КлIOЧOllИЙ момент 21.35 Поради тenерадіореклами 8.30 Pe.,-рО-шляrep 21.40 Камерний коНцерт 9.00 Му,,~тфiJt_ 22.00Ailt Пі/СИіврекламує._ 9.30 Худ. ~~

16.55 Дjcмei no "1IfМqIIL ХУА-

фїм..Г~• .

18.25 BcenepeмaralO'tOlA rollOC ВІ-

~ панаса-

18.55 19.15 вс..пз. Гa_~ 19.20 круп новини 19.35Xy,,"~.c.na&1F "'В

2IO.3OCNN

21.00 Щотмхня 21.20 8іжер-казмно 21.50 Вікна 21.55 мтv npE'.цставnяє: norЛІ\А-

22.25 СЬогОДНІ на CbOГOДJIi 22.3ООТ-3

22.40 футбол як фyтtioA 23.40 зустріч через pc:.t. Тріо Ма­ Jji!НИо8в

0.30 ат-з О.35!lpo-відео

7~ КOМEPЦIЙt8IIЙ КAНAJI

•·1'AAitoнc~

'..'. ,{ .:

--»

худ. темфІ"...у еДома 6ей_ •. 42 сеpill 22.55 Ай пі Киів peкnaMYЄ 23.00 Дрт-майдан. ,Старий Навий

ptК!0.00 УТН 0.10 MonoдiJOtнa студія. -Нон-стоп

10.20 Торговим дім 10.35 Thлегазета 10.40 Селянське п..rnН!-;Я 11.00 ВІСТІ 11.05 Дjnoвa РОСІЯ 13.00 ВІСТІ

13.20Дjnoвa Росія 1 З.45 Мелодії. ЯКИХ не можна забу-

,-рандев)'"

ОСТАНКІ НО 5.30 РДНОК 7.52 НОВИНИ

8.10 Ритмічна ГІмнастика 8.ЗО їелетехнотека

9.10

Коляда. коляда Рідна "ова. На стариЙ.НО­

ВИЙ рік

9.25 ГоРдість Hдцfi. Держав""

ака­ демІЧна хорова капет 'ДУ"ка10.45 Доброго ва" здоров'" 11.15 .Украіна СЬОГОдІі". Програма для cniввiтчизників за кордоном 12.05 Старі казки Hoвoro рому IЗ.05 Новорічний nPl"ВlT від -Клас­ юніор-бізнесу»

13.50 MYnb,.ifib" 14.00 ВсесвіТНІЙ спортивний огляд ·Жиллетт.. 14.30 Блага вість з Рі"ом Реннером 15.00 УТН' . 15.10 Наше коло 15.40 .Кітучобоrяx. ВиставаАЛЯдіте>\

16.35 Відеофільм. Тдврійські 'гри17.45 ПllеАДд.

Ювілейна програма

lв.30 Вікно в Америку

19.00 УТН

19.10 Ай Пі Київ рекламує 19.15 Хроніка МВС 151.15 .ЛІК ТБ» преДСТдВЛЯЄ: .Ос20.00

7aHIG1М. Грушевський - перший Президент України

20.30 Телефільм

20.40 На добраніч. дітиl 20.55 Ай Пі Київ рекламує 21.ООУТН 21.35 ·I<naсик-прем'єр». 1 частина 22-30 Ай Пі j(иів рекламує

~ .Кnaсик-прем'єр•. 2 частина

23.30 Маски-шоу 0.00 УТН 0.10 Театральний капус_ ОСТАНКІНО

6.30 ~ paIt(Ж Дlловоі ЛЮдl<lНИ 7.15Cnорт-шанс

.

7.45 Слово пастиря 8.00 ПОIUlИК д;о:унтів 8.30 Телерадіокомпан,я "Мир10.00 Ранкова пошта 10.30 Медицина дnя ,ебе 11.00 Без паузи

11.10 ·Смак·

става

. 7.00 Анонспpoq)aМ 7.05 Бс-тро .Граві(> 7.10 WeIcome, Pordenonel 7.55 Граці вщ .Гравісуо

19.00 Анонс nporpaм 19.05 Бстро ·Граеіс-

19_10 t1JIIDлa riaнi дам (a..-nМct.aa моаа ДІІЯ мanят)_ ypc»t 4

11U5~.~,34c:.. . ~"".'Jc. 20.20 IнфорчІ3'rlМЙ iиateiиt краiнQfД -Час ....0 • •-.. 20_40 Бс-тро .Гравіс> 20.45 PeOCnaNa . 20..50 Х,.. . . . .Ііер.. (.....) 22.SO Бістро .Граві(> .. . '22.55 peкnaмa .. ... 23..00 нові ~ сезоНм(ммц1tпepныос) .

.~:'.;'

.ПТ-А-пr. 8.00 ГІРОГРаМа ~iJЧ-:---

8.05 м,-.,.8.40 Кінозабаеи tq.30 СамОПtЄ серце

7_45Х,.. Фі8М .ДС-іІІ_ прожм-

.

Ангnомовний 6nок

7_30

,......np..utMi.-.

, .. "'~~ 1<L30Ю--.р . , • -

.....

'

14.20 -Чом-ти не npotі'&!юв? 14.40 ХУА- ФІІІ_ .Пеpol_ НьІр 16.25 .Меркуntй16.35 Му........... no,.арумсжАа Рiздв;J. ..

(CЦIAJ'

18.15;::':'~~.За --Оре--".11с:..

17J15Муа1фilaмoi 17.20бpмratiiя зсередини

17.50 РУІСа БоJOtOi ДОІ1(ІМОГИ

1еЛо .IОТаР>. До~й вечір 18.05Мpь~

17.45 Кр)"";;! репакс 19.00С8IJI<ина

19.30 І(снцерт С Пі; ... ".а. Чacn,на 1 20_30 ~'4X .р...ац....<З 'rPCtPaI.O .QТr:ю. 21.00 Худ фіnь" .Пєpol .... Hiny~

«Фенitcс-2 •• 7 с:.. 19.30.Екcnpec-інформ (ЩQЦЄННІ tЮ,ви_.екOttDМicи)

19.45днонс

20.05 м,..",,.ім.мм

20.30 Телесеіт (ornяд ноеин зару­ біж>мХ ТЄЛЄ1<омnaн;й}

21.00 ТедеееpiaJl.На

"оро]і НО'Іі._

132 cepїII 21.30 Н('RИ!-іИ УНІАР 21.50 Аж>оіС 22_00 ХУА- фільм .ДrosіJl

Украіно"о"н"й 6леж 8.15 за лаштунка'А'" факту 8.40 Тижневий огпRД НБд 9.10 Тедееерian .Морена Клара"

10.00

129 серіА (Вe~ella) TeдeeepiaJI .П ..с,он;арія КВЇТоса пристрасті •.

НОLl~~НИ ')/J.-іIАР ~Н!ЧІ :~k1 G,'tP'!' x~

0.1О НічН ..· . . . кінuзaJ1

174 сер'"

(&е-суl!lla) 10.50 Макс Аут 11.15 Пporрама передач на ~." . І 1.20 Перерва 18.25 Про< ра"а переда'. из Е"··,,, 18_30 MYJlЬTcepian ~Вon.TPOH - '~ІИСНИК ВсеСВІТУ. 18.55 Муn.тсеріі1Л .Трансфор..е;>., 19.20 Ай- Ті-Єн. Міжнародний ОГI·'.1 (Великобритан'я) 1.9.35 8ідеомзндрівка.IНДIЯ 20.00 О-Л"-ЛR ' 20_30 Теnecеріan .Морена Кllар.. . 130 серіА (Венесуеnа)

21.15 Ен-Бі-Сі еиnvск НО[JИ,· 21_45 ТeneсеріaJI,Па,юнар!, -квІТка пристрасТI)/. (8etfЄcyena)

на "РОЖМ­

ваННА 1-

23.55

Ен-Бі-О. ВиІТfCI' 'іОВИН &1. МIЖН";JOДh"" ,.;,

в.оо Ай-Ті·

10-.,..... .Ііі"; одежі...

1з.оо

20.40 ХУД. фіА_ .3anізна маска" 23.10 Телегазета 23.25 Реtfлзмне агеНТ-Сі&(} ТОНІС" 23.30 Худ_ філЬМ .Дpa")'M~. с. 21 23.55 Муз ~ліп 0.00 Худ. фі" ..... Десять :.anoBiA<"'·· "ICТV. (Ай-Сі-Ті-Ві)

10;20Бpит;u8я~.... fO.5O Муз..ав ефірі 12.00 -Чeproвa 8fm!кaa. 9 с 12.30 cnopт (М1Б)

18.25 Темсерім

10.45 Х;':'фі-. .w...Iм.c12.15 дyuв iЖJ ДУШІ 12.40 Х,.. ФІІІ_ ...... про . .

2O.oS5ictPO-гравіс» _ 2О.10ЗовciU інші 20.35 Торriнфopf.o 20_45 Ху,," ф. . .с.антa-Кllaус. 22.45 Бістро ~Гpaвic22.50 Т oprn;форм 23.00 Душа рсд....и,Кyfu,"

......

ХУ,," фіn_ .За двома заМ........ ,·,

<'{

7.30 MJIIЬ,......

0.40,.,......._

Біг Бен

20.35 Ре"ламне агентство· Тон,с--

1&А5 fЮCТ ~ lїІУ3МЧНі новини І7J1O -ютаРо, добрий вечір

;";:.:" .~'-'.

.:.. ..

18.50 19.10

6АО ·tOrаР>_ Добрий рано!< 8.45 .Ранкова зipra» 6.55 музика в ефірі 7_15 Зorc~-іІ1форо.о

aso Бстро .Граві(>

7,8

18.55 ТелеГDJ~rа

6.2о'НОВИНill УНІАР

8.55 pettnar.oa

му,",,.іnь,, .НіІ_оnосвіrnя

18.00 муn.. тфі""іо .Навкоnое"і","подорож 8імі Фor"., с. 9, IG

5.А5 Т ег.есвіт {Оі лsщ НОО>еі зарубіанмх Тeneo<омланіі'} 6.О5.Аеро6кг

8.15 C1poбocxon

10.45

подорож 8Ї11ni Фorа •• с.

4.00 .ЮТа""_ Добрий ранок 4.05 Ху,," фu.w.

17: :..::;:

22.30

у ШЧJt ~..ЧЧ),И

23.00

A~\· Г!·EI~ M')f(l·,jix;:.~!~.1.· (<1tll .'Jfl1П. ",'К) I\.',;f-i~ !КІ\

"23.25 Прогр.!f..4 .. !k'Pi.';,,\ / н '

[---:-·:--~7~:c~;-~.~.~'~J-.=::I'-;=:-=~li.-··':':~-:~=~-=---=·-:--=-.:=-~=~.~-~_~~~~~~2kiEk~~~~~~~rm 1'.25дзеркало

n-\ 8.00УТН

8.40

15.05

ТМо Музична програмз Ялинка в Кре"лі. Святкова ви-

16.00 ВіСТІ 15.10 Ч, ':\0\ лонія

СУБОТА • 14

.

.:;:~:;:.

1'РК cl"PА8Іс. (35-14 КАНАП)

'~"

aas

22.05 п .... єра 6araтocepMнoro

.Ilepший

«ЮТаР-nЛЮС._»_ __

9.00 Т еі1егазета 9.15 ·Худ. фі" .... Танці nяn..(ж* 9.25 Рекламне ar'eнTcTBo • Т "НІС" 9.30 ХУД. фіn~... Скарб_ч".. >, Ч. 2

12.00 12.30 13_05

13.52 14.00 14.35 15.05

15.50 16.40 17.40

,,1\;:>8'-.3: гордість РосіІ». Ф",,,... З ЗУСТРІЧ' ЩІ" вас. Ч Аі<П.1а ТОI1 Грай, r;}f>MnНb' НОВИНИ (з СУРДОПtрекладом) ДІалог у ПРЯМОМУ еф:р Фол.-"луб ·Руда трава" у св"і тварин .' >1'''''''''51 зоопарК'В". ТелесеРІал (США) БреЙИ-~~1НГ До і після ... К. БессіНДІІ<ер У ХУА. фin ...і .Побачення ] незНilЙOМкоlO. (США)

19.40 20.00

20.35

20.45 21.00 21.47

8ечірмА казка .ЧАСПосода

Рмі ПарИ)l(-Г ",,".ада-Дакар Сміхоnaнорама Хі1-Парац ·,ОсТ2НКIНО» (22.52 НОВИНИ, 23.52 НОВИНИ)

n-2, 7.00 7.20 7.30

7.45 8.15 9.00

.

n-з і канап "РОСІЯ»

ВІСТІ

Зірки говорять Здорово ЖИвеш СтудіА -РостПілігрим. Російське бюро по­ дорожей Парламентський тмждень

9.45 Добрий' ранок. СнідаНОК ,о,пя чеМПlОНIВ

10.15 ЯкJOtиТ>l будемо? 11.00 Теllеерудит 11.05 Ху". фіА_ .Моа мopattllb 12.20 Муn~ти-nУМnt 12.40 Селянське питання 13.00 ВІСТІ 13.20 ~ факто 13.35 ХУ" ТеІІеФ~ .Едера. (ha_).32сері_

18.~ КИ:ВСЬ"~

na"'O'.,JJMil

19.058IJИН::-t Ан.:РОПIИ &..;-i;':~:'~iЄrl;"~;

19.10 ХО'<Уще' 19_ЗО CNN 20.00 Х"'РI' 20.35 "MTcro .. t r':-Л€,tЛJ..CПJі-1'К4 ....~ ; •..::а:,(' .. ) 20.55 .. Мегаі1О."1·' r~;)(~ДСltlе 1;1\21.1 О Веч,рн, РОZЮ,", ЩІ" дор6с.ги у

21.40 21.45 22.00

В,,,,,З ПРОlра~}

,?,.

ТОК-ШОУ "'іор ...... КІТ' 22.30СIТ-З 22.40 Кnас:ика cвiтoвoro KЇН_aтor-

0.35

~!BlДeo

7~ КОМЕРЦlЙ_Й КАНАІІ 7.45 дно.lС nPOrPaМ 7.50 ТелеГазета 8.00 Еф!раВТОТОРГ 8.10 муn ..1фina"н 8.30 Нерухомість києва 8.40 Телегазета -. 8.50 ВЩeot.fyЗМka , 9.00 'ЛІОД/<І Д/ІЯ І*>дей-. РаН<ова . nporpaма

10.50 Відеомузика

11.30 Новорічна nporpaмa -Добр;] _новина-

12.00 Гоnocцеркви аПepeo.юrа12.30 Вїдeor..tyЗИlCЗ 12.5ОТел~

13.00 МУJI."-' ..д-6о. 14.05 8ідеомузика . 14.30 Тeneraзeта 14.40 Дinoвий вомк 14.50 Х'А- ф-' .с:жа 11fIO'CJUIIN8IX. 16.35 Пporрама -пуnьсар.. МeT~ нeт;xwtцjlOнoї медицини

17.00 Atюнc nPCJГPil'" 17.05 МYJD>1фu.... .

14.25 "Взльс, що обірвавс"». Док.

17.20 слово ВІР" (Сандей Адепа·

14.45 Футбол fieз кордонІВ

17.50 Теneiaзeта 18.00 'ЛIOЦ>' ДJIЯ ГJOдеИ'. Вeчtj)tfЯ

фільм

15.30 Біла ворона 16.15 Зірки Америки

16.45 ·8 ихід-. Приватизац;" 17.00 МІЖнародна >;риСТИ"НСЬІ<З програма -ВІдповід;.

17_30

. 17.45

Точка зe>:JY Чемпюн.н Украіни з баскеr­ балу. -БуДІВЄnЬНИК>> (Киів)­ -Шахтар- (Донецьк)

джа)

nporpaмa

18.52 діловий bO--

19.02 Нерухомість Києва 19.12 ·ваШд'М' 19.42 Ефравl0тopr 19.52 Тenегазетз СТУДІЯ .ГРАВІС ..

20_00 Апонс ПрОГра'"

20.05

Tnpr.~,'P"

20.15 20.35

М:СТО

21.10

23.25

Муn.ф"' ..... Ьі16ар., с.

23.40 0.20

23

Худ. фі ...... 3uopдОНММЙСТУ-

;~апередодн( h<)Рпрмний • Паш ТЕТ.

11.15

Х)д. фш- .3ахмщ_мвawе

12.45

ЖМПА"

rOPC',.,';:.f,f)М

'at..'::1~-.C~....."1 ":ИПR. 'с,

4.00 • ЮТаР •. дРбрмй ранок 4.05 Худ. фмІІ ... 5.45 'е"",світ іап1ЯД НОВИН зару-

(MML.t -!нтер."'ЬІОС)

23.50 r~,рПt.::>~, 0.00 )4...r:OEМM 8I01L-~k. 0.10 (т,ДІ" .Pyr.,.. •••. ..... :

НWнмй кіно­

ХУА- фіА_ .Cnм зі

_.

(~POT"'нa _е";")

1РК «fPAВЮt (35-Й КАНАЯ) 17.00 Aнotoc "!)<'ГJ)<'" 17.05 Місто 17.25 Му.......... д' Арі... ьгаа і три

nc ..... ywкeтepoo.. 25, 26 с:.

18.15 Розваги СЬО1(ЩН' 18:40 Забоу'УЗ дepJl<aSНicn'. Ч. 5

19.10 19.40

Му_тфilt_

.1iaINpo., 35 ее...

PЄl<Jlaмa

.

19.45 ХУА- філ .... ~c 6ез00ест •• (Рос;"}

22.15 22.35 22.40

,

М>СТо

Ре"лама Програмз о?~ (ТРІ<>Зо1lQТiво­ рота.)

22.55 23.55

Ху.. фіА_ • тponічна cnetca. ~чна npoг.,аwз .Даероо

АСОЦІАЦ'" ПJ1ЕР~МК. .П1-А-пr.

8.00 ~ nep=-,~

8_05 CвiJo;Иki1 8.30 Мy. .nf>iJl..... 9.00 ХУ" фiJI .... Покроеа.кі ворота.

11.15 Кінозабави 13.05 Само,,*, серце 13.20 Бaж3f.:МО. 'JJCб 8СІ

17.2Q 17.35

НanepeдoЦ'~ .Меро:уріИ.

17.45 За€1q}.......... П;Jel:СТ::Юі!АЄ. ше18.25 ~~;~:pн. 20_05 сиди , 20.30 ~!Ipfi1n.",.ОТ-»О

".-ew.::b

2. _ОО Х,,," фіА ..... Ajnур-о 22 45 :15 ХВИЛиН [.";:]3).

6.05

.біжlМК телекомпаній) Aepo6iтr:a

.

.

6.20 НОВИНИ УНІАР

801_ економ.и)

7.35 Анонс

7.45 Теliecвп

(ОГnЯД _ _ зарубо>С1Их теЛЄl<омnaній) 8.15 Ху,," фiAN 9.55 Му".1фім.ми 10.35 Мир Вам'

15.10 ХУА. cJtinbM .Це,!і w~енмЙ. ш. neНМ", wanеи"и СВІТ»

16.40 17'.00

18.30

12.30 Нью·Йорк, Нью-ЙОрк 13.00 ю---. f1i.6. .6iJIi ОАе •••

14.25

5с:.

10-.. 1&-6.•Ві_._. (Франц..)

16_25 .за .._

•• 1а с:..

реаммоа;

16.50 ПОСТ -музичні новини' 17.00 -ЮТа''''_ ДОБРИМ вечір

17.05 мир Вам! 17.зо .Пka 2OOIko рсж,.. 15 с:. 18.20 Британія зсере.ци....

18.50 МJМo1ф&'_ 19.15 ·tOrа"". Добрий вечір

19.20 Кру;з 19_50 Темс:ерім «Фенісс-2 •• ас. 21.00 РсзваJlCil\ЬНа пporpaмa -Рес~ica

5 П1IIQ(>

21.~ Ро3ВЗ>l<allbНa програма .Рес· nyfiліка 5 плlQC» 21.55 Ху,," фїм. 23.45 НОВИНИ УНІАР (нічнИЙ ви­ . пуск) 0.00 к- нміі кінО3аІІ

.ТOНlc.

'-1.00 -;- ~,І1егаЗЕrа .~

.. аwи­

Худ. філ ... «Останнє

.. іще

про_IliUfНЯ.

22.1O-ТenerаЗ'Пд

22.25 Пташиний ринок 22.40 Худ. фin_ .ДраКУna", с, 22 23.05 Муз. кл,п 23.10 Худ. фill ..... Диявол і р",я '" 3аповідей.

..ICFV»

(Ай-Сі-Ті-В;)

Програ"а передач. Ано,,,_ 8.30 ВlДеоМЗндplвка. Інді" 8.55 О-ІІЯ-ЛЯ! 9.20 TeдeeepiaJ! .Морена Кnара». 130 сері_ (Венесуеnа) 10.15 ТeJleсерiaJl.Пасіонarі" . кв"ка пристрасті». 175 c~p:;. (Венесуеna) 11.00 У виро моди 11.30 Кlноєкспрес 12.00 Худ. фin .... Діти кукуру,цЗ1<f" 1 З.30 С'1)ІдіА 7 14.00 Ігри наРОДІВ СВ" У

8.25

14.30 ФіІІ_ із серії .30nо,и" .і" кунг-фу._ .Неперевер,",енмЙ купак.

_

15.30 Спорт на дИ-СI- Ті-ВІ 18.30 Макс ДУ1. МУЗИЧНО-СГIOРIИ~­

. -

21.30 новини УНІАР

...

Муз. npoгpa"a му_,.і" .... Секретна

20.10 Peкnaмнe агентство ,. ТеНІС" 20.15 ХУД. фUi_м .Кnеопатра., ч. 1

10.45днонс

10.55 Брита ..... зсєредини 11.25 Jlpeм'єр-uщео 12.00 .Чергова anтeкa-. 10 с_'

..

Програма телекаl13Л) ··Н, _ мецька ХВИJ1ЯIО' Європеисull.ИИ калейдоскоп

на

6.40 • ЮТа?». До~й ранок 6.45 'P-dНКoвa зірка» 6.55 музика в ефірі . 7.20 EJtmрес-інформ (ЩQAeННi но-

.

ХУА. фin ..... Принц Та жеб­ рак

14.35

J\<eHT.

22.45 22.55

Муn"тфіnь ... Мanенька Лу-Лу

та іі команда.

на nрограМі)

19.00 Баскетбол. КРДЩIlГРИ НЬА 20.00 дато Програма АЛ" авто"обl­ niстів

20.15 фin .... i~ сері; .Б"юзи Хіnстрі •••• ПІАпanювач війни» ХУА.фіА .... Триnер» Розмови про особи(; і е

21.00 22.30 23.00 ДИ-Т,-Ен. М'ЖЮРОДНі-1" .0' """ (ангЛІЙСЬКОЮ мовою)

23.25

Прorрамаr.ередачн,".~

"'L,'


і ПОР.

Субuта;

'1

с:lчня

року.

.995

'-з.оо yo~! ~ '(О р..",,;.,.'й Іімнаст.ока 6.30 у .. едіІІ"О !фВ'1Ц1 ' О.:Ю <ІР:п;.~>'1"Є'~ 1('.00 д.t.,.",!<) "'УЗМ"Ч3 СТУД;;' 'О.35,CJrjЖY ~РСЩУ 1',рз;н.,! ~

1.(15 СуnерТіС'." ;;." •. , урт .. Кра-

. мат:;>ріЙ. 1 ,.35 Тоо,,,,:! ЗО9) ~ 1.50 ).V~. T~ ~~'Iyihe,. а:аша noYJI!. і2.ЗiQ (..аtiЗJt .д.

14.00 ,3.,.. ...1\00 I.цо:<СТА

15JXH"H ~5..1~ Село j 1IOO,:U4

\~.55~

~i~

.:;;'25 Yc:мiuQ­

'7.15.КаpnaJCbЮд3I1(М<" Фільм· .

К0ІЩЄр1

СВ;"<Щ(І

'; .V;;

:)

зо !lЩ)8rpaф (ММЩ

.· ".ооУ1Н

, .3.15 БоКо:і;у-.,.ocj обра:!!< .. !фUю­

софс",rе ocмw.-J ··'·.:N ~іздва, ~rj~lD" ~Фі-~} .

_~

,:..25 """1"""''' Вeмr_ Киwк.. м->,?,,~I .,., • • су,.,... 21.00 rkМl .. ORa (TЄIIE't<oмпat<ia -~ ..,>вa.) ~.-).5 I'1p8tq<JI68... .... -жм.­ ~.дaм.&e-....c0lPil С,,<)р.,.,..ур'єр

Z2.5S 2':!.!)5

Ч_r·; f;.~r Украі....

. 3 ('\.;]скет·

белу ,.К~~Л .. \М.1.:сnзtР.) -- .. 5rr1.С1 ·Н ~n'-"l. U}ne~j Z3.S5 Y1~j С- .05 ; '\;:;...:" !ИСЬ:--';-і ~CД;). ~ ~;·сП"н.") /,і.СІ) ДО·'СУОДd . 2..аС1,..";;

-xrАМКIНО 7.SЗ СnОРТ!10'!()

<? , ОО

Ma~)~~·r·~: ~ -15

з.ЗО 'j ~,..,1~н.··;1 ~j.~tteнt.."!) П'")Лі"ОН

9 .00

9.30 Л/ lr:и Е.С;' ' ~Дf)s.An

10.00 10 50

1ї:і5-Му;;-,філ~~IiOiїiiМКrrpe4.і8; 12.30 )(УА-фіn~м .6ілі __ м.

i'~' ,)~'''()Вi' 'i'~!f:1 ~-·\.r; ·1 ~.:)" 'іМ ..

n,.

,.~ .«t:';Jr) "'I: t~1И~ .....~Tyo:8;~ ,~, Н:

1 1 .3.!";. :'

14.05 ГіР::" : p~1Ma lе1!(>І\;"ttt.1Л'У ··Ні·

, . ,., : rjlf:tf (-'JtА ~, {;t '. '-t:JrКііtН";' rH~ ;~~

>\iil:I';'1:l11iJ:IIS;;','7"}'!'!..,..Ii';...._ _IIII8_ _ _ _ _ _. ._ _i88_ _ _ _ _ _ _ _IIIIi_

_ ..____..__....____....______________• __. . . . . .____. . . ._ .__..._

СІІ"'І ВІТ""

Вц,аться

розуміти красу Як

,ре,БИТI!"""

"!"ЕНІ1

.uif-:?-.ЧН'\of"!

ш'тн

~'~

}і('1 ГО.'

,

.Н :;

, ;r,'IУ1'ТЯ

;111'

:~ .:~;..aцe--

ІіР;:'Крас"

,Н2tН"ЕТИ

.рО:1У:VJї-ти

Y;-;~TeЦTBO~ ТакІ .nитання оБГОЗ0рювались на сеМІ­ нарІ керІвників дошкІль­

них

заКЛЗ-Дів

міста.

Му·

~НЧНі крріг.ни.кн ПО8Н1ші IJроБУДIНН R ;01 ')' ~'H I цlЮі' Вість Ці)\'У;:;НkЧ, 'Ізвчиrи ;~п~в:~: -" А. Т;:Н'Ц}()Р':l 'ТИ У ·l·a:C~

·~, ··учсf:\1іНа;)у i~ C~

БРОВАРСЬКИR

(11·н:аtЙ·(1?1Я_

::(":::11; " !A -:' :~a '.~ i<fJ. .}\;(' J

'2

!,'

вомів категорIЇ«Ді> 1.Є~ .

'.--.б ·',:; і: і~~ . ; г (;

'.' C ї~~i:~~ ",

~,'()';I '? !"(}' aH

· ;~I : ~.::~.ТS1Є

' :'>', 'jЧ''''"Т~'

Довlд.хи по тел.

Яf.:ОГ()

~іR(;СИ

;:i:t'i";.1TO

' буд»- ва поетlAиy 'робaty Во.трlбв1: -6.1ПОС&рі-.eшrex:иiкlr.

"'.'ь кг" ;п'і геатр. гу РТО!.' "(·, ,::.і ТЯ~\tl n' ро:; .i-Н:ИВОПИСі", · ан r;:Рlб.1" {. ГОРОШИНr:а " , :1

.

\Т . '.~ , ,:: ~O ~' C1

\1.' а

~РРЧ;;l·Н')1'Ь

,аіНГ·

,;.;.... \10,,\'

>~ "~::e~l"H8' 1.[1" " О ЗaJ<Iла· .. ~'. П!.:Р· Рl~.~,~ ~?. Н3КН ~, ~Н 1 . і ЧН'" !,·.c :, ·: : '·:::~rтlJhr<~y." .. \л- · .:1 (~ ;'c .

:'· lH ; · -:-J;·~.

.~· ':7: "'С' ї ;, "

'.і

}1'Её'

<:с ~"I' арі,

Н1яла

ауст:рі'

....:: ;: ..,. .; t r!~·~.a ';VftJ .

:1

Алл.а

-журна лі:' Т

МіЖНClI)()ДНf),ГО

KJLa!:1y, !Ведуча Укра,їНСЬК.!1го теле:бачення (телепере­ дачі ~ На ;tоб.ран:іЧ, Діти~ • «А ртмай;tан '>, «3и.чнмо щастя»),

~дaKT()p

,Щтя­

чих теле'rtе.Рt'дач. АнсаМбm~ (' Гороши!Жа!> пі,д акампане:lt~нт оостl

ВИКО!l~ nlc.Hi, написані нею ДЛЯ iДI;Т~. ЗустрІч 3 }Юмпозитv­ .ром.

Па фото: учасники ,Н!· t'амбдlO "Го;рошинка".j1jД час

зустріЧі

з

К::::VПЮ~И1'О"

,рм А. МиrаЙ.

яку' орга.чlзу,ва.'ІИ аа·

Вlдуюч:; ~аДочRiOoМ О, Ю. ЧеРR01~&Т.а муз!{~рl.aник Н, В . !{ай'r'зн. ,~ooro за· шuuитыc.R 'Б паМ'ЯТІ дlтеА

,

Л.

,

ОЛЕНЕНRО.

IJЄТОДІіС" по дошкїЛЬЗG­ му 1ІІІХ0В&ltню міськоJЧt а1ДіФІУ освіти.

та дорослих.

- - -,- - ..,,-,-------Жанною

С гюрm: шахи -1

Жа-f<УЛОВОЮ,

ачи:1ЬСЯ В

''1E;:~ пtонка-

.;V<!

що

5·Г класі СШ

Н. І Jдавадося.

що та·1( BO~

tЮ і '5уде. Вже в першому

турі Тала пере!\fзгає Таню Чалу

:,''1

:1 .:\Вl'рu.U,,!JНЯ .г.шну,ю· ;: П() L Т?!~'НО~ РО",у 81.,.1.

r ( .~

~~~',~(~~ ~~~~(~~. ~~Г;: ;: ~~.:.~;~ ~ I}!~ ~ ~1~'~~i~ ~~ ;.~

\.>

U..:,:;:\ ~:::,

12 Г1 } ~ "

Т! · ~{ОЛ",:.'Р1J1К.

\. : ~ ·:'itr:'.b

Р:У~П~.: · '}.:Ні

'}~

'~ ~; i.., i:~a · ?x~~ H(): ·)

( ';:'l'\! ,

!!

. \'

i,:i(:i~

C:i~ •.

..

; ІТ}-.

T:,:· p~· r

J··~) ; l~f :~'· H r.H.

~· ·: . :.{!i·ЦTP: '"

:;, ;1

'-Н.':;\! I ;і-

~ч)з1·;··!~.:.~: і":,СН

J\; \ ~':{

.. 111 :',~ '1 ( ; ;."}';"'";, '''~r(",;'l!{Ц(\jО

, : '':.';;,. 'І: ';Єl()

1',! '""! '''І!{)

. ' ; ;.~ Л,Ї ~..,'

~:"";:~ ': ~i;;f{~

~ :;,. -,:: І '; :<~

С-:р · · :·'

f) 11..а­

' 1 ;'~"~

Ті:\

(Шh1QJJа

.N.! 3).

.,

~;I~~"I~!'P

--

в ДРУПН1У' тур! .11дерами стаЮ1'Ь СтрельчЄ\н/Ц) і зОВ­ сім ще ,нікому ,ке вІдо.ма

ІРина

.'-I'Q

ОХРіМ енна

цЯ 2·Д класу .і внеСЛа го­ СіРОТУ В подальшу бо­ рmьбу

:за

ПРИЗОВі

Ірина .виг.рає

г·:

----,--_._ ... "

-':' 1У:

H~I·O.HIHX

мІсця.

о;щу

I1ЩР­

т1ю за другою у СВОіх пер,"<.~лlд.п~ачі,в _ . іН.а!Ку.

Щ)f'~rї

\

W Г';:' .·;('·Т;JDroварських

p;~ _-;.;~

(шко.л.а

З). Ось C?:~le ЦЯ учени­

!\У'рбано веї

деПУ'З'rіR.

-'-' і

виходить ві'Ч.НЗ13іч 3 На· талею Отpe.m.ЧЄККО. Ії a:rlaHa в ,Пf)ЄД1ЩКУ ,3 9-клit­ с.ницею,

м-іської ' [;;

І

І

ГОК1І3ORSЩЯ СШ J'W З T<l ' ня Чала. На:йіУ.адодш!

у'!аслИЦ1 нець 1

дореЧі.віЦе·чем ,

І СШ нl

nіОНКОЮ об..'1Зсті в 'К'OМJII.Нд.

иомуза.Лlку) БУла наttlЛЬ­ ки

'на

цlл~Щ>RМОВ9lROЮ.

Yclx

ЩО

хоДі Наталяnq)ДО­ ров;ша ЮlfY су.перницю 3

яа1'У

й

Отже. На дipyrOMy Місц\ виявилася Стрє.'1ЬчеНIФ,

Жакупова. ному

туРі

.

iКaKIta

яка ~ зaiIU1Ю'l­ <Щ€j>жa..nа

гору

. R8tД О.тrенvю Головко (шко­ ла М 8): Jt.-a , че--rвЄPtтому

-..

Тахя

Иуpбasoва.

'

П'яте-сьОме Місця (по 2,5 очк.з. з 5 МOЖJUmИХ:) пое!,,1И т,ретЬокласииця !НІШ.1И М 9 Оnя І.чен1«>. Тала Сіренко j дру-

8)

ро...1Д1.'lН!lИ

8--

,учі:Ьс.ЮЩЬ чС'мліО. Міст иаГСjpоджено

дипломами СТYl!еиlВ, а

neре:.f.Оroю ,

на трет:ьому

ГtЗ:ННj'СЯ Борозе­ Маша . ХУДі/"ова

~ M1CЦ)'l.

23

-$і

~'. ~."'//,:;~~,\; и~ ~:/1 _~! ..) :~~~~":~~"~Hj~·t i~~'~:'~~~'i': ra3~ijl. БреН3fК~)1< і Р"':і'ОН::;'

На­

таша Ганн'у>сю БQрозе­ нець; (також СШ N~ 3). а Жанна -- Таню Xy,~· І\ОВУ (шКlCiЛla .N9 8). А от

~~~;~·~"t:r.zп;-..l ::._ _"', МШ.·~~;7

,...t~O B: ~

СПМН ссПЕЦТЕХМОНТАЖ. АТ сБроварвсiлJt··

ді·

·Г~.ІИ . У :H~TCCI.;Ц(Y c7bope:-t~.} :;··; ж.ніll театр,студію.

:і' 1, "

4-08-91 t 4.05-84.

~C

ВНХ'СВClННIО

курси а~Пв-префе..

cigs;ulв кatet»piY .В. І .с. ка деив:е, вечіри. вІД­ дLпеннВ а також , 118 a}'PCJI IJtltВ!'!ЩefIИJf XВU1фmац1ї

П іJJlНИ:Н ~

Г , · .,' :·,·~.:: :h}{i)r()

. "i '~"

СПОРТИВНО·ТЕХНІЧНИИ

КЛУБ запрошує, бmltмс'bJx ка

p'~~'OTH'

';,

.

ЦіНііИмн

вIДПОВl\,дНІІХ призеРів ще

подаруюroМJI.

На турнір! були при· С:у'ти1мИ убоЛІвальники г,J)З'1ОЧИХ, Це, ro..1()a!rИМ tfИ1ЮlIf. Д!Д}~1 1 брати. І зараз ~

ці

1';У'РНф

се.ред

Зара3 уже no.'ОЖЄКЮІ ~у.иіву.

р ·),днчш.

розро6-.1RЄl'ЬСН ПРО Ц~, ·без .

Ц!~!'

В.

100'

;,маt'<3'}lЮI.

·•

-

ТЕРМIНОВо найму 2-К1мнз:пrу 1Ш&P'lRPУ ЩІ: ЖВ'І'­ ЛQВому масивІ 3 мебтmm t теяєФОИОlll. Зєер.,а.

тИся в Київ;

515-09-61,

СПІЛЬНЕ lІiJtпраЄ.Jle'fВО ..Вонус. рea.Jdзуе зІ складу вКвєв1 ТR&1ПfМJ{ х/б. БУАМ&Терlац ваpбtf . кальцІю. Фа~, теяефоп у КИ881 290-35-56.

• • •

..

куплю оДllOldмвaтиу .Rвартиру 8 Звертатись П~ тел. 5..39-31. .

в:уп., к,рова.З2. Тц.

Бровв_рах.

'"

. 3ДА~ТЬСЯ • opeн~ CJJужб~

.JIPимЬц'uия 110

4-01-51. 4-2340.

,

кQ.~еКТIl8 Украін,:ьквТ ,,:оме::,цIІІI!О'Вllроб;rичоТ фІРМІ! С;'1Ь'

СЬКОГОСI!<)даРСЬКlIХ

начал;;и""у IІНро118Ч}' з

пlJl.при€мстn SМСJI()в.~ю~ щире співчуття вrддlлу,. КРИRОШJІИк.у Оле>(санд.,'У Вода.!!,,· 't"жкоУ ВТР'3ТIІ _ смерТі йоГо !іатькlt IЮJIОЦll!olllра O.'le1tcI8Apo..... '

ПРЮJОдУ

Ад",іl'fістрацlн.

ароФСиlЛКО88

оргаНіЗIЦI",

IIt'Cb

Ко.ІІект""

р".~,·(,СП~' «ЖерДI&Сокиll. 8I1СЛIІЗllЮlOТь. щире СІІІІЧУfТи ди· P~KroPOII! r.,.;no.upCT1<8 МЕJ1ЬНИRУ РаСIІАIО PlОС:ИПО8ИЧУ з ВРН\Ю.і:,f Т!lЖХ<:Ї 9'!рат" <:мср."і AOI'(I батWUI

-

"осня.

АРЧАКОВ.

:

АДРЕСА РЕД.4I(ЦН;

"

БРОВАРСЬКОМУ СпоЖивчому ТОВАРИСТВУ TЄpмt.н.oвo ПОТРl~еи BOJI1t Ва У АЗ-ЗЗОЗ, А,;1реса: вуя. ГoнТII. 16. Дaвlд,Q во teJl. 4.13-03.

наРОДilЛ3іС,Я iд~;{

nPO&ec'l'ив 'нa<:T~'!:ЬН()i\:Y

Г8ЗoeJ1е&ТрОЗsaрю8aJIЬИИКК.

ЗароБІтна мата 5-8 1IItm.A0Idв арбова.'вц1а. Звертатися 3а адресОЮ: •. Бровари, .у/l.. Ме:талургt.в, 4. '!'е/l.. 4-23.01.

255020. КJfIJlCька O~./I.(TЬ, М. Бровари. вул. І(иі.ськ..

154;

Т....ефо>!ц' . I~AII1I10pa· і-1І3-71І; ааС!УШ!ИК8 !)t;\1!IITopa. 1ІІ.ІІ..ІІ.ілу сyt:r,IЛЬНG-пt)JI!іТ1t'l1ЮI"О . .....,.•. - ·~·04-el; ' ~.II.Do.I,.t',.j,нo.o cectleТa"""- 4-11·34; ";JL.. lлllІ, сIЛЬСЬJU)<'І! r.;enOil.&(!m..~2'92: г.-ре!ol"С.10востl І соці"Л~Rltх МУ.О!>, ""С'!'і. , 110&<'0801 .,оботм -'~'::4'81; e'ltA;"y ра~!t>jllфel>"ац1і ;Н3·91.

ІІ

ВаСНАIоОIІІІ'Іа.

СВf.і.і.:;)Ц'":"і"Ю лt.-'О державну CT~>aЦ;.:)

д!!У'"

Ktd'';':''I~

1'et·

ІН

N. ' 1(, lкдєнс 6(28.', "И~О'ші! .

06,,,г

Ц!с:у!іІ. l' !іjl."'"

, IiJl" .. 1p!l1fI(~",

І. I1I>Y~

~.~o1 '

.

#2 1995  
#2 1995  
Advertisement